Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας"

Transcript

1 Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα της επιθεώρησης των δειγµάτων συγκρίνονται µε τα αποτελέσµατα που αναµένονται από µια κατάσταση σταθερής ποιότητας. Ενότητα 5 η Εργαλεία και Μεθοδολογίες ΟΠ-1 1

2 Σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO 9000 [1] 1. έσµευση και υπευθυνότητα της ανώτατης διοίκησης. 2. Αρχές συστήµατος ποιότητας 3. Κωδικοποίηση και ανίχνευση προϊόντος. 4. Επιθεώρηση και έλεγχος υπάρχουσας κατάστασης. 5. Έλεγχος και δοκιµές. 6. Έλεγχος και µετρήσεις. 7. Έλεγχος µη συµµόρφωσης στις προδιαγραφές. 8. ιακίνηση, αποθήκευση, συσκευασία, παράδοση. 9. Έλεγχος αποδεικτικών στοιχείων. 10.Καταγραφή ποιότητας. 11.Προγράµµατα εκπαίδευσης προσωπικού σε θέµατα ποιότητας. 12.Χρήση κατάλληλων στατιστικών µεθόδων. Ενότητα 5 η Εργαλεία και Μεθοδολογίες ΟΠ-1 2

3 Σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO 9000 [2] 13.Εσωτερικός έλεγχος ποιότητας. 14.Ανασκόπηση, αναθεώρηση. 15.Έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας. 16.Έλεγχος τελικού προϊόντος. 17. ιορθωτικές ενέργειες. 18. ιάθεση προϊόντος. 19.Έλεγχος σχεδίασης και ανάπτυξης προϊόντος. 20.Υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών. 21.Κόστος ποιότητας. 22.Ασφάλεια. Ενότητα 5 η Εργαλεία και Μεθοδολογίες ΟΠ-1 3

4 Πλεονεκτήµατα εφαρµογής προτύπου Βελτίωση ανταγωνιστικότητας χωρίς πρόσθετες επενδύσεις ή εξοπλισµό. Αποσαφήνιση των ευθυνών και κανόνων λειτουργίας. Εκσυγχρονισµός της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας. Τεκµηρίωση διαδικασιών που έχουν σαν αποτέλεσµα την οµοιόµορφη και επαρκή επικοινωνία. και την αποτελεσµατικότερη οργάνωση. Ορθολογική και συστηµατική προσέγγιση στην κατάρτιση και ενηµέρωση των εργαζοµένων. Περισσότερος χρόνος και συνεπώς µεγαλύτερη δυνατότητα ενασχόλησης των στελεχών µε τα θέµατα αρµοδιότητάς τους, αντί να αναλώνονται σε καθηµερινότητες. Αύξηση της ευαισθησίας των εργαζοµένων σε θέµατα ποιότητας. Ενότητα 5 η Εργαλεία και Μεθοδολογίες ΟΠ-1 4

5 Αποσαφήνιση των διεργασιακών σχέσεων και ευθυνών. Συστηµατική προσέγγιση στις εργασιακές λειτουργίες και συνεπώς καθορισµένη και εκσυγχρονισµένη σύνδεση των διαφόρων λειτουργιών µε αποτέλεσµα την αύξηση της παραγωγικότητας. Συνεχής βελτίωση και µείωση του λειτουργικού κόστους. Βελτίωση της τυποποίησης της ποιότητας παραγωγής. Μείωση των ελαττωµατικών και συνεπώς µείωση του κόστους. ιατήρηση τεκµηριωµένων στοιχείων µέτρησης και σύγκρισης. Προωθείται η οµαδική εργασία και η διατµηµατική συνεργασία. Ενότητα 5 η Εργαλεία και Μεθοδολογίες ΟΠ-1 5

6 Εξωτερικά πλεονεκτήµατα από την διασφάλιση πιστοποίηση[1] Καλύτερη απόκριση και συνεπώς διείσδυση στην αγορά. Καλύτερη ικανοποίηση της ζήτησης. Ισχυρότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Βελτίωση της αξιοπιστίας, φήµης και εµπιστοσύνης στα προϊόντα της επιχείρησης. ιευκόλυνση και απλοποίηση των σχέσεων προµηθευτή - πελάτη. Ελαχιστοποίηση ή εξάλειψη των απορρίψεων προϊόντων από τον πελάτη. Ενότητα 5 η Εργαλεία και Μεθοδολογίες ΟΠ-1 6

7 Εξωτερικά πλεονεκτήµατα από την διασφάλιση πιστοποίηση[2] Ελαχιστοποίηση των ελέγχων από τους πελάτες. Καλύτερη αξιολόγηση των προµηθευτών. Μείωση του κόστους ελέγχου των προµηθειών. Υποστήριξη και διευκόλυνση των εξαγωγών. Λειτουργία µε βάση διεθνή πρότυπα. Υιοθετεί κοινή γλώσσα συνεννόησης σε θέµατα ποιότητας στο διεθνές εµπόριο. Ενότητα 5 η Εργαλεία και Μεθοδολογίες ΟΠ-1 7

8 υσκολίες εφαρµογής διασφάλισης πιστοποίησης [1] Μεγάλες επενδύσεις σε διαρκή προγράµµατα κατάρτισης. Υπερβολική γραφειοκρατία. Σηµαντικές επενδύσεις για προετοιµασία. εν εγγυάται τη βελτίωση των παραγόµενων προϊόντων ή υπηρεσιών, παρά µόνον των διαδικασιών παραγωγής και εξυπηρέτησης. Προκαλεί αντιδράσεις µερίδας εργαζοµένων. Η τυποποίηση της τεκµηρίωσης είναι δύσκολη. Υπάρχουν αυξηµένες ανάγκες συµµετοχής στην αρχική φάση που δηµιουργούν αντιδράσεις. Ενότητα 5 η Εργαλεία και Μεθοδολογίες ΟΠ-1 8

9 υσκολίες εφαρµογής διασφάλισης πιστοποίησης [2] ιαφωνίες µεταξύ σχεδιαστών και εκτελεστών. Η ανακάλυψη των προβληµάτων δηµιουργεί απογοήτευση. υσκολίες στην αλλαγή νοοτροπίας των στελεχών. εν υπάρχουν αρκετοί πεπειραµένοι εσωτερικοί ελεγκτές ποιότητας. υσκολία επιλογής φορέα πιστοποίησης. Ενότητα 5 η Εργαλεία και Μεθοδολογίες ΟΠ-1 9

10 Μια επιχείρηση πρέπει οπωσδήποτε να πιστοποιηθεί αν: Είναι ή θέλει να γίνει προµηθεύτρια σε επιχείρηση που απαιτεί την πιστοποίηση των προµηθευτών της. Όταν είναι απαραίτητο ανταγωνιστικό στοιχείο στην ανάλυση αγοράς. Όταν θέλει να ευαισθητοποιήσει το προσωπικό στην κατεύθυνση της ποιότητας. Ενότητα 5 η Εργαλεία και Μεθοδολογίες ΟΠ-1 10

11 Το διάγραµµα Pareto Αρχή του Pareto ή αρχή του Προϋποθέτει την ιεράρχηση των προβληµάτων και των αιτίων που τα προκαλούν ή των ευκαιριών και των δυνατοτήτων που τις συνοδεύουν. Η αναζήτηση των αιτίων ή των δυνατοτήτων µπορεί να γίνει µε τη χρήση κάποιας µορφής καταιγισµού ιδεών (brainstorming) και η ιεράρχηση µπορεί να γίνει µε τη χρήση της µεθοδολογίας ελφοί (Delfi). Η συνολική µεθοδολογία αναφέρεται σαν κρίσιµοι συντελεστές επιτυχίας (Critical Success Factors). Ενότητα 5 η Εργαλεία και Μεθοδολογίες ΟΠ-1 11

12 Κρίσιµοι Συντελεστές Επιτυχίας Μικρός αριθµός βασικών µετρήσιµων δεικτών που δείχνουν ότι αν υπάρχει ικανοποιητική πρόοδος προς την κατεύθυνση των στόχων, τότε ο οργανισµός σαν σύνολο θα θεωρείται ότι ακολουθεί µε επιτυχία το δρόµο της ποιότητας. Πρέπει να συνδέονται άµεσα µε την αποστολή του οργανισµού. ίνουν την συνολική εικόνα της κατάστασης του οργανισµού. Η επικέντρωση σε µερικούς επιλεγµένους συντελεστές µπορεί να οδηγήσει σε ασυµβατότητα µε τα υπόλοιπα επιθυµητά αποτελέσµατα. Η αναγνώριση των ΚΣΕς οδηγεί στην επικέντρωση στις διαδικασίες και όχι στις προσωπικές διαφορές. Ενότητα 5 η Εργαλεία και Μεθοδολογίες ΟΠ-1 12

13 ιαγράµµατα Αιτίου Αποτελέσµατος ή Στόχων - υνατοτήτων ΣΤΟΧΟΙ ΣΚΟΠΟΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Ενότητα 5 η Εργαλεία και Μεθοδολογίες ΟΠ-1 13

14 QFQ - QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT [1] Mitsubishi - Ιαπωνία (1972), Βελτίωση από Toyota. Χρήση από µεγάλες εταιρείες όπως ΙΒΜ, και Philips. Επικέντρωση στις ανάγκες των πελατών στα πρώτα στάδια καθορισµού των προδιαγραφών του σχεδιασµού και της κατασκευής. ASI (American Standards Institute): σύστηµα µετατροπής των απαιτήσεων του πελάτη σε κατάλληλες προδιαγραφές σε κάθε στάδιο παραγωγής και εξυπηρέτησης, από την έρευνα, µέχρι το σχεδιασµό και την ανάπτυξη, την κατασκευή, τη διανοµή, την εγκατάσταση και την προώθηση, τις πωλήσεις και τις υπηρεσίες. Απαιτήσεις του πελάτη σειρά από διαδοχικά διαγράµµατα από την σύλληψη µέχρι τις λεπτοµέρειες της κατασκευής. ιάγραµµα QFD µοιάζει σαν σπίτι µε σκεπή "σπίτι της ποιότητας. Ενότητα 5 η Εργαλεία και Μεθοδολογίες ΟΠ-1 14

15 QFQ - QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT [2] 1. Καθορισµός των απαιτήσεων του πελάτη. 2. Αξιολόγηση απαιτήσεων τους κατά σειρά σπουδαιότητας,. 3. Μετάφραση απαιτήσεων σε µετρήσιµους όρους. 4. Καθορισµός σχέσεων απαιτήσεων και χρησιµοποιούµενων τεχνικών. 5. Καθορισµός µονάδων µέτρησης τεχνικών και επιτεύξιµων τιµών. 6. Αυξοµείωση επιτεύξιµων τιµών για βελτίωση. 7. Πίνακας συσχετίσεων. Ενότητα 5 η Εργαλεία και Μεθοδολογίες ΟΠ-1 15

16 QFQ - QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT [3] ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣΥΣΧ ΕΤΙΣΜΟΣ Ισχυρή Θετική Θετική Ισχυρή Αρνητική Αρνητική ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ^ ο o v... ^ = Αύξηση, v = Μείωση, ο = όπως είναι Ικανοποίησ Απαιτήσεις Χειρισµός... Πελατών Σχεδίασης Σ Η Π Q ικό µας Ενότητα 5 η Εργαλεία και Μεθοδολογίες ΟΠ-1 16

17 QFQ - QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT [4] Πηγές απόκτησης πληροφοριών α. Ερωτηµατολόγια και δοκιµές σε πελάτες β. Ερωτηµατολόγια και δοκιµές σε εκθέσεις γ. Εργασία µε σηµαντικούς, επιλεγµένους πελάτες δ. Ανάλυση ανταγωνιστών ε. Οµάδες εστίασης Άλλες πηγές: α. Παράπονα πελατών β. ικονοµικές τυποποιήσεις και οδηγίες γ. Μηνύσεις εναντίον της εταιρείας ή άλλων παρόµοιων εταιρειών δ. Ανεπίσηµα σχόλια από επισκέψεις πωλητών σε πελάτες, σχόλια σε συνέδρια, σε εκπαιδεύσεις, και εκθέσεις. Ενότητα 5 η Εργαλεία και Μεθοδολογίες ΟΠ-1 17

18 QFQ - QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT [5] Οφέλη i. Επικέντρωση στη σχεδίαση νέων προϊόντων και υπηρεσιών. ii. Σχεδίαση µε σειρά προτεραιότητας που αποδίδει ο πελάτης. iii. Σύγκριση επίδοσης προϊόντων & υπηρεσιών µε των ανταγωνιστών. iv. Μείωση αριθµού αλλαγών, χρόνου. v. Προώθηση οµαδικής εργασίας, βελτίωση λήψης αποφάσεων. vi. Καταγραφή, προστασία διαδικασιών από αλλαγές προσωπικού. vii. Λιγότερες αποζηµιώσεις, αύξηση κερδών. Ενότητα 5 η Εργαλεία και Μεθοδολογίες ΟΠ-1 18

19 ιαγράµµατα Συσχετισµού (Relationship Diagrams) Ενότητα 5 η Εργαλεία και Μεθοδολογίες ΟΠ-1 19

20 ιαγράµµατα Συγγένειας (Affinity Diagrams) Ενότητα 5 η Εργαλεία και Μεθοδολογίες ΟΠ-1 20

21 ιαγράµµατα Μητρώου (Matrix Diagrams) Σ/Μ Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Σ Σ Σ Σ Ενότητα 5 η Εργαλεία και Μεθοδολογίες ΟΠ-1 21

22 ιαγράµµατα Συστηµατοποίησης ή δένδρου (Systematic Diagrams) Ενότητα 5 η Εργαλεία και Μεθοδολογίες ΟΠ-1 22

ιοίκηση Ολικής Ποιότητας Εισαγωγή

ιοίκηση Ολικής Ποιότητας Εισαγωγή ιοίκηση Ολικής Ποιότητας Εισαγωγή Η έννοια της ιοίκησης Ολικής Ποιότητας ( ΟΠ) αναπτύχθηκε από τον Deming στη δεκαετία του 50. Υιοθετήθηκε από τους Ιαπωνικούς οργανισµούς και αυτή τη στιγµή είναι από τις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM) Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης;

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; 13. ιαχείριση της Ποιότητας µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούµενα, ένα Σύστηµα ιαχείρισης αποτελεί ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ISO 9001 ΣΤΙΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ISO 9001 ΣΤΙΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ISO 9001 ΣΤΙΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Απάνθισµα στοιχείων εφαρµογής των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 9001 στις ξενοδοχειακές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ COPYRIGHT 2003 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ)

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) κ ε φ ά λ α ι ο 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) 1.1 Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΟΠ Σε όλο τον κόσμο η φήμη της βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών έχει πληγεί σημαντικά από διαφόρων ειδών κρίσεις. Αμέτρητα προβλήματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον

Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον 1 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον Εκπαιδευτικό Υλικό Ενότητες Α. Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 Κεφάλαιο 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Εισαγωγικές Έννοιες Περιεχόμενα 1.1. Εισαγωγή... 2 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT... 5-1

5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT... 5-1 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT... 5-1 5.1 ΟΡΙΣΜΟΣ...5-1 5.2 ΟΜΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ QFD...5-4 5.3 ΣΠΙΤΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ...5-6 5.4 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ QFD...5-8 5.4.1 ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

4 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΕΟ 11

4 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΕΟ 11 4 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΕΟ 11 ΘΕΜΑ 1 Ο 1.1. Η περιγραφή εργασίας είναι µια διαδικασία σηµαντική για κάθε επιχείρηση και µάλιστα δεν πρέπει να περιορίζεται στα διοικητικά στελέχη. Μέσω της περιγραφής εργασίας καθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κοινότητας σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης

Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κοινότητας σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κοινότητας σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Ευρωπαϊκά Περιγράμματα για Επαγγέλματα σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης 1 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ AM: 3624 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER)

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα µε το άρθρο 3 της απόφασης της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2000 (2000/479/ΕΚ) περί υιοθέτησης ενός ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

η σύνδεσή της µε την αµοιβή»

η σύνδεσή της µε την αµοιβή» Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης 4 η Εκπαιδευτική Σειρά «Η αξιολόγηση της απόδοσης των δηµοσίων υπαλλήλων και η σύνδεσή της µε την αµοιβή» Μαυροµιχάλη Κωνσταντίνα Αθήνα 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Μάρτιος 2005 I ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στον

Διαβάστε περισσότερα