ΠΡΟΣΑΖ ΓΗΑ ΣΗ ΒΑΗΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΤ ΔΝΟ ΝΔΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΒΑΗΜΔΝΟΤ Δ ΚΡΑΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΑΖ ΓΗΑ ΣΗ ΒΑΗΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΤ ΔΝΟ ΝΔΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΒΑΗΜΔΝΟΤ Δ ΚΡΑΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ"

Transcript

1 ΠΡΟΣΑΖ ΓΗΑ ΣΗ ΒΑΗΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΤ ΔΝΟ ΝΔΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΒΑΗΜΔΝΟΤ Δ ΚΡΑΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΑΘΖΝΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2010

2 Α. ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ Η παγθνζκηφηεηα ησλ αγνξψλ, ν εληεηλφκελνο δηεζλήο νηθνλνκηθφο αληαγσληζκφο θαη ε παξνχζα νηθνλνκηθή θαη δεκνζηνλνκηθή θξίζε αλέδεημαλ κε ηνλ πιένλ επψδπλν ηξφπν νξηζκέλεο πξνηεξαηφηεηεο ζηε δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο πνπ ππέξθεηληαη ηεο παξαδνζηαθήο έκθαζεο ζε ζέκαηα λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο θξαηηθψλ δαπαλψλ. Έηζη, ζεσξείηαη πιένλ σο κείδνλα πξνηεξαηφηεηα ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ νθέινπο απφ ηελ θξαηηθή δξάζε κε παξάιιειε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο (value for money). Παξάιιεια ην ζχγρξνλν απνθεληξσκέλν θξάηνο πξνσζεί ηελ εθρψξεζε ζεκαληηθνχ κέξνπο ηεο αξκνδηφηεηαο εθαξκνγήο ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ ζηελ αηξεηή ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ζε λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ αιιά αθφκα θαη ζηνλ ιεγφκελν ηξίην (εζεινληηθφ ή κε θεξδνζθνπηθφ) ηνκέα κεηαβηβάδνληαο παξάιιεια φιν θαη πεξηζζφηεξνπο πφξνπο. Tν ίδην ην Κξάηνο, δηαηεξεί έλα ξφιν επηηειηθφ κε επνπηηθέο θαη ζπληνληζηηθέο αξκνδηφηεηεο. Οη θπξηφηεξεο απφ απηέο απνηεινχλ ηελ ράξαμε, ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ. χκθσλα κε κηα δηαδεδνκέλε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε πνπ πξνηείλεηαη θαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Ηλσκέλσλ Δζλψλ 1, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε (financial management) ηνπ θξάηνπο, αληηκεησπίδεηαη ζαλ κηα δηαδηθαζία ηεζζάξσλ πνιιέο θνξέο ρξνληθά ζπληξερφλησλ ζηαδίσλ, φπσο απηά απνηππψλνληαη ζην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα: Σσεδιαζμόρ (Planning) & Ππογπαμμαηιζμόρ (Programming) Έλεγσορ (Auditing) & Αξιολόγηζη (Evaluation) Πποϋπολογιζμόρ (Budgeting) Εκηέλεζη Πποϋπολογιζμού (Budget Execution)& Σύζηημα Ελέγσος ηων δαπανών (Accounting) 1 United Nations, Department of Technical Cooperation for Development, «Government Accounting and Financial Reporting in Developing Countries», TCD/SEM.87/3, New York, 1988, ζει

3 Οη θαηαηγηζηηθέο δεκνζηνλνκηθέο εμειίμεηο αλέδεημαλ κε δξακαηηθφ ηξφπν, πσο ε παξαπάλσ απφιπηα ινγηθή θαη απηνλφεηε δηαζχλδεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ κε ηελ θαηαλνκή ησλ ρξεκαηηθψλ πφξσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ παξακέλεη αθφκα ην δεηνχκελν γηα ηε ρψξα καο. Δίλαη πιένλ εκθαλέο φηη, γηα ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο αμηνπηζηίαο καο, επηβάιιεηαη ε θαζνιηθή κεηαξξύζκηζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ, κέζσ κίαο ξηδηθήο ηαπηφρξνλεο αλαδφκεζεο ηεο θηινζνθίαο θαη ηεο κεζνδνινγίαο κε ηηο νπνίεο: 1. Καηαξηίδεηαη ν Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο. 2. Δθηειείηαη ν Πξνυπνινγηζκφο σο πξνο ηηο δεκφζηεο δαπάλεο φζν θαη σο πξνο ηα δεκφζηα έζνδα. 3. Γηελεξγείηαη ν Γεκνζηνλνκηθφο Έιεγρνο. Απηή ε θαζνιηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ καο ζπζηήκαηνο νθείιεη λα πξαγκαηψζεη ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο 2, λα επηζπεχζεη ηελ θαηάξηηζε θαη εθηέιεζε πξνϋπνινγηζκώλ πξνγξακκάηωλ θαη λα αμηνπνηήζεη ηα εξγαιεία ηνπ ζύγρξνλνπ δεκνζηνλνκηθνύ ειέγρνπ, φπσο άιισζηε έρεη επηζεκαλζεί ζην παξειζφλ απφ ζρεηηθέο εθζέζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ 3 θαη ηνπ Ο.Ο..Α. 4. Η αξρή ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο αλαδεηθλχεη ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκίαο (economy), ηεο απνδνηηθόηεηαο (efficiency) θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο (effectiveness) 5. Η εθαξκνγή ησλ αξρψλ απηψλ εμαξηάηαη απφ 2 ηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία εληνπίδεηαη ν φξνο ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε θαη έιεγρνο (sound financial management and audit) ελψ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθζέζεσλ ηνπ Γ.Ν.Σ. θαη ηνπ Ο.Ο..Α.) ζπλεζίδεηαη ζπρλά θαη ν φξνο δηαρείξηζε θαη έιεγρνο επίδνζεο (performance management and audit). Καη νη δχν φξνη θαζψο θαη άιινη βηβιηνγξαθηθνί φξνη, φπσο νη «value for money management and audit», «program management and evaluation» θαη «operational management and audit» αλαθέξνληαη ζηε ζχγρξνλε δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε θαη έιεγρν πνπ επηδηψθνπλ ηελ νηθνλνκηθφηεηα, απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθηεινχκελσλ δεκφζησλ δαπαλψλ. 3 International Monetary Fund, «Greece: Report on Observance of Standards and Codes Fiscal Transparency Module», IMF Country Report No. 06/49, IMF Publication Services, Washington D.C., 2006, ζει.43 & Organization for Economic Co-operation and Development, «BUDGETING IN GREECE: 29 th Annual Meeting of Senior Budget Officials», OECD Working Party of Senior Budget Officials, Vienna, Austria 2-3 June Σν θξηηήξην ηεο νηθνλνκίαο απαληά ζην εξψηεκα, αλ νη επηινγέο απφ ηηο δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο ηνπ θνξέα ήηαλ νη πιένλ πξφζθνξεο δεδνκέλσλ ησλ αλαγθψλ ηνπ θαη ησλ δηαζέζηκσλ πεπεξαζκέλσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ (πηζηψζεσλ) ηνπ. Με άιια ιφγηα ε νηθνλνκία επηδεηεί ηα ιηγφηεξν επαρζή (δαπαλεξά) αιιά θαη πιένλ θαηάιιεια κέζα γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ. Με - 2 -

4 ηνλ νξηζκφ επαιεζεχζηκσλ ζηφρσλ νη νπνίνη παξαθνινπζνχληαη κέζσ κεηξήζηκσλ δεηθηψλ επίδνζεο, ψζηε ε θξαηηθή δηαρείξηζε κε βάζε ηα κέζα (resource-based management) λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηε δηαρείξηζε κε βάζε ηα απνηειέζκαηα (resultsoriented management). ην παξαθάησ δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ε δηαζχλδεζε ησλ ηξηψλ απηψλ θξηηεξίσλ κε ηελ παξαγσγή πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ απνηειεζκάησλ κίαο δεκφζηαο πνιηηηθήο. Η εμαζθάιηζε ησλ ηξηψλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ πξνυπνζέηεη ηε κεηάβαζε ζηνπο Πξνϋπνινγηζκνύο Πξνγξακκάηωλ (δειαδή πξνυπνινγηζκψλ κε βάζε πξνγξάκκαηα δεκφζηαο δξάζεο) 6, ε νπνία απνηειεί κηα βαζηά ηνκή ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο. Όπσο φιεο νη βαζηέο ηνκέο, δελ απνηειεί εχθνιν έξγν θαη πηζαλψο απαηηεί βάζνο ρξφλνπ, θάηη πνπ αληηζηαζκίδεηαη φκσο απφ ηελ πινχζηα αμηνπνηήζηκε δηεζλή εκπεηξία. O πξνυπνινγηζκφο πξνγξακκάησλ, ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζην ζρέδην ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2010, πεξηιακβάλεη δχν αιιεινζπκπιεξνχκελεο δηαζηάζεηο: Αθελφο ην κεζνπξφζεζκν επηρεηξεζηαθφ θαη νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ κε ηελ θαηάξηηζε ηξηεηψλ ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ-«ζπκβνιαίσλ» γηα 13 ηνκείο πνιηηηθήο θαη αθεηέξνπ ηελ εηήζηα εμεηδίθεπζή ηνπο κε έλα επηρεηξεζηαθφ ζρέδην. Δπηπιένλ ε ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε πξέπεη λα ειέγρεηαη θαη λα αμηνινγείηαη απφ έλα ζύγρξνλν ζύζηεκα δεκνζηνλνκηθνύ έιεγρνπ πνπ εζηηάδεη εθηφο απφ ηε δηαζθάιηζε ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηεο θαλνληθφηεηαο, θαη ζηελ επίηεπμε ηεο νηθνλνκίαο, απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο κε δηαθξηηνχο ξφινπο κεηαμχ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειεγθηή, ψζηε λα παχζνπλ νη πθηζηάκελεο αληηπαξαγσγηθέο ζεζκηθέο αιιειεπηθαιχςεηο ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ. ην θξηηήξην ηεο απνδνηηθφηεηαο εμαζθαιίδεηαη φηη ε ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ ελφο θνξέα ήηαλ ε θαιχηεξε δπλαηή. Αθνξά θαη αξράο ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ πιηθψλ αγαζψλ ελφο θνξέα, θαη φρη ζηηο πηζηψζεηο απηέο θαζ απηέο φπσο γίλεηαη κε ην θξηηήξην ηεο νηθνλνκίαο. Ο έιεγρνο ηεο απνδνηηθφηεηαο εξεπλά θαηά πφζν ην επηηεπρζέλ απνηέιεζκα παξήρζε κε ην ιηγφηεξν επαρζή ηξφπν γηα θάζε έλα απφ ηα κέζα (π.ρ. αλζξσπνψξεο, νρήκαηα ή γξαθηθφ πιηθφ) πνπ ρξεζηκνπνηεζήθαλ. Σέινο, ην θξηηήξην ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζπγθξίλεη κηα πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζην θνξέα κε έλα πξνθαζνξηζκέλν, πνιιέο θνξέο πνζνηηθνπνηεκέλν ζηφρν. 6 Χο πξφγξακκα δεκφζηαο δξάζεο ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί έλα ζχλνιν δξάζεσλ (ή έξγσλ), πνπ εμππεξεηνχλ θνηλνχο θαη ζπγθεθξηκέλνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο, νη νπνίνη αληηζηνηρνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο Κπβεξλεηηθέο ιεηηνπξγίεο

5 Β. ΣΑ ΒΑΗΚΑ ΒΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΜΗΑ ΡΗΕΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ Γηα ηελ επίηεπμε ηεο απαηηνχκελεο νινθιεξσκέλεο θαη απνδνηηθήο δεκνζηνλνκηθήο κεηαξξχζκηζεο ζα απαηηεζνχλ νξηζκέλα βαζηθά βήκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε λνκνζεηηθά, ζεζκηθά θαη πνιηηηθά. Χζηφζν πξέπεη λα δηαζθαιηζηνχλ θάπνηεο ειάρηζηεο βαζηθέο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ νξζή πνξεία απηψλ ησλ βεκάησλ, πνπ έρνπλ πξνηαζεί θαη απφ ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο δηεζλψλ νξγαληζκψλ. Β.1 ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ Η πνιηηηθή εγεζία πξέπεη λα δεζκεχζεη ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο αιιά θαη λα απηνδεζκεπηεί κέζα απφ ην ζεζκφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνγξακκάησλ, ν νπνίνο νθείιεη λα θάλεη θάηη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην λα ηνπνζεηήζεη ηνπο ππάξρνληεο Κσδηθνχο Αξηζκνχο Δμφδσλ (ΚΑΔ) θάησ απφ ηίηινπο πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ. Σα ηξηεηή ζρέδηα-«ζπκβφιαηα» επηρεηξεζηαθνχ θαη νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ γηα θάζε έλα απφ ηνπο 13 ηνκείο πνιηηηθήο πνπ πξνηείλνληαη ζην ζρέδην ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 2010 αιιά θαη ηα εηήζηα Δζληθά ρέδηα Πξνγξακκάησλ πξέπεη λα απνηεινχλ έλα δπλακηθό αιιά δεζκεπηηθό πιαίζην θαζνξηζκνχ γεληθήο θαη εηδηθήο ζηνρνζεζίαο πνπ ζα ζπλδέεηαη κε πνζνηηθνχο θαη πνηνηηθνχο δείθηεο κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ θαη απηψλ πνπ ηηο εθηεινχλ. Με άιια ιφγηα, νη πξνϋπνινγηζκνί πξνγξακκάηωλ είλαη θελό γξάκκα ρωξίο ηελ ύπαξμε πξαγκαηηθνύ θεληξηθνύ θξαηηθνύ ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ. Η εθαξκνγή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνγξακκάησλ ηνπιάρηζηνλ κεζνβξαρππξφζεζκα ζα πξέπεη λα ζηεξηρζεί ζηελ ππάξρνπζα ζεζκηθή βάζε φπσο έρεη δείμεη ε εκπεηξία απφ αληίζηνηρεο κεηαξξπζκίζεηο ζε άιιεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. Απηφ πνπ νθείιεη λα εμαζθαιηζηεί ζην λέν ζχζηεκα είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ δηαθξηηψλ θαη αλαιπηηθά πεξηγξαθφκελσλ ξφισλ πνπ θαινχληαη λα παίμνπλ φινη νη εκπιεθφκελνη παίθηεο 7, αιιά θαη ε εηζαγσγή ζην DNA ηνπ ζχγρξνλνπ θξάηνπο ησλ ελλνηψλ ηεο δηνίθεζεο κέζω ζηόρωλ, ψζηε ε αμηνιφγεζε θαη ε ινγνδνζία, ηφζν πνιηηηθή, φζν θαη ζεζκηθή, λα είλαη εθηθηέο. 7 Γειαδή νη πνιηηηθέο εγεζίεο θαη ππεξεζίεο ησλ θνξέσλ, ην ΓΛΚ θαη νη ΤΓΔ, ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ε Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο θηι

6 Δπηπιένλ, κείδνλνο ζεκαζίαο θαη άθξσο δεζκεπηηθέο αξρέο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο ζα πξέπεη πιένλ λα ζεσξνχληαη: α) Η πληαγκαηηθή αξρή ηεο θαζνιηθφηεηαο (άξζξν 79, παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο) πνπ ζπλεπάγεηαη φηη φια ηα έζνδα θαη φιεο νη θξαηηθέο δαπάλεο πξέπεη λα εγγξάθνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 8 θαη β) Η αξρή ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο δεκνζηόηεηαο θαηά ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαζψο θαη ηεο απφδνζεο ησλ ινγαξηαζκψλ. Σέινο πξέπεη λα επηδησρζεί ζζελαξά ν πξνζαλαηνιηζκφο θάζε δεκφζηνπ θνξέα ζε δξάζεηο ή αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ίδησλ πφξσλ πνπ θπζηθά ζα ζεσξνχληαη πφξνη ηνπ θξάηνπο θαη ζα εγγξάθνληαη ζηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. Β.2 ΣΑ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΑ ΒΗΜΑΣΑ ε λνκνζεηηθφ επίπεδν, απαηηείηαη ε εμαζθάιηζε ελφο ελνπνηεκέλνπ δεκνζηνλνκηθνχ λνκνζεηηθνχ (θαη θαλνληζηηθνχ) πιαηζίνπ, πηζαλφηαηα ζηα πξφηππα ηνπ «Γεκνζηνλνκηθνχ Καλνληζκνχ» ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 9. Μηα αλάινγε εζληθή λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία -φζν απαηηεηηθφ θαη λα είλαη έλα ηέηνην έξγν θαζψο πξνυπνζέηεη ηε ζπλεξγαζία πνιιψλ εκπιεθνκέλσλ εθηφο απφ ην επηζπεχδνλ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (Γ.Λ.Κ.)- ζα ζπλέβαιε ηα κέγηζηα ζηελ απνθιηκάθσζε ηνπ δεκφζηνπ ειιείκκαηνο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο 10. Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ζε πεξίπησζε πνπ θξηζεί ζθφπηκε ε λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία, πξέπεη παξάιιεια κε ην πξνηεηλφκελν λνκνζρέδην λα πξνεηνηκαζηνχλ 8 Με ην Ν.3697/2008 νη εηδηθνί ινγαξηαζκνί πνπ ιεηηνπξγνχζαλ κε ίδηεο δηαρεηξίζεηο θαηαξγήζεθαλ κε εμαίξεζε εθείλσλ ησλ νπνίσλ ε δηαηήξεζή ηνπο είλαη αλαγθαία γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ επαίζζεηνπ ηνκέα ηεο έξεπλαο ή επηβάιιεηαη απφ δηεζλείο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο καο, λνκηθέο ή ζπκβαηηθέο. Σν δεηνχκελν πάλησο νθείιεη λα είλαη φηη φιεο νη δαπάλεο ηνπ δεκνζίνπ πξέπεη λα εθηεινχληαη κε ζχγρξνλεο κε γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, ψζηε νη εηδηθνί ινγαξηαζκνί λα απαηηνχληαη κφλν αλ επηβάιιεηαη απφ ην ππεξθείκελν ηνπ πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ, Γηεζλέο ή Δπξσπατθφ Γίθαην. 9 ηνλ Καλνληζκφ (Δ.Κ., Δπξαηφκ) 1605/2002 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 25εο Ινπλίνπ 2002, «γηα ηε ζέζπηζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ πνπ εθαξκφδεηαη ζην γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ», EE L 248 ηεο , πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο νη αξρέο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ε θαηάξηηζε θαη ε δηάξζξσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ξφινπ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ), ε ζχλαςε ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, νη επηδνηήζεηο, ε απφδνζε ησλ ινγαξηαζκψλ (θαηαζηάζεσλ) θαη ε ζρεηηθή ινγηζηηθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη ν εμσηεξηθφο έιεγρνο. 10 Ήδε ιεηηνπξγεί ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο (ΓΛΚ) Απηνηειέο Σκήκα Αλακφξθσζεο ηνπ πζηήκαηνο Καηάξηηζεο θαη Παξαθνινχζεζεο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ κε βαζηθφ αληηθείκελν ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηνπ Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ ηνπ νπνίνπ θνξκφο είλαη ν λ.2362/95 «Πεξί εµνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 247 Α/ )

7 θαη φιεο νη ζρεηηθέο θαλνληζηηθέο πξάμεηο (ππνπξγηθέο απνθάζεηο), ψζηε λα ππνγξαθνχλ θαη λα ηεζνχλ ζε ηζρχ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ κεηά ηε ςήθηζε ηνπ λφκνπ. Σν λέν λνκνζεηηθφ (θαη θαλνληζηηθφ) πιαίζην πξέπεη ζπλεπψο λα πεξηιακβάλεη εθηόο από ηηο αλαγθαίεο βειηηώζεηο θαη απινπνηήζεηο ηνπ ππάξρνληνο δεκόζηνπ ινγηζηηθνύ ηνπιάρηζηνλ: 1. Σε ξεηή εηζαγσγή ησλ αξρψλ ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο θαζνιηθφηεηαο (αιιά θαη άιισλ αξρψλ) ζην Γεκφζην Λνγηζηηθφ καο. 2. Σνλ ηξφπν θαηάξηηζεο θαη απζηεξήο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνγξακκάησλ θαη ηε δηαζύλδεζε ηνπ κε ηελ Δζληθή ηξαηεγηθή ζε θάζε ηνκέα πνιηηηθήο. 3. Σελ νξζνινγηθή θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειεγθηή ηνπ ζχγρξνλνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ, αλάκεζα ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο (Γ.Λ.Κ.) θαη ζην Διεγθηηθφ πλέδξην (ζην πιαίζην ηνπ ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλνπ ηνπ ξφινπ). 4. Σελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηε δηαδηθαζία επηβνιήο «δεκνζηνλνκηθψλ δηνξζψζεσλ» ζηνπο αλαπνηειεζκαηηθνχο θνξείο, εθηφο απφ ηνπο θαηαινγηζκνχο ζηνπο αξκφδηνπο ππνιφγνπο ή θαηαρξαζηέο. Β.3 ΣΑ ΠΟΛΙΣΙΚΑ ΒΗΜΑΣΑ Η πνιηηηθή εγεζία πξέπεη λα εκπιαθεί άκεζα θαη ζνβαξά ζηελ θαηάξηηζε ησλ ηξηεηψλ ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ-«ζπκβνιαίσλ» (policy papers public service agreements) γηα ηνπο 13 ηνκείο πνιηηηθήο θαη αθεηέξνπ ζηελ εηήζηα εμεηδίθεπζε ηνπο κέζσ ελφο επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ πξνγξακκάησλ, ζην νπνίν ζα ζπλδέεηαη άξξεθηα ε εηήζηα ζηξαηεγηθή κε ηνπο αλάινγνπο ρξεκαηηθνχο πφξνπο. Η πξνεηνηκαζία ηνπο κέρξη ην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνχ είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηαηί, αθελφο ζα θηλεηνπνηήζεη ηφζν ηηο πνιηηηθέο εγεζίεο, φζν θαη ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο ζηε δηακφξθσζε ελφο ηξηεηνχο ζηξαηεγηθνχ πιάλνπ κε μεθάζαξα απνηειέζκαηα, θαη αθεηέξνπ ζα πεξάζεη ην κήλπκα ζηηο αγνξέο πσο ε ρψξα πξαγκαηηθά έρεη έλα κεζνπξφζεζκν ζρέδην εμφδνπ απφ ηε δεκνζηνλνκηθή θξίζε πνπ δεζκεχεη φινπο ηνπο δεκφζηνπο θνξείο. Η δηαδηθαζία απηή ζα δηεπθνιπλζεί θαη απφ ην ζπληξέρνληα ζρεδηαζκφ πνπ ιακβάλεη ρψξα ζε φια ηα Τπνπξγεία ελφςεη ηεο θηλεηνπνίεζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΠΑ. Σα παξαπάλσ ηξηεηή ζηξαηεγηθά ζρέδηα-«ζπκβφιαηα» αλά ηνκέα πξέπεη λα: - 6 -

8 1. Πεξηγξάθνπλ ηνπο γεληθνύο ζηόρνπο γηα θάζε ηνκέα δεκφζηαο πνιηηηθήο πνπ δεζκεχνπλ νξηδφληηα νιφθιεξε ηελ Κπβέξλεζε θαη ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε κε ηελ επξεία έλλνηά ηεο. 2. Να εμεηδηθεχνπλ ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ζε εηδηθνύο πνζνηηθνύο θαη πνηνηηθνύο ζηόρνπο αλά θνξέα πνπ εκπιέθεηαη ζηελ παξαγσγή απνηειεζκάησλ ζε θάζε έλα απφ ηα πεδία πνιηηηθήο. Έηζη κεηαμχ άιισλ πξέπεη λα πεξηγξάθνπλ πνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο εηδηθνχο ζηφρνπο εμππεξεηνχλ κεηαμχ άιισλ ηα Ν.Π.Γ.Γ., ηα Ν.Π.Ι.Γ. ή νη Μ.Κ.Ο. πνπ επηρνξεγνχληαη απφ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ησλ θνξέσλ (Τπνπξγείσλ, Ο.Σ.Α.) απφ ηνπο νπνίνπο επνπηεχνληαη. 3. Πεξηγξάθνπλ ηε ζύλδεζε ηνπ θάζε εηδηθνύ ζηόρνπ θάζε θνξέα κε ζπγθεθξηκέλνπο πνζνηηθνύο θαη πνηνηηθνύο δείθηεο νηθνλνκίαο, απνδνηηθόηεηαο θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο, έηζη ψζηε λα παξαθνινπζείηαη ε επίδνζε θάζε θνξέα (αιιά θαη ηεο πνιηηηθήο ηνπ εγεζίαο) ζε θάζε ηνκέα πνιηηηθήο ζηνλ νπνίν εκπιέθεηαη. 4. Να είλαη ζύληνκα, πεξηεθηηθά θαη πξνζπειάζηκα από όινπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ηξαηεγηθά ζρέδηα ησλ 200 ζειίδσλ, θάζε άιιν παξά ηξαηεγηθά είλαη. 5. Να θαηαξηίδνληαη απφ κεδεληθή βάζε πξηλ ηελ αξρή θάζε λέαο ηξηεηίαο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί θαη ε εηήζηα ίζσο αλαζεψξεζε εηδηθψλ ζηφρσλ θαη ζρεηηθψλ δεηθηψλ θάζε έηνο κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε απφ έλα ζύζηεκα εζωηεξηθνύ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ [internal management & control system], ην νπνίν νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηα επξήκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ. Η εμεηδίθεπζε ηνπ ηξηεηνχο πιάλνπ κε ην εηήζην ζρέδην πξνγξακκάησλ ζα ζπλδέεη ηνπο εηδηθνχο εηήζηνπο ζηφρνπο (θαη ηνπο δείθηεο ηνπο) κε ηελ εηήζηα θαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ. ην ζεκείν απηφ πξέπεη κεηαμχ άιισλ λα εμεηδηθεχνληαη αλά θνξέα θαη ην πνηνη άιινη πφξνη επηζηξαηεχνληαη γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη (αλζξψπηλνη πφξνη, αθίλεηε πεξηνπζία, πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ινηπφο εμνπιηζκφο). Σν παξαπάλσ πνιηηηθφ εγρείξεκα έρεη λα απνθχγεη έλα βαζηθφ ζθφπειν πνπ ζην παξειζφλ έρεη νδεγήζεη ζε απνηπρία πνιιέο απφπεηξεο δηνηθεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ: ηε θπζηθή θαη νξηζκέλεο θνξέο αλαπφθεπθηε ηάζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο αιιά θαη ηεο εθάζηνηε πνιηηηθήο εγεζίαο ηεο, λα αληηκεησπίδνπλ απνζπαζκαηηθά ηα δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαζεκεξηλά κε ηε κνξθή ηνπ επείγνληνο. Ο ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο θαηαιήγεη λα ζεσξείηαη νπηνπηθή αλαδήηεζε (αλ φρη πάξεξγν) γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο. Έηζη ην παξαγφκελν απνηέιεζκά ηνπ, πνπ ζπλήζσο είλαη έλα νγθψδεο θείκελν ην νπνίν ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη ην παξαδνηέν έξγν πνπ έρεη αλαηεζεί ζε - 7 -

9 εηαηξείεο κειεηψλ ηεο αγνξάο ρσξίο ηελ παξακηθξή εκπινθή θαη απηνδέζκεπζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, παξακέλεη σο κνπζεηαθφ αξρείν ζηα ζθνληζκέλα ξάθηα ησλ βηβιηνζεθψλ ησλ Τπνπξγείσλ. Η αληηζηξνθή απηήο ηεο ηάζεο θαη ε αλάδεημε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνγξακκάησλ ζε εξγαιείν θεληξηθνχ θξαηηθνχ ζρεδηαζκνχ βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε ηζρπξή πνιηηηθή βνχιεζε. Β.4 ΣΑ ΘΔΜΙΚΑ ΒΗΜΑΣΑ ηε ζρεηηθή έθζεζε ηνπ ΟΟΑ 11 πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία κηα «θεληξηθήο επηηειηθήο κνλάδαο πξνυπνινγηζκνχ». Η ζπγθεθξηκέλε κνλάδα ζα πξέπεη νξγαλσηηθά λα ππάγεηαη απεπζείαο ζηελ πνιηηηθή εγεζία θάζε θνξέα (Τπνπξγείν ή ΟΣΑ) πηζαλψο κε ηε κνξθή απηνηεινχο ηκήκαηνο. Θα πξέπεη λα ζηειερψλεηαη κε ππεχζπλνπο κφληκνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο κε απμεκέλα ηππηθά πξνζφληα θαη ζρεηηθή εθπαίδεπζε, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ. Βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο κνλάδαο ζα είλαη: 1. Η δηακφξθσζε θαη νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηξηεηψλ ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ- «ζπκβνιαίσλ» γηα ηνπο 13 ηνκείο πνιηηηθήο θαη ε εηήζηα εμεηδίθεπζή ηνπο κε επηρεηξεζηαθφ ζρέδην πξνγξακκάησλ, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε πνιηηηθή θαηεχζπλζε ηνπ θνξέα θαη ππφ ηελ θαζνδήγεζε θαη ην ζπληνληζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Βαζηθφο ξφινο ησλ νξγαλσηηθψλ κνλάδσλ ζα είλαη ν νξηδόληηνο δηππνπξγηθόο ζπληνληζκόο ζηελ παξαγωγή ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη ζηε δηαζύλδεζή ηνπ κε ηνπο νηθνλνκηθνύο θαη ηνπο άιινπο πόξνπο δεδνκέλνπ πιένλ πσο ν θάζε θνξέαο εκπιέθεηαη ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ηνκείο πνιηηηθήο. 2. Η ιεηηνπξγία ελφο εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ [internal management & control system] κε ην νπνίν εμαζθαιίδεηαη επηηειηθή παξαθνινχζεζε ηεο επίδνζεο ηνπ θνξέα (performance monitoring), δειαδή ηεο επίηεπμεο ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ βάζεη ησλ πξνβιεπφκελσλ δεηθηψλ, βάζεη ησλ ηξηεηψλ policy papers θαη ησλ ζρεηηθψλ εηήζησλ εζληθψλ ζρεδίσλ πξνγξακκάησλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πηζαλέο παξαηεξήζεηο θαη ηα επξήκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ. 3. Η παξαγσγή ζρεηηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ θαη θαηαζηάζεσλ (financial accounting and reporting) αιιά θαη εθζέζεσλ επίδνζεο, κε ηειηθνχο απνδέθηεο ηελ εγεζία ηνπ θνξέα θαη ην Γ.Λ.Κ. 11 Organization for Economic Co-operation and Development, φπ.π. (ππνζεκ.4), ζει

10 4. Σε δηαηήξεζε θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο (effective communications) αλάκεζα ζην ζηειερηαθφ δπλακηθφ κε ηελ πνιηηηθή εγεζία ζε ζρέζε κε ηελ επίηεπμε ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ ηνπ θνξέα. Β.5 Ο ΡΟΛΟ ΑΠΟΦΟΙΣΧΝ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ην ζεζκηθφ βήκα ηεο ζηειέρσζεο ησλ πξνπεξηγξαθφκελσλ επηηειηθψλ κνλάδσλ, ε Έλσζε Απνθνίησλ Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο Δζληθήο ρνιήο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΔΝΑΠ Δ..Γ.Γ. Δ..Σ.Α.) 12 ζεσξεί πσο κπνξεί λα ζπκβάιιεη θαίξηα θαζψο εθπξνζσπεί ζηειέρε πςειψλ επηζηεκνληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, πνπ ππεξεηνχλ ζην ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θπξίσο ζε θεληξηθέο ππεξεζίεο Τπνπξγείσλ, Πεξηθέξεηεο, Ν.Π.Γ.Γ., εηδηθνχο θιάδνπο (Αθνινχζσλ Σχπνπ, Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Αθνινχζσλ), ζε Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο α θαη β βαζκνχ θαη Αλεμάξηεηεο Αξρέο. Οη απφθνηηνη ησλ δχν ρνιψλ, ζπλδπάδνληαο ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε κε ηελ πξαθηηθή δηνηθεηηθή εκπεηξία, απνηεινχλ έλα θξίζηκν ζψκα ζηειερψλ κε ηθαλφηεηεο ζην ζρεδηαζκφ, ζπληνληζκφ θαη παξαθνινχζεζε ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, νη απφθνηηνη ηεο Δ..Γ.Γ. θαη Δ..Σ.Α., ζηειέρε κε έλα δηαθνξεηηθφ πλεχκα θαη ζχγρξνλεο αληηιήςεηο δηνίθεζεο, θαηά γεληθή νκνινγία άθζαξην απφ ηηο πάγηεο δπζιεηηνπξγίεο θαη λννηξνπίεο ηεο θιαζζηθήο δεκνζηνυπαιιειίαο, δχλαληαη λα ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη κεηαξξχζκηζε ηνπ Κξάηνπο κε κνριφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ πξνγξακκάησλ. Γ. ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΜΔΣΑ ΣΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΣΟΤ ηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ, απνηππψλεηαη ζρεκαηηθά ην λέν δεκνζηνλνκηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο καο, κεηά ηελ πξνηεηλφκελε κεηαξξχζκηζε ηνπ θαη εηδηθφηεξα: 1. Ο ηξφπνο θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 2. Η εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηα επίπεδα εζσηεξηθνχ δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ. 3. Σα επίπεδα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. 12 Η ΔΝΑΠ Δ..Γ.Γ. Δ..Σ.Α. ηδξχζεθε απφ ηνπο απνθνίηνπο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ην 1995 σο ζπιινγηθφο εθπξφζσπνο ησλ απνθνίησλ ηεο πξψηεο παξαγσγηθήο ζρνιήο δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηελ ηζηνξία ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Με ηελ ίδξπζε ηεο Δζληθήο ρνιήο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ην 2003, ε Έλσζε ζπκπεξηέιαβε ζηνπο θφιπνπο ηεο θαη ηνπο απνθνίηνπο ηεο Δ..Σ.Α

11 ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Β... ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ Α ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ Β... ΓΗΜΟ Α ΓΗΜΟ Β Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΘΔ ΦΟΡΔΑ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ ΠΙΣΧΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΣΔΤΞΗ ΣΧΝ ΔΙΓΙΚΧΝ ΣΟΥΧΝ ΑΝΑ ΣΟΜΔΑ ΓΗΜΟΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΙ ΓΡΑΔΙ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ (POLICY PAPER: ΓΔΝΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ, ΔΙΓΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΑΝΑ ΦΟΡΔΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΜΔΣΡΗΗ ΑΠΟΓΟΗ) ΓΗΜΟΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (POLICY PAPER: ΓΔΝΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΑΝΑ ΦΟΡΔΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΜΔΣΡΗΗ ΑΠΟΓΟΗ) ΓΗΜΟΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΙΓΔΙΑ (POLICY PAPER: ΓΔΝΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΑΝΑ ΦΟΡΔΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΜΔΣΡΗΗ ΑΠΟΓΟΗ) ΓΗΜΟΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΜΤΝΑ (POLICY PAPER: ΓΔΝΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΑΝΑ ΦΟΡΔΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΜΔΣΡΗΗ ΑΠΟΓΟΗ) ΓΗΜΟΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ (POLICY PAPER: ΓΔΝΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΑΝΑ ΦΟΡΔΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΜΔΣΡΗΗ ΑΠΟΓΟΗ) ΓΗΜΟΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΥΔΔΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΞΗ (POLICY PAPER: ΓΔΝΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΑΝΑ ΦΟΡΔΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΜΔΣΡΗΗ ΑΠΟΓΟΗ) ΓΗΜΟΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (POLICY PAPER: ΓΔΝΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΑΝΑ ΦΟΡΔΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΜΔΣΡΗΗ ΑΠΟΓΟΗ)... ΓΗΜΟΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ (POLICY PAPER: ΓΔΝΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΑΝΑ ΦΟΡΔΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΜΔΣΡΗΗ ΑΠΟΓΟΗ)

12 ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ & ΔΠΙΠΔΓΑ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Β... ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ Α ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ Β... ΓΗΜΟ Α ΓΗΜΟ Β Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΘΔ ΦΟΡΔΑ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ ΠΙΣΧΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΣΔΤΞΗ ΣΧΝ ΔΙΓΙΚΧΝ ΣΟΥΧΝ ΑΝΑ ΣΟΜΔΑ ΓΗΜΟΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΓΗΜΟΙΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ Οη Γεκφζηεο Γαπάλεο πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί γηα θάζε εηδηθφ ζηφρν ηνπ Φνξέα αλά Σνκέα Γεκφζηαο Πνιηηηθήο ζα αλαιχνληαη ζε κεληαία βάζε. 1) ΑΝΑΛΗΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΡΜΟΓΙΟ ΓΙΑΣΑΚΣΗ (ην ζεκείν απηφ πξνηείλεηαη σο δηαηάθηεο λα νξίδεηαη ν αξκφδηνο Γεληθφο Γξακκαηέαο θάζε Τπνπξγείνπ (θαη αλάινγν φξγαλν γηα ηνπο άιινπο θνξείο) πνπ ζα δηθαηνχηαη λα ππνγξάςεη κφλν γηα φζεο δαπάλεο έρνπλ ξεηά πξνβιεθζεί αλά κήλα γηα θάζε εηδηθφ ζηφρν ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Φνξέα. Ο Τπνπξγφο, Τθππνπξγφο, Πεξηθεξεηάξρεο ή Γήκαξρνο δελ ζα ρξεηάδεηαη λα ζπκκεηέρνπλ παξά κφλν γηα ηελ κεηαθνξά ελφο πνζνχ απφ έλα εηδηθφ ζηφρν ζε θάπνηνλ άιιν εληφο ηνπ κελφο θαη πάληα κεηά απφ έγθξηζε απφ ηνλ Τπ. Οηθνλνκηθψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηηαρχλεηαη ε δηαδηθαζία πιεξσκήο θαζψο απαηηείηαη ζπάληα ε ππνγξαθή ηνπ Τπνπξγνχ, Τθππνπξγνχ, Πεξηθεξεηάξρε ή Γήκαξρνπ ε νπνία θαηά ηεθκήξην αξγεί πάξα πνιχ.) 2) ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΓΑΠΑΝΗ & ΔΝΣΟΛΗ ΠΛΗΡΧΜΗ ΓΑΠΑΝΗ (ην ζεκείν απηφ πξνηείλεηαη λα απεκπιαθνχλ νη Τ.Γ.Δ. θαη ην Διεγθηηθφ πλέδξην. Η εληαικαηνπνίεζε ζα γίλεηαη απφ ηε Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ ηνπ θάζε θνξέα θαη ζα απνζηέιιεηαη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πιεξσκήο.) χζηεκα εζσηεξηθνχ (δηνηθεηηθνχ) ειέγρνπ [internal (management) control system]: Θεζκνζεηεκέλν εζσηεξηθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο θαη ειέγρνπ ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ κε ζηφρν ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία ησλ παξαγφκελσλ πνιηηηθψλ ζε ζρέζε κε ην απζηεξά πξνθαζνξηζκέλν πξφγξακκα κεληαίαο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Μνλάδα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (internal audit unit): Σν ξφιν απηφ κπνξνχλ λα παίμνπλ νη Τ.Γ.Δ. (Γηα Τπνπξγεία, Πεξηθέξεηεο θαη ηνπο Γήκνπο εληφο θάζε λνκνχ) σο έλα αλεμάξηεην ειεγθηηθφ φξγαλν πνπ παξαθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (internal management control system). Δπηπιένλ ζα επηθνπξνχλ ηελ εθάζηνηε πνιηηηθή εγεζία ηνπ θνξέα λα ην εζσηεξηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ. Οη θαηεγνξίεο δξάζεο ηεο: α) ν έιεγρνο ινγηζηηθήο δηαρείξηζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ εθζέζεσλ θαη θαηαζηάζεσλ (financial auditing) θαη β) ν έιεγρνο ηεο απφδνζεο (performance auditing) πνπ επεθηείλεηαη θαη ζηα επνπηεπφκελα - επηδνηνχκελα λνκηθά πξφζσπα. Θα είλαη εμνπζηνδνηεκέλεο λα θάλνπλ ηαθηηθνχο θαη έθηαθηνπο, δεηγκαηνιεπηηθνχο επηηφπηνπο ειέγρνπο θαη λα πξνβαίλνπλ ζε ζπζηάζεηο αιιά θαη δεκνζηνλνκηθέο δηνξζψζεηο. Δπίζεο κπνξεί λα ειέγρνπλ πξνιεπηηθά ηε λνκηκφηεηα θαη θαλνληθφηεηα πνιχ κεγάισλ δαπαλψλ

13 ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Β... ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ Α ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ Β... ΓΗΜΟ Α ΓΗΜΟ Β Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΘΔ ΦΟΡΔΑ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ ΠΙΣΧΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΣΔΤΞΗ ΣΧΝ ΔΙΓΙΚΧΝ ΣΟΥΧΝ ΑΝΑ ΣΟΜΔΑ ΓΗΜΟΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Σν ΓΛΚ παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θάζε θνξέα, ζχκθσλα κε ηηο κεληαίεο πηζηψζεηο αλά εηδηθφ ζθνπφ κέζσ εηδηθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Αληίζηνηρν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα εμππεξεηεί ηελ εληαία αξρή πιεξσκήο κηζζνδνζίαο θαη άιισλ απνιαβψλ ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα. Δπηπιένλ θαζνδεγεί ηηο Τ.Γ.Δ. θαη ηηο Γ.Ο.Τ. γηα ην πψο ζα επηηειέζνπλ ην έξγν ηνπο. Λακβάλεη ηξηκεληαίεο εθζέζεηο απφ θάζε Τ.Γ.Δ. γηα ηνπο δηελεξγνχκελνπο ειέγρνπο θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ σο αλψηαην δηνηθεηηθφ φξγαλν ειέγρνπ ηεο ζχλλνκεο θαη ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.3492/2006 φπσο απηέο ζα ηξνπνπνηεζνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ απφ ην λέν δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην. + Σν Διεγθηηθφ πλέδξην εμαθνινπζεί λα αζθεί ηνλ ζπληαγκαηηθά πξνβιεπφκελν ξφιν ηνπ επηδηψθνληαο λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ πθηζηάκελν έιεγρν ησλ δαπαλψλ κε ηνλ έιεγρν απφδνζεο (ε έιεγρν ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο) βάζεη ησλ πξνηχπσλ ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο ησλ Αλψηαησλ Θεζκψλ Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (International Organisation of Supreme Audit Institutions INTOSAI) + Ο Κνηλνβνπιεπηηθφο Έιεγρνο, κέζα απφ ηελ πξνηεηλφκελε λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία, εληζρχεηαη θαη γίλεηαη πνιχ πην νπζηαζηηθφο δεδνκέλνπ πσο πιένλ ν Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο ζπλδέεηαη άξξεθηα κε έλα δηαθεξπγκέλν Δζληθφ ηξαηεγηθφ ρέδην γηα ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο δεκφζηαο πνιηηηθήο

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3871/10 (ΦΔΚ 141 Α/17-8-2010) : Γημοζιονομική Γιασείπιζη και Δςθωνη. Σν άξζξν 1 ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

N. 3871/10 (ΦΔΚ 141 Α/17-8-2010) : Γημοζιονομική Γιασείπιζη και Δςθωνη. Σν άξζξν 1 ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: N. 3871/10 (ΦΔΚ 141 Α/17-8-2010) : Γημοζιονομική Γιασείπιζη και Δςθωνη ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Άπθπο 1 Σν άξζξν 1 ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α ) αληηθαζίζηαηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίθεο 5-7 10180 Αζήλα ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Tει.:210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίθεο 5-7 10180 Αζήλα ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Tει.:210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίθεο 5-7 10180 Αζήλα ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Tει.:210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Πέκπηε, 26 Ινπλίνπ 2014 Γειηίν Σχπνπ Βαζηθά ζεκεία νκηιίαο Αλαπιεξσηή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΤΜΗΜΑ : Γενικής Διοίκησης ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Γεκφζην ινγηζηηθφ θαη δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ζπλαιιαγψλ δεκφζηνπ ηνκέα : πκβνιή ζηελ θαηάξηηζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέκα: Δηοίθεζε κέζω Σηότωλ: Ο προϋποιογηζκός προγρακκάηωλ ζηο πιαίζηο ηοσ δηαρθούς εθζσγτροληζκού ηες ειιεληθής δεκόζηας

Διαβάστε περισσότερα

ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ. ΘΔΜΑ: Σν Νέν Γεκόζην Μάλαηδκελη θαη νη

ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ. ΘΔΜΑ: Σν Νέν Γεκόζην Μάλαηδκελη θαη νη Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Σν Νέν Γεκόζην Μάλαηδκελη θαη νη Μεηαξξπζκίζεηο ησλ πζηεκάησλ Τγεηνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζ. πξση.:2/40404/γπγκ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΗΜ/ΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ

Αξηζ. πξση.:2/40404/γπγκ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΗΜ/ΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αζήλα 15 Ηνπλίνπ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αξηζ. πξση.:2/40404/γπγκ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΗΜ/ΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε»

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: «ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δπηβιέπνπζα: Σζηνύινπ Βαζηιηθή πνπδάζηξηα: Κόθθαιε Καιιηόπε ΑΘΖΝΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Οη δεκνζηνλνκηθέο δηνξζψζεηο ζην πιαίζην ηεο εθηέιεζεο ηνπ Κνηλνηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Ζ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα