Σρίτθ 17 Μαρτίου 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σρίτθ 17 Μαρτίου 2015"

Transcript

1 ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ & ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΣΗ ΑΘΗΝΑ Σρίτθ 17 Μαρτίου 2015

2 Διονφςησ Μπαλοφρδοσ, Διευθυντήσ Ερευνών ΕΚΚΕ Γαβριήλ Αμίτςησ, Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΣΕΙ Αθήνασ Γιώργοσ Πιερράκοσ, Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΣΕΙ Αθήνασ Ρόη Κιντή, Επιςτημονικόσ υνεργάτησ ΕΚΚΕ Σρίτθ 17 Μαρτίου 2015 Παρουςίαςθ του Ζργου: «Επιχοριγθςθ του ΕΚΚΕ για τθν Ανάπτυξθ και Διάχυςθ τθσ ΕΚΕ ςτα εδαφικά όρια του Διμου Ακθναίων»

3 ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ «Οι επιχειριςεισ ενςωματϊνουν ςε εκελοντικι βάςθ διαρκείσ κοινωνικοφσ και περιβαλλοντικοφσ προβλθματιςμοφσ ςτισ επιχειρθματικζσ τουσ λειτουργίεσ και ςτισ ςυναλλαγζσ τουσ με τα ενδιαφερόμενα μζρθ τουσ» (Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 2001)

4 ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ Ο όροσ ΕΚΕ αναφζρεται ςτθν υιοκζτθςθ δράςεων από τισ επιχειριςεισ, οντότθτεσ του κοινωνικοφ ςυνόλου ςτο οποίο δραςτθριοποιοφνται, που αποςκοποφν ςτθν αντιμετϊπιςθ κοινωνικϊν και περιβαλλοντικϊν ηθτθμάτων άρρθκτα ςυνδεδεμζνα με τθ χωροχρονικότθτά τουσ. Επομζνωσ οι επιχειριςεισ οφείλουν να αναγνωρίηουν τθν ευκφνθ που τουσ αναλογεί απζναντι ςτθν κοινωνία και ςτο περιβάλλον να είναι δεκτικζσ ςτο δυναμικό χαρακτιρα τθσ ζννοιασ τθσ ΕΚΕ Σα ηθτιματα αυτά απαιτοφν άμεςθ λφςθ, λφςθ με μελλοντικι προοπτικι και επαναπροςδιοριςμό τθσ ζννοιασ τθσ επιχειρθματικότθτασ ϊςτε να ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ ςχζςεων εμπιςτοςφνθσ μεταξφ του τριγϊνου κοινωνίασ - επιχειριςεων - δθμοςίου τομζα για προϊκθςθ των εννοιϊν τθσ ΕΚΕ και τθσ Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ

5 ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Άξονασ προτεραιότθτασ: ΕΝΙΧΤΗ ΣΗ ΠΡΟΑΡΜΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΙ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΣΑΔΙΑΚΗ ΕΞΟΔΟΤ 05 Πράξθ: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ ΕΚΚΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΤΗ ΣΗ ΕΚΕ ΣΑ ΕΔΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Σο Τποζργο υλοποιείται με ίδια μζςα Η υλοποίθςθ κατά το διάςτθμα 15/09/ /10/2015 Χωροκζτθςθ: Γεωγραφικά όρια του Διμου Ακθναίων

6 υντονιςτισ Φορζασ: Εταίροι: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΣΑΙΡΩΝ Εκνικό Κζντρο Κοινωνικϊν Ερευνϊν (ΕΚΚΕ) 2.Σεχνικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Ακινασ (ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ) 3.Ινςτιτοφτο Μικρϊν Επιχειριςεων τθσ ΓΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΕΒΕΕ) 4.Ινςτιτοφτο Εμπορίου &Τπθρεςιϊν τθσ Εκνικισ υνομοςπονδίασ του Εκνικοφ Εμπορίου (ΙΝ.ΕΜ.Τ. ΕΕΕ) 5.Εταιρεία Κοινωνικισ & Πολιτιςμικισ τιριξθσ Παλιννοςτοφντων Ομογενϊν «ΝΟΣΟ» (ΝΟΣΟ) 6.Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικοφ & Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ-Κζντρο Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΚΕΚ ΙΕΚΕΠ)

7 ΣΟΧΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Σο ζργο ςτοχεφει ςτθν ενίςχυςθ των προχποκζςεων για τθν υποςτιριξθ ολοκλθρωμζνων δράςεων ΕΚΕ ςτθν περιοχι του Διμου Ακθναίων. Σζτοιεσ προχποκζςεισ νοοφνται: α) θ εγριγορςθ των επιχειριςεων και ο εμπλουτιςμόσ / ενίςχυςθ τθσ κουλτοφρασ τουσ ωσ προσ τθ ςχζςθ μεταξφ επιχειρείν και κοινωνίασ β) θ οριοκζτθςθ των πεδίων προτεραιότθτασ δράςεων ΕΚΕ γ) θ ζμπρακτθ ανάδειξθ των ωφελειϊν που προκφπτουν όταν εξαςφαλίηονται αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ ιδιωτικοφ και κοινωνικοφ τομζα ςτο πλαίςιο τθσ λειτουργίασ των δομϊν τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ.

8 ΣΟΧΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Ανάπτυξθ ενόσ μθχανιςμοφ δράςεων ανάπτυξθσ/προϊκθςθσ τθσ ΕΚΕ ςτα εδαφικά όρια του Διμου Ακθναίων, που κα επικεντρωκεί ςε δφο κρίςιμουσ κεματικοφσ τομείσ παρζμβαςθσ: α) Διαςφνδεςθ και ςυνεργαςία ιδιωτικϊν επιχειριςεων με κοινωνικζσ υπθρεςίεσ και δομζσ του Διμου Ακθναίων β) διαςφνδεςθ και ςυνεργαςία ιδιωτικϊν επιχειριςεων με κοινωνικζσ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτα εδαφικά όρια του Διμου Ακθναίων Προϊκθςθ δράςεων ΕΚΕ πρόλθψθ και καταπολζμθςθ του εργαςιακοφ και κοινωνικοφ αποκλειςμοφ ευπακϊν ομάδων πλθκυςμοφ του Διμου Ακθναίων

9 ΠΛΗΘΤΜΟ ΠΟΤ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΕΙ Ιδιωτικζσ και κοινωνικζσ Επιχειριςεισ που εδρεφουν ι/και δραςτθριοποιοφνται ςτο Διμο Ακθναίων Εργαηόμενοι, διευκυντικά και διοικθτικά ςτελζχθ Ιδιωτικϊν και Κοινωνικϊν Επιχειριςεων που υλοποιοφν ι ςτοχεφουν να αναπτφξουν δράςεισ ΕΚΕ ςτθν περιοχι του Διμου Ακθναίων τελζχθ των Κοινωνικϊν Τπθρεςιϊν / Δομϊν του Διμου Ακθναίων Δθμότεσ τθσ Ακινασ Eυπακείσ ομάδεσ

10 ΔΡΑΕΙ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΚΕ Ωσ τεχνικζσ υποςτιριξθσ ολοκλθρωμζνων δράςεων EKE- που κα αποδϊςουν τα τελικά Παραδοτζα του ζργου επιλζγονται να είναι : 1. Σεκμθρίωςθ ςυγκεκριμζνων μζτρων, θ εφαρμογι των οποίων κα επιτρζψει ςτο Διμου Ακθναίων να ςχεδιάςει και να υλοποιιςει πολιτικζσ για τθ ςυνεργαςία ιδιωτικϊν επιχειριςεων με κοινωνικζσ υπθρεςίεσ και δομζσ του Διμου Ακθναίων, κακϊσ και για τθ ςυνεργαςία ιδιωτικϊν και κοινωνικϊν επιχειριςεων (μζςω Μελετϊν και Καλζσ Πρακτικζσ αξιοποίθςθσ ΕΚΕ από τισ κοινωνικζσ επιχειριςεισ και κοινωνικζσ δομζσ του Διμου Ακθναίων) 2. Πλθροφόρθςθ, ενθμζρωςθ και αναβάκμιςθ δεξιοτιτων ςτελεχϊν του Διμου, ςτελεχϊν κοινωνικϊν και ιδιωτικϊν επιχειριςεων 3. Δικτφωςθ και διαςφνδεςθ ϊςτε να δθμιουργθκεί το πεδίο εντόσ του οποίου κα μπορζςουν οι επιχειριςεισ να εξαςκιςουν ςτθν πράξθ τισ ιδζεσ / τεχνικζσ ΕΚΕ 4. χεδιαςμόσ και ανάπτυξθ «εργαλείων» για τθν κακιζρωςθ και περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ, με βιωςιμότθτα πζραν του Ζργου 5. Πιλοτικι Εφαρμογι Δράςεων ΕΚΕ

11 ΜΕΣΡΗΙΜΕ ΑΠΟΔΟΕΙ

12 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ, ΔΙΚΣΤΩΗ o 2 Ενθμερωτικζσ Ημερίδεσ o 1 Διεκνζσ υνζδριο o 9 Ημερίδεσ Ευαιςκθτοποίθςθσ Γενικόσ Πλθκυςμόσ τελζχθ ιδιωτικϊν και κοινωνικϊν επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτο Διμο Ακθναίων ΕΚΚΕ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΙΜΕ ΓΕΒΕΕ o Διακίνθςθ Δελτίων Σφπου και Ενθμερωτικϊν φυλλαδίων για τισ αρχζσ και το αντικείμενο του ζργου ΕΚΚΕ o Άρκρα ςε Επιςτθμονικά Περιοδικά, Ηλεκτρονικά Περιοδικά, sites o Καταςκευι δικτυακοφ τόπου προβολισ του Ζργου, o Banner ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΚΚΕ ΕΚΚΕ ΙΜΕ ΓΕΒΕΕ

13 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ, ΔΙΚΣΤΩΗ o 9 εμινάρια «Μεκοδολογίεσ και τεχνικζσ δθμιουργίασ δικτφων ΕΚΕ ςε τοπικό επίπεδο» 3 για ςτελζχθ του Διμου Ακθναίων 3 για ςτελζχθ των οργανϊςεων των κοινωνικϊν εταίρων και των ιδιωτικϊν επιχειριςεων 3 για ςτελζχθ ιδιωτικϊν και κοινωνικϊν επιχειριςεων ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΚΚΕ ΙΜΕ ΓΕΒΕΕ o 3 Εργαςτιρια «Δεξιότθτεσ αξιοποίθςθσ χρθματοδοτικϊν εργαλείων ΕΚΕ για δράςεισ κοινωνικισ ζνταξθσ και επιχειρθματικότθτασ» 3 για ςτελζχθ οργανϊςεων των κοινωνικϊν εταίρων και των ιδιωτικϊν επιχειριςεων ΕΚΚΕ 320 ωφελοφμενοι

14 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ, ΔΙΚΣΤΩΗ o Εξατομικευμζνθ υμβουλευτικι υποςτιριξθ ςε κζματα ΕΚΕ o Εκπόνθςθ Σεχνικϊν Δελτίων Ανάπτυξθσ ΕΚΕ (χζδια ΕΚΕ) από φμβουλο 2 μινεσ/ τουλάχιςτον 2 επιςκζψεισ εργαςίασ τελζχθ και Εργαηόμενοι 65 ιδιωτικζσ & κοινωνικζσ επιχειριςεισ με ζδρα Δ. Ακθναίων ΙΜΕ ΓΕΒΕΕ ΝΟΣΟ o Εκπόνθςθ 5 υλλογικϊν χεδίων ΕΚΕ Ομοςπονδίεσ ι πρωτοβάκμια ωματεία εργαηομζνων που εκπροςωποφνται από τθ ΓΕΒΕΕ ι ομάδεσ επιχειριςεων (clusters) ςτθν περιοχι του Δ. Ακθναίων ΙΜΕ ΓΕΒΕΕ 65 ιδιωτικζσ & κοινωνικζσ επιχειριςεισ 5 Ομοςπονδίεσ ι Α/κμια ωματεία

15 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ, ΔΙΚΣΤΩΗ o 50 ταχφρυκμα Προγράμματα Επιμόρφωςθσ / Ευαιςκθτοποίθςθσ για κζματα ΕΚΕ oςφνδεςθ του πεδίου τθσ ΕΚΕ με κζματα βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ και δθμιουργίασ κζςεων εργαςίασ τελζχθ ιδιωτικϊν και κοινωνικϊν επιχειριςεων 20 ατόμων, 15 ωρϊν/ζκαςτο ΚΕΚ ΙΕΚΕΠ 1000 ςτελζχθ ιδιωτικϊν & κοινωνικϊν επιχειριςεων

16 2. ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ o Ανοιχτό Φόρουμ Κοινωνικισ Καινοτομίασ Δθμιουργείται με από Απόφαςθ του Δ Δ. Ακθναίων Διατυπϊνει προτάςεισ προσ τθν Δθμοτικι Επιτροπι Διαβοφλευςθσ ςχετικά με το περιεχόμενο των δράςεων κοινωνικισ ζνταξθσ, καινοτομίασ και επιχειρθματικότθτασ που μποροφν να ενιςχυκοφν από τεχνικζσ ΕΚΕ ΕΚΚΕ Προετοιμάηει και διεξάγει διαδικαςίεσ διαβοφλευςθσ για κζματα κοινωνικισ καινοτομίασ και επιχειρθματικότθτασ που μποροφν να ενιςχυκοφν από τεχνικζσ ΕΚΕ Ανοικτό ςε εκπροςϊπουσ φορζων τοπικισ κοινωνίασ που δραςτθριοποιοφνται ςε κζματα κοινωνικισ ζνταξθσ, καινοτομίασ και επιχειρθματικότθτασ,

17 oηλεκτρονικόσ Κόμβοσ Αλλθλοβοικειασ 2. ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Διαδικτυακόσ κόμβοσ διαχείριςθσ προςφοράσ ηιτθςθσ «e-αλλθλοβοικεια» Χριςτεσ Εταιρείεσ Κοινωνικζσ επιχειριςεισ Φόρμα εγγραφισ Καταχϊρθςθ ςτοιχείων (προϊόντα, υπθρεςίεσ, κλπ), Κατθγορία ΝΟΣΟ Διαχειριςτζσ Εξουςιοδοτθμζνοι χριςτεσ διαχείριςθσ προςφοράσ και ηιτθςθσ Εγγεγραμμζνοι χριςτεσ Απλοί επιςκζπτεσ

18 2. ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Εηαιρίες ποσ σλοποιούν δράζεις ΕΚΕ Κοινωνικές επιτειρήζεις

19 3. ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΕΚΕ Α. ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΚΕ ΣΟ ΠΕΔΙΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΑΞΗ ΣΟΧΟ ανάπτυξθ δράςεων ΕΚΕ για τθν κάλυψθ αναγκϊν των κοινωνικϊν υπθρεςιϊν του Διμου Ακθναίων (αποδζκτεσ) ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ 1. Δικτφου Επαγγελματιϊν Σεχνικϊν Επαγγελμάτων με πρωτοβουλία του ΙΜΕ ΓΕΒΕΕ από μζλθ των κλαδικϊν Ομοςπονδιϊν τθσ ΓΕΒΕΕ 2. Δικτφου Εμπορικϊν Επιχειριςεων με πρωτοβουλία του ΙΝΕΜΤ ΕΕΕ ΙΜΕ ΓΕΒΕΕ ΙΝΕΜΤ ΕΕΕ 2 ΣΑΔΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ: Α τάδιο: Διάγνωςθ αναγκϊν Επιτόπιοι ζλεγχοι διάγνωςθσ αναγκϊν Β τάδιο: Παροχι αγακϊν, προϊόντων και υπθρεςιϊν Ανάπτυξθ χορθγικϊν πακζτων

20 3. ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΕΚΕ

21 3. ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΕΚΕ B. ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΚΕ ΣΟ ΠΕΔΙΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΧΟ προϊκθςθ ενεργειϊν ΕΚΕ από ιδιωτικζσ επιχειριςεισ για τθν ενίςχυςθ κεςμοκετθμζνων προγραμμάτων ι/και νζων πρωτοβουλιϊν κοινωνικϊν επιχειριςεων (αποδζκτεσ) ΙΜΕ ΓΕΒΕΕ Α)Η βαςικι παρζμβαςθ του ΙΜΕ ΓΕΒΕΕ περιλαμβάνει τθν ανάπτυξθ ενόσ προγράμματοσ δωρεάν πιςτοποίθςθσ ςτθν υγιεινι και αςφάλεια τροφίμων των ςτελεχϊν των Κοινωνικϊν Επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτθν αγορά τθσ διατροφικισ αλυςίδασ. ΙΝΕΜΤ ΕΕΕ

22 3. ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΕΚΕ B. ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΚΕ ΣΟ ΠΕΔΙΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Β) Η βαςικι παρζμβαςθ του ΙΝΕΜΤ ΕΕΕ περιλαμβάνει: Ι) τθν υποςτιριξθ ιδιωτικϊν επιχειριςεων μελϊν τθσ ΕΕΕ για τθν ίδρυςθ ι ςυμμετοχι ςε κοινωνικζσ επιχειριςεισ ςτον τομζα του Εμπορίου ωσ εναλλακτικό μοντζλο υγιοφσ επιχειρθματικότθτασ. Θα παραςχεκοφν υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ: νομικισ ςτιριξθσ ίδρυςθσ κοινωνικϊν επιχειριςεων, κακοριςμόσ ςτρατθγικισ Kοινων. Επιχειριςεων, χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ Koινων. Επιχειριςεων, κλπ ΙΙ) τθν υποςτιριξθ ιδιωτικϊν επιχειριςεων μελϊν τθσ ΕΕΕ για τθν εμπορικι ςυνεργαςία με κοινωνικζσ επιχειριςεισ με ςκοπό τθν κατάδειξθ των οφελϊν που μποροφν να προκφψουν για υφιςτάμενεσ εμπορικζσ επιχειριςεισ από ενδεχόμενεσ ςτρατθγικζσ ςυνεργαςίεσ αμοιβαίου οφζλουσ (win win) με κοινωνικζσ επιχειριςεισ. ΙΜΕ ΓΕΒΕΕ ΙΝΕΜΤ ΕΕΕ

23 Ιςτοςελίδα του Ζργου:

ΖΡΓΟ: «Μηχανιςμόσ Τποςτήριξησ των Τπηρεςιών Ψυχικήσ Τγείασ και Δικτφωςησ υνεργαςίασ ςε Σομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο»

ΖΡΓΟ: «Μηχανιςμόσ Τποςτήριξησ των Τπηρεςιών Ψυχικήσ Τγείασ και Δικτφωςησ υνεργαςίασ ςε Σομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο» ΖΡΓΟ: «Μηχανιςμόσ Τποςτήριξησ των Τπηρεςιών Ψυχικήσ Τγείασ και Δικτφωςησ υνεργαςίασ ςε Σομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο» (ΑΡ. ΤΜΒ. 30/2011) ΕΠΙΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΔΙΑΜΟ ΤΝΣΟΜΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Αντικείμενο - Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Ο MEDISYN είναι ο μεγαλφτεροσ και ο μοναδικόσ υνεταιριςμόσ ςτον Ιατρικό χϊρο. Αποτελείται από περιςςότερουσ από 520 εργαςτθριακοφσ ιατροφσ Βιοπακολόγουσ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη)

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη) ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. 235/14-9-00 (ΦΕΚ 199 Αϋ) Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν λειτουργία των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 8 του Ν. 2345/95 "Οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίηουμε πιο οικονομικά, πιο γριγορα. Χτίηουμε ζξυπνα ςπίτια! 2 η εταιρεία μασ με την πολφχρονη εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Το Σφνταγμα προβλζπει τθν ελευκερία τθσ κρθςκείασ, και νόμοι και πολιτικζσ τθσ χϊρασ ςυμβάλλουν ςτθν εν γζνει

Διαβάστε περισσότερα

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ Τομζασ ΤΠΕ (Τεχνολογίεσ Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών) Τυποποιημζνα ελληνικά προϊόντα και υπηρεςίεσ ςτισ διεθνείσ αγορζσ Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ 1 Μια τολμθρι, απαραίτθτθ, επιλογι... Μια ςφγχρονθ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ»

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» Παραςκευή 13 Ιουνίου 2014, 8.30 πμ 2.00μμ Πολιτιςτικό Κζντρο τροβόλου ΠΡΟΚΛΗΗ O Διμοσ τροβόλου και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν ςασ προςκαλοφν ςτθν θμερίδα που κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ

Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ «Ανάπτυξθ και Χριςθ δεικτϊν μζτρθςθσ και αξιοποίθςθ τακτικϊν εμπειρικϊν ερευνϊν- Ηθτιματα μεκοδολογίασ και ερμθνείασ» Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ Γιατί χρειαηόμαςτε τθ ςυςτθματικι και ζγκυρθ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ»

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» ΠΡΟΚΛΗΗ O Διμοσ τροβόλου και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ςασ προςκαλοφν ςτθν θμερίδα που κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι 13 Ιουνίου και ώρα 09:00 13:00 με τίτλο «ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ. Η θμερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί Για τθ γραφι, αντιγραφι, φωτογράφιςθ, ανατφπωςθ και διανομι Σαπρίκθσ Χρίςτοσ - Φταίει το ηαβό το ριηικό μασ! - Φταίει ο Θεόσ που μασ μιςεί! - Φταίει το κεφάλι το κακό μασ! - Φταίει πρϊτ' απ' όλα το κραςί!

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014».

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014». ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο για το θέατρο του Διονύσου βασίσθηκε στις μελέτες και τη λοιπή έρευνα που εκπόνησε το επιστημονικό προσωπικό της Επιτροπής Θεάτρου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Σιμολόγιο Δανείων

Επιτόκια και Σιμολόγιο Δανείων > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικζσ Λφςεισ > τεγαςτικά Δάνεια Επαγγελματίεσ & ΜΜΕ > Χρθματοδοτιςεισ Κεφαλαίου Κίνθςθσ > Χρθματοδοτιςεισ Παγίων Εγκαταςτάςεων και Εξοπλιςμοφ > Λοιπζσ Χρθματοδοτιςεισ Επιχειριςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι)

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) Οι Θζςεισ όλων των κατθγοριϊν εκπαίδευςθσ (ΡΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάςςονται ςε 6 ςυνολικά βακμοφσ. Σ Ε Δ Γ Β Α Οι προαγωγζσ

Διαβάστε περισσότερα