ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):"

Transcript

1 o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ. 2. ΑΓ < ΓΒ 3. Γελ ππάξρεη εζσηεξηθό ζεκείν ηεο ΓΓ πνπ λα ηζαπέρεη από ηα ζεκεία Α, Β. Απόδεημε (Καηαζθεπή άζθεζεο: Μάθεο Χαηδόπνπινο). α τπόπορ (από θεωπία): Γλσξίδνπκε όηι κάθε ζημείο ηηρ δισοηόμος ιζαπέσει από ηιρ πλεςπέρ ηηρ, άπα ηο ζημείο Γ ηζαπέρεη από ηιρ πλεςπέρ ηηρ γωνίαρ, δηλαδή από ηιρ ΑΓ και ΒΓ. Οπόηε ΑΓ = ΓΔ όπωρ θαίνεηαι και ζηο ζρήκα. ζρήκα β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): Φέπνοςμε ηο ύςνο ΓΔ ζηην πλεςπά ΒΓ και παπαηηπούμε όηι ηα ηπίγωνα, είναι ίζα, αθού: Οξζνγώληα ζηα Α, Δ ΓΓ =ΓΓ κοινή πλεςπά (αθού ΓΓ δισοηόμορ) 2 άπα ΑΓ = ΓΔ, δηλαδή ηο ζημείο Γ ιζαπέσει από ηιρ πλεςπέρ ΑΓ και ΒΓ. 2. Θέλοςμε να δείξοςμε όηι: ΑΓ < ΓΒ, Όμωρ ΑΓ = ΓΔ άπα αξθεί λα απνδείμνπκε όηι ΓΔ < ΓΒ, πος αςηό είναι πποθανέρ από ηο οπθογώνιο ηπίγωνο ΓΔΒ, η ΓΒ είναι ππνηείλνπζα άπα είναι κεγαιύηεξε από ηην κάθεηη πιεπξά ΓΔ.

2 o Λύκειο Εακύνθος 3. α τπόπορ (απαγωγή σε άτοπο + εξωτεπικέρ γωνίερ ): Έζησ όηη ππάξρεη εζσηεξηθό ζεκείν Μ ηεο ΓΓ ηέηοιο ώζηε να ιζαπέσει από ηα ζημεία Α, Β, ηόηε ηο Μ ανήκει ζηην μεζοκάθεηο ηος ΒΓ. Άπα ΜΚ μεζοκάθεηορ ηος ΒΓ, δηλαδή Όμωρ ηο Κ ζε πνηα ζέζε βξίζθεηαη ζηελ πιεπξά ΒΓ; Απιζηεπά ηος Γ; Γεξιά ηος Γ ή ηαςηίζεηαι με ηο Γ; Έσοςμε αποδείξει από ηο 2ο επώηημα όηι ΑΓ < ΓΒ, νπόηε ην κέζν Μ ηεο ΒΓ ζα βξίζθεηαη δεμηά ηνπ Γ, για να έσοςμε ΑΜ = ΜΒ. Άπα πποκύπηει ηο επόμενο ζσήμα 2, Τόηε, () ωρ η εμσηεξηθή γσλία ηνπ ηξηγώλνπ ΜΓΚ. Δπίζηρ, (2) ωρ η εμσηεξηθή γσλία ηνπ ηξηγώλνπ ΓΓΒ. Οπόηε από ηιρ ζσέζειρ () και (2) έσοςμε: άηνπν Άπα δεν ςπάπσει εζωηεπικό ζημείο ηος ΓΓ πος να ιζαπέσει ζρήκα 2 από ηα ζημεία Α, Β. β τπόπορ (απαγωγή σε άτοπο + σύγκπιση τπιγώνων ): Έζηω εζωηεπικό ζημείο Μ ηηρ ΓΓ πος ιζαπέσει από ηα Α, Β, δηλαδή, ΜΑ = ΜΒ. Φέπνοςμε ηα ύςε ΜΛ θαη ΜΡ ζηιρ πλεςπέρ ΑΓ και ΒΓ ανηίζηοισα, όπωρ θαίνεηαι ζηο παπακάηω ζσήμα 3. Τα ηπίγωνα ΜΑΛ θαη ΜΡΒ είλαη ίζα, γιαηί: Οξζνγώληα ζηα Λ, Ρ ΜΛ = ΜΡ, αθού ηο Μ ανήκει ζηην δισοηόμο ηηρ ΓΓ, άπα ιζαπέσει από ηιρ πλεςπέρ ηηρ ΜΑ = ΜΒ, αθού ηο Μ ιζαπέσει από ηα Α, Β ζρήκα 3 οπόηε: 2 2(3)

3 o Λύκειο Εακύνθος Δπίζηρ, ηο ηπίγωνο ΜΑΒ είλαη ηζνζθειέο, αθού ΜΑ =ΜΒ, οπόηε, (4) 0 Από (3) + (4) παίπνοςμε: 90 άηνπν (αθού ζ ένα ηπίγωνο 2 2 έσοςμε ηο πολύ μια οπθή γωνία ηην Α) Άπα δελ ππάξρεη εζσηεξηθό ζημείο ηος ΓΓ πος να ηζαπέρεη από ηα ζημεία Α, Β. γ τπόπορ (απαγωγή σε άτοπο + σύγκπιση τπιγώνων ): Θα δείξοςμε όηι για κάθε εζωηεπικό ζημείο Μ ηηρ δισοηόμος ΓΓ, ιζσύει: ΜΑ < ΜΒ. Σηην πλεςπά ΓΒ παίπνοςμε ένα ζημείο Δ με ΓΔ = ΓΑ, ηόηε ηα ηπίγωνα ΓΑΜ, ΓΜΔ είναι ίζα γιαηί, ΓΑ = ΓΔ (από καηαζκεςή) ΓΜ = ΓΜ (κοινή πλεςπά) 2 (ΓΓ δισοηόμορ) άπα 2 και ΜΑ = ΜΔ. Άπα έσοςμε διαδοσικά, 2 (γιαηί η είναι εξωηεπική γωνία ηος ηπιγώνος ΓΜΔ, η είναι εξωηεπική γωνία ηος ηπιγώνος ΑΜΓ και η είναι εξωηεπική γωνία ηος ηπιγώνος ΓΒΓ) ζςνεπώρ,, επομένωρ ζηο ηπίγωνο ΒΔΜ έσοςμε, ΜΒ > ΜΔ και επειδή ΜΔ = ΜΑ, έπεηαι: ΜΒ > ΜΑ, άπα δεν ςπάπσει εζωηεπικό ζημείο ηηρ ΓΓ έηζι ώζηε ΜΑ = ΜΒ.

4 o Λύκειο Εακύνθος Άρκηρη 2η Α Λσκείξσ Γεωμεςοία Έρςω Ρ έμα ενωςεοικό ρημείξ ςξσ κύκλξσ (Ο, ο). Φέομξσμε από ςξ Ρ δύξ εσθείεπ ςέμμξσρεπ ςξσ κύκλξσ ΡΒΑ και ΡΔΓ, έςρι ώρςε: ΑΒ = ΓΔ. Α. Να δείνεςε όςι:. ΡΒ = ΡΔ και ΡΑ = ΡΓ 2. ΡΔ < ΡΟ 3. Ζ ΡΟ διυξςξμεί ςα ςόνα, Β. Αμ ΡΔ, ΡΕ είμαι ςα εταπςόμεμα ςμήμαςα ςξσ κύκλξσ, όπωπ ταίμεςαι ρςξ ρυήμα, ςόςε μα δείνεςε όςι:. Οι υξοδέπ ΒΔ, ΔΕ και ΑΓ έυξσμ κξιμή μερξκάθεςξ 2. Οι γωμίεπ, έυξσμ κξιμή διυξςόμξ 3. ΓΕ = ΑΔ 4. Τα Δ, Ε δεμ είμαι ςα μέρα ςωμ ςόνωμ, αμςίρςξιυα. ( Καςαρκεσή άρκηρηπ Μάκηπ Χαςζόπξσλξπ ) Απάμςηρη Βοηθητικές ευθείες: Φέομξσμε ςα απξρςήμαςα ΟΚ και ΟΛ ρςιπ ίρεπ υξοδέπ ΑΒ και ΓΔ αμςίρςξιυα. Α. ) Τα ξοθξγώμια ςοίγωμα ΡΟΚ και ΡΟΛ είμαι ίρα γιαςί: ΡΟ =ΡΟ (κξιμή πλεσοά) ΟΚ = ΟΛ (ίρα απξρςήμαςα ατξύ και ξι υξοδέπ είμαι ίρεπ) Άοα, ΡΚ = ΡΛ (λόγω ρύγκοιρηπ ςοιγώμωμ) επίρηπ ΚΒ = ΛΔ με αταίοερη καςά μέλη παίομξσμε: ΡΒ = ΡΔ Όμξια, ΡΚ = ΡΛ και ΚΑ = ΛΓ με άθοξιρμα καςά μέλη παίομξσμε: ΡΑ = ΡΓ 2) Τξ ςοίγωμξ ΡΔΟ είμαι ξοθξγώμιξ ρςξ Δ, ατξύ ΟΔ ακςίμα και ΡΔ εταπςξμέμη ςξσ κύκλξσ. Οπόςε η ΡΟ είμαι σπξςείμξσρα και η ΡΔ είμαι κάθεςη πλεσοά, άοα, ΡΔ <ΡΟ 3) Τα ςοίγωμα ΡΟΒ και ΡΟΔ είμαι ίρα, γιαςί: ΡΒ = ΡΔ (από ςξ Α εοώςημα) ΡΟ = ΡΟ (κξιμή πλεσοά) ΟΒ =ΟΔ (ωπ ακςίμεπ)

5 o Λύκειο Εακύνθος άοα ξι επίκεμςοεπ γωμίεπ, είμαι ίρεπ, ξπόςε και ςα ςόνα πξσ βαίμξσμ είμαι ίρα, επξμέμωπ ςξ Τ είμαι ςξ μέρξ ςξσ ςόνξσ δηλαδή η ΡΟ διυξςξμεί ςξ ςόνξ Όμξια για ςξ ςόνξ, ςα ςοίγωμα ΡΑΠ και ΡΓΠ είμαι ίρα, ατξύ: ΡΑ = ΡΓ ΡΠ =ΡΠ (από ςημ ρύγκοιρη ςωμ ςοιγώμωμ ΡΟΒ, ΡΟΔ) άοα ΑΠ = ΠΓ, ξπόςε ξι υξοδέπ είμαι ίρεπ, ξπόςε και ςα ςόνα ίρα, δηλ. επξμέμωπ η ΡΟ διυξςξμεί και ςξ ςόνξ Β. ) Τξ Ρ ιραπέυει από ςα Β, Δ (από ςημ ποξηγξύμεμη ρύγκοιρη ςοιγώμωμ ΡΟΒ, ΡΟΔ) και ςξ Ο ιραπέυει από ςα Β, Δ (ωπ ρημεία ςξσ κύκλξσ) άοα η ΡΟ είμαι μερξκάθεςξπ ςηπ ΒΔ. Δπίρηπ ςξ Ρ ιραπέυει από ςα Δ, Ε (ωπ εταπςόμεμα ςμήμαςα) και ςξ Ο ιραπέυει από ςα Δ, Ε (ωπ ρημεία ςξσ κύκλξσ) άοα η ΡΟ είμαι μερξκάθεςξπ ςξσ ΔΕ. Τέλξπ, ςξ Ρ ιραπέυει από ςα Α, Γ (εοώςημα Α) και ςξ Ο ιραπέυει από ςα Α, Γ (ωπ ρημεία ςξσ κύκλξσ) άοα η ΡΟ είμαι μερξκάθεςξπ ςξσ ΑΓ. Οπόςε η ΡΟ είμαι κξιμή μερξκάθεςξπ ςωμ υξοδώμ ΒΔ, ΔΕ και ΑΓ 2) Ζ ΡΟ είμαι διυξςόμξπ ςηπ γωμίαπ,ατξύ η διακεμςοική εσθεία διυξςξμεί ςημ γωμία ςωμ εταπςξμέμωμ ςμημάςωμ. Δπίρηπ, η ΡΟ είμαι διυξςόμξπ ςηπ γωμίαπ από ςημ ρύγκοιρη ςωμ ςοιγώμωμ ΡΟΒ, ΡΟΔ από ςξ εοώςημα Α. Άοα η ΡΟ είμαι η κξιμή διυξςόμξπ ςωμ γωμιώμ, 3) Σσγκοίμξσμε ςα ςοίγωμα ΡΓΕ και ΡΑΔ, ΡΓ = ΡΑ (από ςξ εοώςημα Α) ΡΕ =ΡΔ (ωπ εταπςόμεμα ςμήμαςα) (ωπ διατξοά ςωμ ίρωμ γωμιώμ με ) άοα ςα ςοίγωμα είμαι ίρα από Π Γ Π, ξπόςε ΓΕ = ΑΔ.

6 o Λύκειο Εακύνθος 4) Έρςω όςι ςξ Ε είμαι μέρξ ςξσ ςόνξσ ΓΔ, ςόςε ςα ςόνα και είμαι ίρα, άοα και ξι υξοδέπ θα είμαι ίρεπ, ξπόςε ςξ Ε ιραπέυει από ςα Γ, Δ. Δπίρηπ ςξ Ο ιραπέυει από ςα Γ, Δ (ωπ ρημεία ςξσ κύκλξσ) άοα η ΟΕ είμαι μερξκάθεςξπ ςηπ υξοδήπ ΓΔ, άςξπξ ατξύ ςόςε η ΟΕ είμαι κάθεςη ρςημ ΓΔ (ακςίμα και εταπςξμέμη) και ρςημ ΡΕ (ωπ μερξκάθεςξπ όπωπ απξδείναμε), δηλαδή από ςξ Ρ διέουξμςαι δύξ εσθείεπ κάθεςεπ ρςημ ΟΕ, άςξπξ. Άοα ςξ Ε δεμ είμαι μέρξ ςξσ ςόνξσ ΓΔ. Όμξια απξδεικμύεςαι όςι και ςξ Δ δεμ είμαι μέρξ ςξσ ςόνξσ. Δπηκέιεηα άζθεζεο: Χαηζόποςλορ Μάκηρ ο Λύκειο Εακύνθος

ΣΟ ΗΟΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΚΑΗ Ο ΜΤΘΟ ΣΖ ΓΗΓΟΤ. Σνπ Γεκήηξε Καιπθάθε

ΣΟ ΗΟΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΚΑΗ Ο ΜΤΘΟ ΣΖ ΓΗΓΟΤ. Σνπ Γεκήηξε Καιπθάθε ΣΟ ΗΟΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΚΑΗ Ο ΜΤΘΟ ΣΖ ΓΗΓΟΤ Σνπ Γεκήηξε Καιπθάθε Σν ηζνπεξηκεηξηθφ πξφβιεκα είλαη, ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο, ην αξραηφηεξν ίζσο πξφβιεκα κεγηζηνπνίεζεο, πνπ κε απιά ιφγηα ιέεη ην εμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Μια ηλεκτρική πηγή µε ηλεκτρεγερτική δύναµη ε = 15 V, συνδέεται στα άκρα ενός συστήµατος

ΘΕΜΑ. Μια ηλεκτρική πηγή µε ηλεκτρεγερτική δύναµη ε = 15 V, συνδέεται στα άκρα ενός συστήµατος ΘΕΜΑ 14734 Μια ηλεκτρική πηγή µε ηλεκτρεγερτική δύναµη ε = 15 V, συνδέεται στα άκρα ενός συστήµατος δύο αντιστατών µε αντιστάσεις R 1 = 4 Ω και R 2 = 2 Ω συνδεδεµένων σε σειρά µεταξύ τους. 1) Αν το ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται:

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: f Μ = x ΜΑ+ x ΜΑ+ΑΒ + x ΜΑ+ΑΓ = ΜΑ + ΜΑ + ΜΑ + ΑΒ + ΑΓ ( x) ( x) ( x ) ( x) ( x ) = ( x + x + x ) ΜΑ + ( x) ΑΒ + ( x ) ΑΓ = ( x 4x+ ) ΜΑ+ ( x) ΑΒ+ ( x ) Α Γ f Μ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (3761-5050) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ. 2ο ΘΕΜΑ

ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ. 2ο ΘΕΜΑ ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ 5029 Έστω κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓΔ με και α) β) Το τρίγωνο ΑΔΓ είναι ισοσκελές μ 10 γ) Η ευθεία ΒΔ είναι μεσοκάθετος του τμήματος ΑΓ μ 7 5619 Δίνεται γωνία χαy και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7 15967 Τε ρξνληθή ζηηγκή t o = 0 ζώκα κάδαο 1 = 0,4 kg βάιιεηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ 1 = 30 /s από ύςνο 160 από ην έδαθνο. Ταπηόρξνλα από ην έδαθνο βάιιεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα επάλσ έλα δεύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ,

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο - ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΜΑ Ο Άσκηση (_8975) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ ΑΒ=9 και ΑΓ=5. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Γενικού Λυκείου

Φυσική Β Γενικού Λυκείου Φυσική Β Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ Βασικά θεωρήματα Αν τρεις τουλάχιστον παράλληλες ευθείες τέμνουν δύο άλλες ευθείες, ορίζουν σε αυτές τμήματα ανάλογα. (αντίστροφο Θεωρήματος Θαλή) Θεωρούμε δύο ευθείες δ και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 5 Δ3) Μονάδες 7 Δ4) Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2)  Μονάδες 5 Δ3) Μονάδες 7 Δ4) Μονάδες 7 Σωμαηίδια με κινηηική ενέπγεια 20 ev πποζπίπηοςν ζε άηομα ςδπογόνος πος βπίζκονηαι ζηη θεμελιώδη καηάζηαζη. Τα άηομα διεγείπονηαι ζε όλερ ηιρ πιθανέρ διεγεπμένερ καηαζηάζειρ έωρ ηην ηπίηη διεγεπμένη (n

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: ΑΔΑ 4Α5Ζ1-17Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘ ΔΘΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΘΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΠΡΟΓΡ/ΣΟ& ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΤΓΚΟΘΝΩΝΘΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΘΚΟΤ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΗΜΑΣΟ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ-Ε-ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΟ-Ε-ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ

ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΗΜΑΣΟ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ-Ε-ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΟ-Ε-ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΗΜΑΣΟ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ-Ε-ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΟ-Ε-ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ Τα πεξηζζόηεξα ζήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ πξαθηηθό ελδηαθέξνλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ε νκηιία, ηα βηνινγηθά ζήκαηα, ηα ζεηζκηθά ζήκαηα, θ.ά,

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ (α + β) = α + αβ + β α + β + γ = 0, α 0 = β ± β 4αγ α Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξεις με Πραγματικούς αριθμούς. Μονώνυμα - Πράξεις με μονώνυμα Πολυώνυμα - Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων Πολλαπλασιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 ΘΕΜΑ Β Β.1 Μονοχρωματική δέσμη φωτός, περνάει από τον αέρα σε ένα κομμάτι γυαλί. Το μήκος κύματος της δέσμης φωτός όταν αυτή περάσει από τον αέρα στο γυαλί: α. θα αυξηθεί β. θα μειωθεί γ. θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Μέξνο Α (Ύιε Α Λπθείνπ) Φεθηαθή Ηιεθηξνληθή-Λνγηθέο Πύιεο Γηδάζθσλ: Αληώλεο Λαδάξνπ Τειέθσλν: 99616199

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οι νόηες είναι 7: ΝΣΟ ΡΕ ΜΙ ΦΑ ΟΛ ΛΑ Ι

Οι νόηες είναι 7: ΝΣΟ ΡΕ ΜΙ ΦΑ ΟΛ ΛΑ Ι Π Ε Ν Τ Α Γ Ρ Α Μ Μ Ο Πενηάγραμμο είλαη έλα ζύλνιν από 5 νξηδόληηεο θαη παξάιιειεο γξακκέο πνπ απέρνπλ ην ίδην ε κία από ηελ άιιε θαη καο ρξεζηκεύεη ζην λα γξάθνπκε πάλσ ηνπ λόηεο. Τηο 5 γραμμές ηηο κεηξάκε

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς

Marketing Research Communication. Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Marketing Research Communication Η αγορά τοσ ψωμιού Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Παροσσίαση Έρεσνας Λ. Κηυισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 211-120 2900 fax.: 211-120 2929 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr

Διαβάστε περισσότερα

α) Να αποδείξετε ότι = και = 2 (Μονάδες 15) β) Να υπολογίσετε τα μήκη των τμημάτων ΑΔ και ΓΕ. (Μονάδες 10)

α) Να αποδείξετε ότι = και = 2 (Μονάδες 15) β) Να υπολογίσετε τα μήκη των τμημάτων ΑΔ και ΓΕ. (Μονάδες 10) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=9 και ΑΓ=15. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ στα σημεία Δ και Ε αντίστοιχα. ΑΔ 2 ΑΕ α) Να αποδείξετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ.

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ. Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΑΔΡΕΝΑΡΧΗ Οξηζκόο:Η αύμεζε ηεο παξαγωγήο αλδξνγόλωλ πνπ μεθηλά πεξίπνπ ζηελ ειηθία ηωλ 6 εηώλ ζηα θνξίηζηα θαη 7 έηε ζηα αγόξηα πκβαίλεη πην λωξίο ζε άηνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα