COLLEGAMENTI-CONNECTIONS-BRANCHEMENTS-ANSCHLÜSSE-CONEXIONES-ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "COLLEGAMENTI-CONNECTIONS-BRANCHEMENTS-ANSCHLÜSSE-CONEXIONES-ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ"

Transcript

1 COLLEGAMENTI-CONNECTIONS-BRANCHEMENTS-ANSCHLÜSSE-CONEXIONES-ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Pmpe di circlazine, bruciati, eltrvalvle - Circulatin pumps, burners, slenid valves Pmpes de circulatin, brûleurs, électrvannes - Umwälzpumpen, Brenner, Magnventile Bmbas de circulación, quemades, electrválvulas - Αντλίες κυκλοφορίας, καυστήρες, ηλεκτροβαλβίδες Valvle mtizzate - Mtized valves - Vannes mtisées Mtisierte Ventile - Válvulas mtizadas - Μηχανοκίνητες βαλβίδες APRE-OPENS-OUVERTE-ÖFFNEN-ABRIR-ΑΝΟΙΓΜΑ CHIUDE-CLOSES-FERMÉE-SCHLIESSEN-CERRAR-ΚΛΕΙΣΙΜΟ Ingress multifunzine - Multi-functin input - Entrée multifnctin- Multifunktinseingang - Entrada multifunción - Είσοδος πολλαπλών λειτουργιών FUNZIONI: - ON da remt - Riduzine ntturna da remt - Cmmutazine Estate/Invern FUNCTIONS: - Remte ON - Remte nighttime reductin - Summer/Winter switching FONCTIONS : - ON à distance - Réglage Nuit à distance - Cmmutatin Été/Hiver FUNKTIONEN: - ON, ferngeschalt - Reduzierter Nachtbrieb, ferngeschalt - Umschaltung Smmer/Winter FUNCIONES: - ON a distancia - Reducción ncturna a distancia - mutación veran/inviern ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ: - ON από απόσταση - Μείωση ενέργειας τη νύχτα από απόσταση - Διακόπτης θερινής/χειμερινής λειτουργίας DISPLAY-DISPLAY-ÉCRAN-DISPLAY-PANTALLA-ΟΘΟΝΗ Menù Impstazini Stings menu Menu Réglages Menü Einstellungen Menú figuracines Μενού ρυθμίσεων Tast rapid - Ht ke Tche rapide - Kurzwahltaste Tecla rápida - Πλήκτρο γρήγορης πρόσβασης Navigazine menù e impstazine paramri Menu navigatin sting paramers Navigatin dans le menu réglage des paramètres Menü-Navigatin und Paramereinstellung Navegación p menús prgramación de parámrs Πλοήγηση στα μενού και ρύθμιση παραμέτρων Indir - Back Précédent - Zurück Atrás - Πίσω ferma e tast rapid - firmatin ht ke Validatin tche rapide - Bestätigung und Kurzwahltaste firmación tecla rápida - Επιβεβαίωση και πλήκτρο γρήγορης πρόσβασης Viale Vicenza, Marstica VI - Ital Tel Fax (Italia) wwwvimarcm A VIMAR - Marstica - Ital

2 GUIDA RAPIDA INSTALLATORE/UTENTE Termstat eltrnic tch screen per cntrll ON/OFF e PID della temperatura (riscaldament e cndizinament), 1 ingress per sense di temperatura esterna, 1 ingress multifunzinale prgrammabile, uscita a relè in scambi 5(2) A 230 V~, alimentazine V~ Hz, rrilluminazine a led RGB, da cmplare cn placche Eikn Ev, Eikn, Arké Plana, grigi - 2 mduli il dispsitiv, prvvist di interfaccia tch screen capacitiva cn rrilluminazine a cli, permte la reglazine in riscaldament cndizinament cn attuazine ON/OFF PID Può essere cllegat ad una snda di temperatura esterna e funzinare nelle seguenti mdalità: - md reglazine (la snda esterna viene utilizzata per reglare la temperatura ambiente); - md visualizzazine (la snda interna al termstat viene utilizzata per reglare e la snd esterna viene usata sl in mdalità di visualizzazine); - md limitazine (per gli impianti di riscaldament a paviment, la snda interna al termstat viene utilizzata per la reglazine della temperatura ambiente e la snda esterna esercita la sla funzine di limitazine della temperatura di mata del riscaldament a paviment) E inltre prvvist di un ingress multifunzine che può essere cnfigurat per attivare la mdalità riduzine ntturna attivare la reglazine cn s-pint cmft definire la mdalità perativa estate/invern ll termstat è un dispsitiv universale a 2 mduli su serie Eikn, Arkè e Plana CARATTERISTICHE Tensine nminale di alimentazine: V~, 50/60Hz Apparecchi di classe II: Max ptenza assbita da re: 1 VA Range di temperatura di utilizz: 0-40 C (-T40) Precisine misura temp (snda integrata): 0,5 C tra +15 C e 30 C, 0,8 C agli estremi Uscita a relè cn cntatti puliti in scambi: 5(2) A 230 V~ NB In mancanza di alimentazine, il relè si pta in psizine C-NC Msti: L fase, N neutr, IN fase-multi, Relè C, Relè NC, Relè NO, 2 snda temp esterna (art 02965) figurabile in md Riscaldament/dizinament (invern/estate) Algitmi di termeglazine: ON/OFF PID selezinabili da interfaccia utente Mdalità perative di funzinament: Off, Antigel (sl in riscaldament), Assenza, Manuale e Riduzine ntturna 5 s-pint/ffs di temperatura impstabili (cmft, manuale, assenza, antigel, riduzine) e 1 sglia di limitazine (snda esterna) Restrizine access interfaccia lcale tramite PIN e ingress multifunzine cnfigurabile Grad di prtezine: IP20 Dimensini: 2 mduli incass Tip di azine: 1B Grad di plluzine: 2 (nmale) Tensine impulsiva nminale: 4000 V PRINCIPALI IMPOSTAZIONI Tccare il frnte del dispsitiv per visualizzare i tasti Tccare e successivamente, mediante e, selezinare il menù desiderat (icna lampeggiante) e cnfermare cn Selezine mdalità di funzinament Mediante e selezinare ON OFF ppure e cnfermare cn Impstazine funzinament ON Mediante e impstare la temperatura e cnfermare cn Spegniment Selezin OFF il termstat nn efftua più nessuna reglazine Antigel Selezin viene impstata la temperatura di Antigel ( per prteggere le cndutture) Impstazine unità di misura Mediante e selezinare C ppure F e cnfermare cn Selezine riscaldament/cndizinament Mediante e selezinare ppure e cnfermare cn Impstazine temperature Mediante e e cnferm cn impstare: 1 : temperatura di Cmft (T cmft) 2 e : temperatura di Assenza (T assenza) 3 e : temperatura della mdalità antigel (sl se in mdalità riscaldament ) 4 e : delta termic in mdalità riduzine ntturna (se attiva) 5 : delta termic cn termstat cmat da remt inibit da PIN 6 : differenziale termic del dispsitiv (sl se in mdalità di reglazine OnOff) 7 e : temperatura di allarme snda esterna (se presente) Impstazine cle del displa Mediante e selezinare ppure e cnfermare cn Selezin si persnalizza il cle (in un intervall di 360 vali RGB) mediante e ; una vlta raggiunt il cle desiderat tccare Impstazine della passwd Mediante e impstare una alla vlta le cifre del PIN cnferm cn gni cifra Impst il PIN a 000 si ha liber access al dispsitiv (equivale a nn impstare la passwd) PER L INSTALLATORE Per ulterii apprfndimenti e per i dtagli relativi a tutti gli altri menù del termstat si veda il manuale installate scaricabile dal sit wwwvimarcm PER L UTENTE Prima di utilizzare il termstat cnsultare il manuale utente scaricabile dal sit wwwvimarcm servare la presente dcumentazine per cnsultazini future REGOLE DI INSTALLAZIONE L installazine deve essere efftuata cn l sservanza delle dispsizini reglanti l installazine del materiale eltric in vige nel paese dve i prdtti sn installati CONFORMITA NORMATIVA Dirtiva BT Dirtiva EMC Nme EN INSTALLER/USER QUICK GUIDE Electrnic tch screen thermstat f ON/OFF PID temperature cntrl (heating air-cnditining), 1 input f external temperature sens, 1 prgrammable multi-functin input, change-ver rela tput 5(2) A 230 V~, pwer suppl V~ Hz, RGB LED backlighting, t be cmpled with Eikn Ev, Eikn, Arké Plana cver plates, gre - 2 mdules The device, equipped with a capacitive tch screen interface with clr backlighting, allws heating air-cnditining adjustment with ON/OFF PID actuatin It can be cnnected t an external temperature prbe perate in the fllwing mdes: - adjustment mde (the external prbe is used t adjust the ambient temperature); - displa mde (the prbe inside the thermstat is used f adjustment the external prbe is used nl in displa mde); - limiting mde (f fl heating sstems, the prbe inside the thermstat is used t adjust the ambient temperature the external prbe has the sle purpse f limiting the fl heating deliver temperature) It is als equipped with a cnfigurable multi-functin input that can be used f nighttime reductin cnnectin t a telephne dialler summer/winter switching mdule The thermstat is a universal device with 2 mdules in the Eikn, Arkè Plana series FEATURES Rated suppl vltage: V~, 50/60Hz Appliances f class II: Max pwer drawn frm the grid: 1 VA Operating temperature range: 0-40 C (-T40) Temp measurement accurac (built-in prbe): 05 C bween +15 C 30 C, 08 C at the ends Rela tput with clean change-ver cntacts: 5(2) A 230 V~ NB With n pwer suppl, the rela mves int psitin C-NC Terminals: L live, N neutral, IN phase-multi, C rela, NC rela, N/O rela, 2 external temp prbe (art 02965) figurable in Heating/Air-ditining mde (winter/summer) Temperature cntrl algithms: ON/OFF PID selectable via user interface Operating mdes: Off, Antifreeze (heating nl), Awa, Manual Nighttime reductin 5 s-pints/stable temperature ffss (cmft, manual, awa, anti-freeze, reductin) 1 limiting threshld (external prbe) Restrictin n lcal interface access via PIN cnfigurable multi-functin input Prtectin class: IP20 Dimensins: 2 flush-mnted mdules Actin tpe: 1B Degree f pllutin: 2 (nmal) Rated pulse vltage: 4000 V MAIN SETTINGS Tap the frnt f the device t displa the buttns Tap then, using, select the desired menu (blinking icn) cnfirm with Viale Vicenza, Marstica VI - Ital Tel Fax (Italia) wwwvimarcm

3 02950 Operating mde selectin select ON OFF CARACTÉRISTIQUES cnfirm with Sting peratin s the temperature cnfirm with Switching ff Select OFF the thermstat will n lnger make an adjustments Antifreeze Select t Antifreeze temperature (t prtect the pipes) Sting units f measurement select C F cnfirm with Selecting heating/air-cnditining select cnfirm with Sting temperatures cnfirming with 1 : Cmft temperature (T cmft) s: : Awa temperature (T awa) : thermal delta in nighttime reductin mde (if enabled) 5 : thermal delta with thermstat cntrlled remtel inhibited b PIN : temperature differential f the device (nl if in OnOff adjustment mde) 7 PRINCIPAUX RÉGLAGES : antifreeze mde temperature (nl if in heating mde) 6 Sélectin du mde de fnctinnement, sélectinner ON OFF valider avec Sting the passwd puis, avec Paramètres de fnctinnement Sting the displa clr with Effleurer la façade du dispsitif pr afficher les tches Tcher, sélectinner le menu (icône cligntante) valider avec : external prbe alarm temperature (if fitted) select cnfirm with B selecting custmize the clr (in a range f 360 RGB values) with, nce reach the desired clr tap n Tensin nminale d'alimentatin: V~, 50/60Hz Appareil de classe II: Puissance max absbée par le réseau: 1 VA Plage de température de service: 0-40 C (-T40) Précisin mesure temp (snde intégrée): 0,5 C entre + 15 C 30 C, 0,8 C aux extrêmes Stie à relai avec cntacts secs inverseur: 5(2) A 230 V NB En l'absence d'alimentatin, le relai se psitinne sur F-NF Bnes: L phase, N neutre, IN phase-multi, Relai F, Relai NF, Relai NO, 2 snde temp externe (art 02965) figurable en mde chauffage/climatisatin (Hiver/Été) Algithmes de régulatin thermique: ON/OFF PID à sélectinner par l'interface utilisateur Mdes de fnctinnement pératinnels: Off, Antigel (uniquement en mde chauffage), Absence, Manuel, réglage Nuit 5 pints de cnsigne/écarts de température pssibles (cnft, manuel, absence, antigel, nuit) 1 seuil de limitatin (snde externe) Restrictin d'accès à l'interface lcale par PIN entrée multifnctin cnfigurable Indice de prtectin: IP20 Dimensins: 2 mdules encastrables Tpe d'actin: 1B Indice de pllutin: 2 (nmal) Tensin d'amçage nminale: 4000 V FOR THE INSTALLER F further infmatin f dails n all the ther thermstat menus please refer t the installer manual that can be dwnladed frm the website wwwvimarcm FOR THE USER Befe using the thermstat please cnsult the user manual that can be dwnladed frm the website wwwvimarcm Keep this dcumentatin f future reference, définir la température puis valider avec Sélectinner OFF pr que le thermstat n'effectue plus aucun réglage Antigel Sélectinner pr définir la température Antigel prtéger le cnducteur Définitin de l' unité de mesure s the digits f the PIN ne at a time cnfirm each digit Sting the PIN t 000 gives free access t the device (equivalent t nt sting the passwd) Arrêt, sélectinner C F puis valider avec Sélectin chauffage/climatisatin, sélectinner valider avec Réglage de la température, régler les paramètres suivants valider avec 1 : température de ft (T cnft) 2 3 : température Absence (T Absence) : température du mde Antigel (uniquement en mde chauffage) 4 Installatin shld be carried t in cmpliance with the current regulatins regarding the installatin f electrical sstems in the cntr where the prducts are installed 5 : intervalle de température avec thermstat cmmé à distance inhibé par PIN REGULATORY COMPLIANCE 7 INSTALLATION RULES 6 LV directive EMC directive Stards EN GUIDE RAPIDE INSTALLATEUR/UTILISATEUR Thermstat électrnique à écran tactile pr cmme ON/OFF PID de la température (chauffage climatisatin), 1 entrée pr capteur de température externe, 1 entrée multifnctin prgrammable, stie à relai inverseur 5(2) A 230 V, alimentatin V Hz, rétréclairage à led RVB, à cmpléter avec les plaques Eikn Ev, Eikn, Arké Plana, gris - 2 mdules Le dispsitif est équipé d'une interface à écran tactile capacitif avec rétréclairage cleur qui cmme le réglage sur chauffage climatisatin avec activatin ON/OFF PID Il peut être relié à une snde de température externe fnctinner dans un des mdes suivants : - mde Réglage (la snde externe sert au réglage de la température ambiante) - mde Affichage (la snde interne du thermstat sert au réglage la snde externe uniquement à l'affichage) - mde Limitatin (pr les installatins de chauffage au sl, la snde interne du thermstat sert au réglage de la température ambiante la snde externe sert seulement à limiter la température de reflement du chauffage au sl) Il pssède également une entrée multifnctin cnfigurable qui peut servir au réglage Nuit, à la liaisn avec le cmpseur téléphnique avec le cmmutateur Été/Hiver Le thermstat est un dispsitif universel à 2 mdules sur les séries Eikn, Arkè Plana Viale Vicenza, Marstica VI - Ital Tel Fax (Italia) wwwvimarcm : intervalle de température en mde Nuit (s'il est actif) : différentiel thermique du dispsitif (uniquement en mde réglage OnOff) : température d alarme snde externe (seln l installatin) Définitin cleur écran valider avec Sélectinner, sélectinner pr persnnaliser la cleur (dans un intervalle de 360 valeurs RVB) avec ; après avir btenu la cleur shaitée, tcher Saisie du mt de passe avec, saisir un par un les chiffres du PIN valider chaque chiffre Si n saisit 000 pr définir le PIN, l accès au dispsitif est libre (pas de mt de passe) POUR L INSTALLATEUR Pr en savir plus pr cnnaître en détails les autres menus du thermstat, vir le manuel installateur à télécharger sur le site wwwvimarcm POUR L UTILISATEUR Avant d utiliser le thermstat, cnsulter le manuel à télécharger sur le site wwwvimarcm server cte dcumentatin pr pvir la cnsulter ultérieurement

4 RÈGLES D INSTALLATION Le circuit dit être réalisé cnfmément aux dispsitins qui régissent l installatin du matériel électrique en vigueur dans le pas cncerné CONFORMITÉ AUX NORMES Directive BT Directive CEM Nme EN KURZANLEITUNG FÜR DEN INSTALLATIONSTECHNIKER/BENUTZER Elektrnischer Thermstat mit Tchscreen für die Temperaturregelung ON/OFF und PID (Heizung und Klimatisierung), 1 Eingang für den Außentemperaturfühler, 1 prgrammierbarer Multifunktinseingang, Wechselrelaisausgang 5(2) A 230 V~, Spannungsversgung V~ Hz, RGB LED-Hintergrundbeleuchtung, zu ergänzen mit Abdeckrahmen Eikn Ev, Eikn, Arké der Plana, grau - 2 Mdule Das Gerät ist mit kapazitiver Schnittstelle für den Tchscreen mit farbiger Hintergrundbeleuchtung ausgestatt und dient zur Regelung in Heizung der Klimatisierung Schaltung ON/OFF der PID Es kann an einen Außentemperaturfühler angeschlssen werden und gestatt flgende Funktinsweisen: - Regelmdus (der Außentemperaturfühler wird zum Regeln der Raumtemperatur verwend); - Anzeigemdus (der Temperaturfühler im Thermstat wird zum Regeln verwend und der Außentemperaturfühler dient nur zur Anzeige); - Begrenzungsmdus (bei Anlagen mit Fußbdenheizung wird der Temperaturfühler im Thermstat zum Regeln der Raumtemperatur verwend und der Außentemperaturfühler dient nur zur Begrenzung der Vlauftemperatur der Fußbdenheizung) Außerdem ist ein knfigurierbarer Multifunktinseingang vhen, der für den reduzierten Nachtbrieb der für den Anschluss an die Telefnschaltung der als Umschaltrelais Smmer/ Winter verwend werden kann Der Thermstat ist ein 2-Mdul-Universalgerät für Serie Eikn, Arkè und Plana TECHNISCHE MERKMALE Nennversgungsspannung: V~, 50/60Hz Geräteklasse II: Max Leistungsaufnahme vm Nz: 1 VA Briebstemperaturbereich: 0-40 C (-T40) Messgenauigkeit Temp (eingebauter Fühler): 0,5 C zwischen +15 C und 30 C, 0,8 C bei Extremwerten Wechselrelaisausgang mit ptentialfreien Kntakten: 5(2) A 230 V~ HINWEIS: Bei Strmausfall schalt das Relais auf Psitin C-NC Klemmen: L Phase, N Neutralleiter, IN Phase-Multi, Relais C, Relais NC, Relais NO, 2 Außentemperaturfühler (Art 02965) Knfigurierbar in Briebsart Heizung/Klimatisierung (Winter/Smmer) Temperaturregelalgithmen: ON/OFF der PID, wählbar vn der Benutzerberfläche Briebsarten: Off, Frstschutz (nur Heizbrieb), Abwesenheit, Hbrieb und reduzierter Nachtbrieb 5 einstellbare Temperatur-Sllwerte/-Offswerte (Kmft, Hbrieb, Abwesenheit, Frstschutz, reduzierter Brieb) und 1 Begrenzungsschwelle (Außentemperaturfühler) Einschränkung des Zugriffs auf die lkale Benutzerberfläche mit PIN und knfigurierbarem Multifunktinseingang Schutzart: IP20 Abmessungen: 2 Unterputzmdule Wirkungsweise: 1B Verschmutzungsgrad: 2 (nmal) Nenn-Impulsspannung: 4000 V WICHTIGSTE EINSTELLUNGEN Die Vderseite des Geräts antippen, damit die Tasten sichtbar werden Die Taste berühren und anschließend mit und, das gewünschte Menü wählen (blinkendes Smbl) und mit bestätigen Briebsartenwahl Mit und die Briebsart ON der OFF der wählen und mit bestätigen Einstellung der Funktinsweise Mit und die Temperatur einstellen und mit bestätigen Ausschalten Bei Wahl vn OFF führt der Thermstat keine Regelung mehr durch Frstschutz Bei Wahl vn wird die Frstschutztemperatur eingestellt (zum Schutz der Leitungen) Einstellung der Maßeinheit Mit und die Maßeinheit C der F wählen und mit bestätigen Briebsartenwahl Heizung/Klimatisierung Mit und die Briebsart der wählen und mit bestätigen Temperatureinstellung Mit und flgende Werte einstellen und mit bestätigen: 1 : Kmfttemperatur (T Kmft) 2 und : Abwesenheitstemperatur (T Abwesenheit) 3 und : Temperatur der Briebsart Frstschutz (nur im Heizbrieb ) 4 und : Temperaturdelta im reduzierten Nachtbrieb (sfern aktiv) 5 : Temperaturdelta bei ferngesteuertem der PIN-geschütztem Thermstat 6 : Temperaturdifferential des Geräts (nur in Regelmdus OnOff) 7 und : Alarmtemperatur Außentemperaturfühler (sfern vhen) Einstellung Displafarbe Mit und eine der Optinen der der der der der wählen und mit bestätigen Bei Wahl vn lässt sich die Farbe mit und persnalisieren (in einem Bereich vn 360 RGB-Werten); bei Erreichen der gewünschten Farbe berühren Einstellung des Passwts Mit und die Ziffern des PIN einzeln eingeben und jede einzelne Ziffer mit bestätigen Wenn der PIN auf 000 eingestellt wird, ist der Zugriff auf das Gerät frei (kein Passwt wird eingestellt) FÜR DEN INSTALLATIONSTECHNIKER Für nähere Angaben und Dails zu den eren Menüs des Thermstats wird auf das Hbuch des Installatinstechnikers verwiesen, das vn der Website wwwvimarcm heruntergeladen werden kann FÜR DEN BENUTZER V Gebrauch des Thermstats muss das Benutzerhbuch gelesen werden, das vn der Website wwwvimarcm heruntergeladen werden kann Diese Dkumentatin für späteres Nachschlagen aufbewahren INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN Die Installatin hat nach den im Anwendungsl des Prdukts geltenden Vschriften über die Installatin elektrischen Materials zu erflgen NORMKONFORMITÄT NS-Richtlinie EMV-Richtlinie Nmen EN GUÍA RÁPIDA PARA INSTALADOR/USUARIO Termstat electrónic cn pantalla táctil para cntrl ON/OFF PID de la temperatura (calefacción aire acndicinad), 1 entrada para sens de temperatura externa, 1 entrada multifunción prgramable, salida de relé de intercambi 5(2) A 230 V~, alimentación V~ Hz, rriluminación de led RGB; se cmpla cn placas Eikn Ev, Eikn, Arkè Plana, gris - 2 móduls El dispsitiv, prvist de interfaz de pantalla táctil capacitiva cn rriluminación en cl, permite la regulación de la calefacción el aire acndicinad cn activación ON/OFF PID Puede cnectarse a una snda de temperatura externa funcinar en ls mds siguientes: - md regulación (la snda externa se utiliza para regular la temperatura ambiente); - md visualización (la snda interna del termstat se utiliza para regular, mientras que la snda externa se utiliza sl en el md de visualización); - md limitación (para ls suels radiantes, la snda interna del termstat se utiliza para la regulación de la temperatura ambiente la snda externa sl desempeña la función de limitación de la temperatura de impulsión de la calefacción del suel radiante) Además, está prvist de una entrada multifunción cnfigurable que puede utilizarse para reducir la temperatura p la nche la cnexión al cmbinad telefónic cnmutad veran/inviern El termstat es un dispsitiv universal de 2 móduls en las series Eikn, Arkè Plana CARACTERÍSTICAS Tensión nminal de alimentación: V~, 50/60 Hz Aparat de clase II: Máxima ptencia absbida p la red: 1 VA Rang de temperatura de utilización: 0-40 C (-T40) Precisión medida temp (snda integrada): 0,5 C entre +15 C 30 C, 0,8 C en ls extrems Viale Vicenza, Marstica VI - Ital Tel Fax (Italia) wwwvimarcm

5 02950 Salida de relé cn cntacts libres de intercambi: 5(2) A 230 V~ Nta imptante: A falta de alimentación, el relé pasa a la psición C-NC Bnes: L fase, N neutr, IN fase-multifunción, Relé C, Relé NC, Relé NO, 2 snda temp externa (Art 02965) figurable en md Calefacción/Aire acndicinad (inviern/veran) Algitms de regulación térmica: ON/OFF PID que se pueden seleccinar desde la interfaz de usuari Mds perativs de funcinamient: OFF, Antihiel (sl en calefacción), Usuari ausente, Manual Reducción de temperatura ncturna 5 vales de ajuste/ffs de temperatura cnfigurables (cnft, manual, usuari ausente, antihiel, reducción) 1 umbral de limitación (snda externa) Limitación de acces a interfaz lcal mediante PIN entrada multifunción cnfigurable Grad de prtección: IP20 Tamañ: 2 móduls de emptrar Tip de acción: 1B Grad de cntaminación: 2 (nmal) Tensión de impuls nminal: 4000 V PRINCIPALES CONFIGURACIONES Para ver las teclas, tque el frente del dispsitiv Tque lueg, cn, seleccine el menú desead (icn parpadeante) cnfirme cn Selección del md de funcinamient seleccine ON OFF bien cnfirme cn figuración del funcinamient seleccine la temperatura cnfirme cn Apagad Al seleccinar OFF, el termstat a n realiza ningún ajuste Antihiel Al seleccinar seleccine C F cnfirme cn seleccine cnfirme cn Selección de temperaturas cnfirm cn, seleccine: : temperatura de cnft (T cnft) : temperatura de usuari ausente (T usuari ausente) : temperatura del md antihiel (sl est en el md calefacción ) 4 5 : delta térmic cn termstat cmad a distancia inhibid p PIN : delta térmic en el md reducción ncturna (si está activad) : diferencial térmic del dispsitiv (sl est en el md de regulación On-Off) 6 7 : temperatura de alarma snda externa (si la ha) figuración del cl de la pantalla seleccine bien firme cn Al seleccinar se persnaliza el cl (en un rang de 360 vales RGB) cn ; una vez alcanzad el cl desead, tque cn- figuración de la cntraseña cn seleccine un p un ls dígits del PIN cnfirme cada un Si se cnfigura el PIN a 000 se deja acces libre al dispsitiv (equivale a n cnfigurar la cntraseña) PARA EL INSTALADOR Para más infmación ls dalles crespndientes a tds ls demás menús del termstat, cnsulte el manual de instalad que se puede descargar desde la página wwwvimarcm PARA EL USUARIO Antes de utilizar el termstat, cnsulte el manual de usuari que se puede descargar desde la página wwwvimarcm serve esta dcumentación para futuras cnsultas Viale Vicenza, Marstica VI - Ital Tel Fax (Italia) wwwvimarcm CONFORMIDAD A LAS NORMAS Directiva sbre baja tensión Directiva sbre cmpatibilidad electrmagnética Nmas EN ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονικός θερμοστάτης οθόνης αφής για έλεγχο ON/OFF και PID της θερμοκρασίας (θέρμανση και κλιματισμός), 1 είσοδος για εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας, 1 προγραμματιζόμενη είσοδος πολλαπλών λειτουργιών, έξοδος με ρελέ ανταλλαγής 5(2) A 230 V~, τροφοδοσία V~ Hz, οπίσθιος φωτισμός με λαμπτήρες led RGB, συμπληρώνεται με πλαίσια Eikn Ev, Eikn, Arké ή Plana, γκρι χρώματος - 2 μονάδες Ο μηχανισμός, ο οποίος διαθέτει interface οθόνης αφής χωρητικής τεχνολογίας με έγχρωμο οπίσθιο φωτισμός, παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας στη λειτουργία θέρμανσης ή κλιματισμού με ενεργοποίηση ON/OFF ή PID Μπορεί να συνδεθεί σε εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας και να χρησιμοποιηθεί στους παρακάτω τρόπους λειτουργίας: - τρόπος λειτουργίας ρύθμισης (ο εξωτερικός αισθητήρας χρησιμοποιείται για ρύθμιση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος), - τρόπος λειτουργίας εμφάνισης (ο εσωτερικός αισθητήρας χρησιμοποιείται για ρύθμιση και ο εξωτερικός αισθητήρας χρησιμοποιείται μόνο στον τρόπο λειτουργίας εμφάνισης), - τρόπος λειτουργίας περιορισμού (για τις εγκαταστάσεις επιδαπέδιας θέρμανσης, ο εσωτερικός αισθητήρας στο θερμοστάτη χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος και ο εξωτερικός αισθητήρας εκτελεί μόνο τη λειτουργία περιορισμού της θερμοκρασίας παροχής της επιδαπέδιας θέρμανσης) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Selección de calefacción/aire acndicinad La instalación debe realizarse cumpliend cn las dispsicines en vig que regulan el mntaje del material eléctric en el país dnde se instalen ls prducts Επίσης, διαθέτει μια διαμορφώσιμη είσοδο πολλαπλών λειτουργιών, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μείωση της ενέργειας τη νύχτα ή για σύνδεση στον τηλεφωνικό επιλογέα ή στο διακόπτη θερινής/χειμερινής λειτουργίας Ο θερμοστάτης είναι ένας μηχανισμός universal 2 μονάδων για τις σειρές Eikn, Arkè και Plana se prgrama la temperatura antihiel (para prteger las tuberías) figuración de la unidad de medida NORMAS DE INSTALACIÓN Ονομαστική τάση τροφοδοσίας: V~, 50/60Hz Συσκευή κατηγορίας II: Μέγ απορροφούμενη ισχύς από το δίκτυο: 1 VA Εύρος θερμοκρασίας χρήσης: 0-40 C (-T40) Ακρίβεια μέτρησης θερμ (ενσωματωμένος αισθητήρας): 0,5 C μεταξύ +15 C και 30 C, 0,8 C στις οριακές τιμές Έξοδος με ρελέ και καθαρές επαφές ανταλλαγής: 5(2) A 230 V~ ΣΗΜ Όταν δεν υπάρχει τροφοδοσία, το ρελέ μεταβαίνει στη θέση C-NC Επαφές κλέμας: φάση L, ουδέτερο N, φάση-πολλαπλών λειτουργιών IN, ρελέ C, ρελέ NC, ρελέ NO, 2 εξωτερικοί αισθητήρες θερμ (κωδ 02965) Δυνατότητα διαμόρφωσης στον τρόπο λειτουργίας θέρμανσης/κλιματισμού (χειμερινή/ θερινή) Αλγόριθμοι ρύθμισης θερμοκρασίας: ON/OFF ή PID με δυνατότητα επιλογής από το interface χρήστη Τρόποι λειτουργίας: Off, προστασία από τον παγετό (μόνο στη θέρμανση), απουσία, χειροκίνητη λειτουργία και μείωση ενέργειας τη νύχτα 5 ρυθμιζόμενες τιμές ρύθμισης/αποκλίσεις θερμοκρασίας (άνεση, χειροκίνητη λειτουργία, απουσία, προστασία από τον παγετό, μείωση ενέργειας τη νύχτα) και 1 τιμή κατωφλίου περιορισμού (εξωτερικός αισθητήρας) Περιορισμός τοπικής πρόσβασης στο interface μέσω PIN και διαμορφώσιμης εισόδου πολλαπλών λειτουργιών Βαθμός προστασίας: IP20 Διαστάσεις: 2 χωνευτές μονάδες Τύπος λειτουργίας: 1B Βαθμός ρύπανσης: 2 (κανονική) Ονομαστική κρουστική τάση: 4000 V ΚΥΡΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Πατήστε στο μπροστινό μέρος του μηχανισμού για να εμφανιστούν τα πλήκτρα Πατήστε το και, στη συνέχεια, μέσω των και, επιλέξτε το επιθυμητό μενού (το εικονίδιο αναβοσβήνει) και επιβεβαιώστε την επιλογή με το Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μέσω των την επιλογή με το και, επιλέξτε το ON ή το OFF ή το και επιβεβαιώστε Ρύθμιση λειτουργίας Μέσω των λογή με το και, ρυθμίστε τη θερμοκρασία και επιβεβαιώστε την επι-

6 Απενεργοποίηση Εάν επιλέξετε το OFF, ο θερμοστάτης δεν πραγματοποιεί καμία ρύθμιση Προστασια απο τον παγετο Εάν επιλέξετε το, ρυθμίζεται η θερμοκρασία προστασίας από τον παγετό (για προστασία των σωλήνων) Ρύθμιση μονάδας μέτρησης Μέσω των και, επιλέξτε τη μονάδα C ή F και επιβεβαιώστε την επιλογή με το Επιλογή θέρμανσης/κλιματισμού Μέσω των και, επιλέξτε το ή το και επιβεβαιώστε την επιλογή με το Ρύθμιση θερμοκρασιών Μέσω των και, και επιβεβαιώνοντας την επιλογή με το ρυθμίστε τα εξής: 1 : θερμοκρασία άνεσης (T άνεσης) 2 και : θερμοκρασία απουσίας (T απουσίας) 3 και : θερμοκρασία τρόπου λειτουργίας «προστασίας από τον παγετό» (μόνο εάν το σύστημα βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας «θέρμανσης») 4 και : θερμική διαφορά στον τρόπο λειτουργίας μείωσης ενέργειας τη νύχτα (εάν έχει ενεργοποιηθεί) 5 : θερμική διαφορά με θερμοστάτη απομακρυσμένου ελέγχου ή με θερμοστάτη η λειτουργία του οποίου αναστέλλεται μέσω PIN 6 : θερμική διαφορά μηχανισμού (μόνο στον τρόπο λειτουργίας ρύθμισης OnOff) 7 και : θερμοκρασία συναγερμού εξωτερικού αισθητήρα (εάν υπάρχει) Ρύθμιση χρώματος οθόνης Μέσω των και, επιλέξτε το ή το ή το ή το ή το ή το και επιβεβαιώστε την επιλογή με το Εάν επιλέξετε το, το χρώμα προσαρμόζεται (διατίθεται εύρος 360 τιμών RGB) μέσω των και Όταν ρυθμιστεί το επιθυμητό χρώμα, πατήστε το Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης Μέσω των και, ρυθμίστε τους αριθμούς του κωδικού PIN, έναν κάθε φορά, και επιβεβαιώστε κάθε αριθμό πατώντας το Εάν ρυθμίσετε τον κωδικό PIN σε «000», παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στο μηχανισμό (όπως όταν δεν έχετε ρυθμίσει κωδικό πρόσβασης) ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με όλα τα υπόλοιπα μενού του θερμοστάτη, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης που διατίθεται για λήψη από την ιστοσελίδα wwwvimarcm ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Πριν χρησιμοποιήσετε το θερμοστάτη, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη που διατίθεται για λήψη από την ιστοσελίδα wwwvimarcm Φυλάξτε την παρούσα τεκμηρίωση για μελλοντική αναφορά ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμιστικές διατάξεις για την εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Οδηγία BT Οδηγία EMC Πρότυπα EN Viale Vicenza, Marstica VI - Ital Tel Fax (Italia) wwwvimarcm

02660.1. Corrente di mantenimento

02660.1. Corrente di mantenimento 02660. ITALIANO Apparecchio di illuminazione d emergenza autonomo con ad alta efficienza 230 V~ 50-60 Hz, batteria ricaricabile Ni-Cd, completo di supporto per installazione in scatole da incasso 6/7 moduli.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης 02955 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης 02955 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Χρονοθερμοστάτης 02955 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Χρονοθερμοστάτης 02955 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4 2.4 Εναλλακτικές

Διαβάστε περισσότερα

*può essere necessario l'adattatore di carico 01873 collegato in parallelo alla lampada.

*può essere necessario l'adattatore di carico 01873 collegato in parallelo alla lampada. lana Regolatore universale 230 V~ 50 Hz per lampade ad incandescenza 40-500 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CF dimmerabili 10-200 W, lampade ED dimmerabili 3-200 W, per alimentatori elettronici

Διαβάστε περισσότερα

Eikon. Plana 14449 IP40. Reloj despertador electrónico, alimentación: 120-230 V~ 50-60 Hz - 2 módulos. Vista frontal y vista de los mandos.

Eikon. Plana 14449 IP40. Reloj despertador electrónico, alimentación: 120-230 V~ 50-60 Hz - 2 módulos. Vista frontal y vista de los mandos. Reloj despertador electrónico, alimentación: 120-230 V~ 50-60 Hz - 2 módulos. DESCRIPCIÓ. rtefacto integrado, con calendario y termómetro. Es idóneo para instalarlo cerca de la cabecera de la cama, en

Διαβάστε περισσότερα

Cà D oro. Il tuo clima ideale in assoluto silenzio. Pf kw 1,11 7,56 Pt kw 1,69 9,73

Cà D oro. Il tuo clima ideale in assoluto silenzio. Pf kw 1,11 7,56 Pt kw 1,69 9,73 Cà D oro Il tuo clima ideale in assoluto silenzio. Pf kw 1,11 7,56 Pt kw 1,69 9,73 Your ideal climate in absolute silence. Ihr absolut laufruhiges Klima Le climat idéal, pour vous, dans un silence absolu.

Διαβάστε περισσότερα

41986 - Combi Spectrum Istuzioni Istruction Manual. Italiano English Française Deutsch Español Português Ελληνικά

41986 - Combi Spectrum Istuzioni Istruction Manual. Italiano English Française Deutsch Español Português Ελληνικά 41986 - Combi Spectrum Istuzioni Istruction Manual Italiano English Française Deutsch Español Português Ελληνικά 3 37 71 105 139 173 207 2 Indice generale 1. Guida 1.1 Controlli e indicatori 1.2 Accensione

Διαβάστε περισσότερα

EV15/35, EV20/45, EV40/45, EV60/45, EV80/45, EV30/45, EV50/45, EV70/45

EV15/35, EV20/45, EV40/45, EV60/45, EV80/45, EV30/45, EV50/45, EV70/45 Manuale per il collegamento e l uso Connection and operating manual Manuel de raccordement et d utilisation Manual de instrucciones para la conexión y el uso Anschluss- und Bedienungsanleitung Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Libretto Istruzioni e Codici

Libretto Istruzioni e Codici Libretto Istruzioni e Codici Instructions and codes Gebrauchsanleitung und Codes Notice d Utilisation et Codes Manual de Instrucciones y Códigos Εγχειρίδιο Οδηγιών και Κωδικών IT Libretto Istruzioni...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασεις, λειτουργίας και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασεις, λειτουργίας και συντήρησης THERM LEV Οδηγίες εγκατάστασεις, λειτουργίας και συντήρησης Σειρά Master bilerατομικός λέβητας με ζεστό νερό χρήσης ΨΣας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στα προιόντα μας. ΨΓια την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Internet Radio PDR200

Internet Radio PDR200 Internet Radio PDR200 Bedienungsanleitung Οδηγίες χρήσης User Manual Manual de instrucciones Mode d emploi Kezelési leírás PDR200_A5_131219_1.indb 1 19/12/13 10:38 AM PDR200_A5_131219_1.indb 2 19/12/13

Διαβάστε περισσότερα

SB 8350TV Guida d uso User guide

SB 8350TV Guida d uso User guide Guida d uso User guide SISTEMA SOUND BAR STEREO 2.1 ALL IN ONE Manuale d'uso e collegamento STEREO SOUND BAR SYSTEM 2.1 ALL IN ONE Connection and Operation Manual SYSTEME SOUND BAR STEREO 2.1 ALL IN ONE

Διαβάστε περισσότερα

F4 PLUS F4 PLUS (AS04180) Apparecchiatura elettronica ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE. Electronic control unit INSTRUCTIONS FOR INSTALLATIONS

F4 PLUS F4 PLUS (AS04180) Apparecchiatura elettronica ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE. Electronic control unit INSTRUCTIONS FOR INSTALLATIONS (AS04180) Apparecchiatura elettronica ISTRUZII PER L INSTALLAZIE Electronic control unit INSTRUCTIS FOR INSTALLATIS I UK F E D P NL GR I UK F D E P NL GR Questo prodotto stato collaudato in GI.BI.DI. verificando

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL. Air Conditioners FHQ125CAVEB FXHQ100AVEB FHQ60CAVEB FHQ140CAVEB. MODELS (Ceiling Suspended type) English. Deutsch. Français.

OPERATION MANUAL. Air Conditioners FHQ125CAVEB FXHQ100AVEB FHQ60CAVEB FHQ140CAVEB. MODELS (Ceiling Suspended type) English. Deutsch. Français. OPERATION MANUAL SPLIT SYSTEM SYSTEM Air Conditioners Air Conditioners English Deutsch MODELS (Ceiling Suspended type) Français SPLIT SYSTEM FHQ35CAVEB FHQ50CAVEB FHQ60CAVEB FHQ71CAVEB FHQ100CAVEB FHQ125CAVEB

Διαβάστε περισσότερα

Internet Radio PDR210-B/W

Internet Radio PDR210-B/W Internet Radio PDR210-B/W Bedienungsanleitung Οδηγίες χρήσης User Manual Manual de instrucciones Mode d emploi Kezelési leírás IM_PDR210-B/W_140618_V02_HR_1.indb 1 23/6/14 10:57 AM IM_PDR210-B/W_140618_V02_HR_1.indb

Διαβάστε περισσότερα

Tyre Pressure Monitoring System

Tyre Pressure Monitoring System Tyre Pressure Monitoring System 10.285.1 DE Bedienungsanleitung GB Operating Instructions FR Mode d emploi NL Bedieningshandleiding IT Istruzioni per l uso GR Οδηγίες χρήσης DE Altgeräteentsorgung Geräte,

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL To Personnel Charged in Installation Work and Service Wireless Remote Controller Kit Model: RBC-AX31U(W)-E, RBC-AX31U(WS)-E

INSTALLATION MANUAL To Personnel Charged in Installation Work and Service Wireless Remote Controller Kit Model: RBC-AX31U(W)-E, RBC-AX31U(WS)-E INSTALLATI MANUAL To Personnel Charged in Installation Work and Service Wireless Remote Controller Kit Model: RBC-AXU(W)-E, RBC-AXU(WS)-E Thank you for purchasing Wireless Remote Controller Kit Toshiba

Διαβάστε περισσότερα

Öl-Gebläsebrenner Brûleur fioul Oil burner Quemador de gasóleo Stookoliebrandes Καυστήρας Πετρελαίου

Öl-Gebläsebrenner Brûleur fioul Oil burner Quemador de gasóleo Stookoliebrandes Καυστήρας Πετρελαίου Montage und Bedienungs Anleitung Manuel d entretien Installation, use and maintenance instructions Instrucciones para la instalación, uso y mantenimiento Installatie-, gebruiks- en onderhoudsvoorschriften

Διαβάστε περισσότερα

Öl-Gebläsebrenner Brûleur fioul Oil burner Quemador de gasóleo Stookoliebrandes Καυστήρας Πετρελαίου

Öl-Gebläsebrenner Brûleur fioul Oil burner Quemador de gasóleo Stookoliebrandes Καυστήρας Πετρελαίου Montage und Bedienungs Anleitung Manuel d entretien Installation, use and maintenance instructions Instrucciones para la instalación, uso y mantenimiento Installatie-, gebruiks- en onderhoudsvoorschriften

Διαβάστε περισσότερα

BASIC. www.nilox.com MANUALE UTENTE 13NXM3SU2B001

BASIC. www.nilox.com MANUALE UTENTE 13NXM3SU2B001 BASIC MANUALE UTENTE 13NXM3SU2B001 www.nilox.com 0 pag. INDICE 1.1. Contenuto.... 2 1.2. Requisiti sistema..... 2 1.3. Specifiche generali..... 2 1.4. Figura e Tasti.. 2 2. Istruzioni Operative... 4 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Öl-Gebläsebrenner Brûleur fioul Oil burner Quemador de gasóleo Stookoliebrander Καυστήρας Πετρελαίου

Öl-Gebläsebrenner Brûleur fioul Oil burner Quemador de gasóleo Stookoliebrander Καυστήρας Πετρελαίου Montage und Bedienungs Anleitung Manuel d entretien Installation, use and maintenance instructions Instrucciones para la instalación, uso y mantenimiento Installatie-, gebruiks- en onderhoudsvoorschriften

Διαβάστε περισσότερα

Micro Audio System PMS200BT-B/W

Micro Audio System PMS200BT-B/W Micro Audio System PMS200BT-B/W Bedienungsanleitung Οδηγίες χρήσης User Manual Manual de instrucciones Mode d emploi Kezelési leírás Manuale dell utente PMS200BT_A5_131031_1.indb 1 31/10/13 2:53 PM PMS200BT_A5_131031_1.indb

Διαβάστε περισσότερα

902/961/971/974 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές για μονάδες ψύξης

902/961/971/974 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές για μονάδες ψύξης IDPLUS 902/961/971/974 GR Ηλεκτρονικοί ελεγκτές για μονάδες ψύξης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΕΠΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ IDPLUS 902/961 (ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΛΥΧΝΙΕΣ LED)... 4 ΔΙΕΠΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ IDPLUS 971/974 (ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΛΥΧΝΙΕΣ LED)...

Διαβάστε περισσότερα

FR NL ES PT IT GR. Notice d utilisation du radio réveil NFA. Instructies voor de wekkerradio NFA. Manual de instrucciones radio despertador NFA

FR NL ES PT IT GR. Notice d utilisation du radio réveil NFA. Instructies voor de wekkerradio NFA. Manual de instrucciones radio despertador NFA Ref. / Cod. / Κωδ. 477025 FR NL ES PT IT GR Notice d utilisation du radio réveil NFA Instructies voor de wekkerradio NFA Manual de instrucciones radio despertador NFA Manual de instruções radio despertador

Διαβάστε περισσότερα

WILO Stratos 25/1-7. Einbau-und Betriebsanleitung Installation and operating manual Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας

WILO Stratos 25/1-7. Einbau-und Betriebsanleitung Installation and operating manual Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας WILO Stratos 25/1-7 D GB GR Einbau-und Betriebsanleitung Installation and operating manual Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Deutsch 1 Allgemeines 1.1 Über dieses Dokument Die Einbau- und Betriebsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

Produktový katalog 2015. Zdroje tepla na Biomasu. made in italy

Produktový katalog 2015. Zdroje tepla na Biomasu. made in italy Produktový katalog 2015 Zdroje tepla na Biomasu made in italy 1 Kalor innovates with art Our Company has a whole tradition of Venetian production of wood-burning stoves but aims to innovate, to create

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Guide.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Guide. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Danfoss Heating Installation Guide For a large print version of these instructions please call Marketing

Διαβάστε περισσότερα

CZ-64ESMC2 INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D INSTALLATION BEDIENUNGSANLEITUNG ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

CZ-64ESMC2 INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D INSTALLATION BEDIENUNGSANLEITUNG ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO Save these instructions! Conservez précieusement ces instructions! Diese Anleitung aufbewahren! Conservare le presenti istruzioni! Guarde estas instruções! Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες! Guarde estas instrucciones!

Διαβάστε περισσότερα

Tire Pressure Monitoring System

Tire Pressure Monitoring System 8 Sensors Tire Pressure Monitoring System 10.286.8 Bedienungsanleitung Operating Instructions Mode d emploi Bedieningshandleiding Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης Altgeräteentsorgung Geräte, die mit

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 55

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 55 English... 2 Ελληνικά... 28 Deutsch... 55 V 1.21 Contents Introduction... 3 Intended use... 3 Supplied items... 3 Technical data... 4 Safety instructions... 4 Operating environment... 4 Operational safety...

Διαβάστε περισσότερα

ECO 8-10 BRUCIATORE DI GASOLIO LIGHT OIL BURNERS BRULEUR FIOUL DOMESTIQUE ÖLBRENNER QUEMADORES PARA GASÓLEO ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ECO 8-10 BRUCIATORE DI GASOLIO LIGHT OIL BURNERS BRULEUR FIOUL DOMESTIQUE ÖLBRENNER QUEMADORES PARA GASÓLEO ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BRUCIATORE DI GASOLIO LIGHT OIL BURNERS BRULEUR FIOUL DOMESTIQUE ÖLBRENNER QUEMADORES PARA GASÓLEO ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ECO 8-10 MANUALE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE INSTALLATION AND NOTICE MAINTENANCE

Διαβάστε περισσότερα