ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α."

Transcript

1 ΔΗΑΓΧΓΖ... 2 ΥΑΡΑΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ Ζ δηαθνξά ηνπ curriculum θαη ηνπ syllabus... 3 Ζ ζεκαζία ηνπ curriculum... 7 ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑ «ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ» H ζεκαζία ηεο ιέμεο «εηδηθφο» ζθνπφο Ζ ζεκαζία γηα ηελ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο Υάξαμε Πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ γηα «εηδηθνχο ζθνπνχο» Ο ξφινο ηνπ θαζεγεηή Ζ εμέιημε ησλ «Αγγιηθψλ γηα εηδηθνχο ζθνπνχο» Καηεγνξίεο Γιψζζαο γηα εηδηθνχο ζθνπνχο Υαξαθηεξηζηηθά ηεο «Γιψζζαο γηα Δηδηθνχο θνπνχο» Υαξαθηεξηζηηθά ησλ καζεκάησλ γιψζζαο γηα εηδηθνχο ζθνπνχο Απζεληηθφ πιηθφ Έκθαζε ζην ζηφρν Απηνθαζνδήγεζε ΔΝΝΟΗΔ - ΚΛΔΗΓΗΑ ζην ρεδηαζκφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ Ηθαλφηεηεο θαη Γεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα επηηπρή επηθνηλσλία ζε εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ Μαζήκαηα γεληθήο θαη εηδηθήο γιψζζαο Δηεξνγελέο θαη Οκνηνγελέο Σκήκα πνπδαζηψλ Αλάπηπμε Γηδαθηηθήο Ύιεο ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ Δλδεηθηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη πξνηάζεηο γηα syllabus Ο ηξίηνο δξφκνο Μαζήκαηα αλά δεμηφηεηα Μαζήκαηα επηινγήο Ζ Πξσηνβνπιία πεξλάεη ζηνλ ζπνπδαζηή Γηαθνξεηηθνί θαζεγεηέο αλά εηδηθφηεηα εκηλάξηα ζηελ Αγγιηθή γιψζζα Μαζήκαηα θνξκνχ ζηα Αγγιηθά Μεηάθξαζε θαη ρξήζε κεηξηθήο γιψζζαο ζηελ ηάμε Οκάδα εηδηθψλ Αμηνιφγεζε ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΠΗΝΑΚΔ ΚΑΗ ΥΖΜΑΣΑ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

2 ΔΙΑΓΩΓΗ Οη μέλεο γιψζζεο θαηαιακβάλνπλ έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη θπξίσο ηνπ ηκήκαηνο Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο πνπ είλαη δίγισζζν. Δηδηθφηεξα ε Αγγιηθή γιψζζα είλαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο ζπνπδαζηέο, ελψ είλαη ινγηθφ λα δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε γιψζζα απηή ε νπνία ζεσξείηαη ε lingua franca ηεο ζεκεξηλήο παγθνζκηνπνηεκέλεο θνηλσλίαο θαη ζπρλά ε θνηλή γιψζζα ζηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ζηειερψλ ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη νκνιφγσλ ηνπο ζην εμσηεξηθφ. Λφγσ ηεο ζεκαζίαο απηήο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο αιιά θαη ιφγσ ηεο ζεκαζίαο ησλ μέλσλ γισζζψλ γηα ην λέν ηκήκα Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, ππήξμε ε ζθέςε γηα κηα κειέηε ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ δηδάζθνληαη νη μέλεο γιψζζεο ζηελ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Ζ εξγαζία απηή θηινδνμεί λα ηνλίζεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζην λέν απηφ ηκήκα έλα πξφγξακκα μέλσλ γισζζψλ πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ ε εξγαζία απηή βαζίδεηαη ζηε ζεσξία ηεο δηδαθηηθήο μέλσλ γισζζψλ, ζηηο λέεο ηάζεηο πεξί καζεην-θεληξηθήο επηθνηλσληαθήο δηαδηθαζίαο, αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν ρξήζεο ηεο κεηάθξαζεο θαη ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ζηελ ηάμε θαη επηθεληξψλεηαη ζηηο δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη έλα κειινληηθφ ζηέιερνο ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο ψζηε λα επηθνηλσλεί απνηειεζκαηηθά ζηελ μέλε γιψζζα κέζα ζηα πιαίζηα ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. Σέινο δηαηππψλνληαη κηα ζεηξά απφ πξνηάζεηο, βαζηζκέλεο ζηε ζεσξία θαη ζηηο αλάγθεο ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ θηινδνμνχλ λα ππξνδνηήζνπλ κηα επνηθνδνκεηηθή ζπδήηεζε πεξί ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο ησλ μέλσλ γισζζψλ ζηε ρνιή. 2

3 ΥΑΡΑΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΙ ΘΔΩΡΙΑ. Η διαθοπά ηος curriculum και ηος syllabus Σειεπηαία ππάξρεη δηαξθήο ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηε δηακφξθσζε ελφο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (curriculum) θαη κε ηε κεζνδνινγία ή ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζην νπνίν βαζίδνληαη νη επηκέξνπο επηινγέο. Απηή ε ζπδήηεζε γίλεηαη αθφκε πην πνιχπινθε αλ ιάβεη θαλείο ππφςε ηηο δηαξθείο αιιαγέο θαη εμειίμεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο δηδαθηηθήο ησλ μέλσλ γισζζψλ θαη ηεο κεζνδνινγίαο. Πξηλ ινηπφλ πξνηείλνπκε ηξφπνπο ζρεδηαζκνχ ελφο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ γηα εηδηθνχο ζθνπνχο, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα θάλνπκε κηα πεξίιεςε ησλ βαζηθψλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζην ζρεδηαζκφ ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο κε ζθνπφ λα γίλεη εκθαλήο ε ζχλδεζε κε ηε κεζνδνινγία ηεο δηδαζθαιίαο κηαο μέλεο γιψζζαο θαη εηδηθφηεξα ζηε δηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο σο μέλεο γιψζζαο. ηα πιαίζηα ηεο αγγιηθήο νξνινγίαο ρξεζηκνπνηνχληαη δχν ιέμεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ ειιεληθή έθθξαζε «πξφγξακκα ζπνπδψλ». Απηέο είλαη ην curriculum θαη ην syllabus. ηελ Ακεξηθαληθή βηβιηνγξαθία απηέο νη ιέμεηο ρξεζηκνπνηνχληαη σο ελαιιαθηηθέο, κε ηελ ίδηα αθξηβψο ζεκαζία. ηε Βξεηαληθή φκσο βηβιηνγξαθία ην syllabus ζεσξείηαη παξαθιάδη ηνπ curriculum. Σν syllabus αλαθέξεηαη δειαδή ζε πνιχ πην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ δειαδή ζην ζχλνιν ησλ ελνηήησλ πξνο δηδαζθαιία θαη ησλ ζηφρσλ πξνο επίηεπμε ζηα πιαίζηα ελφο ζρνιείνπ ή ελφο εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ. χκθσλα κε ηνλ Candlin (1984), φπσο αλαθέξεηαη ζην βηβιίν ηνπ Nunan, ε έλλνηα ηνπ curriculum ζπλδέεηαη γεληθφηεξα κε ηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο, ην ζθνπφ θαη ηελ εκπεηξία ηεο κάζεζεο, ηελ αμηνιφγεζε, ηνλ ξφιν ησλ θαζεγεηψλ θαη ησλ ζπνπδαζηψλ θαη ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε, ελψ ην syllabus είλαη έλαο πην πεξηνξηζκέλνο θαη ζπγθεθξηκέλνο φξνο θαη αλαθέξεηαη ζηα πξαγκαηηθά δξψκελα θαη θαηαζηάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κέζα ζηελ ηάμε, φπσο γηα παξάδεηγκα ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (syllabus) ζε κηα δεδνκέλε πξαγκαηηθή θαηάζηαζε. 3

4 Ο φξνο curriculum ζηελ παξνχζα εξγαζία ζεσξείηαη φηη πεξηιακβάλεη νιφθιεξε ηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ, ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ εμεηάζεσλ θαη ηεο εμεηδίθεπζεο ησλ θαζεγεηψλ θαζψο θαη επηπιένλ έλλνηεο φπσο ην syllabus, ε αμηνιφγεζε θαη ε βαζκνιφγεζε. Απηφ ζα βνεζήζεη λα δηαηππσζεί κηα εληαία άπνςε γηα ην γεληθφηεξν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο ηδαληθέο ζπλζήθεο ή κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ ζα απνηειέζεη κηα πξφηαζε γηα ηελ θαιχηεξε αλάπηπμε ελφο πιαηζίνπ δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δειαδή γηα ην Σκήκα Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Αλ ην δεη θαλείο πην απζηεξά, ηφηε νπζηαζηηθά ε εξγαζία απηή απνηειεί ηελ πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο syllabus, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο γεληθφηεξεο αξρέο πνπ ζα έπξεπε λα δηέπνπλ έλα curriculum ην νπνίν απεπζχλεηαη ζε ελήιηθεο ζπνπδαζηέο ηεο Αγγιηθήο σο μέλεο γιψζζαο γηα εηδηθνχο ζθνπνχο. Σν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, κε ηελ δηδαθηηθή ηάμε σο επίθεληξν, ζεσξείηαη απφ εξεπλεηέο σο έλα πνιχπινθν ζχζηεκα κέζα ζην νπνίν ηα γεγνλφηα δελ πξνθχπηνπλ θαηά έλαλ νξηδφληην, γξακκηθφ ηξφπν, φπνπ ην έλα γεγνλφο ζπλεπάγεηαη έλα άιιν, αιιά ζεσξείηαη φηη κηα πιεηάδα δπλάκεσλ αιιειεπηδξνχλ κε δηάθνξνπο νξγαλσηηθνχο ηξφπνπο θαη επηθέξνπλ αιιαγέο θαη ζρήκαηα ζπκπεξηθνξάο πνπ άιινηε είλαη πξνβιέςηκα θαη αλακελφκελα θαη άιινηε φρη (Van Lier 1996:148). Ζ έλλνηα ηνπ curriculum είλαη πνιχ ρξήζηκε γηα ηα πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο μέλσλ γισζζψλ αλ θαη ε κειέηε ηεο ζεσξίαο ηεο αλάπηπμεο ελφο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ είλαη ζρεηηθά θαηλνχξηα. Γηα ην ιφγν απηφ δελ πξνθαιεί έθπιεμε φηη νη απφςεηο αθφκε δελ είλαη ζχκθσλεο ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο θαη ηνπο νξηζκνχο. Γχν θπξίσο απφςεηο έρνπλ θπξηαξρήζεη. Απφ ηε κία είλαη εθείλε πνπ ζεσξεί φηη ην curriculum είλαη ε νπζία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Όπσο αλαθέξεη θαη ν Stenhouse (1975:4) ην curriculum είλαη κηα πξνζπάζεηα επηθνηλσλίαο θαη κεηάδνζεο κηαο εθπαηδεπηηθήο πξφηαζεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε νη νπζηαζηηθέο ηδηφηεηέο ηνπ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λα κπνξνχλ εχθνια θαη απνηειεζκαηηθά λα κεηαθξαζηνχλ ζε πξάμε. Ο Allen (1984:61 ζηνλ Nunan 1988:8) πξνηείλεη έλα δηαρσξηζκφ ηνπ curriculum ην νπνίν αζρνιείηαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ αμηνιφγεζε, 4

5 ηε δηνίθεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, απφ ην syllabus ην νπνίν εζηηάδεηαη ζηελ επηινγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ηε βαζκνιφγεζε πεξηερνκέλνπ. Μηα δεχηεξε, πην ζχγρξνλε άπνςε αλαθέξεη φηη ε έλλνηα ηνπ curriculum πεξηιακβάλεη νιφθιεξε ηε δηαδηθαζία κάζεζεο, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ηνλ εμνπιηζκφ, ηηο εμεηάζεηο θαη ηελ επηκφξθσζε ησλ θαζεγεηψλ. χκθσλα κε απηή ηελ άπνςε, ην curriculum αλαθέξεηαη ζην «ηη κπνξεί λα δηδαρηεί, ηη πξέπεη λα δηδαρηεί, ζε πνηνλ, πφηε θαη πψο» (Eisner & Vallance 1974:2). Έηζη ζχκθσλα κε ηνλ Nunan έλα curriculum πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη κε βάζε ζηνηρεία θαη δεδνκέλα απφ ην syllabus (δειαδή ζα έιεγε θαλείο ηε δηδαθηέα χιε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα) καδί κε ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη θαλφλεο ηεο κεζνδνινγίαο ηεο δηδαθηηθήο, θαη ηεο αμηνιφγεζεο (Nunan 1988:14). Απφ ηελ άιιε ν White, δηαηεξψληαο πεξίπνπ ηελ ίδηα γξακκή ζπιινγηζκνχ, βιέπεη ην curriculum σο θάηη πνπ πεξηιακβάλεη ζηφρνπο θαη κεζφδνπο αιιά θαη πεξηερφκελν (While et al. 1991:168). Έλαο ηέηνηνο νξηζκφο ζπλεπάγεηαη δηάθνξνπο θηινζνθηθνχο, θνηλσληθνχο θαη δηνηθεηηθνχο ή δηαρεηξηζηηθνχο παξάγνληεο ζην ζρεδηαζκφ ελφο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε. Δάλ ζηνρεχνπκε ζε έλα εθπαηδεπηηθφ επίπεδν πςειήο πνηφηεηαο, είλαη ζεκαληηθφ λα κειεηήζνπκε ζε βάζνο ηηο κεζφδνπο ζρεδηαζκνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ γηα λα είκαζηε ζε ζέζε λα πεξηγξάςνπκε δηεμνδηθά ηνπο ζηφρνπο πνπ ζα πξέπεη λα επηηεπρζνχλ, ην πεξηερφκελν πνπ ζέινπκε λα κεηαδψζνπκε θαη λα θαηαιήμνπκε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζέινπκε λα ηα πεηχρνπκε απηά, έρνληαο ππφςε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο δνπιεχνπκε (Marta Ruiz Corvella, UNED). Έρνληαο ππφςε απηέο ηηο δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο ζεσξίαο, ν Stern (1983:436) δηαηχπσζε ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο σο ζπζηαηηθά ηεο θηινζνθίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, νη νπνίεο αλαπηχρζεθαλ θαη απφ ηνπο Breen & Candlin (1980) θαη Stenhouse (1975). Οη θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ παξαπάλσ εηδηθψλ απνηππψλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 5

6 Πίνακαρ 1 Σπειρ θεωπηηικέρ πποζεγγίζειρ Stern (1983) Breen & Candlin (1980) Stenhouse (1975) I. ηφρνη θαη I. Γισζζηθή I. ρεδηαζκφο πεξηερφκελν δηδαζθαιία (ηη II. Δκπεηξηθή κειέηε II. Γηδαζθαιία πξέπεη λα κάζεη ν III. Δπίηεπμε ζηφρσλ III. Αμηνιφγεζε ζπνπδαζηήο;) θαη δηθαίσζε II. Μεζνδνινγία (πψο αξρηθνχ ζθεπηηθνχ. ζα δηεμαρζεί ε δηαδηθαζία κάζεζεο θαη πψο ζα επηηεπρζεί;) III. Αμηνιφγεζε (Καηά πφζν είλαη ε δηδαζθαιία πξνζαξκνζκέλε ζηελ πεξίζηαζε θαη θαηά πφζν είλαη ε κεζνδνινγία απνηειεζκαηηθή;) Οη νξηζκνί ηνπ syllabus επίζεο έρνπλ αληίζηνηρε πνηθηιία κε ηνπο νξηζκνχο ηνπ curriculum. Ο Prabhu (1987:89) νλνκάδεη ην syllabus «ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηνπ ηη πξέπεη ν ζπνπδαζηήο λα κάζεη» θαη ν Allen (1984:61) ην νξίδεη σο «ην ππνζχλνιν ηνπ curriculum ην νπνίν αζρνιείηαη κε ην πνηεο ελφηεηεο ηεο χιεο ζα πξέπεη λα δηδαρζνχλ». Ο Nunan (1988:6) πξνηείλεη έλαλ γεληθφηεξν νξηζκφ φπσο γηα παξάδεηγκα «έλα πιαίζην κέζα ζην νπνίν αλαπηχζζνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο. Μηα ηερληθή, έλα δηδαθηηθφ εξγαιείν πνπ βνεζάεη ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο». Θα κπνξνχζακε λα ζπκθσλήζνπκε κε ηνλ White ν νπνίνο ζεσξεί φηη ην curriculum είλαη κηα επξεία έλλνηα γη απηφ ην ιφγν έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη φηη ε 6

7 κειέηε ηνπ πεξηιακβάλεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο απφςεηο, ηδενινγηθά δεηήκαηα θαη κηα πνηθηιία αλζξψπσλ θαη θνηλσληθψλ δεηεκάησλ. Απηή ε επξεία ζπιινγή ζεκάησλ, ην πιάηνο θαη ην βάζνο ηεο ηέρλεο ηνπ ζρεδηαζκνχ ελφο curriculum είλαη πνπ ην μερσξίδεη απφ ην syllabus ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ πεξηνξίδεηαη ζε δεηήκαηα πεξηερνκέλνπ θαη δηδαθηηθήο χιεο. πλεπψο, γίλεηαη θαλεξφ φηη έλαο θαη κνλαδηθφο νξηζκφο, απνδεθηφο απφ φινπο, δελ είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη, θαζψο νη δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο ζεσξίεο θαη πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο δηίζηαληαη θαη απνθιίλνπλ ε κηα απφ ηελ άιιε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. Απηφ πνπ ζπλήζσο ζπκβαίλεη είλαη φηη νη νξηζκνί ζπλήζσο αλαπαξηζηνχλ θαη εθπξνζσπνχλ ηηο απφςεηο ηνπ θάζε επηζηήκνλα ή εξεπλεηή ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία κάζεζεο. Απηέο νη απφςεηο ζρεκαηίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο πξνζσπηθέο ηδενινγίεο ζρεηηθά κε ηε θχζε ηεο γιψζζαο, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε γιψζζα κπνξεί λα δηδαρζεί απνηειεζκαηηθά ζηνπο καζεηέο θαη πψο κπνξεί λα δνπιέςεη ν καζεηήο πάλσ ζηε γιψζζα κε παξαγσγηθφ ηξφπν. Άξα νη δηαθνξεηηθέο ηάζεηο ζηε ζεσξία ηεο απφθηεζεο θαη αθνκνίσζεο ηεο μέλεο γιψζζαο θαζξεθηίδνληαη ζηηο απφςεηο ησλ εξεπλεηψλ γηα ηε δηδαζθαιία απηήο ηεο γιψζζαο ζην καζεηή. Απηφ πνπ είλαη μεθάζαξν, είλαη φηη πάλσ απ φια ην πξφγξακκα ζπνπδψλ πεξηιακβάλεη θαη θπβεξλάηαη απφ ηελ έλλνηα ηεο ηδενινγίαο. Έηζη ινηπφλ είλαη ζεκαληηθφ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη αθνχ γιψζζα θαη ηδενινγία είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο, ηφηε νη επηινγέο ζρεηηθά κε ην ηη είδνο γλψζεο ζα κεηαδνζεί ζην καζεηή, πφηε θαη πψο, ή ηη είδνπο δεμηφηεηεο ζα πξέπεη λα θαιιηεξγεζνχλ θαη πψο, είλαη ηδενινγηθά δεζκεπκέλεο επηινγέο, θαη ζπλεηζθέξνπλ ζην λα δηακνξθψζνπλ δηαθνξεηηθά θνηλσληθά φληα. Η ζημαζία ηος curriculum Σν curriculum είλαη νπζηαζηηθά έλα ζχλνιν απνθάζεσλ θαη επηινγψλ. Σν λα θαηαιήγεη θαλείο ζε κηα ζεηξά απφ απνθάζεηο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, φκσο είλαη αδχλαην λα ζπκβεί ρσξίο ηελ απαξαίηεηε γλψζε κε βάζε ηελ νπνία λα πάξεη θαλείο 7

8 ηελ απφθαζε θαη γηα ηελ απφθηεζε ηεο γλψζεο απηήο ρξεηάδνληαη πιεξνθνξίεο, πιεξνθφξεζε δειαδή, θαη θαζνδήγεζε. Γη απηφ ην ιφγν ν ζρεδηαζκφο ελφο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ είλαη κηα πεξίηερλε, πνιχπινθε θαη ιεπηνκεξήο δηαδηθαζία ηελ νπνία αλαιακβάλνπλ εηδηθή ζην ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθφ ρψξν ζε ζπλεξγαζία κε αληηπξνζψπνπο απφ δηαθνξεηηθά επίπεδα δηνίθεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ, θαη απηφο κάιινλ είλαη ν πην ζεκαληηθφο ξφινο ελφο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, εθφζνλ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ είλαη ζρεδηαζκέλα γηα λα θαζνδεγήζνπλ ηνπο ζπνπδαζηέο κέζα ζε κηα πνιπδηάζηαηε θνηλσλία, θαη εηδηθά ηελ θνηλσλία κε ηελ νπνία έξρεηαη αληηκέησπνο θαλείο ζηηο κέξεο καο, είλαη ζεκαληηθφ λα ζηνρεχεη ν ζρεδηαζηήο ηνπ curriculum ζην λα βνεζήζεη κέζα απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ εθείλσλ ηνπ ζπνπδαζηή πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα εμειηρζεί ζε ππεχζπλν θνηλσληθφ άηνκν. Παξ φια απηά νη αλάγθεο θαη ην ππφβαζξν (θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ, γισζζηθφ θαη θνηλσληνγισζζνινγηθφ) ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ ζπνπδαζηψλ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο θαη δελ είλαη δπλαηφλ πάληνηε λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε ζπνπδαζηή. Ζ ζεκαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ην βηβιίν ή ηηο ζεκεηψζεηο, ην πιηθφ δειαδή, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ηάμε (textbook). Ζ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ εμαξηάηαη θαηά έλα πνιχ κεγάιν κέξνο απφ ην πιηθφ απηφ, ζα έιεγε θαλείο πσο είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δελ είλαη απιά θαη κφλν θαζεκεξηλά εξγαιεία ηνπ θαζεγεηή μέλεο γιψζζαο, είλαη ε ελζάξθσζε ησλ ζηφρσλ, ησλ αμηψλ θαη ησλ κεζφδσλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο θαη καζεζηαθήο θαηάζηαζεο (Sheldon 1988:237). Σν εθπαηδεπηηθφ βηβιίν ή πιηθφ είλαη ε θαξδηά ελφο πξνγξάκκαηνο εθκάζεζεο ηεο Αγγιηθήο σο μέλεο γιψζζαο. Ζ γλψζε απηήο ηεο ζεκαληηθφηεηαο θαη ηνπ ξφινπ ηνπ πιηθνχ ζα νδεγήζεη ζε ζσζηέο θαη θαηάιιειεο γηα ηελ νκάδα ζπνπδαζηψλ επηινγέο πιηθνχ θαη αληίζηνηρα ζσζηή ρξήζε απηνχ ηνπ πιηθνχ. Γη απηφ ην ιφγν είλαη ζεκαληηθφ λα εμεηάδνπκε πνηνο αθξηβψο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επηινγή ηνπ πιηθνχ, αλ δειαδή ε επζχλε είλαη ηνπ θαζεγεηή, ηνπ ζπνπδαζηή ή αλ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ πεξηέρεη ζπγθεθξηκέλεο ππνδείμεηο ζρεηηθά κε ην πιηθφ. Ζ θαηάιιειε επηινγή ηνπ 8

9 εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ βνεζάεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί αιιά θαη ζπλδξάκεη ζηελ αλάπηπμε ησλ ζπνπδαζηψλ σο θνηλσληθά φληα, πνπ είλαη θαη ν θχξηνο ζθνπφο. Έηζη ινηπφλ κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε κε μεθάζαξν ηξφπν πψο φιεο απηέο νη πηπρέο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο μέλεο γιψζζαο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο θαη αιιεινεμαξηψκελεο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί: Ηδενινγία Δπηζηεκνληθέο Θεσξίεο Curriculum Δθπαηδεπηηθφ βηβιίν / πιηθφ Γηδαθηηθή πξάμε Γηακφξθσζε θνηλσληθψλ φλησλ Πίνακαρ 2 Πηςσέρ ηηρ διδαζκαλίαρ ηηρ ξένηρ γλώζζαρ Δπηπιένλ ε ζεκαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζπλδέεηαη κε ηηο γεληθφηεξεο θαηεπζχλζεηο ηεο εζληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηα πιαίζηα ελφο θξάηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην αλ ε δηδαθηηθή πξαθηηθή ζηα πιαίζηα ησλ ζρνιηθψλ ή άιισλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ θαηεπζχλεηαη απφ έλα θεληξηθφ εζληθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα παξάδεηγκα αλ δίλνληαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο απφ ην εζληθφ curriculum νη νπνίεο είλαη αλαιπηηθέο γηα θάζε κάζεκα κε ηε κνξθή αλαιπηηθνχ syllabus ή αλ δίλνληαη νη γεληθέο ηδέεο, νη επηζπκεηνί ζηφρνη θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο αλά ζεκαηηθή θαηεχζπλζε. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε εμάξηεζε απφ έλα 9

10 εζληθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ ειέγρεη ηελ φιε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ην πεξηερφκελν ηεο δηδαθηέαο χιεο, ηφζν κεγαιχηεξε ζα είλαη θαη ε εμάξηεζε απφ ην βηβιίν ή ην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, θαη ιηγφηεξε ε δπλαηφηεηα απηνζρεδηαζκνχ (Dendrinos 1992). Οη ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηε Θεσξία ηεο Γηδαθηηθήο ζηξέθνληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ηάζεο πνπ νλνκάδεηαη Progressivism, θαη ηεο νπνίαο ε κεζνδνινγία θαη νη αξρέο επεξεάδνπλ ηε δηδαθηηθή πξάμε. χκθσλα κε απηή ηελ πξνζέγγηζε ν θαζεγεηήο παχεη λα έρεη ηνλ θεληξηθφ ξφιν. Σν κάζεκα είλαη επηθεληξσκέλν ζηνλ καζεηή (learner-centred) θαη ζηηο αζθήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο, ζηηο δνθηκαζίεο ζα έιεγε θαλείο, ηηο νπνίεο ν καζεηήο κπνξεί λα θέξεη εηο πέξαο (task-based). Απηή ε δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ δνθηκαζίεο θαηά ηηο νπνίεο ν καζεηήο ιχλεη «πξνβιήκαηα» ηα νπνία είλαη ζρεδηαζκέλα έηζη ψζηε λα πξνάγνπλ ηελ απφθηεζε γλψζεο. Γελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα γξακκαηηθά θαηλφκελα ηα νπνία δηδάζθνληαη θάζε θνξά νχηε ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη πξνο επίηεπμε αιιά ν καζεηήο καζαίλεη ππνζπλείδεηα θαη ρσξίο λα αληηιακβάλεηαη ηε κάζεζε σο επίπνλε δηαδηθαζία. Απιά θαιείηαη λα ιχζεη ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία είλαη ζρεδηαζκέλα κε βάζε ην ππφβαζξν ηνπ καζεηή, ην γισζζηθφ ηνπ επίπεδν θαη ηηο πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο ζα θιεζεί λα αληηκεησπίζεη φηαλ ρξεηαζηεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ μέλε γιψζζα.. ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ «ΔΙΓΙΚΟΤ ΚΟΠΟΤ» Ζ εξγαζία απηή ζα βαζηζηεί κεηαμχ άιισλ ζηηο παξαηεξήζεηο ηεο Gatehouse ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκφ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (curriculum) γηα ηελ δηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο σο μέλεο γιψζζαο γηα εηδηθνχο ζθνπνχο θαη ζην έξγν ηνπ Nunan ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηνπ θαζεγεηή σο βαζηθνχ ζρεδηαζηή θαη ππεχζπλνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. H ζημαζία ηηρ λέξηρ «ειδικόρ» ζκοπόρ Έλαο ηξφπνο πνπ αληηιακβάλνληαη νη πεξηζζφηεξνη ηε ρξήζε απηήο ηεο ιέμεο είλαη φηη ππάξρεη ε έλλνηα ηνπ εηδηθεπκέλνπ ιεμηινγίνπ, ηνπ «πεξηνξηζκέλνπ» φπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ (Mackay and Mountford,1978) θαη ζεσξείηαη φηη απηφ ην 10

11 πεξηνξηζκέλν ξεπεξηφξην ιέμεσλ θαη εθθξάζεσλ μερσξίδεη απφ ηελ ππφινηπε γιψζζα γηαηί θαιχπηεη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ επηθνηλσλία ζε κηα πνιχ ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε ή ζην πιαίζην ελφο πνιχ ζπγθεθξηκέλνπ επηζηεκνληθνχ ή επαγγεικαηηθνχ πεδίνπ. Απφ ηελ άιιε φκσο έλαο ζπγθεθξηκέλνο εηδηθφο ζθνπφο αλαθέξεηαη ζηνλ ζηφρν γηα ηνλ νπνίν νη ζπνπδαζηέο καζαίλνπλ ηελ μέλε γιψζζα, φρη ζηε θχζε ηεο γιψζζαο ηελ νπνία καζαίλνπλ (Mackay & Mountford, 1978). Γηα ην ιφγν απηφ, ιέλε νη εξεπλεηέο, ε έκθαζε ηεο ιέμεο «εηδηθφο» ζα πξέπεη λα είλαη ζηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν νη ζπνπδαζηέο κειεηνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε γιψζζα, ηη ζέινπλ λα πεηχρνπλ δειαδή καζαίλνληάο ηελ, πην ζέινπλ λα είλαη ην απνηέιεζκα, ηη ζέινπλ λα είλαη ηθαλνί λα θάλνπλ κε απηή ηε γιψζζα κεηά ην ηέινο ησλ ζπνπδψλ ηνπο, θαη φρη ην ζπγθεθξηκέλν ιεμηιφγην ή ηνλ ηχπν θεηκέλνπ ζηνλ νπνίν εζηηάδνπλ. Ζ ζεκαζία γηα ηελ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ινηπφλ, ν ζθνπφο είλαη λα κπνξνχλ νη ζπνπδαζηέο κεηά απφ δχν ρξφληα εληαηηθψλ καζεκάησλ αγγιηθψλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπο, λα ζπκκεηάζρνπλ αλ ρξεηαζηεί ζε ζχζθεςε φπνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε αγγιηθή γιψζζα, λα θαηαλννχλ θείκελα κε ζεκαηνινγία δεκφζηαο δηνίθεζεο ηα νπνία ζα είλαη γξακκέλα ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη λα θάλνπλ πεξίιεςε ζηα ειιεληθά γηα ηνπο ππφινηπνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, ή λα κεηαθξάδνπλ έλα ειιεληθφ έγγξαθν ζηα αγγιηθά. Να επηθνηλσλνχλ ηειεθσληθά ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κε αιινδαπνχο ζπλαδέιθνπο ηνπο ή λα ηαμηδεχνπλ γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο ζην εμσηεξηθφ θαη λα κπνξνχλ λα εθπξνζσπήζνπλ ηε ρψξα θαη λα δειψζνπλ ηα ειιεληθά ελδηαθέξνληαη θαη λα πξνζηαηεχζνπλ ηα ζπκθέξνληα ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ηελ ίδηα επθνιία πνπ ζα ην έθαλαλ αλ κηινχζαλ ζηα ειιεληθά. Πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε κηα πην ζαθή ηδέα ζρεηηθά κε ην πνηεο αλάγθεο ζα πξνθχςνπλ ζην κέιινλ γηα ηνπο απφθνηηνπο ηνπ Σκήκαηνο Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, δηελεξγήζεθε γηα ην ζθνπφ ηεο εξγαζίαο απηήο έλα άηππν εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν απάληεζαλ κφλν απφθνηηνη ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο νη νπνίνη ήδε εξγάδνληαη. Ο ζθνπφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δελ είλαη λα 11

12 παξνπζηάζεη αλαιπηηθά ην πξνθίι ησλ απνθνίησλ νχηε ηηο γισζζηθέο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ ζηα ππνπξγεία θαη ηηο ινηπέο ειιεληθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Απηφ ζα κπνξνχζε λα είλαη αληηθείκελν κηαο άιιεο, ιεπηνκεξέζηεξεο εξγαζίαο. Δίλαη φκσο έλα κηθξφ βήκα ψζηε λα απνηππσζνχλ ζε γεληθέο γξακκέο νη βαζηθέο πεξηζηάζεηο θάησ απφ ηηο νπνίεο δεηείηαη ζε έλα δεκφζην ππάιιειν, θαη θπξίσο ζε απφθνηην ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο γισζζηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο ζηα πιαίζηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δσήο. Σα επξήκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απηνχ ζα παξνπζηαζηνχλ ζην επφκελν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο απηήο θαη ζα βνεζήζνπλ ζηε ζχληαμε ηεο πξφηαζεο γηα έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ αγγιηθψλ γηα εηδηθνχο ζθνπνχο γηα ην Σκήκα Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Υάπαξη Ππογπάμμαηορ ζποςδών για «ειδικούρ ζκοπούρ» Ο ξφινο ηνπ θαζεγεηή Ζ Gatehouse (2001) αλαθέξεη φηη νη Dudley Evans θαη St John (1998) δηαηππψλνπλ πέληε ξφινπο πνπ αλαιακβάλεη ν ζπληνληζηήο ελφο πξνγξάκκαηνο μέλεο γιψζζαο γηα εηδηθνχο ζθνπνχο (ζην εμήο Αγγιηθά γηα Δηδηθνχο θνπνχο = ΑΔ, θαηά ην English for Special Purposes = ESP): Καζεγεηήο / δηδάζθσλ ρεδηαζηήο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη πξνκεζεπηήο ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ πλεξγάηεο Δξεπλεηήο Αμηνινγεηήο Δίλαη πξνθαλέο φηη έλαο θαζεγεηήο ρξεηάδεηαη ρξφλν, πξνζπάζεηα θαη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο δηδαθηηθήο γηα λα κπνξέζεη λα ζρεδηάζεη έλα πξφγξακκα αληάμην ησλ ζηφρσλ πνπ έρεη ζέζεη, πξνζαξκνζκέλν ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο ζπνπδαζηψλ ζην νπνίν ζα απεπζχλεηαη ην 12

13 πξφγξακκα θαη ην νπνίν ζα πξέπεη λα έρεη θαη έλα απνηέιεζκα πνπ λα εμαζθαιίδεη ζηνπο ζπνπδαζηέο ηε κεηάδνζε θαη αθνκνίσζε απφ απηνχο ηεο γλψζεο. Ζ βνήζεηα πξνο ηνλ θαζεγεηή θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη απηή κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή ελφο ζπκβνχινπ ζπνπδψλ, ελφο ζπκβνχινπ παηδαγσγηθψλ ζεκάησλ ή κηαο επηηξνπήο εηδηθψλ γηα ζέκαηα δηδαθηηθήο μέλσλ γισζζψλ θαη ζρεδηαζκνχ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. ε έλα πεξηβάιινλ φπσο απηφ ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη ζπληνληζκφο θαζψο ππάξρνπλ ηδηαηηεξφηεηεο ζηε ζχλζεζε ησλ ηκεκάησλ, δηαθπκάλζεηο ζην επίπεδν γισζζνκάζεηαο αιιά θαη πην απιέο αιιά θαζνξηζηηθέο ιεπηνκέξεηεο φπσο ε χπαξμε παξάιιεισλ ηκεκάησλ ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ ή ν δηαρσξηζκφο αλά ηκήκα εηδηθφηεηαο. Σν ζέκα ηεο επηηξνπήο ζπκβνχισλ ζα ζπδεηεζεί θαη ζε επφκελν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο φπνπ ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα λα δηαηππσζνχλ πξνηάζεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζηα πιαίζηα ησλ ζπνπδψλ ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Ο Nunan (1987: 75) αλαγλσξίδεη φηη ηα ζέκαηα ρξφλνπ, απαξαίηεησλ γλψζεσλ, πξνζφλησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ θαζεγεηή θαζψο θαη ην ζέκα ηεο ππνζηήξημεο απφ ζπκβνχινπο είλαη έλλνηεο θιεηδηά πνπ δηεπθνιχλνπλ ζεκαληηθά ην πξαγκαηηθφ έξγν ηνπ θαζεγεηή γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Ζ έλλνηα ηεο βνήζεηαο θαη ππνζηήξημεο ηνπ θαζεγεηή σο ζρεδηαζηή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πεξηιακβάλεη θαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο δηδαθηηθήο ηεο αγγιηθήο σο μέλεο γιψζζαο γηα εηδηθνχο ζθνπνχο, ην νπνίν ζα παξνπζηάζνπκε ζπλνπηηθά ψζηε λα γίλνπλ ζηε ζπλέρεηα επθνιφηεξα αληηιεπηέο νη πξνηάζεηο θαη λα είλαη μεθάζαξν ην ζθεπηηθφ κε ην νπνίν απηέο ζα δηαηππσζνχλ. Έηζη ινηπφλ ζα ζπδεηεζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο γηα εηδηθνχο ζθνπνχο, νη δηαθνξνπνηήζεηο εληφο ηεο ζεσξίαο αιιά θαη νη δηάθνξνη ηχπνη Αγγιηθψλ γηα εηδηθνχο ζθνπνχο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ε ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο ιέμεο εηδηθφο ζηε θξάζε «Αγγιηθά γηα εηδηθνχο ζθνπνχο» ζχκθσλα κε ηε κειέηε ηεο Gatehouse. 13

14 Σα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία πνπ ζα απνηεινχζαλ πξνθιήζεηο γηα ηνλ θαζεγεηή ζε έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ Αγγιηθήο γιψζζαο γηα εηδηθνχο ζθνπνχο (ΑΓΔ) είλαη α) ηα ηδηαίηεξα εθφδηα γηα επηθνηλσλία ζε επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο β) ε αθνκνίσζε θαη εθκάζεζε γεληθφηεξνπ ιεμηινγίνπ ζε αληίζεζε κε ην εηδηθφηεξν ιεμηιφγην αλάινγα κε ζπγθεθξηκέλε επαγγεικαηηθή πεξίζηαζε, θαζψο θαη ε εθκάζεζε εμεηδηθεπκέλεο νξνινγίαο, γ) νκνηνγελήο ή εηεξνγελήο νκάδα ή ηάμε ζπνπδαζηψλ, θαη δ) αλάπηπμε δηδαθηηθήο χιεο θαη πξνκήζεηα πιηθνχ ζηνπο ζπνπδαζηέο. Η εξέλιξη ηων «Αγγλικών για ειδικούρ ζκοπούρ» Ζ εμέιημε ησλ εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ ζηνλ εηδηθφ απηφ ηνκέα ηεο δηδαθηηθήο ησλ μέλσλ γισζζψλ νθείιεηαη κεηαμχ άιισλ ζε ηξεηο παξάγνληεο. Πξψηνλ, ζηηο ζεκεξηλέο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο κε ηηο αιιαγέο πνπ απηή επέθεξε ζηνλ ηξφπν δσήο. Γεχηεξνλ, ζηελ εμέιημε ή, ζα έιεγε θαλείο, ζηελ επαλάζηαζε ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην γεληθφηεξν επηζηεκνληθφ ρψξν ηεο γισζζνινγίαο θαη εηδηθφηεξα ηεο εθαξκνζκέλεο γισζζνινγίαο ζηε δηδαθηηθή ησλ μέλσλ γισζζψλ. ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ Αγγιηθή γιψζζα μεπεξλάεη ίζσο απηήλ γηα άιιεο γιψζζεο θαζψο ε Αγγιηθή ζεσξείηαη πιένλ, ζηε ζχγρξνλε παγθνζκηνπνηεκέλε θνηλσλία, ε δηεζλήο γιψζζα, ε θνηλή γιψζζα ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ε πξψηε γιψζζα πνπ επηιέγεη ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηνπ αλεπηπγκέλνπ θφζκνπ λα δηδάζθεη ζηνπο λένπο (ζηα πιαίζηα ζρνιείσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ) σο πξψηε μέλε γιψζζα. Σέινο, ν ηξίηνο παξάγνληαο πνπ ζπλέηεηλε ζηελ εμέιημε ηεο έξεπλαο ζηε δηδαθηηθή ησλ μέλσλ γισζζψλ είλαη ε γεληθφηεξε αλζξσπνθεληξηθή ζηξνθή ηεο εθπαίδεπζεο πξνο ηνλ καζεηή. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο δελ εζηηάδεηαη ζηνλ θαζεγεηή αιιά ηνλ θεληξηθφ ξφιν έρεη ν καζεηήο. Έηζη νιφθιεξν ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ζρεδηάδεηαη κε βάζε ην πξνθίι, ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο αιιά θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ καζεηή, κε έκθαζε ην ηη κπνξεί ν καζεηήο λα θάλεη θαη ηη ζέινπκε λα είλαη ηθαλφο λα θάλεη κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ, κε βάζε ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ ζα έρνπκε ζέζεη. Οη έλλνηεο απηέο ζα εμεγεζνχλ ζηε ζπλέρεηα θαη αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη είλαη έλλνηεο πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη θαη ην Δληαίν Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο γηα ηε Γηδαζθαιία Ξέλσλ Γισζζψλ, πνπ 14

15 εμέδσζε ην 2001 ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζην νπνίν βαζίδεηαη θαη ε αλάπηπμε ζηελ Διιάδα ηνπ Κξαηηθνχ Πηπρίνπ Γισζζνκάζεηαο. Ηζηνξηθά ε επηθξάηεζε ηεο Αγγιηθήο σο παγθφζκηαο γιψζζαο απνδίδεηαη απφ ηνπο Hutchinson & Waters (1987:7 ζηελ Gatehouse, 2001) πξψηνλ ζηελ επνρή ακέζσο κεηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν, επνρή θαηά ηελ νπνία ππήξμε ηεξάζηηα θαη ρσξίο πξνεγνχκελν αλάπηπμε επηζηεκνληθήο, ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε παγθφζκην επίπεδν, θαη επνρή θαηά ηελ νπνία μερψξηζαλ νη δξαζηεξηφηεηεο θαη ε νηθνλνκηθή δχλακε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο. πλεπψο ην βάξνο κηαο παγθφζκηαο θνηλήο γιψζζαο έπεζε ζηελ Αγγιηθή. Γεχηεξνλ απνδίδεηαη ζηελ Πεηξειατθή Κξίζε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηα νηθνλνκηθά θεθάιαηα ηεο Γχζεο λα εηζβάινπλ ζηηο πεηξειαηνπαξαγσγηθέο ρψξεο. Ζ γιψζζα ησλ νηθνλνκηθψλ απηψλ αληαιιαγψλ θαζηεξψζεθε λα είλαη ε Αγγιηθή. πλεπψο θαη ε γιψζζα πξνζαξκφζηεθε ζηηο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ πνπ ηε ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη ε εμέιημή ηεο έπαςε λα είλαη απιά παξάγσγν ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαζεγεηψλ αγγιηθήο γιψζζαο ζε ζρνιηθά πιαίζηα. (Hutchinson & Waters, 1987:7) Απφ ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο πνπ αλαθέξζεθαλ λσξίηεξα, ε εμέιημε ζηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν ηεο γισζζνινγίαο ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθή. Δλψ νη παξαδνζηαθνί γισζζνιφγνη ζπλήζηδαλ λα πεξηγξάθνπλ ηα ζηνηρεία ηεο γιψζζαο, νη ζχγρξνλνη πξσηνπφξνη ζηε κειέηε ηεο γισζζνινγίαο άξρηζαλ λα ζηξέθνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε γιψζζα ρξεζηκνπνηείηαη ζε πξαγκαηηθέο θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο.(gatehouse, 2001). Μηα ζεκαληηθή παξαηήξεζε, ζχκθσλα κε ηνπο Hutchinson θαη Waters ήηαλ φηη ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κηα γιψζζα ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ γξαπηφ θαη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. Μειεηψληαο απηή ηελ ηδέα πεξηζζφηεξν, νη εξεπλεηέο παξαηήξεζαλ φηη ε γιψζζα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη θαη άξα είλαη δπλαηφ λα πξνζαξκφζνπκε ηε δηδαζθαιία ηεο μέλεο γιψζζαο ψζηε λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ ζπνπδαζηψλ αλάινγα κε ηηο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο εθείλνη ζα ρξεηαζηεί λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ. Έηζη άξρηζε γηα παξάδεηγκα κηα πεξηγξαθή ηεο Αγγιηθήο γηα Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγία θαη αξγφηεξα ε πξνζαξκνγή επεθηάζεθε θαη ζε άιινπο ηνκείο. Πξσηνπφξνη ζε απηέο ηηο 15

16 γισζζνινγηθέο κειέηεο γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο γιψζζαο αλάινγα κε ηε ρξήζε ηεο ζεσξνχληαη εξεπλεηέο φπσο νη Ewer θαη Latorre, Swales, Selinker θαη Trimble. Σέινο ζεκαληηθή εμέιημε ήηαλ ε ελαζρφιεζε κε ηελ ςπρνινγία σο παξάγνληα εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο. Έηζη δφζεθε πξνζνρή ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο θάπνηνο καζαίλεη θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε γιψζζα αθνκνηψλεηαη. Οη ζπνπδαζηέο δειαδή ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο γηα λα κάζνπλ, ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο θαη γισζζηθά ζρήκαηα θαη νδεγνχληαη ζηε κάζεζε απφ δηαθνξεηηθά θίλεηξα, αλάγθεο θαη ελδηαθέξνληα. πλεπψο ε έκθαζε ζηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή έγηλε ην ίδην ζεκαληηθή κε ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηάδνζε ηεο γλψζεο. Έηζη ινηπφλ ήηαλ πνιχ θπζηθφ λα αλαπηπρζνχλ ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο ηδηαίηεξεο κεκνλσκέλεο αλάγθεο ηνπ θάζε ζπνπδαζηή. Μέρξη ζήκεξα, ε ιέμε θιεηδί γηα ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γηα εηδηθνχο ζθνπνχο είλαη «καζεην-θεληξηθφο» (learner-centered). (Gatehouse, 2001) Καηηγοπίερ Γλώζζαρ για ειδικούρ ζκοπούρ Ο David Carter (1983) αλαθέξεη ηξεηο ηχπνπο γιψζζαο γηα εηδηθνχο ζθνπνχο Αγγιηθά σο πεξηνξηζκέλε γιψζζα (restricted language) Αγγιηθά γηα Αθαδεκατθνχο θαη Δπαγγεικαηηθνχο θνπνχο Αγγιηθά κε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηνινγία Έλα παξάδεηγκα πεξηνξηζκέλεο γισζζηθήο ρξήζεο ησλ Αγγιηθψλ είλαη ε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ειεγθηέο ελαέξηαο θπθινθνξίαο ή νη ζεξβηηφξνη. Απηφο ν ηχπνο γισζζηθήο ρξήζεο ζεσξείηαη «εηδηθφο» γηαηί ην ιεμηινγηθφ εχξνο πνπ ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεη ν ειεγθηήο (ή ν ζεξβηηφξνο ή ε αεξνζπλνδφο) είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλν θαη πνιχ πεξηνξηζκέλν θαη ρξεηάδεηαη κφλν ζηε ζπγθεθξηκέλε επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε (Mackay and Mountford, 1978) θαη πνπζελά αιινχ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ζπγθεθξηκέλν επηθνηλσληαθφ απνηέιεζκα (λα θηλεζνχλ κε αζθάιεηα ηα αεξνπιάλα, ή λα γίλεη θαηαλνεηή ε επηινγή ηνπ πειάηε απφ έλα κελνχ εζηηαηνξίνπ). 16

17 Όκσο απηφ ην πεξηνξηζκέλν ιεμηιφγην δελ είλαη γιψζζα, φπσο αθξηβψο έλα ηνπξηζηηθφ θπιιάδην κε θξάζεηο πξψηεο αλάγθεο δελ είλαη γιψζζα. Ζ γλψζε απηνχ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ιεμηινγίνπ δελ επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα επηθνηλσλήζεη απνηειεζκαηηθά ζηελ αγγιηθή γιψζζα ζε κηα λέα δεδνκέλε θαηάζηαζε ή εθηφο εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο (Mackay and Mountford, 1978). ηελ θαηεγνξία ηεο γιψζζαο γηα αθαδεκατθνχο ζθνπνχο ζπλαληάκε ηα Αγγιηθά γηα Θεηηθέο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγία (EST), ηα Αγγιηθά γηα Δπηρεηξήζεηο θαη Οηθνλνκία (EBE) θαη ηα Αγγιηθά γηα Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο (ESS). Κάζε θαηεγνξία απφ απηέο κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε Αγγιηθά γηα Αθαδεκατθνχο θνπνχο (EAP) θαη Αγγιηθά γηα Δπαγγεικαηηθνχο θνπνχο (EOP). Ζ ηειηθή θαηεγνξία ηνπ Carter (1983) είλαη ηα Αγγιηθά κε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηνινγία. εκαληηθή είλαη ε παξαηήξεζε φηη κέρξη ηψξα ε θαηεγνξηνπνίεζε γηλφηαλ κε βάζε ην ζθνπφ, ή ηνλ ηξφπν ρξήζεο (αθαδεκατθφο ή εξγαζηαθφο/ ηερληθφο) ελψ ηψξα ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζην ζέκα ηεο επηθνηλσλίαο. Ζ ζεκαηνινγία απηή δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηηο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ελδέρεηαη λα βξεζεί ν ρξήζηεο φπσο γηα παξάδεηγκα έλα ζπλέδξην κε ζπγθεθξηκέλε νξνινγία ή ηαμίδη επαγγεικαηηθφ ζε μέλνπο ή δηεζλείο νξγαληζκνχο (Gatehouse 2001). Έηζη ινηπφλ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ηα Αγγιηθά γηα εηδηθνχο ζθνπνχο ζηε ρνιή δεκφζηαο δηνίθεζεο δε ζηνρεχνπλ κφλν ζηελ απφθηεζε πεξηνξηζκέλνπ ηνπξηζηηθνχ ιεμηινγίνπ (πξψηε θαηεγνξία), είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα ζε αθαδεκατθέο θαηαζηάζεηο (ζχληαμε εξγαζηψλ, παξνπζίαζε ζε ζπλέδξηα ή ζπλαληήζεηο) αιιά πεξηζζφηεξν ζα έιεγε θαλείο ζε επαγγεικαηηθέο θαηαζηάζεηο (αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ κειινληηθψλ ζηειερψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα) θαη εζηηάδνπλ ζε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηνινγία (ηνπξηζκφο θαη ζεκαηνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο). Υαπακηηπιζηικά ηηρ «Γλώζζαρ για Διδικούρ κοπούρ» χκθσλα κε ηνπο Dudley-Evans θαη St. John ππάξρνπλ απόλστα ραξαθηεξηζηηθά (Absolute Characteristics) θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ ποικίλλοσν (Variable 17

18 Characteristics). Σα απφιπηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο γηα Δηδηθνχο θνπνχο είλαη: Δμ νξηζκνχ απεπζχλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπ καζεηή Υξεζηκνπνηεί ηε κεζνδνινγία ηεο δηδαθηηθήο θαη ζρεηηθέο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη εξγαιεία Δπηθεληξψλεηαη ζηε γιψζζα (γξακκαηηθή, ζπληαθηηθφ), ζηηο δεμηφηεηεο, ζηνλ ιφγν θαη ην είδνο θεηκέλνπ πνπ ηαηξηάδεη ζηηο αληίζηνηρεο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο γηα εηδηθνχο ζθνπνχο πνπ δελ είλαη ζηαζεξά αιιά πνηθίιινπλ είλαη : Δλδερνκέλσο ην πξφγξακκα ζπνπδψλ λα έρεη ζρεδηαζηεί γηα ζπγθεθξηκέλεο επηζηήκεο, επηζηεκνληθά πεδία ή ηνκείο γλψζεο Δλδερνκέλσο θαηά ηε δηδαζθαιία γηα εηδηθνχο ζθνπνχο λα ρξεζηκνπνηεζεί δηαθνξεηηθή κεζνδνινγία απφ απηή γεληθά ηεο δηδαζθαιίαο Αγγιηθήο γιψζζαο πλήζσο ην πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα εηδηθνχο ζθνπνχο ζρεδηάδεηαη γηα ελήιηθεο ζπνπδαζηέο, πνπ είηε βξίζθνληαη ζε επίπεδν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είηε ρξεηάδνληαη ηε γιψζζα γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο ή θαη ηα δχν. Θα κπνξνχζε φκσο λα πξνζαξκνζηεί θαη ζε επίπεδν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε ζρνιεία. πλήζσο ην επίπεδν γισζζνκάζεηαο ησλ ζπνπδαζηψλ είλαη κεζαίν ή πξνρσξεκέλν (Β2 ή C1 ή C2 ζχκθσλα κε ην Δληαίν Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο) Σα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γηα εηδηθνχο ζθνπνχο ζεσξνχλ δεδνκέλε ηε γλψζε Αγγιηθψλ ζε ηνπιάρηζηνλ βαζηθφ επίπεδν αιιά απηφ δε ζεκαίλεη πσο πξνζαξκνζκέλα πξνγξάκκαηα γιψζζαο γηα εηδηθνχο ζθνπνχο δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζε αξράξηνπο. 18

19 Υαπακηηπιζηικά ηων μαθημάηων γλώζζαρ για ειδικούρ ζκοπούρ χκθσλα κε ηνλ Carter (1983) ππάξρνπλ ηξία ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη θνηλά ζε φια ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γηα εηδηθνχο ζθνπνχο. Απηά είλαη : α) απζεληηθφ πιηθφ, β) έκθαζε ζην ζηφρν θαη ην ζθνπφ ηνπ καζήκαηνο θαη γ) απηνθαζνδήγεζε (selfguidance). Απζεληηθφ πιηθφ Ζ ρνξήγεζε απζεληηθνχ πιηθνχ ζηνπο ζπνπδαζηέο είλαη πνιχ ρξήζηκε, ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα ελήιηθεο ζπνπδαζηέο νη νπνίνη ήδε έρνπλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ ή θαη πξνρσξεκέλν επίπεδν γισζζνκάζεηαο. Καιφ ζα ήηαλ λα ηνπο δίλεηαη πιηθφ ην νπνίν πηζαλφηαηα ζα ζπλαληήζνπλ ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο ψζηε λα θάλνπλ εμάζθεζε. Δπηπιένλ ζα έπξεπε λα ελζαξξχλνληαη νη ζπνπδαζηέο λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο θαη λα εξεπλνχλ ζηνηρεία ζην δηαδίθηπν ψζηε λα πινπηίδνπλ ην ιεμηιφγηφ ηνπο αιιά θαη λα πνιιαπιαζηάδνπλ ηελ επαθή ηνπο κε απζεληηθά θείκελα. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα απνθηήζνπλ κηα επθνιία ζην λα αλαγλσξίδνπλ άκεζα ηα θείκελα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ θαη λα ηα επεμεξγάδνληαη ζηελ μέλε γιψζζα ρσξίο ηε βνήζεηα ηνπ θαζεγεηή. Αξγφηεξα ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα παξνπζηαζηνχλ πξνηάζεηο γηα ηε ρνξήγεζε απζεληηθνχ πιηθνχ ζηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ ηκήκαηνο Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Έκθαζε ζην ζηφρν Ο πξνζαλαηνιηζκφο πξνο έλα ζθνπφ (Purpose-related orientation) αλαθέξεηαη ζηελ πξνζνκνίσζε (simulation) επηθνηλσληαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη αζθήζεσλ ζχκθσλα κε ηηο θαηαζηάζεηο πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθχςνπλ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη ζπνπδαζηέο ηειηθά ηελ μέλε γιψζζα. Γηα παξάδεηγκα νη ζπνπδαζηέο κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ ζε πξνζνκνίσζε ελφο ζπλεδξίνπ θαη λα εηνηκάζνπλ ζεκεηψζεηο θαη θείκελα πνπ κεηά ζα ηα παξνπζηάζνπλ, κπνξνχλ επίζεο λα ππνδπζνχλ ξφινπο ζε επαγγεικαηηθέο ζπλαληήζεηο ή δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα θαη άιια. ε απηή ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη θαη δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε δεκηνπξγία δηαθεκίζεσλ ζηελ μέλε γιψζζα γηα ζηειέρε κάξθεηηλγθ, ή επηζθέςεηο ζε ρψξνπο φπνπ ζα κπνξνχλ λα βάινπλ ζε εθαξκνγή απηά πνπ έρνπλ πξνεηνηκάζεη. ηε 19

20 ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο ζα δηαηππσζνχλ πξνηάζεηο γηα πξνζνκνίσζε ζηελ ηάμε θαηαζηάζεσλ πνπ ρξεζηκεχνπλ ζηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ Σκήκαηνο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Απηνθαζνδήγεζε Σέινο, ε απηνθαζνδήγεζε είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ελφο πξνγξάκκαηνο γηα εηδηθνχο ζθνπνχο επεηδή νπζηαζηηθά απηφ πνπ έρεη ζεκαζία ζε έλα ηέηνην πξφγξακκα είλαη ε κεηαηξνπή ηνπ καζεηή ζε απηφλνκν ρξήζηε ηεο γιψζζαο (Carter, 1983:134). Γηα λα θηάζεη ν ζπνπδαζηήο ζην επίπεδν ηεο απηνθαζνδήγεζεο πξέπεη λα ηνπ δνζεί έλα επίπεδν ειεπζεξίαο λα απνθαζίζεη πφηε, ηη θαη πψο ζα κάζεη. Έηζη ινηπφ ζχκθσλα κε ηνλ Carter πξέπεη ν θαζεγεηήο λα δηδάμεη ζπζηεκαηηθά ζηνλ ζπνπδαζηή πψο λα καζαίλεη κε ην λα ηνπ κεηαδίδεη ηερληθέο κάζεζεο. Άιινη εξεπλεηέο φκσο, (π.ρ.gatehouse) ζεσξνχλ φηη ην λα δηδάζθνληαη νη ζπνπδαζηέο ηερληθέο κάζεζεο είλαη ππεξβνιηθφ ελψ αληίζεηα αθφκε πην ζεκαληηθφ είλαη λα καζαίλεη ν ζπνπδαζηήο πψο λα έρεη πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο, δειαδή πψο λα ςάρλεη γηα ζηνηρεία γηα ηελ μέλε γιψζζα θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο ζην δηαδίθηπν θαη ζε βάζεηο δεδνκέλσλ. Έηζη καζαίλεη λα έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ ηδενινγία, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηεο μέλεο γιψζζαο ρσξίο ηε βνήζεηα ηνπ θαζεγεηή. ΔΝΝΟΙΔ - ΚΛΔΙΓΙΑ ζηο σεδιαζμό ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών Θα αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα θάπνηεο βαζηθέο έλλνηεο θιεηδηά ζην ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Απηέο νη έλλνηεο ζα γίλνληαη πάληα κε αλαθνξά ζην ηκήκα Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Ικανόηηηερ και Γεξιόηηηερ πος απαιηούνηαι για επιηςσή επικοινωνία ζε επγαζιακό πεπιβάλλον χκθσλα κε ηνλ Cummings (1979) ππάξρεη έλαο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζε ηθαλφηεηεο βαζηθήο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο (BICS) θαη γισζζνκάζεηα αθαδεκατθνχ επηπέδνπ (CALP). Ζ πξψηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηηο γισζζηθέο απηέο ηθαλφηεηεο πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ ρξήζηε ηεο γιψζζαο λα επηθνηλσλεί κε ιεμηιφγην θαζεκεξηλήο ρξήζεο κε θίινπο, νηθνγέλεηα θαη ζπλαδέιθνπο. Ζ δεχηεξε 20

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο υπολογιςτήσ ωσ μζςο πρακτικήσ εγγραμματιςμοφ Δεκαετίεσ: 1950-60 «Τα βαςικά» Δνκηζκόο: Φσλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ:

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: «ΟΗ ΔΡΧΣΖΔΗ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ : ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΔΡΧΣΖΔΧΝ ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα