ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β"

Transcript

1 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4580 Πέμπτη, 28 Ιουνίου Αριθμός 3072 PRIME INSURANCE COMPANY LIMITED ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 22(2) ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΪΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Prime insurance Company Limited {η «Εταιρεία») υποβάλλει στα μέλη την έκθεση του μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας, η οποία παρέμεινε η ίδια με το προηγούμενο έτος, είναι η διεξαγωγή ασφαλιστικών εργασιών στον κλάδο ζωής κα! στο γενικό κλάδο. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα της Εταιρείας γνωστοποιούνται στην κατάσταση συνολικών εσόδων στη σελίδα 6. Η ζημιά της Εταιρείας για το έτος πριν τη φορολογία ανήλθε σε (2010: κέρδος ). Η ζημιά για το έτος που αναλογεί στους ιδιοκτήτες ανήλθε σε (2010: κέρδος ). Το Διοικητικό Συμβούλια προτείνει όπως η ζημιά για το έτος μεταφερθεί στο αποθεματικό προσόδου. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δεν υπήρξαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαια της Εταιρείας. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Τα Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτείνει την καταβολή μερίσματος. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τα μέλη ταυ Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ημερομηνία αυτής της έκθεσης γνωστοποιούνται στη σελίδα 1. Δεν υπήρξαν αλλαγές στην κατανομή αρμοδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Οι κυριότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρεία γνωστοποιούνται στη σημείωση 26 των οικονομικών καταστάσεων. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς γνωστοποιούνται στη σημείωση 28 των οικονομικών καταστάσεων ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Κατά τη διάρκεια του έτους η Εταιρεία δεν λειτούργησε οποιαδήποτε υποκαταστήματα. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΞΕΛΕΙΞΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αναμένει σημαντικές αλλαγές στις δραστηριότητες της Εταιρείας στο εγγύς μέλλον. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές KPMG Limited, εκδήλωσαν επιθυμία να εξακολουθήσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και ψήφισμα που να καθορίζει την αμοιβή τους Θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου Μιχάλης Μιχαηλίδης Διευθύνων Σύμβουλος Λευκωσία, 31 Μαΐου 2012

2 2392 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ PRIME INSURANCE COMPANY LIMITED Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της Prime Insurance Company Limited (η "Εταιρεία") στις σελίδες 6 μέχρι 53, Ο! οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2011, και τις καταστάσεις συνολικών εσόδων, μεταβολών στα ίδια κεφάλαια και ταμειακών ροών του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις. Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που να δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 κα) για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που το Διοικητικό συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα. Οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη των Ελεγκτών Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχο μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς κοι να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα. Ένας έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση μας, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, είτε οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, εξετάζουμε τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν κα: του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής θέσης της Prime Insurance Company Limited στις 31 Δεκεμβρίου 2011, και της χρηματοοικονομικής επίδοσης της και των ταμειακών ροών της για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009, αναφέρουμε τα πιο κάτω: Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου μας. Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία. Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις που μας δόθηκαν, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από τον περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου, Κεφ. 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο. Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στις σελίδες 2 μέχρι 3 συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. Αλλο Θέμα Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα και μόνο σύμφωνα με το Αρθρο 34 του περί Ελεγκτών καϊ Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009 για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. Μιχάλης Μ. Αντωνιάδης Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής εκ μέρους και για λογαριασμό της KPMG Limited Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές Εσπερίδων 14, 1087 Λευκωσία, 31 Μαΐου 2012

3 2393 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Μεικτά ασφάλιστρα ΑντασφαλΙσεις Καθαρά ασφάλιστρα ( ) (5.227,518) Καθαρό εισόδημα από προμήθειες αντασφαλιστών Καθαρές ζημιές από επενδύσεις Μερίδιο στο αποτέλεσμα της κοινοπραξίας ασφαλιστικών πρακτόρων ΟΣΕΔΑ Καθαρά έσοδα ( ) ( ) Ασφαλιστικές παροχές Ασφαλιστικές απαιτήσεις Μερίδιο αντασφαλιστών σε ασφαλιστικές απαιτήσεις ( ) (12, ) 2.427,276 ( ) ( ) Καθαρές ασφαλιστικές απαιτήσεις και παροχές (16.743,767) ( ) Έξοδα κτήσης Έξοδα διοίκησης Αλλα λειτουργικά έξοδα ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Συνολικά έξοδα ( ) ( ) (Ζημιά)Ζκέρδος για το έτος πριν τη φορολογία Φορολογία ( ) ( ) 1.314,755 ( (Ζημιά)Ζκέρδος για το έτος που αναλογείς τους ιδιοκτήτες ( } Λοιπά συγκεντρωτικά έσοδα για το έτος μετά την αφαίρεση της φορολογίας Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα για το έτος που αναλογούν στους ιδιοκτήτες Μ Η95.0?11 W9 1RH

4 2394 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Περιουσιακά στοιχεία Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Ακίνητα για επένδυση Χρηματοοικονομικά περιουσιακό στοιχεία - Μετοχές Χρηματοοικονομικό περιουσιακά στοιχεία - Ομόλογα Καταθέσεις προθεσμίας σε τράπεζες Ασφαλιστικές και λοιπές απαιτήσεις Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών Σύνολα περιουσιακών στοιχείων Ιδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ Αποθεματικό προσόδου Σύνολο ιδίων κεφαλαίων { f Υποχρεώσεις Τραπεζικό παρατράβηγμα Υποχρεώσεις αντασφάλισης Ασφαλιστικές και Λοιπές υποχρεώσεις Αποθεματικά κλάδου ζωής Τεχνικά αποθεματικά Ωφελήματα υπαλλήλων Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων , Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 31 Μαΐου 2012.

5 2395 Αριθμός 3073 LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ME TON ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 22(2) TQN ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Liberty Life Insurance Public Company Limited (η "Εταιρεία") υποβάλλει στα μέλη την ετήσια έκθεση του μαζί με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των εξαρτημένων της (που μαζί αναφέρονται ως το «Συγκρότημα") για το έτος που έληξε ατις 31 Δεκεμβρίου ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας και των εξαρτημένων της κατά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 συνέχισε να είναι η διεξαγωγή ασφαλιστικών εργασιών κλάδου ζωής, κλάδου ατυχημάτων και ασθενειών καθώς επίσης και οι επενδύσεις σε ακίνητα. Η Εταιρεία είναι ιθύνουσα εταιρεία των εταιρειών που παρουσιάζονται στη σημείωση 19 των οικονομικών καταστάσεων. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος και της Εταιρείας για το έτος 2011 παρουσιάζονται στις σελίδες 22 και 27 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Η ζημία που αναλογεί στους ιδιοκτήτες του Συγκροτήματος ανέρχεται σε (2010: ) και για την Εταιρεία σε (2010: ). Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι προτείνουν όπως η ζημία yia το έτος να μεταφερθεί στο αποθεματικό προσόδου. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2011 όπως αυτά παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις διαφέρουν από τα αποτελέσματα (Ζημία ) όπως αυτά ανακοινώθηκαν στην ένδειξη αποτελέσματος ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου Η διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων οφείλεται κυρίως στην απομείωση της αξίας των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου και επιπρόσθετο έλλειμμα από την επανεκτίμηση των επενδύσεων σε Κυπριακά τραπεζικά χρεόγραφα που κατείχε η Εταιρεία στις 31 Δεκεμβρίου ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Το 2011 ήταν μια δύσκολη χρονιά για την ασφαλιστική βιομηχανία. Η πορεία του κλάδου συνδέεται με την πορεία της οικονομίας και τις εξελίξεις στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα. Ο κλάδος επηρεάστηκε δυσμενώς από την οικονομική κρίση που με επίκεντρο την Ελληνική οικονομία συνέχισε να ταλανίζει την Κύπρο και τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Οι οικονομικές εξελίξεις επηρέασαν αρνητικά τις αποδόσεις των επενδύσεων. Κατά το 2011 οι χρηματιστηριακές αγορές της Κύπρου και της Ελλάδος στις οποίες η Εταιρεία διατηρεί μεγάλο ποσοστό του χαρτοφυλακίου επενδύσεων της έκλεισαν με σοβαρές αρνητικές αποδόσεις. Η Κυπριακή χρηματιστηριακή αγορά αντανακλώντας τις ανησυχίες για το βαθμό μετάστασης των προβλημάτων κρίσης χρέους στην Ελλάδα και των εγχώριων μακροοικονομικών προβλημάτων, στη χρηματοοικονομική θέση των τραπεζικών ιδρυμάτων, παρουσίασε αβεβαιότητα και αλλεπάλληλες διακυμάνσεις συνοδευόμενες από χαμηλή ρευστότητα. Ο Γενικός δείκτης του ΧΑΚ έκλεισε κατά το τέλος του έτους στις 295,94 μονάδες με ζημίες που ανέρχονται στο 71,95%. Οι εξελίξεις στην Εταιρεία όπως καθορίστηκαν και ολοκληρώθηκαν το 2010 με την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, την πλήρη αποσύνδεση από τους προηγούμενους μετόχους και τον Ομιλο Ασπίς άλλα και την ριζική αναδιάρθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε επίπεδο διοίκησης, διαχείρισης αλλά και της φιλοσοφίας με την οποία προσεγγίζονται όλα τα θέματα, είτε αυτά άπτονται των ασφαλιστικών ή των επενδυτικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Το 2011 ήταν έτος κεφαλαιουχικής ενίσχυσης για την Εταιρεία. Μετά την εξασφάλιση δικαστικού διατάγματος στις η ονομαστική αξία των μετοχών της Εταιρείας μειώθηκε από 0,17 σε 0,10 έκαστη μετοχή σύμφωνα και με τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας Στις και η Εταιρεία προχώρησε στην έκδοση συνολικά μερικώς πληρωθείσων μετοχών Τάξεως Β σύμφωνα με τις αποφάσεις των δύο Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων ημερομηνίας Ως αποτέλεσμα της πιο πάνω έκδοσης μετοχών Τάξεως Β κεφαλαιοποιήθηκε ττοσό ύψους Σύμφωνα με τους όρους έκδοσης των μετοχών Τάξεως Β ποσό ( 0,01 έκαστη μετοχή) θα καταβάλλεται κάθε τέλος τους έτους μέχρι και το Κατά τη διάρκεια του 2011 συνεχίστηκε η εφαρμογή της στρατηγικής συμφωνίας «Συνδεδεμένου Ασφαλιστικού Συμβούλου» με την κυπριακή τράπεζα USB Bank Pic. Η εφαρμογή της Σύμβασης στοχεύει στην ενδυνάμωση του δικτύου διάθεσης των ασφαλιστικών προϊόντων της Εταιρείας και στην ενίσχυση του κύκλου εργασιών της. Μετά την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της τράπεζας, η Εταιρεία συνέχισε να διατηρεί στενή και εποικοδομητική συνεργασία με την τράπεζα. Το διοικητικό μεταβατικό στάδιο που πέρασε η τράπεζα το 2011 επηρέασε αρνητικά την παραγωγή νέων ασφαλιστικών συμβολαίων. Οι στόχοι με την τράπεζα έχουν επαναπροσδιοριστεί για το 2012 και οι πωλήσεις από το δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας αναμένεται να ανακάμψουν. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της Εταιρείας για το 2011 περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα της πλήρως εξαρτημένης εταιρείας Liberty Lite Properties Ltd. Η Liberty Life Properties Ltd είναι η μοναδική μέτοχος της εταιρείας Tipisiar

6 2396 Corporation Lid, ιδιοκτήτριας εταιρείας ακίνητης περιουσίας και συγκεκριμένα εμπορικού ακινήτου στην περιοχή Έγκωμης στη Λευκωσία και τεμαχίου στην Πάφο (Σημείωση 18 και 19). Τα καθαρά ασφάλιστρα του Συγκροτήματος για το 2011 ανήλθαν στα σημειώνοντας μείωση της τάξης του 8,59% σε σχέση με το Το 2011 παρά τις αρνητικές αποδόσεις οτις χρηματιστηριακές αγορές, τις ζημιές από επανεκτίμηση ακινήτων και τις αναπροσαρμογές στις αξίες συγκεκριμένων επενδύσεων, τα καθαρά έξοδα από επενδύσεις περιορίστηκαν στα σε σχέση με το Τα άλλα έσοδα από εργασίες παρουσιάζονται ελαφρώς βελτιωμένα στις σε σχέση με το Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, τα καθαρά έσοδα του Συγκροτήματος ανήλθαν στα σε σχέση με το Η μεταβολή στα ασφαλιστικά αποθέματα για το έτος ήταν αρνητική και ανήλθε στα σε σχέση με αρνητική μεταβολή ύψους το Η αρνητική μεταβολή στα ασφαλιστικά αποθέματα οφείλεται κυρίως στη σημαντική μείωση της αξίας του χαρτοφυλακίου επενδύσεων και οτις εξαγορές ασφαλιστικών συμβολαίων. Συγκεκριμένα ασφαλιστικά αποθέματα παρουσίασαν αύξηση για το έτος με αποτέλεσμα να επηρεαστεί δυσμενώς η κερδοφορία της Εταιρείας. Οι πλήρωθείσες απαιτήσεις καί παροχές παρουσιάζονται μειωμένα κατά 35,4% και περιορίστηκαν στο σε σχέση με το Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στον τερματισμό ζημιογόνων δραστηριοτήτων της Εταιρείας σε ομαδικά σχέδια ασφάλισης. Οι εξαγορές ασφαλιστικών συμβολαίων περιορίστηκαν κατά 5,83% και ανήλθαν στα σε σχέση με το Παρ' όλα αυτά συνέχισαν να βρίσκονται σε ψηλά επίπεδα γεγονός που εξηγείται κυρίως από τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες και το αρνητικό οικονομικό περιβάλλον. Τα έξοδα διαχείρισης του Συγκροτήματος το 2011 μειώθηκαν σημαντικά κατά 31,35% και ανήλθαν στα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η διοίκηση σε συνεργασία με το προσωπικό της Εταιρείας έχει λάβει επιπλέον σοβαρά μέτρα περιορισμού και ελέγχου των εξόδων λειτουργίας, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένεται να διαφανούν το Οι προμήθειες και τα έξοδα πωλήσεων για το 2011 παρουσιάζονται μειωμένα κατά και ανήλθαν στο σε σχέση με το Στα πιο πάνω έξοδα περιλαμβάνονται ποσά συνολικού ύψους που αφορούν διαγραφή και πρόβλεψη για διαγραφή υπολοίπων ενεργών ασφαλιστικών Συμβούλων οι οποίοι μετά από αξιολόγηση της συμφωνίας τους με την Εταιρεία πέτυχαν τους στόχους παραγωγής τους. Οι διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων αυξήθηκαν από το 2010 στις το 2011, ενώ η ειδική πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις περιορίστηκε στις για το έτος Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, η ενοποιημένη ζημία από εργασίες για το έτος ανήλθε στα σε σχέση με την ενοποιημένη ζημία από εργασίες ύψους την αντίστοιχη περοινή περίοδο. Τα έξοδα χρηματοδότησης για το 2011 αυξήθηκαν κατά 58,48% στις Η ζημία μετά την φορολογία για το 2011 διαμορφώθηκε στα σε σχέση με ζημία ύψους το ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτείνει την καταβολή μερίσματος για το έτος ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ Περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και τρόπων διαχείρισης τους παρουσιάζεται στη σημείωση 40 των οικονομικών καταστάσεων. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕίΣ Η Εταιρεία παρακολουθεί τις οικονομικές εξελίξεις τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Στόχος της είναι να αναγνώριζε: και να προσαρμόζεται έγκαιρα στις αλλαγές και τις απαιτήσεις των εποχών. Επιδίωξη της είναι η διατήρηση και ενδυνάμωση των κεφαλαίων της σε βαθμό που να προσθέτει στη φερεγγυότητα της αλλά και να συνεχίζει να εμπνέει εμπιστοσύνη στους πελάτες και τους μετόχους της. Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί τις τρέχουσες εξελίξεις αλλά και τις συνθήκες αγοράς και είναι έτοιμο να πάρει αποφάσεις οι οποίες να διασφαλίζουν τους στόχους και τις επιδιώξεις της Εταιρείας. Επιπλέον έχει αξιολογήσει τις ανάγκες σε κεφάλαια και προχώρησε στην έκδοση μετοχών Τάξεως Β για ενίσχυση της κεφαλαιουχικής βάσης της Εταιρείας. Η διεύθυνση της Εταιρείας έχει ήδη αναθέσει σε εξωτερικούς Συμβούλους Αναλογιστές την αξιολόγηση της θέσης της Εταιρείας σε σχέση με τις επερχόμενες αλλαγές στις ανάγκες κεφαλαιουχικής επάρκειας Ασφαλιστικών Εταιρειών με βάση το Solvency II, με στόχο να μπορέσει έγκαιρα να προβεί στους απαραίτητους σχεδιασμούς προσαρμογής. Η Εταιρεία επικεντρώνεται στην ενίσχυση του κύκλου εργασιών της μέσω της ανάπτυξης του δικτύου συνεργατών της, όπως και στην επιτυχή εφαρμογή και λειτουργία της σύμβασης «Συνδεδεμένου Ασφαλιστικού Συμβούλου» που υπογράφηκε με την USB Bank Pic.

7 2397 Τέλος η Εταιρεία επαναξιολογεί τις διαδικασίες που ακολουθούνται με στόχο την βελτίωση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και ασφάλειας. Επιπλέον, εργάζεται για συνεχή ανάπτυξη των λειτουργικών της συστημάτων με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών και συνεργατών της. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το 2011 υπήρχαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας οι οποίες παρουσιάζονται στη σημείωση 25 των οικονομικών καταστάσεων. Οι μετοχές Τάξεως Α της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ, έχουν τα ίδια δικαιώματα και δεν έχουν περιορισμούς στη μεταβίβαση τους. Οι μετοχές Τάξεως Β έχουν τα ίδια δικαιώματα με τις μετοχές Τάξεως Α πλην του δικαιώματος ψήφου. Οι μετοχές Τάξεως Β δε διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Η Εταιρεία, ψα σκοπούς προώθησης των εργασιών της πέραν των κεντρικών γραφείων στη Λευκωσία, δραστηριοποιείται με πέντε υποκαταστήματα παγκύπρια. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 4. Κατά τη διάρκεια του έτους 2011 και μέχρι την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης δεν υπήρξαν αλλαγές στη σύνθεση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας οι κ.κ. Γιάννος Ιωαννίδης και Γιώργος Μακαρίου αποχωρούν, είναι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή. Δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές στην κατανομή των αρμοδιοτήτων, ή στην αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια του έτους. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γραμματέας της Εταιρείας είναι η κα Έλενα Τιμοθέου η οποία διορίστηκε στις 5 Ιανουαρίου ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας είναι ο κ. Ζένιος Δημητρίου ο οποίος διορίστηκε στις 13 Μαΐου ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Τα γεγονότα μεταγενέστερα της περιόδου αναφοράς παρουσιάζονται στη σημείωση 42. ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σύμφωνα με τις παραγράφους (α) μέχρι (ια) του Αρθρου 5 της Οδηγίας ΟΔ (Περιεχόμενο Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης) που εκδόθηκε σύμφωνα με τον περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας Νόμο (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά), Ν.190 (IJ/2007 όπως εκδόθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρει τα ακόλουθα: Παο. ία), (β), (ν): Η Εταιρεία εφαρμόζει τις διατάξεις Α, Γ και Δ του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΚΕΔ) που αφορούν το Διοικητικό Συμβούλιο, Ευθύνη και Λογιστικό Έλεγχο και Σχέσεις με τους μετόχους. Η Εταιρεία δεν έχει τηρήσει την πρόνοια Α4.1 του ΚΕΔ που αφορά την Επιτροπή Διορισμών. Ο διορισμός, η αφυπηρέτηση, η επανεκλογή, και η έκπτωση από το αξίωμα Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου διέπονται από τις σχετικές πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προέβη στη σύσταση Επιτροπής Αμοιβών. Το νέο εγχειρίδιο Εταιρικής Διακυβέρνησης που υιοθετεί η Εταιρεία δεν αναφέρεται στις διατάξεις του κεφαλαίου Β του ΚΕΔ. Η Εταιρεία έχει προχωρήσει στη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου που εμπίπτει στο κεφάλαιο Γ του ΚΕΔ το όποιο έχει συμπεριληφθεί στο νέο εγχειρίδιο Εταιρικής Διακυβέρνησης. Με την εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων του ΚΕΔ η Εταιρεία έχει προχωρήσει με ένα σημαντικό βήμα προς την πληρέστερη εφαρμογή του Κώδικα. Υιοθετεί ρυθμίσεις οι οποίες ενισχύουν σημαντικά την ανεξαρτησία οτη λήψη αποφάσεων και τον εποπτικό ρόλο του Διοικητικού Συμβουλίου, την έγκαιρη πληροφόρηση και διαφάνεια και κατ' επέκταση, την προστασία των συμφερόντων των μικρομετόχων. Η Ετήσια Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το 2011 περιλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση για το 2011, θα ανακοινωθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου μαζί με τις Οικονομικές Καταστάσεις του 2011 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

8 2398 Παρ, (δ): Η Γραμματέας της Εταιρείας μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μεριμνούν μέσω αποτελεσματικών διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνου για την σύνταξη, ετοιμασία και κατάρτιση της παροδικής πληροφόρησης η οποία απαιτείται για εισηγμένες εταιρείες με βάση τη σχετική νομοθεσία. Παρ, ίε): Κατάσταση προσώπων που κατέχουν σημαντική συμμετοχή στο κεφάλαιο του εκδότη Τα πρόσωπα τα οποία κατά τις πιο κάτω ημερομηνίες κατείχαν άμεσα ή έμμεσα (σύμφωνα με το Άρθρο 5(ε) της Οδηγίας ΟΔ ) σημαντική συμμετοχή {πέραν του 5%) στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και στις 22 Απριλίου 2011 (5 ημέρες πριν από την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο) ήταν τα ακόλουθα: 31/12/ /04/2012 % % Elma Holdings Public Company Limited 29,92 29,92 Ζένιος Δημητρίου 15,36 15,36 Αντωνάκης Αντωνίου 8,61 8,61 Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ 7,21 7,21 Παρ- (στ) (Ρ: Οι μετοχές Τάξεως Α δεν φέρουν οποιουσδήποτε περιορισμούς στα δικαιώματα ψήφου και διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ. Η Εταιρεία έχει εκδώσει μερικώς πληρωθείσες μετοχές Τάξεως Β οι οποίες δεν φέρουν δικαίωμα ψήφου και δεν είναι εισηγμένες στο ΧΑΚ. Όλες οι μετοχές της Εταιρείας φέρουν τα ιδία δικαιώματα πλην του δικαιώματος ψήφου το οποίο δεν κατέχεται από τους κατόχους μετοχών Τάξεως Β. Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει τίτλους με ειδικά δικαιώματα ελέγχου. Παρ, (η): Ο διορισμός και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας. Το Καταστατικό της Εταιρείας τροποποιείται κατόπιν έγκρισης ειδικού ψηφίσματος σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Παο. (θ): Το ΔιοικητϊΚό Συμβούλιο της Εταιρείας κατόπιν έγκρισης των μετόχων της Εταιρείας μπορεί να προβεί σε έκδοση ή επαναγορά μετοχών της Εταιρείας. Η έκδοση οποιονδήποτε νέων μετοχών υπόκειται περαιτέρω στις πρόνοιες του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας, την ισχύουσα νομοθεσία και στην αρχή ίσης μεταχείρισης των υφιστάμενων μετόχων. Παο. (ι): Η Εταιρεία συστάθηκε με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο. Παρ, (ια): Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από 6 μέλη και συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου αφορούν την έγκριση στρατηγικής και εποπτεία της υλοποίησης της στρατηγικής ανάπτυξης της Εταιρείας. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Τα πρόσωπα τα οποία κατά τις πιο κάτω ημερομηνίες κατείχαν άμεσα ή έμμεσα (σύμφωνα με το Άρθρο 5(ε) της Οδηγίας ΟΔ ) σημαντική συμμετοχή (πέραν του 5%) στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και στις 22 Απριλίου 2012 (5 ημέρες πριν από την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο) ήταν τα ακόλουθα: 31/12/ /04/2012 % % Μιχαλάκης Ιωαννίδης - Πρόεδρος Ζένιος Δημητρίου 15,36 15,36 Γιάννος Ιωαννίδης 29,92 29,92 Αντωνάκης Αντωνίου 8,61 8,61 Γιώργος Μακαρίου 0,55 0,55 Φρίξος Σορόκος Το συμφέρον του κ. Γιάννου ίωαννίδη στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αφορά έμμεση συμμετοχή συνολικού ύψους 29,92% μέσω της ελεγχόμενης του εταιρείας Elma Holdings Public Company Limited.

9 2399 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2011 δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε σημαντικές συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ!ΕΛΕΓΚΤΕΣ Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές της Εταιρείας, KPMG LimitGd, εξέφρασαν την επιθυμία τους να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED Έκθεοη επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και των ατομικών οικονομιών καταστάσεων της Liberty Life insurance Public Company Limited Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Liberty Life Insurance Public Company Limited και των εξαρτημένων της (το "Συγκρότημα"), και τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Liberty Life Insurance Public Company Limited (η "Εταιρεία") στις σελίδες 22 μέχρι 110, οι οποίες αποτελούνται από την ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής δέσης και την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2011, τις ενοποιημένες καταστάσεις λογαριασμού αποτελεσμάτων, συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών και τις καταστάσεις λογαριασμού αποτελεσμάτων, συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της Εταιρείας του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση των ενοποιημένων και ατομικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση ενοποιημένων και ατομικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των ενοποιημένων και ατομικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας με βάση τον έλεγχο μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των ενοποιημένων και των ατομικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση ενοποιημένων και ατομικών οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των ενοποιημένων και των ατομικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάοη για την ελεγκτική μας γνώμη. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης του Συγκροτήματος και της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2011, και της χρηματοοικονομικής τους επίδοσης και των ταμειακών ροών τους για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ Έκθεση επί άλλων νομικών απαιτήσεων Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου 2009, αναφέρουμε τα πιο κάτω: * Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου μας.

10 2400 β Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. «Οι ενοποιημένες και οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία.» Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις που μας δόθηκαν, οι ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από τον περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου, Κεφ. 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο. «Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στις σελίδες 6 μέχρι 13 συνάδουν με τις ενοποιημένες και τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας ΟΔ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, αναφέρουμε ότι έχει γίνει δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης για τις πληροφορίες που αφορούν τις παραγράφους (α), (β), (γ), (στ) και (ζ) του άρθρου 5 της εν λόγω Οδηγίας και αποτελεί ειδικό τμήμα της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αλλο θέμα Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 34 του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. Κάτια Α. Παπανικολάου Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής εκ μέρους και γία λογαριασμό της KPMG Limited Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές Λευκωσία, 27 Απριλίου 2012

11 2401 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Πα το έτος που έληξε OTIC 31 ΔεκεϋΒρΙου 2011 Ιημ e 2010 Μεικτά δεδουλευμένα ασφάλιστρα Αντασφαλίσεις στα μεικτά ασφάλιστρα ( ) ( ) Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα Καθαρά έξοδα από επενδύσεις Έσοδα από δάνεια επί ασφαλιστηρίων συμβολαίων Αλλα έσοδα από εργααΐες Καθαρά έσοδα Μεταβολή τεχνικών ασφαλιστικών αποθεμάτων Απαιτήσεις και παροχές Εξαγορές ασφαλιστικών συμβολαίων Έξοδα διαχείρισης Προμήθειες και έξοδα πωλήσεων Ειδική πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων Έξοδα Ζημία από εργασίες Έσοδα χρηματοδότησης Έξοδα χρηματοδότησης Καθαρά (έξοδα)/έσοδα χρηματοδότησης Ζημία πριν τη φορολογία Φορολογία Ζημία για το έτος που αναλογεί στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας Ζημία ανά μετοχή (σεντ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) f ) ( ) 10 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ( ! 14 ffl.7m (Ρ,?7Ϊ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Πα το έτος που έληξε στις 31 ΔεκευΒοίου 2011 Σημ Έλλειμμα από επανεκτίμηση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση που εκποιήθηκαν και μεταφέρεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων Έσοδα που αναγνωρίστηκαν στα ίδια κεφάλαια Ζημία για το έτος Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα για το έτος που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας ( ) ( ) ( ) ( )

12 2402 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ ΘΕΣΗΣ Στις 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Υπεραξία Άυλα περουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Επενδύσεις που κατέχονται μέχρι τη λήξη Ασφαλιστικά και άλλα εισπρακτέα ποσά ΠΜ e ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Επενδύσεις που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων Ασφαλιστικά και άλλα εισπρακτέα πασά Μερίδιο αντασφαλιστών στις απαιτήσεις και τεχνικά αποθέματα Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών ΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ζ5 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά f ) ( ) ΟΛΙΚΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Απόθεμα Κλάδου Ζωής Μακροπρόθεσμα δάνεια Αναβαλλόμενη φορολογία ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Απόθεμα Κλάδου Ατυχημάτων Ασφαλιστικές και άλλες υποχρεώσεις Τραπεζικά παρατραβήγματα Ποσά οφειλόμενα σε συγγενϊκές εταιρείες Τρέχουσες δόσεις μακροπρόθεσμων δανείων Φορολογία ΟΛΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΛΙΚΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ _Jj ,58, Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 27 Απριλίου Μιχαλάκης Ιωαννίδης Πρόεδρος Ζένιος Δημητρίου Διευθύνων Σύμβουλος

13 2403 Αριθμός 3074 Δημοσίευση σύμφωνα με τον Κανονισμό 22(2) των περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Αλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων του ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακίνητα, εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Αυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Επένδυση σε εξαρτημένη εταιρεία Δάνειο εισπρακτέο Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ΕμπορϊΚές και λοιπές απαιτήσεις Επενδύσεις που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων Αναβαλλόμενα έξοδα κτήσης Φορολογία Μερίδιο αντασφαλιστών στα τεχνικά αποθέματα Μετρητά στην τράπεζα και αντίστοιχα μετρητών Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Σύνολο περιουσιακών στοιχείων ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑίΑ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικό μετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεματικό επανεκτίμησης Αποθεματικά λογαριασμού αποτελεσμάτων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμα δάνεια Αναβαλλόμενη φορολογία Μακροπρόθεσμες ασφαλιστικές υποχρεώσεις Σύνολο μη τρέχουσων υποχρεώσεων Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις Εκκρεμείς απαιτήσεις και αποθεματικό εξόδων διαχείρισης απαιτήσεων Τρέχουσες δόσεις μακροπρόθεσμων ασφαλιστικών υποχρεώσεων Μη κερδημένα ασφάλιστρα Αποθεματικό κινδύνων αε ισχύ Μερίδιο αντασφαλιστών στα τεχνικά αποθέματα Τρέχουσες δόσεις μακροπρόθεσμων δανείων Τραπεζικό παρατράβηγμα Σύνολο τρέχουσων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Κατάσταση Οικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίιου ΕΥΡΩ Ξ ( )

14 2404 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΕΥΡΩ Έσοδα Μικτά δεδουλευμένα ασφάλιστρα Μερίδιο αντασφαλιστών στα δεδουλευμένα ασφάλιστρα ( ) Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα Δικαιώματα ασφαλίστρων και άλλα δικαιώματα Προμήθειες από αντασφαλιστές Σύνολο άλλων εσόδων Ολικό εσόδων Έξοδα Αποζημιώσεις ( ) ΠρομήθΕ!ες πληρωτέες και άλλα έξοδα πωλήσεων { ) Αλλα λειτουργικά και διοικητικά έξοδα από ασφαλιστικές εργασίες ( ) Σύνολο λειτουργικών και διοικητικών εξόδων από ασφαλιστικές εργασίες ( ) Μεταβολή στο απόθεμα κινδύνων σε ισχΰ Τεχνικό ασφαλιστικό αποτέλεσμα Εισοδήματα από επενδύσεις ΑσφαλισΏκό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης Αποτελέσματα χαρτοφυλακίου επενδύσεων ( ) (Έλλειμμα)/Πλεονασμα από επανεκτίμηση επενδύσεων σε ακίνητα ( ) ( ) Αλλα έσοδα Μερίδιο κέρδους από κοινοπραξία ασφαλιστών Άλλα έξοδα ( ) Χρηματοδοτικά έξοδα ( ) Ζημιά πριν τη φορολογία ( } Φορολογία Ζημιά για το έτος ( ) Βασική και πλήρως κατανεμημένη ζημιά ανά μετοχή (σεντ) (4,53) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2011 Ζημιά για το έτος ( ) Επανεκτίμηση ακίνητης περιουσίας Αναβαλλόμενη φορολογία στην επανεκτίμηση Συνολικά έξοδα για το έτος ( ) 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤ!Σ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2011 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κόσμος Ασφαλιστικής Εταιρεία Δημόσια Λτδ (η Εταιρεία) υποβάλλει στα μέλη την ετήσια έκθεση του μαζί με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ιθύνουσας Εταιρείας και των εξαρτημένων της (το 'Συγκρότημα') για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, Κύρια Δραστηριότητα και εξαρτημένη εταιρεία Η κύρια δραστηριότητα της ιθύνουσας εταιρείας είναι η προσφορά ασφαλιστικών υπηρεσιών γενικού κλάδου στην

15 2405 Κύπρο. Η κύρια δραστηριότητα της εξαρτημένης εταιρείας "Cosmos international Life Insurance Agencies Ltd" είναι η άσκηση εργασιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στο κλάδο ζωής. Εξέταση των εξελίξεων, της θέσης κα: των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας Τα συνολικά μικτά δεδουλευμένα ασφάλιστρα του συγκροτήματος το 2011 ανήλθαν σε 25,23 εκατομμύρια σε σύγκριση με 26,30 εκατομμύρια το 2010 σημειώνοντας μείωση 4%. Ο κλάδος μηχανοκινήτων οχημάτων παρουσίασε μείωση 11% λόγω της απόφασης της εταιρείας να τερματίσει ζημιογόνα χαρτοφυλάκια αλλά και λόγω της οικονομικής ύφεσης που περιόρισε τις εγγραφές νέων οχημάτων, ενώ όλοι οι άλλοι κλάδοι παρουσίασαν συνολική αύξηση 12%, με πιο σημαντικές τις αυξήσεις στο κλάδο υγείας με αύξηση 11 % και στο κλάδο πυρός με αύξηση 13% σε σχέση με το Τα συνολικά ασφαλιστικά εισοδήματα για το έτος 2011 ανήλθαν σε 18,75 εκατομμύρια σε σύγκριση με 24,15 εκατομμύρια το 2010 σημειώνοντας μείωση 22% ενώ τα συνολικά έξοδα από ασφαλιστικές εργασίες ανήλθαν σε 18,55 εκατομμύρια σε σχέση με 24,59 εκατομμύρια το έτος 2010 σημειώνοντας μείωση 25%. Οι πιο πάνω σημαντικές μειώσεις των ασφαλιστικών εσόδων και εξόδων οφείλονται κατά κύριο λόγο στην αλλαγή των αντασφαλισπκών συμβάσεων της εταιρείας που τέθηκαν σε ισχύ από την 1 ην Απριλίου Τα εισοδήματα από επενδύσεις ανήλθαν σε σε σχέση με το 2010 σημειώνοντας αύξηαη 13% και αποτελούνται κυρίως από τόκους επί των τραπεζικών καταθέσεων, των χρεογράφων και των ασφαλιστικών οφειλών των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Τα αποτελέσματα του χαρτοφυλακίου επενδύσεων λόγω της συνεχιζόμενης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και των προβλημάτων της Κυπριακής οικονομίας παρουσίασαν ζημιά 458,348 σε σύγκριση με ζημιά το έτος Η ζημιά οφείλεται κυρίως στην σημαντική μείωση των τρεχουσών τιμών στις μετοχές, τα χρεόγραφα και αξιόγραφα τραπεζικών οργανισμών όπως επίσης και στην μείωση της τρέχουσας αξίας των Κυπριακών κυβερνητικών χρεογράφων. Η επανεκτίμηση των επενδυτικών ακινήτων παρουσίασε ζημιά ύψους το έτος 2011 σε σύγκριση με κέρδος το έτος Τα άλλα έσοδα του συγκροτήματος προέρχονται κυρίως από προμήθειες από άλλες υπηρεσίες, και εισπρακτέα ενοίκια και ανήλθαν σε το έτος 2011 σε σχέση με το έτος Τα άλλα έξοδα ανήλθαν σε το 2011 σε σχέση με το 2010 και προέρχονται κυρίως από τις αποσβέσεις των ακινήτων, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων του συγκροτήματος καθώς επίσης και των διαγραφών και προνοιών για επισφαλείς χρεώστες. Η ζημιά για το έτος 2011 μετά την φορολογία ανήλθε στις σε σχέση με ζημιά το Για το έτος 2011 προκύπτει ζημιά ανά μετοχή ύψους 4,46 σεντ σε σχέση με ζημιά 4,23 το έτος Μελλοντικές εξελίξεις Η Εταιρεία ενημερώνεται συνεχώς για τις οικονομικές εξελίξεις τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Στόχος της Εταιρείας είναι να αναγνωρίζει και να προσαρμόζεται έγκαιρα στις αλλαγές και τις απαιτήσεις των εποχών. Επιδίωξη της είναι η διατήρηση και ενδυνάμωση των κεφαλαίων της σε βαθμό που να προσθέτει στη φερεγγυότητα της αλλά και να συνεχίζει να εμπνέει εμπιστοσύνη στους πελάτες και τους ιδιοκτήτες της. Μετοχικό κεφάλαιο Δεν υπήρξαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση έτους. Επίσης δεν υπάρχουν τίτλοι του εκδότη που να παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου στους κατόχους τους και οποιοιδήποτε περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου από τους κατόχους τίτλων της Εταιρείας. Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υιοθετεί τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης («ο Κώδικας») που καταρτίστηκε από το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και εφαρμόζει πλήρως τις διατάξεις του. Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΧΑΚ είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του (www.cse.com.cy). Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης παρατίθεται μετά τη δήλωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου και διατίθεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας Πληροφορίες για περιορισμούς στα δικαιώματα ψήφου και για ειδικά δικαιώματα ελέγχου σε σχέση με τις μετοχές της Εταιρείας αναφέρονται στην παράγραφο για το μετοχικό κεφάλαιο πιο πάνω. Ετοιμασία περιοδικών εκθέσεων Το Συγκρότημα και η Εταιρεία έχουν αποτελεσματικές διαδικασίες ετοιμασίας των οικονομικών τους καταστάσεων, μέσω των οποίων οι συναλλαγές και τα γεγονότα που παρουσιάζονται ατα λογιστικά βιβλία μεταφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις, τις σχετικές γνωστοποιήσεις και άλλες χρηματοοικονομικές εκθέσεις. Η διαδικασία διαχείρισης κινδύνων του Συγκροτήματος και της Εταιρείας που καλύπτουν την παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων αποσκοπεί στην αναγνώριση, ανάλυση και διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, των σχετικών γνωστοποιήσεων και άλλων χρηματοοικονομικών αναφορών έτσι ώστε αυτές να είναι σύμμορφες με τα σχετικά πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, τους νόμους και τους κανονισμούς, περιλαμβανομένης της περιοδικής πληροφόρησης που απαιτείται από τους περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμους του 2007 και 2009 της Κύπρου. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του εντοπισμού των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας στις εκθέσεις και την εφαρμογή και τήρηση δικλίδων ελέγχου για την πρόληψη ή εντοπισμό λαθών ή απάτης τα οποία δυνατόν να προκαλέσουν ουσιώδεις ανακρίβειες.

16 2406 Μέρισμα Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αφού έλαβε υπόψη όλα τα δεδομένα αποφάσισε να μην προτείνει την καταβολή μερίσματος για το έτος Υποκαταστήματα Η Εταιρεία παρέχει ασφαλιστικές υπηρεσίες μέσω των κεντρικών γραφείων της, που βρίσκονται στη Λευκωσία και των υποκαταστημάτων της στις πόλεις Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου. Κυριότεροι κίνδυνοι καιαβεβαιότητες Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες στους οποίους εκτίθεται το Συγκρότημα αναφέρονται και αναλύονται στη σημείωση 34 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς που να επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις στις 31 Δεκεμβρίου Έρευνα και ανάπτυξη Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τον τομέα έρευνας και ανάπτυξης ενεργεί ανάλογα όπου θεωρεί αναγκαίο. Αλλες πληροφορίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας ΟΔ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πιο πάνω οδηγίας το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας δηλώνει τα ακόλουθα:- Δεν υπήρξε ουσιαστική διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων που παρουσιάζονται στις ετήσιες εξελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το οικονομικό έτος 2011 και των τελευταίων δημοσιευθέντων ενδεικτικών αποτελεσμάτων του συγκροτήματος. «Το ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της εταϊρείας που κατέχει κατά κυριότητα κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου, η/ο σύζυγος, τα ανήλικα παιδιά τους και οι εταιρείες στις οποίες οι ίδιοι κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον 20% του δικαιώματος ψήφου σε γενική συνέλευση καθώς και η διακύμανση των ποσοστών των μετοχών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την περίοδο 31 Δεκεμβρίου, 2011 και 30 ημερών πριν από την ημερομηνία της ειδοποίησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης παρουσιάζονται στην σημείωση 32 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.» Αναλυτικές πληροφορίες ως προς το μετοχικό κεφαλαίο της Εταιρείας αναφέρονται στην σημείωση 24 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Συμβάσεις με συμβούλους και συνδεδεμένα πρόσωπα Εκτός των αμοιβών των συμβούλων που παρουσιάζονται στην σημείωση 9 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων δεν υπήρχε άλλη σημαντική σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και συμβούλων ή συνδεδεμένων προσώπων προς αυτήν πέραν από τα συμβόλαια εργοδότησης των εκτελεστικών συμβούλων του συγκροτήματος που αναφέρονται και αναλύονται στην σημείωση 35 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Στόχοι και προοπτικές Το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ως αναμενόμενα τα αποτελέσματα του έτους 2011 δεδομένης της οικονομικής κατάστασης, όπως επίσης και στο περιορισμό των εισοδημάτων από το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων και τα επενδυτικά ακίνητα. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει την αισιοδοξία ότι τα μέτρα που έχει λάβει η Γενική Διεύθυνση για μείωση των αποζημιώσεων με τον τερματισμό των ζημιογόνων χαρτοφυλακίων, η επικείμενη αλλαγή της μεθόδου αξιολόγησης κινδύνων και του τρόπου τιμολόγησης των ασφαλίστρων στο κλάδο μηχανοκινήτων οχημάτων όπως επίσης και η σχεδιαζόμενη εισαγωγή νέων ασφαλιστικών προϊόντων θα συμβάλουν στη βελτίωση των αποτελεσμάτων εντός του έτους Διοικητικό Συμβούλιο Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης παρουσιάζονται στην σελίδα 1. Όλοι διετέλεσαν μέλη κατά τη διάρκεια του έτους Δεν υπήρχαν σημαντικές αλλαγές στην κατανομή των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια του έτους. Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας οι κ.κ. Ανδρέας Π. Ερωτοκριτου, Ανδρέας Ευθυμίου και Κώστας Αγαθοκλέους αποχωρούν εκ περιτροπής. Όλοι είναι επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή. Ανεξάρτητοι ελεγκτές Οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές της εταιρείας κ.κ. MGI Γρηγορίου δ Σία Λτδ εξέφρασαν την επιθυμία τους να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Με εντολή του διοικητικού συμβουλίου Χριστιάνα Α. Ερωτοκριτου- Γραμματέας

17 2407 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ Έκθεση επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και των ατομικών οικονομικών καταστάσεων της Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημοσία Λίμιτεδ Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ και των εξαρτημένων της (το "Συγκρότημα"), και τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (η «Εταιρεία"), οι οποίες αποτελούνται από την ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης και την κατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2011, τις ενοποιημένες καταστάσεις λογαριασμού αποτελεσμάτων, συνολικών εσόδων, αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και ταμειακών ροών, και τις καταστάσεις λογαριασμού αποτελεσμάτων, συνολικών εσόδων, αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και ταμειακών ροών της Εταιρείας του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιοη ενοποιημένων και ατομικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση ενοποιημένων και ατομικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των ενοποιημένων και ατομικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας με βάση τον έλεγχο μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι ενοποιημένες και οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις ενοποιημένες και τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των ενοποιημένων και των ατομικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση ενοποιημένων και ατομικών οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των ενοποιημένων και των ατομικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης του Συγκροτήματος και της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2011, και της χρηματοοικονομικής τους επίδοσης και των ταμειακών ροών τους για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν άπό την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ Έκθεση επί άλλων νομικών απαιτήσεων Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009, αναφέρουμε τα πιο κάτω:» Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου μας. «Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. «Οι ενοποιημένες και οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία. Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις που μας δόθηκαν, οι ενοποιημένες και οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από τον περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου, Κεφ. 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο. «Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συνάδουν με τις ενοποιημένες και τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας ΟΔ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, αναφέρουμε ότι έχει γίνει δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης για τις πληροφορίες που αφορούν τις παραγράφους (α), (β), (γ), (στ) και (ζ) του άρθρου 5 της εν λόγω Οδηγίας, και αποτελεί ειδικό τμήμα της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αλλο θέμα Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 34 του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. Γρηγόρης Ν. Πέτσας Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής εκ μέρους και για λογαριασμό της MGI Γρηγορίου και Σία Λτδ Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές, Φλωρίνης 7,1065 Λευκωσία, 29 Μαρτίου 2012.

18 2408 Αριθμός 3075 ROYAL CROWN INSURANCE COMPANY LIMITED Δημοσίευση σύμφωνα με τον Κανονισμό 22 {2) των περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Αλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2002 έως 2011 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Το Διοικητικό Συμβούλια της Royal Crown insurance Co Limited (η "Εταιρεία") υποβάλλει στα μέλη την έκθεση του rat τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Κύριες δραστηριότητες Η Εταιρεία συνέχισε κατά το έτος 2011 τη διεξαγωγή ασφαλιστικών εργασιών του Κλάδου Γενικής Φύσεως. Υπο καταστήματα Η Εταιρεία δραστηριοποιείται με υποκαταστήματα εντός Κύπρου. Οικονομικά Αποτελέσματα Τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος 2011 παρουσιάζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στην σελίδα 6. Το κέρδος της Εταιρείας για το έτος 2011 ανέρχεται σε (2010 : ). Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει όπως το κέρδος για το έτος μεταφερθεί στο αποθεματικό προσόδου. Εξέταση των Εξελίξεων, της θέσης και των επιδόσεων των δραστηρ:οτήτων της Εταιρείας Κατά τη διάρκεια του έτους 2011, τα πραγματοποιηθέντα μεικτά ασφάλιστρα μειώθηκαν κατά 6,6% σε σύγκριση με το Η Εταιρεία παρουσιάζει για το έτος 2011 κέρδος από εργασίες πριν από το κόστος χρηματοδότησης ύψους σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσό για το έτος 2010 ύψους Τα αποτελέσματα της Εταιρείας παρουσιάζονται αναλυτικά στη σελίδα 6. Προβλεπόμενη Εξέλιξη Με βάση τα μέχρι σήμερα στοιχεία, η Εταιρεία αναμένει περαιτέρω αύξηση των ασφαλίστρων και συνεχή κερδοφορία. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες Περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και τρόπων διαχείρισης τους παρουσιάζεται στη σημείωση 4 και 20 των οικονομικών καταστάσεων. Μετοχικό Κεφάλαιο Κατά τη διάρκεια του έτους το εγκεκριμένο και εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε από σε αποτελούμενο από συνήθεις μετοχές (2010: ) προς 1,71 η καθεμία (Σημείωση 14). Μέρισμα Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτείνει την καταβολή μερίσματος. Το 2011 εκδόθηκε μέρισμα ύψους από τα κέρδη των ετών 2009 και 2010 (Σημείωση 15). Γεγονότα μεταγενέστερα του Ισολογισμού Δεν υπήρχαν οποιαδήποτε ουσιώδη γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού. Διοικητικό Συμβούλιο Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης παρουσιάζονται στην σελίδα 1. Όλοι διετέλεσαν μέλη κατά την διάρκεια του έτους. Δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στην κατανομή των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια του έτους. Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπόκεινται σε εκ περιτροπής αποχώρηση. Ανεξάρτητοι Ελεγκτές Οι ελεγκτές της Εταιρείας κ. KPMG εξέφρασαν την επιθυμία τους να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου Αντης Πολυδώρου Γραμματέας Λευκωσία 23 Απριλίου 2012

19 2409 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ROYAL CROWN INSURANCE CO. LTD Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Royal Crown Insurance Co Limited {η Εταιρεία") στις σελίδες 6 μέχρι 41, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2011, και τις καταστάσεις λογαριασμού αποτελεσμάτων, συνολικών εσόδων, αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και των ταμειακών ροών του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχο μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, είτε οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργε:α αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρπση οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης της Royal Crown Insurance Co Limited στις 31 Δεκεμβρίου 2011, και της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών της για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όττωςαυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ Έκθεση επί Αλλων Νομικών Απαιτήσεων Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009, αναφέρουμε τα πιο κάτω: Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου μας. «Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. «Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία. Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις που μας δόθηκαν, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο.» Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεαη του Διοικητικού Συμβουλίου στις σελίδες 2 και 3 συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. Αλλο Θέμα Αυτή η έκθεση περιλαμβανομένης και της γνώμης ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 34 του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετησίων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώμη του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. KPMG Εγκεκριμένοι Ελεγκτές Λευκωσία, 23 Απριλίου 2012

20 2410 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Έσοδα Μικτά Ασφάλιστρα Αντασφάλιστρα Καθαρά Ασφάλιστρα Μεταφορά σε μη κερδημένα ασφάλιστρα Καθαρά κερδημένα ασφάλιστρα Αλλα έσοδα Έσοδα από επενδύσεις Σύνολο εσόδων από ασφαλιστικές δραστηριότητες Έξοδα Καθαρές απαιτήσεις Καθαρά έξοδα λειτουργίας Χρεόλυση στοιχείων αϋλου ενεργητικού Κέρδος από εργασίες Χρηματοδοτικά έξοδα Ζημιά από επανεκτίμηση επενδύσεων Κέρδος πριν τη φορολογία Φορολογία Καθαρό κέρδος για το έτος Κέρδος από επανεκτίμηση ακινήτων Αναβαλλόμενη φορολογία Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για το έτος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Αυλα περιουσιακά στοιχεία - απόκτηση χαρτοφυλακίου Επενδύσεις διαθέσιμες ττρος πώληση Αξιόγραφα Κεφαλαίου Αλλες Επενδύσεις Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα Μερίδιο Αντασφαλιστών στα Τεχνικά Αποθέματα: Απαιτήσεις Μη κερδημένα ασφάλιστρα Αναβαλλόμενα έξοδα αττόκτησης Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κεφάλαιο και ΑποΒεματικά Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεματικά γενικής φύσεως Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υποχρεώσεις Απαιτήσεις - μεικτές Μη κερδημένα ασφάλιστρα - μεικτά Εμπορικό! και άλλοι πιστωτές Υπόλοιπα αντασφαλιστών Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ξ e 10,966,145 11,743,296 (4,468,275) (4,690,985) 6,497,870 7, ,725 (21,154) 6,690,595 7,031,157 1,475,736 1,589,400 82,796 61,223 8,249,127 8,681,780 (4,079,695) (4,353,270) (3,746,364) (3,783,444) (63.832) (63.832) 359, ,234 (4,046) (3.555) (120,719) (32.659) 234, ,020 (48,341) (62,008) 186, ,012 2,676,197 (502,787) 2,359, , ,025,828 2,364, , ,483 32,409 60, ,000 1,000, , ,800 5,664,854 5,582,171 1,163, ,415 1,984,531 2,152, , ,392 7,502,539 7,286,014 24,196,551 21,316,715 5, , ,414,232 1,878,047 8,414,233 6,153,047 7,112,363 6,305,387 5,995,392 6,351,751 1,002,442 1,100, ,083 1,199,612 7,841 21, , ,782,318 15,163,668 24,196,551 21,316,715 Στις 23 Απριλίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο της Royal Crown Insurance Co. Ltd ενέκρινε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 Aριθμός 3337 CNP ASFALISTIKI LIMITED Δημοσίευση σύμφωνα με τον Κανονισμό 22(2) των περί Ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0087/00009420/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SEA STAR CAPITAL PLC ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2013 Γίνεται αναφορά στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας Sea Star Capital Plc που είχαν δημοσιευθεί

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4794 Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014 3891

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4794 Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014 3891 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4794 Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014 3891 Aριθμός 3726 EuroLife Limited Δημοσίευση σύμφωνα με τον Κανονισμό 22(2) των περί της Ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση των Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 5 Δήλωση των μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2012 K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛIΔΑ Διοικητικό συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A&P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Public Company Limited Το Διοικητικό Συµßουλίο της Εταιρείας σε συνεδρία του στις 29 Αυγούστου 2006 ενέκρινε τα µη ελεγµένα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των Μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε στις 30 Αυγούστου 2004 και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δεληγιώργη 1, Λευκωσία και, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τις μη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί

Διαβάστε περισσότερα

ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση

ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση 0006/00004632/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4685 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 2907 Αριθμός 3241 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛIΣΤIΚΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛIΜIΤΕΔ

ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛIΣΤIΚΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛIΜIΤΕΔ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕIΣ ΓIΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛIΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και Άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-5 Δήλωση των Μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΑΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΑΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΑΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Για την εξαμηνια που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY.LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΊΊΚΕΣ ΕΝΑΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΤΤΟΤΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011 27/07/ Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση Ανακοινούται ότι στη Συνεδρία του της 26/07/ το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση. Οι παρεχόµενες στην Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Σύμβουλοι 2 Δήλωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών

Διαβάστε περισσότερα

LASER INVESTMENT GROUP PLC ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008

LASER INVESTMENT GROUP PLC ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηματική Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης 3-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. 0087/00010770/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. Attachments: 1. Ενοποιημένη Οκ Κατ 2014 2. Επεξηγηματική Οικ Κατ 2014 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-40η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΜΑΕ : 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές Οικονομικές Καταστάσεις 2012 Ως η επισυναπτόμενη ανακοίνωση

Τελικές Οικονομικές Καταστάσεις 2012 Ως η επισυναπτόμενη ανακοίνωση Τελικές Οικονομικές Καταστάσεις 2012 Ως η επισυναπτόμενη ανακοίνωση 0050/00002752/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση ISXIS INVESTMENT PUBLIC LTD ISXI Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Τελικά 2012 Regulated Publication

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για τη σύνταξη των οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοικητικό Συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ AMATHUS PUBLIC LIMITED ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 35.218.480 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 17.609.240 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΑΪΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σύμφωνα με την Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 01/2006, το άρθρο 17 του Περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD Περιεχόμενα Σελίδα Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 3 Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί σύμβουλοι.....

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2008-30/6/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο USB BANK PLC

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο USB BANK PLC Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο USB BANK PLC Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο της USB BANK PLC, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2010. ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-30/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε.

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89.234,93 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 89.234,93 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-31/12/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διοικητικό συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD Το Διοικητικό Συμβούλιο της Rolandos Enterprises Public Ltd επισυνάπτει τη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια πρόταση από τον κ. Λοΐζου Κ. Ρολάνδο

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 14/250/08.06.2001 ΦEK 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009 Άρθρο 28 Ν.3283 / 04 & Άρθρο 11 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι

Διαβάστε περισσότερα

Credit Agricole A.A.E.Z. AΡ. ΜΑΕ 49891/05/Β/01/8 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

Credit Agricole A.A.E.Z. AΡ. ΜΑΕ 49891/05/Β/01/8 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι)

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι) ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) Α.Μ. Ε.Π.Ε. 6111 - ΕΔΡΑ ΑΣΣΗΡΟΣ Ποσά κλειομένης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε.

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 30 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 20264/B/05/1989/8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 10.591,00. Μείον: Αποσβέσεις 10.237,96. Κτίρια 375.491,83. Μείον: Αποσβέσεις 59.718,97

Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 10.591,00. Μείον: Αποσβέσεις 10.237,96. Κτίρια 375.491,83. Μείον: Αποσβέσεις 59.718,97 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Σελίδα ιοικητικό συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2 Διοικητικό Συμβούλιο 3 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2010-31/12/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα