ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΤΔΛΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΤΔΛΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας"

Transcript

1 ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΤΔΛΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας Αθήνα Νοεμβρίου 2013 Ιζηοπικό ηηρ Τςποποίηζηρ ζηην σώπα μαρ Μαγδαληνή Μετινίδου, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Προϊσταμένη του Τμήματος Τυποποίησης του ΤΕΕ

2 ΤΔΔ -90 χρόμια ιστορία Ρν Ρ.Δ.Δ. ηδξχζεθε κε ην Λνκνζεηηθφ Γηάηαγκα (Λ.Γ.) 1/21 Λνεκβξίνπ 1923 (ΦΔΘ 338Α). Υο βαζηθφο ζθνπφο ηεο ίδξπζεο ηνπ νξίδεηαη «ε πξναγσγή ηεο ηερληθήο θηλήζεσο ηεο ρψξαο». Ξξηλ, δειαδή, απφ ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ, πξνβάιιεηαη ν επηζηεκνληθφο ραξαθηήξαο ηνπ Νξγαληζκνχ, ν ζεζκηθφο ηνπ ξφινο σο ηερληθνχ ζπκβνχινπ ηεο Ξνιηηείαο, σο παξαζηάηε ηνπ θξάηνπο ζηελ επίιπζε ησλ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ ηεο ρψξαο. Γηεθδηθεί κηα λέα θαη ζεκαληηθή ζέζε ζηελ θνηλσλία θαη ηελ θαηαθηά κε ην έξγν ηνπ, πνπ είλαη δπλακηθφ θαη εθηείλεηαη ζε πνιινχο ηνκείο: κειέηεο, δηαιέμεηο, επηζηεκνληθέο επηζθέςεηο θαη εθδξνκέο, εθδνηηθφ έξγν θιπ.

3 Ρν ΡΔΔ, απφ ηηο απαξρέο ηνπ, απνηέιεζε έλα ζεζκφ θχξνπο. Πε ζπλεξγαζία κε ηα ειιεληθά Ξνιπηερλεία, έγηλε ην αδηακθηζβήηεην ζχκβνιν ηνπ νξζνινγηζκνχ. Ζ δξάζε ηνπ ήηαλ πάληα επηθεληξσκέλε ζηε δηάδνζε ησλ ηδεψλ, ηεο ηερληθήο θαη ηερλνινγίαο ζηελ θνηλσλία θαη ζηελ πνιηηηθή, ελψ ε κεηαθνξά θαη πιηθή απνηχπσζε ηνπο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ρψξαο ππήξμε ην κφληκν δεηνχκελν. Πηηο ελληά δεθαεηίεο χπαξμήο ηνπ, κε ηεθκεξησκέλεο ζέζεηο, ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο θαη παξεκβάζεηο, ελίνηε θαη κε ηελ αληίδξαζή ηνπ, δηακφξθσζε ην πιαίζην θαη ηηο ζπλζήθεο, ψζηε ηα έξγα λα γίλνπλ θαη λα γίλνπλ θαιά, λα εμππεξεηνχλ ηνπο πνιίηεο, λα σζνχλ δηαξθψο ζε κηα θαη κφλε θαηεχζπλζε: ηελ αλάπηπμε.

4 Τςποποίηζη

5 Δισαγωγή στημ Τυποποίηση Ζ Ρππνπνίεζε φληαο ε δξαζηεξηφηεηα εθείλε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εχξεζε, ζηε ζπκθσλία, ζηελ θαηαγξαθή θαη ζηελ εθαξκνγή βέιηηζησλ ιχζεσλ γηα πξνβιήκαηα επαλαιακβαλφκελα πνπ αθνξνχλ ην θνηλσληθφ ζχλνιν, απνζθνπεί ζηελ νιηθή νηθνλνκία πιηθψλ θαη εξγαζίαο, δίρσο λα παξαβιέπεηαη ε αζθάιεηα. Απνηειεί δει. βαζηθή αξρή πνπ δηέπεη ηφζν ηηο θπζηθέο φζν θαη ηηο βηνινγηθέο θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο. Ξαξαδείγκαηα εχξεζεο θαη θαζηέξσζεο ηεο βέιηηζηεο ιχζεο ζε ζέκαηα κε βαζηθή ζεκαζία γηα ηνλ πνιηηηζκφ, απνηεινχλ ε θαζηέξσζε ηνπ Ζκεξνινγίνπ, ησλ Κέηξσλ θαη Πηαζκψλ, ηνπ Αξηζκεηηθνχ Ππζηήκαηνο (Αξαβηθνί αξηζκνί) θαζψο θαη ηεο Γιψζζαο κε ηελ νπνία ζπλελλννχληαη νη δηάθνξνη ιανί.

6 Διεθμές Πρότυπο του χιλιόγραμμου (International Prototype of the kilogram) Σο Διεκνζσ Πρότυπο του χιλιόγραμμου είναι ζνασ κφλινδροσ από κράμα 90 % λευκόχρυςου και 10 % ιριδίου, με φψοσ και διάμετρο περίπου 3,9 cm. Η μάηα του ιςοφται με τθν μάηα του χιλιόγραμμου (κεμελιϊδθσ μονάδα μάηασ του Διεκνοφσ υςτιματοσ Μονάδων SI). Δθμιουργικθκε ςτο Λονδίνο και ςτεγάηεται ςε ςυνκικεσ φψιςτθσ αςφάλειασ ςτο Διεκνζσ Γραφείο Μζτρων και τακμϊν (ΒΙΡΜ) ςτισ ζβρεσ, ζξω από το Παρίςι, από το 1889 (όταν ζγινε θ πρϊτθ διεκνισ διάςκεψθ για τον κακοριςμό των Διεκνϊν Μζτρων και τακμϊν).

7 Σύγχρομη Τυποποίηση Υο κεζνδηθή θαη νξγαλσκέλε δξαζηεξηφηεηα, ε Ρππνπνίεζε είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 20νχ αηψλα, ζηηο αξρέο ηνπ νπνίνπ ηδξχζεθαλ νη πξψηνη Νξγαληζκνί κε ζθνπφ ηνλ νξζνινγηζκφ ζε φια ηα επαλαιακβαλφκελα πξνβιήκαηα, κέζα απφ ζπλαηλεηηθέο δηαδηθαζίεο φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Ζ ζχγρξνλε Ρππνπνίεζε άξρηζε ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο απφ νξγαλψζεηο κεραληθψλ. Γξήγνξα ν ζεζκφο ηεο Ρππνπνίεζεο ζε εζληθφ επίπεδν δηαδφζεθε ζε φιεο ηηο ζεκαληηθέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, [ην 1901 ηδξχζεθε ν Βξεηαληθφο Νξγαληζκφο Ρππνπνίεζεο BSI (πξψηνο θνξέαο Ρππνπνίεζεο ζηνλ θφζκν), ην 1917 o Γεξκαληθφο DIN, ην 1926 ν Γαιιηθφο AFNOR], ελψ παξάιιεια αλαπηχρζεθε θαη ζε παγθφζκην επίπεδν κε ηελ ίδξπζε Γηεζλψλ θαη Ξεξηθεξεηαθψλ Νξγαλψζεσλ.

8 Πηελ Διιάδα ε ζχγρξνλε θαη ζπζηεκαηηθή Ρππνπνίεζε παξέκελε άγλσζηε γηα πνιιά ρξφληα εμαηηίαο ηεο βηνκεραληθήο ππαλάπηπμεο. Oη αξκφδηεο λνκνζεηηθέο αξρέο εμέδηδαλ πξνδηαγξαθέο πνπ έζεηαλ ζε ηζρχ κε λφκν. Ζ έιιεηςε εζληθψλ πξνδηαγξαθψλ είρε σο απνηέιεζκα πνιιέο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο λα αθνινπζήζνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο άιισλ ρσξψλ, πηνζεηψληαο απηφκαηα θαη ηελ αληίζηνηρε ηερλνινγία ηεο εθάζηνηε ρψξαο. Ζ ηδέα ηεο νξγάλσζεο ηεο Ρππνπνίεζεο σο ζεζκνχ ηέζεθε αξρηθψο «επί ηάπεηνο» ζηελ Διιάδα ην 1931 θαη πξνήιζε απφ ηελ αλάγθε θαιχηεξεο ξχζκηζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ. Ζ αλαγελλεηηθή γηα ην ΡΔΔ πεξίνδνο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 30 απεηθνλίδεηαη παξαζηαηηθά ζην έξγν ηεο Ρππνπνίεζεο, αθνχ ηφηε ηέζεθαλ νη βάζεηο ελφο απφ ηα θπξηφηεξα έξγα ηνπ ΡΔΔ, κέζα απφ ην επθπέο «Γεληθφ Ξξφγξακκα Ξξνηππψζεσο».

9 Το Ρ.Δ.Δ. θαηαλνψληαο ηα εζληθά νθέιε ηεο Ρππνπνίεζεο θαη ηελ αλάγθε ιήςεο ζρεηηθήο δξάζεο ςπήπξε ο ππώηορ θοπέαρ ζηην Διιάδα πνπ ππνζηήξημε ην ζεζκφ ηεο, δεκηνπξγψληαο ηηο βάζεηο γηα ηελ ίδξπζε ησλ επίζεκσλ νξγαληζκψλ ηεο ρψξαο (Αλψηαηε Δπηηξνπή Ξξνηππνπνηήζεσο, ΔΙΝΡ θ.ιπ.). Δπί Ξξνεδξίαο Ληθ. Θηηζίθε θαζεγεηή ηνπ ΔΚΞ, ηδξχεηαη ην 1933 ε Διιεληθή Δπηηξνπή Ξξνηππνπνίεζεο,- ζπκβνιηθά ΕΝΟ (ζπληνκνγξαθία ηεο ιέμεο Δλνπνίεζε)-, ε νπνία ζπγθεληξψλεη ηηο πξψηεο ζπιινγέο Ξξνηχπσλ ζηελ ρψξα καο δεκηνπξγψληαο ην κνλαδηθφ, πνιχηηκν θαη αλαληηθαηάζηαην, γηα ηελ επνρή, Δηδηθφ Ξαγθφζκην Αξρείν Ξξνηχπσλ, ζπγθξνηεί Ρερληθέο Δπηηξνπέο θαη ζπληάζζεη Γνθηκαζηηθά Ξξφηππα θαη ηηο γλσζηέο πξνδηαγξαθέο ΡΔΔ/ΔΛΝ. Δθπξνζσπεί ηελ Διιάδα κέρξη ην 1965 ζην λεντδξπζέληα κεηαπνιεκηθά Γηεζλή Νξγαληζκφ Ρππνπνίεζεο (ISO) θαη εθδίδεη ην Δεληίο Πποηςποποιήζεωρ, ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηελ επηζηεκνληθή έθδνζε ηνπ ΡΔΔ «Ρερληθά Σξνληθά». Κε δηαθνπή ζηα ρξφληα ηνπ πνιέκνπ ε ΔΛΝ ιεηηνπξγεί σο Δζληθφο θνξέαο Ρππνπνίεζεο κέρξη ην 1968.

10 Ρν ΡΔΔ ζπκκεηέρεη απνθαζηζηηθά ζηε δεκηνπξγία ηνπ «Νξγαληζκνχ Ρππνπνίεζεο Διιεληθψλ Ξξντφλησλ» (ΝΡΔΞ) ππνβάιινληαο ζρέδην λφκνπ πνπ ςεθίζηεθε ην 1965, γεγνλφο πνπ νδεγεί ηνλ ηφηε πνπξγφ Βηνκεραλίαο Η. Είγδε, λα ην επαηλέζεη ζηε Βνπιή, αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά: «Κύξηνη ζαο γλωξίδω όηη ην λνκνζρέδην απηό είλαη πξνϊόλ ζηελήο ζπλεξγαζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ κε ην ΤΕΕ. Υπήξρε βεβαίωο έλαο εηδηθόο ιόγνο όζηηο κνπ επέβαιε λα απεπζπλζώ εηο ην ΤΕΕ. Εθεί ππήξμε ην έκβξπνλ ηεο Τππνπνηήζεωο. Εηο ην ΤΕΕ ππήξμε ε Επηηξνπή ε νπνία θαηά ηξόπνλ αλεπίζεκνλ εηξγάζζε θαη επεηέιεζελ έξγνλ ιακπξόλ, όπωο ζα απνηειέζεη ζεζαπξόλ δηα ηνλ Οξγαληζκόλ Τππνπνηήζεωο, ηνλ νπνίν ζήκεξνλ λνκνζεηνύκε». Ν ΝΡΔΞ, δελ θαηφξζσζε λα αλαιάβεη ελεξγφ δξάζε εμαηηίαο θπξίσο ηεο ρακειήο ζηάζκεο ζηειέρσζεο. Ρξία ρξφληα κεηά, ην 1968 ζπζηήζεθε κε Λφκν ε Γηεχζπλζε Ρππνπνίεζεο Διιεληθψλ Ξξντφλησλ ζην πνπξγείν Βηνκεραλίαο, πνπ απνηέιεζε ηελ επίζεκε νξγάλσζε ηεο Ρππνπνίεζεο ζηε ρψξα θαη άξρηζε λα επηηειεί ην έξγν ηεο θαηάξηηζεο «Δζληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ». Ρν 1976 ηδξχζεθε σο ΛΞΗΓ ν Διιεληθφο Νξγαληζκφο Ρππνπνίεζεο (ΔΙΝΡ) σο ν κνλαδηθφο Νξγαληζκφο, ζε εζληθφ επίπεδν, έγθξηζεο, έθδνζεο θαη δηάζεζεο ησλ Διιεληθψλ Ξξνηχπσλ.

11 Ρν Ρ.Δ.Δ. παξαρψξεζε ζηνλ ΔΙΝΡ ην έξγν ηεο επηηξνπήο ΔΛΝ θαη κέξνο ηνπ Ξαγθφζκηνπ Αξρείνπ Ξξνηχπσλ θαη εμαθνινχζεζε λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε θαη δηάδνζε ηεο Ρππνπνίεζεο κε θάζε ηξφπν. Ρν Ρκήκα Ρππνπνίεζεο ηνπ ΡΔΔ πνπ θέηνο γηνξηάδεη ηα 80 σπόνια ιεηηνπξγίαο ηνπ, παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ηεο Ρππνπνίεζεο θαη ελεκεξψλεη ηνλ ηερληθφ θφζκν. πνζηεξίδεη γξακκαηεηαθά πέληε Ρερληθέο Δπηηξνπέο Ρππνπνίεζεο ηνπ ΔΙΝΡ, ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ: Θεξκνκφλσζε Γνκηθά πιηθά θαη ζηνηρεία Ξφξηεο θαη παξάζπξα Ρερληθή Νξνινγία Ρεθκεξίσζε Δπίζεο ζπκκεηέρεη θαη ζηεξίδεη ελεξγά ηηο δξάζεηο ηεο Κφληκεο Δπηηξνπήο γηα ζέκαηα Ρππνπνίεζεο ηνπ ΡΔΔ, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε ην 1992 θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ην ζεζκηθφ ηνπ πιαίζην.

12

13 Από τημ αρχαιότητα στο σήμερα Θνηηψληαο πίζσ ζην ρξφλν θαη θάλνληαο κία ηζηνξηθή αλαδξνκή αλαθαιχπηνπκε φηη φζν θαη αλ θαίλεηαη πεξίεξγν ν έιεγρνο πνηφηεηαο, ε ηππνπνίεζε, ε πηζηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ θαζψο θαη ε πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή δελ απνηεινχλ ζχγρξνλε αλαθάιπςε ηνπ ηερληθνχ καο πνιηηηζκνχ. Νη εξγαζίεο πνιιψλ εξεπλεηψλ θαη αξραηνιφγσλ, ζηνλ ηνκέα απηφ, δείρλνπλ φηη νη ξίδεο ησλ ελλνηψλ απηψλ θζάλνπλ ζηελ πνιχ καθξηλή αξραηφηεηα (φρη βέβαηα κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα) θαη απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα νξγαλσκέλσλ θνηλσληψλ κε πςειφ πνιηηηζηηθφ επίπεδν, νη νπνίεο θξφληηδαλ λα δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηνπο βάζεη δηάθνξσλ κεραληζκψλ αλάινγα κε ηνλ ηφπν, ηελ θνπιηνχξα θαη ηηο ηάζεηο θάζε επνρήο. Ζ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ απαζρνινχζε ηνπο εκπφξνπο, ηνπο ηερλίηεο αιιά θαη ηνπο θαηαλαισηέο ησλ εθάζηνηε πξντφλησλ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη απηά ίζρπαλ αθφκα θαη ζηνπο πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο θαη φρη κφλν ζηελ Διιάδα.

14 Γηα παξάδεηγκα, ζηελ αξραία Βαβπιψλα, έλαο πνιχ ζεκαληηθφο - αλάκεζα ζηνπο άιινπο λφκνο ηνπ μαθνπζηνχ βαζηιηά ηεο, ηνπ Σακνπξακπί ( π.σ.), κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ν αξραηφηεξνο θαλνληζκφο ζηνλ θφζκν, ζρεηηθφο κε ηελ νηθνδνκή. Απηφο ιέεη ζε θάπνην ζεκείν: "... Δάλ έλαο εξγνιάβνο θηίζεη κηα θαηνηθία γηα θάπνηνλ, αιιά δελ πξαγκαηνπνηήζεη ηελ εξγαζία ηνπ ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ζε ηξφπν πνπ έλαο ηνίρνο παξνπζηάζεη θάπνηα θιίζε, ηφηε ν εξγνιάβνο απηφο νθείιεη λα ηνλ εληζρχζεη κε δηθά ηνπ έμνδα...". O Κώδικαρ ηος Χαμοςπαμπί (κηα απφ ηηο αξραηφηεξεο ζεηξέο 282 λφκσλ νη νπνίνη έγηλαλ ηδηαίηεξα γλσζηνί γηα ηελ αθξίβεηα, αιιά θαη ηε ζθιεξφηεηά ηνπο θη έλα άξηζηα δηαηεξεκέλν εχξεκα ηεο αξραίαο Κεζνπνηακίαο) είλαη ραξαγκέλνο ζε κηα πέηξηλε ζηήιε απφ βαζάιηε, αλαθαιχθζεθε ην 1901 ζηα Πνχζα ηεο Ξεξζίαο θαη εθηίζεηαη ζήκεξα ζην Κνπζείν ηνπ Ινχβξνπ, ζην Ξαξίζη.

15 Ζ αλάγθε ησλ αξραίσλ Διιήλσλ λα πξνζηαηεπζνχλ απφ ηηο δηθέο ηνπο αδπλακίεο, είλαη πνπ ηνπο νδήγεζε ζηε ιήςε κέηξσλ θαη ζηε ζέζπηζε θαλφλσλ πνπ, ελψ ιεηηνπξγνχζαλ απνηξεπηηθά, ηαπηφρξνλα εμαζθάιηδαλ ηζνλνκία θαη ηζνπνιηηεία. Έλα απφ ηα κέηξα απηά ήηαλ ε θαζηέξσζε θαη ρξήζε πξνηχπσλ γηα ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ παξαγφκελσλ αγαζψλ. Δθάξκνδαλ πξφηππα κε πνιχ απζηεξέο πξνδηαγξαθέο θαη ζθιεξέο πνηλέο γηα φπνηνλ ηνικνχζε λα κελ ηηο ζεβαζηεί. Πηελ θιαζηθή Διιάδα ππήξρε έλαο κεραληζκφο ειέγρνπ πνηφηεηαο, ηππνπνίεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ησλ παξαγφκελσλ θαη πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ, - απφ ηα κέηαιια θαη ηα θξάκαηα κέρξη ηα γεσξγηθά πξντφληα, ηξφθηκα θαη πνηά, φπσο ην ζηηάξη, ην θξηζάξη, ν άθξαηνο (αλφζεπηνο) νίλνο, ην ειαηφιαδν, θ.ά..- φρη κφλνλ ζηνλ ηφπν παξαγσγήο ηνπο, αιιά θαη ζηελ αγνξά. Ζ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή απνηεινχζε χςηζηε θξνληίδα θαη επζχλε ηεο Αζελατθήο Ξνιηηείαο θάησ απφ έλαλ θαιά νξγαλσκέλν θαη απζηεξφ θξαηηθφ κεραληζκφ. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη είραλ νξίζεη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζθξαγίδεο γλεζηφηεηαο γηα ηα πξντφληα πνπ πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο.

16 Ν Αξηζηνηέιεο ζηελ «Αζελαίωλ Πνιηηεία» αλαθέξεηαη ζηα ζέκαηα πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ, αιιά θαη ζηνλ απζηεξφ έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ απφ ηνπο ζρεηηθνχο δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο. Πηελ Αζήλα ππήξραλ δέθα αγνξαλόκνη πνπ νξίδνληαλ κε θιήξν θαη επέβιεπαλ ηα δηαθηλνχκελα πξνο πψιεζε αγαζά, ψζηε λα είλαη καθαρά και ακίβδηλα, λα ηεξνχλ δειαδή ηνπο λφκνπο ηεο πγηεηλήο θαη λα είλαη αλφζεπηα. Πε πεξηπηψζεηο λνζείαο επέβαιιαλ απζηεξά πξφζηηκα θαη ζηνλ παξαγσγφ θαη ζηνλ έκπνξν. Οη κεηξνλόκνη επζχλνληαλ γηα φια ηα κέηξα θαη ηα ζηαζκά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηελ αγνξά, ψζηε απηά λα αληαπνθξίλνληαη ζηα πξφηππα κέηξα θαη ζηαζκά, ηα νπνία θπιάζζνληαλ ζηε Θφιν ηεο Αγνξάο. Νη ζηηνθύιαθεο ηέινο, θιεξσηνί επίζεο, έπξεπε λα ειέγρνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ ζηαξηνχ θαη ηνπ θξηζαξηνχ πξηλ απηά ζηαινχλ γηα άιεζκα ζην κχιν, αιιά θαη λα επηβιέπνπλ ηνπο αξηνπψιεο νη νπνίνη φθεηιαλ λα πσινχλ ην ςσκί ζε ηηκή αλάινγε ηνπ βάξνπο ηνπ, φπσο απηφ θαζνξίδνληαλ απ' ην λφκν (ν ειιηπνβαξήο άξηνο ζεσξνχληαλ λνζεία).

17 Ο έλεγχος ποιότητας του οίμου στημ κλασική Μακεδομία και Θράκη Έλα ζεκαληηθφ γεσξγηθφ πξντφλ γηα ηελ αξραηφηεηα ήηαλ θαη ην θξαζί. Δίλαη πεξίεξγν θη φκσο αιεζηλφ φηη γηλφηαλ έιεγρνο πνηφηεηαο ηνπ θξαζηνχ παξφιν πνπ δελ ππήξραλ νηλνινγηθά εξγαζηήξηα. Ζ πηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ βαζηδφηαλ ζε θαιά νξγαλσκέλν κεραληζκφ πνπ ιεηηνπξγνχζε ζηα πιαίζηα κηαο απζηεξήο λνκνζεζίαο. Πην κνπζείν ηεο Θάζνπ ππάξρνπλ ηξεηο ελδηαθέξνπζεο επηγξαθέο ηνπ 5 νπ π.σ. αηψλα, νη νπνίεο πεξηέρνπλ ηξεηο λφκνπο νδεγίεο γηα ηνλ άθξαην νίλν. Απηέο απνηεινχζαλ πξφηππα πνπ θαζφξηδαλ ην εκπφξην, ηε δηαθίλεζε ηνπ νίλνπ θαη ην ζπνπδαηφηεξν, έθαλαλ ιφγν γηα ηελ χπαξμε ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο πηζηνπνίεζεο ηεο πνηφηεηάο ηνπ. Ρν θείκελν ηνπ ελφο λφκνπ ιέεη αλάκεζα ζηα άιια: «γηα φπνηνλ αγνξάδεη θξαζί ζε πηζάξηα, ε αγνξά ζα είλαη έγθπξε κφλνλ εάλ ηα πηζάξηα έρνπλ ζεκαλζεί.» Απηφ απνηειεί θαη ην πην ζεκαληηθφ ζεκείν ηνπ λφκνπ. Ζ ζήκαλζε ηνπ πηζαξηνχ, ζα γηλφηαλ κεηά ην γέκηζκά ηνπ κε θξαζί (άθξαην νίλν), ζθξαγίδνληαο ηνλ κάιινλ κε θεξί θεξχζξαο. Γηα λα είλαη έγθπξε ε αγνξά, ε ζθξαγίδα ζα έθεξε έλα ζήκα, πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηερφκελνπ θξαζηνχ, ηελ επνρή ηεο ζθξάγηζεο θαη επνκέλσο ηελ ειηθία ηνπ.

18 Ο έλεγχος ποιότητας και η πιστοποίηση της γμησιότητας τωμ αργυρώμ αττικώμ μομισμάτωμ του 4ου π.χ. αιώμα Ρν 1970 βξέζεθε ζηελ Αξραία Αγνξά κηα καξκάξηλε ελεπίγξαθε ζηήιε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζε Αζελατθφ λφκν ηνπ 4 νπ π.σ. αηψλα. Ν λφκνο απηφο πξέπεη λα ζεσξεζεί σο έλαο θαιά νξγαλσκέλνο δεκφζηνο κεραληζκφο ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ησλ αξγπξψλ αηηηθψλ λνκηζκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε γλεζηφηεηα ηνπο. Έλα απφ ηα θπξηφηεξα ζεκεία ηεο επηγξαθήο αλαθέξεη : «Ν δε δεκφζηνο Γνθηκαζηήο, πνπ θάζεηαη αλάκεζα ζηηο ηξάπεδεο νθείιεη λα ην δνθηκάδεη (ην αξγπξφ λφκηζκα) ( ). Δάλ θάπνηνο πξνζθνκίζεη γηα έιεγρν μέλν λφκηζκα, πνπ θέξεη ηνλ ίδην ραξαθηήξα κε ην αηηηθφ λφκηζκα, εάλ απνδεηρηεί θαιφ (δειαδή γλήζην), ηφηε ν Γνθηκαζηήο λα ην επηζηξέςεη ζε απηφλ πνπ ην πξνζθφκηζε, εάλ φκσο είλαη ππφραιθν, ππνκφιπβδν ή θίβδειν λα ην ραξάμεη πέξα γηα πέξα θαη λα ην αθηεξψζεη ζην ηεξφ ηεο Κεηέξαο ησλ ζεψλ».

19 Το αρχαιότερο Δυρωπαϊκό Πρότυπο Ωσ το αρχαιότερο Ευρωπαϊκό Πρότυπο κεωροφνται οι αυςτθρζσ τεχνικζσ και χθμικζσ προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςε λίκινθ επιγραφι του 4ου π.χ. αιϊνα, που ανακαλφφκθκε ςτον αρχαιολογικό χϊρο τθσ Ελευςίνασ το 1894 από τον Δ. Φίλιο και μελετικθκε από τον κακ. Γ. Βαρουφάκθ. Σο κείμενο τθσ ενεπίγραφθσ ςτιλθσ αναφζρεται ςε μια παραγγελία για τθν καταςκευι των μπροφντηινων ςυνδζςμων (εμπολίων και πόλων) δίνοντασ με ςχολαςτικότθτα και αυςτθρότθτα τθ ςφνκεςθ και τισ διαςτάςεισ τουσ. Οι ςφνδεςμοι κα ζμπαιναν ανάμεςα ςτουσ ςπονδφλουσ των κιόνων τθσ Φιλϊνειασ τοάσ, ενόσ κτίςματοσ του διάςθμου αρχιτζκτονα τθσ εποχισ, Φίλωνα.

20 Δλδηαθέξνλ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ζηηο δχν ηειεπηαίεο ζεηξέο ηεο επηγξαθήο αλαθέξνληαη ην φλνκα ηνπ κεηνδφηε αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ θαη, ην πην ζεκαληηθφ, ην φλνκα ηνπ εγγπεηή θαζψο θαη ε θαηαβνιή ηεο εγγχεζεο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο παξαγγειίαο. Ζ ελ ιφγσ επηγξαθή απνηειεί επίζεο ηελ πξψηε γξαπηή καξηπξία ηεο εηζαγσγήο ηνπ ηφξλνπ ζηελ ηζηνξία ησλ κεηάιισλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Ρα εκπφιηα, πάληα ζχκθσλα κε ηελ επηγξαθή, είραλ θπβηθφ ζρήκα, ελψ νη πφινη θπιηλδξηθφ. Νη πφινη έπξεπε λα θαηαζθεπαζηνχλ ζηνλ ηφξλν: «Ρνπο δε πφινπο ηνξλεχζεη θαηά ην παξάδεηγκα». Πχκθσλα δειαδή, κε ην δείγκα. Απηή είλαη κηα ζεκαληηθή πιεξνθνξία, γηαηί ζεκαίλεη φηη γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ζθιεξνχ θξαηεξψκαηνο (θ.κπξνχληδνπ), έθαλαλ ρξήζε ηνπ ηφξλνπ. Πεκεηψλεηαη φηη ν ηφξλνο ήηαλ πνιχ γλσζηφο απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο αθφκε ρξφλνπο. Ν Όκεξνο καο κηιάεη γηα ηελ θαηεξγαζία ηνπ μχινπ θαη φρη κεηάιισλ. Γηα ηα κέηαιια θαη ηδηαίηεξα εθείλα πνπ έρνπλ κεγάιε ζθιεξφηεηα, φπσο είλαη ηα θξαηεξψκαηα, ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηνχλ θνπηηθά εξγαιεία απφ ζθιεξφ ράιπβα. Γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη, φηη ηνλ 4 ν π.σ. αηψλα είραλ θηάζεη ζε έλα αξθεηά πςειφ επίπεδν ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο, αιιά θαη ηεο ζεξκηθήο θαηεξγαζίαο ηνπ ράιπβα. Όια απηά βέβαηα ήηαλ πξν πνιινχ γλσζηά ζηνπο αξραίνπο Έιιελεο κεηαιινπξγνχο.

21 «πάξρεη, φκσο θαη θάηη άιιν, πνιχ ζεκαληηθφ, ηνπιάρηζηνλ γηα εθείλνπο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πνηφηεηα θαη ηνλ έιεγρφ ηεο. Πε θάπνην ζεκείν ηνπ θεηκέλνπ ηεο επηγξαθήο αλαθέξεηαη κε απζηεξφηεηα ε ζχλζεζε, πνπ ζα έπξεπε λα έρνπλ νη ζχλδεζκνη:... ραιθνχ δε εξγάζεηαη Καξηέσο, θεθξακέλνπ ηελ δσδεθάηελ, ηα έλδεθα κέξε ραιθνχ, ην δε δσδέθαηνλ θαηηηηέξνπ.... Πε ειεχζεξε απφδνζε ζεκαίλεη : «... ν ραιθφο, πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη θξαηέξσκα θαη φρη θαζαξφο ραιθφο, ζα έπξεπε ζχκθσλα κε ηελ επηγξαθή, λα παξαρζεί ζην Κάξηνλ ηεο Θχπξνπ, (κεγάιν εκπνξηθφ θαη κεηαιινπξγηθφ θέληξν ηεο επνρήο εθείλεο) θαη ζηα δψδεθα κέξε λα πεξηέρεη 11 κέξε ραιθφ θαη ην 1 κέξνο θαζζίηεξν» (δει., ζην δηθφ καο δεθαδηθφ ζχζηεκα πεξίπνπ 8.33 κε 8.5%). «Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην 12 είλαη ππνπνιιαπιάζην ηνπ 60, πνπ ζηνπο θιαζηθνχο ρξφλνπο απνηεινχζε ηε βάζε ηνπ ηφηε ρξεζηκνπνηνχκελνπ αξηζκεηηθνχ βαβπισληαθνχ ζπζηήκαηνο. Έλα ζχζηεκα, πνπ θαη ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχκε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, φπσο ζηε γεσκεηξία (κέηξεζε ζε κνίξεο κηαο γσλίαο), αζηξνλνκία, ζηε κέηξεζε ηνπ ρξφλνπ (12 κήλεο, 24 ψξεο, 60 ιεπηά), αιιά θαη ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή (κηιάκε γηα δσδεθάδα αληηθεηκέλσλ θαη φρη γηα δεθάδα φπσο νξίδεη ην δεθαδηθφ ζχζηεκα)».

22 «Όηαλ, ινηπφλ, δηάβαζα ην ζεκείν ηεο επηγξαθήο, πνπ, φπσο αλέθεξα, κηιάεη γηα ηε ζχλζεζε ηνπ θξάκαηνο ησλ ζπλδέζκσλ, έλησζα κεγάιε ζπγθίλεζε γηα ην κεγάιν κήλπκα, πνπ δερφκνπλα εθείλε ηε ζηηγκή απφ ηε καθξηλή αξραηφηεηα. Έλα κήλπκα, φηη νη αξραίνη καο πξφγνλνη ζα εθήξκνδαλ απζηεξέο πξνδηαγξαθέο ζηηο παξαγγειίεο ηνπο θαη νπσζδήπνηε έλαλ εκπεηξηθφ έιεγρν πνηφηεηαο ησλ θξακάησλ ραιθνχ. Θη απηφ, γηαηί, αλ δελ γηλφηαλ έιεγρνο, νη πξνδηαγξαθέο δελ ζα είραλ θακηά αμία θαη ν θίλδπλνο ηεο λνζείαο ζα ήηαλ κεγάινο». Απνζπάζκαηα απφ ην Βηβιίν ηνπ θ. Γ. Βαξνπθάθε «ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ & ΞΝΗΝΡΖΡΑ :Ζ ΗΠΡΝΟΗΑ ΘΑΗ Ν ΔΙΔΓΣΝΠ ΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΞΝ ΠΖΚΑΓΔΤΑΛ ΡΝΛ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ» Αίνινο, Αζήλα, 1996.

23 Θεμελιώδεις Αρχές της Τυποποίησης Ικανοποίηζη Αναγκών Σςναίνεζη Ανηικειμενικόηηηα Σύγσπονη ηεσνολογία Εθελονηικόρ σαπακηήπαρ

24 Στόχοι της Τυποποίησης Νιηθή Νηθνλνκία ζε αλζξψπηλε πξνζπάζεηα, πιηθά θαη ελέξγεηα Ρξφπνο έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο Αζθάιεηα, γεία θαη Ξξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο Ξξνζηαζία θαηαλαισηή θαη ζπλήζε ελδηαθέξνληα ησλ αλζξψπσλ Απάιεηςε ηερληθψλ εκπνδίσλ ζην εκπφξην Δηδηθφηεξνη ζηφρνη Ν έιεγρνο ηεο πνηθηιίαο, ε ρξεζηηθφηεηα, ε ζπκβαηφηεηα, ε ελαιιαμηκφηεηα, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ε πξνζηαζία ηνπ πξντφληνο, ε ακνηβαία θαηαλφεζε, νη νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ή ην εκπφξην

25 Ζ Τυποποίηζη θαη ηα πρόηυπα αθνξνχλ θαη ελδηαθέξνπλ: ηνπο παξαγσγνχο πξντφλησλ/παξνρείο ππεξεζηψλ ηνπο θαηαλαισηέο/ρξήζηεο ην εκπφξην ηελ επηζηήκε θαη ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε απνηεινχλ κοινή προζπάθεια θαη εθελονηική ζπλεξγαζία φισλ απηψλ. Απνηέιεζκα ηεο Ρππνπνίεζεο (Δζληθήο, Δπξσπατθήο Γηεζλνχο) είλαη ε έθδνζε Ρππνπνηεηηθψλ Δγγξάθσλ. ή Ρα Έγγξαθα απηά πξνζηαηεχνληαη απφ copyright.

26 Συποποιθτικά Ζγγραφα Πρότυπα Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ Κώδικεσ Πρακτικήσ Κανονιςμοί Τεχνικοί Κανονιςμοί

27 Βασικές διαφορές τωμ Τυποποιητικώμ Δγγράφωμ Ππόηςπα ζπληάζζνπλ κφλν νη αλαγλσξηζκέλεο δνκέο ηεο ηππνπνίεζεο. Ζ εθαξκνγή ηνπο είλαη εζεινληηθή, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη απφ ηε λνκνζεζία γηα ζπγθεθξηκέλα πξφηππα. Τεσνικέρ πποδιαγπαθέρ κπνξεί λα ζπληάμεη νπνηνζδήπνηε, πξφζσπν ή νξγαληζκφο (ν πειάηεο ή ν παξαγσγφο ηνπ πξντφληνο ή ν πξνζθέξσλ κηα ππεξεζία), ζε ηδησηηθέο ή δεκφζηεο ζπκθσλίεο, ζηηο πξνκήζεηεο πιηθνχ, ζηηο θαηαζθεπέο, ζηελ παξαγσγή πιηθψλ ή πξντφλησλ θηι. Ζ εθαξκνγή ηνπο επηβάιιεηαη από ηε ζύκβαζε έξγνπ. Τεσνικούρ κανονιζμούρ ζπληάζζνπλ νη Δπηηξνπέο πνπ ζπζηήλνπλ νη αξκφδηνη θξαηηθνί θνξείο θαη αθνινχζσο - αλαιφγσο ηεο ζεκαζίαο ηνπο - είηε ςεθίδνληαη απφ ηε Βνπιή κε Λφκν ή θπξψλνληαη κε πνπξγηθέο Απνθάζεηο. Η ππνρξέωζε εθαξκνγήο ηνπο πξνθύπηεη από ηε λνκνζεζία. Ζ κε ηήξεζε ηνπο ζπλεπάγεηαη πνηληθέο θπξψζεηο.

28 Ο ρόλος τωμ Οργαμισμώμ Τυποποίησης Απνηεινχλ ηα θχξηα φξγαλα εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο ηεο Ρππνπνίεζεο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη αλά ηνλ θφζκν. Νη πεξηζζφηεξνη ηδξχζεθαλ ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, θπξίσο κεηαμχ ησλ δχν παγθνζκίσλ πνιέκσλ. Δκθαλίδνπλ κεγάιεο νκνηφηεηεο, αθελφο σο πξνο ηε λνκηθή κνξθή ηνπο, αθεηέξνπ σο πξνο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο. Πρεδφλ πάληα πξφθεηηαη γηα ελψζεηο πνπ εθπνλνχλ θαη δεκνζηεχνπλ ηα Ξξφηππα βάζεη κηαο δηαδηθαζίαο, πνπ εγγπάηαη ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ εηαίξσλ.

29 Ιζηοπικό ηηρ Διεθνούρ Τςποποίηζηρ Μεθίλεζε πξηλ 90 πεξίπνπ ρξφληα αζρνινχκελε κε ειεθηξνηερληθά ζέκαηα. Νη απφπεηξεο ζηελ δεθαεηία ηνπ 30 λα αζρνιεζεί θαη κε άιια ηερληθά πεδία, δελ είραλ απνηέιεζκα έσο φηνπ δεκηνπξγήζεθε ν ISO. Βαζηθνί ζηφρνη: ε δηεζλήο αληαιιαγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ε κείσζε ηερληθψλ εκπφδησλ ζην παγθφζκην εκπφξην, θαη ε αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο ζε δξαζηεξηφηεηεο πλεπκαηηθνχ, επηζηεκνληθνχ, ηερλνινγηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο.

30 Διεθμείς Οργαμισμοί Τυποποίησης ISO Γηεζλήο Νξγαληζκφο Ρππνπνίεζεο IEC Γηεζλήο Ζιεθηξνηερληθή Δπηηξνπή ITU Γηεζλήο Έλσζε Ρειεπηθνηλσληψλ Γηεζλή Ξξφηππα ISO Γηεζλή Ξξφηππα IEC Ππζηάζεηο ITU ( ITU-T, ITU-R)

31 Διεθμής Οργαμισμός Τυποποίησης ISO (International Organization for Standardization) Ξφηε ηδξχζεθε, ηη είλαη: Ίδξπζε 1946, επίζεκε ιεηηνπξγία Δίλαη έλαο αλεμάξηεηνο, κε θπβεξλεηηθφο νξγαληζκφο, κε κέιε ηνπο Δζληθνχο Νξγαληζκνχο Ρππνπνίεζεο 162 ρσξψλ θαη εδξεχεη ζηε Γελεχε ηεο Διβεηίαο. Πηφρνο: «Γηεζλήο ζπληνληζκφο θαη ελνπνίεζε ησλ βηνκεραληθψλ Ξξνηχπσλ» Ονομαζία ηου Οργανιζμού Γεδνκέλνπ δε φηη ην αθξψλπκν ηνπ Νξγαληζκνχ ζα ήηαλ δηαθνξεηηθφ ζε θάζε γιψζζα (IOS ζηα Αγγιηθά, ΝΗΛ ζηα Γαιιηθά), απνθαζίζηεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ζπληνκνκνξθή «ISO» πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ Διιεληθή ιέμε «ίζορ», έηζη ψζηε ζπκβνιηθά λα ηνληζηεί ε «δέζκεπζε ηζόηεηαο» πνπ ελππάξρεη ζηελ Ρππνπνίεζε. [επξσπατθή πξνθνξά: [ízo], ακεξηθάληθε πξνθνξά: [áiso] θαη ιαλζαζκέλε πξνθνξά: [ái-es-óu])

32 Χρήσιμες συμδέσεις ΕΛΟΤ - Διιεληθφο Νξγαληζκφο Ρππνπνίεζεο - ANSI - American National Standards Institute - AFNOR - Association Française de Normalisation - ASTM - American Society for Testing and Materials - BSi British Standards Institution - CEN - European Committee for Standardization - CENELEC - European Committee for electrotechnical Standardization - DIN Deutsches Institut für Normung - ETSI - European Telecommunications Standardization Institute - IEC - International electrotechnical commission - ISO - International Organization for Standardization - ITU - International Telecommunication Union - VDE - Verband Deutscher Elektrotechniker - VDI - Verein Deutscher Ingenieure -

33

34 Σαρ εςσαπιζηώ για ηην πποζοσή ζαρ!!!

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. «Γηαπίζηεπζε Πνηφηεηαο, Δξγαζηεξηαθψλ Γνθηκψλ, Ζιεθηξηθψλ Μεηξήζεσλ θαη Οξγάλσλ ζε Δζληθά θαη Δπξσπατθά Πιαίζηα»

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. «Γηαπίζηεπζε Πνηφηεηαο, Δξγαζηεξηαθψλ Γνθηκψλ, Ζιεθηξηθψλ Μεηξήζεσλ θαη Οξγάλσλ ζε Δζληθά θαη Δπξσπατθά Πιαίζηα» Σ Δ Υ Ν Ο Λ Ο Γ Η Κ Ο Δ Κ Π Α Η Γ Δ Τ Σ Η Κ Ο Η Γ Ρ Τ Μ Α Κ Α Β Α Λ Α Υ Ο Λ Ζ Σ Δ Υ Ν Ο Λ Ο Γ Η Κ Χ Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Γ Χ Ν Σ Μ Ζ Μ Α Ζ Λ Δ Κ Σ Ρ Ο Λ Ο Γ Η Α ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Γηαπίζηεπζε Πνηφηεηαο, Δξγαζηεξηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ HACCP Δ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: ΓΟΞΑΚΙΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οπγάνυζη και Λειηοςπγία ςνεηαιπιζηικών Οπγανώζευν. Μελέηη Πεπίπηυζηρ για ηην Ένυζη Γαζικών και Γευπγικών ςνεηαιπιζμών Απναίαρ Υαλκιδικήρ.

Οπγάνυζη και Λειηοςπγία ςνεηαιπιζηικών Οπγανώζευν. Μελέηη Πεπίπηυζηρ για ηην Ένυζη Γαζικών και Γευπγικών ςνεηαιπιζμών Απναίαρ Υαλκιδικήρ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Οπγάνυζη και Λειηοςπγία ςνεηαιπιζηικών Οπγανώζευν. Μελέηη Πεπίπηυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Πεπίλητη. Abstract. Λέμεηο θιεηδηά: θαξκαθεπηηθή πνιηηηθή, θνηλνηηθφ δίθαην, ξχζκηζε, εμεπξσπατζκφο

Πεπίλητη. Abstract. Λέμεηο θιεηδηά: θαξκαθεπηηθή πνιηηηθή, θνηλνηηθφ δίθαην, ξχζκηζε, εμεπξσπατζκφο Πεπίλητη ηελ παξνχζα εξγαζία αλαιχεηαη ε ξχζκηζε ηεο αγνξάο θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εηδηθφηεξα ε ζεζκηθή παξέκβαζε ζην θαζεζηψο αδεηνδφηεζεο. ηφρνο ηεο εξγαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΑΜΑΛΖ ΠΤΡΗΓΩΝ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΚΟΝΣΟΒΑ ΓΑΦΝΖ ΚΩΝ/ΝΗΑ Α.Μ.:4134 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 2 ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΑΠΕΝΑΝΣΙ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000. ηαπξνύια Σξαγηαλλνύδε

Διαβάστε περισσότερα

Πεπίλητη Κχξηνο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ζεζκψλ πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζε δηεζλέο, θνηλνηηθφ

Πεπίλητη Κχξηνο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ζεζκψλ πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζε δηεζλέο, θνηλνηηθφ Πεπίλητη Κχξηνο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ζεζκψλ πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζε δηεζλέο, θνηλνηηθφ θαη εζληθφ επίπεδν. Ζ αλάιπζε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ,

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΡΚΖΚΑΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ ΠΡΖ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΝΙΗΘΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΡΚΖΚΑΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ ΠΡΖ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΝΙΗΘΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΡΚΖΚΑΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ ΠΡΖ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΝΙΗΘΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΔΟΓΝ : H ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖ ΞΑΛΔΟΥΞΑΦΘΝ ΞΟΥΡΑΘΙΖΚΑΡΝΠ ΓΚΛΑΠΡΗΘΖΠ» ηεο ΔΗΟΖΛΖΠ ΚΑΛΓΟΑΒΔΙΖ ΔΞΗΒΙΔΞΥΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γηεξεύλεζε επηπηώζεσλ εθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2000 ζηνλ ειιεληθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΠΗΥΗΗ ΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΟΡΗΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΠΗΥΗΗ ΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΟΡΗΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΠΗΥΗΗ ΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΟΡΗΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΤΝΟΔΙΝΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 2008 ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΠΗΥΗΗ ΣΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ζεζκόο ηεο πνιηηηζηηθήο ρνξεγίαο, ωο κέζν ρξεκαηνδόηεζεο ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ. Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ. Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΦΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ. Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΗ ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟΤ ΔΑΥΝΗ, Α.Μ.: 7379 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΚΟΡΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηςη τησ επιχειρηματικότητασ ςε τομείσ δραςτηριότητασ που ςυνδράμουν ςτη μείωςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ

Προώθηςη τησ επιχειρηματικότητασ ςε τομείσ δραςτηριότητασ που ςυνδράμουν ςτη μείωςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ Μάρτιοσ 2011 Προώθηςη τησ επιχειρηματικότητασ ςε τομείσ δραςτηριότητασ που ςυνδράμουν ςτη μείωςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ A. Διαχείριςη Αποβλήτων Υλικών Συςκευαςίασ Β. Διαχείριςη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΥΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΟΣΗΣΑ- H.A.C.C.P. Ε ΕΣΑΙΡΙΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΡΟΥΙΜΩΝ.

ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΥΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΟΣΗΣΑ- H.A.C.C.P. Ε ΕΣΑΙΡΙΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΡΟΥΙΜΩΝ. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΥΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΟΣΗΣΑ- H.A.C.C.P. Ε ΕΣΑΙΡΙΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΡΟΥΙΜΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΚΑΗΟΥΡΖΖ FRANCHISING ΚΑΗ Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΚΑΗΟΥΡΖΖ FRANCHISING ΚΑΗ Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Σ.Δ.Η. ΖΠΔΗΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΚΑΗΟΥΡΖΖ FRANCHISING ΚΑΗ Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΝΗΚΟΛΟΤΕΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ - ΣΑΒΑΛΑ ΑΡΖ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: Πνιηηηζηηθή Γηπισκαηία: Ζ Πεξίπησζε ηεο Διιάδαο Δπιβλέπυν: κ. Υπήζηορ Φπαγκονικολόποςλορ ποςδάζηπια: Δλένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΖ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ

ΔΞΔΣΑΖ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΣΜΖΜΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΔΞΔΣΑΖ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ ΔΗΖΓΖΣΖ: Υξήζηνο Μ. Λεκνλάθεο ΦΟΗΣΖΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

Σα θχξηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πγεία ησλ. δψσλ θαηαξηίζηεθαλ θαηά θχξην ιφγν ην δηάζηεκα 1986-1995, φηαλ αθφκε ε

Σα θχξηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πγεία ησλ. δψσλ θαηαξηίζηεθαλ θαηά θχξην ιφγν ην δηάζηεκα 1986-1995, φηαλ αθφκε ε ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ 1.1. Δηζαγσγή-θνπφο κειέηεο Σα θχξηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πγεία ησλ δψσλ θαηαξηίζηεθαλ θαηά θχξην ιφγν ην δηάζηεκα 1986-1995, φηαλ αθφκε ε Κνηλφηεηα απνηεινχληαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Πηςσιακή επγαζία Γπαζηηπιόηηηερ και Πποοπηικέρ Δλληνικών Πολςεθνικών Δπισειπήζεων Τποβληθείζα ζηον Καθηγηηή Εοςμποςλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΟΥΖ»

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΟΥΖ» ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΟΥΖ» ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ: ΑΓΡΟΣΗΚΟΗ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΗ ΑΡΓΟΛΗΓΑ 2010-2011 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΚΑΗΟΥΡΖΖ (FRANCHISING) ΣΖΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ COFFEERIGHT

Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΚΑΗΟΥΡΖΖ (FRANCHISING) ΣΖΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ COFFEERIGHT ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΚΑΗΟΥΡΖΖ (FRANCHISING) ΣΖΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βαιάζεο 1. "Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα" Εαθ Λαθαξηέξ

Βαιάζεο 1. Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα Εαθ Λαθαξηέξ Βαιάζεο 1 "Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα" Εαθ Λαθαξηέξ Βαιάζεο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ 6 ΔΗΑΓΧΓΖ 11 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 - ΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ

Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΟΤΓΑΣΔ: ΣΑΟΤΖ ΚΩΝ/ΝΟ, ΑΚΚΑ ΓΗΩΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.E.I. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

Α.Σ.E.I. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Α.Σ.E.I. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΚΑΗ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΘΑΛΑΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Σεο πνπδϊζηξηαο ΚΟΝΟΛΑΚΖ ΜΑΡΗΝΑ Α.Μ. 3253 Δπόπηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Πεξηερόκελα: ΔΗΠΑΓΩΓΖ... 3 Γηδαθηηθή Δλφηεηα 2.1. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΡΖΠ ΚΔΡΑΡΟΝΞΖΠ ΑΞΝ ΠΚΒΑΡΗΘΖ ΠΔ ΒΗΝΙΝΓΗΘΖ ΓΔΩΟΓΗΑ... 4 2.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «Ζ Δπίδξαζε ηνπ ήκαηνο ζηελ Αγνξαζηηθή πκπεξηθνξά. Ζ Μειέηε ησλ Ξελνδνρεηαθψλ Καηαιπκάησλ» ΟΝΟΜΑΣΕΠΧΝΤΜΟ ΑΓΔ ΝΗΚΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Η ένηαξη ηηρ Τοςπκίαρ ζηην Εςπωπαϊκή Ένωζη και οι ζςνέπειερ για ηην Ελλάδα ππνβιεζείζα ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα