ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ"

Transcript

1 Green Spots - Innovative & Environmentally Friendly Network for the ΔΡΓΟ: Development and Promotion of Entrepreneurship / Καινοτόμο και Φιλικό ππορ το Πεπιβάλλον Δίκτςο για την Ανάπτςξη και Πποώθηση τηρ Επισειπηματικότηταρ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ: ΑΝΩΝΤΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ (ΔΠΑ ΑΝ.Α.Δ. ΟΣΑ) ύμβαζη Υρημαηοδόηηζης 08/03/2012 ςπ απιθ. B / (Subsidy Contract): The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria... ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ «Green Spots - Innovative & Environmentally Friendly Network for the Development and Promotion of Entrepreneurship / Καινοτόμο και Φιλικό ππορ το Πεπιβάλλον Δίκτςο για την Ανάπτςξη και Πποώθηση τηρ Επισειπηματικότηταρ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ζσμπεριλαμβανομένοσ ΦΠΑ ΞΑΝΘΗ 18/02/2014 1

2 1. ΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΠΡΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΕ 1.1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η ΕΠΑ ΑΝΑΕ ΟΣΑ υλοποιεί το ζργο «Innovative & Environmentally friendly NETwork for the Development & Promotion of Entrepreneurship» (Καινοτόμο και Περιβαλλοντικά Φιλικό Δίκτυο για τθν Ανάπτυξθ & Προϊκθςθ τθσ Επιχειρθματικότθτασ) με ακρωνφμιο «GREEN SPOTS» ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ Εδαφικήσ υνεργαςίασ «Ελλάδα-Βουλγαρία » Innovative & Environmentally friendly NETwork for the Development & Promotion of Entrepreneurship με ακρωνφμιο Green. Σο ζργο GREENSPOT εγκρίκθκε και άρχιςε να υλοποιείται μετά τθν υπογραφι του ςυμβολαίου (υπ αρικ. B / ) μεταξφ του ςυντονιςτι εταίρου (Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.) και τθσ αρμόδιασ διαχειριςτικισ αρχισ του προγράμματοσ «Ελλάδα- Βουλγαρία » του ςτόχου «Εδαφικισ ςυνεργαςίασ» και διαρκεί 24 μινεσ. Προτεραιότθτα του προγράμματοσ είναι θ ανταγωνιςτικότθτα και οι ανκρϊπινο πόροι. Οι τομείσ παρζμβαςισ του αφοροφν ςτθν ενκάρρυνςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και των δράςεων που ανταπεξζρχονται ςτθν αναδιάρκρωςθ τθσ οικονομίασ. Οι ςτόχοι του προγράμματοσ μποροφν να οριςτοφν ωσ εξισ: i) Η ςυνεργαςία μεταξφ των εταίρων για τθ δια/αναμόρφωςθ ενόσ κοινοφ τοπικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ για τθν περιοχι παρζμβαςθσ (Ροδόπθ, Ξάνκθ, Ζβροσ, Haskovo, Smolyan ii) Η προςαρμογι των τοπικϊν επιχειριςεων ςτισ απαιτιςεισ του τουριςτικοφ προϊόντοσ, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ βιωςιμότθτα iii) Η χάραξθ ςτρατθγικισ μάρκετινγκ για τθν περιοχι iv) Ο κακοριςμόσ υλικϊν και εργαλείων προϊκθςθσ αξιοποιϊντασ μζςα ΣΠΕ (Σεχνολογία Πλθροφόρθςθσ και Ενθμζρωςθσ v) θ κζςπιςθ κοινισ δομισ διαχείριςθσ Προοριςμϊν (Destination Management Structure DMO) και κοινό ςφςτθμα διαχείριςθσ Προοριςμϊν Destination Management System DMS (δικτυακι πλατφόρμα, info-kiosks-greenspots) Eταίροι του ζργου είναι οι ακόλουκοι: LP (PP1): Ανϊνυμθ Εταιρεία Ανάπτυξθσ "Κ.Καρακεοδωρι", Διμοσ Κομοτθνισ PP2: φνδεςμοσ Ξενοδόχων Θράκθσ PP3: «Ενζργεια Περιβάλλον Ανάπτυξθ» Ανϊνυμθ Αναπτυξιακι Εταιρία ΟΣΑ PP4: Tουριςτικι Ιαματικι Επιχείρθςθ Διμου Αλεξανδροφπολθσ Ανϊνυμθ Εταιρεία ΟΣΑ PP5: Κζντρο Πλθροφόρθςθσ Σουριςμοφ του Διμου Χάςκοβο PP6 φνδεςμοσ Ξενοδόχων και Ιδιοκτθτϊν Εςτιατορίων του Σςεπελάρε PP7 Σουριςτικόσ φνδεςμοσ του Ροφντοηεμ υνολικόσ προχπολογιςμόσ του ζργου είναι ,0. Σο ποςό που αφορά ςτθν ΕΠΑ ΑΝ.Α.Ε ΟΣΑ είναι , εκ των οποίων το 15% είναι Εκνικισ υμμετοχι ενϊ το 85% είναι Κοινοτικι υμμετοχι. Αναλυτικά, όλεσ οι δράςεισ που κα υλοποιιςει θ ΕΠΑ ΑΝ.Α.Ε ΟΣΑ περιγράφονται ςτο εγκεκριμζνο ΣΔΕ (application form) και αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ των παρακάτω πακζτων εργαςίασ. 2

3 ΠΑΚΕΣΟ ΕΡΓΑΙΑ ΠΕ 1 Διαχείριςη Ζργου ΠΕ 2 Επικοινωνία και Δημοςιότητα ΠΕ 3 Επαναπροςδιοριςμόσ του Τοπικοφ Κοινοφ Τουριςτικοφ Προϊόντοσ ΠΕ 4 Προςαρμογή Τοπικών Επιχειρήςεων ςτισ απαιτήςεισ του Τουριςτικοφ Προϊόντοσ ΠΕ 5 Καθοριςμόσ Προώθηςησ τησ Περιοχήσ ΠΕ 6 Εγκαθίδρυςη κοινών DMO και DMS ΔΡΑΗ 1.2. Παραδοτέο Δομή διαχείριςησ ζργου (8 Αναφορζσ προόδουεπικοινωνία με τον επικεφαλή εταίρο και τουσ υπόλοιπουσ εταίρουσ) 1.3 Παραδοτέο Συμμετοχή ςτισ ςυναντήςεισ προόδου 2.2. Παραδοτέο χεδιαςμόσ Παραγωγι Σεφχουσ Παρουςίαςθσ των Αποτελεςμάτων του Ζργου 3.1. Παραδοτζο Διοργάνωςθ εμιναρίου ςτθν Ξάνκθ, για τθν ευαιςκθτοποίθςθ ςε κζματα Σουριςμοφ 3.2. Παραδοτζο Μελζτθ αειφορικϊν πόρων τουριςμοφ ςτθν περιοχι τθσ Ξάνκθσ 4.2 Παραδοτζο Διοργάνωςθ εμιναρίου ςτθν Ξάνκθ, για τθ δθμιουργία δικτφου αειφόρου τουριςμοφ και τθν ζνταξθ επιχειριςεων και τοπικϊν φορζων ςε αυτό Παραδοτζο Λιψθ Βίντεο, των περιοχϊν που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα 5.3. Παραδοτζο Παραγωγι τρίγλωςςου φυλλαδίου 5.3. Παραδοτζο Παραγωγι τρίγλωςςου τριπτφχου 6.1 Παραδοτζο Διοργάνωςθ υνεδρίου για τθν ευαιςκθτοποίθςθ των ςυμμετεχόντων ςτθν δθμιουργία οργανιςμοφ διαχείριςθσ προοριςμοφ 6.3. Παραδοτέο Διερεφνθςθ των χϊρων (ςτθν περιοχι των εταίρων τθσ Ελλάδασ) ςτουσ οποίουσ κα τοποκετθκοφν θλεκτρονικά κιόςκια πλθροφόρθςθσ 6.3 Παραδοτέο Σοποκζτθςθ και Πιλοτικζσ Δοκιμζσ Λειτουργίασ των 1.2 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Για να ανταπεξζλκει θ ΕΠΑ ΑΝ.Α.Ε ΟΣΑ ςτθν υλοποίθςθ του ζργου και των δράςεων: 1.2 Παραδοτζο Δομι διαχείριςθσ ζργου (8 Αναφορζσ προόδου- επικοινωνία με τον επικεφαλισ εταίρο και τουσ υπόλοιπουσ εταίρουσ) 2.2 Παραδοτζο χεδιαςμόσ Παραγωγι Σεφχουσ Παρουςίαςθσ των Αποτελεςμάτων του Ζργου 5.3 Παραδοτζο Παραγωγι τρίγλωςςου φυλλαδίου 5.3 Παραδοτζο Παραγωγι τρίγλωςςου τριπτφχου 6.1 Παραδοτζο Διοργάνωςθ υνεδρίου για τθν ευαιςκθτοποίθςθ των ςυμμετεχόντων ςτθν δθμιουργία οργανιςμοφ διαχείριςθσ προοριςμοφ 6.3 Παραδοτζο Διερεφνθςθ των χϊρων (ςτθν περιοχι των εταίρων τθσ Ελλάδασ) ςτουσ οποίουσ κα τοποκετθκοφν θλεκτρονικά κιόςκια πλθροφόρθςθσ 3

4 είναι απαραίτθτθ θ ανάκεςθ ςε φυςικά/νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ νομικϊν/φυςικϊν προςϊπων υπθρεςιϊν ςυντονιςμοφ του ζργου για τθν υλοποίθςθ των παραπάνω δράςεων. Οι υποχρεϊςεισ του αναδόχου είναι: - να παρακολουκεί τθν εξζλιξθ των δράςεων 1.2, 2.2, 5.3, 6.1, 6,3 του ζργου Greespots όπωσ αυτό περιγράφεται ςτο υπογεγραμμζνο application form. Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει να παρακολουκεί τθν πορεία τθσ υλοποίθςθσ τουσ και να παρεμβαίνει με προτάςεισ και παρατθριςεισ για τθ διόρκωςθ και τιρθςθ των όρων ποιότθτασ. υγκεκριμζνα για κάκε μία από τισ δράςεισ Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει Δράςη τθ ςυγγραφι των αναφορϊν προόδου που απομζνουν ζωσ τθ λιξθ του ζργου και τθν επικοινωνία με τουσ εταίρουσ προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ ομαλι λειτουργία του ζργου Δράςεισ 2.2 & 5.3 τθν παρακολοφκθςθ των εργαςιϊν του εξωτερικοφ ςυνεργάτθ, προςφζροντασ επιςτθμονικι υποςτιριξθ ςτθν επιλογι κειμζνων και φωτογραφιϊν κακϊσ και ςτθ ςυνολικι παραγωγι του παραδοτζου. Παρεμβαίνει με τελικζσ διορκϊςεισ πριν τθν κατάκεςθ του παραδοτζου. Δράςη 6.1 τθ ςυνεργαςία με τον εξωτερικό ςυνεργάτθ για τθν επιλογι ομιλθτϊν, προςκεκλθμζνων και κεματικϊν που κα ςυηθτθκοφν ςτο ςυνζδριο. Βαςικι αρμοδιότθτά του είναι θ ςυνολικι παρακολοφκθςθ τθσ διοργάνωςθσ. Δράςη 6.3 τθ ςυνεργαςία με τον επικεφαλι εταίρο για τθν τελικι επιλογι των χϊρων που προτείνει ο εξωτερικόσ ςυνεργάτθσ. - να ενθμερϊνει τον Πρόεδρο ςχετικά με τθν πρόοδο των εργαςιϊν, υποβάλλοντασ τριμθνιαίεσ εκκζςεισ προόδου παρακζτοντασ ςυγκριτικζσ αναλφςεισ και ςτοιχεία ανάλογα με τισ απαιτιςεισ του προγράμματοσ τόςο για το φυςικό όςο και για το οικονομικό αντικείμενο. - να παρακολουκεί όλεσ τισ γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ που αφοροφν ςτισ ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ και τθ ςωςτι υλοποίθςι τουσ, ςυνεργαηόμενοσ με τθν ομάδα ζργου, τo Δ. και το προςωπικό τθσ ΕΠΑ ΑΝΑΕ ΟΣΑ. Οι διαδικαςίεσ αυτζσ ενδεικτικά αφοροφν ςτθν υποβολι ςτοιχείων, ςτθν κατάρτιςθ και υποβολι των τριμθνιαίων εκκζςεων οικονομικοφ και φυςικοφ αντικειμζνου ςτθν επαλικευςθ ςτοιχείων από τον ορκωτό λογιςτι και ςτον ζλεγχο από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. - να επιβλζπει τθν πορεία των ανατεκειμζνων προσ τρίτουσ ζργων που εντάςςονται ςτο ζργο Greenspots, να πράττει δε τα δζοντα για τθν εφρυκμθ λειτουργία και τθν ζγκαιρθ παράδοςθ των υποχρεϊςεων απζναντι ςτον επικεφαλισ εταίρο του προγράμματοσ. το πλαίςιο τθσ εργαςίασ του κα ελζγχει τα παραδοτζα των δράςεων όπωσ περιγράφονται ςτο παραπάνω πίνακα ωσ προσ τθν ποιότθτά και τθν πλθρότθτά τουσ. - να ςυμμετζχει ςτισ διακρατικζσ ςυναντιςεισ με παρεμβάςεισ και ειςθγιςεισ και να παρακολουκεί τισ ςυνεδριάςεισ τθσ Steering Committee, εφ όςον κρίνεται απαραίτθτο μετά από ςχετικι απόφαςθ του Δ... 4

5 1.3 ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ - Σριμθνίεσ εκκζςεισ προόδου φυςικοφ και οικονομικοφ αντικείμενου των εργαςιϊν που αναλαμβάνει ο ανάδοχοσ. - Βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ από τισ διακρατικζσ ςυναντιςεισ 1.4 ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ Κάκε υποψιφιοσ ανάδοχοσ πρζπει να διακζτει γνϊςεισ και εμπειρία ςχετικι με το αντικείμενο του ζργου, όπωσ αυτό εξειδικεφεται ςτθν παροφςα, ϊςτε να ανταπεξζλκει επιτυχϊσ ςτισ απαιτιςεισ του υπό ανάκεςθ ζργου. Ο υποψιφιοσ οφείλει να διακζτει επιπλζον τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα και ςυγκεκριμζνα εμπειρία ςε εκπόνθςθ ζργων ι μελετϊν ι παροχι υπθρεςιϊν με ζμφαςθ ςτα ζργα διαςυνοριακισ ςυνεργαςίασ. Η εμπειρία ςε κζματα τοπικισ ανάπτυξθσ και αειφορίασ κα εκτιμθκεί ιδιαίτερα. 1.5 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ για τθν ανάκεςθ των παραπάνω υπθρεςιϊν ορίηεται ςτο ποςό των το ανωτζρω ποςό ςυμπεριλαμβάνεται ο αναλογοφν Φ.Π.Α. και επί του ποςοφ αυτοφ επιβάλλονται οι νόμιμεσ κρατιςεισ. 1.6 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Η διάρκεια τθσ απαςχόλθςθσ ςτο προσ ανάκεςθ ζργο ορίηεται, ζωσ τθ λιξθ του. Η υλοποίθςθ των δράςεων, κα πραγματοποιείται ςτο ωράριο λειτουργίασ του φορζα: ανάμεςα ςτισ ϊρεσ ζωσ ςτα γραφεία τθσ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΩΝΤΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΣΑ (ΕΠΑ ΑΝ.Α.Ε. ΟΣΑ) Η υντάξαςα Ο Πρόεδροσ του Δ.. Για τθν ΕΠΑ-ΑΝΑΕ ΟΣΑ Σςαλίκθ Γεωργία Σςολακίδθσ Βαςίλειοσ (Διμαρχοσ Αβδιρων) (Τπεφκυνθ Ζργου) 5

The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria...

The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria... The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria... Ξάνκθ, 18/ 02 /2014 Αρ. Πρωτ.: 16 ΘΕΜΑ: Ανακοίνωςθ πρόκεςθσ ανάκεςθσ υπθρεςιϊν ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ"

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ" Φ.Ε.Κ. 8449/τ. Α.Ε.-Ε.Π.Ε./14-8-2014 [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρκρο 1 - ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Παρατηρητήριο Σιμϊν Σηλεπικοινωνιακϊν και Σαχυδρομικϊν Προϊόντων Λιανικήσ Αναθζτουςα Αρχή: Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων Προχπολογιςμόσ: 397.560,00

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου N. 4019/2011 Τίτλος: Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπζς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4038/2012, Ν. 4052/2012, Ν. 4110/2013. Αρκρο 1 Τίτλος Αρθρου: Οριςμοί Για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ»

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ» ΣΡΙΥΩΝΙΔΑ Α.Ε. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία Ο.Σ.Α. Δημοτικό Κατάστημα Καινοσρίοσ (1ος Όρουος) Πλατεία Δημαρτείοσ Τ.Κ. 30005, Καινούριο Δήμοσ Αγρινίοσ Τηλ. 26410-39007/79344 Fax: 26410-49645 E-mail: info@trihonida.gr

Διαβάστε περισσότερα

20.2 Ιςότθτα των φφλων, μθ διάκριςθ, προςβαςιμότθτα

20.2 Ιςότθτα των φφλων, μθ διάκριςθ, προςβαςιμότθτα 20. Εμπειρογνωμοςφνθ για τθ διαμόρφωςθ και διατφπωςθ προτάςεων ςτρατθγικισ και 20.1 Εταιρικότθτα Για τθν προετοιμαςία τθσ παρόντοσ κειμζνου προτάςεων ελιφκθςαν υπόψθ οι κζςεισ των Ξοινωνικϊν Εταίρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2012)

ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2012) ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΡΟΕΔΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. (ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2012) ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΘΦΙΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΑΡΧΕΙΟΤ ΣΘ ΙΕΡΑ ΤΝΟΔΟΤ ΚΑΙ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΘ ΑΞΙΑ» (Τποζργο1 τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ: «Θλεκτρονικζσ

Διαβάστε περισσότερα

69100, Κομοτηνή Κομοτηνή 25/05/2015. Πληροφορίες: Ισπικούδης Δήμος Αρ. Πρωτ. 241

69100, Κομοτηνή Κομοτηνή 25/05/2015. Πληροφορίες: Ισπικούδης Δήμος Αρ. Πρωτ. 241 Ταχ. Δ/νση: Ν.Τσανακλη 15 ΑΔΑΜ: 14PROC001826492- ΑΔΑ: 69100, Κομοτηνή Κομοτηνή 25/05/2015 Πληροφορίες: Ισπικούδης Δήμος Αρ. Πρωτ. 241 Τηλέφωνο : 2531023165 Φαξ 2531023167 Email : info@karatheodori.org

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμϋνο Πολυκαναλικό Σύςτημα Διαχεύριςησ και Παρακολούθηςησ Συνθηκών Κύνηςησ ςτο Οδικό Δύκτυο των Καλλικρϊτειων Δόμων Λαμιϋων, Δομοκού, Μακρακώμησ, Στυλύδασ Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Χανίων» Ανακζτουςα Αρχι: ΥΡ. ΡΑΙΔΕΙΑΣ. Θ.ΡΟΛ.ΑΘΛ. ΚΕϋ ΕΦΟEΙΑ ΡΟΪΣΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 1 από 94 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΕΙΑΓΩΓΘ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Εκνικό Μθτρϊο Αςφαλιςθσ, Συνταξιοδότθςθσ και Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων Ζςοδα Αςφάλιςθ - Ενθμερότθτα Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ. Ανοικτισ Διαδικαςίασ

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ. Ανοικτισ Διαδικαςίασ Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου c ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ Ανοικτισ Διαδικαςίασ για τθν επιλογι Αναδόχου του ζργου «Προμήθεια, Εγκατάςταςη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα ( 2012) 2013 - (2014)2015 Γενικι Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ Περιβάλλοντοσ & Τποδομϊν επτζμβριοσ 2012 1 / 79 Επιχειρηςιακό

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Τποζργο 3. Μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα δράςησ Διεφθυνςησ. Πληροφορικήσ ΕΛΣΑΣ

Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Τποζργο 3. Μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα δράςησ Διεφθυνςησ. Πληροφορικήσ ΕΛΣΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Τποζργο 3 Αναςκόπηςη και αναβάθμιςη πολιτικών αςφαλείασ και υλοποίηςή τουσ του κφριου ζργου Μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα δράςησ Διεφθυνςησ Πληροφορικήσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΘΓΘΣΕΛΣ ΓΛΑ ΚΑΤΕΥΚΥΝΤΘΛΕΣ ΓΑΜΜΕΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΥΣΛΚΟΥ ΑΕΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΣΘΓΘΣΕΛΣ ΓΛΑ ΚΑΤΕΥΚΥΝΤΘΛΕΣ ΓΑΜΜΕΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΥΣΛΚΟΥ ΑΕΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΕΚ ΕΙΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΓΡΑΜΜΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ Μάρτιοσ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΑΓΩΓΘ... 3 2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ... 4 2.1 ΡΑΓΚΟΣΜΛΑ ΕΝΕΓΕΛΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ... 4 2.2 ΕΥΩΡΑΪΚΑ ΕΝΕΓΕΛΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Υπθρεςίεσ Δικτφου Κοινωνικισ Φροντίδασ Δθμοτϊν «E-Βοικεια Στο Σπίτι» Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Αμπελοκιπων- Μενεμζνθσ Ρροχπολογιςμόσ: 209.666,67 (χωρίσ ΦΠΑ) Διάρκεια: 14

Διαβάστε περισσότερα

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Για τθν προετοιμαςία τθσ ζκδοςθσ εργάςτθκε το ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.». Ειδικότερα ςυνζβαλαν οι κάτωκι:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 2010 1 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα : Ψθφιακι φγκλιςθ e-security «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επικαιροποίθςθ των χρονικϊν παραμζτρων ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Περιεχόμενα ΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Ημερίδα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχείρθςθ» 5 Διακρίςεισ ςτα βραβεία ΧΡΗΞΑ-Γεϊργιοσ Ουηοφνθσ 6 Τπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα