ΑΝΧΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Α..ΠΑΗ.Σ.Δ.) Παξάξηεκα Θεζζαινλίθεο ΔΣΖΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ (Δ.Π.ΠΑΗ.Κ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΧΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Α..ΠΑΗ.Σ.Δ.) Παξάξηεκα Θεζζαινλίθεο ΔΣΖΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ (Δ.Π.ΠΑΗ.Κ."

Transcript

1 ΑΝΧΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Α..ΠΑΗ.Σ.Δ.) Παξάξηεκα Θεζζαινλίθεο ΔΣΖΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ (Δ.Π.ΠΑΗ.Κ.) ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΩΝ ΔΝΟΣΖΣΩΝ (ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΑ ΥΔΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ) ΣΟ ΓΝΩΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ "ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ" ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ησλ πνπδαζηψλ Γθαδάθε Κσλζηαληίλνπ ηνπ Νηθνιάνπ Γξ Υαηδεπαλαγηψηε Μαξίαο ηνπ Ησάλλε Μάζεκα: Γηδαθηηθή Μαζεκάησλ Δηδηθφηεηαο Δπφπηεο Καζεγεηήο: Μάξηνο Κνπηζνχθνο Ηνχληνο, 2012

2

3 i ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1 ΔΗΑΓΩΓΖ Γεληθφ πιαίζην Αληηθείκελν θαη ζθνπφο ηεο εξγαζίαο Γνκή ηεο εξγαζίαο ΥΔΓΗΑΜΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ Γεληθά Μειέηε θαη Αμηνπνίεζε Βηβιηνγξαθίαο ηφρνη Γηδαζθαιίαο Καζνξηζκφο θαη Οξγάλσζε Πεξηερνκέλνπ Γηδαζθαιίαο Δπηινγή Μεζνδνινγίαο, Σερληθψλ θαη Μέζσλ ρεδηαζκφο Δθαξκνγήο θαη Αμηνιφγεζεο ρέδην καζήκαηνο Φχιια Γηδαζθαιίαο ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΑ ΥΔΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ε Γηδαθηηθή Δλφηεηα: Βελδηλνθηλεηήξεο ε Γηδαθηηθή Δλφηεηα: Σέιεηα Αέξηα ε Γηδαθηηθή Δλφηεηα: Δλεξγεηηθή Ππξνπξνζηαζία ε Γηδαθηηθή Δλφηεηα: Δθθηλεηήο πλερνχο Ρεχκαηνο ε Γηδαθηηθή Δλφηεηα: πζζσξεπηήο ε Γηδαθηηθή Δλφηεηα: Μεηξεηηθά ξγαλα ΔΠΗΛΟΓΟ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Διιεληθή Ξέλε Πεγέο απφ ην Γηαδίθηπν

4

5 1 1 ΔΗΑΓΩΓΖ 1.1 Γεληθό πιαίζην Χο Γηδαθηηθή νξίδεηαη ε επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε ηε δηδαζθαιία, κε ηελ «ηέρλε ηνπ δηδάζθεηλ». Απνηειεί θιάδν ηεο Παηδαγσγηθήο θαη εμεηάδεη ηνπο ηξφπνπο, κε ηνπο νπνίνπο γίλεηαη απνηειεζκαηηθφηεξε ε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Πξαγκαηεχεηαη ηελ επηινγή θαη ηε δηάηαμε ηεο δηδαθηέαο χιεο, ην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηελ νξγάλσζε φισλ ησλ επηκέξνπο καζεκάησλ. χκθσλα κε ηνλ Πιαγηαλάθν (1999), είζηζηαη λα γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ηεο «Γεληθήο Γηδαθηηθήο» θαη ηεο «Δηδηθήο Γηδαθηηθήο». Ζ Γεληθή Γηδαθηηθή αζρνιείηαη κε ηελ εμέηαζε κεζφδσλ θαη αξρψλ πνπ έρνπλ εθαξκνγή αλεμάξηεηα απφ ην δηδαζθφκελν αληηθείκελν, ελψ ε Δηδηθή Γηδαθηηθή εμεηάδεη ηηο θαηά πεξίπησζε εμεηδηθεπκέλεο κεζφδνπο θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ αξρψλ απηψλ αλάινγα κε ην δηδαζθφκελν αληηθείκελν. ηελ πεξίπησζε Δπαγγεικαηηθψλ Μαζεκάησλ, ε Δηδηθή Γηδαθηηθή εμεηάδεη θαη πξνζαξκφδεη ηηο κεζφδνπο θαη ηηο αξρέο δηδαζθαιίαο κε βάζε ην δηδαζθφκελν επαγγεικαηηθφ κάζεκα (Γηδαθηηθή Δπαγγεικαηηθώλ Μαζεκάηωλ ή Δηδηθή Γηδαθηηθή Δπαγγεικαηηθώλ Μαζεκάηωλ). Μέρξη πξφζθαηα, ε δηδαζθαιία επαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ (θαη φρη κφλν) πξαγκαηνπνηνχληαλ βαζηδφκελε ζε παιηέο αληηιήςεηο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο: α) νη δηδαθηηθέο κέζνδνη εζηηάδνληαη ζηηο γλσζηηθέο αλεπάξθεηεο ησλ καζεηψλ, β) πεγή πιεξνθφξεζεο είλαη κφλν ν δηδάζθσλ θαη ην βηβιίν, γ) ν δηδάζθσλ κεηαθέξεη ηε γλψζε θαη απηή πξνθχπηεη απφ ηελ παζεηηθή απνδνρή ησλ καζεηψλ, δ) ε κάζεζε είλαη κνλνδηάζηαηε θαη αθνινπζεί έλαλ κφλν δξφκν. ηα λεφηεξα ρξφληα νη αληηιήςεηο απηέο έρνπλ απνδνκεζεί θαη αληηθαηαζηαζεί απφ λέεο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο: α) νη δηδαθηηθέο κέζνδνη εζηηάδνληαη ζηα ελδηαθέξνληα θαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ, β) ε πιεξνθφξεζε πξνέξρεηαη απφ δηάθνξεο πεγέο, γ) ν δηδάζθσλ δηεπθνιχλεη ηε ζχλδεζε ηεο γλψζεο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ε γλψζε αλαθαιχπηεηαη θαη θαηαθηάηαη απφ ην καζεηή, δ) ε κάζεζε είλαη νιηζηηθή, ζθαηξηθή θαη ν καζεηήο νδεγείηαη ζε απηήλ απφ πνιιά κνλνπάηηα. Βαζηζκέλε ζηηο ζχγρξνλεο απηέο αληηιήςεηο γηα ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηερληθέο, ηηο αξρέο δηδαζθαιίαο θαη ηε ζεσξία γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δπλαηή δηδαθηηθή δηαδηθαζία, ε παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε έμη (6) δηδαθηηθψλ ελνηήησλ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Μεραλνινγίαο. 1.2 Αληηθείκελν θαη ζθνπόο ηεο εξγαζίαο Αληηθείκελν ινηπφλ θαη ζθνπφο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε νξγάλσζε θαη ζρεδίαζε δηδαθηηθψλ ελνηήησλ, ε δεκηνπξγία θαη παξνπζίαζε

6 2 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 επνκέλσο νινθιεξσκέλσλ ζρεδίσλ καζήκαηνο ζε έμη (6) δηδαθηηθέο ελφηεηεο πνπ άπηνληαη ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Μεραλνινγίαο. Ζ επηινγή ησλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ δελ είλαη ηπραία, αιιά κεζνδεπκέλε, ψζηε λα ζρεδηαζηνχλ, νξγαλσζνχλ θαη παξνπζηαζηνχλ ηξία (3) νινθιεξσκέλα ζρέδηα ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ πιεξνθνξηώλ θαη ηξία (3) νινθιεξσκέλα ζρέδηα εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ πξάμεωλ κε ζηφρν ηελ πιεξφηεηα ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 1.3 Γνκή ηεο εξγαζίαο Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε. ην πξψην κέξνο (θεθάιαην 2) ιακβάλεη ρψξα κηα ζχληνκε επηζθφπεζε ηεο ζεσξίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δπλαηή νξγάλσζε θαη ζρεδίαζε ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο. ην δεχηεξν κέξνο (θεθάιαην 3) ιακβάλεη ρψξα ν ζρεδηαζκφο θαη ε νξγάλσζε ησλ έμη (6) δηδαθηηθψλ ελνηήησλ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Μεραλνινγίαο. Δηδηθφηεξα, ζην θεθάιαην 2 εηζάγεηαη αξρηθά ε έλλνηα θαη ε ζεκαζία ηεο ζρεδίαζεο κηαο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ζεσξεηηθά ε νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ επηινγή ηεο χιεο, ηελ απνζαθήληζε ησλ ζηφρσλ, ηε δηάθξηζε ησλ βαζκίδσλ νξγάλσζεο ηεο χιεο, ηελ επηινγή ηεο κεζνδνινγίαο, ησλ ηερληθψλ θαη ησλ κέζσλ δηδαζθαιίαο, ην ζρεδηαζκφ θάζε επηκέξνπο ζηαδίνπ, ην ζρεδηαζκφ ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηελ απνηχπσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ζην ζρέδην καζήκαηνο. Δπηπιένλ, δίλεηαη έκθαζε ζηα ζπλνδεπηηθά θχιια δηδαζθαιίαο. ην θεθάιαην 3 παξνπζηάδεηαη ε νξγάλσζε θαη ε ζρεδίαζε ησλ έμη (6) δηδαθηηθψλ ελνηήησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην θεθάιαην ρσξίδεηαη ζε έμη ππνθεθάιαηα, ζε θαζέλα απφ ηα νπνία παξνπζηάδεηαη ην νινθιεξσκέλν ζρέδην καζήκαηνο θάζε κηαο δηδαθηηθήο ελφηεηαο θαη εηδηθφηεξα: α) ην ζρέδην καζήκαηνο, β) ην θχιιν πιεξνθνξηψλ, γ) νη δηαθάλεηεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ παξνπζίαζε ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο, δ) ην θχιιν εθαξκνγήο, ε) ην θχιιν ειέγρνπ θαη ζη) ην θχιιν αλάζεζεο εξγαζίαο γηα ηελ επηιεγκέλε δηδαθηηθή ελφηεηα. Οη δηδαθηηθέο ελφηεηεο πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ νινθιεξσκέλσλ ζρεδίσλ καζήκαηνο, κε ηε ζεηξά πνπ παξαηίζεληαη ζην θεθάιαην 3, είλαη νη εμήο: α) Βελδηλνθηλεηήξεο, β) Σέιεηα αέξηα, γ) Δλεξγεηηθή ππξνπξνζηαζία, δ) Δθθηλεηήο πλερνχο Ρεχκαηνο, ε) πζζσξεπηήο θαη ζη) Μεηξεηηθά ξγαλα. Οη ηξεηο πξψηεο δηδαθηηθέο ελφηεηεο είλαη πιεξνθνξίεο θαη νη ηξεηο επφκελεο πξάμεηο. Σέινο, ζην θεθάιαην 4 παξαηίζεληαη ε ζχλνςε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο.

7 3 2 ΥΔΓΗΑΜΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2.1 Γεληθά πσο αλαθέξζεθε θαη ζην πξψην θεθάιαην, ε Δηδηθή Γηδαθηηθή εμεηάδεη ηηο θαηά πεξίπησζε εμεηδηθεπκέλεο κεζφδνπο θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ αξρψλ δηδαζθαιίαο αλάινγα κε ην δηδαζθφκελν αληηθείκελν. Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε Δπαγγεικαηηθψλ Μαζεκάησλ, ε Δηδηθή Γηδαθηηθή εμεηάδεη θαη πξνζαξκφδεη ηηο κεζφδνπο θαη ηηο αξρέο απηέο κε βάζε ην δηδαζθφκελν επαγγεικαηηθφ κάζεκα. Ζ Γηδαζθαιία Δπαγγεικαηηθψλ Μαζεκάησλ νθείιεη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ επαγγέικαηνο πνπ ζα ππεξεηήζνπλ ζην κέιινλ νη καζεηέο. Σν πεξηερφκελν θάζε δηδαθηηθήο ελφηεηαο είλαη ζθφπηκν λα επηιέγεηαη κε βάζε ηηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ θαινχληαη λα θαηαθηήζνπλ νη καζεηέο θαη ηηο νπνίεο ζα ρξεηαζηνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζην κέιινλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Πιαγηαλάθν (2000), γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ε δηδαζθαιία ζα πξέπεη: 1. Να αληηκεησπίδεη ηε κάζεζε σο αιιαγή ζπκπεξηθνξάο 2. Να δηεγείξεη θαη λα εληζρχεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ 3. Να ζπζρεηίδεηαη κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ 4. Να εκπινπηίδεη θαη λα αμηνπνηεί ηελ πείξα ησλ καζεηψλ 5. Να ρξεζηκνπνηεί ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο θαη ηα θαηάιιεια κέζα 6. Να ζπλδπάδεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη ηελ άζθεζε 7. Να αλαγλσξίδεη ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο ησλ καζεηψλ 8. Να ζπλδέεη ηε λέα γλψζε κε πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο 9. Να νδεγεί ηνπο καζεηέο ζε ηθαλνπνίεζε. Γηα ηελ πηνζέηεζε φισλ ησλ παξαπάλσ αξρψλ κάζεζεο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη απαηηείηαη ζρνιαζηηθφο ζρεδηαζκφο θάζε δηδαθηηθήο ελφηεηαο. πσο είλαη ήδε γλσζηφ, κηα δηδαθηηθή ελφηεηα απνηειεί ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ελφο καζεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο θαη επηδηψθεη ηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ. Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ζθνπνχ απηνχ, απαηηείηαη λα αθνινπζεζεί κηα ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία πεξηιακβάλεη δηαδνρηθά βήκαηα (Ηαθσβίδεο, 2011). Σα βαζηθά βήκαηα ζρεδηαζκνχ κηαο δηδαθηηθήο ελφηεηαο απνηππψλνληαη ζην ζρήκα 2.1. Ο ζρεδηαζκφο κηαο δηδαθηηθήο ελφηεηαο νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηάξηηζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο. Σν νινθιεξσκέλν ζρέδην καζήκαηνο απνηειείηαη απφ ην ζρέδην καζήκαηνο, ηα ζπλνδεπηηθά θχιια δηδαζθαιίαο θαη ην απαξαίηεην επνπηηθφ (νπηηθναθνπζηηθφ) πιηθφ.

8 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΒΖΜΑ 1 Αλαδήηεζε, κειέηε θαη αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο ΒΖΜΑ 2 Γηαηχπσζε ζηφρσλ δηδαζθαιίαο ΒΖΜΑ 3 Καζνξηζκφο θαη νξγάλσζε πεξηερνκέλνπ ΒΖΜΑ 4 Δπηινγή κεζνδνινγίαο, θαηάιιεισλ ηερληθψλ θαη κέζσλ ΒΖΜΑ 5 ρεδηαζκφο εθαξκνγήο θαη αμηνιφγεζεο ρήκα 2.1: Βαζηθά Βήκαηα ρεδηαζκνχ κηαο Γηδαθηηθήο Δλφηεηαο 2.2 Μειέηε θαη Αμηνπνίεζε Βηβιηνγξαθίαο Με βάζε ηελ επεμεξγαζία ηεο δηδαθηέαο χιεο, ζχκθσλα κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα, αμηνπνηνχληαη νη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξνθίι ησλ καζεηψλ θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πιηθψλ κέζσλ. Σα αλαγθαία εξσηήκαηα πνπ πξέπεη λα απαληεζνχλ ζην βήκα απηφ, ζχκθσλα κε ηνλ Ηαθσβίδε (2011), είλαη: 1. Πνην είλαη ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο; 2. Ση εμππεξεηεί θαη πνπ απεπζχλεηαη ε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή ελφηεηα (π.ρ. ηάμε, επίπεδν, πιεζπζκφο); 3. Πνην είλαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ καζήκαηνο; 4. Πφηε θαη πνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε δηδαζθαιία; 5. Ση βηβιηνγξαθηθφ πιηθφ ππάξρεη δηαζέζηκν; 6. Καιχπηεη ην δηαζέζηκν βηβιηνγξαθηθφ πιηθφ ηελ επηθαηξφηεηα θαη ην επηδεηνχκελν επίπεδν θαη εχξνο, ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε δηδαζθαιία;

9 2. ΥΔΓΗΑΜΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ηόρνη Γηδαζθαιίαο Μεηά ηε δηεξεχλεζε ηνπ δηαζέζηκνπ βηβιηνγξαθηθνχ πιηθνχ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο, θαζνξίδνληαη νη δηδαθηηθνί ζηφρνη ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο, δειαδή ηα απνηειέζκαηα πνπ επηδηψθεη ν εθπαηδεπηηθφο κεηά ην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο. Απηφ είλαη απαξαίηεην, γηαηί αλ ν εθπαηδεπηηθφο θαη νη καζεηέο δελ γλσξίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ηη επηδηψθνπλ, ειινρεχεη ζνβαξφο θίλδπλνο ε δηδαζθαιία λα απνπξνζαλαηνιηζηεί θαη λα είλαη αλαπνηειεζκαηηθή. χκθσλα κε ην Γεκεηξφπνπιν (1982), νη ζηφρνη ζα πξέπεη λα: 1. Δίλαη ζσζηά θαη επθξηλψο δηαηππσκέλνη 2. Αλαθέξνληαη ζε κηα άκεζα νξαηή θαη αλαγλσξίζηκε ζπκπεξηθνξά 3. Πεξηιακβάλνπλ ηηο ηππηθέο ζπλζήθεο, θάησ απφ ηηο νπνίεο ζα επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ απνηέιεκα 4. Πεξηιακβάλνπλ ηα θξηηήξηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ απνηειεζκάησλ 5. Δμππεξεηνχλ ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 6. Αληηζηνηρνχλ ζηηο πξαγκαηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ 7. Δίλαη αμηνινγήζηκνη. Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη ζηφρνη απνηεινχλ ην πιαίζην, βάζεη ηνπ νπνίνπ ν εθπαηδεπηηθφο νξγαλψλεη ηελ χιε, επηιέγεη ηερληθέο, κέζα θαη κεζφδνπο θαη αμηνινγεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη ζηφρνη κηαο δηδαθηηθήο ελφηεηαο ηαμηλνκνχληαη ζε ηξία επίπεδα, ηα νπνία ζχκθσλα κε ηνλ Ηαθσβίδε (2011) είλαη: 1. Δπίπεδν ησλ Γλψζεσλ: Πνηεο γλψζεηο ζα απνθηήζνπλ θαη πνηεο ηθαλφηεηεο ζα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο. 2. Δπίπεδν ησλ Γεμηνηήησλ: Πνηεο δεμηφηεηεο ζα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο. 3. Μεηαγλσζηηθφ Δπίπεδν (ηάζεηο): Πνηεο αμίεο ζα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο. 2.4 Καζνξηζκόο θαη Οξγάλσζε Πεξηερνκέλνπ Γηδαζθαιίαο Μεηά ηελ απνζαθήληζε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα νξγαλψζεη ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο. Αξρηθά ινηπφλ θαζνξίδεη θαη νξηζηηθνπνηεί ην πεξηερφκελν (ηε δηδαθηέα χιε), ζηε ζπλέρεηα θαηαλέκεη ηελ χιε απηή ζε επηκέξνπο ελφηεηεο (βαζκίδεο νξγάλσζεο δηδαζθαιίαο) θαη ηέινο θαηαλέκεη ην δηαζέζηκν ρξφλν παξνπζίαζεο ηεο λέαο χιεο ζηηο επηκέξνπο ελφηεηεο. Γηα ηνλ επηηπρή θαζνξηζκφ θαη νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο είλαη απαξαίηεην, ζχκθσλα κε ηνλ Ηαθσβίδε (2011), ην πεξηερφκελν λα:

10 6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 1. Αληηζηνηρεί ζην ζθνπφ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο 2. Αληαπνθξίλεηαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ 3. Γηαηππψλεηαη αλαιπηηθά θαη κε ζαθήλεηα 4. Υαξαθηεξίδεηαη απφ ζπλέπεηα θαη πιεξφηεηα. 2.5 Δπηινγή Μεζνδνινγίαο, Σερληθώλ θαη Μέζσλ Αθφηνπ ν εθπαηδεπηηθφο νξηζηηθνπνηήζεη ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο θαη ην θαηαλέκεη ζε επηκέξνπο ελφηεηεο, ζηε ζπλέρεηα θαιείηαη λα επηιέμεη ηηο ηερληθέο δηδαζθαιίαο θαη ηα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη. Ζ επηινγή ζα γίλεη θαη πάιη κε βάζε ην πξνθίι ησλ καζεηψλ, ηνπο ζηφρνπο θαη ην πεξηερφκελν ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο κε απψηεξν ζθνπφ ηε βέιηηζηε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο. Οη δηδαθηηθέο ηερληθέο πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν εθπαηδεπηηθφο λα επηιέμεη είλαη: α) ε δηάιεμε / εηζήγεζε, β) νη εξσηαπαληήζεηο, γ) ε ζπδήηεζε, δ) ε επίδεημε, ε) ε πξνζνκνίσζε, ζη) ην παηρλίδη ξφισλ, δ) ν θαηαηγηζκφο ηδεψλ, ε) ε κειέηε πεξίπησζεο θαη ζ) νη νκάδεο εξγαζίαο. Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα επηιέμεη ηελ ίδηα ηερληθή γηα θάζε βαζκίδα / επηκέξνπο ελφηεηα ή δηαθνξεηηθή ηερληθή γηα θαζεκία απφ απηέο, αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο, ην πεξηερφκελν ηεο ελφηεηαο, ην δηαζέζηκν δηδαθηηθφ ρξφλν, ηηο δηαζέζηκεο ππνδνκέο θαη ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε θάζε ηερληθή. Σν ζχλεζεο είλαη λα ρξεζηκνπνηείηαη δηαθνξεηηθή ηερληθή ζε θάζε βαζκίδα θαη επηπιένλ πνιχ ζπρλά απαηηείηαη ζπλδπαζκφο δχν ή πεξηζζνηέξσλ ηερληθψλ ζηηο επηκέξνπο ελφηεηεο δηδαζθαιίαο. ηνλ πίλαθα 2.1 παξνπζηάδνληαη ηα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα θάζε ηερληθήο, ζχκθσλα κε ηνλ Κνπηζνχθν (2011). Σα κέζα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν εθπαηδεπηηθφο πνηθίινπλ αλάινγα κε ηηο δηαζέζηκεο ππνδνκέο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη εμαξηψληαη ηαπηφρξνλα απφ ηελ εμνηθείσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε θάζε κέζν. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη ην δηαθαλνζθφπεην, πνπ πξνυπνζέηεη ηελ πξνεηνηκαζία δηαθαλεηψλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ην πξνβνιηθφ (Projector) πνπ ζπλδπάδεηαη κε Ζιεθηξνληθφ Τπνινγηζηή. Σν δεχηεξν κέζν δίλεη πνιιέο δπλαηφηεηεο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο κπνξεί λα εηνηκάζεη παξνπζηάζεηο γηα πξνβνιή, λα δείμεη βίληεν πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ν ίδηνο ή ελαιιαθηηθά έρεη βξεη έηνηκα, λα ρξεζηκνπνηήζεη ην δηαδίθηπν γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο θιπ. Δπίζεο, ζηα κέζα πεξηιακβάλνληαη εξγαιεία, δηαηάμεηο θαη άιια πιηθά πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηηο εξγαζηεξηαθέο αίζνπζεο θαη είηε είλαη κηθξά θαη ειαθξηά ζε κέγεζνο θαη κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ γηα επίδεημε ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο είηε ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζηνπο ρψξνπο ησλ εξγαζηεξίσλ.

11 ΟΜΑΓΔ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗ- ΠΣΧΖ ΚΑΣΑΗ- ΓΗΜΟ ΗΓΔΧΝ ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΡΟΛΧΝ ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΔΡΧΣΑΠΑ- ΝΣΖΔΗ ΤΕΖΣΖΖ ΓΗΑΛΔΞΖ (ΔΗΖΓΖ- Ζ) 2. ΥΔΓΗΑΜΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 7 Πίλαθαο 2.1: Πιενλεθηήκαηα θαη Μεηνλεθηήκαηα Γηδαθηηθψλ Σερληθψλ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ Οηθνλνκία ρξφλνπ Γελ απαηηείηαη παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ηνπ θαζεγεηή Πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή καζεηψλ Απαηηείηαη χπαξμε πςεινχ ελδηαθέξνληνο γηα ην κάζεκα Οη καζεηέο καζαίλνπλ λα εθθξάδνληαη Κξηηηθή δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο Βνεζά ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηψλ Καηάιιειε θπξίσο γηα δηδαζθαιία δεμηνηήησλ Δκπιέθεηαη κε πνιιέο άιιεο ηερληθέο Πνιιέο θνξέο ε ζπδήηεζε ράλεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο Γπζθνιία φηαλ είλαη πνιινί νη καζεηέο Απαηηείηαη θαιή ζρεδίαζε θαη πξνεηνηκαζία Απαηηείηαη εμνπιηζκφο Μπνξεί λα εγθπκνλεί θηλδχλνπο αλ δε ιεθζνχλ κέηξα Απαηηείηαη ρψξνο θαη ρξφλνο Απμάλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε δηαδηθαζία Δληζρχεη ηελ απηελέξγεηα Απαηηείηαη θαιή πξνεηνηκαζία θαη ζρεδηαζκφο ψζηε λα ζπλδπάδεηαη κε ηνπο ζηφρνπο πνπ επηδηψθνληαη Πξέπεη λα έρεη ηελ ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ Απαηηείηαη έλαο λένο ξφινο ηνπ θαζεγεηή, απηφο ηνπ ζπληνληζηή Απαηηείηαη θιίκα εκπηζηνζχλεο Δληζρχεη ηε ζπκκεηνρηθφηεηα θαη ηνλ απζνξκεηηζκφ ησλ καζεηψλ Απαηηείηαη έιεγρνο γηα λα κε πιαηεηάζεη ν θαηαηγηζκφο Γίλεηαη εκπέδσζε θαη εθαξκνγή φισλ ησλ γλψζεσλ Απαηηείηαη θαιή πξνεηνηκαζία, ζρεδηαζκφο θαη επηινγή θαηάιιεισλ πεξηπηψζεσλ Δθαξκφδεηαη επέιηθηα κε άιιεο ηερληθέο Διινρεχεη ν θίλδπλνο αδηέμνδεο δηαθσλίαο ή ζχγθξνπζεο Απαηηείηαη παξαθνινχζεζε απφ ηνλ θαζεγεηή Απαηηείηαη ρξφλνο Μεξηθέο νκάδεο θαζπζηεξνχλ ζε ζρέζε κε άιιεο

12 8 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ρεδηαζκόο Δθαξκνγήο θαη Αμηνιόγεζεο Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζρεδίαζεο ηνπ ζηαδίνπ ηεο παξνπζίαζεο ηεο χιεο, ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα νξγαλψζεη ηελ εθαξκνγή, δειαδή ηελ άζθεζε ησλ καζεηψλ ζηε λέα χιε. ην ζηάδην απηφ επηδηψθεηαη ζηαζεξνπνίεζε ηεο κάζεζεο θαη θαιχηεξε αθνκνίσζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ δηδάρζεθαλ θαηά ηελ παξνπζίαζε. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο. Μεηά ην ηέινο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο ε αμηνιφγεζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ αξρηθψλ ζηφρσλ ηεο δηδαζθαιίαο, δειαδή ηεο απφθηεζεο γλψζεσλ, ηεο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ θαη ηεο δηακφξθσζεο ζηάζεσλ ζε κεηαγλσζηηθφ επίπεδν. χκθσλα κε ηνλ Ηαθσβίδε (2011), ε αμηνιφγεζε ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο δελ αθνξά κφλν ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ, αιιά θαη ζηελ εμαζθάιηζε κηαο επνπηείαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, δειαδή ζηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αλαθνξηθά κε ηε κεηαδνηηθφηεηά ηνπ, ην δηδαθηηθφ πιηθφ, ηηο κεζφδνπο θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνίεζε. Αθνχ νινθιεξσζεί ε νξγάλσζε θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο, ν εθπαηδεπηηθφο θαηαξηίδεη ην νινθιεξσκέλν ζρέδην καζήκαηνο. πσο αλαθέξζεθε θαη ζην ππνθεθάιαην 2.1, απηφ απνηειείηαη απφ ην ζρέδην καζήκαηνο, ηα ζπλνδεπηηθά θχιια δηδαζθαιίαο θαη ην απαξαίηεην επνπηηθφ (νπηηθναθνπζηηθφ) πιηθφ. 2.7 ρέδην καζήκαηνο Σν ζρέδην καζήκαηνο απνηειεί ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ δηδαζθαιίαο κηαο ελφηεηαο, ζχκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πνπ έρεη θάλεη ν εθπαηδεπηηθφο πνπ ζα ηε δηδάμεη. Σν ζρέδην απηφ αλαθέξεη ηα θχξηα ζεκεία (βαζκίδεο) ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ελφηεηαο, ηε ζεηξά θαη ηε κέζνδν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο, θαζψο επίζεο ηα δηδαθηηθά κέζα πνπ ζα απαηηεζνχλ, ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνγξακκαηίδνληαη (εξσηήζεηο, αζθήζεηο, ηεζη, δηαλνκή θχιισλ θ.ιπ.) γηα θάζε ζηάδην θαη ηνλ αληίζηνηρν ρξφλν πνπ πξνβιέπεη λα δηαηεζεί. Δμππαθνχεηαη φηη, πξηλ απφ ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο κίαο ελφηεηαο, έρεη πξνζδηνξηζηεί ν ζπλνιηθφο ρξφλνο δηδαζθαιίαο, πνπ ζα θαηαλεκεζεί ζηα επηκέξνπο ζηάδηα (Κνπηζνχθνο, 2011). ηνλ πίλαθα 2.2 παξνπζηάδεηαη κηα ελδεηθηηθή θφξκα ζρεδίνπ καζήκαηνο. χκθσλα κε ηνλ Πιαγηαλάθν (2000), ην ζρέδην καζήκαηνο έρεη δηπιή ρξεζηκφηεηα. Αθελφο απνηειεί θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζρεδηαζκνχ πνπ έρεη γίλεη γηα ηε δηδαζθαιία ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο θαη αθεηέξνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ ην πξνεηνίκαζε λα ην ζπκβνπιεχεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο γηα πνιχ ζχληνκα δηαζηήκαηα θαη εθφζνλ βέβαηα απαηηείηαη, ψζηε ε δηδαζθαιία λα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ ηεο.

13 2. ΥΔΓΗΑΜΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 9 Πίλαθαο 2.2: Δλδεηθηηθή Φφξκα ρεδίνπ Μαζήκαηνο ΥΔΓΗΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΧΟΛΕΙΟ: ΣΑΞΗ: ΣΜΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑ: ΣΙΣΛΟ ΩΡΙΑΙΑ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΟΝ/ΜΟ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ: ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: ΚΟΠΟΗ: Γνώζειρ: Δεξιόηηηερ: ηάζειρ: 5. ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ - ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 6. ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΔΠΟΠΣΗΚΑ ΜΔΑ

14 10 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 1. ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ [ # ] ΠΟΡΔΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 2. ΠΑΡΟΤΗΑΖ [ # ] ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ - ΒΑΘΜΗΓΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΜΔΑ 3. ΔΦΑΡΜΟΓΖ [ # ] 4. ΔΛΔΓΥΟ [ # ] 5. ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΩΖ [ # ] 6. ΑΝΑΘΔΖ ΔΡΓΑΗΑ [ # ] ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΓΗΓΑΚΟΝΣΑ:

15 2. ΥΔΓΗΑΜΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 11 Ζ αλαγθαηφηεηα πξνεηνηκαζίαο θαη ρξεζηκνπνίεζεο ελφο ζρεδίνπ καζήκαηνο είλαη κεγαιχηεξε θαηά ηα πξψηα έηε απαζρφιεζεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ κε ην δηδαθηηθφ έξγν. Παξέρεη φκσο ζεκαληηθή βνήζεηα θαη ζηνλ έκπεηξν εθπαηδεπηηθφ, πνπ έρεη πνιπεηή δηδαθηηθή πείξα, ηδίσο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαιακβάλεη γηα πξψηε θνξά ηε δηδαζθαιία ελφο λένπ επαγγεικαηηθνχ καζήκαηνο, ην νπνίν δελ έρεη δηδάμεη ζην παξειζφλ. εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί φηη ε πξνεηνηκαζία θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ζρεδίνπ καζήκαηνο θαηά ηε δηδαζθαιία κηαο ελφηεηαο δελ εμαζθαιίδεη πάληνηε ηε κάζεζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλεη ε ελφηεηα, εμαζθαιίδεη φκσο ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ δηδάζθεη θαη ησλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί, κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ, γηα λα έρεη ε δηδαζθαιία απφ πιεπξάο κάζεζεο ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα. Με άιια ιφγηα ε δηδαζθαιία κηαο ελφηεηαο κε ζρέδην καζήκαηνο είλαη απνδνηηθφηεξε απφ κηα δηδαζθαιία πνπ γίλεηαη ρσξίο ηελ πξνεηνηκαζία θαη ρξεζηκνπνίεζή ηνπ. Δπηπξφζζεηα, φζνλ αθνξά ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο θαηά ηε δηδαζθαιία, απηή πξέπεη λα γίλεηαη κε επειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα. Απηφ ζπκβαίλεη, γηαηί ε δηδαζθαιία θάζε ελφηεηαο γίλεηαη κελ θαηά ζηάδηα, δελ πξέπεη φκσο λα δηαθεχγεη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ φηη απνηειεί εληαίν ζχλνιν. Ζ δηδαθηηθή δηαδηθαζία είλαη κία ζπλερήο ελεξγνπνίεζε θαη ησλ δχν παξαγφλησλ πνπ ηε δηακνξθψλνπλ, δειαδή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ καζεηή, πνπ πξέπεη λα επηθνηλσλνχλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηδαζθαιίαο, ρσξίο λα ηππνπνηείηαη ε πνξεία ηεο. Ζ χπαξμε ησλ ζηαδίσλ θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε θάζε έλα απφ ηα ζηάδηα δελ ζεκαίλεη θαη ην ζηεγαλφ δηαρσξηζκφ ηνπο. Με ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο ν εθπαηδεπηηθφο πξνιακβάλεη ηα κεηνλεθηήκαηα κηαο δηδαζθαιίαο πνπ γίλεηαη κε απηνζρεδηαζκνχο θαη πξφρεηξα, ρσξίο ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, δελ πξέπεη φκσο λα δεκηνπξγεί άιια κεηνλεθηήκαηα, πνπ νθείινληαη ζηελ ηππνπνίεζε θαη ζηελ άθακπηα πξνδηαγεγξακκέλε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Γεληθφηεξα, κε ην ζρέδην καζήκαηνο πξνγξακκαηίδεηαη ε δηδαζθαιία θάζε δηδαθηηθήο ελφηεηαο ρσξίο φκσο λα «κεραλνπνηείηαη» θαη ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη ε επξεκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ, αλάινγα κε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο. Άιισζηε, φηαλ πξνεηνηκάδεη ην ζρέδην καζήκαηνο ν εθπαηδεπηηθφο έρεη θαηά λνπ ηδεαηέο ζπλζήθεο, πνπ ππνζέηεη φηη ζα ζπλαληήζεη ζην ρψξν δηδαζθαιίαο, νη νπνίεο φκσο ζα δηαθέξνπλ απφ ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο (Πιαγηαλάθνο, 2000). ηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ πεξηγξάθνληαη κε πεξηζζφηεξε ιεπηνκέξεηα ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα πεξηερφκελα θάζε ζηαδίνπ δηδαζθαιίαο, πνπ απνηεινχλ ηα ζπζηαηηθά κέξε ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο.

16 12 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ηάδιο Πποεηοιμαζίαρ Καηά ην ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο γίλεηαη πξνζπάζεηα ςπρνινγηθήο θαη δηαλνεηηθήο πξνπαξαζθεπήο ησλ καζεηψλ, ψζηε ε δηδαζθαιία λα απνδψζεη θαιχηεξα. Πξνζπαζεί δειαδή ν εθπαηδεπηηθφο λα δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο, έρνληαο ππφςε ηηο αξρέο γηα απνδνηηθή κάζεζε θαη εηδηθφηεξα ηηο αξρέο ηνπ ελδηαθέξνληνο, ησλ αλαγθψλ, ηεο πείξαο θαη ηνπ ζπζρεηηζκνχ κε πξνγελέζηεξεο γλψζεηο (Κνπηζνχθνο, 2011) ηάδιο Παποςζίαζηρ Καηά ην ζηάδην ηεο παξνπζίαζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Πιαγηαλάθν (2000), παξέρνληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηνπο καζεηέο νη λέεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, πνπ απνηεινχλ ην δηδαθηηθφ πεξηερφκελν ηεο αληίζηνηρεο ελφηεηαο. Γηα ην ιφγν απηφ ην ζηάδην ηεο παξνπζίαζεο ζεσξείηαη ην ζεκαληηθφηεξν θαη ζε απηφ ζπλήζσο δηαηίζεηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο απφ ην ζπλνιηθφ ρξφλν ελφο σξηαίνπ καζήκαηνο. ην ζηάδην απηφ δελ απαζρνιεί ηνλ εθπαηδεπηηθφ κφλν ε «πξνζθνξά» ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ελφηεηαο, αιιά θπξίσο ε «απφθηεζε» θαη ε «αθνκνίσζε» ηνπ πεξηερνκέλνπ απηνχ απφ ηνπο καζεηέο. Γη απηφ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εμαζθαιηζηεί ε θαηά ην δπλαηφλ ελεξγφηεξε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, ελζαξξχλνληάο ηνπο λα ππνβάιινπλ εξσηήζεηο είηε γηα απνζαθήληζε ζεκείσλ πνπ δελ έρνπλ γίλεη θαηαλνεηά είηε γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ελφηεηαο ηάδιο Εθαπμογήρ ην ζηάδην ηεο εθαξκνγήο επηδηψθεηαη ζηαζεξνπνίεζε ηεο κάζεζεο θαη θαιχηεξε αθνκνίσζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ δηδάρζεθαλ θαηά ηελ παξνπζίαζε. Γίλεηαη πξνζπάζεηα λα γίλνπλ θηήκα ησλ καζεηψλ νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο ηεο ελφηεηαο θαη λα αμηνπνηνχληαη απφ απηνχο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ ζην επάγγεικα. Δπηπιένλ, κε ηηο εθαξκνγέο πνπ γίλνληαη θαηά ην ζηάδην απηφ, θαιιηεξγείηαη ε επαγγεικαηηθή θξίζε ησλ καζεηψλ θαη δηαπηζηψλνληαη ηπρφλ παξαλνήζεηο θαη ιάζε, πνπ δηνξζψλνληαη κε ηηο θαηάιιειεο επεκβάζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Κνπηζνχθνο, 2011) ηάδιο Ελέγσος Σν ζηάδην ηνπ ειέγρνπ απνζθνπεί άκεζα ζηε δηαπίζησζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ αδπλακηψλ θαζελφο καζεηή σο πξνο ηελ επηδησθφκελε κάζεζε θαη έκκεζα ζηελ επηζήκαλζε ηπρφλ αηειεηψλ ηεο δηδαζθαιίαο, γηα λα επηηεπρζεί πεξαηηέξσ βειηίσζή ηεο. Ο έιεγρνο ζηηο πιεξνθνξίεο γίλεηαη ζπλήζσο κε ηα δηάθνξα ηεζη αμηνιφγεζεο. Καηά ηελ αμηνιφγεζε δελ ελδηαθέξεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα δηαπηζηψζεη κφλν αλ νη καζεηέο θαηέρνπλ ηηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο πνπ δηδάρζεθαλ, αιιά επίζεο λα δηεξεπλήζεη αλ είλαη ζε ζέζε λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ

17 2. ΥΔΓΗΑΜΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 13 γηα ηε ιήςε ησλ ζσζηψλ απνθάζεσλ ζε θαηαζηάζεηο πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ ζην επάγγεικα (Πιαγηαλάθνο, 2000). Ζ βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ζηαδίνπ ηνπ ειέγρνπ θαη ηνπ ζηαδίνπ ηεο εθαξκνγήο εληνπίδεηαη ζην δηαθνξεηηθφ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε δηαθνξεηηθή ζθνπηκφηεηα θαζελφο ζηαδίνπ. Δλψ θαηά ην ζηάδην ηεο εθαξκνγήο ν εθπαηδεπηηθφο παξεκβαίλεη θαη θαζνδεγεί θαηάιιεια ηνπο καζεηέο, αληίζεηα θαηά ην ζηάδην ηνπ ειέγρνπ ν εθπαηδεπηηθφο παξαηεξεί, δηαζθαιίδνληαο φηη ν θάζε καζεηήο εξγάδεηαη κφλνο ηνπ, ρσξίο λα ηνπ παξέρεηαη βνήζεηα νχηε απφ ηνλ ίδην νχηε απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. 2.8 Φύιια Γηδαζθαιίαο πσο αλαθέξζεθε θαη ζην ππνθεθάιαην 2.1, αθνχ νινθιεξσζεί ε νξγάλσζε θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο, ν εθπαηδεπηηθφο θαηαξηίδεη ην νινθιεξσκέλν ζρέδην καζήκαηνο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ην ζρέδην καζήκαηνο, ηα ζπλνδεπηηθά θχιια δηδαζθαιίαο θαη ην απαξαίηεην επνπηηθφ (νπηηθναθνπζηηθφ) πιηθφ. Σα θχιια δηδαζθαιίαο είλαη γξαπηά ζηνηρεία πνπ εηνηκάδνληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, γηα λα δηαλεκεζνχλ ζηνπο καζεηέο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ ε δηδαζθαιία θαη ε κάζεζε. χκθσλα κε ηνλ Κνπηζνχθν (2011), ηα πην δηαδεδνκέλα θχιια δηδαζθαιίαο είλαη ηα εμήο: 1. Πιεξνθνξηψλ 2. Δθαξκνγήο 3. Διέγρνπ 4. Αλάζεζεο Δξγαζίαο Σα θχιια δηδαζθαιίαο απνηεινχλ ζπληζηψζα ηνπ νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο θαη εκθαλίδνπλ πςειή ρξεζηκφηεηα επεηδή: Βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ Δίλαη εηδηθά γξακκέλα ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ πκπιεξψλνπλ άιια δηαζέζηκα βνεζήκαηα Γηεπθνιχλνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπ θαζεγεηή Βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιίαο ησλ καζεηψλ Βνεζνχλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ θαη ηεο δηδαζθαιίαο. ηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ πεξηγξάθνληαη ε ζθνπηκφηεηα θαη ε κνξθή θάζε θχιινπ δηδαζθαιίαο, ζχκθσλα κε ηνλ Κνπηζνχθν (2011) Φύλλο Πληποθοπιών θνπφο ηνπ θχιινπ πιεξνθνξηψλ είλαη έλαο απφ ηνπο παξαθάησ:

18 14 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 Να ζπκπιεξψζεη ην ζρνιηθφ βηβιίν Να επηζεκάλεη ηα βαζηθά ζεκεία κηαο ελφηεηαο Να ελεκεξψλεη ηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν νιφθιεξνπ ηνπ καζήκαηνο ζηελ αξρή ηνπ έηνπο Να δηεπξχλεη ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο κε αλαθνξά ζε εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα. ζνλ αθνξά ζηε κνξθή ηνπ, ην θχιιν πιεξνθνξηψλ: Δίλαη γξακκέλν ζχκθσλα κε ην γισζζηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ Έρεη πεξηερφκελν ζαθέο, ζπγθεθξηκέλν θαη κηθξήο έθηαζεο Αλαγξάθεη ηηο πεγέο, πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ Φύλλο Εθαπμογήρ θνπφο ηνπ θχιινπ εθαξκνγήο είλαη ε άζθεζε ησλ καζεηψλ κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θαζεγεηή. ζνλ αθνξά ζηε κνξθή ηνπ, ην θχιιν εθαξκνγήο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη: Μειέηεο πεξίπησζεο Δξσηήζεηο θξίζεσο Δπίιπζε πξνβιεκάησλ Αληηζηνηρήζεηο-ηαπξφιεμα θιπ Φύλλο Ελέγσος θνπφο ηνπ θχιινπ ειέγρνπ είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ θαη ηεο δηδαζθαιίαο. ζνλ αθνξά ζηε κνξθή ηνπ, ην θχιιν ειέγρνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο: ζχληνκεο απάληεζεο ή αλάπηπμεο αληηθεηκεληθνχ ηχπνπ πνιιαπιήο επηινγήο δηαδεπθηηθήο απάληεζεο ( - Λ) ζπκπιήξσζεο θελνχ Φύλλο Ανάθεζηρ Επγαζίαρ θνπφο ηνπ θχιινπ αλάζεζεο εξγαζίαο είλαη ε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ καζεηψλ (αηνκηθά ή νκαδηθά). ζνλ αθνξά ζηε κνξθή ηνπ, ην θχιιν αλάζεζεο εξγαζίαο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζαθείο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο θαη γηα ην ρξφλν παξάδνζεο θαη κπνξεί λα απνζθνπεί ζε:

19 2. ΥΔΓΗΑΜΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 15 πιινγή ζηνηρείσλ ρεδηαζκφ ή θαηαζθεπή έξγσλ Δθηέιεζε εθαξκνγψλ.

20

21 17 3 ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΑ ΥΔΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ε θαζέλα απφ ηα ππνθεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδεηαη ε νξγάλσζε θαη ε ζρεδίαζε ησλ έμη (6) δηδαθηηθψλ ελνηήησλ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Μεραλνινγίαο, πνπ πξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε θάζε ππνθεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην νινθιεξσκέλν ζρέδην καζήκαηνο κηαο δηδαθηηθήο ελφηεηαο θαη εηδηθφηεξα: Σν ζρέδην καζήκαηνο Σν θχιιν πιεξνθνξηψλ Οη δηαθάλεηεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ παξνπζίαζε ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο Σν θχιιν εθαξκνγήο Σν θχιιν ειέγρνπ θαη Σν θχιιν αλάζεζεο εξγαζίαο γηα ηελ επηιεγκέλε δηδαθηηθή ελφηεηα. Ζ επηινγή ησλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ δελ είλαη ηπραία, αιιά κεζνδεπκέλε, ψζηε λα ζρεδηαζηνχλ, νξγαλσζνχλ θαη παξνπζηαζηνχλ ηξία (3) νινθιεξσκέλα ζρέδηα ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ πιεξνθνξηώλ θαη ηξία (3) νινθιεξσκέλα ζρέδηα εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ πξάμεωλ κε ζηφρν ηελ πιεξφηεηα ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Οη δηδαθηηθέο ελφηεηεο πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ νινθιεξσκέλσλ ζρεδίσλ καζήκαηνο, κε ηε ζεηξά πνπ παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα, είλαη νη εμήο: Βελδηλνθηλεηήξεο Σέιεηα αέξηα Δλεξγεηηθή ππξνπξνζηαζία Δθθηλεηήο πλερνχο Ρεχκαηνο πζζσξεπηήο Μεηξεηηθά ξγαλα Οη ηξεηο πξψηεο δηδαθηηθέο ελφηεηεο είλαη πιεξνθνξίεο θαη νη ηξεηο επφκελεο πξάμεηο.

22

23 3. ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΑ ΥΔΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 19 1 ε Γηδαθηηθή Δλόηεηα: Βελδηλνθηλεηήξεο

24 20 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ε Γηδαθηηθή Δλόηεηα: Βελδηλνθηλεηήξεο ΥΔΓΗΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΧΟΛΕΙΟ: ΣΑΞΗ: Α ηάμε Μεραλνινγηθνχ Σνκέα, 1 νο θχθινο ΣΔΔ ΣΜΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΔΡΜΟΓΤΝΑΜΗΚΖ ΣΙΣΛΟ ΩΡΙΑΙΑ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΒΔΝΕΗΝΟΚΗΝΖΣΖΡΔ ΟΝ/ΜΟ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ: ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: ΚΟΠΟΗ: Γνώζειρ: 1. Ο καζεηήο λα νξίδεη έλαλ βελδηλνθηλεηήξα. 2. Ο καζεηήο λα πεξηγξάθεη ηα ζπνπδαηφηεξα ηκήκαηα ελφο βελδηλνθηλεηήξα. 3. Ο καζεηήο λα νξίδεη ην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο βελδηλνκεραλήο. 4. Ο καζεηήο λα νξίδεη ην ζεξκηθφ θχθιν. 5. Ο καζεηήο λα πεξηγξάθεη ην ζεξκηθφ θχθιν ηνπ Otto. Δεξιόηηηερ: 6. Ο καζεηήο λα δηαθξίλεη θαη λα πεξηγξάθεη ηηο θάζεηο ιεηηνπξγίαο ελφο ηεηξάρξνλνπ βελδηλνθηλεηήξα. 7. Ο καζεηήο λα ππνινγίδεη ην βαζκφ απφδνζεο ησλ βελδηλνθηλεηήξσλ. ηάζειρ: 8. Ο καζεηήο λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ βελδηλνκεραλψλ ζηηο κεραλνινγηθέο εθαξκνγέο. 5. ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ - ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Α. Ρνδάθνο Ν., ππξίδσλνο Π., Θεξκνδπλακηθή, Α ΣΔΔ Μεραλνινγηθνχ Σνκέα, 2008, ΟΔΓΒ. Β. Αιεμηάδεο Σ., Φνπληέαο,., ηνηρεία Θεξκνδπλακηθήο, Δθδ. Ίσλ, 3 ε εθδ. Γ. Παλεπηζηεκηαθέο ζεκεηψζεηο πξνζσπηθνχ αξρείνπ εθπαηδεπηηθνχ: «Θεξκνδπ λακηθή» Γ. Φσηνγξαθίεο, ηερληθέο πιεξνθνξίεο θαη ηερληθά άξζξα απφ ην δηαδίθηπν

25 3. ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΑ ΥΔΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΔΠΟΠΣΗΚΑ ΜΔΑ Πίλαθαο θαη καξθαδφξνη πίλαθα Γηαθάλεηεο θαη πξνηδέθηνξαο Φχιια πιεξνθνξηψλ, εθαξκνγήο, ειέγρνπ θαη αλάζεζεο εξγαζίαο Βίληεν, θσηνγξαθίεο 1. ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ [ 3 ] ΠΟΡΔΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Aθνχ μεθηλήζεη ε καζεζηαθή δηαδηθαζία, αλαθνηλψλσ φηη ζην κάζεκα ζα αζρνιεζνχκε κε έλα πνιχ ελδηαθέξνλ ζέκα, ην νπνίν φκσο δελ ζα απνθαιχςσ, αιιά ζα πξέπεη λα εληνπίζνπλ κφλνη ηνπο νη καζεηέο κέζα απφ ηηο θσηνγξαθίεο πνπ ζα ηνπο δείμσ. Αθφηνπ ηνπο θεληξίζσ ην ελδηαθέξνλ, παξνπζηάδσ ηηο θσηνγξαθίεο θαη θαζνδεγψ ηνπο καζεηέο ζην λα αλαθέξνπλ ιέμεηο- θιεηδηά, φπσο: βελδίλε, θίλεζε, θηλεηήξαο. Δπίζεο, πξνζπαζψ λα δψζσ έκθαζε ζηε ζεκαληηθφηεηα ησλ εθαξκνγψλ ησλ βελδηλνθηλεηήξσλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Σέινο, αλαθνηλψλσ ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο. 2. ΠΑΡΟΤΗΑΖ [ 22 ] ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ - ΒΑΘΜΗΓΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΜΔΑ 1. Οξηζκφο βελδηλνθηλεηήξα 2. Απαξίζκεζε θαη πεξηγξαθή θπξηφηεξσλ ηκεκάησλ βελδηλνθηλεηήξα 3. Οξηζκφο ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο βελδηλνθηλεηήξα 4. Γηάθξηζε θαη πεξηγξαθή θάζεσλ ιεηηνπξγίαο ηεηξάρξνλνπ βελδηλνθηλεηήξα 5. Οξηζκφο ζεξκηθνχ θχθινπ Γηάιεμε πδήηεζε πάλσ ζε απνξίεο Δπίδεημε ζε θσηνγξαθία πδήηεζε πάλσ ζε απνξίεο Γηάιεμε πδήηεζε πάλσ ζε απνξίεο Δπίδεημε ζε βίληεν πδήηεζε πάλσ ζε απνξίεο Γηάιεμε πδήηεζε πάλσ ζε απνξίεο Δπίδεημε ζε θσηνγξαθία Γηαθ. 4 Γηαθ. 5 (θσηνγξαθία) Γηαθ. 6 Γηαθ. 7 (βίληεν) Γηαθ. 8 Γηαθ. 9 (θσηνγ.) 6. Πεξηγξαθή ζεξκηθνχ θχθινπ Otto Γηάιεμε Δπίδεημε ζε βίληεν πδήηεζε πάλσ ζε απνξίεο Γηαθ. 9 (πίλαθαο) Γηαθ. 10 (βίληεν) 7. Τπνινγηζκφο ζεξκηθνχ βαζκνχ απφδνζεο βελδηλνθηλεηήξα Γηάιεμε Γηαθάλεηα 11

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Δηδαθηηθέο Τερληθέο. Επηκέιεηα θεηκέλνπ Ιωάλλα Μπέιινπ, Σρνιηθή Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο Ν. Ιωαλλίλωλ & Άξηαο

Δηδαθηηθέο Τερληθέο. Επηκέιεηα θεηκέλνπ Ιωάλλα Μπέιινπ, Σρνιηθή Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο Ν. Ιωαλλίλωλ & Άξηαο Δηδαθηηθέο Τερληθέο Έλα θείκελν βαζηζκέλν ζην επηκνξθσηηθφ πιηθφ ηνπ έξγνπ «Τινπνίεζε επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ - επηκνξθσηψλ πιεξνθνξηθήο», Πάηξα, 2008, (http://edu19-20.cti.gr/) Επηκέιεηα θεηκέλνπ Ιωάλλα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Ηλεκτρονικέσ ςημειώςεισ για φοιτητέσ Δπηθ. Καζεγεηήο Αιηβίδνο νθφο Παηδαγσγηθφ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΛΙΔΣ. Σπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

ΜΗΛΙΔΣ. Σπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: ΜΗΛΙΔΣ Έλαο αγξόηεο ζέιεη λα θπηέςεη κειηέο ζε ζεηξέο θαη ζε ηεηξάγσλν ζρήκα. Σθέθηεηαη λα πξνζηαηέςεη ηηο κειηέο από ηνλ αέξα, πεξηθξάδνληάο ηηο κε θππαξίζζηα. Σηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα βιέπνπκε ηε δηάηαμε

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα