ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ο πξόεδξνο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ θαη ηνπ ΔΒΔΑ, κ. Κυνζηανηίνορ Μίσαλορ, απέζηεηιε ζήκεξα επηζηνιή πξνο ηνλ λέν ππνπξγό Οηθνλνκηθώλ, κ. Γκίκα Υαπδούβελη, κε ηηο πποηάζειρ ηηρ Επιμεληηηπιακήρ Κοινόηηηαρ για ηην αναμόπθυζη ηηρ θοπολογικήρ νομοθεζίαρ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή: «Κύξηε ππνπξγέ, Καη αξράο ζα ήζεια λα ζαο ζπγραξώ θαη λα ζαο επρεζώ θαιή επηηπρία ζην βαξύ έξγν πνπ αλαιάβαηε. Με ηελ επηζηνιή κνπ απηή, ζα ήζεια λα ζαο ζίμσ ην κείδνλ δήηεκα ηεο θνξνιόγεζεο ησλ λνκηθώλ θαη θπζηθώλ πξνζώπσλ, πνπ απνηειεί ηξνρνπέδε ζηελ έμνδν από ηελ θξίζε θαη ζηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο. Πάγηα ζέζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ θόζκνπ είλαη ε δεκηνπξγία ελόο απινύ, δίθαηνπ θαη απνδνηηθνύ θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο κε αλαπηπμηαθή θαηεύζπλζε. Γπζηπρώο, όιεο νη παξεκβάζεηο πνπ έγηλαλ ηα ηειεπηαία ρξόληα δελ νδήγεζαλ ζην επηζπκεηό απνηέιεζκα, θαζώο παξά ην γεγνλόο ηεο ππεξθνξνιόγεζεο πνπ πθίζηαληαη νη επηρεηξήζεηο αιιά θαη γεληθόηεξα νη θνξνινγνύκελνη, ηα θνξνινγηθά έζνδα, σο πνζνζηό επί ηνπ ΑΔΠ, παξακέλνπλ ζπγθξηηηθά ρακειά. Σην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ καο σο ζπκβνύινπ ηεο Πνιηηείαο ζε νηθνλνκηθά ζέκαηα, ζαο απνζηέιινπκε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο, κε ηηο νπνίεο εθηηκνύκε όηη ζα δηνξζσζνύλ εζθαικέλεο ξπζκίζεηο πξνεγνύκελσλ θνξνινγηθώλ λόκσλ, νη νπνίεο δεκηνπξγνύλ κεγάια πξνβιήκαηα ζηηο επηρεηξήζεηο. Σαο επηζεκαίλσ όηη βαζηθή πξνηεξαηόηεηα δίλνπκε θαη ζην θαηλόκελν έθδνζεο εξκελεπηηθώλ εγθπθιίσλ, νη νπνίεο από ηε θξαζηηθή ηνπο δηαηύπσζε πεξηπιέθνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπο αληί λα δηεπθξηλίδνπλ ηηο δηαηάμεηο ησλ λόκσλ. Αλαιπηηθόηεξα, νη πξνηάζεηο καο είλαη: 1. Φοπολογία νομικών πποζώπυν Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε πξνηείλνπκε θνξνινγηθό ζπληειεζηή ζηα θέξδε ησλ Ννκηθώλ πξνζώπσλ 15%. Δθόζνλ ηα θέξδε απηά δηαλεκεζνύλ, ηόηε ζα θνξνινγεζνύλ κε επηπιένλ πνζνζηό 15% θαη εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο. Σε πεξίπησζε όκσο θαηά ηελ νπνία ηα θέξδε απηά θαηαιήμνπλ ζε θπζηθό πξόζσπν θαη ζπλαζξνηδόκελα κε άιια εηζνδήκαηα, θνξνινγεζνύλ, ν θόξνο απηόο ηνπ 15% ζα πηζησζεί θαη ζα κεηώζεη ηνλ ζπλνιηθό θόξν πνπ ζα πξνθύςεη. Σπγθεθξηκέλα: α) Φνξνινγηθόο ζπληειεζηήο 15% ζην ζύλνιν ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδώλ, θαη

2 2 β) Σπληειεζηήο παξαθξάηεζεο θόξνπ δηαλεκνκέλσλ θεξδώλ 15%, είηε κε εμάληιεζε θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο είηε κε ζπκςεθηζκό απηνύ κε ηνλ θόξν εηζνδήκαηνο ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ δηθαηνύρσλ. γ) ςνηελεζηήρ πποκαηαβολήρ θόπος ειζοδήμαηορ 60% για όλα ηα νομικά ππόζυπα (ανηί για 55% ζηιρ πποζυπικέρ και 80% ζηιρ ΑΕ κ.λπ.) δ) Σην ζέκα ησλ παξνρώλ ζε είδνο (άξζξν 13 ηνπ Κ.Φ.Δ. Ν. 4172/2013) αα) Να εμεηδηθεπζνύλ κε πεξηπησζηνινγηθή αλαθνξά απηώλ νη παξνρέο ηεο παξαγξάθνπ 1 και να εξαιπεθούν πηηά ηα θηλεηά ηειέθσλα δηόηη απνηεινύλ εξγαιείν εξγαζίαο. ββ) Σηελ παξάγξαθν 2 λα ζεσξνύληαη παξνρέο ζε είδνο ηα Ε.Ι.Υ. άνυ ηυν κ.ε. θαη όρη γενικά ηα οσήμαηα. γγ) ηην παπάγπαθο 3 ζηα δάνεια να μη θευπούνηαι παποσέρ ζε είδορ οι μιζθοί άνυ ηυν 3 μηνών. δδ) ηην παπάγπαθο 5 να μη θευπείηαι παποσή ζε είδορ η παπασώπηζη ιδιόκηηηηρ ή μιζθυμένηρ καηοικίαρ η οποία βπίζκεηαι ζε απόζηαζη άνυ ηυν 100 σιλιομέηπυν από ηην έδπα ηηρ επισείπηζηρ. 2. Φοπολογία θςζικών πποζώπυν 2.1. Δληαία θιίκαθα θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο αλεμάξηεηα από ηελ πεγή πξνέιεπζεο απηνύ κε αθνξνιόγεην όξην 7.000,00 επξώ απμαλόκελν θαηά 500,00 επξώ γηα θάζε εμαξηώκελν ηέθλν. Κιηκάθην εηζνδήκαηνο Φνξνινγηθόο ζπληειεζηήο Φόξνο θιηκαθίνπ Σύλνιν Δηζνδήκαηνο Φόξνπ 7.000,00 0, ,00 0, ,00 20% 600, ,00 600, ,00 25% 1.250, , , ,00 30% 4.500, , ,00 Υπεξβάιινλ 32% 2.2. Να επαλέιζεη ε απαιιαγή από ην θόξν εηζνδήκαηνο ηνπ ηεθκαξηνύ εηζνδήκαηνο από ηδηνθαηνίθεζε γεληθά. 3. Ποινολόγιο Με ζηόρν ηελ εθινγίθεπζε ησλ πξνζηίκσλ ηνπ Κ.Φ.Γ. θαη ηε βειηίσζε ηεο εηζπξαμηκόηεηαο απηώλ, νη πξνηάζεηο καο είλαη νη αθόινπζεο: 3.1. Τα πξόζηηκα ησλ δηαδηθαζηηθώλ παξαβάζεσλ (παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κ.Φ.Γ.) λα δηακνξθσζνύλ σο αθνινύζσο: «α) εθαηό (100) επξώ, ζε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ή εθπξόζεζκεο ππνβνιήο ζρεηηθά κε ηελ πεξίπησζε α' ηεο παξαγξάθνπ 1, β) εθαηό (100) επξώ, γηα θάζε παξάβαζε ησλ πεξηπηώζεσλ β', γ' θαη δ' ηεο παξαγξάθνπ 1 πνπ ν θνξνινγνύκελνο δελ είλαη ππόρξενο ηήξεζεο ινγηζηηθώλ βηβιίσλ,

3 3 γ) δηαθόζηα (200) επξώ, γηα θάζε παξάβαζε ησλ πεξηπηώζεσλ β', γ', δ', ζη', ζ' θαη ε ηεο παξαγξάθνπ 1, ζε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνύκελνο είλαη ππόρξενο ηήξεζεο βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ κε βάζε απινπνηεκέλα ινγηζηηθά πξόηππα θαη δ) ηεηξαθόζηα (400) επξώ, γηα θάζε παξάβαζε ησλ πεξηπηώζεσλ β', γ', δ', ζη', ζ' θαη ε ηεο παξαγξάθνπ 1, ζε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνύκελνο είλαη ππόρξενο ηήξεζεο βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ κε βάζε πιήξε ινγηζηηθά πξόηππα. ε) ρίιηα (1.000) επξώ ζηηο πεξηπηώζεηο ε' θαη δ' ηεο παξαγξάθνπ 1. Δεν επιβάλλονηαι ηα ππόζηιμα ηος παπόνηορ άπθπος, ζε πεπίπηυζη ςποβολήρ εκππόθεζμηρ ηποποποιηηικήρ δήλυζηρ ΦΠΑ ή δήλυζηρ παπακπαηούμενος θόπος, εθόζον η ζσεηική απσική δήλυζη έσει ςποβληθεί εμππόθεζμα.» 3.2. Τν πξόζηηκν αλαθξηβνύο δήισζεο (παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Κ.Φ.Γ.) λα δηακνξθσζεί σο αθνινύζσο: «Αλ ην πνζό ηνπ θόξνπ πνπ πξνθύπηεη κε βάζε θνξνινγηθή δήισζε ππνιείπεηαη ηνπ πνζνύ ηνπ θόξνπ πνπ πξνθύπηεη κε βάζε ην δηνξζσηηθό πξνζδηνξηζκό θόξνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, ν θνξνινγνύκελνο ππόθεηηαη ζε πξόζηηκν επί ηεο δηαθνξάο σο εμήο: α) πέληε ηνηο εθαηό (5%) ηνπ πνζνύ ηεο δηαθνξάο, εάλ ην ελ ιόγσ πνζό αλέξρεηαη ζε πνζνζηό από πέληε (5%) έσο είθνζη (20%) ηνηο εθαηό ηνπ θόξνπ πνπ πξνθύπηεη κε βάζε ηε θνξνινγηθή δήισζε, β) δεθαπέληε ηνηο εθαηό (15%) ηνπ πνζνύ ηεο δηαθνξάο, αλ ην ελ ιόγσ πνζό ππεξβαίλεη ζε πνζνζηό ην είθνζη ηνηο εθαηό (20%) ηνπ θόξνπ πνπ πξνθύπηεη βάζεη ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο, γ) πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ηνπ πνζνύ ηεο δηαθνξάο, αλ ην ελ ιόγσ πνζό ππεξβαίλεη ζε πνζνζηό ην πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ηνπ θόξνπ πνπ πξνθύπηεη κε βάζε ηε θνξνινγηθή δήισζε θαη απνδεηθλύεηαη όηη ε αλαθξίβεηα νθείιεηαη ζε πξόζεζε ηνπ θνξνινγνπκέλνπ.» Τν πξόζηηκν κε ππνβνιήο δήισζεο (παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Κ.Φ.Γ.) λα δηακνξθσζεί σο αθνινύζσο : «Σε πεξίπησζε κε ππνβνιήο δήισζεο από ηελ νπνία ζα πξνέθππηε ππνρξέσζε θαηαβνιήο θόξνπ επηβάιιεηαη πξόζηηκν ζε πνζνζηό είθνζη ηνηο εθαηό (20%) ηνπ θόξνπ πνπ αλαινγεί ζηελ κε ππνβιεζείζα δήισζε. Δπί εθηηκώκελνπ πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ ην πξόζηηκν ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηό είθνζη ηνηο εθαηό (10%) ηνπ θόξνπ.» 3.4. Να καηαπγηθεί ηο άπθπο 59 ηος Κ.Φ.Δ. Ν. 4174/2013 ην νπνίν νξίδεη όηη ππόρξενο απόδνζεο παξαθξαηεζέληνο θόξνπ, ν νπνίνο δελ απέδσζε ην θόξν απηόλ εληόο ηεο λόκηκεο πξνζεζκίαο πξνο πιεξσκή, ππόθεηηαη ζε πξόζηηκν ίζν κε ην πνζό ηνπ θόξνπ πνπ δελ απνδόζεθε. Τν πξόζηηκν πνπ ζα επηβιεζεί ζηελ πεξίπησζε απηή ξπζκίδεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 58% (πξνεγνύκελε πεξίπησζε 3.4. ηνπ παξόληνο ππνκλήκαηνο) Να καθιεπυθούν δόζειρ και κίνηηπα εξόθληζηρ ηυν πποζηίμυν ηος Κ.Φ.Δ.Ν. 4174/2013. (Πποζοσή ππόκειηαι πεπί κινήηπος εξόθληζηρ πποζηίμυν και όσι μείυζη πποζηίμυν) Ειδικόηεπα ηα ππόζηιμα να μποπούν να εξοθληθούν: α) Εθάπαξ κε ηε ρνξήγεζε έθπησζεο ζαξάληα ηνηο εθαηό (40%), ή β) ε πένηε (5) δόζειρ εάλ απηά είλαη ζπλνιηθά κέρξη 5.000,00 επξώ ή ζε δέκα (10) δόζειρ εάλ απηά είλαη ζπλνιηθά πάλσ από 5.000,00 επξώ κε ρνξήγεζε έθπησζεο ηξηάληα ηνηο εθαηό (30%) ζε κάθε μία δόζη πος καηαβάλλεηαι εμππόθεζμα.

4 4 Τα αλσηέξσ (λέα πξόζηηκα θαη θίλεηξα εμόθιεζεο ησλ πξνζηίκσλ) λα ηζρύνπλ θαη γηα πξόζηηκα γηα ηα νπνία είηε δελ έρεη παξέιζεη ν ρξόλνο γηα ηελ άζθεζε ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο, είηε εθθξεκνύλ ζηελ επηηξνπή απηή ή ελώπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ Α θαη Β βαζκνύ θαη δελ έρνπλ ζπδεηεζεί. Απκεί να πποβλεθθεί μια καηαληκηική ημεπομηνία (π.σ. ενηόρ 60 ημεπών από ηη δημοζίεςζη ηος νόμος πος θα πεπιλαμβάνει ηιρ αλλαγέρ) ενηόρ ηηρ οποίαρ θα γίνει ο επανςπολογιζμόρ ηυν πποζηίμυν και η αποδοσή αςηών Ειδικά για ηα ππόζηιμα ησλ άξζξσλ 5 παξάγξαθνο 10 θαη 6 ηνπ Ν. 2523/1997 (εηθνληθά, ΦΠΑ θιπ.) ππνζέζεσλ νη νπνίεο εθθξεκνύλ ελώπηνλ ησλ δηνηθεηηθώλ δηθαζηεξίσλ θαη ηνπ Σ.η.Δ. θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο, νη ππόρξενη δύλαληαη κε αίηεζή ηνπο, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηε θνξνινγηθή αξρή πνπ εμέδσζε ηελ πξάμε, εληόο αλαηξεπηηθήο πξνζεζκίαο εμήληα (60) εκεξώλ από ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο ή ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ην ρξόλν δεκνζίεπζεο ηνπ παξόληνο εθθξεκεί ε έθδνζε απόθαζεο κεηά από ζπδήηεζε, ζε ηξηάληα (30) εκέξεο από ηε δεκνζίεπζε ηεο απόθαζεο θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Κ.Φ.Γ. λα δεηήζνπλ ην δηθαζηηθό ζπκβηβαζκό κε βάζε ην επλντθόηεξν θαζεζηώο γηα ην ζύλνιν ησλ πξνζηίκσλ αλά θαηαινγηζηηθή πξάμε. Σηελ πεξίπησζε απηή εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ζα πξέπεη λα ππνγξαθεί ην ζρεηηθό πξαθηηθό απνδνρήο κε ηελ θαηαβνιή είηε εθάπαμ ηνπ πνζνύ κε ηε ρνξήγεζε έθπησζεο 40% είηε κε ηελ θαηαβνιή ηεο πξώηεο δόζεο ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ αλσηέξσ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 3.5. ηνπ παξόληνο ππνκλήκαηνο. 4. Θέμαηα ελέγσυν και πύθμιζηρ ληξιππόθεζμυν οθειλών 4.1. Με δεδνκέλν όηη, ππάξρεη ε βνύιεζε από πνιιέο επηρεηξήζεηο, ππνζέζεηο ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα, λα δεηήζνπλ δηνηθεηηθό ζπκβηβαζκό όπσο επίζεο θαη άιιεο πνιιέο είραλ δεηήζεη αιιά δελ είρε εμεηαζζεί από ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Υ. κέρξη θαη ηελ δεκνζίεπζε ηνπ Ν. 4154/2013 όπνπ κε ηηο δηαηάμεηο απηνύ ηέζεθε λέα παξάγξαθνο 42 ζην άξζξν 66 ηνπ Κ.Φ.Γ. θαζηζηώληαο αδύλαηε ηελ εμέηαζε ησλ ζρεηηθώλ αηηεκάησλ αθόκα θαη αλ απηά είραλ ππνβιεζεί πξηλ ηελ , πξνηείλνπκε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ππόςε δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Φ.Γ. σο αθνινύζσο: 1. Τν πξώην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 42 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Ν. 4174/2013 (Φ.Δ.Κ. 170/Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : «42. Κάζε αίηεκα πξνο ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, γηα δηνηθεηηθό ή δηθαζηηθό ζπκβηβαζκό ππνβάιιεηαη από ηελ θαη κεηά, ζεσξείηαη απαξάδεθην θαη δελ εμεηάδεηαη.». Αηηηνινγηθή έθζεζε: Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 νξίδεηαη όηη εμεηάδεηαη θάζε αίηεκα πξνο ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, γηα δηνηθεηηθό ή δηθαζηηθό ζπκβηβαζκό πνπ ζα έρεη ππνβιεζεί κέρξη θαη ηελ ελώ αληίζεηα αλ ην αίηεκα ππνβάιιεηαη από ηελ ζα ζεσξείηαη απαξάδεθην θαη δελ ζα εμεηάδεηαη. Δπηζεκαίλεηαη όηη κε ηελ πξνηεηλόκελε δηάηαμε δίλεηαη ε επθαηξία ζε θνξνινγνπκέλνπο ησλ νπνίσλ νη ππνζέζεηο εθθξεκνύλ είηε εθόζνλ έρνπλ ππνβάιιεη αηηήζεηο λα πξνρσξήζεη ε εμέηαζε απηώλ είηε λα ππνβάιινπλ αηηήζεηο δηνηθεηηθνύ θαη δηθαζηηθνύ ζπκβηβαζκνύ κε ζηόρν ηελ είζπξαμε από ηε θνξνινγηθή δηνίθεζε πνζώλ ηα νπνία κέρξη ζήκεξα ιηκλάδνπλ Με δεδνκέλν όηη, ππάξρεη ε βνύιεζε από πνιιά θπζηθά πξόζσπα θαη πνιιέο επηρεηξήζεηο, γηα ηελ εμόθιεζε ιεμηπξνζέζκσλ νθεηιώλ εθόζνλ ππάξμεη ε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο απηώλ ζε πνιιέο δόζεηο, πξνηείλνληαη ηα αθόινπζα :

5 5 α) Γηα νθεηιέο νη νπνίεο θαηέζηεζαλ ιεμηπξόζεζκεο κέρξη ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λόκνπ ζην Φ.Δ.Κ. : αα) Δθόζνλ είλαη κέρξη 5.000,00 επξώ λα ξπζκίδνληαη ζε 25 κεληαίεο δόζεηο, ββ) Δθόζνλ είλαη πάλσ από 5.000,00 κέρξη θαη ,00 επξώ λα ξπζκίδνληαη ζε 50 κεληαίεο δόζεηο, θαη γγ) Δθόζνλ είλαη πάλσ από ,00 επξώ λα ξπζκίδνληαη ζε 100 κεληαίεο δόζεηο. Γηα όπνην θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ππαρζεί ζηελ ελ ιόγσ ξύζκηζε νη ηόθνη εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο λα κεησζνύλ ζην 0,40% ην κήλα από 0,73% Γηα νθεηιέο πνπ ζα θαηαζηνύλ ιεμηπξόζεζκεο από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λόκνπ ζην Φ.Δ.Κ. λα εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 43 αθνύ ηξνπνπνηεζνύλ σο αθνινύζσο : «1. Μεηά από αίηεζε ηνπ θνξνινγνπκέλνπ πξηλ ή κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο θόξνπ, ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε δύλαηαη λα εγθξίλεη πξόγξακκα ξύζκηζεο θαηαβνιήο ησλ θνξνινγηθώλ νθεηιώλ ζε κία ή πεξηζζόηεξεο δόζεηο, εθόζνλ ν θνξνινγνύκελνο επηθαιείηαη θαη απνδεηθλύεη όηη αληηκεησπίδεη νηθνλνκηθή αδπλακία γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θόξνπ ζηε λόκηκε πξνζεζκία θαη όηη έρεη ηε δπλαηόηεηα ζπκκόξθσζεο κε ην πξόγξακκα ξύζκηζεο. Τν πξόγξακκα ξύζκηζεο νθεηιώλ δελ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πάλσ από ηξηάληα έμη (36) δόζεηο. Καη' εμαίξεζε ην πξόγξακκα ξύζκηζεο νθεηιώλ κπνξεί λα εθηείλεηαη έσο ζαξάληα νθηώ (48) δόζεηο γηα θόξνπο πνπ θαηαβάιινληαη εθάπαμ.» Με δεδομένο όηι, από ιζσύοςν οι διαηάξειρ ηυν νέυν Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) δηλαδή ενόρ νέος θοπολογικού ζςζηήμαηορ, ζαθέζηαηα διαθοποποιημένος από ηο παλαιό, με δεδομένο επίζηρ όηι για ηιρ σπήζειρ μέσπι και ςπάπσει αδςναμία διενέπγειαρ θοπολογικών ελέγσυν ζηο ζύνολο ηυν θοπολογοςμένυν πος ςπάγονηαι ζηα κπιηήπια επιλογήρ και με δεδομένο όηι απαιηούνηαι θοπολογικά έζοδα για ηην επίηεςξη ηυν ζηόσυν, λαμβάνονηαρ επίζηρ ςπότη όηι ππέπει επιηέλοςρ να ηεθεί μια ζαθήρ διασυπιζηική γπαμμή με ηο παπελθόν πποηείνεηαι: Η επαλαθνξά ζε ηζρύ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 1 έσο θαη 13 ηνπ Ν. 3888/2010 (ΦΔΚ Α 175). Δηδηθόηεξα πξνηείλεηαη όπσο νη ελ ιόγσ δηαηάμεηο επαλέιζνπλ ζε ηζρύ γηα ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο πνπ δηέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2238/1994 κε ηελ ππνβνιή από ηνπο ππόρξενπο ηνπ Δηδηθνύ Δθθαζαξηζηηθνύ Σεκεηώκαηνο ην νπνίν ζα ζπλππνγξάθεηαη θαη από ηνλ ππεύζπλν Λνγηζηή Φνξνηερληθό ν νπνίνο ζα βεβαηώλεη ηελ νξζή κεηαθνξά ησλ πξνβιεπόκελσλ αξηζκεηηθώλ ζηνηρείσλ ζην Δηδηθό Δθθαζαξηζηηθό Σεκείσκα. Τν Σεκείσκα απηό ζα κπνξεί λα ππνβιεζεί ζην δηάζηεκα από 1 ε Σεπηεκβξίνπ 2014 κέρξη θαη ηελ 28 ε Φεβξνπαξίνπ Σπλνςίδνληαο, καο βξίζθεη ζύκθσλνπο θάζε ζθέςε γηα: Σηαδηαθή κείσζε ηεο Ειζθοπά αλληλεγγύηρ. Σηαδηαθή κείσζε ησλ ζπληειεζηώλ ΦΠΑ. Απαλλαγή ΦΠΑ ησλ κηθξώλ επηρεηξήζεσλ κε εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδα έσο επξώ. Αςηοκίνηηα. Καηάξγεζε ηνπ θόξνπ πνιπηειείαο πνπ επηβιήζεθε ην 2010 ζηα θαηλνύξγηα Ι.Φ. απηνθίλεηα κε εξγνζηαζηαθή ηηκνινγηαθή αμία άλσ ησλ επξώ θαη ζηα κεηαρεηξηζκέλα Ι.Φ. κε εξγνζηαζηαθή ηηκνινγηαθή αμία κεγαιύηεξε ησλ επξώ.

6 6 Σεκμήπια. Μείσζε ησλ ηεθκεξίσλ δηαβίσζεο γηα ηα απηνθίλεηα, ηηο θαηνηθίεο, ηηο πηζίλεο θαη ηα ζθάθε αλαςπρήο πνπ θαηέρνπλ νη θνξνινγνύκελνη θαη πιήξε θαηάξγεζε όηαλ ζα ιεηηνπξγεί πιήξσο ην ειεθηξνληθό πεξηνπζηνιόγην ην νπνίν ζα πεξηέρεη αλαιπηηθά όια ηα ζηνηρεία γηα ηελ πεξηνπζηαθή θαη εηζνδεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ, ηα ηεθκήξηα δηαβίσζεο ζα θαηαξγεζνύλ. Επαναπαηπιζμό κεθαλαίυν Δπίζεο: Γελ είλαη δπλαηόλ λα θνξνινγείηαη ε δηαθνξά κεηαμύ ησλ πξαγκαηηθώλ εηζνδεκάησλ θαη ησλ ηεθκαξηώλ εηζνδεκάησλ ησλ θνξνινγνπκέλσλ, όηαν η διαθοπά αςηή οθείλεηαι ζε μείυζη ηυν ππαγμαηικών ειζοδημάηυν με εςθύνη ηηρ πολιηείαρ και όσι ζε αύξηζη ηηρ πεπιοςζίαρ με εςθύνη ηος θοπολογούμενος. Επιμένοςμε ζηο όηι ένα από ηα βαζικά λάθη ησλ πξνεγνπκέλσλ θπβεξλήζεσλ αιιά θαη ηεο παξνύζαο, κέρξη ζήκεξα, είλαη ε απαμίσζε θαη ε ππνβάζκηζε ηνπ ειεγθηηθνύ κεραληζκνύ. Σεκάδηα δηαθζνξάο ζίγνπξα ππήξραλ θαη πηζαλόλ λα ππάξρνπλ πάληα, εθόζνλ ν θξαηηθόο κεραληζκόο δελ ζέηεη δηθιίδεο αζθαιείαο θαη ειέγρνπ. Γηα ηελ αληηκεηώπηζε όκσο ηεο δηαθζνξάο δελ απαμηώλεηο θαη νύηε ππνβαζκίδεηο ηνλ ειεγθηηθό κεραληζκό ζην ζύλνιό ηνπ. Με ηηο κέρξη ζήκεξα ιαζεκέλεο ελέξγεηεο θαη κε ηηο ζπληαμηνδνηήζεηο ησλ παιαηώλ θαη εκπείξσλ εθνξηαθώλ, ν ειεγθηηθόο κεραληζκόο έρεη ζηεξέςεη από ηηο γλώζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο. Μεηά ην 2000 πεξίπνπ, όηαλ ζηελ πξάμε θαηαξγήζεθε ν άηππνο ζεζκόο ηνπ βνεζνύ ειεγθηή θαη ππνβαζκίζζεθε ε Σρνιή Δπηκόξθσζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ κε απνηέιεζκα θαη ηελ νπζηαζηηθή ηεο θαηάξγεζε, ζηακάηεζε ε κεηάδνζε ηεο γλώζεο, ηεο επηκόξθσζεο θαη θπξίσο ηεο εκπεηξίαο. Δλ πξνθεηκέλσ πξνηείλνπκε ηελ επαλαιεηηνπξγία ή ηε δεκηνπξγία Σρνιήο Δπηκόξθσζεο ζηελ νπνία λα δηδάζθνπλ ελ ελεξγεία ππάιιεινη, ζπληαμηνύρνη θαη θάζε άιινο κε γλώζεηο θαη εκπεηξία ζηα θνξνινγηθά ζέκαηα. Τέινο, πξνηείλνπκε: Η παξάγξαθνο 8 ηνπ άξζξνπ 24 λα αληηθαηαζηαζεί σο εμήο: «8. Οη λέεο επηρεηξήζεηο δύλαληαη λα αλαβάινπλ ηελ απόζβεζε ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο θαηά ηα πξώηα ηξία (3) θνξνινγηθά έηε. Τελ ίδηα δπλαηόηεηα έρνπλ νη παιηέο επηρεηξήζεηο γηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία λέσλ εγθαηαζηάζεσλ.», έηζη ώζηε λα κελ παξακείλεη αληηθείκελν εξκελείαο κέζσ εγθπθιίνπ. Η πεξίπησζε γ ηνπ άξζξνπ 23 λα αληηθαηαζηαζεί σο εμήο: γ) «νη κε θαηαβιεζείζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζην ζύλνιό ηνπο θαη νη θαηαβιεζείζεο εθπξόζεζκα ή θαηόπηλ βεβαίσζεο ηνπ αξκόδηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα θαηά πνζνζηό πελήληα ηνηο εθαηό (50%),». Γηα λα εληζρπζεί ε ξεπζηόηεηα ησλ ηακείσλ δηόηη εθπξόζεζκε θαηαβνιή ή θαηαβνιή κεηά από βεβαίσζε ζα παξέρεη δπλαηόηεηα έθπησζεο κόλν ηνπ 50% ησλ εηζθνξώλ.»

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -.

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. ΣηΕ.Οι 2306/2014 Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ.Πξση.:Δ12Α/2282/2010 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει».

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.23 12:56:55 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών

Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών Τελευταία ενημέρωση: 27/5/2014 Με ηελ ΠΟΛ 1078/ 17.3.2014 θαη ηελ ΠΟΛ 1022/7.1.14 (ΦΕΚ 179, 31/1/14) δόζεθαλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ ππνβνιή θαηαζηάζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΔΝΗΚΑ: Σν 2010 είλαη έλα θξίζηκν έηνο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο καο. Δίλαη ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε θπβέξλεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90)

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Σύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ από 7.5.2015 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/ 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Έρνληαο ππόςε: Ο ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ 1. Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μεζζήλε: 07-10-2014 ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ Αξ. Πξση.: 34838 ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Μηζζνδνζίαο Σαρ. Γ/λζε: Π. Πησρνύ Σ.Κ.: 24200 Μεζζήλε Πιεξ/ξηεο: Υξπζαθίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ 30 εο ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΑΘΖΝΑ 30 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2011 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Έθζεζε Επηζθόπεζεο Ελδηάκεζεο Φξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 3 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

Μέηξα αληηκεηώπηζεο θνξνδηαθπγήο/ θνξναπνθπγήο. Άξζξν 21, Ν.4321/2015

Μέηξα αληηκεηώπηζεο θνξνδηαθπγήο/ θνξναπνθπγήο. Άξζξν 21, Ν.4321/2015 Μέηξα αληηκεηώπηζεο θνξνδηαθπγήο/ θνξναπνθπγήο Άξζξν 21, Ν.4321/2015 Φνξνινγηθό πεξηβάιινλ UK Diverted Profits Tax Άξζξν 21 ηνπ Ν. 4321/2015 2 Φνξνινγηθό πεξηβάιινλ Δηζαγσγή δξάζεσλ πάηαμεο ηεο θνξναπνθπγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αγία Παξαζθεπή, 03/06/2014 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Αξηζ. Πξση.: -21061- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Λ. Μεζνγείσλ 415 417 ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2132004501

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011)

ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011) ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011) ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΩΡΔΟΗΘΩΛ ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΡΝΞ. ΑΡΝΓ/ΠΖΠ Γ/ΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα