Ε Ρ Ω Σ Η Μ Α Σ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Ρ Ω Σ Η Μ Α Σ Ο Λ Ο Γ Ι Ο"

Transcript

1 Ε Ρ Ω Σ Η Μ Α Σ Ο Λ Ο Γ Ι Ο A.1. Έρεηε αληίξξεζε λα απνθαιπθζεί ε ηαπηφηεηά ζαο; A.2. Ηζρχεη γηα ηηο απαληήζεηο ζαο θάπνηα απφ ηηο εμαηξέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ θαλνληζκνχ 1049/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 30ήο Μαΐνπ 2001, γηα ηελ πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζηα έγγξαθα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο 1 ο; Δάλ λαη, παξαθαιείζζε λα πξνζδηνξίζεηε ζαθψο πνηα ηκήκαηα δελ πξέπεη λα θνηλνπνηεζνχλ, λα αηηηνινγήζεηε ηελ αλάγθε γηα απηήλ ηελ εκπηζηεπηηθή κεηαρείξηζε θαη λα ππνβάιεηε κηα κε εκπηζηεπηηθή εθδνρή ηεο απάληεζήο ζαο γηα δεκνζίεπζε ζηνλ δηθηπαθφ καο ηφπν. B. ΓΔΝΗΚΔ ΔΡΩΣΖΔΗ B.1. Αμηνιφγεζε ηεο αγνξάο/θαλνληζηηθέο εμειίμεηο. Η επξσπατθή λαπηηιία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ θαη σο εθ ηνχηνπ δέρεηαη έληνλν αληαγσληζκφ απφ ηξίηεο ζεκαίεο. Οη παγθφζκηνη αληαγσληζηέο ζπρλά επσθεινχληαη απφ πνιχ ρακειφηεξεο δνκέο θφζηνπο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απνιακβάλνπλ ελεξγή ππνζηήξημε απφ ηηο εζληθέο θπβεξλήζεηο πνπ ελδηαθέξνληαη λα αλαπηχμνπλ ην λαπηηιηαθφ ηνπο ηνκέα (κέηξα πξνλνκηαθήο κεηαρείξηζεο εζληθψλ ζηφισλ θαη πξφζβαζεο ζηα θπβεξλεηηθά θνξηία). Σα κέηξα θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηα Κξάηε Μέιε ηεο Δ.Δ. ζχκθσλα κε ηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηε Ναπηηιία έρνπλ εληζρχζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ επξσπατθνχ ζηφινπ θαη έρνπλ απνθέξεη νθέιε ηφζν γηα ηελ επξσπατθή νηθνλνκία θαη ηελ απαζρφιεζε, φζν θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ επξσπατθή λαπηηιηαθή βηνκεραλία. Λακβαλφκελσλ ππφςε ησλ αλσηέξσ, θξίλεηαη επσθειήο ε δηαηήξεζε ησλ Καηεπζπληήξησλ Γξακκψλ γηα ηηο Κξαηηθέο Εληζρχζεηο ζην ηνκέα ηεο Ναπηηιίαο, κε ηελ παξνχζα κνξθή ηνπο. Δπηπξφζζεηα, εθηηκάηαη φηη ηπρφλ ηξνπνπνίεζε ή θαηάξγεζε ηνπο ζα επέθεξε ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ επξσπατθνχ ζηφινπ θαη θαη επέθηαζε ηελ κεηαθίλεζε ζε λενιφγηα ηξίησλ θξαηψλ. B.1.1 Βάζεη φζσλ γλσξίδεηε θαη βάζεη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο, πνηεο είλαη νη θπξηφηεξεο εμειίμεηο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηνλ λαπηηιηαθφ θιάδν κεηά ην 2004 φζνλ αθνξά ηα αθφινπζα: a) παγθφζκην ζαιάζζην εκπφξην 2, αξηζκφο κεηαθεξφκελσλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 3, ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ 4 ; Πνηεο ήηαλ νη επηπηψζεηο ηεο παγθφζκηαο θξίζεο; Δηαθαίλνληαη ήδε ζεκάδηα αλάθακςεο; Εη δπλαηφλ, δηαβηβάζηε ηα ίδηα ζηνηρεία αλά ρψξα, αλά εηαηξεία θαη γηα ηα έηε κεηά ην Αμηφπηζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζε βάζεηο δεδνκέλσλ θαη εθζέζεηο Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ (World Trade Organization, OECD, UNCTAD). χκθσλα κε έγθπξνπο νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο: ΔΔ L 145 ηεο 31εο Μαΐνπ 2001, ζ. 43. Τπνινγηδφκελν ζε ηφλνπο θαη ηνλνρηιηφκεηξα. Τπνινγηδφκελν ζε ηζνδχλακν είθνζη πνδψλ (TEU). Τπνινγηδφκελν ζε κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα ή νιηθή ρσξεηηθφηεηα.

2 (α) νη επηπηψζεηο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο ζπλερίδνπλ θαη επηθέξνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ δηεζλή λαπιαγνξά, θαζψο θαη ζηελ αγνξά λαππεγήζεσλ θαη πσιήζεσλ κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ, θαη (β) κεζνπξφζεζκά αλακέλεηαη ε ζπλέρηζε ηεο αχμεζεο δήηεζεο κεηαθνξηθνχ έξγνπ ιφγσ ηεο ζπλερηδφκελεο αχμεζεο ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο ζπλερηδφκελεο αχμεζεο ηεο δήηεζεο γηα πξψηεο χιεο θαη ηξφθηκα. β) ζέζε ηνπ λαπηηιηαθνχ θιάδνπ ηεο ΕΕ ζηελ αγνξά (πινία ειεγρφκελα απφ ηελ ΕΕ θαη πινία πνπ θέξνπλ ζεκαία ΕΕ; Πψο ζα πεξηγξάθαηε ηελ ηξέρνπζα αληαγσληζηηθή θαηάζηαζε ησλ δηαθφξσλ εηαηξεηψλ ηεο ΕΕ ζηνλ λαπηηιηαθφ θιάδν ζε ζχγθξηζε κε εηαηξείεο εθηφο ΕΕ θαη κε ηνλ ππφινηπν θφζκν 5? Όπνπ είλαη δηαζέζηκα, παξαθαιείζζε λα δψζεηε ηα ζρεηηθά ζηνηρεία φζνλ αθνξά, γηα παξάδεηγκα, ηνπο εγεηηθνχο θνξείο, ηα κεξίδηα αγνξάο, ηελ εμέιημε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ζηηο νηθείεο αγνξέο, θ.ιπ.. Η Δπξσπατθή λαπηηιία, ζε φξνπο ρσξεηηθφηεηαο, ην έηνο 2011 δηαηήξεζε ηελ εγεηηθή ηεο ζέζε, κνινλφηη ν παγθφζκηνο ζηφινο απμήζεθε θαηά 9.2 % αξηζκψληαο πιένλ πάλσ απφ 1 δηζ. gt. Ο ζηφινο ησλ θξαηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) απμήζεθε θαηά 5% ζε ζρέζε κε ην έηνο 2010 θαη αλήιζε ζε ζρεδφλ 220 εθαη. gt. Αλαιχνληαο ηα ζηνηρεία ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξηθνχ ζηφινπ πξνθχπηεη φηη θαηά ην έηνο 2011 ην 21.9% (βι. Πίλαθα 1 θαη 2) ησλ πινίσλ ήηαλ λενινγεκέλα ζε θξάηε ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ), ελψ ζχκθσλα κε ηελ ECSA ην 41% ησλ πινίσλ αλεμαξηήησο ηεο ζεκαίαο πνπ θέξνπλ ήηαλ επξσπατθψλ ζπκθεξφλησλ. ΠΗΝΑΚΑ 1 Δμέιημε Δπξσπατθνχ θαη Παγθφζκηνπ ηφινπ (20 Ηνπιίνπ 2011) (πινία 100gt θαη άλσ) Πεγή: Lloyd s Register Fairplay - Clarksons Research Ltd (Απφζπαζκα απφ ECSA Annual Report ) 5 Τπνινγηδφκελε κε δηάθνξνπο δείθηεο, φπσο: αξηζκφο ζηφισλ ειεγρφκελσλ απφ ηελ ΔΔ θαη λενινγεκέλσλ ζηελ ΔΔ, ρσξεηηθφηεηα (πθηζηάκελα θαη λενλαππεγεζέληα πινία ), ζαιάζζηα κεηαθνξά εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη άιια είδε λαπηηιηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εζληθφηεηα ησλ εηαηξεηψλ κε ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο, θηι. 2

3 ΠΗΝΑΚΑ 2 Δπξσπατθφο θαη Παγθφζκηνο ηφινο, αλά θαηεγνξία πινίσλ (20 Ηνπιίνπ 2011) (πινία 100gt θαη άλσ - ζε ρηι. ηφλνπο) Πεγή: Clarksons Research Ltd (απφζπαζκα απφ ECSA Annual Report ) γ) αξηζκφο κεηαθεξφκελσλ επηβαηψλ θαη επηβαηνρηιηνκέηξσλ ε ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζηφινπ επηβαηεγψλ πινίσλ, θαηαλεκεκέλε αλά είδνο ζθάθνπο Αμηφπηζηα ζηνηρεία κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζε δηεζλείο θαη επξσπατθέο βάζεηο δεδνκέλσλ θαζψο επίζεο θαη ζε ζπλαθείο εθζέζεηο ηεο DG MOVE ηεο Δ. Δπηηξνπήο. δ) θαλνληζηηθέο αιιαγέο (ζε εζληθφ, ελσζηαθφ θαη δηεζλέο επίπεδν) φζνλ αθνξά, γηα παξάδεηγκα, ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο, ηα πξφηππα εξγαζίαο ζηε ζάιαζζα θαη ηελ μεξά, ηηο απαηηήζεηο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ηηο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αλαινγία λενιφγεζεο, δηεζλείο ζπκθσλίεο, κεηαθνξά θαη αληαγσληζκφο κε άιια κέζα κεηαθνξάο, ηνπξηζκφο, θνξνινγηθέο πνιηηηθέο, δηαδνρηθέο δηεπξχλζεηο ηεο ΕΕ ην 2004 θαη ην 2007 Σα Κξάηε Μέιε ηεο Δ.Δ. έρνπλ πξνβεί ζε θχξσζε θαη εθαξκνγή ηεο πιεηνςεθίαο ησλ Γηεζλψλ πκβάζεσλ πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηνλ Γηεζλέο Ναπηηιηαθφ Οξγαληζκφ (International Maritime Organization), θαζψο θαη ζε ελζσκάησζε θαη εθαξκνγή ηεο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αζθάιεηα λαπζηπινΐαο, ηελ αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα, ηε πξνζηαζία ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο, ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ησλ λαπηηθψλ, ηνπο φξνπο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ πινίσλ θιπ. 3

4 Έκθαζε απνδίδεηαη ζην αθφινπζν εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο θαλνληζηηθφ πιαίζην (ε θαηαγξαθή είλαη ελδεηθηηθή): Γηεζλείο πκβάζεηο International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) - Annex VI Prevention of Air Pollution from Ships (entered into force 19 May 2005) International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (FAL) Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation, Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf Protocol of 1996 to amend the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976 (LLMC PROT 1996) Protocol 2002 of the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea (PAL) Δλσζηαθή Ννκνζεζία Directive 2005/35/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on ship-source pollution and on the introduction of penalties for infringements Regulation (EC) No 392/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the liability of carriers of passengers by sea in the event of accidents effective 17 June Directive 2009/17/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 amending Directive 2002/59/EC establishing a Community vessel traffic monitoring and information system to be transposed by 1 December Directive 2009/15/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on common rules and standards for ship inspection and survey organisations and for the relevant activities of maritime administrations to be transposed by 17 June Directive 2009/16/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on port State control to be transposed by 1 January Directive 2009/18/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 establishing the fundamental principles governing the investigation of accidents in the maritime transport sector and amending Council Directive 1999/35/EC and Directive 2002/59/EC of the European Parliament and of the Council to be transposed by 17 June Directive 2009/20/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the insurance of shipowners for maritime claims to be transposed by 1 January Directive 2009/21/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on compliance with flag State requirements to be transposed by 17 June Δζληθή Ννκνζεζία Nφκνο ππ' αξηζ. 3872/2010 ζρεηηθά κε ηελ «Δθηέιεζε πεξηεγεηηθψλ πιφσλ απφ πινία κε ζεκαία ηξίησλ ρσξψλ κε αθεηεξία ειιεληθφ ιηκέλα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 4

5 ε) θχξηεο ηερλνινγηθέο, θαλνληζηηθέο, θηι. εμειίμεηο κεηά ηε ζέζπηζε ησλ θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ, νη νπνίεο επεξέαζαλ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη, εηδηθφηεξα, ην θφζηνο εξγαζίαο. Πνηεο είλαη νη πηζαλέο εμειίμεηο ζην κέιινλ; Σελ 23 ε Φεβξνπαξίνπ 2006, ε Γεληθή πλδηάζθεςε ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο (ΓΟΔ), θαηά ηελ 94 ε λαπηηιηαθή ζχλνδφ ηεο ζηε Γελεχε Διβεηίαο, πηνζέηεζε ηε χκβαζε Ναπηηθήο Δξγαζίαο, 2006 (ΝΔ, 2006), έλα εληαίν θαη ζπλεθηηθφ φξγαλν, ην νπνίν ελζσκαηψλεη πξφηππα πνπ εκπεξηέρνληαη ζε 65 πθηζηάκελα δηεζλή φξγαλα (πκβάζεηο θαη πζηάζεηο) λαπηηθήο εξγαζίαο, πνπ έρεη πηνζεηήζεη ε ΓΟΔ απφ ην 1920, θαζψο θαη ζεκειηψδεηο αξρέο πνπ πεξηέρνληαη ζε άιιεο Γηεζλείο πκβάζεηο εξγαζίαο. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ν ηνκέαο παξνρήο ππεξεζηψλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, ιφγσ ηεο δηεζλνχο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ πινίσλ ζε έλα δπλακηθψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ, ζεσξείηαη σο ακηγψο παγθνζκηνπνηεκέλνο θαη κε θνηλά αλαγλσξηζκέλεο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ λαπηηθνχ επαγγέικαηνο, ε ΝΔ, 2006 φηαλ ζα ηεζεί δηεζλψο ζε ηζρχ ζα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ επηβνιή ζε παγθφζκην επίπεδν θνηλψλ ειάρηζησλ πξνηχπσλ γηα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ λαπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζε απηά. Η θαηλνηνκία ηεο ελ ιφγσ χκβαζεο έγθεηηαη ζηε δηακφξθσζε «πνηνηηθφηεξσλ φξσλ εξγαζίαο» ησλ λαπηηθψλ ζε παγθφζκην επίπεδν, ππφ ηελ αξρή ηεο «κε επλντθφηεξεο κεηαρείξηζεο», πξνο επίηεπμε «ίζσλ φξσλ αληαγσληζκνχ» (level playing field) δηεζλψο. ε επίπεδν Δ.Δ. ε πηνζέηεζε ηεο Οδεγίαο 2009/13/ΔΚ ηεο 16 εο Φεβξνπαξίνπ 2009 γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο πνπ ζπλήςαλ ε Έλσζε Δθνπιηζηψλ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο (ECSA) θαη ε Δπξσπατθή Οκνζπνλδία ησλ Δλψζεσλ Δξγαδνκέλσλ ζηηο Μεηαθνξέο (ETF) ζρεηηθά κε ηε χκβαζεο Ναπηηθήο Δξγαζίαο (ΝΔ), 2006 θαη γηα ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 1999/63/ΔΚ, ε νπνία αληαλαθιά ζεκαληηθφ κέξνο ησλ απαηηήζεσλ ηεο ΝΔ, 2006, εληάζζεηαη ζην πιαίζην επίηεπμεο ζηφρνπ ζηξαηεγηθήο γηα κηα νινθιεξσκέλε ζαιάζζηα πνιηηηθή γηα ηελ ΔΔ θαη εηδηθφηεξα ελίζρπζεο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ηεο επξσπατθήο λαπηηιηαθήο ηερλνγλσζίαο. Η Γηεζλήο χκβαζε γηα πξφηππα εθπαίδεπζεο, έθδνζεο πηζηνπνηεηηθψλ θαη ηήξεζεο θπιαθψλ ησλ λαπηηθψλ (Γ.. STCW), πνπ ζπλήθζε ην 1978 κεηαμχ ησλ θξαηψλ κεξψλ ηνπ Γηεζλνχο Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ (ΓΝΟ/ΙΜΟ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε ην 1995, αλαζεωξήζεθε σπλνιηθά ην 2007 απφ ηνλ ΙΜΟ. ε απηφ ην πιαίζην, κε ηελ αλαζεψξεζε ηεο ζχκβαζεο πνπ έγηλε ην 2010 επηδηψθεηαη ε βειηίσζε ησλ ηζρπνπζψλ απαηηήζεψλ ηεο θαη ε επηθαηξνπνίεζή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. Χο ζεκαληηθήο βαξχηεηαο αμηνινγνχληαη εθείλεο νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ εηζήγαγαλ λέεο απαηηήζεηο εθπαίδεπζεο γηα «εηδηθεπκέλνπο λαπηηθνχο» θαηαζηξψκαηνο θαη κεραλήο θαη «ειεθηξνηερληθνχο αμησκαηηθνχο». Πεξαηηέξσ, εμεηάδεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2008/106/ΔΚ ζρεηηθά κε ην ειάρηζην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ λαπηηθψλ γηα ηελ επζπγξάκκηζε κε ηα δηεζλή πξφηππα. Πεξαηηέξσ, νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ πηνζεηήζεθαλ κε ην Φήθηζκα MSC.273(85) ηνπ IMO επέθεξαλ αιιαγέο ζην Γηεζλή Κψδηθα Αζθαινχο Γηαρείξηζεο πνπ έρεη αληίθηππν ζηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο, ηδηαίηεξα ιφγσ ηεο εηζαγσγήο ηεο «εθηίκεζεο θηλδχλνπ», σο κεζφδνπ γηα ηελ θαζηέξσζε πνιηηηθψλ πξνζηαζίαο ηεο αζθάιεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπηπξφζζεηα, ζπγθξαηείηαη φηη κε ηελ απαίηεζε ηεο Οδεγίαο 2009/21/ΔΚ γηα ηελ θαηάξηηζε, εθαξκνγή θαη δηαηήξεζε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο γηα ηα ιεηηνπξγηθά κέξε ησλ ζρεηηθψλ κε ην θξάηνο ζεκαίαο δξαζηεξηνηήησλ ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο αξρψλ, θαζψο θαη γηα ηελ πηζηνπνίεζε πξνξξεζέληνο ζπζηήκαηνο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα δηεζλή πξφηππα πνηφηεηαο, ηα θξάηε κέιε «επηβαξχλνληαη», ψζηε λα δηακνξθψζνπλ φξνπο ηζφηηκεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο γηα ηελ παξνρή αζθαιψλ θαη 5

6 πνηνηηθψλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ ζε ζρέζε κε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ επσκίδνληαη αληίζηνηρα θφζηε θαη δχλαηαη λα παξέρνπλ ππεξεζίεο λενιφγεζεο, επηζεσξήζεσλ, πξνζθνξάο αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη άιισλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ κε ρακειφηεξν θφζηνο, εληζρχνληαο ηνλ αζέκηην αληαγσληζκφ πνπ δέρνληαη ηα πινία ππφ ζεκαία θξάηνπο κέινπο ζη) ζεκαία πνπ θέξνπλ ηα πινία: αλαινγία (θαη ε ζπλ ησ ρξφλσ κεηαβνιή ηεο) ηνπ ζηφινπ πνπ ειέγρεη ε έρεη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ θξάηνο κέινο ππφ ηε ζεκαία ηνπ, ππφ ηε ζεκαία άιισλ θξαηψλ κειψλ θαη ππφ ζεκαία ρσξψλ εθηφο ΕΕ έθηαζε ηεο αιιαγήο ζεκαίαο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ κεηαμχ θξαηψλ κειψλ θαη κεηαμχ ρσξψλ ΕΕ θαη ρσξψλ εθηφο ΕΕ (θαη πηζαλνί ιφγνη ηεο αιιαγήο απηήο). πγθεθξηκέλα, γλσξίδεηε πεγέο πνπ πεξηέρνπλ ζηαηηζηηθέο ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία ηεο λενιφγεζεο ηνπ ζηφινπ ηεο ΕΕ (π.ρ. κεηεγγξαθή ζθαθψλ κεηαμχ λενινγίσλ ηεο ΕΕ, ή κεηαμχ λενινγίσλ ρσξψλ ΕΕ θαη ρσξψλ εθηφο ΕΕ); Πνηεο είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο νη θηλεηήξηεο δπλάκεηο πίζσ απφ ηελ εμέιημε ησλ λενινγίσλ ΕΕ ζπλ ησ ρξφλσ (απφ πιεπξάο αξηζκνχ πινίσλ θαη/ή ρσξεηηθφηεηαο). Να γίλεη δηάθξηζε αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ κέηξα πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ πθηζηάκελσλ θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ ή άιια κέηξα πεξί θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαη ηνπο εμσγελείο παξάγνληεο (πνπ αθνξνχλ π.ρ. ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ηε δήηεζε ππεξεζηψλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, ηηο πνιηηηθέο ρσξψλ εθηφο ΕΕ, θηι). Δμέιημε Διιεληθνχ - Διιελφθηεηνπ ηφινπ. Η δηαρείξηζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ (άλσ ησλ 500 θνρ) γίλεηαη απφ εηαηξείεο, νη νπνίεο ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα. Η θαηαλνκή ηνπ ζηφινπ απηνχ, ζε αξηζκφ θαη ρσξεηηθφηεηα πινίσλ, αλά ζεκαία απφ ην έηνο 2004 έσο ην 2010 εκθαίλεηαη ζηνπο Πίλαθεο 3 θαη 4. ηελ, θαηά ζεκαία θαηαλνκή, ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ ε Διιάδα θαηέρεη γηα ην έηνο 2010 ηελ πξψηε ζέζε θαη ζπγθεθξηκέλα θαηέρεη ην 27,48% ηεο ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο θαη ην 16,7% ηνπ αξηζκνχ ησλ πινίσλ. Απφ ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ., πιελ ηεο Διιάδαο, ζεκαληηθφ κεξίδην έρνπλ κφλν ε Μάιηα θαη ε Κχπξνο, ελψ ζηηο εθηφο Δ.Δ. ρψξεο ην ζεκαληηθφηεξν κεξίδην αλήθεη ζηε Ληβεξία, ζηνλ Παλακά, ζηηο λήζνπο Μάξζαι θαη ζηηο Μπαράκεο. Απφ ηνλ Πίλαθα 3 βιέπνπκε φηη ελλέα ρψξεο, καδί κε ηελ Διιάδα θαιχπηνπλ ην 95% ηεο ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ. Σν 27,5% ηεο ρσξεηηθφηεηαο αλήθεη ζηελ Διιεληθή ζεκαία, ην 18,69% αλήθεη ζε ρψξεο Δ.Δ. (Μάιηα, Κχπξνο) ελψ ην 54% αλήθεη ζε ηξίηεο ρψξεο. ηνλ Πίλαθα 5 παξαηεξνχκε φηη ε ειιεληθή ζεκαία θαηέρεη ζηαζεξά ηελ πξψηε ζέζε κεηαμχ ησλ ζεκαηψλ πνπ θέξεη ν ειιελφθηεηνο ζηφινο, παξάιιεια φκσο δέρεηαη κεγάιν θαη ζηαζεξφ αληαγσληζκφ απφ ζεκαίεο ηξίησλ θξαηψλ, ζηηο νπνίεο ζπγθεληξψλεηαη ε πιεηνλφηεηα ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ ζηφινπ. Απφ ηα αλσηέξσ θαηαδεηθλχεηαη αθελφο ην γεγνλφο φηη ν αληαγσληζκφο ζηελ πξνζέιθπζε πινίσλ πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηα αλνηθηά λενιφγηα ( open registry ), θαη αθεηέξνπ ε αλαγθαηφηεηα ζπλέρηζεο ηνπ πθηζηάκελνπ θαζεζηψηνο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ζηα πινία κε ειιεληθή ζεκαία θαη εηδηθφηεξα ηνπ ζπζηήκαηνο θνξνιφγεζεο κε βάζε ηε ρσξεηηθφηεηα (tonnage tax system). Έκθαζε απνδίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ε εθαξκνγή ησλ Καηεπζπληήξησλ Οδεγηψλ γηα ηηο Κξαηηθέο Δπηδνηήζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ Θαιάζζησλ Μεηαθνξψλ απνηειεί ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ 6

7 εξγαιείν γηα ην ζχλνιν ησλ Κ.Μ. ηεο Δ.Δ. πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ν αληαγσληζκφο απφ ηα «αλνηθηά λενιφγηα», ηα νπνία ζην ζχλνιφ ηνπο θάλνπλ ρξήζε ελφο ραιαξφηεξνπ θνξνινγηθνχ πεξηβάιινληνο δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο. ΠΗΝΑΚΑ 3 ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΔΛΛΖΝΟΚΣΖΣΟΤ ΣΟΛΟΤ ΑΝΑ ΖΜΑΗΑ ΣΖΝ (ζε θφξνπο νιηθή ρσξεηηθφηεηαο) ΥΩΡΑ Κ.Ο.Υ ΠΟΟΣΟ ΔΛΛΑΓΑ ,48% ΛΙΒΔΡΙΑ ,76% ΜΑΛΣΑ ,90% ΠΑΝΑΜΑ ,20% ΝΗΟΙ ΜΑΡΑΛ ,57% ΜΠΑΥΑΜΔ ,12% ΚΤΠΡΟ ,79% ΝΗΟΙ ΜΑΝ ,18% ΒΔΡΜΟΤΓΑ ,15% ΑΛΛΔ ,86% ΤΝΟΛΟ ,00% ΠΗΝΑΚΑ 4 ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΔΛΛΖΝΟΚΣΖΣΟΤ ΣΟΛΟΤ ΑΝΑ ΖΜΑΗΑ ΣΖΝ (ζε αξηζκφ πινίσλ ) ΥΩΡΑ Αξηζ. Πινίσλ ΠΟΟΣΟ ΔΛΛΑΓΑ ,70% ΠΑΝΑΜΑ ,30% ΛΙΒΔΡΙΑ ,84% ΜΑΛΣΑ ,26% ΝΗΟΙ ΜΑΡΑΛ ,62% ΜΠΑΥΑΜΔ 247 7,51% ΚΤΠΡΟ 212 6,45% ΑΓ. ΒΙΚΔΝΣΙΟ 58 1,76% ΝΗΟΙ ΜΑΝ 51 1,55% ΆΛΛΔ 236 8,00% ΤΝΟΛΟ ,00% 7

8 ΠΗΝΑΚΑ 5 ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΔΛΛΖΝΟΚΣΖΣΟΤ ΣΟΛΟΤ ΑΝΑ ΖΜΑΗΑ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΣΖ ΔΛΛΑΓΑ (26,78%) (28,13%) (26,84%) (29,36%) (30,01%) (30,55%) (27,48%) ΠΑΝΑΜΑ (15,97%) (14,26%) (14,77%) (13,47%) (13,47%) (12,35%) (12,20%) ΜΑΛΣΑ (15,27%) (14,69%) (14,23%) (12,66%) (13,10%) (12,85%) (12,90%) ΛΗΒΔΡΗΑ (7,27%) (9,22%) (10,58%) (11,93%) (11,88%) (14,43%) (14,76%) ΝΖΟΗ ΜΑΡΑΛ (5,96%) (7,61%) (7,99%) (8,36%) (9,00%) (9,04%) (11,57%) ΜΠΑΥΑΜΔ (7,32%) (7,75%) (7,86%) (7,72%) (7,44%) (7,28%) (7,12%) ΚΤΠΡΟ (13,34%) (10,44%) (9,58%) (8,72%) (7,43%) (6,71%) (5,79%) ΑΓ. ΒΗΚΔΝΣΗΟ (1,72%) (1,61%) (1,25%) (1,13%) (1,63%) (0,27%) (0,88%) ΝΖΟΗ ΜΑΝ (1,10%) (1,73%) (1,77%) (1,56%) (1,05%) (2,19%) (2,18%) Ν.ΚΑΫΜΑΝ (0,68%) (0,69%) (0,64%) (0,60%) (0,50%) (0,34%) (0,30%) ΥΟΝΓΚ-ΚΟΝΓΚ (1,14%) (1,09%) (0,85%) (0,82%) (0,55%) (0,51%) (0,50%) ΤΝΟΛΟ 99,29(100%) 102,12(100%) 110,46(100%) 113,11(100%) 115,98(100%) (100%) 121,20(100%) (ηα πνζά είλαη ζε εθαηνκκχξηα θ.ν.ρ.) δ) απαζρφιεζε ζηε ζάιαζζα πνιηηψλ ΕΕ θαη εθηφο ΕΕ απφ πινηνθηήηεο ηα πινία ησλ νπνίσλ είλαη λενινγεκέλα ζε ρψξεο ηεο ΕΕ ή ζε ρψξεο εθηφο ΕΕ Απαζρφιεζε Ναπηηθψλ ζε Διιεληθά θαη Διιελφθηεηα Πινία. χκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο ην έηνο 2008, ζηα ππφ ειιεληθή ζεκαία εκπνξηθά πινία, 100 θνρ θαη άλσ, ηελ 20/09/2008 ππεξεηνχζαλ λαπηηθνί, εθ ησλ νπνίσλ Έιιελεο θαη αιινδαπνί (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λαπηηθψλ ππεθνφηεηαο ινηπψλ Κ.Μ. ηεο Δ.Δ.). πλαθψο, θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία, 942 Έιιελεο λαπηηθνί ππεξεηνχζαλ ζε ππφ μέλε ζεκαία ζπκβεβιεκέλα κε ην ΝΑΣ ειιελφθηεηα εκπνξηθά πινία 100 θνρ θαη άλσ. πγθξαηείηαη φηη ζηνπο πην πάλσ αξηζκνχο, δελ πεξηιακβάλνληαη λαπηηθνί πνπ θαηά ηελ εκέξα ηεο απνγξαθήο κπνξεί λα ηεινχζαλ ζε άδεηα, λα εξγάδνληαλ ζε πινία θάησ ησλ 100 θνρ ή μέλεο ζεκαίαο κε ζπκβεβιεκέλα κε ην ΝΑΣ, λα ήηαλ πξνζθεξφκελνη γηα εξγαζία ή λα επηζπκνχζαλ λαπηνιφγεζε. Αλεμαξηήησο απηνχ, ζχκθσλα κε πξφζθαηεο «θαιέο εθηηκήζεηο» - good estimates, απφ θνξείο ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο, νη νπνίεο ιακβάλνπλ ππφςε ηνλ αξηζκφ ησλ ειιεληθψλ πινίσλ θαη ηελ πξνβιεπφκελε νξγαληθή ζχλζεζε γηα θάζε θαηεγνξία πινίσλ, ην ζχλνιν ησλ απαζρνιεκέλσλ εηεζίσο, αλέξρεηαη ζε λαπηηθνχο. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο θνξέσλ ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο, νη λαπηηθνί ζε ππφ ειιεληθή ζεκαία πινία πνπ πξνέξρνληαη απφ άιια θξάηε κέιε θαη ηξίηεο ρψξεο αλέξρνληαη ζε , ελψ νη Έιιελεο λαπηηθνί πνπ απαζρνινχληαη ζε πινία ζεκαίαο ινηπψλ θξαηψλ κειψλ Δ.Δ., αλέξρνληαη ζε

9 ε) απαζρφιεζε ζηελ μεξά πνιηηψλ ΕΕ θαη εθηφο ΕΕ απφ πινηνθηήηεο ηα πινία ησλ νπνίσλ είλαη λενινγεκέλα ζε ρψξεο ηεο ΕΕ ή ζε ρψξεο εθηφο ΕΕ Σν έηνο 2010 απαζρνιήζεθαλ ζηηο εηαηξείεο πνπ δηαρεηξίδνληαη ην ζχλνιν ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ άηνκα πξνζσπηθφ εθ ησλ νπνίσλ Έιιελεο θαη αιινδαπνί. ηνλ παξαπάλσ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πεξηιακβάλνληαη αξρηπινίαξρνη, κεραληθνί, ινγηζηέο, λαπινκεζίηεο, δηθεγφξνη, θιπ. Πξφθεηηαη δειαδή γηα έλα εμεηδηθεπκέλν ζηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία αλζξψπηλν δπλακηθφ. Δμεηάδνληαο ηελ πξνέιεπζε ησλ αιινδαπψλ πξνθχπηεη φηη: 651 πξνέξρνληαη απφ ηελ Δ.Δ. εθ ησλ νπνίσλ 189 είλαη ππήθννη Μ. Βξεηαλίαο, 46 πξνέξρνληαη απφ ηηο Η.Π.Α., 998 πξνέξρνληαη απφ ηελ Αζία θαη 45 πξνέξρνληαη απφ ηελ Αθξηθή. ηνπο Πίλαθεο 6 & 7 θαίλεηαη ε απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ ζηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο απφ ην 2004 έσο ην 2010 θαζψο θαη ε θαηαλνκή απηψλ ζε ρψξεο Δ.Δ. θαη ηξίηεο ρψξεο. ΠΗΝΑΚΑ 6 ΠΡΟΩΠΗΚΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΩΝ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΝΣΟΠΟΡΩΝ ΠΛΟΗΩΝ ΠΗΝΑΚΑ 7 ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΩΝ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΝΣΟΠΟΡΩΝ ΠΛΟΗΩΝ ΔΛΛΖΝΔ ΑΛΛΟΓΑΠΟΗ ΔΔ ΣΡΗΣΔ ΥΩΡΔ ζ) απαζρφιεζε πνιηηψλ ΕΕ θαη πνιηηψλ εθηφο ΕΕ ζε πιέγκαηα λαπηηιηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ (maritime clusters) Γελ πθίζηαληαη ζηνηρεία. Όζνλ αθνξά ηηο αλσηέξσ εξσηήζεηο, λα παξάζρεηε ζρεηηθά ζηνηρεία πνπ έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο ή λα επηζεκάλεηε πεγέο γηα ηελ αλεχξεζε αλάινγσλ ζηνηρείσλ θαη ζπλαθψλ πιεξνθνξηψλ. 9

10 Πξφζζεηα ζηνηρεία κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζε Οξγαληζκνχο/ Φνξείο πνπ ηεξνχλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ λαπηηιηαθφ θιάδν θαη ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο φπσο ε UNCTAD, OECD, EUROSTAT, ECSA (European Community Shipowner Association), ESPO, Lloyd s List, Fairplay θαη ISL. B.1.2 ε πνην βαζκφ νη εμειίμεηο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα απνδνζνχλ ζε κέηξα θξαηηθήο ελίζρπζεο θαη φρη ζε άιινπο εμσγελείο παξάγνληεο; Δηεπθξηλίζηε θαη δηαβηβάζηε ζρεηηθά ζηνηρεία, εάλ ππάξρνπλ. Όπσο είλαη γλσζηφ ηα λενιφγηα ηξίησλ ρσξψλ εθαξκφδνπλ πνιηηηθέο αλνηρηήο λενιφγεζεο κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθφ αληαγσληζηηθφ πξνβάδηζκα ζε ζρέζε κε ηα λενιφγηα ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δ.Δ. θπξίσο ζε ζπλάξηεζε κε ην απαηηνχκελν ρακειφηεξν θφζηνο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ πινίνπ. Σα ηειεπηαία ρξφληα, σζηφζν, ε γεληθεπκέλε εθαξκνγή απφ ηα Κξάηε Μέιε ηεο Δ.Δ. κέηξσλ ελίζρπζεο ηνπ ηνκέα ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ (θφξνο ρσξεηηθφηεηαο θαη απνθνπή) ζπλέβαιε ζηελ αληηζηξνθή ηεο ηάζεο απνκάθξπλζεο απφ ηηο ζεκαίεο ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δ.Δ. θαη ζηελ επαλαλενιφγεζε ππφ ηελ εζληθή ζεκαία, ζην ζχλνιν ησλ λενινγίσλ ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δ.Δ., ζεκαληηθνχ αξηζκνχ πινίσλ θνηλνηηθψλ ζπκθεξφλησλ. ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδνο, ε νπνία εθαξκφδεη ζχζηεκα θφξνπ θνξνιφγεζεο θαη απνθνπή, παξαηεξείηαη φηη κνινλφηη ν αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ ζην Διιεληθφ λενιφγην πινίσλ, άλσ ησλ 1000gt, δελ έρεη απμεζεί ζεκαληηθά θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν , σζηφζν, ηελ αληίζηνηρε ρξνληθή πεξίνδν παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αχμεζε ζηελ ρσξεηηθφηεηα ησλ πινίσλ πνπ θέξνπλ ηελ Διιεληθή ζεκαία (βι. Πίλαθαο 8). ΠΗΝΑΚΑ 8 ΔΞΔΛΗΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΣΟΛΟΤ (άλσ ησλ 1000 gt) (αξηζκφο - ρσξεηηθφηεηα πινίσλ) DATE No GT Source: (IHS Fairplay, 2011) B.1.3 Πψο εμειίρζεθαλ ηα επηρεηξεκαηηθά κνληέια ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ κεηά ηελ έθδνζε ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ; Πεξηγξάςηε ηηο θπξηφηεξεο δηαθνξέο, εάλ ππάξρνπλ, κεηαμχ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ πινηνθηεηψλ κε έδξα ηελ Επξψπε θαη πινηνθηεηψλ κε έδξα εθηφο Επξψπεο. Η Διιεληθή λαπηηιηαθή επηρείξεζε είλαη νξγαλσκέλε σο πξνο ηα θχξηα νξγαλσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κε ηνλ ίδην ηξφπν εδψ θαη 30 ρξφληα ράξε ζην ζηαζεξφ ειιεληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ηε δηέπεη. Η νξγάλσζε απηή, ε νπνία αθνινπζείηαη θαη απφ εηαηξείεο πνιιψλ άιισλ λαπηηιηαθψλ ρσξψλ, δηαθξίλεη ηελ εηαηξεία ε νπνία είλαη πινηνθηήηξηα ηνπ πινίνπ απφ ηελ εηαηξεία ε νπνία ην δηαρεηξίδεηαη (δηαρεηξίζηξηα εηαηξεία). Οη 10

11 δηαρεηξίζηξηεο εηαηξείεο παξέρνπλ κία ζεηξά απφ νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο, πνπ αθνξνχλ ζηελ εκπνξηθή θαη ηερληθή δηαρείξηζε ηνπ πινίνπ (λαπιψζεηο, πιεξψκαηα, λαππεγήζεηο, επηζθεπέο, αγνξαπσιεζίεο, αζθαιίζεηο, πξνκήζεηεο, λνκηθή ππνζηήξημε). Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ (68,9%) δηαρεηξίδεηαη/ εθκεηαιιεχεηαη απφ 1 έσο 4 πινία. Σν 22,5% ησλ εηαηξεηψλ δηαρεηξίδεηαη απφ 5 15 πινία ελψ ην 8,6% ησλ εηαηξεηψλ δηαρεηξίδεηαη απφ 16 πινία θαη πάλσ (βι. Πίλαθαο 9). ΠΗΝΑΚΑ 9 ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΟΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟ. ΑΡΙΘ. ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ 1 έσο ,94% 5 έσο ,49% άλσ ησλ ,57% ΤΝΟΛΟ ,00% πκπεξαίλεηαη ινηπφλ πσο ε πιεηνλφηεηα ησλ Διιεληθψλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο, νη νπνίεο ζπλήζσο δηαρεηξίδνληαη έλα ηχπν πινίσλ. Μηθξφο αξηζκφο εηαηξεηψλ εθκεηαιιεχνληαη κεγαιχηεξν ζπγθξηηηθά αξηζκφ πινίσλ, φπνπ ζπλήζσο ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηνλ ηχπν ησλ πινίσλ (πινία πγξνχ θνξηίνπ μεξνχ θνξηίνπ πγξνπνηεκέλνπ θνξηίνπ containers). Οη κηθξέο εηαηξείεο έρνπλ ζπγθεληξσηηθή νξγάλσζε κε ηκήκαηα, ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο δηαρείξηζεο πινίσλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη δηνξζψλνληαη σο εμήο: Πινηνθηήηεο Γελ. Γ/ληήο DPA Σερληθφο Γ/ληήο Δπηρεηξεζηαθφο Γ/ληήο Γ/ληήο λαπιψζεσλ Οηθνλνκηθφο Γ/ληήο). Οη κεζαίεο επηρεηξήζεηο κε ζηφιν απφ 12 πινία θαη πάλσ έρνπλ ηκήκαηα ηα νπνία ζπλδένληαη ζρεδφλ κε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο (Σκήκαηα Σερληθφ Ι.Σ. operation Πξνκεζεηψλ λαππεγήζεσλ θαη αγνξαπσιεζηψλ αζθαιηζηηθψλ απαηηήζεσλ αζθάιεηαο θαη πνηφηεηαο πιεξσκάησλ λαπιψζεσλ). Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε θάζεηε θαη νξηδφληηα νξγαλσηηθή θαη δνκηθή πνιππινθφηεηα. B.1.4 Πνηνη είλαη, θαηά ηελ άπνςή ζαο, νη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ επηινγή απφ ηνπο επξσπαίνπο πινηνθηήηεο ηεο ρψξαο λενιφγεζεο ησλ πινίσλ ηνπο θαη ηεο ρψξαο θνξνιφγεζήο ηνπο; Θεσξείηε φηη νη παξάγνληεο απηνί ζα κεηαβιεζνχλ ζην κέιινλ; Η χπαξμε Παξαδνζηαθψλ Νενινγίσλ (Traditional Registers), Αλνηρηψλ Νενινγίσλ (Open registers), θαζψο θαη ησλ Γεχηεξσλ ή Γηεζλψλ Νενινγίσλ (Second or International Registers) παξέρεη ζηνπο πινηνθηήηεο ή ζηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ηελ επειημία λα αμηνινγήζνπλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ εθάζηνηε θαζεζηψηνο λενιφγεζεο θαη λα λενινγήζνπλ, ηειηθψο, ηα πινία ηνπο ζην πιένλ ζπκθέξνλ γηα απηνχο λενιφγην, κε βαζηθφ θξηηήξην ην θφζηνο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ πινίνπ. Η επηινγή ζεκαίαο πνπ ζα πςψζεη έλα πινίν είλαη ην απνηέιεζκα εμέηαζεο/ αμηνιφγεζεο ζπλδπαζκνχ παξαγφλησλ φπσο νη πξνυπνζέζεηο λενιφγεζεο, ην θνξνινγηθφ θαζεζηψο, νη απαηηήζεηο ζηειέρσζεο ησλ πινίσλ, θαζψο θαη ε δηαζεζηκφηεηα πξνζνληνχρσλ λαπηηθψλ. 11

12 α) ζε πνην βαζκφ ε επηινγή θαζνξίδεηαη απφ πηπρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο; Πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηήζεη ην θέξδνο ηνπ ν πινηνθηήηεο/ λαπηηιηαθή εηαηξεία επηδηψθεη: (α) λα πεξηνξίζεη, θαηά ην δπλαηφλ, ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηνπ πινίνπ, ηδίσο ζε ζπλάξηεζε κε ην θφζηνο κηζζνδνζίαο ηνπ πιεξψκαηνο θαη ην θφζηνο ζπληήξεζεο ηνπ πινίνπ, θαη (β) λα δηαζθαιίζεη επλντθφ θαζεζηψο θνξνιφγεζεο. ην πιαίζην απηφ, είλαη ζαθέο φηη νη επηηξεπφκελεο θξαηηθέο εληζρχζεηο ζε επίπεδν Δ.Δ. ζηνλ ηνκέα ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ, νη νπνίεο αθνξνχλ, κεηαμχ άιισλ, ηε ζέζπηζε θνξνινγηθψλ θαη κέηξσλ θνηλσληθψλ παξνρψλ, ζπκβάιινπλ ζην πεξηνξηζκφ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ησλ ππφ ζεκαία Κ.Μ. ηεο Δ.Δ. πινίσλ (ζε ζπλάξηεζε κε ην θφζηνο απαζρφιεζεο ησλ λαπηηθψλ), ζηελ θαζηέξσζε ελφο επηφηεξνπ ζπζηήκαηνο θνξνιφγεζεο θαη ζηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο επξσπατθήο λαπηηιίαο. β) ζε πνην βαζκφ ε επηινγή θαζνξίδεηαη απφ άιινπο παξάγνληεο (γηα παξάδεηγκα, θαιχηεξεο, ηαρχηεξεο θαη/ή θζελφηεξεο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο, επλντθή εξγαηηθή λνκνζεζία ή ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηεο, θηι. Σεθκεξηψζηε ηελ άπνςή ζαο κε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία θαη παξαδείγκαηα. Η απφθαζε επηινγήο ζεκαίαο απνηειεί κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία έξεπλαο ππνθεηκεληθψλ νηθνλνκηθψλ θξηηεξίσλ. Οη παξάγνληεο πνπ εμεηάδνληαη, έρνπλ, ελδεηθηηθά, κεηαμχ άιισλ σο αθνινχζσο: Σν λνκηθφ πιαίζην ηνπ θξάηνπο σο πξνο ηελ απφθηεζε θπξηφηεηαο θαη ηε λαχισζε ηνπ πινίνπ [π.ρ. αλ επηηξέπεηαη απφ ην θξάηνο ηεο ζεκαίαο απφθηεζε θπξηφηεηαο κέζσ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing), λαχισζε πινίνπ «γπκλνχ» (bare boat charter)]. Οη πεξηνξηζκνί πνπ κπνξεί λα ηίζεληαη εθ ησλ αξρψλ ηεο λενιφγεζεο (ειηθία ηνπ πινίνπ, εζληθφηεηα ησλ πινηνθηεηψλ, ειάρηζην εηαηξηθφ θεθάιαην θ.α.). Η αμηνπηζηία ηεο ζεκαίαο/ πνηνηηθή απφδνζε ηνπ λενινγίνπ (MOU List). Γηα παξάδεηγκα ε ζπκπεξίιεςε κίαο ζεκαίαο ζηελ «Λεπθή Λίζηα» ( White List ) ηνπ Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο ησλ Παξηζίσλ γηα ηνλ Διεγρν ησλ Πινίσλ απφ ην Κξάηνο Ληκέλα (PARIS MOU) κεηψλεη ζεκαληηθά ηνπο ειέγρνπο ζε επίπεδν PSC (Port State Control) θαη ηαπηφρξνλα ηηο θαζπζηεξήζεηο ηνπ πινίνπ ζηνπο ιηκέλεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ηπρφλ έθηαθηεο επηζεσξήζεηο θαη πηζαλή θξάηεζε ηνπ πινίνπ απμάλεη ην θφζηνο ιφγσ αλακνλήο ηνπ πινίνπ ζε έλαλ ιηκέλα. Η ηαρχηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ λενινγίνπ, θαη νη πξνυπνζέζεηο/ φξνη ζχζηαζεο ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο. Σν θφζηνο λενιφγεζεο. Σν θνξνινγηθφ θαζεζηψο Οη πξνυπνζέζεηο/ φξνη πνπ ηίζνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζηειέρσζε ηνπ πινίνπ (ακνηβέο κειψλ πιεξψκαηνο, πεξηνξηζκνί σο πξνο ηελ εζληθφηεηα ηνπ πιεξψκαηνο, εξγαζηαθέο ζρέζεηο). Η δηαζεζηκφηεηα πξνζνληνχρσλ λαπηηθψλ. Σν θφζηνο ζπληήξεζεο. Γηα παξάδεηγκα πθίζηαληαη λενιφγηα ζηα νπνία παξαηεξείηαη απνπζία ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηθαλνχ λα δηαζθαιίζεη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ πκβάζεσλ ηνπ ΙΜΟ αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ πινίνπ θαη ηε πξνζηαζία ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ζηνπο πινηνθηήηεο πινίσλ πνπ θέξνπλ ηε ζεκαία απηψλ ησλ λενινγίσλ λα δηαθεχγνπλ ηεο εθαξκνγήο ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ θαη λα πεξηνξίδνπλ ην ιεηηνπξγηθφ ηνπο θφζηνο. 12

13 Οη εκπνξηθνί πεξηνξηζκνί θαη θπβεξλεηηθή ζηαζεξφηεηα ηνπ θξάηνπο ηεο ζεκαίαο. γ) πνηεο ρψξεο ζεσξνχληαη νη θαιχηεξεο ζηελ ΕΕ/ζηνλ θφζκν γηα λενιφγεζε θαη θνξνιφγεζε θαη γηαηί; Γελ πθίζηαληαη ζρφιηα. B.1.5 Πνηνη είλαη νη λνκηθνί, ηερληθνί ή δηνηθεηηθνί θξαγκνί γηα ηε λενιφγεζε ελφο πινίνπ ή γηα ηε κεηαθνξά ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ κηαο εηαηξείαο απφ κία ρψξα ζε άιιε; Νενιφγεζε Πινίσλ. Γηα ηε λενιφγεζε ελφο πινίνπ ζηελ Διιάδα δελ πθίζηαληαη λνκηθνί ή δηνηθεηηθνί θξαγκνί. Χζηφζν, ηα πινία πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα δηεζλή, επξσπατθά θαη εζληθά πξφηππα φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα λαπζηπινΐαο θαη ηε πξνζηαζία ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο. Δγθαηάζηαζε Ναπηηιηαθψλ Δηαηξεηψλ ζηελ Διιάδα. Γηα ηε κεηαθνξά ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ κηαο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο απφ κία ρψξα ζηελ Διιάδα δελ ππάξρνπλ νπζηαζηηθνί λνκηθνί ή δηνηθεηηθνί θξαγκνί. Η εηαηξεία κε αίηεζε ηεο πνπ ζπλνδεχεηαη κε ηα απαηηνχκελα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα απεπζχλεηαη ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο πξνζδηνξίδνληαο ηηο λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα αζθεί ζηελ Διιάδα, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο. ηελ ζπλέρεηα εθδίδεηαη Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε, ε νπνία πξνζδηνξίδεη ην αληηθείκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. B.1.6 ε πνην βαζκφ νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ππνβνεζνχλ/εκπνδίδνπλ απηή ηελ εμέιημε; Με δεδνκέλν φηη ην πθηζηάκελν θαζεζηψο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ζπκβάιεη ζηελ δηακφξθσζε αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ πξνο φθεινο ηεο επξσπατθήο λαπηηιίαο εθηηκάηαη φηη ζπλαθψο ζπκβάιεη ζηελ δηακφξθσζε ιεηηνπξγηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ. B.1.7 Πνηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαζηζηνχλ ηνλ ηνκέα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ κνλαδηθφ απφ πιεπξάο ειέγρνπ ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ; Παξαζέζηε θαηάινγν ησλ νπζησδψλ ηνκεαθψλ θαλφλσλ γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο πνπ θξίλεηε αλαγθαίνπο βάζεη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ. Εμεγήζηε πνηεο πηπρέο ηνπ ηνκέα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ ζα κπνξνχζαλ λα αληηκεησπηζηνχλ ηθαλνπνηεηηθά κε νξηδφληηνπο θαλφλεο γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο. Παξαθαινχκε ε απάληεζή ζαο λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην ζπγθεθξηκέλε, θαη επίζεο λα αλαθέξεηε ηηο αλακελφκελεο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ησλ ηνκεαθψλ θαλφλσλ. B.2. ηφρνη ησλ θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαη ηξέρνπζεο αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ Οη γεληθνί ζηφρνη ησλ θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο πεξηιακβάλνληαη ζην ηκήκα 2.2. Οη ζηφρνη ησλ θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη, ππφ ηηο πθηζηάκελεο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο, ζπλερίδνπλ θαη είλαη επίθαηξνη 13

Βαιάζεο 1. "Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα" Εαθ Λαθαξηέξ

Βαιάζεο 1. Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα Εαθ Λαθαξηέξ Βαιάζεο 1 "Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα" Εαθ Λαθαξηέξ Βαιάζεο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ 6 ΔΗΑΓΧΓΖ 11 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 - ΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ππέπει να ζημειωθεί όηι ςπάπσοςν διαθωνίερ ζηιρ παπακάηω πποηάζειρ:

Ππέπει να ζημειωθεί όηι ςπάπσοςν διαθωνίερ ζηιρ παπακάηω πποηάζειρ: - Αύξηζη πεςζηόηηηαρ ακηοπλοϊκών εηαιπειών: ην πξφζθαην παξειζφλ νη εηαηξείεο κε βάζε ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζηνηρεία ή/θαη ηηο πκβάζεηο αλάζεζεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο γηα ηηο κηθξφηεξεο εηαηξείεο εμαζθάιηδαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΟΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θ. ΦΧΛΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13. 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13

ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13. 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13 2.2. Απινύζηεπζε θαη λνκνζεηηθόο ζπληνληζκόο ζην θαζεζηώο θνξνινγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΖΑΡΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΤΜΑΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 2010 Περιεχόμενα ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 7 ΟΙ ΟΓΙΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ.... 7 ΔΗΑΓΩΓΖ... 7 1.1 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΙΟΓΟΤ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ....

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ Κ.Γ.Ο.Κ.Π. ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ αλέξγσλ ζην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Μνληέιν. Σα παξαδείγκαηα ζηελ Διιάδα θαη ηε Γεξκαλία.» Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2010 Γξαθείν πκβνύινπ Ο.Δ.Τ. Λεπθσζίαο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ - ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 1 1. Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ

Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή εξγαζία ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΤΚΟΤΡΑ (Α.Μ. : 42 / 11) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΨΗΥΙΑΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (DIGITAL AGENDA) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΖ ΑΠΌ ΣΗ ΣΡΑΠΔΕΔ CONSUMER PROTECTION FROM BANKS ΠΟΤΓΑΣΖ ΚΑΜΑΡΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ»

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ» ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ» ΠΟΤΓΑΣΔ : ΚΟΜΝΖΝΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 7367 ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑΚΖ ΜΑΡΟΤΛΗΩ ΜΑΡΗΑ 7503

Διαβάστε περισσότερα

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 Γηεχζπλζε έδξαο : Ι. Ππγγξνχ 209-211, 17121

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού»

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 Δηζαγσγή 4 I. Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 4 1. Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 5 2. Αίηηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο... 5 3. πλέπεηεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Πνιηηηθέο Οξγαληζκώλ Μάξθεηηλγθ Πξννξηζκώλ γηα ηελ πξνζέιθπζε ηεο θξνπαδηέξαο». Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: Γηερεύνηζη ηων επιπηώζεων ηοσ ηοσριζμού ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΓΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΣΑΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΓΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΣΑΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ Δ. ΙΑΚΩΒΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΓΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΣΑΔΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ -

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ - Προοίμιο «ε κηα βηνκεραληθή θνηλσλία κφλεο ζεκαληηθέο κνλάδεο ηνπηθήο δηνηθήζεσο είλαη ε επηρείξεζε θαη ην εξγνζηάζην. Ζ παξαθκή ηεο παξαδνζηαθήο κνξθήο ηνπηθήο δηνηθήζεσο, ζπγθεθξηκέλα ηεο δεκνηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2015-2018» Π ε π ι ε σ ό μ ε ν α Κευάλαιο 1 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δπηβιέπσλ: Γεκ. Μπισλφπνπινο. πνπδάζηξηα: Γησηακίλα Αιεμάλδξνπ

ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δπηβιέπσλ: Γεκ. Μπισλφπνπινο. πνπδάζηξηα: Γησηακίλα Αιεμάλδξνπ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η Σνπξηζηηθή Κηβσηόο ζε θίλδπλν Η αλαγθαηόηεηα ηεο Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ ζηελ Σνπξηζηηθή Ναπηηιία-ε ππόζεζε ηνπ Sea Diamond

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΦΟΡΔΧΝ ΑΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ» Δπηβιέπσλ: ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ ΚΑΡΚΑΣΟΤΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανοσαρίοσ 2011 31 Δεκεμβρίοσ 2011)

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανοσαρίοσ 2011 31 Δεκεμβρίοσ 2011) Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανοσαρίοσ 2011 31 Δεκεμβρίοσ 2011) Ανώνσμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν Αρ. μητρώοσ Α.Ε. 6013/06/Β/86/90 Χαλκίδος 22Α - 111 43 Αθήνα Αλώλπκε Εηαηξία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ Μειέηε πξνο ηε Μνλάδα Οξγάλσζεο ηεο Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ - ΜΟΓ ΑΔ Γηάλλεο Καινγήξνπ, Αλ. Καζεγεηήο Σερλνινγηθήο Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα