ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου Aριθμός 3337 CNP ASFALISTIKI LIMITED Δημοσίευση σύμφωνα με τον Κανονισμό 22(2) των περί Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Αλλων Συναφών Θεμάτων Κανονισμών του Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρεία 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Κύριες δραστηριότητες 2. Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας, είναι η διεξαγωγή ασφαλειών γενικού κλάδου που περιλαμβάνει την ασφάλιση ατυχημάτων και ασθενειών, την ασφάλιση οχημάτων, την ασφάλιση θαλάσσης και μεταφορών, την ασφάλιση πυρκαγιάς και άλλης ζημιάς σε περιουσιακά στοιχεία, την ασφάλιση γενικής ευθύνης, την ασφάλιση εγγυήσεων και τις ασφαλίσεις γενικής φύσεως. Ανασκόπηση των εξελίξεων, της τρέχουσας κατάστασης και της επίδοσης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας 3. Κατά τη διάρκεια του 2013, η Εταιρεία πραγματοποίησε ζημιές μετά την φορολογία ύψους κυρίως λόγω της ζημιάς από την απομείωση των τραπεζικών καταθέσεων ύψους , της ζημιάς από την απομείωση τραπεζικών ομολόγων ύψους και λόγω του κόστους του σχεδίου εθελούσιας εξόδου από την υπηρεσία ύψους Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 4. Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρεία, καθώς και ο τρόπος διαχείρισης τους, περιγράφονται στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων.

2 3324 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 Προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας 5. Η Εταιρεία έχει συγκροτημένη στρατηγική και συγκεκριμένα σχέδια δράσης για την μελλοντική ανάπτυξη της Εταιρείας που διασφαλίζουν την συνεχή βελτίωση των αποτελεσμάτων και αποδόσεων, ιδιαιτέρα λόγω της οικονομικής ύφεσης μετά τις αποφάσεις του Eurogroup τον Μάρτιο του 2013 για το πρόγραμμα εξυγίανσης του τραπεζικού συστήματος της Κύπρου. Οι προοπτικές της Εταιρείας για το μέλλον αποτελούν πρόκληση τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα. Αποτελέσματα 6. Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Η ζημιά πριν τη φορολογία ήταν (2012: κέρδος ). Μετά την φορολογική πίστωση ύψους (2012: φορολογικό έξοδο ), η καθαρή ζημιά για το έτος ήταν (2012: καθαρό κέρδος ). Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγήθηκε και πλήρωσε μέρισμα από τα κέρδη του 2011 όπως παρουσιάζεται πιο κάτω και το κέρδος για το έτος 2013 μεταφέρεται στα αποθεματικά. 7. Η συνολική ζημιά της Εταιρείας για το έτος ανήλθε σε (2012: συνολικό εισόδημα ). Μερίσματα 8. Στις 12 Δεκεμβρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήθηκε την πληρωμή μερίσματος ύψους 23,7322 σεντ ανά μετοχή σε σχέση με το κέρδος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 το οποίο ανέρχεται σε (2012: μέρισμα που πληρώθηκε για το έτος ). Μετοχικό κεφάλαιο 9. Δεν υπήρχαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Διοικητικό Συμβούλιο 10. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και την ημερομηνία αυτής της έκθεσης παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Όλοι τους ήταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για ολόκληρο το έτος 2013, εκτός από τον κ. Πολύδωρο Κτωρίδη και την κα. Μαρία Παναγή Δράκου οι οποίοι διορίστηκαν Σύμβουλοι στις 7 Μαρτίου Ο κ. Χρίστος Στυλιανίδης που ήταν Σύμβουλος την 1 Ιανουαρίου 2013, παραιτήθηκε στις 7 Μαρτίου Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, όλοι οι Σύμβουλοι αποχωρούν, είναι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή. 12. Δεν υπήρχαν σημαντικές αλλαγές στην κατανομή των αρμοδιοτήτων ή στην αποζημίωση του Διοικητικού Συμβουλίου. Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού 13. Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού που να έχουν σχέση με την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων. Υποκαταστήματα 14. Κατά τη διάρκεια των ετών 2012 και 2013 η Εταιρεία λειτουργούσε στην Ελλάδα μέσω του υποκαταστήματος της στην Αθήνα. Τα αποτελέσματα του υποκαταστήματος αυτού συμπεριλαμβάνονται στα αποτελέσματα της Εταιρείας. Αλλαγή Ονόματος 15. Στις 19 Ιουλίου 2013 η Εταιρεία προχώρησε σε αλλαγή του ονόματος της από Λαϊκή Ασφαλιστική Εταιρεία Λίμιτεδ σε CNP Asfalistiki Limited. Ανεξάρτητοι ελεγκτές 16. Οι Ανεξάρτητοι ελεγκτές, PricewaterhouseCoopers Limited, έχουν εκδηλώσει επιθυμία να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Με Εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου Πόλυς Μιχαηλίδης Γραμματέας Λευκωσία 4 Μαρτίου 2014 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή Προς τα Μέλη της CNP Asfalistiki Limited Έκθεση επί των Ενοποιημένων και Ξεχωριστών Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της CNP Asfalistiki Limited και των θυγατρικών της (το Συγκρότημα ) και τις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της CNP Asfalistiki Limited (η Εταιρεία ), που αποτελούνται από το ενοποιημένο και ξεχωριστό ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2013, και τις ενοποιημένες καταστάσεις λογαριασμού αποτελεσμάτων, συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών και τις καταστάσεις λογαριασμού αποτελεσμάτων, συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της Εταιρείας του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις.

3 Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα. Ένας έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι ενοποιημένες και οι ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης του Συγκροτήματος και της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2013, και χρηματοοικονομικής τους επίδοσης και των ταμειακών ροών για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ Έκθεση επί άλλων νομικών απαιτήσεων Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμων του 2009 και 2013, αναφέρουμε τα πιο κάτω: Άλλο Θέμα Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου μας. Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία στην έκταση που φαίνεται από την εξέταση από εμάς αυτών των βιβλίων. Οι ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία. Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις που μας δόθηκαν, οι ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από τον περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου, Κεφ. 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο. Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συνάδουν με τις ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις. Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 34 του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμων του 2009 και 2013 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. Γιώργος Κ. Καζαμίας Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής εκ μέρους και για λογαριασμό της PricewaterhouseCoopers Limited Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ Λευκωσία, 4 Μαρτίου 2014

4 3326 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 CNP ASFALISTIKI LIMITED Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Έσοδα από μεικτά ασφάλιστρα Αντασφαλίσεις ( ) ( ) Καθαρά έσοδα από ασφάλιστρα Έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες Έσοδα από επενδύσεις Καθαρή ζημιά από πώληση και απομείωση διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ( ) ( ) Άλλα έσοδα Καθαρά έσοδα Μεικτές απαιτήσεις ( ) ( ) Μερίδιο αντασφαλιστών στις μεικτές απαιτήσεις Καθαρές απαιτήσεις ( ) ( ) Δαπάνη προμήθειας ( ) ( ) Έξοδα διοίκησης ( ) ( ) Έσοδα από προμήθειες Απομείωση τραπεζικών υπολοίπων ( ) - Απομείωση επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες ( ) - Καθαρό κέρδος από τον διακανονισμό της υποχρέωσης παροχών συνταξιοδότησης Κόστος σχεδίου εθελούσιας εξόδου από την υπηρεσία ( ) - ( ) ( ) (Ζημιά)/Κέρδος πριν τη φορολογία ( ) Πίστωση/(Χρέωση) φορολογίας ( ) (Ζημιά)/Κέρδος για το έτος ( ) =========== ===========

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου (Ζημιά)/Κέρδος για το έτος ( ) Άλλα συνολικά εισοδήματα: Στοιχεία που μπορεί να επαναταξινομηθούν στον λογαριασμό αποτελεσμάτων (Ζημιά)/κέρδος δίκαιης αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση ( ) Ζημιά που μεταφέρεται στις κερδοζημιές λόγω απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση Άλλα συνολικά εισοδήματα για το έτος, μετά τη φορολογία Συνολικές (ζημιές)/ εισόδημα για το έτος ( ) =========== =========== Τα στοιχεία στην πιο πάνω κατάσταση παρουσιάζονται μετά την αφαίρεση φορολογίας. Η φορολογία που σχετίζεται με κάθε στοιχείο των άλλων συνολικών εισοδημάτων παρουσιάζεται σε σημείωση των οικονομικών καταστάσεων. Ισολογισμός Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου Περιουσιακά στοιχεία Eγκαταστάσεις και εξοπλισμός Αϋλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση Επενδύσεις σε καταθέσεις Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα Υπόλοιπα αντασφαλιστών Απαιτήσεις μερίδιο αντασφαλιστών Μη κερδημένα ασφάλιστρα μερίδιο αντασφαλιστών Αναβαλλόμενα έξοδα κτήσης Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Φορολογία εισπρακτέα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Σύνολο περιουσιακών στοιχείων =========== =========== Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις Κεφάλαιο και αποθεματικά Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικό υπέρ το άρτιο Αποθεματικά δίκαιης αξίας (83.685) ( ) Κέρδη που κρατήθηκαν Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υποχρεώσεις Απαιτήσεις μεικτές Μη κερδημένα ασφάλιστρα μεικτά Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Υπόλοιπα αντασφαλιστών Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων =========== =========== Στις 4 Μαρτίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο της CNP Asfalistiki Limited ενέκρινε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις για έκδοση. Ροδούλα Χατζηκυριάκου Τάκης Φειδία Σύμβουλος Σύμβουλος

6 3328 Αριθμός 3338 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ROYAL CROWN INSURANCE COMPANY LIMITED Δημοσίευση σύμφωνα με τον Κανονισμό 22 (2) των περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Κανονισμών του 2002 έως 2011 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Το Διοικητικό Συμβούλιο της Royal Crown Insurance Co Limited (η Εταιρεία ) υποβάλλει στα μέλη την έκθεση του και τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Κύριες δραστηριότητες Η Εταιρεία συνέχισε κατά το έτος 2013 τη διεξαγωγή ασφαλιστικών εργασιών του Κλάδου Γενικής Φύσεως. Υποκαταστήματα Η Εταιρεία δραστηριοποιείται με υποκαταστήματα εντός Κύπρου. Οικονομικά Αποτελέσματα Τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος 2013 παρουσιάζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στην σελίδα 6. Το κέρδος της Εταιρείας για το έτος 2013 ανέρχεται σε (2012 : ). Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει όπως το κέρδος για το έτος μεταφερθεί στο αποθεματικό προσόδου. Εξέταση των Εξελίξεων, της θέσης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας Κατά τη διάρκεια του έτους 2013, τα πραγματοποιηθέντα μεικτά ασφάλιστρα μειώθηκαν κατά 2,9% σε σύγκριση με το Η Εταιρεία παρουσιάζει για το έτος 2013 κέρδος από εργασίες πριν από το κόστος χρηματοδότησης ύψους σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσό για το έτος 2012 ύψους Τα αποτελέσματα της Εταιρείας παρουσιάζονται αναλυτικά στη σελίδα 6. Προβλεπόμενη Εξέλιξη Με βάση τα μέχρι σήμερα στοιχεία, η Εταιρεία αναμένει αύξηση των ασφαλίστρων και συνεχή κερδοφορία. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες Περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και τρόπων διαχείρισης τους παρουσιάζεται στη σημείωση 4 και 20 των οικονομικών καταστάσεων. Μετοχικό Κεφάλαιο Δεν υπήρχαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Μέρισμα Στις 31 Δεκεμβρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την πληρωμή μερίσματος ύψους , από τα κέρδη του 2011 Γεγονότα μεταγενέστερα του Ισολογισμού Δεν υπήρχαν ουσιώδη γεγονότα μεταγενέστερα της περιόδου αναφοράς. Διοικητικό Συμβούλιο Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης παρουσιάζονται στην σελίδα 1. Όλοι διετέλεσαν μέλη κατά την διάρκεια του έτους. Δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στην κατανομή των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια του έτους. Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπόκεινται σε εκ περιτροπής αποχώρηση. Ανεξάρτητοι Ελεγκτές Οι ελεγκτές της Εταιρείας KPMG Limited εξέφρασαν την επιθυμία τους να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, Άντης Πολυδώρου, Γραμματέας. Λευκωσία 20 Μαίου 2014.

7 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ROYAL CROWN INSURANCE CO. LTD Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Royal Crown Insurance Co Limited (η Εταιρεία ) στις σελίδες 6 μέχρι 45, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2013, και τις καταστάσεις λογαριασμού αποτελεσμάτων, συνολικών εσόδων, αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και των ταμειακών ροών του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχο μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, είτε οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης της Royal Crown Insurance Co Limited στις 31 Δεκεμβρίου 2013, και της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών της για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαική Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009 και 2013, αναφέρουμε τα πιο κάτω: Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου μας. Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία. Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις που μας δόθηκαν, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο. Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στις σελίδες 2 και 3 συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. Άλλο Θέμα Αυτή η έκθεση περιλαμβανομένης και της γνώμης ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 34 του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετησίων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009 και 2013 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώμη του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. Μαρία Α. Παπακώστα, FCCΑ, Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής εκ μέρους και για λογαριασμό της KPMG Limited - Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές, Εσπερίδων 14,1087 Λευκωσία, Κύπρος 20 Μαίου ΤΜΗΜΑ Β

8 3330 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΣΟΔΑ Πραγματοποιηθέντα Μεικτά Ασφάλιστρα Αύξηση στο απόθεμα μη δεδουλευμένων ασφάλιστρων Μεικτά δεδουλευμένα ασφάλιστρα Αντασφαλίσεις στα μεικτά πραγματοποιηθέντα ασφάλιστρα ( ) ( ) Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα Άλλα έσοδα από εργασίες Σύνολο εσόδων από ασφαλιστικές δραστηριότητες ΕΞΟΔΑ Μεικτές απαιτήσεις και παροχές ( ) ( ) Αύξηση εκκρεμών απαιτήσεων στο τέλος του έτους (43.734) ( ) Μερίδιο αντασφαλιστών στις μεικτές απαιτήσεις και παροχές Καθαρές ασφαλιστικές απαιτήσεις και παροχές ( ) ( ) Προμήθειες που πληρώθηκαν ( ) ( ) Έξοδα διοίκησης ( ) ( ) Χρεόλυση στοιχείων αϋλου ενεργητικού (63.832) (63.832) Αναβαλλόμενο κόστος απόκτησης (18.531) (71.823) Ζημιά από επανεκτίμηση επενδύσεων ( ) ( ) Ζημιά απομείωσης καταθέσεων ( ) - Σύνολο εξόδων ( ) ( ) Κέρδος από εργασίες Χρηματοδοτικά έξοδα (8.594) (6.394) Κέρδος πριν τη φορολογία Φορολογία ( ) (60.319) Καθαρό κέρδος για το έτος Έλλειμμα από επανεκτίμηση ακινήτων ( ) ( ) Αναβαλλόμενη φορολογία Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα για το έτος ( ) ( ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Περιουσιακά στοιχεία Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Ακίνητα για επένδυση Άυλα περιουσιακά στοιχεία Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων Ασφαλιστικές και άλλες απαιτήσεις Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών Σύνολο περουσιακών στοιχείων Ιδια κεφάλαια Μετοχικό Κεφάλαιο ,000,001 Αποθεματικά Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , Μη τρέχουσες υποχρεώσεις Αναβαλλόμενη φορολογία Τρέχουσες υποχρεώσεις Ασφαλιστικά αποθέματα Ασφαλιστικοί και άλλοι πληρωτέοι λογαριασμοί Φορολογία , Σύνολο Υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Στις 20 Μαίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο της Royal Crown Insurance Co. Ltd ενέκρινε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.

9 Αριθμός 3339 ALPHA INSURANCE LTD ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Διοικητικό Συμβούλιο Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει την έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Δραστηριότητες H κύρια δραστηριότητα της Alpha Insurance Limited (η «Εταιρεία») είναι η παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών στους κλάδους ζωής, ιατρoφαρμακευτικής περίθαλψης και γενικού κλάδου. Αποτελέσματα Το κέρδος για το έτος, μετά τη φορολογία ήταν (2012: ). ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ Σημαντικά γεγονότα που συνέβηκαν μετά τη λήξη του έτους Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβηκαν μετά την λήξη του έτους παρουσιάζονται στη σημείωση 34 των οικονομικών καταστάσεων. Προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβλέπει οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στις δραστηριότητες της Εταιρείας στο προβλεπόμενο μέλλον. Ύπαρξη υποκαταστημάτων της Εταιρείας Η Εταιρεία διατηρεί υποκαταστήματα στη Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Επισκόπηση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, καθώς και μια περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει Η εξέλιξη της Εταιρείας μέχρι σήμερα, τα οικονομικά της αποτελέσματα και η χρηματοοικονομική της θέση όπως παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις, θεωρούνται ικανοποιητικά. Η ορθή διαχείριση των διαφόρων κινδύνων και της αβεβαιότητας από μέρους της Εταιρείας είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας για την μελλοντική εξέλιξη της Εταιρείας. Κίνδυνος θεωρείται οποιοσδήποτε χρηματοοικονομικός, ασφαλιστικός ή άλλος παράγοντας που δημιουργεί πιθανότητες για μελλοντική μείωση της κερδοφορίας. H Κυπριακή οικονομία έχει επηρεαστεί αρνητικά από την κρίση στον Κυπριακό τραπεζικό τομέα σε συνδυασμό με τη μη δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να αντλήσει δανεισμό από τις διεθνείς χρηματαγορές. Ως αποτέλεσμα, η Κυπριακή Δημοκρατία εισήλθε σε διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (η «Τρόικα»), για οικονομική στήριξη, οι οποίες κατέληξαν σε επίτευξη συμφωνίας και λήψη απόφασης από το Eurogroup στις 25 Μαρτίου Η απόφαση συμπεριλάμβανε την αναδιάρθρωση των δυο μεγαλυτέρων τραπεζών στην Κύπρο μέσω «Διάσωσης με Ίδια Μέσα». Κατά το 2013 η Κυπριακή οικονομία σημείωσε περαιτέρω συρρίκνωση με μείωση στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Λεπτομέρειες για το λειτουργικό περιβάλλον της Εταιρείας και για τη διαχείριση όλων των κινδύνων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία παρουσιάζονται στις σημειώσεις 28 και 29 των οικονομικών καταστάσεων. Μέρισμα Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγείται την πληρωμή μερίσματος και το καθαρό κέρδος για το έτος μεταφέρεται στα αποθεματικά. Μετοχικό κεφάλαιο Δεν υπήρξαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Διοικητικό συμβούλιο Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013 και κατά την ημερομηνία της έκθεσης αυτής φαίνονται στην σελίδα 1. Δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στην ανάθεση ευθυνών και αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ανεξάρτητοι ελεγκτές Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές Deloitte Limited, εξεδήλωσαν την επιθυμία να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. ΚΑΤ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ιωάννης Πισίας Γραμματέας Λευκωσία, 9 Απριλίου 2014

10 3332 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Alpha Insurance Limited (η «Εταιρεία») στις σελίδες 6 μέχρι 63, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2013, και τις καταστάσεις λογαριασμού αποτελεσμάτων, λογαριασμού αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης της Alpha Insurance Limited στις 31 Δεκεμβρίου 2013, και της χρηματοοικονομικής της επίδοσης και των ταμειακών ροών της για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ Έκθεση επί άλλων νομικών απαιτήσεων Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις των περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμων του 2009 και 2013, αναφέρουμε τα πιο κάτω: Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου μας. Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία, στην έκταση που φαίνεται από την εξέταση από εμάς αυτών των βιβλίων. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία. Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις που μας δόθηκαν, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από τον περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου, Κεφ. 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο. Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. Άλλο θέμα Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 34 των περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμων του 2009 και 2013 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. Deloitte Limited Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές Λευκωσία, 9 Απριλίου 2014

11 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ Μεικτά ασφάλιστρα Μεταβολή στο αποθεματικό μεικτών μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων Μεταβολή στο απόθεμα κινδύνων σε ισχύ Μεικτά δεδουλευμένα ασφάλιστρα Μερίδιο αντασφαλιστών στα μεικτά ασφάλιστρα ( ) ( ) Μερίδιο αντασφαλιστών στη μεταβολή του αποθεματικού μεικτών μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων (38.828) (4.812) Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα Μεικτές πραγματοποιηθείσες απαιτήσεις ( ) ( ) Μερίδιο αντασφαλιστών στις μεικτές πραγματοποιηθείσες απαιτήσεις Καθαρές πραγματοποιηθείσες απαιτήσεις ( ) ( ) Μεικτές προμήθειες πληρωτέες ( ) ( ) Προμήθειες εισπρακτέες από αντασφαλιστές Κίνηση στις προμήθειες και άλλα έξοδα παραγωγής επόμενων ετών ( ) (53.426) Καθαρές προμήθειες πληρωτέες ( ) ( ) Έξοδα διοίκησης ( ) ( ) Κέρδος/ (ζημιά) από επενδύσεις ( ) Ζημιά απομείωσης από μετατροπή τραπεζικών καταθέσεων σε μετοχές Τράπεζας Κύπρου (19.402) - Ζημιά απομείωσης τραπεζικών καταθέσεων Λαϊκής Τράπεζας (40.331) - (Αύξηση)/ μείωση στο αποθεματικό κλάδου ζωής ( ) Μέρισμα σε κατόχους ασφαλιστηρίων με συμμετοχή στα κέρδη (3.269) (3.523) Κέρδος έτους πριν τη φορολογία Φορολογία έτους ( ) ( ) Κέρδος έτους μετά τη φορολογία Κέρδος ανά μετοχή (σεντ) 38,11 35,03 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Κέρδος έτους μετά τη φορολογία Λοιπά συνολικά έσοδα Ποσά που δεν θα αναταξινομηθούν στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες περιόδους: Επανεκτίμηση ακινήτων Αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία γης και κτιρίων (15.540) Αναβαλλόμενη φορολογία (3.074) Ποσά που μπορεί να αναταξινομηθούν στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες περιόδους: Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 436 (12.765) Κέρδος/ (ζημιά) από την μεταβολή στην εύλογη αξία ( ) ( ) Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) έτους μετά την φορολογία ( ) Συνολικά έσοδα έτους μετά τη φορολογία

12 3334 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων Εμπρόθεσμες καταθέσεις Παραχωρηθέντα δάνεια Μεικτές προμήθειες και άλλα έξοδα παραγωγής επόμενων ετών Εισπρακτέα από αντιπροσώπους και ασφαλισμένους Μερίδιο αντασφαλιστών στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις Προπληρωμές και άλλα χρεωστικά υπόλοιπα Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών Ολικό ενεργητικού ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Ολικό ιδίων κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Αποθεματικά κλάδου ζωής Πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία Υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων Μερίδιο αντασφαλιστών σε προμήθειες και άλλα έξοδα παραγωγής επόμενων ετών Οφειλόμενα σε αντασφαλιστές Οφειλόμενα έξοδα και άλλοι πιστωτές Φόρος πληρωτέος Τραπεζικές υπεραναλήψεις Ολικό υποχρεώσεων Ολικό υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 9 Απριλίου Γεώργιος Γεωργίου Πρόεδρος Ευάγγελος Αναστασιάδης Διευθύνων Σύμβουλος

13 Αριθμός 3340 ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ Δημοσίευση σύμφωνα με τον κανονισμό 22 [2] των περί ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Κανονισμών του 2002 έως 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λίμιτεδ (η Εταιρεία ) υποβάλλει στα μέλη την Ετήσια Έκθεση του μαζί με τις ελεγμένες ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (που μαζί αναφέρονται ως το Συγκρότημα ) για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Κύριες δραστηριότητες Η Εταιρεία συνέχισε κατά τη διάρκεια του έτους 2013 τη διεξαγωγή ασφαλιστικών εργασιών Κλάδου Γενικής Φύσεως. Στις 15 Νοεμβρίου 2012 η Εταιρεία τερμάτισε την αποδοχή νέων κινδύνων στον Κλάδο Ζωής συνεχίζει όμως την διαχείριση και εξυπηρέτηση του υφιστάμενου πελατολογίου της στον Κλάδο Ζωής. Οι κύριες δραστηριότητες των θυγατρικών εταιρειών οι οποίες παρέμειναν οι ίδιες κατά τη διάρκεια του έτους 2013 είναι οι χρηματοδοτήσεις, οι επενδύσεις σε χρηματιστηριακές αξίες και η εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας. Η Εταιρεία είναι η ιθύνουσα εταιρεία των εταιρειών που παρουσιάζονται στη σημείωση 21 των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων. Οικονομικά αποτελέσματα Τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος και της Εταιρείας για το έτος 2013 τα οποία παρουσιάζονται στις σελίδες 14 και 19 των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας αντίστοιχα είναι τα ακόλουθα: ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ Ζημία πριν τη φορολογία ( ) ( ) Φορολογία (32.411) (60.320) Ζημία για το έτος που αναλογεί στους ιδιοκτήτες της ιθύνουσας εταιρείας ( ) ( ) Εξέταση των εξελίξεων, της θέσης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος και της Εταιρείας Το 2013 οι ασφαλιστικές εργασίες παρουσιάζουν κέρδος 2,2.εκ. σε σύγκριση με 1,6 εκ για το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα: (i) Οι εργασίες Κλάδου Γενικής Φύσεως παρουσιάζουν κέρδος ύψους 1,6 εκ. για το 2013 σε σύγκριση με 0,5 εκ. το Τα μεικτά ασφάλιστρα το 2013 ανήλθαν σε 11 εκ. σε σχέση με 12,6 εκ. το (ii) Οι εργασίες Κλάδου Ζωής παρουσιάζουν κέρδος για το 2013 ύψους 0,6 εκ. σε σύγκριση με 1,1 εκ. για το Τα μεικτά ασφάλιστρα Κλάδου Ζωής ανήλθαν το 2013 σε 1,3 εκ. σε σχέση με 2,1 εκ. το Κατά το έτος 2013 τα αποτελέσματα από τις χρηματοοικονομικές και επενδυτικές εργασίες του Συγκροτήματος παρουσίασαν ζημίες ύψους 1,2εκ. σε σύγκριση με ζημίες ύψους 2,6 εκ. το έτος Αναλυτικότερα: (i) (ii) Οι ζημίες από την επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων (μη περιλαμβανομένων των ποσών που αφορούν τα επενδυτικά συμβόλαια Unit Link) κατά το 2013 ανήλθαν σε 0,5 εκ. σε σύγκριση με 1 εκ. το έτος 2012 και αυτό οφείλεται σε μικρότερη πτώση στην αξία των επενδύσεων σε τίτλους εισηγμένους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ( XAK ) σε σύγκριση με το Τα έσοδα από επενδύσεις, επανεκτιμήσεις / πωλήσεις ακινήτων και άλλα έσοδα ανήλθαν σε 123 χιλ. σε σύγκριση με 737 χιλ. το (iii) Τα έξοδα και η φορολογία ανήλθαν στα 0,8 εκ. σε σύγκριση με 2,3εκ. το Κατά το έτος 2013 τα αποτελέσματα από την εκμετάλλευση ακινήτων του Συγκροτήματος παρουσίασαν ζημίες ύψους 229χιλ. σε σύγκριση με ζημίες ύψους 294χιλ. το έτος Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος παρουσιάζονται αναλυτικά κατά λειτουργικό τομέα στη σημείωση 5 των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων. Υποκαταστήματα Η Εταιρεία δραστηριοποιείται με υποκαταστήματα εντός Κύπρου. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα και η Εταιρεία και οι ενέργειες που λαμβάνει για διαχείριση τους, αναφέρονται στις σημειώσεις 4 και 39 των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων.

14 3336 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 Μερίσματα Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτείνει την καταβολή μερίσματος για το έτος Μελλοντικές εξελίξεις Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συγκροτήματος παρακολουθεί τις οικονομικές εξελίξεις τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Στόχος του είναι να αναγνωρίζει και να προσαρμόζεται έγκαιρα στις αλλαγές και τις απαιτήσεις των εποχών. Επιδίωξη του είναι η διατήρηση και ενδυνάμωση των κεφαλαίων του σε βαθμό που να προσθέτει στη φερεγγυότητα του αλλά και να συνεχίζει να εμπνέει εμπιστοσύνη στους πελάτες και στους ιδιοκτήτες του. Η Εταιρεία ακολουθεί ποιοτική αξιολόγηση στην αποδοχή κινδύνων και η αύξηση των ασφαλίστρων δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Επίσης, η Εταιρεία αξιοποιεί τεχνολογία η οποία απλοποιεί διαδικασίες με στόχο την μείωση του κόστους εξυπηρέτησης των συμβολαίων της. Απώτερος σκοπός είναι η συνέχιση της άριστης εξυπηρέτησης των πελατών της. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συγκροτήματος εκτιμά ότι κατά το 2014, θα συνεχιστούν οι προκλήσεις για την Κυπριακή οικονομία με συνέχιση της ύφεσης της οικονομίας με συνεπακόλουθα τους χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, της πιστωτικής επέκτασης, τη μείωση της κατανάλωσης και τη διατήρηση της ανεργίας σε υψηλά επίπεδα. Μετοχικό κεφάλαιο Δεν υπήρξαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση έτους. Αναλυτικές πληροφορίες ως προς το κεφάλαιο της Εταιρείας παρουσιάζονται στη σημείωση 27 των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων. Όλοι οι τίτλοι της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ, έχουν τα ίδια δικαιώματα και δεν έχουν περιορισμούς στη μεταβίβαση τους. Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς Τα γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς γνωστοποιούνται στη σημείωση 45 των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης Σύμφωνα με τις παραγράφους (α) μέχρι (ια) του Άρθρου 5 της Οδηγίας ΟΔ (Περιεχόμενο Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης) που εκδόθηκε σύμφωνα με τον περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας Νόμο (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά), Ν. 190(Ι)/2007 ως εκδόθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρει τα ακόλουθα: Παρ. (α) (β) (γ): Η Εταιρεία δεν εφαρμόζει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ως έχει εκδοθεί από το ΧΑΚ καθώς οι μετοχές της διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑΚ όπου η εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΚΕΔ) είναι προαιρετική. Οι κύριοι λόγοι μη εφαρμογής των προνοιών του ΚΕΔ είναι: Παρ. (δ): Παρ. (ε): Παρ. (στ) (ζ): Παρ. (η): Παρ. (θ): Παρ. (ι): Παρ. (ια): (i) (ii) Το απαιτούμενο κόστος εφαρμογής του ΚΕΔ για την Εταιρεία, για την τήρηση Επιτροπών Διορισμών, Αμοιβών και Ελέγχου. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατέληξε σε αυτή την απόφαση αφού αξιολόγησε τις δραστηριότητες της Εταιρείας και έκρινε ότι η εφαρμογή του ΚΕΔ δεν θα επέφερε οφέλη προς τους ιδιοκτήτες της Εταιρείας τα οποία να δικαιολογούν το κόστος εφαρμογής του ΚΕΔ. Ο Γραμματέας της Εταιρείας σε συνεννόηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μεριμνά μέσω αποτελεσματικών διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνου για τη σύνταξη, ετοιμασία και κατάρτιση της παροδικής πληροφόρησης η οποία απαιτείται για εισηγμένες εταιρείες. Κατάσταση προσώπων που κατέχουν σημαντική συμμετοχή στο κεφάλαιο του εκδότη Τα πρόσωπα τα οποία κατά τις πιο κάτω ημερομηνίες κατείχαν άμεσα ή έμμεσα (σύμφωνα με το Άρθρο 5(ε) της Οδηγίας ΟΔ ) σημαντική συμμετοχή (πέραν του 5%) στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και στις 8 Απριλίου 2014 (5 ημέρες πριν από την ημερομηνία έγκρισης των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο) ήταν τα ακόλουθα: 31/12/2013 8/4/2014 % % Κωστάκης Κουτσοκούμνης 50,57 50,57 Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει τίτλους με ειδικά δικαιώματα ελέγχου και ούτε υπάρχουν οποιοιδήποτε περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου. Ο διορισμός και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας. Το Καταστατικό της Εταιρείας τροποποιείται κατόπιν έγκρισης ειδικού ψηφίσματος σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατόπιν έγκρισης των μετόχων της Εταιρείας μπορεί να προβεί σε έκδοση ή επαναγορά μετοχών της Εταιρείας. Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από 6 μέλη και συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου αφορούν την έγκριση στρατηγικής και εποπτεία της υλοποίησης της στρατηγικής ανάπτυξης της Εταιρείας.Τα σύνολα αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η ανάλυσή τους παρουσιάζονται στη σημείωση 38 των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

15 Συμφέροντα Συμβούλων και συγγενικών μερών στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας Τα ποσοστά συμμετοχής στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατείχαν άμεσα και έμμεσα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (σύμφωνα με το Άρθρο (4) (β) της Οδηγίας ΟΔ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου) στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και στις 8 Απριλίου 2014 (5 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έγκρισης των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο) ήταν τα ακόλουθα: 31/12/2013 8/4/2014 % % Κώστας Κουτσοκούμνης Εκτελεστικός Πρόεδρος 50,572 50,572 Λουκής Παπαφιλίππου Αναπληρωτής Πρόεδρος 0,319 0,446 Μιχάλης Μυλωνάς 0,082 0,082 Δάνης Κληριώτης 0,013 0,013 Μάριος Λευκαρίτης 0,073 0,073 Δεν υπήρξε οποιαδήποτε άλλη διακύμανση στα πιο πάνω ποσοστά συμμετοχής κατά το διάστημα μεταξύ της λήξης του οικονομικού έτους και πέντε ημερών πριν από την ημερομηνία που οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο του εκδότη. Συμβάσεις με τα Όργανα Διοίκησης Κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2013 δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε σημαντικές συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και των οργάνων διοίκησης της. Διοικητικό Συμβούλιο Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης παρουσιάζονται στην σελίδα 4. Δεν υπήρχαν σημαντικές αλλαγές στην κατανομή των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια του έτους. Στις 9 Ιανουαρίου 2014, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κύριος Ιωάννης Φίλιππος Χριστοδουλίδης απεβίωσε. Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, οι κ.κ Μιχάλης Μυλωνάς και Μάριος Λευκαρίτης αποχωρούν εκ περιτροπής, είναι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή. Ανεξάρτητοι Ελεγκτές ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές της Εταιρείας, KPMG Limited, εκδήλωσαν επιθυμία να εξακολουθήσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, Κώστας Κουτσοκούμνης Εκτελεστικός Πρόεδρος Λευκωσία, 15 Απριλίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ Έκθεση επί των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λίμιτεδ Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λίμιτεδ και των θυγατρικών της (το Συγκρότημα ) και τις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λίμιτεδ (η Εταιρεία ) στις σελίδες 14 μέχρι 112 οι οποίες αποτελούνται από την ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης και την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2013, τις ενοποιημένες καταστάσεις, συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών, και τις καταστάσεις συνολικών εσόδων μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και των ταμειακών ροών της Εταιρείας του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

16 3338 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 Ευθύνη των ελεγκτών Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις ενοποιημένες και τις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων, οφειλόμενο είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης του Συγκροτήματος και της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2013, και της χρηματοοικονομικής τους επίδοσης και των ταμειακών ροών τους για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ Έκθεση επί άλλων νομικών απαιτήσεων Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009, αναφέρουμε τα πιο κάτω: Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου μας. Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. Οι ενοποιημένες και οι ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία. Κατά τη γνώμη μας, και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις που μας δόθηκαν, οι ενοποιημένες και οι ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από τον περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου, Κεφ. 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο. Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, συνάδουν με τις ενοποιημένες και τις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας ΟΔ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, αναφέρουμε ότι έχει γίνει δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης για τις πληροφορίες που αφορούν τις παραγράφους (α), (β), (γ), (στ) και (ζ) του άρθρου 5 της εν λόγω Οδηγίας και αποτελεί ειδικό τμήμα της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου. Άλλο θέμα Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 34 του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. Δημήτρης Σ.Βάκης - FCA Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής εκ μέρους και για λογαριασμό της KPMG Limited Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές Εσπερίδων 14,1087, Λευκωσία, Κύπρος 15 Απριλίου 2014

17 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Σημ. Πραγματοποιηθέντα μεικτά ασφάλιστρα Μείωση στο μεικτό απόθεμα μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων Μεικτά δεδουλευμένα ασφάλιστρα Αντασφαλίσεις στα πραγματοποιηθέντα μεικτά ασφάλιστρα 6 ( ) ( ) Μερίδιο αντασφαλιστών στην μείωση του μεικτού αποθέματος μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων 6 (98.541) ( ) Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα Προμήθειες και άλλα δικαιώματα εισπρακτέα Ζημία από επενδυτικές δραστηριότητες 9 (97.981) ( ) Άλλα εισοδήματα από εργασίες (Ζημία)/κέρδος δίκαιων αξιών σε ακίνητα για επένδυση 20 ( ) Καθαρά έσοδα Μεικτές απαιτήσεις, παροχές και μεταβολή στην πρόβλεψη αποθέματος Κλάδου Ζωής 11 ( ) ( ) (Μείωση)/αύξηση μεριδίου αντασφαλιστών στις μεικτές απαιτήσεις παροχές και μεταβολή στην πρόβλεψη αποθέματος Κλάδου Ζωής 11 (57.828) Καθαρές ασφαλιστικές απαιτήσεις και παροχές ( ) ( ) Έξοδα κτήσης 12 ( ) ( ) Έξοδα διαχείρισης ( ) ( ) Έξοδα αγοράς χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (7.048) (20.958) Ζημία από απομείωση στην αξία επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες 21 ( ) ( ) Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες ( ) ( ) Έξοδα ( ) ( ) Κέρδος/(ζημία) από εργασίες ( ) Έσοδα χρηματοδότησης Έξοδα χρηματοδότησης ( ) ( ) Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης 15 ( ) ( ) Κέρδος/(ζημία) πριν τη φορολογία ( ) Φορολογία (60.320) Κέρδος/(ζημία) για το έτος που αναλογεί στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας ( ) Κέρδος/(ζημία) ανά μετοχή που αναλογεί στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας (σεντ) 17 0,03 (1,19)

18 3340 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σημ. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Άυλα περιουσιακά στοιχεία Ακίνητα για επένδυση Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων Ασφαλιστικές και λοιπές απαιτήσεις Αναβαλλόμενα έξοδα κτήσης Μερίδιο αντασφαλιστών στις απαιτήσεις και τεχνικά αποθέματα Εισπρακτέα από θυγατρικές εταιρείες Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά ( ) ( ) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας ΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Απόθεμα Κλάδου Ζωής 7, Μακροπρόθεσμα δάνεια Αναβαλλόμενη φορολογία ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ασφαλιστικά αποθέματα Κλάδου Γενικής Φύσεως Ασφαλιστικές και λοιπές υποχρεώσεις Τραπεζικά παρατραβήγματα Τρέχουσες δόσεις μακροπρόθεσμων δανείων Οφειλόμενη φορολογία Σύνολο υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 15 Απριλίου Κώστας Κουτσοκούμνης Εκτελεστικός Πρόεδρος Λουκής Παπαφιλίππου Αναπληρωτής Πρόεδρος

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ Αριθμός 3341 ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕIΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ Δημοσίευση σύμφωνα με τον Κανονισμό 22(2) των περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Κανονισμών του ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΕΥΡΩ 2012 ΕΥΡΩ Έσοδα Μικτά δεδουλευμένα ασφάλιστρα Μερίδιο αντασφαλιστών στα δεδουλευμένα ασφάλιστρα ( ) ( ) Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα Πλέον: Δικαιώματα ασφαλίστρων και άλλα δικαιώματα Προμήθειες από αντασφαλιστές Σύνολο άλλων εσόδων Σύνολο εσόδων Απoζημιώσεις ( ) ( ) Προμήθειες πληρωτέες και άλλα έξοδα πωλήσεων ( ) ( ) Άλλα λειτουργικά και διοικητικά έξοδα από ασφαλιστικές εργασίες ( ) ( ) Σύνολο λειτουργικών και διοικητικών εξόδων από ασφαλιστικές εργασίες ( ) ( ) Μεταβολή στο απόθεμα κινδύνων σε ισχύ (23.815) Τεχνικό ασφαλιστικό αποτέλεσμα Εισοδήματα από επενδύσεις Ασφαλιστικό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης Αποτελέσματα χαρτοφυλακίου επενδύσεων (58.420) ( ) Έλλειμμα από επανεκτίμηση επενδύσεων σε ακίνητα ( ) ( ) ( ) ( ) Άλλα έσοδα Μερίδιο κέρδους από κοινοπραξία ασφαλιστών Άλλα έξοδα ( ) ( ) Χρηματοδοτικά έξοδα ( ) ( ) Κέρδος/(ζημιά) πριν τη φορολογία ( ) Φορολογία ( ) (33.778) Ζημιά για το έτος (9.204) ( ) Βασική και πλήρως κατανεμημένη ζημιά ανά μετοχή (σεντ) (0,05) (6,01) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΥΡΩ 2012 ΕΥΡΩ Ζημιά για το έτος (9.204) ( ) Επανεκτίμηση ακίνητης περιουσίας ( ) Αναβαλλόμενη φορολογία στην επανεκτίμηση Συνολικά έξοδα για το έτος ( ) ( )

20 3342 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2013 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2013 ΕΥΡΩ 2012 ΕΥΡΩ Ακίνητα, εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Μακροπρόθεσμοι χρεώστες Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις Επενδύσεις που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων Αναβαλλόμενα έξοδα κτήσης Φορολογία Μερίδιο αντασφαλιστών στα τεχνικά αποθέματα Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Σύνολο περιουσιακών στοιχείων ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑIΑ Μετοχικό κεφάλαιο Απoθεματικό μετοχών υπέρ τo άρτιo Απoθεματικό επανεκτίμησης Απoθεματικό λογαριασμού αποτελεσμάτων ( ) ( ) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμα δάνεια Αναβαλλόμενη φορολογία Μακροπρόθεσμες ασφαλιστικές υποχρεώσεις Σύνολο μη τρεχουσών υποχρεώσεων Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις Εκκρεμείς απαιτήσεις και αποθεματικό εξόδων διαχείρισης απαιτήσεων Τρέχουσες δόσεις μακροπρόθεσμων ασφαλιστικών υποχρεώσεων Φορολογία Μη κερδημένα ασφάλιστρα Αποθεματικό κινδύνων σε ισχύ Μερίδιο αντασφαλιστών στα τεχνικά αποθέματα Τρέχουσες δόσεις δανέιων Τραπεζικό παρατραβηγμα Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υπoχρεώσεων Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο στις 24 Απριλίου Ακολουθούν οι υπογραφές του Προέδρου, του Εκτελεστικού Αντιπρόεδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου. Οι σημειώσεις μπορούν να επιθεωρηθούν στην Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών. Αντίγραφο της πλήρης ετήσιας έκθεσης και των ενοποιημένων λογαριασμών είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της εταιρείας ΕΚΘΕΣΗ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΓIΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤIΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ 2013 Τo Διoικητικό Συμβoύλιo της Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ (η Εταιρεία ) υπoβάλλει στα μέλη τηv ετήσια έκθεση τoυ και τις ελεγμένες oικoνoμικές καταστάσεις της Ιθύνουσας Εταιρείας για τo έτoς πoυ έληξε στις 31 Δεκεμβρίoυ Κύρια δραστηριότητα και εξαρτημένη Εταιρεία Η κύρια δραστηριότητα της ιθύνουσας εταιρείας είναι η προσφορά ασφαλιστικών υπηρεσιών γενικού κλάδου στην Κύπρο. Η κύρια δραστηριότητα της εξαρτημένης εταιρείας Cosmos International Life Insurance Agencies Ltd είναι η άσκηση εργασιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στο κλάδο ζωής. Εξέταση των εξελίξεων, της θέσης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας Το τεχνικό ασφαλιστικό αποτέλεσμα παρουσίασε για το έτος 2013 κέρδος σε σύγκριση με κέρδος το έτος Συγκεκριμένα:- Τα συνολικά μικτά δεδουλευμένα ασφάλιστρα του 2013 ανήλθαν σε 22,30 εκατομμύρια σε σύγκριση με 25,02

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 I III III IV V VI AGIA NAPA PAFOS LIMASSOL LIMASSOL AGIA NAPA I 2 0 1 1 II Saga Good Food 2011 III 2 0 1 1 IV V 2 0 1 1 VI 1 ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 0 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4688 Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013 3079 Αριθμός 3447 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Εκθεση Ελεγκτών 2-3. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4. Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5

Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Εκθεση Ελεγκτών 2-3. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4. Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1 Εκθεση Ελεγκτών 2-3 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4 Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5 Κατάσταση Μεταβολών των

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009. Περιεχόμενα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα)

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

Περιεχόμενα. Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Περιεχόμενα Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Μετοχικό Κεφάλαιο Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 2 2 4 5 6 ΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Leaders in Tourism. A. Tsokkos Hotels Public Ltd. Ετήσια Έκθεση 2009

Leaders in Tourism. A. Tsokkos Hotels Public Ltd. Ετήσια Έκθεση 2009 Leaders in Tourism TM A. Tsokkos Hotels Public Ltd Ετήσια Έκθεση 2009 Περιεχόμενα 2-3 4 5 6 9-15 16-17 18 Χαιρετισμός του Προέδρου Διακρίσεις Ανακαινίσεις Ξενοδοχείων και Νέα Έργα Μελλοντικά Έργα Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ CYPRUS POPULAR BANK CO LIMITED ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ CYPRUS POPULAR BANK CO LIMITED ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διαχειριστικές επιτροπές και άλλες πληροφορίες 1 Σελίδα Έκθεση Διαχειριστικών Επιτροπών 2 5 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 6 8 Συγκεντρωτική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του διοικητικού συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 Με βάση τον Κανονισμό 809/2004 (όπως τροποποιήθηκε) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 (όπως τροποποιήθηκε)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Περιεχόμενα Oμιλία του Εκτελεστικού Προέδρου Αξιωματούχοι, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι και Τραπεζίτες Ειδοποίηση Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012. Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012. Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism TM πρωταράς αγία νάπα πάφος sharm el sheikh Tsokkos Group renaissance wellness & spa Περιεχόμενα 4-5 6-7 8 9 11-20 21-23 24 Χαιρετισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΘΗΝΑ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LIMITED (ΠΡΩΗΝ CYPRUS TRADING CORPORATION LIMITED) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LIMITED (ΠΡΩΗΝ CYPRUS TRADING CORPORATION LIMITED) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου 2 Ετήσια Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

LOUIS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ αριθμ. 7/372/15.02.2006 απόφασης του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 wwweurobankgr, Τηλ: 210 333 7000 Αρ ΓΕΜΗ: 000223001000 Πίνακας Περιεχομένων των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 2014 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Δ Η Μ ΟΣ Ι Α Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α ΛΤΔ EΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γραφεία, Εργοστάσιο και Λιµάνι, Βασιλικό Τ: +357 24 845 555, Φ: +357 24 332 651 Εγγεγραµµένο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Λ. Συγγρού 209 211, Ν. Σµύρνη 171 21 www.erbbrokers.gr, Τηλ. 210 9303850 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26892/01ΝΤ/Β/92/160(08)

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα