ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΤΔΛΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΤΔΛΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας"

Transcript

1 ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΤΔΛΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας Αθήνα Νοεμβρίου 2013 Ιζηοπικό ηηρ Τςποποίηζηρ ζηην σώπα μαρ Μαγδαληνή Μετινίδου, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Προϊσταμένη του Τμήματος Τυποποίησης του ΤΕΕ

2 ΤΔΔ -90 χρόμια ιστορία Ρν Ρ.Δ.Δ. ηδξχζεθε κε ην Λνκνζεηηθφ Γηάηαγκα (Λ.Γ.) 1/21 Λνεκβξίνπ 1923 (ΦΔΘ 338Α). Υο βαζηθφο ζθνπφο ηεο ίδξπζεο ηνπ νξίδεηαη «ε πξναγσγή ηεο ηερληθήο θηλήζεσο ηεο ρψξαο». Ξξηλ, δειαδή, απφ ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ, πξνβάιιεηαη ν επηζηεκνληθφο ραξαθηήξαο ηνπ Νξγαληζκνχ, ν ζεζκηθφο ηνπ ξφινο σο ηερληθνχ ζπκβνχινπ ηεο Ξνιηηείαο, σο παξαζηάηε ηνπ θξάηνπο ζηελ επίιπζε ησλ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ ηεο ρψξαο. Γηεθδηθεί κηα λέα θαη ζεκαληηθή ζέζε ζηελ θνηλσλία θαη ηελ θαηαθηά κε ην έξγν ηνπ, πνπ είλαη δπλακηθφ θαη εθηείλεηαη ζε πνιινχο ηνκείο: κειέηεο, δηαιέμεηο, επηζηεκνληθέο επηζθέςεηο θαη εθδξνκέο, εθδνηηθφ έξγν θιπ.

3 Ρν ΡΔΔ, απφ ηηο απαξρέο ηνπ, απνηέιεζε έλα ζεζκφ θχξνπο. Πε ζπλεξγαζία κε ηα ειιεληθά Ξνιπηερλεία, έγηλε ην αδηακθηζβήηεην ζχκβνιν ηνπ νξζνινγηζκνχ. Ζ δξάζε ηνπ ήηαλ πάληα επηθεληξσκέλε ζηε δηάδνζε ησλ ηδεψλ, ηεο ηερληθήο θαη ηερλνινγίαο ζηελ θνηλσλία θαη ζηελ πνιηηηθή, ελψ ε κεηαθνξά θαη πιηθή απνηχπσζε ηνπο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ρψξαο ππήξμε ην κφληκν δεηνχκελν. Πηηο ελληά δεθαεηίεο χπαξμήο ηνπ, κε ηεθκεξησκέλεο ζέζεηο, ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο θαη παξεκβάζεηο, ελίνηε θαη κε ηελ αληίδξαζή ηνπ, δηακφξθσζε ην πιαίζην θαη ηηο ζπλζήθεο, ψζηε ηα έξγα λα γίλνπλ θαη λα γίλνπλ θαιά, λα εμππεξεηνχλ ηνπο πνιίηεο, λα σζνχλ δηαξθψο ζε κηα θαη κφλε θαηεχζπλζε: ηελ αλάπηπμε.

4 Τςποποίηζη

5 Δισαγωγή στημ Τυποποίηση Ζ Ρππνπνίεζε φληαο ε δξαζηεξηφηεηα εθείλε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εχξεζε, ζηε ζπκθσλία, ζηελ θαηαγξαθή θαη ζηελ εθαξκνγή βέιηηζησλ ιχζεσλ γηα πξνβιήκαηα επαλαιακβαλφκελα πνπ αθνξνχλ ην θνηλσληθφ ζχλνιν, απνζθνπεί ζηελ νιηθή νηθνλνκία πιηθψλ θαη εξγαζίαο, δίρσο λα παξαβιέπεηαη ε αζθάιεηα. Απνηειεί δει. βαζηθή αξρή πνπ δηέπεη ηφζν ηηο θπζηθέο φζν θαη ηηο βηνινγηθέο θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο. Ξαξαδείγκαηα εχξεζεο θαη θαζηέξσζεο ηεο βέιηηζηεο ιχζεο ζε ζέκαηα κε βαζηθή ζεκαζία γηα ηνλ πνιηηηζκφ, απνηεινχλ ε θαζηέξσζε ηνπ Ζκεξνινγίνπ, ησλ Κέηξσλ θαη Πηαζκψλ, ηνπ Αξηζκεηηθνχ Ππζηήκαηνο (Αξαβηθνί αξηζκνί) θαζψο θαη ηεο Γιψζζαο κε ηελ νπνία ζπλελλννχληαη νη δηάθνξνη ιανί.

6 Διεθμές Πρότυπο του χιλιόγραμμου (International Prototype of the kilogram) Σο Διεκνζσ Πρότυπο του χιλιόγραμμου είναι ζνασ κφλινδροσ από κράμα 90 % λευκόχρυςου και 10 % ιριδίου, με φψοσ και διάμετρο περίπου 3,9 cm. Η μάηα του ιςοφται με τθν μάηα του χιλιόγραμμου (κεμελιϊδθσ μονάδα μάηασ του Διεκνοφσ υςτιματοσ Μονάδων SI). Δθμιουργικθκε ςτο Λονδίνο και ςτεγάηεται ςε ςυνκικεσ φψιςτθσ αςφάλειασ ςτο Διεκνζσ Γραφείο Μζτρων και τακμϊν (ΒΙΡΜ) ςτισ ζβρεσ, ζξω από το Παρίςι, από το 1889 (όταν ζγινε θ πρϊτθ διεκνισ διάςκεψθ για τον κακοριςμό των Διεκνϊν Μζτρων και τακμϊν).

7 Σύγχρομη Τυποποίηση Υο κεζνδηθή θαη νξγαλσκέλε δξαζηεξηφηεηα, ε Ρππνπνίεζε είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 20νχ αηψλα, ζηηο αξρέο ηνπ νπνίνπ ηδξχζεθαλ νη πξψηνη Νξγαληζκνί κε ζθνπφ ηνλ νξζνινγηζκφ ζε φια ηα επαλαιακβαλφκελα πξνβιήκαηα, κέζα απφ ζπλαηλεηηθέο δηαδηθαζίεο φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Ζ ζχγρξνλε Ρππνπνίεζε άξρηζε ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο απφ νξγαλψζεηο κεραληθψλ. Γξήγνξα ν ζεζκφο ηεο Ρππνπνίεζεο ζε εζληθφ επίπεδν δηαδφζεθε ζε φιεο ηηο ζεκαληηθέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, [ην 1901 ηδξχζεθε ν Βξεηαληθφο Νξγαληζκφο Ρππνπνίεζεο BSI (πξψηνο θνξέαο Ρππνπνίεζεο ζηνλ θφζκν), ην 1917 o Γεξκαληθφο DIN, ην 1926 ν Γαιιηθφο AFNOR], ελψ παξάιιεια αλαπηχρζεθε θαη ζε παγθφζκην επίπεδν κε ηελ ίδξπζε Γηεζλψλ θαη Ξεξηθεξεηαθψλ Νξγαλψζεσλ.

8 Πηελ Διιάδα ε ζχγρξνλε θαη ζπζηεκαηηθή Ρππνπνίεζε παξέκελε άγλσζηε γηα πνιιά ρξφληα εμαηηίαο ηεο βηνκεραληθήο ππαλάπηπμεο. Oη αξκφδηεο λνκνζεηηθέο αξρέο εμέδηδαλ πξνδηαγξαθέο πνπ έζεηαλ ζε ηζρχ κε λφκν. Ζ έιιεηςε εζληθψλ πξνδηαγξαθψλ είρε σο απνηέιεζκα πνιιέο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο λα αθνινπζήζνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο άιισλ ρσξψλ, πηνζεηψληαο απηφκαηα θαη ηελ αληίζηνηρε ηερλνινγία ηεο εθάζηνηε ρψξαο. Ζ ηδέα ηεο νξγάλσζεο ηεο Ρππνπνίεζεο σο ζεζκνχ ηέζεθε αξρηθψο «επί ηάπεηνο» ζηελ Διιάδα ην 1931 θαη πξνήιζε απφ ηελ αλάγθε θαιχηεξεο ξχζκηζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ. Ζ αλαγελλεηηθή γηα ην ΡΔΔ πεξίνδνο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 30 απεηθνλίδεηαη παξαζηαηηθά ζην έξγν ηεο Ρππνπνίεζεο, αθνχ ηφηε ηέζεθαλ νη βάζεηο ελφο απφ ηα θπξηφηεξα έξγα ηνπ ΡΔΔ, κέζα απφ ην επθπέο «Γεληθφ Ξξφγξακκα Ξξνηππψζεσο».

9 Το Ρ.Δ.Δ. θαηαλνψληαο ηα εζληθά νθέιε ηεο Ρππνπνίεζεο θαη ηελ αλάγθε ιήςεο ζρεηηθήο δξάζεο ςπήπξε ο ππώηορ θοπέαρ ζηην Διιάδα πνπ ππνζηήξημε ην ζεζκφ ηεο, δεκηνπξγψληαο ηηο βάζεηο γηα ηελ ίδξπζε ησλ επίζεκσλ νξγαληζκψλ ηεο ρψξαο (Αλψηαηε Δπηηξνπή Ξξνηππνπνηήζεσο, ΔΙΝΡ θ.ιπ.). Δπί Ξξνεδξίαο Ληθ. Θηηζίθε θαζεγεηή ηνπ ΔΚΞ, ηδξχεηαη ην 1933 ε Διιεληθή Δπηηξνπή Ξξνηππνπνίεζεο,- ζπκβνιηθά ΕΝΟ (ζπληνκνγξαθία ηεο ιέμεο Δλνπνίεζε)-, ε νπνία ζπγθεληξψλεη ηηο πξψηεο ζπιινγέο Ξξνηχπσλ ζηελ ρψξα καο δεκηνπξγψληαο ην κνλαδηθφ, πνιχηηκν θαη αλαληηθαηάζηαην, γηα ηελ επνρή, Δηδηθφ Ξαγθφζκην Αξρείν Ξξνηχπσλ, ζπγθξνηεί Ρερληθέο Δπηηξνπέο θαη ζπληάζζεη Γνθηκαζηηθά Ξξφηππα θαη ηηο γλσζηέο πξνδηαγξαθέο ΡΔΔ/ΔΛΝ. Δθπξνζσπεί ηελ Διιάδα κέρξη ην 1965 ζην λεντδξπζέληα κεηαπνιεκηθά Γηεζλή Νξγαληζκφ Ρππνπνίεζεο (ISO) θαη εθδίδεη ην Δεληίο Πποηςποποιήζεωρ, ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηελ επηζηεκνληθή έθδνζε ηνπ ΡΔΔ «Ρερληθά Σξνληθά». Κε δηαθνπή ζηα ρξφληα ηνπ πνιέκνπ ε ΔΛΝ ιεηηνπξγεί σο Δζληθφο θνξέαο Ρππνπνίεζεο κέρξη ην 1968.

10 Ρν ΡΔΔ ζπκκεηέρεη απνθαζηζηηθά ζηε δεκηνπξγία ηνπ «Νξγαληζκνχ Ρππνπνίεζεο Διιεληθψλ Ξξντφλησλ» (ΝΡΔΞ) ππνβάιινληαο ζρέδην λφκνπ πνπ ςεθίζηεθε ην 1965, γεγνλφο πνπ νδεγεί ηνλ ηφηε πνπξγφ Βηνκεραλίαο Η. Είγδε, λα ην επαηλέζεη ζηε Βνπιή, αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά: «Κύξηνη ζαο γλωξίδω όηη ην λνκνζρέδην απηό είλαη πξνϊόλ ζηελήο ζπλεξγαζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ κε ην ΤΕΕ. Υπήξρε βεβαίωο έλαο εηδηθόο ιόγνο όζηηο κνπ επέβαιε λα απεπζπλζώ εηο ην ΤΕΕ. Εθεί ππήξμε ην έκβξπνλ ηεο Τππνπνηήζεωο. Εηο ην ΤΕΕ ππήξμε ε Επηηξνπή ε νπνία θαηά ηξόπνλ αλεπίζεκνλ εηξγάζζε θαη επεηέιεζελ έξγνλ ιακπξόλ, όπωο ζα απνηειέζεη ζεζαπξόλ δηα ηνλ Οξγαληζκόλ Τππνπνηήζεωο, ηνλ νπνίν ζήκεξνλ λνκνζεηνύκε». Ν ΝΡΔΞ, δελ θαηφξζσζε λα αλαιάβεη ελεξγφ δξάζε εμαηηίαο θπξίσο ηεο ρακειήο ζηάζκεο ζηειέρσζεο. Ρξία ρξφληα κεηά, ην 1968 ζπζηήζεθε κε Λφκν ε Γηεχζπλζε Ρππνπνίεζεο Διιεληθψλ Ξξντφλησλ ζην πνπξγείν Βηνκεραλίαο, πνπ απνηέιεζε ηελ επίζεκε νξγάλσζε ηεο Ρππνπνίεζεο ζηε ρψξα θαη άξρηζε λα επηηειεί ην έξγν ηεο θαηάξηηζεο «Δζληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ». Ρν 1976 ηδξχζεθε σο ΛΞΗΓ ν Διιεληθφο Νξγαληζκφο Ρππνπνίεζεο (ΔΙΝΡ) σο ν κνλαδηθφο Νξγαληζκφο, ζε εζληθφ επίπεδν, έγθξηζεο, έθδνζεο θαη δηάζεζεο ησλ Διιεληθψλ Ξξνηχπσλ.

11 Ρν Ρ.Δ.Δ. παξαρψξεζε ζηνλ ΔΙΝΡ ην έξγν ηεο επηηξνπήο ΔΛΝ θαη κέξνο ηνπ Ξαγθφζκηνπ Αξρείνπ Ξξνηχπσλ θαη εμαθνινχζεζε λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε θαη δηάδνζε ηεο Ρππνπνίεζεο κε θάζε ηξφπν. Ρν Ρκήκα Ρππνπνίεζεο ηνπ ΡΔΔ πνπ θέηνο γηνξηάδεη ηα 80 σπόνια ιεηηνπξγίαο ηνπ, παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ηεο Ρππνπνίεζεο θαη ελεκεξψλεη ηνλ ηερληθφ θφζκν. πνζηεξίδεη γξακκαηεηαθά πέληε Ρερληθέο Δπηηξνπέο Ρππνπνίεζεο ηνπ ΔΙΝΡ, ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ: Θεξκνκφλσζε Γνκηθά πιηθά θαη ζηνηρεία Ξφξηεο θαη παξάζπξα Ρερληθή Νξνινγία Ρεθκεξίσζε Δπίζεο ζπκκεηέρεη θαη ζηεξίδεη ελεξγά ηηο δξάζεηο ηεο Κφληκεο Δπηηξνπήο γηα ζέκαηα Ρππνπνίεζεο ηνπ ΡΔΔ, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε ην 1992 θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ην ζεζκηθφ ηνπ πιαίζην.

12

13 Από τημ αρχαιότητα στο σήμερα Θνηηψληαο πίζσ ζην ρξφλν θαη θάλνληαο κία ηζηνξηθή αλαδξνκή αλαθαιχπηνπκε φηη φζν θαη αλ θαίλεηαη πεξίεξγν ν έιεγρνο πνηφηεηαο, ε ηππνπνίεζε, ε πηζηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ θαζψο θαη ε πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή δελ απνηεινχλ ζχγρξνλε αλαθάιπςε ηνπ ηερληθνχ καο πνιηηηζκνχ. Νη εξγαζίεο πνιιψλ εξεπλεηψλ θαη αξραηνιφγσλ, ζηνλ ηνκέα απηφ, δείρλνπλ φηη νη ξίδεο ησλ ελλνηψλ απηψλ θζάλνπλ ζηελ πνιχ καθξηλή αξραηφηεηα (φρη βέβαηα κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα) θαη απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα νξγαλσκέλσλ θνηλσληψλ κε πςειφ πνιηηηζηηθφ επίπεδν, νη νπνίεο θξφληηδαλ λα δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηνπο βάζεη δηάθνξσλ κεραληζκψλ αλάινγα κε ηνλ ηφπν, ηελ θνπιηνχξα θαη ηηο ηάζεηο θάζε επνρήο. Ζ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ απαζρνινχζε ηνπο εκπφξνπο, ηνπο ηερλίηεο αιιά θαη ηνπο θαηαλαισηέο ησλ εθάζηνηε πξντφλησλ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη απηά ίζρπαλ αθφκα θαη ζηνπο πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο θαη φρη κφλν ζηελ Διιάδα.

14 Γηα παξάδεηγκα, ζηελ αξραία Βαβπιψλα, έλαο πνιχ ζεκαληηθφο - αλάκεζα ζηνπο άιινπο λφκνο ηνπ μαθνπζηνχ βαζηιηά ηεο, ηνπ Σακνπξακπί ( π.σ.), κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ν αξραηφηεξνο θαλνληζκφο ζηνλ θφζκν, ζρεηηθφο κε ηελ νηθνδνκή. Απηφο ιέεη ζε θάπνην ζεκείν: "... Δάλ έλαο εξγνιάβνο θηίζεη κηα θαηνηθία γηα θάπνηνλ, αιιά δελ πξαγκαηνπνηήζεη ηελ εξγαζία ηνπ ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ζε ηξφπν πνπ έλαο ηνίρνο παξνπζηάζεη θάπνηα θιίζε, ηφηε ν εξγνιάβνο απηφο νθείιεη λα ηνλ εληζρχζεη κε δηθά ηνπ έμνδα...". O Κώδικαρ ηος Χαμοςπαμπί (κηα απφ ηηο αξραηφηεξεο ζεηξέο 282 λφκσλ νη νπνίνη έγηλαλ ηδηαίηεξα γλσζηνί γηα ηελ αθξίβεηα, αιιά θαη ηε ζθιεξφηεηά ηνπο θη έλα άξηζηα δηαηεξεκέλν εχξεκα ηεο αξραίαο Κεζνπνηακίαο) είλαη ραξαγκέλνο ζε κηα πέηξηλε ζηήιε απφ βαζάιηε, αλαθαιχθζεθε ην 1901 ζηα Πνχζα ηεο Ξεξζίαο θαη εθηίζεηαη ζήκεξα ζην Κνπζείν ηνπ Ινχβξνπ, ζην Ξαξίζη.

15 Ζ αλάγθε ησλ αξραίσλ Διιήλσλ λα πξνζηαηεπζνχλ απφ ηηο δηθέο ηνπο αδπλακίεο, είλαη πνπ ηνπο νδήγεζε ζηε ιήςε κέηξσλ θαη ζηε ζέζπηζε θαλφλσλ πνπ, ελψ ιεηηνπξγνχζαλ απνηξεπηηθά, ηαπηφρξνλα εμαζθάιηδαλ ηζνλνκία θαη ηζνπνιηηεία. Έλα απφ ηα κέηξα απηά ήηαλ ε θαζηέξσζε θαη ρξήζε πξνηχπσλ γηα ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ παξαγφκελσλ αγαζψλ. Δθάξκνδαλ πξφηππα κε πνιχ απζηεξέο πξνδηαγξαθέο θαη ζθιεξέο πνηλέο γηα φπνηνλ ηνικνχζε λα κελ ηηο ζεβαζηεί. Πηελ θιαζηθή Διιάδα ππήξρε έλαο κεραληζκφο ειέγρνπ πνηφηεηαο, ηππνπνίεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ησλ παξαγφκελσλ θαη πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ, - απφ ηα κέηαιια θαη ηα θξάκαηα κέρξη ηα γεσξγηθά πξντφληα, ηξφθηκα θαη πνηά, φπσο ην ζηηάξη, ην θξηζάξη, ν άθξαηνο (αλφζεπηνο) νίλνο, ην ειαηφιαδν, θ.ά..- φρη κφλνλ ζηνλ ηφπν παξαγσγήο ηνπο, αιιά θαη ζηελ αγνξά. Ζ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή απνηεινχζε χςηζηε θξνληίδα θαη επζχλε ηεο Αζελατθήο Ξνιηηείαο θάησ απφ έλαλ θαιά νξγαλσκέλν θαη απζηεξφ θξαηηθφ κεραληζκφ. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη είραλ νξίζεη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζθξαγίδεο γλεζηφηεηαο γηα ηα πξντφληα πνπ πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο.

16 Ν Αξηζηνηέιεο ζηελ «Αζελαίωλ Πνιηηεία» αλαθέξεηαη ζηα ζέκαηα πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ, αιιά θαη ζηνλ απζηεξφ έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ απφ ηνπο ζρεηηθνχο δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο. Πηελ Αζήλα ππήξραλ δέθα αγνξαλόκνη πνπ νξίδνληαλ κε θιήξν θαη επέβιεπαλ ηα δηαθηλνχκελα πξνο πψιεζε αγαζά, ψζηε λα είλαη καθαρά και ακίβδηλα, λα ηεξνχλ δειαδή ηνπο λφκνπο ηεο πγηεηλήο θαη λα είλαη αλφζεπηα. Πε πεξηπηψζεηο λνζείαο επέβαιιαλ απζηεξά πξφζηηκα θαη ζηνλ παξαγσγφ θαη ζηνλ έκπνξν. Οη κεηξνλόκνη επζχλνληαλ γηα φια ηα κέηξα θαη ηα ζηαζκά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηελ αγνξά, ψζηε απηά λα αληαπνθξίλνληαη ζηα πξφηππα κέηξα θαη ζηαζκά, ηα νπνία θπιάζζνληαλ ζηε Θφιν ηεο Αγνξάο. Νη ζηηνθύιαθεο ηέινο, θιεξσηνί επίζεο, έπξεπε λα ειέγρνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ ζηαξηνχ θαη ηνπ θξηζαξηνχ πξηλ απηά ζηαινχλ γηα άιεζκα ζην κχιν, αιιά θαη λα επηβιέπνπλ ηνπο αξηνπψιεο νη νπνίνη φθεηιαλ λα πσινχλ ην ςσκί ζε ηηκή αλάινγε ηνπ βάξνπο ηνπ, φπσο απηφ θαζνξίδνληαλ απ' ην λφκν (ν ειιηπνβαξήο άξηνο ζεσξνχληαλ λνζεία).

17 Ο έλεγχος ποιότητας του οίμου στημ κλασική Μακεδομία και Θράκη Έλα ζεκαληηθφ γεσξγηθφ πξντφλ γηα ηελ αξραηφηεηα ήηαλ θαη ην θξαζί. Δίλαη πεξίεξγν θη φκσο αιεζηλφ φηη γηλφηαλ έιεγρνο πνηφηεηαο ηνπ θξαζηνχ παξφιν πνπ δελ ππήξραλ νηλνινγηθά εξγαζηήξηα. Ζ πηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ βαζηδφηαλ ζε θαιά νξγαλσκέλν κεραληζκφ πνπ ιεηηνπξγνχζε ζηα πιαίζηα κηαο απζηεξήο λνκνζεζίαο. Πην κνπζείν ηεο Θάζνπ ππάξρνπλ ηξεηο ελδηαθέξνπζεο επηγξαθέο ηνπ 5 νπ π.σ. αηψλα, νη νπνίεο πεξηέρνπλ ηξεηο λφκνπο νδεγίεο γηα ηνλ άθξαην νίλν. Απηέο απνηεινχζαλ πξφηππα πνπ θαζφξηδαλ ην εκπφξην, ηε δηαθίλεζε ηνπ νίλνπ θαη ην ζπνπδαηφηεξν, έθαλαλ ιφγν γηα ηελ χπαξμε ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο πηζηνπνίεζεο ηεο πνηφηεηάο ηνπ. Ρν θείκελν ηνπ ελφο λφκνπ ιέεη αλάκεζα ζηα άιια: «γηα φπνηνλ αγνξάδεη θξαζί ζε πηζάξηα, ε αγνξά ζα είλαη έγθπξε κφλνλ εάλ ηα πηζάξηα έρνπλ ζεκαλζεί.» Απηφ απνηειεί θαη ην πην ζεκαληηθφ ζεκείν ηνπ λφκνπ. Ζ ζήκαλζε ηνπ πηζαξηνχ, ζα γηλφηαλ κεηά ην γέκηζκά ηνπ κε θξαζί (άθξαην νίλν), ζθξαγίδνληαο ηνλ κάιινλ κε θεξί θεξχζξαο. Γηα λα είλαη έγθπξε ε αγνξά, ε ζθξαγίδα ζα έθεξε έλα ζήκα, πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηερφκελνπ θξαζηνχ, ηελ επνρή ηεο ζθξάγηζεο θαη επνκέλσο ηελ ειηθία ηνπ.

18 Ο έλεγχος ποιότητας και η πιστοποίηση της γμησιότητας τωμ αργυρώμ αττικώμ μομισμάτωμ του 4ου π.χ. αιώμα Ρν 1970 βξέζεθε ζηελ Αξραία Αγνξά κηα καξκάξηλε ελεπίγξαθε ζηήιε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζε Αζελατθφ λφκν ηνπ 4 νπ π.σ. αηψλα. Ν λφκνο απηφο πξέπεη λα ζεσξεζεί σο έλαο θαιά νξγαλσκέλνο δεκφζηνο κεραληζκφο ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ησλ αξγπξψλ αηηηθψλ λνκηζκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε γλεζηφηεηα ηνπο. Έλα απφ ηα θπξηφηεξα ζεκεία ηεο επηγξαθήο αλαθέξεη : «Ν δε δεκφζηνο Γνθηκαζηήο, πνπ θάζεηαη αλάκεζα ζηηο ηξάπεδεο νθείιεη λα ην δνθηκάδεη (ην αξγπξφ λφκηζκα) ( ). Δάλ θάπνηνο πξνζθνκίζεη γηα έιεγρν μέλν λφκηζκα, πνπ θέξεη ηνλ ίδην ραξαθηήξα κε ην αηηηθφ λφκηζκα, εάλ απνδεηρηεί θαιφ (δειαδή γλήζην), ηφηε ν Γνθηκαζηήο λα ην επηζηξέςεη ζε απηφλ πνπ ην πξνζθφκηζε, εάλ φκσο είλαη ππφραιθν, ππνκφιπβδν ή θίβδειν λα ην ραξάμεη πέξα γηα πέξα θαη λα ην αθηεξψζεη ζην ηεξφ ηεο Κεηέξαο ησλ ζεψλ».

19 Το αρχαιότερο Δυρωπαϊκό Πρότυπο Ωσ το αρχαιότερο Ευρωπαϊκό Πρότυπο κεωροφνται οι αυςτθρζσ τεχνικζσ και χθμικζσ προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςε λίκινθ επιγραφι του 4ου π.χ. αιϊνα, που ανακαλφφκθκε ςτον αρχαιολογικό χϊρο τθσ Ελευςίνασ το 1894 από τον Δ. Φίλιο και μελετικθκε από τον κακ. Γ. Βαρουφάκθ. Σο κείμενο τθσ ενεπίγραφθσ ςτιλθσ αναφζρεται ςε μια παραγγελία για τθν καταςκευι των μπροφντηινων ςυνδζςμων (εμπολίων και πόλων) δίνοντασ με ςχολαςτικότθτα και αυςτθρότθτα τθ ςφνκεςθ και τισ διαςτάςεισ τουσ. Οι ςφνδεςμοι κα ζμπαιναν ανάμεςα ςτουσ ςπονδφλουσ των κιόνων τθσ Φιλϊνειασ τοάσ, ενόσ κτίςματοσ του διάςθμου αρχιτζκτονα τθσ εποχισ, Φίλωνα.

20 Δλδηαθέξνλ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ζηηο δχν ηειεπηαίεο ζεηξέο ηεο επηγξαθήο αλαθέξνληαη ην φλνκα ηνπ κεηνδφηε αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ θαη, ην πην ζεκαληηθφ, ην φλνκα ηνπ εγγπεηή θαζψο θαη ε θαηαβνιή ηεο εγγχεζεο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο παξαγγειίαο. Ζ ελ ιφγσ επηγξαθή απνηειεί επίζεο ηελ πξψηε γξαπηή καξηπξία ηεο εηζαγσγήο ηνπ ηφξλνπ ζηελ ηζηνξία ησλ κεηάιισλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Ρα εκπφιηα, πάληα ζχκθσλα κε ηελ επηγξαθή, είραλ θπβηθφ ζρήκα, ελψ νη πφινη θπιηλδξηθφ. Νη πφινη έπξεπε λα θαηαζθεπαζηνχλ ζηνλ ηφξλν: «Ρνπο δε πφινπο ηνξλεχζεη θαηά ην παξάδεηγκα». Πχκθσλα δειαδή, κε ην δείγκα. Απηή είλαη κηα ζεκαληηθή πιεξνθνξία, γηαηί ζεκαίλεη φηη γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ζθιεξνχ θξαηεξψκαηνο (θ.κπξνχληδνπ), έθαλαλ ρξήζε ηνπ ηφξλνπ. Πεκεηψλεηαη φηη ν ηφξλνο ήηαλ πνιχ γλσζηφο απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο αθφκε ρξφλνπο. Ν Όκεξνο καο κηιάεη γηα ηελ θαηεξγαζία ηνπ μχινπ θαη φρη κεηάιισλ. Γηα ηα κέηαιια θαη ηδηαίηεξα εθείλα πνπ έρνπλ κεγάιε ζθιεξφηεηα, φπσο είλαη ηα θξαηεξψκαηα, ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηνχλ θνπηηθά εξγαιεία απφ ζθιεξφ ράιπβα. Γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη, φηη ηνλ 4 ν π.σ. αηψλα είραλ θηάζεη ζε έλα αξθεηά πςειφ επίπεδν ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο, αιιά θαη ηεο ζεξκηθήο θαηεξγαζίαο ηνπ ράιπβα. Όια απηά βέβαηα ήηαλ πξν πνιινχ γλσζηά ζηνπο αξραίνπο Έιιελεο κεηαιινπξγνχο.

21 «πάξρεη, φκσο θαη θάηη άιιν, πνιχ ζεκαληηθφ, ηνπιάρηζηνλ γηα εθείλνπο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πνηφηεηα θαη ηνλ έιεγρφ ηεο. Πε θάπνην ζεκείν ηνπ θεηκέλνπ ηεο επηγξαθήο αλαθέξεηαη κε απζηεξφηεηα ε ζχλζεζε, πνπ ζα έπξεπε λα έρνπλ νη ζχλδεζκνη:... ραιθνχ δε εξγάζεηαη Καξηέσο, θεθξακέλνπ ηελ δσδεθάηελ, ηα έλδεθα κέξε ραιθνχ, ην δε δσδέθαηνλ θαηηηηέξνπ.... Πε ειεχζεξε απφδνζε ζεκαίλεη : «... ν ραιθφο, πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη θξαηέξσκα θαη φρη θαζαξφο ραιθφο, ζα έπξεπε ζχκθσλα κε ηελ επηγξαθή, λα παξαρζεί ζην Κάξηνλ ηεο Θχπξνπ, (κεγάιν εκπνξηθφ θαη κεηαιινπξγηθφ θέληξν ηεο επνρήο εθείλεο) θαη ζηα δψδεθα κέξε λα πεξηέρεη 11 κέξε ραιθφ θαη ην 1 κέξνο θαζζίηεξν» (δει., ζην δηθφ καο δεθαδηθφ ζχζηεκα πεξίπνπ 8.33 κε 8.5%). «Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην 12 είλαη ππνπνιιαπιάζην ηνπ 60, πνπ ζηνπο θιαζηθνχο ρξφλνπο απνηεινχζε ηε βάζε ηνπ ηφηε ρξεζηκνπνηνχκελνπ αξηζκεηηθνχ βαβπισληαθνχ ζπζηήκαηνο. Έλα ζχζηεκα, πνπ θαη ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχκε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, φπσο ζηε γεσκεηξία (κέηξεζε ζε κνίξεο κηαο γσλίαο), αζηξνλνκία, ζηε κέηξεζε ηνπ ρξφλνπ (12 κήλεο, 24 ψξεο, 60 ιεπηά), αιιά θαη ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή (κηιάκε γηα δσδεθάδα αληηθεηκέλσλ θαη φρη γηα δεθάδα φπσο νξίδεη ην δεθαδηθφ ζχζηεκα)».

22 «Όηαλ, ινηπφλ, δηάβαζα ην ζεκείν ηεο επηγξαθήο, πνπ, φπσο αλέθεξα, κηιάεη γηα ηε ζχλζεζε ηνπ θξάκαηνο ησλ ζπλδέζκσλ, έλησζα κεγάιε ζπγθίλεζε γηα ην κεγάιν κήλπκα, πνπ δερφκνπλα εθείλε ηε ζηηγκή απφ ηε καθξηλή αξραηφηεηα. Έλα κήλπκα, φηη νη αξραίνη καο πξφγνλνη ζα εθήξκνδαλ απζηεξέο πξνδηαγξαθέο ζηηο παξαγγειίεο ηνπο θαη νπσζδήπνηε έλαλ εκπεηξηθφ έιεγρν πνηφηεηαο ησλ θξακάησλ ραιθνχ. Θη απηφ, γηαηί, αλ δελ γηλφηαλ έιεγρνο, νη πξνδηαγξαθέο δελ ζα είραλ θακηά αμία θαη ν θίλδπλνο ηεο λνζείαο ζα ήηαλ κεγάινο». Απνζπάζκαηα απφ ην Βηβιίν ηνπ θ. Γ. Βαξνπθάθε «ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ & ΞΝΗΝΡΖΡΑ :Ζ ΗΠΡΝΟΗΑ ΘΑΗ Ν ΔΙΔΓΣΝΠ ΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΞΝ ΠΖΚΑΓΔΤΑΛ ΡΝΛ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ» Αίνινο, Αζήλα, 1996.

23 Θεμελιώδεις Αρχές της Τυποποίησης Ικανοποίηζη Αναγκών Σςναίνεζη Ανηικειμενικόηηηα Σύγσπονη ηεσνολογία Εθελονηικόρ σαπακηήπαρ

24 Στόχοι της Τυποποίησης Νιηθή Νηθνλνκία ζε αλζξψπηλε πξνζπάζεηα, πιηθά θαη ελέξγεηα Ρξφπνο έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο Αζθάιεηα, γεία θαη Ξξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο Ξξνζηαζία θαηαλαισηή θαη ζπλήζε ελδηαθέξνληα ησλ αλζξψπσλ Απάιεηςε ηερληθψλ εκπνδίσλ ζην εκπφξην Δηδηθφηεξνη ζηφρνη Ν έιεγρνο ηεο πνηθηιίαο, ε ρξεζηηθφηεηα, ε ζπκβαηφηεηα, ε ελαιιαμηκφηεηα, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ε πξνζηαζία ηνπ πξντφληνο, ε ακνηβαία θαηαλφεζε, νη νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ή ην εκπφξην

25 Ζ Τυποποίηζη θαη ηα πρόηυπα αθνξνχλ θαη ελδηαθέξνπλ: ηνπο παξαγσγνχο πξντφλησλ/παξνρείο ππεξεζηψλ ηνπο θαηαλαισηέο/ρξήζηεο ην εκπφξην ηελ επηζηήκε θαη ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε απνηεινχλ κοινή προζπάθεια θαη εθελονηική ζπλεξγαζία φισλ απηψλ. Απνηέιεζκα ηεο Ρππνπνίεζεο (Δζληθήο, Δπξσπατθήο Γηεζλνχο) είλαη ε έθδνζε Ρππνπνηεηηθψλ Δγγξάθσλ. ή Ρα Έγγξαθα απηά πξνζηαηεχνληαη απφ copyright.

26 Συποποιθτικά Ζγγραφα Πρότυπα Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ Κώδικεσ Πρακτικήσ Κανονιςμοί Τεχνικοί Κανονιςμοί

27 Βασικές διαφορές τωμ Τυποποιητικώμ Δγγράφωμ Ππόηςπα ζπληάζζνπλ κφλν νη αλαγλσξηζκέλεο δνκέο ηεο ηππνπνίεζεο. Ζ εθαξκνγή ηνπο είλαη εζεινληηθή, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη απφ ηε λνκνζεζία γηα ζπγθεθξηκέλα πξφηππα. Τεσνικέρ πποδιαγπαθέρ κπνξεί λα ζπληάμεη νπνηνζδήπνηε, πξφζσπν ή νξγαληζκφο (ν πειάηεο ή ν παξαγσγφο ηνπ πξντφληνο ή ν πξνζθέξσλ κηα ππεξεζία), ζε ηδησηηθέο ή δεκφζηεο ζπκθσλίεο, ζηηο πξνκήζεηεο πιηθνχ, ζηηο θαηαζθεπέο, ζηελ παξαγσγή πιηθψλ ή πξντφλησλ θηι. Ζ εθαξκνγή ηνπο επηβάιιεηαη από ηε ζύκβαζε έξγνπ. Τεσνικούρ κανονιζμούρ ζπληάζζνπλ νη Δπηηξνπέο πνπ ζπζηήλνπλ νη αξκφδηνη θξαηηθνί θνξείο θαη αθνινχζσο - αλαιφγσο ηεο ζεκαζίαο ηνπο - είηε ςεθίδνληαη απφ ηε Βνπιή κε Λφκν ή θπξψλνληαη κε πνπξγηθέο Απνθάζεηο. Η ππνρξέωζε εθαξκνγήο ηνπο πξνθύπηεη από ηε λνκνζεζία. Ζ κε ηήξεζε ηνπο ζπλεπάγεηαη πνηληθέο θπξψζεηο.

28 Ο ρόλος τωμ Οργαμισμώμ Τυποποίησης Απνηεινχλ ηα θχξηα φξγαλα εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο ηεο Ρππνπνίεζεο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη αλά ηνλ θφζκν. Νη πεξηζζφηεξνη ηδξχζεθαλ ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, θπξίσο κεηαμχ ησλ δχν παγθνζκίσλ πνιέκσλ. Δκθαλίδνπλ κεγάιεο νκνηφηεηεο, αθελφο σο πξνο ηε λνκηθή κνξθή ηνπο, αθεηέξνπ σο πξνο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο. Πρεδφλ πάληα πξφθεηηαη γηα ελψζεηο πνπ εθπνλνχλ θαη δεκνζηεχνπλ ηα Ξξφηππα βάζεη κηαο δηαδηθαζίαο, πνπ εγγπάηαη ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ εηαίξσλ.

29 Ιζηοπικό ηηρ Διεθνούρ Τςποποίηζηρ Μεθίλεζε πξηλ 90 πεξίπνπ ρξφληα αζρνινχκελε κε ειεθηξνηερληθά ζέκαηα. Νη απφπεηξεο ζηελ δεθαεηία ηνπ 30 λα αζρνιεζεί θαη κε άιια ηερληθά πεδία, δελ είραλ απνηέιεζκα έσο φηνπ δεκηνπξγήζεθε ν ISO. Βαζηθνί ζηφρνη: ε δηεζλήο αληαιιαγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ε κείσζε ηερληθψλ εκπφδησλ ζην παγθφζκην εκπφξην, θαη ε αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο ζε δξαζηεξηφηεηεο πλεπκαηηθνχ, επηζηεκνληθνχ, ηερλνινγηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο.

30 Διεθμείς Οργαμισμοί Τυποποίησης ISO Γηεζλήο Νξγαληζκφο Ρππνπνίεζεο IEC Γηεζλήο Ζιεθηξνηερληθή Δπηηξνπή ITU Γηεζλήο Έλσζε Ρειεπηθνηλσληψλ Γηεζλή Ξξφηππα ISO Γηεζλή Ξξφηππα IEC Ππζηάζεηο ITU ( ITU-T, ITU-R)

31 Διεθμής Οργαμισμός Τυποποίησης ISO (International Organization for Standardization) Ξφηε ηδξχζεθε, ηη είλαη: Ίδξπζε 1946, επίζεκε ιεηηνπξγία Δίλαη έλαο αλεμάξηεηνο, κε θπβεξλεηηθφο νξγαληζκφο, κε κέιε ηνπο Δζληθνχο Νξγαληζκνχο Ρππνπνίεζεο 162 ρσξψλ θαη εδξεχεη ζηε Γελεχε ηεο Διβεηίαο. Πηφρνο: «Γηεζλήο ζπληνληζκφο θαη ελνπνίεζε ησλ βηνκεραληθψλ Ξξνηχπσλ» Ονομαζία ηου Οργανιζμού Γεδνκέλνπ δε φηη ην αθξψλπκν ηνπ Νξγαληζκνχ ζα ήηαλ δηαθνξεηηθφ ζε θάζε γιψζζα (IOS ζηα Αγγιηθά, ΝΗΛ ζηα Γαιιηθά), απνθαζίζηεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ζπληνκνκνξθή «ISO» πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ Διιεληθή ιέμε «ίζορ», έηζη ψζηε ζπκβνιηθά λα ηνληζηεί ε «δέζκεπζε ηζόηεηαο» πνπ ελππάξρεη ζηελ Ρππνπνίεζε. [επξσπατθή πξνθνξά: [ízo], ακεξηθάληθε πξνθνξά: [áiso] θαη ιαλζαζκέλε πξνθνξά: [ái-es-óu])

32 Χρήσιμες συμδέσεις ΕΛΟΤ - Διιεληθφο Νξγαληζκφο Ρππνπνίεζεο - ANSI - American National Standards Institute - AFNOR - Association Française de Normalisation - ASTM - American Society for Testing and Materials - BSi British Standards Institution - CEN - European Committee for Standardization - CENELEC - European Committee for electrotechnical Standardization - DIN Deutsches Institut für Normung - ETSI - European Telecommunications Standardization Institute - IEC - International electrotechnical commission - ISO - International Organization for Standardization - ITU - International Telecommunication Union - VDE - Verband Deutscher Elektrotechniker - VDI - Verein Deutscher Ingenieure -

33

34 Σαρ εςσαπιζηώ για ηην πποζοσή ζαρ!!!

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΤΣΖΜΑ Ζ λέα επνρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, πνπ ζπλνδεχεηαη κε ην άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ησλ ζπλφξσλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ απνηειεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα