α. Ως προς το κατά πόσο η προτεινόμενη αντιπαροχή που περιλαμβάνεται στο έγγραφο Δημόσιας Πρότασης είναι δίκαιη και εύλογη, και

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "α. Ως προς το κατά πόσο η προτεινόμενη αντιπαροχή που περιλαμβάνεται στο έγγραφο Δημόσιας Πρότασης είναι δίκαιη και εύλογη, και"

Transcript

1 CLR FINANCIAL SERVICES LTD CLR House 26 Vironos Avenue,1096 PO.Box 24626, 1301 Nicosia Telephone Fax Website Διοικητικό Συμβούλιο Unifast Finance & Investments Public Ltd Σαλαμίνος 2 Μέγαρο Σαλαμίνα 4ος όροφος, Γραφείο Λευκωσία 21 Μαρτίου 2007 Αξιότιμοι κύριοι, Αξιολόγηση της Δημόσιας Πρότασης της εταιρείας Λατομεία Φαρμακάς Ltd (PHA) για εξαγορά κατ ελάχιστο του 50% πλέον μιας μετοχής και κατά μέγιστο 60% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Unifast Finance & Investments Public Ltd (UFI) Με βάση τους όρους εντολής σας, μας έχετε αναθέσει την αξιολόγηση των δυο μεθόδων καθορισμού της αντιπαροχής της Δημόσιας Πρότασης την οποία υπέβαλε η εταιρεία Λατομεία Φαρμακάς Ltd (PHA) ( η Προτείνουσα ) προς τους μετόχους της εταιρείας Unifast Finance & Investments Public Ltd (UFI) (η Σκοπευόμενη ) για την απόκτηση κατ ελάχιστο του 50% πλέον μιας μετοχής και κατά μέγιστο 60% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Σκοπευόμενης εταιρείας. Σκοπός της πιο κάτω αξιολόγησης είναι να επιτραπεί έκφραση άποψης ως ανεξάρτητοι από τα μέρη της Δημόσιας Πρότασης: α. Ως προς το κατά πόσο η προτεινόμενη αντιπαροχή που περιλαμβάνεται στο έγγραφο Δημόσιας Πρότασης είναι δίκαιη και εύλογη, και β. Επί της βάσεως του υπολογισμού που χρησιμοποιήθηκε προς καθορισμό της αντιπαροχής. Η αξιολόγηση η οποία παρατίθεται σ αυτή την έκθεση έχει ετοιμαστεί με βάση των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Δημόσια Πρόταση προς Εξαγορά ή Αγορά Τίτλων και Συγχώνευση Εταιρειών Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο) Κανονισμών. Μετά από εξέταση και αξιολόγηση των στοιχείων του Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2007 το οποίο μας έχετε προμηθεύσει, όπως αυτό έχει εγκριθεί από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, έχουμε καταλήξει στην αξιολόγηση που παρατίθεται σ αυτή την έκθεσή τόσο επί της προτεινόμενης αντιπαροχής που αναφέρεται στο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης όσο και επί της βάσης του υπολογισμού που χρησιμοποιήθηκε προς καθορισμό της αντιπαροχής. Στα πλαίσια αυτής της εντολής, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η γνώμη που παρατίθεται στην έκθεση αυτή αναφορικά με την Δημόσια Πρόταση βασίζεται σε πληροφορίες τις οποίες μας έχετε παραχωρήσει, και δεν έχουμε προβεί σε οποιοδήποτε έλεγχο ή αξιολόγηση των στοιχείων που μας

2 έχουν παραχωρηθεί ως προς την αξιοπιστία και εγκυρότητα τους. Δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση σε περίπτωση που κάποια πληροφορία, γεγονός ή πρόβλεψη που έχει δοθεί, αποδειχθεί ανακριβής ή λανθασμένη ή παραπλανητική ή μη αποδεκτή. Δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση ακόμη και στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι δεν μας έχετε κοινοποιήσει σημαντικά έγγραφα ή γεγονότα. Τέλος, η CLR Securities & Financial Services Ltd, δεν έχει ευθύνη για τις συνέπειες αποφάσεων ή πράξεων της εταιρείας ή τρίτων, οι οποίες αποφάσεις ή πράξεις έχουν σαν αιτία τους τα παρακάτω συμπεράσματα. Οι μεθοδολογίες που εφαρμόζονται στην παρούσα έκθεση ως βάση αξιολόγησης της Πρότασης είναι αυτές που χρησιμοποιήθηκαν σαν βάση καθορισμού της αντιπαροχής στην Δημόσια Πρόταση. Πρέπει να αναφερθεί ότι αν εφαρμόζονταν άλλες διεθνώς αναγνωρισμένες μέθοδοι όπως η Προεξόφληση Μελλοντικών Ταμειακών Ροών (Discounted Cash Flow Analysis, για τις οποίες δεν μπορούσε να μας παρασχεθεί η απαραίτητη πληροφόρηση για να τις εφαρμόσουμε λόγω του ότι τα τελικά αποτελέσματα για το έτος 2006 δεν ήταν έτοιμα προς δημοσίευση καθώς και επειδή αρκετές από τις αναγκαίες πληροφορίες ήταν εμπιστευτικές) ή/και παραδοχές, τα αποτελέσματα ίσως να διέφεραν. Η βάση της αξιολόγησης είναι η μέση τιμή κλεισίματος της μετοχής της UFI για συγκεκριμένες περιόδους υπό εξέταση, καθώς επίσης και η ενδεικτική Καθαρή Λογιστική Άξια της μετοχής της UFI στις 31 Δεκεμβρίου Περίληψη Συμπερασμάτων της Μελέτης Με βάση τα συμπεράσματα των δυο μεθόδων αξιολόγησης όμως παρουσιάζονται στα μέρη 4.0 και 5.0 της έκθεσης αυτής προκύπτει ότι, η χρήση της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού της UFI καθώς και της Χρηματιστηριακής Αξίας της μετοχής της UFI ως βάσεις προσδιορισμού της αντιπαροχής της Δημόσιας Πρότασης και κατ επέκταση ως βάσεις αξιολόγησης της, θεωρείται λογική. Χρηματιστηριακή Αξία Μετοχής UFI Όσον αφορά την χρήση της Χρηματιστηριακής Αξίας της μετοχής της UFI, θεωρείται, λόγω του ότι οι τίτλοι της Σκοπευόμενης Εταιρείας είναι εισηγμένοι στο ΧΑΚ, ότι η μέση τιμή κλεισίματος της μετοχής παρέχει μια λογική βάση αξιολόγησης της Δημόσιας Πρότασης. Με βάση την μέση τιμή κλεισίματος της μετοχής της UFI, για τις περιόδους που εξετάζονται και προηγούνται της ανακοίνωσης για διατύπωση της Δημόσιας Πρότασης, η προτεινόμενη αντιπαροχή προσφέρει στους μετόχους της Σκοπευόμενης οικονομικό όφελος μεταξύ 6.57% και 9.55%, δηλαδή μεταξύ 0.68 σεντ και 0.96 σεντ ανά μετοχή, και ως εκ τούτου θεωρείται ότι είναι δίκαιη και εύλογη. Καθαρή Αξία Ενεργητικού Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού μιας Εταιρείας λογίζεται ως το σύνολο του ενεργητικού της μείων τις υποχρεώσεις της όπως απεικονίζονται στον Ισολογισμό που καταρτίζεται στο τέλος κάθε χρήσης. Επισημαίνεται ότι, η UFI (με βάση την ανακοίνωση της στις 10 Οκτωβρίου 2006) προχώρησε σε αγορά δυο ακινήτων συνολικής αξίας 437,500 (τα οποία εξόφλησε με αύξηση του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της όπως αναφέρεται και στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2006) και τα οποία αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού της Εταιρείας. Όπως αναφέρεται και στο προαναφερθέν Ενημερωτικό Δελτίο, το κόστος αγοράς των δυο πιο πάνω ακινήτων καθορίστηκε με βάση τον μέσο όρο δυο εκτιμήσεων που έγιναν για το κάθε ακίνητο. Λαμβάνοντας τα πιο πάνω υπόψη και εφόσον η αγορά των ακινήτων που κατέχει η Εταιρεία έχει ολοκληρωθεί πρόσφατα (3 μήνες περίπου πριν το τέλος του έτους 2006), θεωρείται ότι η δίκαιη άξια τους αντικατοπτρίζεται στον ισολογισμό της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2006 και κατ επέκταση στην ενδεικτική Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή της Εταιρείας των 7,10 σεντ. Ως εκ τούτου, η Καθαρή Αξία Ενεργητικού θεωρείται λογική σαν βάση της προσδιορισμού της Προτεινόμενης Αντιπαροχής καθώς επίσης και σαν βάση αξιολόγησης της Πρότασης. 2

3 Με βάση την ενδεικτική Καθαρή Άξια Ενεργητικού της μετοχής της UFΙ στις 31 Δεκεμβρίου 2006, δηλαδή 7,10 σεντ ανά μετοχή, η προτεινόμενη αντιπαροχή προσφέρει οικονομικό όφελος 3.9 σεντ ανά μετοχή η υπεραξία 54,9% και ως εκ τούτου θεωρείται δίκαιη και εύλογη. Τονίζουμε ότι η πιο πάνω αξιολόγηση η οποία περιλαμβάνεται και στη συνημμένη έκθεσή μας δεν αποτελεί καθ οποιονδήποτε τρόπο αποτίμηση της αξίας των τίτλων της Εταιρείας UFI ούτε και συνιστά επενδυτική συμβουλή. Η έκθεση αυτή, και η εργασία που έχει επιτελέσει η CLR Securities and Financial Services Ltd για την ετοιμασία της, υπόκεινται στους όρους και επιφυλάξεις της συμφωνίας μας ημερομηνίας 19 Μαρτίου Είμαστε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες τυχόν χρειαστείτε σχετικά με την εν λόγω αξιολόγηση. Με Εκτίμηση, CLR Securities and Financial Services Ltd 3

4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΑΤΟΜΕΊΑ ΦΑΡΜΑΚΆΣ LIMITED ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 50% ΠΛΕΟΝ ΜΙΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΕΓΙΣΤΟ 60% ΤΟΥ ΕΚΔΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ UNIFAST FINANCΕ & INVESTMENTS PUBLIC LIMITED 4

5 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η έκθεση αυτή, η οποία παρουσιάζεται στην μελέτη που επισυνάπτεται, έχει ετοιμαστεί για την αποκλειστική χρήση των προσώπων που απευθύνεται, μέσα στα πλαίσια συμμόρφωσης της Εταιρείας με τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Δημόσια Πρόταση προς Εξαγορά ή Αγορά Τίτλων και Συγχώνευση Εταιρειών Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο) Κανονισμούς. Κανένα άλλο πρόσωπο εκτός αυτών που απευθύνεται δεν μπορεί να την χρησιμοποιήσει για οποιοδήποτε σκοπό. Η έκθεση αυτή δεν μπορεί να διατεθεί, η φωτοτυπηθεί, είτε στο σύνολο της είτε μέρος της χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας. 5

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.0 ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΡΑΤHΡΙΟΤΗΤΕΣ UFI KAI ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΣΑΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ XΡΗΜΑΤΗΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ UFI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ UFI ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

7 1.0 ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Unifast Finance & Investments Public Ltd (UFI) μας έχει αναθέσει την αξιολόγηση των δυο μεθόδων καθορισμού της αντιπαροχής της Δημόσιας Πρότασης την οποία υπέβαλε η εταιρεία Λατομεία Φαρμακάς Ltd ( η Προτείνουσα ) προς τους μετόχους της εταιρείας Unifast Finance & Investments Public Ltd (UFI) (η Σκοπευόμενη ) για την απόκτηση κατ ελάχιστο 50% πλέον μιας μετοχής και κατά μέγιστο 60% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Σκοπευόμενης εταιρείας. Σκοπός της πιο κάτω αξιολόγησης είναι να επιτραπεί έκφραση άποψης ως ανεξάρτητοι από τα μέρη της Δημόσιας Πρότασης: α. Ως προς το κατά πόσο η προτεινόμενη αντιπαροχή που περιλαμβάνεται στο έγγραφο Δημόσιας Πρότασης είναι δίκαιη και εύλογη, και β. Επί της βάσεως του υπολογισμού που χρησιμοποιήθηκε προς καθορισμό της αντιπαροχής. Η αξιολόγηση η οποία παρατίθεται σ αυτή την έκθεση έχει ετοιμαστεί με βάση των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Δημόσια Πρόταση προς Εξαγορά ή Αγορά Τίτλων και Συγχώνευση Εταιρειών Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο) Κανονισμών. Μετά από εξέταση και αξιολόγηση των στοιχείων του Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2007 το οποίο μας έχει προμηθεύσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Σκοπευóμενης, όπως αυτό έχει εγκριθεί από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, έχουμε καταλήξει στην αξιολόγηση που παρατίθεται σ αυτή την έκθεσή τόσο επί της προτεινόμενης αντιπαροχής που αναφέρεται στο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης όσο και επί της βάσης του υπολογισμού που χρησιμοποιήθηκε προς καθορισμό της αντιπαροχής. Στα πλαίσια αυτής της εντολής, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η γνώμη που παρατίθεται στην έκθεση αυτή αναφορικά με την Δημόσια Πρόταση βασίζεται σε πληροφορίες τις οποίες μας παραχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Σκοπευóμενης Εταιρείας UFI, και δεν έχουμε προβεί σε οποιοδήποτε έλεγχο ή αξιολόγηση των στοιχείων που μας έχουν παραχωρηθεί ως προς την αξιοπιστία και εγκυρότητα τους. Δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση σε περίπτωση που κάποια πληροφορία, γεγονός ή πρόβλεψη που έχει δοθεί, αποδειχθεί ανακριβής ή λανθασμένη ή παραπλανητική ή μη αποδεκτή. Δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση ακόμη και στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι η Εταιρεία δεν μας κοινοποίησε σημαντικά έγγραφα ή γεγονότα. Τέλος, η CLR Securities & Financial Services Ltd, δεν έχει ευθύνη για τις συνέπειες αποφάσεων ή πράξεων της εταιρείας ή τρίτων, οι οποίες αποφάσεις ή πράξεις έχουν σαν αιτία τους τα παρακάτω συμπεράσματα. Οι μεθοδολογίες που εφαρμόζονται στην παρούσα έκθεση ως βάση αξιολόγησης της Πρότασης είναι αυτές που χρησιμοποιήθηκαν σαν βάση καθορισμού της αντιπαροχής στην Δημόσια Πρόταση. Πρέπει να αναφερθεί ότι αν εφαρμόζονταν άλλες διεθνώς αναγνωρισμένες μέθοδοι όπως η Προεξόφληση Μελλοντικών Ταμειακών Ροών (Discounted Cash Flow Analysis, για τις οποίες δεν μπορούσε να μας παρασχεθεί η απαραίτητη πληροφόρηση για να τις εφαρμόσουμε λόγω του ότι τα τελικά αποτελέσματα για το έτος 2006 δεν ήταν έτοιμα προς δημοσίευση καθώς και επειδή αρκετές από τις αναγκαίες πληροφορίες ήταν εμπιστευτικές) ή/και παραδοχές, τα αποτελέσματα ίσως να διέφεραν. Σημειώνουμε ότι οι όροι εντολής όπως μας έχουν παραχωρηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Unifast Finance & Investments Public Ltd (UFI) συμπεριλαμβάνουν την αξιολόγηση της προσφοράς μόνο στην βάση των δυο μεθόδων που παρουσιάζονται στο Έγγραφο Δημόσιας πρότασης και δεν συμπεριλαμβάνουν την χρήση άλλων μεθόδων αποτίμησης της UFI για την διεκπεραίωση της αξιολόγησης μας. Η βάση της αξιολόγησης είναι η μέση τιμή κλεισίματος της μετοχής της UFI για συγκεκριμένες περιόδους υπό εξέταση, καθώς επίσης και η ενδεικτική Καθαρή Αξία Ενεργητικού (Net Asset Value) της μετοχής της UFI στις 31 Δεκεμβρίου

8 Τονίζουμε ότι η αξιολόγηση η οποία περιλαμβάνεται στη έκθεσή μας δεν αποτελεί καθ οποιονδήποτε τρόπο αποτίμηση της αξίας των τίτλων της Εταιρείας UFI ούτε και συνιστά επενδυτική συμβουλή. 2.0 ΔΡΑΤHΡΙΟΤΗΤΕΣ UFI KAI ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΣΑΣ Η Unifast Finance & Investments Limited συστάθηκε στην Κύπρο στις 20 Σεπτεμβρίου 1989 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Αρ. Εγγραφής 37345), σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ Η Εταιρεία δραστηριοποιόταν στον τομέα των χρηματοδοτήσεων και παράλληλα με επενδύσεις σε τίτλους εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Το 1999 οι κύριες δραστηριότητες της UFI ήταν οι επενδύσεις σε τίτλους εταιρειών εισηγμένων στο ΧΑΚ. Το Δεκέμβρη του 1999, η Εταιρεία προχώρησε σε πρόσκληση προς στο κοινό για άντληση κεφαλαίων και η διαπραγμάτευση των τίτλων της άρχισε στο ΧΑΚ στις 29 Δεκεμβρίου Στις 18 Ιανουαρίου 2005, αποφασίστηκε όπως επεκταθούν οι δραστηριότητες της Εταιρείας στον τομέα ανάπτυξης γης και ακίνητων. Η κύρια δραστηριότητα της μετά την επέκταση δραστηριοτήτων είναι η ανάπτυξη ακίνητης ιδιοκτησίας και η διάθεση ή ενοικίαση των ακινήτων που θα αναπτύσσει. Η Εταιρεία αναθέτει σε τρίτους τις εργασίες ανάπτυξης της γης της, και τη διεκπεραίωση των εργασιών για ανέγερση και συμπλήρωση των έργων. Κατά το 2006, η εταιρεία προχώρησε σε έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης (ΔΠ) τα οποία παραχωρήθηκαν σε αναλογία 4 Δικαιώματα για κάθε μία μετοχή της εταιρείας ονομαστικής αξίας 3 σεντ με τιμή εξάσκησης τα 9 σεντ. Για κάθε 4 ΔΠ που ασκήθηκαν, δόθηκε μια μετοχή UFI καθώς και 1 δωρεάν Δικαίωμα Αγοράς Μετοχών 2010/2011. Η περίοδος εξάσκησης των ΔΠ ήταν μεταξύ 17 Αυγούστου 2006 και 21 Αυγούστου 2006 (συμπεριλαμβανόμενων των δυο ημερομηνιών). Η τιμή εξάσκησης των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ) 2010/2011 καθορίστηκε στα 15 σεντ με ημερομηνίες άσκησης τις τελευταίες πέντε εργάσιμες μέρες του Νοεμβρίου 2010 και Συνολικά διατέθηκαν και ασκήθηκαν ΔΠ εκ των οποίων τα εξασκήθηκαν από τη συνδεδεμένη εταιρεία Fakas Investments and Development Ltd με αντάλλαγμα ακίνητη περιουσία αξίας , ένα τεμάχιο γης έκτασης τ.μ. στη Νήσου στη Λευκωσία και ένα τεμάχιο γης έκτασης τ.μ. στο Καϊμακλί στη Λευκωσία, σύμφωνα με τους όρους του Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρείας ημερομηνίας 16 Ιουνίου Από την όλη διαδικασία η εταιρεία άντλησε ,91, περιλαμβανομένης της αξίας του προαναφερόμενου ακινήτου. Σύμφωνα με την άσκηση των ΔΠ παραχωρήθηκαν ΔΑΜ. Το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε από ,11 διαιρεμένο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 3 σεντ εκάστη πριν την εξάσκηση των ΔΠ, σε ,08 διαιρεμένο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 3 σεντ εκάστη. Στις 19 Οκτωβρίου 2006, οι μετοχές καθώς και ΔΑΜ της UFI οι οποίες προέκυψαν από τη διάθεση των μη ασκηθέντων ΔΠ της εταιρείας εισάχθηκαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Όπως αναφέρονται στο έγγραφο Δημόσιας Πρότασης ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2006, οι σκοποί και προθέσεις της Προτείνουσας έναντι της Σκοπευόμενης σε σχέση με την Δημόσια Πρόταση είναι οι ακόλουθοι: «Η προτείνουσα Εταιρεία προτίθεται να διατηρήσει τις δραστηριότητες της Σκοπευόμενης στον τομέα ανάπτυξης γης και ακίνητων στην Κύπρο, αλλά και μελετώντας προοπτικές επένδυσης στο εξωτερικό. Αναφορικά με τους σκοπούς άντλησης κεφαλαίων που αναφέρει η Σκοπευόμενη στο Ενημερωτικό της Δελτίο ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2006 σε σχέση με την άντληση κεφαλαίων από Δικαιώματα Προτίμησης και Δικαιώματα αγοράς, η Προτείνουσα προτίθεται να υλοποιήσει το πρώτο έργο στο Καϊμακλί το οποίο αποτελείται από 47 διαμερίσματα. 8

9 Η υλοποίηση του δεύτερου έργου στην Νήσου το οποίο θα αποτελείται από 7 κατοικίες και είχε αναφερθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο θα μελετηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο από την Προτείνουσα. Επίσης, η Εταιρεία Λατομεία Φαρμακάς Λίμιτεδ στοχεύει στην προοπτική ανάπτυξης γης και ακίνητων στην Κύπρο και το εξωτερικό μέσω της Σκοπευόμενης Εταιρείας αξιοποιώντας τη μέχρι σήμερα πορεία της Εταιρείας Α. Panayides Contracting Public Limited και αφετέρου τις συνεργασίες που δύναται να προκύψουν από την τεχνογνωσία και διευρυμένη παρουσία της Εταιρείας Α. Panayides Contracting Public Limited στην Κύπρο μέσω της Σκοπευόμενης Εταιρείας. Προθέσεις της Προτείνουσας Εταιρείας ως προς τις Δραστηριότητες της UFI Η Προτείνουσα δεν προτίθεται να προβεί σε αλλαγή δραστηριοτήτων της Σκοπευόμενης Εταιρείας και θα παραμείνουν ως έχουν σήμερα. Προθέσεις της Προτείνουσας Εταιρείας ως προς την Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της UFI Η Προτείνουσα προτίθεται να επιφέρει αλλαγές Διοικητικό Συμβούλιο της Σκοπευόμενης Εταιρείας ούτως ώστε να αντιπροσωπεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Προθέσεις της Προτείνουσας Εταιρείας ως προς την Πολιτική απασχόλησης για τους εργαζομένους της UFI H UFI δεν εργοδοτεί προσωπικό πέραν του εκτελεστικού της προέδρου κ. Νεκτάριου Φάκα. Με την επιτυχία της Δημόσιας Πρότασης το συμβόλαιο εργοδότησης του κ. Φάκα θα τερματιστεί. Προθέσεις της Προτείνουσας Εταιρείας ως προς το Καταστατικό της UFI Η Προτείνουσα δεν προτίθεται να επιφέρει αλλαγές στο Καταστατικό της Σκοπευόμενης Εταιρείας. Προθέσεις της Προτείνουσας Εταιρείας ως προς τη χρήση των στοιχείων ενεργητικού της UFI Η Προτείνουσα δεν προτίθεται να αλλάξει τη χρήση των στοιχείων ενεργητικού της Σκοπευόμενης.» 3.0 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Σύμφωνα με το έγγραφο Δημόσιας Πρότασης ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2007 η Δημόσια Πρόταση υπόκειται στους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις: «Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της Δημόσιας Πρότασης είναι ότι το ολικό άθροισμα ποσοστού που θα κατέχει η Προτείνουσα Εταιρεία στο εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της UFI μετά τη λήξη αποδοχής της δημόσιας πρότασης και την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής από τους μετόχους της UFI που αποδέχονται την Πρόταση, να είναι κατ ελάχιστο 50% πλέον μίας μετοχής, ήτοι κατ ελάχιστο μετοχές. Σε περίπτωση που οι μετοχές των Αποδεκτών υπερβούν το 60% του εκδομένου κεφαλαίου της Σκοπευόμενης Εταιρείας, ήτοι κατά μέγιστο μετοχές, τότε το ποσοστό πέραν του 60% θα κατανεμηθεί κατ αναλογία στους Αποδέκτες ώστε να μειωθεί ανάλογα ο αριθμός των μετοχών τους που θα αποκτήσει η Προτείνουσα Εταιρεία και να επιτευχθεί ίση μεταχείριση των Αποδεκτών.» Όπως επεξηγείται στο έγγραφο Δημόσιας Πρότασης, ο κάθε μέτοχος της UFI που θα αποδεχτεί την Δημόσια Πρόταση θα πάρει ως αντιπαροχή 11 σεντ (περίπου 0.19 Ευρώ) σε μετρητά για κάθε μια μετοχή της UFI. Αξιολόγηση της προτεινόμενης αντιπαροχής ακολουθεί στα μέρη 4 και 5 της έκθεσης αυτής. 9

10 4.0 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ XΡΗΜΑΤΗΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ UFI 4.1 Σχολιασμός Μεθόδου Η χρηματιστηριακή αξία μιας μετοχής καθορίζεται από τις δυνάμεις της αγοράς και αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες των επενδυτών ως συνόλου για την αξία μιας εταιρείας. Επομένως η χρήση της χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής της Σκοπευόμενης για σκοπούς προσδιορισμού της προτεινόμενης αντιπαροχής κρίνεται λογική ως μέθοδος προσδιορισμού της δίκαιης αξίας της μετοχής, δεδομένου ότι οι μετοχές της UFI είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι οι χρηματιστηριακές τιμές μπορεί να επηρεαστούν είτε αρνητικά είτε θετικά από παράγοντες όπως η ρευστότητα, η αποδοτική πληροφόρηση, οι κυρίαρχες συνθήκες της οικονομίας κλπ. Για να αποφευχθούν τυχόν στρεβλώσεις στις τιμές από παράγοντες που πιθανόν να επικρατούν στο χρηματιστήριο κατά τη διάρκεια μιας ημέρας ή λίγων ημερών, η επιλογή περιόδων ενός, τριών, έξι και 12 μηνών θεωρείται εύλογη. Η χρήση του μέσου όρου των τιμών κλεισίματος στο Χρηματιστήριο κατά τις περιόδους που εξετάζονται στο μέρος 4 αυτής της έκθεσης, θεωρείται εύλογη δεδομένων των θετικών συνθηκών που επικρατούν στη χρηματιστηριακή αγορά. 4.2 Ανάλυση Δεδομένων Για την αξιολόγηση της Δημόσιας Πρότασης ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2007 με βάση την αγοραία αξία της μετοχής της UFI στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου έγινε σύγκριση της μέσης τιμής κλεισίματος της μετοχής της UFI όπως διαμορφώθηκε κατά τον ένα μήνα, τους τρεις μήνες, έξι μήνες και 12 μήνες που προηγήθηκαν της επίσημης ανακοίνωσης της Δημόσιας Πρότασης (12 Φεβρουαρίου 2007). Η ανάλυση φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί: Αξιολόγηση αντιπαροχής με βάση την Μέση Τιμή Κλεισίματος των ακόλουθων περιόδων που προηγήθηκαν της ημερομηνίας της επίσημης ανακοίνωσης για διατύπωση Δημόσιας Πρότασης (12 Φεβρουαρίου 2007) 1 Μήνας 3 Μήνες 6 Μήνες 12 Μήνες Μέση Τιμή Κλεισίματος ( ) Ενδεικτική Μέση Τιμή Κλεισίματος (Ευρώ) Προτεινόμενη Αντιπαροχή ( ) Ενδεικτική Προτεινόμενη Αντιπαροχή (Ευρώ) Οικονομικό Όφελος Ανά Μετοχή ( ) Ενδεικτικό Όφελος Ανά Μετοχή (Ευρώ) Οικονομικό Όφελος Ανά Μετοχή (%) 9.26% 9.55% 9.12% 6.57% *Τιμή Συναλλάγματος ΛΚ/EUR = Περίοδος ενός μήνα πριν την ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης Κατά την περίοδο αυτή η μέση τιμή κλεισίματος της μετοχής της UFI ανήλθε στα σεντ. Η προσφερόμενη αντιπαροχή στην περίπτωση αυτή προσφέρει οικονομικό όφελος της τάξης του 9,26% πάνω από την άξια της UFI που αναλογεί σε 0.93 σεντ υπεραξία ανά μετοχή. Περίοδος τριών μηνών πριν την ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης Η μέση τιμή κλεισίματος της μετοχής της UFI ανήλθε στα σεντ. Η προσφερόμενη αντιπαροχή στην περίπτωση αυτή προσφέρει οικονομικό όφελος της τάξης του 9,55% πάνω από την άξια της UFI που αναλογεί σε 0.95 σεντ υπεραξία ανά μετοχή. Περίοδος έξι μηνών πριν την ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης Όπως φαίνεται στον πίνακα, η μέση τιμή κλεισίματος της μετοχής της UFI ανήλθε στα σεντ. Η προσφερόμενη αντιπαροχή στην περίπτωση αυτή προσφέρει οικονομικό όφελος της τάξης του 9,12% πάνω από την άξια της UFI που αναλογεί σε 0.92 σεντ υπεραξία ανά μετοχή. 10

11 Περίοδος 12 μηνών πριν την ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης Κατά την περίοδο αυτή η μέση τιμή κλεισίματος της μετοχής ης μετοχής της UFI ανήλθε στα σεντ. Η προσφερόμενη αντιπαροχή στην περίπτωση αυτή προσφέρει οικονομικό όφελος της τάξης του 6,57% πάνω από την άξια της UFI που αναλογεί σε 0.68 σεντ υπεραξία ανά μετοχή. 4.3 Σχολιασμός και Συμπεράσματα Μεθόδου Θεωρείται ότι, λόγω του ότι οι τίτλοι της Σκοπευόμενης Εταιρείας είναι εισηγμένοι στο ΧΑΚ, η μέση τιμή κλεισίματος τη μετοχής της UFI παρέχει μια λογική βάση αξιολόγησης της Δημόσιας Πρότασης. Με βάση την μέση τιμή κλεισίματος της μετοχής της UFI, για τις περιόδους που εξετάζονται και προηγούνται της ανακοίνωσης για διατύπωση της Δημόσιας Πρότασης, η προτεινόμενη αντιπαροχή προσφέρει στους μετόχους της Σκοπευόμενης οικονομικό όφελος μεταξύ 6.57% και 9.55%, δηλαδή μεταξύ 0.68 σεντ και 0.96 σεντ ανά μετοχή, και ως εκ τούτου θεωρείται ότι είναι δίκαιη και εύλογη. 5.0 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ UFI 5.1 Σχολιασμός Μεθόδου Στο Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2007, παρουσιάζεται η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (Net Asset Value) της UFI (η οποία βασίζεται στην περιουσιακή διάρθρωση της Εταιρείας) ως εναλλακτική μέθοδος προσδιορισμού της προτεινόμενης αντιπαροχής. Με την ανακοίνωση της UFI ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2007, με την οποία παρουσιάστηκαν τα μη ελεγμένα ενδεικτικά αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2006, η Καθαρή Αξία Ενεργητικού της UFI ανήλθε σε 7.10 σεντ ανά μετοχή (περίπου Ευρώ). Επισύρουμε την προσοχή σας στο ότι δεν έχουμε προβεί σε κανένα έλεγχο της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ως προς την εγκυρότητα των δεδομένων που παρουσιάζονται τόσο στο Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2007 όσο και στην ανακοίνωση της Σκοπευόμενης Εταιρείας ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2007, και ως εκ τούτου δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση σε περίπτωση που κάποια πληροφορία, γεγονός ή πρόβλεψη που έχει δοθεί, αποδειχθεί ανακριβής ή λανθασμένη ή παραπλανητική ή μη αποδεκτή. Η ενδεικτική Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2006 όπως ανακοινώθηκε από την UFI στις 23 Ιανουαρίου 2007 χρησιμοποιείται και ως βάση αξιολόγησης στην έκθεση αυτή. Επισημαίνεται ότι, τα τελικά αποτελέσματα για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2006 δεν έχουν ακόμα δημοσιευτεί από την Σκοπευόμενη Εταιρεία και ως εκ τούτου δεν μας έχουν παρασχεθεί. Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού μιας Εταιρείας λογίζεται ως το σύνολο του ενεργητικού της μείων τις υποχρεώσεις της όπως απεικονίζονται στον Ισολογισμό που καταρτίζεται στο τέλος κάθε χρήσης. Επισημαίνεται ότι, η UFI (με βάση την ανακοίνωση της στις 10 Οκτωβρίου 2006) προχώρησε σε αγορά δυο ακινήτων συνολικής αξίας 437,500 (τα οποία εξόφλησε με αύξηση του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της όπως αναφέρεται και στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2006) και τα οποία αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού της Εταιρείας. Όπως αναφέρεται και στο προαναφερθέν Ενημερωτικό Δελτίο, το κόστος αγοράς των δυο πιο πάνω ακινήτων καθορίστηκε με βάση τον μέσο όρο δυο εκτιμήσεων που έγιναν για το κάθε ακίνητο. Λαμβάνοντας τα πιο πάνω υπόψη και εφόσον η αγορά των ακινήτων που κατέχει η Εταιρεία έχει ολοκληρωθεί πρόσφατα (3 μήνες περίπου πριν το τέλος του έτους 2006), θεωρείται ότι η δίκαιη άξια τους αντικατοπτρίζεται στον ισολογισμό της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2006 και κατ επέκταση στην ενδεικτική Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή της Εταιρείας των 7,10 σεντ. Ως εκ τούτου, η Καθαρή Αξία Ενεργητικού θεωρείται λογική σαν βάση της προσδιορισμού της Προτεινόμενης Αντιπαροχής καθώς επίσης και σαν βάση αξιολόγησης της Πρότασης. 11

12 5.2 Ανάλυση Ενδεικτικών Δεδομένων για το Έτος που Έληξε 31 Δεκεμβρίου 2006 Μετά από ανάλυση των δεδομένων που παρουσιάζονται στο Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2007, και τα ενδεικτικά αποτελέσματα της UFI για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2006, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί στις 23 Ιανουαρίου 2007 από την Σκοπευόμενη Εταιρεία, έγινε επίσης αξιολόγηση της Δημόσιας Πρότασης με βάση την Καθαρή Άξια Ενεργητικού της UFI. Σημειώνεται ότι η δίκαιη και λογική αξία του καθαρού ενεργητικού της Σκοπευόμενης Εταιρείας δεν έχει ελεγχθεί ή αξιολογηθεί με οποιοδήποτε τρόπο από εμάς. Η αξιολόγηση με βάση την ενδεικτική Καθαρή Αξία Ενεργητικού για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2006 παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: Αξιολόγηση αντιπαροχής με βάση την Ενδεικτικη Καθαρή Αξία Ενεργητικου της μετοχής της UFI 31 Δεκεμβριου 2006 Ενδεικτική Καθαρή Aξία Ενεργητικού ανά μετοχή της UFI ( ) Ενδεικτική Καθαρή Aξία Ενεργητικού ανά μετοχή της UFI (Ευρώ) Προτεινόμενη Αντιπαροχή ( ) Προτεινόμενη Αντιπαροχή (Ευρώ) Οικονομικό Όφελος Ανά Μετοχή ( ) Οικονομικό Όφελος Ανά Μετοχή (Ευρώ) Οικονομικό Όφελος Ανά Μετοχή (%) 54.93% Όπως φαίνεται στον πίνακα πιο πάνω, η προτεινόμενη αντιπαροχή προσφέρει οικονομικό όφελος 3.9 σεντ ανά μετοχή ή υπεραξία 54,9% πάνω από την ενδεικτική Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή της UFI όπως ανακοινώθηκε από την Εταιρεία στις 23 Ιανουαρίου 2007 (7,10 σεντ ανά μετοχή) και ως εκ τούτου θεωρείται δίκαιη και εύλογη. 6.0 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Οι μεθοδολογίες που εφαρμόζονται στην παρούσα έκθεση ως βάση αξιολόγησης της Πρότασης είναι αυτές που χρησιμοποιήθηκαν σαν βάση καθορισμού της αντιπαροχής στην Δημόσια Πρόταση όπως καθορίζονται από τους όρους εντολής. Πρέπει να αναφερθεί ότι αν εφαρμόζονταν άλλες διεθνώς αναγνωρισμένες μέθοδοι όπως η Προεξόφληση Μελλοντικών Ταμειακών Ροών (Discounted Cash Flow Analysis για τις οποίες δεν μπορούσε να μας παρασχεθεί η απαραίτητη πληροφόρηση για να τις εφαρμόσουμε λόγω του ότι τα τελικά αποτελέσματα για το έτος 2006 δεν ήταν έτοιμα προς δημοσίευση καθώς και επειδή αρκετές από τις αναγκαίες πληροφορίες ήταν εμπιστευτικές) ή/και παραδοχές, τα αποτελέσματα ίσως να διέφεραν. Με βάση τα συμπεράσματα των δυο μεθόδων αξιολόγησης όμως παρουσιάζονται στα μέρη 4 και 5 της έκθεσης αυτής προκύπτει ότι, η χρήση της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού της UFI καθώς και της Χρηματιστηριακής Αξίας της μετοχής της UFI ως βάσεις προσδιορισμού της αντιπαροχής της Δημόσιας Πρότασης και κατ επέκταση ως βάσεις αξιολόγησης της, θεωρείται λογική. Χρηματιστηριακή Αξία Μετοχής UFI Όσον αφορά την χρήση της Χρηματιστηριακής Αξίας της μετοχής της UFI, θεωρείται, λόγω του ότι οι τίτλοι της Σκοπευόμενης Εταιρείας είναι εισηγμένοι στο ΧΑΚ και παρουσιάζουν επαρκή εμπορευσιμότητα, ότι η μέση τιμή κλεισίματος της μετοχής παρέχει μια λογική βάση αξιολόγησης της Δημόσιας Πρότασης. Με βάση την μέση τιμή κλεισίματος της μετοχής της UFI, για τις περιόδους που εξετάζονται και προηγούνται της ανακοίνωσης για διατύπωση της Δημόσιας Πρότασης, η προτεινόμενη αντιπαροχή προσφέρει στους μετόχους της Σκοπευόμενης οικονομικό όφελος μεταξύ 6.57% και 9.55%, δηλαδή μεταξύ 0.68 σεντ και 0.96 σεντ ανά μετοχή, και ως εκ τούτου θεωρείται ότι είναι δίκαιη και εύλογη. 12

13 Καθαρή Αξία Ενεργητικού Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού μιας Εταιρείας λογίζεται ως το σύνολο του ενεργητικού της μείων τις υποχρεώσεις της όπως απεικονίζονται στον Ισολογισμό που καταρτίζεται στο τέλος κάθε χρήσης. Επισημαίνεται ότι, η UFI (με βάση την ανακοίνωση της στις 10 Οκτωβρίου 2006) προχώρησε σε αγορά δυο ακίνητων συνολικής αξίας 437,500 (τα οποία εξόφλησε με αύξηση του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της όπως αναφέρεται και στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2006) και τα οποία αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού της Εταιρείας. Όπως αναφέρεται και στο προαναφερθέν Ενημερωτικό Δελτίο, το κόστος αγοράς των δυο πιο πάνω ακινήτων καθορίστηκε με βάση τον μέσο όρο δυο εκτιμήσεων που έγιναν για το κάθε ακίνητο. Λαμβάνοντας τα πιο πάνω υπόψη και εφόσον η αγορά των ακινήτων που κατέχει η Εταιρεία έχει ολοκληρωθεί πρόσφατα (3 μήνες περίπου πριν το τέλος του έτους 2006), θεωρείται ότι η δίκαιη άξια τους αντικατοπτρίζεται στον ισολογισμό της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2006 και κατ επέκταση στην ενδεικτική Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή της Εταιρείας των 7,10 σεντ. Ως εκ τούτου, η Καθαρή Αξία Ενεργητικού θεωρείται λογική σαν βάση της προσδιορισμού της Προτεινόμενης Αντιπαροχής καθώς επίσης και σαν βάση αξιολόγησης της Πρότασης. Με βάση την ενδεικτική Καθαρή Άξια Ενεργητικού της μετοχής της UFΙ στις 31 Δεκεμβρίου 2006, δηλαδή 7,10 σεντ ανά μετοχή, η προτεινόμενη αντιπαροχή προσφέρει οικονομικό όφελος 3.9 σεντ ανά μετοχή η υπεραξία 54,9% και ως εκ τούτου θεωρείται δίκαιη και εύλογη. 13

Αξιολόγηση της ηµόσιας Πρότασης της εταιρείας Avacom Public Company Limited για εξαγορά 100% της εταιρείας Ceilfloor Public Company Ltd

Αξιολόγηση της ηµόσιας Πρότασης της εταιρείας Avacom Public Company Limited για εξαγορά 100% της εταιρείας Ceilfloor Public Company Ltd CLR FINANCIAL SERVICES LTD CLR House 26 Vironos Avenue,1096 PO.Box 24626, 1301 Nicosia Telephone 357 22898898 Fax 357 22673457 E-mail clrfs@clrfn.com Website www.clrfn.com ιοικητικό Συµβούλιο Ceilfloor

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η έκθεση αυτή, η οποία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED

A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED σχετικά με τη δημόσια πρόταση (η «Δημόσια Πρόταση») της εταιρείας Sothepro Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100%

Διαβάστε περισσότερα

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου. Μιχάλης Μιχαήλ Γραμματέας. Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Αρ. Φαξ:

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου. Μιχάλης Μιχαήλ Γραμματέας. Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Αρ. Φαξ: ΖRP Ανακοίνωση της εταιρείας Α. Ζορπάς & Υιοί Δημόσια Λτδ για να εκφράσει τις απόψεις της περί της Δημόσιας Πρότασης από τους κκ. Κώστα, Αναστάσιο και Δημήτρη Ζορπά (29/05/2012) Βάσει του άρθρου 33(2)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC 19/05/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC Βάσει του άρθρου 33(2) του περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµου του 2007, Ν41(Ι)/2007, το ιοικητικό Συµβούλιο της Muskita Aluminium

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC CYPRUS TRADING CORPORATION PLC Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Cyprus Trading Corporation Plc επί της Δημόσιας Πρότασης της Ν.K. Shacolas Holdings Ltd για απόκτηση του 100% του εκδομένου μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

Λεμεσός, 2 Οκτωβρίου Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία. Αξιότιμοι Κύριοι, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λεμεσός, 2 Οκτωβρίου Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία. Αξιότιμοι Κύριοι, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Alliance International Reinsurance Public Company Limited Postal Address P O Box 58138, CY-3731 Limassol, Cyprus E-mail Info@AllianceReinsurance.com Business Address Lophitis Business Center, 7th Floor,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αξιολόγησης της προτεινόμενης αντιπαροχής σχετικά με την υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης

Έκθεση αξιολόγησης της προτεινόμενης αντιπαροχής σχετικά με την υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης Έκθεση αξιολόγησης της προτεινόμενης αντιπαροχής σχετικά με την υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης από τους κ.κ. Παναγιώτη Δημητρίου, Μάριο Δημητρίου, Αλέξη Δημητρίου, Μιχάλη Δημητρίου και Λουκία Δημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

EUROPROFIT CAPITAL INVESTORS PUBLIC LTD 26 Byron Avenue Laiki Capital House, 1096 Nicosia Tel: Fax: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

EUROPROFIT CAPITAL INVESTORS PUBLIC LTD 26 Byron Avenue Laiki Capital House, 1096 Nicosia Tel: Fax: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ EUROPROFIT CAPITAL INVESTORS PUBLIC LTD 26 Byron Avenue Laiki Capital House, 1096 Nicosia Tel: 22367367 Fax: 22680953 11 εκεµβρίου 2012 Συµβούλιο Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Λεωφόρος Βύρωνος 71-73 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD Το Διοικητικό Συμβούλιο της Rolandos Enterprises Public Ltd επισυνάπτει τη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια πρόταση από τον κ. Λοΐζου Κ. Ρολάνδο

Διαβάστε περισσότερα

5. Τις προθέσεις των Προτεινόντων ως αναφέρονται στο Έγγραφο της ημόσιας Πρότασης,

5. Τις προθέσεις των Προτεινόντων ως αναφέρονται στο Έγγραφο της ημόσιας Πρότασης, Άποψη του ιοικητικού Συμβουλίου Kanika Hotels Plc επί της ημόσιας Πρότασης των Kanika Group Limited, A. Kapetanios Holdings Limited, Σπύρου Θ. Καραολή, Γιώργου Θ. Καραολή, Μάριου Θ. Καραολή, Ανδρέα Χ Ηράκλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Λευκωσία 30 Αυγούστου Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Λευκωσία 30 Αυγούστου Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λευκωσία 30 Αυγούστου 2007 Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας Θα θέλαµε να πληροφορήσουµε το επενδυτικό κοινό ότι το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ANNOUNCEMENT OF PUBLIC OFFER ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ANNOUNCEMENT OF PUBLIC OFFER ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 0080/00017014/el Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου (Συζητήσεις για μερίσματα/τόκοι/ νέα χρηματοοικονομικά ANNOUNCEMENT OF PUBLIC OFFER ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ μέσα/μετατροπή μετοχική κεφαλαίου/κτλ) NEMESIS

Διαβάστε περισσότερα

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, C.C.C. Secretarial Limited Γραμματέας

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, C.C.C. Secretarial Limited Γραμματέας 13 Δεκεμβρίου 2011 Κος Νώντας Μεταξάς Γενικός Διευθυντής Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιότιμε κύριε Μεταξά, Θέμα: Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της C.C.C. Holdings and

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ AMATHUS PUBLIC LIMITED ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 35.218.480 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 17.609.240 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΑΪΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α τριμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτουμε ανακοίνωση και αποτελέσματα για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη του ιοικητικού Συµβουλίου της Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ επί της ηµόσιας Πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για απόκτ

Άποψη του ιοικητικού Συµβουλίου της Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ επί της ηµόσιας Πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για απόκτ ΑΘΗΝΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ Άποψη του ιοικητικού Συµβουλίου της Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ επί της ηµόσιας Πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για απόκτηση µέχρι 100% του

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009 Επιθυμούμε να σας ανακοινώσουμε ότι στις 7/12/2009 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Της Εταιρείας: SAFS HOLDINGS PUBLIC LIMITED Θέμα: Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

Της Εταιρείας: SAFS HOLDINGS PUBLIC LIMITED Θέμα: Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Της Εταιρείας: SAFS HOLDINGS PUBLIC LIMITED Θέμα: Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε στις 31 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

14 η Μαρτίου Προκειμένου να καταλήξουμε στην άποψή μας μελετήσαμε τα παρακάτω :

14 η Μαρτίου Προκειμένου να καταλήξουμε στην άποψή μας μελετήσαμε τα παρακάτω : Προς τo: 1. Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ (Unibrain) Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Λογισμικών και Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πολλαπλών Χρήσεων 2. Διοικητικό Συμβούλιο της Hellas on Line Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

Πρότασης. Με βάση τα δεδομένα αυτά, η προτεινόμενη αντιπαροχή υπερβαίνει την τιμή κλεισίματος κατά 20,79%, και 8,59% αντίστοιχα.

Πρότασης. Με βάση τα δεδομένα αυτά, η προτεινόμενη αντιπαροχή υπερβαίνει την τιμή κλεισίματος κατά 20,79%, και 8,59% αντίστοιχα. Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Aristo Developers Plc επί της Δημόσιας Πρότασης της Dolphin Capital Atlantis Ltd για το 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Aristo Developers Plc Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ GEORGE S. GALATARIOTIS & SONS LTD, GALA SECURITIES PUBLIC COMPANY

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ενόψει των παραπάνω, το ιοικητικό Συµβούλιο διατυπώνει, σύµφωνα µε το άρθρο 33 του Νόµου την ακόλουθη αιτιολογηµένη γνώµη του:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ενόψει των παραπάνω, το ιοικητικό Συµβούλιο διατυπώνει, σύµφωνα µε το άρθρο 33 του Νόµου την ακόλουθη αιτιολογηµένη γνώµη του: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γνώµη του ιοικητικού Συµβουλίου της CHRISTIS DAIRIES PUBLIC LIMITED σχετικά µε την Υποχρεωτική ηµόσια Πρόταση της VIVARTIA A.B.E.E. για την απόκτηση κατά µέγιστο του 100% του εκδοµένου µετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 9 Ιουνίου, 2008, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

0036/ /el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις CYVENTURE CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD EXE

0036/ /el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις CYVENTURE CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD EXE 0036/00020281/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις CYVENTURE CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD Ανακοίνωση ΔΣ αναφορικά με τη Δημόσια Πρόταση από την εταιρεία SFS Επισυνάπτεται ανακοίνωση συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε μία πλήρως πληρωθείσα συνήθη μετοχή της USB Bank Plc ονομαστικής αξίας 0,57 προσφέρονται ως αντιπαροχή 0,80 σε μετρητά.

Για κάθε μία πλήρως πληρωθείσα συνήθη μετοχή της USB Bank Plc ονομαστικής αξίας 0,57 προσφέρονται ως αντιπαροχή 0,80 σε μετρητά. Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της USB BANK PLC σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της Εταιρείας BLC BANK S.A.L. για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού της κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0072/00020716/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD UNI Attachments: 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

0063/00012862/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD KRO

0063/00012862/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD KRO 0063/00012862/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD Δημόσια Πρόταση Σας επισυνάπτουμε ανακοίνωση σχετικά με τη σημερινή συνεδρία του Δ.Σ. που

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιημένος συνοπτικός λογαριασμός αποτελεσμάτων 3 Ενοποιημένος συνοπτικός ισολογισμός 4 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΚΔΟΤΗ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΚΔΟΤΗ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΣ Παράρτημα 2 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΚΔΟΤΗ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΣ Παρακαλώ όπως στις ερωτήσεις στις οποίες υπάρχει επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο USB BANK PLC

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο USB BANK PLC Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο USB BANK PLC Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο της USB BANK PLC, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2010. ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Accountants & Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR

Διαβάστε περισσότερα

0071/ /el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις INTERFUND INVESTMENTS PLC INF

0071/ /el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις INTERFUND INVESTMENTS PLC INF 0071/00005169/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις INTERFUND INVESTMENTS PLC ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΑΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ: 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ) 2. ΈΚΘΕΣΗ / ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ σε μετρητά ύψους 0,06 κατά μετοχή - υπό μορφή μετοχών ύψους 0,50 κατά μετοχή

ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ σε μετρητά ύψους 0,06 κατά μετοχή - υπό μορφή μετοχών ύψους 0,50 κατά μετοχή Ανακοίνωση Οικονομικό Ημερολόγιο ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ 2010 - σε μετρητά ύψους 0,06 κατά μετοχή - υπό μορφή μετοχών ύψους 0,50 κατά μετοχή Λευκωσία, 30 Αυγούστου 2010 Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε ένα Μετατρέψιμο Ομόλογο της USB Bank Plc ονομαστικής αξίας 1,00 προσφέρονται ως αντιπαροχή 1,00 σε μετρητά.

Για κάθε ένα Μετατρέψιμο Ομόλογο της USB Bank Plc ονομαστικής αξίας 1,00 προσφέρονται ως αντιπαροχή 1,00 σε μετρητά. Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της USB BANK PLC σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της Εταιρείας BLC BANK S.A.L. για την απόκτηση μέχρι και του 100% των Μετατρέψιμων Ομολόγων της USB BANK PLC. Το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για την περίοδο 10 Μαΐου, Μαΐου, 2013 Επισυνάτπεται ανακοίνωση

Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για την περίοδο 10 Μαΐου, Μαΐου, 2013 Επισυνάτπεται ανακοίνωση 0042/00003088/el Ετήσιο Δελτίο SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για την περίοδο 10 Μαΐου, 2012 21 Μαΐου, 2013 Επισυνάτπεται ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 28 Φεβρουαρίου 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λευκωσία, 28 Φεβρουαρίου 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λευκωσία, 28 Φεβρουαρίου 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η SEA STAR CAPITAL PLC (η «Εταιρεία) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (το «ΔΣ») συνήλθε στις 28 Φεβρουαρίου 2011 και ενέκρινε την ένδειξη ενοποιημένου

Διαβάστε περισσότερα

ZRP- Ανακοίνωση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων του 2012 (31/08/2012)

ZRP- Ανακοίνωση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων του 2012 (31/08/2012) ZRP- Ανακοίνωση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων του 2012 (31/08/2012) Δια της παρούσης σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Α. Ζορπάς & Υιοί Δημόσια Λτδ, σε συνεδρίασή του η οποία πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ KAI ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ KAI ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ανακοίνωση ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΧΡΙ 645.327.822 ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 1,00 ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ KAI ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd.

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd. 0067/00014799/el Ένδειξη Αποτελέσματος LCP Holdings and Investments Public Ltd LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2015 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2015 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd 0076/00012757/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2015 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd Επισυνάπτεται Ανακοίνωση ELF Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34. 26 Ιουλίου 2012 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Έγκριση και Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Τρίαινα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Εταιρεία») που

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Α. Αριθμός μετοχών της Εταιρείας που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας:

Α. Αριθμός μετοχών της Εταιρείας που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας: Αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΒΑΡΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρίας «Θ.Β. FASHION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση

Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση 0005/00016109/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD CYTR Attachments: 1. Αποτελέσματα 1ης τριμηνίας 2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, Η ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, Η ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 0072/00017163/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, Η ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη Αποτελέσματος

Ένδειξη Αποτελέσματος 0042/00010737/el Ένδειξη Αποτελέσματος SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Ένδειξη Αποτελέσματος Ένδειξη Αποτελέσματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 SFS Attachment: 1. Ένδειξη Αποτελέσματος Regulated

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. 0087/00010770/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. Attachments: 1. Ενοποιημένη Οκ Κατ 2014 2. Επεξηγηματική Οικ Κατ 2014 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Επισυνάπτουμε μη εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις

Εξαμηνιαία Επισυνάπτουμε μη εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις Εξαμηνιαία Επισυνάπτουμε μη εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις 0065/00004387/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD FRH Attachments: 1. Εξαμηνιαία 2. Διαχείριση 3. Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Προβλεπόµενη Χρήση σύµφωνα µε την από Γ.Σ. & το Ενηµερωτικό ελτίο. ιατεθέντα κεφάλαια έως 31/12/2006

Προβλεπόµενη Χρήση σύµφωνα µε την από Γ.Σ. & το Ενηµερωτικό ελτίο. ιατεθέντα κεφάλαια έως 31/12/2006 ΕΚΘΕΣΗ.Σ. σύµφωνα µε το άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την 29 η Ιουνίου 2007 Σύµφωνα µε το άρθρο 289 του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ανεξάρτητου Ειδικού Εμπειρογνώμονα ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

Ανεξάρτητου Ειδικού Εμπειρογνώμονα ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ανεξάρτητου Ειδικού Εμπειρογνώμονα 1 της προτεινόμενης αντιπαροχής των 0,05842 ανά μετοχή σε μετρητά που προσφέρει η ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED στo πλαίσιο της Υποχρεωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ &

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ & 17 Μαΐου 2012 1. Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 2. Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση των ενδεικτικών μη ελεγμένων Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση.

Έγκριση των ενδεικτικών μη ελεγμένων Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση. 0087/00015002/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC Έγκριση των ενδεικτικών μη ελεγμένων Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

15η Ετήσια Γενική Συνέλευση

15η Ετήσια Γενική Συνέλευση 15η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου 2015 Ημερήσια Διάταξη Ετήσια Γενική Συνέλευση Χαιρετισμός Προέδρου Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Μελέτη και Έγκριση Έκθεσης Δ.Σ. Μελέτη & Έγκριση Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «HELLAS ONLINE» Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σύμφωνα με την Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 01/2006, το άρθρο 17 του Περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

30 Μαΐου Της Εταιρείας: DIMCO PLC. Θέµα: Ετήσιο ελτίο

30 Μαΐου Της Εταιρείας: DIMCO PLC. Θέµα: Ετήσιο ελτίο 30 Μαΐου 2012 Της Εταιρείας: DIMCO PLC Θέµα: Ετήσιο ελτίο 2010-2011 Επισυνάπτουµε το Ετήσιο ελτίο της Εταιρείας για την περίοδο από 14/04/2011-30/04/2012, το οποίο ετοιµάστηκε προς συµµόρφωση µε τις πρόνοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. από τους

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. από τους ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (με βάση τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 και της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 του 2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 2 Συνοπτική κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων εξαμηνίας

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝ ΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ένδειξη αποτελέσµατος και επεξηγηµατική κατάσταση 2-3 Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι 27 Απριλίου 2010 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Cytrustees Investment Public Co Ltd για την 1 η τριµηνία που έληξε στις 31

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ PRIMETEL PLC. Προς τους μετόχους της SPIDERNET SERVICES PUBLIC LIMITED

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ PRIMETEL PLC. Προς τους μετόχους της SPIDERNET SERVICES PUBLIC LIMITED ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (με βάση τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 και της Οδηγίας Δ.Π.Ε. 3/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης)

Διαβάστε περισσότερα

«TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»

«TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «Wert RED S.à.r.l.» Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και εξαµηνιαίες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2007

Έκθεση και εξαµηνιαίες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2007 Έκθεση και εξαµηνιαίες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2007 Περιεχόµενα Σελίδα Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 28 Νοεµβρίου 2007 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 Προσοχή: Κυρίου Νώντα Μεταξά Γενικό ιευθυντή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιότιµε κύριε Μεταξά Θέµατα:

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α.

Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. Του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩ- ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΠΡΟΣ Τη Γενική Συνέλευση των µετόχων αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

LC_Ανακοίνωση_6ΜηνιαίαΑποτελέσματα2014 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας Laiki Capital Public Co Ltd.

LC_Ανακοίνωση_6ΜηνιαίαΑποτελέσματα2014 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας Laiki Capital Public Co Ltd. 0067/00008389/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση LAIKI CAPITAL PUBLIC CO LTD LC_Ανακοίνωση_6ΜηνιαίαΑποτελέσματα2014 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας Laiki Capital Public Co Ltd. LI Attachments: 1. LC_Ανακοίνωση_6ΜηνιαίαΑποτελέσματα2014

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 1 Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 2 Συνοπτική Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

0100/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση DISPLAY ART PLC DISP

0100/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση DISPLAY ART PLC DISP 0100/00017188/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση DISPLAY ART PLC ANNOUNCEMENT ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ: 1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Velgraf Asset Management Plc προς τους μετόχους της

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Velgraf Asset Management Plc προς τους μετόχους της ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (με βάση τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 ως τροποποιήθηκε και της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΛΥΣΑΝΔΡΟ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PHC FRANCHISED RESTAURANTS PUBLIC LIMITED 2 2 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ με βάση τους περί Αξιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A&P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Public Company Limited Το Διοικητικό Συµßουλίο της Εταιρείας σε συνεδρία του στις 29 Αυγούστου 2006 ενέκρινε τα µη ελεγµένα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε. CHRISTIS DAIRIES PUBLIC LIMITED

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε. CHRISTIS DAIRIES PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ CHRISTIS DAIRIES PUBLIC LIMITED Ανεξάρτητος Ειδικός Εµπειρογνώµονας Κ. Τρεππίδης

Διαβάστε περισσότερα

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (πρώην Laiki Capital Public Co Ltd)

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (πρώην Laiki Capital Public Co Ltd) ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων για το έτος που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΧΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα