ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΠΕΝΘΗ - ΕΠΙΚΗ ΕΙΕΣ ΤΙΜΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΠΕΝΘΗ - ΕΠΙΚΗ ΕΙΕΣ ΤΙΜΕΣ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΠΕΝΘΗ - ΕΠΙΚΗ ΕΙΕΣ ΤΙΜΕΣ Άρθρο : Μεγάλο και µικρό πένθος. Λαµβανόµενα µέτρα. 1. Τα ακόλουθα µέτρα λαµβάνονται από τα Π.Πλοία και τις Ν.Υπηρεσίες, όπου αυτά είναι δυνατόν να εκτελεσθούν, κατά το µεγάλο και µικρό πένθος: α. Μεγάλο πένθος. Σηµαία και Επίσηµο µεσίστια, δεν αποδίδονται τιµές, δεν ηχούν σάλπιγγες, οι σκοποί φέρουν τα όπλα υπό µάλης, τα πυροβόλα τοποθετούνται στη θέση της "επινεύσεως" και βάλλεται από διατεταγµένο Π.Πλοίο ή Πυροβολείο ανά µια βολή σε κάθε ακέραιη ώρα από της 0800 ώρας µέχρι της δύσεως του ηλίου ή µέχρι της διαρκείας του πένθους. β. Μικρό πένθος. Μόνο η Σηµαία και το Επίσηµο τοποθετούνται µεσίστια. 2. Όταν οι Σηµαίες των Π.Πλοίων είναι µεσίστιες τα ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως και οι Επισείοντες Π.Πλοίων δεν τοποθετούνται µεσίστια αλλά µένουν επηρµένα στις καθορισµένες θέσεις τους, πλην των περιστάσεων που περιγράφονται στα άρθρα Ν 2505 έως Ν Το πένθος, πλην της κατωτέρω παραγράφου 4, καθορίζεται αναλόγως των περιστάσεων ως µεγάλο ή µικρό µε ιαταγή του ΓΕΝ ή του αρχαιοτέρου ιοικητού. 4. Από τις θρησκευτικές εορτές : α. Η Μεγάλη Παρασκευή ορίζεται ως ηµέρα Μεγάλου Πένθους. β. Το Μεγάλο Σάββατο µέχρις της ώρας 1000 ορίζεται ως ηµέρα Μεγάλου Πένθους αλλά δεν βάλλονται βολές πυροβόλου ηµέρας µεγάλου πένθους του ως άνω άρθρου Ν Άρθρο : Επικήδειες τιµές στην ξηρά. 1. Στην ξηρά, οι επικήδειες τιµές αποδίδονται σύµφωνα προς τις διατάξεις του Κανονισµού Εξωτερικής Υπηρεσίας των Στρατευµάτων.

2 2. Στο εσωτερικό, όταν πρόκειται να αποδοθούν τιµές στην ξηρά, ο αρχαιότερος ιοικητής ή ο Κυβερνήτης µεµονωµένου Πλοίου συνεννοείται προηγουµένως µε την αρχαιότερη στρατιωτική αρχή της ξηράς. 3. Στο εξωτερικό και στις ίδιες περιπτώσεις, ο αρχαιότερος ιοικητής ή Κυβερνήτης συνεννοείται προηγουµένως µετά των ιπλωµατικών ή Προξενικών αρχών ή στην περίπτωση ελλείψεως τους µε τις τοπικές αρχές (βλ. άρθρο Ν 0821 παρ.4). Ειδοποιεί τον αρχαιότερο Στρατιωτικό ιοικητή και τις αρµόδιες αρχές διά τον χρόνο και τόπο της κηδείας και διά τις τιµές που θα αποδοθούν από την Ναυτική ύναµη ή το Πλοίο και αιτεί άδεια διά την παράταξη ενόπλου αγήµατος και αποδόσεως των τιµών από αυτό κατά τα οριζόµενα στον Κανονισµό Εξωτερικής Υπηρεσίας των Στρατευµάτων. Άρθρο : θάνατος επί Πλοίου εν πλώ. Σε περίπτωση θανάτου επί Πλοίου εν πλώ, επί πλέον των αναφεροµένων στο άρθρο Ν 1142 και Ν 0821, αναλαµβάνονται οι ακόλουθες ενέργειες : α. Ο Ναυτικός Επιµελητής ή σε περίπτωση ελλειψεώς του ο Ύπαρχος, συντάσσει την ληξιαρχική πράξη θανάτου, βάσει ιατρικής βεβαιώσεως, εφ' όσον επί του Πλοίου υπηρετεί ιατρός. β. Εν ειρήνη : (1) Κατόπιν συνεννοήσεως µε την αρχή επιχειρησιακού ελέγχου (και µε το ΓΕΝ εάν η αρχή επιχειρησιακού ελέγχου δεν είναι εθνική), απ' ευθείας από τον Κυβερνήτη µεµονωµένου Πλοίου ή µέσω του ιοικητού της Ναυτικής υνάµεως, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια διά την εντός 24ώρου από της επελεύσεως του θανάτου προσέγγιση του Πλοίου σε Ελληνικό ή ξένο λιµένα προς αποβίβαση της σωρού ή διά την µεταφοράν αυτής σε ως άνω λιµένα, µε την χρήση διατιθεµένου ή αιτουµένου καταλλήλου αεροναυτικού µέσου, ώστε να εξασφαλισθεί η διακοµιδή αυτής εντός των χρονικών ορίων που επιτρέπουν την άνευ υγειονοµικών επιπτώσεων διατήρηση της. (2) Εάν ο κατάπλους ή η µεταφορά της σωρού γίνει σε Ελληνικό λιµένα, οι Ελληνικές Ναυτικές αρχές της περιοχής µεριµνούν διά την διατήρηση και περαιτέρω µεταφορά αυτής διά την κηδείια, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαταγές του ΓΕΝ. (3) Εάν ο κατάπλους ή η µεταφορά της σωρού γίνει σε λιµένα του εξωτερικού, οι περαιτέρω ενέργειες αναλαµβάνονται από τις ειδοποιηθείσες προς τούτο Ελληνικές διπλωµατικές ή προξενικές αρχές, οι οποίες µεριµνούν διά την σύµφωνα µε τους νόµους του ξένου κράτους διεκπεραίωση των διαδικασιών, την διατήρηση/µεταφορά της σωρού και την εκτέλεση της κηδείας στον τόπο αυτό ή την αποστολή της σωρού στην Ελλάδα σύµφωνα µε τις διαταγές που θα ληφθούν από το ΓΕΝ. Στην

3 περίπτωση αφίξεως του ίδιου του Πλοίου στον λιµένα και εφ' όσον η κηδεία λάβει χώρα στην περιοχή αυτού, το Πλοίο απονέµει τις προβλεπόµενες τιµές κατόπιν αιτήσεως προς τις τοπικές αρχές σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου Ν (4) Σε οποιαδήποτε περίπτωση η σωρός ευπρεπίζεται και καλύπτεται διά της Σηµαίας, απονέµονται οι τιµές που καθορίζονται στο άρθρο Ν 2504 κατά την αναχώρηση της από το Πλοίο και λαµβάνεται µέριµνα διά την µεταφορά της εν γένει διά καταλλήλων και ευπρεπών µέσων που αρµόζουν στην περίπτωση. (5) Στην όλως εξαιρετική περίπτωση κατά την οποία το Πλοίο ευρίσκεται πολύ µακράν από τις ακτές σε αποστάσεις οι οποίες καθιστούν ανέφικτες τις ενέργειες των ανωτέρω υποπαραγράφων 1β (1), 1β (2) ή 1β (3) και δεν διατίθενται ή δεν είναι δυνατόν να αφιχθούν µέσα περαιτέρω διατηρήσεως της σωρού µέχρις της αποβιβάσεώς της στον πλησιέστερο λιµένα, αποφασίζεται από τον αρχαιότερο ιοικητή ή τον Κυβερνήτη η καταβύθιση της σωρού κατά τα κεκανονισµένα και µε τις προβλεπόµενες τιµές, αιτούµενης προς τούτο της αδείας του ΓΕΝ. γ. Εν πολέµω ο αρχαιότερος ιοικητής ή Κυβερνήτης µεµονωµένου Πλοίου ενεργεί διά την περίπτωση θανάτου επί του Πλοίου εν πλώ σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες της ιαταγής Επιχειρήσεων και τις εντολές της αρχής επιχειρησιακού ελέγχου, η οποία θα αποφασίσει συναρτήσει των αποστάσεων, διατιθεµένων µέσων και επιχειρησιακών συνθηκών εάν θα αναληφθούν ενέργειες µεταφοράς της σωρού σε λιµένα ή θα γίνει καταβύθιση αυτής µε τις προβλεπόµενες τιµές και τα κεκανονισµένα από το Πλοίο. Άρθρο : Γενικές διατάξεις απονοµής επικηδείων τιµών από τα Π.Πλοία. 1. Τιµές κατά την αποβίβαση νεκρού. α. Οι Σηµαίες και τα Επίσηµα υποστέλλονται µεσιστίως από της ενάρξεως της µετακινήσεως της σωρού από την θέση στην οποία ευρίσκετο επί του Πλοίου και επαίρονται εκ νέου µετά την πάροδο του αναγκαίου χρόνου διά την ταφή, εφ' όσον αυτή λάβει χώρα την ίδια ηµέρα. β. Το Πλήρωµα παρατάσσεται στις θέσεις επιθεωρήσεως και αποκαλύπτεται διά κελεύσµατος από της στιγµής κατά την οποία αρχίζει η µεταφορά της σωρού προς το σηµείο αποβιβάσεώς της. Το αποβατικό άγηµα παρατάσσεται διά την βολή των χαιρετιστηρίων πυροβολισµών στο κατάστρωµα και πλησίον του σηµείου αποβιβάσεως.

4 γ. Κατά την αποβίβαση αποδίδονται οι τιµές : (1) Του σαλπίσµατος/συρίγµατος "Ακινησία". (Αρθρο Ν 2205) (2) Των συρικτών κλίµακος (Αρθρο Ν 2202),όπως απαιτείται διά τον βαθµό και διά συριγµατος κατωτέρου στην περίπτωση τιµών του άρθρου Ν (3) Των χαιρετιστηρίων βολών εκ τριών οµαδικών πυροβολισµών από το παραταχθέν αποβατικό άγηµα του Πλοίου. (4) Του χαιρετισµού, όπως απαιτείται, διά των προβλεποµένων βολών πυροβόλου µε ρυθµό ενός πρώτου λεπτού µεταξύ των βολών. δ. Εφ' όσον η αποβίβαση γίνεται σε εφόλκιο τούτο φέρει την Σηµαία µεσίστια. Εάν ο θανών είχε ιακριτικό Σήµα ιοικήσεως τούτο φέρεται επί του εφολκίου µεσιστίως. ε. Σε περίπτωση υπάρξεως συνορµούντων ο αρχαιότερος ιοικητής διατάσσει την υποστολή των Σηµαιών και των Επισήµων µεσιστίως κατά τον χρόνο της επικηδείου τελετής µέχρι της παρόδου του χρόνου της ταφής, εφ' όσον αυτή γίνει την ίδια µέρα. στ. Σε όσα αφορούν την τοποθέτηση των ιακριτικών Σηµάτων ιοικήσεως ακολουθούνται τα αναφερόµενα στα ακολουθούντα άρθρα Ν 2505 έως Ν Τιµές κατά την καταβύθιση σωρού. Στην περίπτωση κατά την οποία, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο προηγούµενο άρθρο Ν 2503, αποφασίζεται η καταβύθιση της σωρού από Π.Πλοιο εν πλώ, η επικήδειος τελετή και οι κατ' αυτήν αποδιδόµενες τιµές λαµβάνουν χώρα ως ακολούθως : α. Η σωρός ευπρεπίζεται, τοποθετείται εντός καταλλήλου βυθιζοµένης υποδοχής, καλύπτεται διά της Σηµαίας τοποθετουµένης µε τον Σταυρό στο αριστερό άνω µέρος του σώµατος, µεταφέρεται στο πρυµναίο κατάστρωµα και τίθεται επί καταλλήλου βάθρου. β. Το Πλοίο ακινητεί, εάν οι συνθήκες το επιτρέπουν, και η Σηµαία του Πλοίου υποστέλλεται από την αρχή της ακολουθίας µέχρι του πέρατος της επικηδείου τελετής, ή καθ' όλη την διάρκεια της ηµέρας, όπως καθορίζεται στα άρθρα Ν 2505 έως Ν Το πλήρωµα παρατάσσεται στις θέσεις επιθεωρήσεως και το αποβατικόν άγηµα παρά την θέση της επικηδείου τελετής. γ. Εάν επί του Πλοίου επιβαίνει ιερεύς αναγιγνώσκεται η νεκρώσιµος ακολουθία. Σε περίπτωση ελλείψεως αυτού, ο Κυβερνήτης αναπέµπει την κατάλληλη δέηση. Μετά το πέρας αυτής διατάσσει "Προσοχή", ο Ύπαρχος αναφωνεί το όνοµα και τον βαθµό του θανόντος και εν συνεχεία "Απέθανε

5 υπηρετών υπό την Σηµαία" (εφ' όσον πρόκειται περί Στρατιωτικού) και "Αίρε προς πόντιση". Σαλπίζεται το επικήδειο σάλπισµα, εφ' όσον επί του Πλοίου υπηρετεί σαλπιγκτής, και οι διατεταγµένοι προς τούτο µεταφέρουν την σωρό παρά την πλευρά του Πλοίου. δ. Ο Κυβερνήτης διατάσσει "Ποντίσατε". Συγχρόνως µε το παράγγελµα αποδίδονται οι τιµές : (1) Του σαλπίσµατος/συρίγµατος "Ακινησίας" (Αρθρο Ν 2205) (2) Των συρικτών κλίµακος (Αρθρο Ν 2202), όπως απαιτείται διά τον βαθµό και διά συρίγµατος κατωτέρου στην περίπτωση τιµών του άρθρου Ν (3> Των χαιρετιστηρίων βολών των τριών οµαδικών πυροβολισµών από το παρατεταγµένο προς απόδοση αυτών των τιµών αποβατικό άγηµα του Πλοίου (4) Του χαιρετισµού, όπως απαιτείται, διά των προβλεποµένων βολών πυροβόλου µε κανονικό ρυθµό βολής από βολή και η σωρός ποντίζεται, αφαιρουµένης της Σηµαίας η οποία την εκάλυπτε. 3. Ελληνικά Π.Πλοία τα οποία καταπλέουν ή αποπλέουν από όρµο, όπου οποιοδήποτε άλλο Ελληνικό Π.Πλοίο έχει επηρµένα µεσιστίως την Σηµαία, το Επίσηµο ή έχει επηρµένη µεσίστιο ξένη Εθνική Σηµαία, συµµετέχουν στο πένθος, υποστέλλοντας µεσιστίως την δική τους Σηµαία και Επίσηµο ή επαίροντας την ξένη Εθνική Σηµαία µεσιστίως. 4. Επικήδειες τιµές δεν αποδίδονται από της δύσεως µέχρι της ανατολής του ηλίου. Εάν υπάρξει απόλυτη ανάγκη αποβιβάσεως ή καταβυθίσεως νεκρού κατά την νύκτα, αποδίδονται οι πρακτικώς δυνατές επικήδειες τιµές. Άρθρο : Επικήδειες τιµές προς ανώτατο Αξιωµατικό Αρχηγό ή ιοικητή. 1. Όταν ανώτατος Αξιωµατικός Αρχηγός ή ιοικητής αποθάνει εν όρµω ή εν πλώ, από το Πλοίο επί του οποίου επέβαινε βάλλονται ανά ώρα µια βολή πυροβόλου από της στιγµής του θανάτου µέχρι του ενταφιασµού, εντός του χρονικού διαστήµατος από της ώρας επάρσεως µέχρι της υποστολής της Σηµαίας. 2. Εν όρµω ή εν πλώ, και ανεξαρτήτως του τόπου επισυµβάσεως του θανάτου, την ηµέρα της κηδείας από της 0800 ώρας µέχρι του πέρατος της

6 επικηδείου τελετής, οι Σηµαίες, τα Επίσηµα και τα ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως των Π.Πλοίων της Ναυτικής υνάµεως που διοικούσε ο Αρχηγός ή ιοικητής επαίρονται µεσιστίως. 3. Σε περίπτωση αποβιβάσεως του νεκρού ή καταβυθίσεως της σωρού, τα συνορµούντα ή συµπλέοντα Π.Πλοία της Ναυτικής υνάµεως παρατάσσουν επί του καταστρώµατος το αποβατικό άγηµα µε κατάλληλη διά τον τύπο του Π.Πλοίου σύνθεση και όταν σηµανθεί η ώρα της αποβιβάσεως ή καταβυθίσεως, βάλλουν τις χαιρετιστήριες βολές διά τριών οµαδικών πυροβολισµών. Τα λοιπά πληρώµατα παρατάσσονται στις θέσεις επιθεωρήσεως. 4. Κατά την αποβίβαση ή καταβύθιση από το Πλοίο στο οποίο επέβαινε ο νεκρός, απονέµονται αντιστοίχως κατά τα λοιπά οι τιµές του άρθρου Ν Ο χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου εκτελείται σε αριθµό που αντιστοιχεί στον βαθµό του ιακριτικού Σήµατος ιοικήσεως του θανόντος. Άρθρο : Επικήδειες τιµές προς Πλοίαρχο ιοικητή Οµάδος/Μοίρας Π.Πλοίων. 1. Οι επικήδειες τιµές προς Πλοίαρχο ιοικητή Οµάδος/Μοίρας Π.Πλοίων είναι οι καθοριζόµενες στις παραγράφους 2, 3 και 4 του προηγουµένου άρθρου Ν Στις τιµές των παραγράφων 2 και 3 του προηγουµένου άρθρου Ν 2505 συµµετέχουν µόνο τα Π.Πλοία της Ναυτικής υνάµεως η οποία ήταν υπό τις διαταγές του. Άρθρο : Επικήδειες τιµές προς τους Πλοιάρχους Κυβερνήτες και Κυβερνήτες Οποιουδήποτε βαθµού. Όταν Πλοίαρχος Κυβερνήτης ή Κυβερνήτης οποιουδήποτε βαθµού αποθάνει εν όρµω ή εν πλώ, αποδίδονται προς αυτόν από το Πλοίο του οι ακόλουθες τιµές : α. Την ηµέρα της ταφής από της 0800 ώρας µέχρι του πέρατος της επικηδείας τελετής η Σηµαία, το Επίσηµο και ο Επισείων επαίρονται µεσιστίως. β. Σε περίπτωση αποβιβάσεως ή καταβυθίσεως του νεκρού, αποδίδονται οι τιµές του άρθρου Ν 2504, από τον διαδεχθέντα τον Κυβερνήτη Αξιωµατικόν. Οι βαλλόµενες βολές πυροβόλου από το Πλοίο κατά την περίπτωση αυτή είναι :

7 7 διά τον Πλοίαρχο 5 διά τον Αντιπλοίαρχο 4 διά τον Πλωτάρχη 3 διά τον Υποπλοίαρχο 2 διά τον Ανθυποπλοίαρχο 1 διά τον Σηµαιοφόρο. Άρθρο : Επικήδειες τιµές προς Αρχιεπιστολέα. 1. Προς θανόντα Αρχιεπιστολέα αποδίδονται τιµές ανωτάτου Αξιωµατικού εάν ήτο ανώτατος, άλλως τιµές ισοβάθµου Κυβερνήτου. 2. Οι τιµές της παραγράφου 3 άρθρο Ν 2505 αποδίδονται µόνο από το Πλοίο στο οποίο επέβαινε. Άρθρο : Επικήδειες τιµές προς µαχίµους Αξιωµατικούς µη Κυβερνήτες και τους οµοιοβάθµους αυτών άλλους Αξιωµατικούς του Π.Ν. Προς θανόντα εν όρµω ή εν πλώ µάχιµο Αξιωµατικό µη Κυβερνήτη ή άλλον Αξιωµατικό του Π.Ν., αποδίδονται από το Πλοίο στο οποίο επέβαινε οι ακόλουθες τιµές : α. Η Σηµαία και το Επίσηµο υποστέλλονται µεσιστίως κατά την διάρκεια της επικήδειας τελετής. β. Σε περίπτωση αποβιβάσεως ή καταβυθίσεως του νεκρού απονέµονται οι τιµές του άρθρου Ν 2504, όπως απαιτείται. Οι βαλλόµενες βολές πυροβόλου από το Πλοίο στην περίπτωση αυτή είναι : 5 ιά τον Πλοίαρχο 4 ιά τον Αντιπλοίαρχο 3 ιά τον Πλωτάρχη 2 ιά τον Υποπλοίαρχο 1 ιά τον Ανθυποπλοίαρχο ή Σηµαιοφόρο

8 Άρθρο : Επικήδειες τιµές προς Αξιωµατικούς των άλλων Κλάδων των Ενόπλων υνάµεων. Προς θανόντες εν όρµω ή εν πλώ Αξιωµατικούς των άλλων Κλάδων των Ενόπλων υνάµεων αποδίδονται από το Πλοίο στο οποίο επέβαιναν επικήδειες τιµές αντίστοιχες των αποδιδοµένων προς τους οµοιοβάθµους τους µαχίµους Αξιωµατικούς µη Κυβερνήτες, σύµφωνα µε το προηγούµενο άρθρο Ν Άρθρο 2511 : Επικήδειες τιµές προς Ανθυπασπιστή, Ν. όκιµο, Υπαξιωµατικό ή Ναύτη και οµοιοβάθµους τους των άλλων Κλάδων των Ενόπλων υνάµεων. 1. Όταν εν όρµω ή εν πλώ αποθάνει Ανθυπασπιστής, ή Ν. όκιµος, ή Υπαξιωµατικός, ή Ναύτης, αποδίδονται από το Πλοίο στο οποίο επέβαινε οι ακόλουθες τιµές : α. Η Σηµαία και το Επίσηµο υποστέλλονται µεσιστίως κατά την διάρκεια της επικήδειας τελετής. β. Σε περίπτωση αποβιβάσεως ή καταβυθίσεως του νεκρού αποδίδονται οι τιµές του άρθρου Ν 2504 πλην του χαιρετισµού διά βολών πυροβόλου. Επικεφαλής του αποβατικού αγήµατος προς απόδοση των χαιρετιστηρίων βολών διά τριών οµαδικών πυροβολισµών τοποθετείται Υπαξιωµατικός. γ. Το πλήρωµα παρατάσσεται επί του καταστρώµατος στις θέσεις επιθεωρήσεως. 2. Οι αυτές τιµές αποδίδονται και προς θανόντες των άλλων Κλάδων των Ενόπλων υνάµεων, οµοιοβάθµους προς τους ως άνω αναφεροµένους στο παρόν άρθρο. Άρθρο : Επικήδειες τιµές προς πρόσωπα µη αναφερόµενα στο παρόν Κεφάλαιο. 1. Όταν πρόσωπο ανήκον σε ηµόσια Υπηρεσία αποθάνει επί Π. Πλοίου, οι αποδιδόµενες προς αυτό τιµές κανονίζονται αναλόγως της εξοµοιώσεως του βαθµού του προς τους µη Κυβερνήτες Αξιωµατικούς ή αιτούνται οδηγίες από το ΓΕΝ. Προς τιµήν όµως των νεκρών αυτών, εφ' όσον δεν είναι Αξιωµατικοί, δεν βάλλονται βολές πυροβόλου ούτε χαιρετιστήριοι βολές διά πυροβολισµών από αγήµατα.

9 2. Εάν ο θανών είναι απλός ιδιώτης : α. Κατά την διάρκεια της επικηδείου τελετής αποβιβάσεως του νεκρού, από της στιγµής κατά την οποία αρχίζει η µεταφορά του από την θέση στην οποία είχε τοποθετηθεί µέχρι του σηµείου αποβιβάσεως : Το πλήρωµα παρατάσσεται επί του καταστρώµατος στις θέσεις επιθεωρήσεως και αποκαλύπτεται διά παραγγέλµατος παραµένουν στις θέσεις αυτές µέχρι αποβιβάσεως. Η Σηµαία και το Επίσηµο τοποθετούνται µεσίστια µέχρι της στιγµής αποβιβάσεως. β. Κατά την διάρκεια επικηδείου τελετής καταβυθίσεως του νεκρού, από της στιγµής κατά την οποία αρχίζει η µεταφορά του από την θέση στην οποία ευρίσκετο µέχρι του πέρατος της τελετής, εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στην προηγουµένη υποπαράγραφο 2α αυτού του άρθρου. Άρθρο : Μεταφορά της σωρού επισήµου. Όταν Π.Πλοίο του Π.Ν. µεταφέρει την σωρό επισήµου προσώπου, κατόπιν διαταγής του αρχαιοτέρου ιοικητού ή ανωτέρας αρχής απονέµονται, κατά µεν την επιβίβαση οι τιµές της επισήµου επισκέψεως διά το αξίωµα το οποίο έφερε, κατά δε την αποβίβαση οι εκ του άρθρου Ν 2504 τιµές, οι οποίες αρµόζουν στον βαθµό ή αξίωµα που έφερε. Άρθρο : Επικήδειες τιµές στην ξηρά προς θανόντες Στρατιωτικούς του Π.Ν. εν ενεργεία. 1. Οι λεπτοµέρειες της επικηδείου τελετής στην ξηρά και των αποδιδοµένων κατ' αυτήν τιµών προς εν ενεργεία θανόντες στρατιωτικούς του Π.Ν., Αξιωµατικούς, Ανθυπασπιστές, Μαθητές Στρατιωτικών Σχολών, Υπαξιωµατικούς και Ναύτες, καθορίζονται σε σχετικό άρθρο του Κανονισµού της Εξωτερικής Υπηρεσίας των Στρατευµάτων. 2. Στον ανωτέρω Κανονισµό ειδικώτερα καθορίζονται : α. Οι γενικές και λοιπές διατάξεις διά τις επικήδειες τελετές. β. Η δύναµη των επικηδείων αποσπασµάτων. γ. Η δύναµη του τµήµατος των χαιρετιστηρίων βολών. δ. Ο αριθµός των µελών αντιπροσωπειών.

10 ε. Η συγκρότηση της επικηδείου ποµπής και η απόδοση των τιµών. 3. Σε κάθε περίπτωση, ιαταγή του ΓΕΝ ανακοινώνει το γεγονός, γνωρίζει τον τόπο της επικηδείου τελετής και ρυθµίζει τις λεπτοµέρειες συµµετοχής αγηµάτων και αντιπροσωπειών. Άρθρο 2515: Επικήδειες τιµές στην ξηρά προς θανόντες Στρατιωτικούς του Π.Ν. εν αποστρατεία. 1. Στον αυτό ως άνω Κανονισµό της Εξωτερικής Υπηρεσίας των Στρατευµάτων, καθορίζονται οι λεπτοµέρειες της επικηδείου τελετής και των αποδιδοµένων τιµών προς τους θανόντες εν αποστρατεία Αξιωµατικούς, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικούς του Π.Ν. 2. Σε κάθε περίπτωση, ιαταγή του ΓΕΝ ανακοινώνει το γεγονός, γνωρίζει τον τόπο της επικηδείου τελετής και ρυθµίζει τις λεπτοµέρειες συµµετοχής αγηµάτων, όπου προβλέπεται, και αντιπροσωπειών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. Οι εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά κατά τις οποίες συµµετέχουν όλοι οι Κλάδοι των Ενόπλων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΛΑΙΟ 23 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΛΑΙΟ 23 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΛΑΙΟ 23 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Άρθρο : 2301. Χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου Γενικές διατάξεις. 1. Ο χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου όπως καθορίζεται στα κατωτέρω άρθρα αυτού του Κεφαλαίου αποδίδεται ή ανταποδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΤΙΜΕΣ. 3. Τιµές διά της συρίκτρας στην κλίµακα αποδίδονται από την ώρα επάρσεως της Σηµαίας µέχρι της υποστολής της στους ακολούθους :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΤΙΜΕΣ. 3. Τιµές διά της συρίκτρας στην κλίµακα αποδίδονται από την ώρα επάρσεως της Σηµαίας µέχρι της υποστολής της στους ακολούθους : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΤΙΜΕΣ Άρθρο : 2201. Γενικές διατάξεις. 1. Στα καθοριζόµενα περί τιµών στις ιατάξεις του Π.Ν. το ρήµα "αποδίδω" χρησιµοποιείται διά να δείξει τις επιβαλλόµενες ενέργειες από τον πρώτον απονέµοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο : 2401. Εκτέλεση επισκέψεων εντός 24 ωρών από του κατάπλου. 1. Οι πρώτες επισκέψεις εκτελούνται εντός 24 ωρών από τον κατάπλου, εάν δεν εκτελεσθούν αµέσως.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΣΗΜΑΙΕΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΣΗΜΑΙΕΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΣΗΜΑΙΕΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΑ Άρθρο : 2101. ιακριτικά σηµεία Πολεµικού Πλοίου : 1. Τα διακριτικά σηµεία κάθε Πολεµικού Πλοίου είναι : α. Η Εθνική Σηµαία. β. Το Επίσηµο. γ. Ο Επισείων ή άλλο ιακριτικό Σήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Άρθρο: 0601. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 07 ΚΟΙΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΕΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 07 ΚΟΙΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΕΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 07 ΚΟΙΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΕΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ Άρθρο 0701: Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου Οι διατάξεις που αναπτύσσονται στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται κυρίως στον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 04 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΟΥΝΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 04 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΟΥΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 04 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΟΥΝΤΟΣ Άρθρο 0401: Κλιµάκωση της ιοικήσεως στο Π.Ν. 1. Μετά τον Υπουργό Εθνικής Αµύνης και τον Αναπληρωτή Υπουργό ή/ και Υφυπουργούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Άρθρο 0201: Ορισµός του Πολεµικού Ναυτικού 1. Ο όρος "Πολεµικό Ναυτικό", όπως χρησιµοποιείται στο κείµενο των ιατάξεων, δηλώνει το σύνολο των Ναυτικών και Αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 1901. Γενικά - ιάταξη της ύλης του Κεφαλαίου. 1. Οι γενικές διατάξεις που αφορούν όλες τις άδειες απουσίας µε εξαιρέσεις, όπου ειδικώς αναφέρεται, καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 08 ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 08 ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 08 ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ Άρθρο 0801: Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις που αναπτύσσονται στο Κεφάλαιο αυτό αναφέρονται στον Αρχηγό Στόλου και τους ιοικητές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται µε άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό του Λιµενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5429

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5429 βάλλονται είκοσι ένας (21) τιμητικοί κανονιοβολισμοί {ανά πέντε δευτερόλεπτα (5 )}: (1) Κατά την άφιξη του Προέδρου της Δημοκρατίας, όταν προβλέπεται ή διαταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Άρθρο 0301: Στρατιωτική εξουσία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1. Η άσκηση ιοικήσεως στηρίζεται πάντοτε στην ανάθεση αντιστοίχου και συµφώνου προς τους νόµους στρατιωτικής εξουσίας. 2. Η στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΛ/ΘΑΝ ΝΒΝΕ Άρθρο 7 ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΛ/ΘΑΝ ΝΒΝΕ Άρθρο 7 ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΛ/ΘΑΝ ΝΒΝΕ 2009 Άρθρο 7 ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ 1. Παραθερισµό στο ΘΑΝ δικαιούνται οι ακόλουθες κατηγορίες και τα µέλη των οικογενειών τους: α. Οι εν ενεργεία

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr Καλοδήµος. 1

http://sep4u.gr Καλοδήµος. 1 Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων. (ΣΣΑΣ) Πλήθωνος Γεµιστού 2, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54638, τηλ. 2310 962190-1-2 2310-216948. Ποια είναι τα τµήµατα της Σχολής; Η Σχολή διαιρείται σε δύο πτέρυγες εκ των

Διαβάστε περισσότερα

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 155(Ι)/2015 155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 218,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το Πολεμικό Ναυτικό

Πληροφορίες για το Πολεμικό Ναυτικό Πληροφορίες για το Το αποτελεί ένα από τα τρία σώματα των Ενόπλων Δυνάμεων. Και σε αυτό, όπως φυσικά και στα υπόλοιπα δύο, υπάρχουν κληρωτοί οπλίτες, όπως και εθελοντές και μόνιμοι αξιωματικοί. Όσοι από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Άρθρο : 1501. Αντικειµενική και αµερόληπτη µεταχείριση. Κάθε ανώτερος ασκεί τα καθήκοντα του µε αντικειµενικότητα και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Άρθρο : 1401. Γενικά. Τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο αυτό θέτουν τις γενικές αρχές και επισηµαίνουν τις βασικές υποχρεώσεις στρατιωτικής αγωγής και συµπεριφοράς του

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ β Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Περιφερειακού Πρωταθλήµατος Θερµαϊκού 2012

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Περιφερειακού Πρωταθλήµατος Θερµαϊκού 2012 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Περιφερειακού Πρωταθλήµατος Θερµαϊκού 2012 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.1 Οι ιεθνείς Κανονισµοί Ιστιοδροµιών της ISAF (RRS) 2009-2012. 1.2 Ο Ειδικός Κανονισµός Ασφάλειας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣΙΑ 2010 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

1 ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣΙΑ 2010 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1 ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣΙΑ 2010 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.1. Ο αγώνας διέπεται από τους Κανονισµούς Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Άρθρο: 1101. Ο Κυβερνήτης και η πλήρης ευθύνη του. 1. Το Πολεµικό Πλοίο, όπως καθορίζεται στο άρθρο 0404 των ιατάξεων Π.Ν., αποτελεί το κύτταρο της Ναυτικής υνάµεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΕΘΑ Αθήνα, 26 Μαρ 2009 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΕΘΑ Αθήνα, 26 Μαρ 2009 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ " ΣΤΗΝ ΚΛΑ ΟΣ ΠΟΡΩΝ/ ΕΚΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΕΘΑ 08-2009 Αθήνα, 26 Μαρ 2009 1. ΣΣΕ α. Έδρα της ΣΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ Η έδρα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 52 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 1. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Η δηµιουργία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ της 13 ης -02-2014 Υπ Αριθ. 44

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ της 13 ης -02-2014 Υπ Αριθ. 44 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ της 13 ης -02-2014 Υπ Αριθ. 44 ΘΕΜΑ 1 ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ Ε.Α.Α.Ν. (ΚΑ.ΠΑ.-ΕΑΑΝ) ΣΧΕΤ.: α. ΝΔ 1171/20-5-1972 (Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων)

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣΙΑ 2011 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

2o ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣΙΑ 2011 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 2o ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣΙΑ 2011 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.1. Ο αγώνας διέπεται από τους Κανονισµούς Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΑΑΝ

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΑΑΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΑΑΝ Στα παραθεριστικά κέντρα (ΠΝ - Ιδιωτικά ξενοδοχεία πανσιόν ενοικιαζόμενα δωμάτια). Διαγραφή μορίων. Απόκτηση μορίων. Λοιπές διατάξεις. ΣΧΕΤΙΚΑ: α. Ν.Δ. Υπ αριθ. 1171 Περί Ενώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J24 Β ΦΑΣΗ 26 28 / 10 /2013 ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J24 Β ΦΑΣΗ 26 28 / 10 /2013 ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Σ Κ Α Φ Ω Ν ΚΛΑΣΗΣ J24 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J24 Β ΦΑΣΗ 26 28 / 10 /2013 ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Οµοσπονδία,η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αιγάλεω 06/10/2010 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αιγάλεω 06/10/2010 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αιγάλεω 06/10/2010 Αριθμ.Πρωτ. 54519 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

1. 0900 2. 1000 1974) 3. 1030 1030-1200 -«- 5. 0900 6. 1000

1. 0900 2. 1000 1974) 3. 1030 1030-1200 -«- 5. 0900 6. 1000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΒ ΟΜΑ ΑΣ 2010 Α/Α ΧΡΟΝΟΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΧΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΠΕΛΕΝ ΡΙ 1. 0900 2. 1000 3. 1030 οξολογία Επιµνηµόσυνη έηση υπέρ του αφανούς Ναύτη και απωλεσθέντος Ναυτικού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 16 ΝΟΜΟΣ 2439/1996 ιενέργεια κρίσεων Έκτακτες κρίσεις προς πλήρωση κενών θέσεων ανώτατων αξιωματικών

Άρθρο 16 ΝΟΜΟΣ 2439/1996 ιενέργεια κρίσεων Έκτακτες κρίσεις προς πλήρωση κενών θέσεων ανώτατων αξιωματικών Άρθρο 16 ΝΟΜΟΣ 2439/1996 ιενέργεια κρίσεων Έκτακτες κρίσεις προς πλήρωση κενών θέσεων ανώτατων αξιωματικών 1. Όταν κενούνται θέσεις Αντιστρατήγων, Αντιναυάρχων και Αντιπτεράρχων, όπως επίσης και θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2012 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ

3ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2012 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ 3ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2012 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ Ο Ναυτικός Όµιλος Ανοιχτής Θάλασσας, ο Ναυτικός Όµιλος Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΣΗΣ J/24. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 7-8 Σεπτεμβρίου 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΚΛΑΣΗΣ J/24. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 7-8 Σεπτεμβρίου 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Σ Κ Α Φ Ω Ν ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 7-8 Σεπτεμβρίου 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Οµοσπονδία,η Ελληνική Κλάση J24

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. Σας προσκαλούµε να τιµήσετε µε την παρουσία σας τις εορταστικές εκδηλώσεις της 149ης Επετείου του ολοκαυτώµατος της Ιεράς Μονής Αρκαδίου

Πρόσκληση. Σας προσκαλούµε να τιµήσετε µε την παρουσία σας τις εορταστικές εκδηλώσεις της 149ης Επετείου του ολοκαυτώµατος της Ιεράς Μονής Αρκαδίου Πρόσκληση Σας προσκαλούµε να τιµήσετε µε την παρουσία σας τις εορταστικές εκδηλώσεις της 149ης Επετείου του ολοκαυτώµατος της Ιεράς Μονής Αρκαδίου σύµφωνα µε το πρόγραµµα. Η Αντπεριφερειάρχης Ρεθύµνου

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε «Προαγωγή Αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού» Έχοντας υπόψη: α. Το άρθρο 45 του Συντάγµατος. β. Το άρθρο 5 του ν.δ 1400/1973 «Περί καταστάσεων των Αξιωµατικών των Ενόπλων υνάµεων», (Α 114). γ. Τα άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) + Μέγεθος Γραµµάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4058/2012: Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις (566208) Αρθρο :0 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/239/339968

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Α Ι Τ Η Σ Η Της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ειδικών Δυνάµεων, της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συνδέσµων Αποστράτων Αξιωµατικών ΣΣΕ, της Λέσχης

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις.

Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3883 (ΦΕΚ Α 167 24.9.2010) Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις. *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 86 ΜΕΡΟΣ Ε ΝΟΜΟΣ 4307/2014

Άρθρο 86 ΜΕΡΟΣ Ε ΝΟΜΟΣ 4307/2014 Άρθρο 86 ΜΕΡΟΣ Ε ΝΟΜΟΣ 4307/2014 1. Οι διατάξεις των περιπτώσεων 31, 32 και 33 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ` του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α` 222) καταργούνται από τότε που ίσχυσαν. Με

Διαβάστε περισσότερα

10+1 Ερωτήσεις για τις Στρατιωτικές Σχολές

10+1 Ερωτήσεις για τις Στρατιωτικές Σχολές 10+1 Ερωτήσεις για τις Στρατιωτικές Σχολές 1. Μέχρι πότε μπορώ να συμπληρώσω την αίτηση για τις στρατιωτικές σχολές και ποια η διαδικασία; Εισάγεσαι στην ιστοσελίδα (geetha.mil.gr), κατεβάζεις και αποθηκεύεις

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς 09/ 05/2011 Αριθ. Πρωτ.: Μ.Φ. 7113.4 / 01 /11. ΠΡΟΣ: Ως Αποδέκτες Πίνακα ιανοµής

Πειραιάς 09/ 05/2011 Αριθ. Πρωτ.: Μ.Φ. 7113.4 / 01 /11. ΠΡΟΣ: Ως Αποδέκτες Πίνακα ιανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑ - ΚΕ.Π.Λ.Σ. Γ.Ε.Μ.Ε.Μ. Α (Γρ. Εθιµοτυπίας) Ταχ. /νση : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 Ταχ. Κώδικας : 185

Διαβάστε περισσότερα

864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)

864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) 864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) Ολόκληρη η προκήρυξη των θέσεων Αν δεν έχεις τον Acrobat Reader κάνε click στο εικονίδιο και στο παράθυρο που θα ανοίξει διάλεξε "Ανοιγμα" Επικοινωνία Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ) 5662 Φ. 400/31/325129

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη Συνεργασία των Σουηδικών Ενόπλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2490 της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2490 της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 33/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2490 της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2018) 229 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Βρυξέλλες, COM(2018) 229 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.4.2018 COM(2018) 229 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με πολυετές σχέδιο αποκατάστασης για τον ξιφία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Ε.Σ.Π.Ε.Λ.

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Ε.Σ.Π.Ε.Λ. ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ε.Σ.Π.Ε.Λ.) Νόμιμα αναγνωρισμένο σωματείο με την υπ αριθμ. 58/2016 διάταξη του Ειρηνοδικείου Λάρισας, καταχωρημένο στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου

Διαβάστε περισσότερα

Aπόφαση 12670/601/01

Aπόφαση 12670/601/01 Aπόφαση 12670/601/01 ΦΕΚ 762/Β/18-06-2001 Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούµενα δικαιολογητικά για την χορήγηση των αδειών εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής, συντήρησης πλοίων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Φ.416/205235/12-11-01 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Επαγγελματιών Οπλιτών» (ΦΕΚ Β 1610/5-12-2001) όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή της με τη Φ.424/35/160822/Σ.2037/19-12-2007 (ΦΕΚ Β 2507/31-12-2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ Έκδοση Αρ. 2 Σελίδα ΧΙ-1 1. Γενικά Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι εξαιρέσεις εφαρµογής, καθώς και οι επιθεωρήσεις έλεγχοι όπως ορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α. ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α. ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 Ο Εορτασμός της Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/132/317922

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 127 Α. Νόµος υπ άριθ 324/1976. Περί Αξιωµατικών Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιµότητας. Άρθρο 1

ΦΕΚ 127 Α. Νόµος υπ άριθ 324/1976. Περί Αξιωµατικών Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιµότητας. Άρθρο 1 ΦΕΚ 127 Α Νόµος υπ άριθ 324/1976 Περί Αξιωµατικών Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιµότητας Άρθρο 1 Προέλευση Κατάταξη 1. όκιµοι έφεδροι αξκοί ανήκοντες εις τα Όπλα, το Σώµα Εφοδιασµού -Μεταφορών και εις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 10(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2008

Αριθμός 10(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2008 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 10(Ι)/2017 Αρ. 4589, 17.2.2017 Ο περί Eμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Ν.Ο.Θ. 2012

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Ν.Ο.Θ. 2012 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Ν.Ο.Θ. 2012 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.1 Ισχύουν οι κανονισµοί που αναφέρονται στην προκήρυξη του Πρωταθλήµατος ΝΟΘ 2012. Οι αγώνες ανήκουν στην κατηγορία 5. 2. ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 2.1 Σκάφη που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. 1. Η Στρατιωτική Υπηρεσία δικαιολογεί έξοδα που αφορούν στην κηδεία των παρακάτω κατηγοριών:

ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. 1. Η Στρατιωτική Υπηρεσία δικαιολογεί έξοδα που αφορούν στην κηδεία των παρακάτω κατηγοριών: ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γενικά 1. Η Στρατιωτική Υπηρεσία δικαιολογεί έξοδα που αφορούν στην κηδεία των παρακάτω κατηγοριών: α. Μόνιμων Αξκων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ) 5662 Φ. 400/21/312392

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 626 11 Μαΐου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας του Αναθεωρητικού ικαστηρίου.. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ «ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ» SHORT OFFSHORE ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΑΓΩΝΑΣ «ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ» SHORT OFFSHORE ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΑΓΩΝΑΣ «ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ» SHORT OFFSHORE ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους παρακάτω Κανονισμούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 57. "Για τις ώρες εργασίας στα πλοία και για τη σύνθεση των πληρωµάτων"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 57. Για τις ώρες εργασίας στα πλοία και για τη σύνθεση των πληρωµάτων ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 57 "Για τις ώρες εργασίας στα πλοία και για τη σύνθεση των πληρωµάτων" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α. ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α. ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 Ο Εορτασµός της Εθνικής Επετείου θα πραγµατοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/ΔΝΣΗ Β2/1 ΤΜ. ΕΘΝ. ΚΑΙ ΣΤΡΑΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΛ. ΣΧΟΛΩΝ Τηλέφ. 2106574234 Φ.337.1/260/257234 Σ. 2009 Aθήνα, 5 Iουν 14 ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΑΓΩΝΑ «ΦΑΝΟΙ» 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΑΓΩΝΑ «ΦΑΝΟΙ» 2013 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΑΓΩΝΑ «ΦΑΝΟΙ» 2013 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ο Ναυτικός Όµιλος Θεσσαλονίκης (Ν.Ο.Θ.). 2. ΓΡΑΦΕΙΑ Ν.Ο.Θ., Θεµ. Σοφούλη 112, 551 31 Θεσσαλονίκη 2310-414.521, Fax 2310-417.369,

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4 α Τηλεφ. (εσωτ.) 3036 Φ.400/194/346836

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Β1 ( ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩ- ΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)/4 α ΚΟΙΝ.: ΓΕΣ/Β1/4α ΓΕΣ/Β1/4δ,8

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Techno 293 ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΕΚΟΥΛΑΚΗ 2011

Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Techno 293 ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΕΚΟΥΛΑΚΗ 2011 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Techno 293 ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΕΚΟΥΛΑΚΗ 2011 7 8 9 Οκτωβρίου 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.1. Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ. Τηλ: 210 4520835 Φαξ: 210 4528948 Εmail: prommet@yahoo.gr ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ. Τηλ: 210 4520835 Φαξ: 210 4528948 Εmail: prommet@yahoo.gr ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Μ. Μηλιώρη Τηλ: 210 4520835

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανακοίνωσε το πρόγραμμα του εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανακοίνωσε το πρόγραμμα του εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανακοίνωσε το πρόγραμμα του εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940. 1 / 5 Αναλυτικά το δελτίο τύπου των εκδηλώσεων Για το φετινό εορτασμό της Εθνικής Επετείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Ημερομηνία καταχώρησης: 14/7/2014 Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑ Αντιναύαρχος ε.α. Γρ. Μεζεβίρης Π.Ν. 1957 238 2,93 Περιγραφή: Το βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου. «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις»

Σχέδιο Νόμου. «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» Σχέδιο Νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Α : Οργάνωση Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου Άρθρο 1: Σκοπός Αρμοδιότητες Διάρθρωση υπηρεσιών 1. Το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4075, 10/3/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4075, 10/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1960 ΜΕΧΡΙ 1980 -------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4 α Τηλεφ. (εσωτ.) 3036 Φ.400/270/364550

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ.) 3215 KOIN: ΓΕΣ/ ΙΜΣΠΡΟ/4δ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων Μαρούσι, 14-2-2003 ΑΡΙΘ. ΑΠ.:276/49 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4 α Τηλεφ. (εσωτ.) 3036 Φ.400/81/310104

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Ο Δήμαρχος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΚ. ΓΚΙΩΝΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Ο Δήμαρχος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΚ. ΓΚΙΩΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι 16/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αρ.Πρωτ. 3923 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... Δ/νση: Ιάσονος & Εθν. Αντίστασης Λουτράκι, Τ.Κ. 20300 Τηλ: 2744360112-113

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980 Στην Αθήνα σήµερα 13 Φεβρουαρίου 1980 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30) παρουσία του Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας κ. Μ. Εβερτ, µεταξύ, αφ' ενός µεν του

Διαβάστε περισσότερα

6η ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ

6η ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ 6η ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ Ι.Ν.Ο.ΑΙΓΙΟΥ Ν.Ο.ΑΣΣΟΥ Ν.Ο.ΚΙΑΤΟΥ Ν.Ο.ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & Club 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 1. ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΟΜΙΛΟΙ Οι Ναυτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2017 ΣΚΑΦΩΝ Platu Σεπτεμβρίου 2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2017 ΣΚΑΦΩΝ Platu Σεπτεμβρίου 2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2017 ΣΚΑΦΩΝ Platu 25 8-10 Σεπτεμβρίου 2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος και η Ελληνική κλάση Platu 25 προκηρύσσουν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2017 για σκάφη

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4150/13 (ΦΕΚ 102 Α/ ): Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις.

Ν. 4150/13 (ΦΕΚ 102 Α/ ): Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις. ΑΡΙΘ.: 4150/13 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 102Α Μέγεθος κειμένου: 960 KB Ν. 4150/13 (ΦΕΚ 102 Α/29-4-2013): Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. O Περιφερειάρχης Αττικής κ. Ιωάννης Σγουρός και ï Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά ê Στέφανος Γ. Χρήστου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. O Περιφερειάρχης Αττικής κ. Ιωάννης Σγουρός και ï Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά ê Στέφανος Γ. Χρήστου Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η O Περιφερειάρχης Αττικής κ. Ιωάννης Σγουρός και ï Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά ê Στέφανος Γ. Χρήστου σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας τις Εορταστικές Εκδηλώσεις για την Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΓΕΑ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΣ: ΓΕΑ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Κερατσίνι 3 Οκτωβρίου 2016 ΠΡΟΣ: ΓΕΑ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Το Γραφείο Τελετών Αγαθάκη, ξεκίνησε την δραστηριότητά του το 1972 σ αυτόν τον ιδιαίτερα ευαίσθητο χώρο. Επιτελώντας πρωτίστως λειτούργημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ) 5662 Φ. 400/46/368778

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ) 5662 Φ. 400/19/338760

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ:Αποδέκτες Πινάκων Α, Β, Γ, ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. Φ.072.1/11/12/Σ / 17 Δεκ12.

ΠΡΟΣ:Αποδέκτες Πινάκων Α, Β, Γ, ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. Φ.072.1/11/12/Σ / 17 Δεκ12. ΠΡΟΣ:Αποδέκτες Πινάκων Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, και Η Δγής ΓΕΝ/ΔΓ Φ.072.1/11/12/Σ.121511/ 17 Δεκ12. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β3 TΜΗΜΑ VI Τηλ. 57809-51421 Φ. 440.1/24/1243 Σ. 44743 Αθήνα, 14 Φεβ. 13 Συνημμένα: Τρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Περιφερειακού Πρωταθλήµατος Θερµαϊκού 2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Περιφερειακού Πρωταθλήµατος Θερµαϊκού 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Περιφερειακού Πρωταθλήµατος Θερµαϊκού 2012 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1.1 Το πρωτάθληµα συνδιοργανώνεται από τον Ναυτικό Αθλητικό Όµιλο Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης, τον Ναυτικό Όµιλο Ανοιχτής Θάλασσας και τον Ναυτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ ηµοτικό Κατάστηµα, 25 ης Μαρτίου 15, Τ.Κ. 50 200 Πτολεµαΐδα, τηλ 24633 50100, FAX

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β KΛAΔOΣ/ Β1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τηλ.(εξωτ.) 210 657 5152 Φ. 400/ 4/ 491450 Σ. 371 (ΦΕΚ 219/ 31-01-2017, τ. Β

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ- ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΨΕΩΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ- ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΨΕΩΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ- ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΨΕΩΣ Η οποία έγινε στα γραφεία της ΕΑΑΝ στις 22 Ιανουαρίου 2015 υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου της Ε.Α.Α.Ν. Αντιναύαρχου ε.α. Θ. Γερούκη Π.Ν., Βάση του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α. Σούλη Ν. Χατζηνικολάου 2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α. Σούλη Ν. Χατζηνικολάου 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α. Σούλη Ν. Χατζηνικολάου 2013 1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ο Ιστιοπλοϊκός Όµιλος Πειραιώς και ο Ναυταθλητικός Όµιλος Ειρήνης-Φιλίας συνδιοργανώνουν και προκηρύσσουν

Διαβάστε περισσότερα