Πληροφορική και Ειδική αγωγή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πληροφορική και Ειδική αγωγή"

Transcript

1 1 Πληροφορική και Ειδική αγωγή Αξιολόγηση εκπαι δευτικού λογισμικού πολυμέσων - υπερμέσων. του Θώδη Κων/νου Μ ε το ν ό ρ ο Τε χ ν ο λο γ ί ε ς τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς ( Τ Π ) ή Τε - χ ν ο λο γ ί ε ς τ η ς Ψ η φ ι α κ ή ς Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς ε ν ν ο ο ύ μ ε τ ι ς λύ σ ε ι ς κ α ι τ ι ς ε φ α ρ μ ο γ έ ς π ο υ α ν α π τ ύ σ σ ο ν τα ι σ τ ι ς δ ι ά φ ο ρ ε ς ο ι κο - ν ο μ ι κ έ ς κ α ι κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς μ ε τ η σ ύ γ κ λ ι σ η τω ν τ ε χ ν ο λο γ ι ώ ν τ η ς π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς, τω ν τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν κ α ι τω ν π ο λυ μ έ σ ω ν ( σ τα τ ι κ ή κ α ι κ ι ν ο ύ μ ε ν η ε ι κ ό ν α ). Ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α ο ό ρ ο ς Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή Τε χ ν ο λο γ ί α δ η λώ ν ε ι τ η χ ρ ή σ η τω ν Τ Π σ τ η ν ε κ π α ί δ ε υ σ η, π ρ ο ς ό φ ε λο ς τ η ς μ α θ η σ ι α κ ή ς δ ι α δ ι κ α σ ί α ς. «Α π ο τ ε λ ε ί κο ι ν ή δ ι α π ί σ τω σ η ό τ ι ο ι Τ Π μ π ο ρ ο ύ ν ν α Ο Κων/νος Θώδης είναι δάσκαλος Ειδικής Αγωγής και μέλος του ΠΕΣΕΑ

2 2 ε ν τα χ θ ο ύ ν κ α ι ν α χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ο ύ ν σ το σ χολικό π ρ ό γ ρ α μ μ α σ ε δ υ ο ε π ί π ε δ α : (i) Σ ε δ ι ε π ι σ τ η μ ο ν ι κό / δ ι α θ ε μ α τ ι κό π λα ί σ ι ο : ω ς ε ρ γ α λ ε ί ο α το μ ι κ ή ς δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς γ ι α τ η ν ε κ τ έ λ ε σ η κο ι ν ώ ν δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τω ν π ο υ α φ ο ρ ο ύ ν τ η ν π λ ε ι ο ψ η φ ί α τω ν μ α θ η μ ά τω ν ( π. χ γ ρ α φ ή, π ρ ό σ β α σ η σ τ η ν π λ η ρ ο φ ο ρ ί α, ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α, τ α ξ ι ν ό μ η σ η κ α ι ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α δ ε δ ο μ έ ν ω ν ), ω ς ε ρ γ α λ ε ί ο υ πο σ τ ή ρ ι ξ η ς σ υ λ λο γ ι κ ώ ν δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τω ν κ α ι δ ι α θ ε μ α τ ι κώ ν σ χ ε δ ί ω ν κ α ι ω ς ε ρ γ α λ ε ί ο α ν ά π τ υ ξ η ς τω ν β α σ ι κ ώ ν δ ε ξ ι ο τ ή τω ν α λ λά κ α ι τ η ς Ε ι δ ι κ ή ς Αγωγής. (ii) Στο π λα ί σ ι ο σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ω ν γ ν ω σ τ ι κώ ν α ν τ ι κ ε ι μ έ - ν ω ν ( μ α θ η μ ά τω ν ) : ω ς χ ρ ή σ ι μ ο ε ρ γ α λ ε ί ο γ ι α τ η ν ε ξ έ λ ι ξ η ε ν ό ς κ ύ κ λο υ μ α θ η μ ά τω ν ( λ ε ξ ι κ ά, ό ρ γ α ν α υ πολο γ ι σ μ ο ύ, π η γ έ ς ε ι - δ ι κώ ν π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν κ λ. π ) κ α ι ω ς μ έ σ ο γ ι α τ η ν ε κ μ ά θ η σ η ε ν ό ς σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο υ α ν τ ι κ ε ι μ έ ν ο υ ( φ ρ ο ν τ ι σ τ η ρ ι α κ ά μ α θ ή μ α -

3 3 τ α, π ρ ο σ ο μ ο ι ώ σ ε ι ς, π α ι χ ν ί δ ι α ) σ το π λα ί σ ι ο ε ν ό ς μ α θ ή μ α - το ς.» ( Ι Μ Λ ). Εκπαιδευτική Τεχνολογία Υπερμέσα, πολυμέσα και μάθηση. Ο ι ν έ ε ς τ ε χ ν ο λο γ ί ε ς μ ε τ ι ς ό λο κ α ι α υ ξα ν ό μ ε ν ε ς δ υ ν α - τ ό τ η τ έ ς το υ ς «ω ς ν ο η τ ι κ ά / γ ν ω σ τ ι κ ά ε ρ γ α λ ε ί α κ α ι ω ς ε ρ γ α - λ ε ί α α π ο θ ή κ ε υ σ η ς, ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α ς τ η ς π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς κ α ι π ρ ό σ β α σ η ς σ ε α υ τ ή έ χο υ ν ε ν ι σ χ ύ σ ε ι τ η ν ά π ο ψ η ό τ ι, α ν κ ά - π ο ι ο ς α γ ν ο ε ί τ ι ς ν έ ε ς τ ε χ ν ο λο γ ί ε ς κα ι τ ι ς δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς τ ι ς ο - π ο ί ε ς π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν, θ α κ α τ α σ τ ε ί λ ε ι το υ ρ γ ι κ ά α ν α λφ ά β η το ς» ( Μ α κ ρ ά κ η ς ). «Σ ή μ ε ρ α ε ί ν α ι δ ι α θ έ σ ι μ α γ ι α ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς κ α ι μ α θ η - τ έ ς μ ι α σ ε ι ρ ά ε κ π α ι δ ε υ τ ι κώ ν ε ρ γ α λ ε ί ω ν ό π ω ς δ ι δ α κ τ ι κ ά π ρ ο γ ρ ά μ μ α τα ( t u t o r i a l s ), π ρ ο σ ο μ ο ι ώ σ ε ι ς ( s i m u l a t i o n s ), ε -

4 4 φ α ρ μ ο γ έ ς υ π ε ρ μ έ σ ω ν ( h yp e r m e d i a ) κ α ι ε ι κο ν ι κ ή ς π ρ α γ μ α τ ι - κ ό τ η τ α ς ( v i r t u a l r e a l i t y ), έ μ π ε ι ρ α δ ι δ α κ τ ι κ ά σ υ σ τ ή μ α τ α ( i n t e l l i g e n t t u t o r i n g s ys t e m s ), ε φ α ρ μ ο γ έ ς σ το δ ι α δ ί κ τ υ ο κ λ π.» ( Κ ό μ η ς ). «Π α ρ ά λ λ η λ α α ν α δ ε ι κ ν ύ ε τ α ι μ ι α ν έ α γ ε ν ι ά π α ι δ ι ώ ν π ο υ ε ί ν α ι ε ξο ι κ ε ι ω μ έ ν α μ ε τ η χ ρ ή σ η υ π ο λο γ ι σ τ ι κώ ν ε ρ γ α λ ε ί ω ν γ ι α τ η ν ε π ί λυ σ η π ρ ο β λ η μ ά τω ν μ ε τ η χ ρ ή σ η π ο λυ μ ε σ ι κώ ν π ε - ρ ι β α λ λό ν τω ν κ α ι ε φ α ρ μ ο γ ώ ν, μ ε δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς α ν α ζ ή τ η σ η ς π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν κ α ι π λο ή γ η σ η ς σ το δ ι α δ ί κ τ υ ο, μ ε τ η ν ε π ι κ ο ι - ν ω ν ί α μ έ σ ω η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ο υ κ λ π.» ( Τ ζ ι μ ο γ ι ά ν - ν η ς ). Ε ι δ ι κ έ ς κ α τ η γ ο ρ ί ε ς ε κ π α ι δ ε υ ό μ ε ν ω ν π ο υ σ τ η ν π ε ρ ί - π τω σ ή το υ ς ο ι ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ έ ς δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς μ ε το ν π α ρ α δ ο σ ι α - κ ό τ ρ ό π ο θ α ή τα ν πολύ δ ύ σ κ ο λ ε ς ω ς α δ ύ ν α τ ε ς, έ ρ χο ν τα ι ν α α ν τ ι μ ε τωπ ι σ θ ο ύ ν μ ε τ η β ο ή θ ε ι α τ η ς τ ε χ ν ο λο γ ί α ς τω ν Η / Υ κ α ι τω ν ε φ α ρ μ ο γ ώ ν H yp e r m e d i a. Στ ι ς α ν ε π τ υ γ μ έ ν ε ς τ ε χ ν ο λο γ ι κ ά

5 5 χώ ρ ε ς το υ ε ξ ω τ ε ρ ι κο ύ α π ο μ ο ν ω μ έ ν ο ι γ ε ω γ ρ α φ ι κ ά μ α θ η τ έ ς μ π ο ρ ο ύ ν ν α π α ρ α κολο υ θ ο ύ ν μ α θ ή μ α τ α σ το σ π ί τ ι το υ ς μ ε τ η β ο ή θ ε ι α ε ν ό ς δ ι κ τ ύ ο υ ε υ ρ ε ί α ς π ε ρ ι οχ ή ς ( W i d e a r e a n e t w o r k - WAN) σ το ο π ο ί ο ε ί ν α ι σ υ ν δ ε δ ε μ έ ν ο ι κ α ι μ έ σ ω το υ π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ το υ ς υ π ο λο γ ι σ τ ή ν α τ ρ έ χο υ ν ε φ α ρ μ ο γ έ ς τ ύ - π ο υ H yp e r m e d i a κ α ι ν α π α ί ρ ν ο υ ν τ ι ς γ ν ώ σ ε ι ς π ο υ π α ί ρ ν ο υ ν κ α ι ο ι σ υ μ μ α θ η τ έ ς το υ ς π ο υ π α ρ α κολο υ θ ο ύ ν τα μ α θ ή μ α τ α α π ό κο ν τά. Γι α ά λ λ η μ ι α α κ ό μ α κ α τ η γ ο ρ ί α, τω ν α τ ό μ ω ν μ ε ε ι δ ι κ έ ς α ν ά γ κ ε ς ( Α μ Ε Α ) η χ ρ ή σ η ε φ α ρ μ ο γ ώ ν H yp e r m e d i a έ ρ - χ ε τα ι ν α α ν τ ι μ ε τωπ ί σ ε ι τα φ υ σ ι κ ά μ ε ι ο ν ε κ τ ή μ α τ α τω ν α τ ό μ ω ν α υ τώ ν, α φ ο ύ μ έ σ α α π ό τ η σ υ ν δ υ α σ μ έ ν η π α ρ ο υ σ ί α σ η ε ι κ ό ν ω ν, v i d e o, κ ε ι μ έ ν ω ν, ή χο υ κ α ι ό λω ν τω ν ά λ λω ν τ ύ π ω ν δ ε δ ο μ έ ν ω ν ε ί ν α ι ε υ κ ο λότερο γ ι α κά π ο ι ο ν μ ε π ρ ο β λ ή μ α τ α σ τ η ν α κ ο ή ή τ η ν ό ρ α σ η ν α μ π ο ρ έ σ ε ι ν α σ υ λ λ ά β ε ι τ α μ η ν ύ - μ α τα κ α ι το π ε ρ ι ε χό μ ε ν ο τω ν ό σ ω ν π α ρ ο υ σ ι ά ζο ν τα ι. Έ τσ ι η σ υ ν ε ρ γ α σ ί α μ ε κ ά π ο ι α μ η χα ν ή μ α τα το υ Η / Υ τ η ς τ ά ξ η ς κω φ ώ ν β ο η θ ά σ ε μ ι α σ ε ι ρ ά δ ι δ α κ τ ι κ έ ς π α ρ ε μ β ά σ ε ι ς

6 6 ό π ω ς σ τ η ν ο π τ ι κ ο π ο ί η σ η τ η ς α κ ο υ σ τ ι κ ή ς ο ξ ύ τ η τα ς σ υ μ φ ώ - ν ω ν κ α ι φ ω ν η έ ν τω ν σ τ η ν α λφ α β η τ ι κ ή γ λώ σ σ α. Η ο π τ ι κ ή α ν α π α ρ ά σ τα σ η σ τ η ν ο θ ό ν η το υ Η / Υ τ η ς ε ι κό ν α ς το υ σ το - μ α το ς β ο η θ ά σ τ η ν τα υ τ ό τ η τ α κ α ι σ ύ ν δ ε σ η τω ν ή χω ν πο υ ε κ φ έ ρ ε ι το π α ι δ ί σ το π ρ ό γ ρ α μ μ α μ ε τ η ν κ ί ν η σ η κ α ι τ η σ τά σ η τω ν χ ε ι λ ι ώ ν, τω ν φ ω ν η τ ι κ ώ ν χο ρ δ ώ ν, τω ν δ ο ν τ ι ώ ν, τ η ς μ ύ τ η ς, το υ δ ι α φ ρ ά γ μ α το ς κ α ι το υ σ τ ό μ α το ς. «Η σ υ ν α ι σ θ η - μ α τ ι κ ή κ ι ν η τοπο ί η σ η σ τ η ν ε γ γ ε ν ή π ε ρ ι έ ρ γ ε ι α το υ κω φ ο ύ π α ι δ ι ο ύ γ ι α ο π τ ι κ ο π ο ί η σ η τ η ς φ ω ν ή ς, α π ο κ τ ά μ ε γ ά λο ε ν δ ι α - φ έ ρ ο ν α π ό τ η ν α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή ε φ α ρ μ ο γ ή λο γ ι σ μ ι κώ ν Η / Υ π ο υ ε π ι τ ρ έ π ο υ ν σ το μ α θ η τ ή ν α «δ ε ι τ η φ ω ν ή τ η ς δ α σ κ ά λ α ς, π ο υ το υ μ ι λά κ α ι το υ τ ρ α γ ο υ δ ά» μ ε τ η ν υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η π ο υ π α ρ έ χο υ ν τ α πολυ μ έ σ α» ( Δ ρ ο σ ι ν ο ύ ). Στο υ ς τ υ φ λο ύ ς γ ί ν ε τα ι χ ρ ή σ η ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς μ έ σ ω α π τ ι - κ ή ς α ν ά δ ρ α σ η ς ( t a c t i l e f e e d b a c k ). Έ τσ ι π ε ρ ι γ ρ ά φ ε τ α ι ο τ ρ ό - π ο ς μ έ σ ω το υ ο π ο ί ο υ ο χ ρ ή σ τ η ς μ π ο ρ ε ί ν α α ι σ θ ά ν ε τ α ι το ν ό γ κ ο κ α ι τ η ν υ φ ή τω ν α ν τ ι κ ε ι μ έ ν ω ν πο υ α π ε ι κ ο ν ί ζο ν τ α ι

7 7 σ τ η ν ο θ ό ν η το υ. Η π ρ ώ τ η ε φ α ρ μ ο γ ή έ γ ι ν ε σ το σ ύ σ τ η μ α B r a i l l e π ο υ ε π ι τ ρ έ π ε ι τ η ν α ν ά γ ν ω σ η σ το υ ς τ υ φ λούς, το ο π ο ί ο ε π ε κ τά θ η κ ε ν α π ρ ο σ φ έ ρ ε ι τ η δ υ ν α τ ό τ η τ α κ α ι σ το υ ς τ υ φ λο ύ ς χ ρ ή σ τ ε ς υ πολο γ ι σ τώ ν. Τα λο γ ι σ μ ι κ ά π ο υ υ π ά ρ χο υ ν σ ή μ ε ρ α ε ί ν α ι ε λ ά χ ι σ τα γ ι α τ α Α μ Ε Α ε ν ώ η χ ρ ή σ η το υ ς ε ί ν α ι ε π ο π τ ι κ ή δ η λα δ ή β ο η θ ά σ τ η ν ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α τω ν α τ ό μ ω ν α υ τώ ν μ ε το ν κ ό σ μ ο κ α ι δ ε ν χ ρ η σ ι μ ε ύ ε ι ω ς μ α θ η σ ι α κ ό ε ρ γ α λ ε ί ο. Υ π ά ρ χο υ ν λο γ ι σ μ ι κ ά π ο υ μ π ο ρ ο ύ ν ν α χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ο ύ ν σ ε π α ι δ ι ά μ ε δ υ σ λ ε ξ ί α, α κ ο υ σ τ ι κ ά π ρ ο β λ ή μ α τ α κ α ι ε λα φ ρ ά ν ο η τ ι κ ή υ σ τ έ ρ η σ η ε ν ώ η α ν ά π τ υ ξ η κ α ι ε φ α ρ μ ο γ ή ε κ π α ι δ ε υ τ ι κο ύ λο γ ι σ μ ι κ ο ύ ε ί ν α ι ι δ ι α ί τ ε ρ α δ υ σ χ ε ρ ή ς σ ε ά το μ α μ ε β α ρ ι ά ν ο η τ ι κ ή υ σ τ έ ρ η σ η. Εκπαιδευτικό λογισμικό και μεθοδολογίες

8 8 Η α ν ά π τ υ ξ η π ο ι ο τ ι κ ώ ν κ α ι ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν λο γ ι σ μ ι κ ώ ν κ α τ ά λ λ η λω ν γ ι α ε φ α ρ μ ο γ ή κ α ι α ξ ι ο π ο ί η σ η σ τ η δ ι δ α κ τ ι κ ή π ρ ά ξ η α π ο τ ε λ ε ί σ τ όχο δ ι ε θ ν ώ ς. Έ ν α ε κ π α ι δ ε υ τ ι κό λο γ ι σ μ ι κό ( Ε. Λ ) θ α π ρ έ π ε ι ν α μ ε λ ε τ η θ ε ί κ α ι ν α δ ο κ ι μ α σ τ ε ί π ι λοτικά π ρ ι ν α π ό τ η δ ι ά θ ε σ ή το υ σ το σ χο λ ε ί ο. «Η π α ρ α γ ω γ ή δ ε ν π ρ έ π ε ι ν α σ τ η ρ ί ζ ε τ α ι σ το ν π ρ ο μ η θ ε υ τ ή α λ λ ά σ το χ ρ ή σ τ η. Α - π ό τ ι ς ε τα ι ρ ί ε ς π ο υ έ χο υ ν τ η δ υ ν α τ ό τ η τα ε κ β ι ο μ η χά ν ι σ η ς το υ π ρ ο ϊ ό ν το ς λ ε ί π ο υ ν ο ι ι δ έ ε ς. Ο ι ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί έ χο υ ν τ ι ς ε μ π ν ε ύ σ ε ι ς α λ λ ά σ τ ε ρ ο ύ ν τ α ι μ έ σ ω ν. Υ π ά ρ χ ε ι μ ε γ ά λ η δ ι α φ ο - ρ ά α ν ά μ ε σ α σ ε δ α σ κ ά λο υ ς πο υ κ α τα σ κ ε υ ά ζο υ ν l o g i c i e l s κ α ι σ α υ το ύ ς π ο υ α γ ν ο ο ύ ν τ η ν ε κ β ι ο μ η χά ν ι σ η το υ π ρ ο ϊ ό ν το ς. Α λ λά κ α ι η κ α τα σ κ ε υ ή λο γ ι σ μ ι κο ύ α π ό ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς α π α ι τ ε ί κ ί ν η τ ρ α ε π ι δ ό τ η σ η ς, δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά η π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή θ α α π οχα ι ρ ε τ ή σ ε ι το σ χολ ε ί ο» ( Γι α ν ν α κ ο π ο ύ λο υ ). Η α ξ ι ο λό γ η σ η τω ν ε κ π α ι δ ε υ τ ι κώ ν λο γ ι σ μ ι κώ ν ( Ε. Λ ) π ο υ π ρ ο ο ρ ί ζο ν τ α ι γ ι α τ α σ χο λ ε ί α δ ε ν π ρ έ π ε ι ν α π ε ρ ι ο ρ ί ζ ε τ α ι μ ό ν ο σ τα τ ε χ ν ι κ ά κ α ι γ ν ω σ τ ι κ ά χα ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά το υ ς α λ λά ν α

9 9 ε π ε κ τ ε ί ν ε τ α ι κ υ ρ ί ω ς σ τ ι ς μ ε θ ο δ ο λο γ ί ε ς κ α ι σ το υ ς τ ρ ό π ο υ ς π α ι δ α γ ω γ ι κ ή ς α ξ ι ο π ο ί η σ ή ς το υ ς α π ό μ α θ η τ έ ς κ α ι ε κ π α ι - δ ε υ τ ι κ ο ύ ς. «Η έ ρ ε υ ν α έ χ ε ι δ ε ί ξ ε ι ό τ ι τα λο γ ι σ μ ι κ ά ε ξά σ κ η σ η ς ( d r i l l a n d p r a c t i c e ) δ ε ν ε ί ν α ι α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ά σ τ η ν α ν ά π τ υ ξ η τω ν γ ν ω σ τ ι κ ώ ν δ ε ξ ι ο τ ή τω ν τω ν μ α θ η τώ ν. Η π ρ ο σ έ γ γ ι σ η τω ν α ν ο ι χ τώ ν τ ύ π ω ν ( o p e n - e n d e d ) Ε. Λ τ α ο π ο ί α ε ν σ ω μ α τώ ν ο υ ν χα ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά α λ λ η λ ε π ι δ ρ α σ τ ι κ ό τ η τ α ς κα ι β α σ ί ζο ν τ α ι σ ε ρ ε α λ ι σ τ ι κ έ ς α ν α π α ρ α σ τά σ ε ι ς σ υ ν ι σ τ ά μ ι α ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α π ρ ό τα σ η» ( Μ ι κ ρ ό π ο υ λο ς ). Μ ε το ν Η / Υ μ π ο ρ ε ί ο κά θ ε μ α θ η τ ή ς α ν ά λο γ α μ ε το ν ο η - τ ι κ ό το υ δ υ ν α μ ι κό κ α ι ε π ί π ε δ ο ν α ε ξα σ κ η θ ε ί σ τ ι ς ξ έ ν ε ς γ λώ σ σ ε ς, σ τ η γ ρ α μ μ α τ ι κ ή, σ το υ ς μ α θ η μ α τ ι κο ύ ς υ πολο γ ι - σ μ ο ύ ς π ρ οχω ρ ώ ν τα ς μ ε α το μ ι κ ή τ α χ ύ τ η τ α. Σ υ χ ν ά τα λο γ ι - σ μ ι κ ά α σ κ ή σ ε ω ν έ χο υ ν κ α τα σ κ ε υ α σ θ ε ί ω ς π α ι χ ν ί δ ι α. Ο ι μ α - θ η τ έ ς κ ε ρ δ ί ζο υ ν π ό ν το υ ς ή π ρ οχω ρ ο ύ ν μ έ σ α σ το π α ι χ ν ί δ ι α ν α π α ν το ύ ν σ ω σ τά σ τ ι ς ε ρ ω τ ή σ ε ι ς ή χά ν ο υ ν π ό ν το υ ς α ν α π α -

10 10 ν το ύ ν μ ε λά θ ο ς τ ρ ό π ο ή α ν δ έ χο ν τα ι τ η ν β ο ή θ ε ι α το υ υ π ο - λο γ ι σ τ ή. Α π ό τ η σ τ ι γ μ ή π ο υ τ α Α μ Ε Α έ χο υ ν π ρ ό σ β α σ η σ τ ι ς Τ Π, το ζ η το ύ μ ε ν ο ε ί ν α ι η ε π ι λο γ ή το υ κ α τά λ λ η λο υ Ε. Λ υ λ ι κο ύ π ο υ θ α ε ξ υ π η ρ ε τ ε ί τ ι ς ι δ ι α ί τ ε ρ ε ς π α ι δ α γ ω γ ι κ έ ς α ν ά γ κ ε ς το υ ς. Έ ν α ς μ α θ η τ ή ς πο υ δ ε ν μ π ο ρ ε ί λό γ ο υ χά ρ η ν α γ ρ ά ψ ε ι μ ε το μ ο λύ β ι, λό γ ω κ ι ν η τ ι κ ώ ν π ρ ο β λ η μ ά τω ν, μ ε τ η β ο ή θ ε ι α το υ Η / Υ μ π ο ρ ε ί π λ έ ο ν ν α γ ρ ά φ ε ι, ν α κ ρ α τ ά σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς, ν α π α ρ α κολο υ θ ε ί μ α θ ή μ α τα κ α ι ν α χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί το ί δ ι ο λο γ ι - σ μ ι κ ό μ ε το υ ς σ υ μ μ α θ η τ έ ς το υ. Η π ε ρ ί π τω σ η ε ν ό ς κ ω φ ο ύ μ α θ η τ ή ό μ ω ς ε ί ν α ι δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή δ ε δ ο μ έ ν ο υ ό τ ι ο ι α ν ά γ κ ε ς το υ ε ί ν α ι δ ι α φ ο ρ ο π ο ι η μ έ ν ε ς κ α ι δ ε ν α ρ κ ε ί α π λώ ς η π ρ ό σ β α - σ η τ η ς τ ε χ ν ο λο γ ί α ς τ η ς π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς ( Τ Π ) α λ λά α π α ι τ ε ί τα ι ε ι δ ι κ ά σ χ ε δ ι α σ μ έ ν ο λο γ ι σ μ ι κό. Έ τσ ι ε ν ώ σ ή μ ε ρ α τα π α ρ α δ ο - σ ι α κ ά π ρ ο γ ρ ά μ μ α τα ε ξά σ κ η σ η ς θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι α κ α τ ά λ λ η λα γ ι α τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κ α σ ί α, μ ε ρ ι κ ά α π ό α υ τά έ χο υ ν α π ο δ ε ι χ θ ε ί κ α τ ά λ λ η λα γ ι α τ η ν ε κ π α ί δ ε υ σ η α τ ό μ ω ν μ ε ε λα φ ρ ά ν ο η τ ι κ ή

11 11 υ σ τ έ ρ η σ η ή μ ε κ ά π ο ι ο μ α θ η σ ι α κό π ρ ό β λ η μ α, π α ρ ά το μ η - χα ν ι σ τ ι κ ό κ α ι ε π α ν α λ η π τ ι κ ό χα ρ α κ τ ή ρ α το υ ς. Το κ α τ ά λ λ η λο Ε. Λ μ π ο ρ ε ί ν α χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ε ί σ ε ο ρ ι σ μ έ ν ε ς π ε ρ ι π τώ σ ε ι ς ω ς α ν τ ι σ τα θ μ ι σ τ ι κ ό, υ π ο σ τ η ρ ι χ τ ι κό ε ρ γ α λ ε ί ο μ ά θ η σ η ς σ ε μ α - θ η τ έ ς μ ε ε ι δ ι κ έ ς μ α θ η σ ι α κ έ ς δ υ σ κ ο λ ί ε ς ό π ω ς δ υ σ λ ε ξ ί α, δ υ σ ο ρ θ ο γ ρ α φ ί α, δ υ σ α ρ ι θ μ η σ ί α κ λ π. Π α ρ ά γ ο ν τ ε ς α ξ ι ο λ όγησης Ε κ π α ι δ ε υτ ι κο ύ Λογισμικο ύ Το λο γ ι σ μ ι κό π ρ έ π ε ι ν α έ χ ε ι τ η ν κο ι ν ω ν ι κ ή α π ο δ οχ ή η ο π ο ί α σ χ ε τ ί ζ ε τα ι μ ε τ η ν κ ο ι ν ω ν ι κ ή β ά σ η ε ν ό ς ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ σ υ σ τ ή μ α το ς δ η λα δ ή μ ε το μ ο ν τ έ λο ε κ π α ί δ ε υ σ η ς μ ι α ς σ υ γ κ ε - κ ρ ι μ έ ν η ς ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς κο ι ν ό τ η τα ς. Ό τα ν το μ ο ν τ έ λο π. χ ε ί ν α ι δ α σ κ α λο κ ε ν τ ρ ι κ ό τ ό τ ε έ ν α Ε. Λ π ο υ π ρ ο σ φ έ ρ ε ι α π ε - ρ ι ό ρ ι σ το έ λ ε γ χο σ το μ α θ η τ ή δ ε ν ε ί ν α ι σ υ ν ή θ ω ς κο ι ν ω ν ι κ ά α π ο δ ε κ τ ό. Α φ ο ύ ε ξ ε τα σ τ ε ί η κο ι ν ω ν ι κ ή α π ο δ οχ ή ε ν ό ς Ε. Λ

12 12 π ρ οχω ρ ο ύ μ ε σ τ η ν π ρ α κ τ ι κ ή α π ο δ οχ ή. Υ π ά ρ χο υ ν 4 το μ ε ί ς. Ο π ρ ώ το ς α ν α φ έ ρ ε τα ι σ τ η ν α ξ ι ο λό γ η σ η τ η ς ύ λ η ς, ο δ ε ύ τ ε ρ ο ς σ τ η ν π α ρ ο υ σ ί α σ η κ α ι ο ρ γ ά ν ω σ η τ η ς ύ λ η ς, ο τ ρ ί το ς κ α λύ π τ ε ι τ ι ς δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς κ α ι ε ν η μ έ ρ ω σ η ς το υ Ε. Λ κ α ι ο τ έ τ α ρ το ς α ν α φ έ ρ ε τ α ι σ τ η ν α ξ ι ο λό γ η σ η τ η ς μ ά θ η σ η ς π ο υ π ρ ο κ ύ π τ ε ι α π ό τ η χ ρ ή σ η το υ σ το υ ς μ α θ η τ έ ς. Το σ χ ή μ α π ο υ α κ ο λουθεί π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι το π ρ ο τ ε ι ν ό μ ε ν ο μ ο ν τ έ λο α ξ ι ο λό γ η σ η ς το υ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ λο γ ι σ μ ι κ ο ύ. ( Ο ι κ ο ν ο μ ί δ η ς Γ ε ω ρ γ ι ά δ ο υ )

13 13 Μοντέλο αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού Συνολική αποδοχή Κοινωνική αποδοχή Ε.Λ Πρακτική αποδοχή Αξιολόγηση της ύλης Παρουσίαση και Οργάνωση της ύλης - Περιβάλλον διεπαφής Διαδικασίες υποστήριξης και ενημέρωσης του Ε.Λ Κόστος Παράγοντες σχεδιασμού Ε.Λ Εγκυρότητα - αυθεντικότητα Ορθότητα Μοναδικότητα Καταλληλότητα Σκοπός Ευρύτητα Παιδαγωγικές παράμετροι Αλληλεπίδραση πλοήγηση Σχεδιασμός Διάρκεια της πληροφορίας οθόνης στο χρόνο Διαδικασίες ενημέρωσης, αλλαγής, προσθήκης Φορητότητα του προϊόντος Τεχνική κάλυψη Αξιολόγηση της μάθησης Το προϊόν της μάθησης Η διαδικασία της μάθησης Χρηστικότητα (Φιλικότητα του χρήστη) Ευχάριστο στη χρήση Εύκολο στη μάθηση Αποτελεσματικό στη χρήση Εύκολο στην απομνημόνευση Λίγα λάθη

14 14 Έ ρ ε υ ν ε ς σ το χ ώ ρ ο τ η ς Ε ι δ ικής Α γ ω γ ή ς Έ ρ ε υ ν ε ς σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ η χ ρ ή σ η τ ω ν Τ Π σ τ α ε ι δ ι κ ά σ χ ο - λ ε ί α έ δ ε ι ξ α ν ό τ ι κ α τ ά τ η γ ν ώ μ η τ ω ν ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν τ α Α μ Ε Α ω φ ε λ ή θ η κ α ν π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο α π ό ό λ ο υ ς α π ό τ η χ ρ ή σ η τ ω ν Η / Υ ( J e d e s k o g ). Υπ ά ρ χ ο υ ν π α ρ ό λ α α υ τ ά τ ρ ί α β α - σ ι κ ά ε μ π ό δ ι α σ τ η χ ρ ή σ η Η / Υ α π ό π α ι δ ι ά μ ε δ υ σ κ ο λ ί ε ς σ τ η γ ρ α φ ή κ α ι τ η ν α ν ά γ ν ω σ η : Η α ν ά γ κ η α ν ά γ ν ω σ η ς μ ε γ ά λ ω ν κ ε ι μ έ ν ω ν, η α ν ά γ κ η ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α ς α ρ ι θ μ ώ ν κ α ι η α π α ί τ η σ η τ η ς σ ω σ τ ή ς ο ρ θ ο γ ρ α φ ί α ς. Σ ε κ ά π ο ι α ά λ λ η έ ρ ε υ ν α ( D a m s b y ) π ο υ δ ι ή ρ κ ε σ ε δ υ ο χ ρ ό ν ι α ( ) σ υ μ μ ε τ ε ί χ α ν 2 0 μ α θ η τ έ ς χ ρ ό ν ω ν μ ε σ ο β α ρ έ ς δ υ σ κ ο λ ί ε ς σ τ η γ ρ α φ ή κ α ι τ η ν α ν ά γ ν ω σ η σ τ ο υ ς ο π ο ί ο υ ς π α ρ α σ χ έ θ η κ ε ε ι δ ι κ ή ε κ π α ί δ ε υ σ η μ ε χ ρ ή σ η Η / Υ 3 ώ ρ ε ς τ η ν ε β δ ο μ ά δ α. Τ α α π ο τ ε - λ έ σ μ α τ α τ η ς έ ρ ε υ ν α ς έ δ ε ι ξ α ν ό τ ι ό λ α τ α π α ι δ ι ά π ρ ο ό δ ε υ - σ α ν κ α ι σ τ η γ ρ α φ ή κ α ι σ τ η ν α ν ά γ ν ω σ η σ τ η ν π ε ι ρ α μ α τ ι κ ή φ ά σ η. Ω σ τ ό σ ο μ ε τ ά α π ό 2 χ ρ ό ν ι α χ ρ ή σ η ς τ ο υ Η / Υ ε ξ α κ ο -

15 15 λ ο υ θ ο ύ σ α ν ν α π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο υ ν δ υ σ κ ο λ ί ε ς σ τ η γ ρ α φ ή κ α ι σ τ η ν α ν ά γ ν ω σ η. Τ ο κ έ ρ δ ο ς γ ι α υ τ ά τ α π α ι δ ι ά ή τ α ν ό τ ι α ν έ - π τ υ ξ α ν κ ά π ο ι α κ ί ν η τ ρ α γ ρ α φ ή ς κ α ι α ν ά γ ν ω σ η ς κ α ι ε ν ι σ χ ύ - θ η κ ε σ η μ α ν τ ι κ ά η α υ τ ο π ε π ο ί θ η σ ή τ ο υ ς. Έ ρ ε υ ν ε ς σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ η χ ρ ή σ η κ α ι ά λ λ ω ν υ π ο σ τ η ρ ι χ τ ι - κ ώ ν μ έ σ ω ν σ τ η ν Ε ι δ ι κ ή Α γ ω γ ή ό π ω ς η σ ύ ν θ ε σ η π ρ ο φ ο ρ ι - κ ο ύ λ ό γ ο υ κ α ι π ο λ υ μ έ σ ω ν δ ε ν έ χ ο υ ν π ρ ο χ ω ρ ή σ ε ι σ η μ α ν τ ι - κ ά. Έ χ ο υ ν κ α τ α γ ρ α φ ε ί ό μ ω ς ε κ τ ό ς α π ό τ ι ς ε μ π ε ι ρ ί ε ς γ ι α π α ι δ ι ά μ ε δ υ σ λ ε ξ ί α κ α ι θ ε τ ι κ έ ς ε μ π ε ι ρ ί ε ς α π ό τ η χ ρ ή σ η Η / Υ σ τ η ν ε ρ γ α σ ί α μ ε α υ τ ι σ τ ι κ ά π α ι δ ι ά α λ λ ά κ α ι μ ε π α ι δ ι ά π ο υ α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ο υ ν π ρ ο β λ ή μ α τ α α κ ο ή ς, ό ρ α σ η ς, σ ω μ α τ ι κ έ ς α - ν α π η ρ ί ε ς κ α ι κ ι ν η τ ι κ ά π ρ ο β λ ή μ α τ α. Επίλογος Η α ξ ι ο λ ό γ η σ η τ η ς π ο ι ό τ η τ α ς τ ο υ Ε. Λ ε ί ν α ι μ ι α δ ι α δ ι - κ α σ ί α π ο υ α π α ι τ ε ί μ ε γ ά λ η π ρ ο σ ο χ ή κ α ι α π α ι τ ε ί τ η σ υ ν ε ρ γ α -

16 16 σ ί α δ ι α φ ό ρ ω ν ε π ι σ τ η μ ό ν ω ν ό π ω ς ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί μ ε δ ι δ α - κ τ ι κ ή ε μ π ε ι ρ ί α σ τ ο κ ά θ ε φ ο ρ ά ο ρ ι σ μ έ ν ο α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο, ε ι δ ι κ ο ί τ η ς δ ι δ α κ τ ι κ ή ς, τ ε χ ν ι κ ο ί κ α ι ε ρ γ ο ν ό μ ο ι τ ο υ π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς δ ι ε π α φ ή ς κ α ι ε ι δ ι κ ο ί ε π ι σ τ ή μ ο ν ε ς τ ο υ κ ά θ ε κ λ ά δ ο υ. Ε ι δ ι κ ό - τ ε ρ α γ ι α τ η ν Ε ι δ ι κ ή Α γ ω γ ή, ε ι δ ι κ ο ί π α ι δ α γ ω γ ο ί, π α ι δ ο ψ υ - χ ο λ ό γ ο ι, κ ο ι ν ω ν ι ο λ ό γ ο ι κ λ π. «Έ ν α κ α λ ά σ χ ε δ ι α σ μ έ ν ο Ε. Λ θ α π ρ έ π ε ι ν α κ ρ ί ν ε τ α ι π ά ν τ α κ ά τ ω α π ό τ ο π ρ ί σ μ α τ η ς ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς κ α ι τ ω ν π ο λ ι - τ ι σ μ ι κ ώ ν α λ λ η λ ε π ι δ ρ ά σ ε ω ν κ α ι ν α χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι μ ε τ ρ ό - π ο ε π ο π τ ι κ ό, β ι ω μ α τ ι κ ό κ α ι ε ξ ε ρ ε υ ν η τ ι κ ό κ ά ν ο ν τ α ς τ ο μ α - θ η τ ή ν α ν ι ώ θ ε ι σ α ν σ τ ο σ π ί τ ι τ ο υ π ρ ά γ μ α π ο υ ε ί ν α ι δ ύ - σ κ ο λ ο ν α ε π ι τ ε υ χ θ ε ί μ ε ά λ λ α ε ρ γ α λ ε ί α μ έ σ α σ τ ο υ ς τ έ σ σ ε ρ ι ς τ ο ί χ ο υ ς τ η ς σ χ ο λ ι κ ή ς τ ά ξ η ς» ( Ρ ά π τ η ς Ρ ά π τ η ). Α ν α μ φ ι σ β ή τ η τ α λ ο ι π ό ν ο Η / Υ κ α ι ο ι δ υ ν α τ ό τ η τ έ ς τ ο υ, α ν δ ε ν ε ξ α σ φ α λ ί ζ ο υ ν, δ ι ε υ κ ο λ ύ ν ο υ ν σ η μ α ν τ ι κ ά τ η ν έ ν τ α ξ η τ ω ν α μ ε α σ τ η ν κ α ν ο ν ι κ ή τ ά ξ η τ ο υ γ ε ν ι κ ο ύ σ χ ο λ ε ί ο υ. Ο ι

17 17 π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ι ς α ν α φ έ ρ θ η κ α ν σ ε π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η ε ν ό τ η τ α. Υ π ά ρ χ ε ι ό μ ω ς π ά ν τ α μ ι α α κ ό μ η π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η, έ ν α κ ρ ί σ ι μ ο σ η μ ε ί ο γ ι α κ ά θ ε μ α θ η τ ή μ ε τ ά τ ο ο π ο ί ο ο Η / Υ μ π ο ρ ε ί ν α α π ο τ ε λ έ σ ε ι σ η μ α ν τ ι κ ό ε ρ γ α λ ε ί ο κ ο υ λ τ ο ύ ρ α ς. Α υ τ ό δ ε ν ε ί ν α ι π α ρ ά η κ α τ ά κ τ η σ η ε ν ό ς ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο υ κ α ι α υ τ ό ν ο μ ο υ τ ρ ό π ο υ σ κ έ ψ η ς κ α ι ό τ ι τ ο π α ι δ ί έ χ ε ι μ ά θ ε ι ν α μ α θ α ί ν ε ι. Βιβλιογραφία Γ ι α ν ν α κ ο π ο ύ λ ο υ Ε. ( ). Η Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή σ τ η ν Ε κ π α ί - δ ε υ σ η, Ε κ δ. Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η Α θ ή ν α, σ Δ ρ ο σ ι ν ο ύ Μ. ( ). Ε φ α ρ μ ο γ έ ς Η / Υ σ ε δ ι δ α κ τ ι κ ά π ρ ο - γ ρ ά μ μ α τ α Ε ι δ ι κ ή ς Α γ ω γ ή ς, Θ έ μ α τ α Ε ι δ ι κ ή ς Α γ ω γ ή ς, τ. 4, 6 0

18 18 Ί δ ρ υ μ α Μ ε λ ε τ ώ ν Λ α μ π ρ ά κ η ( ). Ν έ ε ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ί ε ς τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς σ τ η σ χ ο λ ι κ ή ε κ π α ί δ ε υ σ η Α - θ ή ν α, σ. 1 2 J e d e s k o g G. ( ). T h e c o m p u t e r i n E d u c a t i o n ( T h e S w e d i s h N a t i o n a l A g e n c y f o r E d u c a t i o n ) R e p o r t n o. 5 0 Κ ό μ η ς Β. ( ). Ο ι ν έ ε ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί ε ς σ τ η δ ι δ α κ τ ι κ ή κ α ι μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κ α σ ί α. Π ρ α κ τ ι κ ά 1 η ς Π α ν η - π ε ι ρ ω τ ι κ ή ς Η μ ε ρ ί δ α ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή κ α ι Ε κ π α ί δ ε υ σ η, Ι ω ά ν ν ι ν α Μ α κ ρ ά κ η ς Β. ( ). Υπ ε ρ μ έ σ α σ τ η ν Ε κ π α ί δ ε υ σ η, Ε κ δ. Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο Α θ ή ν α, σ. 1 9 Μ ι κ ρ ό π ο υ λ ο ς Τ. ( ). Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό λ ο γ ι σ μ ι κ ό π ο λ υ μ έ - σ ω ν κ α ι υ π ε ρ μ έ σ ω ν. Π ρ α κ τ ι κ ά π α ν ε λ λ η - ν ί ο υ σ υ ν ε δ ρ ί ο υ.

19 19 Ο ι κ ο ν ο μ ί δ η ς Α. Γ ε ω ρ γ ι ά δ ο υ Ε. ( ). Π α ρ ά γ ο ν τ ε ς α - ξ ι ο λ ό γ η σ η ς ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ λ ο γ ι σ μ ι κ ο ύ Ά ρ - θ ρ ο ε ι σ ή γ η σ η σ τ ο : Α ξ ι ο λ ό γ η σ η ε κ π α ι - δ ε υ τ ι κ ώ ν π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν κ α ι σ χ ο λ ε ί ο υ, Ε π ι μ έ λ ε ι α Γ. Μ π α γ ά κ η ς, Ε κ δ. Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο Α θ ή ν α, σ Ρ ά π τ η ς Α. Ρ ά π τ η Α. ( ). Μ ά θ η σ η κ α ι δ ι δ α σ κ α λ ί α σ τ η ν ε π ο χ ή τ η ς π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς, Τ ό μ ο ς Α Α θ ή ν α, σ Τ ζ ι μ ο γ ι ά ν ν η ς Α. ( ). Π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α τ ο υ Σ χ ο λ ε ί ο υ τ η ς Κ ο ι ν ω ν ί α ς τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς, Σ ύ γ χ ρ ο ν η Ε κ π α ί δ ε υ σ η, τ , σ. 5 5

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

µ : µ µ µ. µ / µ. µ, µ µ. µ µ. µ µ,. µ µ µ, µµ.

µ : µ µ µ. µ / µ. µ, µ µ. µ µ. µ µ,. µ µ µ, µµ. µ : µ µ µ. µ / µ. µ, µ µ. µ µ. µ µ,. µ µ µ, µµ. µ µ : µ µ µ µ. µ µµ, µ. µ µµ µ µ µ µ., µ µ µ µ 2005 µ µµ µ µ µ µ., µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ opusmagnum µ µ / 1997-2005 ISBN: 960-538-562-7 : 37/3 Copyright

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Θέματα Ψηφιακός Αλφαβητισμός Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Πολυμέσα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Εκπαιδευτικό Λογισμικό Applets

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ η διδακτική των επαγγελματικών μαθημάτων ο σχεδιασμός της διδασκαλίας η οργάνωση του μαθήματος τα εποπτικά μέσα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ η διδακτική των επαγγελματικών μαθημάτων ο σχεδιασμός της διδασκαλίας η οργάνωση του μαθήματος τα εποπτικά μέσα ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ η διδακτική των επαγγελματικών μαθημάτων ο σχεδιασμός της διδασκαλίας η οργάνωση του μαθήματος τα εποπτικά μέσα ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ πρόταση κατεύθυνσης ΠΜΣ

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ πρόταση κατεύθυνσης ΠΜΣ Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ πρόταση κατεύθυνσης ΠΜΣ Τίτλος κατεύθυνσης Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης Στόχος της κατεύθυνσης Η ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση Ενότητα # 3:Εκπαιδευτικό Λογισμικό και Ελληνικό Νηπιαγωγείο: Μια γενική επισκόπηση Θαρρενός Μπράτιτσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : MORPHING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : MORPHING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : MORPHING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ MORPHING ΚΑΙ VR ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΜΗΤΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑÏΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ Κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

One button AAC: Πλατφόρμα εναλλακτικής επικοινωνίας ατόμων με σοβαρά κινητικά προβλήματα. Βιλελμίνη Καλαμπρατσίδου

One button AAC: Πλατφόρμα εναλλακτικής επικοινωνίας ατόμων με σοβαρά κινητικά προβλήματα. Βιλελμίνη Καλαμπρατσίδου One button AAC: Πλατφόρμα εναλλακτικής επικοινωνίας ατόμων με σοβαρά κινητικά προβλήματα Rutgers, University New Jersey, USA 2 1 ος Κύκλος του «Φυτωρίου Ιδεών» Καθοδηγητής: καθ. Σταύρος Χριστοδουλάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδίαση Εφαρµογών Πολυµέσων

Ανάλυση και Σχεδίαση Εφαρµογών Πολυµέσων Ανάλυση και Σχεδίαση Εφαρµογών Πολυµέσων ρ. Μαγκλογιάννης Ηλίας Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Εισαγωγή στην Ανάλυση Αρχικοποίηση Θεµατικό Περιεχόµενο Κοινό Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ. Δημόσια Διαβούλευση

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ. Δημόσια Διαβούλευση ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ Δημόσια Διαβούλευση ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή Η εισαγωγή υπολογιστών στην εκπαίδευση μόνο καλό μπορεί να φέρει: Στην απλούστερη περίπτωση να σταματήσουν να τυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Υπερκείμενα & Υπερμέσα A

Συστήματα Πολυμέσων. Υπερκείμενα & Υπερμέσα A Συστήματα Πολυμέσων Υπερκείμενα & Υπερμέσα A Συστήματα υπερκειμένων υπερμέσων (διαχείρισης πολυμεσικής πληροφορίας) αυτόνομα ή κατανεμημένα, διαχειρίζονται, αλληλεπιδραστικά (δευτέρου βαθμού), ένα τεράστιο

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα 6: Υπερκείμενο - Υπερμέσα. Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα 6: Υπερκείμενο - Υπερμέσα. Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα 6: Υπερκείμενο - Υπερμέσα Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Παράγοντες Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Λογισμικού Παράγοντες Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Λογισμικού Γεωργιάδου Ελισάβετ (elisag@otenet.gr), Οικονομίδης Αναστάσιος (economid@uom.gr) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Περίληψη Σήμερα, το βασισμένο στην τεχνολογία των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Πιστοποίησης Επιµορφωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα Ενότητα 2: Εκπαίδευση με ΤΠΕ Βασιλική Μητροπούλου-Μούρκα Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Πρωτ. Γε ωρ γί ου Με ταλ λη νοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Ἔκδοση: Ἱερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου Ἰïýëéïò 2009 Ἅγια Μετέωρα Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης K&I LMS User Manual. Για γονείς

Εγχειρίδιο Χρήσης K&I LMS User Manual. Για γονείς Εγχειρίδιο Χρήσης K&I LMS User Manual Για γονείς Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά... 2 2. Επεξήγηση Διεπαφής Χρήστη... 2 2.1 Μπάρα Πλοήγησης... 2 2.2 Δομικά Στοιχεία... 2 2.3 Ο HTML κειμενογράφος... 2 3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ενότητα 3: Σύλληψη και ανάλυση απαιτήσεων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εκπαιδευτικά υπερμεσικά περιβάλλοντα Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 12: Θέματα Διδακτικής Προγραμματισμού: Διδασκαλία αλγοριθμικής προσέγγισης

Ενότητα 12: Θέματα Διδακτικής Προγραμματισμού: Διδασκαλία αλγοριθμικής προσέγγισης Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΤΑΒΑΣΙΩΝ

ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΤΑΒΑΣΙΩΝ ΕΙΡΜΟΛΟΙΟΝ ΚΑΤΑΒΑΣΙΩΝ ΤΟ ΟΛΟ ΕΝΙΑΤΤΟΥ ΑΡΟΝΤΕ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΛΤΟΨΑΑΤΟΥ ΤΗΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΙ #Ε*ΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Έκδχδόμενον τό πέμπτον του νιου αυτοΰ Δ. ΙίΙΑΝΝΟΥ ΡΡΠΤΟΗΆΛΤΟΥ Μιτχ προσθήκης Είρ /.ώ# ανεκδότων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.axon.gr

Οδηγός χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.axon.gr Οδηγός χρήστη Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.axon.gr Αυτός ο οδηγός έχει στόχο να σας διευκολύνει στη χρήση της πλατφόρµας e- learning. Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ...2

Διαβάστε περισσότερα

κειµένων β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

κειµένων β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθµός 1Γ/2010) Γραπτός διαγωνισµός για την πλήρωση συνολικά δέκα οκτώ θέσεων (18) θέσεων τακτικού προσωπικού της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος 15 Πρώτο Μέρος: Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα....19 Κεφάλαιο 1 ο : Έννοια του Συστήματος 1.1 Τι είναι Σύστημα... 21 1.2 Αλληλεπίδραση Συστημάτων... 22 1.3 Κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικής Εφαρμογής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Πρόγραμμα Κινητικότητας του ΕΠΕΑΕΚ

Ανάπτυξη Πολυμεσικής Εφαρμογής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Πρόγραμμα Κινητικότητας του ΕΠΕΑΕΚ Ανάπτυξη Πολυμεσικής Εφαρμογής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Πρόγραμμα Κινητικότητας του ΕΠΕΑΕΚ Θ. Ναλμπάντη, Σ. Χατζηλεοντιάδου Εισαγωγή Η εισαγωγή των πολυμέσων στην εκπαίδευση έχει ως σκοπό τη μερική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΕ ΤΠΕ: Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών Για παράδειγμα ο διαδραστικός πίνακας. ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Γενικά: Αρχικά για γραφιακή χρήση Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών και Νέα Αναλυτικά Προγράμματα: Θεωρία και Πράξη

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών και Νέα Αναλυτικά Προγράμματα: Θεωρία και Πράξη Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών και Νέα Αναλυτικά Προγράμματα: Θεωρία και Πράξη Ομάδα Υποστήριξης για την Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στα ΝΑΠ Δρ Κώστας Χαμπιαούρης, Ε Ε Δρ Χρίστος Ρουσιάς, Λειτουργός Έργων

Διαβάστε περισσότερα

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκϖαίδευση αϖό Αϖόσταση ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Παρουσιάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Παρουσιάσεις Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 5 Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής. Χρήση Η/Υ και Γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η επιτυχία ή αποτυχία µιας παρουσίασης εξαρτάται από ένα µεγάλο αριθµό παραγόντων και σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό: Γεωγραφία Στ Δημοτικού, Μαθαίνω για τη Γη! Έκδοση 1.0+ Κατηγορία αναπηρίας: Κινητικά Μάθημα: Γεωγραφία Τάξεις: Στ τάξη Δημοτικού

Λογισμικό: Γεωγραφία Στ Δημοτικού, Μαθαίνω για τη Γη! Έκδοση 1.0+ Κατηγορία αναπηρίας: Κινητικά Μάθημα: Γεωγραφία Τάξεις: Στ τάξη Δημοτικού Λογισμικό: Γεωγραφία Στ Δημοτικού, Μαθαίνω για τη Γη! Έκδοση 1.0+ Κατηγορία αναπηρίας: Κινητικά Μάθημα: Γεωγραφία Τάξεις: Στ τάξη Δημοτικού Παρουσίαση Λογισμικού: Ζωή Κρόκου Προμηθευτής: SIEM ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισµικού

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισµικού 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισµικού Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 8 2 AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Σύνθετη υπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

12.1. Προσδοκώμενα αποτελέσματα

12.1. Προσδοκώμενα αποτελέσματα 12.1. Προσδοκώμενα αποτελέσματα Από τη μελέτη αυτού του κεφαλαίου προσδοκάται ότι καταρχήν θα κατανοήσεις την έννοια του user interface, της διεπαφής χρήστη, όπως είναι ο ελληνικός όρος. θα μάθεις για

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Εισαγωγή Eκπαιδευτική τεχνολογία Eκπαιδευτικά συστήματα βασισμένα στην τεχνολογία... 33

Πρόλογος Εισαγωγή Eκπαιδευτική τεχνολογία Eκπαιδευτικά συστήματα βασισμένα στην τεχνολογία... 33 Περιεχόμενα Πρόλογος... 9 Εισαγωγή... 17 1. Eκπαιδευτική τεχνολογία... 23 2. Eκπαιδευτικά συστήματα βασισμένα στην τεχνολογία... 33 3. Είδη εκπαιδευτικού λογισμικού... 41 4. Εκπαιδευτικό λογισμικό υπερμέσων...

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα 2: Διάδραση & Διαδραστικά Πολυμέσα. Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα 2: Διάδραση & Διαδραστικά Πολυμέσα. Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα 2: Διάδραση & Διαδραστικά Πολυμέσα Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. Περίληψη..3 Πρόλογος...5 Περιεχόµενα.. 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. Περίληψη..3 Πρόλογος...5 Περιεχόµενα.. 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη..3 Πρόλογος...5 Περιεχόµενα.. 7 ΜΕΡΟΣ Α Α.1 Η Πληροφορική στην Α θµια Εκπαίδευση Α.1.1 Τι εννοούµε όµως µε τoν όρo «Πληροφορική στην Eκπαίδευση»; 12 Α.1.2 Γενικός σκοπός της εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 1 Τέσσερις οι Λειτουργίες των ιδακτικών Βιβλίων: α. Γνωστική: Οικοδόµηση εννοιολογικής, δηλωτικής και διαδικαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Ενότητα: Εργαστήριο 6 ο : Λογισμικό υπερμέσων (power point) και ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες (wikipedia) Κόμης, Βασίλειος ΤΕΕΑΠΗ Σελίδα 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τάσος Δρογγίτης 2 ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πατρών Βασίλης Πουλόπουλος Ομάδα Εθελοντών Πανεπιστήμιο Πατρών και ΕΑΙΤΥ

Τάσος Δρογγίτης 2 ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πατρών Βασίλης Πουλόπουλος Ομάδα Εθελοντών Πανεπιστήμιο Πατρών και ΕΑΙΤΥ Τάσος Δρογγίτης 2 ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πατρών Βασίλης Πουλόπουλος Ομάδα Εθελοντών Πανεπιστήμιο Πατρών και ΕΑΙΤΥ Το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΞ9-8Μ. φ ο : 210 3443083 E-mail: tvaitsi@minedu.gov.gr

ΑΔΑ: 4ΑΛΞ9-8Μ. φ ο : 210 3443083 E-mail: tvaitsi@minedu.gov.gr α ια ί ι. α ό Α φα ία...... Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Η Α Α Α Ο Α Η Η & Η Α Ω ι ι ο ι ώ ο ο ώ οφο ι αι ω χ ο ο ιώ α - ιαχ ί ι α ιο χο ι ο ι ο & ω χ ο ο ιώ Α α, 4/2/2011 Α ι..: 14880/ Α ι...: α. ο. α. / : Α. α α

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Λιθογραφεία και στα εργαστήρια Γραφικών Τεχνών όλης της χώρας

των εργαζοµένων στα Λιθογραφεία και στα εργαστήρια Γραφικών Τεχνών όλης της χώρας των εργαζοµένων στα Λιθογραφεία και στα εργαστήρια Γραφικών Τεχνών όλης της χώρας K29R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΛΙ ΘO ΓΡΑ ΦΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET 1 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας στη διδασκαλία Έχει εισβάλει σε όλες τις πτυχές της ζωής μας Είναι μέσο για οικονομική ανάπτυξη: αναπτύσσει δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη μαθησιακή διαδικασία

Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη μαθησιακή διαδικασία Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 350 17 Απριλίου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. Φ.121/74/127535 π.έ./β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης

Διαβάστε περισσότερα

στη διδασκαλία και τη μάθηση

στη διδασκαλία και τη μάθηση ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «Θ. ΚΑΣΤΑΝΟΣ» «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» Ενσωμάτωση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία και τη μάθηση Αλεξανδρούπολη 2010 Εκπαιδευτικό Λογισμικό Λογισμικό ειδικά σχεδιασμένο για

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ Β ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης 1 Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα