ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Άρθρο : Αντικειµενική και αµερόληπτη µεταχείριση. Κάθε ανώτερος ασκεί τα καθήκοντα του µε αντικειµενικότητα και αµεροληψία και τηρεί τον γενικό κανόνα της ίσης µεταχειρίσεως, ο οποίος δηµιουργεί πνεύµα εµπιστοσύνης και σεβασµού µεταξύ διοικούντων και διοικουµένων. Άρθρο : Τα δικαιώµατα και οι τιµές αντιστοιχούν στο βαθµό Οι βαθµοφόροι του Π.Ν. επί των Πολεµικών Πλοίων ή στις Ναυτικές Υπηρεσίες έχουν τις ευθύνες της θέσεώς τους, µόνιµης ή προσωρινής, αλλά τα δικαιώµατα τους και οι απονεµόµενες προς αυτούς τιµές αντιστοιχούν πάντοτε στον βαθµό τους. Άρθρο : Απ' ευθείας επικοινωνία µε τον ιοικητή ή Κυβερνήτη 1. Το δικαίωµα κάθε υπηρετούντος να επικοινωνήσει µε τον ιοικητή ή Κυβερνήτη του σε καθορισµένο τόπο και χρόνο, δεν δύναται να απαγορευθεί ή να περιορισθεί. 2. Ο επικεφαλής µιας ιευθύνσεως ή Επιστασίας ή άλλης διοικητικής υποδιαιρέσεως µιας µονάδος, έχει το δικαίωµα να επικοινωνήσει και να ενηµερώσει τον ιοικητή ή Κυβερνήτη του διά κάθε θέµα που αφορά την ιεύθυνση ή την υπηρεσία της οποίας είναι επικεφαλής, αλλά έχει παράλληλα την υποχρέωση να τηρήσει τον Ύπαρχο ή Υποδιοικητή ενήµερο. Άρθρο : Προώθηση αιτηµάτων προσωπικού. 1. Αιτήµατα του προσωπικού, υποβαλλόµενα σύµφωνα µε τους κανονισµούς, πρέπει να εξετάζονται το συντοµότερο. 2. Αιτήµατα που απαιτούν την ενέργεια προϊσταµένης αρχής πρέπει να υποβάλλονται χωρίς καθυστέρηση.

2 3. Σε περίπτωση µη αποδοχής αιτήµατος γνωρίζονται οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτήν. 4. Λεπτοµέρειες που αφορούν υποβολή αιτηµάτων διά των ατοµικών αναφορών καθορίζονται στο άρθρο Ν Άρθρο : Ατοµικοί Φάκελοι. 1. Με την µέριµνα του ΓΕΝ τηρείται διά κάθε Αξιωµατικό ο ατοµικός του φάκελος. Με την µέριµνα της µεγάλης ιοικήσεως του Π.Ν. που είναι αρµόδια δια το προσωπικό τηρείται αντιστοίχως ο ατοµικός φάκελος διά κάθε Ανθυπασπιστή και µόνιµο ή εθελοντή Υπαξιωµατικό. 2. Ουσιώδες µέρος των ατοµικών φακέλων αποτελούν οι εκθέσεις ικανότητος και τα σηµειώµατα αποδόσεως. Τα έγγραφα αυτά είναι αποφασιστικής σηµασίας διά την σταδιοδροµία των Αξιωµατικών και Υπαξιωµατικών. Η προετοιµασία διά την αξιολόγηση του προσωπικού και την σύνταξη των εγγράφων αυτών από τους προϊσταµένους και τους ιοικούντες, αποτελούν ένα από τα πλέον υπεύθυνα καθήκοντά τους. 3. Ο ατοµικός φάκελος µονίµου ή εθελοντού στρατιωτικού του Π.Ν. είναι διαθέσιµος σε ικαστική Αρχή, εφ' όσον ζητηθεί, και διά περιπτώσεις επανεξετάσεως δυσµενών κρίσεων σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους. Άρθρο : Ενέργεια και αναφορά εκτάκτων περιστατικών και παραβάσεων. Κάθε ανώτερος, οποιουδήποτε βαθµού, επί Πολεµικού Πλοίου ή στην ξηρά, "εν υπηρεσία" ή όχι, εάν αντιληφθεί: Οποιαδήποτε αντιστρατιωτική συµπεριφορά, Αφαίρεση αντικειµένων που ανήκουν στο ηµόσιο, Πράξεις που δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εγκαταστάσεων ή των Πολεµικών Πλοίων, πράξεις ή παραλείψεις που δύνανται να ζηµιώσουν το ηµόσιο συµφέρον, Γενικά κάθε παράβαση των κειµένων διατάξεων και των κανόνων της πειθαρχίας, ιδιαίτερα δε της παραγράφου 6 του άρθρου Ν 1306, Οφείλει, ανάλογα µε την θέση του και την φύση της πράξεως, να καταστείλει τις πράξεις αυτές διά της προσωπικότητός του αµέσως ή να αναφερθεί υπευθύνως το ταχύτερο δυνατόν στον άµεσο προϊστάµενο του ή την αρµόδια αρχή.

3 Άρθρο : Χειρισµός υπηρεσιακών εγγράφων και στοιχείων. 1. Ο χειρισµός των υπηρεσιακών εγγράφων ή στοιχείων υψηλής διαβαθµίσεως κάθε είδους, πρέπει να γίνεται µε επιµέλεια σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αλληλογραφίας του Π.Ν. και τις διατάξεις ασφαλείας διαχειρίσεως και διαφυλάξεώς τους. 2. Οι χειριστές εγγράφων ή στοιχείων υψηλής διαβαθµίσεως πρέπει να γνωρίζουν τις συνέπειες απώλειας απορρήτου. 3. Μόνιµες ιαταγές του ΓΕΝ καθορίζουν τις διαδικασίες και τα µέτρα ασφαλείας χειρισµού εγγράφων και στοιχείων υψηλής διαβαθµίσεως, ως και τις οδηγίες διά την προστασία των πληροφοριών των επεξεργαζοµένων και φυλασσοµένων στο υλικό και λογισµικό των υπολογιστών. 4. Ουδείς στρατιωτικός ή ανήκων στην υπηρεσία του Π.Ν. έχει το δικαίωµα, χωρίς νόµιµη εξουσιοδότηση, να αφαιρεί, φωτοτυπεί, αναπαράγει ή φωτογραφίζει, υπηρεσιακά στοιχεία ή αλληλογραφία ή να καταστρέφει αυτά ή να αρνείται την επίδειξή τους σε πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτηµένα να κάνουν χρήση ή έλεγχο αυτών. Άρθρο 1508: Αποκάλυψη και δηµοσίευση πληροφοριών. 1. Ουδείς στρατιωτικός έχει το δικαίωµα, χωρίς νόµιµη εξουσιοδότηση, να µεταδίδει ή να αποκαλύπτει, µε προφορική ή γραπτή επικοινωνία, µε δηµοσιεύµατα ή άλλα µέσα, οποιαδήποτε διαβαθµισµένη πληροφορία, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από τα επίσηµα καθήκοντα του και µόνο µετά από συντονισµό και έγκριση της αρµοδίας αρχής. Το µη στρατιωτικό προσωπικό του Π.Ν. υπόκειται στις αντίστοιχες ισχύουσες δι' αυτό διατάξεις. 2. Σε ουδένα στρατιωτικό επιτρέπεται να δίνει συνεντεύξεις ή δηµοσιεύµατα ή ανακοινώσεις ή απαντήσεις, προς τον τύπο ή τα µέσα ενηµερώσεως, εκτός εάν του ανατεθούν τέτοια καθήκοντα ή λαµβάνουν χώρα σε συνδυασµό µε τις δραστηριότητες δηµοσίων σχέσεων του Π.Ν. ή εάν δόθηκε εξουσιοδότηση από τον Υπουργό Εθνικής Αµύνης. Το µη στρατιωτικό προσωπικό του Π.Ν. υπόκειται στις αντίστοιχες ισχύουσες δι' αυτό διατάξεις. 3. Εξαιρούνται από τα ανωτέρω τα δηµοσιεύµατα κειµένων που έχουν καθαρά επιστηµονικό, πολιτιστικό ή λογοτεχνικό περιεχόµενο, ως και εκείνα που δηµοσιεύονται στις εκδόσεις του Π.Ν. σύµφωνα µε τις ισχύουσες δι' αυτές διατάξεις. 4. Πάγιες διαταγές του ΓΕΕΘΑ δύνανται να ρυθµίζουν τις λεπτοµέρειες διά τα θέµατα συνεντεύξεων-δηµοσιευµάτων και δηµοσιεύσεων εργασιών, κατά ενιαίο τρόπο διά τους Κλάδους των Ενόπλων υνάµεων.

4 Άρθρο : Εισηγήσεις διά βελτίωση. Οποιοσδήποτε στρατιωτικός του Π.Ν. δύναται να απευθύνει ιεραρχικά στο ΓΕΝ εισηγήσεις ή προτάσεις που αφορούν στην βελτίωση των συνθηκών διαβιώσεως του προσωπικού, στην βελτίωση ή οικονοµία των µέσων, συστηµάτων, υλικών και κανονισµών, διαδικασιών. Ο προϊστάµενος διαβιβάζει τις αναφορές στο ΓΕΝ, αφού προηγουµένως προσθέσει τις δικές του απόψεις. Άρθρο :1510. Η αντικατάσταση απαιτεί άδεια. Ουδείς στρατιωτικός του Π.Ν. δύναται να αντικατασταθεί από άλλον στα καθήκοντα του χωρίς προηγούµενη άδεια του προϊσταµένου του. Άρθρο : Η απουσία απαιτεί άδεια. 1. Ουδείς στρατιωτικός του Π.Ν. δύναται να εγκαταλείψει την θέση του χωρίς άδεια ή πριν αντικατασταθεί κανονικά. 2. Ουδείς υπηρετών στο Π.Ν. δύναται να απουσιάσει από το πλοίο η την Υπηρεσία του χωρίς την άδεια του προϊσταµένου του. Άρθρο : Υπακοή στους σκοπούς Οποιοσδήποτε υπηρετών στο Π.Ν. και οποιοσδήποτε στρατιωτικός, ανεξαρτήτως βαθµού, συµµορφώνεται αµέσως µε τις υποδείξεις που απευθύνουν οι σκοποί σε διατεταγµένη υπηρεσία ή άλλα εντεταλµένα όργανα. Άρθρο : Χρήση µεταφορικών µέσων. 1. ιά την µετακίνηση του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού προς και από τις µονάδες του, το Π.Ν. διαθέτει, ανάλογα µε τις εκάστοτε δυνατότητες, χερσαία µέσα, σύµφωνα µε κατανοµή και κατευθύνσεις του ΓΕΝ, οι οποίες περιλαµβάνονται σε Μόνιµη ιαταγή του. 2. ιά τον ίδιο ως άνω σκοπό, όπου απαιτείται, διατίθενται πλοία και πλωτά µέσα µεταφοράς προσωπικού, των οποίων η υπαγωγή, κατάσταση-επάνδρωση και λιµένες µονίµου αγκυροβολίου ορίζονται από Μόνιµη ιαταγή του ΓΕΝ, η δε χρησιµοποίηση τους ρυθµίζεται από τους ιοικητές στους οποίους υπάγονται. 3. Η επιβίβαση σε οποιοδήποτε χερσαίο ή πλωτό µεταφορικό µέσο ατόµων ξένων προς την µονάδα την οποία το µέσον εξυπηρετεί απαγορεύεται χωρίς την άδεια του εξουσιοδοτηµένου οδηγού λεµβάρχου ή του αρχαιότερου επιβαίνοντος.

5 4. Πρόσωπα µη ανήκοντα στην υπηρεσία του Π.Ν. πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε ειδική άδεια δια την χρήση των χερσαίων µέσων ή διά τα πλωτά µέσα, µε άδεια εισόδου στις περιοχές προσεγγίσεως τους. 5. Τα υπηρεσιακά µέσα µεταφοράς χρησιµοποιούνται µόνο δι' υπηρεσιακές µετακινήσεις. 6. Στους ανωτάτους Αξιωµατικούς και τους Πλοιάρχους ιοικητές ή ιευθυντές Υπηρεσιών στους οποίους διατίθεται ατοµικό υπηρεσιακό όχηµα, επιτρέπεται να το χρησιµοποιούν διά την µετάβαση τους στους χώρους επισήµων τελετών ή εκδηλώσεων και στις περιπτώσεις αυτές δύνανται να επιβαίνουν προσκεκληµένα µέλη των οικογενειών τους. " Άρθρο : Κυβέρνηση πλωτών µέσων. 1. Κάθε πλωτό µέσο µη κυβερνώµενο από τον ωρισµένο Αξιωµατικό, Ανθυπασπιστή ή Υπαξιωµατικό του άρθρου Ν 0404 παρ.5, κυβερνάται από Υπαξιωµατικό ή ναύτη αρµενιστή ή και κατάλληλο πολιτικό υπάλληλο (σε βοηθητικά λιµένος) ο οποίος καλείται λέµβαρχος. 2. Ο λέµβαρχος είναι υπεύθυνος διά τον χειρισµό, την ασφάλεια, την εµφάνιση και την ευταξία στο πλωτό µέσο. 3. Ο αρχαιότερος Αξιωµατικός ή Υπαξιωµατικός, που επιβαίνει σε πλωτό µέσο µεταφοράς προσωπικού, σε κάθε περίπτωση όπου επιβάλλεται η επέµβαση του, οφείλει να δώσει τις απαραίτητες διαταγές, κυρίως διά θέµατα ασφαλείας και τάξεως, υποβοηθώντας στην εκτέλεση των εντολών που έχουν δοθεί στον λέµβαρχο. 4. Τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο έχουν ισχύ κατ' αναλογία και στα χερσαία µέσα µεταφοράς προσωπικού. Άρθρο : Επιβάτες Αξιωµατικοί. 1. Αξιωµατικός οποιουδήποτε Κλάδου του Π.Ν. ή Αξιωµατικός των Ε.. επιβαίνων Πολεµικού Πλοίου, οφείλει, εάν προς τούτο κληθεί από τον Κυβερνήτη, να συνδράµει την υπηρεσία του πλοίου σε καθήκοντα συµβιβαζόµενα µε τον βαθµό του, εφόσον είναι κατώτερος κατά βαθµό ή νεότερος κατ' αρχαιότητα του Κυβερνήτου. 2. Σε περίπτωση ανάγκης καθώς και σε πολεµική περίοδο όλοι οι επιβάτες Αξιωµατικοί οφείλουν να ζητήσουν από τον Κυβερνήτη να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο πλοίο και να αναλάβουν καθήκοντα συµβιβαζόµενα µε τον βαθµό και την ειδικότητα τους πλην των καθηκόντων του Κυβερνήτου, του Υπάρχου και του Αου Μηχανικού. Ο Κυβερνήτης αποφασίζει κατά την κρίση του την ανάθεση των καθηκόντων.

6 Άρθρο : Πολιτική δραστηριότης. 1. Οι Ένοπλες υνάµεις ανήκουν στο Έθνος. Κάθε στρατιωτικός δύναται να έχει τις πεποιθήσεις του και τις προσωπικές του αντιλήψεις µέσα στα πλαίσια του Συντάγµατος και του εξ' αυτού ισχύοντος πολιτεύµατος, οφείλει όµως, µέσα στα πλαίσια της υπηρεσίας, να τηρεί αυστηρή ουδετερότητα έναντι κάθε πολιτικού οργανισµού ή κόµµατος και να µη λαµβάνει ενεργό µέρος σε δραστηριότητες πολιτικών οργανισµών ή κοµµάτων. 2. Κάθε µορφή πολιτικής δραστηριότητος περιλαµβανοµένων των πολιτικών συγκεντρώσεων, οµιλιών, διαδόσεως πολιτικών προγραµµάτων, εντύπων διαφηµίσεων και συνθηµάτων, εντός της υπηρεσίας, απαγορεύεται αυστηρά. 3. Στο στρατιωτικό προσωπικό απαγορεύεται οποιαδήποτε συνδικαλιστική δραστηριότης εντός και εκτός υπηρεσίας. 4. Στρατευµένοι θητείας εντεταγµένοι σε πολιτικές ή συνδικαλιστικές οργανώσεις προ της στρατεύσεως τους αναστέλλουν την πολιτική ή συνδικαλιστική τους δραστηριότητα κατά την διάρκεια της θητείας τους. Άρθρο : Απαγόρευση οµαδικής ενεργείας δι' ορισµένους σκοπούς. Οµαδικές ενέργειες στρατιωτικών του Π.Ν., µε σκοπό τη διαµαρτυρία διά διαταγές που εκδόθηκαν ή δια καθήκοντα που ανατέθηκαν ή διά την επίτευξη ορισµένων σκοπών ή πλεονεκτηµάτων, απαγορεύονται. Άρθρο : Άσκηση άλλου επαγγέλµατος. 1. Απαγορεύεται στους µόνιµους Αξιωµατικούς και µονίµους και εθελοντές Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικούς να ασκούν οποιοδήποτε επάγγελµα ή να ασχολούνται µε αµειβοµένη εργασία. 2. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται : α. Στους Υγειονοµικούς Αξιωµατικούς, η εξάσκηση του ιατρικού επαγγέλµατος λόγω της ιδιοµορφίας και του κοινωνικού προορισµού του, κατά την διάρκεια του εκτός κάθε υπηρεσίας χρόνου τους, µετά από έγγραφη άδεια του ΓΕΝ και σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους. β. Στο στρατιωτικό προσωπικό ειδικότητος µουσικού, η δηµόσια διεύθυνση ορχηστρών ή η συµµετοχή µε πολιτική περιβολή σε ιδιωτικές ορχήστρες, µετά από έγκριση του ΓΕΝ. γ. Στους µονίµους Αξιωµατικούς Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικούς, η διδασκαλία σε δηµόσιες, ή ιδιωτικές σχολές και εκπαιδευτικά ιδρύµατα κατά την διάρκεια του εκτός κάθε υπηρεσίας χρόνου τους, µετά από

7 έγκριση του ΓΕΝ. 3. Το προσωπικό στρατευµένων θητείας δύναται να ασχολείται µε ιδιωτικές εργασίες κατά τον χρόνο της άδειάς του, φέροντας πολιτική περιβολή. 4. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αυστηρά προέχει η ανεµπόδιστη εκτέλεση του υπηρεσιακού καθήκοντος. Άρθρο : Συµµετοχή σε συλλόγους ή σωµατεία. Επιτρέπεται στο στρατιωτικό προσωπικό του Π.Ν. η συµµετοχή σε επιστηµονικούς, αθλητικούς, φιλανθρωπικούς, πολιτιστικούς συλλόγους, ενώσεις, σωµατεία, συλλόγους συντοπιτών, εφόσον όλων των ανωτέρω, το καταστατικό αποκλείει την πολιτική δραστηριότητα. ιά την ως άνω συµµετοχή των µονίµων και εθελοντών του Π.Ν. απαιτείται έγγραφη άδεια του ΓΕΝ. Άρθρο : Προσφορά - αποδοχή δώρων. 1. Ουδείς υπηρετών στο Π.Ν., µε καθήκοντα προϊσταµένου, επιτρέπεται να δέχεται δώρα από υφισταµένους του. 2. Ουδείς υπηρετών στο Π.Ν., επιτρέπεται να προσφέρει δώρα σε ανώτερό του. 3. Εξαίρεση των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 αποτελούν οι περιπτώσεις Προσφοράς /αποδοχής προαιρετικών δώρων µικρής αξίας κατά : α. Τις κοινωνικές εκδηλώσεις όπως ο γάµος. β. Την αποστρατεία µονίµου στελέχους ή µονίµου Υπαλλήλου. 4. Στην περίπτωση επισήµου παραδόσεως καθηκόντων ιοικητών, ιοικητών/ ιευθυντών Υπηρεσιών, Κυβερνητών, ή προϊσταµένων σε επιτελεία ή ιευθύνσεις τους, κατά παράδοση είναι δυνατόν να προσφέρονται συµβολικά υπηρεσιακά αναµνηστικά. 5. Ουδείς υπηρετών στο Π.Ν., επιτρέπεται να δέχεται δώρα ή οποιαδήποτε άλλη παροχή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο (ιδιώτη) ή άλλη ξένη ή εντοπία πηγή που έχει άµεσα ή έµµεσα οικονοµικά συµφέροντα µε την Υπηρεσία. 6. Οι προσφορές προς και ανταλλαγές δώρων µε εκπροσώπους ξένων Κυβερνήσεων ή Αξιωµατικούς και αρχές των Ενόπλων υνάµεων ξένων χωρών σε εθιµοτυπικές εκδηλώσεις, ρυθµίζονται διά κάθε περίπτωση µε τη µέριµνα των εµπλεκοµένων ιοικητών Ναυτικών υνάµεων ή ιοικητών Υπηρεσιών ή Κυβερνητών και µε τον συντονισµό του ΓΕΝ.

8 Άρθρο : Αντιµετώπιση προσώπου "εν µέθη" στη ξηρά. Ανώτερος, εκτός περιπτώσεως ανάγκης, δεν συλλαµβάνει προσωπικώς παρεκτρεπόµενο κατώτερο, ο οποίος διατελεί "εν µέθη" και αποφεύγει να ευρεθεί πλησίον του. Άρθρο : Ανοσοποίηση- εµβολιασµοί. Το στρατιωτικό προσωπικό οφείλει να επιτρέπει τις σχετικές ενέργειες ανοσοποιήσεως και εµβολιασµών εναντίων ασθενειών που διατάσσονται από την ιεύθυνση Υγειονοµικού του ΓΕΝ. Άρθρο : Ευθύνες που αφορούν τα ναρκωτικά. 1. Εκτός της εξουσιοδοτηµένης από το ιατρικό προσωπικό χρησιµοποιήσεως διά ιατρικούς σκοπούς ελεγχοµένων ουσιών, η εισαγωγή, κατοχή, χρήση, πώληση ή µε άλλους τρόπους µεταβίβαση ή διάδοση ναρκωτικών ουσιών ή άλλων ελεγχοµένων ιατρικών ουσιών επι πλοίων, πλωτών µέσων, αεροσκαφών Ναυτικών Υπηρεσιών ή άλλων περιοχών ευθύνης του Πολεµικού Ναυτικού, απαγορεύεται αυστηρά και επιφέρει την από τους νόµους προβλεποµένη τιµωρία, όπως επίσης και τις από τους νόµους προβλεπόµενες επιπτώσεις στη σταδιοδροµία του στρατιωτικού προσωπικού. 2. Κάθε υπηρετών στο Π.Ν. οφείλει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια διά την πρόληψη και παρεµπόδιση χρήσεως και διαδόσεως των ναρκωτικών. Σε περίπτωση που αντιλαµβάνεται χρήση ή προσπάθεια διαδόσεως ναρκωτικών αναφέρει το γεγονός στον αµέσως προϊστάµενό του. Άρθρο : Συµµετοχή σε επιτροπές προµηθειών διαπραγµατεύσεις διά σύναψη συµβάσεων. 1. Ουδείς υπηρετών στο Π.Ν. επιτρέπεται να έχει άµεσο ή έµµεσο ατοµικό συµφέρον σε συµβάσεις σχετικές µε προµήθειες υλικών ή εργασίες επισκευών Π.Πλοίων και Ν.Υπηρεσιών. 2. Αν οποιοσδήποτε διαταχθεί να διαπραγµατευθεί προµήθεια ή να επιβλέψει εργασία που αναλήφθηκε ή πρόκειται να αναληφθεί από εταιρεία ή επιχείρηση στην οποία αυτός έχει κάποιο έµµεσο συµφέρον, οφείλει να το αναφέρει στον αµέσως προϊστάµενο του ζητώντας την αντικαταστασή του. Άρθρο : ιάφορες διατάξεις σχετικές µε οικονοµικά θέµατα. 1. Ουδείς στρατιωτικός του Π.Ν. επιτρέπεται να δανείζεται ή να αποδέχεται χρήµατα, ή να έχει οποιαδήποτε χρηµατική δοσοληψία µε κατωτέρους του από το µόνιµο ή το στρατευµένο ή το πολιτικό προσωπικό. Εξαίρεση σ' αυτό δύναται να αποτελεί η περίπτωση αγοραπωλησίας

9 αντικειµένου προσωπικής ιδιοκτησίας µέσα στα πλαίσια της διαδικασίας που ρυθµίζεται από τον Αστικό Κώδικα. 2. Ουδείς υπηρετών στο Π.Ν. επιτρέπεται να χρησιµοποιεί τον βαθµό του ή την θέση του σε συσχετισµό µε εµπορικές επιχειρήσεις, ή κατά την διενέργεια εµπορικών πράξεων. 3. Ουδείς υπηρετών στο Π.Ν. επιτρέπεται να εισάγει στην υπηρεσία οποιοδήποτε είδος ή αντικείµενο µε σκοπό την πώληση του. Οι διατάξεις περί οργανώσεως και λειτουργίας κυλικείων και πρατηρίων στα Πολεµικά Πλοία και Ν.Υπηρεσίες, στα οποία είναι εγκεκριµένη η πώληση αναγκαίων ειδών στο προσωπικό, καθορίζονται στο Κεφάλαιο 46 των ιατάξεων Π.Ν. 4. Κάθε υπηρετών στο Π.Ν. οφείλει να εξασφαλίζει ότι το υλικό του ηµοσίου, δια την χρήση και φύλαξη του οποίου είναι υπεύθυνος, φροντίζεται και διατηρείται όπως πρέπει και χρησιµοποιείται µε τον πιο οικονοµικό τρόπο. Όλοι πρέπει να αποφεύγουν οποιαδήποτε άσκοπη δαπάνη του ηµοσίου χρήµατος. Μέσα στα πλαίσια της εξουσίας καθενός, πρέπει να εµποδίζεται η παραβίαση αυτής της διατάξεως από άλλους. 5. Ουδείς υπηρετών στο Π.Ν. επιτρέπεται να έχει στην κατοχή του οποιοδήποτε υλικό του ηµοσίου εκτός από αυτό που απαιτείται διά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή διά το οποίο έχει την έγκριση της αρµοδίας αρχής. 6. Κάθε υπηρετών στο Π.Ν., όταν αποχωρεί απά την ενεργό υπηρεσία, οφείλει να επιστρέψει υλικά του ηµοσίου, που είχε στην κατοχή του διά την εκτέλεση των καθηκόντων του. 7. Οποιοδήποτε περιουσιακό ή υλικό του ηµοσίου, δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί ή να δοθεί µε δανεισµό ή µε άλλο τρόπο σε άλλη χώρα ή οργανισµό ή ιδιώτη, εκτός αν υπάρχει άδεια των αρµοδίων αρχών. Κατ' εξαίρεση οι ιοικητές Ναυτικών υνάµεων ή Κυβερνήτες ή ιοικητές Ναυτικών περιοχών ή Ν.Υπηρεσιών, ενεργούντες σε περιπτώσεις διασώσεως ή εκτάκτου ανάγκης ή συµφοράς, είναι εξουσιοδοτηµένοι διά την κατά την κρίση τους χορήγηση και ανάλωση των αναγκαίων υλικών, των οποίων την λογιστική τακτοποίηση ρυθµίζουν µετά τις ενέργειές τους. Μόνιµη ιαταγή του ΓΕΝ ρυθµίζει, τις συνθήκες, τους τρόπους και τις διαδικασίες τυχόν παροχής υπηρεσιών προς τρίτους. Άρθρο : Υποχρεώσεις προ της µεταθέσεως Χρονικά όρια Παραδόσεως / παραλαβής. 1. Κάθε µετατιθέµενος από µια Υπηρεσία οφείλει προηγουµένως να έχει παραδώσει µε κάθε λεπτοµέρεια τα καθήκοντα του στον αντικαταστάτη του. Οφείλει να έχει υπογράψει όλα τα πρωτόκολλα παραδόσεως / παραλαβής, βιβλία, έντυπα, ηµερολόγια, λογαριασµούς, πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα που απαιτούν κύρωση διά της υπογραφής του.

10 2. Μόνιµη ιαταγή του ΓΕΝ, στην οποία λαµβάνεται υπόψη το είδος των καθηκόντων και διαχειρίσεων, καθορίζει τα ανώτατα χρονικά όρια παραδόσεως / παραλαβής, προς εξασφάλιση των αναφεροµένων στην προηγουµένη παράγραφο. Άρθρο : Αναπόφευκτος αποχωρισµός από µονάδα. Στρατιωτικός του Π.Ν. ο οποίος αποχωρίζεται του πλοίου του λόγω απόπλου του πλοίου, ή της µονάδος του λόγω οποιασδήποτε άλλης αναπόφευκτης αιτίας, υποχρεώνεται να παρουσιασθεί και αναφερθεί σχετικώς στην πλησιέστερη Ναυτική ή Στρατιωτική αρχή. Άρθρο : ιάφορες απαγορεύσεις. 1. Σε οποιονδήποτε υπηρετούντα στο Π.Ν. και οποιονδήποτε στρατιωτικό ή πολιτικό υπάλληλο ή ιδιώτη προσωρινώς επιβαίνοντα ή επισκεπτόµενο πλοίο ή Ν.Υπηρεσία, απαγορεύεται: α. Να εισάγει ή να κάνει χρήση οινοπνευµατωδών ποτών, εκτός από τα είδη εκείνα που προσφέρονται από τα κυλικεία των βαθµοφόρων µε την έγκριση του ιοικητού ή του Κυβερνήτου. β. Να εισάγει ή να κατέχει οποιοδήποτε είδος όπλων, ή πυροµαχικών, ή εκρηκτικών υλών, εκτός από αυτά που προβλέπει ο οικείος επίσηµος φόρτος πυροµαχικών και οι διαδικασίες διαχειρίσεως αυτού. γ. Να εισάγει ή να κατέχει καύσιµα και εύφλεκτα υλικά, εκτός από αυτά που προβλέπουν οι οικείοι φόρτοι καυσίµων και εύφλεκτων και οι διαδικασίες διαχειρίσεώς τους. δ. Να επιδίδεται στη χαρτοπαιξία ή οποιοδήποτε άλλο παίγνιο "επι χρήµασι". Ειδικώτερα απαγορεύεται η κατοχή παιγνιοχάρτων, ρουλετών και λοιπών ειδών της "επί χρήµασι" χαρτοπαιξίας και των τυχερών παιχνιδιών. Οι απαγορεύσεις αυτές δεν περιλαµβάνουν τη συµµετοχή στα κρατικά λαχεία και κρατικά τυχερά παίγνια, τα παίγνια κοινωνικών εκδηλώσεων των λεσχών ξηράς του Π.Ν. ή των Ε.. ως και τα πνευµατικά παίγνια των λεσχών ξηράς του Π.Ν. και των µεσοδόµων και χώρων αναψυχής προσωπικού των Π.Πλοίων και Ν.Υπηρεσιών. ε. Να δίδει σε αναρµόδιους οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά την υπηρεσία. στ. Να επιδίδεται σε οποιαδήποτε προπαγάνδα ή να εισάγει έντυπα ή δηµοσιεύµατα προπαγανδιστικού περιεχοµένου, που δύνανται να βλάψουν την πειθαρχία ή να εκτρέψουν το προσωπικό από τα καθήκοντά του. ζ. Να διασπείρει ψευδείς ειδήσεις οποιασδήποτε φύσεως, που

11 αποσκοπούν να επιδράσουν επί του ηθικού του προσωπικού. η. Να εξάγει από την µονάδα του, χωρίς εξουσιοδότηση, έγγραφα ή αντικείµενα ή οτιδήποτε άλλο υπηρεσιακό κείµενο, βαθµού ασφαλείας εµπιστευτικού και άνω, µε εξαίρεση τα κείµενα που χαρακτηρίζονται ως προσωπικά. θ. Να θίγει οποιοδήποτε µηχάνηµα, συσκευή, όργανο, όπλο, οπλικό σύστηµα, κρουνό, επιστόµιο, χειριστήριο, των οποίων δεν γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας ή δεν του έχει ανατεθεί ο χειρισµός. ι. Να ανοίγει χωρίς άδεια στεγανές θύρες, καθόδους, ανθρωποθυρίδες, παραφωτίδες. ια. Να καπνίζει : (ι) Κατά την διάρκεια γυµνασίων ή γενικών κινήσεων και κατά την φόρτωση-εκφόρτωση πυροµαχικών, καυσίµων και εύφλεκτων υλών. (2) Στα πλωτά µέσα γενικώς. (3) Στα πετρελαιοφόρα, εκτός από τους χώρους στους οποίους επιτρέπεται το κάπνισµα. (4) Στις περιοχές πυροµαχικών των Ναυστάθµων. (5) Στα Υποβρύχια εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπεται µετά από διαταγή του Κυβερνήτου. (6) Στα διαµερίσµατα των πλοίων διά τα οποία ισχύει απαγορευτική διαταγή. (7) Στα Ναυτικά Νοσοκοµεία εκτός από τους χώρους που καθορίζονται από ιαταγή του ιεύθυντού τους. ιβ. Να επιβιβάζει ιδιώτη ή στρατιωτικό επιβάτη άνδρα ή γυναίκα, µη ανήκοντα στο πλήρωµα του πλοίου, διά µεταφορά από ένα λιµένα σε άλλον χωρίς την άδεια του ΓΕΝ. Παρέκκλιση από την ανωτέρω αρχή επιτρέπεται µόνο από τις εξαιρετικές περιπτώσεις που αναφέρονται στο Ν ιγ. Να δέχεται µη υπηρεσιακές επισκέψεις ιδιωτών επί του πλοίου εν όρµω ή στην Ν.Υπηρεσία, χωρίς την άδεια του Κυβερνήτου ή του ιοικητού/ ιευθυντού, ή του εξουσιοδοτηµένου από αυτούς γραφείου Ασφαλείας. 2. Στους στρατιωτικούς που διαχειρίζονται ηµόσιο χρήµα ή χρήµατα πρατηρίων ή ειδικών ταµείων του Π.Ν., απαγορεύεται να εισέρχονται στους ιπποδρόµους και χαρτοπαικτικές λέσχες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008. Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008. Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008 Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του ν.2334/1995 «Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20-1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20-1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20-1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ/3β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚ 20-1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ... 3 ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 5(ΙΙΙ) του 2000

Αριθµός 5(ΙΙΙ) του 2000 Ο περί της Σύµβασης περί των ικαιωµάτων του Παιδιού (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2000, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2292/1995: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΕΘΑ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝ.ΒΛ.& Ν.3883/2010 (81396) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 160

Ν 2292/1995: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΕΘΑ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝ.ΒΛ.& Ν.3883/2010 (81396) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 160 Ν 2292/1995: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΕΘΑ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝ.ΒΛ.& Ν.3883/2010 (81396) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 160 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2292 ΦΕΚ Α'35 Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με την Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Νομική Σύμβουλο του Κράτους.

κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με την Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Νομική Σύμβουλο του Κράτους. ΣτΕ.Ολ 2193/2014 Αναδρομική μείω ση αποδοχώ ν εν ενεργεία στρατιω τικώ ν τω ν ενόπλω ν δυνάμεω ν - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αίτηση ακύρω σης - Έλλειψη νομιμοποίησης δικηγόρου -. Αντισυνταγματική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες. Σχέδιο νόµου «Κανόνες ελεύθερης παροχής υπηρεσιών µεταφοράς µε Επιβατηγά ηµόσιας Χρήσης (Ε..Χ.) αυτοκίνητα (Νέα ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης µέχρι εννέα (9) θέσεων) και Μοτοσικλέτες ηµόσιας Χρήσης (Μ..Χ)». ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3

Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3 Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1 Ορισµοί 1. «Αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς, που βρέχεται από τη θάλασσα από τις µεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

[σηµειώνεται ότι το παρόν διάταγµα συµπληρώνεται µε το Π.. 159/1999 (ΦΕΚ 157/Α/3-8-99)]

[σηµειώνεται ότι το παρόν διάταγµα συµπληρώνεται µε το Π.. 159/1999 (ΦΕΚ 157/Α/3-8-99)] ΠPOE PIKO IATAΓMA 17/1996 "Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK" (ΦEK 11/A/18-1-96) [σηµειώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (Προοίμιο - γενικές αρχές) Το Δ. Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ), έχοντας υπόψη: Τα άρθρα 27 και 44 του Ν.2725/1999,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 ιοικητικό Συµβούλιο Α.2 Ισορροπία ιοικητικού Συµβουλίου Α.3 Παροχή Πληροφοριών Α.4 ιορισµοί στο ιοικητικό Συµβούλιο Α.5 Επανεκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής NOMOΣ: 1568/85 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. (ΦΕΚ 177/Α/18-10-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουµε και εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα