Ζ FINAS ΑΔ Ϋρεη ζαλ όξακα ηελ παξνρά πςεινύ επηπϋδνπ νηθνλνκηθώλ, ινγηζηηθώλ θαη ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζ FINAS ΑΔ Ϋρεη ζαλ όξακα ηελ παξνρά πςεινύ επηπϋδνπ νηθνλνκηθώλ, ινγηζηηθώλ θαη ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ."

Transcript

1 FINAS S.A Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Δ Λ Ο Γ Ι Σ Ι Κ Δ & Τ Μ Β Ο Τ Λ Δ Τ Σ Ι Κ Δ Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Ζ FINAS ΑΔ Ϋρεη ζαλ όξακα ηελ παξνρά πςεινύ επηπϋδνπ νηθνλνκηθώλ, ινγηζηηθώλ θαη ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ. Ζ επέηεπμε ηνπ νξϊκαηνο ζηεξέδεηαη ζηελ πνιπεηά εκπεηξέα ησλ ζηειερώλ ηεο FINAS, νη νπνένη Ϋρνπλ ζϋζεη ζαλ ζηόρν ηε ζύλαςε καθξνρξόλησλ επηρεηξεκαηηθώλ δεζκώλ κε ηνπο πειϊηεο, κϋζσ ηεο πςειάο πνηόηεηαο ησλ πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ Οι πελάηερ ηηρ FINAS καηέσοςν ηγεηική θέζη ζηο σώπο ηοςρ και αςηό αποδεικνύεηαι από ηη διάκπιζη δύο εξ αςηών από ηην ICAP ωρ «Strongest Companies in Greece »

2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΛΟΓΙΣΙΚΔ & ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ Ζ FINAS παξϋρεη νινθιεξσκϋλεο ιύζεηο ζηνπο ηνκεέο ηεο Γηνέθεζεο, Υξεκαηννηθνλνκηθώλ θαη Πιεξνθνξηθάο. Λογιζηικές Τπηρεζίες Ζ FINAS αλαιακβϊλεη ηε ζπλνιηθά δηαρεέξηζε θαη επέβιεςε ηεο νηθνλνκηθάο δηεύζπλζεο ζύκθσλα κε ηηο αλϊγθεο ηεο εηαηξέαο: ΣΖΡΖΖ ΒΗΒΛΗΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤ ΚΒ ΚΑΗ ΣΟΤ ΚΝ 2190/1920 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ,ΤΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΗ ΑΡΜΟΓΗΔ ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΧΝ ΠΑΖ ΦΤΔΧ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΓΖΛΧΔΧΝ,ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΠΔΛΑΣΧΝ-ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ ΚΑΗ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΣΡΔΥΟΤΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗΑ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Γιεθνή Λογιζηικά Πρόησπα ΤΝΣΑΞΖ ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ ΚΑΗ ΔΣΖΗΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ (IΑS), ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜ/ΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (IFRS) ΚΑΗ ΣΗ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΚΑΗ ΦΤΛΑΞΖ ΒΗΒΛΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΧΝ Γ,Γ ΚΑΗ ΜΔΣΟΥΟΛΟΓΗΟΤ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΧΝ Γ ΚΑΗ Γ ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΣΖΗΧΝ ΑΠΟΦΑΔΗ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΖ ΈΛΔΓΥΟ ΣΖ ΣΖΡΖΖ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΟΡΧΝ ΣΧΝ ΤΜΦΧΝΗΧΝ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΖ ΜΔ ΣΟΤ ΔΚΑΣΟΣΔ ΠΔΛΑΣΔ Ζ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΣΟΤ ΤΝΣΑΞΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΝΑΦΟΡΧΝ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗΑ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΖ ΚΑΗ ΜΔ ΒΑΖ ΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΑΣΑΥΧΡΖΜΔΝΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΧΝ ΒΗΒΛΗΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΖ

3 Υρημαηοοικονομικέ ς Τπηρεζίες Ζ FINAS αλαιακβϊλεη ηελ εύξεζε θεθαιαέσλ κε ζθνπό ηελ αλϊπηπμε θαη νηθνλνκηθά αλαδηϊξζξσζε ησλ πειαηώλ ηεο: Α Ν Σ Λ Η Η Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Ω Ν ΤΠΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΔΝΧΖ & ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΧΝ ΝΟΜΧΝ ΓΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΓΗΑΡΘΡΧΖ ΓΑΝΔΗΧΝ Ζ FINAS από ην 2005 Ϋσο ζάκεξα Ϋρεη ππνβϊιιεη ζηνλ Αλαπηπμηαθό Νόκν επελδπηηθϋο πξνηϊζεηο από ην ρώξν ησλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ ΔλΫξγεηαο ζπλνιηθνύ ύςνπο θαη ζπλνιηθάο ηζρύο 425 MW. ΜΫρξη ζάκεξα Ϋρνπλ εγθξηζεέ επελδύζεηο ύςνπο θαη Ϋρνπλ επηδνηεζεέ θαηϊ 35% Τ Γ Υ Ω Ν Δ Τ Δ Ι & Δ Ξ Α Γ Ο Ρ Δ : MANAGEMENT BUY IN - BUY OUT JOINT VENTURES ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΗ ΜΔΣΟΥΗΚΟΗ ΤΝΑΠΗΜΟΗ ΑΠΟΣΗΜΖΔΗ ΔΣΑΗΡΗΧΝ ΔΚΣΗΜΖΔΗ ΠΑΓΗΧΝ

4 ολοκληρωμένες λύζεις για ηις επηρεηξεκαηηθϋο ζαο αλϊγθεο ηραηηγική και Οργάνωζη νηθνλνκηθά δηαρεέξηζε Ζ FINAS αλαιακβϊλεη ηε ζπλνιηθά δηαρεέξηζε θαη επέβιεςε ηεο νηθνλνκηθάο δηεύζπλζεο ζύκθσλα κε ηηο αλϊγθεο ηεο εηαηξέαο. Φορολογικές Τπηρεζίες ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΚΑΗ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΑΝΑΓΗΑΡΘΡΧΖ ΚΑΗ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΓΗΔΘΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ INTERIM MANAGEMENT ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΓΗΑΡΚΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΕΖΣΖΜΑΣΧΝ ΗΓΡΤΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΣΑΗΡΗΧΝ ΚΑΗ δηνέθεζε ΚΑΣΑΠΗΣΔΤΜΑΣΧΝ Ανθρώπινοι Πόροι ηξαηεγηθά θαη ΟξγΪλσζε Παξαγσγά θαη Logistics Αλζξώπηλνη Πόξνη ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΗΑΡΘΡΧΖ ΓηαζθΪιηζε Γηνέθεζεο ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΥΔΓΗΑΜΟ ΘΔΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΑΝΘΣΧΠΗΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΤΣΖΜΑΣΑ ΤΠΟΚΗΝΖΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

5 abc Solution Ζ FINAS ΔΥΔΗ ΑΝΑΠΣΤΞΔΗ ΔΝΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟ ΟΠΟΗΟ ΔΝΧΜΑΣΧΝΟΝΣΑ ΔΝΑ ΑΒ (ACTIVITY BASED) ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΜΔΣΡΑ ΣΟ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΚΟΣΟ ΣΟ ΟΠΟΗΟ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΣΑ ΜΖΚΟ ΣΖ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΔΧ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΖ. abc Solution είναι η οικονομικότερη, ακριβέστερη, ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη λύση στο πρόβλημα Διοίκησης Κόστους και εξυγίανσης Κερδοφορίας της Επιχείρησης abc Solution - Costing ΜΔΣΡΖΖ ΣΟΤ ΡΤΘΜΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΖΖ ΣΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΤ ΚΟΣΟΤ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΠΟ ΚΑΘΔ ΔΗΓΟ ΚΑΗ ΠΔΛΑΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΥΔΤΜΔΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΜΔ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΣΖΝ ΜΔΓΗΣΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΚΑΘΑΡΖ ΚΔΡΓΟΦΟΡΗΑ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

6 abc Solution - Budgeting ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 3 ΔΝΑΡΗΧΝ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΑΝΑ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΣΟΤ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΠΟΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΣΗΜΧΝ ΑΝΑΛΤΖ ΚΔΡΓΟΦΟΡΗΑ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΔΣΖΗΧΝ BONUS/ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΟΤΙ δεν ΜΕΤΡΕΙΤΑΙ δεν ΔΙΟΙΚΕΙΤΑΙ

7 abc Solution Analysis ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΖ ΣΗΜΟΛΟΓΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΚΑΗ ΚΑΘΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ ΣΟΤ ΚΑΘΑΡΟΤ ΚΔΡΓΟΤ ΣΑ ΔΞΖ ΔΠΗΠΔΓΑ: 1. ΔΗΓΟ 2. ΠΔΛΑΣΖ / ΔΗΓΟ 3. ΠΧΛΖΣΖ / ΔΗΓΟ 4. ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΚΑΘΟΡΗΕΟΝΣΑΗ ΟΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΣΧΝ ΠΧΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΟΗ ΔΚΠΣΧΔΗ ΣΧΝ ΠΔΛΑΣΧΝ ΠΛΔΟΝ ΒΑΔΗ ΣΖ abc Solution Reporting ΚΔΡΓΟΦΟΡΗΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΟΥΗ ΣΟΤ ΣΕΗΡΟΤ ΣΟΤ. ΒΔΛΣΗΣΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΛΖΡΧΖ ΑΠΟΘΔΜΑΣΟ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΔΗΓΧΝ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΗΓΧΝ, ΠΔΛΑΣΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΝΑ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΣΟΤ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΣΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΔΡΓΟΦΟΡΗΑ (P&LS) ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΖ ΤΝΟΛΗΚΑ ΚΑΗ ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΗΓΧΝ, ΠΔΛΑΣΧΝ, ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ ΚΑΗ ΠΧΛΖΣΧΝ ΤΓΚΡΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΧΛΖΔΧΝ ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΗΓΟΤ, ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ, ΠΔΛΑΣΖ, ΠΧΛΖΣΖ ΜΖΝΗΑΗΑ ΔΞΔΛΗΞΖ ΒΑΗΚΧΝ ΜΔΓΔΘΧΝ (ΠΧΛΖΔΗ, ΑΓΟΡΔ, ΑΠΟΘΔΜΑ) ΑΝΑ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΣΟΤ ΑΝΑΛΤΖ ΠΧΛΖΔΧΝ ΑΝΑ ΔΤΡΟ ΣΗΜΧΝ ΚΑΗ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΗΓΧΝ ΜΖΝΗΑΗΑ ΔΞΔΛΗΞΖ ΜΔΖ ΚΑΗ ΔΛΑΥΗΣΖ ΣΗΜΖ ΠΧΛΖΖ ΣΧΝ ΔΗΓΧΝ ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΗΓΧN

8

9 Δλεσθέριος Κονδύλης CEO Ηδξπηάο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηεο FINAS AE. Δέλαη απόθνηηνο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκένπ θαη κϋινο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Δπηκειεηεξένπ. Έρεη πνιπεηά εκπεηξέα ζε νηθνλνκηθϋο θαη δηνηθεηηθϋο ζϋζεηο ηδησηηθώλ επηρεηξάζεσλ από ην Έρεη δηαηειϋζεη Γεληθόο Γηεπζπληάο ζηελ εηαηξεέα ΜΠΖΣΡΟ ΑΔΒΔ, Οηθνλνκηθόο Γηεπζπληάο ζηηο εηαηξεέεο ΠεηδεηΪθεο, Μαΐιιεο θαη Lowenbrau Hellas. Από ην 2002 εέλαη Οηθνλνκηθόο ύκβνπινο ησλ εηαηξεηώλ ΚΣΗΣΧΡ ΑΣΔ, Οκέινπ FHL Κπξηαθέδεο θαη ηεο Heliosphera. Έρεη ππν ηελ επνπηεέα ηνπ ην ζύλνιν ησλ εξγαζηώλ ηεο FINAS θαη δξαζηεξηνπνηεέηαη θπξέσο ζην ηνκϋα ηεο νηθνλνκηθάο αλαδηϊξζξσζεο, ηεο εύξεζεο θεθαιαέσλ, εμαγνξώλ θαη ζπγρσλεύζεσλ. Λάζκαρης Κονδύλης - FCCA Finance & Accounting Manager Απόθνηηνο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Σκάκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελώλ θαη θϊηνρνο κεηαπηπρηαθνύ ηέηινπ ζην Φνξνινγηθό Γέθαην από ην Οηθνλνκηθό Παλεπηζηάκην Αζελώλ. Δπέζεο, εέλαη πηζηνπνηεκϋλνο Οξθσηόο Λνγηζηάο από ην Γηεζλά Οξγαληζκό Οξθσηώλ Λνγηζηώλ ACCA. Έρεη εξγαζηεέ σο Οξθσηόο Διεγθηάο Λνγηζηάο ζηελ εηαηξεέα Ernst &Young Hellas ζπκκεηϋρνληαο ζε ειϋγρνπο κεγϊισλ βηνκεραληθώλ θαη εκπνξηθώλ νξγαληζκώλ. ΔπηπιΫνλ, Ϋρεη δηαηειϋζεη ππεύζπλνο Consolidation & Financial Reporting ηνπ Οκέινπ ΜΤΣΗΛΖΝΑΗΟ. Από ην 2010 Ϋρεη αλαιϊβεη ηε ζϋζε ηνπ Γηεπζπληά Οηθνλνκηθώλ θαη Λνγηζηηθώλ Τπεξεζηώλ ζηε FINAS. Ιωάννης Περδικάρης Partne r Μεραλνιόγνο κεραληθόο ΔΜΠ, δηεηϋιεζε manager πξνκεζεηώλ θαη εθνδηαζηηθάο ζηνλ ηδησηηθό ηνκϋα ηελ δεθαεηέα ηνπ 80. Από ην 1991 εέλαη ύκβνπινο Γηνέθεζεο θαη ΟξγΪλσζεο Δπηρεηξάζεσλ θαη ζρεδηαζηάο πζηεκϊησλ Παξαγσγάο, ΑπνζεκΪησλ, Δθνδηαζηηθάο θαη Κνζηνιόγεζεο κε πνιιϊ Ϋξγα θαη ζπλεξγαζέεο ζην ελεξγεηηθό ηνπ. Δπέζεο δηεηϋιεζε επηζηεκνληθόο ζπλεξγϊηεο ηνπ Παλεπηζηεκένπ ΠεηξαηΪ. Από ην 2006 εέλαη partner ηεο FINAS ζηνλ θιϊδν πζηεκϊησλ Γηνέθεζεο. Γιώργος Κονδύλης Associate Απόθνηηνο ηνπ ηκάκαηνο Πιεξνθνξηθάο ηνπ Lancaster University θαη θϊηνρνο κεηαπηπρηαθνύ ηέηινπ ζηα ΔπηρεηξεζηαθΪ πζηάκαηα Γηνέθεζεο από ην University of Warwick ζηε Μ. Βξεηαλέα. Δπέζεο, εέλαη πηζηνπνηεκϋλνο δηαρεηξηζηάο πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκϊησλ ηεο Microsoft θαη ORACLE. Έρεη εξγαζηεέ σο ύκβνπινο Πιεξνθνξηθάο ζηελ εηαηξεέα KPMG Greece θαη σο Αλαιπηάο πζηεκϊησλ ζηε Γηεύζπλζε Γηαρεέξηζεο Κηλδύλνπ ηεο ΣξΪπεδαο Πεηξαηώο. Από ην 2009 ζπκκεηϋρεη ζηνλ ΚιΪδν πζηεκϊησλ Γηνέθεζεο ηεο FINAS. Ζ FINAS απαζρνιεέ ζπλνιηθϊ 12 Ϊηνκα. Όινη Ϋηλαη απόθνηηνη ΑλσηΪησλ ρνιώλ θαη απαζρνινύληαη σο ΛνγηζηΫο, Βνεζνέ Λνγηζηώλ θαη ΑλαιπηΫο / ΠξνγξακκαηηζηΫο.

10 Ζ FINAS απαξηζκεέ ζάκεξα πεξηζζόηεξνπο από 50 πειϊηεο. ΑλΪκεζα ζηνπο πειϊηεο βξέζθνληαη κεγϊιεο εηαηξεέεο από ην ρώξν ησλ θαηαζθεπώλ, αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελϋξγεηαο, βηνκεραλέαο, ππεξεζηώλ θαη εκπνξένπ

11 FINAS A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΛΟΓΙΣΙΚΕ & ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ Βασιλίσσης οφίας 120, Αθήνα Tel Fax

IV. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

IV. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ IV. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΣΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΓΑΝΔΗΑ ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ λα παξνπζηϊζεη κε πξαθηηθφ & εκπεξηζηαησκϋλν

Διαβάστε περισσότερα

III. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

III. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ III. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΟΣΑ ε εθπαέδεπζε ησλ ζηειερψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηακεηαθψλ ππεξεζηψλ ησλ ΟΣΑ ζηελ νηθνλνκηθά ιεηηνπξγέα ζηα

Διαβάστε περισσότερα

alter ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ

alter ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ alter alteren ΔλΫξγεηα θαη ΠεξηβΪιινλ Αλψλπκε Μειεηεηηθά Σερληθά Δηαηξέα Καιιηξξφεο 3, 555 35 Ππιαέα Θεζζαινλέθε : 2310 282528, 263960 Fax : 2310 283725 Δ-mail: info@alteren.gr http ://www.alteren.gr ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

«Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006

«Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Σεσνολογική, Οικονομική και ηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ «Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΕΛΕΓΦΟ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΗΝ ΤΠΑΙΘΡΟ ΚΑΙ ΣΑ ΦΩΡΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΖΔΧ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΝΑΟΤΑ «ΔΡΓΑ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ-ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ-ΔΚΓΖΛΩΔΗ» 2003-2014

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΝΑΟΤΑ «ΔΡΓΑ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ-ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ-ΔΚΓΖΛΩΔΗ» 2003-2014 1 ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΖ ΝΑΟΤΑ ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΝΑΟΤΑ «ΔΡΓΑ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ-ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ-ΔΚΓΖΛΩΔΗ» 2003-2014 Φίιεο θαη Φίινη, Αγαπεηνί κνπ ζπκπνιίηεο Νηψζσ ηελ αλζξψπηλε αλϊγθε θιεέλνληαο 12 ρξφληα ζην Γάκν, λα επηθνηλσλάζσ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΣΗ ΝΔΔ ΤΝΘΖΚΔ» ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Εαρινό εξάμηνο 2008 2009/Χειμερινό εξάμηνο 2009 2010 Επικαιροποιημένη με τα στοιχεία του. Ακαδημαϊκού έτους 2010 2011

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Εαρινό εξάμηνο 2008 2009/Χειμερινό εξάμηνο 2009 2010 Επικαιροποιημένη με τα στοιχεία του. Ακαδημαϊκού έτους 2010 2011 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Εαρινό εξάμηνο 2008 2009/Χειμερινό εξάμηνο 2009 2010 Επικαιροποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Λάκπξνο αθθάο l.sakkas@hciops.com

Λάκπξνο αθθάο l.sakkas@hciops.com Λάκπξνο αθθάο l.sakkas@hciops.com Μεηέρεη ζηελ εηαηξεία HCI ops από ην 2006 σο ζπλ-ηδξπηήο. ήκεξα, σο βαζηθό ηεο ζηέιερνο, εγείηαη projects πνπ αθνξνύλ ζρεδηαζκό, αλάπηπμε θαη δηνίθεζε Ξελνδνρεηαθώλ Μνλάδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ TEΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΣΜΖΜΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΩΝΣΑΝΣΖ ΜΑΡΗΑΛΔΝΑ ΣΑΜΟΤΛΑΚΖ ΛΑΜΠΡΗΝΖ ΕΑΜΠΑΚΟΛΑ ΘΔΟΓΩΡΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ, 2014 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρωπιζηικές, Νομικές & Κοινωνικές Δπιζηήμες

Ανθρωπιζηικές, Νομικές & Κοινωνικές Δπιζηήμες 1 ο ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΔΓΙΟ 1 Ανθρωπιζηικές, Νομικές & Κοινωνικές Δπιζηήμες ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑ Α/Α ΣΜΗΜΑ ΙΓΡΤΜΑ Γ.Β.Π./ΜΟΡΙΑ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 1 ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ & ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ EN Π.ΑΘΖΝΑ 20147/16,82 2 ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ & ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

Β ΦΑΖ: ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΓΖΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ 2011-2014

Β ΦΑΖ: ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΓΖΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ 2011-2014 Β ΦΑΖ: ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΓΖΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ 2011-2014 Σελίδα 1 από 92 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ ΑΠ ή Α.Π. Δ.Δ. ή ΔΔ ΔΠ ή Δ.Π. Δ.. ή Δ ΔΠΑ ή Δ..Π.Α. ΔΤΔ ή Δ..Τ.Δ. ΔΣΠΑ ή Δ.Σ.Π.Α. ΔΤΓ ή Δ.Τ.Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019)

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019) Πνιπηερλεέν Κξάηεο Σκάκα Μεραληθψλ Παξαγσγάο θαη Γηνέθεζεο ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ζπνπδψλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Διιάδα Γηαηξηβά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΣΙΚΔΣΑ ΣΟ ΥΟΝΓΡΔΜΠΟΡΙΟ: Διδικέρ Λύζειρ για ηον Δπαγγελμαηία

ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΣΙΚΔΣΑ ΣΟ ΥΟΝΓΡΔΜΠΟΡΙΟ: Διδικέρ Λύζειρ για ηον Δπαγγελμαηία ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΣΙΚΔΣΑ ΣΟ ΥΟΝΓΡΔΜΠΟΡΙΟ: Διδικέρ Λύζειρ για ηον Δπαγγελμαηία Private Label Fair Helexpo Αθήνα, 1 η Οκηυβπίος 2010 Makro Greece Member of METRO GROUP AG Copyright 2009 MAKRO Cash & Carry

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε.

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε. Σα επαγγεικαηηθϊ Γηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ηεο Σερληθάο Δθπαέδεπζεο άηαλ αλϋθαζελ ην θξέζηκν φζν θαη αδχλαην ζεκεέν ηεο. Ατσό ποτ είναι ατσονόησο όσι δηλαδή ο απόυοισορ ενώ κασέφει επαγγελμασικό σίσλο (πστφίο)

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Δγθρηζείς κε ηελ από 14/1/2011 ζσλεδρίαζε ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηες Δηαηρείας Ηκεροκελία Έθδοζες: Γεθέκβρηος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗ 30εο ΙΟΤNΙΟΤ 2014 ηε Υαιθίδα

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ

VII. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ VII. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ & ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΗ Σν ζεκηλϊξην Ϋρεη σο ζηόρν λα πξνζθέξεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, πνπ αζρνινχληαη με ηην παραγωγή Δημοζίων Έργων είηε από πλεσράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΜΔ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΜΔ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΜΔ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ ηοσ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ «ATTICA MARATHON ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ» (Άδεια ύζηαζης: Απόθαζη Δ.Κ 9/813/18-3-2008) από ηο ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ «ΑΣΣΙΚΗ ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ» (Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Πξόιεςε ηεο Οζηενπόξσζεο & ησλ Καηαγκάησλ

Πξόιεςε ηεο Οζηενπόξσζεο & ησλ Καηαγκάησλ Πξόιεςε ηεο Οζηενπόξσζεο & ησλ Καηαγκάησλ Γξ. ΗΧΑΝΝΖ ΔΛ. ΓΗΟΝΤΗΧΣΖ ΦΤΗΑΣΡΟ - ΗΑΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Γηδάθησξ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Γηεπζπληήο Κέληξνπ Απνζεξαπείαο Φπζηθήο & Κνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο (ΚΑΦΚΑ) Ακπληαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003

1. Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003 1 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Α.ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 1. Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003 2. Ζ εθαπμογή ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

IV. KYKΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ

IV. KYKΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ IV. KYKΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ 6 ΖΜΔΡΔ Ζ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ εμαξηάηαη απφ ηνπο αλζξψπνπο ηεο θαη επηηπγράλεηαη κε ηελ απνδνηηθή ζπκκεηνρή θαη ηε δέζκεπζή ηνπο ζηνπο εθάζηνηε επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΗΝΑ ΕΟΤΛΟΒΗΣ ΓΗΚΖΓΟΡΟ LL.M ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ύγρξνλα Γεδνκέλα ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΣΑΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΡΟΥΑΗΑ ΣΖΛΔΦΧΝΟ : 2106980943, 2106926037 Σ.Κ. : 10177 ΑΘΖΝΑ Κ.Α.Φ.: 0080 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΊΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ ΓΙΔΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ (International Accounting Standards) (Απφ ην 1973 έσο ηνλ Μάξηην ηνπ 2002) ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

EΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛEI & ΜΔ E-MAIL Αζήλα, 16 Απρηιίοσ 2013

EΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛEI & ΜΔ E-MAIL Αζήλα, 16 Απρηιίοσ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σ.Α. ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΟΙΚΟΝ. ΣΟΙΥΕΙΩΝ Σ.Α. Πιεξνθνξίεο: Γηνλπζία Πνιπγέλε Σαρ. Γ/λζε :

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερία Παγούνη. Περίληψη προσόντων

Ελευθερία Παγούνη. Περίληψη προσόντων Ελευθερία Παγούνη Σει.: 2310 554968 Fax: 2310 550140 e-mail pagouni@aqs.gr Περίληψη προσόντων 10εηήο ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηόηεηα ζε ζέκαηα Πνηόηεηαο (πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο) θαη Αλαδηνξγάλσζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οη φθέιεηες ηοσ SPA. Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία. Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA;

Οη φθέιεηες ηοσ SPA. Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία. Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA; Οη φθέιεηες ηοσ SPA Vita Action Δπειπέδσλ 21 Αζάλα 11362 Σει 2108815994 Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία ΣΑ ΧΦΔΛΖ ΣΖ ΤΓΡΟΘΔΡΑΠΔΗΑ Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA; ΑκΫζσο, ρϊλεηε ην 90%

Διαβάστε περισσότερα