ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά."

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. Οι εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά κατά τις οποίες συµµετέχουν όλοι οι Κλάδοι των Ενόπλων υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας, λαµβάνουν χώρα σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στον Κανονισµό Εξωτερικής Υπηρεσίας των Στρατευµάτων. Στο επόµενο άρθρο Ν 2602 µεταφέρονται οι γενικές και ειδικές διατάξεις του ως άνω Κανονισµού, προς εφαρµογήν κατά τις διενεργούµενες από το Π.Ν. εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις. Άρθρο 2602: Γενικές και ειδικές διατάξεις διά τις εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά οι οποίες διενεργούνται από το Π.Ν. 1. Στις επόµενες παραγράφους 2 έως 5 καθορίζονται : α. Τα καθήκοντα του Τελετάρχου και του Έχοντος το Γενικό Πρόσταγµα των Στρατευµάτων (ΕΓΠΣ). β. Ο τρόπος υποδοχής, συνοδείας των επισήµων και η τήρηση της τάξεως στο χώρο της τελετής. γ. Η απόδοση των τιµών στα τιµώµενα πρόσωπα. δ. Ο τρόπος οργανώσεως και εκτελέσεως των παρατάξεων και παρελάσεων οι οποίες λαµβάνουν χώρα κατά τις εορτές και τελετές στο Π.Ν. 2. Τελετάρχης Έχων το Γενικό Πρόσταγµα των Στρατευµάτων (ΕΓΠΣ). Στις επίσηµες εορτές, η αρχή του Π.Ν. η οποία ρυθµίζει το στρατιωτικό τους µέρος, καθορίζει, µεταξύ άλλων, τα αγήµατα που θα συµµετάσχουν στις εκδηλώσεις, τις αντιπροσωπείες και τις στολές και ορίζει τον Τελετάρχη και τους βοηθούς του, εφ'όσον δε η εορτή προβλέπει παρέλαση τµηµάτων, και τον Έχοντα το Γενικό Πρόσταγµα των Στρατευµάτων (ΕΓΠΣ). Τα ισχύοντα διά τον Τελετάρχη και τον ΕΓΠΣ έχουν ως ακολούθως : α. Τελετάρχης : (1) Είναι υπεύθυνος διά την εκτέλεση του προγράµµατος και των κινήσεων της τελετής µε την προβλεποµένη σειρά τους και την εκφώνηση των προβλεποµένων παραγγελµάτων. (2) Μεριµνά δια την τακτοποίηση των προσκεκληµένων στις θέσεις

2 τους, µε την βοήθεια των βοηθών του. (3) Ο βαθµός του Τελετάρχου είναι ανάλογος της επισηµότητος της εορτής. Σε περίπτωση κατά την οποία στην τελετή παρευρίσκεται ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας, ορίζεται Πλοίαρχος. β. Ο έχων το Γενικό Πρόσταγµα των Στρατευµάτων (ΕΓΠΣ): (1) Ορίζεται σε περίπτωση που προβλέπεται παρέλαση αγήµατος. εν ορίζεται στην περίπτωση που προβλέπεται άγηµα µόνο διά απόδοση τιµών, οπότε τα καθήκοντά του εκτελούνται από τον Τελετάρχη. (2) Φέρει βαθµό ανάλογο µε την δύναµη του αγήµατος που διοικεί και των τιµωµένων προσώπων που παρευρίσκονται στην τελετή. (3) Όταν ορισθεί έχει τα καθήκοντα που καθορίζονται στην κατωτέρω υποπαράγραφο 3α (4). 3. Υποδοχή επισήµων - Τάξη στο χώρο της τελετής. Η υποδοχή και συνοδεία των προσώπων τα οποία δικαιούνται τιµών αποτελεί ευθύνη του Τελετάρχου όπως και η τήρηση της τάξεως στο χώρο της τελετής και η τοποθέτηση των προσκεκληµένων και των συµµετεχόντων τµηµάτων στις θέσεις τους. ιά όλα αυτά ισχύουν τα ακόλουθα : α. Υποδοχή - Συνοδεία επισήµων και άλλων προσκεκληµένων. Από όλα τα τιµώµενα πρόσωπα, µόνο το ανώτερο στην ιεραρχία δικαιούται υποδοχής και συνοδείας κατά την προσέλευση και αποχώρηση. ιά την υποδοχή και συνοδεία καθορίζονται τα ακόλουθα : (1) Του Προέδρου της ηµοκρατίας ή του Πρωθυπουργού. Εάν κατά την τελετή το ανώτερο τιµώµενο πρόσωπο είναι ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας ή ο Πρωθυπουργός, ο αρχαιότερος παρών Αξιωµατικός του Π.Ν. και ο ιοικητής της Ν.Υπηρεσίας στην οποία λαµβάνει χώρα η τελετή αναµένουν την άφιξη αυτού στο προσδιωρισµένο σηµείο αφίξεώς του και τον οδηγούν καθ' όλη τη διαδροµή προς τα παρατεταγµένα τµήµατα δι' απόδοση τιµών και εν συνεχεία προς την θέση του. Κατά τον αυτό τρόπο οδηγούν και συνοδεύουν αυτόν κατά την αναχώρησή του. (2) Άλλων επισήµων. Προς το ανώτερο τιµώµενο πρόσωπο µιας τελετής διάφορο του Προέδρου της ηµοκρατίας ή του Πρωθυπουργού, γίνεται η ίδια ως άνω υποδοχή από τον αρχαιότερο παρόντα Αξιωµατικό (υπό την ιοίκηση του οποίου τελεί η Ναυτική Υπηρεσία που διοργανώνει την τελετή) και τον ιοικητή αυτής της Ναυτικής Υπηρεσίας. Η συνοδεία όµως αυτού του ανωτέρου τιµωµένου προσώπου διά την απονοµή τιµών, γίνεται µόνο από τον ιοικητή της Ν.Υπηρεσίας. (3) ι' όλα τα άλλα επίσηµα πρόσωπα και τους προσκεκληµένους που δικαιούνται τιµών από το άγηµα απονοµής τιµών, δεν γίνεται υποδοχή από τον ιοικητή αλλά από τον Τελετάρχη και τους βοηθούς του οι οποίοι τα

3 οδηγούν στη θέση τους, ενώ το άγηµα αποδίδει τις προς τον βαθµό τους τιµές. (4) Όταν η υποδοχή των επισήµων γίνεται σε χώρο µη ανήκοντα σε Ν.Υπηρεσία (όπως π.χ. στον Μητροπολιτικό Ναό) τότε ο Έχων το Γενικό Πρόσταγµα των Στρατευµάτων (ΕΓΠΣ) Αξιωµατικός υποδέχεται και συνοδεύει τον ανώτερο επίσηµο όπως στην ανωτέρω υποπαράγραφο 1 α (1). β. Τάξη στο χώρο της τελετής. ιά την τάξη στο χώρο της τελετής ισχύουν τα ακόλουθα : (1) Σε τελετές στις οποίες είναι προσκεκληµένες πολιτικές αρχές, ο χώρος πίσω από το τιµώµενο πρόσωπο κατανέµεται στο δεξιό και αριστερό αυτού µέρος από τα οποία το δεξιό καταλαµβάνουν οι πολιτικές αρχές και το αριστερό οι στρατιωτικές. (2) Την τάξη στο χώρο της τελετής εξασφαλίζει ο Τελετάρχης µε τους βοηθούς του, εφαρµόζων τις οδηγίες της διαταγής που έχει εκδοθεί διά την τελετή. 4. Αποδιδόµενες τιµές. Οι τιµές που αποδίδονται σε σύµβολα και πρόσωπα κατά τις τελετές καθορίζονται στον Κανονισµό Εξωτερικής Υπηρεσίας των Στρατευµάτων. Σύµφωνα µε αυτόν εφαρµόζονται και στο Π.Ν. τα ακόλουθα : α. Οι τιµές προς τα Σύµβολα δεν περιορίζονται. β. Ως προς τα πρόσωπα οι τιµές αποδίδονται ως ακολούθως : (1) Εφ' όσον παρίσταται ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας ή ο Πρωθυπουργός ή αµφότεροι, τιµές αποδίδονται µόνο προς αυτούς. (2) Εφ' όσον δεν παρίσταται ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας και ο Πρωθυπουργός, οι τιµές αποδίδονται στους ιεραρχικά προϊσταµένους κάθε µιας αρχής Κυβερνητικής θρησκευτικής Στρατιωτικής ενώ διά τα άλλα πρόσωπα τα οποία δικαιούνται τιµών τα αγήµατα αποδόσεως τιµών λαµβάνουν µόνο την στάση της "Προσοχής". γ. Τηρουµένης της διατάξεως της προηγουµένης υποπαραγράφου 4β, τα σύµβολα και πρόσωπα προς τα οποία αποδίδονται τιµές και το είδος των τιµών εµφαίνονται στον πίνακα του Παραρτήµατος "Α" του παρόντος Κεφαλαίου µε τον τίτλο " ικαιούµενοι και είδος τιµών που αποδίδονται από παρατεταγµένα στρατεύµατα ή αγήµατα απονοµής τιµών". Το Παράρτηµα

4 αυτό είναι ενσωµατωµένο στο Κεφάλαιο 27 των ιατάξεων Π.Ν. δ. Ενώ διαρκεί η τελετή, τα παρατεταγµένα στρατεύµατα παρουσιάζουν όπλα και η Μουσική παιανίζει µια φορά το εµβατήριο της Σηµαίας ή τον Εθνικό Ύµνο στις εξής περιπτώσεις : (1) Κατά την Ανάσταση, το εµβατήριο της Σηµαίας και τον Εθνικό Ύµνο. (2) Κατά την κατάδυση του Τιµίου Σταυρού, το εµβατήριο της Σηµαίας και τον Εθνικό Ύµνο. (3) Κατά την αποκάλυψη ανδριάντων ηρώων και µνηµείων, το εµβατήριο της Σηµαίας και τον Εθνικό Ύµνο. (4) Αµέσως µετά το πέρας καταθέσεως στεφάνων, την "Προσευχή" και τον Εθνικό Ύµνο. (5) Κατά τις επιµνηµόσυνες δεήσεις (στην ύπαιθρο), µετά το "Αιωνία η Μνήµη" την "Προσευχή" και τον Εθνικό Ύµνο. Όπου επακολουθεί κατάθεση στεφάνων, ο Εθνικός Ύµνος ανακρούεται µόλις τελειώσει η κατάθεση των στεφάνων. (6) Κατά την έξοδο θρησκευτικής ποµπής από τον Ναό, εάν λάβει χώρα, όπως και κατά την επάνοδο της στο Ναό, το εµβατήριο της Σηµαίας όπως καθορίζεται στον πίνακα του Παραρτήµατος "Α" αυτού του Κεφαλαίου. (7) Σε κάθε άλλη τελετή κατά την κρίση της αρχής που ρυθµίζει την τελετή, το εµβατήριο της Σηµαίας ή τον Εθνικό Ύµνο ή και τα δυο. ε. Τα τµήµατα που παρατάσσονται εντός Ναού δεν απονέµουν τιµές, αλλά τα στρατεύµατα και η Μουσική λαµβάνουν την στάση της προσοχής και η Μουσική δεν παιανίζει. Τα ίδια ισχύουν και διά στρατεύµατα που παρατάσσονται εντός νεκροταφείων, σε χώρους γύρω από κενοτάφια ή Μνηµεία κατά τις κηδείες ή επιµνηµόσυνες δεήσεις. Στην τελευταία περίπτωση παρουσιάζουν όπλα µόνο όταν ψάλλεται το "Αιωνία η Μνήµη" και παιανίζεται η "Προσευχή". 5. Παρατάξεις - Παρελάσεις: α. Οι τιµές αποδίδονται από τα παρελαύνοντα τµήµατα µόνο προς το τιµώµενο πρόσωπο δίπλα από το οποίο ουδείς στέκεται. Από την στρατιωτική ιεραρχία τιµώµενο πρόσωπο είναι ο ανώτερος ή αρχαιότερος από τους παρισταµένους Αξιωµατικούς των Ενόπλων υνάµεων των οποίων τα τµήµατα συµµετέχουν στην παρέλαση. Σε µικρή απόσταση πίσω από το τιµώµενο πρόσωπο καταλαµβάνουν θέσεις οι µη στρατιωτικές αρχές οι οποίες σύµφωνα µε τον κανονισµό δικαιούνται τιµών. εξιότερα αυτών καταλαµβάνει θέσεις το ιπλωµατικό Σώµα, εφ' όσον παρίσταται. β. Ο χώρος πίσω από την θέση του τιµωµένου προσώπου (6 βήµατα πίσω από αυτό) διατίθεται διά την παρακολούθηση της παρελάσεως από τις

5 προσκεκληµένες αρχές και καταλαµβάνεται ως εξής : (1) Το κέντρο : Από το Επιτελείο του τιµωµένου. Ανώτατοι ή ανώτεροι Αξιωµατικοί ιοικητές των στρατευµάτων των Ενόπλων υνάµεων και τµηµάτων ασφαλείας τα οποία συµµετέχουν στην παρέλαση, καταλαµβάνουν θέσεις πίσω από το τιµώµενο πρόσωπο και στο δεξιό του επιτελείου του. (2) Το µέρος προς την αφετηρία της παρελάσεως : Από τις Πολιτικές αρχές κατά την σειρά προβαδίσµατος της ισχυούσης Αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών η οποία προβλέπει αυτήν διά την Αθήνα, θεσσαλονίκη, Πόλεις - Εδρες Νοµαρχιών, Έδρες ήµων και Έδρες Κοινοτήτων. (3) Η άλλη πλευρά : Από τους Αξιωµατικούς των Ενόπλων υνάµεων και Σωµάτων Ασφαλείας κατά την σειρά και τάξη που προβλέπει ο Κανονισµός Εξωτερικής Υπηρεσίας των Στρατευµάτων. (4) Μεταξύ των οµάδων αυτών αφήνεται ανάλογος χώρος σε τρόπο ώστε αυτές να διαχωρίζονται µεταξύ τους. (5) Εκπρόσωποι οργανώσεων και σωµατείων παρατάσσονται παραπλεύρως των Πολιτικών αρχών. γ. Ο χώρος απέναντι από το τιµώµενο πρόσωπο διατίθεται διά: (1) Τον ΕΓΠΣ µε το Επιτελείο στο κέντρο. (2) Την Μουσική σε απόσταση 3 βηµάτων πίσω από τον ΕΓΠΣ. (3) Τα τυχόν σωµατεία και πολιτιστικές οργανώσεις, τα οποία µε τα λάβαρά τους παρατάσσονται ευθυγραµµισµένα όπισθεν της Μουσικής και απέναντι από τις Πολιτικές και Στρατιωτικές αρχές αντιστοίχως. δ. Εάν η Στρατιωτική παρέλαση γίνει πριν ή µετά από την παρέλαση Σχολείων και οργανώσεων, το πρόσωπο που τιµάται σε κάθε µια παρέλαση παραµένει στην διακεκριµένη θέση για όσο χρόνο διαρκεί η διέλευση των τµηµάτων που παρελαύνουν προς τιµήν του, οπότε αποσύρεται στην εθιµοτυπική θέση του, από όπου παρακολουθεί το υπόλοιπο µέρος της παρελάσεως. Άρθρο 2603: Πάγιες τελετές και εορτές στο Π.Ν. 1. Οι ακόλουθες τελετές και εορτές έχουν παγίως καθιερωθεί στο Π.Ν.: α. Η τελετή της επετείου των Ναυµαχιών των Βαλκανικών Πολέµων (1) Λαµβάνει χώραν την 6ην εκεµβρίου συνεορταζοµένη µε την εορτή

6 του Αγίου Νικολάου προστάτου των Ναυτικών. (2) Προσκαλείται ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας. (3) Λαµβάνει χώρα στην Σχολή Ν. οκίµων ή επί του διατηρουµένου ως µουσείου Θ/Κ ΑΒΕΡΩΦ ή όπου ήθελε διαταχθεί από το ΓΕΝ. β. Η τελετή της καταδύσεως του Τιµίου Σταυρού κατά την εορτή των Θεοφανείων της 6ης Ιανουαρίου. (1) Το Π. Ν. συµµετέχει στην εορτή που λαµβάνει χώρα στον Πειραιά και διά των ιοικήσεων Ναυτικών περιοχών και υφισταµένων τους κλιµακίων στις άλλες παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας εν συνεργασία µε τις τοπικές θρησκευτικές και πολιτικές αρχές. (2) Οι Ναύσταθµοι οργανώνουν µε µέριµνά τους τελετή στην περιοχή τους διά τις υπηρεσίες τους και τα ορµούντα στην περιοχή τους Π.Πλοία. γ. Εορτές και εκδηλώσεις της Ναυτικής Εβδοµάδος. (1) Κατόπιν προετοιµασίας και συνεργασίας µε τις αρµόδιες Κυβερνητικές και άλλες αρχές οργανώνεται και εκτελείται από το ΓΕΝ ο εορτασµός της Ναυτικής Εβδοµάδος κατ' έτος ή ανά δεύτερο έτος µε την συµµετοχή των διατιθεµένων Ναυτικών και αεροναυτικών υνάµεων του Π.Ν. και άλλων αρµοδίων αρχών και Υπηρεσιών. Το πρόγραµµα των εκδηλώσεων εκδίδεται και εκτελείται από το ΓΕΝ, το οποίο συντονίζει τις εορταστικές εκδηλώσεις που λαµβάνουν χώρα σε όλη την επικράτεια. (2) Κατά την Ναυτική Εβδοµάδα ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας κατά κανόνα επιθεωρεί τον Στόλο εν όρµω ή εν πλώ. δ. Τελετή επετείου ηρωικής δράσεως Π.Πλοίου. (1) Επί ετησίας βάσεως ή εκτάκτως όπως ήθελε εγκριθεί από το ΓΕΝ τιµώνται οι επέτειοι ηρωικής δράσεως Π. Πλοίων στους κατά θάλασσα αγώνες του Π.Ν. (2) Η προς τον σκοπό αυτό τελετή η οποία εκτελείται από την αρµοδία ιοίκηση στην οποία ανατίθεται, δύναται να λάβει χώρα στον τόπο της δράσεως, στο εγγύς αυτού τυχόν µνηµείο επί της ξηράς ή εντός Ν.Υπηρεσίας. (3) Κατ' αυτήν προσκαλούνται οι επιζώντες Αξιωµατικοί και πληρώµατα, ως και οι συγγενείς των πεσόντων και οι αρµόδιες αρχές. ε. Επιµνηµόσυνη τελετή προς τιµήν των πεσόντων του Π.Ν. (1) Ετησίως λαµβάνει χώρα επιµνηµόσυνη τελετή διά τους Αξιωµατικούς και άνδρες του Π.Ν. οι οποίοι έπεσαν κατά την διάρκεια των πολέµων και σε καιρό ειρήνης κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

7 (2) Ως τόπος της τελετής έχει καθορισθεί το Μνηµείο των πεσόντων του Π.Ν. στην περιοχή της ιοικήσεως Ναυτικής Εκπαιδεύσεως. (3) Συµµετέχουν οι επιθυµούντες απόστρατοι και προσκαλούνται οι συγγενείς των πεσόντων Αξιωµατικών και ανδρών του Π. Ν. ειδοποιούµενοι µε µέριµνα της ενώσεως Αποστράτων Αξιωµατικών του Π.Ν. 2. Στις πάγιες τελετές του Π.Ν. περιλαµβάνεται και η τελετή ορκωµοσίας των νέων Σηµαιοφόρων η οποία λαµβάνει χώρα στην Σχολή Ναυτικών οκίµων. Στην τελετή κατά κανόνα παρίσταται ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας, ο οποίος και απονέµει τα ξίφη στους νέους Σηµαιοφόρους. Μόνιµη ιαταγή του ΓΕΝ καθορίζει τις λεπτοµέρειες της τελετής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΤΙΜΕΣ. 3. Τιµές διά της συρίκτρας στην κλίµακα αποδίδονται από την ώρα επάρσεως της Σηµαίας µέχρι της υποστολής της στους ακολούθους :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΤΙΜΕΣ. 3. Τιµές διά της συρίκτρας στην κλίµακα αποδίδονται από την ώρα επάρσεως της Σηµαίας µέχρι της υποστολής της στους ακολούθους : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΤΙΜΕΣ Άρθρο : 2201. Γενικές διατάξεις. 1. Στα καθοριζόµενα περί τιµών στις ιατάξεις του Π.Ν. το ρήµα "αποδίδω" χρησιµοποιείται διά να δείξει τις επιβαλλόµενες ενέργειες από τον πρώτον απονέµοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Άρθρο : 1401. Γενικά. Τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο αυτό θέτουν τις γενικές αρχές και επισηµαίνουν τις βασικές υποχρεώσεις στρατιωτικής αγωγής και συµπεριφοράς του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5429

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5429 βάλλονται είκοσι ένας (21) τιμητικοί κανονιοβολισμοί {ανά πέντε δευτερόλεπτα (5 )}: (1) Κατά την άφιξη του Προέδρου της Δημοκρατίας, όταν προβλέπεται ή διαταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Άρθρο: 1101. Ο Κυβερνήτης και η πλήρης ευθύνη του. 1. Το Πολεµικό Πλοίο, όπως καθορίζεται στο άρθρο 0404 των ιατάξεων Π.Ν., αποτελεί το κύτταρο της Ναυτικής υνάµεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 1901. Γενικά - ιάταξη της ύλης του Κεφαλαίου. 1. Οι γενικές διατάξεις που αφορούν όλες τις άδειες απουσίας µε εξαιρέσεις, όπου ειδικώς αναφέρεται, καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Άρθρο: 0601. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 380/1996. Οργανισµός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 380/1996. Οργανισµός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. Ενηµερώθηκε :19.01.2011 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 380/1996 (ΦΕΚ Α'- 251/25.10-01.11.1996) Οργανισµός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο Π..380/1996 έχουν τεθεί σχόλια και έχουν ενσωµατωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20-1 οπως τροποποιήθηκε το 2002

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20-1 οπως τροποποιήθηκε το 2002 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20-1 οπως τροποποιήθηκε το 2002 Π.Δ. 130/10.4.84 (ΦΕΚ 42 Α ) : Κύρωση του Γενικού Κανονισμού Υπηρεσίας στο Στρατό. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εχοντας υπόψη : α) Τα αρθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ -1- ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Η αποστολή του Στρατού είναι, να εξασφαλίζει την άμυνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20-1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20-1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20-1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ/3β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚ 20-1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ... 3 ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Άρθρο : 1501. Αντικειµενική και αµερόληπτη µεταχείριση. Κάθε ανώτερος ασκεί τα καθήκοντα του µε αντικειµενικότητα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 48/2006 (Φ.Ε.Κ. 50 - Α της 13.03.2006)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 48/2006 (Φ.Ε.Κ. 50 - Α της 13.03.2006) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 48/2006 (Φ.Ε.Κ. 50 - Α της 13.03.2006) Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις. [Το Π..48/2006 διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ/200. Περί Οδοιπορικών Εξόδων Εσωτερικού του Στρατιωτικού. Προσωπικού των Ε

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ/200. Περί Οδοιπορικών Εξόδων Εσωτερικού του Στρατιωτικού. Προσωπικού των Ε ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ/200 Περί Οδοιπορικών Εξόδων Εσωτερικού του Στρατιωτικού Προσωπικού των Ε Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη : α. Τα άρθρα 42 και 108 του Ν 721/70 Περί Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 352/1995. Οργανισµός Σχολής Αστυφυλάκων.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 352/1995. Οργανισµός Σχολής Αστυφυλάκων. Ενηµερώθηκε :15.09.2011 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 352/1995 (ΦΕΚ Α -187/31.08-08.09.1995) Οργανισµός Σχολής Αστυφυλάκων. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο Π..352/1995 έχουν τεθεί σχόλια και έχουν ενσωµατωθεί οι τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 190/1996. Οργανισµός Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιµόρφωσης Ελληνικής Αστυνοµίας και συναφή θέµατα.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 190/1996. Οργανισµός Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιµόρφωσης Ελληνικής Αστυνοµίας και συναφή θέµατα. Ενηµερώθηκε :18/12/2012 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 190/1996 (ΦΕΚ Α - 153/09.07.1996) Οργανισµός Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιµόρφωσης Ελληνικής Αστυνοµίας και συναφή θέµατα. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο Π..190/1996

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 18. «Κύρωση του Διακλαδικού Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 18. «Κύρωση του Διακλαδικού Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 18 «Κύρωση του Διακλαδικού Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων» Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ α. Το άρθρο 5 παρ. 17 η του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο µόνο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο µόνο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προεδρικό ιάταγµα υπ αριθµ. 210/16.6.1992 (ΦΕΚ - 99 Α ): Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών ιαταγµάτων του Κανονισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώµατος. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2292/1995: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΕΘΑ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝ.ΒΛ.& Ν.3883/2010 (81396) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 160

Ν 2292/1995: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΕΘΑ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝ.ΒΛ.& Ν.3883/2010 (81396) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 160 Ν 2292/1995: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΕΘΑ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝ.ΒΛ.& Ν.3883/2010 (81396) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 160 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2292 ΦΕΚ Α'35 Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 Ενηµερώθηκε :22/1/2013 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόµενα µαθήµατα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΩΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. προεδροι περιφερειακου συµβουλιου 2.250 1.125 προεδροι δηµ. συµβουλιων ανω 100.000 κατοικων 1.

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΩΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. προεδροι περιφερειακου συµβουλιου 2.250 1.125 προεδροι δηµ. συµβουλιων ανω 100.000 κατοικων 1. Στην κατάργηση των επιδοµάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, για λειτουργούς, υπαλλήλους και µισθωτούς του ηµοσίου, Ν.Π..., Ν.Π.Ι.. (συµπεριλαµβανοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ιστορία Ιδρύσεως της Σχολής..... 1 Ιστορικό Εγκαταστάσεων της Σχολής....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 141 / 1991 (ΦΕΚ Α-58/30-4-1991)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 141 / 1991 (ΦΕΚ Α-58/30-4-1991) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 141 / 1991 (ΦΕΚ Α-58/30-4-1991) Αρµοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης και θέµατα οργάνωσης Υπηρεσιών. (1) ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Εγκρίθηκε στις 21 εκεµβρίου 1998 ΑΡΘΡΟ 1ο. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο Κανονισµός αυτός καθορίζει τις διαδικασίες για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Ε.Ο.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Ε.Ο.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΚΕΦ. Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 Από τα παρακάτω αναφερόµενα Σωµατεία ιδρύθηκε κατά το έτος 1970 Οµοσπονδία υπό τον τίτλο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο... 3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα