ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΛΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ Η ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΛΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ Η ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ"

Transcript

1 ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΛΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ Η ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΚΩΣΑ ΔΡΑΚΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΙΟΤΝΙΟ 2012

2 ΘΕΕΙ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΕΠΕ ΡΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ ΡΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΧΗ Η ΣΥΝΕΡΗΣ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΩΝ ΑΧΩΝ ΥΡΑΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΞΕΚΑΘΑΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΛΑΙΣΙΟ ΥΡΑΧΕΙ!

3 Οι φάςεισ ανάπτυξησ του Πλαιςίου Φάση Α: 1 6/2007 Φάση Β: 7/07 3/08 Φάση Γ: 4/08-03/09 Ανάλςζη καηάζηαζηρ και διεθνούρ εμπειπίαρ ςνεπγαζία με διεθνή πλαίζια (UK-DE) Δημιοςπγία πποζσεδίων Πλαιζίων Διαβούλεςζη με Αναδόσοςρ Έπγων Ππώηη Έκδοζη Πλαιζίος Διαλειηοςπγικόηηηαρ (ΠΠ-ΔΔΣ, ΠΔ&ΤΗ, ΠΨΑ) Διαβούλεςζη με Επισειπήζειρ και Φοπείρ ηηρ Δημόζιαρ Διοίκηζηρ Ανάπηςξη ππωηόηςπος Ληξιαπσείος Διαλειηοςπγικόηηηαρ (Ππόηςπα Μεηαδεδομένα, BPMN και XML ζσήμαηα) 1 ορ Κύκλορ Εκπαίδεςζηρ (ΤΑΠ) Τλικό Πποώθηζηρ ηος Πλαιζίος Δεύηεπη Έκδοζη Πλαιζίος ςνέσιζη ηηρ ένηαξηρ Φοπέων, ςζηημάηων και Επισειπήζεων Διάδοζη και Κανονιζηική Ένηαξη ηος Πλαιζίος ςνεπγαζία με έπγο ΕΡΜΗ Εξαμηνιαίερ Εκδόζειρ ηος Πλαιζίος ηαδιακή ςνηήπηζη ηος Πλαιζίος από ηοςρ Φοπείρ ηηρ Δημόζιαρ Διοίκηζηρ

4 ΠΛΑΙΙΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗσ ΔΗΜΟΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΣΟΠΩΝ ΠΛΑΙΙΟ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑσ & ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΑΙΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗσ ΑΤΘΕΝΣΙΚΟΠΟΙΗΗσ ΜΟΝΣΕΛΟ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗσ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑσ ΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗσ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗσ ΤΛΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗσ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΗσ ΠΙΝΑΚΕσ ΤΜΜΟΡΦΩΗσ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕσ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗσ ΠΛΑΙΙΟΤ

5 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηςη Διαλειτουργικότητα ςτη Ηλεκτρονική Διακυβέρνηςη Διαχείριςη Ζργων Αςφάλεια υςτημάτων και Πληροφοριών Πλαίςιο Πιςτοποίηςησ ΔΔΣ Πλαίςιο Διαλειτουργικότητασ Πλαίςιο Ψηφιακήσ Αυθεντικοποίηςησ Μοντέλο Σεκμηρίωςησ

6 800 ςελίδεσ βαςική τεκμηρίωςη (4 Τεφχη) ςελίδεσ ςυμπληρωματική τεκμηρίωςη (παραρτήματα) 1 web site 1 intranet portal, με 100 εγγεγραμμζνουσ χρήςτεσ Ληξιαρχείο διαλειτουργικότητασ, με: 25 Κωδικολόγια με πρότυπεσ τιμζσ (Διοικητική Διαίρεςη, Government Category List, Life Events, Business Episodes, κλπ) 1800 Φορείσ τησ Δημόςιασ Διοίκηςησ 500 Υπηρεςίεσ τησ Δημόςιασ Διοίκηςησ 1100 Εγγραφα τησ Δημόςιασ Διοίκηςησ 50 Ρρότυπα Core Components 100 Ρρότυπα Μοντζλα BPMN 100 Ρρότυπα XML Αρχεία slides εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςελίδεσ υλικοφ ςε βάςη γνϊςησ

7 ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΟΜΩ ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΕΙ!! ΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΡΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΡΛΑΙΣΙΟΥ ΑΓΝΟΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ & ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΣΑΦΕΙΑ / ΕΡΙΚΑΛΥΨΗ ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

8 ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΕΡΙΚΑΙΟΡΟΙΗΣΗ ΥΡΑΧΟΝΤΟΣ e-gif. Είναι αναγκαία η ςυντήρηςη και επζκταςη των προτεινόμενων από το ΡΛΑΙΣΙΟ (e-gif) πρότυπων αρχείων XML και κωδικολογίων για το ςφνολο των αναςχεδιαςμζνων υπηρεςιϊν προσ πολίτεσ και επιχειρήςεισ Απαίτηςη για ενςωμάτωςη από όλουσ τουσ φορείσ του δημοςίου και να ςυμπεριλαμβάνεται ςε όλεσ τισ προδιαγραφζσ Νόμοσ του Κράτουσ (για όλουσ)

9 ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ Κοςτολόγηςη ςτα ζργα. Διαφανείσ & αναλυτικοί προχπολογιςμοί ζργων ςε επίπεδο ΤΔ (αποτελεί πάγιo αίτημα του ΣΕΡΕ) Ξεκάθαρεσ προδιαγραφζσ απαιτήςεισ. Πχι πλζον άλλα ζργα που θα καθιςτά τισ εταιρείεσ ομήρουσ ανεπαρκϊν επιτροπϊν παραλαβήσ. Να υπάρχει ςυνομιλητήσ απο τουσ παραλαμβάνοντεσ αναθζτουςεσ αρχζσ. Εκπαίδευςη - ενημζρωςη

10 ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ (1) Επιβολή του Ρλαιςίου ΑΜΕΣΑ. Απο αφριο αν είναι δυνατόν. Τήρηςη των νόμων: επιβολή του πλαιςίου με υποχρεωτική τήρηςη των προτφπων Στα υπο ςχεδιαςμό ςυςτήματα (ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΕΝΝOΟΥΜΕ ΟΣΑ ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ ή ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΚΑΤ ΕΡΕΚΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ) ΦΥΣΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΑ - Κατάρτιςη Κεντρικήσ & Λεπτομεροφσ Επιχειρηςιακήσ Αρχιτεκτονικήσ για όλα τα πληροφοριακά ςυςτήματα του δημόςιου τομζα, ωσ πρότυπο, με πρότυπεσ δομζσ των πληροφοριακϊν ςυςτημάτων

11 ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ (2) ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΡΗΕΣΙΕΣ ΡΙΛΟΤΟΙ Αναδιοργάνωςη των δημόςιων υπηρεςιϊν με χρήςη των βαςικϊν υπηρεςιϊν / προτφπων οι οποίεσ θα δράςουν ςαν πιλότοι και πρότυπα για τη δημόςια διοίκηςη Ανάπτυξη εθνικοφ πλαιςίου πιςτοποίηςησ διαλειτουργικότητασ Ανάπτυξη προτφπων και οδηγιϊν, και δομζσ διαβοφλευςησ, ςτα πρότυπα χωρϊν τησ ΕΕ (πρότυπα αρχεία, διαδικαςίεσ, web services...)

12 ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ (3) Η ανάπτυξη, ςυλλογή και διάθεςη ανοικτϊν, δωρεάν εργαλείων για την ανάπτυξη web services, την τεκμηρίωςη διαδικαςιϊν και δεδομζνων, την πιςτοποίηςη και την αυτό-αξιολόγηςη πληροφοριακϊν ςυςτημάτων και οργανιςμϊν (π.χ. ΓΓΡΣ) Διαθεςιμότητα προχπολογιςμοφ για τα υπάρχοντα ςυςτήματα για το compliance με το ΡΛΑΙΣΙΟ. ΔΑΣΕΙΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ςτο δημόςιο και ιδιωτικό τομζα

13 ΗΜΕΙΑ ΠΡΟΟΧΗ (1) ΚΙΝΔΥΝΟΣ & ΚΟΣΤΟΣ από τυχόν μη εφαρμογή ΚΙΝΔΥΝΟΣ & ΚΟΣΤΟΣ από άτακτη εφαρμογή Εφαρμογή vs Μη εφαρμογή / cost - benefit

14 ΗΜΕΙΑ ΠΡΟΟΧΗ (2) Να μάθουμε απο τα λάθη του παρελθόντοσ (δείτε ζργα όπωσ των ΡΕΣΥ, κ.α.) Κοςτολόγηςη όχι μόνο τησ κτήςησ αλλά και τησ ςυντήρηςησ και επικαιροποίηςησ Δεν είναι πανάκεια. Υπάρχουν ςυςτήματα που λειτουργοφν ή θα λειτουργήςουν μια χαρά, ανεξάρτητα.

15 ΑΞΙΑ ΛΟΓΟΤ ΔΕΤΣΕΡΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ του Εργου //Ρεριβάλλον Διαλειτουργικότητασ ςτη ΓΓΡΣ για την υλοποίηςη ψηφιακϊν υπηρεςιϊν προσ το Δημόςιο και τισ Επιχειρήςεισ Δημόςια Διαβοφλευςη του επικαιροποιημζνου Ρλαιςίου Οδηγιϊν Ρροδιαγραφϊν, Αρχϊν Διαλειτουργικότητασ και Ανοιχτϊν Δεδομζνων για τισ διακηρφξεισ ενταγμζνων ζργων ςτην Ρ31 και Ρ31.2

16 ΕΥΧΑΙΣΤΩ ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΚΑΣ

Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας

Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας Γ. Χαραλαμπίδης, Υπεύθυνος Έργου PLANET ΑΕ ΕΠΙΣΕΥ/Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ «Η Η διαλειτουργικότητα στη ημόσια ιοίκηση: Το Ελληνικό Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών συναλλαγών και

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Περιβάλλον του Έργου

1. Το Περιβάλλον του Έργου Περιεχόμενα 1. Το Περιβάλλον του Έργου... 2 2. Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης... 3 3. Στόχοι και Κύρια Ζητήματα του Έργου... 6 3.1 Στόχοι του Έργου... 6 3.2 Διαλειτουργικότητα και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22/3/2011 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου παρουσίασης στοιχείων συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων

Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων Έκδοση 2.00 Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Εθνικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Τροφίμων, ΕΣΙΤ» Στα πλαίσια της πράξης: «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπ.α.α.τ)» Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020. Ιούνιος 2014 Έκδοση 1.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020. Ιούνιος 2014 Έκδοση 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 Ιούνιος 2014 Έκδοση 1.0 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων Αναθέτουσα Αρχή: Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Μελέτη για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT / NHRF: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης μητρώων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με ενσωματωμένες διαδικασίες ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Οικονομικού Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

MDS Marathon Data Systems - 1 -

MDS Marathon Data Systems - 1 - Π ΑΡ ΑΡ Τ ΗΜ Α ΙΙ ΙΙ ΤΕΧΝ ΙΙ ΚΗ Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΑΝ ΑΔ Ο Χ ΟΥ MDS Marathon Data Systems - 1 - Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς MDS Marathon Data Systems - 2 - ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -----------------------------9

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΑΔΑ: ΒΙΚΜ46Ψ8ΧΙ-Υ5Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ICT FORUM 25/7/2012

1 Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ICT FORUM 25/7/2012 1 Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ICT FORUM 25/7/2012 Διαλειτουργικότητα/ διασυνδεσιμότητα μεταξύ των προσφερόμενων υπηρεσιών από τους ασφαλιστικούς φορείς Στόχοι Τυποποίηση/συντήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανοικτές Διαδικτυακές Πλατφόρμες Γραμμάτων και Τεχνών» Αναθέτουσα Αρχή: ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ ΑΜΚΕ Προϋπολογισμός: 625.322,20

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ (ΝΟΜΟΣ 3882/2010 ΦΕΚ 166 Α)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ (ΝΟΜΟΣ 3882/2010 ΦΕΚ 166 Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ (ΝΟΜΟΣ 3882/2010 ΦΕΚ 166 Α) Κωνσταντίνος Α. Νέδας, Ph.D. Τοπογράφος Μηχανικός, ΑΠΘ Εκπρόσωπος στην Επιτροπή INSPIRE της Ε.Ε. ΜΕΧΡΙ ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ Τεράστια δυσκολία πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα