ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Άρθρο : Αντικειµενική και αµερόληπτη µεταχείριση. Κάθε ανώτερος ασκεί τα καθήκοντα του µε αντικειµενικότητα και αµεροληψία και τηρεί τον γενικό κανόνα της ίσης µεταχειρίσεως, ο οποίος δηµιουργεί πνεύµα εµπιστοσύνης και σεβασµού µεταξύ διοικούντων και διοικουµένων. Άρθρο : Τα δικαιώµατα και οι τιµές αντιστοιχούν στο βαθµό Οι βαθµοφόροι του Π.Ν. επί των Πολεµικών Πλοίων ή στις Ναυτικές Υπηρεσίες έχουν τις ευθύνες της θέσεώς τους, µόνιµης ή προσωρινής, αλλά τα δικαιώµατα τους και οι απονεµόµενες προς αυτούς τιµές αντιστοιχούν πάντοτε στον βαθµό τους. Άρθρο : Απ' ευθείας επικοινωνία µε τον ιοικητή ή Κυβερνήτη 1. Το δικαίωµα κάθε υπηρετούντος να επικοινωνήσει µε τον ιοικητή ή Κυβερνήτη του σε καθορισµένο τόπο και χρόνο, δεν δύναται να απαγορευθεί ή να περιορισθεί. 2. Ο επικεφαλής µιας ιευθύνσεως ή Επιστασίας ή άλλης διοικητικής υποδιαιρέσεως µιας µονάδος, έχει το δικαίωµα να επικοινωνήσει και να ενηµερώσει τον ιοικητή ή Κυβερνήτη του διά κάθε θέµα που αφορά την ιεύθυνση ή την υπηρεσία της οποίας είναι επικεφαλής, αλλά έχει παράλληλα την υποχρέωση να τηρήσει τον Ύπαρχο ή Υποδιοικητή ενήµερο. Άρθρο : Προώθηση αιτηµάτων προσωπικού. 1. Αιτήµατα του προσωπικού, υποβαλλόµενα σύµφωνα µε τους κανονισµούς, πρέπει να εξετάζονται το συντοµότερο. 2. Αιτήµατα που απαιτούν την ενέργεια προϊσταµένης αρχής πρέπει να υποβάλλονται χωρίς καθυστέρηση.

2 3. Σε περίπτωση µη αποδοχής αιτήµατος γνωρίζονται οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτήν. 4. Λεπτοµέρειες που αφορούν υποβολή αιτηµάτων διά των ατοµικών αναφορών καθορίζονται στο άρθρο Ν Άρθρο : Ατοµικοί Φάκελοι. 1. Με την µέριµνα του ΓΕΝ τηρείται διά κάθε Αξιωµατικό ο ατοµικός του φάκελος. Με την µέριµνα της µεγάλης ιοικήσεως του Π.Ν. που είναι αρµόδια δια το προσωπικό τηρείται αντιστοίχως ο ατοµικός φάκελος διά κάθε Ανθυπασπιστή και µόνιµο ή εθελοντή Υπαξιωµατικό. 2. Ουσιώδες µέρος των ατοµικών φακέλων αποτελούν οι εκθέσεις ικανότητος και τα σηµειώµατα αποδόσεως. Τα έγγραφα αυτά είναι αποφασιστικής σηµασίας διά την σταδιοδροµία των Αξιωµατικών και Υπαξιωµατικών. Η προετοιµασία διά την αξιολόγηση του προσωπικού και την σύνταξη των εγγράφων αυτών από τους προϊσταµένους και τους ιοικούντες, αποτελούν ένα από τα πλέον υπεύθυνα καθήκοντά τους. 3. Ο ατοµικός φάκελος µονίµου ή εθελοντού στρατιωτικού του Π.Ν. είναι διαθέσιµος σε ικαστική Αρχή, εφ' όσον ζητηθεί, και διά περιπτώσεις επανεξετάσεως δυσµενών κρίσεων σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους. Άρθρο : Ενέργεια και αναφορά εκτάκτων περιστατικών και παραβάσεων. Κάθε ανώτερος, οποιουδήποτε βαθµού, επί Πολεµικού Πλοίου ή στην ξηρά, "εν υπηρεσία" ή όχι, εάν αντιληφθεί: Οποιαδήποτε αντιστρατιωτική συµπεριφορά, Αφαίρεση αντικειµένων που ανήκουν στο ηµόσιο, Πράξεις που δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εγκαταστάσεων ή των Πολεµικών Πλοίων, πράξεις ή παραλείψεις που δύνανται να ζηµιώσουν το ηµόσιο συµφέρον, Γενικά κάθε παράβαση των κειµένων διατάξεων και των κανόνων της πειθαρχίας, ιδιαίτερα δε της παραγράφου 6 του άρθρου Ν 1306, Οφείλει, ανάλογα µε την θέση του και την φύση της πράξεως, να καταστείλει τις πράξεις αυτές διά της προσωπικότητός του αµέσως ή να αναφερθεί υπευθύνως το ταχύτερο δυνατόν στον άµεσο προϊστάµενο του ή την αρµόδια αρχή.

3 Άρθρο : Χειρισµός υπηρεσιακών εγγράφων και στοιχείων. 1. Ο χειρισµός των υπηρεσιακών εγγράφων ή στοιχείων υψηλής διαβαθµίσεως κάθε είδους, πρέπει να γίνεται µε επιµέλεια σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αλληλογραφίας του Π.Ν. και τις διατάξεις ασφαλείας διαχειρίσεως και διαφυλάξεώς τους. 2. Οι χειριστές εγγράφων ή στοιχείων υψηλής διαβαθµίσεως πρέπει να γνωρίζουν τις συνέπειες απώλειας απορρήτου. 3. Μόνιµες ιαταγές του ΓΕΝ καθορίζουν τις διαδικασίες και τα µέτρα ασφαλείας χειρισµού εγγράφων και στοιχείων υψηλής διαβαθµίσεως, ως και τις οδηγίες διά την προστασία των πληροφοριών των επεξεργαζοµένων και φυλασσοµένων στο υλικό και λογισµικό των υπολογιστών. 4. Ουδείς στρατιωτικός ή ανήκων στην υπηρεσία του Π.Ν. έχει το δικαίωµα, χωρίς νόµιµη εξουσιοδότηση, να αφαιρεί, φωτοτυπεί, αναπαράγει ή φωτογραφίζει, υπηρεσιακά στοιχεία ή αλληλογραφία ή να καταστρέφει αυτά ή να αρνείται την επίδειξή τους σε πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτηµένα να κάνουν χρήση ή έλεγχο αυτών. Άρθρο 1508: Αποκάλυψη και δηµοσίευση πληροφοριών. 1. Ουδείς στρατιωτικός έχει το δικαίωµα, χωρίς νόµιµη εξουσιοδότηση, να µεταδίδει ή να αποκαλύπτει, µε προφορική ή γραπτή επικοινωνία, µε δηµοσιεύµατα ή άλλα µέσα, οποιαδήποτε διαβαθµισµένη πληροφορία, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από τα επίσηµα καθήκοντα του και µόνο µετά από συντονισµό και έγκριση της αρµοδίας αρχής. Το µη στρατιωτικό προσωπικό του Π.Ν. υπόκειται στις αντίστοιχες ισχύουσες δι' αυτό διατάξεις. 2. Σε ουδένα στρατιωτικό επιτρέπεται να δίνει συνεντεύξεις ή δηµοσιεύµατα ή ανακοινώσεις ή απαντήσεις, προς τον τύπο ή τα µέσα ενηµερώσεως, εκτός εάν του ανατεθούν τέτοια καθήκοντα ή λαµβάνουν χώρα σε συνδυασµό µε τις δραστηριότητες δηµοσίων σχέσεων του Π.Ν. ή εάν δόθηκε εξουσιοδότηση από τον Υπουργό Εθνικής Αµύνης. Το µη στρατιωτικό προσωπικό του Π.Ν. υπόκειται στις αντίστοιχες ισχύουσες δι' αυτό διατάξεις. 3. Εξαιρούνται από τα ανωτέρω τα δηµοσιεύµατα κειµένων που έχουν καθαρά επιστηµονικό, πολιτιστικό ή λογοτεχνικό περιεχόµενο, ως και εκείνα που δηµοσιεύονται στις εκδόσεις του Π.Ν. σύµφωνα µε τις ισχύουσες δι' αυτές διατάξεις. 4. Πάγιες διαταγές του ΓΕΕΘΑ δύνανται να ρυθµίζουν τις λεπτοµέρειες διά τα θέµατα συνεντεύξεων-δηµοσιευµάτων και δηµοσιεύσεων εργασιών, κατά ενιαίο τρόπο διά τους Κλάδους των Ενόπλων υνάµεων.

4 Άρθρο : Εισηγήσεις διά βελτίωση. Οποιοσδήποτε στρατιωτικός του Π.Ν. δύναται να απευθύνει ιεραρχικά στο ΓΕΝ εισηγήσεις ή προτάσεις που αφορούν στην βελτίωση των συνθηκών διαβιώσεως του προσωπικού, στην βελτίωση ή οικονοµία των µέσων, συστηµάτων, υλικών και κανονισµών, διαδικασιών. Ο προϊστάµενος διαβιβάζει τις αναφορές στο ΓΕΝ, αφού προηγουµένως προσθέσει τις δικές του απόψεις. Άρθρο :1510. Η αντικατάσταση απαιτεί άδεια. Ουδείς στρατιωτικός του Π.Ν. δύναται να αντικατασταθεί από άλλον στα καθήκοντα του χωρίς προηγούµενη άδεια του προϊσταµένου του. Άρθρο : Η απουσία απαιτεί άδεια. 1. Ουδείς στρατιωτικός του Π.Ν. δύναται να εγκαταλείψει την θέση του χωρίς άδεια ή πριν αντικατασταθεί κανονικά. 2. Ουδείς υπηρετών στο Π.Ν. δύναται να απουσιάσει από το πλοίο η την Υπηρεσία του χωρίς την άδεια του προϊσταµένου του. Άρθρο : Υπακοή στους σκοπούς Οποιοσδήποτε υπηρετών στο Π.Ν. και οποιοσδήποτε στρατιωτικός, ανεξαρτήτως βαθµού, συµµορφώνεται αµέσως µε τις υποδείξεις που απευθύνουν οι σκοποί σε διατεταγµένη υπηρεσία ή άλλα εντεταλµένα όργανα. Άρθρο : Χρήση µεταφορικών µέσων. 1. ιά την µετακίνηση του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού προς και από τις µονάδες του, το Π.Ν. διαθέτει, ανάλογα µε τις εκάστοτε δυνατότητες, χερσαία µέσα, σύµφωνα µε κατανοµή και κατευθύνσεις του ΓΕΝ, οι οποίες περιλαµβάνονται σε Μόνιµη ιαταγή του. 2. ιά τον ίδιο ως άνω σκοπό, όπου απαιτείται, διατίθενται πλοία και πλωτά µέσα µεταφοράς προσωπικού, των οποίων η υπαγωγή, κατάσταση-επάνδρωση και λιµένες µονίµου αγκυροβολίου ορίζονται από Μόνιµη ιαταγή του ΓΕΝ, η δε χρησιµοποίηση τους ρυθµίζεται από τους ιοικητές στους οποίους υπάγονται. 3. Η επιβίβαση σε οποιοδήποτε χερσαίο ή πλωτό µεταφορικό µέσο ατόµων ξένων προς την µονάδα την οποία το µέσον εξυπηρετεί απαγορεύεται χωρίς την άδεια του εξουσιοδοτηµένου οδηγού λεµβάρχου ή του αρχαιότερου επιβαίνοντος.

5 4. Πρόσωπα µη ανήκοντα στην υπηρεσία του Π.Ν. πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε ειδική άδεια δια την χρήση των χερσαίων µέσων ή διά τα πλωτά µέσα, µε άδεια εισόδου στις περιοχές προσεγγίσεως τους. 5. Τα υπηρεσιακά µέσα µεταφοράς χρησιµοποιούνται µόνο δι' υπηρεσιακές µετακινήσεις. 6. Στους ανωτάτους Αξιωµατικούς και τους Πλοιάρχους ιοικητές ή ιευθυντές Υπηρεσιών στους οποίους διατίθεται ατοµικό υπηρεσιακό όχηµα, επιτρέπεται να το χρησιµοποιούν διά την µετάβαση τους στους χώρους επισήµων τελετών ή εκδηλώσεων και στις περιπτώσεις αυτές δύνανται να επιβαίνουν προσκεκληµένα µέλη των οικογενειών τους. " Άρθρο : Κυβέρνηση πλωτών µέσων. 1. Κάθε πλωτό µέσο µη κυβερνώµενο από τον ωρισµένο Αξιωµατικό, Ανθυπασπιστή ή Υπαξιωµατικό του άρθρου Ν 0404 παρ.5, κυβερνάται από Υπαξιωµατικό ή ναύτη αρµενιστή ή και κατάλληλο πολιτικό υπάλληλο (σε βοηθητικά λιµένος) ο οποίος καλείται λέµβαρχος. 2. Ο λέµβαρχος είναι υπεύθυνος διά τον χειρισµό, την ασφάλεια, την εµφάνιση και την ευταξία στο πλωτό µέσο. 3. Ο αρχαιότερος Αξιωµατικός ή Υπαξιωµατικός, που επιβαίνει σε πλωτό µέσο µεταφοράς προσωπικού, σε κάθε περίπτωση όπου επιβάλλεται η επέµβαση του, οφείλει να δώσει τις απαραίτητες διαταγές, κυρίως διά θέµατα ασφαλείας και τάξεως, υποβοηθώντας στην εκτέλεση των εντολών που έχουν δοθεί στον λέµβαρχο. 4. Τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο έχουν ισχύ κατ' αναλογία και στα χερσαία µέσα µεταφοράς προσωπικού. Άρθρο : Επιβάτες Αξιωµατικοί. 1. Αξιωµατικός οποιουδήποτε Κλάδου του Π.Ν. ή Αξιωµατικός των Ε.. επιβαίνων Πολεµικού Πλοίου, οφείλει, εάν προς τούτο κληθεί από τον Κυβερνήτη, να συνδράµει την υπηρεσία του πλοίου σε καθήκοντα συµβιβαζόµενα µε τον βαθµό του, εφόσον είναι κατώτερος κατά βαθµό ή νεότερος κατ' αρχαιότητα του Κυβερνήτου. 2. Σε περίπτωση ανάγκης καθώς και σε πολεµική περίοδο όλοι οι επιβάτες Αξιωµατικοί οφείλουν να ζητήσουν από τον Κυβερνήτη να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο πλοίο και να αναλάβουν καθήκοντα συµβιβαζόµενα µε τον βαθµό και την ειδικότητα τους πλην των καθηκόντων του Κυβερνήτου, του Υπάρχου και του Αου Μηχανικού. Ο Κυβερνήτης αποφασίζει κατά την κρίση του την ανάθεση των καθηκόντων.

6 Άρθρο : Πολιτική δραστηριότης. 1. Οι Ένοπλες υνάµεις ανήκουν στο Έθνος. Κάθε στρατιωτικός δύναται να έχει τις πεποιθήσεις του και τις προσωπικές του αντιλήψεις µέσα στα πλαίσια του Συντάγµατος και του εξ' αυτού ισχύοντος πολιτεύµατος, οφείλει όµως, µέσα στα πλαίσια της υπηρεσίας, να τηρεί αυστηρή ουδετερότητα έναντι κάθε πολιτικού οργανισµού ή κόµµατος και να µη λαµβάνει ενεργό µέρος σε δραστηριότητες πολιτικών οργανισµών ή κοµµάτων. 2. Κάθε µορφή πολιτικής δραστηριότητος περιλαµβανοµένων των πολιτικών συγκεντρώσεων, οµιλιών, διαδόσεως πολιτικών προγραµµάτων, εντύπων διαφηµίσεων και συνθηµάτων, εντός της υπηρεσίας, απαγορεύεται αυστηρά. 3. Στο στρατιωτικό προσωπικό απαγορεύεται οποιαδήποτε συνδικαλιστική δραστηριότης εντός και εκτός υπηρεσίας. 4. Στρατευµένοι θητείας εντεταγµένοι σε πολιτικές ή συνδικαλιστικές οργανώσεις προ της στρατεύσεως τους αναστέλλουν την πολιτική ή συνδικαλιστική τους δραστηριότητα κατά την διάρκεια της θητείας τους. Άρθρο : Απαγόρευση οµαδικής ενεργείας δι' ορισµένους σκοπούς. Οµαδικές ενέργειες στρατιωτικών του Π.Ν., µε σκοπό τη διαµαρτυρία διά διαταγές που εκδόθηκαν ή δια καθήκοντα που ανατέθηκαν ή διά την επίτευξη ορισµένων σκοπών ή πλεονεκτηµάτων, απαγορεύονται. Άρθρο : Άσκηση άλλου επαγγέλµατος. 1. Απαγορεύεται στους µόνιµους Αξιωµατικούς και µονίµους και εθελοντές Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικούς να ασκούν οποιοδήποτε επάγγελµα ή να ασχολούνται µε αµειβοµένη εργασία. 2. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται : α. Στους Υγειονοµικούς Αξιωµατικούς, η εξάσκηση του ιατρικού επαγγέλµατος λόγω της ιδιοµορφίας και του κοινωνικού προορισµού του, κατά την διάρκεια του εκτός κάθε υπηρεσίας χρόνου τους, µετά από έγγραφη άδεια του ΓΕΝ και σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους. β. Στο στρατιωτικό προσωπικό ειδικότητος µουσικού, η δηµόσια διεύθυνση ορχηστρών ή η συµµετοχή µε πολιτική περιβολή σε ιδιωτικές ορχήστρες, µετά από έγκριση του ΓΕΝ. γ. Στους µονίµους Αξιωµατικούς Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικούς, η διδασκαλία σε δηµόσιες, ή ιδιωτικές σχολές και εκπαιδευτικά ιδρύµατα κατά την διάρκεια του εκτός κάθε υπηρεσίας χρόνου τους, µετά από

7 έγκριση του ΓΕΝ. 3. Το προσωπικό στρατευµένων θητείας δύναται να ασχολείται µε ιδιωτικές εργασίες κατά τον χρόνο της άδειάς του, φέροντας πολιτική περιβολή. 4. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αυστηρά προέχει η ανεµπόδιστη εκτέλεση του υπηρεσιακού καθήκοντος. Άρθρο : Συµµετοχή σε συλλόγους ή σωµατεία. Επιτρέπεται στο στρατιωτικό προσωπικό του Π.Ν. η συµµετοχή σε επιστηµονικούς, αθλητικούς, φιλανθρωπικούς, πολιτιστικούς συλλόγους, ενώσεις, σωµατεία, συλλόγους συντοπιτών, εφόσον όλων των ανωτέρω, το καταστατικό αποκλείει την πολιτική δραστηριότητα. ιά την ως άνω συµµετοχή των µονίµων και εθελοντών του Π.Ν. απαιτείται έγγραφη άδεια του ΓΕΝ. Άρθρο : Προσφορά - αποδοχή δώρων. 1. Ουδείς υπηρετών στο Π.Ν., µε καθήκοντα προϊσταµένου, επιτρέπεται να δέχεται δώρα από υφισταµένους του. 2. Ουδείς υπηρετών στο Π.Ν., επιτρέπεται να προσφέρει δώρα σε ανώτερό του. 3. Εξαίρεση των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 αποτελούν οι περιπτώσεις Προσφοράς /αποδοχής προαιρετικών δώρων µικρής αξίας κατά : α. Τις κοινωνικές εκδηλώσεις όπως ο γάµος. β. Την αποστρατεία µονίµου στελέχους ή µονίµου Υπαλλήλου. 4. Στην περίπτωση επισήµου παραδόσεως καθηκόντων ιοικητών, ιοικητών/ ιευθυντών Υπηρεσιών, Κυβερνητών, ή προϊσταµένων σε επιτελεία ή ιευθύνσεις τους, κατά παράδοση είναι δυνατόν να προσφέρονται συµβολικά υπηρεσιακά αναµνηστικά. 5. Ουδείς υπηρετών στο Π.Ν., επιτρέπεται να δέχεται δώρα ή οποιαδήποτε άλλη παροχή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο (ιδιώτη) ή άλλη ξένη ή εντοπία πηγή που έχει άµεσα ή έµµεσα οικονοµικά συµφέροντα µε την Υπηρεσία. 6. Οι προσφορές προς και ανταλλαγές δώρων µε εκπροσώπους ξένων Κυβερνήσεων ή Αξιωµατικούς και αρχές των Ενόπλων υνάµεων ξένων χωρών σε εθιµοτυπικές εκδηλώσεις, ρυθµίζονται διά κάθε περίπτωση µε τη µέριµνα των εµπλεκοµένων ιοικητών Ναυτικών υνάµεων ή ιοικητών Υπηρεσιών ή Κυβερνητών και µε τον συντονισµό του ΓΕΝ.

8 Άρθρο : Αντιµετώπιση προσώπου "εν µέθη" στη ξηρά. Ανώτερος, εκτός περιπτώσεως ανάγκης, δεν συλλαµβάνει προσωπικώς παρεκτρεπόµενο κατώτερο, ο οποίος διατελεί "εν µέθη" και αποφεύγει να ευρεθεί πλησίον του. Άρθρο : Ανοσοποίηση- εµβολιασµοί. Το στρατιωτικό προσωπικό οφείλει να επιτρέπει τις σχετικές ενέργειες ανοσοποιήσεως και εµβολιασµών εναντίων ασθενειών που διατάσσονται από την ιεύθυνση Υγειονοµικού του ΓΕΝ. Άρθρο : Ευθύνες που αφορούν τα ναρκωτικά. 1. Εκτός της εξουσιοδοτηµένης από το ιατρικό προσωπικό χρησιµοποιήσεως διά ιατρικούς σκοπούς ελεγχοµένων ουσιών, η εισαγωγή, κατοχή, χρήση, πώληση ή µε άλλους τρόπους µεταβίβαση ή διάδοση ναρκωτικών ουσιών ή άλλων ελεγχοµένων ιατρικών ουσιών επι πλοίων, πλωτών µέσων, αεροσκαφών Ναυτικών Υπηρεσιών ή άλλων περιοχών ευθύνης του Πολεµικού Ναυτικού, απαγορεύεται αυστηρά και επιφέρει την από τους νόµους προβλεποµένη τιµωρία, όπως επίσης και τις από τους νόµους προβλεπόµενες επιπτώσεις στη σταδιοδροµία του στρατιωτικού προσωπικού. 2. Κάθε υπηρετών στο Π.Ν. οφείλει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια διά την πρόληψη και παρεµπόδιση χρήσεως και διαδόσεως των ναρκωτικών. Σε περίπτωση που αντιλαµβάνεται χρήση ή προσπάθεια διαδόσεως ναρκωτικών αναφέρει το γεγονός στον αµέσως προϊστάµενό του. Άρθρο : Συµµετοχή σε επιτροπές προµηθειών διαπραγµατεύσεις διά σύναψη συµβάσεων. 1. Ουδείς υπηρετών στο Π.Ν. επιτρέπεται να έχει άµεσο ή έµµεσο ατοµικό συµφέρον σε συµβάσεις σχετικές µε προµήθειες υλικών ή εργασίες επισκευών Π.Πλοίων και Ν.Υπηρεσιών. 2. Αν οποιοσδήποτε διαταχθεί να διαπραγµατευθεί προµήθεια ή να επιβλέψει εργασία που αναλήφθηκε ή πρόκειται να αναληφθεί από εταιρεία ή επιχείρηση στην οποία αυτός έχει κάποιο έµµεσο συµφέρον, οφείλει να το αναφέρει στον αµέσως προϊστάµενο του ζητώντας την αντικαταστασή του. Άρθρο : ιάφορες διατάξεις σχετικές µε οικονοµικά θέµατα. 1. Ουδείς στρατιωτικός του Π.Ν. επιτρέπεται να δανείζεται ή να αποδέχεται χρήµατα, ή να έχει οποιαδήποτε χρηµατική δοσοληψία µε κατωτέρους του από το µόνιµο ή το στρατευµένο ή το πολιτικό προσωπικό. Εξαίρεση σ' αυτό δύναται να αποτελεί η περίπτωση αγοραπωλησίας

9 αντικειµένου προσωπικής ιδιοκτησίας µέσα στα πλαίσια της διαδικασίας που ρυθµίζεται από τον Αστικό Κώδικα. 2. Ουδείς υπηρετών στο Π.Ν. επιτρέπεται να χρησιµοποιεί τον βαθµό του ή την θέση του σε συσχετισµό µε εµπορικές επιχειρήσεις, ή κατά την διενέργεια εµπορικών πράξεων. 3. Ουδείς υπηρετών στο Π.Ν. επιτρέπεται να εισάγει στην υπηρεσία οποιοδήποτε είδος ή αντικείµενο µε σκοπό την πώληση του. Οι διατάξεις περί οργανώσεως και λειτουργίας κυλικείων και πρατηρίων στα Πολεµικά Πλοία και Ν.Υπηρεσίες, στα οποία είναι εγκεκριµένη η πώληση αναγκαίων ειδών στο προσωπικό, καθορίζονται στο Κεφάλαιο 46 των ιατάξεων Π.Ν. 4. Κάθε υπηρετών στο Π.Ν. οφείλει να εξασφαλίζει ότι το υλικό του ηµοσίου, δια την χρήση και φύλαξη του οποίου είναι υπεύθυνος, φροντίζεται και διατηρείται όπως πρέπει και χρησιµοποιείται µε τον πιο οικονοµικό τρόπο. Όλοι πρέπει να αποφεύγουν οποιαδήποτε άσκοπη δαπάνη του ηµοσίου χρήµατος. Μέσα στα πλαίσια της εξουσίας καθενός, πρέπει να εµποδίζεται η παραβίαση αυτής της διατάξεως από άλλους. 5. Ουδείς υπηρετών στο Π.Ν. επιτρέπεται να έχει στην κατοχή του οποιοδήποτε υλικό του ηµοσίου εκτός από αυτό που απαιτείται διά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή διά το οποίο έχει την έγκριση της αρµοδίας αρχής. 6. Κάθε υπηρετών στο Π.Ν., όταν αποχωρεί απά την ενεργό υπηρεσία, οφείλει να επιστρέψει υλικά του ηµοσίου, που είχε στην κατοχή του διά την εκτέλεση των καθηκόντων του. 7. Οποιοδήποτε περιουσιακό ή υλικό του ηµοσίου, δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί ή να δοθεί µε δανεισµό ή µε άλλο τρόπο σε άλλη χώρα ή οργανισµό ή ιδιώτη, εκτός αν υπάρχει άδεια των αρµοδίων αρχών. Κατ' εξαίρεση οι ιοικητές Ναυτικών υνάµεων ή Κυβερνήτες ή ιοικητές Ναυτικών περιοχών ή Ν.Υπηρεσιών, ενεργούντες σε περιπτώσεις διασώσεως ή εκτάκτου ανάγκης ή συµφοράς, είναι εξουσιοδοτηµένοι διά την κατά την κρίση τους χορήγηση και ανάλωση των αναγκαίων υλικών, των οποίων την λογιστική τακτοποίηση ρυθµίζουν µετά τις ενέργειές τους. Μόνιµη ιαταγή του ΓΕΝ ρυθµίζει, τις συνθήκες, τους τρόπους και τις διαδικασίες τυχόν παροχής υπηρεσιών προς τρίτους. Άρθρο : Υποχρεώσεις προ της µεταθέσεως Χρονικά όρια Παραδόσεως / παραλαβής. 1. Κάθε µετατιθέµενος από µια Υπηρεσία οφείλει προηγουµένως να έχει παραδώσει µε κάθε λεπτοµέρεια τα καθήκοντα του στον αντικαταστάτη του. Οφείλει να έχει υπογράψει όλα τα πρωτόκολλα παραδόσεως / παραλαβής, βιβλία, έντυπα, ηµερολόγια, λογαριασµούς, πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα που απαιτούν κύρωση διά της υπογραφής του.

10 2. Μόνιµη ιαταγή του ΓΕΝ, στην οποία λαµβάνεται υπόψη το είδος των καθηκόντων και διαχειρίσεων, καθορίζει τα ανώτατα χρονικά όρια παραδόσεως / παραλαβής, προς εξασφάλιση των αναφεροµένων στην προηγουµένη παράγραφο. Άρθρο : Αναπόφευκτος αποχωρισµός από µονάδα. Στρατιωτικός του Π.Ν. ο οποίος αποχωρίζεται του πλοίου του λόγω απόπλου του πλοίου, ή της µονάδος του λόγω οποιασδήποτε άλλης αναπόφευκτης αιτίας, υποχρεώνεται να παρουσιασθεί και αναφερθεί σχετικώς στην πλησιέστερη Ναυτική ή Στρατιωτική αρχή. Άρθρο : ιάφορες απαγορεύσεις. 1. Σε οποιονδήποτε υπηρετούντα στο Π.Ν. και οποιονδήποτε στρατιωτικό ή πολιτικό υπάλληλο ή ιδιώτη προσωρινώς επιβαίνοντα ή επισκεπτόµενο πλοίο ή Ν.Υπηρεσία, απαγορεύεται: α. Να εισάγει ή να κάνει χρήση οινοπνευµατωδών ποτών, εκτός από τα είδη εκείνα που προσφέρονται από τα κυλικεία των βαθµοφόρων µε την έγκριση του ιοικητού ή του Κυβερνήτου. β. Να εισάγει ή να κατέχει οποιοδήποτε είδος όπλων, ή πυροµαχικών, ή εκρηκτικών υλών, εκτός από αυτά που προβλέπει ο οικείος επίσηµος φόρτος πυροµαχικών και οι διαδικασίες διαχειρίσεως αυτού. γ. Να εισάγει ή να κατέχει καύσιµα και εύφλεκτα υλικά, εκτός από αυτά που προβλέπουν οι οικείοι φόρτοι καυσίµων και εύφλεκτων και οι διαδικασίες διαχειρίσεώς τους. δ. Να επιδίδεται στη χαρτοπαιξία ή οποιοδήποτε άλλο παίγνιο "επι χρήµασι". Ειδικώτερα απαγορεύεται η κατοχή παιγνιοχάρτων, ρουλετών και λοιπών ειδών της "επί χρήµασι" χαρτοπαιξίας και των τυχερών παιχνιδιών. Οι απαγορεύσεις αυτές δεν περιλαµβάνουν τη συµµετοχή στα κρατικά λαχεία και κρατικά τυχερά παίγνια, τα παίγνια κοινωνικών εκδηλώσεων των λεσχών ξηράς του Π.Ν. ή των Ε.. ως και τα πνευµατικά παίγνια των λεσχών ξηράς του Π.Ν. και των µεσοδόµων και χώρων αναψυχής προσωπικού των Π.Πλοίων και Ν.Υπηρεσιών. ε. Να δίδει σε αναρµόδιους οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά την υπηρεσία. στ. Να επιδίδεται σε οποιαδήποτε προπαγάνδα ή να εισάγει έντυπα ή δηµοσιεύµατα προπαγανδιστικού περιεχοµένου, που δύνανται να βλάψουν την πειθαρχία ή να εκτρέψουν το προσωπικό από τα καθήκοντά του. ζ. Να διασπείρει ψευδείς ειδήσεις οποιασδήποτε φύσεως, που

11 αποσκοπούν να επιδράσουν επί του ηθικού του προσωπικού. η. Να εξάγει από την µονάδα του, χωρίς εξουσιοδότηση, έγγραφα ή αντικείµενα ή οτιδήποτε άλλο υπηρεσιακό κείµενο, βαθµού ασφαλείας εµπιστευτικού και άνω, µε εξαίρεση τα κείµενα που χαρακτηρίζονται ως προσωπικά. θ. Να θίγει οποιοδήποτε µηχάνηµα, συσκευή, όργανο, όπλο, οπλικό σύστηµα, κρουνό, επιστόµιο, χειριστήριο, των οποίων δεν γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας ή δεν του έχει ανατεθεί ο χειρισµός. ι. Να ανοίγει χωρίς άδεια στεγανές θύρες, καθόδους, ανθρωποθυρίδες, παραφωτίδες. ια. Να καπνίζει : (ι) Κατά την διάρκεια γυµνασίων ή γενικών κινήσεων και κατά την φόρτωση-εκφόρτωση πυροµαχικών, καυσίµων και εύφλεκτων υλών. (2) Στα πλωτά µέσα γενικώς. (3) Στα πετρελαιοφόρα, εκτός από τους χώρους στους οποίους επιτρέπεται το κάπνισµα. (4) Στις περιοχές πυροµαχικών των Ναυστάθµων. (5) Στα Υποβρύχια εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπεται µετά από διαταγή του Κυβερνήτου. (6) Στα διαµερίσµατα των πλοίων διά τα οποία ισχύει απαγορευτική διαταγή. (7) Στα Ναυτικά Νοσοκοµεία εκτός από τους χώρους που καθορίζονται από ιαταγή του ιεύθυντού τους. ιβ. Να επιβιβάζει ιδιώτη ή στρατιωτικό επιβάτη άνδρα ή γυναίκα, µη ανήκοντα στο πλήρωµα του πλοίου, διά µεταφορά από ένα λιµένα σε άλλον χωρίς την άδεια του ΓΕΝ. Παρέκκλιση από την ανωτέρω αρχή επιτρέπεται µόνο από τις εξαιρετικές περιπτώσεις που αναφέρονται στο Ν ιγ. Να δέχεται µη υπηρεσιακές επισκέψεις ιδιωτών επί του πλοίου εν όρµω ή στην Ν.Υπηρεσία, χωρίς την άδεια του Κυβερνήτου ή του ιοικητού/ ιευθυντού, ή του εξουσιοδοτηµένου από αυτούς γραφείου Ασφαλείας. 2. Στους στρατιωτικούς που διαχειρίζονται ηµόσιο χρήµα ή χρήµατα πρατηρίων ή ειδικών ταµείων του Π.Ν., απαγορεύεται να εισέρχονται στους ιπποδρόµους και χαρτοπαικτικές λέσχες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 1901. Γενικά - ιάταξη της ύλης του Κεφαλαίου. 1. Οι γενικές διατάξεις που αφορούν όλες τις άδειες απουσίας µε εξαιρέσεις, όπου ειδικώς αναφέρεται, καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Άρθρο 0301: Στρατιωτική εξουσία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1. Η άσκηση ιοικήσεως στηρίζεται πάντοτε στην ανάθεση αντιστοίχου και συµφώνου προς τους νόµους στρατιωτικής εξουσίας. 2. Η στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Άρθρο: 0601. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Άρθρο 0201: Ορισµός του Πολεµικού Ναυτικού 1. Ο όρος "Πολεµικό Ναυτικό", όπως χρησιµοποιείται στο κείµενο των ιατάξεων, δηλώνει το σύνολο των Ναυτικών και Αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 04 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΟΥΝΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 04 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΟΥΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 04 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΟΥΝΤΟΣ Άρθρο 0401: Κλιµάκωση της ιοικήσεως στο Π.Ν. 1. Μετά τον Υπουργό Εθνικής Αµύνης και τον Αναπληρωτή Υπουργό ή/ και Υφυπουργούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. Οι εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά κατά τις οποίες συµµετέχουν όλοι οι Κλάδοι των Ενόπλων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις K.AJI. 162/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 162 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΠΕΝΘΗ - ΕΠΙΚΗ ΕΙΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΠΕΝΘΗ - ΕΠΙΚΗ ΕΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΠΕΝΘΗ - ΕΠΙΚΗ ΕΙΕΣ ΤΙΜΕΣ Άρθρο : 2501. Μεγάλο και µικρό πένθος. Λαµβανόµενα µέτρα. 1. Τα ακόλουθα µέτρα λαµβάνονται από τα Π.Πλοία και τις Ν.Υπηρεσίες, όπου αυτά είναι δυνατόν να εκτελεσθούν,

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Κ.Δ.Π. 162/90 Κ.Δ.Π. 256/92 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμοί του 1990 και (Διοικητικό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ β Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Φ.416/205235/12-11-01 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Επαγγελματιών Οπλιτών» (ΦΕΚ Β 1610/5-12-2001) όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή της με τη Φ.424/35/160822/Σ.2037/19-12-2007 (ΦΕΚ Β 2507/31-12-2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ Θεσσαλονίκη 2011 Κανονισµός ιαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών 1 Επιµέλεια: Χρήστος Ζηλίδης, ιοικητής 3ης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ»

ΘΕΜΑ: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.04.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α.Π. 2548/30.04.2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3, Ταχ. Κώδικας:115 21, Αθήνα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Επαγγελµατικής εοντολογίας (ΚΕ ) και τα Πρότυπα Επαγγ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Επαγγελµατικής εοντολογίας (ΚΕ ) και τα Πρότυπα Επαγγ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Επαγγελµατικής εοντολογίας (ΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ.) Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται µε άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό του Λιµενικού

Διαβάστε περισσότερα

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής»

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Ενοποιημένη έκδοση Θεσπίστηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου MB/11/2008 της 14ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Α Ι Τ Η Σ Η Της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ειδικών Δυνάµεων, της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συνδέσµων Αποστράτων Αξιωµατικών ΣΣΕ, της Λέσχης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ ΚΕΦ. 1 ΚΕΦ. 2 ΚΕΦ. 3 Προσόντα ιοικητική ιαβάθµιση Εντολές ιοίκησης Αντιµετώπιση Παραπτωµάτων 1 ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ ΚΕΦ.1ο: Προσόντα Βαθµοφόρων / ιοικητική ιαβάθµιση 1. Προσόντα

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.: Γ32/1300/26.9.2006 Για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Charalambides-Christis.μας καθοδηγεί στις καθημερινές μας επιχειρηματικές αλληλεπιδράσεις, αντικατοπτρίζοντας το πρότυπό μας για τη σωστή συμπεριφορά μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2012» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A / Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A / Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ - 269 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. 4 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A /18.02.2004 Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ»)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») Εισαγωγή Το ΕΙΕΕ είναι δεσμευμένο με τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής για να διεκδικεί και να διατηρεί την εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001 Συνοπτικός τίτλος. 94(Ι) του 2001 του άρθρου 3 1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΛΑΙΟ 23 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΛΑΙΟ 23 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΛΑΙΟ 23 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Άρθρο : 2301. Χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου Γενικές διατάξεις. 1. Ο χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου όπως καθορίζεται στα κατωτέρω άρθρα αυτού του Κεφαλαίου αποδίδεται ή ανταποδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 6208 Κ.Α.Π. 621/2002 Αρ. 3662,13.12.2002 Αριθμός 621 Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/132/317922

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ [1] ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Προοίμιο Η υιοθέτηση ενός Κώδικα Δεοντολογίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση του αισθήματος εμπιστοσύνης της κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΒΛΑΒΟΥΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προοίμιο. 45 του 1964. 203 του 1988. Για σκοπούς εφαρμογής του περί της Αιγιαλίτιδας Ζώνης Νόμου και των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ Άρθρο : 1301. Ο προορισµός του Στρατιωτικού στο Π.Ν. Ο Στρατιωτικός όρκος. 1. Οι Έλληνες και Ελληνίδες που υπηρετούν στις τάξεις του Πολεµικού Ναυτικού έχουν προορισµό

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Σχέδιο Νόµου «Εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης Εναρµόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Απόφαση Δυνάμει του Άρθρου 63. Πιστοποιητικά Στρατολογικής Κατάστασης

Ο ΠΕΡΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Απόφαση Δυνάμει του Άρθρου 63. Πιστοποιητικά Στρατολογικής Κατάστασης Απόφ. ΥΠΑΜ Αρ.7 Αρ.Φακ. 6.18.001.15 Ο ΠΕΡΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Απόφαση Δυνάμει του Άρθρου 63 ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικά Στρατολογικής Κατάστασης Έχοντας υπόψη, (α) Τις διατάξεις του περί Εθνικής Φρουράς

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται ΑΙ Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρία ενηµερώνει τους µετόχους για

Σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρία ενηµερώνει τους µετόχους για Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" και το διακριτικό τίτλο INTRACOM HOLDINGS (η «Εταιρία») Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 303201000 (πρώην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/239/339968

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ, ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/25/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ. ( Κανονισμός 27 (4) και 49 ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ. ( Κανονισμός 27 (4) και 49 ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ ( Κανονισμός 27 (4) και 49 ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΜΕ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ 1. Ο παρών κώδικας εφαρμόζεται επί των ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΤΙΜΕΣ. 3. Τιµές διά της συρίκτρας στην κλίµακα αποδίδονται από την ώρα επάρσεως της Σηµαίας µέχρι της υποστολής της στους ακολούθους :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΤΙΜΕΣ. 3. Τιµές διά της συρίκτρας στην κλίµακα αποδίδονται από την ώρα επάρσεως της Σηµαίας µέχρι της υποστολής της στους ακολούθους : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΤΙΜΕΣ Άρθρο : 2201. Γενικές διατάξεις. 1. Στα καθοριζόµενα περί τιµών στις ιατάξεις του Π.Ν. το ρήµα "αποδίδω" χρησιµοποιείται διά να δείξει τις επιβαλλόµενες ενέργειες από τον πρώτον απονέµοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ.) 3215 KOIN: ΓΕΣ/ ΙΜΣΠΡΟ/4δ

Διαβάστε περισσότερα

864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)

864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) 864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) Ολόκληρη η προκήρυξη των θέσεων Αν δεν έχεις τον Acrobat Reader κάνε click στο εικονίδιο και στο παράθυρο που θα ανοίξει διάλεξε "Ανοιγμα" Επικοινωνία Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 08 ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 08 ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 08 ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ Άρθρο 0801: Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις που αναπτύσσονται στο Κεφάλαιο αυτό αναφέρονται στον Αρχηγό Στόλου και τους ιοικητές

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 155/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 155/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 20-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7499-1/20-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 155/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 626 11 Μαΐου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας του Αναθεωρητικού ικαστηρίου.. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 155(Ι)/2015 155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 218,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 51568 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. /νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) + Μέγεθος Γραµµάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4058/2012: Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις (566208) Αρθρο :0 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ NOMOΣ: 3448/2006 ΦΕΚ: Α 57/15.03.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΑ/Α7/2 ΕΓΑ/ΤΜ/2-3 Γ2 - ΥΓ- 124 ΠΒΕ - Αερονοµία Ολες τις ιοικήσεις Στρατολογικών Υπηρεσιών και τις Στρατολογικές Υπηρεσίες

ΓΕΑ/Α7/2 ΕΓΑ/ΤΜ/2-3 Γ2 - ΥΓ- 124 ΠΒΕ - Αερονοµία Ολες τις ιοικήσεις Στρατολογικών Υπηρεσιών και τις Στρατολογικές Υπηρεσίες ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ( A Α :) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΓΕΑ/Α7/2 ΕΓΑ/ΤΜ/2-3 Γ2 - ΥΓ- 124 ΠΒΕ - Αερονοµία Ολες τις ιοικήσεις Στρατολογικών Υπηρεσιών και τις Στρατολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µ ε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Κεφάλαιο αυτό αντικαθιστά το "Περί πειθαρχικών ποινών Π.Ν." Β.Διάταγμα του 1939, όπως αναφέρεται στις τελικές Διατάξεις του άρθρου 28 των Δ.Ν.

2. Το Κεφάλαιο αυτό αντικαθιστά το Περί πειθαρχικών ποινών Π.Ν. Β.Διάταγμα του 1939, όπως αναφέρεται στις τελικές Διατάξεις του άρθρου 28 των Δ.Ν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 ΠΕΡΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΟΙΝΩΝ Αρθρο : 1701. Σκοπός του Κεφαλαίου. 1. Στο Κεφάλαιο αυτό καθορίζονται οι πειθαρχικές και υπηρεσιακές παραβάσεις διά τις οποίες επιβάλλεται πειθαρχική ποινή στο στρατιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) Ι. ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα προσόντα του γιατρού εργασίας καθορίζονται από το άρθ. 16 του Ν. 3850/2010. Ο ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός τέκνων: εν καλύπτουν τη φοίτηση όλων των παιδιών του προσωπικού των Ε.

Αριθµός τέκνων: εν καλύπτουν τη φοίτηση όλων των παιδιών του προσωπικού των Ε. Μελέτη του Προέδρου της ΕΣΠΕΘ Λγου (Ο) Ηλία Νατσιούλα και προτάσεις για αντιµετώπιση των δυσχερειών και της διαφορετικής οικονοµικής επιβάρυνσης των στελεχών, από την εγγραφή των τέκνων τους σε ηµοτικούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα:

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα: Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Αθήνα, 14.4.2015 ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης Ανώνυµη εταιρεία µέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Στεγάσεις Στρατιωτικού Προσωπικού

Στεγάσεις Στρατιωτικού Προσωπικού ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (Πλήν 0700-0730, 4534-4544) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ/1 ο Τηλεφ. (Εσωτ.) 3407 ΚΟΙΝ : ΓΕΣ/ Υ Μ/1 ο ΜΠ/1α Φ. 910/ 33 / 384346 Σ. 1554 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Στην Αθήνα σήµερα την 11.4.95 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφ' ενός του Αναπληρωτή Γενικού ιευθυντή κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΛΑΧΟΥ, που

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρβια 31/12/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Αρ. Πρ. 28806 Ταχ. /νση : Πλατεία Ελευθερίας Τ.Κ :50500 Σέρβια Τηλ.: 24643 50117 Fax : 24640 24655 14SYMV002256935 2014-08-26 ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Η παροχή υπηρεσιών από το ΤΕΙ γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία:

Η παροχή υπηρεσιών από το ΤΕΙ γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 1. Γενικά Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις Εισηγητική Έκθεση επί του προεδρικού διατάγµατος «Ίδρυση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας για την αξιοποίηση και τη διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.840,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.113,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 5.953,20 ΕΥΡΩ C:\p126\ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2015\ΜΕΛΕΤΗ 2015.doc 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. Αρ. 1 1. Αστικός συνεταιρισμός είναι εκούσια ένωση προσώπων με οικονομικό σκοπό, η οποία, χωρίς να αναπτύσσει δραστηριότητες αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Άρθρο 1. Γενικά 3 Άρθρο 2. Συμμόρφωση με

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα