COLLEGAMENTI-CONNECTIONS-BRANCHEMENTS-ANSCHLÜSSE-CONEXIONES-ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "COLLEGAMENTI-CONNECTIONS-BRANCHEMENTS-ANSCHLÜSSE-CONEXIONES-ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ"

Transcript

1 COLLEGAMENTI-CONNECTIONS-BRANCHEMENTS-ANSCHLÜSSE-CONEXIONES-ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Pmpe di circlazine, bruciati, eltrvalvle - Circulatin pumps, burners, slenid valves Pmpes de circulatin, brûleurs, électrvannes - Umwälzpumpen, Brenner, Magnventile Bmbas de circulación, quemades, electrválvulas - Αντλίες κυκλοφορίας, καυστήρες, ηλεκτροβαλβίδες Valvle mtizzate - Mtized valves - Vannes mtisées Mtisierte Ventile - Válvulas mtizadas - Μηχανοκίνητες βαλβίδες APRE-OPENS-OUVERTE-ÖFFNEN-ABRIR-ΑΝΟΙΓΜΑ CHIUDE-CLOSES-FERMÉE-SCHLIESSEN-CERRAR-ΚΛΕΙΣΙΜΟ Ingress multifunzine - Multi-functin input - Entrée multifnctin- Multifunktinseingang - Entrada multifunción - Είσοδος πολλαπλών λειτουργιών FUNZIONI: - ON da remt - Riduzine ntturna da remt - Cmmutazine Estate/Invern FUNCTIONS: - Remte ON - Remte nighttime reductin - Summer/Winter switching FONCTIONS : - ON à distance - Réglage Nuit à distance - Cmmutatin Été/Hiver FUNKTIONEN: - ON, ferngeschalt - Reduzierter Nachtbrieb, ferngeschalt - Umschaltung Smmer/Winter FUNCIONES: - ON a distancia - Reducción ncturna a distancia - mutación veran/inviern ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ: - ON από απόσταση - Μείωση ενέργειας τη νύχτα από απόσταση - Διακόπτης θερινής/χειμερινής λειτουργίας DISPLAY-DISPLAY-ÉCRAN-DISPLAY-PANTALLA-ΟΘΟΝΗ Menù Impstazini Stings menu Menu Réglages Menü Einstellungen Menú figuracines Μενού ρυθμίσεων Tast rapid - Ht ke Tche rapide - Kurzwahltaste Tecla rápida - Πλήκτρο γρήγορης πρόσβασης Navigazine menù e impstazine paramri Menu navigatin sting paramers Navigatin dans le menu réglage des paramètres Menü-Navigatin und Paramereinstellung Navegación p menús prgramación de parámrs Πλοήγηση στα μενού και ρύθμιση παραμέτρων Indir - Back Précédent - Zurück Atrás - Πίσω ferma e tast rapid - firmatin ht ke Validatin tche rapide - Bestätigung und Kurzwahltaste firmación tecla rápida - Επιβεβαίωση και πλήκτρο γρήγορης πρόσβασης Viale Vicenza, Marstica VI - Ital Tel Fax (Italia) wwwvimarcm A VIMAR - Marstica - Ital

2 GUIDA RAPIDA INSTALLATORE/UTENTE Termstat eltrnic tch screen per cntrll ON/OFF e PID della temperatura (riscaldament e cndizinament), 1 ingress per sense di temperatura esterna, 1 ingress multifunzinale prgrammabile, uscita a relè in scambi 5(2) A 230 V~, alimentazine V~ Hz, rrilluminazine a led RGB, da cmplare cn placche Eikn Ev, Eikn, Arké Plana, grigi - 2 mduli il dispsitiv, prvvist di interfaccia tch screen capacitiva cn rrilluminazine a cli, permte la reglazine in riscaldament cndizinament cn attuazine ON/OFF PID Può essere cllegat ad una snda di temperatura esterna e funzinare nelle seguenti mdalità: - md reglazine (la snda esterna viene utilizzata per reglare la temperatura ambiente); - md visualizzazine (la snda interna al termstat viene utilizzata per reglare e la snd esterna viene usata sl in mdalità di visualizzazine); - md limitazine (per gli impianti di riscaldament a paviment, la snda interna al termstat viene utilizzata per la reglazine della temperatura ambiente e la snda esterna esercita la sla funzine di limitazine della temperatura di mata del riscaldament a paviment) E inltre prvvist di un ingress multifunzine che può essere cnfigurat per attivare la mdalità riduzine ntturna attivare la reglazine cn s-pint cmft definire la mdalità perativa estate/invern ll termstat è un dispsitiv universale a 2 mduli su serie Eikn, Arkè e Plana CARATTERISTICHE Tensine nminale di alimentazine: V~, 50/60Hz Apparecchi di classe II: Max ptenza assbita da re: 1 VA Range di temperatura di utilizz: 0-40 C (-T40) Precisine misura temp (snda integrata): 0,5 C tra +15 C e 30 C, 0,8 C agli estremi Uscita a relè cn cntatti puliti in scambi: 5(2) A 230 V~ NB In mancanza di alimentazine, il relè si pta in psizine C-NC Msti: L fase, N neutr, IN fase-multi, Relè C, Relè NC, Relè NO, 2 snda temp esterna (art 02965) figurabile in md Riscaldament/dizinament (invern/estate) Algitmi di termeglazine: ON/OFF PID selezinabili da interfaccia utente Mdalità perative di funzinament: Off, Antigel (sl in riscaldament), Assenza, Manuale e Riduzine ntturna 5 s-pint/ffs di temperatura impstabili (cmft, manuale, assenza, antigel, riduzine) e 1 sglia di limitazine (snda esterna) Restrizine access interfaccia lcale tramite PIN e ingress multifunzine cnfigurabile Grad di prtezine: IP20 Dimensini: 2 mduli incass Tip di azine: 1B Grad di plluzine: 2 (nmale) Tensine impulsiva nminale: 4000 V PRINCIPALI IMPOSTAZIONI Tccare il frnte del dispsitiv per visualizzare i tasti Tccare e successivamente, mediante e, selezinare il menù desiderat (icna lampeggiante) e cnfermare cn Selezine mdalità di funzinament Mediante e selezinare ON OFF ppure e cnfermare cn Impstazine funzinament ON Mediante e impstare la temperatura e cnfermare cn Spegniment Selezin OFF il termstat nn efftua più nessuna reglazine Antigel Selezin viene impstata la temperatura di Antigel ( per prteggere le cndutture) Impstazine unità di misura Mediante e selezinare C ppure F e cnfermare cn Selezine riscaldament/cndizinament Mediante e selezinare ppure e cnfermare cn Impstazine temperature Mediante e e cnferm cn impstare: 1 : temperatura di Cmft (T cmft) 2 e : temperatura di Assenza (T assenza) 3 e : temperatura della mdalità antigel (sl se in mdalità riscaldament ) 4 e : delta termic in mdalità riduzine ntturna (se attiva) 5 : delta termic cn termstat cmat da remt inibit da PIN 6 : differenziale termic del dispsitiv (sl se in mdalità di reglazine OnOff) 7 e : temperatura di allarme snda esterna (se presente) Impstazine cle del displa Mediante e selezinare ppure e cnfermare cn Selezin si persnalizza il cle (in un intervall di 360 vali RGB) mediante e ; una vlta raggiunt il cle desiderat tccare Impstazine della passwd Mediante e impstare una alla vlta le cifre del PIN cnferm cn gni cifra Impst il PIN a 000 si ha liber access al dispsitiv (equivale a nn impstare la passwd) PER L INSTALLATORE Per ulterii apprfndimenti e per i dtagli relativi a tutti gli altri menù del termstat si veda il manuale installate scaricabile dal sit wwwvimarcm PER L UTENTE Prima di utilizzare il termstat cnsultare il manuale utente scaricabile dal sit wwwvimarcm servare la presente dcumentazine per cnsultazini future REGOLE DI INSTALLAZIONE L installazine deve essere efftuata cn l sservanza delle dispsizini reglanti l installazine del materiale eltric in vige nel paese dve i prdtti sn installati CONFORMITA NORMATIVA Dirtiva BT Dirtiva EMC Nme EN INSTALLER/USER QUICK GUIDE Electrnic tch screen thermstat f ON/OFF PID temperature cntrl (heating air-cnditining), 1 input f external temperature sens, 1 prgrammable multi-functin input, change-ver rela tput 5(2) A 230 V~, pwer suppl V~ Hz, RGB LED backlighting, t be cmpled with Eikn Ev, Eikn, Arké Plana cver plates, gre - 2 mdules The device, equipped with a capacitive tch screen interface with clr backlighting, allws heating air-cnditining adjustment with ON/OFF PID actuatin It can be cnnected t an external temperature prbe perate in the fllwing mdes: - adjustment mde (the external prbe is used t adjust the ambient temperature); - displa mde (the prbe inside the thermstat is used f adjustment the external prbe is used nl in displa mde); - limiting mde (f fl heating sstems, the prbe inside the thermstat is used t adjust the ambient temperature the external prbe has the sle purpse f limiting the fl heating deliver temperature) It is als equipped with a cnfigurable multi-functin input that can be used f nighttime reductin cnnectin t a telephne dialler summer/winter switching mdule The thermstat is a universal device with 2 mdules in the Eikn, Arkè Plana series FEATURES Rated suppl vltage: V~, 50/60Hz Appliances f class II: Max pwer drawn frm the grid: 1 VA Operating temperature range: 0-40 C (-T40) Temp measurement accurac (built-in prbe): 05 C bween +15 C 30 C, 08 C at the ends Rela tput with clean change-ver cntacts: 5(2) A 230 V~ NB With n pwer suppl, the rela mves int psitin C-NC Terminals: L live, N neutral, IN phase-multi, C rela, NC rela, N/O rela, 2 external temp prbe (art 02965) figurable in Heating/Air-ditining mde (winter/summer) Temperature cntrl algithms: ON/OFF PID selectable via user interface Operating mdes: Off, Antifreeze (heating nl), Awa, Manual Nighttime reductin 5 s-pints/stable temperature ffss (cmft, manual, awa, anti-freeze, reductin) 1 limiting threshld (external prbe) Restrictin n lcal interface access via PIN cnfigurable multi-functin input Prtectin class: IP20 Dimensins: 2 flush-mnted mdules Actin tpe: 1B Degree f pllutin: 2 (nmal) Rated pulse vltage: 4000 V MAIN SETTINGS Tap the frnt f the device t displa the buttns Tap then, using, select the desired menu (blinking icn) cnfirm with Viale Vicenza, Marstica VI - Ital Tel Fax (Italia) wwwvimarcm

3 02950 Operating mde selectin select ON OFF CARACTÉRISTIQUES cnfirm with Sting peratin s the temperature cnfirm with Switching ff Select OFF the thermstat will n lnger make an adjustments Antifreeze Select t Antifreeze temperature (t prtect the pipes) Sting units f measurement select C F cnfirm with Selecting heating/air-cnditining select cnfirm with Sting temperatures cnfirming with 1 : Cmft temperature (T cmft) s: : Awa temperature (T awa) : thermal delta in nighttime reductin mde (if enabled) 5 : thermal delta with thermstat cntrlled remtel inhibited b PIN : temperature differential f the device (nl if in OnOff adjustment mde) 7 PRINCIPAUX RÉGLAGES : antifreeze mde temperature (nl if in heating mde) 6 Sélectin du mde de fnctinnement, sélectinner ON OFF valider avec Sting the passwd puis, avec Paramètres de fnctinnement Sting the displa clr with Effleurer la façade du dispsitif pr afficher les tches Tcher, sélectinner le menu (icône cligntante) valider avec : external prbe alarm temperature (if fitted) select cnfirm with B selecting custmize the clr (in a range f 360 RGB values) with, nce reach the desired clr tap n Tensin nminale d'alimentatin: V~, 50/60Hz Appareil de classe II: Puissance max absbée par le réseau: 1 VA Plage de température de service: 0-40 C (-T40) Précisin mesure temp (snde intégrée): 0,5 C entre + 15 C 30 C, 0,8 C aux extrêmes Stie à relai avec cntacts secs inverseur: 5(2) A 230 V NB En l'absence d'alimentatin, le relai se psitinne sur F-NF Bnes: L phase, N neutre, IN phase-multi, Relai F, Relai NF, Relai NO, 2 snde temp externe (art 02965) figurable en mde chauffage/climatisatin (Hiver/Été) Algithmes de régulatin thermique: ON/OFF PID à sélectinner par l'interface utilisateur Mdes de fnctinnement pératinnels: Off, Antigel (uniquement en mde chauffage), Absence, Manuel, réglage Nuit 5 pints de cnsigne/écarts de température pssibles (cnft, manuel, absence, antigel, nuit) 1 seuil de limitatin (snde externe) Restrictin d'accès à l'interface lcale par PIN entrée multifnctin cnfigurable Indice de prtectin: IP20 Dimensins: 2 mdules encastrables Tpe d'actin: 1B Indice de pllutin: 2 (nmal) Tensin d'amçage nminale: 4000 V FOR THE INSTALLER F further infmatin f dails n all the ther thermstat menus please refer t the installer manual that can be dwnladed frm the website wwwvimarcm FOR THE USER Befe using the thermstat please cnsult the user manual that can be dwnladed frm the website wwwvimarcm Keep this dcumentatin f future reference, définir la température puis valider avec Sélectinner OFF pr que le thermstat n'effectue plus aucun réglage Antigel Sélectinner pr définir la température Antigel prtéger le cnducteur Définitin de l' unité de mesure s the digits f the PIN ne at a time cnfirm each digit Sting the PIN t 000 gives free access t the device (equivalent t nt sting the passwd) Arrêt, sélectinner C F puis valider avec Sélectin chauffage/climatisatin, sélectinner valider avec Réglage de la température, régler les paramètres suivants valider avec 1 : température de ft (T cnft) 2 3 : température Absence (T Absence) : température du mde Antigel (uniquement en mde chauffage) 4 Installatin shld be carried t in cmpliance with the current regulatins regarding the installatin f electrical sstems in the cntr where the prducts are installed 5 : intervalle de température avec thermstat cmmé à distance inhibé par PIN REGULATORY COMPLIANCE 7 INSTALLATION RULES 6 LV directive EMC directive Stards EN GUIDE RAPIDE INSTALLATEUR/UTILISATEUR Thermstat électrnique à écran tactile pr cmme ON/OFF PID de la température (chauffage climatisatin), 1 entrée pr capteur de température externe, 1 entrée multifnctin prgrammable, stie à relai inverseur 5(2) A 230 V, alimentatin V Hz, rétréclairage à led RVB, à cmpléter avec les plaques Eikn Ev, Eikn, Arké Plana, gris - 2 mdules Le dispsitif est équipé d'une interface à écran tactile capacitif avec rétréclairage cleur qui cmme le réglage sur chauffage climatisatin avec activatin ON/OFF PID Il peut être relié à une snde de température externe fnctinner dans un des mdes suivants : - mde Réglage (la snde externe sert au réglage de la température ambiante) - mde Affichage (la snde interne du thermstat sert au réglage la snde externe uniquement à l'affichage) - mde Limitatin (pr les installatins de chauffage au sl, la snde interne du thermstat sert au réglage de la température ambiante la snde externe sert seulement à limiter la température de reflement du chauffage au sl) Il pssède également une entrée multifnctin cnfigurable qui peut servir au réglage Nuit, à la liaisn avec le cmpseur téléphnique avec le cmmutateur Été/Hiver Le thermstat est un dispsitif universel à 2 mdules sur les séries Eikn, Arkè Plana Viale Vicenza, Marstica VI - Ital Tel Fax (Italia) wwwvimarcm : intervalle de température en mde Nuit (s'il est actif) : différentiel thermique du dispsitif (uniquement en mde réglage OnOff) : température d alarme snde externe (seln l installatin) Définitin cleur écran valider avec Sélectinner, sélectinner pr persnnaliser la cleur (dans un intervalle de 360 valeurs RVB) avec ; après avir btenu la cleur shaitée, tcher Saisie du mt de passe avec, saisir un par un les chiffres du PIN valider chaque chiffre Si n saisit 000 pr définir le PIN, l accès au dispsitif est libre (pas de mt de passe) POUR L INSTALLATEUR Pr en savir plus pr cnnaître en détails les autres menus du thermstat, vir le manuel installateur à télécharger sur le site wwwvimarcm POUR L UTILISATEUR Avant d utiliser le thermstat, cnsulter le manuel à télécharger sur le site wwwvimarcm server cte dcumentatin pr pvir la cnsulter ultérieurement

4 RÈGLES D INSTALLATION Le circuit dit être réalisé cnfmément aux dispsitins qui régissent l installatin du matériel électrique en vigueur dans le pas cncerné CONFORMITÉ AUX NORMES Directive BT Directive CEM Nme EN KURZANLEITUNG FÜR DEN INSTALLATIONSTECHNIKER/BENUTZER Elektrnischer Thermstat mit Tchscreen für die Temperaturregelung ON/OFF und PID (Heizung und Klimatisierung), 1 Eingang für den Außentemperaturfühler, 1 prgrammierbarer Multifunktinseingang, Wechselrelaisausgang 5(2) A 230 V~, Spannungsversgung V~ Hz, RGB LED-Hintergrundbeleuchtung, zu ergänzen mit Abdeckrahmen Eikn Ev, Eikn, Arké der Plana, grau - 2 Mdule Das Gerät ist mit kapazitiver Schnittstelle für den Tchscreen mit farbiger Hintergrundbeleuchtung ausgestatt und dient zur Regelung in Heizung der Klimatisierung Schaltung ON/OFF der PID Es kann an einen Außentemperaturfühler angeschlssen werden und gestatt flgende Funktinsweisen: - Regelmdus (der Außentemperaturfühler wird zum Regeln der Raumtemperatur verwend); - Anzeigemdus (der Temperaturfühler im Thermstat wird zum Regeln verwend und der Außentemperaturfühler dient nur zur Anzeige); - Begrenzungsmdus (bei Anlagen mit Fußbdenheizung wird der Temperaturfühler im Thermstat zum Regeln der Raumtemperatur verwend und der Außentemperaturfühler dient nur zur Begrenzung der Vlauftemperatur der Fußbdenheizung) Außerdem ist ein knfigurierbarer Multifunktinseingang vhen, der für den reduzierten Nachtbrieb der für den Anschluss an die Telefnschaltung der als Umschaltrelais Smmer/ Winter verwend werden kann Der Thermstat ist ein 2-Mdul-Universalgerät für Serie Eikn, Arkè und Plana TECHNISCHE MERKMALE Nennversgungsspannung: V~, 50/60Hz Geräteklasse II: Max Leistungsaufnahme vm Nz: 1 VA Briebstemperaturbereich: 0-40 C (-T40) Messgenauigkeit Temp (eingebauter Fühler): 0,5 C zwischen +15 C und 30 C, 0,8 C bei Extremwerten Wechselrelaisausgang mit ptentialfreien Kntakten: 5(2) A 230 V~ HINWEIS: Bei Strmausfall schalt das Relais auf Psitin C-NC Klemmen: L Phase, N Neutralleiter, IN Phase-Multi, Relais C, Relais NC, Relais NO, 2 Außentemperaturfühler (Art 02965) Knfigurierbar in Briebsart Heizung/Klimatisierung (Winter/Smmer) Temperaturregelalgithmen: ON/OFF der PID, wählbar vn der Benutzerberfläche Briebsarten: Off, Frstschutz (nur Heizbrieb), Abwesenheit, Hbrieb und reduzierter Nachtbrieb 5 einstellbare Temperatur-Sllwerte/-Offswerte (Kmft, Hbrieb, Abwesenheit, Frstschutz, reduzierter Brieb) und 1 Begrenzungsschwelle (Außentemperaturfühler) Einschränkung des Zugriffs auf die lkale Benutzerberfläche mit PIN und knfigurierbarem Multifunktinseingang Schutzart: IP20 Abmessungen: 2 Unterputzmdule Wirkungsweise: 1B Verschmutzungsgrad: 2 (nmal) Nenn-Impulsspannung: 4000 V WICHTIGSTE EINSTELLUNGEN Die Vderseite des Geräts antippen, damit die Tasten sichtbar werden Die Taste berühren und anschließend mit und, das gewünschte Menü wählen (blinkendes Smbl) und mit bestätigen Briebsartenwahl Mit und die Briebsart ON der OFF der wählen und mit bestätigen Einstellung der Funktinsweise Mit und die Temperatur einstellen und mit bestätigen Ausschalten Bei Wahl vn OFF führt der Thermstat keine Regelung mehr durch Frstschutz Bei Wahl vn wird die Frstschutztemperatur eingestellt (zum Schutz der Leitungen) Einstellung der Maßeinheit Mit und die Maßeinheit C der F wählen und mit bestätigen Briebsartenwahl Heizung/Klimatisierung Mit und die Briebsart der wählen und mit bestätigen Temperatureinstellung Mit und flgende Werte einstellen und mit bestätigen: 1 : Kmfttemperatur (T Kmft) 2 und : Abwesenheitstemperatur (T Abwesenheit) 3 und : Temperatur der Briebsart Frstschutz (nur im Heizbrieb ) 4 und : Temperaturdelta im reduzierten Nachtbrieb (sfern aktiv) 5 : Temperaturdelta bei ferngesteuertem der PIN-geschütztem Thermstat 6 : Temperaturdifferential des Geräts (nur in Regelmdus OnOff) 7 und : Alarmtemperatur Außentemperaturfühler (sfern vhen) Einstellung Displafarbe Mit und eine der Optinen der der der der der wählen und mit bestätigen Bei Wahl vn lässt sich die Farbe mit und persnalisieren (in einem Bereich vn 360 RGB-Werten); bei Erreichen der gewünschten Farbe berühren Einstellung des Passwts Mit und die Ziffern des PIN einzeln eingeben und jede einzelne Ziffer mit bestätigen Wenn der PIN auf 000 eingestellt wird, ist der Zugriff auf das Gerät frei (kein Passwt wird eingestellt) FÜR DEN INSTALLATIONSTECHNIKER Für nähere Angaben und Dails zu den eren Menüs des Thermstats wird auf das Hbuch des Installatinstechnikers verwiesen, das vn der Website wwwvimarcm heruntergeladen werden kann FÜR DEN BENUTZER V Gebrauch des Thermstats muss das Benutzerhbuch gelesen werden, das vn der Website wwwvimarcm heruntergeladen werden kann Diese Dkumentatin für späteres Nachschlagen aufbewahren INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN Die Installatin hat nach den im Anwendungsl des Prdukts geltenden Vschriften über die Installatin elektrischen Materials zu erflgen NORMKONFORMITÄT NS-Richtlinie EMV-Richtlinie Nmen EN GUÍA RÁPIDA PARA INSTALADOR/USUARIO Termstat electrónic cn pantalla táctil para cntrl ON/OFF PID de la temperatura (calefacción aire acndicinad), 1 entrada para sens de temperatura externa, 1 entrada multifunción prgramable, salida de relé de intercambi 5(2) A 230 V~, alimentación V~ Hz, rriluminación de led RGB; se cmpla cn placas Eikn Ev, Eikn, Arkè Plana, gris - 2 móduls El dispsitiv, prvist de interfaz de pantalla táctil capacitiva cn rriluminación en cl, permite la regulación de la calefacción el aire acndicinad cn activación ON/OFF PID Puede cnectarse a una snda de temperatura externa funcinar en ls mds siguientes: - md regulación (la snda externa se utiliza para regular la temperatura ambiente); - md visualización (la snda interna del termstat se utiliza para regular, mientras que la snda externa se utiliza sl en el md de visualización); - md limitación (para ls suels radiantes, la snda interna del termstat se utiliza para la regulación de la temperatura ambiente la snda externa sl desempeña la función de limitación de la temperatura de impulsión de la calefacción del suel radiante) Además, está prvist de una entrada multifunción cnfigurable que puede utilizarse para reducir la temperatura p la nche la cnexión al cmbinad telefónic cnmutad veran/inviern El termstat es un dispsitiv universal de 2 móduls en las series Eikn, Arkè Plana CARACTERÍSTICAS Tensión nminal de alimentación: V~, 50/60 Hz Aparat de clase II: Máxima ptencia absbida p la red: 1 VA Rang de temperatura de utilización: 0-40 C (-T40) Precisión medida temp (snda integrada): 0,5 C entre +15 C 30 C, 0,8 C en ls extrems Viale Vicenza, Marstica VI - Ital Tel Fax (Italia) wwwvimarcm

5 02950 Salida de relé cn cntacts libres de intercambi: 5(2) A 230 V~ Nta imptante: A falta de alimentación, el relé pasa a la psición C-NC Bnes: L fase, N neutr, IN fase-multifunción, Relé C, Relé NC, Relé NO, 2 snda temp externa (Art 02965) figurable en md Calefacción/Aire acndicinad (inviern/veran) Algitms de regulación térmica: ON/OFF PID que se pueden seleccinar desde la interfaz de usuari Mds perativs de funcinamient: OFF, Antihiel (sl en calefacción), Usuari ausente, Manual Reducción de temperatura ncturna 5 vales de ajuste/ffs de temperatura cnfigurables (cnft, manual, usuari ausente, antihiel, reducción) 1 umbral de limitación (snda externa) Limitación de acces a interfaz lcal mediante PIN entrada multifunción cnfigurable Grad de prtección: IP20 Tamañ: 2 móduls de emptrar Tip de acción: 1B Grad de cntaminación: 2 (nmal) Tensión de impuls nminal: 4000 V PRINCIPALES CONFIGURACIONES Para ver las teclas, tque el frente del dispsitiv Tque lueg, cn, seleccine el menú desead (icn parpadeante) cnfirme cn Selección del md de funcinamient seleccine ON OFF bien cnfirme cn figuración del funcinamient seleccine la temperatura cnfirme cn Apagad Al seleccinar OFF, el termstat a n realiza ningún ajuste Antihiel Al seleccinar seleccine C F cnfirme cn seleccine cnfirme cn Selección de temperaturas cnfirm cn, seleccine: : temperatura de cnft (T cnft) : temperatura de usuari ausente (T usuari ausente) : temperatura del md antihiel (sl est en el md calefacción ) 4 5 : delta térmic cn termstat cmad a distancia inhibid p PIN : delta térmic en el md reducción ncturna (si está activad) : diferencial térmic del dispsitiv (sl est en el md de regulación On-Off) 6 7 : temperatura de alarma snda externa (si la ha) figuración del cl de la pantalla seleccine bien firme cn Al seleccinar se persnaliza el cl (en un rang de 360 vales RGB) cn ; una vez alcanzad el cl desead, tque cn- figuración de la cntraseña cn seleccine un p un ls dígits del PIN cnfirme cada un Si se cnfigura el PIN a 000 se deja acces libre al dispsitiv (equivale a n cnfigurar la cntraseña) PARA EL INSTALADOR Para más infmación ls dalles crespndientes a tds ls demás menús del termstat, cnsulte el manual de instalad que se puede descargar desde la página wwwvimarcm PARA EL USUARIO Antes de utilizar el termstat, cnsulte el manual de usuari que se puede descargar desde la página wwwvimarcm serve esta dcumentación para futuras cnsultas Viale Vicenza, Marstica VI - Ital Tel Fax (Italia) wwwvimarcm CONFORMIDAD A LAS NORMAS Directiva sbre baja tensión Directiva sbre cmpatibilidad electrmagnética Nmas EN ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονικός θερμοστάτης οθόνης αφής για έλεγχο ON/OFF και PID της θερμοκρασίας (θέρμανση και κλιματισμός), 1 είσοδος για εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας, 1 προγραμματιζόμενη είσοδος πολλαπλών λειτουργιών, έξοδος με ρελέ ανταλλαγής 5(2) A 230 V~, τροφοδοσία V~ Hz, οπίσθιος φωτισμός με λαμπτήρες led RGB, συμπληρώνεται με πλαίσια Eikn Ev, Eikn, Arké ή Plana, γκρι χρώματος - 2 μονάδες Ο μηχανισμός, ο οποίος διαθέτει interface οθόνης αφής χωρητικής τεχνολογίας με έγχρωμο οπίσθιο φωτισμός, παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας στη λειτουργία θέρμανσης ή κλιματισμού με ενεργοποίηση ON/OFF ή PID Μπορεί να συνδεθεί σε εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας και να χρησιμοποιηθεί στους παρακάτω τρόπους λειτουργίας: - τρόπος λειτουργίας ρύθμισης (ο εξωτερικός αισθητήρας χρησιμοποιείται για ρύθμιση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος), - τρόπος λειτουργίας εμφάνισης (ο εσωτερικός αισθητήρας χρησιμοποιείται για ρύθμιση και ο εξωτερικός αισθητήρας χρησιμοποιείται μόνο στον τρόπο λειτουργίας εμφάνισης), - τρόπος λειτουργίας περιορισμού (για τις εγκαταστάσεις επιδαπέδιας θέρμανσης, ο εσωτερικός αισθητήρας στο θερμοστάτη χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος και ο εξωτερικός αισθητήρας εκτελεί μόνο τη λειτουργία περιορισμού της θερμοκρασίας παροχής της επιδαπέδιας θέρμανσης) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Selección de calefacción/aire acndicinad La instalación debe realizarse cumpliend cn las dispsicines en vig que regulan el mntaje del material eléctric en el país dnde se instalen ls prducts Επίσης, διαθέτει μια διαμορφώσιμη είσοδο πολλαπλών λειτουργιών, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μείωση της ενέργειας τη νύχτα ή για σύνδεση στον τηλεφωνικό επιλογέα ή στο διακόπτη θερινής/χειμερινής λειτουργίας Ο θερμοστάτης είναι ένας μηχανισμός universal 2 μονάδων για τις σειρές Eikn, Arkè και Plana se prgrama la temperatura antihiel (para prteger las tuberías) figuración de la unidad de medida NORMAS DE INSTALACIÓN Ονομαστική τάση τροφοδοσίας: V~, 50/60Hz Συσκευή κατηγορίας II: Μέγ απορροφούμενη ισχύς από το δίκτυο: 1 VA Εύρος θερμοκρασίας χρήσης: 0-40 C (-T40) Ακρίβεια μέτρησης θερμ (ενσωματωμένος αισθητήρας): 0,5 C μεταξύ +15 C και 30 C, 0,8 C στις οριακές τιμές Έξοδος με ρελέ και καθαρές επαφές ανταλλαγής: 5(2) A 230 V~ ΣΗΜ Όταν δεν υπάρχει τροφοδοσία, το ρελέ μεταβαίνει στη θέση C-NC Επαφές κλέμας: φάση L, ουδέτερο N, φάση-πολλαπλών λειτουργιών IN, ρελέ C, ρελέ NC, ρελέ NO, 2 εξωτερικοί αισθητήρες θερμ (κωδ 02965) Δυνατότητα διαμόρφωσης στον τρόπο λειτουργίας θέρμανσης/κλιματισμού (χειμερινή/ θερινή) Αλγόριθμοι ρύθμισης θερμοκρασίας: ON/OFF ή PID με δυνατότητα επιλογής από το interface χρήστη Τρόποι λειτουργίας: Off, προστασία από τον παγετό (μόνο στη θέρμανση), απουσία, χειροκίνητη λειτουργία και μείωση ενέργειας τη νύχτα 5 ρυθμιζόμενες τιμές ρύθμισης/αποκλίσεις θερμοκρασίας (άνεση, χειροκίνητη λειτουργία, απουσία, προστασία από τον παγετό, μείωση ενέργειας τη νύχτα) και 1 τιμή κατωφλίου περιορισμού (εξωτερικός αισθητήρας) Περιορισμός τοπικής πρόσβασης στο interface μέσω PIN και διαμορφώσιμης εισόδου πολλαπλών λειτουργιών Βαθμός προστασίας: IP20 Διαστάσεις: 2 χωνευτές μονάδες Τύπος λειτουργίας: 1B Βαθμός ρύπανσης: 2 (κανονική) Ονομαστική κρουστική τάση: 4000 V ΚΥΡΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Πατήστε στο μπροστινό μέρος του μηχανισμού για να εμφανιστούν τα πλήκτρα Πατήστε το και, στη συνέχεια, μέσω των και, επιλέξτε το επιθυμητό μενού (το εικονίδιο αναβοσβήνει) και επιβεβαιώστε την επιλογή με το Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μέσω των την επιλογή με το και, επιλέξτε το ON ή το OFF ή το και επιβεβαιώστε Ρύθμιση λειτουργίας Μέσω των λογή με το και, ρυθμίστε τη θερμοκρασία και επιβεβαιώστε την επι-

6 Απενεργοποίηση Εάν επιλέξετε το OFF, ο θερμοστάτης δεν πραγματοποιεί καμία ρύθμιση Προστασια απο τον παγετο Εάν επιλέξετε το, ρυθμίζεται η θερμοκρασία προστασίας από τον παγετό (για προστασία των σωλήνων) Ρύθμιση μονάδας μέτρησης Μέσω των και, επιλέξτε τη μονάδα C ή F και επιβεβαιώστε την επιλογή με το Επιλογή θέρμανσης/κλιματισμού Μέσω των και, επιλέξτε το ή το και επιβεβαιώστε την επιλογή με το Ρύθμιση θερμοκρασιών Μέσω των και, και επιβεβαιώνοντας την επιλογή με το ρυθμίστε τα εξής: 1 : θερμοκρασία άνεσης (T άνεσης) 2 και : θερμοκρασία απουσίας (T απουσίας) 3 και : θερμοκρασία τρόπου λειτουργίας «προστασίας από τον παγετό» (μόνο εάν το σύστημα βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας «θέρμανσης») 4 και : θερμική διαφορά στον τρόπο λειτουργίας μείωσης ενέργειας τη νύχτα (εάν έχει ενεργοποιηθεί) 5 : θερμική διαφορά με θερμοστάτη απομακρυσμένου ελέγχου ή με θερμοστάτη η λειτουργία του οποίου αναστέλλεται μέσω PIN 6 : θερμική διαφορά μηχανισμού (μόνο στον τρόπο λειτουργίας ρύθμισης OnOff) 7 και : θερμοκρασία συναγερμού εξωτερικού αισθητήρα (εάν υπάρχει) Ρύθμιση χρώματος οθόνης Μέσω των και, επιλέξτε το ή το ή το ή το ή το ή το και επιβεβαιώστε την επιλογή με το Εάν επιλέξετε το, το χρώμα προσαρμόζεται (διατίθεται εύρος 360 τιμών RGB) μέσω των και Όταν ρυθμιστεί το επιθυμητό χρώμα, πατήστε το Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης Μέσω των και, ρυθμίστε τους αριθμούς του κωδικού PIN, έναν κάθε φορά, και επιβεβαιώστε κάθε αριθμό πατώντας το Εάν ρυθμίσετε τον κωδικό PIN σε «000», παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στο μηχανισμό (όπως όταν δεν έχετε ρυθμίσει κωδικό πρόσβασης) ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με όλα τα υπόλοιπα μενού του θερμοστάτη, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης που διατίθεται για λήψη από την ιστοσελίδα wwwvimarcm ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Πριν χρησιμοποιήσετε το θερμοστάτη, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη που διατίθεται για λήψη από την ιστοσελίδα wwwvimarcm Φυλάξτε την παρούσα τεκμηρίωση για μελλοντική αναφορά ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμιστικές διατάξεις για την εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Οδηγία BT Οδηγία EMC Πρότυπα EN Viale Vicenza, Marstica VI - Ital Tel Fax (Italia) wwwvimarcm

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών 21848.1. Έγχρωμη οθόνη αφής 4,3" για έλεγχο και χειρισμό, Well-contact Plus

Εγχειρίδιο Οδηγιών 21848.1. Έγχρωμη οθόνη αφής 4,3 για έλεγχο και χειρισμό, Well-contact Plus Εγχειρίδιο Οδηγιών 21848.1 Έγχρωμη οθόνη αφής 4,3" για έλεγχο και χειρισμό, Well-contact Plus Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιγραφή 2 2. Κύριο μενού 2 Ημερομηνία και ώρα 3 Οθόνη 3 Ήχος πλήκτρων 4 Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης 02955 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης 02955 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Χρονοθερμοστάτης 02955 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Χρονοθερμοστάτης 02955 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4 2.4 Εναλλακτικές

Διαβάστε περισσότερα

GUIDA RAPIDA INSTALLATORE/UTENTE

GUIDA RAPIDA INSTALLATORE/UTENTE GUIDA RAPIDA ISTALLATORE/UTETE Cronotermostato eltronico touch screen per controllo O/OFF e PID della temperatura (riscaldamento e condizionamento) modulo Wi-Fi per interconnessione IP 1 ingresso per sensore

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι ο θερµοστάτης δεν είναι συνδεδεµένος στο ηλεκτρικό δίκτυο προτού αρχίσει η τροφοδοσία (συνδέσεις καλωδίων, εγκατάσταση συσκευής κλπ.) Όλες οι λειτουργίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου OCD4/OCC4 Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου Εισαγωγή Ελληνικά Ο θερμοστάτης διπλού αισθητηρίου OCD4/OCC4 προορίζεται για έλεγχο και προγραμματισμό της ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Κεντρική μονάδα 21509

Εγχειρίδιο οδηγιών. Κεντρική μονάδα 21509 Εγχειρίδιο οδηγιών Κεντρική μονάδα 21509 Ενότητα Συστήματα αυτοματισμών... 3 Ενότητα Συστήματα προστασίας από παραβίαση... 87 Ενότητα Σύστημα ηχητικής εγκατάστασης... 179 Ενότητα Light Control... 235 Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ NEA 230 V / 24 V. Οικοδομή Automotive Βιομηχανία

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ NEA 230 V / 24 V. Οικοδομή Automotive Βιομηχανία Οικοδομή Automotive Βιομηχανία ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1....... Πληροφορίες και υποδείξεις ασφαλείας................................................. 3 2....... Περιγραφή συστήματος..............................................................

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων BS-844/2

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ Λειτουργία Χειμώνας / Καλοκαίρι 2 επίπεδα θερμοκρασίας + παγετός ΜΟΝΤΕΛΑ: 3V dc L-N:230V ac ΕΛΛΗΝΙΚΑ PE - DETPNN006 08/09 EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DATI

Διαβάστε περισσότερα

VISTA FRONTALE E COLLEGAMENTI.

VISTA FRONTALE E COLLEGAMENTI. Termostato per domotica touch screen per controllo ON/OFF, PWM e PID della temperatura (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός επίτοιχος χρονοθερμοστάτης - Οδηγίες χρήσης CLIMAPIÙ

Ηλεκτρονικός επίτοιχος χρονοθερμοστάτης - Οδηγίες χρήσης CLIMAPIÙ 01911 Ηλεκτρονικός επίτοιχος χρονοθερμοστάτης - Οδηγίες χρήσης CLIMAPIÙ Χώρος αποκλειοτικά για την σημείείση των τριών στοιχείων του PIN ενδεχομένου password προστασίας.......... ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500. διαχείριση. συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων

BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500. διαχείριση. συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500 διαχείριση συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων CONTROLLER PWC-2500 Ο CONTROLLER PWC-2500 κατασκευάσθηκε για να καλύψει τις ανάγκες που απαιτούνται για τον έλεγχο την

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD

Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD 3 031 Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD για συστήµατα θέρµανσης RDD101 Έλεγχος 2 θέσεων µε έξοδο ON / OFF για θέρµανση Τρόποι λειτουργίας: κανονική λειτουργία και εξοικονόµησης ενέργειας Αυτόµατη

Διαβάστε περισσότερα

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme 02 Technisches Handbuch Pergola Top Star 120X70 Exklusiv von Metaform ΑVΕΕ entworfen, ist es die Innova on bei der professionellen Bescha ung, denn das wegweisende Hebesystem erlaubt es Ihnen, sie an jeder

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών VARIO S-Max Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO S-Max προορίζεται να ελέγχει υδροθερμικά τζάκια (καλοριφέρ) και βοηθάει στην ενσωμάτωσή τους στο υπάρχον σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο KIT VENTILATORE SOLIDA κωδ. 5183606

Τεχνικό εγχειρίδιο KIT VENTILATORE SOLIDA κωδ. 5183606 Τεχνικό εγχειρίδιο KIT VENTILATORE SOLIDA κωδ. 5183606 Σελίδα 1 από 16 Περιεχόμενα 1 Εγκατάσταση... 3 2 Λειτουργία... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 2.1 Έναυση... 10 2.2 Λειτουργία OFF... 10 2.3

Διαβάστε περισσότερα

impostata non è raggiunta);

impostata non è raggiunta); ITALIANO DESCRIZIONE. Termostato elettronico per controllo temperatura (riscaldamento, condizionamento), uscita a relè in scambio 5(2) A 2 V~, alimentazione a batterie ministilo AAA LR03 1,5 V (non fornite),

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Tεχνικα χαρακτηριστικά Διαφορικου Θερµοστατη Τάση τροφοδοσίας 230VAC +/- 10 % Συχνότητα τροφοδοσίας 50 εως 60Hz Κατανάλωση 2VA Μηχανικός ηλεκτρονόµος 460VA

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EASY/ EASY COMPACT

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EASY/ EASY COMPACT ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EASY/ EASY COMPACT Γενικά χαρακτηριστικά easy Λειτουργίες πληκτρολογίου για τα μοντέλα easy 1. Για να ανοίξουμε και να κλείσουμε το όργανο ON / OFF πατάμε το πλήκτρο 1 πάνω από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IsoFast C+F 35EA + F 35E-Hmod

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IsoFast C+F 35EA + F 35E-Hmod ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IsoFast C+F 35EA + F 35E-Hmod ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΑΕΡΙΟΥ ISOFAST 35 EA + Hmod ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 1. Γενικός διακόπτης για άναμμα / σβήσιμο του λέβητα 2. Απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

YUTAKI-M RHUE A(V)HN-HM. Θερμοστάτης χώρου RHUE A(V)HN-HM

YUTAKI-M RHUE A(V)HN-HM. Θερμοστάτης χώρου RHUE A(V)HN-HM 1 1 1 -M Χαρακτηριστικά και Οφέλη Η Hitachi σας παρουσιάζει τη νέα αντλία θερμότητας Yutaki,που αποτελεί μία ιδανική λύση για θέρμανση κατοικιών Ενσωματώνει χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα, που την καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ : - Μεγάλη οθόνη γραφικών με φωτισμό - Εύκολο στην χρήση (4 πλήκτρα με κυκλικό μενού) - Πολλές γλώσσες ενδείξεων - Μέτρηση ενέργειας με interface υπολογιστή για την αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας

Εξοικονόμηση ενέργειας Εξοικονόμηση Aνιχνευτές κίνησης επίτοιχοι IP55 13.05 Aνιχνευτές κίνησης / παρουσίας οροφής 13.06 νέο Προβολείς με ανιχνευτή κίνησης 13.06 Xρονοδιακόπτες αναλογικοί 13.07 Xρονοδιακόπτες ψηφιακοί 13.08 Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 20019 - cod. Radiant 76677LA

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 20019 - cod. Radiant 76677LA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 209 - cod. Radiant 76677LA Documentazione Tecnica Radiant Bruciatori S.p.A. R &D ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Η νέα ενσωµατωµένη πλακέτα ρύθµισης SM 209 παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. 01964 Μονάδα για το σύστημα TVCC για την οθόνη 20550

Εγχειρίδιο οδηγιών. 01964 Μονάδα για το σύστημα TVCC για την οθόνη 20550 Εγχειρίδιο οδηγιών 01964 Μονάδα για το σύστημα TVCC για την οθόνη 0550 Περιεχόμενα Τεχνικά χαρακτηριστικά Τύπος εγκατάστασης 3 Το σύστημα TVCC 3 Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος TVCC 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Όταν ο προγραμματιστής είναι σε αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 1. Περιγραφή της οθόνης αφής (Touch LCD Wall Controller) Αφής LCD τοίχου ελεγκτή είναι ένα εξάρτημα KKRP01A προσαρμογέα που επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης εφαρμογής

Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Περιεχόμενα 1. Είσοδος 2. Ξεχάσατε τον κωδικό σας 3. Επιλέξτε θερμοστάτη 4. Τρόποι λειτουργίας 5. Έλεγχος α. Οθόνη ελέγχου β. Τρόποι λειτουργίας Γ. Πλήκτρα ελέγχου Γ.1 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

HYDROBRONPI BOILERS CALDEIRAS HYDROBRONPI CALDAIE HYDROBRONPI CHAUDIÈRES HYDROBRONPI ΕΣΤΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ HYDROBRONPI KIT-1 KIT-2 KIT-2-B

HYDROBRONPI BOILERS CALDEIRAS HYDROBRONPI CALDAIE HYDROBRONPI CHAUDIÈRES HYDROBRONPI ΕΣΤΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ HYDROBRONPI KIT-1 KIT-2 KIT-2-B 22 17 76 6,5 1,5 45 1053 957 363 1/2 138 1/2 1 1 514 502 400 536x274x390 54 106 F-503; KIT-1, KIT-2, KIT 2-B 722 502 722 24 19 76 7,1 1,5 70 1157 539 1 1085 585 1/2 414 1/2 142 1 1 64 436 636x314x459 152

Διαβάστε περισσότερα

Eikon. Idea. Plana. ESPAÑOL Hoja de instalación. 14430 Well-contact Plus

Eikon. Idea. Plana. ESPAÑOL Hoja de instalación. 14430 Well-contact Plus ESPAÑOL Hoja de instalación Termostato electrónico para el control de la temperatura ambiente de 2 zonas independientes (calefacción y aire acondicionado), estándar KNX, 1 salida de relé NO 4 A 24 V~,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

1 /13. Κοζάνη 13-11-2015 Αριθμ. Πρωτ. 3340 ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου αιτήματος: 15REQ003306263

1 /13. Κοζάνη 13-11-2015 Αριθμ. Πρωτ. 3340 ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου αιτήματος: 15REQ003306263 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Φ.Μ: 99993537 Δ.Ο.Υ: ΚΟΖΑΝΗΣ Τηλ. 246068282, 246068286 Fax. 246039765 E-mail: elke@teiwm.gr URL: http://elke.teiwm.gr Κοζάνη 3--205

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Γενικά Χρήση Επιπλέον δυνατότητες Ελεγχόμενες διατάξεις Ελεύθερα προγραμματιζόμενος ελεγκτής θερμοκρασίας με 4 εισόδους αισθητηρίων και 3 εξόδους

Διαβάστε περισσότερα

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich Montageanleitung/Construction Manual GIGANT 120 Fräsbild Art. Nr. K051 a=h x 0,7 im Längsholz Bauzugelassene Holzbauverbindung im Hirnholz 26,5 ±0,25 40 +2-0 h a + 47 Schraubenbild im Längsholz Schraubenbild

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου αυτοεκπαιδευόµενος

Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου αυτοεκπαιδευόµενος 2 212 Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου αυτοεκπαιδευόµενος µε φωτιζόµενη οθόνη αφής REV200 Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου µε τροφοδοσία ανεξάρτητη του δικτύου Ευκολονόητη, επεξηγούµενη οθόνη αφής Αυτοεκπαιδευόµενος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Vitotronic 150 Τύπος ΚΒ1 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης µε Fuzzy Logic Part No. 7450 350

Οδηγίες Χρήσης. Vitotronic 150 Τύπος ΚΒ1 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης µε Fuzzy Logic Part No. 7450 350 Οδηγίες Χρήσης Vitotronic 150 Τύπος ΚΒ1 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης µε Fuzzy Logic Part No. 7450 350 Λειτουργίες και ενδείξεις 9 1 2 3 4 8 6 10 7 11 12 5 13 14 15 16 17 18 19 20 1. Χαµηλή θερµοκρασία δωµατίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

BT-TH02 RF. Οδηγιες Χρησης. Ασυρματη, Ψηφιακη, Προγραμματιζομενη Θερμοστατικη Κεφαλη

BT-TH02 RF. Οδηγιες Χρησης. Ασυρματη, Ψηφιακη, Προγραμματιζομενη Θερμοστατικη Κεφαλη BT-TH02 RF Οδηγιες Χρησης Ασυρματη, Ψηφιακη, Προγραμματιζομενη Θερμοστατικη Κεφαλη 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! 1 Παρουσίαση - Αυτό το προϊόν πρέπει να εγκαθίσταται κατά προτίμηση από εξειδικευμένο επαγγελματία. Υπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕLIWELL

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕLIWELL ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛ: 210-3451001, 3453641 ΤΗΛ: 210-3458533, 3453176 FAX: 210-3453255 E-mail: epsem@otenet.gr International Refrigeration Wholesalers Organization ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

SFBC. Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων

SFBC. Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων SFBC Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων Γενικά Ο ελεγκτής SFBC προορίζεται να ελέγχει λέβητες στερεών καυσίμων που δε βρίσκονται σε χύμα μορφή όπως ξύλα, κάρβουνα, μπριγκέτες κ.α. Τρόποι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

QAA70 Μονάδα Χώρου Βασικό εγχειρίδιο

QAA70 Μονάδα Χώρου Βασικό εγχειρίδιο QAA70 Μονάδα Χώρου Βασικό εγχειρίδιο Landis & Staefa Division Περίληψη 17.04.2000 1/16 1 Περίληψη 1.1 Σύντοµη περιγραφή Η QAA70 είναι µία ψηφιακή πολλαπλών εφαρµογών µονάδα χώρου και σκοπός είναι να βελτιστοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

Contents. Κυρίως μενού. Πρώτη σύνδεση. 1. Αρχική σελίδα. 2. Κυρίως μενού. α. Αύξηση/μείωση θερμοκρασίας. β. Χρήση. Γ.

Contents. Κυρίως μενού. Πρώτη σύνδεση. 1. Αρχική σελίδα. 2. Κυρίως μενού. α. Αύξηση/μείωση θερμοκρασίας. β. Χρήση. Γ. Οδηγίες χρήσης Contents Κυρίως μενού. Αρχική σελίδα 5 2. Κυρίως μενού 5 α. Αύξηση/μείωση θερμοκρασίας 6 β. Χρήση 6 Γ. Χρονοπρόγραμμα 7 Γ. Προγραμματισμός 7 Γ.2 Διακοπές 8 Πρώτη σύνδεση. Καλωσορίσατε στον

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής Θερµοκρασίας χώρου αυτοεκπαιδευόµενος

Ελεγκτής Θερµοκρασίας χώρου αυτοεκπαιδευόµενος 2 261 Ελεγκτής Θερµοκρασίας χώρου αυτοεκπαιδευόµενος REV12 5 τρόποι λειτουργίας, µενού µε περιστροφικό επιλογέα Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου µε τροφοδοσία ανεξάρτητη του δικτύου Εύκολο µενού µε επεξηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού -M Χαρακτηριστικά και Ωφέλη Η Hitachi σας παρουσιάζει τη νέα αντλία θερμότητας Yutaki, που αποτελεί μία ιδανική λύση για θέρμανση σύγχρονων κατοικιών. Ενσωματώνει χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. RBC 24 Elite 24 Elite. για τα µοντέλα CE 0694 TA01B156.A0307

Εγχειρίδιο χρήστη. RBC 24 Elite 24 Elite. για τα µοντέλα CE 0694 TA01B156.A0307 Εγχειρίδιο χρήστη για τα µοντέλα RBC 24 Elite RBS 24 Elite Επίτοιχος λέβητας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο ΗΓΙΕΣ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ EL Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ Για τις "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" δείτε σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ ΡΑΦ Η Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ω Ν ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ

Π Ε Ρ Ι Γ ΡΑΦ Η Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ω Ν ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην Μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας (> χρόνια) τρόποι λειτουργίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC26

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC26 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC26 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

C11 Μετρητής Ενέργειας. Οδηγίες χρήσης

C11 Μετρητής Ενέργειας. Οδηγίες χρήσης C11 Μετρητής Ενέργειας Οδηγίες χρήσης Περιεχόμενα 1. Επισκόπηση προϊόντος... 2 2. Εγκατάσταση... 3 3. Έλεγχος του μετρητή... 4 3.1. Οθόνη και πλήκτρα...4 3.2. Δομή μενού...5 4. Ρυθμίσεις μετρητή... 7

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη 21511.1. Πίνακας έγχρωμης οθόνης αφής Full Flat

Οδηγός χρήστη 21511.1. Πίνακας έγχρωμης οθόνης αφής Full Flat Οδηγός χρήστη 21511.1 Πίνακας έγχρωμης οθόνης αφής Full Flat Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Περιγραφή 2 2. Κύριο μενού 2 Ημερομηνία και ώρα 3 Οθόνη 3 Ήχος πλήκτρων 3 Μονάδα θερμοκρασίας 3 Προστασία 4 Αισθητήρας

Διαβάστε περισσότερα

XTC45 universal timer

XTC45 universal timer XTC45 universal timer Περιγραφή Ο XTC45 είναι ένας χρονοδιακόπτης γενικής χρήσης ο οποίος μπορεί να ελεγχθεί και να προγραμματιστεί με το λογισμικό που τον συνοδεύει, μέσω ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT THERM LEV Τεχνικό εγχειρίδιο Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT ΨΣας ευχαριστούμε για την επιστοσύνη που δείχνετε στα προιόντα μας. ΨΓια την αποτελεσματική χρήση του λέβητα βιομάζας σειράς ΒΜΤ σας συνιστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Χρησιμοποιώντας το εγχειρίδιο

Χρησιμοποιώντας το εγχειρίδιο v Οδηγός χρήσης Χρησιμοποιώντας το εγχειρίδιο Συγχαρητήρια! Είστε ο κάτοχος μίας έξυπνης λύσης για την διαχείριση της θέρμανσης του σπιτιού σας και της εξοικονόμησης ενέργειας, χάρη της τεχνολογίας αιχμής

Διαβάστε περισσότερα

Eikon. Termostato elettronico - Istruzioni. Electronic thermostat - Instruction handbook. Thermostat électronique - Notice technique

Eikon. Termostato elettronico - Istruzioni. Electronic thermostat - Instruction handbook. Thermostat électronique - Notice technique 20441 Termostato elettronico - Istruzioni Electronic thermostat - Instruction handbook Thermostat électronique - Notice technique Elektronischer Thermostat - Montageanweisungen Termostato electrónico -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας.

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. VARIOhydro Ψηφιακός Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων, Βιομάζας & Μικτής Χρήσης

Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων, Βιομάζας & Μικτής Χρήσης SFBC-M Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων, Βιομάζας & Μικτής Χρήσης Γενικά Ο ελεγκτής SFBC-Μ προορίζεται να ελέγχει λέβητες στερεών καυσίμων ή καυσίμων σε χύμα μορφή όπως ξύλα, κάρβουνα, μπριγκέτες,

Διαβάστε περισσότερα

CONTROLLER KB SERIES

CONTROLLER KB SERIES CONTROLLER KB SERIES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 1. Οθόνη Έναρξης Αυτή είναι η πρώτη οθόνη που εμφανίζεται όταν η μονάδα τεθεί σε λειτουργία. Μεταβαίνει αυτόματα στην οθόνη λειτουργίας όταν το σύστημα βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Βασικά μοντέλα 3 στάσεων INDOOR & OUTDOOR με πλακέτες επέκτασης των 3 στάσεων για την δημιουργία μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος V-CBV Εγχειρίδιο χρήσης V-CBV02 Ψηφιακή Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος Σελ. 2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ. 3,4 & 5 Χειρισμός Συμβολισμοί στην Οθόνη Σελ. 6 Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

TomTom Εγχειρίδιο αναφοράς

TomTom Εγχειρίδιο αναφοράς TomTom Εγχειρίδιο αναφοράς Περιεχόμενα Ζώνες κινδύνου 3 Ζώνες κινδύνου στη Γαλλία... 3 Προειδοποιήσεις ζωνών κινδύνου... 3 Αλλαγή του τρόπου προειδοποίησης... 4 Κουμπί αναφορά... 4 Αναφορά νέας ζώνης κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. ML18 και ML20 Ακουστικό Bluetooth

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. ML18 και ML20 Ακουστικό Bluetooth ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ML18 και ML20 Ακουστικό Bluetooth ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΟΥΜΠΙ ΚΛΗΣΗΣ Αποδοχή ή τερματισμός κλήσης (πατήστε 1 φορά) Επανάκληση (πατήστε 2 φορές) Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης (πατήστε για 2 δευτερόλεπτα

Διαβάστε περισσότερα

2/1 Οθόνες Αφής και Θυροτηλέφωνα ABB Ηλεκτρολογικό Υλικό

2/1 Οθόνες Αφής και Θυροτηλέφωνα ABB Ηλεκτρολογικό Υλικό /1 Οθόνες Αφής και Θυροτηλέφωνα ABB Ηλεκτρολογικό Υλικό Οθόνες αφής και θυροτηλέφωνα Περιεχόμενα Γενικά /3 Παραδείγματα εφαρμογών /7 Εξωτερικές μονάδες /8 Οθόνες αφής /9 Θυροτηλέφωνα /10 Εξαρτήματα συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. Ακουστικά ML10 και ML12 Bluetooth

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. Ακουστικά ML10 και ML12 Bluetooth ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ακουστικά ML10 και ML12 Bluetooth ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΟΥΜΠΙ ΚΛΗΣΗΣ Αποδοχή ή τερματισμός κλήσης (πατήστε 1 φορά) Επανάκληση (πατήστε 2 φορές) Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης (πατήστε για 2 δευτερόλεπτα

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου

Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου 2 211 Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη αφής REV100 Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου µε τροφοδοσία ανεξάρτητη του δικτύου Επεξηγούµενη οθόνη αφής Αυτοεκπαιδευόµενος ελεγκτής δύο θέσεων µε έλεγχο PID (πατέντα)

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028

Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028 σ 7 680.6 INTELLIGAS Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028 LYA25.. QA..25 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές διαφυγής αερίου, µε δύο στάδια συναγερµού ελεγχόµενα από µικροεπεξεργαστή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ. Θέλουμε όταν ενεργοποιήσουμε τον συναγερμό να καθυστερήσει η όπλιση του 10 δευτερόλεπτα (έως ότου φύγουμε από το σπίτι).έτσι αν μέσα σε

Διαβάστε περισσότερα

MODEL: ICR-210. Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και διατηρήστε το για μελλοντκή χρήση

MODEL: ICR-210. Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και διατηρήστε το για μελλοντκή χρήση MODEL: ICR-210 Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και διατηρήστε το για μελλοντκή χρήση 1. 1st Alarm Indicator Buzzer 2. 1st Alarm Indicator Music 3. Volume Increase/Alarm 1 Set 4. Volume Decrease/Alarm 2 Set

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

Alarm system SAS-ALARM240 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ (EL) USER MANUAL (EN) GEBRUIKSAANWIJZING (NL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) NÁVOD K POUŽITÍ (CS)

Alarm system SAS-ALARM240 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ (EL) USER MANUAL (EN) GEBRUIKSAANWIJZING (NL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) NÁVOD K POUŽITÍ (CS) SAS-ALARM240 USER MANUAL (EN) GEBRUIKSAANWIJZING (NL) BEDIENUNGSANLEITUNG (DE) MANUAL DE USUARIO (ES) MANUEL DE L UTILISATEUR (FR) MANUALE PER L UTENTE (IT) MANUAL DO UTILIZADOR (PT) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικό λέιζερ Επιφάνειας δαπέδου GSL 2 Professional στο Etools.gr. Power Tools

Δομικό λέιζερ Επιφάνειας δαπέδου GSL 2 Professional στο Etools.gr. Power Tools Δομικό λέιζερ Επιφάνειας δαπέδου GSL 2 Professional στο Etools.gr 1 Intern PT-MT/SGR Internal PT-MT/MKP-EU 01.09.2009 01/2012 Alle Rechte Robert bei Robert Bosch Bosch GmbH GmbH, 2011. auch All rights

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC24 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

www.valcom.gr βιοµηχανικός ηλεκτρολογικός εξοπλισµός www.valcom.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΕΛΕ

www.valcom.gr βιοµηχανικός ηλεκτρολογικός εξοπλισµός www.valcom.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΕΛΕ www.valcom.gr βιοµηχανικός ηλεκτρολογικός εξοπλισµός 2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΕΛΕ www.valcom.gr ΌΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ Οι τιμές τιμοκαταλόγου επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.. Οι τιμές τιμοκαταλόγου μπορεί να αλλάξουν και χωρίς προειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Επιτοίχια τοποθέτηση Μήκος ανίχνευσης 12µ, 7.5 Συχνότητα µικροκυµάτων 24.125 GHz Τεχνολογία µικροεπεξεργαστή DSP (Ψηφιακή επεξεργασία σήµατος) Μήκος ανίχνευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SELTRON PROMATIC D20 1. Οδηγίες συνδεσµολογίας του ελεγκτή 2. Επισκόπηση και βασικές ενδείξεις του ελεγκτή 3. Ρυθµίσεις του ελεγκτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης

Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες εγκατάστασης Σύστημα momit Home Παρουσίαση προιόντων Χαρακτηριστικά Πιθανοί συνδυασμοί Εγκατάσταση Παρελκόμενα Μονάδα επικοινωνίας Θερμοστάτης Μονάδα ασύρματης λειτουργίας Εξατομίκευση θερμοστάτη

Διαβάστε περισσότερα

2-κάναλος Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης Οδηγίες χρήσης

2-κάναλος Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης Οδηγίες χρήσης Αρ. παραγγελίας: 1073 00 Περιεχόμενα 1.0 Περιγραφή 1.1 Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς 1.2 Χαρακτηριστικά 1.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά 1.4 Σχήμα διαστάσεων 2.0 Υποδείξεις συναρμολόγησης 2.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα