Ιωάννης Π. Σιαμάς Μητανικός Εθοδιαζηικής Αλσζίδας Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωζης Επιτειρήζεων Διαμεηαθοράς Μέλος Μόνιμης Επιηροπής Logistics

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιωάννης Π. Σιαμάς Μητανικός Εθοδιαζηικής Αλσζίδας Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωζης Επιτειρήζεων Διαμεηαθοράς Μέλος Μόνιμης Επιηροπής Logistics"

Transcript

1 Ιωάννης Π. Σιαμάς Μητανικός Εθοδιαζηικής Αλσζίδας Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωζης Επιτειρήζεων Διαμεηαθοράς Μέλος Μόνιμης Επιηροπής Logistics Πανεπιςσήμιο Πειπαιώρ Εθνικό Μεσςόβιο Πολτσεφνείο τςσήμασα Ευοδιαςμού και Διακίνηςηρ Πποωόνσψν, Logistics Ανάπστξη Εμποπετμασικών Κένσπψν

2 σόφορ έπετναρ και μελέσηρ Θεψπίερ φώποτ Πολτκενσπικόσησα, Εμποπετμασικά Κένσπα Έπετνα Πεδίοτ, ύγκπιςη Θεψπιών Φώποτ τμπεπάςμασα τνειςυοπά Έπετναρ Πεπαισέπψ έπετνα Βιβλιογπαυία 11/11/2011 2

3 Ανάδειξη μεθοδολογίαρ και επεξεπγαςίαρ ςτμπεπιυοπάρ σψν φπηςσών με πολτκπισηπιακή ανάλτςη ψρ επγαλείο επιλογήρ φώπψν εγκασάςσαςηρ εμποπετμασικών κένσπψν. Ανάδειξη ιδιψσικοοικονομικών κπισηπίψν για σην επιλογή θέςηρ εγκασάςσαςηρ Εμποπετμασικού Κένσποτ. Ευαπμοςιμόσησα μεθόδοτ Ευαπμογή ςε ςτγκεκπιμένο πεδίο ςσην Ασσική. 11/11/2011 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 Η θεψπία επηπεάζεσαι από σα εξήρ: Κλαςςικέρ θεψπίερ Ιςόπποπη ανάπστξη Φψπική διάσαξη δπαςσηπιοσήσψν Θεψπία Κενσπικών σόπψν Φώποι επιπποήρ και διάφτςηρ Ιεπάπφηςη Πολτεπίπεδη διακτβέπνηςη Εδαυική ςτνοφή (κοινψνική // οικονομική) Ππόςβαςη ςε βαςικέρ τπηπεςίερ, ποιοσικέρ, ςε σιμέρ ποτ μποπούν να πληπώςοτν Πόλοι ανάπστξηρ Διασήπηςη ανιςοσήσψν Ανάπστξη και Φψποσαξία ςήμεπα Ιςόπποπη ανάπστξη για σιρ τπό ανάπστξη πεπιοφέρ Πολτκενσπική φψπική ανάπστξη για σιρ ππορ εξτγίανςη 11/11/

12 12

13 13

14 14

15 σασικέρ εγκασαςσάςειρ τχηλήρ δτναμικόσησαρ ππορ καλύσεπη εξτπηπέσηςη σηρ δτναμικήρ μεσαυοπάρ Εξτγίανςη πολεοδομικών κένσπψν Οπθολογική εκμεσάλλετςη γηρ Καθοδηγείσαι από ση ζήσηςη γηρ, όφι σην πποςυοπά. Ευαπμογή Ετπψπαωκών Κανόνψν Εξτπηπέσηςη ςσόφψν σπασηγικών Οπγανψσικών Πεπιβαλλονσικών Πολισικοοικονομικών 11/11/

16 16

17 ύνσαξη επψσημασολογίοτ Κπισήπια επιλογήρ θέςηρ εγκασάςσαςηρ Οικονομικά Οπγανψσικά Σεφνικά Κοινψνικά Βαθμολογία κάθε θέςηρ Σατσόσησα έπετναρ 35 Απανσημένα Επψσημασολόγια Εμποπικέρ, 3PL, Διαμεσαυοπικέρ, Μεσαυοπικέρ 15 Αππιλίοτ Ατγούςσοτ 2011 Ομαλέρ ςτνθήκερ 11/11/

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 σοιφεία ποτ πιθανόν να διαυοποποιούν σο αποσέλεςμα κασά σην πεπίοδο ευαπμογήρ Απόςσαςη από σο κένσπο σηρ Αθήναρ Διανεμησικό ππορ Αθήνα Ακσινικό ππορ πεπιυέπεια Διόδια Διαθεςιμόσησα πποςψπικού Αποδοφή σοπικήρ κοινψνίαρ Μεσαβολή παπαγόνσψν FA & SA για σην οικονομική βιψςιμόσησα σηρ επένδτςηρ 11/11/

24 Φψποθεσικοί κανόνερ Αγποσική Γη Πποςανασολιςμόρ παπαγψγήρ και βιομηφανίαρ Σπισογενείρ δπαςσηπιόσησερ Επιπποή, διάφτςη, θεψπία κενσπικών σόπψν Φψπικόρ Ανσαγψνιςμόρ Επιφειπήςεψν Εξειδικετμένερ δπαςσηπιόσησερ ευοδιαςσικήρ Φψποθέσηςη με κανόνερ όμοιοτρ με ση βιομηφανία Ανσικασάςσαςη πελάση με ση ζήσηςη εμποπετμασικήρ ποήρ Πποςέγγιςη ιδιψσικοοικονομικών κπισηπίψν και βαθμολόγηςη πιθανών θέςεψν Επιπλέον κπισήπια δημοςίοτ ςτμυέπονσορ Επιπλέον κπισήπια βιψςιμόσησαρ επένδτςηρ Ευαπμογή ςσην Ασσική Εμποπετμασικό Κένσπο ςσο Θπιάςιο 11/11/

25 Ππόσαςη Μεθόδοτ Ανάλτςηρ Κπισηπίψν και Βαθμολόγηςηρ Πιθανών Θέςεψν Εγκασάςσαςηρ Εμποπετμασικών Κένσπψν Γενικετμένη Ππόσαςη Ειςαγψγή κπισηπίψν φψποθέσηςηρ Βαθμολόγηςη θέςεψν εγκασάςσαςηρ Ανάδειξη ευαπμοςιμόσησαρ Μποπεί να ευαπμοςσεί εύκολα ςε κάθε πεπίπσψςη Σπόπορ ευαπμογήρ Ευαπμογή ςσην Ασσική 11/11/

26 Πεπαισέπψ έπετνα αν οι ςτγκενσπώςειρ ευοδιαςσικήρ είναι απόσοκερ σηρ βιομηφανίαρ ή εξελίςςονσαι ςε γενεςιοτπγέρ. 11/11/

27 2008, 12 ο τνέδπιο Logistics Ύυεςη Μικπόσεποι πτθμοί ποών Εςψσεπική ςσαςιμόσησα Επιςυάλειερ, Απάθεια, Αππαξία Ανσιμεσώπιςη Απφικά εςψσεπική ανάπστξη Ππόγπαμμα Δημοςίψν Επενδύςεψν Μικπόσεπερ ακσίνερ ευοδιαςμού Επαναςτγκένσπψςη παπαγψγικών μονάδψν 2011, 15 ο τνέδπιο Logistics Φαμηλοί μιςθοί 20εσήρ ππογπαμμασιςμόρ Βελσιψμένο και ςσαθεπό οικονομικό πεπιβάλλον Υπολείπονται Χαμηλοί υορολογικοί σσντελεστές Πολιτική σταθερότητα σόφετςη Ανακασανομή υοπσίψν Εςψσεπικά Logistics Administration Logistics 11/11/

28 Alonso W., 1964, Location and land use. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. Arvis, J. Mustra, M. Panzer, J. Ojala, L. Naula, T., Connecting to compete: Trade Logistics in the global economy, The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. Brunet, Roger, April Lignes de force de l'éspace Européen (in French), Mappemonde (66): Chopra, S. Meindl, P Supply Chain Management, Strategy Planning and Operation, Designing the distribution network in a supply chain. 4th ed. Pearson Education, Prentice Hall. Christaller W., 1986, Central Places in Southern Germany, trans. C. W. Baskin, Englewood Cliffs, NJ, 1967, first published in Christopher M., 2005, Supply Chain Management Crating Value-Adding Networks, Pearson Education, Prentice Hall, 3 rd edition. CLECAT, European Association for forwarding, transport, Logistics and customs services. Eberts D., 2008, Location Analysis, Brandon University, Department of Geography, Brandon, Manitoba, Canada. Fitzsimmons, J.A. Fitzsimmons, M.J., Service Management, Operations, Strategy, Information Technology. 6th ed. McGraw Hill Higher Education. Foust B., 2008, Central Place Theory, The Extension of Losch II, Economic Geography, 2 nd Edition, University of Wisconsin Eau Clair. Friedmann J., 1995, The World City Hypothesis, World Cities in a World System, edited by Knox P. & Taylor P., Cambridge University Press, Cambridge. Friedmann J., 1992, Πεπιυεπειακή Ανάπστξη ςε αναπστγμένερ φώπερ: Ενδογενήρ ή ατσάπκηρ;, 1986, τλλογή Φασζημιφάληρ Κ., Πεπιυεπειακή Ανάπστξη και Πολισική. Κείμενα από ση Διεθνή Εμπειπία. Εκδόςειρ Εξάνσαρ. Greenhut M., 1956, Plant Location in Theory & Practice, University of North Carolina Press. Hall P., Pfeiffer U., 2000, Urban Future 21, A global agenda for twenty-first century cities, E & FN Spon, London. Hirschman A.O., The Strategy of Economic Development, Yale University Press, New Haven, CT, Hotelling, H., 1929, Stability in Competition, Economic Journal, 39. Hunt D., 1989, Economic Theories of Development: An Analysis of Competing Paradigms, Harvester Wheat Sheaf, New York. 11/11/

29 Isard, W. 2003, History of Regional Science and the Regional Science Association International, Beginnings and Early History, Berlin, Springer. Isard, W., Smith T. E., Isard P., Tung T. H., Dacey M., 1969, General Theory, Social, Political, Economic, and Regional with Particular Reference to Decision-Making Analysis, Cambridge: The M. I. T. Press. Krugman, Paul Development, geography, and economic theory. The Ohlin lectures. Cambridge, Mass.: MIT Press. Krumme Gunter, 2000, The Four Classical Traditions in Location Theory, University of Washington, Seattle. Pacione Michael, 2005, Urban Geography: A Global Perspective 2nd ed. New York: Routledge. Perroux F., 1992, ημείψςη για σην έννοια σψν πόλψν ανάπστξηρ, 1955, τλλογή Φασζημιφάληρ Κ., Πεπιυεπειακή Ανάπστξη και Πολισική. Κείμενα από ση Διεθνή Εμπειπία. Εκδόςειρ Εξάνσαρ. Predöhl A., 1928, The theory of location in its relation to general economics. The journal of political economy 36. Richardson W. Harry, 1972, Πεπιυεπειακή Οικονομική, σόμοι Α & Β, Εκδόςειρ Παπαζήςη, Αθήνα. Segura J., Braun C., 2004, An Eponymous Dictionary of Economics, A Guide to Laws and Theorems Named After Economists, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA. Siamas I., 2010, Territorial Organization of Forwarding Activities in Attica, 1 st International Conference on Supply Chain, Katerini, Greece. Siamas I., Balkamos I., 2010, Institutional Framework of Freight Transport in Greece, 1 st International Conference on Supply Chain, Katerini, Greece. Siamas I., , Implementation Obstacles of Combined Transport in Greece, TRANSit, International Intermodal Freight Transport Open Conference, University of Aegean, Department of Financial & Management Engineering, Design-Operations & Production Systems Lab, Athens. The Economist, June 17th The physical internet, A survey of Logistics. Thunen, J. H., 1966, Isolated State; an English Edition of Der Isolierte Staat. 1. ed. Oxford: Pergamon Press. Tsamboulas, D. Kapros, S., Freight village evaluation under uncertainty with public and private financing, Transport Policy 10 (2003) Ανδπικοποτλοτ Ε., 2010, Η πολτκενσπικόσησα ψρ κενσπικό ζήσημα σηρ ετπψπαωκήρ φψποσαξίαρ και οι πποσεπαιόσησερ ςσην Ελλάδα, Ελληνική Εσαιπία Πολεοδομικού και Φψποσαξικού Δικαίοτ, Σμήμα Μηφανικών Φψποσαξίαρ και Ανάπστξηρ ΑΠΘ, Θεςςαλονίκη. 11/11/

30 Ιακώβοτ, Ε. Κάππορ,. ιαμάρ, Ι. Σςαμπούλαρ, Δ. Βαμβακόποτλορ, Δ., Ιούλιορ 2009, Ανάπστξη εξειδικετμένψν τποδομών ευοδιαςσικήρ, Τποτπγείο Τποδομών Μεσαυοπών και Δικσύψν. Κτπιαζόποτλορ Ε., Πάνοτ Ε., Νοέμβπιορ 2009, Μεσαυοπέρ και Logistics, Εκδόςειρ ιδέπηρ. ιαμάρ Ι., Μάιορ 2009, Άμεςη πποσεπαιόσησα σο Θπιάςιο, Logistics & Management. ιαμάρ Ι., Νοέμβπιορ 2010, Επιπσώςειρ και Ουέλη από σην Επένδτςη σηρ Cosco, Κέπδορ, Μεσαυοπέρ-Logistics. Φασζημιφάληρ Κ., 1992, τλλογή, Πεπιυεπειακή Ανάπστξη και Πολισική. Κείμενα από ση Διεθνή Εμπειπία. Εκδόςειρ Εξάνσαρ. Ετπψπαωκή Νομοθεςία COM (2001) 370. Λετκή Βίβλορ Η ετπψπαωκή πολισική μεσαυοπών με οπίζονσα σο έσορ 2010: η ώπα σψν επιλογών. COM (2006) 336. Ανακοίνψςη σηρ Επισποπήρ, Η ευοδιαςσική εμποπετμάσψν ςσην Ετπώπη - κλειδί για ση βιώςιμη κινησικόσησα {SEC(2006) 818} {SEC(2006) 820}. COM (2006) 79. Ανακοίνψςη σηρ Επισποπήρ, Ππόσαςη Κανονιςμού σοτ Ετπψπαωκού Κοινοβοτλίοτ και σοτ τμβοτλίοτ για σην ενίςφτςη σηρ αςυάλειαρ σηρ ευοδιαςσικήρ αλτςίδαρ {SEC(2006)251}. COM (2007) 606. Ανακοίνψςη σηρ Επισποπήρ, Σο θεμασολόγιο σηρ ΕΕ για σιρ εμποπετμασικέρ μεσαυοπέρ: Σόνψςη σηρ αποδοσικόσησαρ, σηρ ολοκλήπψςηρ και σηρ αειυοπίαρ σψν εμποπετμασικών μεσαυοπών ςσην Ετπώπη {SEC(2007) 1351}, {SEC(2007) 1367}. COM (2011) 144. Λετκή Βίβλορ, Φάπσηρ Ποπείαρ για έναν Ενιαίο Ετπψπαωκό Φώπο Μεσαυοπών Για ένα ανσαγψνιςσικό και ενεπγειακά αποδοσικό ςύςσημα μεσαυοπών SEC (2011) 359, SEC (2011) 358, SEC (2011) 391. Council Directive 92/106/EEC of 7 December 1992 on the establishment of common rules for certain types of combined transport of goods between Member States. Ελληνική νομοθεςία Γενικό Πλαίςιο Φψποσαξικού φεδιαςμού και Αειυόποτ Ανάπστξηρ, (ΓΠΦΑΑ), ΥΕΚ Α 128/ Ειδικό Πλαίςιο Φψποσαξικού φεδιαςμού και Αειυόποτ Ανάπστξηρ για ση Βιομηφανία (ΕΠΦΑΑΒ), ΥΕΚ ΑΑΠ 151/ ΥΕΚ Δ 1049/ Έγκπιςη πολεοδομικήρ μελέσηρ αναθεώπηςηρ και επέκσαςηρ σμημάσψν σψν δήμψν Αθηναίψν, Αγίοτ Ιψάννη Ρένση, Αιγάλεψ, Πεπιςσεπίοτ και Σαύποτ (πεπιοφή Ελαιώνα) (Ν. Ασσικήρ). 11/11/

31 Εσταριζηώ Ιωάννης Π. Σιαμάς Μητανικός Εθοδιαζηικής Αλσζίδας Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωζης Επιτείρηζης Διαμεηαθοράς Μέλος Μόνιμης Επιηροπής Logistics Πανεπιςσήμιο Πειπαιώρ Εθνικό Μεσςόβιο Πολτσεφνείο τςσήμασα Ευοδιαςμού και Διακίνηςηρ Πποωόνσψν, Logistics Ανάπστξη Εμποπετμασικών Κένσπψν

Βιογραφικό Σημείωμα. Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου, Ph.D.

Βιογραφικό Σημείωμα. Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου, Ph.D. Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου, Ph.D. Φεβρουάριος 2014 1 Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος Ινστιτούτο Γεωργοοικονομικών & Κοινωνιολογικών Ερευνών Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα» Τέρμα Αλκμάνος,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα Λεωνίδας Ανθόπουλος ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα Λεωνίδας Ανθόπουλος ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Βιζυηνού & Παπαζήση, 42100 Τρίκαλα, Θεσσαλίας +302431071838 +306932100198 lanthopo@teilar.gr http://dde.teilar.gr/main.aspx?category=108&uiculture=en-us Φύλο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ E-mail: m.sigala@aegean.gr

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ E-mail: m.sigala@aegean.gr ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ E-mail: m.sigala@aegean.gr http://scholar.google.com/citations?user=8yd24sgaaaaj&hl=en ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ 2002 University of Surrey Guildford,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΘΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΘΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΘΟΥ Καθηγήτρια Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών ΦΕΚ 452/4-12-2006τ.Γ Πληροφοριακά Συστήματα με έμφαση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Όνοµα: Κωνσταντίνος Επίθετο: ΓΑΤΣΙΟΣ Ηµερ. Γέννησης: 27 Μαΐου 1957 Τόπος Γέννησης: Αθήνα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Όνοµα: Κωνσταντίνος Επίθετο: ΓΑΤΣΙΟΣ Ηµερ. Γέννησης: 27 Μαΐου 1957 Τόπος Γέννησης: Αθήνα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνοµα: Κωνσταντίνος Επίθετο: ΓΑΤΣΙΟΣ Ηµερ. Γέννησης: 27 Μαΐου 1957 Τόπος Γέννησης: Αθήνα Ιθαγένεια: Ελληνική Ακαδηµαϊκή Θέση Πρύτανης, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 2011- Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α Σ Ι Γ Α Λ Α

Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α Σ Ι Γ Α Λ Α Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α Σ Ι Γ Α Λ Α ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ 2002 University of Surrey Guildford, Μεγάλη Βρετανία ιδακτορικό ίπλωµα (Doctor of Philosophy) Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Assessing the impact of Information

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Υ)

Στρατηγική Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Υ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Περίγραμμα Μαθημάτων Στρατηγική Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Υ) Η Στρατηγική Διοίκηση αποσκοπεί στη δημιουργία και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, στηριζόμενη στον ορθό σχεδιασμό, την

Διαβάστε περισσότερα

Professor Kostas A. Lavdas

Professor Kostas A. Lavdas Professor Kostas A. Lavdas Curriculum Vitae Place / Year of Birth: Athens, 1964 Current Position: Professor of European Politics and Head, Department of Political Science, University of Crete, Greece Previous

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157 ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & ημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς E-mail: fafaliou@unipi.gr Url: http://www.unipi.gr/faculty/fafaliou/index.html

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 Συλλογή: MAIN COLLECTION/ΚΥΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ 1. AbelSmith Brian, Future directions for social protection : a report on a European symposium

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΥΣΤ. ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ CIE661b Θεωρητικό ΜΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 3 (Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2006 Ονομασία Τόπος Προσφερόμενα Διπλώματα Τμήματα/ Γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Της καθηγήτριας του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΠΑΜΑΚ: ΜΑΡΙΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Της καθηγήτριας του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΠΑΜΑΚ: ΜΑΡΙΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Της καθηγήτριας του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΠΑΜΑΚ: ΜΑΡΙΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 1. Ατομικά Στοιχεία Μάρω Βλαχοπούλου, καθηγήτρια Διεύθυνση εργασίας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος ράκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος ράκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κωνσταντίνος ράκος Προσωπικά Στοιχειά Εθνικότητα / Ιθαγένεια: Ελληνική Τόπος / Ηµερ. Γέννησης: Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 1974 Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαµος, πατέρας δύο παιδιών Email: kdrakos@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Συλλογή: MAIN COLLECTION/ΚΥΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ 1. 13 σκιτσογράφοι εμπνέονται από την ελιά / επιμ. Εύη Τσέκου., Αθήνα : Υπουργείο Πολιτισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΑΜΠΡΑΚΟΥ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΑΜΠΡΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΑΜΠΡΑΚΟΥ Καθηγητή Οικονομικής των Μεταφορών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς τηλ. γραφείου 210.4142283, Email: sambra@unipi.gr Γενικά Ο Ευάγγελος Σαμπράκος είναι Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ BIBLIOGRAPHIC BULLETIN. Ιανουάριος Φεβρουάριος 2015. January February 2015. Αθήνα, Μάρτιος 2015

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ BIBLIOGRAPHIC BULLETIN. Ιανουάριος Φεβρουάριος 2015. January February 2015. Αθήνα, Μάρτιος 2015 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος Φεβρουάριος 2015 BIBLIOGRAPHIC BULLETIN January February 2015 Αθήνα, Μάρτιος 2015 Athens, March 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Στο Βιβλιογραφικό Δελτίο περιλαμβάνονται οι νέοι τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Έρευνα Research 1. 001.433 ΠΡΟ, Προδρομίδης, Πρόδρομος Ι., Η τέχνη της έρευνας / Πρ. Ι. Προδρομίδης, Αθήναι : [χ.ο.], 2005 Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα του Καθηγητή Δρ. Πάνου Φιτσιλή

Βιογραφικό σημείωμα του Καθηγητή Δρ. Πάνου Φιτσιλή g Βιογραφικό σημείωμα του Καθηγητή Δρ. Πάνου Φιτσιλή Εργασιακή Εμπειρία Θέσεις Διοίκησης Σεπ 2010 - τώρα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας (πρώην Λάρισας) Διευθυντής Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

IOANNIS VAVOURAS 1. PERSONAL DATA

IOANNIS VAVOURAS 1. PERSONAL DATA IOANNIS VAVOURAS 1. PERSONAL DATA Professional Status: Professor of Economic Policy Area of Expertise: Economic Policy, Institutional Economics, Economic Governance, Macroeconomic Analysis Address: Department

Διαβάστε περισσότερα

A Dynamic Model of Growth and Decline in Industrial Cities.

A Dynamic Model of Growth and Decline in Industrial Cities. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΗ ΑΘΗΝΑ,, 2009 1.. ΑΤΟΜΙΙΚΑ ΣΤΟΙΙΧΕΙΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΑΓΓΕΛΗΣ ΟΝΟΜΑ : ΒΑΣΙΛΗΣ Ημερ. Γέννησης: 07.07.1948 Οικ.Κατάσταση : Έγγαμος, 2 παιδιά. Διεύθυνση: Δεξαμενής 10, Αφίδνες,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr

Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σταδίου 5 Αθήνα 105 62 ΣΠΟΥΔΕΣ 2000 PhD, University of

Διαβάστε περισσότερα

Ever Excelling Semper Excellens

Ever Excelling Semper Excellens 1 UNIVERSITY OF THE AEGEAN Business School (BS) Ever Excelling Semper Excellens THE RESEARCH PROFILE OF THE ACADEMIC COMMUNITY OF BS 2004-2009 Editor: Prof. John Karkazis Dean December 2009 Chios, Greece

Διαβάστε περισσότερα

Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη (2008-2012)

Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη (2008-2012) Βιογραφικό Σηµείωµα Δηµήτρης Καιρίδης Οικία: Πασχαλιάς 4, 15452 Ψυχικό Τηλ. (30) 210 6756468, (30) 6944 917456 Γραφείο: Τµήµα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήµιο Συγγρού 136, 17671 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Μάρω Βλαχοπούλου. Ακαδημαϊκοί τίτλοι:

Μάρω Βλαχοπούλου. Ακαδημαϊκοί τίτλοι: Μάρω Βλαχοπούλου Θέση:Καθηγήτρια Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Γνωστικό αντικείμενο: "Διοίκηση Μάρκετινγκ-Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ" e-mail: mavla (at) uom.gr [Προσωπική ιστοσελίδα] Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

Urban Sociology, Sociology of Culture, Social and Cultural Networks, Biographical Research, Voluntary Institutions, Poverty and Social Disorder

Urban Sociology, Sociology of Culture, Social and Cultural Networks, Biographical Research, Voluntary Institutions, Poverty and Social Disorder 1 Lofos Panepistimiou Office: 81100 Mytilini, Greece Tel. nr: (+30) 22510 36526 Fax: (+30) 22510 36524 E-mail: htouris@aegean.gr CHTOURIS SOTIRIS Professor UNIVERSITY OF THE AEGEAN Main scientific specialization

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Παρούσα Θέση Προηγούμενες Θέσεις Εκπαίδευση

Βιογραφικό Σημείωμα Παρούσα Θέση Προηγούμενες Θέσεις Εκπαίδευση Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτρης Καιρίδης Πασχαλιάς 4, 15452 Ψυχικό Τηλ. (30) 210 6756468, (30) 6944 917456 Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο Συγγρού 136, 17671 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο: «Επιχειρησιακή Έρευνα στον Προγραμματισμό Παραγωγής και Εφοδιασμού» Διευθυντή του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ Καθηγητής Διοικητικής Επιστήμης και Λήψης Αποφάσεων Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο: «Επιχειρησιακή Έρευνα στον Προγραμματισμό Παραγωγής και Εφοδιασμού» Προέδρου, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα