Πληροφορική και Ειδική αγωγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πληροφορική και Ειδική αγωγή"

Transcript

1 1 Πληροφορική και Ειδική αγωγή Αξιολόγηση εκπαι δευτικού λογισμικού πολυμέσων - υπερμέσων. του Θώδη Κων/νου Μ ε το ν ό ρ ο Τε χ ν ο λο γ ί ε ς τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς ( Τ Π ) ή Τε - χ ν ο λο γ ί ε ς τ η ς Ψ η φ ι α κ ή ς Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς ε ν ν ο ο ύ μ ε τ ι ς λύ σ ε ι ς κ α ι τ ι ς ε φ α ρ μ ο γ έ ς π ο υ α ν α π τ ύ σ σ ο ν τα ι σ τ ι ς δ ι ά φ ο ρ ε ς ο ι κο - ν ο μ ι κ έ ς κ α ι κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς μ ε τ η σ ύ γ κ λ ι σ η τω ν τ ε χ ν ο λο γ ι ώ ν τ η ς π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς, τω ν τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν κ α ι τω ν π ο λυ μ έ σ ω ν ( σ τα τ ι κ ή κ α ι κ ι ν ο ύ μ ε ν η ε ι κ ό ν α ). Ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α ο ό ρ ο ς Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή Τε χ ν ο λο γ ί α δ η λώ ν ε ι τ η χ ρ ή σ η τω ν Τ Π σ τ η ν ε κ π α ί δ ε υ σ η, π ρ ο ς ό φ ε λο ς τ η ς μ α θ η σ ι α κ ή ς δ ι α δ ι κ α σ ί α ς. «Α π ο τ ε λ ε ί κο ι ν ή δ ι α π ί σ τω σ η ό τ ι ο ι Τ Π μ π ο ρ ο ύ ν ν α Ο Κων/νος Θώδης είναι δάσκαλος Ειδικής Αγωγής και μέλος του ΠΕΣΕΑ

2 2 ε ν τα χ θ ο ύ ν κ α ι ν α χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ο ύ ν σ το σ χολικό π ρ ό γ ρ α μ μ α σ ε δ υ ο ε π ί π ε δ α : (i) Σ ε δ ι ε π ι σ τ η μ ο ν ι κό / δ ι α θ ε μ α τ ι κό π λα ί σ ι ο : ω ς ε ρ γ α λ ε ί ο α το μ ι κ ή ς δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς γ ι α τ η ν ε κ τ έ λ ε σ η κο ι ν ώ ν δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τω ν π ο υ α φ ο ρ ο ύ ν τ η ν π λ ε ι ο ψ η φ ί α τω ν μ α θ η μ ά τω ν ( π. χ γ ρ α φ ή, π ρ ό σ β α σ η σ τ η ν π λ η ρ ο φ ο ρ ί α, ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α, τ α ξ ι ν ό μ η σ η κ α ι ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α δ ε δ ο μ έ ν ω ν ), ω ς ε ρ γ α λ ε ί ο υ πο σ τ ή ρ ι ξ η ς σ υ λ λο γ ι κ ώ ν δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τω ν κ α ι δ ι α θ ε μ α τ ι κώ ν σ χ ε δ ί ω ν κ α ι ω ς ε ρ γ α λ ε ί ο α ν ά π τ υ ξ η ς τω ν β α σ ι κ ώ ν δ ε ξ ι ο τ ή τω ν α λ λά κ α ι τ η ς Ε ι δ ι κ ή ς Αγωγής. (ii) Στο π λα ί σ ι ο σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ω ν γ ν ω σ τ ι κώ ν α ν τ ι κ ε ι μ έ - ν ω ν ( μ α θ η μ ά τω ν ) : ω ς χ ρ ή σ ι μ ο ε ρ γ α λ ε ί ο γ ι α τ η ν ε ξ έ λ ι ξ η ε ν ό ς κ ύ κ λο υ μ α θ η μ ά τω ν ( λ ε ξ ι κ ά, ό ρ γ α ν α υ πολο γ ι σ μ ο ύ, π η γ έ ς ε ι - δ ι κώ ν π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν κ λ. π ) κ α ι ω ς μ έ σ ο γ ι α τ η ν ε κ μ ά θ η σ η ε ν ό ς σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο υ α ν τ ι κ ε ι μ έ ν ο υ ( φ ρ ο ν τ ι σ τ η ρ ι α κ ά μ α θ ή μ α -

3 3 τ α, π ρ ο σ ο μ ο ι ώ σ ε ι ς, π α ι χ ν ί δ ι α ) σ το π λα ί σ ι ο ε ν ό ς μ α θ ή μ α - το ς.» ( Ι Μ Λ ). Εκπαιδευτική Τεχνολογία Υπερμέσα, πολυμέσα και μάθηση. Ο ι ν έ ε ς τ ε χ ν ο λο γ ί ε ς μ ε τ ι ς ό λο κ α ι α υ ξα ν ό μ ε ν ε ς δ υ ν α - τ ό τ η τ έ ς το υ ς «ω ς ν ο η τ ι κ ά / γ ν ω σ τ ι κ ά ε ρ γ α λ ε ί α κ α ι ω ς ε ρ γ α - λ ε ί α α π ο θ ή κ ε υ σ η ς, ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α ς τ η ς π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς κ α ι π ρ ό σ β α σ η ς σ ε α υ τ ή έ χο υ ν ε ν ι σ χ ύ σ ε ι τ η ν ά π ο ψ η ό τ ι, α ν κ ά - π ο ι ο ς α γ ν ο ε ί τ ι ς ν έ ε ς τ ε χ ν ο λο γ ί ε ς κα ι τ ι ς δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς τ ι ς ο - π ο ί ε ς π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν, θ α κ α τ α σ τ ε ί λ ε ι το υ ρ γ ι κ ά α ν α λφ ά β η το ς» ( Μ α κ ρ ά κ η ς ). «Σ ή μ ε ρ α ε ί ν α ι δ ι α θ έ σ ι μ α γ ι α ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς κ α ι μ α θ η - τ έ ς μ ι α σ ε ι ρ ά ε κ π α ι δ ε υ τ ι κώ ν ε ρ γ α λ ε ί ω ν ό π ω ς δ ι δ α κ τ ι κ ά π ρ ο γ ρ ά μ μ α τα ( t u t o r i a l s ), π ρ ο σ ο μ ο ι ώ σ ε ι ς ( s i m u l a t i o n s ), ε -

4 4 φ α ρ μ ο γ έ ς υ π ε ρ μ έ σ ω ν ( h yp e r m e d i a ) κ α ι ε ι κο ν ι κ ή ς π ρ α γ μ α τ ι - κ ό τ η τ α ς ( v i r t u a l r e a l i t y ), έ μ π ε ι ρ α δ ι δ α κ τ ι κ ά σ υ σ τ ή μ α τ α ( i n t e l l i g e n t t u t o r i n g s ys t e m s ), ε φ α ρ μ ο γ έ ς σ το δ ι α δ ί κ τ υ ο κ λ π.» ( Κ ό μ η ς ). «Π α ρ ά λ λ η λ α α ν α δ ε ι κ ν ύ ε τ α ι μ ι α ν έ α γ ε ν ι ά π α ι δ ι ώ ν π ο υ ε ί ν α ι ε ξο ι κ ε ι ω μ έ ν α μ ε τ η χ ρ ή σ η υ π ο λο γ ι σ τ ι κώ ν ε ρ γ α λ ε ί ω ν γ ι α τ η ν ε π ί λυ σ η π ρ ο β λ η μ ά τω ν μ ε τ η χ ρ ή σ η π ο λυ μ ε σ ι κώ ν π ε - ρ ι β α λ λό ν τω ν κ α ι ε φ α ρ μ ο γ ώ ν, μ ε δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς α ν α ζ ή τ η σ η ς π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν κ α ι π λο ή γ η σ η ς σ το δ ι α δ ί κ τ υ ο, μ ε τ η ν ε π ι κ ο ι - ν ω ν ί α μ έ σ ω η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ο υ κ λ π.» ( Τ ζ ι μ ο γ ι ά ν - ν η ς ). Ε ι δ ι κ έ ς κ α τ η γ ο ρ ί ε ς ε κ π α ι δ ε υ ό μ ε ν ω ν π ο υ σ τ η ν π ε ρ ί - π τω σ ή το υ ς ο ι ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ έ ς δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς μ ε το ν π α ρ α δ ο σ ι α - κ ό τ ρ ό π ο θ α ή τα ν πολύ δ ύ σ κ ο λ ε ς ω ς α δ ύ ν α τ ε ς, έ ρ χο ν τα ι ν α α ν τ ι μ ε τωπ ι σ θ ο ύ ν μ ε τ η β ο ή θ ε ι α τ η ς τ ε χ ν ο λο γ ί α ς τω ν Η / Υ κ α ι τω ν ε φ α ρ μ ο γ ώ ν H yp e r m e d i a. Στ ι ς α ν ε π τ υ γ μ έ ν ε ς τ ε χ ν ο λο γ ι κ ά

5 5 χώ ρ ε ς το υ ε ξ ω τ ε ρ ι κο ύ α π ο μ ο ν ω μ έ ν ο ι γ ε ω γ ρ α φ ι κ ά μ α θ η τ έ ς μ π ο ρ ο ύ ν ν α π α ρ α κολο υ θ ο ύ ν μ α θ ή μ α τ α σ το σ π ί τ ι το υ ς μ ε τ η β ο ή θ ε ι α ε ν ό ς δ ι κ τ ύ ο υ ε υ ρ ε ί α ς π ε ρ ι οχ ή ς ( W i d e a r e a n e t w o r k - WAN) σ το ο π ο ί ο ε ί ν α ι σ υ ν δ ε δ ε μ έ ν ο ι κ α ι μ έ σ ω το υ π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ το υ ς υ π ο λο γ ι σ τ ή ν α τ ρ έ χο υ ν ε φ α ρ μ ο γ έ ς τ ύ - π ο υ H yp e r m e d i a κ α ι ν α π α ί ρ ν ο υ ν τ ι ς γ ν ώ σ ε ι ς π ο υ π α ί ρ ν ο υ ν κ α ι ο ι σ υ μ μ α θ η τ έ ς το υ ς π ο υ π α ρ α κολο υ θ ο ύ ν τα μ α θ ή μ α τ α α π ό κο ν τά. Γι α ά λ λ η μ ι α α κ ό μ α κ α τ η γ ο ρ ί α, τω ν α τ ό μ ω ν μ ε ε ι δ ι κ έ ς α ν ά γ κ ε ς ( Α μ Ε Α ) η χ ρ ή σ η ε φ α ρ μ ο γ ώ ν H yp e r m e d i a έ ρ - χ ε τα ι ν α α ν τ ι μ ε τωπ ί σ ε ι τα φ υ σ ι κ ά μ ε ι ο ν ε κ τ ή μ α τ α τω ν α τ ό μ ω ν α υ τώ ν, α φ ο ύ μ έ σ α α π ό τ η σ υ ν δ υ α σ μ έ ν η π α ρ ο υ σ ί α σ η ε ι κ ό ν ω ν, v i d e o, κ ε ι μ έ ν ω ν, ή χο υ κ α ι ό λω ν τω ν ά λ λω ν τ ύ π ω ν δ ε δ ο μ έ ν ω ν ε ί ν α ι ε υ κ ο λότερο γ ι α κά π ο ι ο ν μ ε π ρ ο β λ ή μ α τ α σ τ η ν α κ ο ή ή τ η ν ό ρ α σ η ν α μ π ο ρ έ σ ε ι ν α σ υ λ λ ά β ε ι τ α μ η ν ύ - μ α τα κ α ι το π ε ρ ι ε χό μ ε ν ο τω ν ό σ ω ν π α ρ ο υ σ ι ά ζο ν τα ι. Έ τσ ι η σ υ ν ε ρ γ α σ ί α μ ε κ ά π ο ι α μ η χα ν ή μ α τα το υ Η / Υ τ η ς τ ά ξ η ς κω φ ώ ν β ο η θ ά σ ε μ ι α σ ε ι ρ ά δ ι δ α κ τ ι κ έ ς π α ρ ε μ β ά σ ε ι ς

6 6 ό π ω ς σ τ η ν ο π τ ι κ ο π ο ί η σ η τ η ς α κ ο υ σ τ ι κ ή ς ο ξ ύ τ η τα ς σ υ μ φ ώ - ν ω ν κ α ι φ ω ν η έ ν τω ν σ τ η ν α λφ α β η τ ι κ ή γ λώ σ σ α. Η ο π τ ι κ ή α ν α π α ρ ά σ τα σ η σ τ η ν ο θ ό ν η το υ Η / Υ τ η ς ε ι κό ν α ς το υ σ το - μ α το ς β ο η θ ά σ τ η ν τα υ τ ό τ η τ α κ α ι σ ύ ν δ ε σ η τω ν ή χω ν πο υ ε κ φ έ ρ ε ι το π α ι δ ί σ το π ρ ό γ ρ α μ μ α μ ε τ η ν κ ί ν η σ η κ α ι τ η σ τά σ η τω ν χ ε ι λ ι ώ ν, τω ν φ ω ν η τ ι κ ώ ν χο ρ δ ώ ν, τω ν δ ο ν τ ι ώ ν, τ η ς μ ύ τ η ς, το υ δ ι α φ ρ ά γ μ α το ς κ α ι το υ σ τ ό μ α το ς. «Η σ υ ν α ι σ θ η - μ α τ ι κ ή κ ι ν η τοπο ί η σ η σ τ η ν ε γ γ ε ν ή π ε ρ ι έ ρ γ ε ι α το υ κω φ ο ύ π α ι δ ι ο ύ γ ι α ο π τ ι κ ο π ο ί η σ η τ η ς φ ω ν ή ς, α π ο κ τ ά μ ε γ ά λο ε ν δ ι α - φ έ ρ ο ν α π ό τ η ν α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή ε φ α ρ μ ο γ ή λο γ ι σ μ ι κώ ν Η / Υ π ο υ ε π ι τ ρ έ π ο υ ν σ το μ α θ η τ ή ν α «δ ε ι τ η φ ω ν ή τ η ς δ α σ κ ά λ α ς, π ο υ το υ μ ι λά κ α ι το υ τ ρ α γ ο υ δ ά» μ ε τ η ν υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η π ο υ π α ρ έ χο υ ν τ α πολυ μ έ σ α» ( Δ ρ ο σ ι ν ο ύ ). Στο υ ς τ υ φ λο ύ ς γ ί ν ε τα ι χ ρ ή σ η ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς μ έ σ ω α π τ ι - κ ή ς α ν ά δ ρ α σ η ς ( t a c t i l e f e e d b a c k ). Έ τσ ι π ε ρ ι γ ρ ά φ ε τ α ι ο τ ρ ό - π ο ς μ έ σ ω το υ ο π ο ί ο υ ο χ ρ ή σ τ η ς μ π ο ρ ε ί ν α α ι σ θ ά ν ε τ α ι το ν ό γ κ ο κ α ι τ η ν υ φ ή τω ν α ν τ ι κ ε ι μ έ ν ω ν πο υ α π ε ι κ ο ν ί ζο ν τ α ι

7 7 σ τ η ν ο θ ό ν η το υ. Η π ρ ώ τ η ε φ α ρ μ ο γ ή έ γ ι ν ε σ το σ ύ σ τ η μ α B r a i l l e π ο υ ε π ι τ ρ έ π ε ι τ η ν α ν ά γ ν ω σ η σ το υ ς τ υ φ λούς, το ο π ο ί ο ε π ε κ τά θ η κ ε ν α π ρ ο σ φ έ ρ ε ι τ η δ υ ν α τ ό τ η τ α κ α ι σ το υ ς τ υ φ λο ύ ς χ ρ ή σ τ ε ς υ πολο γ ι σ τώ ν. Τα λο γ ι σ μ ι κ ά π ο υ υ π ά ρ χο υ ν σ ή μ ε ρ α ε ί ν α ι ε λ ά χ ι σ τα γ ι α τ α Α μ Ε Α ε ν ώ η χ ρ ή σ η το υ ς ε ί ν α ι ε π ο π τ ι κ ή δ η λα δ ή β ο η θ ά σ τ η ν ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α τω ν α τ ό μ ω ν α υ τώ ν μ ε το ν κ ό σ μ ο κ α ι δ ε ν χ ρ η σ ι μ ε ύ ε ι ω ς μ α θ η σ ι α κ ό ε ρ γ α λ ε ί ο. Υ π ά ρ χο υ ν λο γ ι σ μ ι κ ά π ο υ μ π ο ρ ο ύ ν ν α χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ο ύ ν σ ε π α ι δ ι ά μ ε δ υ σ λ ε ξ ί α, α κ ο υ σ τ ι κ ά π ρ ο β λ ή μ α τ α κ α ι ε λα φ ρ ά ν ο η τ ι κ ή υ σ τ έ ρ η σ η ε ν ώ η α ν ά π τ υ ξ η κ α ι ε φ α ρ μ ο γ ή ε κ π α ι δ ε υ τ ι κο ύ λο γ ι σ μ ι κ ο ύ ε ί ν α ι ι δ ι α ί τ ε ρ α δ υ σ χ ε ρ ή ς σ ε ά το μ α μ ε β α ρ ι ά ν ο η τ ι κ ή υ σ τ έ ρ η σ η. Εκπαιδευτικό λογισμικό και μεθοδολογίες

8 8 Η α ν ά π τ υ ξ η π ο ι ο τ ι κ ώ ν κ α ι ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν λο γ ι σ μ ι κ ώ ν κ α τ ά λ λ η λω ν γ ι α ε φ α ρ μ ο γ ή κ α ι α ξ ι ο π ο ί η σ η σ τ η δ ι δ α κ τ ι κ ή π ρ ά ξ η α π ο τ ε λ ε ί σ τ όχο δ ι ε θ ν ώ ς. Έ ν α ε κ π α ι δ ε υ τ ι κό λο γ ι σ μ ι κό ( Ε. Λ ) θ α π ρ έ π ε ι ν α μ ε λ ε τ η θ ε ί κ α ι ν α δ ο κ ι μ α σ τ ε ί π ι λοτικά π ρ ι ν α π ό τ η δ ι ά θ ε σ ή το υ σ το σ χο λ ε ί ο. «Η π α ρ α γ ω γ ή δ ε ν π ρ έ π ε ι ν α σ τ η ρ ί ζ ε τ α ι σ το ν π ρ ο μ η θ ε υ τ ή α λ λ ά σ το χ ρ ή σ τ η. Α - π ό τ ι ς ε τα ι ρ ί ε ς π ο υ έ χο υ ν τ η δ υ ν α τ ό τ η τα ε κ β ι ο μ η χά ν ι σ η ς το υ π ρ ο ϊ ό ν το ς λ ε ί π ο υ ν ο ι ι δ έ ε ς. Ο ι ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί έ χο υ ν τ ι ς ε μ π ν ε ύ σ ε ι ς α λ λ ά σ τ ε ρ ο ύ ν τ α ι μ έ σ ω ν. Υ π ά ρ χ ε ι μ ε γ ά λ η δ ι α φ ο - ρ ά α ν ά μ ε σ α σ ε δ α σ κ ά λο υ ς πο υ κ α τα σ κ ε υ ά ζο υ ν l o g i c i e l s κ α ι σ α υ το ύ ς π ο υ α γ ν ο ο ύ ν τ η ν ε κ β ι ο μ η χά ν ι σ η το υ π ρ ο ϊ ό ν το ς. Α λ λά κ α ι η κ α τα σ κ ε υ ή λο γ ι σ μ ι κο ύ α π ό ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς α π α ι τ ε ί κ ί ν η τ ρ α ε π ι δ ό τ η σ η ς, δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά η π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή θ α α π οχα ι ρ ε τ ή σ ε ι το σ χολ ε ί ο» ( Γι α ν ν α κ ο π ο ύ λο υ ). Η α ξ ι ο λό γ η σ η τω ν ε κ π α ι δ ε υ τ ι κώ ν λο γ ι σ μ ι κώ ν ( Ε. Λ ) π ο υ π ρ ο ο ρ ί ζο ν τ α ι γ ι α τ α σ χο λ ε ί α δ ε ν π ρ έ π ε ι ν α π ε ρ ι ο ρ ί ζ ε τ α ι μ ό ν ο σ τα τ ε χ ν ι κ ά κ α ι γ ν ω σ τ ι κ ά χα ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά το υ ς α λ λά ν α

9 9 ε π ε κ τ ε ί ν ε τ α ι κ υ ρ ί ω ς σ τ ι ς μ ε θ ο δ ο λο γ ί ε ς κ α ι σ το υ ς τ ρ ό π ο υ ς π α ι δ α γ ω γ ι κ ή ς α ξ ι ο π ο ί η σ ή ς το υ ς α π ό μ α θ η τ έ ς κ α ι ε κ π α ι - δ ε υ τ ι κ ο ύ ς. «Η έ ρ ε υ ν α έ χ ε ι δ ε ί ξ ε ι ό τ ι τα λο γ ι σ μ ι κ ά ε ξά σ κ η σ η ς ( d r i l l a n d p r a c t i c e ) δ ε ν ε ί ν α ι α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ά σ τ η ν α ν ά π τ υ ξ η τω ν γ ν ω σ τ ι κ ώ ν δ ε ξ ι ο τ ή τω ν τω ν μ α θ η τώ ν. Η π ρ ο σ έ γ γ ι σ η τω ν α ν ο ι χ τώ ν τ ύ π ω ν ( o p e n - e n d e d ) Ε. Λ τ α ο π ο ί α ε ν σ ω μ α τώ ν ο υ ν χα ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά α λ λ η λ ε π ι δ ρ α σ τ ι κ ό τ η τ α ς κα ι β α σ ί ζο ν τ α ι σ ε ρ ε α λ ι σ τ ι κ έ ς α ν α π α ρ α σ τά σ ε ι ς σ υ ν ι σ τ ά μ ι α ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α π ρ ό τα σ η» ( Μ ι κ ρ ό π ο υ λο ς ). Μ ε το ν Η / Υ μ π ο ρ ε ί ο κά θ ε μ α θ η τ ή ς α ν ά λο γ α μ ε το ν ο η - τ ι κ ό το υ δ υ ν α μ ι κό κ α ι ε π ί π ε δ ο ν α ε ξα σ κ η θ ε ί σ τ ι ς ξ έ ν ε ς γ λώ σ σ ε ς, σ τ η γ ρ α μ μ α τ ι κ ή, σ το υ ς μ α θ η μ α τ ι κο ύ ς υ πολο γ ι - σ μ ο ύ ς π ρ οχω ρ ώ ν τα ς μ ε α το μ ι κ ή τ α χ ύ τ η τ α. Σ υ χ ν ά τα λο γ ι - σ μ ι κ ά α σ κ ή σ ε ω ν έ χο υ ν κ α τα σ κ ε υ α σ θ ε ί ω ς π α ι χ ν ί δ ι α. Ο ι μ α - θ η τ έ ς κ ε ρ δ ί ζο υ ν π ό ν το υ ς ή π ρ οχω ρ ο ύ ν μ έ σ α σ το π α ι χ ν ί δ ι α ν α π α ν το ύ ν σ ω σ τά σ τ ι ς ε ρ ω τ ή σ ε ι ς ή χά ν ο υ ν π ό ν το υ ς α ν α π α -

10 10 ν το ύ ν μ ε λά θ ο ς τ ρ ό π ο ή α ν δ έ χο ν τα ι τ η ν β ο ή θ ε ι α το υ υ π ο - λο γ ι σ τ ή. Α π ό τ η σ τ ι γ μ ή π ο υ τ α Α μ Ε Α έ χο υ ν π ρ ό σ β α σ η σ τ ι ς Τ Π, το ζ η το ύ μ ε ν ο ε ί ν α ι η ε π ι λο γ ή το υ κ α τά λ λ η λο υ Ε. Λ υ λ ι κο ύ π ο υ θ α ε ξ υ π η ρ ε τ ε ί τ ι ς ι δ ι α ί τ ε ρ ε ς π α ι δ α γ ω γ ι κ έ ς α ν ά γ κ ε ς το υ ς. Έ ν α ς μ α θ η τ ή ς πο υ δ ε ν μ π ο ρ ε ί λό γ ο υ χά ρ η ν α γ ρ ά ψ ε ι μ ε το μ ο λύ β ι, λό γ ω κ ι ν η τ ι κ ώ ν π ρ ο β λ η μ ά τω ν, μ ε τ η β ο ή θ ε ι α το υ Η / Υ μ π ο ρ ε ί π λ έ ο ν ν α γ ρ ά φ ε ι, ν α κ ρ α τ ά σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς, ν α π α ρ α κολο υ θ ε ί μ α θ ή μ α τα κ α ι ν α χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί το ί δ ι ο λο γ ι - σ μ ι κ ό μ ε το υ ς σ υ μ μ α θ η τ έ ς το υ. Η π ε ρ ί π τω σ η ε ν ό ς κ ω φ ο ύ μ α θ η τ ή ό μ ω ς ε ί ν α ι δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή δ ε δ ο μ έ ν ο υ ό τ ι ο ι α ν ά γ κ ε ς το υ ε ί ν α ι δ ι α φ ο ρ ο π ο ι η μ έ ν ε ς κ α ι δ ε ν α ρ κ ε ί α π λώ ς η π ρ ό σ β α - σ η τ η ς τ ε χ ν ο λο γ ί α ς τ η ς π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς ( Τ Π ) α λ λά α π α ι τ ε ί τα ι ε ι δ ι κ ά σ χ ε δ ι α σ μ έ ν ο λο γ ι σ μ ι κό. Έ τσ ι ε ν ώ σ ή μ ε ρ α τα π α ρ α δ ο - σ ι α κ ά π ρ ο γ ρ ά μ μ α τα ε ξά σ κ η σ η ς θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι α κ α τ ά λ λ η λα γ ι α τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κ α σ ί α, μ ε ρ ι κ ά α π ό α υ τά έ χο υ ν α π ο δ ε ι χ θ ε ί κ α τ ά λ λ η λα γ ι α τ η ν ε κ π α ί δ ε υ σ η α τ ό μ ω ν μ ε ε λα φ ρ ά ν ο η τ ι κ ή

11 11 υ σ τ έ ρ η σ η ή μ ε κ ά π ο ι ο μ α θ η σ ι α κό π ρ ό β λ η μ α, π α ρ ά το μ η - χα ν ι σ τ ι κ ό κ α ι ε π α ν α λ η π τ ι κ ό χα ρ α κ τ ή ρ α το υ ς. Το κ α τ ά λ λ η λο Ε. Λ μ π ο ρ ε ί ν α χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ε ί σ ε ο ρ ι σ μ έ ν ε ς π ε ρ ι π τώ σ ε ι ς ω ς α ν τ ι σ τα θ μ ι σ τ ι κ ό, υ π ο σ τ η ρ ι χ τ ι κό ε ρ γ α λ ε ί ο μ ά θ η σ η ς σ ε μ α - θ η τ έ ς μ ε ε ι δ ι κ έ ς μ α θ η σ ι α κ έ ς δ υ σ κ ο λ ί ε ς ό π ω ς δ υ σ λ ε ξ ί α, δ υ σ ο ρ θ ο γ ρ α φ ί α, δ υ σ α ρ ι θ μ η σ ί α κ λ π. Π α ρ ά γ ο ν τ ε ς α ξ ι ο λ όγησης Ε κ π α ι δ ε υτ ι κο ύ Λογισμικο ύ Το λο γ ι σ μ ι κό π ρ έ π ε ι ν α έ χ ε ι τ η ν κο ι ν ω ν ι κ ή α π ο δ οχ ή η ο π ο ί α σ χ ε τ ί ζ ε τα ι μ ε τ η ν κ ο ι ν ω ν ι κ ή β ά σ η ε ν ό ς ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ σ υ σ τ ή μ α το ς δ η λα δ ή μ ε το μ ο ν τ έ λο ε κ π α ί δ ε υ σ η ς μ ι α ς σ υ γ κ ε - κ ρ ι μ έ ν η ς ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς κο ι ν ό τ η τα ς. Ό τα ν το μ ο ν τ έ λο π. χ ε ί ν α ι δ α σ κ α λο κ ε ν τ ρ ι κ ό τ ό τ ε έ ν α Ε. Λ π ο υ π ρ ο σ φ έ ρ ε ι α π ε - ρ ι ό ρ ι σ το έ λ ε γ χο σ το μ α θ η τ ή δ ε ν ε ί ν α ι σ υ ν ή θ ω ς κο ι ν ω ν ι κ ά α π ο δ ε κ τ ό. Α φ ο ύ ε ξ ε τα σ τ ε ί η κο ι ν ω ν ι κ ή α π ο δ οχ ή ε ν ό ς Ε. Λ

12 12 π ρ οχω ρ ο ύ μ ε σ τ η ν π ρ α κ τ ι κ ή α π ο δ οχ ή. Υ π ά ρ χο υ ν 4 το μ ε ί ς. Ο π ρ ώ το ς α ν α φ έ ρ ε τα ι σ τ η ν α ξ ι ο λό γ η σ η τ η ς ύ λ η ς, ο δ ε ύ τ ε ρ ο ς σ τ η ν π α ρ ο υ σ ί α σ η κ α ι ο ρ γ ά ν ω σ η τ η ς ύ λ η ς, ο τ ρ ί το ς κ α λύ π τ ε ι τ ι ς δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς κ α ι ε ν η μ έ ρ ω σ η ς το υ Ε. Λ κ α ι ο τ έ τ α ρ το ς α ν α φ έ ρ ε τ α ι σ τ η ν α ξ ι ο λό γ η σ η τ η ς μ ά θ η σ η ς π ο υ π ρ ο κ ύ π τ ε ι α π ό τ η χ ρ ή σ η το υ σ το υ ς μ α θ η τ έ ς. Το σ χ ή μ α π ο υ α κ ο λουθεί π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι το π ρ ο τ ε ι ν ό μ ε ν ο μ ο ν τ έ λο α ξ ι ο λό γ η σ η ς το υ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ λο γ ι σ μ ι κ ο ύ. ( Ο ι κ ο ν ο μ ί δ η ς Γ ε ω ρ γ ι ά δ ο υ )

13 13 Μοντέλο αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού Συνολική αποδοχή Κοινωνική αποδοχή Ε.Λ Πρακτική αποδοχή Αξιολόγηση της ύλης Παρουσίαση και Οργάνωση της ύλης - Περιβάλλον διεπαφής Διαδικασίες υποστήριξης και ενημέρωσης του Ε.Λ Κόστος Παράγοντες σχεδιασμού Ε.Λ Εγκυρότητα - αυθεντικότητα Ορθότητα Μοναδικότητα Καταλληλότητα Σκοπός Ευρύτητα Παιδαγωγικές παράμετροι Αλληλεπίδραση πλοήγηση Σχεδιασμός Διάρκεια της πληροφορίας οθόνης στο χρόνο Διαδικασίες ενημέρωσης, αλλαγής, προσθήκης Φορητότητα του προϊόντος Τεχνική κάλυψη Αξιολόγηση της μάθησης Το προϊόν της μάθησης Η διαδικασία της μάθησης Χρηστικότητα (Φιλικότητα του χρήστη) Ευχάριστο στη χρήση Εύκολο στη μάθηση Αποτελεσματικό στη χρήση Εύκολο στην απομνημόνευση Λίγα λάθη

14 14 Έ ρ ε υ ν ε ς σ το χ ώ ρ ο τ η ς Ε ι δ ικής Α γ ω γ ή ς Έ ρ ε υ ν ε ς σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ η χ ρ ή σ η τ ω ν Τ Π σ τ α ε ι δ ι κ ά σ χ ο - λ ε ί α έ δ ε ι ξ α ν ό τ ι κ α τ ά τ η γ ν ώ μ η τ ω ν ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν τ α Α μ Ε Α ω φ ε λ ή θ η κ α ν π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο α π ό ό λ ο υ ς α π ό τ η χ ρ ή σ η τ ω ν Η / Υ ( J e d e s k o g ). Υπ ά ρ χ ο υ ν π α ρ ό λ α α υ τ ά τ ρ ί α β α - σ ι κ ά ε μ π ό δ ι α σ τ η χ ρ ή σ η Η / Υ α π ό π α ι δ ι ά μ ε δ υ σ κ ο λ ί ε ς σ τ η γ ρ α φ ή κ α ι τ η ν α ν ά γ ν ω σ η : Η α ν ά γ κ η α ν ά γ ν ω σ η ς μ ε γ ά λ ω ν κ ε ι μ έ ν ω ν, η α ν ά γ κ η ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α ς α ρ ι θ μ ώ ν κ α ι η α π α ί τ η σ η τ η ς σ ω σ τ ή ς ο ρ θ ο γ ρ α φ ί α ς. Σ ε κ ά π ο ι α ά λ λ η έ ρ ε υ ν α ( D a m s b y ) π ο υ δ ι ή ρ κ ε σ ε δ υ ο χ ρ ό ν ι α ( ) σ υ μ μ ε τ ε ί χ α ν 2 0 μ α θ η τ έ ς χ ρ ό ν ω ν μ ε σ ο β α ρ έ ς δ υ σ κ ο λ ί ε ς σ τ η γ ρ α φ ή κ α ι τ η ν α ν ά γ ν ω σ η σ τ ο υ ς ο π ο ί ο υ ς π α ρ α σ χ έ θ η κ ε ε ι δ ι κ ή ε κ π α ί δ ε υ σ η μ ε χ ρ ή σ η Η / Υ 3 ώ ρ ε ς τ η ν ε β δ ο μ ά δ α. Τ α α π ο τ ε - λ έ σ μ α τ α τ η ς έ ρ ε υ ν α ς έ δ ε ι ξ α ν ό τ ι ό λ α τ α π α ι δ ι ά π ρ ο ό δ ε υ - σ α ν κ α ι σ τ η γ ρ α φ ή κ α ι σ τ η ν α ν ά γ ν ω σ η σ τ η ν π ε ι ρ α μ α τ ι κ ή φ ά σ η. Ω σ τ ό σ ο μ ε τ ά α π ό 2 χ ρ ό ν ι α χ ρ ή σ η ς τ ο υ Η / Υ ε ξ α κ ο -

15 15 λ ο υ θ ο ύ σ α ν ν α π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο υ ν δ υ σ κ ο λ ί ε ς σ τ η γ ρ α φ ή κ α ι σ τ η ν α ν ά γ ν ω σ η. Τ ο κ έ ρ δ ο ς γ ι α υ τ ά τ α π α ι δ ι ά ή τ α ν ό τ ι α ν έ - π τ υ ξ α ν κ ά π ο ι α κ ί ν η τ ρ α γ ρ α φ ή ς κ α ι α ν ά γ ν ω σ η ς κ α ι ε ν ι σ χ ύ - θ η κ ε σ η μ α ν τ ι κ ά η α υ τ ο π ε π ο ί θ η σ ή τ ο υ ς. Έ ρ ε υ ν ε ς σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ η χ ρ ή σ η κ α ι ά λ λ ω ν υ π ο σ τ η ρ ι χ τ ι - κ ώ ν μ έ σ ω ν σ τ η ν Ε ι δ ι κ ή Α γ ω γ ή ό π ω ς η σ ύ ν θ ε σ η π ρ ο φ ο ρ ι - κ ο ύ λ ό γ ο υ κ α ι π ο λ υ μ έ σ ω ν δ ε ν έ χ ο υ ν π ρ ο χ ω ρ ή σ ε ι σ η μ α ν τ ι - κ ά. Έ χ ο υ ν κ α τ α γ ρ α φ ε ί ό μ ω ς ε κ τ ό ς α π ό τ ι ς ε μ π ε ι ρ ί ε ς γ ι α π α ι δ ι ά μ ε δ υ σ λ ε ξ ί α κ α ι θ ε τ ι κ έ ς ε μ π ε ι ρ ί ε ς α π ό τ η χ ρ ή σ η Η / Υ σ τ η ν ε ρ γ α σ ί α μ ε α υ τ ι σ τ ι κ ά π α ι δ ι ά α λ λ ά κ α ι μ ε π α ι δ ι ά π ο υ α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ο υ ν π ρ ο β λ ή μ α τ α α κ ο ή ς, ό ρ α σ η ς, σ ω μ α τ ι κ έ ς α - ν α π η ρ ί ε ς κ α ι κ ι ν η τ ι κ ά π ρ ο β λ ή μ α τ α. Επίλογος Η α ξ ι ο λ ό γ η σ η τ η ς π ο ι ό τ η τ α ς τ ο υ Ε. Λ ε ί ν α ι μ ι α δ ι α δ ι - κ α σ ί α π ο υ α π α ι τ ε ί μ ε γ ά λ η π ρ ο σ ο χ ή κ α ι α π α ι τ ε ί τ η σ υ ν ε ρ γ α -

16 16 σ ί α δ ι α φ ό ρ ω ν ε π ι σ τ η μ ό ν ω ν ό π ω ς ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί μ ε δ ι δ α - κ τ ι κ ή ε μ π ε ι ρ ί α σ τ ο κ ά θ ε φ ο ρ ά ο ρ ι σ μ έ ν ο α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο, ε ι δ ι κ ο ί τ η ς δ ι δ α κ τ ι κ ή ς, τ ε χ ν ι κ ο ί κ α ι ε ρ γ ο ν ό μ ο ι τ ο υ π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς δ ι ε π α φ ή ς κ α ι ε ι δ ι κ ο ί ε π ι σ τ ή μ ο ν ε ς τ ο υ κ ά θ ε κ λ ά δ ο υ. Ε ι δ ι κ ό - τ ε ρ α γ ι α τ η ν Ε ι δ ι κ ή Α γ ω γ ή, ε ι δ ι κ ο ί π α ι δ α γ ω γ ο ί, π α ι δ ο ψ υ - χ ο λ ό γ ο ι, κ ο ι ν ω ν ι ο λ ό γ ο ι κ λ π. «Έ ν α κ α λ ά σ χ ε δ ι α σ μ έ ν ο Ε. Λ θ α π ρ έ π ε ι ν α κ ρ ί ν ε τ α ι π ά ν τ α κ ά τ ω α π ό τ ο π ρ ί σ μ α τ η ς ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς κ α ι τ ω ν π ο λ ι - τ ι σ μ ι κ ώ ν α λ λ η λ ε π ι δ ρ ά σ ε ω ν κ α ι ν α χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι μ ε τ ρ ό - π ο ε π ο π τ ι κ ό, β ι ω μ α τ ι κ ό κ α ι ε ξ ε ρ ε υ ν η τ ι κ ό κ ά ν ο ν τ α ς τ ο μ α - θ η τ ή ν α ν ι ώ θ ε ι σ α ν σ τ ο σ π ί τ ι τ ο υ π ρ ά γ μ α π ο υ ε ί ν α ι δ ύ - σ κ ο λ ο ν α ε π ι τ ε υ χ θ ε ί μ ε ά λ λ α ε ρ γ α λ ε ί α μ έ σ α σ τ ο υ ς τ έ σ σ ε ρ ι ς τ ο ί χ ο υ ς τ η ς σ χ ο λ ι κ ή ς τ ά ξ η ς» ( Ρ ά π τ η ς Ρ ά π τ η ). Α ν α μ φ ι σ β ή τ η τ α λ ο ι π ό ν ο Η / Υ κ α ι ο ι δ υ ν α τ ό τ η τ έ ς τ ο υ, α ν δ ε ν ε ξ α σ φ α λ ί ζ ο υ ν, δ ι ε υ κ ο λ ύ ν ο υ ν σ η μ α ν τ ι κ ά τ η ν έ ν τ α ξ η τ ω ν α μ ε α σ τ η ν κ α ν ο ν ι κ ή τ ά ξ η τ ο υ γ ε ν ι κ ο ύ σ χ ο λ ε ί ο υ. Ο ι

17 17 π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ι ς α ν α φ έ ρ θ η κ α ν σ ε π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η ε ν ό τ η τ α. Υ π ά ρ χ ε ι ό μ ω ς π ά ν τ α μ ι α α κ ό μ η π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η, έ ν α κ ρ ί σ ι μ ο σ η μ ε ί ο γ ι α κ ά θ ε μ α θ η τ ή μ ε τ ά τ ο ο π ο ί ο ο Η / Υ μ π ο ρ ε ί ν α α π ο τ ε λ έ σ ε ι σ η μ α ν τ ι κ ό ε ρ γ α λ ε ί ο κ ο υ λ τ ο ύ ρ α ς. Α υ τ ό δ ε ν ε ί ν α ι π α ρ ά η κ α τ ά κ τ η σ η ε ν ό ς ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο υ κ α ι α υ τ ό ν ο μ ο υ τ ρ ό π ο υ σ κ έ ψ η ς κ α ι ό τ ι τ ο π α ι δ ί έ χ ε ι μ ά θ ε ι ν α μ α θ α ί ν ε ι. Βιβλιογραφία Γ ι α ν ν α κ ο π ο ύ λ ο υ Ε. ( ). Η Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή σ τ η ν Ε κ π α ί - δ ε υ σ η, Ε κ δ. Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η Α θ ή ν α, σ Δ ρ ο σ ι ν ο ύ Μ. ( ). Ε φ α ρ μ ο γ έ ς Η / Υ σ ε δ ι δ α κ τ ι κ ά π ρ ο - γ ρ ά μ μ α τ α Ε ι δ ι κ ή ς Α γ ω γ ή ς, Θ έ μ α τ α Ε ι δ ι κ ή ς Α γ ω γ ή ς, τ. 4, 6 0

18 18 Ί δ ρ υ μ α Μ ε λ ε τ ώ ν Λ α μ π ρ ά κ η ( ). Ν έ ε ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ί ε ς τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς σ τ η σ χ ο λ ι κ ή ε κ π α ί δ ε υ σ η Α - θ ή ν α, σ. 1 2 J e d e s k o g G. ( ). T h e c o m p u t e r i n E d u c a t i o n ( T h e S w e d i s h N a t i o n a l A g e n c y f o r E d u c a t i o n ) R e p o r t n o. 5 0 Κ ό μ η ς Β. ( ). Ο ι ν έ ε ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί ε ς σ τ η δ ι δ α κ τ ι κ ή κ α ι μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κ α σ ί α. Π ρ α κ τ ι κ ά 1 η ς Π α ν η - π ε ι ρ ω τ ι κ ή ς Η μ ε ρ ί δ α ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή κ α ι Ε κ π α ί δ ε υ σ η, Ι ω ά ν ν ι ν α Μ α κ ρ ά κ η ς Β. ( ). Υπ ε ρ μ έ σ α σ τ η ν Ε κ π α ί δ ε υ σ η, Ε κ δ. Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο Α θ ή ν α, σ. 1 9 Μ ι κ ρ ό π ο υ λ ο ς Τ. ( ). Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό λ ο γ ι σ μ ι κ ό π ο λ υ μ έ - σ ω ν κ α ι υ π ε ρ μ έ σ ω ν. Π ρ α κ τ ι κ ά π α ν ε λ λ η - ν ί ο υ σ υ ν ε δ ρ ί ο υ.

19 19 Ο ι κ ο ν ο μ ί δ η ς Α. Γ ε ω ρ γ ι ά δ ο υ Ε. ( ). Π α ρ ά γ ο ν τ ε ς α - ξ ι ο λ ό γ η σ η ς ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ λ ο γ ι σ μ ι κ ο ύ Ά ρ - θ ρ ο ε ι σ ή γ η σ η σ τ ο : Α ξ ι ο λ ό γ η σ η ε κ π α ι - δ ε υ τ ι κ ώ ν π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν κ α ι σ χ ο λ ε ί ο υ, Ε π ι μ έ λ ε ι α Γ. Μ π α γ ά κ η ς, Ε κ δ. Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο Α θ ή ν α, σ Ρ ά π τ η ς Α. Ρ ά π τ η Α. ( ). Μ ά θ η σ η κ α ι δ ι δ α σ κ α λ ί α σ τ η ν ε π ο χ ή τ η ς π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς, Τ ό μ ο ς Α Α θ ή ν α, σ Τ ζ ι μ ο γ ι ά ν ν η ς Α. ( ). Π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α τ ο υ Σ χ ο λ ε ί ο υ τ η ς Κ ο ι ν ω ν ί α ς τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς, Σ ύ γ χ ρ ο ν η Ε κ π α ί δ ε υ σ η, τ , σ. 5 5

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Θέματα Ψηφιακός Αλφαβητισμός Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Πολυμέσα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Εκπαιδευτικό Λογισμικό Applets

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ πρόταση κατεύθυνσης ΠΜΣ

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ πρόταση κατεύθυνσης ΠΜΣ Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ πρόταση κατεύθυνσης ΠΜΣ Τίτλος κατεύθυνσης Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης Στόχος της κατεύθυνσης Η ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

One button AAC: Πλατφόρμα εναλλακτικής επικοινωνίας ατόμων με σοβαρά κινητικά προβλήματα. Βιλελμίνη Καλαμπρατσίδου

One button AAC: Πλατφόρμα εναλλακτικής επικοινωνίας ατόμων με σοβαρά κινητικά προβλήματα. Βιλελμίνη Καλαμπρατσίδου One button AAC: Πλατφόρμα εναλλακτικής επικοινωνίας ατόμων με σοβαρά κινητικά προβλήματα Rutgers, University New Jersey, USA 2 1 ος Κύκλος του «Φυτωρίου Ιδεών» Καθοδηγητής: καθ. Σταύρος Χριστοδουλάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : MORPHING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : MORPHING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : MORPHING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ MORPHING ΚΑΙ VR ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΜΗΤΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑÏΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ Κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ. Δημόσια Διαβούλευση

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ. Δημόσια Διαβούλευση ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ Δημόσια Διαβούλευση ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή Η εισαγωγή υπολογιστών στην εκπαίδευση μόνο καλό μπορεί να φέρει: Στην απλούστερη περίπτωση να σταματήσουν να τυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Πιστοποίησης Επιµορφωτών

Διαβάστε περισσότερα

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκϖαίδευση αϖό Αϖόσταση ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.axon.gr

Οδηγός χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.axon.gr Οδηγός χρήστη Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.axon.gr Αυτός ο οδηγός έχει στόχο να σας διευκολύνει στη χρήση της πλατφόρµας e- learning. Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ...2

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Λιθογραφεία και στα εργαστήρια Γραφικών Τεχνών όλης της χώρας

των εργαζοµένων στα Λιθογραφεία και στα εργαστήρια Γραφικών Τεχνών όλης της χώρας των εργαζοµένων στα Λιθογραφεία και στα εργαστήρια Γραφικών Τεχνών όλης της χώρας K29R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΛΙ ΘO ΓΡΑ ΦΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΞ9-8Μ. φ ο : 210 3443083 E-mail: tvaitsi@minedu.gov.gr

ΑΔΑ: 4ΑΛΞ9-8Μ. φ ο : 210 3443083 E-mail: tvaitsi@minedu.gov.gr α ια ί ι. α ό Α φα ία...... Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Η Α Α Α Ο Α Η Η & Η Α Ω ι ι ο ι ώ ο ο ώ οφο ι αι ω χ ο ο ιώ α - ιαχ ί ι α ιο χο ι ο ι ο & ω χ ο ο ιώ Α α, 4/2/2011 Α ι..: 14880/ Α ι...: α. ο. α. / : Α. α α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 350 17 Απριλίου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. Φ.121/74/127535 π.έ./β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικής Εφαρμογής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Πρόγραμμα Κινητικότητας του ΕΠΕΑΕΚ

Ανάπτυξη Πολυμεσικής Εφαρμογής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Πρόγραμμα Κινητικότητας του ΕΠΕΑΕΚ Ανάπτυξη Πολυμεσικής Εφαρμογής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Πρόγραμμα Κινητικότητας του ΕΠΕΑΕΚ Θ. Ναλμπάντη, Σ. Χατζηλεοντιάδου Εισαγωγή Η εισαγωγή των πολυμέσων στην εκπαίδευση έχει ως σκοπό τη μερική

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

34 34 1.641 357 1.373

34 34 1.641 357 1.373 Α -- Ο Η Α Α-Η Η Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α Α..... Ο Α 599 Α & Α Α Α Α Α Α Α Α Α 21 21 1.495 343 1.351 601 Α & Α Α / Α Α Α Α 24 24 1.418 313 1.053 661 Α Α Α Α Α Α Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Σύστηµα ιαχείρισης Προγραµµάτων Κατάρτισης ΛΑΕΚ

Πληροφοριακό Σύστηµα ιαχείρισης Προγραµµάτων Κατάρτισης ΛΑΕΚ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΛΑΕΚ) Πληροφοριακό Σύστηµα ιαχείρισης Προγραµµάτων Κατάρτισης ΛΑΕΚ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,45% ΕΤΟΥΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής 40 40 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2009 ΤΑ ΔΙ ΚΤΥΑ ΣΗΜΕ ΡΑ Εί ναι προ φα νές ό τι ο τε χνο

Διαβάστε περισσότερα

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ IFILIOS IFILIOS Ακολουθήστε τα βήματα που οδηγούν στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΕ ΣΕ Ο ΗΓΕΙ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟ ΝΑ ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΚΤΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΥ ΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Παρουσιάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Παρουσιάσεις Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 5 Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής. Χρήση Η/Υ και Γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η επιτυχία ή αποτυχία µιας παρουσίασης εξαρτάται από ένα µεγάλο αριθµό παραγόντων και σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

Γε κ γ α Κ ΦΑλ αγωγη Η λεκτρ κι τροπεζ κ εγ α α ετ κ ε ολλ κτ κ τροπεζ κ κα λ Στ Ελλ δα Πρω εμφ τ κε τ ο τ ΕΓΝΑ Α ρ πεζο κο κοτ π ακολ Θ α υ λο ε τρ πεζε Τ εσω ερ κ Σ μερο υ π ρε ε λεκτρ κι τροπεζ κ δ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΡΟΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ03

ΙΑ ΡΟΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ03 ΙΑ ΡΟΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ03 Στο Πρόγραμμα Σπουδών που ακολουθεί είναι το εγκεκριμένο για τα Κ.Σ.Ε. Στη συγκεκριμένη πρόταση το

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Αλεξανδρής, PhD. Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Κων/νος Αλεξανδρής, PhD. Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κων/νος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ...1 1.2 ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΒΉΣ...4 1.3 ΟΜΉ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΒΉΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ...1 1.2 ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΒΉΣ...4 1.3 ΟΜΉ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΒΉΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ...1 1.2 ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΒΉΣ...4 1.3 ΟΜΉ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΒΉΣ...5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ...9

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΝΑ ΜΑΗΜΑ ΜΑΗΜΑ: Εισαγωγή στην Πληροφορική ΕΞΑΜΗΝΟ: Α ΚΩΔΙΚΟΣ: 5101 ΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙ. ΕΠΩΝ. ΚΑΗΓ. 1 ΟΝΟΜ. ΚΑ. 1 ΕΠΩΝ. ΚΑΗΓ. 2 ΟΝΟΜ. ΚΑ 2 ΔΕΥΤΕΡΑ 16-17 210 ΔΕΥΤΕΡΑ 17-18 210 ΤΡΙΤΗ 11-12 202 ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Εφαρμογές πολυμέσων: πολλές μορφές πληροφορίας, αποθηκευμένες σε ψηφιακή μορφή, με δυνατότητα αλληλεπίδρασης κατά την παρουσίασή τους 11.1

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ηµήτρης Καλαµαράς Παρουσιαση του 7 ου κεφαλαιου του βιβλίου της Μαρίας Κορδάκη «Εκπαιδευτικη Τεχνολογια και ιδακτικη της Πληροφορικής Ι» Οι δυνατότητες των Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Τάσος Δρογγίτης 2 ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πατρών Βασίλης Πουλόπουλος Ομάδα Εθελοντών Πανεπιστήμιο Πατρών και ΕΑΙΤΥ

Τάσος Δρογγίτης 2 ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πατρών Βασίλης Πουλόπουλος Ομάδα Εθελοντών Πανεπιστήμιο Πατρών και ΕΑΙΤΥ Τάσος Δρογγίτης 2 ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πατρών Βασίλης Πουλόπουλος Ομάδα Εθελοντών Πανεπιστήμιο Πατρών και ΕΑΙΤΥ Το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET 1 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας στη διδασκαλία Έχει εισβάλει σε όλες τις πτυχές της ζωής μας Είναι μέσο για οικονομική ανάπτυξη: αναπτύσσει δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967 ΒΙΟΛΟΓΙΑ είς δ ι ςπ ή κ ι Γε Υ Ο Ι ΚΕ Υ Λ Γ είς Πιδ τς Γ ής Γεικ ς ί γ ς ιολο θτή. όσ τ β Β µ ς τ τ οµ ριλ ύλς οσιτό στ λήρ κ ίο πε ς λ β ι έ στ πρ π Το β εξετ ε τρόπο ού στ ς τ ί µ κοπ. θεωρ γρµµέ ου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

㤷則 Σ 㧗剧 Ε 㨇劇 Ρ 㧷劧 Κ 㥷勇 ΡΥ 㧧勧 㥷勇 1/16Μ/ 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㩧厗 ΕΚ 11 㧧勧 /1 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΣΤ 㦗卷 Κ 㥷勇 Κ 㤗南 Τ 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㥷勇 Υ 㨇劇 㧷劧 Ψ 㥷勇 㩧厗 㦗卷 Ω 㧗剧 Κ 㤗南 Τ 㥷勇 㤷則 㧷劧 Ρ 㦗卷 㤗南 Σ ΤΕ 㤗南 / 㤗南 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

/ % / Α. Α 6 6 14.958 14,90 31,40 9.863 10,00 17,70 121 Α Α % / Α. Α 17 17 17.595 17,80 34,90 17.222 17,40 33,20

/ % / Α. Α 6 6 14.958 14,90 31,40 9.863 10,00 17,70 121 Α Α % / Α. Α 17 17 17.595 17,80 34,90 17.222 17,40 33,20 Α -- Ο Η %, Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α... Α..Α...... Ο Α... Α..Α...... 127 Α Α Α Α Α Α Α % / Α. Α 8 8 19.884 16,72 29,20 19.161 16,53 31,30 129 Α Α Α Α Α Α % / Α. Α 6 6

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργός Έργων Πληροφορικής - ΤΠΕ. Άξονας Αναλυτικών Προγραμμάτων & Εξασφάλισης Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Έργα Πληροφορικής ΤΠΕ

Λειτουργός Έργων Πληροφορικής - ΤΠΕ. Άξονας Αναλυτικών Προγραμμάτων & Εξασφάλισης Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Έργα Πληροφορικής ΤΠΕ Δρ Χρίστος Ρουσιάς Λειτουργός Έργων Πληροφορικής - ΤΠΕ Άξονας Αναλυτικών Προγραμμάτων & Εξασφάλισης Εκπαιδευτικού Λογισμικού Έργα Πληροφορικής ΤΠΕ Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Ενημερωτική Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Ηλεκτρονική Μάθηση Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Εικονική αίθουσα διδασκαλίας Τεχνολογίες Τηλεδιάσκεψης Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Ηλεκτρονική Μάθηση σε Εξατομικευμένο Ρυθμό

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Συστήματα Πολυμέσων Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Ορισμός των Πολυμέσων / Multimedia Η ταυτόχρονη ενσωμάτωση μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον πληροφορίας, των: Κειμένου Ήχου Κάθε τύπου εικόνας (στατική,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΙ - ΣΤΟΧΟΙ - ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου Συνεργάστηκαν: Ανδρέας Αυγερινός Θωμάς Κουρτέσης Γιώργος Τζέτζης Παναγιώτης Αντωνίου

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. Περίληψη..3 Πρόλογος...5 Περιεχόµενα.. 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. Περίληψη..3 Πρόλογος...5 Περιεχόµενα.. 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη..3 Πρόλογος...5 Περιεχόµενα.. 7 ΜΕΡΟΣ Α Α.1 Η Πληροφορική στην Α θµια Εκπαίδευση Α.1.1 Τι εννοούµε όµως µε τoν όρo «Πληροφορική στην Eκπαίδευση»; 12 Α.1.2 Γενικός σκοπός της εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 21 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. Δρ. Γ. Παπαδόπουλος Σύμβουλος του Π.Ι. Περίληψη Η ποιότητα του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

V.13 / L.L.P. ERASMUS :...

V.13    / L.L.P. ERASMUS :... Παράρτηµα V.13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: ΤΠΕ, Εκπαιδευτικό Λογισμικό, Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού, Visual Basic

Λέξεις κλειδιά: ΤΠΕ, Εκπαιδευτικό Λογισμικό, Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού, Visual Basic ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Δ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Πασπαλτζής Νικόλαος 1, Δρ. Γκούμας Στέφανος 2, Συμεωνίδης Συμεών 3 1. Msc Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5707/02-11-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5707/02-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5707/02-11-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική προσέγγιση της διδασκαλίας της γλώσσας με την αξιοποίηση των ΤΠΕ Σενάριο διδασκαλίας: Μαθαίνω γράμματα και σχήματα.

Διδακτική προσέγγιση της διδασκαλίας της γλώσσας με την αξιοποίηση των ΤΠΕ Σενάριο διδασκαλίας: Μαθαίνω γράμματα και σχήματα. Διδακτική προσέγγιση της διδασκαλίας της γλώσσας με την αξιοποίηση των ΤΠΕ Σενάριο διδασκαλίας: Μαθαίνω γράμματα και σχήματα. Δ. Γκότζος 1, E. Bέμμου 2 1 Eκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τηλέφωνο: 2102896762 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛ/1088 Fax: 2102835647 Ημερομηνία: 25/2/2014 e-mail: eidlog@aspete.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τηλέφωνο: 2102896762 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛ/1088 Fax: 2102835647 Ημερομηνία: 25/2/2014 e-mail: eidlog@aspete. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλογος... 11 Πρόλογος της Αμερικάνικης Έκδοσης... 12 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία... 14 Το Παιχνίδι της Χειροσφαίρισης (HANDBALL)... 16 Γήπεδο και εξοπλισμός... 19

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 15 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νίκος Τζιμόπουλος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού της Ψηφιακής Υπηρεσίας "Διάθεση Φυτοπροστατευτικών προϊόντων" Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού της Ψηφιακής Υπηρεσίας Διάθεση Φυτοπροστατευτικών προϊόντων Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού της Ψηφιακής Υπηρεσίας "Διάθεση Φυτοπροστατευτικών προϊόντων" Διεύθυνση Πληροφορικής Συντάκτης : Αποστολάκου Κανέλλα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 3 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής.

Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής. Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής. Αηδονίδου Σταματία (Α.Ε.Μ. 342) Ιούλιος 2014 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ.

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Κ.Ε.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22 ΤΡΙΠΟΛΗ Τ.Κ. : 22100 ΤΗΛ: 2710 232524 e-mail: kee ark@sch.gr ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε),

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center. Περιεχόμενα

Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center. Περιεχόμενα Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center Περιεχόμενα V1.5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ...2 ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ...3 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (TV)...4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΗΓΗΣ...4 ΛΙΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ...4 ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...5 SOURCE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EΝΗΛΙΚΩΝ (Κ.Ε.Ε.). ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EΝΗΛΙΚΩΝ (Κ.Ε.Ε.). ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 382 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EΝΗΛΙΚΩΝ (Κ.Ε.Ε.). ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Κανελλόπουλος Δημήτρης Δρ. Φιλολογίας, Υπεύθυνος Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Ως κοινωνικός αποκλεισμός νοείται το σύνολο των διαδικασιών που παρεμποδίζουν σε άτομα και ομάδες της κοινωνίας μας την πρόσβαση και την απορρόφηση όλων των κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα