Ε Ρ Ω Σ Η Μ Α Σ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Ρ Ω Σ Η Μ Α Σ Ο Λ Ο Γ Ι Ο"

Transcript

1 Ε Ρ Ω Σ Η Μ Α Σ Ο Λ Ο Γ Ι Ο A.1. Έρεηε αληίξξεζε λα απνθαιπθζεί ε ηαπηφηεηά ζαο; A.2. Ηζρχεη γηα ηηο απαληήζεηο ζαο θάπνηα απφ ηηο εμαηξέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ θαλνληζκνχ 1049/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 30ήο Μαΐνπ 2001, γηα ηελ πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζηα έγγξαθα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο 1 ο; Δάλ λαη, παξαθαιείζζε λα πξνζδηνξίζεηε ζαθψο πνηα ηκήκαηα δελ πξέπεη λα θνηλνπνηεζνχλ, λα αηηηνινγήζεηε ηελ αλάγθε γηα απηήλ ηελ εκπηζηεπηηθή κεηαρείξηζε θαη λα ππνβάιεηε κηα κε εκπηζηεπηηθή εθδνρή ηεο απάληεζήο ζαο γηα δεκνζίεπζε ζηνλ δηθηπαθφ καο ηφπν. B. ΓΔΝΗΚΔ ΔΡΩΣΖΔΗ B.1. Αμηνιφγεζε ηεο αγνξάο/θαλνληζηηθέο εμειίμεηο. Η επξσπατθή λαπηηιία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ θαη σο εθ ηνχηνπ δέρεηαη έληνλν αληαγσληζκφ απφ ηξίηεο ζεκαίεο. Οη παγθφζκηνη αληαγσληζηέο ζπρλά επσθεινχληαη απφ πνιχ ρακειφηεξεο δνκέο θφζηνπο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απνιακβάλνπλ ελεξγή ππνζηήξημε απφ ηηο εζληθέο θπβεξλήζεηο πνπ ελδηαθέξνληαη λα αλαπηχμνπλ ην λαπηηιηαθφ ηνπο ηνκέα (κέηξα πξνλνκηαθήο κεηαρείξηζεο εζληθψλ ζηφισλ θαη πξφζβαζεο ζηα θπβεξλεηηθά θνξηία). Σα κέηξα θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηα Κξάηε Μέιε ηεο Δ.Δ. ζχκθσλα κε ηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηε Ναπηηιία έρνπλ εληζρχζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ επξσπατθνχ ζηφινπ θαη έρνπλ απνθέξεη νθέιε ηφζν γηα ηελ επξσπατθή νηθνλνκία θαη ηελ απαζρφιεζε, φζν θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ επξσπατθή λαπηηιηαθή βηνκεραλία. Λακβαλφκελσλ ππφςε ησλ αλσηέξσ, θξίλεηαη επσθειήο ε δηαηήξεζε ησλ Καηεπζπληήξησλ Γξακκψλ γηα ηηο Κξαηηθέο Εληζρχζεηο ζην ηνκέα ηεο Ναπηηιίαο, κε ηελ παξνχζα κνξθή ηνπο. Δπηπξφζζεηα, εθηηκάηαη φηη ηπρφλ ηξνπνπνίεζε ή θαηάξγεζε ηνπο ζα επέθεξε ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ επξσπατθνχ ζηφινπ θαη θαη επέθηαζε ηελ κεηαθίλεζε ζε λενιφγηα ηξίησλ θξαηψλ. B.1.1 Βάζεη φζσλ γλσξίδεηε θαη βάζεη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο, πνηεο είλαη νη θπξηφηεξεο εμειίμεηο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηνλ λαπηηιηαθφ θιάδν κεηά ην 2004 φζνλ αθνξά ηα αθφινπζα: a) παγθφζκην ζαιάζζην εκπφξην 2, αξηζκφο κεηαθεξφκελσλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 3, ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ 4 ; Πνηεο ήηαλ νη επηπηψζεηο ηεο παγθφζκηαο θξίζεο; Δηαθαίλνληαη ήδε ζεκάδηα αλάθακςεο; Εη δπλαηφλ, δηαβηβάζηε ηα ίδηα ζηνηρεία αλά ρψξα, αλά εηαηξεία θαη γηα ηα έηε κεηά ην Αμηφπηζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζε βάζεηο δεδνκέλσλ θαη εθζέζεηο Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ (World Trade Organization, OECD, UNCTAD). χκθσλα κε έγθπξνπο νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο: ΔΔ L 145 ηεο 31εο Μαΐνπ 2001, ζ. 43. Τπνινγηδφκελν ζε ηφλνπο θαη ηνλνρηιηφκεηξα. Τπνινγηδφκελν ζε ηζνδχλακν είθνζη πνδψλ (TEU). Τπνινγηδφκελν ζε κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα ή νιηθή ρσξεηηθφηεηα.

2 (α) νη επηπηψζεηο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο ζπλερίδνπλ θαη επηθέξνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ δηεζλή λαπιαγνξά, θαζψο θαη ζηελ αγνξά λαππεγήζεσλ θαη πσιήζεσλ κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ, θαη (β) κεζνπξφζεζκά αλακέλεηαη ε ζπλέρηζε ηεο αχμεζεο δήηεζεο κεηαθνξηθνχ έξγνπ ιφγσ ηεο ζπλερηδφκελεο αχμεζεο ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο ζπλερηδφκελεο αχμεζεο ηεο δήηεζεο γηα πξψηεο χιεο θαη ηξφθηκα. β) ζέζε ηνπ λαπηηιηαθνχ θιάδνπ ηεο ΕΕ ζηελ αγνξά (πινία ειεγρφκελα απφ ηελ ΕΕ θαη πινία πνπ θέξνπλ ζεκαία ΕΕ; Πψο ζα πεξηγξάθαηε ηελ ηξέρνπζα αληαγσληζηηθή θαηάζηαζε ησλ δηαθφξσλ εηαηξεηψλ ηεο ΕΕ ζηνλ λαπηηιηαθφ θιάδν ζε ζχγθξηζε κε εηαηξείεο εθηφο ΕΕ θαη κε ηνλ ππφινηπν θφζκν 5? Όπνπ είλαη δηαζέζηκα, παξαθαιείζζε λα δψζεηε ηα ζρεηηθά ζηνηρεία φζνλ αθνξά, γηα παξάδεηγκα, ηνπο εγεηηθνχο θνξείο, ηα κεξίδηα αγνξάο, ηελ εμέιημε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ζηηο νηθείεο αγνξέο, θ.ιπ.. Η Δπξσπατθή λαπηηιία, ζε φξνπο ρσξεηηθφηεηαο, ην έηνο 2011 δηαηήξεζε ηελ εγεηηθή ηεο ζέζε, κνινλφηη ν παγθφζκηνο ζηφινο απμήζεθε θαηά 9.2 % αξηζκψληαο πιένλ πάλσ απφ 1 δηζ. gt. Ο ζηφινο ησλ θξαηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) απμήζεθε θαηά 5% ζε ζρέζε κε ην έηνο 2010 θαη αλήιζε ζε ζρεδφλ 220 εθαη. gt. Αλαιχνληαο ηα ζηνηρεία ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξηθνχ ζηφινπ πξνθχπηεη φηη θαηά ην έηνο 2011 ην 21.9% (βι. Πίλαθα 1 θαη 2) ησλ πινίσλ ήηαλ λενινγεκέλα ζε θξάηε ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ), ελψ ζχκθσλα κε ηελ ECSA ην 41% ησλ πινίσλ αλεμαξηήησο ηεο ζεκαίαο πνπ θέξνπλ ήηαλ επξσπατθψλ ζπκθεξφλησλ. ΠΗΝΑΚΑ 1 Δμέιημε Δπξσπατθνχ θαη Παγθφζκηνπ ηφινπ (20 Ηνπιίνπ 2011) (πινία 100gt θαη άλσ) Πεγή: Lloyd s Register Fairplay - Clarksons Research Ltd (Απφζπαζκα απφ ECSA Annual Report ) 5 Τπνινγηδφκελε κε δηάθνξνπο δείθηεο, φπσο: αξηζκφο ζηφισλ ειεγρφκελσλ απφ ηελ ΔΔ θαη λενινγεκέλσλ ζηελ ΔΔ, ρσξεηηθφηεηα (πθηζηάκελα θαη λενλαππεγεζέληα πινία ), ζαιάζζηα κεηαθνξά εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη άιια είδε λαπηηιηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εζληθφηεηα ησλ εηαηξεηψλ κε ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο, θηι. 2

3 ΠΗΝΑΚΑ 2 Δπξσπατθφο θαη Παγθφζκηνο ηφινο, αλά θαηεγνξία πινίσλ (20 Ηνπιίνπ 2011) (πινία 100gt θαη άλσ - ζε ρηι. ηφλνπο) Πεγή: Clarksons Research Ltd (απφζπαζκα απφ ECSA Annual Report ) γ) αξηζκφο κεηαθεξφκελσλ επηβαηψλ θαη επηβαηνρηιηνκέηξσλ ε ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζηφινπ επηβαηεγψλ πινίσλ, θαηαλεκεκέλε αλά είδνο ζθάθνπο Αμηφπηζηα ζηνηρεία κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζε δηεζλείο θαη επξσπατθέο βάζεηο δεδνκέλσλ θαζψο επίζεο θαη ζε ζπλαθείο εθζέζεηο ηεο DG MOVE ηεο Δ. Δπηηξνπήο. δ) θαλνληζηηθέο αιιαγέο (ζε εζληθφ, ελσζηαθφ θαη δηεζλέο επίπεδν) φζνλ αθνξά, γηα παξάδεηγκα, ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο, ηα πξφηππα εξγαζίαο ζηε ζάιαζζα θαη ηελ μεξά, ηηο απαηηήζεηο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ηηο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αλαινγία λενιφγεζεο, δηεζλείο ζπκθσλίεο, κεηαθνξά θαη αληαγσληζκφο κε άιια κέζα κεηαθνξάο, ηνπξηζκφο, θνξνινγηθέο πνιηηηθέο, δηαδνρηθέο δηεπξχλζεηο ηεο ΕΕ ην 2004 θαη ην 2007 Σα Κξάηε Μέιε ηεο Δ.Δ. έρνπλ πξνβεί ζε θχξσζε θαη εθαξκνγή ηεο πιεηνςεθίαο ησλ Γηεζλψλ πκβάζεσλ πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηνλ Γηεζλέο Ναπηηιηαθφ Οξγαληζκφ (International Maritime Organization), θαζψο θαη ζε ελζσκάησζε θαη εθαξκνγή ηεο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αζθάιεηα λαπζηπινΐαο, ηελ αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα, ηε πξνζηαζία ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο, ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ησλ λαπηηθψλ, ηνπο φξνπο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ πινίσλ θιπ. 3

4 Έκθαζε απνδίδεηαη ζην αθφινπζν εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο θαλνληζηηθφ πιαίζην (ε θαηαγξαθή είλαη ελδεηθηηθή): Γηεζλείο πκβάζεηο International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) - Annex VI Prevention of Air Pollution from Ships (entered into force 19 May 2005) International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (FAL) Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation, Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf Protocol of 1996 to amend the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976 (LLMC PROT 1996) Protocol 2002 of the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea (PAL) Δλσζηαθή Ννκνζεζία Directive 2005/35/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on ship-source pollution and on the introduction of penalties for infringements Regulation (EC) No 392/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the liability of carriers of passengers by sea in the event of accidents effective 17 June Directive 2009/17/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 amending Directive 2002/59/EC establishing a Community vessel traffic monitoring and information system to be transposed by 1 December Directive 2009/15/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on common rules and standards for ship inspection and survey organisations and for the relevant activities of maritime administrations to be transposed by 17 June Directive 2009/16/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on port State control to be transposed by 1 January Directive 2009/18/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 establishing the fundamental principles governing the investigation of accidents in the maritime transport sector and amending Council Directive 1999/35/EC and Directive 2002/59/EC of the European Parliament and of the Council to be transposed by 17 June Directive 2009/20/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the insurance of shipowners for maritime claims to be transposed by 1 January Directive 2009/21/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on compliance with flag State requirements to be transposed by 17 June Δζληθή Ννκνζεζία Nφκνο ππ' αξηζ. 3872/2010 ζρεηηθά κε ηελ «Δθηέιεζε πεξηεγεηηθψλ πιφσλ απφ πινία κε ζεκαία ηξίησλ ρσξψλ κε αθεηεξία ειιεληθφ ιηκέλα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 4

5 ε) θχξηεο ηερλνινγηθέο, θαλνληζηηθέο, θηι. εμειίμεηο κεηά ηε ζέζπηζε ησλ θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ, νη νπνίεο επεξέαζαλ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη, εηδηθφηεξα, ην θφζηνο εξγαζίαο. Πνηεο είλαη νη πηζαλέο εμειίμεηο ζην κέιινλ; Σελ 23 ε Φεβξνπαξίνπ 2006, ε Γεληθή πλδηάζθεςε ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο (ΓΟΔ), θαηά ηελ 94 ε λαπηηιηαθή ζχλνδφ ηεο ζηε Γελεχε Διβεηίαο, πηνζέηεζε ηε χκβαζε Ναπηηθήο Δξγαζίαο, 2006 (ΝΔ, 2006), έλα εληαίν θαη ζπλεθηηθφ φξγαλν, ην νπνίν ελζσκαηψλεη πξφηππα πνπ εκπεξηέρνληαη ζε 65 πθηζηάκελα δηεζλή φξγαλα (πκβάζεηο θαη πζηάζεηο) λαπηηθήο εξγαζίαο, πνπ έρεη πηνζεηήζεη ε ΓΟΔ απφ ην 1920, θαζψο θαη ζεκειηψδεηο αξρέο πνπ πεξηέρνληαη ζε άιιεο Γηεζλείο πκβάζεηο εξγαζίαο. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ν ηνκέαο παξνρήο ππεξεζηψλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, ιφγσ ηεο δηεζλνχο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ πινίσλ ζε έλα δπλακηθψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ, ζεσξείηαη σο ακηγψο παγθνζκηνπνηεκέλνο θαη κε θνηλά αλαγλσξηζκέλεο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ λαπηηθνχ επαγγέικαηνο, ε ΝΔ, 2006 φηαλ ζα ηεζεί δηεζλψο ζε ηζρχ ζα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ επηβνιή ζε παγθφζκην επίπεδν θνηλψλ ειάρηζησλ πξνηχπσλ γηα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ λαπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζε απηά. Η θαηλνηνκία ηεο ελ ιφγσ χκβαζεο έγθεηηαη ζηε δηακφξθσζε «πνηνηηθφηεξσλ φξσλ εξγαζίαο» ησλ λαπηηθψλ ζε παγθφζκην επίπεδν, ππφ ηελ αξρή ηεο «κε επλντθφηεξεο κεηαρείξηζεο», πξνο επίηεπμε «ίζσλ φξσλ αληαγσληζκνχ» (level playing field) δηεζλψο. ε επίπεδν Δ.Δ. ε πηνζέηεζε ηεο Οδεγίαο 2009/13/ΔΚ ηεο 16 εο Φεβξνπαξίνπ 2009 γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο πνπ ζπλήςαλ ε Έλσζε Δθνπιηζηψλ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο (ECSA) θαη ε Δπξσπατθή Οκνζπνλδία ησλ Δλψζεσλ Δξγαδνκέλσλ ζηηο Μεηαθνξέο (ETF) ζρεηηθά κε ηε χκβαζεο Ναπηηθήο Δξγαζίαο (ΝΔ), 2006 θαη γηα ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 1999/63/ΔΚ, ε νπνία αληαλαθιά ζεκαληηθφ κέξνο ησλ απαηηήζεσλ ηεο ΝΔ, 2006, εληάζζεηαη ζην πιαίζην επίηεπμεο ζηφρνπ ζηξαηεγηθήο γηα κηα νινθιεξσκέλε ζαιάζζηα πνιηηηθή γηα ηελ ΔΔ θαη εηδηθφηεξα ελίζρπζεο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ηεο επξσπατθήο λαπηηιηαθήο ηερλνγλσζίαο. Η Γηεζλήο χκβαζε γηα πξφηππα εθπαίδεπζεο, έθδνζεο πηζηνπνηεηηθψλ θαη ηήξεζεο θπιαθψλ ησλ λαπηηθψλ (Γ.. STCW), πνπ ζπλήθζε ην 1978 κεηαμχ ησλ θξαηψλ κεξψλ ηνπ Γηεζλνχο Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ (ΓΝΟ/ΙΜΟ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε ην 1995, αλαζεωξήζεθε σπλνιηθά ην 2007 απφ ηνλ ΙΜΟ. ε απηφ ην πιαίζην, κε ηελ αλαζεψξεζε ηεο ζχκβαζεο πνπ έγηλε ην 2010 επηδηψθεηαη ε βειηίσζε ησλ ηζρπνπζψλ απαηηήζεψλ ηεο θαη ε επηθαηξνπνίεζή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. Χο ζεκαληηθήο βαξχηεηαο αμηνινγνχληαη εθείλεο νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ εηζήγαγαλ λέεο απαηηήζεηο εθπαίδεπζεο γηα «εηδηθεπκέλνπο λαπηηθνχο» θαηαζηξψκαηνο θαη κεραλήο θαη «ειεθηξνηερληθνχο αμησκαηηθνχο». Πεξαηηέξσ, εμεηάδεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2008/106/ΔΚ ζρεηηθά κε ην ειάρηζην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ λαπηηθψλ γηα ηελ επζπγξάκκηζε κε ηα δηεζλή πξφηππα. Πεξαηηέξσ, νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ πηνζεηήζεθαλ κε ην Φήθηζκα MSC.273(85) ηνπ IMO επέθεξαλ αιιαγέο ζην Γηεζλή Κψδηθα Αζθαινχο Γηαρείξηζεο πνπ έρεη αληίθηππν ζηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο, ηδηαίηεξα ιφγσ ηεο εηζαγσγήο ηεο «εθηίκεζεο θηλδχλνπ», σο κεζφδνπ γηα ηελ θαζηέξσζε πνιηηηθψλ πξνζηαζίαο ηεο αζθάιεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπηπξφζζεηα, ζπγθξαηείηαη φηη κε ηελ απαίηεζε ηεο Οδεγίαο 2009/21/ΔΚ γηα ηελ θαηάξηηζε, εθαξκνγή θαη δηαηήξεζε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο γηα ηα ιεηηνπξγηθά κέξε ησλ ζρεηηθψλ κε ην θξάηνο ζεκαίαο δξαζηεξηνηήησλ ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο αξρψλ, θαζψο θαη γηα ηελ πηζηνπνίεζε πξνξξεζέληνο ζπζηήκαηνο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα δηεζλή πξφηππα πνηφηεηαο, ηα θξάηε κέιε «επηβαξχλνληαη», ψζηε λα δηακνξθψζνπλ φξνπο ηζφηηκεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο γηα ηελ παξνρή αζθαιψλ θαη 5

6 πνηνηηθψλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ ζε ζρέζε κε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ επσκίδνληαη αληίζηνηρα θφζηε θαη δχλαηαη λα παξέρνπλ ππεξεζίεο λενιφγεζεο, επηζεσξήζεσλ, πξνζθνξάο αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη άιισλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ κε ρακειφηεξν θφζηνο, εληζρχνληαο ηνλ αζέκηην αληαγσληζκφ πνπ δέρνληαη ηα πινία ππφ ζεκαία θξάηνπο κέινπο ζη) ζεκαία πνπ θέξνπλ ηα πινία: αλαινγία (θαη ε ζπλ ησ ρξφλσ κεηαβνιή ηεο) ηνπ ζηφινπ πνπ ειέγρεη ε έρεη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ θξάηνο κέινο ππφ ηε ζεκαία ηνπ, ππφ ηε ζεκαία άιισλ θξαηψλ κειψλ θαη ππφ ζεκαία ρσξψλ εθηφο ΕΕ έθηαζε ηεο αιιαγήο ζεκαίαο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ κεηαμχ θξαηψλ κειψλ θαη κεηαμχ ρσξψλ ΕΕ θαη ρσξψλ εθηφο ΕΕ (θαη πηζαλνί ιφγνη ηεο αιιαγήο απηήο). πγθεθξηκέλα, γλσξίδεηε πεγέο πνπ πεξηέρνπλ ζηαηηζηηθέο ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία ηεο λενιφγεζεο ηνπ ζηφινπ ηεο ΕΕ (π.ρ. κεηεγγξαθή ζθαθψλ κεηαμχ λενινγίσλ ηεο ΕΕ, ή κεηαμχ λενινγίσλ ρσξψλ ΕΕ θαη ρσξψλ εθηφο ΕΕ); Πνηεο είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο νη θηλεηήξηεο δπλάκεηο πίζσ απφ ηελ εμέιημε ησλ λενινγίσλ ΕΕ ζπλ ησ ρξφλσ (απφ πιεπξάο αξηζκνχ πινίσλ θαη/ή ρσξεηηθφηεηαο). Να γίλεη δηάθξηζε αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ κέηξα πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ πθηζηάκελσλ θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ ή άιια κέηξα πεξί θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαη ηνπο εμσγελείο παξάγνληεο (πνπ αθνξνχλ π.ρ. ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ηε δήηεζε ππεξεζηψλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, ηηο πνιηηηθέο ρσξψλ εθηφο ΕΕ, θηι). Δμέιημε Διιεληθνχ - Διιελφθηεηνπ ηφινπ. Η δηαρείξηζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ (άλσ ησλ 500 θνρ) γίλεηαη απφ εηαηξείεο, νη νπνίεο ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα. Η θαηαλνκή ηνπ ζηφινπ απηνχ, ζε αξηζκφ θαη ρσξεηηθφηεηα πινίσλ, αλά ζεκαία απφ ην έηνο 2004 έσο ην 2010 εκθαίλεηαη ζηνπο Πίλαθεο 3 θαη 4. ηελ, θαηά ζεκαία θαηαλνκή, ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ ε Διιάδα θαηέρεη γηα ην έηνο 2010 ηελ πξψηε ζέζε θαη ζπγθεθξηκέλα θαηέρεη ην 27,48% ηεο ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο θαη ην 16,7% ηνπ αξηζκνχ ησλ πινίσλ. Απφ ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ., πιελ ηεο Διιάδαο, ζεκαληηθφ κεξίδην έρνπλ κφλν ε Μάιηα θαη ε Κχπξνο, ελψ ζηηο εθηφο Δ.Δ. ρψξεο ην ζεκαληηθφηεξν κεξίδην αλήθεη ζηε Ληβεξία, ζηνλ Παλακά, ζηηο λήζνπο Μάξζαι θαη ζηηο Μπαράκεο. Απφ ηνλ Πίλαθα 3 βιέπνπκε φηη ελλέα ρψξεο, καδί κε ηελ Διιάδα θαιχπηνπλ ην 95% ηεο ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ. Σν 27,5% ηεο ρσξεηηθφηεηαο αλήθεη ζηελ Διιεληθή ζεκαία, ην 18,69% αλήθεη ζε ρψξεο Δ.Δ. (Μάιηα, Κχπξνο) ελψ ην 54% αλήθεη ζε ηξίηεο ρψξεο. ηνλ Πίλαθα 5 παξαηεξνχκε φηη ε ειιεληθή ζεκαία θαηέρεη ζηαζεξά ηελ πξψηε ζέζε κεηαμχ ησλ ζεκαηψλ πνπ θέξεη ν ειιελφθηεηνο ζηφινο, παξάιιεια φκσο δέρεηαη κεγάιν θαη ζηαζεξφ αληαγσληζκφ απφ ζεκαίεο ηξίησλ θξαηψλ, ζηηο νπνίεο ζπγθεληξψλεηαη ε πιεηνλφηεηα ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ ζηφινπ. Απφ ηα αλσηέξσ θαηαδεηθλχεηαη αθελφο ην γεγνλφο φηη ν αληαγσληζκφο ζηελ πξνζέιθπζε πινίσλ πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηα αλνηθηά λενιφγηα ( open registry ), θαη αθεηέξνπ ε αλαγθαηφηεηα ζπλέρηζεο ηνπ πθηζηάκελνπ θαζεζηψηνο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ζηα πινία κε ειιεληθή ζεκαία θαη εηδηθφηεξα ηνπ ζπζηήκαηνο θνξνιφγεζεο κε βάζε ηε ρσξεηηθφηεηα (tonnage tax system). Έκθαζε απνδίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ε εθαξκνγή ησλ Καηεπζπληήξησλ Οδεγηψλ γηα ηηο Κξαηηθέο Δπηδνηήζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ Θαιάζζησλ Μεηαθνξψλ απνηειεί ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ 6

7 εξγαιείν γηα ην ζχλνιν ησλ Κ.Μ. ηεο Δ.Δ. πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ν αληαγσληζκφο απφ ηα «αλνηθηά λενιφγηα», ηα νπνία ζην ζχλνιφ ηνπο θάλνπλ ρξήζε ελφο ραιαξφηεξνπ θνξνινγηθνχ πεξηβάιινληνο δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο. ΠΗΝΑΚΑ 3 ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΔΛΛΖΝΟΚΣΖΣΟΤ ΣΟΛΟΤ ΑΝΑ ΖΜΑΗΑ ΣΖΝ (ζε θφξνπο νιηθή ρσξεηηθφηεηαο) ΥΩΡΑ Κ.Ο.Υ ΠΟΟΣΟ ΔΛΛΑΓΑ ,48% ΛΙΒΔΡΙΑ ,76% ΜΑΛΣΑ ,90% ΠΑΝΑΜΑ ,20% ΝΗΟΙ ΜΑΡΑΛ ,57% ΜΠΑΥΑΜΔ ,12% ΚΤΠΡΟ ,79% ΝΗΟΙ ΜΑΝ ,18% ΒΔΡΜΟΤΓΑ ,15% ΑΛΛΔ ,86% ΤΝΟΛΟ ,00% ΠΗΝΑΚΑ 4 ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΔΛΛΖΝΟΚΣΖΣΟΤ ΣΟΛΟΤ ΑΝΑ ΖΜΑΗΑ ΣΖΝ (ζε αξηζκφ πινίσλ ) ΥΩΡΑ Αξηζ. Πινίσλ ΠΟΟΣΟ ΔΛΛΑΓΑ ,70% ΠΑΝΑΜΑ ,30% ΛΙΒΔΡΙΑ ,84% ΜΑΛΣΑ ,26% ΝΗΟΙ ΜΑΡΑΛ ,62% ΜΠΑΥΑΜΔ 247 7,51% ΚΤΠΡΟ 212 6,45% ΑΓ. ΒΙΚΔΝΣΙΟ 58 1,76% ΝΗΟΙ ΜΑΝ 51 1,55% ΆΛΛΔ 236 8,00% ΤΝΟΛΟ ,00% 7

8 ΠΗΝΑΚΑ 5 ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΔΛΛΖΝΟΚΣΖΣΟΤ ΣΟΛΟΤ ΑΝΑ ΖΜΑΗΑ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΣΖ ΔΛΛΑΓΑ (26,78%) (28,13%) (26,84%) (29,36%) (30,01%) (30,55%) (27,48%) ΠΑΝΑΜΑ (15,97%) (14,26%) (14,77%) (13,47%) (13,47%) (12,35%) (12,20%) ΜΑΛΣΑ (15,27%) (14,69%) (14,23%) (12,66%) (13,10%) (12,85%) (12,90%) ΛΗΒΔΡΗΑ (7,27%) (9,22%) (10,58%) (11,93%) (11,88%) (14,43%) (14,76%) ΝΖΟΗ ΜΑΡΑΛ (5,96%) (7,61%) (7,99%) (8,36%) (9,00%) (9,04%) (11,57%) ΜΠΑΥΑΜΔ (7,32%) (7,75%) (7,86%) (7,72%) (7,44%) (7,28%) (7,12%) ΚΤΠΡΟ (13,34%) (10,44%) (9,58%) (8,72%) (7,43%) (6,71%) (5,79%) ΑΓ. ΒΗΚΔΝΣΗΟ (1,72%) (1,61%) (1,25%) (1,13%) (1,63%) (0,27%) (0,88%) ΝΖΟΗ ΜΑΝ (1,10%) (1,73%) (1,77%) (1,56%) (1,05%) (2,19%) (2,18%) Ν.ΚΑΫΜΑΝ (0,68%) (0,69%) (0,64%) (0,60%) (0,50%) (0,34%) (0,30%) ΥΟΝΓΚ-ΚΟΝΓΚ (1,14%) (1,09%) (0,85%) (0,82%) (0,55%) (0,51%) (0,50%) ΤΝΟΛΟ 99,29(100%) 102,12(100%) 110,46(100%) 113,11(100%) 115,98(100%) (100%) 121,20(100%) (ηα πνζά είλαη ζε εθαηνκκχξηα θ.ν.ρ.) δ) απαζρφιεζε ζηε ζάιαζζα πνιηηψλ ΕΕ θαη εθηφο ΕΕ απφ πινηνθηήηεο ηα πινία ησλ νπνίσλ είλαη λενινγεκέλα ζε ρψξεο ηεο ΕΕ ή ζε ρψξεο εθηφο ΕΕ Απαζρφιεζε Ναπηηθψλ ζε Διιεληθά θαη Διιελφθηεηα Πινία. χκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο ην έηνο 2008, ζηα ππφ ειιεληθή ζεκαία εκπνξηθά πινία, 100 θνρ θαη άλσ, ηελ 20/09/2008 ππεξεηνχζαλ λαπηηθνί, εθ ησλ νπνίσλ Έιιελεο θαη αιινδαπνί (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λαπηηθψλ ππεθνφηεηαο ινηπψλ Κ.Μ. ηεο Δ.Δ.). πλαθψο, θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία, 942 Έιιελεο λαπηηθνί ππεξεηνχζαλ ζε ππφ μέλε ζεκαία ζπκβεβιεκέλα κε ην ΝΑΣ ειιελφθηεηα εκπνξηθά πινία 100 θνρ θαη άλσ. πγθξαηείηαη φηη ζηνπο πην πάλσ αξηζκνχο, δελ πεξηιακβάλνληαη λαπηηθνί πνπ θαηά ηελ εκέξα ηεο απνγξαθήο κπνξεί λα ηεινχζαλ ζε άδεηα, λα εξγάδνληαλ ζε πινία θάησ ησλ 100 θνρ ή μέλεο ζεκαίαο κε ζπκβεβιεκέλα κε ην ΝΑΣ, λα ήηαλ πξνζθεξφκελνη γηα εξγαζία ή λα επηζπκνχζαλ λαπηνιφγεζε. Αλεμαξηήησο απηνχ, ζχκθσλα κε πξφζθαηεο «θαιέο εθηηκήζεηο» - good estimates, απφ θνξείο ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο, νη νπνίεο ιακβάλνπλ ππφςε ηνλ αξηζκφ ησλ ειιεληθψλ πινίσλ θαη ηελ πξνβιεπφκελε νξγαληθή ζχλζεζε γηα θάζε θαηεγνξία πινίσλ, ην ζχλνιν ησλ απαζρνιεκέλσλ εηεζίσο, αλέξρεηαη ζε λαπηηθνχο. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο θνξέσλ ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο, νη λαπηηθνί ζε ππφ ειιεληθή ζεκαία πινία πνπ πξνέξρνληαη απφ άιια θξάηε κέιε θαη ηξίηεο ρψξεο αλέξρνληαη ζε , ελψ νη Έιιελεο λαπηηθνί πνπ απαζρνινχληαη ζε πινία ζεκαίαο ινηπψλ θξαηψλ κειψλ Δ.Δ., αλέξρνληαη ζε

9 ε) απαζρφιεζε ζηελ μεξά πνιηηψλ ΕΕ θαη εθηφο ΕΕ απφ πινηνθηήηεο ηα πινία ησλ νπνίσλ είλαη λενινγεκέλα ζε ρψξεο ηεο ΕΕ ή ζε ρψξεο εθηφο ΕΕ Σν έηνο 2010 απαζρνιήζεθαλ ζηηο εηαηξείεο πνπ δηαρεηξίδνληαη ην ζχλνιν ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ άηνκα πξνζσπηθφ εθ ησλ νπνίσλ Έιιελεο θαη αιινδαπνί. ηνλ παξαπάλσ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πεξηιακβάλνληαη αξρηπινίαξρνη, κεραληθνί, ινγηζηέο, λαπινκεζίηεο, δηθεγφξνη, θιπ. Πξφθεηηαη δειαδή γηα έλα εμεηδηθεπκέλν ζηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία αλζξψπηλν δπλακηθφ. Δμεηάδνληαο ηελ πξνέιεπζε ησλ αιινδαπψλ πξνθχπηεη φηη: 651 πξνέξρνληαη απφ ηελ Δ.Δ. εθ ησλ νπνίσλ 189 είλαη ππήθννη Μ. Βξεηαλίαο, 46 πξνέξρνληαη απφ ηηο Η.Π.Α., 998 πξνέξρνληαη απφ ηελ Αζία θαη 45 πξνέξρνληαη απφ ηελ Αθξηθή. ηνπο Πίλαθεο 6 & 7 θαίλεηαη ε απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ ζηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο απφ ην 2004 έσο ην 2010 θαζψο θαη ε θαηαλνκή απηψλ ζε ρψξεο Δ.Δ. θαη ηξίηεο ρψξεο. ΠΗΝΑΚΑ 6 ΠΡΟΩΠΗΚΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΩΝ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΝΣΟΠΟΡΩΝ ΠΛΟΗΩΝ ΠΗΝΑΚΑ 7 ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΩΝ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΝΣΟΠΟΡΩΝ ΠΛΟΗΩΝ ΔΛΛΖΝΔ ΑΛΛΟΓΑΠΟΗ ΔΔ ΣΡΗΣΔ ΥΩΡΔ ζ) απαζρφιεζε πνιηηψλ ΕΕ θαη πνιηηψλ εθηφο ΕΕ ζε πιέγκαηα λαπηηιηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ (maritime clusters) Γελ πθίζηαληαη ζηνηρεία. Όζνλ αθνξά ηηο αλσηέξσ εξσηήζεηο, λα παξάζρεηε ζρεηηθά ζηνηρεία πνπ έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο ή λα επηζεκάλεηε πεγέο γηα ηελ αλεχξεζε αλάινγσλ ζηνηρείσλ θαη ζπλαθψλ πιεξνθνξηψλ. 9

10 Πξφζζεηα ζηνηρεία κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζε Οξγαληζκνχο/ Φνξείο πνπ ηεξνχλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ λαπηηιηαθφ θιάδν θαη ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο φπσο ε UNCTAD, OECD, EUROSTAT, ECSA (European Community Shipowner Association), ESPO, Lloyd s List, Fairplay θαη ISL. B.1.2 ε πνην βαζκφ νη εμειίμεηο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα απνδνζνχλ ζε κέηξα θξαηηθήο ελίζρπζεο θαη φρη ζε άιινπο εμσγελείο παξάγνληεο; Δηεπθξηλίζηε θαη δηαβηβάζηε ζρεηηθά ζηνηρεία, εάλ ππάξρνπλ. Όπσο είλαη γλσζηφ ηα λενιφγηα ηξίησλ ρσξψλ εθαξκφδνπλ πνιηηηθέο αλνηρηήο λενιφγεζεο κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθφ αληαγσληζηηθφ πξνβάδηζκα ζε ζρέζε κε ηα λενιφγηα ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δ.Δ. θπξίσο ζε ζπλάξηεζε κε ην απαηηνχκελν ρακειφηεξν θφζηνο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ πινίνπ. Σα ηειεπηαία ρξφληα, σζηφζν, ε γεληθεπκέλε εθαξκνγή απφ ηα Κξάηε Μέιε ηεο Δ.Δ. κέηξσλ ελίζρπζεο ηνπ ηνκέα ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ (θφξνο ρσξεηηθφηεηαο θαη απνθνπή) ζπλέβαιε ζηελ αληηζηξνθή ηεο ηάζεο απνκάθξπλζεο απφ ηηο ζεκαίεο ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δ.Δ. θαη ζηελ επαλαλενιφγεζε ππφ ηελ εζληθή ζεκαία, ζην ζχλνιν ησλ λενινγίσλ ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δ.Δ., ζεκαληηθνχ αξηζκνχ πινίσλ θνηλνηηθψλ ζπκθεξφλησλ. ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδνο, ε νπνία εθαξκφδεη ζχζηεκα θφξνπ θνξνιφγεζεο θαη απνθνπή, παξαηεξείηαη φηη κνινλφηη ν αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ ζην Διιεληθφ λενιφγην πινίσλ, άλσ ησλ 1000gt, δελ έρεη απμεζεί ζεκαληηθά θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν , σζηφζν, ηελ αληίζηνηρε ρξνληθή πεξίνδν παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αχμεζε ζηελ ρσξεηηθφηεηα ησλ πινίσλ πνπ θέξνπλ ηελ Διιεληθή ζεκαία (βι. Πίλαθαο 8). ΠΗΝΑΚΑ 8 ΔΞΔΛΗΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΣΟΛΟΤ (άλσ ησλ 1000 gt) (αξηζκφο - ρσξεηηθφηεηα πινίσλ) DATE No GT Source: (IHS Fairplay, 2011) B.1.3 Πψο εμειίρζεθαλ ηα επηρεηξεκαηηθά κνληέια ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ κεηά ηελ έθδνζε ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ; Πεξηγξάςηε ηηο θπξηφηεξεο δηαθνξέο, εάλ ππάξρνπλ, κεηαμχ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ πινηνθηεηψλ κε έδξα ηελ Επξψπε θαη πινηνθηεηψλ κε έδξα εθηφο Επξψπεο. Η Διιεληθή λαπηηιηαθή επηρείξεζε είλαη νξγαλσκέλε σο πξνο ηα θχξηα νξγαλσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κε ηνλ ίδην ηξφπν εδψ θαη 30 ρξφληα ράξε ζην ζηαζεξφ ειιεληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ηε δηέπεη. Η νξγάλσζε απηή, ε νπνία αθνινπζείηαη θαη απφ εηαηξείεο πνιιψλ άιισλ λαπηηιηαθψλ ρσξψλ, δηαθξίλεη ηελ εηαηξεία ε νπνία είλαη πινηνθηήηξηα ηνπ πινίνπ απφ ηελ εηαηξεία ε νπνία ην δηαρεηξίδεηαη (δηαρεηξίζηξηα εηαηξεία). Οη 10

11 δηαρεηξίζηξηεο εηαηξείεο παξέρνπλ κία ζεηξά απφ νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο, πνπ αθνξνχλ ζηελ εκπνξηθή θαη ηερληθή δηαρείξηζε ηνπ πινίνπ (λαπιψζεηο, πιεξψκαηα, λαππεγήζεηο, επηζθεπέο, αγνξαπσιεζίεο, αζθαιίζεηο, πξνκήζεηεο, λνκηθή ππνζηήξημε). Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ (68,9%) δηαρεηξίδεηαη/ εθκεηαιιεχεηαη απφ 1 έσο 4 πινία. Σν 22,5% ησλ εηαηξεηψλ δηαρεηξίδεηαη απφ 5 15 πινία ελψ ην 8,6% ησλ εηαηξεηψλ δηαρεηξίδεηαη απφ 16 πινία θαη πάλσ (βι. Πίλαθαο 9). ΠΗΝΑΚΑ 9 ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΟΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟ. ΑΡΙΘ. ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ 1 έσο ,94% 5 έσο ,49% άλσ ησλ ,57% ΤΝΟΛΟ ,00% πκπεξαίλεηαη ινηπφλ πσο ε πιεηνλφηεηα ησλ Διιεληθψλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο, νη νπνίεο ζπλήζσο δηαρεηξίδνληαη έλα ηχπν πινίσλ. Μηθξφο αξηζκφο εηαηξεηψλ εθκεηαιιεχνληαη κεγαιχηεξν ζπγθξηηηθά αξηζκφ πινίσλ, φπνπ ζπλήζσο ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηνλ ηχπν ησλ πινίσλ (πινία πγξνχ θνξηίνπ μεξνχ θνξηίνπ πγξνπνηεκέλνπ θνξηίνπ containers). Οη κηθξέο εηαηξείεο έρνπλ ζπγθεληξσηηθή νξγάλσζε κε ηκήκαηα, ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο δηαρείξηζεο πινίσλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη δηνξζψλνληαη σο εμήο: Πινηνθηήηεο Γελ. Γ/ληήο DPA Σερληθφο Γ/ληήο Δπηρεηξεζηαθφο Γ/ληήο Γ/ληήο λαπιψζεσλ Οηθνλνκηθφο Γ/ληήο). Οη κεζαίεο επηρεηξήζεηο κε ζηφιν απφ 12 πινία θαη πάλσ έρνπλ ηκήκαηα ηα νπνία ζπλδένληαη ζρεδφλ κε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο (Σκήκαηα Σερληθφ Ι.Σ. operation Πξνκεζεηψλ λαππεγήζεσλ θαη αγνξαπσιεζηψλ αζθαιηζηηθψλ απαηηήζεσλ αζθάιεηαο θαη πνηφηεηαο πιεξσκάησλ λαπιψζεσλ). Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε θάζεηε θαη νξηδφληηα νξγαλσηηθή θαη δνκηθή πνιππινθφηεηα. B.1.4 Πνηνη είλαη, θαηά ηελ άπνςή ζαο, νη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ επηινγή απφ ηνπο επξσπαίνπο πινηνθηήηεο ηεο ρψξαο λενιφγεζεο ησλ πινίσλ ηνπο θαη ηεο ρψξαο θνξνιφγεζήο ηνπο; Θεσξείηε φηη νη παξάγνληεο απηνί ζα κεηαβιεζνχλ ζην κέιινλ; Η χπαξμε Παξαδνζηαθψλ Νενινγίσλ (Traditional Registers), Αλνηρηψλ Νενινγίσλ (Open registers), θαζψο θαη ησλ Γεχηεξσλ ή Γηεζλψλ Νενινγίσλ (Second or International Registers) παξέρεη ζηνπο πινηνθηήηεο ή ζηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ηελ επειημία λα αμηνινγήζνπλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ εθάζηνηε θαζεζηψηνο λενιφγεζεο θαη λα λενινγήζνπλ, ηειηθψο, ηα πινία ηνπο ζην πιένλ ζπκθέξνλ γηα απηνχο λενιφγην, κε βαζηθφ θξηηήξην ην θφζηνο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ πινίνπ. Η επηινγή ζεκαίαο πνπ ζα πςψζεη έλα πινίν είλαη ην απνηέιεζκα εμέηαζεο/ αμηνιφγεζεο ζπλδπαζκνχ παξαγφλησλ φπσο νη πξνυπνζέζεηο λενιφγεζεο, ην θνξνινγηθφ θαζεζηψο, νη απαηηήζεηο ζηειέρσζεο ησλ πινίσλ, θαζψο θαη ε δηαζεζηκφηεηα πξνζνληνχρσλ λαπηηθψλ. 11

12 α) ζε πνην βαζκφ ε επηινγή θαζνξίδεηαη απφ πηπρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο; Πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηήζεη ην θέξδνο ηνπ ν πινηνθηήηεο/ λαπηηιηαθή εηαηξεία επηδηψθεη: (α) λα πεξηνξίζεη, θαηά ην δπλαηφλ, ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηνπ πινίνπ, ηδίσο ζε ζπλάξηεζε κε ην θφζηνο κηζζνδνζίαο ηνπ πιεξψκαηνο θαη ην θφζηνο ζπληήξεζεο ηνπ πινίνπ, θαη (β) λα δηαζθαιίζεη επλντθφ θαζεζηψο θνξνιφγεζεο. ην πιαίζην απηφ, είλαη ζαθέο φηη νη επηηξεπφκελεο θξαηηθέο εληζρχζεηο ζε επίπεδν Δ.Δ. ζηνλ ηνκέα ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ, νη νπνίεο αθνξνχλ, κεηαμχ άιισλ, ηε ζέζπηζε θνξνινγηθψλ θαη κέηξσλ θνηλσληθψλ παξνρψλ, ζπκβάιινπλ ζην πεξηνξηζκφ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ησλ ππφ ζεκαία Κ.Μ. ηεο Δ.Δ. πινίσλ (ζε ζπλάξηεζε κε ην θφζηνο απαζρφιεζεο ησλ λαπηηθψλ), ζηελ θαζηέξσζε ελφο επηφηεξνπ ζπζηήκαηνο θνξνιφγεζεο θαη ζηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο επξσπατθήο λαπηηιίαο. β) ζε πνην βαζκφ ε επηινγή θαζνξίδεηαη απφ άιινπο παξάγνληεο (γηα παξάδεηγκα, θαιχηεξεο, ηαρχηεξεο θαη/ή θζελφηεξεο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο, επλντθή εξγαηηθή λνκνζεζία ή ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηεο, θηι. Σεθκεξηψζηε ηελ άπνςή ζαο κε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία θαη παξαδείγκαηα. Η απφθαζε επηινγήο ζεκαίαο απνηειεί κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία έξεπλαο ππνθεηκεληθψλ νηθνλνκηθψλ θξηηεξίσλ. Οη παξάγνληεο πνπ εμεηάδνληαη, έρνπλ, ελδεηθηηθά, κεηαμχ άιισλ σο αθνινχζσο: Σν λνκηθφ πιαίζην ηνπ θξάηνπο σο πξνο ηελ απφθηεζε θπξηφηεηαο θαη ηε λαχισζε ηνπ πινίνπ [π.ρ. αλ επηηξέπεηαη απφ ην θξάηνο ηεο ζεκαίαο απφθηεζε θπξηφηεηαο κέζσ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing), λαχισζε πινίνπ «γπκλνχ» (bare boat charter)]. Οη πεξηνξηζκνί πνπ κπνξεί λα ηίζεληαη εθ ησλ αξρψλ ηεο λενιφγεζεο (ειηθία ηνπ πινίνπ, εζληθφηεηα ησλ πινηνθηεηψλ, ειάρηζην εηαηξηθφ θεθάιαην θ.α.). Η αμηνπηζηία ηεο ζεκαίαο/ πνηνηηθή απφδνζε ηνπ λενινγίνπ (MOU List). Γηα παξάδεηγκα ε ζπκπεξίιεςε κίαο ζεκαίαο ζηελ «Λεπθή Λίζηα» ( White List ) ηνπ Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο ησλ Παξηζίσλ γηα ηνλ Διεγρν ησλ Πινίσλ απφ ην Κξάηνο Ληκέλα (PARIS MOU) κεηψλεη ζεκαληηθά ηνπο ειέγρνπο ζε επίπεδν PSC (Port State Control) θαη ηαπηφρξνλα ηηο θαζπζηεξήζεηο ηνπ πινίνπ ζηνπο ιηκέλεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ηπρφλ έθηαθηεο επηζεσξήζεηο θαη πηζαλή θξάηεζε ηνπ πινίνπ απμάλεη ην θφζηνο ιφγσ αλακνλήο ηνπ πινίνπ ζε έλαλ ιηκέλα. Η ηαρχηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ λενινγίνπ, θαη νη πξνυπνζέζεηο/ φξνη ζχζηαζεο ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο. Σν θφζηνο λενιφγεζεο. Σν θνξνινγηθφ θαζεζηψο Οη πξνυπνζέζεηο/ φξνη πνπ ηίζνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζηειέρσζε ηνπ πινίνπ (ακνηβέο κειψλ πιεξψκαηνο, πεξηνξηζκνί σο πξνο ηελ εζληθφηεηα ηνπ πιεξψκαηνο, εξγαζηαθέο ζρέζεηο). Η δηαζεζηκφηεηα πξνζνληνχρσλ λαπηηθψλ. Σν θφζηνο ζπληήξεζεο. Γηα παξάδεηγκα πθίζηαληαη λενιφγηα ζηα νπνία παξαηεξείηαη απνπζία ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηθαλνχ λα δηαζθαιίζεη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ πκβάζεσλ ηνπ ΙΜΟ αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ πινίνπ θαη ηε πξνζηαζία ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ζηνπο πινηνθηήηεο πινίσλ πνπ θέξνπλ ηε ζεκαία απηψλ ησλ λενινγίσλ λα δηαθεχγνπλ ηεο εθαξκνγήο ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ θαη λα πεξηνξίδνπλ ην ιεηηνπξγηθφ ηνπο θφζηνο. 12

13 Οη εκπνξηθνί πεξηνξηζκνί θαη θπβεξλεηηθή ζηαζεξφηεηα ηνπ θξάηνπο ηεο ζεκαίαο. γ) πνηεο ρψξεο ζεσξνχληαη νη θαιχηεξεο ζηελ ΕΕ/ζηνλ θφζκν γηα λενιφγεζε θαη θνξνιφγεζε θαη γηαηί; Γελ πθίζηαληαη ζρφιηα. B.1.5 Πνηνη είλαη νη λνκηθνί, ηερληθνί ή δηνηθεηηθνί θξαγκνί γηα ηε λενιφγεζε ελφο πινίνπ ή γηα ηε κεηαθνξά ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ κηαο εηαηξείαο απφ κία ρψξα ζε άιιε; Νενιφγεζε Πινίσλ. Γηα ηε λενιφγεζε ελφο πινίνπ ζηελ Διιάδα δελ πθίζηαληαη λνκηθνί ή δηνηθεηηθνί θξαγκνί. Χζηφζν, ηα πινία πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα δηεζλή, επξσπατθά θαη εζληθά πξφηππα φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα λαπζηπινΐαο θαη ηε πξνζηαζία ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο. Δγθαηάζηαζε Ναπηηιηαθψλ Δηαηξεηψλ ζηελ Διιάδα. Γηα ηε κεηαθνξά ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ κηαο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο απφ κία ρψξα ζηελ Διιάδα δελ ππάξρνπλ νπζηαζηηθνί λνκηθνί ή δηνηθεηηθνί θξαγκνί. Η εηαηξεία κε αίηεζε ηεο πνπ ζπλνδεχεηαη κε ηα απαηηνχκελα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα απεπζχλεηαη ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο πξνζδηνξίδνληαο ηηο λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα αζθεί ζηελ Διιάδα, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο. ηελ ζπλέρεηα εθδίδεηαη Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε, ε νπνία πξνζδηνξίδεη ην αληηθείκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. B.1.6 ε πνην βαζκφ νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ππνβνεζνχλ/εκπνδίδνπλ απηή ηελ εμέιημε; Με δεδνκέλν φηη ην πθηζηάκελν θαζεζηψο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ζπκβάιεη ζηελ δηακφξθσζε αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ πξνο φθεινο ηεο επξσπατθήο λαπηηιίαο εθηηκάηαη φηη ζπλαθψο ζπκβάιεη ζηελ δηακφξθσζε ιεηηνπξγηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ. B.1.7 Πνηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαζηζηνχλ ηνλ ηνκέα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ κνλαδηθφ απφ πιεπξάο ειέγρνπ ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ; Παξαζέζηε θαηάινγν ησλ νπζησδψλ ηνκεαθψλ θαλφλσλ γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο πνπ θξίλεηε αλαγθαίνπο βάζεη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ. Εμεγήζηε πνηεο πηπρέο ηνπ ηνκέα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ ζα κπνξνχζαλ λα αληηκεησπηζηνχλ ηθαλνπνηεηηθά κε νξηδφληηνπο θαλφλεο γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο. Παξαθαινχκε ε απάληεζή ζαο λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην ζπγθεθξηκέλε, θαη επίζεο λα αλαθέξεηε ηηο αλακελφκελεο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ησλ ηνκεαθψλ θαλφλσλ. B.2. ηφρνη ησλ θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαη ηξέρνπζεο αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ Οη γεληθνί ζηφρνη ησλ θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο πεξηιακβάλνληαη ζην ηκήκα 2.2. Οη ζηφρνη ησλ θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη, ππφ ηηο πθηζηάκελεο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο, ζπλερίδνπλ θαη είλαη επίθαηξνη 13

14 πξνθεηκέλνπ δηαζθαιηζηεί ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επξσπατθήο λαπηηιίαο θαη εληζρπζεί ε απαζρφιεζε ησλ λαπηηθψλ. Απηνί νη ζηφρνη έρνπλ πινπνηεζεί σο ζήκεξα θαη ππάξρεη θάζε ιφγνο λα αλακέλεηαη φηη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα πινπνηνχληαη θαη ζην κέιινλ. ην πιαίζην απηφ, νη ζηφρνη ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ δελ θξίλεηαη ζθφπηκν λα ηξνπνπνηεζνχλ, αμηνινγεζνχλ ή ηεξαξρεζνχλ ζηε βάζε πνζνηηθνπνηεκέλσλ αμηνινγήζεσλ ζπλαθψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ. B.2.1 Πνηεο είλαη, θαηά ηελ άπνςή ζαο, νη πηζαλέο εμειίμεηο θαη πνηεο ζεσξείηε ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνθιήζεηο γηα ηνλ ηνκέα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ βξαρππξφζεζκα (εληφο ηνπ επφκελνπ έηνπο) θαη κεζνπξφζεζκα (ηελ επφκελε ηξηεηία); Θεσξείηε πηζαλφ λα ππάξμνπλ επηπηψζεηο φζνλ αθνξά ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζηνλ ηνκέα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ; Οη ζεκαληηθφηεξεο πξνθιήζεηο πνπ αλακέλεηαη λα αληηκεησπίζεη ν ηνκέαο ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ αθνξνχλ: Η αχμεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ησλ πινίσλ ιφγσ ηεο αλακελφκελεο εθαξκνγήο δηεζλνχο θαη επξσπατθήο λνκνζεζίαο (π.ρ. ππνρξεσηηθή αζθάιηζε πινηνθηεηψλ, ρξήζε θαπζίκσλ ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ζείν, αλαγθαίεο ηερληθέο κεηαζθεπέο ησλ πινίσλ πξνθεηκέλνπ ζπκκνξθσζνχλ κε απαηηήζεηο εθπνκπψλ ζε ζείν θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θιπ) Η αζηαζήο λαπιαγνξά. Η πηνζέηεζε πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ απφ ηξίηεο ρψξεο (cargo reservation clauses). Η κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ επξσπαίσλ πξνζνληνχρσλ λαπηηθψλ. B.2.2 Θεσξείηε φηη νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο έζεζαλ ηηο βάζεηο γηα κηα ηθαλνπνηεηηθή πνιηηηθή θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ ζήκεξα; ηνλ Πίλαθα 5 (βι. αλσηέξσ) παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ζε απφιπηα κεγέζε θαη ζε πνζνζηά επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ αλά ζεκαία, απφ ην έηνο 2002 έσο ην έηνο 2010, ζε εθαηνκκχξηα θφξνπο νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο. Παξαηεξνχκε φηη ε ειιεληθή ζεκαία θαηέρεη ζηαζεξά ηελ πξψηε ζέζε, κνινλφηη εμαθνινπζεί λα δέρεηαη έληνλν αληαγσληζκφ θπξίσο απφ ζεκαίεο αλνηρηψλ λενινγίσλ. ην πιαίζην απηφ, ππνγξακκίδεηαη φηη ε ρνξήγεζε θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο έρνπλ βνεζήζεη ηελ ειιεληθή ζεκαία λα απμήζεη ην κεξίδην ηεο, παξ φια απηά ππάξρνπλ αθφκε πεξηζψξηα αχμεζεο ηνπ κεξηδίνπ ηεο. ε θάζε πεξίπησζε, επηζεκαίλεηαη, φηη ε εθαξκνγή ησλ Καηεπζπληήξηψλ Γξακκψλ γηα ηηο Κξαηηθέο Δληζρχζεηο έρεη ζπκβάιεη νπζηαηηθά ζηελ δηακφξθσζε ελφο ζηαζεξνχ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ ζην πιαίζην ηεο Δ.Δ. B.2.3 Θεσξείηε φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη ζηφρνη πνπ αλαθέξνληαη ζηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο; Θα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζνχλ θαη, αλ λαη, κε πνηνλ ηξφπν; Θεσξείηε φηη ζα πξέπεη λα ηαμηλνκεζνχλ θαη λα ζηαζκηζηνχλ θαη, αλ λαη, κε πνηνλ ηξφπν; Δηθαηνινγήζηε ηελ άπνςή ζαο θαη θξνληίζηε λα είζηε φζν ην δπλαηφλ ζαθέζηεξνο/ε, αλαθέξνληαο ζηνηρεία θαη πεξηγξαθηθέο επεμεγήζεηο. Βαζηθφο ζηφρνο ησλ αλαζεσξεκέλσλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ηνπ 2004 είλαη ε ελζάξξπλζε ησλ πινηνθηεηψλ γηα εγγξαθή ησλ πινίσλ ηνπο ζηα πνηνηηθά λενιφγηα ησλ Κ.Μ. ηεο Δ.Δ.. 14

15 Απφ ηα πξνεγνπκέλσο εθηεζέληα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία ηεο ειιεληθήο ζεκαίαο ησλ πνληνπφξσλ πινίσλ, απφ ην έηνο 2002 έσο ην έηνο 2010 πξνθχπηεη φηη ν ζηφρνο απηφο εμαθνινπζεί λα έρεη βάζε θαη πξννπηηθή. B.2.4 Πνηεο είλαη, θαηά ηε γλψκε ζαο, νη αδπλακίεο ηεο αγνξάο ζηνλ θιάδν ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ (ή, γεληθφηεξα, νη ζηφρνη θνηλνχ ελδηαθέξνληνο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφλ), νη νπνίεο αληηκεησπίζηεθαλ επηηπρψο απφ ηα ηξέρνληα κέηξα θξαηηθήο ελίζρπζεο θαη πνηεο είλαη εθείλεο πνπ δελ έρνπλ αληηκεησπηζηεί επηηπρψο; ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, θξίλεηε αλεπαξθείο ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ησλ θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ ή ηελ πινπνίεζή ηνπο απφ ηα θξάηε κέιε; Πνηνο είλαη θαηά ηελ άπνςή ζαο ν απνηειεζκαηηθφηεξνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ αδπλακηψλ ηεο αγνξάο πνπ εληνπίδνληαη ζηνλ θιάδν ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ; Η λαπηηιηαθή βηνκεραλία είλαη κία παγθνζκνπνηεκέλε βηνκεραλία. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παγθφζκηα λαπηηιηαθή αγνξά είλαη φηη αληινχλ ηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο ζε παγθφζκηα βάζε θαη θαηά θαλφλα, πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο επίζεο ζε παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ. Οη επηρεηξήζεηο απηέο δελ ππφθεηληαη ζε γεσγξαθηθνχο πεξηνξηζκνχο ηφζν γηα ηνπο βαζηθνχο ζπληειεζηέο παξαγσγήο (θεθάιαην εξγαζία) φζν θαη γηα ηελ πξνζθνξά ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. Μηα λαπηηιηαθή επηρείξεζε ηεο Δ.Δ. αληαγσλίδεηαη επζέσο θάζε λαπηηιηαθή επηρείξεζε πνπ έρεη ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε απηήλ. Χο εθ ηνχηνπ ε λαπηηιηαθή επηρείξεζε έρεη επειημία γηα ηε επηινγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ην νπνίν ζα δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πινίνπ ηεο κέζσ ηεο επηινγήο ηεο ζεκαίαο πνπ απηφ ζα θέξεη. Η επηινγή ζεκαίαο νξηνζεηεί ην πιαίζην ησλ λαπηεξγαηηθψλ ζρέζεσλ, ηεο ηήξεζεο ησλ θαλνληζκψλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ αμηνπινΐα ηνπ πινίνπ, ηεο θνξνινγίαο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ θεξδψλ, θαζψο θαη άιια ζέκαηα πνπ επεξεάδνπλ ή θαζνξίδνπλ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ πινίνπ. Η επηινγή απφ ηνπο Έιιελεο πινηνθηήηεο ηεο ειιεληθήο ζεκαίαο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ζηφρνπο ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο. Παξά ηελ χπαξμε ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ (tonnage tax system) παξαηεξνχκε φηη ε Διιεληθή ζεκαία ζην ζχλνιν ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ έρεη αθφκα πνιιά πεξηζψξηα αλάπηπμεο. Παξ φια απηά δηαηεξεί ηνπιάρηζηνλ κηα ζηαζεξή ζέζε ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα. Απηφ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζην ζηαζεξφ θαη επλντθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ηελ δηέπεη. Οη ηξέρνπζεο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηηο Κξαηηθέο Δληζρχζεηο έρνπλ αληηκεησπίζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απνηειεζκαηηθά ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ ρακεινχ θφζηνπο δξαζηεξηνπνίεζεο πινίσλ λενινγεκέλσλ ζε αλνηθηά λενιφγηα θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ θξίλεηαη ζεκαίλνπζαο ζεκαζίαο ε πεξαηηέξσ δηαηήξεζή ηνπο. B.2.5 Θεσξείηε φηη ππάξρνπλ ζεηηθέο ή αξλεηηθέο εμσηεξηθέο επηδξάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηε λενιφγεζε πινίσλ ππφ ζεκαία ρσξψλ ηεο ΕΕ; Επεμεγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. Πφζν ζεκαληηθέο είλαη απηέο νη επηδξάζεηο; Σεθκεξηψζηε ηελ απάληεζή ζαο κε ζηνηρεία, εθφζνλ ππάξρνπλ. Η επηινγή ζεκαίαο ελψ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ εδξαίσζε κηαο νξηνζεηεκέλεο ζρέζεο κεηαμχ κηαο πινηνθηήηξηαο εηαηξείαο θαη ηεο Γηνίθεζεο ηνπ θξάηνπο ζεκαίαο δελ είλαη νπζηαζηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ νηθνλνκηθή επηηπρία ηεο λαπηηιηαθήο δξαζηεξηνπνίεζεο. Οη πινηνθηήηεο έρνπλ 15

16 νπζηαζηηθή αλάγθε γηα επξχηεξν πιέγκα επηινγψλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ επηινγή ηεο ζεκαίαο σο απφξξνηα ζεηξάο επηρεηξεκαηηθψλ παξακέηξσλ. πγθξαηψληαο ην κέγεζνο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ πνπ κεηαθέξεηαη κε ζαιάζζηα κέζα ζπγθξηηηθά κε ηα ππφινηπα κέζα κεηαθνξάο θαη παξάιιεια έρνληαο εκπεδψζεη ηελ αλάγθε ζε δηεζλέο θαη θνηλνηηθφ επίπεδν γηα δηαξθή εμέηαζε θαη βειηίσζε ησλ ζεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχλ θνηλσληθφ θφζηνο απφ ηελ παξνρή ελ ιφγσ ππεξεζηψλ, ζεσξνχκε φηη νη εμσηεξηθέο επηπηψζεηο ηεο πξνζέιθπζεο λέσλ πινίσλ ζε λενιφγηα ησλ θξαηψλ κειψλ (Cost and Benefit Externalities, Consumption and Production Externalities, Network Externalities) είλαη αλαινγηθά ζεηηθέο, ηδηαίηεξα αλαθνξηθά κε ηηο σθέιεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλαθαηαλνκή ησλ πφξσλ, ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ αλάπηπμε θιάδσλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ, κε ηηο ζπλαθείο πνιιαπιαζηαζηηθέο ηνπο επηδξάζεηο. B.2.6 Θεσξείηε φηη ππάξρεη αλάγθε κέηξσλ θξαηηθήο ελίζρπζεο πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηα θξάηε κέιε λα επηβάιινπλ απζηεξφηεξεο απαηηήζεηο ζηνλ θιάδν φζνλ αθνξά ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο πηπρέο ρσξίο λα νδεγνχλ ζε κεηεγθαηάζηαζε; Δθηηκάηαη φηη ε πηνζέηεζε απζηεξφηεξσλ απαηηήζεσλ ζηνλ θιάδν ηεο λαπηηιίαο φζνλ αθνξά ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο πηπρέο, ηα νπνία ζπλεπάγνληαη αχμεζε ηνπ θφζηνπο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ πινίσλ, ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κε ηελ ζηαζεξή θαη αλεκπφδηζηε εθαξκνγή ησλ δπλαηνηήησλ Κξαηηθψλ Δπηδνηήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πθηζηάκελεο Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο. B.3. Δθαξκνγή ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο Πιεξνθνξίεο πνπ δεηνχληαη απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο Μεηά ην 2004, ρνξήγεζαλ νη αξρέο ηεο ρψξαο ζαο, θξαηηθέο εληζρχζεηο βάζεη ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο; Η. ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΒΔΛΣΗΩΖ ΣΖ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΖΜΑΗΑ Σν ζχζηεκα θνξνιφγεζεο ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ βάζεη ηεο ρσξεηηθφηεηαο (tonnage tax system) ησλ πινίσλ, απνηειεί γηα ηε ρψξα καο ηελ παιαηφηεξε θαη νπζησδέζηεξε ελίζρπζε ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο. Σν ζχζηεκα απηφ πεξηγξάθεηαη σο αθνινχζσο: ε φια ηα πινία πνπ θέξνπλ ηελ ειιεληθή ζεκαία επηβάιιεηαη θφξνο, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ ρσξεηηθφηεηα (GT) θαη ηελ ειηθία ηνπ πινίνπ. Ο νθεηιφκελνο θφξνο είλαη πιεξσηένο αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο, εάλ ε πινηνθηήηξηα εηαηξεία παξνπζίαζε θέξδε ή δεκίεο απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ πινίνπ. Σν κέηξν απηφ εθαξκφδεηαη ζπλερψο απφ ην χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 27/75 ηα πινία θαηαηάζζνληαη γηα ζέκαηα θνξνινγίαο ζε δχν (2) θαηεγνξίεο. ηελ θαηεγνξία Α, πνπ θαιχπηεη ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ ππφ ειιεληθή ζεκαία ζηφινπ, πεξηιακβάλνληαη ηα θνξηεγά πινία θαη δεμακελφπινηα ρσξεηηθφηεηαο πάλσ απφ ηφλνπο (GT) θαζψο θαη ηα πινία ρσξεηηθφηεηαο κεηαμχ 500 έσο ηφλνπο, εάλ κεηαθέξνπλ αγαζά κεηαμχ μέλσλ ιηκέλσλ. Η θαηεγνξία Β πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο άιινπο ηχπνπο πινίσλ. 16

17 Α ΚΑΣΖΓΟΡΊΑ ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ εηδηθφηεξα ηα πινία: α. Μεραλνθίλεηα θνξηεγά δεμακελφπινηα, πινία ςπγεία άλσ ησλ 3000 ΚΟΥ. β. ηδεξά θνξηεγά πινία μεξνχ θαη πγξνχ θνξηίνπ θαη πινία ςπγεία απφ 500 έσο 3000 ΚΟΥ πνπ επεθηείλνπλ ηνπο πιφεο ηνπο ζε ιηκάληα εμσηεξηθνχ. γ. Δπηβαηεγά πινία πνπ επεθηείλνπλ ηνπο πιφεο ηνπο ζε ιηκάληα ηνπ εμσηεξηθνχ. δ. Δπηβαηεγά πινία άλσ ησλ 500 ΚΟΥ πνπ εθηεινχλ απνθιεηζηηθά ηαθηηθνχο πεξηεγεηηθνχο πιφεο (πεξηεγεηηθά - Κξνπαδηεξφπινηα). ε. Πισηά γεσηξχπαλα εθηνπίζκαηνο ηφλσλ, πισηά δηπιηζηήξηα θαη απνζήθεο άλσ ησλ ΚΟΥ. Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ εηδηθφηεξα ηα πινία.: α. Δπηβαηεγά πινία ηα νπνία εθηεινχλ πιφεο απνθιεηζηηθά κεηαμχ ιηκέλσλ εζσηεξηθνχ, κε εμαίξεζε ηα πεξηιακβαλφκελα ζηελ πξψηε θαηεγνξία. β. Μεραλνθίλεηα θνξηεγά πινία, δεμακελφπινηα θαη πινία ςπγεία νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο (GT) κηθξφηεξεο ησλ 500 θφξσλ. γ. ηδεξά θνξηεγά πινία μεξνχ θαη πγξνχ θνξηίνπ θαη πινία ςπγεία άλσ ησλ 500 θαη κέρξη θφξσλ νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο πνπ εθηεινχλ πιφεο κεηαμχ ιηκέλσλ εζσηεξηθνχ. δ. Αιηεπηηθά, ηζηηνθφξα θαη λαπαγνζσζηηθά, αλεμαξηήησο ρσξεηηθφηεηαο απηψλ. ε. Σα πινηάξηα γεληθά. (εκεηψλεηαη, φηη ηα ππφ Διιεληθή ζεκαία Δ/Γ πινία, ηα νπνία εθηεινχλ πιφεο κεηαμχ ιηκέλσλ εζσηεξηθνχ ζηειερψλνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ Έιιελεο / ππεθφνπο Κ.Μ. ηεο Δ.Δ.). Ο λφκνο 27/1975 εθαξκφδεηαη κφλν επί πινίσλ ππφ ειιεληθή ζεκαία, ηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ ζαιάζζηα κεηαθνξά αγαζψλ ή επηβαηψλ. Όπσο πξναλαθέξζεθε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ ιακβάλεηαη ππφςε ν ζπληειεζηήο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ πινίνπ, ν νπνίνο είλαη ζηαζεξφο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ζπληειεζηή θνξνινγίαο πνπ κεηαβάιιεηαη αλαιφγσο ηεο ειηθίαο ηνπ πινίνπ. ΗΗ. ΜΔΣΡΑ ΜΔΗΩΖ ΣΟΤ ΤΝΑΦΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΣΟΤ ΓΗΑ ΣΖ ΒΔΛΣΗΩΖ ΣΖ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΖΜΑΗΑ ΟΦΔΗΛΟΜΔΝΟ ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ Σν θνξνινγηθφ θαζεζηψο γηα ην εηζφδεκα ησλ λαπηηθψλ θαζηεξψζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ην ΝΓ. 33/1955 (ΦΔΚ 214 Α). χκθσλα κε απηφ, νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο αθνξνχζαλ κφλν ην εηζφδεκα ησλ αμησκαηηθψλ ηνπ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ. Δηδηθφηεξα:.1 γηα ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαλ απφ ηνλ εξγνδφηε (πινηνθηήηε) ζε μέλν λφκηζκα, ην πνζνζηφ θνξνινγίαο ήηαλ 5%, ελψ,.2 γηα ακνηβέο ζε εζληθφ λφκηζκα (δξρ.), ην πνζνζηφ θνξνινγίαο ήηαλ 3%. Σν 2010 αληηθαηαζηάζεθε ε παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Κ.Φ.Δ. κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.3842/2010 (ΦΔΚ Α 58) θαη ηζρχεη σο εμήο: «Ο υόξνο στηο ακνηβέο πνπ απνθτνύλ νη αμηωκατηθνί θαη τν θατώτεξν πιήξωκα τνπ εκπνξηθνύ λαπτηθνύ από τελ παξνρή ππεξεσηώλ σε εκπνξηθά πινία, ππνινγίδεταη κε αλαινγηθό σπλτειεστή έμη τνηο εθατό (6%) γηα τνπο αμηωκατηθνύο θαη τξία τνηο εθατό (3%) γηα τν θατώτεξν πιήξωκα, 17

18 στηο ακνηβέο πνπ απνθτώλταη από τν εκεξνινγηαθό έτνο 2010 θαη επόκελα.» Σέινο, κε ηνλ λφκν 4024/2011 πνπ εθδφζεθε πξνζθάησο δηαηεξήζεθαλ ακεηάβιεηνη νη αλαινγηθνί ζπληειεζηέο απφ ην 2011 θαη κεηά. Σέινο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 26 σο πξνο ηελ θνξνινγία ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ λαπηηθψλ βάζεη ηνπ λφκνπ 4024/2011 (ΦΔΚ 226 Α/2011) ν θφξνο εηζνδήκαηνο γηα κελ ηνπο Αμησκαηηθνχο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 6% γηα δε ηα θαηψηεξα πιεξψκαηα ζε 3%. ΜΔΗΩΖ ΣΩΝ ΔΗΦΟΡΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Μέρξη ην έηνο 2007 ε Διιεληθή Γηνίθεζε δελ είρε θάλεη ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο πνπ παξέρνπλ νη Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ εηζθνξψλ γηα ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία ησλ λαπηηθψλ, νχηε είραλ ρνξεγεζεί άιιεο εληζρχζεηο θαηά ην παξειζφλ. Με ηνλ λφκν 3569/2007 θαη βάζεη ησλ Καηεπζπληήξησλ Γξακκψλ ηεο ΔΔ πξνβιέθζεθαλ νξηζκέλεο απαιιαγέο γηα ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηνπ πινηνθηήηε θαη ησλ Διιήλσλ/ θνηλνηηθψλ λαπηηθψλ γηα ηα ππφ ειιεληθή ζεκαία θνξηεγά πινία ρσξεηηθφηεηαο άλσ ησλ θφξσλ. Εάλ λαη: B.3.1 Αλαθέξαηε ην ζπλνιηθφ πνζφ ελίζρπζεο (ζε εθαη. επξψ) πνπ ρνξήγεζαλ, ζε εηήζηα βάζε, νη αξρέο ηεο ρψξαο ζαο (πεξηθέξεηα/θξάηνο κέινο) βάζεη ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο κεηαμχ 2004 θαη Δεθεκβξίνπ Πξνζδηνξίζηε ηα πνζά ελίζρπζεο πνπ ρνξεγήζεθαλ βάζεη θάζε επηκέξνπο δηάηαμεο ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ θάλνληαο, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο εληζρχζεηο πνπ ρνξεγήζεθαλ βάζεη εγθεθξηκέλνπ θαζεζηψηνο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαη ζηηο εληζρχζεηο πνπ ρνξεγήζεθαλ ζε κεκνλσκέλε βάζε. - Φνξνινγηθέο εληζρχζεηο κε ηε κνξθή θφξνπ ρσξεηηθφηεηαο θαη άιισλ θνξνινγηθψλ κέηξσλ Δπεηδή νπδέπνηε κέρξη ζήκεξα απφ ην 1939 θαζηεξψζεθε θαη έηπρε εθαξκνγήο ζχζηεκα θνξνιφγεζεο ησλ εηαηξηθψλ θεξδψλ (corporate tax system) ζην λαπηηιηαθφ ηνκέα, ε Διιεληθή Γηνίθεζε δελ έρεη ζεζκηθέο δηαδηθαζίεο απνηίκεζεο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ βάζεη ρσξεηηθφηεηαο (tonnage tax system) ζε ζρέζε κε ην corporate tax system. - Κάιπςε ζπλαθνχο πξνο ηελ εξγαζία θφζηνπο γηα λαπηηθνχο κείσζε/απαιιαγή απφ θνηλσληθέο εηζθνξέο θαη κείσζε/ απαιιαγή απφ ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο Γελ πθίζηαληαη ζηνηρεία. - Εληζρχζεηο γηα αληηθαηάζηαζε ησλ πιεξσκάησλ Γελ ρνξεγνχληαη. - Επελδπηηθέο εληζρχζεηο Γελ ρνξεγνχληαη. 18

19 - Πεξηθεξεηαθέο εληζρχζεηο Γελ ρνξεγνχληαη. - Εληζρχζεηο γηα επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε Η Διιεληθή Γηνίθεζε, εληφο πιαηζίνπ Καηεπζπληήξησλ Γξακκψλ γηα ηηο Κξαηηθέο Δληζρχζεηο γηα ηελ Ναπηηιία ηεο Δπξ. Δπηηξνπήο, θαη θαη εθαξκνγή ηεο Γ.. γηα ηα Πξφηππα Δθπαίδεπζεο, Πηζηνπνίεζεο θαη Σήξεζεο Φπιαθψλ ησλ Ναπηηθψλ (STCW 78, φπσο ηξνπνπνηήζεθε) ηνπ ΙΜΟ, θαζψο επίζεο θαη ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο ηεο Δ.Δ. (Οδεγία 2008/106), ρνξεγεί ζρεηηθέο εληζρχζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε επί πινίνπ ησλ ζπνπδαζηψλ ησλ Αθαδεκηψλ Δ.Ν. - Εληζρχζεηο αλαδηάξζξσζεο Γελ ρνξεγνχληαη. - Εληζρχζεηο γηα ζαιάζζηεο κεηαθνξέο κηθξψλ απνζηάζεσλ Γελ ρνξεγνχληαη. - Αληηζηαζκίζεηο θαηαβιεζείζεο γηα επηβνιή ππνρξεψζεσλ παξνρήο δεκφζηαο ππεξεζίαο θαη ππνγξαθή δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ Η Διιεληθή Γηνίθεζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο ζην ηνκέα ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ θαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 3577/92, παξέρεη ρξεκαηνδφηεζε, ζην πεδίν ησλ ζαιάζζησλ ελδνκεηαθνξψλ, γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ αλάζεζεο δεκφζηαο ππεξεζίαο. B.3.2 Αλαθέξαηε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ δηθαηνχρσλ πνπ έιαβαλ ελίζρπζε βάζεη ησλ θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ θαηά ηελ πξναλαθεξζείζα πεξίνδν. Δηαθξίλαηε ηνπο δηθαηνχρνπο ζε α) λαππεγεία ή β) άιιεο ζπλαθείο νληφηεηεο. Γελ πθίζηαληαη ζηνηρεία. Πιεξνθνξίεο πνπ δεηνχλ δεκφζηεο αξρέο θαη επηρεηξήζεηο B.3.3 ε γεληθέο γξακκέο, πνηα είλαη ε εκπεηξία ζαο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ; Θεσξείηε φηη νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο επεξέαζαλ ηε λενιφγεζε ππφ ζεκαία ΕΕ (εκπνδίδνληαο ηε λενιφγεζε ζε ηξίηεο ρψξεο) θαη ηελ απαζρφιεζε λαπηηθψλ ζηελ ΕΕ ή δηάθνξα είδε επελδχζεσλ (επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, επηθνηλσλία επί ησλ πινίσλ, θηι.)? Σεθκεξηψζηε ηελ απάληεζή ζαο κε ζρεηηθά ζηνηρεία, εθφζνλ ππάξρνπλ. Δθηηκάηαη φηη νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο επεξέαζαλ ζεηηθά ηε λενιφγεζε πινίσλ ππφ ζεκαία Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δ.Δ. θαη ηελ απαζρφιεζε λαπηηθψλ ηεο Δ.Δ.. Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, παξέρνληαη ζηνηρεία θαη ηεθκεξίσζε ζε πξνγελέζηεξεο εξσηήζεηο. B.3.4 Πνηεο είλαη νη ζεηηθέο/αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο ελίζρπζεο; Όηαλ απαληάηε ζηηο εξσηήζεηο α) έσο ε) παξαθάησ, λα είζηε φζν γίλεηαη πην ζπγθεθξηκέλνη, παξέρνληαο 19

20 ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία θαη ιεπηνκεξείο πεξηγξαθηθέο επεμεγήζεηο πξνζπαζήζηε λα πξνζδηνξίζεηε πνζνηηθά θάζε επίπησζε. α) Πνηνο είλαη ν αληίθηππφο ηεο ζηε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ λαπηηιηαθνχ θιάδνπ ηεο ΕΕ (απφ πιεπξάο κεξηδίνπ αγνξάο, θχθινπ εξγαζηψλ, κεγέζνπο θαη ρσξεηηθφηεηαο ειεγρφκελνπ θαη/ή θαηαρσξηζκέλνπ ζηφινπ, θηι.)? β) Έρεη αληίθηππν ζηα επίπεδα απαζρφιεζεο ζηνλ λαπηηιηαθφ θιάδν, π.ρ. απφ άπνςε αξηζκνχ θαη πνηφηεηαο ησλ ζπλνιηθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνχληαη ή ράλνληαη; γ) Πνηνο είλαη ν αληίθηππνο ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο γηα λαπηηθνχο ελ γέλεη θαη λαπηηθνχο κε ηζαγέλεηα ΕΕ/ΕΟΥ, εηδηθφηεξα; δ) Πνηνο είλαη ν αληίθηππνο ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ζαιάζζησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ ζηελ μεξά; ε) Πνηνο είλαη ν αληίθηππνο ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζην πιέγκα λαπηηιηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ (maritime cluster) ζπλνιηθά; ζη) Πξνάγεη ηελ αλαβάζκηζε ησλ πξνζφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ ή ησλ πξντφλησλ; δ) Έρεη ζεηηθά ή αξλεηηθά άκεζα ή έκκεζα απνηειέζκαηα ζε άιιεο πηπρέο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ θξαηψλ κειψλ [πεξηθεξεηαθέο, πιέγκα λαπηηιηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ (maritime cluster), θηι]); B.3.5 Θεσξείηε φηη νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζα πξέπεη λα αλαζεσξεζνχλ ζπλεπεία ησλ εμειίμεσλ ζηνλ θιάδν; Ελαιιαθηηθά, ζεσξείηε φηη νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο (i) δελ ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζνχλ ή (ii) ζα πξέπεη λα θαηαξγεζνχλ ψζηε λα εθαξκνζηνχλ νη γεληθνί θαλφλεο γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο; Πνηεο άιιεο ελέξγεηεο ζεσξείηε ελδεδεηγκέλεο; Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ δελ θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαζεσξεζνχλ / θαηαξγεζνχλ. Αληίζεηα θξίλεηαη ζθφπηκν λα δηαζθαιηζηεί ε πεξαηηέξσ αλεκπφδηζηε εθαξκνγή ηνπο απφ ηα Κ.Μ. ηεο Δ.Δ.. B.3.6 ε πεξίπησζε πνπ ζεσξείηε φηη νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ζα πξέπεη λα αλαζεσξεζνχλ, πνηεο αιιαγέο, απφ άπνςε δνκήο θαη νπζηαζηηθψλ ζεκείσλ, αθελφο, θαη άιισλ κηθξφηεξεο ζεκαζίαο ζεκείσλ, αθεηέξνπ, ζα ζπληζηνχζαηε θαη γηαηί; B.4. Δληζρχζεηο πνπ ρνξεγήζεθαλ ζε εηαηξείεο ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ βάζεη άιισλ κέζσλ ρνξήγεζεο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πιεξνθνξίεο πνπ δεηνχληαη απφ δεκφζηεο αξρέο Οη εηαηξείεο πνπ δηελεξγνχλ ζαιάζζηεο κεηαθνξέο είλαη επηιέμηκεο γηα ελίζρπζε βάζεη ησλ νξηδφληησλ κέζσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ. B.4.1 Εάλ νη δεκφζηεο αξρέο ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο έρνπλ ρνξεγήζεη θξαηηθέο εληζρχζεηο ζε εηαηξείεο ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ βάζεη κέζσλ θξαηηθήο ελίζρπζεο δηαθνξεηηθψλ απφ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο: 20

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΣΟ ΑΡΙΣΟ ΜΕΓΕΘΟ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΟΤ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΣΟ ΑΡΙΣΟ ΜΕΓΕΘΟ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΣΟ ΑΡΙΣΟ ΜΕΓΕΘΟ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΟΤ Δηπισκαηηθή Εξγαζία πνπ ππνβιήζεθε ζην Σκήκα Ναπηηιηαθώλ πνπδώλ

Διαβάστε περισσότερα

Βαιάζεο 1. "Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα" Εαθ Λαθαξηέξ

Βαιάζεο 1. Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα Εαθ Λαθαξηέξ Βαιάζεο 1 "Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα" Εαθ Λαθαξηέξ Βαιάζεο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ 6 ΔΗΑΓΧΓΖ 11 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 - ΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ Α.Δ.Ν. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ Α.Δ.Ν. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ Α.Δ.Ν. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΑΤΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΘΔΜΑ: Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Δ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΑΛΛΟΤ ΒΑΙΚΟΤ ΣΟΜΔΙ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΗ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΟ 1960 ΔΩ ΗΜΔΡΑ

ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΗ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΟ 1960 ΔΩ ΗΜΔΡΑ ΑΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΗ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΟ 1960 ΔΩ ΗΜΔΡΑ Τπεύθςνη Καθηγήηπια Γπιηζάκη Υ. Δπιμέλεια: Μπάορ Γημήηπιορ Νικολαΐδηρ Αλέξιορ Καβάλα 2007

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί?

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Περισσότερα για τους φόρους Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Μεταβολές στην κατανάλωση λόγο φόρων Θπκεζείηε όηη νη άλζξσπνη ηππηθά θαηαλαιώλνπλ ιηγόηεξν από έλα αγαζό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%)

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%) 1 Αλαιχζηε δχν (2) απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα: 1. Α) Έζησ κία νηθνλνκία πνπ θαηά ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα έρεη απμήζεη ην ζπλνιηθφ ηεο πξντφλ απφ 1000 ζε 1300 κνλάδεο. Καηά ηελ ίδηg. πεξίνδν ην απφζεκα θεθαιαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα