Πληροφορική και Ειδική αγωγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πληροφορική και Ειδική αγωγή"

Transcript

1 1 Πληροφορική και Ειδική αγωγή Αξιολόγηση εκπαι δευτικού λογισμικού πολυμέσων - υπερμέσων. του Θώδη Κων/νου Μ ε το ν ό ρ ο Τε χ ν ο λο γ ί ε ς τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς ( Τ Π ) ή Τε - χ ν ο λο γ ί ε ς τ η ς Ψ η φ ι α κ ή ς Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς ε ν ν ο ο ύ μ ε τ ι ς λύ σ ε ι ς κ α ι τ ι ς ε φ α ρ μ ο γ έ ς π ο υ α ν α π τ ύ σ σ ο ν τα ι σ τ ι ς δ ι ά φ ο ρ ε ς ο ι κο - ν ο μ ι κ έ ς κ α ι κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς μ ε τ η σ ύ γ κ λ ι σ η τω ν τ ε χ ν ο λο γ ι ώ ν τ η ς π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς, τω ν τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν κ α ι τω ν π ο λυ μ έ σ ω ν ( σ τα τ ι κ ή κ α ι κ ι ν ο ύ μ ε ν η ε ι κ ό ν α ). Ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α ο ό ρ ο ς Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή Τε χ ν ο λο γ ί α δ η λώ ν ε ι τ η χ ρ ή σ η τω ν Τ Π σ τ η ν ε κ π α ί δ ε υ σ η, π ρ ο ς ό φ ε λο ς τ η ς μ α θ η σ ι α κ ή ς δ ι α δ ι κ α σ ί α ς. «Α π ο τ ε λ ε ί κο ι ν ή δ ι α π ί σ τω σ η ό τ ι ο ι Τ Π μ π ο ρ ο ύ ν ν α Ο Κων/νος Θώδης είναι δάσκαλος Ειδικής Αγωγής και μέλος του ΠΕΣΕΑ

2 2 ε ν τα χ θ ο ύ ν κ α ι ν α χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ο ύ ν σ το σ χολικό π ρ ό γ ρ α μ μ α σ ε δ υ ο ε π ί π ε δ α : (i) Σ ε δ ι ε π ι σ τ η μ ο ν ι κό / δ ι α θ ε μ α τ ι κό π λα ί σ ι ο : ω ς ε ρ γ α λ ε ί ο α το μ ι κ ή ς δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς γ ι α τ η ν ε κ τ έ λ ε σ η κο ι ν ώ ν δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τω ν π ο υ α φ ο ρ ο ύ ν τ η ν π λ ε ι ο ψ η φ ί α τω ν μ α θ η μ ά τω ν ( π. χ γ ρ α φ ή, π ρ ό σ β α σ η σ τ η ν π λ η ρ ο φ ο ρ ί α, ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α, τ α ξ ι ν ό μ η σ η κ α ι ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α δ ε δ ο μ έ ν ω ν ), ω ς ε ρ γ α λ ε ί ο υ πο σ τ ή ρ ι ξ η ς σ υ λ λο γ ι κ ώ ν δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τω ν κ α ι δ ι α θ ε μ α τ ι κώ ν σ χ ε δ ί ω ν κ α ι ω ς ε ρ γ α λ ε ί ο α ν ά π τ υ ξ η ς τω ν β α σ ι κ ώ ν δ ε ξ ι ο τ ή τω ν α λ λά κ α ι τ η ς Ε ι δ ι κ ή ς Αγωγής. (ii) Στο π λα ί σ ι ο σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ω ν γ ν ω σ τ ι κώ ν α ν τ ι κ ε ι μ έ - ν ω ν ( μ α θ η μ ά τω ν ) : ω ς χ ρ ή σ ι μ ο ε ρ γ α λ ε ί ο γ ι α τ η ν ε ξ έ λ ι ξ η ε ν ό ς κ ύ κ λο υ μ α θ η μ ά τω ν ( λ ε ξ ι κ ά, ό ρ γ α ν α υ πολο γ ι σ μ ο ύ, π η γ έ ς ε ι - δ ι κώ ν π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν κ λ. π ) κ α ι ω ς μ έ σ ο γ ι α τ η ν ε κ μ ά θ η σ η ε ν ό ς σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο υ α ν τ ι κ ε ι μ έ ν ο υ ( φ ρ ο ν τ ι σ τ η ρ ι α κ ά μ α θ ή μ α -

3 3 τ α, π ρ ο σ ο μ ο ι ώ σ ε ι ς, π α ι χ ν ί δ ι α ) σ το π λα ί σ ι ο ε ν ό ς μ α θ ή μ α - το ς.» ( Ι Μ Λ ). Εκπαιδευτική Τεχνολογία Υπερμέσα, πολυμέσα και μάθηση. Ο ι ν έ ε ς τ ε χ ν ο λο γ ί ε ς μ ε τ ι ς ό λο κ α ι α υ ξα ν ό μ ε ν ε ς δ υ ν α - τ ό τ η τ έ ς το υ ς «ω ς ν ο η τ ι κ ά / γ ν ω σ τ ι κ ά ε ρ γ α λ ε ί α κ α ι ω ς ε ρ γ α - λ ε ί α α π ο θ ή κ ε υ σ η ς, ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α ς τ η ς π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς κ α ι π ρ ό σ β α σ η ς σ ε α υ τ ή έ χο υ ν ε ν ι σ χ ύ σ ε ι τ η ν ά π ο ψ η ό τ ι, α ν κ ά - π ο ι ο ς α γ ν ο ε ί τ ι ς ν έ ε ς τ ε χ ν ο λο γ ί ε ς κα ι τ ι ς δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς τ ι ς ο - π ο ί ε ς π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν, θ α κ α τ α σ τ ε ί λ ε ι το υ ρ γ ι κ ά α ν α λφ ά β η το ς» ( Μ α κ ρ ά κ η ς ). «Σ ή μ ε ρ α ε ί ν α ι δ ι α θ έ σ ι μ α γ ι α ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς κ α ι μ α θ η - τ έ ς μ ι α σ ε ι ρ ά ε κ π α ι δ ε υ τ ι κώ ν ε ρ γ α λ ε ί ω ν ό π ω ς δ ι δ α κ τ ι κ ά π ρ ο γ ρ ά μ μ α τα ( t u t o r i a l s ), π ρ ο σ ο μ ο ι ώ σ ε ι ς ( s i m u l a t i o n s ), ε -

4 4 φ α ρ μ ο γ έ ς υ π ε ρ μ έ σ ω ν ( h yp e r m e d i a ) κ α ι ε ι κο ν ι κ ή ς π ρ α γ μ α τ ι - κ ό τ η τ α ς ( v i r t u a l r e a l i t y ), έ μ π ε ι ρ α δ ι δ α κ τ ι κ ά σ υ σ τ ή μ α τ α ( i n t e l l i g e n t t u t o r i n g s ys t e m s ), ε φ α ρ μ ο γ έ ς σ το δ ι α δ ί κ τ υ ο κ λ π.» ( Κ ό μ η ς ). «Π α ρ ά λ λ η λ α α ν α δ ε ι κ ν ύ ε τ α ι μ ι α ν έ α γ ε ν ι ά π α ι δ ι ώ ν π ο υ ε ί ν α ι ε ξο ι κ ε ι ω μ έ ν α μ ε τ η χ ρ ή σ η υ π ο λο γ ι σ τ ι κώ ν ε ρ γ α λ ε ί ω ν γ ι α τ η ν ε π ί λυ σ η π ρ ο β λ η μ ά τω ν μ ε τ η χ ρ ή σ η π ο λυ μ ε σ ι κώ ν π ε - ρ ι β α λ λό ν τω ν κ α ι ε φ α ρ μ ο γ ώ ν, μ ε δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς α ν α ζ ή τ η σ η ς π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν κ α ι π λο ή γ η σ η ς σ το δ ι α δ ί κ τ υ ο, μ ε τ η ν ε π ι κ ο ι - ν ω ν ί α μ έ σ ω η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ο υ κ λ π.» ( Τ ζ ι μ ο γ ι ά ν - ν η ς ). Ε ι δ ι κ έ ς κ α τ η γ ο ρ ί ε ς ε κ π α ι δ ε υ ό μ ε ν ω ν π ο υ σ τ η ν π ε ρ ί - π τω σ ή το υ ς ο ι ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ έ ς δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς μ ε το ν π α ρ α δ ο σ ι α - κ ό τ ρ ό π ο θ α ή τα ν πολύ δ ύ σ κ ο λ ε ς ω ς α δ ύ ν α τ ε ς, έ ρ χο ν τα ι ν α α ν τ ι μ ε τωπ ι σ θ ο ύ ν μ ε τ η β ο ή θ ε ι α τ η ς τ ε χ ν ο λο γ ί α ς τω ν Η / Υ κ α ι τω ν ε φ α ρ μ ο γ ώ ν H yp e r m e d i a. Στ ι ς α ν ε π τ υ γ μ έ ν ε ς τ ε χ ν ο λο γ ι κ ά

5 5 χώ ρ ε ς το υ ε ξ ω τ ε ρ ι κο ύ α π ο μ ο ν ω μ έ ν ο ι γ ε ω γ ρ α φ ι κ ά μ α θ η τ έ ς μ π ο ρ ο ύ ν ν α π α ρ α κολο υ θ ο ύ ν μ α θ ή μ α τ α σ το σ π ί τ ι το υ ς μ ε τ η β ο ή θ ε ι α ε ν ό ς δ ι κ τ ύ ο υ ε υ ρ ε ί α ς π ε ρ ι οχ ή ς ( W i d e a r e a n e t w o r k - WAN) σ το ο π ο ί ο ε ί ν α ι σ υ ν δ ε δ ε μ έ ν ο ι κ α ι μ έ σ ω το υ π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ το υ ς υ π ο λο γ ι σ τ ή ν α τ ρ έ χο υ ν ε φ α ρ μ ο γ έ ς τ ύ - π ο υ H yp e r m e d i a κ α ι ν α π α ί ρ ν ο υ ν τ ι ς γ ν ώ σ ε ι ς π ο υ π α ί ρ ν ο υ ν κ α ι ο ι σ υ μ μ α θ η τ έ ς το υ ς π ο υ π α ρ α κολο υ θ ο ύ ν τα μ α θ ή μ α τ α α π ό κο ν τά. Γι α ά λ λ η μ ι α α κ ό μ α κ α τ η γ ο ρ ί α, τω ν α τ ό μ ω ν μ ε ε ι δ ι κ έ ς α ν ά γ κ ε ς ( Α μ Ε Α ) η χ ρ ή σ η ε φ α ρ μ ο γ ώ ν H yp e r m e d i a έ ρ - χ ε τα ι ν α α ν τ ι μ ε τωπ ί σ ε ι τα φ υ σ ι κ ά μ ε ι ο ν ε κ τ ή μ α τ α τω ν α τ ό μ ω ν α υ τώ ν, α φ ο ύ μ έ σ α α π ό τ η σ υ ν δ υ α σ μ έ ν η π α ρ ο υ σ ί α σ η ε ι κ ό ν ω ν, v i d e o, κ ε ι μ έ ν ω ν, ή χο υ κ α ι ό λω ν τω ν ά λ λω ν τ ύ π ω ν δ ε δ ο μ έ ν ω ν ε ί ν α ι ε υ κ ο λότερο γ ι α κά π ο ι ο ν μ ε π ρ ο β λ ή μ α τ α σ τ η ν α κ ο ή ή τ η ν ό ρ α σ η ν α μ π ο ρ έ σ ε ι ν α σ υ λ λ ά β ε ι τ α μ η ν ύ - μ α τα κ α ι το π ε ρ ι ε χό μ ε ν ο τω ν ό σ ω ν π α ρ ο υ σ ι ά ζο ν τα ι. Έ τσ ι η σ υ ν ε ρ γ α σ ί α μ ε κ ά π ο ι α μ η χα ν ή μ α τα το υ Η / Υ τ η ς τ ά ξ η ς κω φ ώ ν β ο η θ ά σ ε μ ι α σ ε ι ρ ά δ ι δ α κ τ ι κ έ ς π α ρ ε μ β ά σ ε ι ς

6 6 ό π ω ς σ τ η ν ο π τ ι κ ο π ο ί η σ η τ η ς α κ ο υ σ τ ι κ ή ς ο ξ ύ τ η τα ς σ υ μ φ ώ - ν ω ν κ α ι φ ω ν η έ ν τω ν σ τ η ν α λφ α β η τ ι κ ή γ λώ σ σ α. Η ο π τ ι κ ή α ν α π α ρ ά σ τα σ η σ τ η ν ο θ ό ν η το υ Η / Υ τ η ς ε ι κό ν α ς το υ σ το - μ α το ς β ο η θ ά σ τ η ν τα υ τ ό τ η τ α κ α ι σ ύ ν δ ε σ η τω ν ή χω ν πο υ ε κ φ έ ρ ε ι το π α ι δ ί σ το π ρ ό γ ρ α μ μ α μ ε τ η ν κ ί ν η σ η κ α ι τ η σ τά σ η τω ν χ ε ι λ ι ώ ν, τω ν φ ω ν η τ ι κ ώ ν χο ρ δ ώ ν, τω ν δ ο ν τ ι ώ ν, τ η ς μ ύ τ η ς, το υ δ ι α φ ρ ά γ μ α το ς κ α ι το υ σ τ ό μ α το ς. «Η σ υ ν α ι σ θ η - μ α τ ι κ ή κ ι ν η τοπο ί η σ η σ τ η ν ε γ γ ε ν ή π ε ρ ι έ ρ γ ε ι α το υ κω φ ο ύ π α ι δ ι ο ύ γ ι α ο π τ ι κ ο π ο ί η σ η τ η ς φ ω ν ή ς, α π ο κ τ ά μ ε γ ά λο ε ν δ ι α - φ έ ρ ο ν α π ό τ η ν α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή ε φ α ρ μ ο γ ή λο γ ι σ μ ι κώ ν Η / Υ π ο υ ε π ι τ ρ έ π ο υ ν σ το μ α θ η τ ή ν α «δ ε ι τ η φ ω ν ή τ η ς δ α σ κ ά λ α ς, π ο υ το υ μ ι λά κ α ι το υ τ ρ α γ ο υ δ ά» μ ε τ η ν υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η π ο υ π α ρ έ χο υ ν τ α πολυ μ έ σ α» ( Δ ρ ο σ ι ν ο ύ ). Στο υ ς τ υ φ λο ύ ς γ ί ν ε τα ι χ ρ ή σ η ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς μ έ σ ω α π τ ι - κ ή ς α ν ά δ ρ α σ η ς ( t a c t i l e f e e d b a c k ). Έ τσ ι π ε ρ ι γ ρ ά φ ε τ α ι ο τ ρ ό - π ο ς μ έ σ ω το υ ο π ο ί ο υ ο χ ρ ή σ τ η ς μ π ο ρ ε ί ν α α ι σ θ ά ν ε τ α ι το ν ό γ κ ο κ α ι τ η ν υ φ ή τω ν α ν τ ι κ ε ι μ έ ν ω ν πο υ α π ε ι κ ο ν ί ζο ν τ α ι

7 7 σ τ η ν ο θ ό ν η το υ. Η π ρ ώ τ η ε φ α ρ μ ο γ ή έ γ ι ν ε σ το σ ύ σ τ η μ α B r a i l l e π ο υ ε π ι τ ρ έ π ε ι τ η ν α ν ά γ ν ω σ η σ το υ ς τ υ φ λούς, το ο π ο ί ο ε π ε κ τά θ η κ ε ν α π ρ ο σ φ έ ρ ε ι τ η δ υ ν α τ ό τ η τ α κ α ι σ το υ ς τ υ φ λο ύ ς χ ρ ή σ τ ε ς υ πολο γ ι σ τώ ν. Τα λο γ ι σ μ ι κ ά π ο υ υ π ά ρ χο υ ν σ ή μ ε ρ α ε ί ν α ι ε λ ά χ ι σ τα γ ι α τ α Α μ Ε Α ε ν ώ η χ ρ ή σ η το υ ς ε ί ν α ι ε π ο π τ ι κ ή δ η λα δ ή β ο η θ ά σ τ η ν ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α τω ν α τ ό μ ω ν α υ τώ ν μ ε το ν κ ό σ μ ο κ α ι δ ε ν χ ρ η σ ι μ ε ύ ε ι ω ς μ α θ η σ ι α κ ό ε ρ γ α λ ε ί ο. Υ π ά ρ χο υ ν λο γ ι σ μ ι κ ά π ο υ μ π ο ρ ο ύ ν ν α χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ο ύ ν σ ε π α ι δ ι ά μ ε δ υ σ λ ε ξ ί α, α κ ο υ σ τ ι κ ά π ρ ο β λ ή μ α τ α κ α ι ε λα φ ρ ά ν ο η τ ι κ ή υ σ τ έ ρ η σ η ε ν ώ η α ν ά π τ υ ξ η κ α ι ε φ α ρ μ ο γ ή ε κ π α ι δ ε υ τ ι κο ύ λο γ ι σ μ ι κ ο ύ ε ί ν α ι ι δ ι α ί τ ε ρ α δ υ σ χ ε ρ ή ς σ ε ά το μ α μ ε β α ρ ι ά ν ο η τ ι κ ή υ σ τ έ ρ η σ η. Εκπαιδευτικό λογισμικό και μεθοδολογίες

8 8 Η α ν ά π τ υ ξ η π ο ι ο τ ι κ ώ ν κ α ι ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν λο γ ι σ μ ι κ ώ ν κ α τ ά λ λ η λω ν γ ι α ε φ α ρ μ ο γ ή κ α ι α ξ ι ο π ο ί η σ η σ τ η δ ι δ α κ τ ι κ ή π ρ ά ξ η α π ο τ ε λ ε ί σ τ όχο δ ι ε θ ν ώ ς. Έ ν α ε κ π α ι δ ε υ τ ι κό λο γ ι σ μ ι κό ( Ε. Λ ) θ α π ρ έ π ε ι ν α μ ε λ ε τ η θ ε ί κ α ι ν α δ ο κ ι μ α σ τ ε ί π ι λοτικά π ρ ι ν α π ό τ η δ ι ά θ ε σ ή το υ σ το σ χο λ ε ί ο. «Η π α ρ α γ ω γ ή δ ε ν π ρ έ π ε ι ν α σ τ η ρ ί ζ ε τ α ι σ το ν π ρ ο μ η θ ε υ τ ή α λ λ ά σ το χ ρ ή σ τ η. Α - π ό τ ι ς ε τα ι ρ ί ε ς π ο υ έ χο υ ν τ η δ υ ν α τ ό τ η τα ε κ β ι ο μ η χά ν ι σ η ς το υ π ρ ο ϊ ό ν το ς λ ε ί π ο υ ν ο ι ι δ έ ε ς. Ο ι ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί έ χο υ ν τ ι ς ε μ π ν ε ύ σ ε ι ς α λ λ ά σ τ ε ρ ο ύ ν τ α ι μ έ σ ω ν. Υ π ά ρ χ ε ι μ ε γ ά λ η δ ι α φ ο - ρ ά α ν ά μ ε σ α σ ε δ α σ κ ά λο υ ς πο υ κ α τα σ κ ε υ ά ζο υ ν l o g i c i e l s κ α ι σ α υ το ύ ς π ο υ α γ ν ο ο ύ ν τ η ν ε κ β ι ο μ η χά ν ι σ η το υ π ρ ο ϊ ό ν το ς. Α λ λά κ α ι η κ α τα σ κ ε υ ή λο γ ι σ μ ι κο ύ α π ό ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς α π α ι τ ε ί κ ί ν η τ ρ α ε π ι δ ό τ η σ η ς, δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά η π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή θ α α π οχα ι ρ ε τ ή σ ε ι το σ χολ ε ί ο» ( Γι α ν ν α κ ο π ο ύ λο υ ). Η α ξ ι ο λό γ η σ η τω ν ε κ π α ι δ ε υ τ ι κώ ν λο γ ι σ μ ι κώ ν ( Ε. Λ ) π ο υ π ρ ο ο ρ ί ζο ν τ α ι γ ι α τ α σ χο λ ε ί α δ ε ν π ρ έ π ε ι ν α π ε ρ ι ο ρ ί ζ ε τ α ι μ ό ν ο σ τα τ ε χ ν ι κ ά κ α ι γ ν ω σ τ ι κ ά χα ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά το υ ς α λ λά ν α

9 9 ε π ε κ τ ε ί ν ε τ α ι κ υ ρ ί ω ς σ τ ι ς μ ε θ ο δ ο λο γ ί ε ς κ α ι σ το υ ς τ ρ ό π ο υ ς π α ι δ α γ ω γ ι κ ή ς α ξ ι ο π ο ί η σ ή ς το υ ς α π ό μ α θ η τ έ ς κ α ι ε κ π α ι - δ ε υ τ ι κ ο ύ ς. «Η έ ρ ε υ ν α έ χ ε ι δ ε ί ξ ε ι ό τ ι τα λο γ ι σ μ ι κ ά ε ξά σ κ η σ η ς ( d r i l l a n d p r a c t i c e ) δ ε ν ε ί ν α ι α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ά σ τ η ν α ν ά π τ υ ξ η τω ν γ ν ω σ τ ι κ ώ ν δ ε ξ ι ο τ ή τω ν τω ν μ α θ η τώ ν. Η π ρ ο σ έ γ γ ι σ η τω ν α ν ο ι χ τώ ν τ ύ π ω ν ( o p e n - e n d e d ) Ε. Λ τ α ο π ο ί α ε ν σ ω μ α τώ ν ο υ ν χα ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά α λ λ η λ ε π ι δ ρ α σ τ ι κ ό τ η τ α ς κα ι β α σ ί ζο ν τ α ι σ ε ρ ε α λ ι σ τ ι κ έ ς α ν α π α ρ α σ τά σ ε ι ς σ υ ν ι σ τ ά μ ι α ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α π ρ ό τα σ η» ( Μ ι κ ρ ό π ο υ λο ς ). Μ ε το ν Η / Υ μ π ο ρ ε ί ο κά θ ε μ α θ η τ ή ς α ν ά λο γ α μ ε το ν ο η - τ ι κ ό το υ δ υ ν α μ ι κό κ α ι ε π ί π ε δ ο ν α ε ξα σ κ η θ ε ί σ τ ι ς ξ έ ν ε ς γ λώ σ σ ε ς, σ τ η γ ρ α μ μ α τ ι κ ή, σ το υ ς μ α θ η μ α τ ι κο ύ ς υ πολο γ ι - σ μ ο ύ ς π ρ οχω ρ ώ ν τα ς μ ε α το μ ι κ ή τ α χ ύ τ η τ α. Σ υ χ ν ά τα λο γ ι - σ μ ι κ ά α σ κ ή σ ε ω ν έ χο υ ν κ α τα σ κ ε υ α σ θ ε ί ω ς π α ι χ ν ί δ ι α. Ο ι μ α - θ η τ έ ς κ ε ρ δ ί ζο υ ν π ό ν το υ ς ή π ρ οχω ρ ο ύ ν μ έ σ α σ το π α ι χ ν ί δ ι α ν α π α ν το ύ ν σ ω σ τά σ τ ι ς ε ρ ω τ ή σ ε ι ς ή χά ν ο υ ν π ό ν το υ ς α ν α π α -

10 10 ν το ύ ν μ ε λά θ ο ς τ ρ ό π ο ή α ν δ έ χο ν τα ι τ η ν β ο ή θ ε ι α το υ υ π ο - λο γ ι σ τ ή. Α π ό τ η σ τ ι γ μ ή π ο υ τ α Α μ Ε Α έ χο υ ν π ρ ό σ β α σ η σ τ ι ς Τ Π, το ζ η το ύ μ ε ν ο ε ί ν α ι η ε π ι λο γ ή το υ κ α τά λ λ η λο υ Ε. Λ υ λ ι κο ύ π ο υ θ α ε ξ υ π η ρ ε τ ε ί τ ι ς ι δ ι α ί τ ε ρ ε ς π α ι δ α γ ω γ ι κ έ ς α ν ά γ κ ε ς το υ ς. Έ ν α ς μ α θ η τ ή ς πο υ δ ε ν μ π ο ρ ε ί λό γ ο υ χά ρ η ν α γ ρ ά ψ ε ι μ ε το μ ο λύ β ι, λό γ ω κ ι ν η τ ι κ ώ ν π ρ ο β λ η μ ά τω ν, μ ε τ η β ο ή θ ε ι α το υ Η / Υ μ π ο ρ ε ί π λ έ ο ν ν α γ ρ ά φ ε ι, ν α κ ρ α τ ά σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς, ν α π α ρ α κολο υ θ ε ί μ α θ ή μ α τα κ α ι ν α χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί το ί δ ι ο λο γ ι - σ μ ι κ ό μ ε το υ ς σ υ μ μ α θ η τ έ ς το υ. Η π ε ρ ί π τω σ η ε ν ό ς κ ω φ ο ύ μ α θ η τ ή ό μ ω ς ε ί ν α ι δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή δ ε δ ο μ έ ν ο υ ό τ ι ο ι α ν ά γ κ ε ς το υ ε ί ν α ι δ ι α φ ο ρ ο π ο ι η μ έ ν ε ς κ α ι δ ε ν α ρ κ ε ί α π λώ ς η π ρ ό σ β α - σ η τ η ς τ ε χ ν ο λο γ ί α ς τ η ς π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς ( Τ Π ) α λ λά α π α ι τ ε ί τα ι ε ι δ ι κ ά σ χ ε δ ι α σ μ έ ν ο λο γ ι σ μ ι κό. Έ τσ ι ε ν ώ σ ή μ ε ρ α τα π α ρ α δ ο - σ ι α κ ά π ρ ο γ ρ ά μ μ α τα ε ξά σ κ η σ η ς θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι α κ α τ ά λ λ η λα γ ι α τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κ α σ ί α, μ ε ρ ι κ ά α π ό α υ τά έ χο υ ν α π ο δ ε ι χ θ ε ί κ α τ ά λ λ η λα γ ι α τ η ν ε κ π α ί δ ε υ σ η α τ ό μ ω ν μ ε ε λα φ ρ ά ν ο η τ ι κ ή

11 11 υ σ τ έ ρ η σ η ή μ ε κ ά π ο ι ο μ α θ η σ ι α κό π ρ ό β λ η μ α, π α ρ ά το μ η - χα ν ι σ τ ι κ ό κ α ι ε π α ν α λ η π τ ι κ ό χα ρ α κ τ ή ρ α το υ ς. Το κ α τ ά λ λ η λο Ε. Λ μ π ο ρ ε ί ν α χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ε ί σ ε ο ρ ι σ μ έ ν ε ς π ε ρ ι π τώ σ ε ι ς ω ς α ν τ ι σ τα θ μ ι σ τ ι κ ό, υ π ο σ τ η ρ ι χ τ ι κό ε ρ γ α λ ε ί ο μ ά θ η σ η ς σ ε μ α - θ η τ έ ς μ ε ε ι δ ι κ έ ς μ α θ η σ ι α κ έ ς δ υ σ κ ο λ ί ε ς ό π ω ς δ υ σ λ ε ξ ί α, δ υ σ ο ρ θ ο γ ρ α φ ί α, δ υ σ α ρ ι θ μ η σ ί α κ λ π. Π α ρ ά γ ο ν τ ε ς α ξ ι ο λ όγησης Ε κ π α ι δ ε υτ ι κο ύ Λογισμικο ύ Το λο γ ι σ μ ι κό π ρ έ π ε ι ν α έ χ ε ι τ η ν κο ι ν ω ν ι κ ή α π ο δ οχ ή η ο π ο ί α σ χ ε τ ί ζ ε τα ι μ ε τ η ν κ ο ι ν ω ν ι κ ή β ά σ η ε ν ό ς ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ σ υ σ τ ή μ α το ς δ η λα δ ή μ ε το μ ο ν τ έ λο ε κ π α ί δ ε υ σ η ς μ ι α ς σ υ γ κ ε - κ ρ ι μ έ ν η ς ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς κο ι ν ό τ η τα ς. Ό τα ν το μ ο ν τ έ λο π. χ ε ί ν α ι δ α σ κ α λο κ ε ν τ ρ ι κ ό τ ό τ ε έ ν α Ε. Λ π ο υ π ρ ο σ φ έ ρ ε ι α π ε - ρ ι ό ρ ι σ το έ λ ε γ χο σ το μ α θ η τ ή δ ε ν ε ί ν α ι σ υ ν ή θ ω ς κο ι ν ω ν ι κ ά α π ο δ ε κ τ ό. Α φ ο ύ ε ξ ε τα σ τ ε ί η κο ι ν ω ν ι κ ή α π ο δ οχ ή ε ν ό ς Ε. Λ

12 12 π ρ οχω ρ ο ύ μ ε σ τ η ν π ρ α κ τ ι κ ή α π ο δ οχ ή. Υ π ά ρ χο υ ν 4 το μ ε ί ς. Ο π ρ ώ το ς α ν α φ έ ρ ε τα ι σ τ η ν α ξ ι ο λό γ η σ η τ η ς ύ λ η ς, ο δ ε ύ τ ε ρ ο ς σ τ η ν π α ρ ο υ σ ί α σ η κ α ι ο ρ γ ά ν ω σ η τ η ς ύ λ η ς, ο τ ρ ί το ς κ α λύ π τ ε ι τ ι ς δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς κ α ι ε ν η μ έ ρ ω σ η ς το υ Ε. Λ κ α ι ο τ έ τ α ρ το ς α ν α φ έ ρ ε τ α ι σ τ η ν α ξ ι ο λό γ η σ η τ η ς μ ά θ η σ η ς π ο υ π ρ ο κ ύ π τ ε ι α π ό τ η χ ρ ή σ η το υ σ το υ ς μ α θ η τ έ ς. Το σ χ ή μ α π ο υ α κ ο λουθεί π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι το π ρ ο τ ε ι ν ό μ ε ν ο μ ο ν τ έ λο α ξ ι ο λό γ η σ η ς το υ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ λο γ ι σ μ ι κ ο ύ. ( Ο ι κ ο ν ο μ ί δ η ς Γ ε ω ρ γ ι ά δ ο υ )

13 13 Μοντέλο αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού Συνολική αποδοχή Κοινωνική αποδοχή Ε.Λ Πρακτική αποδοχή Αξιολόγηση της ύλης Παρουσίαση και Οργάνωση της ύλης - Περιβάλλον διεπαφής Διαδικασίες υποστήριξης και ενημέρωσης του Ε.Λ Κόστος Παράγοντες σχεδιασμού Ε.Λ Εγκυρότητα - αυθεντικότητα Ορθότητα Μοναδικότητα Καταλληλότητα Σκοπός Ευρύτητα Παιδαγωγικές παράμετροι Αλληλεπίδραση πλοήγηση Σχεδιασμός Διάρκεια της πληροφορίας οθόνης στο χρόνο Διαδικασίες ενημέρωσης, αλλαγής, προσθήκης Φορητότητα του προϊόντος Τεχνική κάλυψη Αξιολόγηση της μάθησης Το προϊόν της μάθησης Η διαδικασία της μάθησης Χρηστικότητα (Φιλικότητα του χρήστη) Ευχάριστο στη χρήση Εύκολο στη μάθηση Αποτελεσματικό στη χρήση Εύκολο στην απομνημόνευση Λίγα λάθη

14 14 Έ ρ ε υ ν ε ς σ το χ ώ ρ ο τ η ς Ε ι δ ικής Α γ ω γ ή ς Έ ρ ε υ ν ε ς σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ η χ ρ ή σ η τ ω ν Τ Π σ τ α ε ι δ ι κ ά σ χ ο - λ ε ί α έ δ ε ι ξ α ν ό τ ι κ α τ ά τ η γ ν ώ μ η τ ω ν ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν τ α Α μ Ε Α ω φ ε λ ή θ η κ α ν π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο α π ό ό λ ο υ ς α π ό τ η χ ρ ή σ η τ ω ν Η / Υ ( J e d e s k o g ). Υπ ά ρ χ ο υ ν π α ρ ό λ α α υ τ ά τ ρ ί α β α - σ ι κ ά ε μ π ό δ ι α σ τ η χ ρ ή σ η Η / Υ α π ό π α ι δ ι ά μ ε δ υ σ κ ο λ ί ε ς σ τ η γ ρ α φ ή κ α ι τ η ν α ν ά γ ν ω σ η : Η α ν ά γ κ η α ν ά γ ν ω σ η ς μ ε γ ά λ ω ν κ ε ι μ έ ν ω ν, η α ν ά γ κ η ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α ς α ρ ι θ μ ώ ν κ α ι η α π α ί τ η σ η τ η ς σ ω σ τ ή ς ο ρ θ ο γ ρ α φ ί α ς. Σ ε κ ά π ο ι α ά λ λ η έ ρ ε υ ν α ( D a m s b y ) π ο υ δ ι ή ρ κ ε σ ε δ υ ο χ ρ ό ν ι α ( ) σ υ μ μ ε τ ε ί χ α ν 2 0 μ α θ η τ έ ς χ ρ ό ν ω ν μ ε σ ο β α ρ έ ς δ υ σ κ ο λ ί ε ς σ τ η γ ρ α φ ή κ α ι τ η ν α ν ά γ ν ω σ η σ τ ο υ ς ο π ο ί ο υ ς π α ρ α σ χ έ θ η κ ε ε ι δ ι κ ή ε κ π α ί δ ε υ σ η μ ε χ ρ ή σ η Η / Υ 3 ώ ρ ε ς τ η ν ε β δ ο μ ά δ α. Τ α α π ο τ ε - λ έ σ μ α τ α τ η ς έ ρ ε υ ν α ς έ δ ε ι ξ α ν ό τ ι ό λ α τ α π α ι δ ι ά π ρ ο ό δ ε υ - σ α ν κ α ι σ τ η γ ρ α φ ή κ α ι σ τ η ν α ν ά γ ν ω σ η σ τ η ν π ε ι ρ α μ α τ ι κ ή φ ά σ η. Ω σ τ ό σ ο μ ε τ ά α π ό 2 χ ρ ό ν ι α χ ρ ή σ η ς τ ο υ Η / Υ ε ξ α κ ο -

15 15 λ ο υ θ ο ύ σ α ν ν α π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο υ ν δ υ σ κ ο λ ί ε ς σ τ η γ ρ α φ ή κ α ι σ τ η ν α ν ά γ ν ω σ η. Τ ο κ έ ρ δ ο ς γ ι α υ τ ά τ α π α ι δ ι ά ή τ α ν ό τ ι α ν έ - π τ υ ξ α ν κ ά π ο ι α κ ί ν η τ ρ α γ ρ α φ ή ς κ α ι α ν ά γ ν ω σ η ς κ α ι ε ν ι σ χ ύ - θ η κ ε σ η μ α ν τ ι κ ά η α υ τ ο π ε π ο ί θ η σ ή τ ο υ ς. Έ ρ ε υ ν ε ς σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ η χ ρ ή σ η κ α ι ά λ λ ω ν υ π ο σ τ η ρ ι χ τ ι - κ ώ ν μ έ σ ω ν σ τ η ν Ε ι δ ι κ ή Α γ ω γ ή ό π ω ς η σ ύ ν θ ε σ η π ρ ο φ ο ρ ι - κ ο ύ λ ό γ ο υ κ α ι π ο λ υ μ έ σ ω ν δ ε ν έ χ ο υ ν π ρ ο χ ω ρ ή σ ε ι σ η μ α ν τ ι - κ ά. Έ χ ο υ ν κ α τ α γ ρ α φ ε ί ό μ ω ς ε κ τ ό ς α π ό τ ι ς ε μ π ε ι ρ ί ε ς γ ι α π α ι δ ι ά μ ε δ υ σ λ ε ξ ί α κ α ι θ ε τ ι κ έ ς ε μ π ε ι ρ ί ε ς α π ό τ η χ ρ ή σ η Η / Υ σ τ η ν ε ρ γ α σ ί α μ ε α υ τ ι σ τ ι κ ά π α ι δ ι ά α λ λ ά κ α ι μ ε π α ι δ ι ά π ο υ α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ο υ ν π ρ ο β λ ή μ α τ α α κ ο ή ς, ό ρ α σ η ς, σ ω μ α τ ι κ έ ς α - ν α π η ρ ί ε ς κ α ι κ ι ν η τ ι κ ά π ρ ο β λ ή μ α τ α. Επίλογος Η α ξ ι ο λ ό γ η σ η τ η ς π ο ι ό τ η τ α ς τ ο υ Ε. Λ ε ί ν α ι μ ι α δ ι α δ ι - κ α σ ί α π ο υ α π α ι τ ε ί μ ε γ ά λ η π ρ ο σ ο χ ή κ α ι α π α ι τ ε ί τ η σ υ ν ε ρ γ α -

16 16 σ ί α δ ι α φ ό ρ ω ν ε π ι σ τ η μ ό ν ω ν ό π ω ς ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί μ ε δ ι δ α - κ τ ι κ ή ε μ π ε ι ρ ί α σ τ ο κ ά θ ε φ ο ρ ά ο ρ ι σ μ έ ν ο α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο, ε ι δ ι κ ο ί τ η ς δ ι δ α κ τ ι κ ή ς, τ ε χ ν ι κ ο ί κ α ι ε ρ γ ο ν ό μ ο ι τ ο υ π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς δ ι ε π α φ ή ς κ α ι ε ι δ ι κ ο ί ε π ι σ τ ή μ ο ν ε ς τ ο υ κ ά θ ε κ λ ά δ ο υ. Ε ι δ ι κ ό - τ ε ρ α γ ι α τ η ν Ε ι δ ι κ ή Α γ ω γ ή, ε ι δ ι κ ο ί π α ι δ α γ ω γ ο ί, π α ι δ ο ψ υ - χ ο λ ό γ ο ι, κ ο ι ν ω ν ι ο λ ό γ ο ι κ λ π. «Έ ν α κ α λ ά σ χ ε δ ι α σ μ έ ν ο Ε. Λ θ α π ρ έ π ε ι ν α κ ρ ί ν ε τ α ι π ά ν τ α κ ά τ ω α π ό τ ο π ρ ί σ μ α τ η ς ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς κ α ι τ ω ν π ο λ ι - τ ι σ μ ι κ ώ ν α λ λ η λ ε π ι δ ρ ά σ ε ω ν κ α ι ν α χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι μ ε τ ρ ό - π ο ε π ο π τ ι κ ό, β ι ω μ α τ ι κ ό κ α ι ε ξ ε ρ ε υ ν η τ ι κ ό κ ά ν ο ν τ α ς τ ο μ α - θ η τ ή ν α ν ι ώ θ ε ι σ α ν σ τ ο σ π ί τ ι τ ο υ π ρ ά γ μ α π ο υ ε ί ν α ι δ ύ - σ κ ο λ ο ν α ε π ι τ ε υ χ θ ε ί μ ε ά λ λ α ε ρ γ α λ ε ί α μ έ σ α σ τ ο υ ς τ έ σ σ ε ρ ι ς τ ο ί χ ο υ ς τ η ς σ χ ο λ ι κ ή ς τ ά ξ η ς» ( Ρ ά π τ η ς Ρ ά π τ η ). Α ν α μ φ ι σ β ή τ η τ α λ ο ι π ό ν ο Η / Υ κ α ι ο ι δ υ ν α τ ό τ η τ έ ς τ ο υ, α ν δ ε ν ε ξ α σ φ α λ ί ζ ο υ ν, δ ι ε υ κ ο λ ύ ν ο υ ν σ η μ α ν τ ι κ ά τ η ν έ ν τ α ξ η τ ω ν α μ ε α σ τ η ν κ α ν ο ν ι κ ή τ ά ξ η τ ο υ γ ε ν ι κ ο ύ σ χ ο λ ε ί ο υ. Ο ι

17 17 π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ι ς α ν α φ έ ρ θ η κ α ν σ ε π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η ε ν ό τ η τ α. Υ π ά ρ χ ε ι ό μ ω ς π ά ν τ α μ ι α α κ ό μ η π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η, έ ν α κ ρ ί σ ι μ ο σ η μ ε ί ο γ ι α κ ά θ ε μ α θ η τ ή μ ε τ ά τ ο ο π ο ί ο ο Η / Υ μ π ο ρ ε ί ν α α π ο τ ε λ έ σ ε ι σ η μ α ν τ ι κ ό ε ρ γ α λ ε ί ο κ ο υ λ τ ο ύ ρ α ς. Α υ τ ό δ ε ν ε ί ν α ι π α ρ ά η κ α τ ά κ τ η σ η ε ν ό ς ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο υ κ α ι α υ τ ό ν ο μ ο υ τ ρ ό π ο υ σ κ έ ψ η ς κ α ι ό τ ι τ ο π α ι δ ί έ χ ε ι μ ά θ ε ι ν α μ α θ α ί ν ε ι. Βιβλιογραφία Γ ι α ν ν α κ ο π ο ύ λ ο υ Ε. ( ). Η Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή σ τ η ν Ε κ π α ί - δ ε υ σ η, Ε κ δ. Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η Α θ ή ν α, σ Δ ρ ο σ ι ν ο ύ Μ. ( ). Ε φ α ρ μ ο γ έ ς Η / Υ σ ε δ ι δ α κ τ ι κ ά π ρ ο - γ ρ ά μ μ α τ α Ε ι δ ι κ ή ς Α γ ω γ ή ς, Θ έ μ α τ α Ε ι δ ι κ ή ς Α γ ω γ ή ς, τ. 4, 6 0

18 18 Ί δ ρ υ μ α Μ ε λ ε τ ώ ν Λ α μ π ρ ά κ η ( ). Ν έ ε ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ί ε ς τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς σ τ η σ χ ο λ ι κ ή ε κ π α ί δ ε υ σ η Α - θ ή ν α, σ. 1 2 J e d e s k o g G. ( ). T h e c o m p u t e r i n E d u c a t i o n ( T h e S w e d i s h N a t i o n a l A g e n c y f o r E d u c a t i o n ) R e p o r t n o. 5 0 Κ ό μ η ς Β. ( ). Ο ι ν έ ε ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί ε ς σ τ η δ ι δ α κ τ ι κ ή κ α ι μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κ α σ ί α. Π ρ α κ τ ι κ ά 1 η ς Π α ν η - π ε ι ρ ω τ ι κ ή ς Η μ ε ρ ί δ α ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή κ α ι Ε κ π α ί δ ε υ σ η, Ι ω ά ν ν ι ν α Μ α κ ρ ά κ η ς Β. ( ). Υπ ε ρ μ έ σ α σ τ η ν Ε κ π α ί δ ε υ σ η, Ε κ δ. Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο Α θ ή ν α, σ. 1 9 Μ ι κ ρ ό π ο υ λ ο ς Τ. ( ). Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό λ ο γ ι σ μ ι κ ό π ο λ υ μ έ - σ ω ν κ α ι υ π ε ρ μ έ σ ω ν. Π ρ α κ τ ι κ ά π α ν ε λ λ η - ν ί ο υ σ υ ν ε δ ρ ί ο υ.

19 19 Ο ι κ ο ν ο μ ί δ η ς Α. Γ ε ω ρ γ ι ά δ ο υ Ε. ( ). Π α ρ ά γ ο ν τ ε ς α - ξ ι ο λ ό γ η σ η ς ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ λ ο γ ι σ μ ι κ ο ύ Ά ρ - θ ρ ο ε ι σ ή γ η σ η σ τ ο : Α ξ ι ο λ ό γ η σ η ε κ π α ι - δ ε υ τ ι κ ώ ν π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν κ α ι σ χ ο λ ε ί ο υ, Ε π ι μ έ λ ε ι α Γ. Μ π α γ ά κ η ς, Ε κ δ. Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο Α θ ή ν α, σ Ρ ά π τ η ς Α. Ρ ά π τ η Α. ( ). Μ ά θ η σ η κ α ι δ ι δ α σ κ α λ ί α σ τ η ν ε π ο χ ή τ η ς π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς, Τ ό μ ο ς Α Α θ ή ν α, σ Τ ζ ι μ ο γ ι ά ν ν η ς Α. ( ). Π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α τ ο υ Σ χ ο λ ε ί ο υ τ η ς Κ ο ι ν ω ν ί α ς τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς, Σ ύ γ χ ρ ο ν η Ε κ π α ί δ ε υ σ η, τ , σ. 5 5

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 21 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. Δρ. Γ. Παπαδόπουλος Σύμβουλος του Π.Ι. Περίληψη Η ποιότητα του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία: Οι δράσεις του Π.Ι.

Αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία: Οι δράσεις του Π.Ι. 03-04:Layout 1 29/07/2010 11:12 ΠΜ Page 5 Αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία: Οι δράσεις του Π.Ι. Σωτήριος Γκλαβάς, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ακρίτας Βεντούρης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Χρύσανθος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση από απόσταση

Εκπαίδευση από απόσταση Εκπαίδευση από απόσταση ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Εκπαίδευση από απόσταση Πίνακας περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ, ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΆΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2 ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60/70

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60/70 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών ιαδικασιών στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών ιαδικασιών στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών ιαδικασιών στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων Νταραντούµης Αθανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αιγαίου Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (ΤΠΤΕ) daradoumis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

αλαπάσχου Καλλιρόη Επιβλέπων Καθηγητής : Τσιάτσος Θρασύβουλος, Επίκουρος Καθηγητής

αλαπάσχου Καλλιρόη Επιβλέπων Καθηγητής : Τσιάτσος Θρασύβουλος, Επίκουρος Καθηγητής ηµιουργία Εκπαιδευτικού Πολυµεσικού Υλικού για την υποστήριξη του Προγράµµατος Σπουδών στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση: Υποστήριξη του Προγράµµατος της Φυσικής Αγωγής στο µάθηµα της Καλαθοσφαίρισης αλαπάσχου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΙ - ΣΤΟΧΟΙ - ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου Συνεργάστηκαν: Ανδρέας Αυγερινός Θωμάς Κουρτέσης Γιώργος Τζέτζης Παναγιώτης Αντωνίου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Ηλεκτρονικές Τοποθεσίες Πληροφοριών: Άξονες και Κριτήρια Αξιολόγησης

Εκπαιδευτικές Ηλεκτρονικές Τοποθεσίες Πληροφοριών: Άξονες και Κριτήρια Αξιολόγησης Εκπαιδευτικές Ηλεκτρονικές Τοποθεσίες Πληροφοριών: Άξονες και Κριτήρια Αξιολόγησης Παναγιωτακόπουλος X. Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στο Π.Τ..Ε. του Πανεπιστηµίου Πατρών και Μέλος ΣΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Οργάνωση του Τμήματος Ένταξης και στη Δημιουργία Εξατομικευμένων Προγραμμάτων

Η συμβολή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Οργάνωση του Τμήματος Ένταξης και στη Δημιουργία Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Η συμβολή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Οργάνωση του Τμήματος Ένταξης και στη Δημιουργία Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Μαρίνος Παρασκευόπουλος Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής Υπ. Διδάκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή Παιδεία: Μέθοδοι και η ελληνική πραγµατικότητα στο χώρο των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών

Πληροφοριακή Παιδεία: Μέθοδοι και η ελληνική πραγµατικότητα στο χώρο των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών Πληροφοριακή Παιδεία: Μέθοδοι και η ελληνική πραγµατικότητα στο χώρο των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών Ανακοίνωση στην Ηµερίδα «ΟΙ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (3), 363-378 Released: December 31, 2007 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Διαδραστικών Συστημάτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, με Έμφαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Αξιοποίηση των Διαδραστικών Συστημάτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, με Έμφαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Αξιοποίηση των Διαδραστικών Συστημάτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, με Έμφαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Μαρία Καραβελάκη Αναλύτρια ΕκπαιδευτικώνΣυστημάτων ΙΝΤΕ*LEARN «Εισαγωγή της καινοτομίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικής Εφαρμογής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Πρόγραμμα Κινητικότητας του ΕΠΕΑΕΚ

Ανάπτυξη Πολυμεσικής Εφαρμογής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Πρόγραμμα Κινητικότητας του ΕΠΕΑΕΚ Ανάπτυξη Πολυμεσικής Εφαρμογής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Πρόγραμμα Κινητικότητας του ΕΠΕΑΕΚ Θ. Ναλμπάντη, Σ. Χατζηλεοντιάδου Εισαγωγή Η εισαγωγή των πολυμέσων στην εκπαίδευση έχει ως σκοπό τη μερική

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια Ποιότητας για την Αξιολόγηση Ιστοτόπων στο Διαδίκτυο

Κριτήρια Ποιότητας για την Αξιολόγηση Ιστοτόπων στο Διαδίκτυο Κριτήρια Ποιότητας για την Αξιολόγηση Ιστοτόπων στο Διαδίκτυο Δρ. Ε.Ζωγόπουλος, Φεβρουαρίος 2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Διαδίκτυο αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη πηγή συσσωρευμένης πληροφορίας στον πλανήτη, γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των ιαδραστικών Συστημάτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, με Έμφαση στα Σχολεία εύτερης Ευκαιρίας

Αξιοποίηση των ιαδραστικών Συστημάτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, με Έμφαση στα Σχολεία εύτερης Ευκαιρίας Αξιοποίηση των ιαδραστικών Συστημάτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, με Έμφαση στα Σχολεία εύτερης Ευκαιρίας Μαρία Καραβελάκη Αναλύτρια ΕκπαιδευτικώνΣυστημάτων ΙΝΤΕ*LEARN «Εισαγωγή της καινοτομίας και της αποτελεσματικής

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτικό λογισμικό

Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτικό λογισμικό Εισαγωγή Η εισαγωγή των τεχνολογιών της πληροφορικής και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση γίνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, με στόχο κυρίως να υποστηριχθεί το εκπαιδευτικό έργο και να ενισχυθεί η μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ)

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) κ ε φ ά λ α ι ο 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) 1.1 Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΟΠ Σε όλο τον κόσμο η φήμη της βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών έχει πληγεί σημαντικά από διαφόρων ειδών κρίσεις. Αμέτρητα προβλήματα,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Υιοθέτηση της ιαθεµατικής Προσέγγισης στα ΤΕΕ: Η βιωµατική εµπειρία στους τοµείς Πληροφορικής και Αυτοκινήτων

Υιοθέτηση της ιαθεµατικής Προσέγγισης στα ΤΕΕ: Η βιωµατική εµπειρία στους τοµείς Πληροφορικής και Αυτοκινήτων Υιοθέτηση της ιαθεµατικής Προσέγγισης στα ΤΕΕ: Η βιωµατική εµπειρία στους τοµείς Πληροφορικής και Αυτοκινήτων Γώγουλος Γιώργος Υπευθ. τοµέα Πληροφορικής στη Β θµια Εκπ/ση Πρόεδρος του Συλλόγου Καθηγητών

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Κατασκευή εκπαιδευτικής φόρµας σε web site για την δηµιουργική

Θέµα: Κατασκευή εκπαιδευτικής φόρµας σε web site για την δηµιουργική ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Κατασκευή εκπαιδευτικής φόρµας σε web site για την δηµιουργική απασχόληση των

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Μια πρόταση για την εξασφάλιση της ποιότητάς του

Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Μια πρόταση για την εξασφάλιση της ποιότητάς του Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Μια πρόταση για την εξασφάλιση της ποιότητάς του Π.ΙΙιντέλας Σύνοψη Στόχος της εργασίας αυτής είναι να συμβάλλει προς την κατεύθυνση της ποιοτικής αναβάθμισης του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματισμού ΜΑΡΙΑ ΔΡΟΣΙΝΟΥ Α.Μ.:36961 Επιβλέπων καθηγητής: Ιωάννη ς Ψαρομήλιγκος -- ~- ΒΙ8ΛtΟΘΗΚΗ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡ ΑΙΑ Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EΝΗΛΙΚΩΝ (Κ.Ε.Ε.). ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EΝΗΛΙΚΩΝ (Κ.Ε.Ε.). ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 382 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EΝΗΛΙΚΩΝ (Κ.Ε.Ε.). ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Κανελλόπουλος Δημήτρης Δρ. Φιλολογίας, Υπεύθυνος Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα