ΕΤΚ 2013: Τα Βασικά για την Python

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΚ 2013: Τα Βασικά για την Python"

Transcript

1 Τα Βασικά για την Python Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Πάτρας Επιστήμη Τεχνολογία Κοινωνία Α Μέρος Φεβρουάριος Μάρτιος 2013

2 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εγκατάσταση της Python 2 Εκτέλεση Προγραμμάτων της Python 3 Αριθμοί 4 Λέξεις (Strings) 5 Λίστες 6 Λεξικά (Dictionaries) 7 Tuples 8 Ωρα, Ημερομηνία και Ημερολόγια 9 Συγκρίσεις και Τροποποιήσεις Τιμών (Assignments) 10 Βρόχοι (Loops) και ηλώσεις (Statements) 11 Συναρτήσεις (Functions)

3 Python Η Python είναι μια ερμηνευτική γλώσσα, δηλαδή, εκτελείται χωρίς να χρειάζεται να περάσει από την διαδικασία της σύνταξης. Η επίσημη Python διατίθεται για κατέβασμα (μαζί με οδηγίες εγκατάστασης) για όλα τα λειτουργικά συστήματα (Mac, Windows και Linux) από το python.org, αλλά μπορεί το σάϊτ αυτό να μην είναι η καλύτερη επιλογή. Ενας λόγος είναι ότι, μαζί με την Python, θέλουμε να εγκαταστήσουμε και κάποιες άλλες βιβλιοθήκες ρουτινών επιστημονικού προγραμματισμού (όπως SciPy, Matplotlib, ipython κλπ.), οι οποίες δεν διατίθενται εκεί. Μια επίσης καλή διανομή είναι της Enthought, που δίνεται δωρεάν για ακαδημαϊκή χρήση (και διατίθεται για όλα τα λειτουργικά συστήματα). Σημειωτέον ότι στα Linux, η Python είναι προ-εγκατεστημένη.

4 Ιδιαίτερα για τα Windows συνιστάται η διανομή ActivePython, ενώ δυο άλλες καλές επιλογές είναι η Python(x,y) και η Anaconda CE (η οποία υπάρχει επίσης και για Mac). Εδώ υπάρχουν κάποιες οδηγίες για την διαδικασία εγκατάστασης της Python σε Windows. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όλοι οι κώδικες που θα χρησιμοποιήσουμε στο μάθημα έχουν δοκιμασθεί πάνω στην έκδοση της Python κι αυτή την έκδοση πρέπει να εγκαταστήσετε (αντί της πιο τελευταίας έκδοσης 3.x, για την οποία χρειάζονται κάποιες ελάχιστες τροποποιήσεις στους κώδικες που θα χρησιμοποιούμε εδώ).

5 Εκτέλεση Προγραμμάτων της Python Τα προγράμματα ή σκριπτ (scripts) της Python είναι συνήθη αρχεία κειμένου. Κάθε πρόγραμμα της Python πρέπει: να έχει την κατάληξη *.py, να είναι αρχείο εκτελέσιμο και να περιέχει την εξής πρώτη γραμμή: #!/ usr / bin / python Τα προγράμματα της Python μπορούν να γραφούν με οποιοδήποτε κειμενογράφο (text editor).

6 Η εκτέλεση ενός προγράμματος της Python μπορεί να γίνει είτε μέσα σε ένα τερματικό (shell) γράφοντας: python file. py ή./ file.py εφόσον βέβαια βρισκόμαστε στον κατάλογο όπου φυλάσσεται το αρχείο.

7 Είναι όμως προτιμητέα η εκτέλεση των προγραμμάτων Python μέσα από ένα Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Ανάπτυξης (Integrated Development Environment ή, σε συντομογραφία, IDE). Μεταξύ πολλών, δυο εύχρηστα και συχνά χρησιμοποιούμενα IDE για την Python είναι τα εξής: IDLE Spyder Ενα επιπλέον προσόν των IDE είναι ότι αποτελούν ενιαία περιβάλλοντα για την γραφή και την εκτέλεση προγραμμάτων Python.

8 Αριθμοί >>> >>> >>> 2*3 6 >>> 2**3 8 >>> 2/ >>> 2//3 0 >>> 2.0/ >>> 3 % 2 # 3 modulo 2 1 >>> x = 3 >>> y = 5 >>> y/x >>> type (x) <type 'int '> >>> type (y/x) <type 'float '>

9 Λέξεις (Strings) >>> s = " hobbit " >>> s. count ("i") 1 >>> s. count ("b") 2 >>> s. startswith ("home ") False >>> s. startswith ("hob ") True >>> s. endswith ("t") True >>> s. upper () ' HOBBIT ' >>> r = s. replace ("bb","b") >>> r. replace ("o","a") 'habit ' >>> s[0] 'h' >>> s[3] 'b' >>> s[10] IndexError : string index out of range >>> s[1], s[3], s[5] ('o', 'b', 't') >>> s[0:4] 'hobb ' >>> s[:4] 'hobb ' >>> s[2:] 'bbit ' >>> s[3:] 'bit ' >>> s = " hobbit " >>> s[-1] 't' >>> s[-2] 'i' >>> s[-3:] 'bit ' >>> s * 3 ' hobbithobbithobbit ' >>> t = s. replace ("t","t ") >>> t * 3 ' hobbit hobbit hobbit ' >>> t = " is good " >>> r = (s+t). replace ("h","h") >>> print r Hobbit is good >>> r[6] ' ' >>> r [:] ' Hobbit is good ' >>> s1 = """ Triple quotes can be used to create multi - line strings, which is useful when you want to record a lot of test. """ >>> print s1 Triple quotes can be used to create multi - line strings, which is useful when you want to record a lot of test.

10 Λίστες >>> X = [3, 5, 7] >>> sum (X) 15 >>> max (X), min (X) (7, 3) >>> X[0] = " book " >>> X ['book ', 5, 7] >>> del X[2] >>> X ['book ', 5] >>> del X[1] >>> Y = X + [" pen ", " table "] >>> Y ['book ', 'pen ', 'table '] >>> Z = Y * 2 >>> Z ['book ', 'pen ', 'table ', 'book ', 'pen ', 'table '] >>> Z[1:4] ['pen ', 'table ', 'book '] >>> U = ["a","b","c","d"] >>> V = ["b1","b2","b3"] >>> U1 = ["a",v,"c","d"] # nested list >>> U1 ['a', ['b1 ', 'b2 ', 'b3 '], 'c', 'd'] >>> U[0] = "z" >>> U[2] = "q" >>> U. sort () # sorting >>> U ['b', 'd', 'q', 'z'] >>> s = " book and pen on table " >>> T = s. split (" ") >>> T ['book ', 'and ', 'pen ', 'on ', 'table '] >>> del T[1], T[2] # Attention!!! >>> T ['book ', 'pen ', 'table ']

11 Λεξικά (Dictionaries) >>> dict = {"to go": "a verb ", " apple ": "a noun ", " green ": "an adjective "} >>> dict {'green ': 'an adjective ', 'apple ': 'a noun ', 'to go ': 'a verb '} >>> dict [" apple "] 'a noun ' >>> dict [" apple "] = "not an adverb " >>> dict {'green ': 'an adjective ', 'apple ': 'not an adverb ', 'to go ': 'a verb '} >>> dict [" apple "] = "not an adverb " >>> dict {'green ': 'an adjective ', 'apple ': 'not an adverb ', 'to go ': 'a verb '} >>> dict [" apple "] = "a noun " >>> dict. values () ['an adjective ', 'a noun ', 'a verb '] >>> dict. keys () ['green ', 'apple ', 'to go '] >>> dict = { 'Name ': 'Zara ', 'Age ': 7, 'Class ': 'First '} >>> dict {'Age ': 7, 'Name ': 'Zara ', 'Class ': 'First '} >>> dict [ 'Age '] = 8 >>> dict [ ' School '] = " DPS School " >>> dict {'School ': 'DPS School ', 'Age ': 8, 'Name ': 'Zara ', 'Class ': 'First '} # Another way to update entries >>> dict2 = { ' School ': " DPS School "} >>> dict. update ( dict2 ) >>> print " Value : %s" % dict Value : { ' School ': 'DPS School ', 'Age ': 7, 'Name ': 'Zara ', 'Class ': 'First '} # Deleting dictionary elements >>> del dict [ 'Name '] # remove entry with key ' Name ' >>> dict. clear () # remove all entries in dict >>> del dict # delete entire dictionary

12 Tuples (Λίστες με αμετάβλητα στοιχεία) >>> tupl = ( ' physics ', ' chemistry ', 1997, 2000 ) >>> tup2 = (1, 2, 3, 4, 5) >>> tup3 = "a", "b", "c", "d" >>> tup4 = () # The empty tuple >>> tup5 = (50,) # To write a tuple containing a single value >>> print " tup1 [0]: ", tup1 [0] tup1 [0]: physics >>> print " tup2 [1:5]: ", tup2 [1:5] tup2 [1:5]: (2, 3, 4, 5) >>> tup6 = tup1 + tup2 # Updating tuples >>> print tup6 ('physics ', ' chemistry ', 1997, 2000, 1, 2, 3, 4, 5) >>> del tup1 # Deleting a tuple # Notice that replacement tupl [0] = "a" does not work in tuples!

13 Ωρα, Ημερομηνία και Ημερολόγια >>> import time >>> localtime = time. asctime ( time. localtime (time.time ()) ) >>> print " Local current time :", localtime Local current time : Mon Feb 25 12:26: >>> import calendar >>> cal = calendar. month (2013, 2) >>> print cal February 2013 Mo Tu We Th Fr Sa Su

14 Συγκρίσεις και Τροποποιήσεις Τιμών (Assignments) # a == b checks whether a = b is True # or False >>> 6 == 7, 6 == 6 ( False, True ) # a!= b checks whether a = b is False # or True # <> is similar to!= >>> 6!= 7, 6!= 6, 3 <> 5 (True, False, True ) >>> 6 > 7, 6 > 6, 6 < 7 ( False, False, True ) >>> 6 >= 7, 6 >= 6, 6 <= 7 ( False, True, True ) # A simple decision >>> a = 100 >>> if (a == 100 ): print " Value of a is 100 " Value of a is 100 >>> if (a!= 200 ): print " Value of a is \ not 200 " Value of a is not 200 # c = a + b will assigne value of a + b # into c >>> a = >>> a 5 # c += a is equivalent to c = c + a # and respectively with -=, *=, **=, # /=, %= >>> a += 4 >>> a 9 >>> a -= 5 >>> a 4 >>> a *= 3 >>> a 12 >>> a **= 2 >>> a 144 >>> a /= 10 >>> a 14 >>> a %= 3 >>> a 2

15 Βρόχοι (Loops) και ηλώσεις (Statements) while loop >>> count = 0 >>> while ( count < 5): print 'The count is:', count count = count + 1 The count is: 0 The count is: 1 The count is: 2 The count is: 3 The count is: 4 for loop >>> fruits = [ ' banana ', 'apple ', 'mango '] >>> for fruit in fruits : print 'This is a: ', fruit This is a fruit : banana This is a fruit : apple This is a fruit : mango else used with for else used with while >>> count = 0 >>> while ( count < 5): print count, " is less than 5" count = count + 1 else : print count, " is equal to 5" 0 is less than 5 1 is less than 5 2 is less than 5 3 is less than 5 4 is less than 5 5 is equal to 5 >>> for num in range (10,20 ): for i in range (2,num ): if num %i == 0: j= num /i print '%d equals %d * % break else : print num, 'is a prime number ' 10 equals 2 * 5 12 equals 2 * 6 14 equals 2 * 7 16 equals 2 * 8 18 equals 2 * 9 19 is a prime number

16 Nested for loop >>> i = 2 >>> while (i < 30 ): j = 2 while (j <= (i/j )): if not (i%j): break j = j + 1 if (j > i/j) : print i, " is prime " i = i + 1 The if else Conditional Statement >>> x = int ( raw_input (" Please enter an integer : ")) >>> if x % 2: print "x is odd " else : print "x is even " 2 is prime 3 is prime 5 is prime 7 is prime 11 is prime 13 is prime 17 is prime 19 is prime 23 is prime 29 is prime

17 The range() function >>> range (10) [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] >>> range (5, 10) [5, 6, 7, 8, 9] >>> range (0, 10, 3) [0, 3, 6, 9] >>> range (-10, -100, -30) [-10, -40, -70] To iterate over the indices of a sequence >>> a=[ 'Mary ','had ','a',' little ','lamb '] >>> for i in range ( len (a )):... print i, a[i]... 0 Mary 1 had 2 a 3 little 4 lamb The pass statement: It does nothing The break statement >>> for n in range (2, 7):... for x in range (2, n):... if n % x == 0: print n, ' equals ', x, '*', n/x break... else :... print n, 'is a prime number '... 2 is a prime number 3 is a prime number 4 equals 2 * 2 5 is a prime number 6 equals 2 * 3 The continue statement >>> for num in range (2, 6):... if num % 2 == 0: print " Found an even number ", num continue... print " Found a number ", num Found an even number 2 Found a number 3 Found an even number 4 Found a number 5

18 Συναρτήσεις (Functions) Σειρά Fibonacci >>> def fib (n): # write Fibonacci series up to n... a, b = 0, 1... while a < n:... print a,... a, b = b, a+b... >>> fib ( 2000 ) # call it Σειρά Fibonacci ως λίστα >>> def fib2 (n):... result = []... a, b = 0, 1... while a < n:... result. append (a)... a, b = b, a+b... return result... >>> fib2 ( 100 ) # call it [0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89] Ευκλείδεια απόσταση >>> def dist (X, Y): Z = [(x - y )** 2 for x, y in zip (X, Y)] return sum (Z )** 0.5 >>> X = [1, 2, 3, 4] >>> Y = [10, 9, 8, 7] >>> dist (X, Y) Συντελεστής συσχέτισης Pearson >>> from itertools import imap >>> def pearsoncorrelation (x, y): n = len (x) sum_x = float ( sum (x)) sum_y = float ( sum (y)) sum_x_sq = sum (map ( lambda x: pow (x,2), x)) sum_y_sq = sum (map ( lambda x: pow (x,2), y)) psum = sum (imap ( lambda x, y: x*y, x, y)) num = psum - ( sum_x * sum_y /n) den = pow (( sum_x_sq - pow (sum_x,2)/n) * ( sum_y_sq - pow (sum_y,2)/n),0.5) if den == 0: return 0 return num / den >>> pearsoncorrelation (X, Y) -1.0

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Τ Ε Τ Υ Π Κ Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Σημειώσεις Διαλέξεων Σ. Σ Ηράκλειο Φεβρουάριος 2015 Copyright c 2006 2015 Σ. Σταματιάδης, (stamatis@materials.uoc.gr) Η στοιχειοθεσία έγινε από

Διαβάστε περισσότερα

nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr

nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Υποδειγματική εργασία Νικόλαος Καββαδίας nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr 19 Μαΐου 2009 Σκιαγράφηση της διάλεξης Παρουσίαση υποδειγματικής εργασίας Γενικός οδηγός και συμβουλές

Διαβάστε περισσότερα

Programmatismìc epilôth 3D exis sewn ro c atriboôc reustoô se domhmèna plègmata, se kˆrtec grafik n

Programmatismìc epilôth 3D exis sewn ro c atriboôc reustoô se domhmèna plègmata, se kˆrtec grafik n Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολη Μηχανολογων Μηχανικων Τομεας Ρευστων Εργαστηριο Θερμικων Στροβιλομηχανων Μοναδα Παραλληλης Υπολογιστικης Ρευστοδυναμικης και Βελτιστοποιησης Programmatismìc epilôth 3D

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση συστημάτων Gentoo

ιαχείριση συστημάτων Gentoo ιαχείριση συστημάτων Gentoo Π. Χριστόπουλος Developer, Gentoo Linux Sysadmin sessions, Bl@ck duck, Πανεπιστήμιο Πειραιά, 4-12-2013 Π. Χριστόπουλος (Gentoo Linux) ιαχείριση συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχος Στατιστικών Υποθέσεων με τη χρήση του στατιστικού προγραμμάτος SPSS v. 20

Ελεγχος Στατιστικών Υποθέσεων με τη χρήση του στατιστικού προγραμμάτος SPSS v. 20 A Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Επιστημών της ιοίκησης Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και ιοίκησης Εργαστήριο Στατιστικής Ελεγχος Στατιστικών Υποθέσεων με τη χρήση του στατιστικού προγραμμάτος SPSS v. 20 26Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγλωττιστές ΙΙ. nkavv@uop.gr. 26 Ιανουαρίου 2011. Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Μεταγλωττιστές ΙΙ

Μεταγλωττιστές ΙΙ. nkavv@uop.gr. 26 Ιανουαρίου 2011. Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Μεταγλωττιστές ΙΙ Μεταγλωττιστές ΙΙ Ανασκόπηση του μαθήματος και ϑέματα πρακτικής εξάσκησης Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 26 Ιανουαρίου 2011 Σκιαγράφηση της διάλεξης Παραλειπόμενα Αναδρομή στο περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών.

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών. ΘΕΩΡΙ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών. 1. ΣΥΝΟΛ: το σκεπτικό. σύνολο = πολλά στοιχεία ως «ένα», ως «μία» ολότητα. τα στοιχεία ανήκουν στο σύνολο, ή είναι μέλη του συνόλου το σύνολο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

The Design and Use of a Multiple-Alphabet Font with Ω

The Design and Use of a Multiple-Alphabet Font with Ω The Design and Use of a Multiple-Alphabet Font with Ω Yannis Haralambous 1 and John Plaice 2 1 Atelier Fluxus Virus, 187, rue Nationale, 59800 Lille, France. Email: yannis@pobox.com 2 School of Computer

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Α. Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη

ΤΟΜΟΣ Α. Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη ΤΟΜΟΣ Α Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη ΑΘΗΝΑ, 2007 Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης Επιστημονική Επιμέλεια Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Αθήνα 2007 3 ο Κ.Π.Σ. \2 ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2 ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Attica. Intermediate Classical Greek. Readings, Review, and Exercises. Cynthia L. Claxton. University of California, Irvine. New Haven & London

Attica. Intermediate Classical Greek. Readings, Review, and Exercises. Cynthia L. Claxton. University of California, Irvine. New Haven & London Attica Intermediate Classical Greek Readings, Review, and Exercises Cynthia L. Claxton University of California, Irvine New Haven & London Copyright 2014 by Yale University. All rights reserved. This book

Διαβάστε περισσότερα

Greek Year 1. Notes on a beginners evening class for Modern Greek

Greek Year 1. Notes on a beginners evening class for Modern Greek Notes on a beginners evening class for Modern Greek Dave Green 2007 Contents Introduction 4 Term 1 5 Alphabet and pronunciation guide 5 Numbers - Αριθµόι 6 The Week - η Εβδοµάδα 7 Articles 7 Greetings

Διαβάστε περισσότερα

fonts The Design and Use of a Multiple- Alphabet Font with Ω

fonts The Design and Use of a Multiple- Alphabet Font with Ω The Design and Use of a Multiple- Alphabet Font with Ω abstract The Ω project aims to offer open and flexible means for typesetting different scripts. By working at several different levels, it is possible

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ)

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ) ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ) του Νέστορα Ε. Κουράκη Καθηγητή Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Α Το Ελληνικό Δίκαιο Ανηλίκων (α) Νομική προσέγγιση κατά ηλικίες Το θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου Μπότσας, Γ. (2008). Μαθησιακές Δυσκολίες: Χαρακτηριστικά παιδιών και εφήβων. Στο Παπούλια Γιαννάτου, Ε. (επ.) Θέματα διαχείρισης προβλημάτων σχολικής τάξης, σελ. 8 22, Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μπότσας

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

M-Turbo Σύστημα υπερήχων. Οδηγός χρήσης

M-Turbo Σύστημα υπερήχων. Οδηγός χρήσης M-Turbo Σύστημα υπερήχων Οδηγός χρήσης SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 Η.Π.Α. Αρ. τηλ.: +1 888 482 9449 ή +1 425 951 1200 Αρ. φαξ: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο: 210 4800564 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide LG-P720 P/N : MBM00000000 (1.0) www.lg.com Wi-Fi

Διαβάστε περισσότερα

TABLES OF SOME INDEFINITE INTEGRALS OF BESSEL FUNCTIONS

TABLES OF SOME INDEFINITE INTEGRALS OF BESSEL FUNCTIONS Werner Rosenheinrich 1604015 Ernst - Abbe - Hochschule Jena First variant: 40900 University of Applied Sciences Germany TABLES OF SOME INDEFINITE INTEGRALS OF BESSEL FUNCTIONS Integrals of the type J 0

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5.4-5.11: Επαναλήψεις (oι βρόγχοιfor, do-while) (Διάλεξη 10) Εντολές Επανάληψης που θα καλυφθούν σήμερα

Κεφάλαιο 5.4-5.11: Επαναλήψεις (oι βρόγχοιfor, do-while) (Διάλεξη 10) Εντολές Επανάληψης που θα καλυφθούν σήμερα Κεφάλαιο 5.4-5.11: Επαναλήψεις (oι βρόγχοιfor, do-while) (Διάλεξη 10) 10-1 Εντολές Επανάληψης που θα καλυφθούν σήμερα Διάλεξη 9 - Δευτέρα while() τελεστές postfix/prefix (++, --,...) και σύνθετοι τελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες

Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Κ. Μ. Πατενιώτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ιοντίζουσα ακτινοβολία είναι η ενέργεια που παράγεται από φυσικά ραδιενεργά υλικά ή ακόμα από υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) Φορέας Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 67 Μη φαρμακολογικά μέσα για την αντιμετώπιση του καρκινικού άλγους

Κεφάλαιο 67 Μη φαρμακολογικά μέσα για την αντιμετώπιση του καρκινικού άλγους Κεφάλαιο 67 Μη φαρμακολογικά μέσα για την αντιμετώπιση του καρκινικού άλγους Ι. Βαρθαλίτης 1179 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο πόνος του ασθενούς με νεοπλασματικά νοσήματα χαρακτηρίζεται ως σωματικός, σπλαχνικός ή νευροπαθής.

Διαβάστε περισσότερα

Feb. 9, Wed. Feb. 11, Fri.

Feb. 9, Wed. Feb. 11, Fri. Feb. 9, Wed. In TV translate Nine A-B. In GE read about usage of the dative (#190, pp. 179-80) and about time phrases (#191, p. 181). Be able to conjugate the aorist infinitives (1 st & 2 nd, active and

Διαβάστε περισσότερα

Greek Advanced Course

Greek Advanced Course Greek Advanced Course www.michelthomas.co.uk Greek Advanced Course Hara Garoufalia Middle and Howard Middle www.michelthomas.co.uk Learn another language the way you learnt your own Succeed with the and

Διαβάστε περισσότερα

Basic Manual. Amadeus Training. Amadeus Basic Course Training Module. Amadeus Hellas S.A. Page 1

Basic Manual. Amadeus Training. Amadeus Basic Course Training Module. Amadeus Hellas S.A. Page 1 Amadeus Training Amadeus Basic Course Training Module Amadeus Hellas S.A. Page 1 Table of Contents: General Information :... 4-10 Sign in out... 4-5 Encoding and Decoding... 6 GG Pages... 7 Convert Dates/Times...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΣΤ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2015 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Β & Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. www.cms.org.cy

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΣΤ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2015 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Β & Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. www.cms.org.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΣΤ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2015 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Β & Γ ΛΥΚΕΙΟΥ www.cms.org.cy ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ PAPERS IN BOTH GREEK AND ENGLISH ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 10. Adjectives - Part 1

Chapter 10. Adjectives - Part 1 Chapter 10 Adjectives - Part 1 10.1 Adjectives are used to describe or amplify nouns. e.g. the good student, the black coat, wise men, a smart woman English adjectives always keep the same form, regardless

Διαβάστε περισσότερα

«Γιατί διδάσκουμε Αρχαία Ελληνικά στα παιδιά»

«Γιατί διδάσκουμε Αρχαία Ελληνικά στα παιδιά» Ι.Θ. Κακριδής «Γιατί διδάσκουμε Αρχαία Ελληνικά στα παιδιά» Αληθινά λυπούμαι που τον καιρό αυτό είμαι αναγκασμένος να βρίσκομαι μακριά από την Ελλάδα, κι έτσι στερήθηκα τη χαρά να πάρω μέρος στο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul ΛΥΧΝΟΣ «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου» Ψαλμ 118, 105 A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013 The Foremost Apostles Peter and Paul

Διαβάστε περισσότερα