ΥΡΤΙΗΔΑ ΔΗΜΟΤΛΙΔΟΤ Η ζπγγξαθέαο ησλ best sellers!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΡΤΙΗΔΑ ΔΗΜΟΤΛΙΔΟΤ Η ζπγγξαθέαο ησλ best sellers!"

Transcript

1 Mara Karetsos: Ταμηδηάξα ςπρή... ΥΡΤΙΗΔΑ ΔΗΜΟΤΛΙΔΟΤ Η ζπγγξαθέαο ησλ best sellers! Είζαη ε ζπγγξαθέαο ησλ best sellers. Πνιινί θαληάδνληαη ηνπο ζπγγξαθείο κε άιιε εηθφλα. Εζχ κηα φκνξθε γπλαίθα θάλεηο ηελ δηαθνξά θαη αλαηξέπεηο ην θαηεζηεκέλν.

2 Πόζν δύζθνιν ήηαλ? Καη αξρήλ ππήξμα σο γλσζηφλ αεξνζπλνδφο ζηελ Ο.Α. θαη γηα λα ζε δερηνχλ εθεί κέζα, βαζηθή πξνυπφζεζε πέξα απφ ηηο γιψζζεο, ήηαλ ε θαιή εκθάληζε. Δεχηεξνλ ππάξρνπλ πιένλ πάξα πνιχ σξαίεο εκθαληζηαθά γπλαίθεο ζπγγξαθείο, φπσο θαη άλδξεο θπζηθά, πνπ γίλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξεο, δηφηη ε θνζκεηνινγία θάλεη πιένλ

3 ζαχκαηα, αξθεί λα είζαη ιίγν θνθέηα. Είλαη ιάζνο λα πηζηεχνπκε φηη κηα γπλαίθα κε εληππσζηαθή εκθάληζε δελ είλαη δηαλννχκελε, δηφηη έρσ ζπλαληήζεη πνιιέο άζρεκεο ζπγγξάθεηο πνπ κφλν δηαλννχκελεο δελ ήηαλ. Γηα λα είζαη δηαλννχκελνο πξέπεη έρεηο εξεπλήζεη ηελ ζθνηεηλή πιεπξά ηεο δσήο, εθείλα πνπ καο απέθξπςαλ γηα λα καο θαηαληήζνπλ πηφληα. Πάξαπηα είλαη γεγνλφο φηη ε πιεζψξα ησλ γπλαηθψλ ζπγγξαθέσλ αδηαθνξνχλ γηα ηελ εκθάληζε ηνπο, θάηη πνπ εκέλα δελ κε βξίζθεη ζχκθσλε. Σν φηη παξνπζηάζηεθα εγψ κε δηαθνξεηηθή εηθφλα, λαη, κνπ δεκηνχξγεζε πξφβιεκα απφξξηςεο ηεο ζπγγξαθηθήο κνπ ηθαλφηεηαο θαη απηά πνπ εηπψζεθαλ θαη δεκνζηεχηεθαλ θαηά θαηξνχο νχηε ιέγνληαη νχηε γξάθνληαη. Σν ζπκπέξαζκα κνπ φκσο είλαη έλα, φηη εκπάζεηα είλαη πξντφλ ηεο απφξξηςεο ηνπ ίδηνπ ζνπ ηνπ εαπηνχ γηα ιφγνπο πνπ γλσξίδεηο ή δελ γλσξίδεηο. Αλ είρεο κπξνζηά ζνπ έλα θηιόδνμν λέν ζπγγξαθέα ηη ζα ηνλ ζπκβνύιεπεο? Εμαξηάηαη αλ θαη θαηά πφζν είρε ηαιέλην. Αλ είρε, θπζηθά θαη ζα ηνλ ελζάξξπλα λα ζπλερίζεη θαη λα παιέςεη γηα ηελ δνπιεηά ηνπ θαη ηελ πξνβνιή ηνπ γηαηί ηίπνηε δελ ραξίδεηαη ρσξίο πνιχ θαη επίκνλε δνπιεηά θη φπνηνο πηζηεχεη ην αληίζεην, ην έραζε ην παηρλίδη. Αλ φρη, ην μεθφβσ απφ ηελ αξρή κε ηαθη θπζηθά. Δελ κπνξνχλ φινη λα είλαη ζπγγξαθείο. πγγξαθέαο γελληέζαη, δελ γίλεζαη. Είλαη ζέκα D.N.A. εκπεηξηψλ, γλψζεσλ, ηαμηδηψλ θαη πνιιψλ άιισλ παξαγφλησλ πνπ δηακνξθψλνπλ έλαλ θαιφ θαη θαηά εμαθνινχζεζε επηηπρεκέλν ζπγγξαθέα. Αθφκε θαη ν αξηζκφο ή ην πνηφλ ησλ ζπληξφθσλ ζνπ, κπνξεί λα είλαη έλα ζπλ ή πιελ ζηελ δνπιεηά ζνπ γηαηί έλαο ηδηαίηεξνο ζχληξνθνο κπνξεί λα αιιάμεη κέρξη θαη ηνλ ηξφπν γξαθήο ζνπ. Από πνύ αληιείο ηελ ζεκαηνγξαθία ζηα βηβιία ζνπ? Πξνθαλψο απφ φια απηά πνπ έρσ δήζεη θαη δελ είλαη ιίγα θαη απφ ηνλ παξάγνληα θαληαζία πνπ είλαη ρεηκαξξψδεο θαη αλεμάληιεηνο. Τπάξρνπλ ζπγγξαθείο πνπ γξάθνπλ βηνγξαθηθά ζηεξίδνληαο ηνπο ζθειεηνχο ησλ ηζηνξηψλ ηνπο πάλσ ζε πξαγκαηηθά γεγνλφηα θαη απηνί πνπ πιάζνπλ ηζηνξίεο, πνπ κνηάδνπλ κε αιεζηλά γεγνλφηα θαη είλαη νη απζεληηθνί ζπγγξαθείο. Εγψ αλήθσ ζηνπο δεχηεξνπο θαη απφ ηα 23 έξγα κνπ κφλν έλα βηβιίν κνπ είρε ζηνηρεία απφ πξαγκαηηθά γεγνλφηα θαη απηά θαηά 50% Σν 24 βηβιίν κνπ πνπ ζα εθδνζεί ζηηο 6 Οθησβξίνπ απηνχ ηνπ ρξφλνπ θαη ζα είλαη ην δεχηεξν γηα ην 2011, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ηνπο Αγγειηαθφξνπο ηνπ Πεπξσκέλνπ»[ Εθδφζεηο Φπρνγηφο] είλαη αζηπλνκηθφ θαη ιέγεηαη «Ο Λχθνο ηεο Μνλαμηάο» Απηφ ινηπφλ ην βηβιίν ην εκπλεχζηεθα κέζα ζην γπκλαζηήξην βιέπνληαο θάηη, δελ ζα πσ ηη γηα λα κελ θσηνγξαθίζσ θάηη, θαη ζηεξηδφκελε επάλσ ηνπ έπιαζα έλαλ δνινθφλν. Σφζν απιά. 500 ζειίδεο απφ έλα κφλν γεγνλφο. Είλαη ην δεχηεξν κνπ αζηπλνκηθφ θαη θάηη κνπ ιέεη φηη ζα μεπεξάζεη θάζε κνπ πξνζδνθία.

4 Έρεηο βξαβεπζεί θαη ζην εμσηεξηθό ήδε έρνπλ κεηαθξαζηεί θάπνηα βηβιία ζνπ. Είλαη δύζθνιν γηα έλα Έιιελα λα θάλεη θαξηέξα ζην εμσηεξηθό? Δελ καο δέρνληαη εχθνια εκάο ηνπο Έιιελεο ζην εμσηεξηθφ θη εθείλνη πνπ έθαλαλ επηηπρίεο είλαη ειάρηζηνη. Ο ιφγνο είλαη πσο δελ είκαζηε αγγιφθσλε ρψξα θαη δελ ηνπο ελδηαθέξεη ε ζεκαηνινγία καο πνπ έρεη ειιεληθνχο ραξαθηήξεο.

5 Σα ηειεπηαία δέθα πεξίπνπ ρξφληα, κεηά ηηο επηηπρίεο ζπγγξαθέσλ πνπ έγηλαλ πάκπινπηνη φπσο ε Σδφαλ Ρφνπιηλγθ ηνπ Υάξπ Πφηεξ, μαθληθά εκθαλίζηεθαλ πάκπνιινη επίδνμνη ζπγγξαθείο κε ζθνπφ ην θέξδνο. Μα ρξπζέ κνπ είζαη απνηπρεκέλνο απφ ρέξη. πγγξαθέαο πνπ γξάθεη κε ζθνπφ θαζαξά ην θέξδνο δελ ζα επηβηψζεη γηα πνιχ, θαη απηφ ζα θαλεί. Οη απζεληηθνί ζπγγξαθείο πξέπεη λα είλαη νη ηππφηεο ηεο θαξδηάο, νη θαβαιάξεδεο ηεο θαληαζίαο, νη δεκηνπξγνί πνπ φηαλ δεκηνπξγνχλ δηαρσξίδνληαη απφ ηελ ίδηα ηνπο ηελ ππφζηαζε.

6 Πνην είλαη ην ηειεπηαίν ζνπ βηβιίν? «Οη Αγγειηνθφξνη ηνπ Πεπξσκέλνπ» πνπ απνηειεί ηελ ζπλέρεηα απφ ην «ηαπξνδξφκη ησλ Φπρψλ» θαη φπσο πξναλέθεξα αθνινπζεί θαη δεχηεξν βηβιην ηνλ Οθηψβξε κε ην αζηπλνκηθφ. Επίζεο θπθινθνξεί θέηνο θαη ην 5ν παηδηθφ κνπ παξακχζη «Ο Ειιελνχιεο ην ράξηηλν θαξαβάθη» θαη αθφινπζεί κέρξη ηα Υξηζηνχγελλα θαη ε «θήγθα ε θαθηά βαζίιηζζα ηνπ βνπλνχ.»

7 Σψξα νινθιεξψλσ ην «Ραληεβνχ κε έλαλ Άγγειν» πνπ ζα εθδνζεί ηνλ Μάην ηνπ 2012 θαη αθφινπζεί «ν Επίνξθνο» θαη θπζηθά άιια 5 παξακπζάθηα κνπ πνπ έρσ ήδε γξάςεη. Πνηα είλαη ηα κειινληηθά ζνπ ζρέδηα? Να γξαθσ..λα γξαθσ..λα γξάθσ θαη λα έρσ πγεία Οη θίινη ζνπ όηαλ πηα πέηπρεο ζε απηό ηνλ δύζθνιν ρώξν άιιαμαλ ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζνπ? Γηα λα αιιάμνπλ ζπκπεξηθνξά, πξέπεη πξψηα εζχ λα αιιάμεη ε δηθή ζνπ ζπκπεξηθνξά. Εγψ πνπ δελ ηελ άιιαμα δελ είρα πξφβιεκα. Χζηφζν δπφ ηξεηο θηιίεο κνπ, δπζηπρψο ηειείσζαλ εμ αηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη είρα πιένλ κεγάιε νηθνλνκηθή άλεζε θαη απηφ ηνπο ελφριεζε. Όηαλ ην αληηιήθηεθα δελ ήζεια λα ην πηζηέςσ γηαηί κηα θηιία δελ ηελ θξαηνχλ ηα ρξήκαηα, αιιά ηα αηζζήκαηα. Η θηιία είλαη φηη αγλφηεξν κπνξεί λα ππάξμεη αλάκεζα ζε δχν αλζξψπνπο πνπ δελ ηνπο ζπλδέεη ε ζπγγέλεηα ή ην ζεμ θαη δελ πξέπεη λα ηελ πξνζβάινπκε κε απηφλ ηνλ θζελφ ηξφπν. Αληίζεηα πξέπεη λα ραηξφκαζηε κε ηελ επηηπρία ηνπ θίινπ καο, ρσξίο λα καο ελδηαθέξεη αλ εκείο ερνπκε ε δελ ερνπκε. Καη επί ηε επθαηξία ζα ζαο πσ θάηη πνπ κνπ ζπλέβε θαη κε εμέπιεμε θη αο κελ αθνξά θίιν αιιά ηξφπν ζθέςεο. Πξφζθαηα είρα γλσξίζεη κηα θαινζηεθνχκελε νηθνλνκηθά λέα γπλαίθα πνπ κε δηάβαδε θαη θάλακε παξεηηζα, αιιά δελ είρε έξζεη πνηέ ζην ζπίηη κνπ, νχηε ήμεξε αλ έρσ θαλ απηνθίλεην γηαηί θαηέβαηλα ζηα ξαληεβνχ καο γηα θαθέ κε ην πνδήιαην κνπ. Όηαλ ινηπφλ είδε πνιπζέιηδε θσηνγξάθηζε κνπ ζε πεξηνδηθφ κέζα ζην ζπίηη κνπ, κνπ έθνςε ηελ θαιεκέξα ρσξίο εμεγήζεηο. Πάγσζε θπξηνιεθηηθά ε ζπκπεξηθνξά ηεο ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί θάηη δπζάξεζην, θαη αληηιήθηεθα φηη έθηαημε ην γεγνλφο φηη έρσ έλα ζπίηη πνπ δελ ην πεξίκελε. Κάπνηνη άλζξσπνη δελ αληέρνπλ ν άιινο λα έρεη πεξηζζφηεξα, απφ ηνπο ίδηνπο θάηη πνπ εγψ δελ θαηαιαβαίλσ κε ηίπνηε.

8 Φνβνύληαη νη άληξεο λα πιεζηάζνπλ κηα όκνξθε ζπγγξαθέα? Η εμππλάδα θαη ε κόξθσζε ζε κία γπλαίθα είλαη εκπόδην ζε κηα ζρέζε? Ναη, θνβνχληαη ιεο θαη ε ζπγγξαθέαο είλαη ππξεληθφο επηζηήκνλαο πνπ ζα ζψζεη ηνλ θφζκν. Γεληθά νη άλδξεο θνβνχληαη φιεο ηηο πεηπρεκέλεο γπλαίθεο θαη αλ είλαη θαη εκθαλίζηκεο, αθφκε πεξηζζφηεξν. νπ ιέλε. Πνπ λα κε πξνζέμεη ηψξα έκελα απηή; Άζε πνπ ζα δεηάεη ηνλ νπξαλφ κε ηα άζηξα, άζε πνπ δελ κπνξψ λα ηελ θνξντδέςσ γηαηί ζα κε πάξεη είδεζε, άζε πνπ ζα ιέσ εγψ κηα θνπβέληα θη απηή δέθα, άζε πνπ ζα θαίλνκαη ακφξθσηνο, άζε πνπ ζα είκαη ηζηξάθη ηεο λα ηξέρσ λα ηελ πξνιάβσ, άζε πνπ έηζη θαη κε βαξεζεί ζα κε πεηάμεη ζαλ ραξηνκάληηιν. Έλα ζα πσ. Κξίκα. Κξίκα δηφηη απηέο νη ρνξηαζκέλεο γπλαίθεο γίλνληαη νη πην θαιέο θαη πηζηέο ζαλ ζχληξνθνη. Απηά θαη πεξαζηηθά καο. Πώο αληηκεησπίδεηο ην Internet ζηελ θαζεκεξηλή ζνπ δσή? Είλαη πιένλ απαξαίηεην εξγαιείν γηα κέλα. Όηαλ γξάθσ, ην ηληεξλέη είλαη αλνηρηφ γηα θάζε πιεξνθνξία πνπ ζέισ ή γεγνλφο ηεο εκέξαο, λα δσ ηη ζπκβαίλεη αλά ηνλ θφζκν θαη λα επηθνηλσλήζσ φηαλ δελ εξγάδνκαη κε αλαγλψζηεο θαη θίινπο. Έρεη ηα πνιχ θαιά ηνπ, αιιά κπνξεί λα ζνπ θιέςεη ρξφλν, ηνλ ήιην, θίινπο έξσηεο, αθφκε θαη ηελ ίδηα ηελ δσή. Θέιεη πξνζνρή ην πξάγκα. Σε θάπνηα από ηα κειινληηθά ζνπ βηβιία ζα παίμεη ξόιν ζην story ην internet θαη ην facebook? ην επφκελν, ζηνλ Λχθν ηεο Μνλαμηάο ππάξρεη ην facebook

9 Κιείλνληαο έλα κήλπκα ζηηο αλαγλώζηξηεο ηνπ ladynews από εζέλα. Παξ όηη έρεη ξνδνπιί ηίηιν, δελ ζα έιεγα όηη είλαη κόλν γπλαηθείν πεξηνδηθό, αιιά δηαβάδεηαη ζαπκάζηα θαη από άλδξεο. Εμ άιινπ λα δηαβάδνπλ όηη αθνξά ηελ γπλαίθα γηα λα ηελ θαηαιαβαίλνπλ θαιύηεξα. Θα ηνπο βνεζήζεη πνιύ. Εγώ εύρνκαη ζ όιεο ηηο γπλαίθεο λα κελ ην βάδνπλ θάησ ζηα δύζθνια, λα ζπκνύληαη όηη απηέο είλαη ην ηζρπξό θίιν γηαηί ηζρπξόο δελ είλαη εθείλνο πνπ έρεη κπτθή δύλακε, αιιά απηόο πνπ αληέρεη θαη λα θάλνπλ πξαγκαηηθέο θαη δπλαηέο θηιίεο κε γπλαίθεο γηαηί ηόηε ζα έρνπλ ηνπο θαιύηεξνπο ζπκκάρνπο πνπ θπξίσο λα ηνπο θαηαιαβαίλνπλ.

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Οδηγός για Εφήβους και Γονείς Σεξ, Έρωτας και Αγάπη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Τεχνη και Επιστημη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ Σέρλε θαη Δπηζηήκε ζηε ιήςε ηνπ Ηζηνξηθνύ από ηνλ νκνηνπαζεηηθό γηαηξό Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ Σόκνο Β Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηζηαηηθώλ κε εθαξκνγή

Διαβάστε περισσότερα

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ Γ Ι Δ Ο Υ Α Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού "YESHUA : Discovering the Historical Jesus" - Dwight A. Pryor 1992 Center for Judaic-Christian Studies, Ohio. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξνιεγφκελα...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος A Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Χίλιες και Μία ΙΑΣΡΙΚΔ ΠΛΑΝΔ ιδωμένες με ηο μικροζκόπιο ηης Ολιζηικής Σκέψης ΤΟΜΟΣ Α Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη. Νίθνο Φαιαγθάο

Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη. Νίθνο Φαιαγθάο Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη Νίθνο Φαιαγθάο Ζ Κάδκσ, ε εξσίδα πνπ δαλείδεη ην φλνκά ηεο ζην ηειεπηαίν αθεγεκαηηθφ θείκελν ηεο Μέιπσο Αμηψηε, θάλεη ηελ πξψηε ηεο εκθάληζε ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δγψ, ε θαξηέξα κνπ θαη i mitriki mou glossa

Δγψ, ε θαξηέξα κνπ θαη i mitriki mou glossa Δγψ, ε θαξηέξα κνπ θαη i mitriki mou glossa Λνηπφλ, παίδεο, ζα μεγεζψ απ ηελ αξρή: Γελ έρσ φλνκα. Καη δελ πξφθεηηαη λα κάζεηε πνηα είκαη φρη φηη αλ κάζεηε ζα πάζεηε ηελ πιάθα ζαο, δηφηη πξνο ην παξφλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ Γ Σφκνο Πεξηγξαθή ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ Άζσο Όζσλνο Ηαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο Ηαηξηθήο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ»

«ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ» «Οη ΜΟΝΔ Σξεηο πκβνπιέο Πνπ Θα Υξεηαζηείο Πνηέ Γηα Να Πεηχρεηο Σνπο ηφρνπο ζνπ γηα ηελ Απψιεηα Βάξνπο» «ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ» Απφ ηνλ Πάξε Αλδξένπ, ηνλ πην Αμηφπηζην Γπκλαζηή ηεο Αζήλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΖΒΔΗΑ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνχ Δαπηνχ

ΔΦΖΒΔΗΑ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνχ Δαπηνχ ΔΦΖΒΔΗΑ ΘΔΜΑΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ: 1. Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκσζε Δαπηνύ 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνχ Δαπηνχ ΤΠΟΔΝΟΣΖΣΔ: 1.1 Αλάπηπμε θαη Δμέιημε ηνπ Δαπηνύ 1.2 πλαηζζεκαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Απηνεθηίκεζε 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής Κσριακή Ανηωνάκη Σεύτος 2012.6 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος A

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος A Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος A Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σφκνο Α Πεξηγξαθή ησλ Αλζξψπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηψλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΣΗ ΓΗ ΣΗ ΔΛΗΝΗ. κηα ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ηνπ Άγγεινπ πάξηαιε βαζηζκέλε ειεχζεξα ζην νκψλπκν βηβιίν ηνπ Ηνχιηνπ Βεξλ.

ΑΠΟ ΣΗ ΓΗ ΣΗ ΔΛΗΝΗ. κηα ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ηνπ Άγγεινπ πάξηαιε βαζηζκέλε ειεχζεξα ζην νκψλπκν βηβιίν ηνπ Ηνχιηνπ Βεξλ. ΑΠΟ ΣΗ ΓΗ ΣΗ ΔΛΗΝΗ κηα ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ηνπ Άγγεινπ πάξηαιε βαζηζκέλε ειεχζεξα ζην νκψλπκν βηβιίν ηνπ Ηνχιηνπ Βεξλ Σα ηξαγνχδηα ζηίρνη, ζπληειεζηέο θαη πιεξνθνξίεο Μοσζική έγραυε η Ζηνοβία Αρβανιηίδη

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis

Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis επηέκβξηνο 2011 Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis 1 Ζ Διιάδα πέθηεη γηα ηξία ζπλερφκελα ρξφληα ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε γηα ηελ ειεπζεξία

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα ταστότητας στο πεζογραυικό έργο τοσ Γιάννη Σκαρίμπα. Διέλε Κφιιηα

Ζητήματα ταστότητας στο πεζογραυικό έργο τοσ Γιάννη Σκαρίμπα. Διέλε Κφιιηα 1 Ζητήματα ταστότητας στο πεζογραυικό έργο τοσ Γιάννη Σκαρίμπα Διέλε Κφιιηα «ΠΡΗΝ ΝΑ ΔΗΜΑΗ ν ζνβαξφο Κχξηνο πνπ είκαη, ήκνπλ έλα άηνκνλ λνκνηαγέο θαη θηιήζπρν, κε ζηεξνχκελνλ θαη πνηνπ ηηλφο ρηνχκνξ. Απφ

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Μάζεηε κέζα από απηό ηνλ ΟΓΗΓΟ, πώο κπνξείηε λα Γηαθεκίζεηε Απνηειεζκαηηθά ηελ Δπηρείξεζή ζαο! Πώο ιεηηνπξγεί ε δηαθήκηζε ζην Google AdWords TM Οη δηαθεµίζεηο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΜΟΣΗΒΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΣΟΤ ΒΔΝΣΕΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΔΜ: 1212 ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 Δηζαγσγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Ζ γέλλεζε ηνπ ζύγρξνλνπ ειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο 1. Κνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε (Μεγάιε Ηδέα) 2. Ζ Μεγάιε Ηδέα θαη ν

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΗ ΑΝΑΜΝΖΔΗ ΔΝΟ ΚΑΠΔΣΑΝΗΟΤ» Οκηιία ηνπ πνηεηή θαπεηά Γηψξγνπ πειηψηε, Ph.D. θαη κέινπο ηεο Δηαηξείαο Διιήλσλ Λνγνηερλψλ.

«ΟΗ ΑΝΑΜΝΖΔΗ ΔΝΟ ΚΑΠΔΣΑΝΗΟΤ» Οκηιία ηνπ πνηεηή θαπεηά Γηψξγνπ πειηψηε, Ph.D. θαη κέινπο ηεο Δηαηξείαο Διιήλσλ Λνγνηερλψλ. Σν εζπέξαο ηεο 2αο Απγνχζηνπ 2014 ε Κνξηαιέλεηνο Βηβιηνζήθε Αξγνζηνιίνπ πιεκκχξεζε απφ θφζκν γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ θαπεηά Γηνλχζε Μαπξνγηάλλε. Σελ εθδήισζε ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ε βνπιεπηήο

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει.

Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. Μάπτιορ 2014 (φύλλο 4 o ) Τιμή φύλλος 1 Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. 7) ρέζεηο εθήβσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα