ΠΡΟΣΑΖ ΓΗΑ ΣΗ ΒΑΗΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΤ ΔΝΟ ΝΔΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΒΑΗΜΔΝΟΤ Δ ΚΡΑΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΑΖ ΓΗΑ ΣΗ ΒΑΗΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΤ ΔΝΟ ΝΔΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΒΑΗΜΔΝΟΤ Δ ΚΡΑΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ"

Transcript

1 ΠΡΟΣΑΖ ΓΗΑ ΣΗ ΒΑΗΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΤ ΔΝΟ ΝΔΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΒΑΗΜΔΝΟΤ Δ ΚΡΑΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΑΘΖΝΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2010

2 Α. ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ Η παγθνζκηφηεηα ησλ αγνξψλ, ν εληεηλφκελνο δηεζλήο νηθνλνκηθφο αληαγσληζκφο θαη ε παξνχζα νηθνλνκηθή θαη δεκνζηνλνκηθή θξίζε αλέδεημαλ κε ηνλ πιένλ επψδπλν ηξφπν νξηζκέλεο πξνηεξαηφηεηεο ζηε δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο πνπ ππέξθεηληαη ηεο παξαδνζηαθήο έκθαζεο ζε ζέκαηα λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο θξαηηθψλ δαπαλψλ. Έηζη, ζεσξείηαη πιένλ σο κείδνλα πξνηεξαηφηεηα ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ νθέινπο απφ ηελ θξαηηθή δξάζε κε παξάιιειε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο (value for money). Παξάιιεια ην ζχγρξνλν απνθεληξσκέλν θξάηνο πξνσζεί ηελ εθρψξεζε ζεκαληηθνχ κέξνπο ηεο αξκνδηφηεηαο εθαξκνγήο ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ ζηελ αηξεηή ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ζε λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ αιιά αθφκα θαη ζηνλ ιεγφκελν ηξίην (εζεινληηθφ ή κε θεξδνζθνπηθφ) ηνκέα κεηαβηβάδνληαο παξάιιεια φιν θαη πεξηζζφηεξνπο πφξνπο. Tν ίδην ην Κξάηνο, δηαηεξεί έλα ξφιν επηηειηθφ κε επνπηηθέο θαη ζπληνληζηηθέο αξκνδηφηεηεο. Οη θπξηφηεξεο απφ απηέο απνηεινχλ ηελ ράξαμε, ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ. χκθσλα κε κηα δηαδεδνκέλε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε πνπ πξνηείλεηαη θαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Ηλσκέλσλ Δζλψλ 1, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε (financial management) ηνπ θξάηνπο, αληηκεησπίδεηαη ζαλ κηα δηαδηθαζία ηεζζάξσλ πνιιέο θνξέο ρξνληθά ζπληξερφλησλ ζηαδίσλ, φπσο απηά απνηππψλνληαη ζην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα: Σσεδιαζμόρ (Planning) & Ππογπαμμαηιζμόρ (Programming) Έλεγσορ (Auditing) & Αξιολόγηζη (Evaluation) Πποϋπολογιζμόρ (Budgeting) Εκηέλεζη Πποϋπολογιζμού (Budget Execution)& Σύζηημα Ελέγσος ηων δαπανών (Accounting) 1 United Nations, Department of Technical Cooperation for Development, «Government Accounting and Financial Reporting in Developing Countries», TCD/SEM.87/3, New York, 1988, ζει

3 Οη θαηαηγηζηηθέο δεκνζηνλνκηθέο εμειίμεηο αλέδεημαλ κε δξακαηηθφ ηξφπν, πσο ε παξαπάλσ απφιπηα ινγηθή θαη απηνλφεηε δηαζχλδεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ κε ηελ θαηαλνκή ησλ ρξεκαηηθψλ πφξσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ παξακέλεη αθφκα ην δεηνχκελν γηα ηε ρψξα καο. Δίλαη πιένλ εκθαλέο φηη, γηα ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο αμηνπηζηίαο καο, επηβάιιεηαη ε θαζνιηθή κεηαξξύζκηζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ, κέζσ κίαο ξηδηθήο ηαπηφρξνλεο αλαδφκεζεο ηεο θηινζνθίαο θαη ηεο κεζνδνινγίαο κε ηηο νπνίεο: 1. Καηαξηίδεηαη ν Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο. 2. Δθηειείηαη ν Πξνυπνινγηζκφο σο πξνο ηηο δεκφζηεο δαπάλεο φζν θαη σο πξνο ηα δεκφζηα έζνδα. 3. Γηελεξγείηαη ν Γεκνζηνλνκηθφο Έιεγρνο. Απηή ε θαζνιηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ καο ζπζηήκαηνο νθείιεη λα πξαγκαηψζεη ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο 2, λα επηζπεχζεη ηελ θαηάξηηζε θαη εθηέιεζε πξνϋπνινγηζκώλ πξνγξακκάηωλ θαη λα αμηνπνηήζεη ηα εξγαιεία ηνπ ζύγρξνλνπ δεκνζηνλνκηθνύ ειέγρνπ, φπσο άιισζηε έρεη επηζεκαλζεί ζην παξειζφλ απφ ζρεηηθέο εθζέζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ 3 θαη ηνπ Ο.Ο..Α. 4. Η αξρή ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο αλαδεηθλχεη ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκίαο (economy), ηεο απνδνηηθόηεηαο (efficiency) θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο (effectiveness) 5. Η εθαξκνγή ησλ αξρψλ απηψλ εμαξηάηαη απφ 2 ηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία εληνπίδεηαη ν φξνο ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε θαη έιεγρνο (sound financial management and audit) ελψ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθζέζεσλ ηνπ Γ.Ν.Σ. θαη ηνπ Ο.Ο..Α.) ζπλεζίδεηαη ζπρλά θαη ν φξνο δηαρείξηζε θαη έιεγρνο επίδνζεο (performance management and audit). Καη νη δχν φξνη θαζψο θαη άιινη βηβιηνγξαθηθνί φξνη, φπσο νη «value for money management and audit», «program management and evaluation» θαη «operational management and audit» αλαθέξνληαη ζηε ζχγρξνλε δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε θαη έιεγρν πνπ επηδηψθνπλ ηελ νηθνλνκηθφηεηα, απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθηεινχκελσλ δεκφζησλ δαπαλψλ. 3 International Monetary Fund, «Greece: Report on Observance of Standards and Codes Fiscal Transparency Module», IMF Country Report No. 06/49, IMF Publication Services, Washington D.C., 2006, ζει.43 & Organization for Economic Co-operation and Development, «BUDGETING IN GREECE: 29 th Annual Meeting of Senior Budget Officials», OECD Working Party of Senior Budget Officials, Vienna, Austria 2-3 June Σν θξηηήξην ηεο νηθνλνκίαο απαληά ζην εξψηεκα, αλ νη επηινγέο απφ ηηο δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο ηνπ θνξέα ήηαλ νη πιένλ πξφζθνξεο δεδνκέλσλ ησλ αλαγθψλ ηνπ θαη ησλ δηαζέζηκσλ πεπεξαζκέλσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ (πηζηψζεσλ) ηνπ. Με άιια ιφγηα ε νηθνλνκία επηδεηεί ηα ιηγφηεξν επαρζή (δαπαλεξά) αιιά θαη πιένλ θαηάιιεια κέζα γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ. Με - 2 -

4 ηνλ νξηζκφ επαιεζεχζηκσλ ζηφρσλ νη νπνίνη παξαθνινπζνχληαη κέζσ κεηξήζηκσλ δεηθηψλ επίδνζεο, ψζηε ε θξαηηθή δηαρείξηζε κε βάζε ηα κέζα (resource-based management) λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηε δηαρείξηζε κε βάζε ηα απνηειέζκαηα (resultsoriented management). ην παξαθάησ δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ε δηαζχλδεζε ησλ ηξηψλ απηψλ θξηηεξίσλ κε ηελ παξαγσγή πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ απνηειεζκάησλ κίαο δεκφζηαο πνιηηηθήο. Η εμαζθάιηζε ησλ ηξηψλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ πξνυπνζέηεη ηε κεηάβαζε ζηνπο Πξνϋπνινγηζκνύο Πξνγξακκάηωλ (δειαδή πξνυπνινγηζκψλ κε βάζε πξνγξάκκαηα δεκφζηαο δξάζεο) 6, ε νπνία απνηειεί κηα βαζηά ηνκή ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο. Όπσο φιεο νη βαζηέο ηνκέο, δελ απνηειεί εχθνιν έξγν θαη πηζαλψο απαηηεί βάζνο ρξφλνπ, θάηη πνπ αληηζηαζκίδεηαη φκσο απφ ηελ πινχζηα αμηνπνηήζηκε δηεζλή εκπεηξία. O πξνυπνινγηζκφο πξνγξακκάησλ, ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζην ζρέδην ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2010, πεξηιακβάλεη δχν αιιεινζπκπιεξνχκελεο δηαζηάζεηο: Αθελφο ην κεζνπξφζεζκν επηρεηξεζηαθφ θαη νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ κε ηελ θαηάξηηζε ηξηεηψλ ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ-«ζπκβνιαίσλ» γηα 13 ηνκείο πνιηηηθήο θαη αθεηέξνπ ηελ εηήζηα εμεηδίθεπζή ηνπο κε έλα επηρεηξεζηαθφ ζρέδην. Δπηπιένλ ε ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε πξέπεη λα ειέγρεηαη θαη λα αμηνινγείηαη απφ έλα ζύγρξνλν ζύζηεκα δεκνζηνλνκηθνύ έιεγρνπ πνπ εζηηάδεη εθηφο απφ ηε δηαζθάιηζε ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηεο θαλνληθφηεηαο, θαη ζηελ επίηεπμε ηεο νηθνλνκίαο, απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο κε δηαθξηηνχο ξφινπο κεηαμχ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειεγθηή, ψζηε λα παχζνπλ νη πθηζηάκελεο αληηπαξαγσγηθέο ζεζκηθέο αιιειεπηθαιχςεηο ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ. ην θξηηήξην ηεο απνδνηηθφηεηαο εμαζθαιίδεηαη φηη ε ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ ελφο θνξέα ήηαλ ε θαιχηεξε δπλαηή. Αθνξά θαη αξράο ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ πιηθψλ αγαζψλ ελφο θνξέα, θαη φρη ζηηο πηζηψζεηο απηέο θαζ απηέο φπσο γίλεηαη κε ην θξηηήξην ηεο νηθνλνκίαο. Ο έιεγρνο ηεο απνδνηηθφηεηαο εξεπλά θαηά πφζν ην επηηεπρζέλ απνηέιεζκα παξήρζε κε ην ιηγφηεξν επαρζή ηξφπν γηα θάζε έλα απφ ηα κέζα (π.ρ. αλζξσπνψξεο, νρήκαηα ή γξαθηθφ πιηθφ) πνπ ρξεζηκνπνηεζήθαλ. Σέινο, ην θξηηήξην ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζπγθξίλεη κηα πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζην θνξέα κε έλα πξνθαζνξηζκέλν, πνιιέο θνξέο πνζνηηθνπνηεκέλν ζηφρν. 6 Χο πξφγξακκα δεκφζηαο δξάζεο ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί έλα ζχλνιν δξάζεσλ (ή έξγσλ), πνπ εμππεξεηνχλ θνηλνχο θαη ζπγθεθξηκέλνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο, νη νπνίνη αληηζηνηρνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο Κπβεξλεηηθέο ιεηηνπξγίεο

5 Β. ΣΑ ΒΑΗΚΑ ΒΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΜΗΑ ΡΗΕΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ Γηα ηελ επίηεπμε ηεο απαηηνχκελεο νινθιεξσκέλεο θαη απνδνηηθήο δεκνζηνλνκηθήο κεηαξξχζκηζεο ζα απαηηεζνχλ νξηζκέλα βαζηθά βήκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε λνκνζεηηθά, ζεζκηθά θαη πνιηηηθά. Χζηφζν πξέπεη λα δηαζθαιηζηνχλ θάπνηεο ειάρηζηεο βαζηθέο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ νξζή πνξεία απηψλ ησλ βεκάησλ, πνπ έρνπλ πξνηαζεί θαη απφ ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο δηεζλψλ νξγαληζκψλ. Β.1 ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ Η πνιηηηθή εγεζία πξέπεη λα δεζκεχζεη ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο αιιά θαη λα απηνδεζκεπηεί κέζα απφ ην ζεζκφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνγξακκάησλ, ν νπνίνο νθείιεη λα θάλεη θάηη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην λα ηνπνζεηήζεη ηνπο ππάξρνληεο Κσδηθνχο Αξηζκνχο Δμφδσλ (ΚΑΔ) θάησ απφ ηίηινπο πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ. Σα ηξηεηή ζρέδηα-«ζπκβφιαηα» επηρεηξεζηαθνχ θαη νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ γηα θάζε έλα απφ ηνπο 13 ηνκείο πνιηηηθήο πνπ πξνηείλνληαη ζην ζρέδην ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 2010 αιιά θαη ηα εηήζηα Δζληθά ρέδηα Πξνγξακκάησλ πξέπεη λα απνηεινχλ έλα δπλακηθό αιιά δεζκεπηηθό πιαίζην θαζνξηζκνχ γεληθήο θαη εηδηθήο ζηνρνζεζίαο πνπ ζα ζπλδέεηαη κε πνζνηηθνχο θαη πνηνηηθνχο δείθηεο κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ θαη απηψλ πνπ ηηο εθηεινχλ. Με άιια ιφγηα, νη πξνϋπνινγηζκνί πξνγξακκάηωλ είλαη θελό γξάκκα ρωξίο ηελ ύπαξμε πξαγκαηηθνύ θεληξηθνύ θξαηηθνύ ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ. Η εθαξκνγή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνγξακκάησλ ηνπιάρηζηνλ κεζνβξαρππξφζεζκα ζα πξέπεη λα ζηεξηρζεί ζηελ ππάξρνπζα ζεζκηθή βάζε φπσο έρεη δείμεη ε εκπεηξία απφ αληίζηνηρεο κεηαξξπζκίζεηο ζε άιιεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. Απηφ πνπ νθείιεη λα εμαζθαιηζηεί ζην λέν ζχζηεκα είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ δηαθξηηψλ θαη αλαιπηηθά πεξηγξαθφκελσλ ξφισλ πνπ θαινχληαη λα παίμνπλ φινη νη εκπιεθφκελνη παίθηεο 7, αιιά θαη ε εηζαγσγή ζην DNA ηνπ ζχγρξνλνπ θξάηνπο ησλ ελλνηψλ ηεο δηνίθεζεο κέζω ζηόρωλ, ψζηε ε αμηνιφγεζε θαη ε ινγνδνζία, ηφζν πνιηηηθή, φζν θαη ζεζκηθή, λα είλαη εθηθηέο. 7 Γειαδή νη πνιηηηθέο εγεζίεο θαη ππεξεζίεο ησλ θνξέσλ, ην ΓΛΚ θαη νη ΤΓΔ, ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ε Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο θηι

6 Δπηπιένλ, κείδνλνο ζεκαζίαο θαη άθξσο δεζκεπηηθέο αξρέο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο ζα πξέπεη πιένλ λα ζεσξνχληαη: α) Η πληαγκαηηθή αξρή ηεο θαζνιηθφηεηαο (άξζξν 79, παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο) πνπ ζπλεπάγεηαη φηη φια ηα έζνδα θαη φιεο νη θξαηηθέο δαπάλεο πξέπεη λα εγγξάθνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 8 θαη β) Η αξρή ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο δεκνζηόηεηαο θαηά ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαζψο θαη ηεο απφδνζεο ησλ ινγαξηαζκψλ. Σέινο πξέπεη λα επηδησρζεί ζζελαξά ν πξνζαλαηνιηζκφο θάζε δεκφζηνπ θνξέα ζε δξάζεηο ή αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ίδησλ πφξσλ πνπ θπζηθά ζα ζεσξνχληαη πφξνη ηνπ θξάηνπο θαη ζα εγγξάθνληαη ζηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. Β.2 ΣΑ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΑ ΒΗΜΑΣΑ ε λνκνζεηηθφ επίπεδν, απαηηείηαη ε εμαζθάιηζε ελφο ελνπνηεκέλνπ δεκνζηνλνκηθνχ λνκνζεηηθνχ (θαη θαλνληζηηθνχ) πιαηζίνπ, πηζαλφηαηα ζηα πξφηππα ηνπ «Γεκνζηνλνκηθνχ Καλνληζκνχ» ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 9. Μηα αλάινγε εζληθή λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία -φζν απαηηεηηθφ θαη λα είλαη έλα ηέηνην έξγν θαζψο πξνυπνζέηεη ηε ζπλεξγαζία πνιιψλ εκπιεθνκέλσλ εθηφο απφ ην επηζπεχδνλ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (Γ.Λ.Κ.)- ζα ζπλέβαιε ηα κέγηζηα ζηελ απνθιηκάθσζε ηνπ δεκφζηνπ ειιείκκαηνο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο 10. Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ζε πεξίπησζε πνπ θξηζεί ζθφπηκε ε λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία, πξέπεη παξάιιεια κε ην πξνηεηλφκελν λνκνζρέδην λα πξνεηνηκαζηνχλ 8 Με ην Ν.3697/2008 νη εηδηθνί ινγαξηαζκνί πνπ ιεηηνπξγνχζαλ κε ίδηεο δηαρεηξίζεηο θαηαξγήζεθαλ κε εμαίξεζε εθείλσλ ησλ νπνίσλ ε δηαηήξεζή ηνπο είλαη αλαγθαία γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ επαίζζεηνπ ηνκέα ηεο έξεπλαο ή επηβάιιεηαη απφ δηεζλείο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο καο, λνκηθέο ή ζπκβαηηθέο. Σν δεηνχκελν πάλησο νθείιεη λα είλαη φηη φιεο νη δαπάλεο ηνπ δεκνζίνπ πξέπεη λα εθηεινχληαη κε ζχγρξνλεο κε γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, ψζηε νη εηδηθνί ινγαξηαζκνί λα απαηηνχληαη κφλν αλ επηβάιιεηαη απφ ην ππεξθείκελν ηνπ πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ, Γηεζλέο ή Δπξσπατθφ Γίθαην. 9 ηνλ Καλνληζκφ (Δ.Κ., Δπξαηφκ) 1605/2002 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 25εο Ινπλίνπ 2002, «γηα ηε ζέζπηζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ πνπ εθαξκφδεηαη ζην γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ», EE L 248 ηεο , πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο νη αξρέο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ε θαηάξηηζε θαη ε δηάξζξσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ξφινπ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ), ε ζχλαςε ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, νη επηδνηήζεηο, ε απφδνζε ησλ ινγαξηαζκψλ (θαηαζηάζεσλ) θαη ε ζρεηηθή ινγηζηηθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη ν εμσηεξηθφο έιεγρνο. 10 Ήδε ιεηηνπξγεί ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο (ΓΛΚ) Απηνηειέο Σκήκα Αλακφξθσζεο ηνπ πζηήκαηνο Καηάξηηζεο θαη Παξαθνινχζεζεο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ κε βαζηθφ αληηθείκελν ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηνπ Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ ηνπ νπνίνπ θνξκφο είλαη ν λ.2362/95 «Πεξί εµνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 247 Α/ )

7 θαη φιεο νη ζρεηηθέο θαλνληζηηθέο πξάμεηο (ππνπξγηθέο απνθάζεηο), ψζηε λα ππνγξαθνχλ θαη λα ηεζνχλ ζε ηζρχ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ κεηά ηε ςήθηζε ηνπ λφκνπ. Σν λέν λνκνζεηηθφ (θαη θαλνληζηηθφ) πιαίζην πξέπεη ζπλεπψο λα πεξηιακβάλεη εθηόο από ηηο αλαγθαίεο βειηηώζεηο θαη απινπνηήζεηο ηνπ ππάξρνληνο δεκόζηνπ ινγηζηηθνύ ηνπιάρηζηνλ: 1. Σε ξεηή εηζαγσγή ησλ αξρψλ ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο θαζνιηθφηεηαο (αιιά θαη άιισλ αξρψλ) ζην Γεκφζην Λνγηζηηθφ καο. 2. Σνλ ηξφπν θαηάξηηζεο θαη απζηεξήο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνγξακκάησλ θαη ηε δηαζύλδεζε ηνπ κε ηελ Δζληθή ηξαηεγηθή ζε θάζε ηνκέα πνιηηηθήο. 3. Σελ νξζνινγηθή θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειεγθηή ηνπ ζχγρξνλνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ, αλάκεζα ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο (Γ.Λ.Κ.) θαη ζην Διεγθηηθφ πλέδξην (ζην πιαίζην ηνπ ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλνπ ηνπ ξφινπ). 4. Σελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηε δηαδηθαζία επηβνιήο «δεκνζηνλνκηθψλ δηνξζψζεσλ» ζηνπο αλαπνηειεζκαηηθνχο θνξείο, εθηφο απφ ηνπο θαηαινγηζκνχο ζηνπο αξκφδηνπο ππνιφγνπο ή θαηαρξαζηέο. Β.3 ΣΑ ΠΟΛΙΣΙΚΑ ΒΗΜΑΣΑ Η πνιηηηθή εγεζία πξέπεη λα εκπιαθεί άκεζα θαη ζνβαξά ζηελ θαηάξηηζε ησλ ηξηεηψλ ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ-«ζπκβνιαίσλ» (policy papers public service agreements) γηα ηνπο 13 ηνκείο πνιηηηθήο θαη αθεηέξνπ ζηελ εηήζηα εμεηδίθεπζε ηνπο κέζσ ελφο επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ πξνγξακκάησλ, ζην νπνίν ζα ζπλδέεηαη άξξεθηα ε εηήζηα ζηξαηεγηθή κε ηνπο αλάινγνπο ρξεκαηηθνχο πφξνπο. Η πξνεηνηκαζία ηνπο κέρξη ην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνχ είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηαηί, αθελφο ζα θηλεηνπνηήζεη ηφζν ηηο πνιηηηθέο εγεζίεο, φζν θαη ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο ζηε δηακφξθσζε ελφο ηξηεηνχο ζηξαηεγηθνχ πιάλνπ κε μεθάζαξα απνηειέζκαηα, θαη αθεηέξνπ ζα πεξάζεη ην κήλπκα ζηηο αγνξέο πσο ε ρψξα πξαγκαηηθά έρεη έλα κεζνπξφζεζκν ζρέδην εμφδνπ απφ ηε δεκνζηνλνκηθή θξίζε πνπ δεζκεχεη φινπο ηνπο δεκφζηνπο θνξείο. Η δηαδηθαζία απηή ζα δηεπθνιπλζεί θαη απφ ην ζπληξέρνληα ζρεδηαζκφ πνπ ιακβάλεη ρψξα ζε φια ηα Τπνπξγεία ελφςεη ηεο θηλεηνπνίεζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΠΑ. Σα παξαπάλσ ηξηεηή ζηξαηεγηθά ζρέδηα-«ζπκβφιαηα» αλά ηνκέα πξέπεη λα: - 6 -

8 1. Πεξηγξάθνπλ ηνπο γεληθνύο ζηόρνπο γηα θάζε ηνκέα δεκφζηαο πνιηηηθήο πνπ δεζκεχνπλ νξηδφληηα νιφθιεξε ηελ Κπβέξλεζε θαη ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε κε ηελ επξεία έλλνηά ηεο. 2. Να εμεηδηθεχνπλ ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ζε εηδηθνύο πνζνηηθνύο θαη πνηνηηθνύο ζηόρνπο αλά θνξέα πνπ εκπιέθεηαη ζηελ παξαγσγή απνηειεζκάησλ ζε θάζε έλα απφ ηα πεδία πνιηηηθήο. Έηζη κεηαμχ άιισλ πξέπεη λα πεξηγξάθνπλ πνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο εηδηθνχο ζηφρνπο εμππεξεηνχλ κεηαμχ άιισλ ηα Ν.Π.Γ.Γ., ηα Ν.Π.Ι.Γ. ή νη Μ.Κ.Ο. πνπ επηρνξεγνχληαη απφ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ησλ θνξέσλ (Τπνπξγείσλ, Ο.Σ.Α.) απφ ηνπο νπνίνπο επνπηεχνληαη. 3. Πεξηγξάθνπλ ηε ζύλδεζε ηνπ θάζε εηδηθνύ ζηόρνπ θάζε θνξέα κε ζπγθεθξηκέλνπο πνζνηηθνύο θαη πνηνηηθνύο δείθηεο νηθνλνκίαο, απνδνηηθόηεηαο θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο, έηζη ψζηε λα παξαθνινπζείηαη ε επίδνζε θάζε θνξέα (αιιά θαη ηεο πνιηηηθήο ηνπ εγεζίαο) ζε θάζε ηνκέα πνιηηηθήο ζηνλ νπνίν εκπιέθεηαη. 4. Να είλαη ζύληνκα, πεξηεθηηθά θαη πξνζπειάζηκα από όινπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ηξαηεγηθά ζρέδηα ησλ 200 ζειίδσλ, θάζε άιιν παξά ηξαηεγηθά είλαη. 5. Να θαηαξηίδνληαη απφ κεδεληθή βάζε πξηλ ηελ αξρή θάζε λέαο ηξηεηίαο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί θαη ε εηήζηα ίζσο αλαζεψξεζε εηδηθψλ ζηφρσλ θαη ζρεηηθψλ δεηθηψλ θάζε έηνο κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε απφ έλα ζύζηεκα εζωηεξηθνύ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ [internal management & control system], ην νπνίν νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηα επξήκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ. Η εμεηδίθεπζε ηνπ ηξηεηνχο πιάλνπ κε ην εηήζην ζρέδην πξνγξακκάησλ ζα ζπλδέεη ηνπο εηδηθνχο εηήζηνπο ζηφρνπο (θαη ηνπο δείθηεο ηνπο) κε ηελ εηήζηα θαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ. ην ζεκείν απηφ πξέπεη κεηαμχ άιισλ λα εμεηδηθεχνληαη αλά θνξέα θαη ην πνηνη άιινη πφξνη επηζηξαηεχνληαη γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη (αλζξψπηλνη πφξνη, αθίλεηε πεξηνπζία, πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ινηπφο εμνπιηζκφο). Σν παξαπάλσ πνιηηηθφ εγρείξεκα έρεη λα απνθχγεη έλα βαζηθφ ζθφπειν πνπ ζην παξειζφλ έρεη νδεγήζεη ζε απνηπρία πνιιέο απφπεηξεο δηνηθεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ: ηε θπζηθή θαη νξηζκέλεο θνξέο αλαπφθεπθηε ηάζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο αιιά θαη ηεο εθάζηνηε πνιηηηθήο εγεζίαο ηεο, λα αληηκεησπίδνπλ απνζπαζκαηηθά ηα δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαζεκεξηλά κε ηε κνξθή ηνπ επείγνληνο. Ο ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο θαηαιήγεη λα ζεσξείηαη νπηνπηθή αλαδήηεζε (αλ φρη πάξεξγν) γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο. Έηζη ην παξαγφκελν απνηέιεζκά ηνπ, πνπ ζπλήζσο είλαη έλα νγθψδεο θείκελν ην νπνίν ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη ην παξαδνηέν έξγν πνπ έρεη αλαηεζεί ζε - 7 -

9 εηαηξείεο κειεηψλ ηεο αγνξάο ρσξίο ηελ παξακηθξή εκπινθή θαη απηνδέζκεπζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, παξακέλεη σο κνπζεηαθφ αξρείν ζηα ζθνληζκέλα ξάθηα ησλ βηβιηνζεθψλ ησλ Τπνπξγείσλ. Η αληηζηξνθή απηήο ηεο ηάζεο θαη ε αλάδεημε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνγξακκάησλ ζε εξγαιείν θεληξηθνχ θξαηηθνχ ζρεδηαζκνχ βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε ηζρπξή πνιηηηθή βνχιεζε. Β.4 ΣΑ ΘΔΜΙΚΑ ΒΗΜΑΣΑ ηε ζρεηηθή έθζεζε ηνπ ΟΟΑ 11 πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία κηα «θεληξηθήο επηηειηθήο κνλάδαο πξνυπνινγηζκνχ». Η ζπγθεθξηκέλε κνλάδα ζα πξέπεη νξγαλσηηθά λα ππάγεηαη απεπζείαο ζηελ πνιηηηθή εγεζία θάζε θνξέα (Τπνπξγείν ή ΟΣΑ) πηζαλψο κε ηε κνξθή απηνηεινχο ηκήκαηνο. Θα πξέπεη λα ζηειερψλεηαη κε ππεχζπλνπο κφληκνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο κε απμεκέλα ηππηθά πξνζφληα θαη ζρεηηθή εθπαίδεπζε, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ. Βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο κνλάδαο ζα είλαη: 1. Η δηακφξθσζε θαη νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηξηεηψλ ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ- «ζπκβνιαίσλ» γηα ηνπο 13 ηνκείο πνιηηηθήο θαη ε εηήζηα εμεηδίθεπζή ηνπο κε επηρεηξεζηαθφ ζρέδην πξνγξακκάησλ, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε πνιηηηθή θαηεχζπλζε ηνπ θνξέα θαη ππφ ηελ θαζνδήγεζε θαη ην ζπληνληζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Βαζηθφο ξφινο ησλ νξγαλσηηθψλ κνλάδσλ ζα είλαη ν νξηδόληηνο δηππνπξγηθόο ζπληνληζκόο ζηελ παξαγωγή ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη ζηε δηαζύλδεζή ηνπ κε ηνπο νηθνλνκηθνύο θαη ηνπο άιινπο πόξνπο δεδνκέλνπ πιένλ πσο ν θάζε θνξέαο εκπιέθεηαη ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ηνκείο πνιηηηθήο. 2. Η ιεηηνπξγία ελφο εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ [internal management & control system] κε ην νπνίν εμαζθαιίδεηαη επηηειηθή παξαθνινχζεζε ηεο επίδνζεο ηνπ θνξέα (performance monitoring), δειαδή ηεο επίηεπμεο ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ βάζεη ησλ πξνβιεπφκελσλ δεηθηψλ, βάζεη ησλ ηξηεηψλ policy papers θαη ησλ ζρεηηθψλ εηήζησλ εζληθψλ ζρεδίσλ πξνγξακκάησλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πηζαλέο παξαηεξήζεηο θαη ηα επξήκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ. 3. Η παξαγσγή ζρεηηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ θαη θαηαζηάζεσλ (financial accounting and reporting) αιιά θαη εθζέζεσλ επίδνζεο, κε ηειηθνχο απνδέθηεο ηελ εγεζία ηνπ θνξέα θαη ην Γ.Λ.Κ. 11 Organization for Economic Co-operation and Development, φπ.π. (ππνζεκ.4), ζει

10 4. Σε δηαηήξεζε θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο (effective communications) αλάκεζα ζην ζηειερηαθφ δπλακηθφ κε ηελ πνιηηηθή εγεζία ζε ζρέζε κε ηελ επίηεπμε ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ ηνπ θνξέα. Β.5 Ο ΡΟΛΟ ΑΠΟΦΟΙΣΧΝ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ην ζεζκηθφ βήκα ηεο ζηειέρσζεο ησλ πξνπεξηγξαθφκελσλ επηηειηθψλ κνλάδσλ, ε Έλσζε Απνθνίησλ Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο Δζληθήο ρνιήο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΔΝΑΠ Δ..Γ.Γ. Δ..Σ.Α.) 12 ζεσξεί πσο κπνξεί λα ζπκβάιιεη θαίξηα θαζψο εθπξνζσπεί ζηειέρε πςειψλ επηζηεκνληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, πνπ ππεξεηνχλ ζην ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θπξίσο ζε θεληξηθέο ππεξεζίεο Τπνπξγείσλ, Πεξηθέξεηεο, Ν.Π.Γ.Γ., εηδηθνχο θιάδνπο (Αθνινχζσλ Σχπνπ, Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Αθνινχζσλ), ζε Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο α θαη β βαζκνχ θαη Αλεμάξηεηεο Αξρέο. Οη απφθνηηνη ησλ δχν ρνιψλ, ζπλδπάδνληαο ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε κε ηελ πξαθηηθή δηνηθεηηθή εκπεηξία, απνηεινχλ έλα θξίζηκν ζψκα ζηειερψλ κε ηθαλφηεηεο ζην ζρεδηαζκφ, ζπληνληζκφ θαη παξαθνινχζεζε ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, νη απφθνηηνη ηεο Δ..Γ.Γ. θαη Δ..Σ.Α., ζηειέρε κε έλα δηαθνξεηηθφ πλεχκα θαη ζχγρξνλεο αληηιήςεηο δηνίθεζεο, θαηά γεληθή νκνινγία άθζαξην απφ ηηο πάγηεο δπζιεηηνπξγίεο θαη λννηξνπίεο ηεο θιαζζηθήο δεκνζηνυπαιιειίαο, δχλαληαη λα ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη κεηαξξχζκηζε ηνπ Κξάηνπο κε κνριφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ πξνγξακκάησλ. Γ. ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΜΔΣΑ ΣΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΣΟΤ ηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ, απνηππψλεηαη ζρεκαηηθά ην λέν δεκνζηνλνκηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο καο, κεηά ηελ πξνηεηλφκελε κεηαξξχζκηζε ηνπ θαη εηδηθφηεξα: 1. Ο ηξφπνο θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 2. Η εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηα επίπεδα εζσηεξηθνχ δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ. 3. Σα επίπεδα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. 12 Η ΔΝΑΠ Δ..Γ.Γ. Δ..Σ.Α. ηδξχζεθε απφ ηνπο απνθνίηνπο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ην 1995 σο ζπιινγηθφο εθπξφζσπνο ησλ απνθνίησλ ηεο πξψηεο παξαγσγηθήο ζρνιήο δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηελ ηζηνξία ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Με ηελ ίδξπζε ηεο Δζληθήο ρνιήο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ην 2003, ε Έλσζε ζπκπεξηέιαβε ζηνπο θφιπνπο ηεο θαη ηνπο απνθνίηνπο ηεο Δ..Σ.Α

11 ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Β... ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ Α ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ Β... ΓΗΜΟ Α ΓΗΜΟ Β Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΘΔ ΦΟΡΔΑ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ ΠΙΣΧΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΣΔΤΞΗ ΣΧΝ ΔΙΓΙΚΧΝ ΣΟΥΧΝ ΑΝΑ ΣΟΜΔΑ ΓΗΜΟΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΙ ΓΡΑΔΙ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ (POLICY PAPER: ΓΔΝΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ, ΔΙΓΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΑΝΑ ΦΟΡΔΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΜΔΣΡΗΗ ΑΠΟΓΟΗ) ΓΗΜΟΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (POLICY PAPER: ΓΔΝΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΑΝΑ ΦΟΡΔΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΜΔΣΡΗΗ ΑΠΟΓΟΗ) ΓΗΜΟΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΙΓΔΙΑ (POLICY PAPER: ΓΔΝΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΑΝΑ ΦΟΡΔΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΜΔΣΡΗΗ ΑΠΟΓΟΗ) ΓΗΜΟΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΜΤΝΑ (POLICY PAPER: ΓΔΝΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΑΝΑ ΦΟΡΔΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΜΔΣΡΗΗ ΑΠΟΓΟΗ) ΓΗΜΟΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ (POLICY PAPER: ΓΔΝΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΑΝΑ ΦΟΡΔΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΜΔΣΡΗΗ ΑΠΟΓΟΗ) ΓΗΜΟΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΥΔΔΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΞΗ (POLICY PAPER: ΓΔΝΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΑΝΑ ΦΟΡΔΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΜΔΣΡΗΗ ΑΠΟΓΟΗ) ΓΗΜΟΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (POLICY PAPER: ΓΔΝΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΑΝΑ ΦΟΡΔΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΜΔΣΡΗΗ ΑΠΟΓΟΗ)... ΓΗΜΟΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ (POLICY PAPER: ΓΔΝΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΑΝΑ ΦΟΡΔΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΜΔΣΡΗΗ ΑΠΟΓΟΗ)

12 ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ & ΔΠΙΠΔΓΑ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Β... ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ Α ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ Β... ΓΗΜΟ Α ΓΗΜΟ Β Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΘΔ ΦΟΡΔΑ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ ΠΙΣΧΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΣΔΤΞΗ ΣΧΝ ΔΙΓΙΚΧΝ ΣΟΥΧΝ ΑΝΑ ΣΟΜΔΑ ΓΗΜΟΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΓΗΜΟΙΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ Οη Γεκφζηεο Γαπάλεο πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί γηα θάζε εηδηθφ ζηφρν ηνπ Φνξέα αλά Σνκέα Γεκφζηαο Πνιηηηθήο ζα αλαιχνληαη ζε κεληαία βάζε. 1) ΑΝΑΛΗΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΡΜΟΓΙΟ ΓΙΑΣΑΚΣΗ (ην ζεκείν απηφ πξνηείλεηαη σο δηαηάθηεο λα νξίδεηαη ν αξκφδηνο Γεληθφο Γξακκαηέαο θάζε Τπνπξγείνπ (θαη αλάινγν φξγαλν γηα ηνπο άιινπο θνξείο) πνπ ζα δηθαηνχηαη λα ππνγξάςεη κφλν γηα φζεο δαπάλεο έρνπλ ξεηά πξνβιεθζεί αλά κήλα γηα θάζε εηδηθφ ζηφρν ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Φνξέα. Ο Τπνπξγφο, Τθππνπξγφο, Πεξηθεξεηάξρεο ή Γήκαξρνο δελ ζα ρξεηάδεηαη λα ζπκκεηέρνπλ παξά κφλν γηα ηελ κεηαθνξά ελφο πνζνχ απφ έλα εηδηθφ ζηφρν ζε θάπνηνλ άιιν εληφο ηνπ κελφο θαη πάληα κεηά απφ έγθξηζε απφ ηνλ Τπ. Οηθνλνκηθψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηηαρχλεηαη ε δηαδηθαζία πιεξσκήο θαζψο απαηηείηαη ζπάληα ε ππνγξαθή ηνπ Τπνπξγνχ, Τθππνπξγνχ, Πεξηθεξεηάξρε ή Γήκαξρνπ ε νπνία θαηά ηεθκήξην αξγεί πάξα πνιχ.) 2) ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΓΑΠΑΝΗ & ΔΝΣΟΛΗ ΠΛΗΡΧΜΗ ΓΑΠΑΝΗ (ην ζεκείν απηφ πξνηείλεηαη λα απεκπιαθνχλ νη Τ.Γ.Δ. θαη ην Διεγθηηθφ πλέδξην. Η εληαικαηνπνίεζε ζα γίλεηαη απφ ηε Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ ηνπ θάζε θνξέα θαη ζα απνζηέιιεηαη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πιεξσκήο.) χζηεκα εζσηεξηθνχ (δηνηθεηηθνχ) ειέγρνπ [internal (management) control system]: Θεζκνζεηεκέλν εζσηεξηθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο θαη ειέγρνπ ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ κε ζηφρν ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία ησλ παξαγφκελσλ πνιηηηθψλ ζε ζρέζε κε ην απζηεξά πξνθαζνξηζκέλν πξφγξακκα κεληαίαο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Μνλάδα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (internal audit unit): Σν ξφιν απηφ κπνξνχλ λα παίμνπλ νη Τ.Γ.Δ. (Γηα Τπνπξγεία, Πεξηθέξεηεο θαη ηνπο Γήκνπο εληφο θάζε λνκνχ) σο έλα αλεμάξηεην ειεγθηηθφ φξγαλν πνπ παξαθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (internal management control system). Δπηπιένλ ζα επηθνπξνχλ ηελ εθάζηνηε πνιηηηθή εγεζία ηνπ θνξέα λα ην εζσηεξηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ. Οη θαηεγνξίεο δξάζεο ηεο: α) ν έιεγρνο ινγηζηηθήο δηαρείξηζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ εθζέζεσλ θαη θαηαζηάζεσλ (financial auditing) θαη β) ν έιεγρνο ηεο απφδνζεο (performance auditing) πνπ επεθηείλεηαη θαη ζηα επνπηεπφκελα - επηδνηνχκελα λνκηθά πξφζσπα. Θα είλαη εμνπζηνδνηεκέλεο λα θάλνπλ ηαθηηθνχο θαη έθηαθηνπο, δεηγκαηνιεπηηθνχο επηηφπηνπο ειέγρνπο θαη λα πξνβαίλνπλ ζε ζπζηάζεηο αιιά θαη δεκνζηνλνκηθέο δηνξζψζεηο. Δπίζεο κπνξεί λα ειέγρνπλ πξνιεπηηθά ηε λνκηκφηεηα θαη θαλνληθφηεηα πνιχ κεγάισλ δαπαλψλ

13 ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Β... ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ Α ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ Β... ΓΗΜΟ Α ΓΗΜΟ Β Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΘΔ ΦΟΡΔΑ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ ΠΙΣΧΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΣΔΤΞΗ ΣΧΝ ΔΙΓΙΚΧΝ ΣΟΥΧΝ ΑΝΑ ΣΟΜΔΑ ΓΗΜΟΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Σν ΓΛΚ παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θάζε θνξέα, ζχκθσλα κε ηηο κεληαίεο πηζηψζεηο αλά εηδηθφ ζθνπφ κέζσ εηδηθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Αληίζηνηρν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα εμππεξεηεί ηελ εληαία αξρή πιεξσκήο κηζζνδνζίαο θαη άιισλ απνιαβψλ ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα. Δπηπιένλ θαζνδεγεί ηηο Τ.Γ.Δ. θαη ηηο Γ.Ο.Τ. γηα ην πψο ζα επηηειέζνπλ ην έξγν ηνπο. Λακβάλεη ηξηκεληαίεο εθζέζεηο απφ θάζε Τ.Γ.Δ. γηα ηνπο δηελεξγνχκελνπο ειέγρνπο θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ σο αλψηαην δηνηθεηηθφ φξγαλν ειέγρνπ ηεο ζχλλνκεο θαη ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.3492/2006 φπσο απηέο ζα ηξνπνπνηεζνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ απφ ην λέν δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην. + Σν Διεγθηηθφ πλέδξην εμαθνινπζεί λα αζθεί ηνλ ζπληαγκαηηθά πξνβιεπφκελν ξφιν ηνπ επηδηψθνληαο λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ πθηζηάκελν έιεγρν ησλ δαπαλψλ κε ηνλ έιεγρν απφδνζεο (ε έιεγρν ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο) βάζεη ησλ πξνηχπσλ ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο ησλ Αλψηαησλ Θεζκψλ Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (International Organisation of Supreme Audit Institutions INTOSAI) + Ο Κνηλνβνπιεπηηθφο Έιεγρνο, κέζα απφ ηελ πξνηεηλφκελε λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία, εληζρχεηαη θαη γίλεηαη πνιχ πην νπζηαζηηθφο δεδνκέλνπ πσο πιένλ ν Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο ζπλδέεηαη άξξεθηα κε έλα δηαθεξπγκέλν Δζληθφ ηξαηεγηθφ ρέδην γηα ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο δεκφζηαο πνιηηηθήο

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2015-2018» Π ε π ι ε σ ό μ ε ν α Κευάλαιο 1 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΫκα: Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΑ ΔπηβιΫπνπζα: ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 ΥΔΓΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 Δλφηεηα 1: ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν. 3852/10 «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη ησλ άξζξσλ 203-207 ηνπ Ν. 3463/06 «Κψδηθαο Γήκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΟΤΑ ΜΔΛΔΣΖ ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ ΑΠΟ ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΖ ΔΝ.ΑΠ.:

Ζ ΠΑΡΟΤΑ ΜΔΛΔΣΖ ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ ΑΠΟ ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΖ ΔΝ.ΑΠ.: ΠΡΟΣΑΖ ΣΖ ΔΝΩΖ ΑΠΟΦΟΗΣΩΝ ΣΩΝ ΔΘΝΗΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ (Δ..Γ.Γ. - Δ..Σ.Α.) ΓΗΑ ΣΟ ΝΔΟ ΤΣΖΜΑ ΑΜΟΗΒΩΝ-ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ Ζ ΠΑΡΟΤΑ ΜΔΛΔΣΖ ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ ΑΠΟ ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΖ ΔΝ.ΑΠ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Βξπμέιεο, 8.1.2010 COM(2010) 1 final ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δπηηειηθή χλνςε...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ Επιβλέπων: ΑΚΚΑ ΘΨΜΑ πουδάςτρια: ΣΡΟΤΛΛΙΝΟΤ ΕΛΕΝΗ ΑΘΗΝΑ - 2011 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΗΜΗ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ

ΑΝΕΠΙΗΜΗ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΑΝΕΠΙΗΜΗ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ 1 ΕΛΛΑΔΑ Μλεκόλην πλελλόεζεο γηα ηηο πγθεθξηκέλεο Πξνϋπνζέζεηο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο (ηξίηε επηθαηξνπνίεζε) 11 Φεβξνπαξίνπ 2011 Οη ηξηκεληαίεο εθηακηεχζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηόηεηαο (ΓΟΠ) ζηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ» Δπηβιέπωλ: Αξζέλνο Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα:

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα: Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΙΚΧΝ ΧΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΣΧΝ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΧΝ ΑΡΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΕΙΝΟ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ, ΙΔ ΕΚΠ. ΕΙΡΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

ΦΩΣΕΙΝΟ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ, ΙΔ ΕΚΠ. ΕΙΡΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ει. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ...1 ΠΡΟΛΟΓΟ...4 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ...5 ABSTRACT KEY WORDS...6 ΔΗΑΓΧΓΖ...7 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α...9 A.1 ΟΗ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΑΡΥΔ...9 Α.1.1 ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΗ Α.Γ.Α...9 Α.1.2 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ. Διπλωματική Εργαςία

ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ. Διπλωματική Εργαςία ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Διπλωματική Εργαςία «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΑΥΟΡΨΝ ΦΨΡΨΝ & Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ

Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ 2008 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολή Διοίκηςησ και Οικονομίασ Σμήμα Λογιςτικήσ Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ ΑΣΜΑΣΙΔΟΤ ΗΜΕΛΑ ΕΙΗΓΗΣΗ:ΚΟΡΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 15/10/2008

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6

1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6 2 Διαρκρωτικζσ μεταρρυκμίςεισ με δθμοςιονομικό ενδιαφζρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίθςθ για τθν ϊκθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ ςτθν οικονομία και τθν μείωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ θαη επεξεάδνπλ ηελ δηακόξθωζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ ζην Γ.Ν. Πεηξαηά

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Καιχηεξεο Δπηδφζεηο θαη Δπηηπρείο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε

Καιχηεξεο Δπηδφζεηο θαη Δπηηπρείο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε Καιχηεξεο Δπηδφζεηο θαη Δπηηπρείο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΟΟΑ Σν παξφλ έξγν δεκνζηεχεηαη κε επζχλε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ ΟΟΑ. Οη απφςεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΦΟΡΔΧΝ ΑΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ» Δπηβιέπσλ: ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ ΚΑΡΚΑΣΟΤΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ. Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010. θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο

ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ. Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010. θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο ΑΝΔΠΗΖΜΖ ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010 θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο θ. Olli Rehn Δπίηξνπνο Οηθνλνκηθψλ θαη Ννκηζκαηηθψλ Τπνζέζεσλ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Βξπμέιιεο

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος. Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια

Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος. Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος Εθνική Σηραηηγική για ηην Ανώηαηη Εκπαίδευζη Το Δημόζιο Πανεπιζηήμιο Το Δημόζιο Τεχνολογικό Ίδρυμα Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια 65 ε χλνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Καθνπιίδνπ Δπαγγειία-Αξακπέιια

Καθνπιίδνπ Δπαγγειία-Αξακπέιια Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΤΓΥΡΟΝΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δπηβιέπσλ: Κξηεκάδεο Αζαλάζηνο πνπδάζηξηα: Καθνπιίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Πληποθοπικήρ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Πληποθοπική» Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Πληποθοπικήρ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Πληποθοπική» Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Πληποθοπικήρ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Πληποθοπική» Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή Σίηλορ Γιαηπιβήρ Ονομαηεπώνςμο Φοιηηηή Παηπώνςμο Απιθμόρ Μηηπώος Δπιβλέπυν Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Παξνρή Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην θξάηνο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (G2B): Δπηδξάζεηο ζην Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο

Παξνρή Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην θξάηνο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (G2B): Δπηδξάζεηο ζην Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο Παξνρή Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην θξάηνο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (G2B): Δπηδξάζεηο ζην Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο 1 Πεξίιεςε ηελ παξνχζα εξγαζία ην αληηθείκελν κειέηεο είλαη ε παξνρή ειεθηξνληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Αποηελεζμαηικόηεπη Γιεθνήρ Αναπηςξιακή ςνεπγαζία. Βέληιζηερ Ππακηικέρ και Πποηάζειρ Πποζαπμογήρ ηος Δλληνικού ςζηήμαηορ.

Αποηελεζμαηικόηεπη Γιεθνήρ Αναπηςξιακή ςνεπγαζία. Βέληιζηερ Ππακηικέρ και Πποηάζειρ Πποζαπμογήρ ηος Δλληνικού ςζηήμαηορ. Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Αποηελεζμαηικόηεπη Γιεθνήρ Αναπηςξιακή ςνεπγαζία.

Διαβάστε περισσότερα