ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ."

Transcript

1 ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της εταιρείας, τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή της απόφασης 9/459/ του Σ της ΕΚ όπως τροποιήθηκε µε την 9/572/23/12/2010, 26/606/ & 28/606/ αποφάσεις του Σ της ΕΚ. Ηµεροµηνία Αναφοράς : ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Βαλαωρίτου 15, ΑΘΗΝΑ Page 1 of 24

2 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων H εταιρεία προβαίνει σε δηµοσιοποιήσεις οι οποίες περιλαµβάνουν πληροφορίες σχετικά µε τη διάρθρωση των ιδίων κεφαλαίων της, την κεφαλαιακή της επάρκεια, τα είδη των κινδύνων που αναλαµβάνει και τις διαδικασίες αξιολόγησης και διαχείρισής τους. Σκοπός των δηµοσιοποιήσεων είναι η συµµόρφωση της εταιρείας µε το υπάρχων θεσµικό και εποπτικό πλαίσιο. Οι στόχοι και οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας παρουσιάζονται στις παρακάτω ενότητες Στην κάθε µία από τις ενότητες γίνεται ξεχωριστή αναφορά για τις κατηγορίες κινδύνου που αντιµετωπίζει η Εταιρία. Όπου δεν υπάρχει ξεχωριστή αναφορά σε συγκεκριµένη κατηγορία κινδύνου, θα πρέπει να θεωρείται ότι τα αναφερόµενα στη συγκεκριµένη ενότητα αφορούν εξίσου το σύνολο των κινδύνων που αφορούν την Εταιρία Στρατηγικές και διαδικασίες για τη διαχείριση των κινδύνων Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την εκθέτουν σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, ενδεικτικά σε : πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς, λειτουργικό κίνδυνο, συναλλαγµατικό κίνδυνο, κίνδυνο υπερβολικής µόχλευσης επιτοκιακό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Η γενική πολιτική διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας εστιάζεται στην αβεβαιότητα των χρηµατοοικονοµικών αγορών και αποσκοπεί στην διατήρηση µιας ισχυρής κεφαλαιακής βάσης και την µείωση της αρνητικής επίδρασης των κινδύνων στην χρηµατοοικονοµική κατάσταση της Εταιρείας. Η κεφαλαιακή επάρκεια της εταιρείας εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως ορίζεται στον ν.4261/2014, στον κανονισµό ΕΕ 575/2013 και στις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η εταιρεία υποβάλλει σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ανά τρίµηνο προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αναλυτικά στοιχεία για την κεφαλαιακή της επάρκεια. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας συγκρίνει τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας µε το σταθµισµένο ποσό ανοίγµατος έναντι των κινδύνων αγοράς, πιστωτικού και λειτουργικού. Την , ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρίας υπολογίστηκε σε 83,05 %, πολύ υψηλότερος σε σύγκριση µε το ελάχιστο όριο του 8% που απαιτείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς : ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Βαλαωρίτου 15, ΑΘΗΝΑ Page 2 of 24

3 Εποπτικά Ιδια Κεφάλαια 1, Σταθµισµένο ποσό ανοίγµατος για κίνδυνο αγοράς Σταθµισµένο ποσό ανοίγµατος για πιστωτικό κίνδυνο 1, Σταθµισµένο ποσό ανοίγµατος για λειτουργικό κίνδυνο είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας % Ειδικότερα, οι αρχές διαχείρισης ως προς κάθε επιµέρους κίνδυνο, είναι οι ακόλουθες: Πιστωτικός κίνδυνος Αφορά τον κίνδυνο το αντισυµβαλλόµενο µέρος να αδυνατεί να εξοφλήσει τα οφειλόµενα ποσά όταν αυτά γίνουν απαιτητά από την εταιρεία. Τέτοιο κίνδυνο δηµιουργούν τα εντός και εκτός ισολογισµού στοιχεία της ΕΠΕΥ. Ενδεικτικά, αναφέρουµε τις απαιτήσεις-ανοίγµατα έναντι κεντρικών κυβερνήσεων, έναντι ιδρυµάτων, έναντι επιχειρήσεων, πελατών λιανικής και λοιπά ανοίγµατα. Για τα χαρακτηριστικά της εταιρείας, ο µεγαλύτερος πιστωτικός κίνδυνος αφορά τα χρεωστικά υπόλοιπα των αντισυµβαλλόµενων επενδυτών για τους οποίους η εταιρεία διενεργεί χρηµατιστηριακές συναλλαγές και είναι και εκκαθαριστικό µέλος. Μετά την διενέργεια των συναλλαγών αυτών, ενδέχεται ο επενδυτής για τον οποίο η εταιρεία εκτέλεσε την συναλλαγή χωρίς προκαταβολή του τιµήµατος, να µην αποστείλει οδηγίες διακανονισµού ή χρήµατα µέχρι την Τ+2, µε αποτέλεσµα την αθέτηση εκκαθάρισης της συναλλαγής του (default). Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει η εταιρεία, εφόσον λειτουργεί ως εκκαθαριστικό µέλος, να διακανονίσει την συναλλαγή από τα ίδια διαθέσιµά της.προβλέψεις αποµείωσης αναγνωρίζονται για ζηµίες που έχουν πραγµατοποιηθεί κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Η ιοίκηση της Εταιρίας διαχειρίζεται προσεκτικά την έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο, στα πλαίσια και των κανονιστικών αποφάσεων της εποπτικής αρχής (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς). Για την µείωση του πιστωτικού κινδύνου, λαµβάνονται υπόψη η πιστοληπτική ικανότητα του αντισυµβαλλόµενου, ο κίνδυνος της χώρας αλλά και ο τοµέας της οικονοµίας στον οποίο δραστηριοποιείται, καθώς και ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του. Η εταιρία προκειµένου να µετρήσει την κεφαλαιακή απαίτηση πιστωτικού κινδύνου, χρησιµοποιεί την τυποποιηµένη µέθοδο της 3/459/ Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την 3/572/ , την 29/606/ και τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Με βάση την τυποποιηµένη µέθοδο, τα ανοίγµατα κατατάσσονται αρχικά σε κάποια από τις κατηγορίες που απαριθµούνται στο άρθρο 3 της απόφασης 3/459/ , και ακολούθως πολλαπλασιάζονται µε τον αντίστοιχο συντελεστή στάθµισης κινδύνου του άρθρου 5 της ίδιας απόφασης. Παράλληλα χρησιµοποιούνται και οι αξιολογήσεις εξωτερικών πιστοληπτικών οίκων αξιολόγησης (ΕΟΠΑ). Το άθροισµα των γινοµένων αυτών, σταθµίζεται µε συντελεστή 8%, και αποτελεί την συνολική κεφαλαιακή απαίτηση για τον πιστωτικό κίνδυνο. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Βαλαωρίτου 15, ΑΘΗΝΑ Page 3 of 24

4 Η εταιρεία δεν παρέχει πιστώσεις ή δάνεια προς πελάτες της για διενέργεια συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα (on margin), και ως εκ τούτου δεν υφίσταται υπολειπόµενος κίνδυνος από την χρήση τεχνικών µείωσης κινδύνου. Επιπλέον, σύµφωνα µε το Ν. 2843/2000, το άρθρο 10 του Νόµου 4141/2013 και τις αποφάσεις αριθµ. 2/363/ και 8/370/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, πρέπει µέχρι το πέρας του Τ + 2, ο πελάτης να έχει εξοφλήσει το τίµηµα της αγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση το µέλος του Χ.Α βάσει της νοµοθεσίας, προβαίνει σε αναγκαστική εκποίηση χαρτοφυλακίου του υπερήµερου πελάτη την ηµέρα Τ Κίνδυνος αγοράς Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο αγοράς. Ο κίνδυνος αγοράς προκύπτει από τις ανοικτές θέσεις που υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών της Εταιρίας, και αφορούν θέσεις σε χρηµατοπιστωτικά µέσα ή/και παράγωγα προϊόντα που διαπραγµατεύονται στην οργανωµένη αγορά του Χ.Α. Οι µεταβολές στις τιµές αυτών των προϊόντων, µπορούν να προκαλέσουν ζηµίες στην εταιρεία και κεφαλαιακή απαίτηση. Το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών αποτιµάται καθηµερινά στις τιµές κλεισίµατος των αγορών που διαπραγµατεύονται τα προιόντα, ελέγχεται ως προς την τήρηση του καθορισµένου ορίου κινδύνου αγοράς και καθηµερινά γνωστοποιείται από την µονάδα διαχείρισης κινδύνου στην ιοίκηση. Για την µέτρηση του κινδύνου αγοράς, η εταιρεία χρησιµοποιεί την τυποποιηµένη µέθοδο, όπως αυτή περιγράφεται στην Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/459/ όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει µε την 27/606/ Σύµφωνα µε αυτή την µέθοδο, αθροίζονται οι καθαρές και αρνητικές θέσεις στο ίδιο χρηµατοπιστωτικό µέσο, και το άθροισµά τους το οποίο ονοµάζεται µεικτή θέση πολλαπλασιάζεται µε τον συντελεστή ειδικού κινδύνου (για µετοχές µε 8%), ενώ η διαφορά των θετικών από τις αρνητικές θέσεις στο ίδιο χρηµατοπιστωτικό µέσο ονοµάζεται καθαρή θέση και πολλαπλασιάζεται µε συντελεστή γενικού κινδύνου (για µετοχές µε 8%). Η µέγιστη δυνητική ζηµιά που προκύπτει µε την τυποποιηµένη µέθοδο υπολογισµού του κινδύνου αγοράς, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα ,00 ευρώ, το οποίο αποτελεί και το συνολικό όριο κεφαλαιακής απαίτησης των θέσεων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών. Υπέρβαση ορίου µπορεί να γίνει σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µόνο κατόπιν γραπτής έγκρισης του Προέδρου.Σ. Η εταιρεία δεν διενεργεί διαπραγµάτευση για ίδιο λογαριασµό (παρ.1 γ του άρθρου 4 του ν.3606/2007), υπηρεσία η οποία ανακλήθηκε κατόπιν αιτήµατος της εταιρείας προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση.Σ. Ε.Κ.. 7/706/ ). Η εταιρεία δεν αναλαµβάνει κίνδυνο αγοράς από αναδοχή ή τοποθέτηση χρηµατοπιστωτικών µέσων µε δέσµευση ανάληψης (παρ.1 στ του άρθρου 4 του ν.3606/2007), υπηρεσία η οποία ανακλήθηκε κατόπιν αιτήµατος της εταιρείας Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση.Σ. Ε.Κ. 7/706/ ). ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Βαλαωρίτου 15, ΑΘΗΝΑ Page 4 of 24

5 Συναλλαγµατικός κίνδυνος Οι συναλλαγές της εταιρείας µε τους πελάτες της γίνονται σε Ευρώ. Τυχόν βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της σε ξένο νόµισµα αφορούν συναλλαγές µε προµηθευτές, των οποίων το ποσό είναι πολύ µικρό και δεν επηρεάζει ουσιαστικά τη λειτουργία της ως παράγοντας συναλλαγµατικού κινδύνου Κίνδυνος επιτοκίου Την 31/12/2014 η εταιρεία δεν είχε Τραπεζικό δανεισµό. Τα λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και οι λοιπές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις δεν επηρεάζονται από τιµές κυµαινόµενων επιτοκίων Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται µε την ενδεχόµενη αδυναµία της εταιρείας να εκπληρώσει τις χρηµατοοικονοµικές της υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν απαιτητές. Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στην παρακολούθηση των περιόδων λήξης, µεταξύ των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. Ανά τρίµηνο συµπληρώνεται Πίνακας Ρευστότητας µε την κατάταξη των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε χρονικές ζώνες, και ο πίνακας αυτός υποβάλλεται µαζί µε τους πίνακες στοιχείων κεφαλαιακής επάρκειας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όπως προβλέπεται στην 1/459/ Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η εταιρεία θεσπίζει πολιτικές για τη µέτρηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας εντός κατάλληλων χρονικών διαστηµάτων, µεταξύ άλλων εντός της ηµέρας, προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι διατηρεί επαρκή επίπεδα αποθεµάτων ρευστότητας. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τοµέα της εκτέλεσης συναλλαγών σε µετοχές του Χ.Α. και εκτελεί και για λογαριασµό ξένων θεσµικών επενδυτών. Οι ξένοι θεσµικοί επενδυτές διενεργούν συναλλαγές για τελικό πελάτη τους, άγνωστο προς την εταιρεία, ο οποίος τηρεί τα χρηµατικά υπόλοιπα και υπόλοιπα τίτλων τους σε άγνωστο προς την εταιρεία θεµατοφύλακα. Αποτέλεσµα, η εταιρεία δεν µπορεί να βεβαιώσει την επάρκεια χρηµάτων και τίτλων πριν την διενέργεια συναλλαγών για ξένους θεσµικούς επενδυτές. Για τις συναλλαγές ξένων θεσµικών επενδυτών, για τις οποίες η εταιρεία ενεργεί µόνο ως µέλος διαπραγµάτευσης και όχι ως εκκαθαριστικό µέλος, δεν προκύπτει κίνδυνος για την εταιρεία, αφού για την εκκαθάριση και τον διακανονισµό της συναλλαγής υπόχρεο είναι το διάφορο εκκαθαριστικό µέλος. Εάν όµως ο ξένος θεσµικός επενδυτής, για τον οποίο η εταιρεία είναι διαπραγµατευτικό µέλος και µέλος εκκαθάρισης, δεν στείλει εµπρόθεσµα εντολές διακανονισµού στον θεµατοφύλακά του στην Ελλάδα ή αθετήσει την συναλλαγή του στο Τ+2, η συναλλαγή στο τέλος της ηµέρας Τ+2 θα πρέπει να διακανονιστεί υποχρεωτικά στο ΣΑΤ µε ίδια διαθέσιµα της εταιρείας, σε χρήµατα ή σε τίτλους (operational risk). Η εταιρεία παρακολουθεί αυτό τον βασικό κίνδυνο και φροντίζει να τηρεί επαρκή χρηµατικά διαθέσιµα. Μετά το πέρας του διακανονισµού της Τ+2, η εταιρεία έχει την δυνατότητα να ρευστοποιήσει την θέση που δηµιουργήθηκε στον ίδιο λογαριασµό της, unwind trade, µε διενέργεια αντίθετης συναλλαγής (πακέτο αποκατάστασης µε τον πελάτη ή διενέργεια διµερούς ή πολυµερούς συναλλαγής στο Χ.Α.). ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Βαλαωρίτου 15, ΑΘΗΝΑ Page 5 of 24

6 Λόγω του αυξηµένου κινδύνου ρευστότητας που διατρέχει η εταιρεία από την εκκαθάριση των συναλλαγών ξένων θεσµικών επενδυτών, έχει θεσπίσει πολιτικές παρακολούθησης και συστήµατα µέτρησης των χρηµατορροών που προκύπτουν από στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού κινδύνου σε καθηµερινή βάση. Ως βασική πολιτική η εταιρεία τηρεί τα ίδια χρηµατικά της διαθέσιµα σε ηµεδαπά τραπεζικά ιδρύµατα και απαιτητά εντός ηµέρας (overnight) Λειτουργικός Κίνδυνος. Αφορά τις ζηµίες που µπορεί να υποστεί η εταιρεία, από λάθος διαδικασίες, πληροφοριακά συστήµατα ή ανθρώπινους χειρισµούς. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον λειτουργικό κίνδυνο µετριούνται σύµφωνα µε τη µέθοδο του Βασικού είκτη, όπως περιγράφεται στο άρθρο 4 της 6/459/ Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Κύριο συστατικό του λειτουργικού κινδύνου αποτελεί και η διασφάλιση µη χρήσης περιουσιακών στοιχείων πελατών διαχωρισµός και διάκριση των περιουσιακών στοιχείων των πελατών από αυτά της Εταιρίας (segregation). Τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών, σε χρήµατα και τίτλους, τηρούνται σε διακριτούς τραπεζικούς λογαριασµούς πελατείας και λογαριασµούς άυλων τίτλων από αυτούς της ίδιας της εταιρείας. Επιπλέον σε καθηµερινή βάση εφαρµόζονται διαδικασίες και επαλήθευση του διαχωρισµού των περιουσιακών στοιχείων των πελατών. Η διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας της εταιρείας είναι απαραίτητη στην παροχή και διεκπεραίωση των υπηρεσιών της. Ως εκ τούτου, η εταιρεία αξιολογεί την σχέση δαπάνης και ζηµίας που µπορεί να προκύψει από αστοχία συστηµάτων ή εξωτερικών παραγόντων. Για τον σκοπό αυτό η εταιρεία διατηρεί εφεδρικές γραµµές επικοινωνίας και εξοπλισµό για τα κρίσιµα σηµεία των εργασιών της Κίνδυνος ρευστότητας θέσεων (Asset liquidity risk). Αφορά τον κίνδυνο η εταιρία να µην µπορεί να ρευστοποιήσει θέσεις του ιδίου χαρτοφυλακίου της όταν χρειάζεται, λόγω έλλειψης συναλλαγών στην αγορά στην οποία διαπραγµατεύεται το προϊόν. Για την µείωση του κινδύνου ρευστότητας θέσεων, η εταιρεία επενδύει µόνο σε χρηµατοπιστωτικά µέσα που διαπραγµατεύονται στην οργανωµένη αγορά του Χ.Α., και σε καµία περίπτωση δεν λαµβάνει θέση σε χρεόγραφα που διαπραγµατεύονται µόνο εκτός οργανωµένης αγοράς, προϊόντα OTC Κίνδυνος Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων (Μ.Χ.Α.) Η εταιρεία παρακολουθεί σε καθηµερινή βάση απαιτήσεις έναντι πελατών η οµάδων συνδεδεµένων πελατών (ή που προκύπτουν από το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών της), προκειµένου να εντοπίσει εάν υπερβαίνουν το 10% των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της (Μεγάλα Χρηµατοδοτικά Ανοίγµατα-ΜΧΑ). Η ΕΠΕΥ γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα χρηµατοδοτικά της ανοίγµατα ΜΧΑ,σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 6 της απόφασης Ε.Κ. 1/459/ όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την 1/572/ Κάθε τρίµηνο αποστέλλονται προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναλυτικά όλα τα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα που υπερβαίνουν το 10% των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας σύµφωνα µε την παρ.7 Αρθ. 6 Απόφ.ΕΚ 1/459/ , όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 1/572/ Παράλληλα γνωστοποιείται ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Βαλαωρίτου 15, ΑΘΗΝΑ Page 6 of 24

7 άµεσα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε χρηµατοδοτικό άνοιγµα το οποίο υπερβαίνει τα όρια της παρ. 2 Αρθ. 4 Απόφ. ΕΚ 7/459/ , (όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 Άρθ. 4 της Απόφ.ΕΚ 7/572/ ), όπως ρητά επιβάλλεται από την διάταξη της παρ. 4 Αρθ. 4 Απόφ. ΕΚ 7/459/ υπό τη νέα αρίθµηση 3 του άρθρου 4 της Απόφ. ΕΚ 7/572/ Επιπλέον παρακολουθεί τα χρηµατοδοτικά της ανοίγµατα ώστε σε καµία περίπτωση να µην υπερβαίνουν τα όρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 της απόφασης Ε.Κ 7/459/ , όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 4 της απόφασης Ε.Κ 7/572/ Πιστωτικός κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου. Αφορά τον κίνδυνο ζηµίας σε περίπτωση που ο αντισυµβαλλόµενος σε µία συναλλαγή, counterparty, αθετήσει τις υποχρεώσεις του για τον διακανονισµό της συναλλαγής. Η εταιρεία, συναλλάσσεται µόνο σε προϊόντα που διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη αγορά στην οποία οι συναλλαγές εγγυώνται από Κεντρικό αντισυµβαλλόµενο και τα εκκαθαριστικά µέλη. Συνεπώς δεν διατρέχει κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου για τις συναλλαγές της. Επιπλέον η εταιρεία δεν συνάπτει συναλλαγές του άρθρου 1 της 5/459/ Απόφασης Ε.Κ., ήτοι εξω-χρηµατιστηριακές συναλλαγές επί παραγώγων, συναλλαγές χρηµατοδότησης τίτλων, και µακράς προθεσµίας διακανονισµού. Επιπλέον, η εταιρία δεν διενεργεί συναλλαγές δανεισµού περιθωρίου ασφάλισης προς πελάτες της για την αγορά µετοχών στο Χ.Α., on margin, και δεν έχει ζητήσει την αδειοδότηση της υπηρεσίας από την Ε.Κ Κίνδυνος συγκέντρωσης. Αφορά τον κίνδυνο από ανοίγµατα έναντι µεµονωµένων αντισυµβαλλοµένων, οµάδων συνδεδεµένων αντισυµβαλλοµένων, και αντισυµβαλλοµένων στον ίδιο οικονοµικό τοµέα ή γεωγραφική περιοχή. Ως συνέπεια της υψηλής συγκέντρωσης των θεσµικών επενδυτών στο σύνολο των ηµερήσιων συναλλαγών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία εκτελεί συναλλαγές στο Χ.Α. και για ξένους θεσµικούς επενδυτές. Προκειµένου να αντιµετωπίσει την συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε µικρό αριθµό ξένων επενδυτών, και τον κίνδυνο που αυτό συνεπάγεται, η εταιρεία συνάπτει επιχειρηµατικές σχέσεις µε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα τα οποία εποπτεύονται από τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής τους. Καθηµερινά εκτυπώνονται τα χρηµατικά υπόλοιπα ανά συνδεδεµένη οµάδα πελατών που αφορούν µη εκκαθαρισµένες συναλλαγές τριηµέρου. Με βάση αυτή την κατάσταση, και για τους πελάτες που η εταιρεία ενεργεί ως εκκαθαριστικό µέλος υπολογίζονται οι ανάγκες σε ρευστότητα που ενδεχοµένως θα έχει η εταιρία, και το άνοιγµα στο οποίο θα εκτεθεί, εάν η οµάδα πελατών αθετήσει τον διακανονισµό του συνόλου των συναλλαγών της για κάθε ηµέρα εκκαθάρισης Κίνδυνος κεφαλαίων. Τα Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια της εταιρίας αποτελούνται µόνο από Βασικά Ίδια Κεφάλαια (core Tier 1). Σε περίπτωση που ο είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας, µειωθεί κάτω του 15%, το Τµήµα ιαχείρισης Κινδύνων σε συνεργασία µε τον Εσωτερικό Ελεγκτή της εταιρίας, ερευνούν τις αιτίες µείωσης του είκτη, και υποβάλλουν σχετική αναφορά προς τούτο στο.σ. της εταιρίας, προκειµένου να ληφθούν µέτρα ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Βαλαωρίτου 15, ΑΘΗΝΑ Page 7 of 24

8 Νοµικός Κίνδυνος. Αφορά τον κίνδυνο κάποιες από τις διαδικασίες της εταιρείας, να µην είναι σύµφωνες µε το Θεσµικό πλαίσιο των Νόµων και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, µε αποτέλεσµα η εταιρεία να εκτεθεί σε κινδύνους µη συµµόρφωσης και ενδεχόµενες χρηµατικές και ποινικές συνέπειες. Στην εταιρεία λειτουργεί ανεξάρτητο τµήµα Κανονιστικής Συµµόρφωσης, Compliance Officer, ευθύνη του οποίου είναι η ενηµέρωση των στελεχών της εταιρείας στις αλλαγές του θεσµικού πλαισίου καθώς και η συνεργασία µε τους εκάστοτε υπεύθυνους των τµηµάτων προκειµένου να προσαρµόζονται οι εργασίες και τα controls της εταιρείας στις εκάστοτε αλλαγές του θεσµικού πλαισίου Κίνδυνος κερδοφορίας. Αφορά τον κίνδυνο µείωσης της κερδοφορίας από παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν το σύνολο των εργασιών της επιχείρησης. Το τµήµα Οικονοµικής ιεύθυνσης υπολογίζει ανά µήνα τα οικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρίας και αναλύει την δοµή των λειτουργικών εσόδων και εξόδων της εταιρίας ανά κλάδο δραστηριότητας. Η ανάλυση αυτή τηρείται σε φύλλο εργασίας, και µαζί µε τα στατιστικά των συναλλαγών, υποβάλλεται σε µηνιαία βάση προς τον Πρόεδρο του.σ. Λόγω του υψηλού βαθµού συγκέντρωσης των συναλλαγών στην κατηγορία των θεσµικών επενδυτών, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι αναµενόµενο η κερδοφορία της επιχείρησης να παρουσιάζει µεγάλο βαθµό εξάρτησης από έναν µικρό αριθµό πελατών, και συνεπώς να υπάρχει πολύ αυξηµένος κίνδυνος κερδοφορίας µε την αποχώρηση ή µείωση των συναλλαγών στο ΧΑ κάποιου από τους θεσµικούς επενδυτές Κίνδυνος Επιτοκίου θέσεων σε τιτλοποίηση. H εταιρεία δεν λαµβάνει θέσεις σε τιτλοποίηση και ως εκ τούτου δεν υφίσταται κεφαλαιακή απαίτηση για αυτό τον κίνδυνο από το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών της Πολιτική Αποδοχών. Η Εταιρεία διαθέτει πολιτικές και πρακτικές αποδοχών οι οποίες είναι συνεπείς και προάγουν την ορθή και αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων. Οι πολιτικές αυτές συνάδουν µε τις ισχύουσες κατά την κρινόµενη περίοδο κανονιστικές διατάξεις του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ιδιαίτερα της απόφασης 28/606/ προσαρµοσµένες στις συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες της Εταιρείας. Κατ αυτόν τον τρόπο, η Εταιρεία µας, ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, αµείβει µε σταθερές και συγκεκριµένες αποδοχές όλους τους υπαλλήλους και τα στελέχη της, περιλαµβανοµένων και αυτών που ασχολούνται µε την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της. Βασικός στόχος της πολιτικής αποδοχών της εταιρείας είναι να αποθαρρύνει την ανάληψη κινδύνων από το προσωπικό της εταιρείας που παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες και κατ επέκταση την αποτροπή αντίκτυπου στο προφίλ κινδύνου της εταιρείας από την επαγγελµατική δραστηριότητα των ως άνω προσώπων. Για τον λόγο αυτό η εταιρεία έχει θεσπίσει πολιτική αποδοχών προς τα στελέχη της η οποία είναι σταθερή και συγκεκριµένη και αποτέλεσµα κατά περίπτωση αποφάσεων της διοίκησης. Η Εταιρεία δεν παρέχει πρόσθετες µεταβλητές αποδοχές ή ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Βαλαωρίτου 15, ΑΘΗΝΑ Page 8 of 24

9 επιβραβεύσεις ή προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές προς τα παραπάνω στελέχη της, οι οποίες να συνδέονται µε το ύψος συναλλαγών των πελατών ή την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων πωλήσεων, όσον αφορά την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της και ως εκ τούτου δεν υφίσταται ο κίνδυνος η πολιτική αποδοχών της εταιρείας να αποβεί σε βάρος των πελατών ή στην κεφαλαιακή επάρκεια της εταιρείας. Στο πνεύµα αυτό, δεν υφίστανται εργασιακοί όροι, στις ισχύουσες εργασιακές συµβάσεις του παραπάνω προσωπικού µε την Εταιρεία, ή άλλοι όροι ή συµφωνίες, στους οποίους να θεσπίζονται τυχόν ποιοτικά κριτήρια τα οποία λαµβάνονται υπόψη για την επιβράβευση, οικονοµική ή όχι, του προσωπικού, καθώς και ο τρόπος παρακολούθησής τους. εν υφίσταται ποσοστό πρόσθετων µεταβλητών αποδοχών σε σχέση µε το σύνολο των αποδοχών για το προσωπικό που ασχολείται µε την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή που η αµοιβή του συνδέεται µε συγκεκριµένους στόχους. Ακόµη, δεν υφίσταται κριτήριο ή διαδικασία επιβράβευσης οποιουδήποτε υπαλλήλου της Εταιρείας σε συνάρτηση µε στόχους πωλήσεων. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι δεν προκύπτουν επιπλέον κεφαλαιακές απαιτήσεις για την κάλυψη πιθανών κινδύνων από την πολιτική αποδοχών που εφαρµόζει η εταιρεία. Oι αµοιβές πού έλαβαν κατά τη διάρκεια του 2014 ο Πρόεδρος και τα µέλη του.σ. δηµοσιοποιούνται στα ετήσια οικονοµικά αποτελέσµατα για τη χρήση έτους 2014, δεδοµένων του µη µεγάλου µεγέθους και της έλλειψης πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων της ΕΠΕΥ Κίνδυνος φήµης. Η Εταιρία έχει έκθεση σε κίνδυνο φήµης, λόγω του είδους των πελατών µε τους οποίους συναλλάσσεται (π.χ. θεσµικοί επενδυτές εξωτερικού οι οποίοι λόγω της ιδιότητάς τους αυτής είναι ευαίσθητοι σε ζητήµατα φήµης των επιχειρήσεων που επιλέγουν), στην περίπτωση κατά την οποία τυχόν αρνητική φήµη (είτε βάσιµη είτε αβάσιµη) µπορεί να µειώσει τον όγκο εργασιών της. Ο κίνδυνος αυτός ωστόσο εκτιµάται ότι είναι περιορισµένος λόγω του ιδιαίτερα θετικού παρελθόντος της Εταιρίας και λόγω των καλών σχέσεων που αναπτύσσει µε τους πελάτες της. Ως µέτρο για την περιστολή και εν γένει αντιµετώπιση του κινδύνου αυτού, ορίζεται η παρακάτω διαδικασία: Οι υπεύθυνοι κανονιστικής συµµόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων παρακολουθούν σε καθηµερινή βάση την επικαιρότητα προκειµένου να εντοπίζονται τυχόν γεγονότα που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη φήµη της Εταιρίας. Στην περίπτωση κατά την οποία εντοπίζεται ενδεχόµενο αρνητικής δηµοσιότητας από τους παραπάνω υπευθύνους γίνεται έκτακτη αναφορά στο ιοικητικό Συµβούλιο, συνοδευόµενη από σχετική έκθεση του υπευθύνου διαχείρισης κινδύνων προκειµένου να εκτιµηθεί το µέγεθος των αναµενοµένων συνεπειών. Για την εκτίµηση αυτή, λαµβάνονται υπόψη ιδίως: το είδος της δηµοσιότητας και η αξιοπιστία του µέσου και του εκδότη (π.χ. τυχόν επιβολή ή επικείµενη επιβολή διοικητικής κύρωσης για παράβαση νοµοθεσίας, απλή φήµη, δηµοσιοποίηση καταγγελίας πελάτη, φήµη που αφορά την Εταιρία ή µόνο στέλεχος της εταιρίας ή εν γένει τις εταιρίες του χρηµατιστηριακού κλάδου, δηµοσίευση σε εφηµερίδα, διαδίκτυο, επίσηµη ιστοσελίδα, blog κλπ.) η βασιµότητα του περιεχοµένου της δηµοσιότητας και οι δυνατότητες ανατροπής και αποκατάστασης της φήµης της εταιρίας ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Βαλαωρίτου 15, ΑΘΗΝΑ Page 9 of 24

10 το συσχετισµό του περιεχοµένου της δηµοσιότητας µε τις παρεχόµενες από την Εταιρία υπηρεσίες, προκειµένου να σταθµισθεί κατά πόσον αυτή µπορεί να κλονίσει την εµπιστοσύνη των πελατών (π.χ. αν η δηµοσιότητα αφορά ζηµιωθέντα πελάτη ή αν αναφέρεται σε γεγονότα που δεν έχουν σχέση µε τον τρόπο εξυπηρέτησης των πελατών) Κίνδυνος στρατηγικής. Λόγω του γεγονότος ότι η Εταιρία δεν δραστηριοποιείται σηµαντικά σε επενδύσεις για ίδιο λογαριασµό, τυχόν κίνδυνος στρατηγικής, αφορά κατά κύριο λόγο τη δραστηριοποίησή της στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών προς τρίτους. Π.χ.: - στην περίπτωση κατά την οποία η Εταιρία στοχεύει σε ένα συγκεκριµένο είδος πελατών (π.χ. θεσµικοί επενδυτές) η δραστηριότητα των οποίων ενδέχεται να παρουσιάσει σηµαντική κάµψη ώστε να επηρεάζει τις δραστηριότητες της Εταιρίας, µε αποτέλεσµα να πρέπει να διαφοροποιηθεί η πελατειακή βάση της εταιρίας - στην περίπτωση κατά την οποία η Εταιρία δίνει έµφαση στην παροχή µίας συγκεκριµένης επενδυτικής υπηρεσίας η οποία βρίσκεται σε ύφεση, µε αποτέλεσµα να πρέπει να διαφοροποιηθεί η στρατηγική της ως προς την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Ως διαδικασία αντιµετώπισης του κινδύνου στρατηγικής ορίζεται η ακόλουθη: (α) Τακτική επισκόπηση της στρατηγικής της Εταιρίας : Το ιοικητικό Συµβούλιο τουλάχιστον µία φορά ανά έτος συζητά θέµατα στρατηγικής της Εταιρίας και ελέγχει το βαθµό αποτελεσµατικότητάς της και ενδεικνυόµενες αναθεωρήσεις της (όπως π.χ. η διαφοροποίηση των παρεχοµένων υπηρεσιών, η παύση τυχόν µη κερδοφόρων ή ζηµιογόνων δραστηριοτήτων, η διεύρυνση ή αλλαγή της πελατειακής της βάσης κλπ.). (β) Εντοπισµός εκτάκτων περιστατικών : Ο υπεύθυνος διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας είναι αρµόδιος για να ειδοποιεί το ιοικητικό Συµβούλιο στην περίπτωση κατά την οποία παρουσιάζονται έκτακτα περιστατικά από τα οποία προκύπτει ανάγκη αναθεώρησης της στρατηγικής της Εταιρίας (π.χ. µεγάλη µείωση του κύκλου εργασιών, εξελίξεις στο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία όπως π.χ. νοµοθετικές αλλαγές, οικονοµική κρίση κλπ.) Στην περίπτωση αυτή το ιοικητικό Συµβούλιο εξετάζει τα µέτρα που περιγράφονται ανωτέρω υπό (α) Εταιρική ιακυβέρνηση Σύµφωνα µε το Καταστατικό της (άρθρα 19 επόµενα) η Εταιρία διοικείται από ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως έξι (6) µέλη. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας για θητεία τριών ετών, που παρατείνεται αυτόµατα µέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση µετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όµως δεν µπορεί να υπερβεί την τετραετία. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να επανεκλεγούν. Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήµατα που αφορούν την Εταιρία µέσα ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Βαλαωρίτου 15, ΑΘΗΝΑ Page 10 of 24

11 στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, µε εξαίρεση εκείνα που σύµφωνα µε το νόµο ή το καταστατικό αυτό ανήκουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί, αποκλειστικά και µόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρµοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, µέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αναθέσεως. Πάντως οι αρµοδιότητες του ιοικητικού Συµβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του κωδ. ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας µέλους ή µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, τα υπόλοιπα µέλη µπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων µελών, µε την προϋπόθεση ότι ο αριθµός αυτών υπερβαίνει το ήµισυ των µελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα µέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Οµοίως, εάν µείνει κενή η θέση κάποιου µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου, λόγω παραίτησης, θανάτου ή από οποιονδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης, προτού να λήξει ο χρόνος της θητείας του, το ιοικητικό Συµβούλιο δύναται, εφόσον τα εναποµείναντα µέλη του είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέξει αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συµβούλου που αντικαθίσταται. Η πολιτική επιλογής των προσώπων προκειµένου να ορισθούν αυτά ως µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας καθορίζεται από τις κείµενες κανονιστικές διατάξεις. Συγκεκριµένα, για την επιλογή των µελών του.σ. της εταιρείας λήφθηκαν και λαµβάνονται διαρκώς υπόψη τα κριτήρια καταλληλότητας, όπως αυτά καθορίζονται από την απόφαση 4/452/ του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ιδιαίτερα αυτά που περιγράφονται στα άρθρα 2 έως και 5 της ανωτέρω απόφασης. Στην εταιρεία λειτουργούν ανεξάρτητες Μονάδες Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Εσωτερικού Ελέγχου. Η Μονάδα Κανονιστικής Συµµόρφωσης ελέγχει την κατάρτιση συµβάσεων µε υποψήφιους πελάτες ή προµηθευτές, την αποτροπή καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων µεταξύ των στελεχών της εταιρείας και των υπηρεσιών που αυτά παρέχουν προς τους πελάτες. Παράλληλα η Μονάδα µεριµνά για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής επάρκειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των στελεχών της που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες προς τους πελάτες. Παράλληλα, η µονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας έχει ως αποστολή την εξέταση και αξιολόγηση, σε συνεχή βάση α) της καταλληλότητας και αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων τα οποία χρησιµοποιεί η Εταιρία στο πλαίσιο της λειτουργίας της β) της καταλληλότητας και αποτελεσµατικότητας των µηχανισµών που χρησιµοποιούνται για τον εσωτερικό έλεγχο των δραστηριοτήτων της Εταιρίας γ) της καταλληλότητας και αποτελεσµατικότητας των ρυθµίσεων που θεσπίζει και εφαρµόζει η Εταιρία στο πλαίσιο της λειτουργίας της Πολιτική Συµµόρφωσης υποχρεώσεων δηµοσιοποίησης. Αφορά τις υποχρεώσεις δηµοσιοποίησης εποπτικών πληροφοριών περιλαµβάνει τις εσωτερικές διαδικασίες και ρυθµίσεις που ακολουθεί η Εταιρεία προκειµένου να τελεί σε συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις δηµοσιοποίησης εποπτικών πληροφοριών της απόφασης 9/459/ του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Βαλαωρίτου 15, ΑΘΗΝΑ Page 11 of 24

12 τροποποιήθηκε από την 9/572/ Αντικείµενο της Πολιτικής αποτελούν α) ο καθορισµός των απαραίτητων µέτρων και διαδικασιών για την επίτευξη της έγκαιρης και προσήκουσας δηµοσιοποίησης των στοιχείων που προβλέπονται από το παράρτηµα Ι της απόφασης 9/459/ του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και β) ο καθορισµός των απαραίτητων µέτρων και διαδικασιών για την αξιολόγηση της καταλληλότητας της επαλήθευσης και της συχνότητας των ως άνω δηµοσιοποιήσεων. Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει την αρµοδιότητα κατάρτισης, τροποποίησης και προσαρµογής της Πολιτικής συµµόρφωσης και είναι υπεύθυνο για την ακρίβεια των δηµοσιοποιήσεων καθώς και για την πληρότητα των διαδικασιών άντλησης, επεξεργασίας και παράθεσης των ζητούµενων πληροφοριών. Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης Κινδύνων της Εταιρίας είναι αρµόδιος για τον καθορισµό των πληροφοριών που πρέπει εκάστοτε να περιέχονται στη δηµοσιοποίηση εποπτικών πληροφοριών, βάσει του Παραρτήµατος Ι της απόφασης 9/459/ Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης Κινδύνων, σε συνεργασία µε το Λογιστήριο της Εταιρείας, ετοιµάζει κατάσταση στην οποία περιέχονται το σύνολο των αναγκαίων εποπτικών πληροφοριών προς δηµοσιοποίηση. Ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου είναι αρµόδιος για τον έλεγχο της έγκαιρης πραγµατοποίησης της δηµοσιοποίησης καθώς και για τον έλεγχο της πληρότητας του περιεχοµένου της. Τέλος ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συµµόρφωσης είναι αρµόδιος για τον έλεγχο και εντοπισµό τυχόν νέων ή πρόσθετων υποχρεώσεων της Εταιρίας, ως προς τη συχνότητα, τα µέσα και το περιεχόµενο των δηµοσιοποιήσεων. Σε κάθε τέτοια περίπτωση αναφέρει τα ευρήµατά του στο ιοικητικό Συµβούλιο, στον Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων και στον Υπεύθυνο Εσωτερικού Ελέγχου. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία δηµοσιοποιούνται το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας. Η δηµοσιοποίηση πραγµατοποιείται δια της ανάρτησης του σχετικού αρχείου στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στο διαδίκτυο Κίνδυνος υπερβολικής µόχλευσης Η εταιρεία προσδιορίζει και παρακολουθεί τον κίνδυνο υπερβολικής µόχλευσης, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 429 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και υποβάλλει ανά τρίµηνο προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τον µέσο όρο του δείκτη µόχλευσης των προηγούµενων τριών µηνών. Ως «µόχλευση» νοείται το σχετικό µέγεθος των στοιχείων ενεργητικού ενός ιδρύµατος, των υποχρεώσεων εκτός ισολογισµού και των ενδεχόµενων υποχρεώσεων προς πληρωµή, προς παράδοση ή προς παροχή εγγύησης, περιλαµβανοµένων των υποχρεώσεων από ληφθείσα χρηµατοδότηση, αναληφθείσες δεσµεύσεις, παράγωγα µέσα και συµφωνίες πώλησης και επαναγοράς, αλλά εξαιρουµένων των υποχρεώσεων που µπορούν να εκτελεστούν µόνο στο πλαίσιο της εκκαθάρισης ενός ιδρύµατος, συγκρινόµενα µε τα ίδια κεφάλαια του εν λόγω ιδρύµατος ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Βαλαωρίτου 15, ΑΘΗΝΑ Page 12 of 24

13 1.2. ιάρθρωση και οργάνωση αρµόδιου τµήµατος ή άλλων σχετικών µηχανισµών Σε συµµόρφωση µε την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/452/ «Οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των ΑΕΠΕΥ», στην Εταιρία λειτουργεί Τµήµα ιαχείρισης Κινδύνου, ανεξάρτητο από τις υπηρεσίες Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Εσωτερικού Ελέγχου. Η υπηρεσία ιαχείρισης Κινδύνων, µε βάση τα ανεκτά επίπεδα κινδύνου τα οποία αποφασίζει το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, είναι επιφορτισµένη µε τον : εντοπισµό και καταγραφή των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η εταιρία στο περιβάλλον λειτουργίας της και την αντίστοιχη ενηµέρωση του ιοικητικού Συµβουλίου την µέτρηση αυτών των κινδύνων ή, και σε περίπτωση που αυτοί δεν µπορούν να αξιολογηθούν µε ποσοτικά κριτήρια, γίνεται ποιοτική αξιολόγηση αυτών των κινδύνων την παρακολούθηση των Ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις από τους επιµέρους κινδύνους και να εξασφαλίζεται η υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής της εταιρίας Την υποβολή στοιχείων κεφαλαιακής επάρκειας και χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων, όπως αυτή προκύπτει από τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Έκταση και φύση των συστηµάτων αναφοράς και µέτρησης των κινδύνων Για την παρακολούθηση και µέτρηση των κινδύνων χρησιµοποιούνται µηχανογραφικά συστήµατα τα οποία παρακολουθούν σε πραγµατικό χρόνο τις θέσεις της εταιρείας σε χρηµατοπιστωτικά µέσα και τις απαιτήσεις έναντι ιδρυµάτων και πελατών. Η µεθοδολογία µέτρησης των κινδύνων γίνεται σύµφωνα µε την τυποποιηµένη µέθοδο, όπως αυτή ορίζεται στις αντίστοιχες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 2. Πεδίο εφαρµογής Οι δηµοσιοποιούµενες στο παρόν πληροφορίες αφορούν την ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η Εταιρία δεν έχει θυγατρικές εταιρίεςεπιχειρήσεις και δεν συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 3. Εποπτικά Ίδια κεφάλαια Συνοπτικές πληροφορίες για το είδος και τα κυριότερα χαρακτηριστικά όλων των κατηγοριών ιδίων κεφαλαίων καθώς και των επιµέρους συστατικών στοιχείων κάθε κατηγορίας που αναφέρονται στον Νόµο 4261/2014, στον κανονισµό ΕΕ 575/2013 και στις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Βαλαωρίτου 15, ΑΘΗΝΑ Page 13 of 24

14 Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ι Ι Ω Ν Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΩ Ν τη ς 3 1 /1 2/ 14 β ά σ ει ν /2 01 4, κα νο νι σ µ ο ύ Ε Ε 5 7 5/ κα ι τις σ χ ε τι κέ ς α π ο φ ά σ ει ς τ η ς Ε π ιτ ρ ο π ή ς Κ ε φ α λα ια γο ρ ά ς (π ο σά σ ε χιλ ιά δες Ε υ ρ ώ ) Α. Β α σ ικ ά Ίδ ια Κ εφ ά λ α ια Α.1 Κ ύ ρ ια σ το ιχε ία τω ν β α σ ικώ ν Ιδ ίω ν κ ε φ α λα ίω ν Α.1.α -Κ α ταβ ε βλ η µ έν ο Μ ετ ο χικ ό Κ εφ ά λ αιο (C E T 1 C ap ita l) 3, Α.1.β -Λ οιπ ά Α π οθ εµ α τ ικ ά 2, Α.1.γ -Α π οτε λ έσ µ α τα (Κ έρ δη /Ζ ηµ ίε ς) εις ν έον π ρ οη γ ο ύµ εν ω ν ετώ ν -2, Α.1.δ -Α π οτε λ έσ µ α τα π ερ ιόδ ου (κ έ ρδ η /ζη µ ίες ) Α.1.ε - ικ α ιώµ α τα µε ιοψ ηφ ίας (σ τ ην π ερ ίπ τω σ η τ ω ν εν ο π οιη µ έν ω ν ιδίω ν κ εφ αλ α ίω ν ) Σ ύ ν ο λο Α 1 1, Α.2 Π ρ ό σ θ ετα σ το ιχ ε ία τω ν β α σικ ώ ν Ιδ ίω ν κε φ α λ α ίω ν -Υ β ριδ ικ οί τίτλ ο ι εκ δ όσ ε ω ς θ υγ α τρ ικ ών ετα ιρ ιώ ν τη ς ΕΠ Ε Υ π ο υ κ α τό π ιν ε ιδικ ή ς έγ κ ρ ισ ης τη ς Ε π ιρ οπ ή ς Κ εφ α λ αια γ ο ρά ς π ερ ιλ α µβ ά ν ον τα ι σ τα β ασ ικ ά ίδ ια κ ε φά λ α ια σ ε εν ο π οιη µ έν η ή/κ α ι α το µ ικ ή β ά σ η Σ ύ ν ο λο Α Α.3 Α φ α ιρ ε τικά σ το ιχ ε ία Β α σικ ώ ν Ιδ ίω ν Κ ε φ α λ α ίω ν Α.3.α -Λ οιπ ά ά υλ α π ά γ ια Α.3.β -Η θ ετικ ή δια φο ρ ά α π ο τίµη σ η ς σ την εύ λ ογ η αξ ία (σ ε δ ια ρκ ή β άσ η) τω ν ά υλ ω ν π ερ ιου σ ια κ ώ ν σ τοιχε ίω ν Α.3.γ -Α ν α βα λ λ ό µ εν ες φο ρ ολ ο γ ικ ές α π αιτή σ εις π ο υ β ασ ίζο ν ται σ τη ν µ ελ λ ο ν τικ ή κ ερ δ οφ ορ ία Σ ύ ν ο λο Α Σ ύ νο λ ο Β α σ ικώ ν Ιδ ίω ν Κ εφ α λα ίω ν (Α 1 + Α 2- Α 3) 1, Σ ύ ν ο λο α φ α ιρ ετικ ώ ν στο ιχ ε ίω ν Σ υ µ π λ η ρ ω µ α τ ικ ά Ιδια Κ εφ ά λ α ια για κ ά λ υ ψ η κ ιν δ ύ ν ο υ α γ ο ρ ά ς - ά ν εια µε ιω µέ ν ης εξ α σ φά λ ισ η ς β ρ α χυπ ρ όθ εσ µ η ς δ ιά ρκ ε ια ς Σ ύ ν ο λο Σ υ µ π λη ρ ω µ α τικώ ν Ι.Κ για κ ά λυ ψ η κ ιν δ ύ ν ο υ α γ ο ρ ά ς Ε Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ι ΙΩ Ν Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΩ Ν [ Α 1 + Α 2 -Α 3 + 1, Ύψος κεφαλαιακών απαιτήσεων Παρακάτω εκτίθενται πληροφορίες σχετικά µε το ύψος των κεφαλαιακών απαιτήσεων της Εταιρίας 4.1. Περίληψη της εφαρµοζόµενης µεθόδου για την εκτίµηση της επάρκειας των ιδίων κεφαλαίων που η Εταιρία θεωρεί κατάλληλα για την κάλυψη των κινδύνων από τις τρέχουσες και µελλοντικές δραστηριότητές της κατά το Άρθρο 73 του Ν.3601/200, όπως ορίζονται στον ν.4261/2014, στον κανονισµό ΕΕ 575/2013 και στις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Η Εταιρία υπολογίζει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι των κινδύνων που αναλαµβάνει, σύµφωνα µε τις Αποφάσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Βαλαωρίτου 15, ΑΘΗΝΑ Page 14 of 24

15 3/459/ για τον πιστωτικό κίνδυνο µε την τυποποιηµένη προσέγγιση, 4/459/ για τον κίνδυνο αγοράς, 5/459/ για τον κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου και 6/459/ για τον λειτουργικό κίνδυνο, όπως σήµερα ισχύουν. Επιπλέον υπολογίζει και προσαύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για την κάλυψη των υπολοίπων κινδύνων οι οποίοι δεν αναφέρονται στις ως άνω Αποφάσεις αλλά η εταιρεία ενδέχεται να εκτεθεί (ενδεικτικά Κίνδυνος Συγκέντρωσης, Κίνδυνος Ρευστότητας, Κίνδυνος ιακανονισµού) Την , το σταθµισµένο ποσό ανοίγµατος για πιστωτικό κίνδυνο, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την Τυποποιηµένη Προσέγγιση», είναι ίσο µε 1.270,13 χιλιάδες ευρώ. 4.3 Το σταθµισµένο ποσό ανοίγµατος για τον κίνδυνο αγοράς, σύµφωνα µε την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς» ανέρχονταν την σε 140,40 χιλιάδες ευρώ. Τα σταθµισµένα ποσά ανοίγµατος της , αναφέρονται χωριστά για κάθε κίνδυνο αγοράς. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ (σε χιλ.ευρώ) 1. ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ/ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Μ.Χ.Α Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του πιστωτικού κινδύνου αντισυµβαλλοµένου, σύµφωνα µε την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/459/ «Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυµβαλλοµένου» ανέρχονται την σε µηδέν ευρώ Το συνολικό ποσό σταθµισµένου ανοίγµατος για λειτουργικό κίνδυνο ανέρχονταν την σε 566,42 χιλιάδες ευρώ, και υπολογίστηκε σύµφωνα µε την µέθοδο του Βασικού είκτη όπως περιγράφεται στην Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6/459/ «Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έναντι του Λειτουργικού Κινδύνου». ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Βαλαωρίτου 15, ΑΘΗΝΑ Page 15 of 24

16 5. Πιστωτικός κίνδυνος 5.1. Γενικές πληροφορίες για τον πιστωτικό κίνδυνο Ορισµοί, για λογιστικούς σκοπούς α) των απαιτήσεων και λοιπών ανοιγµάτων σε καθυστέρηση και β) των επισφαλών απαιτήσεων. Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, η οποία συµπίπτει µε την ονοµαστική αξία. Οι ζηµίες αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) καταχωρούνται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµίας αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών. Το ποσό της ζηµίας αποµείωσης καταχωρείται στα αποτελέσµατα Περιγραφή των προσεγγίσεων και των µεθόδων που χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό των προσαρµογών της αξίας των ανοιγµάτων και των προβλέψεων. Η µεθοδολογία και οι υποθέσεις που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του ποσού και της χρονικής στιγµής των µελλοντικών ταµιακών ροών, επανεξετάζονται περιοδικά, ώστε να µειώνουν οποιεσδήποτε διαφορές µεταξύ των εκτιµήσεων για ζηµίες και της πραγµατικής εµπειρίας ζηµιών. Η Εταιρεία εξετάζει διαρκώς τα χρεωστικά υπόλοιπα των πελατών για να αξιολογήσει κατά πόσο έχουν υποστεί αποµείωση. Για να προσδιορίσει αν πρέπει να αναγνωριστεί στην κατάσταση αποτελεσµάτων ζηµία αποµείωσης, η Εταιρεία, κατά την κρίση της, εξετάζει κατά πόσο υπάρχουν ενδείξεις που να καταδεικνύουν ότι υπάρχει προσδιορίσιµη µείωση στις αναµενόµενες ταµιακές ροές από ένα χαρτοφυλάκιο πελατών, πριν η µείωση µπορέσει να συσχετιστεί µε ένα συγκεκριµένο υπόλοιπο πελάτη του χαρτοφυλακίου. Τέτοια ένδειξη δυνατόν να περιλαµβάνει δεδοµένα που παρατηρήθηκαν και υποδηλώνουν ότι υπήρξε αρνητική διαφοροποίηση στη δυνατότητα αποπληρωµής από την οµάδα των πιστούχων, ή στις εθνικές ή τοπικές οικονοµικές συνθήκες, που σχετίζονται µε αθετήσεις υποχρεώσεων έναντι οµάδας περιουσιακών στοιχείων. Η Εταιρία χρησιµοποιεί εκτιµήσεις, που βασίζονται στην ιστορική εµπειρία ζηµιών από περιουσιακά στοιχεία µε παρόµοια χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου, και παρόµοια αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης µε αυτά του χαρτοφυλακίου, όταν προσδιορίζει τις µελλοντικές ταµιακές ροές Συνολικό ποσό των ανοιγµάτων, µετά από τους λογιστικούς συµψηφισµούς (µη λαµβανοµένων υπόψη των τεχνικών µείωσης του πιστωτικού κινδύνου) και µέσο ποσό κάθε κατηγορίας ανοίγµατος. Την : ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Βαλαωρίτου 15, ΑΘΗΝΑ Page 16 of 24

17 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο την , ανά κατηγορία ανοίγµατος Aξία Ανοίγµατος Ενήµερα Σε καθυστέρηση Αποµειωµένα Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά Κεντρικών κυβερνήσεων ή κεντρικών τραπεζών Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά Ιδρυµάτων, Ληκτότητα =<3 µηνών, µε ΕΟΠΑ Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά Ιδρυµάτων, Ληκτότητα =<3 µηνών, χωρίς ΕΟΠΑ Απαιτήσεις από πελάτες λιανικής Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών Λοιπά Ανοίγµατα Ενσώµατα πάγια Λοιπά Ανοίγµατα Μετρητά στο ταµείο Λοιπά ανοίγµατα- Χαρτφυλάκια µετοχών & Συµµετοχών που δεν αφαιρούνται από τα Ιδια Κεφάλαια Λοιπά ανοίγµατα Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού που έχουν αφαιρεθεί από τα Ιδια Κεφάλαια Συνολική αξία στοιχείων ενεργητικού ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Βαλαωρίτου 15, ΑΘΗΝΑ Page 17 of 24

18 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο την , µε βάση τον συντελεστή στάθµισης Συντελεστές Στάθµισης Aξία Ανοίγµατος 0% 20% 50% 100% Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά Κεντρικών κυβερνήσεων ή κεντρικών τραπεζών Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά Ιδρυµάτων, Ληκτότητα =<3 µηνών, µε Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά Ιδρυµάτων, Ληκτότητα =<3 µηνών, χωρίς ΕΟΠΑ Απαιτήσεις από πελάτες λιανικής Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών Λοιπά Ανοίγµατα Ενσώµατα πάγια Λοιπά Ανοίγµατα Μετρητά στο ταµείο Λοιπά ανοίγµατα- Χαρτφυλάκια µετοχών & Συµµετοχών που δεν αφαιρούνται από τα Ιδια Κεφάλαια Λοιπά ανοίγµατα Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού που έχουν αφαιρεθεί από τα Ιδια Κεφάλαια Συνολική αξία στοιχείων ενεργητικού Γεωγραφική κατανοµή των σηµαντικότερων κατηγοριών ανοιγµάτων. Τα κριτήρια της παρακάτω γεωγραφικής κατανοµής έχουν καθορισθεί κατά την κρίση της Εταιρίας, λαµβανοµένου υπόψη ότι δεν προβλέπονται συγκεκριµένα κριτήρια στις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Την , είχαν ως εξής : ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Βαλαωρίτου 15, ΑΘΗΝΑ Page 18 of 24

19 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο την , µε βάση την γεωγραφική τους κατανοµή Aξία Ανοίγµατος Ελλάδα Ευρώπη Λοιπές Χώρες Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά Κεντρικών κυβερνήσεων ή κεντρικών τραπεζών 124, ,475 Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά Ιδρυµάτων, Ληκτότητα =<3 µηνών, µε ΕΟΠΑ 286, ,111 Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά Ιδρυµάτων, Ληκτότητα =<3 µηνών, χωρίς ΕΟΠΑ 870, ,662 Απαιτήσεις από πελάτες λιανικής 150, ,480 Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών 0 0 Λοιπά Ανοίγµατα Ενσώµατα πάγια 31,706 31,706 Λοιπά Ανοίγµατα Μετρητά στο ταµείο Λοιπά ανοίγµατα- Χαρτφυλάκια µετοχών & Συµµετοχών που δεν αφαιρούνται από τα Ιδια Κεφάλαια 802, ,526 Λοιπά ανοίγµατα 70,200 70,200 Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού που έχουν αφαιρεθεί από τα Ιδια Κεφάλαια 48,143 48,143 Συνολική αξία στοιχείων ενεργητικού 2,384,900 2,384, Ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγµάτων ανά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας ή είδος αντισυµβαλλόµενου την Οι παρακάτω αντισυµβαλλόµενοι έχουν καθορισθεί κατά την κρίση της Εταιρίας, λαµβανοµένου υπόψη ότι δεν προβλέπονται συγκεκριµένα κριτήρια στις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Βαλαωρίτου 15, ΑΘΗΝΑ Page 19 of 24

20 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο την , ανά είδος αντισυµβαλλοµένου Αξία Ανοίγµατος Χρηµατοπιστωτι κός τοµέας Λοιποί κλάδοι ηµόσιος τοµέας Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά Κεντρικών κυβερνήσεων ή κεντρικών τραπεζών Ιδιώτες Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά ιδρυµάτων, Ληκτότητα =< µηνών, µε ΕΟΠΑ Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά ιδρυµάτων, Ληκτότητα =< µηνών, χωρίς ΕΟΠΑ Απαιτήσεις από πελάτες λιανικής Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών 0 0 Λοιπά Ανοίγµατα - Ενσώµατα πάγια Λοιπά Ανοίγµατα - Μετρητά στο ταµείο Λοιπά ανοίγµατα- Χαρτοφυλάκια µετοχών & Συµµετοχών που δεν αφαιρούνται από τα Ιδια Κεφάλαια Λοιπά ανοίγµατα Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού που έχουν αφαιρεθεί από τα Ιδια Κεφάλαια Συνολική αξία στοιχείων ενεργητικού Ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγµάτων, µε βάση την εναποµένουσα ληκτότητα ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Βαλαωρίτου 15, ΑΘΗΝΑ Page 20 of 24

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής:

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής: Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12. EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31.12.2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 3 της

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ)

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) ΕΚ, όπως ισχύει (με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2013 με βάση τα Δ.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.Αριθ.Αδείας 8/507/28.04.2009. Α.Φ.Μ. 099552993,.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46697/06/Β/00/76 Σ. ΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σοφοκλέους 5, 105 59 Αθήνα Τηλ: 2103216730, 2103240185 Fax: 2103217767 Site: www.mavrikis.gr E-mail: info@mavrikis.gr ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας)

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010 & 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010, 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Τα παρόντα στοιχεία δημοσιοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2655/19.3.2012 Θέμα: Τεχνικά κριτήρια σχετικά με τη διαφάνεια και τις δημοσιοποιήσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα εποπτικής φύσεως πληροφοριών Αντικατάσταση της ΠΔ/ΤΕ 2592/20.8.2007,

Διαβάστε περισσότερα

ΑP.Μ.Α.Ε.: 39149/06/Β/97/15. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)

ΑP.Μ.Α.Ε.: 39149/06/Β/97/15. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) Οικονομικές καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2011 ( Ποσά σε Ευρώ) CFS Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑP.Μ.Α.Ε.: 39149/06/Β/97/15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 2773101000 ΑP.Μ.Α.Ε.: 39149/06/Β/97/15

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 2773101000 ΑP.Μ.Α.Ε.: 39149/06/Β/97/15 Οικονομικές καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2013 ( Ποσά σε Ευρώ) CFS Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 2773101000 ΑP.Μ.Α.Ε.: 39149/06/Β/97/15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ής εκεµβρίου 2008 (σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 από 40 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Α.ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.

Γ.Α.ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12. Γ.Α.ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 19,85% Δεκέμβριος 2014 2 2 3 1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΟΜΙΛΟΣ ATTICA BANK ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΕΤΟΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΔΤΕ2592/20.8.2007 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, 105 64 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 33.64.300, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

HSBC Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ

HSBC Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ HSBC Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 εκεµβρίου 2011 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Λεωφ. Μεσογείων 109-111

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4261/2014 ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 575/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4261/2014 ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 575/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Δραγατσανίου 6, 105 59, Αθήνα, Τηλ: 2103213920, 2103210097, 2103211335 Fax: 2103213216 www.indexsec.gr E-mail: info@indexsec.gr ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 23689/16/Β/91/23 - ΓΕ.Μ.Η. :1129601000

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6, 105 59 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 210.33.67.700 Fax: 210.33.12.324 ΑΦΜ: 094430012 ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΜΗ: 1683801000 Εποπτεύουσα Αρχή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Αρ. Αδείας 1/13/28.06.1994

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σοφοκλέους 7-9 105 59 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24316/06/Β/91/38 Γ.Ε.ΜΗ. 1006101000 www.lavrentakis.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σοφοκλέους 7-9 105 59 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24316/06/Β/91/38 Γ.Ε.ΜΗ. 1006101000 www.lavrentakis. ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σοφοκλέους 7-9 105 59 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24316/06/Β/91/38 Γ.Ε.ΜΗ. 1006101000 www.lavrentakis.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013 έως 31/12/2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ Oκτώβριος 2007 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕΛΙΔΑ 1. 2. 3. 4. 5. 6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Νο 18 Κοινοποιείται και στις ιοικήσεις των Πιστωτικών Ιδρυµάτων (12)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Νο 18 Κοινοποιείται και στις ιοικήσεις των Πιστωτικών Ιδρυµάτων (12) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Νο 18 Κοινοποιείται και στις ιοικήσεις των Πιστωτικών Ιδρυµάτων (12) Θέµα: Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ IΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2013) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΓΕΜΗ: 356301000 Αρ. Μητρώου Α.Ε.13782/06/Β/86/06

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2014) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα