XIII Hvězdoplavby zpěv třináctý (O rozličných tvorech na planetách)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "XIII Hvězdoplavby zpěv třináctý (O rozličných tvorech na planetách)"

Transcript

1 XIII Άστροναυτιλία ν [Τὰ περὶ ποικίλων ζῴων ἐν πλανήτῃσιν] Ἔνθεν μὲν πλέομεν τὸ φίλον ἀκαχήμενοι ἦτορ Πορνογυνῆτι ἄνακτι κότον φρεσὶ ὀξὺ φέροντες Μανδὺν ζητοῦντες καὶ μῆλον κοσμοθεωροῦν οἰοπόλοι μοῦνοι οὔδ ἄλλος φαίνετο πλάνης 5 ἀλλὰ μέλαν μέγα χάσμα καὶ ἀστέρα σιγαλόεντα. Ἠέλιον ξεῖνον μετ ἀφικόμεθ ἠὲ περισσὸν ξεῖνοι πλανῆταί γε περιστροφέοντο δι αὐτόν. Ἔνθα δὲ παμπολέας ἴδμεν φύσεές τε τόπυς τε θαύματα εἰσοράαν καὶ θαύματα πάντα δ ἐνίσπειν. 10 Πλανήτην μὲν πρῶτον ἀφικόμεθ, ᾧ τοι ἔναιον ξεῖναι οὐσῖαι λάσιαι μάλα ἠΰτε θῆρες καὶ τρίποδες πᾶσαί τε προβοσκίδας ὠπὶ ἔχουσαι ὄσσε δὲ αὐτάων ὡς γλαυξὶν ἢ βατράχοισιν. πολὺ δ ἀνεικέλιαι φύσεες ἦσαν ἐνὶ πλάνῃ 15 ἀλλά τε γνώριμαι ἦσαν ἕως χθόνιοι βροτοὶ ἄνδρες αὐδὴν αὐτογόνην περ ἔχουσαι ἠὲ νόον τε Φράντα ὁ παντομεταφρήζων δεύνατ εὖ μεταθεῖναι. Τῇς ἄλλαι ἦσαν φύσεες τιθανοί γ ἰδὲ θῆρες ὀγκηραὶ μεγάλαι τῇς φύκῃσιν ἐϋκυῖαι, 20 ἀλλὰ γε ξηροβίουσαι ἔχουσαι τέτρα ποδία καὶ βοτάνην κατέδουσαν ἕως βοῦς, μῆλα καὶ αἶγες. Ταύτας γὰρ τρίποδες εἶχον φύσεας χεροηδεῖς τῶν γάλ ἀμέλγοντες, τὸ πῖνον καὶ αἷμα κελαινὸν ᾗσι προβοσκίδεεσσο τριπαόντες χρόα θηρῶν. 25 καὶ θῆρας γε σέβον, φάσκον σφας δαίμονας εἶναι καὶ ἰδὲ δωτῆρας βιότου διαιωονίοιο. Εἴ κέν τις θηρῶν πίνῃ γάλα ἠὲ καὶ αἷμα σχήσει τὴν ζωὴν ζαιώνιον ὡς ἐτεθνήκει. Ἡμᾶς οἱ τρίποδες μὲν ἄνωγον αἷμα πιέσθαι 30 ἄμμι δέτ οὐκ ἐθέλουσιν ἐξαῦτις ἐχθροὶ ἔφυσαν καὶ ἔθελόν τε βιάζεσθαι ζωὴν τάχα δοῦναι τὴν αἰωνίην, ἐπεὶ ἄμμι τὸ φέρτερον εἴη καὶ δόρα παρῆγον καὶ ἀκόντιζον κατὰ ἡμᾶς. Παύρων κακταμένων φείσροισιν ἡμετέροισιν 35 πλοῖον εἰσβαίνοντες ἐς οὐρανὸν ἐπτάμεθ αὖτις. XIII Hvězdoplavby zpěv třináctý (O rozličných tvorech na planetách) 1. Odtud potom jsme pluli a v milém se trudili srdci, 2. k Pornogynétovi králi jsme zlobu cítili ostrou, 3. Mandyse hledajíce a ovci, jež sleduje vesmír, 4. v prostoru jako kůl v plotě a planeta v dohledu žádná, 5. ale černá jen propast a hvězdy svítící z dálky. 6. Ke slunci podivnému a cizímu potom jsme přišli, 7. divné planety cizí se kolem točily něho. 8. Odtud přerozličné jsme viděli tvory a místa, 9. velký na pohled podiv a na podiv povědět také. 10. Prvně jsme na planetu tam přišli, na které byly 11. bytosti velice divné, neb chlupaté na způsob zvířat, 12. ale třínohé všechny a chobot ve tváři měly, 13. oči pak podobné měly jak sovám, anebo žabám. 14. Velmi ohyzdné byly ty bytosti na této hvězdě 15. ale rozumné byli jak smrtelní na zemi lidé, 16. vlastní měly svou řeč a způsob myšlení také, 17. Franta překladatel řeč jejich přeložit uměl. 18. S nimi tam bytosti byly jak domácí zvířata jejich, 19. mohutné, velice velké a obdobné tuleňům nejspíš, 20. ale že na souši žily a čtyři měly též nohy, 21. a také byliny žraly jak krávy, kozy a ovce. 22. Tyto třínožci měli jak domácí zvířata svoje, 23. jejich dojili mléko a pili též krev jejich temnou, 24. rypáky prorážejíce těch zvířat kůži i maso. 25. Tato zvířata ctili a říkali, že jsou to bozi, 26. a že jsou dárcové jim ti věčného života také. 27. Jestliže někdo by pil těch zvířat krev a to mléko, 28. bude mít život věčný hned poté, jakmile zemře. 29. Nás pak i trojnožcové ti nutili píti krev zvířat, 30. a když jsme nechtěli toho, tu ihned se znepřátelili, 31. a nám násilím chtěli ten věčný způsobit život 32. odtud na věky věkův, neb pro nás že bude to lepší. 33. Vytáhli oštěpy jakés a na nás mířiti začli. 34. Z těch jsme jich zabili trochu tam svými zhoubnými fejzry 35. na loď jsme vstoupili pak a ulétli k nebesům vzhůru. XIII Astronautilia song thirteen (The various creatures on the planets) 1. From there we went cruising on further still anguished and heavily hearted 2. seething with most acute anger toward that King Pornogynétos 3. still on the lookout for Mandys, with cosmos-observient i sheep, 4. out on a limb in the void where no planets at all were apparent, 5. only the blackest abyss, from afar the remotest stars shining. 6. Until we chanced on a sun so entirely alien, strangely, 7. strangest of alien planets there gathered revolving around it. 8. There we beheld the most varied and copious creatures and places 9. wondrous things there to be seen and equally wondrous in telling. 10. Our first port of call was a planet which turned out inhabited oddly 11. by very peculiar beings, quite like our animals furry 12. yet having only three legs and a trunk coming out of their faces, 13. staring with prominent eyes that were owl-like or frog-like in nature. 14. Unprepossessing and ugly no doubt were this star s curious creatures, 15. albeit able to reason as sapient men, earthly mortals, 16. and with their very own language and with their own way of thinking, 17. Franta, the translator, knowing just how to interpret their speech. 18. With them they had other beings, as animals domesticated, 19. powerfully built, of great size, very much of our seals reminiscent, 20. except that they lived on dry land and quadrupeds that they were also 21. being herbivorous too, just like cattle and goats are, and sheep. 22. Those the tripedals looked after and kept as beasts domesticated, 23. milked them for milk and yet also they drank their extremely dark blood, 24. with their probosces first piercing the animals skin and their flesh. 25. Animals yet so revering, they said of them that they were deities, 26. givers of much that they were to them, of life eternal as well. 27. For any one who would drink of the animals blood and their milk 28. would be immortal in life ever after, as soon as he dies. 29. Us the tripedals compelled to partake of the blood of these an mals 30. and when we showed our displeasure, they showed us their enmity swiftly, 31. wanting to do to us harm so that our life eternal would start, 32. gone for all time and for ever, because for us that would be best. 33. Then they drew forth their own spears and began to direct them at us. 34. We killed off some of their number, with rays from our phasers pernicious, 35. returning aboard our own ship and then flying away to the skies.

2 Ἔνθεν μὲν πλέομεν βάθεσιν κόσμοιο κνεοῖο τοὺς τρίποδας θαυμάζοντες ὁσίην δέ τε τούτων. Πλανήτην μὲν ἔπειτα ἀφικόμεθ ἀστρονέοντες ψυχρὸν σφόδρα ἐόντα ἕως Ἀνταρκτίδα γαῖαν, 40 ᾧ μὲν οὐσῖαι φύσεες ἤδ ὄντα ἔναιον ὄμμασι παμπόλλοισι πεπαρμένα καὶ ἀραρόντα τῷ μὲν ἀριστότερόν γέ τι ὄν, τῷ πλείονα εἷο ὄμματα τῷ γὰρ ἀριστότερον, τῷ πλείονα εἶδεν. οὕτως οἱ πολλαὶ δακάδας ὄψων μὲν ἔχοντο, 45 ἀλλὰ δ ἀριστότεροι ἐκατοστέας αὐτὰρ ἔπειτα τῶν πολὺ ἀκροτάτων μυρίοι ὀφθαλμοὶ ἔεσκον, ἀλλ ἐνὶ τῷ πλάνῃ οὐ μὲν μένεμεν πολὺ δηρὸν, πολλά γε ψυχρὸς ἔην. τόδε φαίνετ ἄνευ ἀπορίης, ὣς ἐν τῷ πλάνῃ μῆλον ζῆν οὐχὶ δύναιτο 50 μὴ πρόβατον νόμιμον, μὴ μῆλον κοσμοθεωροῦν. Ἔνθεν μὲν πλέομεν βάθεσιν κόσμοιο κενοῖο θαύματα τῆς φυσέως θαυμάζοντες κατὰ θυμόν. Πλανήτην μὲν ἔπειτα ἀφικόμεθ ἀστρονέοντες [Μανδὺν ζητοῦντες καὶ μῆλον κοσμοθεωροῦν], 55 ὃς δέ τ ἐρῆμος ἔην, ἐν τῷ μὲν οὔδε τι φῦτο ἢ δρῦς ἢ θάμνος ἢ καί τι φυτόν τε πόη τις, ἀλλ ἀκταί τε πάγοι χαλεπαί, λισσαὶ δέ τε πέτραι. Ἔνθα μὲν ὄντα ἔην ὡς φάσματα, θαῦμα ἰδέδθαι, οὐ στερεῇ ὕλῃ διαφάντα δὲ ηὔτ ὀμίχλη 60 ἢ νεκύων σκιαὶ ἢ φάσματα ἐκκρούοντα οὐδ ἔτι εἰς θήλη τε καὶ ἄρσενα δαίατο φύσεις, ἀλλὰ γένος σφισὶν ἄγνωτον ἰδὲ καὶ ξένον ἔσκεν. οὐδ ἄρα τῆς βρώμης τε ποτήτεος ταί γ ἐδέοντο, ἀλλὰ δ ἐνεργείην δῶκεν φάος ἠελίοιο 65 [πλανήτου ξείνου, οὐχ ἡμετέρῳ ἔοικεν]. Ταῦτα δ ἐγὼν ἔγνων φαντασματικῶν περὶ ὄντων, ὡς τά γε κοινῶσαι ῥα μετὰ ψυχῶν ἐδύναντο ὀρθῶς ἀλλά γ ἄτερ ῥήμης τε νοήμασι γυμνοῖς καὶ τάδε μ οὐσῖαι κοίνωσαν οὔ τι λέγουσαι 70»Ὄλβιοί εἰμεν, ξεῖνε, ἐπεὶ οὐ γὰρ δέον ἐστὶ βρώμης καὶ πόσιος καὶ σκευῶν οὐδέ τ αὖ ὕπνου, οὐ φιλότητι μιγῆναι, ἐπεὶ οὐχ ὑλικοί εἰμεν, ἀλλὰ ποταόμενοι κοῦφοι καὶ ἄτερ βαρύτητος πρήγματα Μουσάων χαριέστατα πράσσομεν αἰέν. 75 Εἴ κεν σὺν ἡμῖν γε μένῃς πλάνῃ ἐνὶ τούτῳ, καί σε ποιήσωμεν ὡς ἡμᾶς ὄλβιον εἶναι.«36. Odtud poté jsme pluli tu propastmi prázdného kosmu 37. trojnožcům divili jsme se a jejich divnému kultu. 38. Na planetu jsme pak přišli tam při své hvězdnaté plavbě, 39. jež byla studená silně tak jako Antarktis Země. 40. Na té bytosti žily či jsoucna, jak lze též říci, 41. očima vybavené a jakoby ponýtované. 42. Čím které vznešenější, tím více měla i očí, 43. neboť čím více kdo vidí, tím více je vznešený také. 44. Takto většina z nich těch očí desítky měla, 45. ale ti, co byli lepší, jich měli na sobě stovky, 46. ti pak na samém vrchu těch očí tisíce měli. 47. Ale na planetě té jsme dlouho nebyli ani, 48. příliš studená byla, a tedy netěžko vidět, 49. že na té planetě žádná by ovce nemohla žíti, 50. ani normální ovce, ni ta, jež sleduje vesmír. 51. Odtud dále jsme pluli pak propastmi prázdného kosmu 52. nad divy přírodními jsme ve svém žasnuli srdci. 53. Na planetu jsme pak přišli tam při své hvězdnaté plavbě, 54. (Mandyse hledajíce a ovci, jež sleduje vesmír) 55. která zdála se pustá, a nic na ní nerostlo vůbec, 56. ani strom ani keř ni bylina jakás či tráva, 57. jenom útesy skalní a ošklivé, holé tam skály. 58. Bytosti přízračné jakés tam byly, na podiv pohled, 59. nikoliv z pevné hmoty, však průhledné jakožto mlha, 60. anebo zemřelých stíny, či strašidel přízraky jakés. 61. Ani se na samice a samce nerozlišily, 62. ale jim pohlaví pojem byl neznámý a zcela cizí, 63. aniž jim potřebí bylo snad jídla, anebo pití, 64. ale jim energii té planety dávalo slunce 65. (divné, velice cizí na našemu podobné slunci). 66. Tyto věci jsem poznal tam o těch přízračných jsoucnech, 67. neboť tak komunikovat k nám mohla od duše k duši, 68. přímo, bez jaké řeči a pouze holými pojmy. 69. A toto sdělovaly nám bytosti, bez každé řeči: 70. Blažení, cizinče, jsme, neb žádná nám potřeba není 71. jídla ani též pití, ni šatů, ani též spánku, 72. ani se spojovat v lásce, neb vůbec nejsme my hmotné, 73. ale tu poletujíce jsme lehcí, beze vší tíže, 74. slastné počiny Mús tu sami konáme pouze. 75. Jestliže zůstaneš s námi tu na té planetě nyní, 76. také tě učiníme tak blaženým, jako jsme sami. 36. From there we went cruising on further through chasms of vast empty space, 37. pondering over the tripeds and their so peculiar cult. 38. Next on, we came to a planet while cruising on our starry voyage, 39. which was exceedingly cold, very much as on Earth the Antarctic. 40. There we found resident beings or entities, one might well say 41. covered with multiple eyes, as if studded all over with rivets. 42. The nobler each one, the more densely with eyes was the creature beset, 43. given, the more one does see, so the nobler and higher one s station. 44. Thus, the most common of them having dozens of eyes in full total, 45. but those who among them were better, had hundreds of eyes studded over, 46. while those at the top of society had eyes that were numbered in thousands. 47. But on that curious planet we cared not to tarry too long, 48. it being rather too cold and allowing the easy conclusion 49. that on this kind of a planet no sheep could by any chance live, 50. neither an ordin ry sheep, nor the special one, cosmos-observient. 51. From there we went cruising on further through chasms of vast empty space, 52. marvelling, awed in our hearts by nature s most curious wonders 53. Next on, we came to a planet while cruising our starry voyage 54. (still on the lookout for Mandys, with cosmos-observient sheep,) 55. which seemed deserted and barren with nothing there growing at all, 56. no tree nor a shrub nor a herb nor a semblance of some kind of grasses, 57. just stony cliffs there were, sheer among ugly and featureless rocks. 58. Beings there ghostly we found, such a spectacle most fascinating, 59. made not of matter or substance, but rather transparent as mist, 60. like shadows left by the departed, just spectres of ghosts of some sort. 61. neither as males nor as females were these ghostly beings distinguished, 62. having no concept of gender, unknown to them, totally foreign, 63. neither it seemed were they ever desirous of feeding, or drinking, 64. energy getting directly instead from their planet s own sun 65. (Strange, very strange though it was, our own Sun only barely resembling). 66. These are the things that I learned there about those odd entities ghostly, 67. for they were communicating with us as a soul to a soul, 68. directly, without any speaking and lucid in unadorned concepts. 69. And such was the tacit impression imparted to us by these beings: 70. Blissful, oh stranger, are we here, because we are lacking for nothing 71. neither for food nor for drink, nor for clothes, and not even for sleeping, 72. nor for uniting in love, for we are but ghosts immaterial, 73. instead we spend time in flight weightless, without ever being encumbered, 74. to delightful pursuits of the Muses alone our attention devoting. 75. If you should stay with us here on this planet our homely location, 76. equallly blissful we ll make you as blissful as we are ourselves.

3 Ὥς γε φάσαν σκιαὶ οὔπερ τι ἔπος γε λέγουσαι, ἀλλὰ δέ μ ἀσπαστὸν μὲν ὀΐσατο αὖτι μένεσθαι οὐδὲ πότον γε δέοντα ἑλεῖν οὐ καὶ μὲν ἐδωδὴν 80 ἄλλο τε ἠὲ δέον ὑλικὸν καὶ ἐλεύθερον εἶναι μοῦνον νοῦν καθαρὸν δίχα σώματος ἠὲ μεριμνῶν. Καὶ ἄλλοι ἕταροι ἶσον γὰρ ἔχοντο πόθημα. καὶ τῷ πλανήτῃ πάντες μὲν ὀλοίμεθα φῶτες, εἰ μὴ τοὺς ῥοβότους πρῶτον μεταθήτορα Φράντην. 85 Τοῖσι πᾶσι νόος αὐτὰρ ψυχῆς δέον ἐστί. Οὕτως αἱ σκιαὶ τὰς οὐκ εἱλεῖν ἐδύναντο καὶ οὕτως ῥόβοτοι θέλγης ἀσκηθέες ἦσαν καὶ οἱ ἄμμ εἷλον, θῆκαν δ εἰν νηῒ μελαίνῃ, ἀλλὰ κυβερνήτης ῥόβοτος ποτὶ χάσμα ἔλαυνεν 90 - οὕτως εἰν μέλλῳ φρόνιμοι ῥόβοτοί τοι ἔσονται - Άμμι μὲν ἀστροπορεύουσίν γε κατῆλθε θυμὸς, ἄσμενοι ἐκ θενάτοιο μέγα πλέομεν διὰ χάσμα. Πλανήτην μὲν ἔπειτα ἀφικόμεέ, ᾧ περ ἔναιον ξεῖναι οὐσῖαι καὶ θαύματα εἰσοράασθαι. 95 Τοῦτον πλανήτην μὲν ἐπισκοπέειν δέον ἦεν, ὥσπερ μήλοισίν γ ἐπιτήδειος ῥ ἐφάνεσκεν οὐδ ἄρα τῷ πλάνῃ ἦεν πολυμηκάδα μῆλα, ἀλλά γε τῷ ναῖον θῆρές τινες ὥστε χίμαιραι ξεῖνοι καὶ ἄτοποι, οὔπως ὡς μητέρι Γαίῃ. 100 Τοῖσιν ὀρθοβάτεις ἦσαν οἱ ἀρσενβοθῆρες ἀνθρώποις μικροῖς μὲν ἐοικότες, ἀλλά γε τοῖσιν κρᾶθ ὡς αἰγάων μακροῖς κέρασιν ἀραρόντα. Οὗτοι οἱ χίμαροι φρόνιμοι ἦσαν καὶ ἔλεξαν, ἀλλά γε θηλεῖαι ἦσαν ὡς θῆρες ἄναυδοι, 105 ὀγκηραί, μεγάλαι καὶ ἤμεραι ἦσαν ἅπασαι. Τῇσιν μὲν χίμαροι φορέοντό περ ἠΰτε ἵπποις καὶ τὰς ἐργάζειν τε ποίησαν ποικίλα ἔργα ὡς οἱ γηουργοὶ γαίῃ βοῦς ἡμιόνους τε Αἱ μὲν μακραῖγες βοτάνην τρῶγον ἐνὶ ἀγρῷ 110 ἀλλὰ δὲ οἱ χίμαροι θήλαζον τῶν γάλα αἰγῶν καὶ μὲν σχέμεναι ἦθός τε σφισι τάς τοι ἔχεσκεν ἕσπερ καὶ πρέπεται θῆρας φύλλου ἰδίοιο. Οὕτως θηλείας κράτεον φῶτες κερατώδεις παντὸς ἄτερ πολέμου τέλεον ναὶ σχῆμα τέτυκτο. 115 Τούτων μὲν καὶ ὅμοί ἴδμεν σὺν κερκογυναιξὶν, ἀλλὰ δ ἐκεῖ τέλεον ἔργον φάνε ἐξελισείειης. Τοὺς μὲν σκεψάμενοι χιμάρους αὐτῶν τε χιμαίρας, 77. Takto pravily stíny, leč aniž řekly by slovo, 78. ale mně velmi se chtělo tu s nimi na místě zůstat, 79. nemíti potřebu jídla a ani potřebu pití 80. ni jiných hmotných i potřeb a býti svobodný od nich, 81. býti intelekt pouhý a bez těla a jeho potřeb, 82. a také druhové moji tu stejnou cítili touhu. 83. A tu na planetě té by všichni byli jsme zašli, 84. nebýti robotů našich a nejvíc tlumače Franty. 85. Ti všichni mají sic rozum, leč duše lidská jim chybí, 86. a tak se ony stíny jich nějak nemohly zmocnit. 87. A tak lákáním tímto přec zůstali neovlivněni. 88. Oni také nás vzali a vložili v lodici černou, 89. ale kormidelník tu robot ji do kosmu řídil. 90. Takto v budoucím čase ti roboti rozumní budou! 91. Nám pak, jak dál jsme jeli, se opět navrátil rozum. 92. Od smrti zachráněni jsme pluli propastí kosmu. 93. Na planetu jsme pak přišli tam jednu, na které žily 94. bytosti podivné velmi a na pohledění to podiv. 95. Planetu tuto však bylo nám jistě prohlédnout třeba, 96. neboť se pro ovce zdála být příhodná, pro jejich život. 97. Avšak na planetě té tam nebyly bečivé ovce, 98. ale bydlela na ní tam zvířata podobná kozám, 99. divná, velice zvláštní a ne jako na matce Zemi Neboť zvířat těch samci se na dvou nosili nohou, 101. podobni menším lidem, leč při tom na hlavách měli 102. velmi veliké rohy, tak jako to kozí je způsob Tito kozlové byli však rozumní, mluvili řečí, 104. avšak samice byly jak zvířata neschopné mluvy, 105. mohutné, veliké velmi a krotké všechny tam byly Na těch kozlové muži se vozili na způsob koní, 107. též jim dávali dělat i různé rozličné práce 108. tak jako sedláci zemští svým volům anebo mulům Tyto veliké kozy se pásly na šírém poli, 110. ale kozlové zase se mlékem živili kozím, 111. a také ve zvyku měli je pokrývat, jak je to běžné 112. samcům a samicím zvířat, když jsou jen jednoho druhu Takto nad samicemi tu vládli rohatí muži 114. zcela bez každé války. To dokonalý již byl způsob Podobné zřeli jsme věc tam u těch chvostnatých ženštin, 116. avšak zde dokonalé to vývoje bylo již dílo Na ty se podívavše tam kozly jako i kozy 77. Thus went the message the shadows did speak without saying a word, 78. while I very much felt like staying with them without leaving this place, 79. free of all hunger and yearnings for food or for drink ever after, 80. spared any wishes material, and so to be free of them all, 81. being an intellect only and rid of my body s requirements, 82. likewise did all my companions feel, sharing the same-felt desire. 83. And there on that very same planet we all would have found our demise, 84. had it not been for the robots and mostly our translator Franta. 85. All of them fitted with judgement, but lacking a humanoid soul, 86. therefore the shadows unable to captivate any of them, 87. so by that form of enticement they did unaffected remain. 88. Those very ones did return us back onto our melanous vessel, 89. while thanks to our robotic helmsman quite able to launch into space. 90. Thus, in your times yet to come will the robots be equally smart! We then, as we drove away, did regain all our senses entirely. 92. Narrowly saved from our deaths we now cruised through the cosmic abyss. 93. Next on a planet arriving we found ourselves, where we found living 94. beings or creatures most strange and most wondrous to lay eyes upon. 95. This planet being most surely a place that we had to inspect 96. since it did seem fit for sheep as a habitat for them to live. 97. Nevertheless, on that planet there weren t any bleeting-fond sheep, 98. resident animals there being rather akin to our goats, 99. albeit strange, very strange and not as are on mother Earth; 100. Since all the males of these creatures did carry themselves on two legs, 101. not unlike people short-statured, excepting they bore on their heads 102. very magnificent horns, in the manner familiar of goats These billygoats possessed reason, and having a language did talk, 104. but females among them were an mals, wholly unable to speak, 105. Powerfully built, of great size and quite tame were they, all that were there On the broad backs of these goats did the goatmen ride as if on horses, 107. also they tasked them with chores and with burdens of various work 108. just as the farmers on Earth do entrust to their oxen or mules These great sized goats fed by grazing the pastures, unfettered in fields, 110. whereas the goatmen in turn fed themselves by consuming their milk, 111. also inclining to cover them from time to time, as is common 112. among male and female, all creatures, when they are one species and sort Thus, the horned males ruled and lorded themselves over females entirely 114. completely devoid of all war, which is surely the way of perfection Similar to what we d witnessed back there with the tailbearing women, 116. but here had a work of this art reached the pinnacle height of perfection To those having turned our attention, and noted these goatmen and goats

4 ἀλλ οὐ κσομοφόρον πρόβατόν γ εὑρηκότες αἴῃ ἐπτάμεθ εἰς κόσμου ξεῖνον πλάνην λελιπόντες 120 θαύματα τῆς φύσεως θαυμάζοντες κατὰ θυμόν. Πλανήτην μὲν ἔπειτα ἀφικόμεθ ἀστρονέοντες, ὅς περ ζῳοφόρος μὲν ὀΐσατο τηλόθεν εἶναι, ἀλλὰ δέ οἱ ἀὴρ βαλβερὸς ἔσκεν τε κακός τε, οὐ πνεύειν ἐπιτήδειος καὶ ζῆν ἐνὶ πλάνῃ. 125 Ταῦτα μὲν εἰδόντες θέλομεν ἐλάσαι ἀνὰ χάσμα, ἀλλὰ δὲ νῦν ζῷόν τί γ ἐλεύσομεν φοιτάζεσθαι ἀνδρὶ ἐπιχθονίῳ μὲν ἐοικὸς ὀρθοβατὲς δέ, καὶ σκαφάνδρα ἔχον τε προσωπίδιον ἐνὶ κρατὶ ἀντὶ ἀηρείου βλαβεροῦ τόδε καὶ νέοι ἄνδρες 130»γᾶς«κλῆσιν καλέουσι τὸ γὰρ φέρεν ἀνδρίον αὐτὸ μύκητάς τινας ἐξαῖρον φανερῶς διὰ δόρπον, ἀλλα δ ἐγὼ θελόμην γνῶναι ζῷον ὅτι δ εἴη καὶ τὸ προσωπίδιον καὶ ἐγὼ τιθεὶς ἐπὶ κρατὶ σκαφάνδρον τ ἀνέδυν ἁλόμην δέ τε νηῦφι χαμάζε 135 οὐδ οἶος ῥόβοκοψ Ἴβω μ ἐφύλασσεν ἀγήνωρ. Φράντα ὁ πανταμεταφρήζων ἕπετ ἀνδοίδηϊ αὐτὸς ἔχων σκῆφος εἰν σώματι τοῦτο κάλεσκον ἄνηρες βρύθανες»σπεῖς σοῦτ«ἄλλοι δέ τοι ἄνδρες σκηφάνδρον ἀλλ οἳ σκηφοσκοῦγκος τόδ ἔεσκεν 140 σύν γε προσωπιδίῳ βλαβερὸν ἄπ ἀῆρα ἀμῦναι ἀλλὰ δ ἐνὶ σκάφεος κεφαλῇ εἶχεν μεγάφωνα τὸν καὶ ἀμπλῑὄωνα ἐπίκλησιν καλέουσιν ἔξω μακρὰ βοᾶν κεκαλυμμένον εἰ στόμ ἔχοντα. Οὕτως μὲν ἀραρόντες ἔβημεν πρὸς ξένον ἄνδρα 145 τὸν δὲ τρόμος ἕλε γυῖα, θέλεν φυγέμεν ἀπ ἐμεῖο, ἀλλά γέ μιν Φράντης προσέγη γλώσσῃσι πολῇσι καὶ τύχε τὴν ὀρθήν ὅδ ἀνὴρ μὲν ἀμείβετ ἔπεσσιν. ὡς ἡμεῖς ἔπεσιν μὲν ἀποσταδὰ πουλυλόγοισιν λέσχην λέξαντες μὲν ἀμειβόμεθ αὖτι μένοντες. 150 Εἰς τέλος εἰς πλοῖον μὲν ἐγὼ τὸν ἄνδρα κάλησα καὶ ὅδ ὁμοφρονέων ἐπιβήσατο νῆα μέλαιναν. Ἔνδον μὲν κατεδῦς σκηφάνδρον ἄμμι φάνεσκε οὐδ ὡς ἄνθρωπος οὔτις περ ἐπιχθόνιος θὴρ ῥύγχον ξεῖνον ἔχων χαλεπὸν ἔπεσιν μὲν ἐνίσπειν, 155 καὶ χερσὶν πίσυρας χήλας ὡς ψίττακος εἶχεν, ἀλλὰ δ ἐῢ φρόνιμον ἰδὲ καὶ πρόφρον φάνε ζῷον. Τόν γε περὶ πλάνου ξεῖνον βροτὸν ἠρώτησα τὴν γενεὴν ἰδὲ καὶ λοιπῶν τῶν φαινομένων τὰ 118. ale tu kosmovidnou tam nenaleznuvše si ovci, 119. vzhůru jsme ve vesmír vzlétli a planetu nechali cizí, 120. nad divy přírodními jsme ve svém žasnuli srdci Na planetu jsme pak přišli tam při své hvězdnaté plavbě 122. která se nositi život nám z dálky schopná být zdála, 123. avšak vzduch na ní špatný tam byl a velice zhoubný 124. k dýchání nehodil se a k žití planeta také Toto to vidouce zase jsme chtěli odletět v kosmos, 126. ale nyní jsme tvora tam náhle viděli kráčet, 127. muži jenž pozemskému se podobal a kráčel vzpříma, 128. na sobě skafandr měl a také na tváři masku, 129. proti zhoubnému vzduchu, jejž (řecky) novější muži 130. zovou termínem "gas", ty nesl divný ten mužík, 131. sbíraje na zemi houby, by zřejmě mu potravou byly Avšak já si přál zvědět, co by to za tvora bylo, 133. a tak také i sám jsem na hlavu posadil masku, 134. skafandr na tělo oděl a z lodi jsem vyskočil na zem, 135. nikoli sám: Ten Ivo mne robot hlídat šel statný, 136. Franta pak za androidem tu kráčel, všepřekladatel, 137. sám maje na těle futrál ten, který na Zemi zovou 138. "space suit" brythanští muži a opět mužové jiní, 139. "skafandr" ale jeho byl dušen "skafoskunk" vlastně, 140. také zajisté s maskou, by před zhoubným chránila plynem, 141. ale ve hlavě skafu měl megafón zabudovaný, 142. který též "ampliónem" se jiným názviskem zove, 143. aby moh navenek křičet, byť hubu měl zakrytou uvnitř Takto pak vybaveni jsme k cizímu kráčeli muži Toho zmocnil se strach a přede mnou snažil se utéct, 146. ale ho oslovil Franta tu v různých rozličných řečech, 147. nakonec trefil tu pravou a muž mu odpověď dával Tak tedy různými slovy jsme opodál od sebe jsouce 149. mnohou si mluvili řeč a navzájem odpovídali Nakonec do naší lodi jsme toho si pozvali muže 151. a on souhlasil s tím a vstoupil do lodi černé Vevnitř si skafandr sundal a jaký byl se nám zjevil, 153. ne jako nějaký člověk či nějaké pozemské zvíře, 154. neboť divný měl zobák to těžko je povědět slovy, 155. na rukou čtyři měl spáry tak jako papoušek mívá, 156. avšak inteligentní a laskavá zdála se bytost tu jsme se cizího muže na vše o té planetě tázal, 158. na jeho pokolení a o všech ostatních věcech, 118. but not having found any sign of our cosmos-observient sheep, 119. we took off aloft to the cosmos and departed that alien planet, 120. awestruck by natural wonders, still marvelling, each in his heart Next on, we came to a planet while cruising our starry voyage, 122. which from afar we had rated as being life-accomodating, 123. but found that the air was quite bad and in fact was exceptionally lethal 124. totally unfit to breathe and the planet for life unfit too This having seen we made ready once more to fly off to the cosmos, 126. but suddenly noticed a creature was living there for it was walking, 127. like a terrestrial man in appearance and walking erect, 128. wearing a diver-like suit and also a mask on his face, 129. thwarting the scourge of the air which by (Greek) latterday earthly men 130. as gas would yet come to be labelled, so dressed was the strange little man, 131. gathering mushrooms that grew on the ground, likely served as his food So I found myself rather keen to learn what kind of creature this was 133. therefore I donned my own mask which I set snugly onto my head 134. all suited up I left ship, that is jumped from it down to the ground, 135. of course not alone: with me Ivo the burly and guardian robot, 136. Franta then followed the android, as our universal translator, 137. himself bearing over his body that casing which earthly men speak of 138. called a Space-man-suit, by British and after their ilk, other men, 139. a rather more suitable wording would be a space-skunk-suit indeed, 140. not overlooking the mask, to protect against poisonous gas, 141. while the head of the suit was equipped with a megaphone, incorporated, 142. which is more commonly known as a loudspeaker, since it enables, 143. one loudly to speak or to shout, even while in his casing enclosed Thus then equipped, we went over, to meet with that alien man He being gripped with a fear tried to run from me fast, far away, 146. but as he did so our Franta addressed him in different tongues, 147. finally hitting the right one, to which the man gave him an answer Thus then with various words, while still standing apart from each other 149. lengthy was our conversation of mutual questions and answers Finally, onto our ship we invited our good fellow man, 151. which he agreed to and ventured on board our own melanous ship Inside, when he took off his suit, then revealing his true form and nature, 153. turned out to be different from humans, or other terrestrial creatures, 154. for he besported a beak, which was odd and is hard to describe, 155. while having four claws on each hand, as is usual for some kind of parrot, 156. but a wholly intelligent, gentle and mildmannered creature he seemed At which point I requested the stranger might tell me about his home planet, 158. to tell of his tribe and descent and of all kinds of various things,

5 ἀῆρος βλαβεροῦ ἄλλων δέ τε συμφορεάων. 160 ἀλλὰ δέ μοι ξεῖνος ἔπεσιν πολὺ πρῆγμα ἐδείκνυ καί μοι ἀμειβόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα. ἀλλά γε Φράντα μεταφρήζων μετέθηκε ἅπαντα»εἰρωτᾷς, ὦ ξεῖνε, μεὴν γενεήν τε δόμον τε καὶ περὶ ἀῆρος βλαβεροῦ ἄλλων δέ τε πάντων. 165 Τοιγὰρ ἐγὼν ἐρέω πολύπικρον πρῆγμά περ ἐστίν. Εἰμὶ δ ἐγὼ πύματος πάντων τούτῳ ἐνὶ πλάνῃ ζώῳν τῶν φρονίμων χαλεπὴ ἕλε μοῖρα κραταιὴ καί τε πόθος μὲν ἀμέτρητον κέρδους κατέπεφνε. Πρῶτα δ ἐκεῖ ἔχομεν ξεῖνόν τ ἄτοπον πολίτευμα 170 ὡς μὲν εἰώθησᾴν τοι ἐνίσπειν ἄμμι γέροντες. Πάντα γὰρ ἦν μὲν κοινὰ δὲ δημοτικ ἀνδράσι πᾶσι οὐδ ἄρα τίς τί γ ἔχειν ἴδιον δὲ δύναιτο πολίτης. Μοῦνοι οἱ κόραμοι ἴδιον δῶ εἶχον ἕκαστος καὶ ἔτι κτήματα πολλὰ ἕως μὲν ἦθος ἀνάκτων, 175 ἀλλὰ μὲν οὐκ ἰδίην κτῆσιν κλήσει καλέοντο μούνως αὐτοτάτην οὔτις γε διάστασίς ἐστι καὶ φάσκον πάντων καὶ πάντα τὰ κοινὰ ἔχεσθαι ψευδολογίζοντες, ἀλλ αὐτοὶ εἶχον ἅπαντα, ἀλλ ἄλλοι πάντες τούτων ὡς δοῦλοι ἔεσκον. 180 Τοῖσιν κοινοῖσιν φωτέσσιν ἠὲ γυναιχὶν οὔπως ἥνδανε θυμῷ, ἀτὰρ οὔτις φάνε πρῆξις, ὡς τούτων κόραμοι φύλακας εἶχον πολιώμους. οὕτως πικροτάτην ζωὴν πᾶς λαός περ εἶχεν. Ἀλλὰ βάδην τε βάδην μεταμορφήθη φρεσὶ θυμὸς 185 παμπόλλων ἀνδρῶν παμπόλλων ἠὲ γυναικῶν καὶ τοῖς ἡγεμονεῦσι ἀπόστασιν αἶψα ἔθηκαν, κάββαλον ἄρχοντας, στήριξαν δημοκρατίην. Ἀλλά γε πάντα πάλιν τε καταντικρύς τε τέτευχαν, οἷα τὰ κοινά γ ἔσαν, τάδ ἰδῑώτησαν ἅπαντα 190 ἀνδράσι πιπρήσκοντες, ὅσοι τοι ἀφνειοὶ ἔησαν ὡς καὶ χρήμασι τινέμεναι ὀλίγου περὶ πάντων τοῦ κακκᾶν ἰδὲ καὶ ὀμίχειν περάαν τε ὀδοῖ καὶ τοῦ ἀφῦσαι ὕδωρ ψυχρὸν πίνεμεν δέ τε λοῦσαι. Εἰς τέλος αὐτὸν ἀῆρ ἴδιον πρητῆρι πέπαρκαν 195 ὡς μὲν πιπράσκειν πάντεσσιν αὐτὸ τὸ πνεῦμα. Ἀλλ οὐκ ἦν δυνατὸν πρῆξαι πάντῃ ὅδ ἀὴρ ἦν καὶ πάντες πνεῦόν μιν ἀκηδεῖς αὐτόματοί τε. Εἰς τέλος ἀῆρος κετημένος ταῦτ ἐδίκασεν Βεβλαφέναι μὲν ἀῆρα ὅλον ὀλοῷ διὰ καπνῷ 159. také o zhoubném plynu a ostatním, co se zde sběhlo, 160. ale mi cizí ten tvor tu mnohé ukázal věci 161. a mně odpovídaje tu pravil perutná slova 162. avšak tlumočník Franta ty všechny přeložil řeči: 163. "Cizinče, tážeš se mne na rod můj a domácí místo 164. a o zhoubném i plynu a všechněch ostatních věcech Tobě tedy to řeknu. Však přetrpká věc je to věru Jsem totiž poslední tvor z těch všech, co u nás zde žili, 167. bytosti mající rozum. Nás zlý a silný vzal osud 168. a nás nezřízená zde po zisku zhubila touha Nejprve měli jsme tedy též divný nezvyklý režim, 170. tak jako starcové naši nám vyprávět bývali zvyklí: 171. Všechny že všechněm mužům tu věci společné byly, 172. ani nic vlastního žádný tu z občanů nemohl míti Pouze vedoucí muži svůj vlastní dům měli každý, 174. také poklady mnohé tak jak je způsobem vládců, 175. avšak majetek svůj tu soukromý nenazývali 176. nýbrž ho osobním zvali leč ovšem v tom není rozdíl 177. a pořád říkali dál, že všechno všem společně patří, 178. lživé vedouce řeči, neb sami vlastnili všechno, 179. avšak ostatní všichni jim jako otroci byli Těmto obecným mužům i také obecným ženám 181. nic se to nezdálo v mysli, však žádná nebyla pomoc, 182. neboť vládcové jejich též měli strážníky mnohé, 183. takto velice trpký lid všechen život tu vedl Avšak pomalu přece se všechněm změnila mysl, 185. většiny veliké mužů a většiny velké i ženštin, 186. a potom náčelníkům i povstání sdělali rychlé, 187. shodili dolů vládce a zavedli demokracii Ale nazpátek všechno se opět naopak stalo: 189. Věci, jež obecné byly, ty zesoukromnili všechny, 190. prodavše oněm je mužům, co z dřívějška bohatí byli, 191. že bylo penězi platit pak za všechno téměř už nutno, 192. za možnost na záchod chodit a vůbec i kráčeti cestou, 193. pak i za čerpání vody tu na pití anebo mytí Nakonec samotný vzduch též jednomu prodali muži, 195. aby prodávat mohl pak všechněm dýchání samo Leč to se nedalo dělat, neb vzduch byl na všechněch místech, 197. všichni ho dýchali tvoři vždy bezděky, automaticky Nakonec o soukromém tom vzduchu rozhodli takto: 199. Aby zkazili vzduch ten všechen smrtícím plynem, 159. also about the gas lethal, and all that had happened hereto, 160. and kind to oblige me, the stranger did clarify numerous things, 161. speaking in answer to me, he let forth the most wingéd of words 162. but all these, interpeter Franta did capture, and thus did translate: 163. Stranger, I note that you ask me to tell of my family, home, 164. and of that most pestilent gas and of all other relevant things So, I shall presently tell you. However this matter is bitter I, you see, am the last creature of all who once lived on this planet, 167. the last of us reasoning beings. Meeting fate evil and strong, 168. ruined by rampant desire for profit, by runaway greed Right at the start we had had here an eccentric political system, 170. as our elders always did tell us whenever the subject came up: 171. Everything was held in common, belonging to men one and all, 172. nothing could be any person s, for any to have as his own Only the leaders of men having each a fine house for himself 174. as well as their numerous treasures, as rulers do tend to acquire, 175. however this property could not be spoken of as something private, 176. was called for their personal use but of course there s no difference in that 177. and still they continued to say that they shared every thing with all others, 178. lying, pretending and false, since they did have it all for themselves, 179. all of the rest of the men being nothing but slaves to the few This, common men, common women did not find at all to their liking, 181. no good of it coming to mind, though simply there was nothing for it, 182. given their rulers were also surrounded by guardians a-plenty, 183. and so were embittered the lives which all ordinary people here led Neverthless, slow but sure did come change, everyone changed their mind, 185. most if not all, a majority of the men there as well as of women, 186. leading up to a rebellion, the swift overthrow of their chiefs, 187. they brought down their rulers of old, and installed a democracy rather But then all returned much the way it had been and the contrary happened: 189. Things that had been held in common by all now became privatised 190. having been sold to those men who themselves gained their wealth in the past, 191. now there were fees to be paid for essentials, and things that were needed, 192. to go to the toilet or go anywhere by a road, even walk, 193. then a charge for the drawing of water for drinking or washing Then, in the end, they sold rights to a man for their very own air 195. so he could sell on to them what was needed for breathing itself Yet, it could not be achieved, since the air was all round in all places, 197. which creatures from time immemorial had been breathing, glibly and blithely So, in the end, on the matter of privatised air they decided: 199. First to bespoil all good air by releasing a most deadly gas,

6 200 σκηφάνδρας τε προσωπίδῑ αὐτοῖσι πιπράσκειν, ὡς οὔτις τούτων πλάνῃ ἔπι βιοφορεύτων πλεῖν πνεύειν γε δύναιτο Ἀ7τερ τὰ νομίσματα τῖσαι. Ἀλλὰ σχῆμα πάλιν κόψεν κεκτημένον ἄνδρα πάντας τ ἄρχοντας, τοὶ τόνδ ἰδίησαν ἀῆρα. 205 καπνὸς γὰρ βλαβερὸς καρτερώτερος ὦκα τέτυκτο ἢ ὡς σκηφάνδηρ καὶ μάσκα δύναντ ἀπαμῦναι. Πάντες τῷ πλάνῃ βλαβεροῦ καπνοῖο ὄλοντο ζῴων τῶν φρονίμων καὶ ἄλλων ἐγγὺς ἁπάντων. Μοῦνος ἐγὼ πέρι καὶ λιπόμην ἄλλοι ὀλίγοι τε, 210 οἵ γε μεταλλείῳ μὲν ὀρύσσαμεν ἤματα πάντα καὶ μὲν ἔπειτ ἀνέδυμεν ἐνὶ πεδίῳ καὶ ἀῆρι ἤδη καπνὸς ἔην ἀμαλώτερος, ὥστε δυναστὸν ἦν ζῆν εἰν πλάνῃ ζῴοις φορέουσι σκαφάνδας. ἀλλὰ καὶ ὡς πάντες μὲν ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι 215 κατ ὀλίγον φθίχθησαν, ἐπεὶ ὀλοὸς κτάνε καπνός. Μοῦνος ἐγὼ λιπόμην πύματος φύλου ἄπο ζώῳν, οἷα γὰρ ἐφθάραται λαιμαγρίης ἰδίῃσι καὶ πόθος μὲν ἀμετρήτου κέρδους γε ἔπεφνε.«ὣς φάτο θὴρ φρόνιμος, Φράντης μετέθηκε ἅπαντα. 220 Ἐν πλοίῳ δ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ ῥήματα θηωροῦντες, ἐπεὶ μάλα κάρτερον ἦεν. Ὕστερον αὖ πύματον λελιπόντες ἄνερα πλάνῃ ἐπτάμεθ εἰς κόσμον θαυμάζοντες περὶ πάντων. Ἔνθεν μὲν πλέομεν βάθεσιν κόσμοιο κενοῖο 225 Μανδὺν τητοῦντες καὶ μῆλον κοσμοθεωροῦν. Πλανήτην μὲν ἔπειτα ἀφικόμεθ, ᾧ τοι ἔναιον ξεῖναι οὐσῖαι χαλεπαὶ ἔπεσιν διαγράψαι, αἳ μὲν φοίταον πεδίον πισύρεσσι πόδεσσι καὶ εἶχον χεῖρας ἢ χήλας ἐξ ἰδὲ κρᾶτος 230 φῡοὔσας ἰδὲ καὶ τρία ὄμματα θαῦμα ἰδέσθαι καὶ ἦσαν φύσεες μὲν χρώμασι πᾶσι χαειναὶ χλωραὶ καὶ κύαναι καὶ ἐρυθραὶ καὶ ἰδὲ λευκαὶ χρωΐ γε παμπόλλῳ καὶ χάρμα ἔην ὁράασθαι. Αὗται οὐσῖαι οὐκ οἴκους οἰκοδόμησαν, 235 ἀλλ ἐν μύκησίν τοι ἔναιον ὀμβριμοφύτοις, ἐν τοῖς μύκῃσίν γ οἰκήματ ἐοῖς ὀρύσαντο. Οὐσῖαι φρόνιμαι ἦσαν ξεῖναι ἀτοποί περ καὶ γλώσσην μὲν ἔχοντ ἰδίην λυγρὴν δέ τε φωνήν, ὡς καὶ Φράντα μεταφρήζων μετατίθετο ῥῆμα. 240 Οὐδ οἱ πετράποδες χαλεποὶ ἡμῖν ἐφανοῦντο, 200. a jim prodávali pak skafandry, jakož i masky, 201. aby pak na planetě té žádná z bytostí živých 202. nemohla dále víc dýchat, když peníze neplatila by Ale plán tento se zvrátil a zasáhl vlastníka vzduchu, 204. jakož všechny též vládce, co na vzduchu měli svůj podíl Neboť otravný plyn se rychle silnějším stával, 206. nežli ho skafandr mohl a maska zadržet tvorům Všichni na planetě naší tím zhoubným zhynuli plynem 208. z tvorů s rozumnou myslí a z ostatních též téměř všechno Jenom já jsem to přežil a jiní nemnozí se mnou, 210. kteří v hlubokých dolech jsme kopali po všechny časy, 211. a když jsme vystoupili pak na vzduch a na povrch země, 212. již tu zas seslábl plyn, že bylo přece jen možno 213. na naší planetě žít, kdo nosil skafandr stále Ale i tak se stalo, že všichni mí druhové dobří 215. zakrátko zhynuli též, neb plyn k nim pronikl zhoubný Jediný zůstal jsem já tu poslední ze tvorů oněch, 217. kteří zahynuli ta na vlastní hrabivou mysl, 218. a je nezřízená zde po zisku zhubila touha." 219. Tak pravil rozumný tvor a Franta přeložil všechno Všichni v plavidla našem tu umlkli, seděli tiše, 221. věci ty kontemplujíce neb silná fakta to byla Později posledního tam planety nechavše muže, 223. vzhůru jsme do kosmu vzlétli a všem se divili věcem Odtud dále jsme pluli tam propastmi prázdného kosmu, 225. Mandyse hledajíce a ovci, jež sleduje vesmír Na planetu jsme pak přišli, na které bydleli tvoři 227. velmi podivní také, a těžko slovy je popsat Po zemi kráčeli totiž ti tvoři po čtyřech nohách, 229. ale měli též pracky, anebo jakési ruce, 230. z jejich rostoucí hlavy a oči tři, na podiv pohled A byly bytosti tyto i zářivé, rozličných barev, 232. žluté, modré a rudé a jiné byly zas bílé, 233. ve všech možných tam barvách, to radost bylo se dívat Tyto bytosti také však neměly sídla svá v domech, 235. ale v obrovských houbách tam bydlely, mocného vzrůstu, 236. a v těchto velikých houbách si vykopávaly sídla Byly to bytosti chytré, byť divné a na výsost cizí, 238. měly jazyk též svůj a libým mluvily hlasem, 239. takže tlumočník Franta nám všechny přeložil řeči Aniž čtyřnožci tito se zlými nám jevili býti, 200. so as to then sell on to all some protective attire, and masks, 201. thus on the planet no creature remaining among living beings 202. freely to breathe any more, without having the money to pay However this plan went awry and rebounded upon the air owner, 204. as well as the rulers and those who in dealings with air had their share Because of the fact that the poisonous gas became rapidly stronger 206. than what the suit and the mask that the creatures had on could hold back So, everyone on our planet, was killed by that pestilent gas 208. all of the rational beings as well as most everything else The only survivors were I and a few other men who were with me, 210. having been digging quite timelessly deep down in underground mines, 211. and when we came up and got back to the air that was there on the surface, 212. found that the gas had already been weakened enough to enable 213. those who were wearing a suit at all times, on the planet to live But even so it transpired that all my good fellow companions 215. also soon perished, their suits penetrated by gas pestilential Alone I remain here, the last of my kind and those very same creatures, 217. who died as a consequence dire of how avarice altered their minds, 218. ruined by rampant desire for profit, by runaway greed So said the rational creature, by Franta translated entirely All those aboard our vessel fell silent there quietly sitting, 221. all contemplating those things which were powerful, much to absorb Later on having left there on that planet that last man standing, 223. up we took off into space, still everyone pondered those things From there on we cruised along further, through chasms of vast empty space, 225. still on the lookout for Mandys, with cosmos-observient sheep Next on, we came to a planet on which we found creatures were living 227. also most curiously strange and most certainly hard to describe For not only did these same creatures traverse the dry land on all fours, 229. but they did also have paws, at least something to hands quite akin, 230. growing right out of their heads, which had three, strange to look upon eyes These very creatures were glowing and vibrant, with numerous colours 232. yellow and blue were, and red, too, while others were just simply white, 233. all in all possible colours there, it was a joy to behold These very beings, however, did not have their homes inside houses, 235. but in most gigantic of mushrooms there lived, of most powerful size, 236. for into these very large mushrooms they dug, excavating their homes They were intelligent creatures, although very strange and quite foreign, 238. having their very own language they spoke in melodious voices 239. whereto interpreter Franta translated for us all their speech Whilst these same quadruped creatures appeared to us not to be evil,

7 ἀλλά γε ξεινοφίλοι καὶ ἡμῖν πρόφρονες ἦσαν καί γε σέβονθ ἡμᾶς ὡς δαίμονας οὐρανίωνας. Δεῖξαν καὶ ἡμῖν τινα εἰκόνα ὡς αἴνιγμα εἰν μεγάλῃ πίνακί σφισιν ἁγνὸν εἶχον ἄγαλμα 245 ὡς εἰν τῇ οὔτις δύναται φρόνιμόν τι θεᾶσθαι. ἀλλ ἦσαν μούνως σπῖλοί τινος κηλῖδές τε καὶ φῆσαν ταύτην τὴν εἰκόνα τοῖσι δοθῆναι πρῶτα θεῶν μακάρων ἄπο τῶν μὲν ἀπουρανιώνων. Εἴ κέν τις βλέψῃ εἰν εἰκόνι τι φρόνιμον φὼς, 250 τοῦτος φὼς ἔσεται ἀγαθὸς ἠΰ τε καλός τε, ἀλλ εἰ φὼς οὔτι βλέψῃ πίνακι φρόνιμόν περ, τοῦτον ἀποκτάμεναι παςῖν δέον ἐστὶ πολίταις ὡς βλαβερόν τε κακὸν ζωῆς οὐκ ἄξιον ὄντα. Ἀλλ ὡς οἳ φῆσαν, οὔτις τι βλέβειν ἱκανὸς ἦν 255 εἰκόνος εἰν πινάκῃ κταμέναι πάντες γε δέοντο. καὶ ἡμᾶς ἔθελόν γ εἰρωτᾶν ὥστε θεούς περ οὐρανόθεν καταβάντες - ἐπεὶ νόος ἐστὶ μέγιστος Ἡμῖν δερκομένοις οὔτις φρονίμη φάνε μορφή. Εἰς τέλος ἰητὴρ καὶ τεχνόσοφος δέ τε Βοῦρδα 260 φροντὶν καί τι νόημα λάβον πίνακος πέρι ταύτης. Πρῶτα μὲν ἰητὴρ ὀφθαλμοὺς ἐξήτησεν πολλῶν τετραπόδων ξείνων καὶ εἷλε νόημα ὡς μὲν τετράποδες πάντες καὶ τυφλοὶ ἔησαν ὄμματι εἰν μέζω τε δύω ἀγαθώ περ ἐέστην. 265 Ἐκ νηὸς κάλεσαν Τόνδην ῥόβοτον πολύμητιν καί μιν βλεψαμέναι εἰς εἰκόνα τὴν ἐπίττελον ὡς τρισὶν ὀφθαλμοῖς ὅδε πείθετο Τόνδα ῥοβώτης καὶ τοῖσιν δεῖξεν εἰν αὐτοῦ τηλεορώσει εἰκόνα, τὴν εἶδέν γ ἥως τριςν ὀφθαλμοῖσιν 270 ὄρνιν μὲν μεγάλην ἥως χθονὶ ὄρνις αἰητὸς μακρῇσιν πτερύφεσσι πεταζομένην ἐν ἀῆρι καὶ δρύα καὶ σπιλάδας ἰδὲ καὶ καλιῇ δέ τε τέκνα τοῖσιν δ οἰωνὸς φέρεν ἰχθὺν εἰν ὀνύχεσσιν. Ἔγνωμεν φανερῶς κομπουτῆρός τινος ἔργον 275 πυκνὰ λογισάμενον τρισὶν ὄμμασι μοῦνον ὁρᾶσθαι καὶ ὥς τσι δῶκεν τὴν εἰκόνα τεραπόδεσσι δυσγενεὴν τριτάτου τοῦ ὀφθαλμοῖο ἀμῦναι, ἀλλὰ ταχ ς μὲν ἔην καὶ δυνατὴ καταλῦσαι ἐκκλησὶν διὰ τεχνομένην, ὥσπερ θέλεν οὗτος 280 Τὸν Τόνδην κτῖσαι ἄλλην τὴν εἰκόν ἄνωγον ἐν τῇ γ αἰητὸς δυσὶν αὖθ ὁραατέος εἴῃ 241. ale pohostinní a laskaví všichni k nám byli, 242. neboť nás uctívali jak bohy, přišedší s nebe Ukázali nám také pak jakýs záhadný obraz, 244. na velké tabuli jakés, to byl jim posvátný předmět 245. neboť nebylo tam nic vidět, co mělo by smysl, 246. ale jen jakési skvrny a také jakési čáry A tu říkali nám, že obraz tento jim dali 248. dříve blažení bozi, již dolů sestoupli s nebe Jestliže na obraze tom muž cos se smyslem spatří, 250. tento muž bude dobrý a vznešený, jakož i krásný, 251. ale když na tabuli muž jiný nic se smyslem nezří, 252. potom občané všichni ho mají povinnost zabít, 253. jakožto zhoubného muže a špatného, jenž žíti nemá Ale tak jak nám řekli, že nikdo nic nemohl vidět 255. na té obrazu desce a všichni že měli by zemřít Nyní se na tabuli tu chtěli vyptat a zjistit, 257. a nás chtěli se na ni též otázat, jakožto bohů, 258. kteří sestoupli s nebe, neb máme nejvyšší moudrost Nám, když na to jsme zřeli se jasný tvar nejevil žádný Nakonec ale náš lékař a moudrý technik i Burda 261. dostali nápad a názor tam o té obrazu desce: 262. Nejprve prozkoumal lékař těch tvorů čtyřnohých oči 263. mnohých, a prozkoumav je, tu k tomu názoru došel, 264. že tito čtyřnožci všichni jsou totiž na jedno slepí 265. oko, co uprostřed mají, však druhé dvě oči jsou dobré Z lodi pak zavolali tam chytrého robota Tondu, 267. a pak mu nařídili se na tu tabuli dívat 268. jakoby oči měl tři a robot poslechl Tonda, 269. a pak jim ukázal též tam na své rozvodné skříňce 270. obraz, který by viděl, když třema by očima hleděl Pták tam veliký byl, jak na zemi bývá pták orel, 272. mohutnými tam křídly jak vzhůru nese se vzduchem, 273. jakož i stromy a skály a hnízdo, v něm mladí ptáci, 274. těm pak veliký pták tam nese ve spárech rybu Poznali jsme teď zřejmě, že počítače je to dílo 276. složitě spočítané, by pouze tři oči je zřely, 277. a že as někdo dal ten obraz čtyřnohým tvorům 278. aby tak degeneraci jim odvrátil třetího oka, 279. ale ta nastala rychle a nelze ji zarazit bylo 280. umělým výběrem tvorů, jak zřejmě ten dárce měl v plánu Tondovi pak jsem dal rozkaz, by jiný vytvořil obraz, 241. showing hospitable nature and kindness, they treated us well, 242. since we were worshipped as gods, having come to them down from on high Then the time came and they showed us a rather mysterious image, 244. up on a large kind of board, in itself likely idol of worship, 245. for there was nothing to see on it else to make sense out of, plain, 246. since there were only some spots there, as well as a number of lines And here we were told that this image was something once given, donated 248. by earlier most blesséd gods, who had come to them down from the skies If in that picture a man looking on should discover a meaningful image, 250. he would be good and be noble, and would be most certainly handsome, 251. but if looking on at that board he d see nothing that made any sense, 252. then, all the citizens had without fail, as a duty, to kill him, 253. as that kind of man is malignant and ill and has no right to live But as they went on to inform us, none out of them had any inkling 255. what was on that board to be seen, which meant they were all due to die Now they were keen to inquire of us, in that board to discover 257. what we might make of it seeing as we too were gods, evidently, 258. who had descended from heaven, possessing the greatest of wisdom Us, nothing struck upon looking, no meaningful shape therein seeing Eventually, though, our physician and technical wizard, called Burda, 261. got an idea, opinion about that same image and panel: 262. First, as a doctor, inspecting the eyes of the four-legged creatures 263. not one but many, his finding, conclusion, opinion reached, 264. was that the quadrupeds blind were, though only in one of their eyes, 265. which was the one in the middle, the other two eyes were still good So from the ship we called Tonda, the smartest of robots we had, 267. asked him to look at the image which we had been shown on the panel 268. like he had three eyes thus obeying, then Tonda the robot did capture, 269. then showed to the others the image displayed on his visual case, 270. being the image they would see, if with all three eyes they were looking There a great bird flew, an eagle, as he would be called on the Earth, 272. on large outspread wings he was soaring, up in the air, borne aloft, 273. also some trees and rock features, a nest in which nestled some young, 274. to whom the great bird was seen bringing some food, with a fish in his clutches We were now clear that the work was most surely computer created 276. intricately calculated, for solely three eyes to make out, 277. somebody once having given this painting to four-legged creatures 278. so as to avoid loss of sight of the third eye through degeneration, 279. but it came quicker than could have been stopped by appropriate breeding, 280. by artificial selection of creatures, as clearly the donor had planned To Tonda I then gave the order, to make a new, separate picture,

8 ὀφθαλμοῖς, εἴ κεν κατόπισθεν βλέψατο ζῷον. Σφόδρα λογιζόμενος ῥόβοτος Τόνδης ἑ ποίησεν. Τὴν μὲν γηθόσυνοί γε τετάρποδες εἰσορόωντα 285 ὡς τοὶ αἰητὸν θεὸν ὑψηλὸν σέβον αὐτοί. Ἡμεῖς δ ἐξείης ἐπιβήσαμεν ἀστεροπλοῖον, ἐπτάμεθ εἰς κόσμον ξεῖνον πλάνην λελιπόντες (Μανδὺν ζητοῦντες καὶ μῆλον κοσμοθεωροῦν). Πλανήτην μὲν ἔπειτα ἀφικόμεθ ἀστρονέοντες, 290 ὡς μὲν ἀῆρα ἔχεν καί που ζῆν μῆλα δύνατνο. οὗτος ξεινότατος πάντων ἡμῖν ἐφάνεσκεν. Ξεῖνον μὲν πεδίον τε λίπος τι κακόν ἑ κάλυψεν, αἰσχρὰ κακωδίη πνεῦεν πλάνην κάτα πάντα. οὐδέ τέ τις βοτάνη ἔσκεν πλάνῃ ἐνὶ τούτῳ, 295 ἀλλὰ φύον ξεῖνοι μῆκοι στερεοὶ χθονὶ ῥάβδοι τῷδ ἔπι ἐρχόμενοι κεκαμήκαμεν ἠΰτε θῆρες ὡς μὲν καρτοτέρη χθονίῃ ἦν ἶς βαρύτητος. Θῆρας μὲν ξείνους περ ἐλεύσομεν θαῦμα ἰδέσθαι φθείρεσσιν γαίῃ περ ἐοικότας, ἀλλὰ πέλωρα 300 τούτων μὲν μέγεθος τῶν πώλων ἶδον ἔεσκεν. οἱ μεγάλοι φθεῖρες ῥύγχοισιν ἑοῖς τρυπάνιζον τοῦ πλάνου δάπεδον αἴνιγμα τόδ ἔσκε θεωρεῖν. Εἷς μὲν ἐμῶν ἑτάρων φείσρῳ ξεῖνον βάλε θῆρα. Βλήμενος ἐξαπίνης διεφήνατο ἠΰτ ὀμίχλη 305 καὶ μὲν ἄφαντον ἔφυ τὸ πέλωρ καὶ οὐ πλέον ἔσκεν. Οἱ δ ἄλλοι φθεῖρες φανερῶς μὲν οὔτι νόησαν, φαῦλοι καὶ βραδέες καὶ κωφοὶ θῆρες ἔεσκον. Ἀλλὰ μὲν ἐκ τρώγλης, τὴν φθεὶρ κταμένος τρυπάνισεν σφόδρα τε καὶ μαλερῶς ἔθορεν μάλα αἷμα κελαινόν. 310 Ἡμᾶς εἰσορόωντας ἕλε τρόμος εἰδομένους νῦν τοῦτον πλανήτην ζῷον δ ἔμεναι ἕνα μακρὸν οὐ πέτρης ἰδὲ καὶ γαίης ζωῆς δέ τε σαρκὸς καί γε φόβος μ εἷλεν καὶ ἐμοὺς ἐρίηρας ἑταίρους, μὴ πλάνης ζωὸς μαρψείῃ ἠΰτε φθῆρας. 315 Εἰς πλοῖον φύγομεν φοβεροὶ μάλα καὶ τρομέοντες. Αὐτίκηα πύραυλος ἔλασεν πλοῖον πεδίωφιν, ἐπτάμθέ εἰς κόσμον ζωὸν πλάνην λελιπόντες. Πλανήτην μὲν ἔπειτα ἀφικόμεθ, ᾧ τοι ἔναιον ὄμβριμα ὄντα πέλωρα, τὰ γὰρ φόβος ἦν ὀράασθαι, 320 λάσια καὶ κέρασιον κνώδοις χείλῃς τ ἀραρῶτα παμπόλλῃς μορφῇσί τε χρώμασι θαῦμα ἰδέσθαι. Ἡμῖν ἐρχομένοις πλάνῃ τοὶ ἐναντιον ἦλθον 282. ve kterém skrytý orel a ostatní mohlo se vidět 283. pouze očima dvěma, když za povrch tvor by se díval Prudce tu počítaje ho robot vytvořil Tonda Čtyřnozí tvorové oni se na něj dívali s plesem, 286. neboť uctívají si tam orla co vrchního boha My pak po řadě zase jsme vstoupili v plavidlo hvězdné, 288. vzhůru jsme ve vesmír vzlétli a planetu nechali cizí, 289. (Mandyse hledajíce a ovci jež sleduje vesmír.) 290. Na planetu jsme pak přišli tam při své hvězdnaté plavbě, 291. která měla též vzduch a na níž žít mohly ovce, 292. a ta se nejdivnější nám zdála ze všech těch planet Divná leč země to byla a pokrytá hnusným snad tukem, 294. také ohyzdný smrad tam vanul po celé hvězdě Ani rostliny žádné tam nebyly na oběžnici, 296. ale ze země rostly tam divné, tvrdé leč pruty Po té se procházejíce jsme znaveni byli jak zvíře, 298. neboť tam silnější byla než na Zemi gravity síla Zvířata prapodivná jsme viděli, na podiv pohled, 300. podobná pozemským vším, leč byla obludně velká, 301. neboť se velikostí tam snadno rovnala koním Tyto obrovské vši pak vrtaly rypáky v zemi, 303. v půdě planety té, což záhadné na pohled bylo Jeden z dobrých mých druhů tu zvíře zastřelil fejzrem Trefeno zprůhlednělo tu ihned na způsob mlhy, 306. a potom zmizelo vůbec a obludy nebylo více Ostatní dokola vši si toho nevšimly zřejmě, 308. neboť to zvěř byla mrzká a pomalá, jakož i tupá Avšak tu z otvoru toho, jejž vší byl vyvrtal rypák 310. prudce a velice mocně se ven krev řinula temná Nás, jak toto jsme zřeli, strach pojal; pochopili jsme, 312. že je planeta tato jen jakési obrovské zvíře, 313. ne snad ze skal a hlíny, však z živé celé je tkáně A tu pojal mne strach i všechny dobré mi druhy, 315. aby nás plneta živá snad nerozmačkala jak vešky Do lodi rychle jsme prchli a všichni třásli se strachem Ihned ru raketný pohon nám pohnal lodici dobrou, 318. vzhůru jsme ve vesmír vzlétli a planetu nechali cizí Na planetu jsme pak přišli a na té bydlely zase 320. obrovské obludy jakés, až strach byl na ně se dívat, 321. chlupaté, s různými rohy a zuby, a rovněž i drápy, 322. všemožné měly tvary a barvy, na podiv pohled in which would be hidden the eagle together with all other things 283. which could be seen when a creature with two eyes would look at its surface A torrent of computation, and Tonda the robot made good The quadrupeds looked on in glee with rejoicing, delight and much joy, 286. as they did worship and look to the eagle as chief among gods Presently we once again boarded our astronautical vessel, 288. up and away to the cosmos took off from that alien planet, 289. (still on the lookout for Mandys, with cosmos-observient sheep,) 290. Next on, we came to a planet while cruising on our starry voyage 291. which having breathable air meant that sheep could be found living there, 292. this one to us did exceed in its strangeness all planets before Strange but a land it was, covered with loathsome a substance, like fat, 294. also a hideous putrid stench there blew over the planet Nor were there plants there at all that we saw on that satellite stellar, 296. but out of that land there did grow certain strange and unyielding rods Crossing that land we grew tired extremely like worn beasts of burden 298. feeling that gravity s force which there was much stronger than Earth's We beheld animals strange there, to give pause and wonder upon, 300. similar to earthly lice, but for size which was monstrously large, 301. being quite easily equal to horses in terms of their scale These monstrous lice kept on drilling their snouts into much of the landscape, 303. scouring the planetary soil, that substrate so puzzling in view One of my good natured fellows shot one of them dead with his phaser Straight away, on being hit, it became like a mist quite translucent, 306. then disappeared altogether, no trace of the monster was left Other lice there all around us, had not it seemed so much as noticed, 308. for they were primitive, moving but slowly in body and mind Nevertheless, from the hole that the creature had drilled with its snout 310. forcefully swiftly and strongly came blood gushing copious and dark Once we saw that, we were fearful, for swift was our realisation 312. the planet itself was some sort of a living gargantuan creature, 313. Not rocks and mud but instead was entirely composed of live tissue So I was gripped by my fear at that point as were my good companions, 315. lest that live planet should crush us perhaps, just as we do to lice Quickly we fled to our vessel, while all of us trembled in fear Instantly, thrust from our rockets began to propel our good ship, 318. we took off aloft to the cosmos and departed that alien planet, 319. Next on, we came to a planet out there, upon which we found living 320. a breed of huge monsters, quite fearful they were just to lay eyes upon, 321. hairy with various horns and for teeth having fangs, also claws, 322. all sorts of shapes were, and colours, and wonderful strange to behold.

9 ὡς φανερῶς ἔθελόν θ ἡμᾶς ἰδέειν τε πυθέσθαι. Τῶν τράτων ἓν μὲν ποτ ἐμὲ δράμε χεῖρας ὀρέγνυ, 325 αὐτὰρ ἐγὼ φοβερὸς φεῖσρον ἐρύσας παρὰ μηροῦ τόδ ἔθελον κτάμεναι, ἀλλὰ προσέφη μ ἐπέεσσιν γλώσσῃ ἡμετέρῃ τόδε γὰρ μέγα θαῦμα τέτυκτο»τίπτ Οὐδείς με θέλεις κτάμεναι φείσρῳ πολυπίκρῳ παιδείης ἕταρον, τὸν μὲν γνῶναι δέον ἐστί; 330 Εἰμί γ ἐγὼ τὸ πέλωρ τό γε νυκτί τοι εἶναι εἰώθει ἱματιοθήκῃ θαλάμῳ πατρὸς ἐνὶ οἴκῳ τειῷ ὡς παιδὸς καὶ ἡδὺ τὸ δεῖμα ἑτοῖμον. Ἱματιοθήκῃ σύν τοι ἦν νυκτὶ ἑκάστῃ. ἧμος δ ἡβήσας καί τοι θάρσος κίχεν ἀνδρός, 335 τῆμος ἐγὼν ἔλιπον θάλαμον καὶ εἱματοθήκην τούτῳ πλανήτῃ νῦν ναίω σὺν ἑτάροισιν, ἀλλά σε νῦν ἦλθον ἀσπάζεσθαι ἕταρον ὥς. Πολλὰς γὰρ νύκτας ἦμεν σὺν ἀλλήλοισιν ἱματιοθήκῃ μὲν ἐγὼ, σὺ δὲ καὶ ἐπὶ εὐνῇ. 340 Ἀλλά γε νῦν ἦλθές μ ἰδέμεν μὲν ἐμῇ ἐνὶ χώρῃ ἀνὴρ ὥστε μέγας καὶ ἄρχων κοσμοπορευτῶν. τῷδέ μοι ὡς ἑτάρῳ μέγα χάρμα τε κῦδος ὀπάσσων. Ἀλλ ἄγε νῦν ἴομεν ἑτάροις σὶν ἐμόνδε δόμονδε ὥστε πιαινήσω καί τοι κλυτὰ ξείνια δώσω.«345 Ὣς φάτο καὶ νυν ἐγὼν ἔγνων τὸ πέλωρ ἐνὶ θήκῃ ὡς τόδε ὀφθαλμοῖς ψυχῆς ὁράαν καὶ εἰώθειν ἤμασι παιδείης. νοσταλγίη λάβε θυμόν, ἀλλά γε φάσματι τῷ ἔπεα πτερόεντα προσηύδων»πῶς γὰρ σύγε, φέριστε, λαλεῖς καὶ δῶμα πέπαει 350 φάσμα μόνον περ ἐὼν παιδὸς θυμοῦ τε δόκησις; οὐ γὰρ ἐγώ περ ἴοιμι τεὸν εἰς χαλκοβατὲς δῶ ὀξέα γιγνώσκων, ὅθ ὕπαρ οὐκ ἔσσι καὶ αὐτός.«ὣς ἐφάμην Τό με δ αὖτις ἀμείβετο κνώδαλον αἰνόν»νήπιος ἔσσ, Οὐδείς, ἢ μαρξισμὸν δεδάηκας, 355 ὡς ὀΐεις τὸ ὄναρ τε ὕπαρ δίχα διαφέρεσθαι. μοῦνόν γ ἐστὶ τὸ Ὂν μοῦνον χρόνος ἢ ζακενόν τε μοῦνον καὶ ὕλη δέ τ ἐνεργείη τε ἔασιν, μοῦνον καὶ ψυχὴ σὺν σώματι μοῦνον ἔπειτα φάσμα τε καὶ τὸ ὕπαρ, μοῦνον γὰρ πάντα, τά γ ἐστίν. 360 ὡς καὶ ἐγὼ τεὸν εἴδωλον θυμοῦ ἔτι παιδὸς καὶ ὄντως ζώω καί μοι στερεὸν τόδε σῶμα. Ἀλλά γ ἐπεὶ ἕταρον οὐκ ἔγνως ὥστε ἐόντα, οὐκ ἄρ ἐγὼν ἐθέλω πλεῖν ξεινίσαι ἐνὶ οἴκῳ Když jsme po planetě šli, tu ony nám naproti vyšly, 324. zřejmě, že chtěly nás vidět a zjistit, kdo bychom byli Z těchto jedno pak monster se ke mně vydalo během, 326. ke mně napřáhlo ruce a já jsem vytrhl fejzr 327. chtěje obludu zabít; tu na mne začal mluvit 328. naší domácí řečí, to div byl veliký jistě: 329. Pročpak, Nemo, mě chceš tu zabít přehořkým fejzrem, 330. druha ze svého dětství, jejž přece musíš snad poznat!? 331. Já jsem přec obluda ona, jež v noci bývala vždycky 332. v šatníku v ložnici tvé tam ve tvém otcovském domě 333. když jsi ještě byl dítě, a sladkou ti dělala hrůzu Byl jsem v šatníku s tebou tam přece za každé noci, 335. dokud jsi nevyrostl a nenabyl odvahy muže Tehdy jsem opustil já ten šatník a ložnici tvoji, 337. a teď na oběžnici zde bydlím se svými druhy Ale nyní jsem přišel tě pozdravit jakožto druha, 339. neboť po mnohé noci jsme přece bývali spolu, 340. já tam v šatníku tom a ty jsi v posteli ležel Ale nyní jsi přišel mě navštívit zde v mojí zemi, 342. jsa už veliký muž a kapitán kosmických plavců Avšak pojď! Půjdeme nyní i s druhými do mého domu, 344. abych tě pohostil tam a skvostné dal hostinné dary Tak pravil, a teď i já jsem poznal to z šatníku monstrum, 346. jak jsem si zvykl je vídat tam kdysi očima duše 347. v čase dětinství svého, a nostalgický jsem měl pocit Avšak jsem přízraku tomu teď promlouval perutná slova: 349. Jak to, že, rozmilý, mluvíš a také svůj máš prý domek, 350. ačkoliv pouhý jsi přízrak a dětské představa mysli? 351. Ani já nepůjdu teď ti do domu s měděným prahem, 352. neboť jasně to vidím, že ty sám skutečný nejsi Takto jsem pravil, a zas mně strašná obluda v odvět: 354. Hloupý věru jsi, Nemo, či snad ses marxismu učil, 355. myslíš-li realita a sen že se od sebe různí Jediné přece je Jsoucno a jedno čas je a prostor, 357. jedno i energie a hmota přece jsou také, 358. jedno jsou tělo a duše, a jedno také je zase 359. přízrak a realita vše jedno, co jestvuje vůbec Tak jsem já představa tvá jen pouhá, když jsi byl dítě, 361. a při tom vskutku jsem živ a pevné toto mám tělo Ale, žes kamaráda ty neuznal za existenci, 363. už si nepřeji víc tě v domě přátelsky hostit! 323. When we were walking the surface, approaching, they wanted to meet us, 324. clearly, they wanted to see us to find out just who we all were One out of all of these monsters then started toward me to run, 326. held out his arms to me, at which I instantly whipped out my phaser 327. wanting to kill that great monster, when he started talking to me 328. in our own language, which certainly was a great wonder to hear: 329. Why then oh Nemo, dost thou want to kill me with thy bitter phaser, 330. companion of thy distant childhood, whom surely thou must recognise!? 331. For I am that monster thou knowest, who always at night was nearby, 332. in thy bedroom wardrobe back there and back then in the house of thy father, 333. thou just a kid were, whom I did provide with his dose of sweet horror There I was lurking somewhere in the closet with thee every night, 335. until thou grew up and became a grown man and one very courageous That was the time when I left thee, departing thy wardrobe and bedroom, 337. and now I live here on this planet, with these my fine comrades around Yet I have rushed here to greet thee, as my old companion and friend, 339. because of the nights that we shared there a plenty, and spooky together, 340. I in that wardrobe, while thou couldst not sleep, lying there in thy bed But now thou hast come, made a visit to see me right here in my country, 342. as the great man you ve become, and a Captain of fine Astronauts So let us go! Come on now with your fellows to stay in my house, 344. that I may set you a feast, as your host give you many fine gifts So saying, I knew him at once that he was from the wardrobe, my monster, 346. just as I always imagined him, saw with the eyes of the soul 347. in days of my childhood and youth, and I felt a nostalgia creeping However, I now to that spectre retorted in most wingéd words: 349. How come thou, my pretty thing, learned to speak and lay claim to a house, 350. when thou art merely a phantom, a construct of infantile mind? 351. Nor will I enter thy house there to cross over thy copper threshold, 352. for it is abundantly clear to me that thou do not yet exist Thus, I did speak, whereupon thus retorted the terrible monster: 354. Stupid thou must be, oh Nemo, or maybe a Marxist by learning, 355. to think there s a difference between what is real and what only a dream For there is One single Essence, in unison temporo-spatial, 357. just as are one all of matter and energies too, after all, 358. one is the body and soul, and no less unified is the oneness 359. of spectral and real all is one, that obtains and exists here at all So I am the merest idea of thine from the mind of a child, 361. at one and the same time I live and I have this most tangible body But, that thou didst open to doubting, not trusting thy friend s true existence, 363. means I no longer invite thee, to treat as a friend in my house!

10 Πλοίαρχος τέτυκες τότε τοι μέγα θυμὸν ἔσφυσεν, 365 ἀλλά γ ἐγὼ μοῦνον τὸ πέλωρ τὸ τὰ τέκνα φοβεῖται. Οὐ γὰρ πλεῖν ὀΐεις ἕταρόν τοι ἄξιον εἶναι ὀξέα ὑβρίζων τῷ κακκλάσθη φίλον ἦτορ.«ὣς φάτο καὶ κλαῖον ἀπέβη τὸ τέρας ἀπὸ θήκης, ἀλλά γε κνώδαλα λοιπὰ ἕποντ ἀκαχήμενα ἦτορ 370 σκανδαλιθέντα ἅπαντα, ἐπεὶ ἕταρόν σφ ἐτίμησα. Ἄμμες αὖτε πάλιν ᾖμεν καλὴν ποτὶ νῆα καὶ εἰσβαίνοντες πλοῖον ἀποχώρηίν τοι ἤρξαμεν ἐντύνειν ἕταροι πάντες καὶ ἔγωγε. Αὐτίκα πύραυλος ἔλασεν πλοῖον πεδίωφιν, 375 ἐπτάμεθ εἰς κόσμον ξεῖνον πλάνην λελιπόντες. Ἔνθεν μὲν πλέομεν θαυμάζοντες κατὰ θυμόν. Ὣς φύσεως αὐτῆς θαυμάστερον οὐδὲν ἔνεστι Stal se kapitán z tebe a to ti nafouklo mysl, 365. ale já pouze jsem monstrum, jejž malé děti se bojí, 366. a tak nemyslíš víc, že přátelství tvého jsem hoden, 367. neboť zprudka jsi zpyšněl: to moje zlomilo srdce Pravilo, a pak s pláčem zas odešlo ze skříně monstrum, 369. avšak potvory druhé šly za ním s bolestným srdcem; 370. všechny se urazily, že jejich druha jsem znectil My pak zase jsme zpátky šli ke své lodici krásné, 372. nasedše na plavidlo jsme potom chystali odlet, 373. lodní kapitán já a také druhové moji Ihned tu raketný pohon nám pohnal lodici dobrou, 375. vzhůru jsme ve vesmír vzlétli a planetu nechali cizí Odtud dále jsme pluli a ve své se divili mysli Tak nic podivnějšího nad samu přírodu není Thou hast become quite a Captain, which seems to have bloated thy mind, 365. but I am no more than a monster, and such as small children are scared of 366. and so thou contends am not fit, nor deserving to still be thy friend, 367. instantly puffed up with pride as thou art: which has broken my heart. " 368. He said, and with tears once again did depart from me, closet-borne monster, 369. Followed by all other monsters, their hearts overflowing with pain; 370. being offended that one of their comrades I thus had dishonoured We then returned once again, back on board of our vessel resplendent 372. having embarked, all aboard, we at once did make ready to start, 373. I the ship s captain and leader of all my most worthy companions Instantly, thrust from our rockets began to propel our good ship, 375. we took off aloft to the cosmos and departed that alien planet From there we then floated on further and wandered as much in our minds For nothing exceeds the exceeding wonders of nature itself.. i observient = (dutifully observant) an intentional divergence from orthodox usage, in Jan Křesadlo style.

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ . ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2015-2016 ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ MUSIC GENERATION ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΟΡΕΤΣΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚA ΕΡΩΤHΜΑΤΑ 1. Τι ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto.

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto. 68 ίπτυχες ευχετήριες κάρτες 15 x 15 cm, λευκές εσωτερικά, συσκευασµένες µε φάκελο MS 019 Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storms of life. MS 036 Life is nothing without friendship.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 4: English a Language of Economy Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV 14 January 2014 Nobody/No-one Κανένας/καμία/κανένα What s the matter?/what s happening? Τι συμβαίνει; (simvenee) All right/ok εντάξει Moment η στιγμή (stigmee)

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Example of the Baum-Welch Algorithm

Example of the Baum-Welch Algorithm Example of the Baum-Welch Algorithm Larry Moss Q520, Spring 2008 1 Our corpus c We start with a very simple corpus. We take the set Y of unanalyzed words to be {ABBA, BAB}, and c to be given by c(abba)

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε.

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. THE PASSIVE VOICE ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. Είναι επίσης πιθανό είτε κάποιος να αγνοεί το άτομο που έκανε κάτι (το ποιητικό αίτιο agent) είτε

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΓΓΡΑΥΕΑ ΩΚΡΑΣΗ ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΓΓΡΑΥΕΑ ΩΚΡΑΣΗ ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΓΓΡΑΥΕΑ ΩΚΡΑΣΗ ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ Μια φορά κι έναν καιρό, δύο παιδιά ξεκίνησαν να εξερευνήσουν το δάσος της περιοχής τους και πιο συγκεκριμένα, ένα ξακουστό δάσος που είχε

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ! Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να πηγαίνει στο σχολείο χωρίς να φοβάται ότι κάποιο άλλο παιδί μπορεί να το ταπεινώσει, να το εξευτελίσει και να του επιβληθεί

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 29. Adjectival Participle

Chapter 29. Adjectival Participle Chapter 29 Adjectival Participle Overview (29.3-5) Definition: Verbal adjective Function: they may function adverbially or adjectivally Forms: No new forms because adverbial and adjectival participles

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Panagiotis Peikidis PAE8397. Short film script

Panagiotis Peikidis PAE8397. Short film script Panagiotis Peikidis PAE8397 Short film script Panagiotis Peikidis 2/11/2009 This work is licensed under the Creative Commons Creative Commons Attribution-Non- Commercial-Share Alike 3.0 Greece Licence.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ!

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

I haven t fully accepted the idea of growing older

I haven t fully accepted the idea of growing older I haven t fully accepted the idea of growing older 1 Peter Authorship Questions Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας 1 Peter Authorship

Διαβάστε περισσότερα

Read each question carefully before you start to answer it. Try to answer every question. Check your answers if you have time at the end.

Read each question carefully before you start to answer it. Try to answer every question. Check your answers if you have time at the end. Write your name here Surname Other names Pearson Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 22 June 2015 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝEΠΙΣTΗΜΙΟ ΠΑTΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΠΑΝEΠΙΣTΗΜΙΟ ΠΑTΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΑΝEΠΙΣTΗΜΙΟ ΠΑTΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΣΩ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Animals Ζώα Come and listen to them all. Ελάτε να τ ακούσετε όλα. pages 54 and 55 Lesson 1

Animals Ζώα Come and listen to them all. Ελάτε να τ ακούσετε όλα. pages 54 and 55 Lesson 1 Animals Ζώα pages 54 and 55 Lesson 1 4.1 cat γάτα 4.2 dog σκυλί 4.3 fish ψάρι 4.4 mouse ποντίκι 4.5 mice ποντίκια 4.6 parrot παπαγάλος 4.7 rabbit κουνέλι 4.8 have got. / ve got έχω I ve got a toy mouse.

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume BULETINUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA. MATEMATICA Numbers 2(72) 3(73), 2013, Pages 80 89 ISSN 1024 7696 On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume I.S.Gutsul Abstract. In

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing Γιώργος Μπορμπουδάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Procedure 1. Form the null (H 0 ) and alternative (H 1 ) hypothesis 2. Consider

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Centre No. Candidate No. Paper Reference 7 6 1 5 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Initial(s)

Διαβάστε περισσότερα

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο Οι πλαστικές σακούλες αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης καθ όλο τον κύκλο ζωής τους. Για την παραγωγή τους, καταναλώνονται προϊόντα πετρελαίου, νερο, ενέργεια και εκπέμπονται χημικές ουσίες τα οποία ευθύνονται

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΩΓΛΟ ΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ)

ΤΡΩΓΛΟ ΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ A ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΣΟΥΡΙΛΑ ΕΛΕΩΝΟΡΑ, Α.Μ. 31621 ΤΡΙΜΜΗ ΑΝΝΑ, Α.Μ. 30606 Πτυχιακή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Γεράσιμου Τουλιάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Γ. Φεσάκης, Ε. Γουλή, Ε. Μαυρουδή Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday June 1 st, 2014 Fathers of the 1st Ecumenical Council Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα