ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της. Πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της. Πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 EL EL EL

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Bρυξέλλες, COM(2010) 774 τελικό Παράρτηµα A / Κεφάλαιο 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της Πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το ευρωπαϊκό σύστηµα εθνικών και περιφερειακών λογαριασµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL 1 EL

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Κεφάλαιο 9: ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9.01 Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η παροχή µιας γενικής εικόνας των πινάκων προσφοράς και χρήσεων και του πλαισίου εισροών εκροών Ο πυρήνας του πλαισίου εισροών εκροών είναι οι πίνακες προσφοράς και χρήσεων σε τρέχουσες τιµές και σε τιµές του προηγούµενου έτους. Το πλαίσιο συµπληρώνεται µε τους συµµετρικούς πίνακες εισροών εκροών, οι οποίοι προκύπτουν από τους πίνακες προσφοράς και χρήσεων µε τη χρησιµοποίηση υποθέσεων (παραδοχών) ή συµπληρωµατικών στοιχείων. Οι πίνακες προσφοράς και χρήσεων και οι συµµετρικοί πίνακες εισροών εκροών µπορούν να επεκταθούν και να τροποποιηθούν για ειδικούς σκοπούς, όπως για την κατάρτιση λογαριασµών παραγωγικότητας, λογαριασµών εργασίας, τριµηνιαίων λογαριασµών, περιφερειακών και περιβαλλοντικών λογαριασµών σε νοµισµατικούς ή φυσικούς όρους Οι πίνακες προσφοράς και χρήσεων είναι µήτρες, που περιέχουν τις αξίες των συναλλαγών σε προϊόντα για την εθνική οικονοµία, κατηγοριοποιηµένες κατά είδος προϊόντος και κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας. Οι πίνακες αυτοί δείχνουν: α) τη δοµή του κόστους παραγωγής και το εισόδηµα που δηµιουργείται κατά την παραγωγική διεργασία β) τις ροές αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται στο εσωτερικό της εθνικής οικονοµίας γ) τις ροές αγαθών και υπηρεσιών µεταξύ της εγχώριας οικονοµίας και της αλλοδαπής για την ανάλυση σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, χρειάζεται να γίνει διάκριση µεταξύ των ροών εντός της ΕΕ και των ροών µε χώρες εκτός της ΕΕ Ένας πίνακας προσφοράς παρουσιάζει την προσφορά αγαθών και υπηρεσιών κατά προϊόν και κατά κλάδο παραγωγής, κάνοντας διάκριση της προσφοράς µεταξύ των εγχώριων κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας και των εισαγωγών. Σχηµατική περιγραφή πίνακα προσφοράς παρουσιάζεται στον πίνακα 9.1. Πίνακας 9.1 Σχηµατική περιγραφή πίνακα προσφοράς Προσφορά Κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας που παράγουν προϊόντα Αλλοδαπή Σύνολα EL 2 EL

4 Προϊόντα Αξίες παραγωγής Αξίες εισαγωγών Συνολική προσφορά κατά προϊόν Σύνολα Συνολική παραγωγή του κλάδου οικονοµικής δραστηριότητας Σύνολο εισαγωγών Συνολική προσφορά 9.05 Ένας πίνακας χρήσεων παρουσιάζει τη χρήση αγαθών και υπηρεσιών κατά προϊόν και κατά είδος χρήσης. Οι χρήσεις που παρουσιάζονται στις στήλες είναι οι εξής: α) Ενδιάµεση ανάλωση κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας β) Τελική καταναλωτική δαπάνη: νοικοκυριά, γενική κυβέρνηση και ΜΚΙΕΝ γ) Ακαθάριστος σχηµατισµός κεφαλαίου και δ) Εξαγωγές. Στις στήλες για την ενδιάµεση ανάλωση κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας, ο πίνακας παρουσιάζει τις συνιστώσες της ακαθάριστης προστιθεµένης αξίας, ως εξής: α) Εισόδηµα εξαρτηµένης εργασίας β) Λοιποί φόροι µείον επιδοτήσεις παραγωγής γ) Καθαρό µεικτό εισόδηµα, καθαρό λειτουργικό πλεόνασµα και ανάλωση πάγιου κεφαλαίου. Σχηµατική περιγραφή πίνακα χρήσεων παρουσιάζεται στον πίνακα 9.2 παρακάτω. Πίνακας 9.2 Σχηµατική περιγραφή πίνακα χρήσεων Χρήσεις Κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας που αγοράζουν προϊόντα Τελική κατανάλωση Ακαθάρισ τος σχηµατισµ ός κεφαλαίου Αλλοδαπ ή Σύνολο EL 3 EL

5 Προϊόντα Σύνολο Ενδιάµεση ανάλωση Τελική κατανάλωση Ακαθάρισ τος σχηµατισµ ός κεφαλαίου Εξαγωγές Τελική χρήση Συνιστώσες προστιθεµέν ης αξίας Εισόδηµα εξαρτηµένης εργασίας Λοιποί φόροι µείον επιδοτήσεις παραγωγής Καθαρό λειτουργικό πλεόνασµα Ανάλωση πάγιου κεφαλαίου EL 4 EL

6 9.06 Στους πίνακες προσφοράς και χρήσεων ισχύουν οι ακόλουθες ταυτότητες: α) Για κάθε κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας, η παραγωγή είναι ίση µε την ενδιάµεση ανάλωση συν τη µεικτή προστιθέµενη αξία. β) Για κάθε προϊόν, η προσφορά είναι ίση µε το σύνολο όλων των χρήσεων, που παρουσιάζεται σε συµµετρικές σειρές στο πλαίσιο προσφοράς και χρήσεων. Η ταυτότητα αυτή είναι έγκυρη µόνο όταν η προσφορά και οι χρήσεις αποτιµώνται µε την ίδια βάση, δηλαδή αµφότερες σε τιµές αγοραστή ή αµφότερες σε βασικές τιµές (βλ. σηµεία 9.30 έως 9.33). Έτσι, για κάθε προϊόν: Η προσφορά σε τιµές αγοραστή είναι ίση µε την παραγωγή του προϊόντος σε βασικές τιµές συν τις εισαγωγές σε βασικές τιµές συν τα εµπορικά και µεταφορικά περιθώρια συν τους φόρους µείον τις επιδοτήσεις προϊόντων ίσον µε τη χρήση του προϊόντος σε τιµές αγοραστή, που ισούνται µε την ενδιάµεση ζήτηση του προϊόντος συν την τελική καταναλωτική δαπάνη συν τον ακαθάριστο σχηµατισµό κεφαλαίου συν τις εξαγωγές. Στο επίπεδο της συνολικής οικονοµίας, η συνολική ενδιάµεση ζήτηση είναι ίση µε τη συνολική ενδιάµεση ανάλωση, ενώ το σύνολο των εµπορικών και µεταφορικών περιθωρίων είναι µηδέν για τη συνολική οικονοµία, επειδή εξισώνονται µε την παραγωγή των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας που αποκοµίζουν αυτά τα περιθώρια συνεπώς, αυτή η ταυτότητα µπορεί να εκφραστεί ως εξής: Παραγωγή + εισαγωγές + φόροι επί προϊόντων = Ενδιάµεση ανάλωση + τελική κατανάλωση + σχηµατισµός κεφαλαίου + εξαγωγές συνεπώς Παραγωγή ενδιάµεση ανάλωση + φόροι επί προϊόντων = τελική ανάλωση + σχηµατισµός κεφαλαίου +εξαγωγές µείον εισαγωγές EL 5 EL

7 πράγµα που καθιστά εµφανές ότι οι προσεγγίσεις µε βάση την παραγωγή και τη δαπάνη για τη µέτρηση του ΑΕγχΠ είναι ισοδύναµες. γ) Η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία είναι η διαφορά µεταξύ παραγωγής και ενδιάµεσης ανάλωσης κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας. Ισούται µε το άθροισµα των δηµιουργούµενων εισοδηµάτων. Συνεπώς, η µεικτή προστιθέµενη αξία είναι ίση µε το άθροισµα του εισοδήµατος εξαρτηµένης εργασίας, της ανάλωσης πάγιου κεφαλαίου, του καθαρού λειτουργικού πλεονάσµατος / µεικτού εισοδήµατος και των λοιπών φόρων µείον τις επιδοτήσεις παραγωγής. Έτσι, είναι δυνατόν να συγκριθεί η συνοχή της προσέγγισης µε βάση το εισόδηµα µε την προσέγγιση µε βάση την παραγωγή για τη µέτρηση του ΑΕγχΠ Οι πίνακες προσφοράς και χρήσεων είναι το κεντρικό πλαίσιο για τις αναλύσεις κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας, όπως την ανάλυση της παραγωγής, της προστιθέµενης αξίας, του εισοδήµατος εξαρτηµένης εργασίας, της απασχόλησης, του λειτουργικού πλεονάσµατος / µεικτού εισοδήµατος, των φόρων (µείον τις επιδοτήσεις) επί της παραγωγής, του ακαθάριστου σχηµατισµού πάγιου κεφαλαίου, της ανάλωσης πάγιου κεφαλαίου και του αποθέµατος κεφαλαίου Οι πίνακες προσφοράς και χρήσεων περιέχουν τις ροές των ακόλουθων λογαριασµών: α) του λογαριασµού αγαθών και υπηρεσιών β) του λογαριασµού παραγωγής γ) του λογαριασµού δηµιουργίας εισοδήµατος. Οι εν λόγω λογαριασµοί δείχνουν τη δηµιουργία εισοδήµατος καθώς και την προσφορά και χρήση αγαθών και υπηρεσιών κατά θεσµικό τοµέα. Οι πίνακες προσφοράς και χρήσεων µπορούν να συµπληρώσουν αυτές τις πληροφορίες µε την παρουσίαση της κατανοµής κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας και µε την παρουσίαση των µεταβολών όγκου και τιµής. Οι πληροφορίες κατά θεσµικό τοµέα στους λογαριασµούς τοµέων και οι πληροφορίες κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας στους πίνακες προσφοράς και χρήσεων µπορούν να συνδεθούν µε πίνακα σταυροειδούς ταξινόµησης, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 9.3 παρακάτω. Πίνακας 9.3 Πίνακας που συνδέει τον πίνακα προσφοράς και χρήσεων µε τους λογαριασµούς τοµέων Κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας (NACE) Σύνο λο Τοµέας S.11 Μη χρηµατοοικονοµικές εταιρείες Ενδιάµεση ανάλωση Ακαθάριστη προστιθέµενη αξία EL 6 EL

8 Εισόδηµα εξαρτηµένης εργασίας Λοιποί φόροι µείον επιδοτήσεις παραγωγής Ανάλωση πάγιου κεφαλαίου Καθαρό λειτουργικό πλεόνασµα / µεικτό εισόδηµα Παραγωγή Ακαθάριστος σχηµατισµός πάγιου κεφαλαίου Αποθέµατα πάγιων περιουσιακών στοιχείων Απασχόληση S.12 Χρηµατοοικονοµικές εταιρείες Ενδιάµεση ανάλωση... Απασχόληση S.13 Γενική κυβέρνηση S.14 Νοικοκυριά S.142 Αυτοαπασχολούµενοι S.15 ΜΚΙΕΝ Σύνολα τοµέων Υπηρεσίες στέγασης λόγω ιδιοκατοίκησης Ενδιάµεση ανάλωση.... Απασχόληση 9.09 Στον πίνακα 9.4 παρουσιάζεται ένας συµµετρικός πίνακας εισροών εκροών, που αποτελεί µια µήτρα η οποία παρουσιάζει τον τρόπο µε τον οποίο η προσφορά καλύπτει τις χρήσεις, χρησιµοποιώντας µια ταξινόµηση της παραγωγής «προϊόν κατά προϊόν» ή «κλάδος κατά κλάδο», και περιγράφει τις αναλυτικές συναλλαγές ενδιάµεσης ανάλωσης καθώς και τις τελικές χρήσεις. Υπάρχει µια σηµαντική εννοιολογική διαφορά µεταξύ ενός συµµετρικού πίνακα εισροών εκροών και ενός συνδυασµένου πίνακα προσφοράς και χρήσεων: στον EL 7 EL

9 πίνακα χρήσεων οι εγγραφές δείχνουν τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιούνται τα προϊόντα κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας στην ενδιάµεση ανάλωση, ενώ στον συµµετρικό πίνακα εισροών εκροών υπάρχουν δύο εναλλακτικές µορφές παρουσίασης: α) Οι εγγραφές δείχνουν τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιούνται τα προϊόντα ως ενδιάµεση ανάλωση για την κατασκευή προϊόντων, ή β) Οι εγγραφές δείχνουν τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιείται η παραγωγή των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας στην ενδιάµεση ανάλωση άλλων κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας για τη δηµιουργία της παραγωγής των κλάδων. Έτσι, σε έναν συµµετρικό πίνακα εισροών εκροών χρησιµοποιείται είτε µια ταξινόµηση προϊόντων είτε µια ταξινόµηση κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας τόσο για τις σειρές όσο και για τις στήλες. Πίνακας 9.4 Σχηµατική περιγραφή συµµετρικού πίνακα εισροών εκροών, για προϊόντα Παραγόµενα προϊόντα Τελική κατανάλωση Ακαθάριστο ς σχηµατισµό ς κεφαλαίου Αλλοδαπή Σύνολ ο Χρησιµοποιο ύµενα προϊόντα Ενδιάµεση ανάλωση Τελική κατανάλωση νοικοκυριών, ΜΚΙΕΝ και γενικής κυβέρνησης Ακαθάριστο ς σχηµατισµό ς κεφαλαίου Εξαγωγές Σύνολα Συνιστώσες ακαθάριστης προστιθεµένη ς αξίας Αλλοδαπή Σύνολο 9.10 Οι περισσότερες στατιστικές πληροφορίες που µπορούν να ληφθούν από παραγωγικές µονάδες αναφέρονται στα είδη των προϊόντων που παρήγαγαν και πώλησαν και, συνήθως µε λιγότερες λεπτοµέρειες, στα είδη των προϊόντων που αγόρασαν και χρησιµοποίησαν. Ο µορφότυπος των πινάκων προσφοράς και χρήσεων είναι σχεδιασµένος έτσι ώστε να ταιριάζει µε στατιστικές πληροφορίες αυτού του είδους (π.χ. χρησιµοποιούµενα προϊόντα κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας) Αντίθετα, σπάνια διατίθενται πληροφορίες του τύπου «προϊόν κατά προϊόν» ή «κλάδος κατά κλάδο», όπως απαιτείται για τον συµµετρικό πίνακα εισροών εκροών. Για παράδειγµα, από EL 8 EL

10 τις έρευνες των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας προκύπτουν συνήθως πληροφορίες σχετικά µε τα είδη των προϊόντων που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή και σχετικά µε τα προϊόντα που παράγονται και πωλούνται. Συνήθως, δεν διατίθενται πληροφορίες σχετικά µε τις εισροές που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή συγκεκριµένων προϊόντων Ο πληροφορίες που διατάσσονται µε τη µορφή πινάκων προσφοράς και χρήσεων είναι η σωστή αφετηρία για την κατάρτιση συµµετρικών πινάκων εισροών εκροών, που έχουν πιο αναλυτική µορφή. Οι πληροφορίες του τύπου «κλάδος οικονοµικής δραστηριότητας κατά προϊόν» στους πίνακες προσφοράς και χρήσεων µπορούν να µετατραπούν σε συµµετρικούς πίνακες µε την προσθήκη συµπληρωµατικών πληροφοριών σχετικά µε τις δοµές των εισροών ή µε την υιοθέτηση της υπόθεσης ότι οι δοµές των εισροών ή τα µερίδια αγοράς κατά προϊόν ή κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας είναι πανοµοιότυπα Οι πίνακες προσφοράς και χρήσεων και το πλαίσιο εισροών εκροών συνδυάζουν τρεις διαφορετικούς ρόλους: Περιγραφή περιγραφή στατιστικό εργαλείο εργαλείο ανάλυσης Οι πίνακες προσφοράς και χρήσεων παρέχουν συστηµατική περιγραφή της δηµιουργίας εισοδήµατος, της προσφοράς προϊόντων και των χρήσεων κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας. Οι εξελίξεις των εισροών και εκροών των παραγωγικών διεργασιών των επιµέρους κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας παρουσιάζονται στο πλαίσιο της εθνικής οικονοµίας, δηλαδή σε σχέση µε τις παραγωγικές διεργασίες άλλων εγχώριων κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας και της αλλοδαπής καθώς και σε σχέση µε την τελική καταναλωτική δαπάνη. Σηµαντικός ρόλος των πινάκων προσφοράς και χρήσεων είναι να παρουσιάζουν τις µεταβολές στη δοµή της οικονοµίας, δηλαδή µεταβολές όσον αφορά τη σπουδαιότητα διαφόρων κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας, αλλαγές στις εισροές που χρησιµοποιούνται και στα προϊόντα που παράγονται, καθώς και αλλαγές στη σύνθεση της τελικής καταναλωτικής δαπάνης, στον ακαθάριστο σχηµατισµό κεφαλαίου, στις εισαγωγές και τις εξαγωγές. Οι αλλαγές αυτές µπορεί να αντικατοπτρίζουν εξελίξεις όπως την παγκοσµιοποίηση, την υπεργολαβία, την καινοτοµία και τις µεταβολές στο κόστος εργασίας, στους φόρους, στις τιµές του πετρελαίου και στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Οι πίνακες προσφοράς και χρήσεων σε τιµές του προηγούµενου έτους χρησιµοποιούνται για την κατάρτιση στατιστικών για την αύξηση του όγκου του ΑΕγχΠ, καθώς και για την περιγραφή µεταβολών της οικονοµικής δοµής σε ονοµαστικούς όρους ή από άποψη όγκου. Επίσης, οι πίνακες αυτοί παρέχουν ένα πλαίσιο για την παρουσίαση των µεταβολών των εθνικών τιµών και των µεταβολών του κόστους εργασίας. EL 9 EL

11 Στατιστικό εργαλείο 9.15 Με τη χρήση πληροφοριών σχετικά µε την παραγωγή, τη δαπάνη και το εισόδηµα για την κατάρτιση των πινάκων προσφοράς και χρήσεων και µε τον συνδυασµό αντιφατικών εκτιµήσεων δηµιουργείται αξιόπιστη και ισορροπηµένη σειρά εθνικών λογαριασµών, συµπεριλαµβανοµένων των εκτιµήσεων βασικών συγκεντρωτικών στοιχείων όπως το ΑΕγχΠ σε τρέχουσες τιµές και τιµές του προηγούµενου έτους Για τη µέτρηση του ΑΕγχΠ σε αγοραίες τιµές, µπορούν να εφαρµοστούν τρεις βασικές προσεγγίσεις: η προσέγγιση µε βάση την παραγωγή, η προσέγγιση µε βάση τις δαπάνες και η προσέγγιση µε βάση το εισόδηµα. Αυτές οι τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις χρησιµοποιούνται και στην κατάρτιση των πινάκων προσφοράς και χρήσεων. α) Σύµφωνα µε την προσέγγιση που έχει ως βάση την παραγωγή, το ΑΕγχΠ σε αγοραίες τιµές είναι ίσο µε την παραγωγή σε βασικές τιµές µείον την ενδιάµεση ανάλωση σε τιµές αγοραστή συν τους φόρους (µείον τις επιδοτήσεις) επί των προϊόντων. β) Σύµφωνα µε την προσέγγιση που έχει ως βάση τις δαπάνες, το ΑΕγχΠ σε αγοραίες τιµές είναι ίσο µε το σύνολο των κατηγοριών τελικής χρήσης µείον τις εισαγωγές: τελική καταναλωτική δαπάνη + σχηµατισµός κεφαλαίου + εξαγωγές εισαγωγές γ) Σύµφωνα µε την προσέγγιση που έχει ως βάση το εισόδηµα, το ΑΕγχΠ σε αγοραίες τιµές είναι ίσο µε το άθροισµα του εισοδήµατος εξαρτηµένης εργασίας, της ανάλωσης πάγιου κεφαλαίου, των λοιπών φόρων µείον τις επιδοτήσεις παραγωγής και του καθαρού λειτουργικού πλεονάσµατος / µεικτού εισοδήµατος, συν τους φόρους µείον τις επιδοτήσεις επί των προϊόντων. Ενιαία εκτίµηση του ΑΕγχΠ σε αγοραίες τιµές προκύπτει όταν οι πίνακες προσφοράς και χρήσεων είναι ισοσκελισµένοι Οι πίνακες προσφοράς και χρήσεων είναι ιδιαίτερα χρήσιµοι για την εκτίµηση του ΑΕγχΠ σε αγοραίες τιµές σύµφωνα µε την προσέγγιση που έχει ως βάση την παραγωγή και την προσέγγιση που έχει ως βάση τις δαπάνες. Σηµαντικές πηγές στοιχείων για το θέµα αυτό είναι οι έρευνες σε επιχειρήσεις και όλα τα είδη διοικητικών στοιχείων, π.χ. φορολογικά µητρώα για τον ΦΠΑ και ειδικοί φόροι κατανάλωσης Οι πίνακες προσφοράς και χρήσεων χρησιµοποιούνται επίσης για τον συνδυασµό πληροφοριών που προκύπτουν από τις προσεγγίσεις που έχουν ως βάση την παραγωγής και τις δαπάνες µε τον υπολογισµό και την ισοσκέλιση της προσφοράς και των χρήσεων σε επίπεδο προϊόντος. Με τη µέθοδο αυτή, η προσφορά ενός συγκεκριµένου προϊόντος υπολογίζεται και καταχωρίζεται σε διάφορες χρήσεις, π.χ. στην τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών, στην ενδιάµεση ανάλωση και στις εξαγωγές. Η µέθοδος βάσει του εισοδήµατος δεν παρέχει την ίδια ισχυρή βάση ισοσκέλισης, επειδή το λειτουργικό πλεόνασµα και το µεικτό εισόδηµα εκτιµώνται συνήθως ως υπόλοιπο µε βάση τις πληροφορίες από τις δύο άλλες προσεγγίσεις. Η συνοχή των πινάκων προσφοράς και χρήσεων µε τους τοµεακούς λογαριασµούς µπορεί να ελεγχθεί µέσω διασύνδεσης των πινάκων, όπως φαίνεται στον πίνακα 9.3. Αυτή η αντιπαραβολή µπορεί να βοηθήσει στην εκτίµηση του ΑΕγχΠ σε αγοραίες τιµές, συγκρίνοντας τα στοιχεία από τους λογαριασµούς αποτελεσµάτων χρήσης (κερδών ζηµιών) των εταιρειών µε τις αντίστοιχες εκτιµήσεις του σχετικού κλάδου οικονοµικής δραστηριότητας. EL 10 EL

12 9.18 Οι πίνακες προσφοράς και χρήσεων εξυπηρετούν διάφορους στατιστικούς σκοπούς. Παραδείγµατα είναι τα ακόλουθα: α) Επισήµανση κενών και ασυνεπειών στις πηγές στοιχείων. β) Πραγµατοποίηση εκτιµήσεων µέσω υπολοίπων, π.χ. εκτίµηση της τελικής κατανάλωσης συγκεκριµένων προϊόντων ως υπολοίπων, ύστερα από την καταχώριση άλλων χρήσεων των προϊόντων. γ) Πραγµατοποίηση εκτιµήσεων µε την παρεκβολή των αριθµητικών στοιχείων µιας περιόδου βάσης σε µεταγενέστερες περιόδους για τις οποίες διατίθενται λιγότερο αξιόπιστες πληροφορίες. Π.χ. µε βάση τα αναλυτικά στοιχεία προσφοράς και χρήσεων για ένα έτος αναφοράς και σύγκρισης µπορούν να εκτιµηθούν τα ετήσια αριθµητικά στοιχεία και αργότερα, µε παρεκβολή από την περίοδο αναφοράς, µπορούν να εκτιµηθούν τα τριµηνιαία αριθµητικά στοιχεία. δ) Έλεγχος και βελτίωση της συνέπειας, της αληθοφάνειας και της πληρότητας των αριθµητικών στοιχείων των πινάκων προσφοράς και χρήσεων και των παραγώγων αριθµητικών στοιχείων, όπως είναι αυτά που εµφανίζονται στους λογαριασµούς παραγωγής. Για τον σκοπό αυτό, η διαδικασία ισοσκέλισης δεν περιορίζεται στους πίνακες προσφοράς και χρήσεων σε τρέχουσες τιµές: 1) Με τη βοήθεια των πινάκων, όπως του πίνακα 9.3, που δείχνει τη διασύνδεση µε τους τοµεακούς λογαριασµούς, µπορεί να γίνει άµεση σύγκριση µεταξύ των εκτιµήσεων παραγωγής, δαπάνης και εισοδήµατος που προέρχονται από το σύστηµα προσφοράς και χρήσεων και των εκτιµήσεων που προέρχονται από ανεξάρτητες πηγές, που χρησιµοποιούνται στους τοµεακούς λογαριασµούς. Η εξάλειψη των ασυνεπειών στο στάδιο αυτό εξασφαλίζει ότι, µετά τη διαδικασία ισοσκέλισης της προσφοράς και χρήσεων, θα υπάρχει συνοχή µεταξύ των πινάκων προσφοράς και χρήσεων και των τοµεακών λογαριασµών. 2) Η κατάρτιση συµµετρικών πινάκων εισροών εκροών από τους πίνακες προσφοράς και χρήσεων µπορεί να συµβάλει στην αποκάλυψη ασυνεπειών και ελλείψεων στους πίνακες προσφοράς και χρήσεων. 3) Με την κατάρτιση πινάκων προσφοράς και χρήσεων σε τρέχουσες και σε σταθερές τιµές για δύο ή περισσότερα έτη µπορούν να ισοσκελίζονται ταυτόχρονα οι εκτιµήσεις των µεταβολών όγκου, αξίας και τιµών: σε σύγκριση µε την κατάρτιση και την ισοσκέλιση πινάκων προσφοράς και χρήσεων για ένα µόνο έτος σε τρέχουσες τιµές, αυτό βελτιώνει σηµαντικά την αποτελεσµατικότητα του πλαισίου προσφοράς και χρήσεων. ε) Με τη στάθµιση και τον υπολογισµό αριθµητικών δεικτών και µεγεθών µέτρησης τιµών και όγκου, π.χ. του ΑΕγχΠ µέσω του αποπληθωρισµού των τελικών χρήσεων κατά προϊόν ή του ΑΕγχΠ µέσω της εφαρµογής της µεθόδου του διπλού αποπληθωρισµού κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας. Ο αποπληθωρισµός πραγµατοποιείται στο χαµηλότερο δυνατό επίπεδο ενοποίησης των συναλλαγών, σε συνοχή µε αξιόπιστες εκτιµήσεις των διακυµάνσεων των τιµών για τους ακόλουθους λόγους. EL 11 EL

13 1) Σε γενικές γραµµές, οι δείκτες τιµών και όγκου θα είναι πιο αντιπροσωπευτικοί σε χαµηλό επίπεδο ενοποίησης. 2) Η αλλαγή ποιότητας µπορεί να µετρηθεί καλύτερα σε χαµηλότερο επίπεδο ενοποίησης, π.χ. µπορούν να ληφθούν υπόψη οι µεταβολές στη σύνθεση της προσφοράς ή των χρήσεων µιας οµάδας προϊόντων. 3) Οι διαθέσιµοι δείκτες τιµών που προέρχονται από στατιστικές τιµών είναι συχνά του τύπου Laspeyres. Η αντίρρηση ότι εφαρµόζονται αντί του θεωρητικά πιο κατάλληλου τύπου Paasche είναι λιγότερο σοβαρή αν χρησιµοποιούνται σε χαµηλό επίπεδο ενοποίησης. Η ισοσκέλιση της προσφοράς και χρήσεων ενός προϊόντος είναι ευκολότερη όταν ο αριθµός των επιµέρους προϊόντων είναι υψηλότερος και τα πρωτογενή στοιχεία διατίθενται σ αυτό το επίπεδο ανάλυσης. Η ποιότητα των ισοσταθµισµένων αποτελεσµάτων θα είναι καλύτερη αυτό ισχύει ειδικότερα όταν υπάρχουν ελλείψεις στοιχείων. Εργαλείο ανάλυσης 9.19 Σηµαντικό, από αναλυτική άποψη, πλεονέκτηµα των πινάκων εισροών εκροών είναι ότι καθιστούν δυνατή τη µέτρηση όχι µόνο των επιδράσεων πρώτου επιπέδου, όταν υπάρχουν (π.χ. αλλαγές στις τιµές της ενέργειας ή του κόστους εργασίας), αλλά και των επιδράσεων δεύτερου επιπέδου ή ακόµη και πιο έµµεσων επιδράσεων. Για παράδειγµα, µια σηµαντική αύξηση των τιµών της ενέργειας δεν θα επηρεάσει µόνο τους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας που κάνουν εντατική χρήση ενέργειας, αλλά και τους κλάδους που χρησιµοποιούν τα προϊόντα των ενεργοβόρων αυτών κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας. Αυτές οι έµµεσες επιδράσεις µπορεί να έχουν καθοριστική σηµασία, επειδή µερικές φορές είναι πιο σηµαντικές από τις άµεσες επιδράσεις. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ Ταξινοµήσεις 9.20 Η ταξινόµηση που χρησιµοποιείται για τους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας στους πίνακες προσφοράς και χρήσεων και στους πίνακες εισροών εκροών είναι η NACE, ενώ η ταξινόµηση που χρησιµοποιείται για τα προϊόντα είναι η CPA οι ταξινοµήσεις αυτές είναι πλήρως ευθυγραµµισµένες µεταξύ τους: σε κάθε επίπεδο ενοποίησης, η CPA παρουσιάζει τα κύρια προϊόντα των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας σύµφωνα µε τη NACE Στους πίνακες προσφοράς και χρήσεων η ταξινόµηση των προϊόντων είναι τουλάχιστον εξίσου λεπτοµερής µε την ταξινόµηση των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας, π.χ. το τριψήφιο επίπεδο CPA και το διψήφιο επίπεδο της NACE 9.22 Οι ταξινοµήσεις κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας και προϊόντων µπορούν να βασίζονται σε τρεις διαφορετικούς τύπους κριτηρίων: κριτήρια προσφοράς, κριτήρια ζήτησης και κριτήρια µεγέθους. Για την ανάλυση της παραγωγικότητας, τα προϊόντα και οι παραγωγοί τους ταξινοµούνται καταρχήν κατά είδος παραγωγικής διεργασίας. Για την ανάλυση της ζήτησης, τα προϊόντα ταξινοµούνται µε βάση την οµοιότητα του σκοπού (π.χ. τα αγαθά πολυτελείας κατατάσσονται στην ίδια οµάδα) ή µε βάση την οµοιότητα της εµπορικής σχέσης EL 12 EL

14 (όπως είναι π.χ. το είδος του σηµείου πώλησης). Για την ανάλυση των εισροών εκροών χρησιµοποιείται η ίδια ταξινόµηση προϊόντων ή κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας για την προσφορά και τη ζήτηση. Η ταξινόµηση ορίζεται µε τρόπο ώστε το µέγεθος κάθε τάξης να µην αποτελεί πολύ µικρό ή πολύ µεγάλο µέρος της εθνικής οικονοµίας Για τις διεθνείς ταξινοµήσεις, αυτό συνεπάγεται ότι η ποσοτική σηµασία των περισσότερων τάξεων είναι ουσιαστική σε πολλές χώρες Οι ταξινοµήσεις των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας και των προϊόντων στους εθνικούς λογαριασµούς βασίζονται αναγκαστικά σε µείγµα αυτών των κριτηρίων καθώς και σε προγενέστερες εµπειρίες. Ορίζονται κυρίως από την άποψη του παραγωγού και, συνεπώς, είναι λιγότερο κατάλληλες για την ανάλυση της προσφοράς και ζήτησης. Αυτοί που καταρτίζουν και αυτοί που χρησιµοποιούν στοιχεία των εθνικών λογαριασµών σχετικά µε τους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας και τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν καλή γνώση του τι πράγµατι συµπεριλαµβάνεται ή αποκλείεται σε κάθε οµάδα και των επιπτώσεών τους. Για παράδειγµα, ο κλάδος «διαχείριση ακίνητης περιουσίας» περιλαµβάνει τις υπηρεσίες στέγασης λόγω ιδιοκατοίκησης, ενώ ο ασφαλιστικός κλάδος δεν περιλαµβάνει τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης Οι τοπικές µονάδες οικονοµικής δραστηριότητας ενός κλάδου οικονοµικής δραστηριότητας µπορεί να έχουν διαφορετικές παραγωγικές διεργασίες. Οι διαφορές αυτές µπορεί να αντανακλούν ουσιαστικές διαφορές σε επίπεδο κάθετης ολοκλήρωσης, π.χ. ανάθεση βοηθητικών δραστηριοτήτων (όπως των υπηρεσιών καθαρισµού, µεταφορών, διοίκησης και εστίασης) σε τρίτους, µίσθωση µηχανών, πρόσληψη εργατικού δυναµικού µέσω πρακτορείων προσωρινής απασχόλησης, καθώς και σε επίπεδο εµπορίας. Επίσης, µπορεί να αντανακλούν διαφορές µεταξύ των νόµιµων και των παράνοµων παραγωγών ή µεταξύ των παραγωγών από διαφορετικές περιφέρειες Λόγω της µεταβαλλόµενης οικονοµικής σηµασίας των διαφόρων κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας και προϊόντων, των µεταβολών στις διεργασίες παραγωγής και της εµφάνισης νέων προϊόντων, οι ταξινοµήσεις των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας και των προϊόντων πρέπει να επικαιροποιούνται τακτικά. Ωστόσο, πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία µεταξύ της προσαρµογής στις οικονοµικές εξελίξεις και της ανάγκης να παραµείνουν διαχρονικά συγκρίσιµα τα στοιχεία, σε συνδυασµό µε το κόστος που συνεπάγονται τέτοιου είδους σηµαντικές µεταβολές για τους παραγωγούς και τους χρήστες των στοιχείων Η ταξινόµηση των προϊόντων στους πίνακες προσφοράς και χρήσεων είναι γενικά πιο αναλυτική από την ταξινόµηση των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας. Αυτό οφείλεται σε τέσσερις κύριους λόγους. α) Τα διαθέσιµα στοιχεία σχετικά µε τα προϊόντα είναι συχνά πολύ πιο αναλυτικά από τα στοιχεία για τους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας. β) Η χαρακτηριστική παραγωγή ενός κλάδου οικονοµικής δραστηριότητας µπορεί να υπόκειται σε πολύ διαφορετικά φορολογικά καθεστώτα και τιµές, π.χ. σε περίπτωση άνισης µεταχείρισης ως προς την τιµή. Η κατάρτιση και η ανάλυση των στοιχείων ευνοούνται από τη διάκριση µεταξύ των διαφόρων προϊόντων. EL 13 EL

15 γ) Για την επίτευξη αποπληθωρισµού υψηλής ποιότητας και την εκτίµηση των µεγεθών από άποψη όγκου, οι οµάδες προϊόντων είναι οµοιογενείς και συνδέονται σωστά µε τους διαθέσιµους αποπληθωριστές τιµών. δ) Για να εξασφαλιστεί µια διαφανής διαδικασία κατάρτισης των στοιχείων, χρειάζονται ξεχωριστά προϊόντα για να αποκαλύπτονται ορισµένες σηµαντικές ειδικές συµβάσεις των εθνικών λογαριασµών, όπως οι υπηρεσίες στέγασης λόγω ιδιοκατοίκησης, ο ασφαλιστικός τοµέας και η εµπορεύσιµη ή µη εµπορεύσιµη παραγωγή µονάδων της γενικής κυβέρνησης Η διάκριση µεταξύ εµπορεύσιµης παραγωγής, παραγωγής για ιδία τελική χρήση και µη εµπορεύσιµης παραγωγής θα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για τη συνολική παραγωγή κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας η διάκριση αυτή δεν είναι απαραίτητη για κάθε οµάδα προϊόντων Η διάκριση µεταξύ παραγωγών εµπορεύσιµων προϊόντων, παραγωγών για ιδία τελική χρήση και παραγωγών µη εµπορεύσιµων προϊόντων χρησιµοποιείται για τους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας όταν υπάρχουν τέτοιου είδους διαφορετικοί παραγωγοί. Γενικά, η διάκριση αυτή θα πρέπει συνεπώς να χρησιµοποιείται µόνο για την επιµέρους ταξινόµηση ενός πολύ περιορισµένου αριθµού κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας, π.χ. της υγειονοµικής περίθαλψης και της εκπαίδευσης Για την ανάλυση της οικονοµίας των κρατών µελών της ΕΕ από ευρωπαϊκή άποψη ή για την κατάρτιση πινάκων προσφοράς και χρήσεων για ολόκληρη την ΕΕ, οι εισαγωγές και οι εξαγωγές υποδιαιρούνται σε: α) ενδοενωσιακές ροές, διακρίνοντας µεταξύ των κρατών µελών που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Νοµισµατική Ένωση και των άλλων κρατών µελών της ΕΕ β) εισαγωγές και εξαγωγές από και προς χώρες εκτός ΕΕ. Αρχές αποτίµησης 9.30 Στον πίνακα προσφοράς, οι ροές αγαθών και υπηρεσιών αποτιµώνται σε βασικές τιµές. Στον πίνακα χρήσεων, οι ροές αγαθών και υπηρεσιών αποτιµώνται σε τιµές αγοραστή. Για να υπάρξει συνεπής αποτίµηση για τους πίνακες προσφοράς και χρήσεων, στον πίνακα 9.5 παρουσιάζεται η µετάβαση από την προσφορά σε βασικές τιµές προς την προσφορά σε τιµές αγοραστή. Επειδή η προσφορά είναι ίση µε τη χρήση των προϊόντων, ισχύουν τώρα δύο ταυτότητες: α) η προσφορά σε τιµές αγοραστή ισούται µε τη χρήση σε τιµές αγοραστή β) η προσφορά σε βασικές τιµές ισούται µε τη χρήση σε βασικές τιµές Η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία καταγράφεται σε βασικές τιµές. Είναι η παραγωγή, αποτιµώµενη σε βασικές τιµές, µείον την ενδιάµεση ανάλωση, αποτιµώµενη σε τιµές αγοραστή. EL 14 EL

16 9.32 Η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία σε τιµές κόστους συντελεστών παραγωγής δεν χρησιµοποιείται ως έννοια στο ΕΣΛ. Μπορεί να υπολογιστεί από την προστιθέµενη αξία σε βασικές τιµές, αφαιρώντας τους λοιπούς φόρους (µείον επιδοτήσεις) επί της παραγωγής Για τη µετάβαση από την προσφορά σε βασικές τιµές προς την προσφορά σε τιµές αγοραστή απαιτούνται τα ακόλουθα: α) ανακατανοµή των εµπορικών περιθωρίων β) ανακατανοµή των µεταφορικών περιθωρίων γ) πρόσθεση των φόρων επί των προϊόντων (εκτός από τον εκπεστέο ΦΠΑ) δ) αφαίρεση των επιδοτήσεων των προϊόντων. Παρόµοια µετάβαση ισχύει για τη µετατροπή της χρήσης από τιµές αγοραστή σε χρήση σε βασικές τιµές ωστόσο, αυτή προκύπτει τελικά από την αφαίρεση των φόρων επί των προϊόντων και την πρόσθεση των επιδοτήσεων για τα προϊόντα. Οι πίνακες 9.8 και 9.9 παρουσιάζουν τη µετάβαση πιο αναλυτικά. Οι πίνακες αυτοί εξυπηρετούν επίσης αναλυτικούς σκοπούς, π.χ. ανάλυση των τιµών και ανάλυση των συνεπειών που έχουν οι µεταβολές των συντελεστών των φόρων επί των προϊόντων Έτσι, από τη διαδικασία ισοσκέλισης προκύπτουν οι ακόλουθοι πίνακες: α) οι πίνακες προσφοράς και χρήσεων 9.6 και 9.7 παρουσιάζουν τα τελικά αποτελέσµατα της ισοσκέλισης προσφοράς και χρήσεων κατά προϊόν σε τιµές αγοραστή β) οι πίνακες σχετικά µε τα εµπορικά και τα µεταφορικά περιθώρια (πίνακας 9.7) και τους φόρους (µείον τις επιδοτήσεις) επί των προϊόντων (πίνακας 9.8). EL 15 EL

17 Πίνακας 9.5: Πίνακας προσφοράς σε βασικές τιµές, και µετατροπή σε τιµές αγοραστή Προσφορά Κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας (NACE) Αλλοδαπή Συνολική προσφορ ά σε βασικές τιµές Εµπορικά και µεταφορικ ά περιθώρια Φόροι µείον επιδοτήσεις προϊόντων Συνολική προσφορά σε τιµές αγοραστή Προϊόντα (CPA) 1 2 Παραγωγή κατά προϊόν και κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας Εισαγωγέ ς κατά προϊόν (CIF) Συνολική προσφορ ά κατά προϊόν 3 4 Σύνολο Εµπορεύσιµη παραγωγή Συνολική παραγωγή κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας 0 0 Παραγωγή για ιδία τελική χρήση 0 0 Μη εµπορεύσιµη παραγωγή 0 0 Πίνακας 9.6: Πίνακας χρήσεων σε τιµές αγοραστή Χρήσεις Κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας (NACE) Τελική κατανάλωση Ακαθάριστος σχηµατισµός κεφαλαίου Αλλοδαπή Σύνολο Προϊόντα (CPA) Ενδιάµεση ανάλωση προϊόντων κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας Τελική καταναλωτική δαπάνη κατά προϊόν και κατά α) νοικοκυριά β) ΜΚΙΕΝ Ακαθάριστος σχηµατισµός κεφαλαίου κατά προϊόν και κατά α) ακαθάριστο σχηµατισµό πάγιου κεφαλαίου Εξαγωγές κατά προϊόν (FOB) Συνολική χρήση κατά προϊόν... γ) φορείς της γενικής κυβέρνησης β) µεταβολές τιµαλφών στ) µεταβολές αποθεµάτων Σύνολο Συνολική ενδιάµεση ανάλωση κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας Συνολική τελική κατανάλωση Συνολικός ακαθάριστος σχηµατισµός κεφαλαίου Συνολικές εξαγωγές Συνολική χρήση κατά προϊόν EL 16 EL

18 Εισόδηµα εξαρτηµένης εργασίας Συνιστώσες της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας Λοιποί φόροι µείον επιδοτήσεις παραγωγής Ανάλωση πάγιου κεφαλαίου Καθαρό λειτουργικό πλεόνασµα Μεικτό εισόδηµα Σύνολο Συνολικές εισροές κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας Συµπληρωµατικές πληροφορίες Ακαθάριστος σχηµατισµός πάγιου κεφαλαίου Απόθεµα πάγιου κεφαλαίου Απασχόληση EL 17 EL

19 Εµπορικά και µεταφορικά περιθώρια Πίνακας 9.7: Εµπορικά και µεταφορικά περιθώρια - προσφορά Εµπορικά και µεταφορικά περιθώρια στην προσφορά προϊόντων Χονδρικό εµπόριο Λιανικό εµπόριο Μεταφορές Εµπορικά και µεταφορικά περιθώρια Προϊόντα (CPA) Εµπορικά και µεταφορικά περιθώρια στη συνολική προσφορά και χρήση κατά προϊόν 4 Σύνολο Σύνολο χονδρικού εµπορίου Σύνολο λιανικού εµπορίου Σύνολο µεταφορών Συνολικά περιθώρια στην προσφορά και χρήση κατά προϊόν Πίνακας 9.7 (συνέχεια): Εµπορικά και µεταφορικά περιθώρια - χρήση Εµπορικά και µεταφορικά περιθώρια για τη χρήση προϊόντων Εµπορικά µεταφορικά περιθώρια και Κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας (NACE) Τελική κατανάλωση Ακαθάριστος σχηµατισµός κεφαλαίου Προϊόντα (CPA) Εµπορικά και µεταφορικά περιθώρια στη συνολική προσφορά και χρήση κατά προϊόν Εµπορικά και µεταφορικά περιθώρια στην ενδιάµεση ανάλωση κατά προϊόν και κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας Εµπορικά και µεταφορικά περιθώρια στην τελική καταναλωτική δαπάνη κατά προϊόν και κατά α) νοικοκυριά β) ΜΚΙΕΝ Εµπορικά και µεταφορικά περιθώρια στον ακαθάριστο σχηµατισµό κεφαλαίου κατά προϊόν και κατά α) ακαθάριστο σχηµατισµό πάγιου κεφαλαίου β) µεταβολές τιµαλφών EL 18 EL

20 γ) φορείς της γενικής κυβέρνησης γ) µεταβολές αποθεµάτων Σύνολο Συνολικά περιθώρια στην προσφορά και χρήση κατά προϊόν Εµπορικά και µεταφορικά περιθώρια στην ενδιάµεση ανάλωση, συνολικά κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας Εµπορικά και µεταφορικά περιθώρια στην τελική κατανάλωση Συνολικά εµπορικά και µεταφορικά περιθώρια στον ακαθάριστο σχηµατισµό κεφαλαίου EL 19 EL

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου στατιστικού σχεδίου δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της. Πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της. Πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Bρυξέλλες, 20.12.2010 COM(2010) 774 τελικό Παράρτηµα Α / Κεφάλαιο 10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της Πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το ευρωπαϊκό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι

Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι Πειραιασ, αυγουστοσ 2011 EΛΛΗΝιΚΗ στατιστικη αρχη ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Τρέχουσες τιμές, σε εκατομμύρια ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ, 2000 2010 2000 2001 2002

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟ 2000

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟ 2000 Κεφάλαιο 6 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟ 2000 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟ 2000 1. Εισαγωγή Η αναθεώρηση του συστήματος των εθνικών λογαριασμών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Ποσοτικές µετρήσεις και διάρθρωση της εθνικής οικονοµίας

Κεφάλαιο 2. Ποσοτικές µετρήσεις και διάρθρωση της εθνικής οικονοµίας Κεφάλαιο 2 Ποσοτικές µετρήσεις και διάρθρωση της εθνικής οικονοµίας Περίγραµµα κεφαλαίου Εθνικοί λογαριασµοί εισοδήµατος: Οι µετρήσεις του προϊόντος, του εισοδήµατος και της δαπάνης Ακαθάριστο εγχώριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Κεφάλαιο 2o (συνέχεια) b) Υπολογισμός των βασικών Μακροοικονομικών μεγεθών Συνολικό εισόδημα και συνολική δαπάνη! Για μια οικονομία συνολικά, το εισόδημα πρέπει να είναι ίσο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής Είναι το πρώτο κεφάλαιο που εξετάζει τα οικονομικά φαινόμενα από μια διαφορετική οπτική, τη μακροοικονομική, και προσεγγίζει

Διαβάστε περισσότερα

Euro-SDMX δομή μεταδεδομένων (ESMS) Ονομασία: Τριμηνιαίοι Μη Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί Θεσμικών Τομέων

Euro-SDMX δομή μεταδεδομένων (ESMS) Ονομασία: Τριμηνιαίοι Μη Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί Θεσμικών Τομέων Χώρα: Ελλάδα Euro-SDMX δομή μεταδεδομένων (ESMS) Ονομασία: Τριμηνιαίοι Μη Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί Θεσμικών Τομέων ΕΛΣΤΑΤ μεταδεδομένα Περιεχόμενα 1. Επικοινωνία 2. Ενημέρωση μεταδεδομένων 3. Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΤΗΣΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Έτος 2015 (2 η εκτίμηση) & αναθεώρηση ετών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΤΗΣΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Έτος 2015 (2 η εκτίμηση) & αναθεώρηση ετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14-10-2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Έτος 2015 (2 η εκτίμηση) & αναθεώρηση ετών 2013-2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πειραιάς, 4-6-2009 ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Α Τρίµηνο 2009 (Προσωρινά στοιχεία) Από τη Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ. Τρίµηνο 2008 (Προσωρινά στοιχεία)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ. Τρίµηνο 2008 (Προσωρινά στοιχεία) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πειραιάς, 11-03-2009 ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Τρίµηνο 2008 (Προσωρινά στοιχεία) Από τη Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κλάδοι υπηρεσιών. υπηρεσίες οδικών µεταφορών εµπορευµάτων και µετακόµισης (κλάδος 494)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κλάδοι υπηρεσιών. υπηρεσίες οδικών µεταφορών εµπορευµάτων και µετακόµισης (κλάδος 494) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Β 2013 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Παραγωγού στον τοµέα των Υπηρεσιών, µε έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 6.9.2014 L 267/9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: τρίµηνο 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: τρίµηνο 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 2014 Η εξέλιξη των τριµηνιαίων εικτών Τιµών Παραγωγού στον τοµέα των Υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Γ τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Γ τρίμηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Δεκεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Γ 20 Η εξέλιξη των τριμηνιαίων Δεικτών Τιμών Παραγωγού στον τομέα των Υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

Euro-SDMX δομή μεταδεδομένων (ESMS)

Euro-SDMX δομή μεταδεδομένων (ESMS) Χώρα: Ελλάδα Euro-SDMX δομή μεταδεδομένων (ESMS) Ονομασία: Ετήσιοι εθνικοί λογαριασμοί ΕΛΣΤΑΤ μεταδεδομένα Περιεχόμενα 1. Επικοινωνία 2. Ενημέρωση μεταδεδομένων 3. Στατιστική παρουσίαση 4. Μονάδα μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 22. Μικροοικονομική

Κεφάλαιο 22. Μικροοικονομική Μέτρηση του Εθνικού Εισοδήματος Κεφάλαιο 22 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Μικροοικονομική Μικροοικονομική είναι η μελέτη του τρόπου με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Γ τρίμηνο Η εξέλιξη των τριμηνιαίων Δεικτών Τιμών Παραγωγού στον τομέα των Υπηρεσιών,

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Γ τρίμηνο Η εξέλιξη των τριμηνιαίων Δεικτών Τιμών Παραγωγού στον τομέα των Υπηρεσιών, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Γ 2016 Η εξέλιξη των τριμηνιαίων Δεικτών Τιμών Παραγωγού στον τομέα των Υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος κατά 1,7% το Γ Τρίμηνο του 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος κατά 1,7% το Γ Τρίμηνο του 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πειραιάς, 4-12-2009 ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος κατά 1,7% το Γ Τρίμηνο του 2009 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 2 ο : Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - 2.1.: ΤΟ ΑΕΠ & Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ Α. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Η οικονομική ανάλυση διακρίνεται σε μικροοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 2: Η μέτρηση του ΑΕΠ και τα προβλήματα μέτρησης. Γεώργιος Μιχαλόπουλος Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 2: Η μέτρηση του ΑΕΠ και τα προβλήματα μέτρησης. Γεώργιος Μιχαλόπουλος Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Ενότητα 2: Η μέτρηση του ΑΕΠ και τα προβλήματα μέτρησης Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑ ΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Μακροοικονοµική ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Α τρίµηνο 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Α τρίµηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Α 2016 Η εξέλιξη των τριµηνιαίων εικτών Τιµών Παραγωγού στον τοµέα των Υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες. Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες. Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

«Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Αθήνα, 25 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Επίίδραση του τουριισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο παράρτημα του παρόντος Δελτίου παρουσιάζεται σημείωμα για την αναθεώρηση ετήσιων μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών θεσμικών τομέων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο παράρτημα του παρόντος Δελτίου παρουσιάζεται σημείωμα για την αναθεώρηση ετήσιων μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών θεσμικών τομέων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17/02/2015 ΕΤΗΣΙΟΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ: Αναθεώρηση των ετήσιων μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΟΥ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (2010=100,0)

ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΟΥ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (2010=100,0) ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΟΥ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (20000,0. Εισαγωγή Ο είκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο αποτελεί συνέχεια του είκτη Αξίας Λιανικών Πωλήσεων που καταρτίζονταν την περίοδο 93-2004.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα: Μάρκετινγκ και Διοίκηση Λειτουργιών Μακρο-οικονομική: Εισαγωγή στην Μακροοικονομία Διδάσκων: Μποζίνης Η. Αθανάσιος Οικονομικό κύκλωμα Παραγωγή επιτυγχάνεται από Συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) - Καθαρό Εθνικό Προϊόν

1.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) - Καθαρό Εθνικό Προϊόν ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : ΑΡΓΥΡΏ ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ 1. ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1.0 Γενικά Αντικείµενο της Μακροοικονοµικής είναι ο καθορισµός (υπολογισµός) των συνολικών µεγεθών της οικονοµίας, πχ. της συνολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Πειραιάς, 11 03 2014. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: 4 o Τρίμηνο 2013 (Προσωρινά στοιχεία)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Πειραιάς, 11 03 2014. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: 4 o Τρίμηνο 2013 (Προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 03 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: 4 o Τρίμηνο 2013 (Προσωρινά στοιχεία) Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες των Οικονομικών της Εργασίας οικονομικά της εργασίας αγορά αγορά εργασίας μισθός

Βασικές Έννοιες των Οικονομικών της Εργασίας οικονομικά της εργασίας αγορά αγορά εργασίας μισθός Βασικές Έννοιες των Οικονομικών της Εργασίας - Τα οικονομικά της εργασίας μελετούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά εργασίας. - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο)

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 276/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.10.2008 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ

Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ TEI Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ 4 η Εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr ΟΜΑΔΑ 2: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 20 Εμπορεύματα:

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2 Ενότητα #8: Η μέτρηση του εθνικού εισοδήματος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2 Ενότητα #8: Η μέτρηση του εθνικού εισοδήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2 Ενότητα #8: Η μέτρηση του εθνικού εισοδήματος Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 7: Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Θεωρία

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 7: Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Θεωρία Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 7: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται και αναλύονται

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων

Οικονομικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονομικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Ανάλυση Κόστους - Οφέλους Χρηματοοικονομική ανάλυση Ο ιδιώτης: στοχεύει στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της. Πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της. Πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.12.2010 COM(2010) 774 τελικό Παράρτηµα Α / Κεφάλαιο 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της Πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το ευρωπαϊκό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Α τρίμηνο Δ τρίμηνο 2013

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Α τρίμηνο Δ τρίμηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 28/3/2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πληροφορίες: Δ/νση Στατιστικών Πληθυσμού και Αγοράς Εργασίας Τμήμα Μισθωτής Εργασίας Σ. Μπακαλίδου: τηλ: 213 135 2175

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο 1. Έννοιες κόστους, εξόδου, δαπάνης, εσόδου Κόστος Όπως έχουμε ήδη αναφέρει για την παραγωγή αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής

Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής Περίγραµµα Ανάλυση µερικής ισορροπίας των δασµών: προσφορά, ζήτηση και εµπόριο σ ένα µεµονωµένο κλάδο Κόστος και όφελος των δασµών Επιδοτήσεις εξαγωγών Ποσοστώσεις στις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17/02/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17/02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17/02/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΟΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ: Αναθεώρηση των ετήσιων μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 2 Ποσοτικές Μετρήσεις και Διάρθρωση της Εθνικής Οικονομίας. 2.1 Εθνικοί Λογαριασμοί

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 2 Ποσοτικές Μετρήσεις και Διάρθρωση της Εθνικής Οικονομίας. 2.1 Εθνικοί Λογαριασμοί Μακροοικονομική Κεφάλαιο 2 Ποσοτικές Μετρήσεις και Διάρθρωση της Εθνικής Οικονομίας 2.1 Εθνικοί Λογαριασμοί 1) Οι τρεις προσεγγίσεις αποτίμησης της οικονομικής δραστηριότητας είναι Α) προσεγγίσεις κόστους,

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Αποθέματα (ΔΛΠ2) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Εισαγωγή Τα αποθέματα αποτελούν βασικά αντικείμενο του: ΔΛΠ 2 «Αποθέματα» (Inventories). Κατέχονται για ανάλωση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.9.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/25 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος 2010-2011 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

H ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ H ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2 Κλάδοι Οικονομικής (i) Μικροοικονομική: Αποφάσεις ατομικών νοικοκυριών- Επιχειρήσεων (ii) Μακροοικονομική: Μελέτη οικονομίας ως συνόλου Βασικά Ζητήματα που απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3ο. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ, GDP)

Μάθηµα 3ο. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ, GDP) Μάθηµα 3ο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ, GDP) Ορισµός Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) (Gross Domestic Product - GDP) είναι το σύνολο όλων των προϊόντων αγαθών και υπηρεσιών που παράγει µια οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη ποσότητά του αυξηθεί κατά 4%, τότε η ζήτησή του είναι: α) ανελαστική. β) ελαστική. γ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνεται το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν για το 1 ο τρίμηνο του 2011.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνεται το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν για το 1 ο τρίμηνο του 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9-6-2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Τρίμηνο 2011 (Προσωρινά στοιχεία) Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 31 Αυγούστου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2012 I. Εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών και του είκτη Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο (2005=100,0)

Πειραιάς, 31 Αυγούστου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2012 I. Εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών και του είκτη Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο (2005=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Αυγούστου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ : 2012 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών (σε τρέχουσες τιµές) και του είκτη

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40 Investment Property IAS 40 Σκοπός : Να καθορίσει το λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε ακίνητα και τις σχετικές γνωστοποιήσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις Εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Άρθρο 29 και 30 του Ν.4308/2014) της επιχείρησης: ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ ΑΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 01/01/2015-31/12/2015 Μέγεθος Οντότητας: "Μικρή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) ποσά σε 31ης Δεκεμρίου 2015 21η εταιρική χρήση (01/01/15-31/12/15) Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007 Α Όνομα: Επώνυμο: Αριθμός Μητρώου: Έτος: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του 1. Η χώρα Α έχει 10.000 μονάδες εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης μπορει να γινει με χειρογραφα συστηματα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Κεφάλαιο 15 Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Ο κρατικός προϋπολογισµός: εδοµένα και αριθµοί Συνολικές δηµόσιες δαπάνες: τρειςκατηγορίεςδηµοσίων δαπανών ηµόσιες δαπάνες (G) Μεταβιβαστικές πληρωµές

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Τράπεζα της Ελλάδος 1 Πίνακας μεγεθών Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 7,3% τον Οκτώβριο 2010, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2009.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 7,3% τον Οκτώβριο 2010, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2009. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 7,3% τον Οκτώβριο 2010, σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2000 2013 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Επιχειρήσεις και οργανισµοί Να απαντήσετε αν είναι σωστή ή λανθασµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα 09

Πολιτική Οικονομία Ενότητα 09 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 09: Δημόσια δαπάνες και έσοδα Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αικατερίνη Γριμάνη Αρχές Οικονομικής ΙΙ

Δρ. Αικατερίνη Γριμάνη Αρχές Οικονομικής ΙΙ Δρ. Αικατερίνη Γριμάνη Αρχές Οικονομικής ΙΙ Μέτρηση οικονομικής επιτυχίας Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): μετρά συγχρόνως (α) το συνολικό εισόδημα που έχει αποκτηθεί από την παραγωγή του μέσα στην οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Απρίλιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Μαΐου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Απρίλιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Απρίλιος 2015 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Μάιος σύγκριση των δεικτών του έτους 2015 (Πίνακας 1.Ι). Σεπ. 15. Αυγ. 15. Ιουλ.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Μάιος σύγκριση των δεικτών του έτους 2015 (Πίνακας 1.Ι). Σεπ. 15. Αυγ. 15. Ιουλ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιουνίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Μάιος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Απριλίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Απριλίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Μάρτιος 2013 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο Εγχώριας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Στατιστική Μάθημα του Β Εξαμήνου

Εισαγωγή στη Στατιστική Μάθημα του Β Εξαμήνου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Α.Ν.) Εισαγωγή στη Στατιστική Μάθημα του Β Εξαμήνου ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ-ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΓΚΟΥ-ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ-ΑΞΙΑΣ ΔΤΚ-ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

E ΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

E ΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ E ΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι έρευνες που διενεργούνται στις επιχειρήσεις αποσκοπούν στη συγκέντρωση πρόσφατων στατιστικών στοιχείων όπως π.χ. κύκλου εργασιών, απασχόλησης, αμοιβών κλπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Φεβρουάριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Μαρτίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Φεβρουάριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Μαρτίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Φεβρουάριος 2015 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις - Εφαρμογές. Διάλεξη 7 η. Οικονομική Αξιολόγηση Έργων και Πολιτικών

Ασκήσεις - Εφαρμογές. Διάλεξη 7 η. Οικονομική Αξιολόγηση Έργων και Πολιτικών Ασκήσεις - Εφαρμογές Διάλεξη 7 η Οικονομική Αξιολόγηση Έργων και Πολιτικών ΑΣΚΗΣΗ 1 Μια χώρα καλλιεργεί δύο αγαθά, Α και Β. Οι ανταγωνιστικές προσφορές δίνονται ως P A 4 A, όπου Α είναι η ποσότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΓΚ) 1

ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΓΚ) 1 ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΓΚ) 1 Χρήση άμεσων πηγών Από το πρώτο τρίμηνο του 2010 η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 9,2% το Φεβρουάριο 2011, σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 2010.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 9,2% το Φεβρουάριο 2011, σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Απριλίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 9,0% το Φεβρουάριο 2011, σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Μηχανολογικός εξοπλισμός 78.636,56 88.912,88 Λοιπός εξοπλισμός 33.072,93 38.785,72 Σύνολο 111.709,49 127.698,60 Άυλα πάγια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. -1,8 69 υπηρεσίες νοµικών και λογιστικών δραστηριοτήτων 10,0

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. -1,8 69 υπηρεσίες νοµικών και λογιστικών δραστηριοτήτων 10,0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς,15 εκεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2014 Η εξέλιξη των εικτών Κύκλου Εργασιών στον τοµέα των Υπηρεσιών, µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία, Συνόλου, Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς 10,0 8,0. Φεβ. 13. εκ.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία, Συνόλου, Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς 10,0 8,0. Φεβ. 13. εκ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Οκτωβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο Εγχώριας

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Η θέση της «κυκλοφορίας» στην αναπαραγωγή του οικονομικού συστήματος... Γιώργος Σταμάτης

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Η θέση της «κυκλοφορίας» στην αναπαραγωγή του οικονομικού συστήματος... Γιώργος Σταμάτης Η θέση της "κυκλοφορίας" στην αναπαραγωγή του οικονομικού συστήματος και στην παραγωγή υπεραξίας και κέρδουςτου Γιώργου Σταμάτη Είναι ευρέως δεδομένη η άποψη, ότι, κατά τον Μαρξ, ο τομέας της «κυκλοφορίας»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης παρουσιάζει το οικονομικό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) της επιχείρησης κατά τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου. Το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 800623807 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΧΗ Σ.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΝΑΟΥΣΑ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 132710726000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 203. Η προσέγγιση εστιάζει στις χαρακτηριστικές ιδιότητες της καινοτοµικής επιχείρησης και όλα τα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων καινοτοµίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα πρότυπα για την αντιµετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. -1,9 69 Υπηρεσίες νοµικών και λογιστικών δραστηριοτήτων -3,5

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. -1,9 69 Υπηρεσίες νοµικών και λογιστικών δραστηριοτήτων -3,5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς,15 Ιουνίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2016 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, 382 21 ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ. 095026584 - Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121578399000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της

Διαβάστε περισσότερα