Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση Κίνησης στο Ελληνικό Σχολικό ίκτυο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση Κίνησης στο Ελληνικό Σχολικό ίκτυο"

Transcript

1 182 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση Κίνησης στο Ελληνικό Σχολικό ίκτυο Νίκος Αδαµόπουλος Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, MSc Χρήστος Μπούρας Επίκουρος Καθηγητής Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Τοµέας ικτυακών Τεχνολογιών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κτίριο Β Ρίο Πατρών Περίληψη Παρουσιάζεται ο σχεδιασµός και ο τρόπος λειτουργίας του accounting management (διαχείριση καταγραφής χρήσης) µηχανισµού του Ελληνικού Σχολικού ικτύου. Ο µηχανισµός αυτός υλοποιείται από ένα κατανεµηµένο σύστηµα συλλογής της accounting πληροφορίας την οποία συγκεντρώνει και αρχειοθετεί αυτόµατα σε κεντρικό εξυπηρετητή για περαιτέρω ανάλυση, δηµοσίευση στατιστικών στοιχείων στο διαδίκτυο και δηµιουργία αναφορών χρήσης των δικτυακών πόρων. Παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία που δηµιουργεί αυτός ο µηχανισµός και που δείχνουν την συµπεριφορά των χρηστών του δικτύου, καθώς επίσης την εξέλιξη της κίνησης του δικτύου κατά τη φάση της ανάπτυξής του. Λέξεις κλειδιά ίκτυα, Σχολικά ίκτυα, Εκπαιδευτικά ίκτυα, Αρχιτεκτονική ικτύων, Καταγραφή Χρήσης, Ανάλυση Κίνησης, Συµπεριφορά Χρηστών. Abstract In this paper we present the design and the operation mode of an accounting management mechanism that concerns with the Greek School Network. This mechanism is implemented with a distributed collection system of the accounting data information. The system collects and files automatically the data information in a main server for further processing, publication of the statistics on the web and generation of usage reports about the network resources. Also in this paper, we present statistics created by this mechanism, which show the network users' behavior and the process of the network traffic during its development phase. Εισαγωγή Στα πλαίσια αυτής της εργασίας προσεγγίστηκε το θέµα του accounting management (διαχείριση καταγραφής χρήσης) του Ελληνικού Σχολικού ικτύου (βλ. στο 0). Το δίκτυο αυτό καλείται να διασυνδέσει µε ένα ενιαίο δίκτυο, αλλά και µε το διαδίκτυο, το σύνολο των εκπαιδευτικών και διοικητικών µονάδων της ευτεροβάθµιας και Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας. Μέσω αυτού του δικτύου οι µαθητές, οι εκπαιδευτικοί, αλλά και οι διοικητικοί υπάλληλοι θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε µία σειρά από δικτυακές υπηρεσίες οι οποίες είναι δυνατό να συµβάλουν στην βελτίωση της µαθησιακής διαδικασίας αλλά και στο διοικητικό εκσυγχρονισµό των φορέων της εκπαίδευσης. Η πρώτη φάση της δηµιουργίας του Ελληνικού Σχολικού ικτύου υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου Ε32- Ασκοί του Αιόλου της Ενέργειας Οδύσσεια του Ε.Π.Ε.Α.Κ. του Υπ.Ε.Π.Θ. (βλ. στα 0 και 0). Στη φάση αυτή εγκαταστάθηκε δικτυακή υποδοµή σε 29 νοµούς της Ελλάδας όπου και διασυνδέθηκαν 30 ιευθύνσεις και Γραφεία της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 370 Σχολικά Εργαστήρια Γυµνασίων, Ενιαίων Λυκείων, Τ.Ε.Ε., Σ.Ε.Κ. και ηµοτικών Σχολείων που συµµετέχουν στην Ενέργεια, και 1000 εκπαιδευτικών και διοικητικών µονάδων που δεν συµµετέχουν στην Ενέργεια (βλ. στο 0). Το δίκτυο που έχει ήδη δηµιουργηθεί θα επεκταθεί ώστε να καλύψει το σύνολο των εκπαιδευτικών και διοικητικών µονάδων της χώρας και θα ολοκληρωθεί από άλλα σχετικά έργα και δράσεις στα πλαίσια του έργου EDUnet (βλ. στο 0).

2 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 183 Για τον σχεδιασµό αυτού του δικτύου ελήφθησαν υπόψη ανάλογες δράσεις από το χώρο της διεθνούς κοινότητας αλλά και η πρόσφατη ελληνική εµπειρία από την υλοποίηση του αντίστοιχου δικτύου της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Ωστόσο, πρέπει να επισηµανθεί ότι η διεθνής εµπειρία από την διαδικτύωση των µονάδων της µέσης εκπαίδευσης δεν θεωρείται ακόµα ώριµη για να καταγράψει έγκυρα συµπεράσµατα. Επιπλέον, τα όποια συµπεράσµατα δεν είναι απολύτως ασφαλές να θεωρηθεί ότι ισχύουν και στην ελληνική πραγµατικότητα. Το ίδιο συµβαίνει και µε τα καταγεγραµµένα στοιχεία της ελληνικής εµπειρίας από την διαδικτύωση της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Έτσι κατά το σχεδιασµό του δικτύου έγιναν αρκετές παραδοχές και εκτιµήσεις τόσο για τον τρόπο παροχής των δικτυακών υπηρεσιών όσο και για το κόστος λειτουργίας του. Εποµένως, είναι πολύ σηµαντική η µελέτη της συµπεριφοράς των συγκεκριµένων χρηστών του Ελληνικού Σχολικού ικτύου, δυνατότητα που δίνεται µόνο µέσα από την ανάλυση της πληροφορίας εκείνης που δείχνει τον τρόπο χρήσης των πόρων κατά την πρώτη φάση της λειτουργίας του δικτύου. Έτσι, η εµπειρία που αποκτάται µπορεί να αξιοποιηθεί στις επόµενες φάσεις της δηµιουργίας και λειτουργίας του Ελληνικού Σχολικού ικτύου για τη βελτιστοποίηση της παροχής των δικτυακών υπηρεσιών αλλά και τον έλεγχο του λειτουργικού κόστους του. Για αυτό το σκοπό σχεδιάστηκε και εφαρµόστηκε στο υπάρχον δίκτυο κατάλληλος accounting µηχανισµός µε σκοπό την συλλογή και επεξεργασία της πληροφορίας που δείχνει τον τρόπο χρήσης των πόρων. Κατά τους πρώτους µήνες της εφαρµογής του µηχανισµού έχει ήδη συλλεχθεί µεγάλος όγκος πληροφορίας που δίνει τα πρώτα αποτελέσµατα για τη συµπεριφορά των χρηστών του Ελληνικού Σχολικού ικτύου. Στην εργασία αυτή γίνεται αρχικά µία µικρή εισαγωγή µε σκοπό την περιγραφή του σηµερινού πλαισίου εργασίας στην ανάλυση κίνησης των δικτύων. Στη συνέχεια περιγράφεται η τοπολογία, οι παρεχόµενες υπηρεσίες και ο τρόπος διαχείρισης του Ελληνικού Σχολικού ικτύου. Ακολουθεί η περιγραφή της αρχιτεκτονικής του accounting µηχανισµού που εφαρµόστηκε και λειτουργεί στο δίκτυο. Τέλος, παρουσιάζονται µετρήσεις και στατιστικά στοιχεία που δηµιουργούνται από τον accounting µηχανισµό, καθώς και µία πρώτη καταγραφή της συµπεριφοράς των χρηστών του δικτύου. Το σηµερινό πλαίσιο στο accounting management των δικτύων Η ραγδαία εξάπλωση και εξέλιξη των δικτύων δεδοµένων, η παροχή νέων υπηρεσιών και η όλο και µεγαλύτερη αξιοποίησή τους τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει αναπόφευκτα στην ανάπτυξη της ερευνητικής περιοχής του accounting management των δικτύων. Το accounting management είναι ένα από τα βασικά συστατικά µέρη της διαχείρισης δικτύων (βλ. στο 0) και αφορά τη δηµιουργία, συλλογή, αρχειοθέτηση και επεξεργασία της πληροφορίας εκείνης που δείχνει τη χρήση των πόρων ενός δικτύου. Στη συνέχεια η επεξεργασµένη accounting πληροφορία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για µελέτη της συµπεριφοράς των χρηστών του δικτύου, υπολογισµό της χωρητικότητας και βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων, έλεγχο του QoS (επίπεδο ποιότητας παροχής των υπηρεσιών), σχεδίαση των πλάνων ανάπτυξης και επέκτασης, διαµόρφωση των πολιτικών χρέωσης, κοστολόγηση, τιµολόγηση, κ.α. Ένα accounting σύστηµα καλείται να καλύψει ένα ευρύ φάσµα αναγκών οι οποίες µπορεί να διαφέρουν ριζικά από υλοποίηση σε υλοποίηση. Για το λόγο αυτό δεν έχει παρουσιαστεί µέχρι σήµερα κάποιο πρότυπο που να καλύπτει συνολικά το θέµα παρά µόνο τµηµατικά ή αποσπασµατικά. Εποµένως, ο σκοπός του accounting management είναι η σύνθεση ενός συνόλου έτοιµων και η ανάπτυξη νέων µοντέλων και εργαλείων για την κάλυψη των αναγκών της εκάστοτε υλοποίησης (βλ. στα 0 και 0). Οι παράµετροι που επηρεάζουν τη λειτουργία ενός accounting συστήµατος και πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασµό του είναι: α) οι συγκεκριµένες ανάγκες που προορίζεται να καλύψει, β) η ανθεκτικότητα του συστήµατος στα σφάλµατα, και γ) οι απαιτήσεις σε δικτυακούς πόρους όπως είναι το εύρος ζώνης δικτύου, το µέγεθος της µνήµης και η απαιτούµενη υπολογιστική ισχύς.

3 184 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ένα από τα βασικά πρότυπα που χρησιµοποιούνται είναι το SNMP το οποίο αφορά τη διαχείριση των δικτύων γενικότερα. Το πλαίσιο εργασίας αυτού του προτύπου περιγράφεται στο 0. Άλλα πρωτόκολλα που χρησιµοποιούνται για τους σκοπούς του accounting είναι το TACACS+ (βλ. στο 0) και το RADIUS (βλ. στο 0) τα οποία αποτελούν φορείς authentication (πιστοποίηση), authorization (εξουσιοδότηση) και accounting πληροφορίας. Τέλος, υπάρχει ένα πλήθος από αρχιτεκτονικές και πρωτόκολλα που χρησιµοποιούνται, όπως η αρχιτεκτονική RTFM (RealTime Traffic Flow Measurement), η αρχιτεκτονική NetFlow, τα traffic probes, κ.α. Περιγραφή του δικτύου οµή του δικτύου H διασύνδεση των εκπαιδευτικών και διοικητικών µονάδων επιτυγχάνεται µέσω 29 Σηµείων Παρουσίας του δικτύου τα οποία προσφέρουν τις απαραίτητες δικτυακές υπηρεσίες. Τα Σηµεία Παρουσίας διασυνδέονται τόσο µεταξύ τους όσο και µε το διαδίκτυο (βλ. Σχήµα 1). ser xan rod kas pel thess evr koz chal ioa lar art tri mag les ait ach fth att chi ark kor kyk sam mes dod chan reth ira Σχήµα 1 - Αναπαράσταση του ικτύου Κορµού και ιανοµής Η δοµή της τοπολογίας του δικτύου έχει ιεραρχικό σχήµα και αποτελείται από τα εξής επίπεδα: ίκτυο Κορµού. Στο Σχήµα 1 παρουσιάζεται µε έντονες γραµµές το ίκτυο Κορµού που αποτελεί τον βασικό κορµό του δικτύου. Χρησιµοποιείται η υπάρχουσα υποδοµή του Εθνικού ικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε..Ε.Τ. βλ. στο 0). ίκτυο ιανοµής. Είναι εκείνο το τµήµα του δικτύου που διασυνδέει τα Σηµεία Παρουσίας, τόσο µεταξύ τους όσο και µε το ίκτυο Κορµού. Τα Σηµεία Παρουσίας που διασυνδέονται άµεσα µε τα αντίστοιχα σηµεία του ικτύου Κορµού ονοµάζονται Περιφερειακοί Κόµβοι ενώ τα υπόλοιπα ονοµάζονται Νοµαρχιακοί Κόµβοι. Η διασύνδεση των τελευταίων µε το δίκτυο επιτυγχάνεται µέσω της διασύνδεσής τους µε τον πλησιέστερο Περιφερειακό Κόµβο. ίκτυο Πρόσβασης. Το ίκτυο Πρόσβασης είναι το τµήµα του δικτύου που διασυνδέει τις εκπαιδευτικές και διοικητικές µονάδες µε τα πλησιέστερα Σηµεία Παρουσίας του ικτύου ιανοµής. Η διασύνδεση επιτυγχάνεται µέσω κατάλληλου ενεργού δικτυακού εξοπλισµού (δροµολογητές, modems, NT1, κ.α.) που εγκαθίσταται στις µονάδες και µε χρήση διαφόρων

4 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 185 τύπων τηλεπικοινωνιακών κυκλωµάτων του ΟΤΕ. Υπάρχουν δύο είδη διασυνδέσεων που υλοποιούνται: α) σταθερές διασυνδέσεις µε χρήση αφόρτιστων αναλογικών µισθωµένων κυκλωµάτων (analog leased lines) τα οποία διασυνδέουν µε σταθερό λειτουργικό κόστος από άκρο σε άκρο τις µονάδες µε τους Κόµβους, β) µη σταθερές διασυνδέσεις µε χρήση ISDN και κοινών PSTN τηλεφωνικών κυκλωµάτων (στις περιοχές όπου υπάρχει αδυναµία από τον ΟΤΕ να παρέχει ISDN κυκλώµατα) τα οποία διασυνδέουν µε χρονοχρέωση τις µονάδες µε τους Κόµβους. Στοιχεία που αφορούν τις παρεχόµενες ταχύτητες µε τη χρήση αυτών των κυκλωµάτων παρουσιάζονται στο 0. Τοπικό ίκτυο Μονάδων. Κάθε εκπαιδευτική και διοικητική µονάδα είναι δυνατό να διαθέτει πολλούς σταθµούς εργασίας συνδεδεµένους σε ένα Τοπικό ίκτυο. Η πρόσβαση στις δικτυακές υπηρεσίες του δικτύου επιτυγχάνεται συνδέοντας το Τοπικό ίκτυο µε την κατάλληλη θύρα (Ethernet) του δροµολογητή της µονάδας. Οι Κόµβοι έχουν εγκατασταθεί σε κατάλληλο χώρο στις κεντρικές εγκαταστάσεις του ΟΤΕ κάθε περιοχής. ιαθέτουν κατάλληλο ενεργό δικτυακό εξοπλισµό που εξασφαλίζει τόσο τη δυνατότητα διασύνδεσης των εκπαιδευτικών και διοικητικών µονάδων της περιοχής µε τον Κόµβο, όσο και τη δυνατότητα διασύνδεσης των Κόµβων µεταξύ τους. Τέλος, για την υποστήριξη της παροχής των δικτυακών υπηρεσιών, αλλά και της διαχείρισης του δικτύου, έχουν εγκατασταθεί εξυπηρετητές µε κατάλληλο λογισµικό σε όλους τους Κόµβους. ικτυακές υπηρεσίες Αρχικά παρουσιάζονται οι υπηρεσίες διασύνδεσης και στη συνέχεια οι βασικές δικτυακές υπηρεσίες που παρέχονται στους χρήστες του δικτύου και που εµπλέκονται µε τον σχεδιασµό και την υλοποίηση του accounting µηχανισµού. Οι υπηρεσίες διασύνδεσης των µονάδων µε τα Σηµεία Παρουσίας χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες ανάλογα µε το είδος του τηλεπικοινωνιακού κυκλώµατος που χρησιµοποιείται: α) σταθερής διασύνδεσης και β) µη σταθερής διασύνδεσης. Επίσης, υπάρχει διάκριση στις υπηρεσίες που εξασφαλίζουν την διασύνδεση των µονάδων που εντάσσονται στην Ενέργεια Οδύσσεια και σε αυτές που εξασφαλίζουν τη διασύνδεση µονάδων εκτός Ενέργειας. Οι υπηρεσίες διασύνδεσης των µονάδων της Ενέργειας διαθέτουν ορισµένα χαρακτηριστικά που προσδίδουν ιδιαίτερο χαρακτήρα στο δίκτυο σε σχέση µε τα αντίστοιχα δίκτυα των εµπορικών ISPs: α) στο Σηµείο Παρουσίας αφιερώνεται µια τουλάχιστον θύρα ανά µονάδα για την εξασφάλιση της συνδεσιµότητας, β) στις περιπτώσεις των µη σταθερών διασυνδέσεων η έναρξη της επικοινωνίας µπορεί να πραγµατοποιηθεί τόσο από την πλευρά των µονάδων όσο και από την πλευρά του Σηµείου Παρουσίας, και γ) το αντίστοιχο λειτουργικό κόστος καλύπτεται από τον προϋπολογισµό της Ενέργειας. Πέρα από τις µονάδες που εντάσσονται στην Ενέργεια, δίνεται δυνατότητα διασύνδεσης και χρήσης των πόρων του δικτύου και σε άλλες εκπαιδευτικές και διοικητικές µονάδες που το επιθυµούν, µε τρόπο ανάλογο µε αυτόν των εµπορικών ISPs. Για το σκοπό αυτό γίνεται χρήση µη σταθερών διασυνδέσεων µέσω ISDN-BRI ή PSTN κυκλωµάτων. Τα χαρακτηριστικά των διασυνδέσεων των µονάδων εκτός Ενέργειας είναι: α) στο Σηµείο Παρουσίας δεν αφιερώνεται θύρα για κάθε τέτοια µονάδα αλλά χρησιµοποιούνται τα B-κανάλια των ISDN PRI θυρών που τυχαίνει να είναι ελεύθερα εκείνη τη χρονική στιγµή, και β) το αντίστοιχο λειτουργικό κόστος δεν καλύπτεται από τον προϋπολογισµό της Ενέργειας αλλά από τις ίδιες τις µονάδες. Για την υπηρεσία χρησιµοποιείται σε κάθε Κόµβο του δικτύου η εφαρµογή Qmail η οποία αποτελεί τον κεντρικό εξυπηρετητή της υπηρεσίας αυτής για την αντίστοιχη περιοχή. Για την βελτιστοποίηση της ταχύτητας προσπέλασης των ιστοσελίδων από τους δικτυακούς τόπους του διαδικτύου, ο τοπικός εξυπηρετητής κάθε Κόµβου του δικτύου διενεργεί Web/FTP Caching µέσω της εφαρµογής Squid. Έτσι κάθε τοπικός εξυπηρετητής αποτελεί τον κεντρικό εξυπηρετητή της υπηρεσίας αυτής για την αντίστοιχη περιοχή. Στους ίδιους εξυπηρετητές έχει εφαρµοστεί πιλοτικό φιλτράρισµα στην προσπέλαση των ιστοσελίδων εκείνων µε περιεχόµενο ακατάλληλο για ανηλίκους.

5 186 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση ιαχείριση του δικτύου Για την διαχείριση της λειτουργίας του δικτύου έχει υλοποιηθεί και λειτουργεί στην Πάτρα το Κέντρο Ελέγχου ικτύου (Network Operations Center NOC) το οποίο επανδρώνεται από την κεντρική οµάδα διαχείρισης. Η λειτουργία του βασίζεται στις επιταγές του ISO µοντέλου διαχείρισης δικτύων που διακρίνει την διαχείριση στις επιµέρους κατηγορίες του performance, configuration, accounting, fault, και security management (βλ. στο 0). Αρχιτεκτονική του accounting µηχανισµού Σύµφωνα µε την περιγραφή της τοπολογίας του δικτύου, των παρεχόµενων δικτυακών υπηρεσιών, αλλά και την οργάνωση του σχήµατος διαχείρισης του δικτύου, σχεδιάστηκε το µοντέλο που παρουσιάζεται στο Σχήµα 2. Τα βασικά σηµεία και οι αρχές λειτουργίας του µοντέλου έχουν ως εξής: Το σύνολο των υπηρεσιών διασύνδεσης και των βασικών δικτυακών υπηρεσιών των µονάδων παρέχεται από τον εξοπλισµό των Περιφερειακών και Νοµαρχιακών Κόµβων. Με την κατάλληλη διαµόρφωση αυτού του εξοπλισµού δηµιουργείται η accounting πληροφορία της χρήσης των αντίστοιχων πόρων. Η αρχική συλλογή της accounting πληροφορίας όλων των υπηρεσιών γίνεται στους εξυπηρετητές είτε των τοπικών Νοµαρχιακών Κόµβων είτε, σε ορισµένες περιπτώσεις, των πλησιέστερων Περιφερειακών Κόµβων. Μέρος της πληροφορίας αρχειοθετείται σε αυτούς τους τοπικούς εξυπηρετητές. Το υπόλοιπο της πληροφορίας µεταφέρεται, µέσω του πρωτοκόλλου FTP, και αρχειοθετείται σε κεντρικό accounting εξυπηρετητή για περαιτέρω επεξεργασία. Ο µηχανισµός µεταφοράς της πληροφορίας είναι ευέλικτος και µπορεί να επεκταθεί εύκολα ώστε να συµπεριλάβει την accounting πληροφορία και για άλλες νέες υπηρεσίες. Η αρχειοθετηµένη accounting πληροφορία παρέχεται στη συνέχεια για ανάλυση. Το αποτέλεσµα της ανάλυσης, είτε αυτή λαβαίνει χώρα στους τοπικούς είτε στον κεντρικό accounting εξυπηρετητή, είναι η δηµοσίευση µέσω ιστοσελίδων διαφόρων στατιστικών στοιχείων και η δηµιουργία αναφορών για χρήση από τους διαχειριστές του δικτύου. NAS Υπηρεσία Α Υπηρεσία Β Accounting Πληροφορία ηµοσίευση στατιστικών στοιχείων ηµιουργία αναφορών ΤΟΠΙΚΟΣ SERVER Υπηρεσία Γ Υπηρεσία Υπηρεσία Ε A Β Γ Ε Τοπική Επεξεργασία Φιλτράρισµα Συνένωση Συµπίεση WEB, FTP ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ACCOUNTING SERVER ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ Η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ Accounting Πληροφορία ηµοσίευση στατιστικών στοιχείων ηµιουργία αναφορών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ & ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΙ SERVERS ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ACCOUNTING SERVER Αποσυµπίεση ιαχωρισµός Αρχειοθέτηση Β Ε Κεντρική Επεξεργασία Σχήµα 2 - Το µοντέλο του accounting µηχανισµού του δικτύου

6 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 187 Το περιβάλλον ανάπτυξης και λειτουργίας του accounting µηχανισµού περιλαµβάνει: α) την scripting γλώσσα PERL 5.x η οποία πέρα από την ευρεία διάδοσή της υποστηρίζει ισχυρή διαχείριση αλφαριθµητικών και πολύπλοκων δοµών δεδοµένων, β) το PERL Μodule DateCalc για τη διαχείριση ηµεροµηνιών, γ) την εφαρµογή Fly για τη δηµιουργία των γραφικών, και δ) χρήση του Cron daimon τόσο των τοπικών όσο και του κεντρικού accounting εξυπηρετητή για την περιοδική και συγχρονισµένη εκτέλεση των PERL scripts που υλοποιούν το παραπάνω µοντέλο. Στατιστικά στοιχεία της κίνησης του δικτύου Στατιστικά στοιχεία εξέλιξης του δικτύου Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την ανάπτυξη και εξέλιξη του δικτύου κατά το χρονικό διάστηµα της υλοποίησής του. Πιο αναλυτικά µηνιαία συγκεντρωτικά στοιχεία, αλλά και ηµερήσια ανά διασυνδεόµενη µονάδα, που δηµιουργεί ο accounting µηχανισµός παρουσιάζονται µε τη µορφή ιστοσελίδων στο 0. Στο Σχήµα 3 παρουσιάζεται ένα διάγραµµα µε την εξέλιξη της συνολικής εισερχόµενης και εξερχόµενης κίνησης των µονάδων που διασυνδέθηκαν στο δίκτυο µε χρήση µη σταθερών διασυνδέσεων για το χρονικό διάστηµα από 1/2/2000 έως 31/5/2000. ιακρίνεται η µείωση της κίνησης στα Σαββατοκύριακα, στις ηµέρες των διακοπών του Πάσχα, καθώς και στο τελευταίο δεκαήµερο του Μαΐου όπου σταµάτησαν τα µαθήµατα για την διενέργεια των εξετάσεων. Είναι, επίσης, εµφανής η συνεχής αύξηση της κίνησης κυρίως λόγω της αύξησης του αριθµού των µονάδων που διασυνδέονταν στο δίκτυο αλλά και της βελτιστοποίησης των υπηρεσιών. Εισερχόµενη και εξερχόµενη κίνηση δικτύου MBytes Εισερχόµενη κίνηση Εξερχόµενη κίνηση 0 1/2/ /2/ /2/ /3/ /3/ /4/ /4/2000 9/5/ /5/2000 Σχήµα 3 - Η εξέλιξη της κίνησης των µονάδων του δικτύου Η συνεχής αύξηση της κίνησης του δικτύου εντοπίζεται και στα επόµενα δύο διαγράµµατα (Σχήµα 4). Στο αριστερό διάγραµµα παρουσιάζεται για κάθε µήνα ο συνολικός αριθµός των ωρών διασύνδεσης των Σχολικών Εργαστηρίων της Ενέργειας αλλά και των µονάδων εκτός Ενέργειας. Εκτός από την αύξηση των ωρών παρατηρείται και η µεγάλη αντίθεση στη χρήση του δικτύου ανάµεσα στις µονάδες που συµµετέχουν στην Ενέργεια και διαθέτουν Σχολικό Εργαστήριο και σε αυτές που δεν συµµετέχουν. Στο δεξιό διάγραµµα παρουσιάζεται για κάθε µήνα ο συνολικός αριθµός των Mbytes της εισερχόµενης κίνησης των µονάδων εντός και εκτός Ενέργειας.

7 188 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ώρες διασύνδεσης Mbytes εισερχόµενης κίνησης Σχολ. Εργαστ. Άλλων µονάδων Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Σχολ. Εργαστ. Άλλων µονάδων Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Σχήµα 4 - Οι ώρες διασύνδεσης και ο όγκος της κίνησης των µονάδων ανά µήνα Αυτό που παρατηρείται είναι η συσχέτιση των δύο διαγραµµάτων αφού ο όγκος της κίνησης του δικτύου είναι ανάλογος των ωρών διασύνδεσης. ιακρίνεται ωστόσο µία ανοµοιοµορφία αυτής της συσχέτισης για το µήνα Φεβρουάριο, γεγονός το οποίο εξηγείται καθώς εκείνη τη χρονική περίοδο δεν είχε προχωρήσει ακόµα η βελτιστοποίηση της παροχής των δικτυακών υπηρεσιών. Στατιστικά στοιχεία συµπεριφοράς των χρηστών του δικτύου Επιχειρώντας µία πρώτη καταγραφή της συµπεριφοράς των χρηστών ως προς τη χρήση των πόρων του δικτύου οδηγούµαστε σε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις: α) στην καταγραφή της συµπεριφοράς ως προς τον χρόνο χρήσης των δικτυακών πόρων, και β) της συµπεριφοράς ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της χρήσης. Στο Σχήµα 5 παρουσιάζεται η ωριαία κατανοµή της συνολικής κίνησης του δικτύου για το µήνα Μάιο Στα διαγράµµατα σηµειώνεται µε διαφορετικό χρώµα η εισερχόµενη κίνηση προς, και η εξερχόµενη από, τις µονάδες. Το αριστερό γράφηµα αποτελεί την κατανοµή των µονάδων της Ενέργειας και το δεξιό των µονάδων εκτός Ενέργειας. Από αυτές τις κατανοµές φαίνεται η συµπεριφορά των χρηστών µέσα στο 24-ωρο. Είναι εµφανής η ύπαρξη πρωινής και απογευµατινής βάρδιας καθώς και η χρήση του δικτύου τις νυχτερινές ώρες κυρίως για µεταφορά s προς τα σχολικά εργαστήρια. Επίσης, φαίνεται ότι η χρήση του δικτύου από τις µονάδες εκτός Ενέργειας συνεχίζεται και κατά τις πρώτες µεταµεσονύχτιες ώρες, γεγονός που σηµαίνει ότι γίνεται χρήση της δυνατότητας διασύνδεσης και από τα σπίτια των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων. Κατανοµή κίνησης µονάδων της Ενέργειας Κατανοµή κίνησης µονάδων εκτός Ενέργειας (εισερχόµενη και εξερχόµενη κίνηση µετρηµένη σε MB κλίµακα βάση του µέγιστου) Σχήµα 5 - Ωριαία κατανοµή κίνησης µονάδων (µονάδες εντός εκτός Ενέργειας) Η διαφορετική συµπεριφορά ανάµεσα σε αυτές τις δύο κατηγορίες χρηστών φαίνεται και στον επόµενο πίνακα. Ο χρόνος χρήσης των πόρων του δικτύου από τις µονάδες που διαθέτουν

8 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 189 Σχολικά Εργαστήρια είναι περίπου µία τάξη µεγέθους µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο χρόνο των άλλων µονάδων. Μήνας Ώρες διασύνδεσης µονάδων ανά µήνα Εντός Ενέργειας Εκτός Ενέργειας Φεβρουάριος 50 3,6 Μάρτιος 56 4,3 Απρίλιος 29 3,9 Μάιος 25 5,4 Πίνακας 1 - Ώρες διασύνδεσης µονάδων ανά µήνα Ένα ιδιαίτερο ποιοτικό χαρακτηριστικό της κίνησης του δικτύου είναι η κατανοµή της προέλευσης της εισερχόµενης κίνησης προς τις µονάδες του δικτύου, η οποία παρουσιάζει διαφορετική συµπεριφορά σε σχέση µε την αντίστοιχη κατανοµή της κίνησης των Τριτοβάθµιων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της χώρας. Έτσι, όπως φαίνεται στο Σχήµα 6, η κίνηση που προέρχεται από ελληνικούς δικτυακούς τόπους αφορά το 42% περίπου των συνολικών αιτηµάτων και το 45% περίπου των συνολικών bytes που µεταφέρθηκαν. Usage by Domain (requests) Usage by Domain (bytes) ORG 1% NET 5% UK 1% All Others 6% ORG 1% NET 3% UK All Others 1% 7% GR 42% GR 45% COM 45% COM 43% Σχήµα 6 - Κατανοµή της προέλευσης της εισερχόµενης κίνησης του δικτύου Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία του Ε..Ε.Τ. (βλ. στο 0) τα αντίστοιχα ποσοστά για τα ιδρύµατα υπολογίζεται ότι είναι λίγο περισσότερο από 20%. Αυτό εξηγείται εύκολα γιατί οι χρήστες του δικτύου είναι µαθητές και καθηγητές για τους οποίους παρουσιάζει µεγαλύτερο ενδιαφέρον η προσπέλαση ελληνικών τόπων όπου µπορούν να αναζητήσουν ελληνόγλωσσο εκπαιδευτικό και άλλο υλικό. Στο Σχήµα 7 παρουσιάζονται αυτές οι κατανοµές για σύγκριση. Στο Σχήµα 8 παρουσιάζεται η αναλογία της εισερχόµενης εξερχόµενης κίνησης των µονάδων του δικτύου. Έτσι η εισερχόµενη κίνηση αποτελεί το 84% της συνολικής κίνησης, ενώ η εξερχόµενη καταλαµβάνει µόλις το 16% αυτής. Να σηµειωθεί πως τα αντίστοιχα ποσοστά που δηµοσιεύει το Ε..Ε.Τ. (βλ. στο 0) είναι 65% και 35% αντίστοιχα. Αυτό σηµαίνει ότι οι εκπαιδευτικές και διοικητικές µονάδες του Ελληνικού Σχολικού ικτύου αποτελούν ακόµα κυρίως καταναλωτές της πληροφορίας και όχι παραγωγούς της.

9 190 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Συµπεριφορά χρηστών του δικτύου της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Usage by Domain (bytes) Συµπεριφορά χρηστών του δικτύου της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Usage by Domain (bytes) ORG 1% NET 3% UK All Others 1% 7% GR 45% ORG 3% NET 6% UK 2% All Others 9% GR 22% COM 43% COM 58% Σχήµα 7 - Συµπεριφορά χρηστών των δικτύων της Β/βάθµιας και Γ/βάθµιας Εκπαίδευσης ίκτυο της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ίκτυο της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Εξερχόµενη 16% Εξερχόµενη 35% Εισερχόµενη 84% Εισερχόµενη 65% Σχήµα 8 - Ποσοστό εισερχόµενης και εξερχόµενης κίνησης Στον επόµενο πίνακα παρουσιάζονται κατά φθίνουσα σειρά του πλήθους των αιτήσεων προσπέλασης οι 50 δηµοφιλέστεροι δικτυακοί τόποι του διαδικτύου που προσπελάθηκαν από τους χρήστες του δικτύου. Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν µετά από επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων της WEB/Proxy υπηρεσίας του δικτύου που συλλέχθηκαν από το σύνολο των Κόµβων του δικτύου τους τέσσερις τελευταίους µήνες της λειτουργίας του. Αυτοί οι δικτυακοί τόποι συγκεντρώνουν το 42,8% του συνολικού αριθµού των αιτήσεων για προσπέλαση ιστοσελίδων από ένα σύνολο διαφορετικών τόπων που καταγράφηκαν. Ανάµεσα σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους εµφανίζεται σχεδόν το σύνολο των ελληνικών δικτυακών τόπων που σχετίζονται είτε µε φορείς της µέσης εκπαίδευσης είτε µε εκπαιδευτικό υλικό. Έτσι υπάρχουν οι ιστοσελίδες του Υπ.Ε.Π.Θ., του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, του Υπουργείου Πολιτισµού, του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού, έργων της Ενέργειας Οδύσσεια, κ.α. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένδειξη ότι υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον από τους χρήστες του δικτύου για πληροφοριακό υλικό που σχετίζεται µε την εκπαίδευση και αποτελεί επιτακτική ανάγκη η δηµιουργία και η δηµοσίευση στο WEB τέτοιου υλικού.

10 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 191 Α/Α ικτυακός τόπος % Α/Α ικτυακός τόπος % 1 6,3% 26 0,5% 2 5,3% 27 0,4% 3 odysseia.cti.gr 4,8% 28 adserver.hol.gr 0,4% 4 ad.doubleclick.net 1,6% 29 0,4% 5 1,5% 30 www2.pokemon.com 0,4% 6 1,4% 31 0,4% 7 1,4% 32 0,4% 8 find.in.gr 1,3% 33 0,4% 9 1,1% 34 members.tripod.com 0,3% 10 1,0% 35 0,3% 11 0,9% 36 0,3% 12 arktos.cti.gr 0,8% 37 0,3% 13 0,7% 38 adforce.imgis.com 0,3% 14 0,7% 39 0,3% 15 stocks.naftemporiki.gr 0,7% 40 a1.g.a.yimg.com 0,3% 16 0,6% 41 0,3% 17 m.doubleclick.net 0,6% 42 0,3% 18 0,6% 43 a12.g.akamai.net 0,3% 19 0,6% 44 0,3% 20 0,5% 45 0,3% 21 0,5% 46 0,2% 22 0,5% 47 0,2% 23 0,5% 48 students.ceid.upatras.gr 0,2% 24 0,5% 49 users.otenet.gr 0,2% 25 a32.g.a.yimg.com 0,5% 50 us.yimg.com 0,2% Πίνακας 1 - Οι δηµοφιλέστεροι δικτυακοί τόποι βάση τους πλήθους των αιτήσεων Συµπεράσµατα και µελλοντικές ενέργειες Από τη µελέτη του σχεδιασµού του accounting µηχανισµού του δικτύου διαπιστώθηκε ότι οι κατανεµηµένες accounting υλοποιήσεις δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένες. Οι κύριοι λόγοι για αυτό το γεγονός είναι: α) συνήθως και οι δικτυακές υπηρεσίες παρέχονται κεντρικά και όχι κατανεµηµένα, β) δεν µπορούν να τυποποιηθούν εύκολα, και γ) δεν υπάρχουν έτοιµες τέτοιες εφαρµογές οπότε απαιτείται ανάπτυξη από την αρχή για ένα µεγάλο ποσοστό της εκάστοτε υλοποίησης. Ωστόσο, από την εφαρµογή του συγκεκριµένου µηχανισµού έγινε φανερό ότι οι κατανεµηµένες υλοποιήσεις παρουσιάζουν µία σειρά από σηµαντικά πλεονεκτήµατα: α) υψηλή ανθεκτικότητα στις δυσλειτουργίες του δικτύου, β) µικρές σχετικά απαιτήσεις σε δικτυακούς πόρους, γ) περισσότερες δυνατότητες για συλλογή accounting πληροφορίας, και δ) όχι ιδιαίτερα δύσκολη διαχείριση του µηχανισµού λόγω συµµετρίας στη λειτουργία του. Η δυνατότητα για µελέτη της συµπεριφοράς των χρηστών που δίνεται µέσω του accounting µηχανισµού είναι σηµαντική αφού παρέχει: α) εκτίµηση της ουσιαστικής χωρητικότητας των πόρων, β) βελτιστοποίηση των παρεχόµενων υπηρεσιών και της χρήσης των πόρων, γ) αξιόπιστη κοστολόγηση της λειτουργίας του δικτύου, και δ) ρεαλιστική σχεδίαση των πλάνων ανάπτυξης και επέκτασης. Λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη για πλήρη καταγραφή και ανάλυση της συµπεριφοράς των χρηστών, ενόψει της διαδικτύωσης του συνόλου των µονάδων της µέσης εκπαίδευσης, έχει ήδη ξεκινήσει η επέκταση του accounting µηχανισµού µε σκοπό την ανάλυση των συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων της υπηρεσίας. Έτσι, έχει ήδη υλοποιηθεί η µεταφορά και η αρχειοθέτηση της αντίστοιχης πληροφορίας στον κεντρικό accounting εξυπηρετητή, ενώ βρίσκεται σε ανάπτυξη η διαδικασία επεξεργασίας και δηµοσίευσης των στατιστικών στοιχείων.

11 192 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Αναφορές Νίκος Αδαµόπουλος, Πέτρος Γανός, ιονύσης Καραϊσκάκης, Χρήστος Μπούρας, Μιχάλης Παρασκευάς, Αρχιτεκτονική, Υπηρεσίες και Παιδαγωγική Αξιοποίηση του Ελληνικού Σχολικού ικτύου, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Πανεπιστηµίου Πατρών, Οκτώβριος 2000 Ι.Τ.Υ./Τ..Τ., Μελέτη Αναγκών & Αξιολόγηση Τεχνικών Λύσεων Αναλυτικός Σχεδιασµός ικτύου, Παραδοτέο Π1.4 - Έργο Ε32: Ασκοί του Αιόλου / Ενέργεια Οδύσσεια, Νοέµβριος 1999 Ενέργεια Οδύσσεια, Web Site, ίκτυο Ελληνικών Σχολείων, Web Site, EDUnet - Πανελλήνιο ίκτυο για την Εκπαίδευση, Web Site, International Organization for Standardization, OSI Reference Model, ISO 7498, 1984 B. Aboba, J. Arkko, D. Harrington, Introduction to Accounting Management, Internet Draft, Work in Progress, draft-ietf-aaa-acct-02.txt, 19 April 2000 J. Arkko, Requirements for Internet-Scale Accounting Management, Internet Draft, Work in Progress, draft-arkko-acctreqlis-00.txt, 6 August 1998 J. Case, R. Mundy, D. Partain, B. Stewart, Introduction to Version 3 of the Internet-standard Network Management Framework, RFC 2570, April 1999 D. Carrel, L. Grant, The TACACS+ Protocol Version 1.78, Internet Draft, Work in Progress, draftgrant-tacacs-02.txt, January 1997 C. Rigney, RADIUS Accounting, RFC 2139, April 1997 Εθνικό ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε..Ε.Τ.), Web Site, Στατιστικά στοιχεία dial-up υπηρεσίας, Web Site, Εθνικό ίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας, Μηνιαία Έκθεση Παρεχόµενων Υπηρεσιών, Απρίλιος 2000

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική, Υπηρεσίες και Παιδαγωγική Αξιοποίηση του Ελληνικού Σχολικού ικτύου

Αρχιτεκτονική, Υπηρεσίες και Παιδαγωγική Αξιοποίηση του Ελληνικού Σχολικού ικτύου Αρχιτεκτονική, Υπηρεσίες και Παιδαγωγική Αξιοποίηση του Ελληνικού Σχολικού ικτύου Νίκος Αδαµόπουλος - Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, MSc (adamopou@cti.gr) Πέτρος Γανός ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ganos@cti.gr)

Διαβάστε περισσότερα

8.1 Διαχείριση Δικτύου 8.1.1 Διαχείριση Παραμέτρων 8.1.2 Διαχείρηση επίδοσης του δικτύου 8.1.3 Διαχείριση Σφαλμάτων 8.1.5 Διαχείριση Ασφάλειας

8.1 Διαχείριση Δικτύου 8.1.1 Διαχείριση Παραμέτρων 8.1.2 Διαχείρηση επίδοσης του δικτύου 8.1.3 Διαχείριση Σφαλμάτων 8.1.5 Διαχείριση Ασφάλειας Κεφάλαιο 8 8.1 Διαχείριση Δικτύου 8.1.1 Διαχείριση Παραμέτρων 8.1.2 Διαχείρηση επίδοσης του δικτύου 8.1.3 Διαχείριση Σφαλμάτων 8.1.5 Διαχείριση Ασφάλειας Σελ. 298-303 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το σχέδιο Ο.Σ.Α.Π.Υ. του ήµου Σητείας το οποίο εντάσσεται Ε,Π.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο www.sch.gr

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο www.sch.gr Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο www.sch.gr Το δίκτυο στην υπηρεσία της εκπαίδευσης Υπηρεσία ιαχείρισης Χρηστών www.sch.gr/usersadmin Η υπηρεσία διαχείρισης χρηστών έχει σαν σκοπό τη διαχείριση των χρηστών (σχολεία,

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιµότητα των firewalls

Σκοπιµότητα των firewalls Σκοπιµότητα των firewalls Παρέχουν προστασία των εσωτερικών δικτύων από απειλές όπως: Μη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πόρων: όταν επίδοξοι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιοτική εξυπηρέτηση του πολίτη αποτελεί πλέον µια από τις βασικές προτεραιότητες της πολιτείας, µε τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, να καλούνται να παίξουν ένα σηµαντικό και υποστηρικτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ιοργάνωση: : Σύµβουλος Πληροφορικής & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ε Α Αθήνας ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μέρος 3 ο : Θέµατα ικτύωσης Εισηγητές: Ζάχος Κωνσταντίνος, Λιάσκας Ταξιάρχης, Παπαϊωάννου Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΕΒΡΟΥ. Καλτσίδης Χρήστος

ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΕΒΡΟΥ. Καλτσίδης Χρήστος Καλτσίδης Χρήστος Μάρτιος 2009 Υπηρεσία Φιλοξενίας Ιστοσελίδων στο ΠΣΔ Η υπηρεσία φιλοξενίας σελίδων στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο έχει σκοπό την προβολή των δραστηριοτήτων των σχολικών μονάδων και του

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting Διαδικτυακό OLAP Σύστημα Λήψης Αποφάσεων και δημιουργίας έξυπνων προσαρμοστικών γραφημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο ΕΠΛ 012 Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο Βιβλιογραφία: Nell Dale & John Lewis, Computer Science Illuminated, 2 nd Edition, 2005 Θέματα Η ανάγκη για δίκτυα Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών

Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών Η πρόκληση & η πρακτική προσέγγιση Η Προστασία της Κρίσιµης Υποδοµής της Χώρας Αθήνα 14 Μαΐου 2003 Παναγιώτης Ηλιόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #13: Διαχείριση δικτύων

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #13: Διαχείριση δικτύων ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #13: Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras

Διαβάστε περισσότερα

Από το χαρτί στις ψηφιακές ευκολίες

Από το χαρτί στις ψηφιακές ευκολίες Από το χαρτί στις ψηφιακές ευκολίες Μετατροπή της παραδοσιακής λειτουργίας ενός Σ.Ε.Κ. 2 Σ.Ε.Κ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΩΠΙΟΥ) Μετατροπή της παραδοσιακής λειτουργίας ενός Σ.Ε.Κ. Τα Σχολικά Εργαστηριακά

Διαβάστε περισσότερα

Συστηµατική παρακολούθηση και καταγραφή όλων των φάσεων παραγωγής σε πραγµατικό χρόνο Το Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας ICHNOS της εταιρείας Data & Control Systems είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα το οποίο καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το PC-TEL. Επιγραμματικά θα μπορούσαμε να δώσουμε την αποτελεσματικότητα της χρήσης του συγκεκριμένου προγράμματος:

Τι είναι το PC-TEL. Επιγραμματικά θα μπορούσαμε να δώσουμε την αποτελεσματικότητα της χρήσης του συγκεκριμένου προγράμματος: Τι είναι το Η ntafyl Hellas ABEE δημιούργησε ένα νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα Διαχείρισης των κλήσεων τηλεφωνικού Κέντρου, με σκοπό να καλύψει το κενό της πληροφόρησης του κόστους, που προκύπτει απ την χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Παραµετροποίηση Εξυπηρετητή Πιστοποίησης Χρηστών (Radius Server)

Εγκατάσταση & Παραµετροποίηση Εξυπηρετητή Πιστοποίησης Χρηστών (Radius Server) Εγκατάσταση & Παραµετροποίηση Εξυπηρετητή Πιστοποίησης Χρηστών (Radius Server) Μάθηµα: Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων Φοιτητές: Μπάτσου Ελευθερία 573 Στεφανίδης Γιώργος 546 Υπ. Καθηγητής: Π. Σαρηγιαννίδης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5ο ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (TRACEROUTE)

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5ο ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (TRACEROUTE) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5ο ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (TRACEROUTE) Σκοπός του Εργαστηρίου: Στο εργαστήριο αυτό οι φοιτητές θα κατανοήσουν τη δοµή του ιαδικτύου. Θα πειραµατιστούν σχετικά και θα προσπαθήσουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ1ο Α.1 Να αναφέρετε ονομαστικά τα πέντε (5) υποσυστήματα με τα οποία υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ Γενικά Σύμφωνα με την απόφαση 353 (πρακτικό 32/2012) του Συμβουλίου του ΤΕΙ Σερρών, το Τ.Ε.Ι. Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γιάννης Σταµατίου Επιστηµονικός Σύµβουλος σε θέµατα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας στο Ε.Α.Ι.Τ.Υ., Επίκουρος ΚαθηγητήςΤµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Ωροµέτρηση - Άδειες/Απουσίες (Time & Attendance Absences/Leaves )

Ωροµέτρηση - Άδειες/Απουσίες (Time & Attendance Absences/Leaves ) Το Time MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρµογών HR MaSter, αποτελεί το λογισµικό ενός ολοκληρωµένου συστήµατος, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του Γραφείου Προσωπικού µίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

(6) : : 17 60 40 . .

(6) :      :     17 60 40 . . ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΘΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Θέµα: Ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες ιαδικτύωσης (Internetworking Concepts)

Έννοιες ιαδικτύωσης (Internetworking Concepts) Έννοιες ιαδικτύωσης (Internetworking Concepts) Η επικοινωνία εφαρµογών που τρέχουν σε ετερογενή συστήµατα τα οποία συνδέονται σε δίκτυα διαφορετικών τεχνολογιών Χρήστος Ηλιούδης, Πέτρος Λάµψας & Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ηυιοθέτησητης τεχνολογίαςκαι αρχιτεκτονικής TCP/IP δεν έρχεται σε σύγκρουσηµε το µοντέλο του OSI και αυτό γιατί και τα δυο συστήµατααναπτύχθηκαν συγχρόνως. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισµένες ουσιώδεις διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

7.8 Σύστημα Ονομάτων Περιοχών (Domain Name System, DNS) 7.8.1 Χώρος Ονομάτων του DNS

7.8 Σύστημα Ονομάτων Περιοχών (Domain Name System, DNS) 7.8.1 Χώρος Ονομάτων του DNS Κεφάλαιο 7 7.8 Σύστημα Ονομάτων Περιοχών (Domain Name System, DNS) 7.8.1 Χώρος Ονομάτων του DNS Σελ. 259-264 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-g.ggia.info/ Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και Ασφάλεια Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Διαχείριση και Ασφάλεια Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Διαχείριση και Ασφάλεια Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Διαχείριση Δικτύων Ανάγκη για Συστήματα Διαχείρισης ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ γεωγραφική επέκταση δικτύων ετερογένεια δικτύων πλήθος και πολυπλοκότητα εφαρμογών υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Πράξης με τίτλο

Περιγραφή Πράξης με τίτλο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Π382_22-04-2013 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ) Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ροµποτική; Ποιοι οι διδαχτικοί στόχοι; Πως θα υλοποιηθεί η όλη εργασία; Ποιο ροµπότ θα χρησιµοποιηθεί; Πως θα χρηµατοδοτηθεί;

Γιατί ροµποτική; Ποιοι οι διδαχτικοί στόχοι; Πως θα υλοποιηθεί η όλη εργασία; Ποιο ροµπότ θα χρησιµοποιηθεί; Πως θα χρηµατοδοτηθεί; Ερευνητική Εργασία Β Λυκείου «ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ» Βεζονιαράκης ηµήτρης καθηγητής ΠΕ19 4 ου ΓΕΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1 Μάθηµα ερευνητικής εργασίας «ροµποτική» Γιατί ροµποτική; Ποιοι οι διδαχτικοί στόχοι; Πως θα υλοποιηθεί η

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής ροή πολυµέσων

Συνεχής ροή πολυµέσων Συνεχής ροή πολυµέσων Εισαγωγή ικτυακά πρωτόκολλα Πολυµέσα και δίκτυα Συνεχής ροή Ροή από εξυπηρετητές ιστοσελίδων Ροή από εξυπηρετητές µέσων Πρωτόκολλο RTSP Πρωτόκολλο RTP οµή πακέτων RTP Πρωτόκολλο RTCP

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN).

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN). Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος 1. Τεχνικές Πολλαπλής Πρόσβασης Πρωτόκολλα LAN ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.ct.aegean.gr/people/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης ΔΙΚΤΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ, Β. ΚΟΤΡΩΝΗ, Σ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, Δ. ΚΑΤΣΑΝΟΣ, Ι. ΚΩΛΕΤΣΗΣ, Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΚΑΙ Ν. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Μάθηµα 6ο

ίκτυα - Internet Μάθηµα 6ο Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα ίκτυα - Internet Μάθηµα 6ο Τι είναι το ιαδίκτυο (Internet); 1. Πρώτη προσέγγιση («εσωτερικά»): Ποια είναι η οµή τουinternet; Υλικό (hardware),

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Kεφ. 16) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αυτόνοµα Συστήµατα Πρωτόκολλο Συνοριακών Πυλών OSPF ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ISA) Κίνηση ιαδικτύου Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης http:// e-learning.sch.gr Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής kmarg@uom.gr Κάργα Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΙ Σημειώσεις 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη Διαχείριση Δικτύων 1.1 Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια τα δίκτυα υπολογιστών και τα συστήματα κατανεμημένης επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ Όνοµα: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ηµεροµηνία γέννησης : 19/10/1966 Εθνικότητα: Ελληνική Εγγαµος: Ναι Τέκνα: 2 ιεύθυνση κατοικίας : Κόκλυζα Ηγουµενίτσας, Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές Δημοσίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές Δημοσίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές Δημοσίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στρατηγική για τις Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές του Δημοσίου Τι είναι οι Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές; Υφιστάμενη κατάσταση Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Μεταγωγής και Πρόσβαση στο ίκτυο Ενότητα Η

ίκτυα Μεταγωγής και Πρόσβαση στο ίκτυο Ενότητα Η Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ ίκτυα Μεταγωγής και Πρόσβαση στο ίκτυο Ενότητα Η ρ. Ε. Μάγκος Τι είναι το ιαδίκτυο (Internet); 1. Πρώτη προσέγγιση («εσωτερικά»): Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων

Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων Δημήτρης Ι. Χρόνης (Ο.Τ.Ε) Λάμπρος Ράπτης (Ε.Μ.Π) Περιεχόμενα Παροχή υπηρεσιών σε ετερογενή δίκτυα Αρχιτεκτονική διαχείρισης ετερογενών δικτύων Λειτουργικές απαιτήσεις Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας.

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας. Τι είναι το Data Center; Για την καλύτερη φιλοξενία (hosting ) των συνδρομητικών εφαρμογών και υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών της, η interworks επένδυσε στην δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Κουτουπές Γ. Καραντώνης, Α. Σωτηριάδης, Α. Κυρατζή, Κ. Βαλαδάκη, Ν. Θεοδουλίδης, Α. Σαββαίδης, Η. Τζιαβός, Π. Σαββαίδης, Ι.

Σταύρος Κουτουπές Γ. Καραντώνης, Α. Σωτηριάδης, Α. Κυρατζή, Κ. Βαλαδάκη, Ν. Θεοδουλίδης, Α. Σαββαίδης, Η. Τζιαβός, Π. Σαββαίδης, Ι. DESIGN, DEVELOPMENT AND APPLICATION OF AN INFORMATION SYSTEM TO ASSESS THE VULNERABILITY TO EARTHQUAKE HAZARD OF THE BUILT ENVIRONMENT OF THE PREFECTURE OF THESSALONIKI Σταύρος Κουτουπές Γ. Καραντώνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 372942 Πράξη «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κύριους Τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» Υποέργο Διάρκεια Διαβούλευσης Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) Όνοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένηκλήση διαδικασιών Τοπική κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Μεταβίβαση παραµέτρων Πρωτόκολλα επικοινωνίας Αντιγραφή µηνυµάτων Προδιαγραφές διαδικασιών RPC στο σύστηµα DCE Κατανεµηµένα

Διαβάστε περισσότερα

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες ΗΓεωπληροφορικήστα Τµήµατα Πληροφορικής Γιάννης Θεοδωρίδης Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιά Περιεχόµενα... Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής το Τµήµα Πληροφορικής του Παν/µίου Πειραιά... το

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ MODEM Το Κέντρο Λειτουργίας και ιαχείρισης ικτύου του Πανεπιστηµίου Αθηνών παρέχει τη δυνατότητα Dial-up σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius

Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius Ζευγίτης Θεόδωρος 1, Καλτσίδης Χρήστος 2, Μακράκη Καλλιόπη 3 tzevgit@gmail.com, ckaltsidis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικής Αριστείας & Καινοτοµίας

Τεχνολογικής Αριστείας & Καινοτοµίας 4ήµερο Τεχνολογικής Αριστείας & Καινοτοµίας Αυτοµατισµός: Από την εγκατάσταση ως το λογισµικό Βαφείδης Γιώργος gvafi@tee.gr gvafidis@panelco.gr Θέµατα Εισαγωγή -Πως έχει εξελιχθεί ο αυτοµατισµός Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

1. Μέρος Α: Σύνδεση με το Δημόσιο Δίκτυο Τηλεφωνίας

1. Μέρος Α: Σύνδεση με το Δημόσιο Δίκτυο Τηλεφωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Ε. Κουλιακιώτη Θεσσαλονίκη: 17-4-2015 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ INTERNET HOSTS

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ INTERNET HOSTS Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Α.Τ.Ε.Ι. Σερρών Σέρρες Μάρτιος 2006 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ INTERNET HOSTS Βροχίδης Ηλίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: Χουβαρδάς

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ FORUM (E-GROUP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

7.8 Σύστηµα ονοµάτων περιοχών (Domain Name System, DNS)

7.8 Σύστηµα ονοµάτων περιοχών (Domain Name System, DNS) 7.8 ύστηµα ονοµάτων περιοχών (Domain Name System, DNS) Ερωτήσεις 1. Γιατί χρησιµοποιούµε συµβολικά ονόµατα αντί για τις διευθύνσεις; 2. ε τι αναφέρονται το όνοµα και η διεύθυνση ενός υπολογιστή; Πώς και

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Εφαρµογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΙΙ Ηλεκτρονική Σχεδίαση».

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες ιαδικτύου

Τεχνολογίες ιαδικτύου Τεχνολογίες ιαδικτύου Εισαγωγή Αρχιτεκτονική, Πρωτόκολλα και Πρότυπα Βασικών Υπηρεσιών Ιστορικά Στοιχεία ARPANET Ο «παππούς» των δικτύων Αναπτύχθηκε από την DARPA στα τέλη του 60 Το 83 διασπάται σε MILNET

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_03.php

http://www.gunet.gr/09_03.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές χρήσεις του διαδικτύου στο Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό

Εκπαιδευτικές χρήσεις του διαδικτύου στο Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1069 Εκπαιδευτικές χρήσεις του διαδικτύου στο Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό Λ. Δράκος Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, drakos@sch.gr Περίληψη Ο Σχολικός Επαγγελματικός

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδεύοντας στο φωτεινό μονοπάτι της Έρευνας Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Διαγωνισμός Αξιοποίησης Προηγμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών ΕΔΕΤ

Ταξιδεύοντας στο φωτεινό μονοπάτι της Έρευνας Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Διαγωνισμός Αξιοποίησης Προηγμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών ΕΔΕΤ Διαγωνισμός Αξιοποίησης Προηγμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών ΕΔΕΤ Ανοιχτή Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων στο πλαίσιο της πράξης «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα»

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Υπηκοότητα ΜΠΕΛΟΥΛΗ ΑΓΑΘΗ agathabel@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ημερομηνία γέννησης 11/11/1985 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ Ημερομηνίες (από

Διαβάστε περισσότερα

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη ΣΦΑΙΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Αχιλλέας Καμέας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη 2 1 Mobile devices / tablets 3 Μικρές, φορητές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/2006 1

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/2006 1 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/2006 1 Προβλήµατα από κατολισθήσεις στις εθνικές οδούς αποκτούν µεγάλη σηµασία λόγω του περιορισµένου οδικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µέσω πλατφόρµας

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) σελ. 1

Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) σελ. 1 Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) Περιεχόµενα Εισαγωγή...2 Ελάχιστος εξοπλισµός...2 ΜΕΡΟΣ Α : ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΑ WINDOWS 98...3 1. ΕΛΕΓΧΟΣ MODEM...3 1.α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (Ε.Κ.) ECDL

ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (Ε.Κ.) ECDL 1. ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (Ε.Κ.) ECDL 1. Στοιχεία Εξεταστικού Κέντρου 1. 1 Επωνυµία Επιχείρησης : 1. 2 Εµπορικός Τίτλος Επιχείρησης : 1. 3 A.Φ. Μ : 1. 4.Ο.Υ. : 1. 5

Διαβάστε περισσότερα