ΖΡΓΟ: «Μηχανιςμόσ Τποςτήριξησ των Τπηρεςιών Ψυχικήσ Τγείασ και Δικτφωςησ υνεργαςίασ ςε Σομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΖΡΓΟ: «Μηχανιςμόσ Τποςτήριξησ των Τπηρεςιών Ψυχικήσ Τγείασ και Δικτφωςησ υνεργαςίασ ςε Σομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο»"

Transcript

1 ΖΡΓΟ: «Μηχανιςμόσ Τποςτήριξησ των Τπηρεςιών Ψυχικήσ Τγείασ και Δικτφωςησ υνεργαςίασ ςε Σομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο» (ΑΡ. ΤΜΒ. 30/2011) ΕΠΙΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΔΙΑΜΟ ΤΝΣΟΜΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

2 Αντικείμενο - Μεθοδολογία Τλοποίηςησ 2 Αντικείμενο Ο προςδιοριςμόσ των δράςεων και ενεργειϊν για την υλοποίηςη του ζργου του Μηχανιςμοφ Τποςτήριξησ Μεθοδολογίεσ Ανάπτυξησ Επιχειρηςιακοφ χεδίου Αξιοποιείται η μεθοδολογία τρατηγικοφ και Επιχειρηςιακοφ χεδιαςμοφ Αξιοποιείται η μεθοδολογία Balanced Scorecard Ο Μηχανιςμόσ ζχει εξειδικεφςει τισ δράςεισ και ενζργειζσ του ωσ προσ : Α. υμβουλευτική υποςτήριξη ςτην ωρίμανςη ζργων ψυχικήσ υγείασ Β. Σεχνική Τποςτήριξη υλοποίηςησ ζργων που χρηματοδοτοφνται από το ΕΠΑ Γ. Παροχή εξειδικευμζνων υποςτηρικτικϊν υπηρεςιϊν Δ. Τποςτήριξη τησ δημιουργίασ Παρατηρητηρίου Ψυχικήσ Τγείασ

3 Μεθοδολογία Τλοποίηςησ τρατηγικοφ και Επιχειρηςιακοφ χεδιαςμοφ 3 Ανάλυςθ Εςωτερικοφ Περιβάλλοντοσ Ανάλυςθ Εξωτερικοφ Περιβάλλοντοσ Προτεραιότθτεσ ΤΤΚΑ Δυνατά θμεία S.W.O.T. Αδφνατα θμεία Εςωτερικό Περιβάλλον Εξωτερικό Περιβάλλον Εςωτερικό Περιβάλλον Εξωτερικό Περιβάλλον υνθετική Διάγνωςη Ευκαιρίεσ Απειλζσ Αποςτολή Όραμα τρατηγικοί τόχοι Άξονεσ Δράςησ χζδια δράςησ Φορείσ Ψυχικήσ Τγείασ Ωφελοφμενοι -Αποδζκτεσ -Τπηρεςιϊν

4 Μεθοδολογία Τλοποίηςησ - Balanced Scorecard 4

5 5 Μεθοδολογία Τλοποίηςησ - Balanced Scorecard

6 6 Ανάπτυξη Επιχειρηςιακοφ χεδιαςμοφ Πρόγραμμα Δράςησ Αποςτολή Η παροχι αποδοτικϊν και αποτελεςματικϊν υπθρεςιϊν προσ τουσ Δικαιοφχουσ φορείσ του Προγράμματοσ Ψυχαργϊσ για το ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ παρεμβάςεων ςτον τομζα τθσ ψυχικισ υγείασ.

7 Ανάπτυξη Επιχειρηςιακοφ χεδιαςμοφ Πρόγραμμα Δράςησ/τρατηγική 7

8 Ανάπτυξη Επιχειρηςιακοφ χεδιαςμοφ Πρόγραμμα Δράςησ/ Εξειδίκευςη 8 ΣΙΣΛΟ ΣΡΑΣΘΓΙΚΟΤ ΣΟΟΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΠΙΘΑΝΟΙ ΔΕΙΚΣΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ 1: Βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ και αποτελεςματικότθτασ των ενεργειϊν και διαδικαςιϊν για τθν υλοποίθςθ τθσ ψυχιατρικισ μεταρρφκμιςθσ 2: Αποτελεςματικι τεχνικι υποςτιριξθ Φορζων Τλοποίθςθσ του τομζα ψυχικισ υγείασ Περιλαμβάνει τθν υλοποίθςθ των ζργων και ενεργειϊν του τομζα ψυχικισ υγείασ μζςω τθσ εξαςφάλιςθσ μιασ αξιόπιςτθσ ζγκαιρθσ και τεκμθριωμζνθσ παρακολοφκθςθσ τθσ αποδοτικότθτασ των εκτελοφμενων, ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων και ενεργειϊν, αλλά και τθσ λειτουργίασ των μονάδων ψυχικισ υγείασ. Περιλαμβάνει τθν αποτελεςματικι τεχνικι υποςτιριξθ των Φορζων Τλοποίθςθσ του τομζα ψυχικισ υγείασ για τθν υλοποίθςθ των ζργων και ενεργειϊν του τομζα με ςτόχο τθν γριγορθ εφαρμογι όλων των αρχϊν τθσ ψυχιατρικισ μεταρρφκμιςθσ. Δ Προτάςεισ Βελτίωςθσ χεδιαςμοφ και Τλοποίθςθσ Ζργων Δ Προτάςεισ Βελτίωςθσ διοικθτικισ και οικονομικισ διαχείριςθσ δράςεων ψυχικισ υγείασ Δ χζδια Δράςθσ Ψυχικισ Τγείασ Δ.2.1. Νζεσ Προτάςεισ Ζργων Δ.2.2. Αποφάςεισ Ζνταξθσ ςτο ΕΠΑ Δ.2.3. Επιτόπιεσ Επιςκζψεισ Δ.2.4. εμινάρια Εργαςτιρια (workshop) Δ Οδθγοί Εγχειρίδια Δ.2.6. Περιοδικζσ Εκκζςεισ Απολογιςμοφ Ζργου Δ.2.7. Εργαλεία ΣΠΕ -Διαδικτυακόσ Κόμβοσ Δ.2.8. ΣΔΠΠ - Δελτία Παρακολοφκθςθσ Πράξεων

9 Ανάπτυξη Επιχειρηςιακοφ χεδιαςμοφ Πρόγραμμα Δράςησ / Εξειδίκευςη 9 ΣΙΣΛΟ ΣΡΑΣΘΓΙΚΟΤ ΣΟΟΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΠΙΘΑΝΟΙ ΔΕΙΚΣΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ 3: Εξειδικευμζνθ επιςτθμονικι υποςτιριξθ των Φορζων Τλοποίθςθσ ςτον τομζα τθσ ψυχικισ υγείασ Εξειδικευμζνθ επιςτθμονικι υποςτιριξθ των φορζων υλοποίθςθσ και των επαγγελματιϊν που εργάηονται ςτισ μονάδεσ ψυχικισ υγείασ Δ.3.1.Εμπειρογνωμοςφνεσ Μελζτεσ Δ.3.2. εμινάρια Εργαςτιρια (workshop) Δ.3.3. Επιτόπιεσ επιςκζψεισ Δ.3.4. Διαβοφλευςθ Δ.3.5. Ζρευνεσ (θλεκτρονικζσ και μθ) 4: Οργάνωςθ ενόσ αποτελεςματικοφ πλαιςίου διαχείριςθσ διοίκθςθσ του τομζα ψυχικισ υγείασ Περιλαμβάνει τθ δθμιουργία και εφαρμογι ενόσ αποτελεςματικοφ πλαιςίου διαχείριςθσ- διοίκθςθσ του τομζα ψυχικισ υγείασ, προκειμζνου να βελτιςτοποιθκοφν/ αναςχεδιαςτοφν οι υφιςτάμενεσ διαδικαςίεσ με τθ χριςθ ςυςτθμάτων εξειδικευμζνων εργαλείων Δ.4.1. Εργαλεία ΣΠΕ Δ.4.2. Εμπειρογνωμοςφνεσ Μελζτεσ Δ.4.3. Επιχειρθςιακό χζδιο Δ.4.4. Εξαμθνιαία Δελτία Δράςθσ Δ.4.5. Περιοδικι Ζκκεςθ Παρακολοφκθςθσ Τλοποίθςθσ Προγράμματοσ και Ζργου

10 Ανάπτυξη Επιχειρηςιακοφ χεδιαςμοφ Πρόγραμμα Δράςησ / Εξειδίκευςη 10 ΣΙΣΛΟ ΣΡΑΣΘΓΙΚΟΤ ΣΟΟΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΠΙΘΑΝΟΙ ΔΕΙΚΣΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ 5: Επίτευξθ τθσ μζγιςτθσ δυνατισ διάχυςθσ των αποτελεςμάτων των δράςεων του Προγράμματοσ ΨΤΑΡΓΩ - Διάχυςθ βζλτιςτων πρακτικϊν ςτον τομζα τθσ ψυχικισ υγείασ Αφορά ςτθ διάχυςθ των αποτελεςμάτων, κακϊσ και βζλτιςτων πρακτικϊν ςτον τομζα τθσ ψυχικισ υγείασ. Οι φορείσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ ΨΤΑΡΓΩ κατζχουν ςθμαντικότατθ εμπειρία ςτθν παροχι υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ που κα μποροφςε να αποτελζςει πρόςφορο ζδαφοσ για τθν διοργάνωςθ ενεργειϊν ευαιςκθτοποίθςθσ και δθμοςιότθτασ τόςο ςε επίπεδο θμερίδων, ςυνεδριϊν και εκδθλϊςεων, όςο και ςε επίπεδο διαδικτυακό είτε μζςω του δικτυακοφ κόμβου, είτε μζςω του Παρατθρθτθρίου. Δ.5.1. Εκδθλϊςεισ διάχυςθσ αποτελεςμάτων Δ.5.2. Εμπειρογνωμοςφνεσ Μελζτεσ Δ.5.3. Διαδικτυακόσ Κόμβοσ Δ.5.4. εμινάριο Εργαςτιριο (workshop) Δ.5.5. Ζντυπα (Ηλεκτρονικά και μθ) Δ.5.6. Παρατθρθτιριο Ψυχικισ Τγείασ 6: υνεχισ ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του τομζα ψυχικισ υγείασ Τποςτιριξθ των επαγγελματιϊν ψυχικισ υγείασ ςε επίπεδο εκπαίδευςθσ και ςυνεχοφσ ανάπτυξθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ Δ.6.1. Εκπαιδευτικά προγράμματα Δ.6.2. Εκπαιδευτικό Τλικό Δ.6.3. Πλάνο Εκπαίδευςθσ Δ.6.4. φςτθμα Πιςτοποίθςθσ Εκπαίδευςθσ Δ.6.5. Λογιςμικό Εκπαίδευςθσ Δ.6.6. Εμπειρογνωμοςφνεσ - Μελζτεσ

11 Άξονεσ Παρζμβαςησ 11 Σο Πρόγραμμα Δράςθσ περιλαμβάνει 4 άξονεσ Παρζμβαςησ: Α.Π.1.υμβουλευτική Τποςτήριξη ςτην ωρίμανςη ζργων ψυχικήσ υγείασ Περιλαμβάνει δζςμθ ενεργειϊν που ζχουν ωσ ςτόχο τθν επιςτθμονικι-ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ των φορζων, των μονάδων και των επαγγελματιϊν που εργάηονται ςτθν ψυχικι υγεία ςε όλα τα κζματα που άπτονται ςτθν υλοποίηςη και ωρίμανςη των ζργων του τομζα τθσ ψυχικισ υγείασ. Α.Π.2.Σεχνική Τποςτήριξη υλοποίηςησ ζργων που χρηματοδοτοφνται από το ΕΠΑ Περιλαμβάνει τθν τεχνικι υποςτιριξθ υλοποίθςθσ ζργων ςτον τομζα Ψυχικισ Τγείασ. Α.Π.3.Παροχή εξειδικευμζνων υποςτηρικτικϊν υπηρεςιϊν Περιλαμβάνει υπθρεςίεσ υποςτθρικτικζσ του επιςτθμονικοφ, κεραπευτικοφ και διαςυνδετικοφ ρόλου των μονάδων Α.Π.4.Τποςτήριξη τησ δημιουργίασ Παρατηρητηρίου Ψυχικήσ Τγείασ Περιλαμβάνει τθν υποςτιριξθ τθσ δθμιουργίασ Παρατθρθτθρίου

12 υςχετιςμόσ Αξόνων με τρατηγικοφσ τόχουσ 12 ΣΡΑΣΘΓΙΚΟΙ ΣΟΟΙ 1: Βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ και αποτελεςματικότθτασ των ενεργειϊν και διαδικαςιϊν για τθν υλοποίθςθ τθσ ψυχιατρικισ μεταρρφκμιςθσ Α.Π.1.υμβουλευτική Τποςτήριξη ςτην ωρίμανςη ζργων ψυχικήσ υγείασ Α.Π.2.Σεχνική Τποςτήριξη υλοποίηςησ ζργων τομζα Ψυχικήσ Τγείασ Α.Π.3.Παροχή εξειδικευμζνων υποςτηρικτικϊν υπηρεςιϊν Α.Π.4.Τποςτήριξη τησ δημιουργίασ Παρατηρητηρίου Ψυχικήσ Τγείασ 2: Αποτελεςματικι τεχνικι υποςτιριξθ Φορζων Τλοποίθςθσ του τομζα ψυχικισ υγείασ 3: Εξειδικευμζνθ επιςτθμονικι υποςτιριξθ των Φορζων Τλοποίθςθσ ςτον τομζα τθσ ψυχικισ υγείασ 4: Οργάνωςθ ενόσ αποτελεςματικοφ πλαιςίου διαχείριςθσ διοίκθςθσ του τομζα ψυχικισ υγείασ 5: Επίτευξθ τθσ μζγιςτθσ δυνατισ διάχυςθσ των αποτελεςμάτων των δράςεων του Προγράμματοσ ΨΤΑΡΓΩ - Διάχυςθ βζλτιςτων πρακτικϊν ςτον τομζα τθσ ψυχικισ υγείασ 6: υνεχισ ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του τομζα ψυχικισ υγείασ Διάςταςη: Κοινωνικό οικονομικό όφελοσ Διάςταςη: Αποδζκτεσ Τπηρεςιϊν - Φορείσ Τλοποίηςησ Διάςταςη: Εςωτερικζσ Διαδικαςίεσ Διάςταςη: Ανάπτυξη & υνεχήσ Βελτίωςη

13 Ανάλυςη Αξόνων Παρζμβαςησ ςε χζδια Δράςησ 13 Α.Π.1.υμβουλευτική Τποςτήριξη ςτην ωρίμανςη ζργων ψυχικήσ υγείασ χζδιο Δράςθσ 1.1 χεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Εργαλείων Πρωτοκόλλων Οδθγϊν για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ Α.Π.2.Σεχνική Τποςτήριξη υλοποίηςησ ζργων τομζα Ψυχικήσ Τγείασ χζδιο Δράςθσ 2.1 Σεχνικι Τποςτιριξθ Φορζων του τομζα Ψυχικισ Τγείασ για ζργα που χρθματοδοτοφνται από το ΕΠΑ χζδιο Δράςθσ 2.2 χεδιαςμόσ Τλοποίθςθσ Ζργου Α.Π.3.Παροχή εξειδικευμζνων υποςτηρικτικϊν υπηρεςιϊν χζδιο Δράςθσ 3.1 Εξειδικευμζνθ Επιςτθμονικι και Σεχνικι υποςτιριξθ των Φορζων, Μονάδων και Επαγγελματιϊν Ψυχικισ Τγείασ Οριηόντιο χζδιο Δράςθσ 3.2 Εκπαίδευςθ τελεχϊν Σομζα Ψυχικισ Τγείασ - Μεταφορά Σεχνογνωςίασ χζδιο Δράςθσ 3.3 Ενζργειεσ ευαιςκθτοποίθςθσ/ δθμοςιότθτασ Α.Π.4.Τποςτήριξη τησ δημιουργίασ Παρατηρητηρίου Ψυχικήσ Τγείασ χζδιο Δράςθσ 4.1 χεδιαςμόσ και ανάπτυξθ Παρατθρθτθρίου Ψυχικισ Τγείασ

14 υνοπτική ανάλυςη χεδίων Δράςησ 14 ΕΔΙΟ ΔΡΑΘ 1.1 χεδιαςμόσ και Ανάπτυξη Εργαλείων Πρωτοκόλλων Οδηγϊν για τη βελτίωςη τησ ποιότητασ των υπηρεςιϊν ψυχικήσ υγείασ Αφορά ςτο ςχεδιαςμό και ανάπτυξθ εργαλείων πρωτοκόλλων για τθν υποςτιριξθ των φορζων και του ανκρϊπινου δυναμικοφ του τομζα ψυχικισ υγείασ, ςτθ ςυςτθματοποίθςθ τθσ ζρευνασ των εξελίξεων ςτθν Ελλάδα και διεκνϊσ, με τακτικι απογραφι, ανάλυςθ και παρουςίαςθ ςχετικϊν ςτατιςτικϊν ςτοιχείων και δεικτϊν από τθ λειτουργία των Μονάδων Ψυχικισ Τγείασ, ςτθ ςυςτθματοποίθςθ τθσ διερεφνθςθσ αναγκϊν ςτουσ τομείσ τθσ ψυχικισ υγείασ, κοινοτικισ φροντίδασ και ψυχοκοινωνικισ αποκατάςταςθσ. ΕΔΙΟ ΔΡΑΘ 2.1: Σεχνική Τποςτήριξη Φορζων του τομζα Ψυχικήσ Τγείασ για ζργα που χρηματοδοτοφνται από το ΕΠΑ Αφορά ςτθν παροχή υπηρεςιϊν υποςτήριξησ των ζργων και επιμζρουσ υποζργων του Προγράμματοσ τα οποία ςυγχρηματοδοτοφνται από τα Ευρωπαϊκά διαρκρωτικά ταμεία ΕΚΣ και ΕΣΠΑ και ςτο πλαίςιο τθσ 4θσ Προγραμματικισ Περιόδου μζςω του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ » και των ΕΠ των Περιφερειϊν.

15 υνοπτική ανάλυςη χεδίων Δράςησ 15 ΕΔΙΟ ΔΡΑΘ 2.2: χεδιαςμόσ Τλοποίηςησ Ζργου Αφορά ςτθν οργάνωςη ενόσ ολοκληρωμζνου πλαιςίου διαχείριςησ, ςτον ζλεγχο και ςτην παρακολοφθηςη τησ καλήσ εκτζλεςησ του Ζργου, με ςκοπό το ςυντονιςμό, τθν ζγκαιρθ διάγνωςθ τυχόν προβλθμάτων και ςτθν υποβολι διορκωτικϊν προτάςεων. Σο υπό εξζταςθ ςχζδιο δράςθσ λοιπόν περιλαμβάνει τον ολοκλθρωμζνο ςχεδιαςμό και εφαρμογι ενόσ Πλάνου Τλοποίθςθσ Ζργου. ΕΔΙΟ ΔΡΑΘ 3.1: Εξειδικευμζνη Επιςτημονική και Σεχνική υποςτήριξη των Φορζων, Μονάδων και Επαγγελματιϊν Ψυχικήσ Τγείασ Αφορά ςτθν οργανωμζνη και ςυςτηματική υποςτήριξη των επαγγελματιϊν όλων των ειδικοτιτων των υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ. Αποτελεί πολφ μεγάλθ ανάγκθ η διαςφάλιςη καλφτερων ςυνθηκϊν εργαςίασ και η ςυνεχήσ κατάρτιςη και επανατροφοδότηςη των επαγγελματιϊν, ζτςι ϊςτε να διακζτουν τισ κατάλλθλεσ δεξιότητεσ για να είναι αποδοτικοί και αποτελεςματικοί αλλά και να βελτιϊςουν τισ παρεχόμενεσ υπηρεςίεσ ςτον πληθυςμό ςτον οποίο αναφζρονται.

16 υνοπτική ανάλυςη χεδίων Δράςησ 16 ΟΡΙΗΟΝΣΙΟ ΕΔΙΟ ΔΡΑΘ 3.2: Εκπαίδευςη τελεχϊν Σομζα Ψυχικήσ Τγείασ - Μεταφορά Σεχνογνωςίασ Αφορά ςτισ εκπαιδεφςεισ με χρήςη του ηλεκτρονικοφ εργαλείου διενζργειασ εκπαιδεφςεων κακϊσ ο αρικμόσ των εμπλεκομζνων φορζων ψυχικισ υγείασ (ΝΠΙΔ μθ κερδοςκοπικοφ τομζα, ΝΠΔΔ) είναι ςθμαντικόσ. Περιλαμβάνει ζνα ενιαίο και ολοκλθρωμζνο ςχζδιο με προγραμματιςμζνεσ ενζργειεσ και δράςεισ μεταφοράσ τεχνογνωςίασ που κα αξιοποιεί όλα τα ενδεδειγμζνα μζςα και μεκόδουσ. ΕΔΙΟ ΔΡΑΘ 3.3: Ενζργειεσ ευαιςθητοποίηςησ/ δημοςιότητασ Αφορά ςτθν ζγκαιρθ ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ όλων των εμπλεκόμενων μερϊν, τόςο ςε κεντρικό, όςο και ςε περιφερειακό επίπεδο για τα αποτελζςματα τησ ψυχιατρικήσ μεταρρφθμιςησ, ςχετικά με τον τρόπο και τισ παρεμβάςεισ που ςχεδιάςτθκαν και υλοποιικθκαν, τα εργαλεία υποςτήριξησ τθσ διοίκθςθσ των μονάδων υγείασ και επίτευξησ ποιοτικϊν υπηρεςιϊν

17 υνοπτική ανάλυςη χεδίων Δράςησ 17 αξιοποιϊντασ τισ διαβουλεφςεισ με τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ. Περιλαμβάνει ζνα ςχεδιαςμό προγράμματοσ δράςεων μεταφοράσ τεχνογνωςίασ - ευαιςκθτοποίθςθσ ςχετικά με νζεσ αντιλιψεισ για: τθ λειτουργία των υπηρεςιϊν ψυχικήσ υγείασ, των λειτουργικϊν διαςυνδζςεων με άλλεσ υπθρεςίεσ αλλά και τθν κοινότθτα γενικότερα, τθ βελτίωςη τησ ευελιξίασ και τησ προςαρμοςτικότητασ του δθμόςιου τομζα ςτισ εξελίξεισ και αναδυόμενεσ ανάγκεσ του τομζα ψυχικισ υγείασ ΕΔΙΟ ΔΡΑΘ 4.1 χεδιαςμόσ και ανάπτυξη Παρατηρητηρίου Ψυχικήσ Τγείασ Αφορά ςτον ςχεδιαςμό και ανάπτυξθ Παρατθρθτθρίου Ψυχικισ Τγείασ. Ειδικότερα περιλαμβάνει τθν υποςτιριξθ τθσ δθμιουργίασ Παρατθρθτθρίου

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Ο MEDISYN είναι ο μεγαλφτεροσ και ο μοναδικόσ υνεταιριςμόσ ςτον Ιατρικό χϊρο. Αποτελείται από περιςςότερουσ από 520 εργαςτθριακοφσ ιατροφσ Βιοπακολόγουσ

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίηουμε πιο οικονομικά, πιο γριγορα. Χτίηουμε ζξυπνα ςπίτια! 2 η εταιρεία μασ με την πολφχρονη εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ

Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ «Ανάπτυξθ και Χριςθ δεικτϊν μζτρθςθσ και αξιοποίθςθ τακτικϊν εμπειρικϊν ερευνϊν- Ηθτιματα μεκοδολογίασ και ερμθνείασ» Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ Γιατί χρειαηόμαςτε τθ ςυςτθματικι και ζγκυρθ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ Τομζασ ΤΠΕ (Τεχνολογίεσ Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών) Τυποποιημζνα ελληνικά προϊόντα και υπηρεςίεσ ςτισ διεθνείσ αγορζσ Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ 1 Μια τολμθρι, απαραίτθτθ, επιλογι... Μια ςφγχρονθ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Μονάδα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού, Ωρίμανσης και Υλοποίησης Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων ΕΕΑ Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη)

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη) ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. 235/14-9-00 (ΦΕΚ 199 Αϋ) Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν λειτουργία των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 8 του Ν. 2345/95 "Οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων με επιλογή στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων με επιλογή στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 02.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΊΟΤ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Δ/ΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Σκρέκας Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Κώστας Σκρέκας Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Η μετάβαση από το 2014 στο 2015 σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή. Η ελληνική οικονομία αφήνει πίσω της την ύφεση και επανέρχεται δυναμικά στον δρόμο της ανάπτυξης. Μέσα από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα