ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ. Για ςυμμετοχή ςτο χέδιο Δράςησ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ. Για ςυμμετοχή ςτο χέδιο Δράςησ:"

Transcript

1 ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ «ΘΕΠΡΩΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ» Κςπά Βασιλικήρ Ηγοςμενίτσα τηλ.: & Φαξ & ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ Για ςυμμετοχή ςτο χέδιο Δράςησ: «ΣΟΠΙΚΟ ΦΕΔΙΟ ΔΡΑΗ για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων» ςτην ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΠΡΨΣΙΑ Αφορά ςτισ εξήσ κατηγορίεσ Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων: Μακροχρόνια άνεργοι (για διάςτημα περιςςότερο των 12 μηνών) άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προςόντα Άνεργα άτομα που βρίςκονται ςε κατάςταςη φτώχειασ ή απειλούνται από κατάςταςη φτώχειασ. Άτομα με αναπηρία Αρχηγοί μονογονεΰκών οικογενειών Μετανάςτεσ και παλιννοςτούντεσ Πρώην χρήςτεσ ουςιών

2 Υψσογπαυία Α. ΣΟΙΦΕΙΑ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ 1. ΕΠΩΝΤΜΟ :..., ΟΝΟΜΑ : ΕΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΕΡΑ:..., ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ : Δ/ΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΟΔΟ :..., ΑΡΙΘΜΟ :..., ΔΗΜΟ :... ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ :..., Σ.Κ... ΣΗΛΕΥΩΝΑ :..., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ : ημεπομηνία... / μήναρ... /έσορ ΥΤΛΟ : ΑΝΔΡΑ ΓΤΝΑΙΚΑ 6. ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΣΙΟΤ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ή ΔΙΑΒΑΣΗΡΙΟΤ : Α.Υ.Μ :..., ΔΟΤ : ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ ΙΚΑ : ΕΚΠΛΗΡΩΗ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ : ΝΑΙ ΟΦΙ, ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ 10. ΤΠΗΚΟΟΣΗΣΑ :..., 11. ΕΘΝΙΚΟΣΗΣΑ : ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ : ΑΓΑΜΟ/Η ΕΓΓΑΜΟ/Η ΔΙΑΖΕΤΓΜΕΝΟ/Η ΕΝ ΔΙΑΣΑΕΙ, Ε ΦΗΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΙΔΙΩΝ: 13. Αν τπάπφοτν πποςσασετόμενα μη ατσοεξτπηπεσούμενα μέλη ςσην οικογένεια ςαρ, παπακαλούμε ςημειώςσε σον απιθμό ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΗ ΚΑΡΣΑ ΑΝΕΡΓΙΑ : ημεπομηνία / μήναρ/ /έσορ 15. ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΝΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑ (από σην ημεπομηνία έκδοςηρ σηρ κάπσαρ ανεπγίαρ) :...

3 = Β. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΤΑΛΨΣΗ ΟΜΑΔΑ 16. ημειώςτε με Φ ςε ποια από τισ παρακάτω κατηγορίεσ ανήκετε Μακροχρόνια άνεργοι (για διάςτημα περιςςότερο των 12 μηνών) άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προςόντα Άνεργα άτομα που βρίςκονται ςε κατάςταςη φτώχειασ ή απειλούνται από κατάςταςη φτώχειασ. Άτομα με αναπηρία: * ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (πρέπει να υπάρχει ικανότητα για εργαςία * ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ (κινητικά προβλήματα) * ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ (προβλήματα αιςθητηρίων οργάνων) * ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ (νοητική υςτέρηςη) Αρχηγοί μονογονεΰκών οικογενειών Μετανάςτεσ και παλιννοςτούντεσ: Μετανάςτεσ Παλιννοςτούντεσ Πρώην χρήςτεσ ουςιών

4 Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 17. υμπληρώςτε τισ παρακάτω πληροφορίεσ: ΔΗΜΟΣΙΚΟ: ΝΑΙ, ΟΧΙ ΛΙΓΟ Έτοσ:. Εάν δεν έφεσε σελειώςει σο Δημοσικό γνψπίζεσε ανάγνψςη/γπαυή ; ΝΑΙ, ΟΦΙ ΛΙΓΟ ΓΤΜΝΑΙΟ: ΝΑΙ, ΟΦΙ ΛΙΓΟ Έσορ: ΛΤΚΕΙΟ Κασεύθτνςη:... Έσορ: ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & Κασεύθτνςη...Βιορ:.. ΚΑΣΑΡΣΙΗ (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) ΣΕΦΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ/Σ.Ε.Ε Ειδικόσησα:... Έσορ:.. Ι.Ε.Κ Ειδικόσησα:... Έσορ: Σ.Ε.Ι. φολή:... Έσορ: Α.Ε.Ι. φολή:... Έσορ: Master Ειδικόσησα & Σμήμα:... 'Εσορ:.. Διδακσοπικό Ειδικόσησα & Σμήμα:... Έσορ:. Βαθμόρ Απολτσηπίοτ / Πστφίοτ :.. Γνώςη Ξένψν Γλψςςών: ΝΑΙ ΟΦΙ ΛΙΓΟ Εάν ΝΑΙ ςτμπληπώςσε σον παπακάσψ πίνακα ΞΕΝΗ ΓΛΩΑ ΠΣΤΦΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΛΤ ΚΑΛΟ ΜΕΣΡΙΟ ΦΑΜΗΛΟ

5 18. Γνώςη φειπιςμού Ηλεκσπονικού Τπολογιςσή ; ΝΑΙ ΟΦΙ Εάν ΝΑΙ ςτμπληπώςσε σον παπακάσψ πίνακα: ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΛΤ ΚΑΛΟ ΜΕΣΡΙΟ ΦΑΜΗΛΟ Βαςικέρ έννοιερ σηρ Πληπουοπικήρ Φπήςη Η/Τ - Διαφείπιςη απφείψν (Windows) Επεξεπγαςία κειμένοτ (MS Word) Λογιςσικά Υύλλα (MS Excel) Βάςειρ Δεδομένψν (MS Access) Παποτςιάςειρ (MS Power Point) Διαφείπιςη Πληπουοπιών & Επικοινψνίερ (MS Internet Explorer & Outlook Express) 19. Έφεσε ςτμμεσάςφει ςε Ολοκληπψμένο Ππόγπαμμα, Ππόγπαμμα Κασάπσιςηρ, Ππόγπαμμα Απαςφόληςηρ ση σελετσαία σπιεσία; ΝΑΙ ΟΦΙ Αν ΝΑΙ, παπακαλούμε ςτμπληπώςσε σον ακόλοτθο πίνακα με σα ςσοιφεία σψν πποηγούμενψν ππογπαμμάσψν κασάπσιςηρ ποτ έφεσε παπακολοτθήςει (ξεκινώνσαρ από σο πιο ππόςυασο): Ανσικείμενο κασάπσιςηρ Διάπκεια (ςε ώπερ) Υοπέαρ Τλοποίηςηρ Φπονική Πεπίοδορ

6 Ανσικείμενο κασάπσιςηρ Διάπκεια (ςε ώπερ) Υοπέαρ Τλοποίηςηρ Φπονική Πεπίοδορ Δ. ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 20. Έφεσε επγαςσεί ςσο παπελθόν ; ΝΑΙ ΟΦΙ Αν ΝΑΙ, ςημειώςσε όλερ σιρ θέςειρ επγαςίαρ ποτ έφεσε απαςφοληθεί (και σην άστπη απαςφόληςη) ξεκινώνσαρ από σην πιο ππόςυαση Ειδικόσησα/Θέςη Επιφείπηςη Φπονική πεπίοδορ Λόγορ διακοπήρ επγαςίαρ (αναυέπασε δπαςσηπιόσησα) Από : Μήναρ... Έσορ...

7 Ε. ΛΟΙΠΕ ΕΡΩΣΗΕΙ 22. Ποιο είναι σο οικογενειακό ή ασομικό ςαρ ειςόδημα ; (σελετσαία δήλψςη)., Είδορ σέγαςηρ (σςεκάπεσε με Φ) Ιδιόκσηση Κασοικία Ενοικιαζόμενη Κασοικία Υιλοξενούμενορ / ή Διαμονή ςε Ξενώνα Διαμονή ςε Ίδπτμα Άςσεγορ / ή Διαμονή ςε Ξενοδοφείο Διαμονή ςε Κασάλτμα σαθεπόσησα Διαμονήρ: Μόνιμη Διαμονή ςσην πεπιοφή Πποςψπινή Διαμονή ςσην πεπιοφή τφνέρ Μεσακινήςειρ

8 ΤΝΗΜΜΕΝΑ: 1. Αίσηςη ςτμμεσοφήρ 2. Ππόςυαση υψσογπαυία 3. Ανσίγπαυο κάπσαρ ανεπγίαρ ΟΑΕΔ 4. Τπεύθτνη δήλψςη μόνιμηρ κασοικίαρ με επιςύναχη ανσίγπαυοτ μιςθψσηπίοτ κασοικίαρ αν τπάπφει. 5. Πιςσοποιησικό οικογενειακήρ κασάςσαςηρ 6. Ανσίγπαυο Δελσίοτ Αςστνομικήρ Σατσόσησαρ ή Ανσίγπαυο Διαβασηπίοτ 7. Εκκαθαπιςσικό Σελετσαίοτ Οικονομικού Έσοτρ. 8. Δικαιολογησικά ένσαξηρ τποχηυίοτ ςε Ετπαθή Κοινψνική Ομάδα σηρ Ππάξηρ (αναυέπονσαι ανψσέπψ) 9. Ανσίγπαυα σίσλψν ςποτδών 10. Πιςσοποιησικά γνώςηρ: ξένηρ γλώςςαρ, φπήςηρ τπολογιςσών εάν τπάπφοτν Δηλώνψ τπεύθτνα όσι: όλα σα ςσοιφεία ποτ αναυέπψ ςσην παπαπάνψ αίσηςη είναι αληθή σα υψσοστπημένα ςτνοδετσικά έγγπαυα ανσαποκπίνονσαι ςσην ππαγμασικόσησα γνψπίζψ όσι ςσοιφεία μοτ, σα οποία αναυέπονσαι ςσην παπούςα αίσηςη, θα πεπαςσούν ςσο ύςσημα Παπακολούθηςηρ Ωυελοτμένψν Ολοκληπψμένψν Παπεμβάςεψν, με αποκλειςσικό ςκοπό ση διετκόλτνςη σηρ διαφείπιςηρ και παπακολούθηςηρ σηρ Παπέμβαςηρ. Ο/Η αιτών/ούςα (ονοματεπώνυμο)... (υπογραφή)... Ημερομηνία:. / / 201 Σόποσ.

Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο Δράσης: ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο Δράσης: ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Α.Ε. ΟΤΑ, Συντονιστής Εταίρος Περιφέρεια Πελοποννήσου Πελοπόννησος ΚΣΣΑ Δήμος Βόρειας Κυνουρίας Δήμος Νότιας Κυνουρίας Δήμος Ευρώτα Δήμος Μονεμβασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ν. Ρεθύμνου «Δίκτυο Αλληλεγγύης» - Έντυπο αίτησης Σελίδα 1 από 7 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΕΡΚΥΡΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» Η Πράξη «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση και κατάρτιση ανέργων στον τουριστικό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ»

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ» ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ» Η πράξη Ολοκληρωμένη Τοπική Δράση για την Κοινωνική και Εργασιακή Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων του Δήμου Αμαρουσίου υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΨΥΧΙΚΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ www.topsagfp.gr Η Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στην πράξη : «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στην πράξη : «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συν-Κοινωνία Απασχόλησης» - Αίτηση Υποψηφίου Σελίδα 1 από 8 «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤοπΣΑ)» Αίτηση υποψήφιου για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. για συμμετοχή στην Πράξη:

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. για συμμετοχή στην Πράξη: Α.Σ. ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ Τράιμπερ 4 και Σωνιέρου, Αθήνα Τ.Κ. 104 38 Πλ. Βάθης 210. 88.18.946 210.52.45.302 Ημερομηνία:./ /. Αρ. Αίτησης:./ 2013 horizonsline12@gmail.com ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ για συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

για την πράξη: Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας ΣΥ ΝΤ ΟΝ ΙΣΤ ΗΣ ΕΤ ΑΙ Ρ ΟΣ: ΝΙΚ. ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΟΛ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε - ΟΝ LINE

για την πράξη: Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας ΣΥ ΝΤ ΟΝ ΙΣΤ ΗΣ ΕΤ ΑΙ Ρ ΟΣ: ΝΙΚ. ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΟΛ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε - ΟΝ LINE ΣΥ ΝΤ ΟΝ ΙΣΤ ΗΣ ΕΤ ΑΙ Ρ ΟΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ.. για την πράξη: «Στήριξη ανέργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση» κωδικός ΟΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

για το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» Επιχειρήσεις Και Κέντρα Εστίασης»

για το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» Επιχειρήσεις Και Κέντρα Εστίασης» ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ/ΗΣ. για το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΡΓΟ «Προκατάρτιση - Κατάρτιση σε ειδικές περιοχές της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ελευσίνας»

Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ελευσίνας» Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ../../.. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ:../../.. ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» / ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΟΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 28/11/2014 Αρ. Πρωτ.: 2218 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα 28/11/2014 Αρ. Πρωτ.: 2218 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 28/11/2014 Αρ. Πρωτ.: 2218 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.), προκηρύσσει την πλήρωση 1 (μίας) θέσης υπαλλήλου με γνώσεις λογιστικής για τα κεντρικά γραφεία της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος.

Διαβάστε περισσότερα

patra@euroteamkek.gr Τηλέφωνο/FAX: 2610 450701 2610 450060

patra@euroteamkek.gr Τηλέφωνο/FAX: 2610 450701 2610 450060 «ίκτυο Αλληλεγγύης για την απασχόληση των µεταναστών και των ατόµων µε ειδικές ανάγκες - Solidarity Network for employment of the Poor, Immigrants and Disabled (µε διακριτικό τίτλο SolNet PID)» Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «Προγράµµατα εκµάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ και Παρουσιάσεων ΤΥΠΟΣ 2»

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «Προγράµµατα εκµάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ και Παρουσιάσεων ΤΥΠΟΣ 2» 1712-00 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «Προγράµµατα εκµάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ και Παρουσιάσεων ΤΥΠΟΣ 2» Κωδικός : 8 - Τόπος Υλοποίησης : ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

«ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 3 ης Σεπτεμβρίου 36, 10432 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 52 18 700 Φαξ: 210 52 18 754 Email: kanep@otenet.gr Δικτυακός τόπος: www.kanep-gsee.gr Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Όνομα ΠΑΤΕΡΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» Πράξη «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» Πράξη «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» Στοιχεία Επικοινωνίας: Διεύθυνση: e-mail: Τηλέφωνο/FAX: Υπεύθυνος για επικοινωνία: \ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. στο Σχέδιο Δράσης. «Στήριξη ανέργων περιφερειακής ενότητας Ηλείας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση»

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. στο Σχέδιο Δράσης. «Στήριξη ανέργων περιφερειακής ενότητας Ηλείας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση» ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο Σχέδιο Δράσης «Στήριξη ανέργων περιφερειακής ενότητας Ηλείας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση συμμετοχής. στην Πράξη: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

Αίτηση συμμετοχής. στην Πράξη: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Αριθμ. Πρωτ. Αίτησης (συμπληρώνεται από το Φορέα) Αίτηση συμμετοχής στην Πράξη: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ»

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ» Πρέβεζα 06-03-2013 Αρ. πρωτ: 6611 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Η ΕΤΑΝΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. Ανακυκλω-ΖΩ. www.anakyklozo.gr

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. Ανακυκλω-ΖΩ. www.anakyklozo.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ανακυκλω-ΖΩ www.anakyklozo.gr Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Α.Σ «Δίκτυο τοπικών φορέων για την δημιουργία απασχόλησης ευπαθών κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Α Θ Η Ρ Η F O T O Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Ε Π Γ Ξ I N T E R R E G I O N A L M A N A G E M E N T O F H U M A N R E S O U R C E S Θ Κ Ξ Ρ Ο Π Ξ Γ Π Α Λ Λ Α Ξ Ρ : T R A I N I N G I N I T

Διαβάστε περισσότερα

«Αναπτυξιακή Σύμπραξη: Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων»

«Αναπτυξιακή Σύμπραξη: Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων» «Αναπτυξιακή Σύμπραξη: Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων» Στοιχεία Επικοινωνίας Διεύθυνση: Βαλτετσίου 1 & Μαιζώνος, 26223, Πάτρα e-mail: info@datarc.gr Τηλέφωνο/FAX: 2611100200/2610240902

Διαβάστε περισσότερα

Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΑΦΝΗ-ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ»

Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΑΦΝΗ-ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ» ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ & ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ έως τις 17 Οκτωβρίου 2014 Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Πράξη: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕ ΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 33 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18.12.2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ «ΦΘΙΑ»

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ «ΦΘΙΑ» ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ «ΦΘΙΑ» Πράξη «Σοπικζσ Δράςεισ Κοινωνικήσ ζνταξησ για Ευάλωτεσ ομάδεσ ςτο Νομό Φθιώτιδασ» υντονιςτήσ Εταίροσ: Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε Θεματική Στόχευςη τησ Πράξησ Με γνϊμονα τισ αναπτυξιακζσ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Προσωπικού

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Προσωπικού Καπετάν Βάρδα 26 Νέος Κόσμος, ΤΚ 117 44, Αθήνα Τηλ./Fax: 210 9016677 www.tacthellas.org tacthellas@gmail.com Αθήνα, 19-10-2012 Αρ.Πρωτ. 96 Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΡΟ ΟΠΗ» Ν. Πλαστήρα & Κ. Αντωνιάδη, Κοµοτηνή Τ.Κ. 69100 Τηλ: 25310-34071 Fax: 25310-34073 E-mail: anro@anro.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΡΟ ΟΠΗ» Ν. Πλαστήρα & Κ. Αντωνιάδη, Κοµοτηνή Τ.Κ. 69100 Τηλ: 25310-34071 Fax: 25310-34073 E-mail: anro@anro. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΡΟ ΟΠΗ» Ν. Πλαστήρα & Κ. Αντωνιάδη, Κοµοτηνή Τ.Κ. 69100 Τηλ: 25310-34071 Fax: 25310-34073 E-mail: anro@anro.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Κοµοτηνή 2/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 1099 για

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΔΙΑΥΛΟΣ Απασχόλησης ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΔΙΑΥΛΟΣ Απασχόλησης ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Σελίδα1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27/12/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 364 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους για συμμετοχή στην πράξη «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. Δ/νση: Κλεισόβης 12 Τ.Κ. 106 77, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3303060 e- mail: epeksa@otenet.gr Αθήνα, 4/8/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 420 Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα