ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΤΔΛΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΤΔΛΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας"

Transcript

1 ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΤΔΛΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας Αθήνα Νοεμβρίου 2013 Ιζηοπικό ηηρ Τςποποίηζηρ ζηην σώπα μαρ Μαγδαληνή Μετινίδου, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Προϊσταμένη του Τμήματος Τυποποίησης του ΤΕΕ

2 ΤΔΔ -90 χρόμια ιστορία Ρν Ρ.Δ.Δ. ηδξχζεθε κε ην Λνκνζεηηθφ Γηάηαγκα (Λ.Γ.) 1/21 Λνεκβξίνπ 1923 (ΦΔΘ 338Α). Υο βαζηθφο ζθνπφο ηεο ίδξπζεο ηνπ νξίδεηαη «ε πξναγσγή ηεο ηερληθήο θηλήζεσο ηεο ρψξαο». Ξξηλ, δειαδή, απφ ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ, πξνβάιιεηαη ν επηζηεκνληθφο ραξαθηήξαο ηνπ Νξγαληζκνχ, ν ζεζκηθφο ηνπ ξφινο σο ηερληθνχ ζπκβνχινπ ηεο Ξνιηηείαο, σο παξαζηάηε ηνπ θξάηνπο ζηελ επίιπζε ησλ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ ηεο ρψξαο. Γηεθδηθεί κηα λέα θαη ζεκαληηθή ζέζε ζηελ θνηλσλία θαη ηελ θαηαθηά κε ην έξγν ηνπ, πνπ είλαη δπλακηθφ θαη εθηείλεηαη ζε πνιινχο ηνκείο: κειέηεο, δηαιέμεηο, επηζηεκνληθέο επηζθέςεηο θαη εθδξνκέο, εθδνηηθφ έξγν θιπ.

3 Ρν ΡΔΔ, απφ ηηο απαξρέο ηνπ, απνηέιεζε έλα ζεζκφ θχξνπο. Πε ζπλεξγαζία κε ηα ειιεληθά Ξνιπηερλεία, έγηλε ην αδηακθηζβήηεην ζχκβνιν ηνπ νξζνινγηζκνχ. Ζ δξάζε ηνπ ήηαλ πάληα επηθεληξσκέλε ζηε δηάδνζε ησλ ηδεψλ, ηεο ηερληθήο θαη ηερλνινγίαο ζηελ θνηλσλία θαη ζηελ πνιηηηθή, ελψ ε κεηαθνξά θαη πιηθή απνηχπσζε ηνπο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ρψξαο ππήξμε ην κφληκν δεηνχκελν. Πηηο ελληά δεθαεηίεο χπαξμήο ηνπ, κε ηεθκεξησκέλεο ζέζεηο, ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο θαη παξεκβάζεηο, ελίνηε θαη κε ηελ αληίδξαζή ηνπ, δηακφξθσζε ην πιαίζην θαη ηηο ζπλζήθεο, ψζηε ηα έξγα λα γίλνπλ θαη λα γίλνπλ θαιά, λα εμππεξεηνχλ ηνπο πνιίηεο, λα σζνχλ δηαξθψο ζε κηα θαη κφλε θαηεχζπλζε: ηελ αλάπηπμε.

4 Τςποποίηζη

5 Δισαγωγή στημ Τυποποίηση Ζ Ρππνπνίεζε φληαο ε δξαζηεξηφηεηα εθείλε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εχξεζε, ζηε ζπκθσλία, ζηελ θαηαγξαθή θαη ζηελ εθαξκνγή βέιηηζησλ ιχζεσλ γηα πξνβιήκαηα επαλαιακβαλφκελα πνπ αθνξνχλ ην θνηλσληθφ ζχλνιν, απνζθνπεί ζηελ νιηθή νηθνλνκία πιηθψλ θαη εξγαζίαο, δίρσο λα παξαβιέπεηαη ε αζθάιεηα. Απνηειεί δει. βαζηθή αξρή πνπ δηέπεη ηφζν ηηο θπζηθέο φζν θαη ηηο βηνινγηθέο θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο. Ξαξαδείγκαηα εχξεζεο θαη θαζηέξσζεο ηεο βέιηηζηεο ιχζεο ζε ζέκαηα κε βαζηθή ζεκαζία γηα ηνλ πνιηηηζκφ, απνηεινχλ ε θαζηέξσζε ηνπ Ζκεξνινγίνπ, ησλ Κέηξσλ θαη Πηαζκψλ, ηνπ Αξηζκεηηθνχ Ππζηήκαηνο (Αξαβηθνί αξηζκνί) θαζψο θαη ηεο Γιψζζαο κε ηελ νπνία ζπλελλννχληαη νη δηάθνξνη ιανί.

6 Διεθμές Πρότυπο του χιλιόγραμμου (International Prototype of the kilogram) Σο Διεκνζσ Πρότυπο του χιλιόγραμμου είναι ζνασ κφλινδροσ από κράμα 90 % λευκόχρυςου και 10 % ιριδίου, με φψοσ και διάμετρο περίπου 3,9 cm. Η μάηα του ιςοφται με τθν μάηα του χιλιόγραμμου (κεμελιϊδθσ μονάδα μάηασ του Διεκνοφσ υςτιματοσ Μονάδων SI). Δθμιουργικθκε ςτο Λονδίνο και ςτεγάηεται ςε ςυνκικεσ φψιςτθσ αςφάλειασ ςτο Διεκνζσ Γραφείο Μζτρων και τακμϊν (ΒΙΡΜ) ςτισ ζβρεσ, ζξω από το Παρίςι, από το 1889 (όταν ζγινε θ πρϊτθ διεκνισ διάςκεψθ για τον κακοριςμό των Διεκνϊν Μζτρων και τακμϊν).

7 Σύγχρομη Τυποποίηση Υο κεζνδηθή θαη νξγαλσκέλε δξαζηεξηφηεηα, ε Ρππνπνίεζε είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 20νχ αηψλα, ζηηο αξρέο ηνπ νπνίνπ ηδξχζεθαλ νη πξψηνη Νξγαληζκνί κε ζθνπφ ηνλ νξζνινγηζκφ ζε φια ηα επαλαιακβαλφκελα πξνβιήκαηα, κέζα απφ ζπλαηλεηηθέο δηαδηθαζίεο φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Ζ ζχγρξνλε Ρππνπνίεζε άξρηζε ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο απφ νξγαλψζεηο κεραληθψλ. Γξήγνξα ν ζεζκφο ηεο Ρππνπνίεζεο ζε εζληθφ επίπεδν δηαδφζεθε ζε φιεο ηηο ζεκαληηθέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, [ην 1901 ηδξχζεθε ν Βξεηαληθφο Νξγαληζκφο Ρππνπνίεζεο BSI (πξψηνο θνξέαο Ρππνπνίεζεο ζηνλ θφζκν), ην 1917 o Γεξκαληθφο DIN, ην 1926 ν Γαιιηθφο AFNOR], ελψ παξάιιεια αλαπηχρζεθε θαη ζε παγθφζκην επίπεδν κε ηελ ίδξπζε Γηεζλψλ θαη Ξεξηθεξεηαθψλ Νξγαλψζεσλ.

8 Πηελ Διιάδα ε ζχγρξνλε θαη ζπζηεκαηηθή Ρππνπνίεζε παξέκελε άγλσζηε γηα πνιιά ρξφληα εμαηηίαο ηεο βηνκεραληθήο ππαλάπηπμεο. Oη αξκφδηεο λνκνζεηηθέο αξρέο εμέδηδαλ πξνδηαγξαθέο πνπ έζεηαλ ζε ηζρχ κε λφκν. Ζ έιιεηςε εζληθψλ πξνδηαγξαθψλ είρε σο απνηέιεζκα πνιιέο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο λα αθνινπζήζνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο άιισλ ρσξψλ, πηνζεηψληαο απηφκαηα θαη ηελ αληίζηνηρε ηερλνινγία ηεο εθάζηνηε ρψξαο. Ζ ηδέα ηεο νξγάλσζεο ηεο Ρππνπνίεζεο σο ζεζκνχ ηέζεθε αξρηθψο «επί ηάπεηνο» ζηελ Διιάδα ην 1931 θαη πξνήιζε απφ ηελ αλάγθε θαιχηεξεο ξχζκηζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ. Ζ αλαγελλεηηθή γηα ην ΡΔΔ πεξίνδνο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 30 απεηθνλίδεηαη παξαζηαηηθά ζην έξγν ηεο Ρππνπνίεζεο, αθνχ ηφηε ηέζεθαλ νη βάζεηο ελφο απφ ηα θπξηφηεξα έξγα ηνπ ΡΔΔ, κέζα απφ ην επθπέο «Γεληθφ Ξξφγξακκα Ξξνηππψζεσο».

9 Το Ρ.Δ.Δ. θαηαλνψληαο ηα εζληθά νθέιε ηεο Ρππνπνίεζεο θαη ηελ αλάγθε ιήςεο ζρεηηθήο δξάζεο ςπήπξε ο ππώηορ θοπέαρ ζηην Διιάδα πνπ ππνζηήξημε ην ζεζκφ ηεο, δεκηνπξγψληαο ηηο βάζεηο γηα ηελ ίδξπζε ησλ επίζεκσλ νξγαληζκψλ ηεο ρψξαο (Αλψηαηε Δπηηξνπή Ξξνηππνπνηήζεσο, ΔΙΝΡ θ.ιπ.). Δπί Ξξνεδξίαο Ληθ. Θηηζίθε θαζεγεηή ηνπ ΔΚΞ, ηδξχεηαη ην 1933 ε Διιεληθή Δπηηξνπή Ξξνηππνπνίεζεο,- ζπκβνιηθά ΕΝΟ (ζπληνκνγξαθία ηεο ιέμεο Δλνπνίεζε)-, ε νπνία ζπγθεληξψλεη ηηο πξψηεο ζπιινγέο Ξξνηχπσλ ζηελ ρψξα καο δεκηνπξγψληαο ην κνλαδηθφ, πνιχηηκν θαη αλαληηθαηάζηαην, γηα ηελ επνρή, Δηδηθφ Ξαγθφζκην Αξρείν Ξξνηχπσλ, ζπγθξνηεί Ρερληθέο Δπηηξνπέο θαη ζπληάζζεη Γνθηκαζηηθά Ξξφηππα θαη ηηο γλσζηέο πξνδηαγξαθέο ΡΔΔ/ΔΛΝ. Δθπξνζσπεί ηελ Διιάδα κέρξη ην 1965 ζην λεντδξπζέληα κεηαπνιεκηθά Γηεζλή Νξγαληζκφ Ρππνπνίεζεο (ISO) θαη εθδίδεη ην Δεληίο Πποηςποποιήζεωρ, ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηελ επηζηεκνληθή έθδνζε ηνπ ΡΔΔ «Ρερληθά Σξνληθά». Κε δηαθνπή ζηα ρξφληα ηνπ πνιέκνπ ε ΔΛΝ ιεηηνπξγεί σο Δζληθφο θνξέαο Ρππνπνίεζεο κέρξη ην 1968.

10 Ρν ΡΔΔ ζπκκεηέρεη απνθαζηζηηθά ζηε δεκηνπξγία ηνπ «Νξγαληζκνχ Ρππνπνίεζεο Διιεληθψλ Ξξντφλησλ» (ΝΡΔΞ) ππνβάιινληαο ζρέδην λφκνπ πνπ ςεθίζηεθε ην 1965, γεγνλφο πνπ νδεγεί ηνλ ηφηε πνπξγφ Βηνκεραλίαο Η. Είγδε, λα ην επαηλέζεη ζηε Βνπιή, αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά: «Κύξηνη ζαο γλωξίδω όηη ην λνκνζρέδην απηό είλαη πξνϊόλ ζηελήο ζπλεξγαζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ κε ην ΤΕΕ. Υπήξρε βεβαίωο έλαο εηδηθόο ιόγνο όζηηο κνπ επέβαιε λα απεπζπλζώ εηο ην ΤΕΕ. Εθεί ππήξμε ην έκβξπνλ ηεο Τππνπνηήζεωο. Εηο ην ΤΕΕ ππήξμε ε Επηηξνπή ε νπνία θαηά ηξόπνλ αλεπίζεκνλ εηξγάζζε θαη επεηέιεζελ έξγνλ ιακπξόλ, όπωο ζα απνηειέζεη ζεζαπξόλ δηα ηνλ Οξγαληζκόλ Τππνπνηήζεωο, ηνλ νπνίν ζήκεξνλ λνκνζεηνύκε». Ν ΝΡΔΞ, δελ θαηφξζσζε λα αλαιάβεη ελεξγφ δξάζε εμαηηίαο θπξίσο ηεο ρακειήο ζηάζκεο ζηειέρσζεο. Ρξία ρξφληα κεηά, ην 1968 ζπζηήζεθε κε Λφκν ε Γηεχζπλζε Ρππνπνίεζεο Διιεληθψλ Ξξντφλησλ ζην πνπξγείν Βηνκεραλίαο, πνπ απνηέιεζε ηελ επίζεκε νξγάλσζε ηεο Ρππνπνίεζεο ζηε ρψξα θαη άξρηζε λα επηηειεί ην έξγν ηεο θαηάξηηζεο «Δζληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ». Ρν 1976 ηδξχζεθε σο ΛΞΗΓ ν Διιεληθφο Νξγαληζκφο Ρππνπνίεζεο (ΔΙΝΡ) σο ν κνλαδηθφο Νξγαληζκφο, ζε εζληθφ επίπεδν, έγθξηζεο, έθδνζεο θαη δηάζεζεο ησλ Διιεληθψλ Ξξνηχπσλ.

11 Ρν Ρ.Δ.Δ. παξαρψξεζε ζηνλ ΔΙΝΡ ην έξγν ηεο επηηξνπήο ΔΛΝ θαη κέξνο ηνπ Ξαγθφζκηνπ Αξρείνπ Ξξνηχπσλ θαη εμαθνινχζεζε λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε θαη δηάδνζε ηεο Ρππνπνίεζεο κε θάζε ηξφπν. Ρν Ρκήκα Ρππνπνίεζεο ηνπ ΡΔΔ πνπ θέηνο γηνξηάδεη ηα 80 σπόνια ιεηηνπξγίαο ηνπ, παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ηεο Ρππνπνίεζεο θαη ελεκεξψλεη ηνλ ηερληθφ θφζκν. πνζηεξίδεη γξακκαηεηαθά πέληε Ρερληθέο Δπηηξνπέο Ρππνπνίεζεο ηνπ ΔΙΝΡ, ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ: Θεξκνκφλσζε Γνκηθά πιηθά θαη ζηνηρεία Ξφξηεο θαη παξάζπξα Ρερληθή Νξνινγία Ρεθκεξίσζε Δπίζεο ζπκκεηέρεη θαη ζηεξίδεη ελεξγά ηηο δξάζεηο ηεο Κφληκεο Δπηηξνπήο γηα ζέκαηα Ρππνπνίεζεο ηνπ ΡΔΔ, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε ην 1992 θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ην ζεζκηθφ ηνπ πιαίζην.

12

13 Από τημ αρχαιότητα στο σήμερα Θνηηψληαο πίζσ ζην ρξφλν θαη θάλνληαο κία ηζηνξηθή αλαδξνκή αλαθαιχπηνπκε φηη φζν θαη αλ θαίλεηαη πεξίεξγν ν έιεγρνο πνηφηεηαο, ε ηππνπνίεζε, ε πηζηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ θαζψο θαη ε πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή δελ απνηεινχλ ζχγρξνλε αλαθάιπςε ηνπ ηερληθνχ καο πνιηηηζκνχ. Νη εξγαζίεο πνιιψλ εξεπλεηψλ θαη αξραηνιφγσλ, ζηνλ ηνκέα απηφ, δείρλνπλ φηη νη ξίδεο ησλ ελλνηψλ απηψλ θζάλνπλ ζηελ πνιχ καθξηλή αξραηφηεηα (φρη βέβαηα κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα) θαη απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα νξγαλσκέλσλ θνηλσληψλ κε πςειφ πνιηηηζηηθφ επίπεδν, νη νπνίεο θξφληηδαλ λα δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηνπο βάζεη δηάθνξσλ κεραληζκψλ αλάινγα κε ηνλ ηφπν, ηελ θνπιηνχξα θαη ηηο ηάζεηο θάζε επνρήο. Ζ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ απαζρνινχζε ηνπο εκπφξνπο, ηνπο ηερλίηεο αιιά θαη ηνπο θαηαλαισηέο ησλ εθάζηνηε πξντφλησλ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη απηά ίζρπαλ αθφκα θαη ζηνπο πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο θαη φρη κφλν ζηελ Διιάδα.

14 Γηα παξάδεηγκα, ζηελ αξραία Βαβπιψλα, έλαο πνιχ ζεκαληηθφο - αλάκεζα ζηνπο άιινπο λφκνο ηνπ μαθνπζηνχ βαζηιηά ηεο, ηνπ Σακνπξακπί ( π.σ.), κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ν αξραηφηεξνο θαλνληζκφο ζηνλ θφζκν, ζρεηηθφο κε ηελ νηθνδνκή. Απηφο ιέεη ζε θάπνην ζεκείν: "... Δάλ έλαο εξγνιάβνο θηίζεη κηα θαηνηθία γηα θάπνηνλ, αιιά δελ πξαγκαηνπνηήζεη ηελ εξγαζία ηνπ ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ζε ηξφπν πνπ έλαο ηνίρνο παξνπζηάζεη θάπνηα θιίζε, ηφηε ν εξγνιάβνο απηφο νθείιεη λα ηνλ εληζρχζεη κε δηθά ηνπ έμνδα...". O Κώδικαρ ηος Χαμοςπαμπί (κηα απφ ηηο αξραηφηεξεο ζεηξέο 282 λφκσλ νη νπνίνη έγηλαλ ηδηαίηεξα γλσζηνί γηα ηελ αθξίβεηα, αιιά θαη ηε ζθιεξφηεηά ηνπο θη έλα άξηζηα δηαηεξεκέλν εχξεκα ηεο αξραίαο Κεζνπνηακίαο) είλαη ραξαγκέλνο ζε κηα πέηξηλε ζηήιε απφ βαζάιηε, αλαθαιχθζεθε ην 1901 ζηα Πνχζα ηεο Ξεξζίαο θαη εθηίζεηαη ζήκεξα ζην Κνπζείν ηνπ Ινχβξνπ, ζην Ξαξίζη.

15 Ζ αλάγθε ησλ αξραίσλ Διιήλσλ λα πξνζηαηεπζνχλ απφ ηηο δηθέο ηνπο αδπλακίεο, είλαη πνπ ηνπο νδήγεζε ζηε ιήςε κέηξσλ θαη ζηε ζέζπηζε θαλφλσλ πνπ, ελψ ιεηηνπξγνχζαλ απνηξεπηηθά, ηαπηφρξνλα εμαζθάιηδαλ ηζνλνκία θαη ηζνπνιηηεία. Έλα απφ ηα κέηξα απηά ήηαλ ε θαζηέξσζε θαη ρξήζε πξνηχπσλ γηα ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ παξαγφκελσλ αγαζψλ. Δθάξκνδαλ πξφηππα κε πνιχ απζηεξέο πξνδηαγξαθέο θαη ζθιεξέο πνηλέο γηα φπνηνλ ηνικνχζε λα κελ ηηο ζεβαζηεί. Πηελ θιαζηθή Διιάδα ππήξρε έλαο κεραληζκφο ειέγρνπ πνηφηεηαο, ηππνπνίεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ησλ παξαγφκελσλ θαη πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ, - απφ ηα κέηαιια θαη ηα θξάκαηα κέρξη ηα γεσξγηθά πξντφληα, ηξφθηκα θαη πνηά, φπσο ην ζηηάξη, ην θξηζάξη, ν άθξαηνο (αλφζεπηνο) νίλνο, ην ειαηφιαδν, θ.ά..- φρη κφλνλ ζηνλ ηφπν παξαγσγήο ηνπο, αιιά θαη ζηελ αγνξά. Ζ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή απνηεινχζε χςηζηε θξνληίδα θαη επζχλε ηεο Αζελατθήο Ξνιηηείαο θάησ απφ έλαλ θαιά νξγαλσκέλν θαη απζηεξφ θξαηηθφ κεραληζκφ. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη είραλ νξίζεη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζθξαγίδεο γλεζηφηεηαο γηα ηα πξντφληα πνπ πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο.

16 Ν Αξηζηνηέιεο ζηελ «Αζελαίωλ Πνιηηεία» αλαθέξεηαη ζηα ζέκαηα πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ, αιιά θαη ζηνλ απζηεξφ έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ απφ ηνπο ζρεηηθνχο δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο. Πηελ Αζήλα ππήξραλ δέθα αγνξαλόκνη πνπ νξίδνληαλ κε θιήξν θαη επέβιεπαλ ηα δηαθηλνχκελα πξνο πψιεζε αγαζά, ψζηε λα είλαη καθαρά και ακίβδηλα, λα ηεξνχλ δειαδή ηνπο λφκνπο ηεο πγηεηλήο θαη λα είλαη αλφζεπηα. Πε πεξηπηψζεηο λνζείαο επέβαιιαλ απζηεξά πξφζηηκα θαη ζηνλ παξαγσγφ θαη ζηνλ έκπνξν. Οη κεηξνλόκνη επζχλνληαλ γηα φια ηα κέηξα θαη ηα ζηαζκά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηελ αγνξά, ψζηε απηά λα αληαπνθξίλνληαη ζηα πξφηππα κέηξα θαη ζηαζκά, ηα νπνία θπιάζζνληαλ ζηε Θφιν ηεο Αγνξάο. Νη ζηηνθύιαθεο ηέινο, θιεξσηνί επίζεο, έπξεπε λα ειέγρνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ ζηαξηνχ θαη ηνπ θξηζαξηνχ πξηλ απηά ζηαινχλ γηα άιεζκα ζην κχιν, αιιά θαη λα επηβιέπνπλ ηνπο αξηνπψιεο νη νπνίνη φθεηιαλ λα πσινχλ ην ςσκί ζε ηηκή αλάινγε ηνπ βάξνπο ηνπ, φπσο απηφ θαζνξίδνληαλ απ' ην λφκν (ν ειιηπνβαξήο άξηνο ζεσξνχληαλ λνζεία).

17 Ο έλεγχος ποιότητας του οίμου στημ κλασική Μακεδομία και Θράκη Έλα ζεκαληηθφ γεσξγηθφ πξντφλ γηα ηελ αξραηφηεηα ήηαλ θαη ην θξαζί. Δίλαη πεξίεξγν θη φκσο αιεζηλφ φηη γηλφηαλ έιεγρνο πνηφηεηαο ηνπ θξαζηνχ παξφιν πνπ δελ ππήξραλ νηλνινγηθά εξγαζηήξηα. Ζ πηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ βαζηδφηαλ ζε θαιά νξγαλσκέλν κεραληζκφ πνπ ιεηηνπξγνχζε ζηα πιαίζηα κηαο απζηεξήο λνκνζεζίαο. Πην κνπζείν ηεο Θάζνπ ππάξρνπλ ηξεηο ελδηαθέξνπζεο επηγξαθέο ηνπ 5 νπ π.σ. αηψλα, νη νπνίεο πεξηέρνπλ ηξεηο λφκνπο νδεγίεο γηα ηνλ άθξαην νίλν. Απηέο απνηεινχζαλ πξφηππα πνπ θαζφξηδαλ ην εκπφξην, ηε δηαθίλεζε ηνπ νίλνπ θαη ην ζπνπδαηφηεξν, έθαλαλ ιφγν γηα ηελ χπαξμε ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο πηζηνπνίεζεο ηεο πνηφηεηάο ηνπ. Ρν θείκελν ηνπ ελφο λφκνπ ιέεη αλάκεζα ζηα άιια: «γηα φπνηνλ αγνξάδεη θξαζί ζε πηζάξηα, ε αγνξά ζα είλαη έγθπξε κφλνλ εάλ ηα πηζάξηα έρνπλ ζεκαλζεί.» Απηφ απνηειεί θαη ην πην ζεκαληηθφ ζεκείν ηνπ λφκνπ. Ζ ζήκαλζε ηνπ πηζαξηνχ, ζα γηλφηαλ κεηά ην γέκηζκά ηνπ κε θξαζί (άθξαην νίλν), ζθξαγίδνληαο ηνλ κάιινλ κε θεξί θεξχζξαο. Γηα λα είλαη έγθπξε ε αγνξά, ε ζθξαγίδα ζα έθεξε έλα ζήκα, πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηερφκελνπ θξαζηνχ, ηελ επνρή ηεο ζθξάγηζεο θαη επνκέλσο ηελ ειηθία ηνπ.

18 Ο έλεγχος ποιότητας και η πιστοποίηση της γμησιότητας τωμ αργυρώμ αττικώμ μομισμάτωμ του 4ου π.χ. αιώμα Ρν 1970 βξέζεθε ζηελ Αξραία Αγνξά κηα καξκάξηλε ελεπίγξαθε ζηήιε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζε Αζελατθφ λφκν ηνπ 4 νπ π.σ. αηψλα. Ν λφκνο απηφο πξέπεη λα ζεσξεζεί σο έλαο θαιά νξγαλσκέλνο δεκφζηνο κεραληζκφο ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ησλ αξγπξψλ αηηηθψλ λνκηζκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε γλεζηφηεηα ηνπο. Έλα απφ ηα θπξηφηεξα ζεκεία ηεο επηγξαθήο αλαθέξεη : «Ν δε δεκφζηνο Γνθηκαζηήο, πνπ θάζεηαη αλάκεζα ζηηο ηξάπεδεο νθείιεη λα ην δνθηκάδεη (ην αξγπξφ λφκηζκα) ( ). Δάλ θάπνηνο πξνζθνκίζεη γηα έιεγρν μέλν λφκηζκα, πνπ θέξεη ηνλ ίδην ραξαθηήξα κε ην αηηηθφ λφκηζκα, εάλ απνδεηρηεί θαιφ (δειαδή γλήζην), ηφηε ν Γνθηκαζηήο λα ην επηζηξέςεη ζε απηφλ πνπ ην πξνζθφκηζε, εάλ φκσο είλαη ππφραιθν, ππνκφιπβδν ή θίβδειν λα ην ραξάμεη πέξα γηα πέξα θαη λα ην αθηεξψζεη ζην ηεξφ ηεο Κεηέξαο ησλ ζεψλ».

19 Το αρχαιότερο Δυρωπαϊκό Πρότυπο Ωσ το αρχαιότερο Ευρωπαϊκό Πρότυπο κεωροφνται οι αυςτθρζσ τεχνικζσ και χθμικζσ προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςε λίκινθ επιγραφι του 4ου π.χ. αιϊνα, που ανακαλφφκθκε ςτον αρχαιολογικό χϊρο τθσ Ελευςίνασ το 1894 από τον Δ. Φίλιο και μελετικθκε από τον κακ. Γ. Βαρουφάκθ. Σο κείμενο τθσ ενεπίγραφθσ ςτιλθσ αναφζρεται ςε μια παραγγελία για τθν καταςκευι των μπροφντηινων ςυνδζςμων (εμπολίων και πόλων) δίνοντασ με ςχολαςτικότθτα και αυςτθρότθτα τθ ςφνκεςθ και τισ διαςτάςεισ τουσ. Οι ςφνδεςμοι κα ζμπαιναν ανάμεςα ςτουσ ςπονδφλουσ των κιόνων τθσ Φιλϊνειασ τοάσ, ενόσ κτίςματοσ του διάςθμου αρχιτζκτονα τθσ εποχισ, Φίλωνα.

20 Δλδηαθέξνλ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ζηηο δχν ηειεπηαίεο ζεηξέο ηεο επηγξαθήο αλαθέξνληαη ην φλνκα ηνπ κεηνδφηε αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ θαη, ην πην ζεκαληηθφ, ην φλνκα ηνπ εγγπεηή θαζψο θαη ε θαηαβνιή ηεο εγγχεζεο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο παξαγγειίαο. Ζ ελ ιφγσ επηγξαθή απνηειεί επίζεο ηελ πξψηε γξαπηή καξηπξία ηεο εηζαγσγήο ηνπ ηφξλνπ ζηελ ηζηνξία ησλ κεηάιισλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Ρα εκπφιηα, πάληα ζχκθσλα κε ηελ επηγξαθή, είραλ θπβηθφ ζρήκα, ελψ νη πφινη θπιηλδξηθφ. Νη πφινη έπξεπε λα θαηαζθεπαζηνχλ ζηνλ ηφξλν: «Ρνπο δε πφινπο ηνξλεχζεη θαηά ην παξάδεηγκα». Πχκθσλα δειαδή, κε ην δείγκα. Απηή είλαη κηα ζεκαληηθή πιεξνθνξία, γηαηί ζεκαίλεη φηη γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ζθιεξνχ θξαηεξψκαηνο (θ.κπξνχληδνπ), έθαλαλ ρξήζε ηνπ ηφξλνπ. Πεκεηψλεηαη φηη ν ηφξλνο ήηαλ πνιχ γλσζηφο απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο αθφκε ρξφλνπο. Ν Όκεξνο καο κηιάεη γηα ηελ θαηεξγαζία ηνπ μχινπ θαη φρη κεηάιισλ. Γηα ηα κέηαιια θαη ηδηαίηεξα εθείλα πνπ έρνπλ κεγάιε ζθιεξφηεηα, φπσο είλαη ηα θξαηεξψκαηα, ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηνχλ θνπηηθά εξγαιεία απφ ζθιεξφ ράιπβα. Γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη, φηη ηνλ 4 ν π.σ. αηψλα είραλ θηάζεη ζε έλα αξθεηά πςειφ επίπεδν ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο, αιιά θαη ηεο ζεξκηθήο θαηεξγαζίαο ηνπ ράιπβα. Όια απηά βέβαηα ήηαλ πξν πνιινχ γλσζηά ζηνπο αξραίνπο Έιιελεο κεηαιινπξγνχο.

21 «πάξρεη, φκσο θαη θάηη άιιν, πνιχ ζεκαληηθφ, ηνπιάρηζηνλ γηα εθείλνπο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πνηφηεηα θαη ηνλ έιεγρφ ηεο. Πε θάπνην ζεκείν ηνπ θεηκέλνπ ηεο επηγξαθήο αλαθέξεηαη κε απζηεξφηεηα ε ζχλζεζε, πνπ ζα έπξεπε λα έρνπλ νη ζχλδεζκνη:... ραιθνχ δε εξγάζεηαη Καξηέσο, θεθξακέλνπ ηελ δσδεθάηελ, ηα έλδεθα κέξε ραιθνχ, ην δε δσδέθαηνλ θαηηηηέξνπ.... Πε ειεχζεξε απφδνζε ζεκαίλεη : «... ν ραιθφο, πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη θξαηέξσκα θαη φρη θαζαξφο ραιθφο, ζα έπξεπε ζχκθσλα κε ηελ επηγξαθή, λα παξαρζεί ζην Κάξηνλ ηεο Θχπξνπ, (κεγάιν εκπνξηθφ θαη κεηαιινπξγηθφ θέληξν ηεο επνρήο εθείλεο) θαη ζηα δψδεθα κέξε λα πεξηέρεη 11 κέξε ραιθφ θαη ην 1 κέξνο θαζζίηεξν» (δει., ζην δηθφ καο δεθαδηθφ ζχζηεκα πεξίπνπ 8.33 κε 8.5%). «Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην 12 είλαη ππνπνιιαπιάζην ηνπ 60, πνπ ζηνπο θιαζηθνχο ρξφλνπο απνηεινχζε ηε βάζε ηνπ ηφηε ρξεζηκνπνηνχκελνπ αξηζκεηηθνχ βαβπισληαθνχ ζπζηήκαηνο. Έλα ζχζηεκα, πνπ θαη ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχκε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, φπσο ζηε γεσκεηξία (κέηξεζε ζε κνίξεο κηαο γσλίαο), αζηξνλνκία, ζηε κέηξεζε ηνπ ρξφλνπ (12 κήλεο, 24 ψξεο, 60 ιεπηά), αιιά θαη ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή (κηιάκε γηα δσδεθάδα αληηθεηκέλσλ θαη φρη γηα δεθάδα φπσο νξίδεη ην δεθαδηθφ ζχζηεκα)».

22 «Όηαλ, ινηπφλ, δηάβαζα ην ζεκείν ηεο επηγξαθήο, πνπ, φπσο αλέθεξα, κηιάεη γηα ηε ζχλζεζε ηνπ θξάκαηνο ησλ ζπλδέζκσλ, έλησζα κεγάιε ζπγθίλεζε γηα ην κεγάιν κήλπκα, πνπ δερφκνπλα εθείλε ηε ζηηγκή απφ ηε καθξηλή αξραηφηεηα. Έλα κήλπκα, φηη νη αξραίνη καο πξφγνλνη ζα εθήξκνδαλ απζηεξέο πξνδηαγξαθέο ζηηο παξαγγειίεο ηνπο θαη νπσζδήπνηε έλαλ εκπεηξηθφ έιεγρν πνηφηεηαο ησλ θξακάησλ ραιθνχ. Θη απηφ, γηαηί, αλ δελ γηλφηαλ έιεγρνο, νη πξνδηαγξαθέο δελ ζα είραλ θακηά αμία θαη ν θίλδπλνο ηεο λνζείαο ζα ήηαλ κεγάινο». Απνζπάζκαηα απφ ην Βηβιίν ηνπ θ. Γ. Βαξνπθάθε «ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ & ΞΝΗΝΡΖΡΑ :Ζ ΗΠΡΝΟΗΑ ΘΑΗ Ν ΔΙΔΓΣΝΠ ΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΞΝ ΠΖΚΑΓΔΤΑΛ ΡΝΛ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ» Αίνινο, Αζήλα, 1996.

23 Θεμελιώδεις Αρχές της Τυποποίησης Ικανοποίηζη Αναγκών Σςναίνεζη Ανηικειμενικόηηηα Σύγσπονη ηεσνολογία Εθελονηικόρ σαπακηήπαρ

24 Στόχοι της Τυποποίησης Νιηθή Νηθνλνκία ζε αλζξψπηλε πξνζπάζεηα, πιηθά θαη ελέξγεηα Ρξφπνο έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο Αζθάιεηα, γεία θαη Ξξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο Ξξνζηαζία θαηαλαισηή θαη ζπλήζε ελδηαθέξνληα ησλ αλζξψπσλ Απάιεηςε ηερληθψλ εκπνδίσλ ζην εκπφξην Δηδηθφηεξνη ζηφρνη Ν έιεγρνο ηεο πνηθηιίαο, ε ρξεζηηθφηεηα, ε ζπκβαηφηεηα, ε ελαιιαμηκφηεηα, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ε πξνζηαζία ηνπ πξντφληνο, ε ακνηβαία θαηαλφεζε, νη νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ή ην εκπφξην

25 Ζ Τυποποίηζη θαη ηα πρόηυπα αθνξνχλ θαη ελδηαθέξνπλ: ηνπο παξαγσγνχο πξντφλησλ/παξνρείο ππεξεζηψλ ηνπο θαηαλαισηέο/ρξήζηεο ην εκπφξην ηελ επηζηήκε θαη ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε απνηεινχλ κοινή προζπάθεια θαη εθελονηική ζπλεξγαζία φισλ απηψλ. Απνηέιεζκα ηεο Ρππνπνίεζεο (Δζληθήο, Δπξσπατθήο Γηεζλνχο) είλαη ε έθδνζε Ρππνπνηεηηθψλ Δγγξάθσλ. ή Ρα Έγγξαθα απηά πξνζηαηεχνληαη απφ copyright.

26 Συποποιθτικά Ζγγραφα Πρότυπα Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ Κώδικεσ Πρακτικήσ Κανονιςμοί Τεχνικοί Κανονιςμοί

27 Βασικές διαφορές τωμ Τυποποιητικώμ Δγγράφωμ Ππόηςπα ζπληάζζνπλ κφλν νη αλαγλσξηζκέλεο δνκέο ηεο ηππνπνίεζεο. Ζ εθαξκνγή ηνπο είλαη εζεινληηθή, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη απφ ηε λνκνζεζία γηα ζπγθεθξηκέλα πξφηππα. Τεσνικέρ πποδιαγπαθέρ κπνξεί λα ζπληάμεη νπνηνζδήπνηε, πξφζσπν ή νξγαληζκφο (ν πειάηεο ή ν παξαγσγφο ηνπ πξντφληνο ή ν πξνζθέξσλ κηα ππεξεζία), ζε ηδησηηθέο ή δεκφζηεο ζπκθσλίεο, ζηηο πξνκήζεηεο πιηθνχ, ζηηο θαηαζθεπέο, ζηελ παξαγσγή πιηθψλ ή πξντφλησλ θηι. Ζ εθαξκνγή ηνπο επηβάιιεηαη από ηε ζύκβαζε έξγνπ. Τεσνικούρ κανονιζμούρ ζπληάζζνπλ νη Δπηηξνπέο πνπ ζπζηήλνπλ νη αξκφδηνη θξαηηθνί θνξείο θαη αθνινχζσο - αλαιφγσο ηεο ζεκαζίαο ηνπο - είηε ςεθίδνληαη απφ ηε Βνπιή κε Λφκν ή θπξψλνληαη κε πνπξγηθέο Απνθάζεηο. Η ππνρξέωζε εθαξκνγήο ηνπο πξνθύπηεη από ηε λνκνζεζία. Ζ κε ηήξεζε ηνπο ζπλεπάγεηαη πνηληθέο θπξψζεηο.

28 Ο ρόλος τωμ Οργαμισμώμ Τυποποίησης Απνηεινχλ ηα θχξηα φξγαλα εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο ηεο Ρππνπνίεζεο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη αλά ηνλ θφζκν. Νη πεξηζζφηεξνη ηδξχζεθαλ ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, θπξίσο κεηαμχ ησλ δχν παγθνζκίσλ πνιέκσλ. Δκθαλίδνπλ κεγάιεο νκνηφηεηεο, αθελφο σο πξνο ηε λνκηθή κνξθή ηνπο, αθεηέξνπ σο πξνο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο. Πρεδφλ πάληα πξφθεηηαη γηα ελψζεηο πνπ εθπνλνχλ θαη δεκνζηεχνπλ ηα Ξξφηππα βάζεη κηαο δηαδηθαζίαο, πνπ εγγπάηαη ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ εηαίξσλ.

29 Ιζηοπικό ηηρ Διεθνούρ Τςποποίηζηρ Μεθίλεζε πξηλ 90 πεξίπνπ ρξφληα αζρνινχκελε κε ειεθηξνηερληθά ζέκαηα. Νη απφπεηξεο ζηελ δεθαεηία ηνπ 30 λα αζρνιεζεί θαη κε άιια ηερληθά πεδία, δελ είραλ απνηέιεζκα έσο φηνπ δεκηνπξγήζεθε ν ISO. Βαζηθνί ζηφρνη: ε δηεζλήο αληαιιαγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ε κείσζε ηερληθψλ εκπφδησλ ζην παγθφζκην εκπφξην, θαη ε αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο ζε δξαζηεξηφηεηεο πλεπκαηηθνχ, επηζηεκνληθνχ, ηερλνινγηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο.

30 Διεθμείς Οργαμισμοί Τυποποίησης ISO Γηεζλήο Νξγαληζκφο Ρππνπνίεζεο IEC Γηεζλήο Ζιεθηξνηερληθή Δπηηξνπή ITU Γηεζλήο Έλσζε Ρειεπηθνηλσληψλ Γηεζλή Ξξφηππα ISO Γηεζλή Ξξφηππα IEC Ππζηάζεηο ITU ( ITU-T, ITU-R)

31 Διεθμής Οργαμισμός Τυποποίησης ISO (International Organization for Standardization) Ξφηε ηδξχζεθε, ηη είλαη: Ίδξπζε 1946, επίζεκε ιεηηνπξγία Δίλαη έλαο αλεμάξηεηνο, κε θπβεξλεηηθφο νξγαληζκφο, κε κέιε ηνπο Δζληθνχο Νξγαληζκνχο Ρππνπνίεζεο 162 ρσξψλ θαη εδξεχεη ζηε Γελεχε ηεο Διβεηίαο. Πηφρνο: «Γηεζλήο ζπληνληζκφο θαη ελνπνίεζε ησλ βηνκεραληθψλ Ξξνηχπσλ» Ονομαζία ηου Οργανιζμού Γεδνκέλνπ δε φηη ην αθξψλπκν ηνπ Νξγαληζκνχ ζα ήηαλ δηαθνξεηηθφ ζε θάζε γιψζζα (IOS ζηα Αγγιηθά, ΝΗΛ ζηα Γαιιηθά), απνθαζίζηεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ζπληνκνκνξθή «ISO» πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ Διιεληθή ιέμε «ίζορ», έηζη ψζηε ζπκβνιηθά λα ηνληζηεί ε «δέζκεπζε ηζόηεηαο» πνπ ελππάξρεη ζηελ Ρππνπνίεζε. [επξσπατθή πξνθνξά: [ízo], ακεξηθάληθε πξνθνξά: [áiso] θαη ιαλζαζκέλε πξνθνξά: [ái-es-óu])

32 Χρήσιμες συμδέσεις ΕΛΟΤ - Διιεληθφο Νξγαληζκφο Ρππνπνίεζεο - ANSI - American National Standards Institute - AFNOR - Association Française de Normalisation - ASTM - American Society for Testing and Materials - BSi British Standards Institution - CEN - European Committee for Standardization - CENELEC - European Committee for electrotechnical Standardization - DIN Deutsches Institut für Normung - ETSI - European Telecommunications Standardization Institute - IEC - International electrotechnical commission - ISO - International Organization for Standardization - ITU - International Telecommunication Union - VDE - Verband Deutscher Elektrotechniker - VDI - Verein Deutscher Ingenieure -

33

34 Σαρ εςσαπιζηώ για ηην πποζοσή ζαρ!!!

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΤΣΖΜΑ Ζ λέα επνρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, πνπ ζπλνδεχεηαη κε ην άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ησλ ζπλφξσλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ απνηειεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. «Γηαπίζηεπζε Πνηφηεηαο, Δξγαζηεξηαθψλ Γνθηκψλ, Ζιεθηξηθψλ Μεηξήζεσλ θαη Οξγάλσλ ζε Δζληθά θαη Δπξσπατθά Πιαίζηα»

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. «Γηαπίζηεπζε Πνηφηεηαο, Δξγαζηεξηαθψλ Γνθηκψλ, Ζιεθηξηθψλ Μεηξήζεσλ θαη Οξγάλσλ ζε Δζληθά θαη Δπξσπατθά Πιαίζηα» Σ Δ Υ Ν Ο Λ Ο Γ Η Κ Ο Δ Κ Π Α Η Γ Δ Τ Σ Η Κ Ο Η Γ Ρ Τ Μ Α Κ Α Β Α Λ Α Υ Ο Λ Ζ Σ Δ Υ Ν Ο Λ Ο Γ Η Κ Χ Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Γ Χ Ν Σ Μ Ζ Μ Α Ζ Λ Δ Κ Σ Ρ Ο Λ Ο Γ Η Α ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Γηαπίζηεπζε Πνηφηεηαο, Δξγαζηεξηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΑΠΕΝΑΝΣΙ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000. ηαπξνύια Σξαγηαλλνύδε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γεληόγλοσ Χριζηίνα Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών, Βιβλιοθηκονόμορ MSc, MBA, Παηηζίων 76, 10434 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΗΑΦΑΚΑ ΑΝΝΑ & ΜΠΑΓΛΑΝΔΑ ΠΔΛΑΓΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ: 2014 ΚΑΒΑΛΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα.

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1 Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα Πξνζνρή: Οη ζεκεηψζεηο ζπκπιεξψλνπλ θαη δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1. Ζ θαηαζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

INCOFRUIT - (HELLAS)

INCOFRUIT - (HELLAS) Αριθ. Πρωτ. 228/ Σελ 1 Αθήνα 20.4.2011 Απόςεηο θαη παξαηεξήζεηο επί ηνπ ζρεδίνπ λόκνπ «Θεζκηθό πιαίζην γηα ηνπο αγξνηηθνύο Σπλεηαηξηζκνύο, ηηο ζπιινγηθέο νξγαλώζεηο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα ηνπ αγξνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Σοςπιζηική βιομησανία ( e-tourism ) εθαπμογέρ, δςναηόηηηερ και πποοπηικέρ εξέλιξηρ ΠΟΤΓΑΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα