Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 6. Οι Μήδοι και οι Πέρσες Στις αρχές της 2ης χιλιετίας π.χ., στο β ρειο τµήµα του οροπεδίου του Ιράν εγκαταστάθηκαν οι Μήδοι και στο ν τιο οι Πέρσες. Μέχρι τον 7ο αι. π.χ., αµφ τεροι ήταν εξαρτηµένοι απ τους λαο ς της Μεσοποταµίας. Πρώτοι στα τέλη του 7ου αι. π.χ. ί- δρυσαν ισχυρ κράτος οι Μήδοι στο οποίο είχαν ενσωµατώσει τους Πέρσες. Ωστ σο, απ τα µέσα του 6ου αι. π.χ. οι Πέρσες επαναστάτησαν και ίδρυσαν δικ τους κράτος καταλ οντας την εξουσία των Μήδων. Υπ την ηγεσία του Κ ρου Β της δυναστείας των Αχαιµενιδών, αρχίζει ουσιαστικά η ιστορία της περσικής αυτοκρατορίας. Με το αρείο Α η αυτοκρατορία οργανώθηκε και διαιρέθηκε διοικητικά σε σατραπείες. Αν και το σ στηµα διακυβέρνησης του απέραντου περσικο κράτους ήταν η απ λυτη µοναρχία, εντο τοις η περσική διοίκηση υπήρξε ελαστική απέναντι στους κατακτηµένους λαο ς. Ο πολιτισµ ς των Περσών δανείστηκε σε,τι αφορά τη γραφή α λλά και τις τέχνες πολλά στοιχεία απ τους κατακτηµένους λαο ς κυρίως της Με σοποταµίας. Οι Πέρσες στην προσπάθειά τους να επεκτείνουν την εξουσία τους δυτικά του Αιγαίου ήρθαν σε σ γκρουση µε τους Έλληνες. Το κράτος τους καταλ θηκε το 331 π.χ. απ το Μ. Αλέξανδρο. 6.1 Η χώρα Στις αρχές της 2ης χιλιετίας π.χ. οι Μήδοι και οι Πέρσες εγκαταστάθηκαν στις δυτικές παρυφές του οροπεδίου του Ιράν. Πρ κειται για µεγάλη περιοχή Το Περσικ κράτος 47

2 1. Συνήθειες των Περσών Απ λους τους ανθρώπους οι Πέρσες είναι εκείνοι που υιοθετο ν πιο ε κολα ξένες συνήθειες. Θεώρησαν τι η ενδυµασία των Μήδων ήταν καλ τερη απ τη δική τους και την υιοθέτησαν. Για τον π λεµο πήραν το θώρακα των Αιγυπτίων. ταν µαθαίνουν για διάφορους τρ πους α- πολα σεως τους εφαρµ ζουν... Ο καθένας έχει πολλές γυναίκες και ακ µη περισσ τερες παλλακίδες. Η µεγαλ τερη ανδρική αρετή, µετά την ανδρεία στη µάχη, είναι να έχει κανείς πολλά παιδιά. Κάθε χρ νο ο βασιλιάς στέλνει δώρο σε κείνον που έχει τα περισσ τερα θεωρο ν τι ο µεγάλος αριθ- µ ς σηµαίνει µεγάλη δ ναµη. Φροντίζουν τα παιδιά τους απ τα πέντε έως τα είκοσι χρ νια και τους µαθαίνουν τρία µ νο πράγ- µατα: ιππασία, τοξοβολία και φιλαλήθεια. Προτο γίνει πέντε χρονών δεν δείχνουν το παιδί στον πατέρα του, αλλά µένει µε τις γυναίκες. Και αυτ γίνεται για να µη νιώσει ο πατέρας καµιά λ πη αν το παιδί πεθάνει µωρ. Ηρ δοτος, Α, µετ. Αγγ. Βλάχου. Ανάγλυφη απεικ νιση του αρείου Α πάνω στο θρ νο του. Παράσταση απ τα ανάκτορα της Περσέπολης. που εκτείνεται ν τια της Κασπίας θάλασσας, α- νατολικά της Μεσοποταµίας και β ρεια του Περσικο κ λπου. Οι ανατολικές παρυφές του οροπεδίου του Ιράν φτάνουν µέχρι τον Ινδ ποταµ. Η χώρα είχε ε φορες εκτάσεις για καλλιέργεια και λιβάδια για τη βοσκή των αλ γων. Στο β ρειο τµήµα του οροπεδίου εγκαταστάθηκαν οι Μήδοι και στο ν τιο οι Πέρσες. 6.2 Οικονοµική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση Η οικονοµία. Η κ ρια ασχολία των Μήδων και των Περσών πριν απ την έξοδ τους απ το οροπέδιο του Ιράν ήταν η καλλιέργεια της γης και η κτηνοτροφία, που αποτελο σαν και τη βάση της οικονοµίας τους. Απ τα µέσα του 6ου αι. π.χ. και µετά, η οικονοµία της αυτοκρατορίας τους βασιζ ταν στην είσπραξη των φ ρων απ τις κατακτηµένες περιοχές. Η κοινωνία. Ο Μεγάλος Βασιλιάς, πως ον - µαζαν οι Έλληνες το βασιλιά των Περσών, ήταν αγαπητ ς στο λα του, δε λατρευ ταν µως ως θε ς. Ήταν ο εκλεκτ ς του θεο στη γη και παράλληλα ο «βασιλιάς του λαο». Στην κοινωνική ιεραρχία οι Πέρσες και οι Μήδοι κατείχαν προνοµιακή θέση έναντι των κατακτηµένων υπηκ ων και αποτελο σαν τον πυρήνα του αυτοκρατορικο στρατο 1. Οι υπ λοιποι υπήκοοι, δηλαδή οι κάτοικοι των κατακτηµένων περιοχών, αντιµετωπίζονταν µε ανεκτικ τητα, εφ σον πλήρωναν τους φ ρους και προσέφεραν τα δώρα που ζητο σε ο βασιλιάς. Η πολιτική οργάνωση. Η οργάνωση της περσικής αυτοκρατορίας οφείλεται στο αρείο Α. Το σ στηµα διακυβέρνησης ήταν η απ λυτη µοναρχία. Η θέληση του βασιλιά αποτελο σε ν µο για τους υπηκ ους του. Ένα αυτοκρατορικ συµβο λιο απ ανώτατους αξιωµατο χους, που τους ριζε ο ίδιος ο βασιλιάς, λειτουργο σε ως συµβουλευτικ ργανο. Η απέραντη αυτοκρατορία, που ανατολικά την ριζε ο Ινδ ς ποταµ ς 48

3 και δυτικά το Αιγαίο και η Λιβυκή έρηµος στη β ρειο Αφρική, περιελάµβανε εκτ ς απ τους Μήδους και τους Πέρσες µεγάλο αριθµ λαών µε διαφορετικο ς πολιτισµο ς. Η επιβολή και η διατήρηση της εξουσίας σε µια πανσπερµία λαών προϋπέθετε κατάλληλη οργάνωση. Για το λ γο αυτ η αυτοκρατορία διαιρέθηκε σε είκοσι επαρχίες, τις σατραπείες. Τη διοίκηση κάθε σατραπείας ασκο σε ένας ευγενής Πέρσης ή τοπικ ς ηγε- µ νας, διορισµένος απ το Μεγάλο Βασιλιά. Αυτ ς είχε και τη στρατιωτική εξουσία, εφ σον ή- ταν υπε θυνος και για την άµυνα της σατραπείας. Είχε την υποχρέωση να συγκεντρώνει και να στέλνει τον καθορισµένο φ ρο, αλλά και να προ- µηθε ει µε στρατ ή στ λο το Μεγάλο Βασιλιά, σε περίπτωση που το ζητο σε. Απ τη φορολογία ήταν απαλλαγµένοι οι Πέρσες. Ο φ ρος κάθε σατραπείας οριζ ταν σε αγαθά και σε χρήµα 2. Ο αρείος Α χρησιµοποίησε το ν µισµα στις συναλλαγές της αυτοκρατορίας, υιοθετώντας την εφε ρεση των Λυδών. Έκοψε ν µισµα, το χρυσ δαρεικ, και διαµ ρφωσε ένα µικτ οικονοµικ σ στηµα, βασισµένο αφεν ς στην ανταλλαγή αγαθών και αφετέρου στο ν µισµα. Για την επίβλεψη της διοίκησης και τον έλεγχο των σατραπειών υπήρχαν διοικητικοί υπάλληλοι, «τα µάτια και τα αφτιά του βασιλιά», επιφορτισµένοι µε την υποχρέωση να περιοδε ουν τις σατραπείες και να ενηµερώνουν το βασιλιά για την επικρατο σα κατάσταση. Για να διευκολυνθο ν οι µετακινήσεις των ανθρώπων, των αγαθών αλλά ιδιαίτερα του στρατο και των βασιλικών ταχυδρ µων, κατασκευάστηκαν δρ µοι και σταθµοί που άλλαζαν άλογα και διανυκτέρευε το βασιλικ προσωπικ. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελο σε η βασιλική οδ ς που ένωνε τη νέα πρωτε ουσα της αυτοκρατορίας, τα Σο σα, µε τις Σάρδεις στη Μ. Α- σία. Η περσική αυτοκρατορία, αν και διέθετε την καλ τερη οργάνωση απ τα υπ λοιπα µεγάλα Περσικ ν µισµα, ο δαρεικ ς, που φέρει στη µια πλευρά την εικ να Πέρση τοξ τη. (Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη) 2. Η διοίκηση του αρείου Μετά απ αυτά ρισε είκοσι επαρχίες που τις ονοµάζουν σατραπείες. ρισε τους σατράπες καθώς και το φ ρο που έπρεπε να πληρώνει κάθε έ- θνος, περιλαµβάνοντας και τους γειτονικο ς λαο ς ή, παραβλέποντας τη γειτνίαση, ριζε να περιληφθο ν στην ίδια οµάδα λαοί που δεν γειτ νευαν µεταξ τους. ρισε τις επαρχίες και το φ ρο µε τον εξής τρ πο. Για σους λαο ς θα πλήρωναν το φ ρο σε ασήµι, µέτρο θα ήταν το βαβυλωνιακ τάλαντο. Για σους θα πλήρωναν σε χρυσάφι, µέτρο θα ήταν το ευβοϊκ τάλαντο. Το βαβυλωνιακ τάλαντο αξίζει εβδοµήντα µνες ευβοϊκές. Τον καιρ του Κ ρου και, αργ τερα, του Καµβ ση δεν υπήρχε φορολογικ σ στηµα, αλλά οι λαοί πρ σφεραν δώρα στο βασιλιά. Το φορολογικ αυτ σ στη- µα και άλλα παραπλήσια µέτρα έκαναν τους Πέρσες να πο νε τι ο αρείος ήταν έµπορος, ο Καµβ σης τ ραννος και ο Κ ρος πατέρας. Ο αρείος επειδή αξιοποιο σε κάθε πράγ- µα, ο Καµβ σης επειδή ήταν σκληρ ς και ο Κ ρος επειδή ήταν µαλακ ς και τους είχε κάνει πολλά καλά. Ηρ δοτος, Γ, 89 µετ. Αγγ. Βλάχου. 49

4 κράτη της αρχαι τητας, εµφάνιζε και πολλά τρωτά σηµεία. Η πολυεθνική κοινωνία που τη συγκροτο σε δεν είχε στοιχεία συνοχής. Το πλήθος των υπηκ ων, µε εξαίρεση τους Μήδους και τους Πέρσες, δεν είχε κανένα δεσµ µε την εξουσία. Ο στρατ ς και ο στ λος προερχ ταν απ διαφορετικά έθνη που είχαν χάσει την ελευθερία τους γι αυτ και η αγωνιστικ τητά τους ήταν περιορισµένη στους πολέµους. Εκτ ς των άλλων είχαν διαφορετική αγωγή και συνήθειες. Η µεγάλη έ- κταση διευκ λυνε τις επαναστάσεις σατραπών σε αποµακρυσµένες περιοχές ή ακ µα και τις µεταξ τους συγκρο σεις. Η πολυεθνική σ νθεση της αυτοκρατορίας συνετέλεσε ακριβώς στην ανεκτική αντιµετώπιση των υπηκ ων απ την πλευρά του κράτους. Η πολιτική αυτή εφαρµ στηκε για πρώτη φορά σε αυτοκρατορία του αρχαίου κ σµου. 6.3 Η ιστορία Απ την εποχή της εγκατάστασης των Μήδων και των Περσών στο οροπέδιο του Ιράν µέχρι και τα τέλη του 9ου αι. π.χ. δεν έχουµε ιδιαίτερες πληροφορίες για την ιστορική τους πορεία. Στην αρχή θα πρέπει να ήταν εξαρτηµένοι απ τους λαο ς της Μεσοποταµίας. Στους Ασσ ριους ή- Τµήµα απ τη λεγ µενη «ζωφ ρο* ταν υποτελείς µέχρι τον 7ο αι. π.χ. των τοξοτών» που διακοσµο σε τα Πρώτοι οι Μήδοι δηµιο ργησαν κράτος, α- ανάκτορα στα Σο σα τον 5ο αι. π.χ. φο συµµάχησαν µε τους Βαβυλώνιους και κατέλαβαν τη Νινευί (612 π.χ.), δίνοντας τέλος στην (Παρίσι, Μουσείο Λο βρου) κυριαρχία των Ασσυρίων. Το κράτος των Μήδων, στο οποίο είχαν ενσωµατωθεί οι Πέρσες, ε- πεκτάθηκε δυτικά µέχρι τον Άλυ ποταµ στη Μ. Ασία. Στα µέσα του 6ου αι. π.χ. οι Πέρσες επαναστάτησαν µε αρχηγ τον Κ ρο Β και κατέλαβαν τα Ε- κβάτανα, την πρωτε ουσα των Μήδων. Έτσι µε τον Κ ρο Β, άρχισε η ιστορία της περσικής αυτοκρατορίας. Ο Κ ρος στην αρχή διε ρυνε τα ρια του κράτους προς τα δυτικά. Πολέµησε και υπέταξε το κράτος των Λυδών και µαζί µε αυτ τις ελληνικές π λεις της Μ. Ασίας. Στη συνέχεια κατέλαβε το Βαβυλωνιακ κράτος (538 π.χ.) και τη Συρία µέχρι τα αιγυπτιακά σ νορα. Οι κατακτήσεις του συνεχίστηκαν στις περιοχές του ανατολ ικο Ιράν ως τα ινδικά σ νορα, που και σκοτώθηκε πολεµώντας. Ο γιος του, Καµβ σης, συ- 50

5 νέχισε την κατακτητική του πολιτική. Ενσωµάτωσε στην περσική αυτοκρατορία την Αίγυπτο και τη Λιβ η στη Β ρειο Αφρική. Μετά το θάνατο του Καµβ ση στο θρ νο ανέβηκε ο αρείος Α, που καταγ ταν απ συγγενή κλάδο της δυναστείας των Αχαιµενιδών. Αυτ ς θέλησε να επεκτείνει τις κατακτήσεις των Περσών στην Ευρώπη. Η επεκτατική πολιτική του αρείου Α και των διαδ χων του οδήγησε στους ελληνοπερσικο ς πολέµους ( π.χ.) και στις συνεχείς διενέξεις που διατηρήθηκαν µέχρι την κατάκτηση της αυτοκρατορίας απ το Μ. Α- λέξανδρο (331 π.χ.). Τµήµα του ανακτ ρου της Περσέπολης 6.4 Ο πολιτισµ ς Η θρησκεία. Το κυρι τερο στοιχείο που προσδι ρισε το χαρακτήρα του περσικο πολιτισµο ήταν η θρησκεία. ιαµορφωτής της ήταν ένα ιστορικ πρ σωπο, ο Ζαρατο στρα ή Ζωροάστρης (ζωροαστρισµ ς). Το περιεχ µεν της είχε ηθική βάση. Πρ βαλλε την ιδέα τι ο κ σµος κυριαρχείται απ τη δια- µάχη ανάµεσα στο καλ και το κακ και την επικράτηση π τε του εν ς και π τε του άλλου. Υποχρέωση του ανθρώπου είναι να συµβάλλει στην επικράτηση του καλο γι αυτ θα πρέπει να καταπολεµήσει το ψε δος κ αι να είναι αγν ς. Ο τρ πος της λατρείας ήταν απλ ς και δεν περιελάµβανε ναο ς και είδωλα. Οι Πέρσες λάτρευαν το θε του Καλο και του φωτ ς σε βω- µο ς πάνω στις κορυφές των βουνών, που οι ιερείς τους άναβαν φωτιές. Φαίνεται πως έχουµε να κάνουµε µε µια µορφή πυρολατρίας. Η θρησκεία τους, πάντως, διακρίνεται απ τις θρησκείες των άλλων ανατολικών λαών, γιατί είχε ηθικ περιεχ µενο. Η γραφή. Οι Πέρσες υιοθέτησαν τη σφηνοειδή γραφή απ τους Ασσ ριους αλλά την απλοποίησαν µειώνοντας κατά πολ τον αριθµ των συµβ λων της. Τα κείµενά τους ήταν κυρίως διατάγ- µατα του Μεγάλου Βασιλιά που είχαν µεταφραστεί στις γλώσσες των λαών της αυτοκρατορίας για να είναι κατανοητά σε λους τους υπηκ ους. Οι τέχνες. Οι Πέρσες πριν απ την εποχή του Κ ρου ήταν γεωργοί ή νοµάδες βοσκοί. εν είχαν δηµιουργήσει εθνική τέχνη, εµπνευσµένη α- Κιον κρανο µε τη µορφή τα ρου απ το ανάκτορο της Περσέπολης (5ος αι. π.χ.) 51

6 π τις παραδ σεις τους. Η τέχνη που διαµ ρφωσαν σταδιακά εξυπηρέτησε τις ανάγκες των ανακτ ρων, γι αυτ διέθετε στοιχεία βαβυλωνιακά, ασσυριακά, αιγυπτιακά αλλά και χεττιτικά. εν έλειπαν βέβαια και τα στοιχεία τα εµπνευσµένα απ την περσική θρησκεία. Τα µεγάλα ανακτορικά κέντρα, - πως τα Σο σα και η Περσέπολη, µέσα απ τα ερείπιά τους δίνουν την εικ να του πλο του και του µεγαλείου. ιαρθρώνονταν σε διαφορετικά επίπεδα, που επικοινωνο σαν µεταξ τους µε σκάλες µεγάλες και επιβ λητικές.π λες οδηγο σαν σε αυτά, διακοσµηµένες µε φτερωτο ς τα ρους που είχαν ανθρώπινο κεφάλι. Οι τοίχοι των ανακτ ρων είχαν επένδυση µε επισµαλτωµένα το βλα και παρουσίαζαν πολεµιστές, ζώα και µορφές φανταστικές. Η αρχιτεκτονική και η διακ σµηση των περσικών ανακτ ρων είχε µνη µειακ * χαρακτήρα. ÛÎ ÛÂÈ - Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ 1. ιαβάστε τι µας παραδίδει ο Ηρ δοτος για τη διοίκηση του αρείου Α στο παράθεµα 2. Πώς θα µπορο σατε να αξιοποιήσετε τις πληροφορίες αυτές για να ερµηνε σετε τη στάση των Περσών απέναντι στους κατακτηµένους λαο ς; 2. Να εξηγήσετε σε τι διαφέρει η θρησκεία των Περσών απ τις θρησκείες τω ν άλλων λαών της Εγγ ς Ανατολής, συµπεριλαµβανοµένων και των Εβραίων. 3. Να παρατηρήσετε µε προσοχή τις εικ νες της εν τητας που απεικονίζουν χα ρακτηριστικά στοιχεία της περσικής τέχνης. Ποια είναι τα στοιχεία αυτά σον αφορά τα θέµατα και τον τρ πο απ δοσής τους; 52

20 2. Η Αίγυπτος Στην Αίγυπτο, πως και στη Μεσοποταµία, καθοριστικ ς παράγοντας για την οργάνωση της ζωής και την εξέλιξη του πολιτισµο ήταν η άρδε υση µεγάλων εκτάσεων γης απ έναν ποταµ, το Νείλο. Ανάλογες

Διαβάστε περισσότερα

R. Treuil, P. Darcque, J.-Cl. Poursat,

R. Treuil, P. Darcque, J.-Cl. Poursat, γικά δεδοµένα προβάλλουν µια διαφορετική εικ να. ιακ πτεται απ τοµα η πολιτιστική συνέχεια και δεν παρατηρείται καµία ουσιαστική εξέλιξη στον τρ πο οργάνωσης. Η κατάσταση αυτή, σ µφωνα µε την παραδοσιακή

Διαβάστε περισσότερα

1281a 1-4.... 10-16 1278b 9-12.

1281a 1-4.... 10-16 1278b 9-12. 5. Η προέλευση της π λης-κράτους και οι λ γοι παρξής της Είναι φανερ λοιπ ν τι η π λη δεν είναι η εγκατάσταση των ανθρώπων σε µια περιοχή και το τι δεν α- δικο νται µεταξ τους και τι έχουν σχέσεις συναλλαγής.

Διαβάστε περισσότερα

2. Η επïøü τïυ Ιïυστινιανïà (6ïς αι. µ.ì.) ΘευδÛριøï απïκατàσταση της ρωµαϊκüς ïικïυµûνης Ãστρïγïτθικïà âασýλειïυ της ΙταλÝας ρüγα (rex)

2. Η επïøü τïυ Ιïυστινιανïà (6ïς αι. µ.ì.) ΘευδÛριøï απïκατàσταση της ρωµαϊκüς ïικïυµûνης Ãστρïγïτθικïà âασýλειïυ της ΙταλÝας ρüγα (rex) 2. Η εποχή του Ιουστινιανο (6ος αι. µ.χ.) Ο Ιουστινιαν ς σφράγισε µε το έργο του τον 6ο αιώνα. ιαδέχθηκε στο θρ νο το θείο του Ιουστίνο, τον οποίο είχε βοηθήσει στη διακυβέρνηση του κράτους ως σ µβουλος,

Διαβάστε περισσότερα

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï ÛÎ ÛÂÈ - Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ V. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ Ψηφιδωτ απ την Ποµπηία (1ος αι. π.χ.). Είναι έργο Έλληνα καλλιτέχνη και παρουσιάζει σκηνή απ κωµωδία. Απηχεί τις επιλογές και τις αντιλήψεις της «νε πλουτης»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Αντώνης Αναστασ πουλος ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ Εισαγωγή 1 ΟΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ ξεκίνησαν ως µια µικρή περιφερειακή ηγεµονία

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρχαϊκή Εποχή Οι αιώνες των μεταρρυθμίσεων 700--480 π.χ.

Η Αρχαϊκή Εποχή Οι αιώνες των μεταρρυθμίσεων 700--480 π.χ. Η αρxαϊκη εποxη -- Οι αιωνεσ των μεταρρυθμισεων Κεφάλαιο 4 Η Αρχαϊκή Εποχή Οι αιώνες των μεταρρυθμίσεων Για την Αρχαϊκή Εποχή, όπως και για τις άλλες περιόδους που εξετάσαμε ως τώρα, σημαντική πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

δυνατïàς 3. Τα γρ൵ατα και ïι τûøνες 3. ΝïµïθετικÞ µûτρï τïυ Ιïυστινια- νïà αντιµετωπýúει τï πρþâληµα τïυ εκæεïυδαρøισµïà της αυτïκρατïρýας

δυνατïàς 3. Τα γρ൵ατα και ïι τûøνες 3. ΝïµïθετικÞ µûτρï τïυ Ιïυστινια- νïà αντιµετωπýúει τï πρþâληµα τïυ εκæεïυδαρøισµïà της αυτïκρατïρýας 3. Τα γράµµατα και οι τέχνες Στη διάρκεια της στερης αρχαι τητας (4ος-6ος αι. µ.χ.) τρεις παράγοντες ρω- µαϊκή κρατική παράδοση, ελληνική παιδεία, χριστιανική πίστη είναι φανερ τι διαµ ρφωσαν βαθµιαία

Διαβάστε περισσότερα

Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση 3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση Στη Γ θεµατική εν τητα δίνεται η ευκαιρία στους µαθητές να γνωρίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θεµατική αυτή χωρίζεται σε δ ο εν τητες µε τα ακ λουθα κεφάλαια:

Διαβάστε περισσότερα

Από το λίθο στα μέταλλα Η Εποxή του Χαλκού 3000--1100 π.χ.

Από το λίθο στα μέταλλα Η Εποxή του Χαλκού 3000--1100 π.χ. απο το λιθο στα μεταλλα -- η εποχη του χαλκου Κεφάλαιο 2 Από το λίθο στα μέταλλα Η Εποxή του Χαλκού 3000--1100 π.χ. Την Εποχή του Χαλκού η πιο σημαντική πρώτη ύλη ήταν ο χαλκός. Σιγά σιγά ο χαλκός πήρε

Διαβάστε περισσότερα

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια Eχουµε, λοιπ ν, φτάσει στο τέλος αυτής της µελέτης σχετικά µε τη φ ση, την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε διαµέσου του ίδιου του ατ µου και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ. Ιστορία και Θρύλος

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ. Ιστορία και Θρύλος 1 2010 ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βασ. Σοφίας 11 106 71 Αθήνα τηλ.: 210-36.92.272, fax: 210-36.92.180 e-mail: foundation@parliament.gr http://foundation.parliament.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρώμη και ο ελληνικός κόσμος 146 π.χ. -- 330 μ.χ.

Η Ρώμη και ο ελληνικός κόσμος 146 π.χ. -- 330 μ.χ. Η Ρωμη και ο Ελληνικοσ Κοσμοσ Κεφάλαιο 7 Η Ρώμη και ο ελληνικός κόσμος Για τετρακόσια χρόνια (από τον 1ο αιώνα π.χ. έως τον 3ο αιώνα μ.χ.), η ιστορία της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, από το Γιβραλτάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠAPOYΣIAZONTAΣ KAI ANAΛYONTAΣ THN ENNOIA «AΓΩΓH» NOMIZΩ

ΠAPOYΣIAZONTAΣ KAI ANAΛYONTAΣ THN ENNOIA «AΓΩΓH» NOMIZΩ ΚΕΦΆΛΑΙΟ EKTO ΣKOΠOI THΣ AΓΩΓHΣ 6.1. H προβληµατική ΠAPOYΣIAZONTAΣ KAI ANAΛYONTAΣ THN ENNOIA «AΓΩΓH» NOMIZΩ τι δηλώθηκε καθαρά τι πρ κειται για ενέργεια προς κάποιο σκοπ, έχει ένα πρ γραµµα που προσπαθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ελληνιστικός κόσμος 323--146 π.χ. Η επέκταση «προς Ανατολάς»

Ο ελληνιστικός κόσμος 323--146 π.χ. Η επέκταση «προς Ανατολάς» Ο Eλληνιστικοσ Κοσμοσ -- Η Επεκταση «προσ Ανατολασ» Κεφάλαιο 6 Ο ελληνιστικός κόσμος 323--146 π.χ. Η επέκταση «προς Ανατολάς» Εξελληνίστηκε Γι αυτή την περίοδο χρησιμοποιούμε τον όρο «ελληνιστικός», που

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνία, Κοινωνική Αλλαγή και Επανάσταση

Κοινωνία, Κοινωνική Αλλαγή και Επανάσταση Κοινωνία, Κοινωνική Αλλαγή και Επανάσταση Εισαγωγή 2.1 Μεταβολές στην ανθρώπινη κοινωνία 2.2 Η µεταβολή στη σ γχρονη περίοδο 4 [ 49 ] ÈÛ ÁˆÁ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΩΡΑ ΕΥδιάκριτες

Διαβάστε περισσότερα

Το Άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα

Το Άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το Άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα Η θεµατική χωρίζεται σε δ ο εν τητες, οι οποίες παρατίθενται στη συνέχεια: Εν τητα α : Κεφάλαιο 1: Παγκ σµια Προβλήµατα Κεφάλαιο 2: Ο ρ λος των ιεθνών

Διαβάστε περισσότερα

δεν υπήρξε ολ τελα άγνωστο στους ερευνητές. Η τακτική αναφορά του

δεν υπήρξε ολ τελα άγνωστο στους ερευνητές. Η τακτική αναφορά του Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟ ΧΟΥΜΝΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ Το Χουµνικ, χωρι της Βισαλτίας, 10 χλµ. νοτιοανατολικά της Νιγρίτας, δεν υπήρξε ολ τελα άγνωστο στους ερευνητές. Η τακτική αναφορά του σε έγγραφα µονών του

Διαβάστε περισσότερα

ΠANOPAMA THΣ XPIΣTIANIKHΣ

ΠANOPAMA THΣ XPIΣTIANIKHΣ 9 ΠAPOYΣIAΣ ΠANOPAMA THΣ XPIΣTIANIKHΣ ΣTON KOΣMO (ΠOΛITIΣMOΣ) Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να κατανοήσετε τη δυναµική του Χριστιανισµο σε λες τις εκφάνσεις της ζωής και να γνωρίσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

ÂıÓÈÎ Ù ÙfiÙËÙ ˆ ÎÔÈÓˆÓÈÎ Ù ÙfiÙËÙ Aπ κοινωνιολογικής άποψης, η εθνική ταυτ τητα είναι η ταυτ τητα που

ÂıÓÈÎ Ù ÙfiÙËÙ ˆ ÎÔÈÓˆÓÈÎ Ù ÙfiÙËÙ Aπ κοινωνιολογικής άποψης, η εθνική ταυτ τητα είναι η ταυτ τητα που KEΦAΛAIO 3 π À O Hεθνική ταυτ τητα συνιστά µια κοινωνική και πολιτική ταυτ τητα. Αυτ ς ο διπλ ς της προσδιορισµ ς, αλλά και το γεγον ς τι παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερ τητες και ως κοινωνική και ως πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

TO ƒo ø O ΔOÀ μo OY Oπ ΔH, ΔOÀ Ãøƒπ OY, Àƒπ ƒã I ΔO O E ΔO

TO ƒo ø O ΔOÀ μo OY Oπ ΔH, ΔOÀ Ãøƒπ OY, Àƒπ ƒã I ΔO O E ΔO ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔEYTEPO ÂÔÁÔÓ ÂÔÁÔÓ Â TO ƒo ø O ΔOÀ μo OY Oπ ΔH, ΔOÀ Ãøƒπ OY, Àƒπ ƒã I ΔO O E ΔO στην παράδοση του ησι δειου corpus, ώστε το Έργα και Hμέραι, χι η Θεογονία, θεωρο νται το θεμελιακ έργο του Hσι

Διαβάστε περισσότερα

2. Η Τελευταία Θεωρία του Βέµπερ για τον Καπιταλισµ. Μια Συστηµατοποίηση *

2. Η Τελευταία Θεωρία του Βέµπερ για τον Καπιταλισµ. Μια Συστηµατοποίηση * 2. Η Τελευταία Θεωρία του Βέµπερ για τον Καπιταλισµ. Μια Συστηµατοποίηση * ƒa ø O π ΟΜαξ Βέµπερ (Max Weber) είχε πολλά πνευµατικά ενδιαφέροντα και η διευκρίνιση του κεντρικο θέµατος του έργου του έχει

Διαβάστε περισσότερα

Η Οθωμανική Aυτοκρατορία και οι υπήκοοί της (μέσα 15ου -- τέλη 16ου αιώνα)

Η Οθωμανική Aυτοκρατορία και οι υπήκοοί της (μέσα 15ου -- τέλη 16ου αιώνα) Κεφάλαιο 8 Η Οθωμανική Aυτοκρατορία και οι υπήκοοί της () Από τα μέσα του 15ου μέχρι τα τέλη του 16ου αιώνα η Οθωμανική Αυτοκρατορία ακμάζει: το κράτος εξαπλώνεται, η κεντρική εξουσία είναι ισχυρή, η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παραδεισένιος Κόσμος του Ισλαμικού Πολιτισμού

Ο Παραδεισένιος Κόσμος του Ισλαμικού Πολιτισμού Ο Παραδεισένιος Κόσμος του Ισλαμικού Πολιτισμού Εκπαιδευτικό υλικό προετοιμασίας Κείμενα και βιβλιογραφία Φωτεινή Γραμματικού Μουσείο Μπενάκη-Εκπαιδευτικά Προγράμματα Αθήνα 2004 1. Τι είναι το ισλάμ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Δήμητρα Καλα ρουζιώτου

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Δήμητρα Καλα ρουζιώτου ΠΡΟΛΟΓΟΣ H Aντιγ νη του Σοφοκλή αποτελεί αναμφί ολα ένα απ τα σπουδαι τερα έργα της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας, που εξακολουθεί ακ μα και σήμερα να συγκινεί αναγνώστες και θεατές με τη δ ναμη των

Διαβάστε περισσότερα

H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH THΣ ΠAΓKOΣMIOΠOIHΣHΣ

H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH THΣ ΠAΓKOΣMIOΠOIHΣHΣ παρξη των άλλων διαφορετικών οντοτήτων. Αυτή είναι βασική προϋπ θεση της γενικ τερης καταν ησης που επιδιώκεται, καθώς αυτές οι τοπικές/εθνικές οντ τητες προσφέρουν καταφ γιο και ταυτ τητα στα άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Το Μουσείο του Βόλου γιορτάζει τα 100χρονά του

Το Μουσείο του Βόλου γιορτάζει τα 100χρονά του Το Μουσείο του Βόλου γιορτάζει τα 100χρονά του του Βαγγέλη Ζαχαρόπουλου Τ ο αφιέρωμα του δεύτερου και τελευταίου τεύχους της Μαγνησίας για το 2009 δε θα μπορούσε παρά να είναι στο Αρχαιολογικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

"Ό τ πος είναι ελε θερος. Η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικ μέτρο απαγορε ονται" Καθημερινή ενημέρωση στο www.evrytanika.gr

Ό τ πος είναι ελε θερος. Η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικ μέτρο απαγορε ονται Καθημερινή ενημέρωση στο www.evrytanika.gr 1 o ΒΡΑ ΒΕΙΟ ΚΑ ΛΥ ΤΕ ΡΗΣ Ε Β Ο ΜΑ Ι ΑΙ ΑΣ Ε ΦΗ ΜΕ ΡΙ ΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛ ΛΑ Α Ευρυτανικά ΝΕΑ "Ό τ πος είναι ελε θερος. Η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικ μέτρο απαγορε ονται" Άρ θρο 14, Παρ. 2 του Συ ντάγ μα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση σχετικά µε την κατάσταση του προβλήµατος των ναρκωτικών. στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσια έκθεση σχετικά µε την κατάσταση του προβλήµατος των ναρκωτικών. στην Ευρωπαϊκή Ένωση ISSN 1609-610X 2001 Ετήσια έκθεση σχετικά µε την κατάσταση του προβλήµατος των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ε.Κ.Π.Ν.Τ. EL Νοµικ σηµείωµα Η παρο σα δηµοσίευση αποτελεί ιδιοκτησία του Ευρωπαϊκο Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ À Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα