' ( ) (28.767) ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. 1.1 -13 '000 281.046 138.790 9.635 148.425 132.621 310.810 (178.189) 17.047 (28.767) (190.900)"

Transcript

1 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ/ ΕΝ ΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου Φεβρουαρίου 2014

2 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων εκ-13 εκ-12 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων (7%) Σύνολο εξόδων πριν τις αποζηµιώσεις Ειδικού Σχεδίου Πρόωρης Αφυπηρέτησης (3%) Αποζηµιώσεις Ειδικού Σχεδίου Πρόωρης Αφυπηρέτησης Σύνολο εξόδων % Κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις προβλέψεις (17%) Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων % (Ζηµία)/κέρδος πριν τη φορολογία ( ) (421%) Φορολογία (5.019) 44 Ζηµία από δραστηριότητες που τερµατίστηκαν µετά τη φορολογία (28.767) (72.364) (6) Ζηµία που αναλογεί στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας ( ) (23.440) 714% Ζηµία µετά τη φορολογία H ζηµία µετά τη φορολογία που αναλογεί στους κατόχους µετοχών της µητρικής Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2013, ανέρχεται σε 190,9 εκατ. σε σύγκριση µε ζηµία 23,4 εκατ. για την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η ζηµιά αυτή περιλαµβάνει αυξηµένη χρέωση για προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων, ζηµία που προέκυψε από δραστηριότητες που τερµατίστηκαν µε την πώληση του ικτύου Καταστηµάτων Ελλάδας ( ΚΕ) καθώς και κόστος Ειδικού Σχεδίου Πρόωρης Αφυπηρέτησης προσωπικού. Τερµατισµός δραστηριοτήτων Στις 26 Μαρτίου 2013, η Τράπεζα, ως αποτέλεσµα της διακρατικής συνεννόησης των κυβερνήσεων Κύπρου και Ελλάδας µετά από απαίτηση της Τρόικας, έδωσε τη συγκατάθεσή της για την πώληση του ικτύου Καταστηµάτων της στην Ελλάδα ( ΚΕ), σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Υπουργείου Οικονοµικών και της Κεντρικής Τράπεζας, στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. µε άµεση ισχύ. Σύµφωνα µε τις πρόνοιες των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, η παρουσίαση της Κατάστασης Λογαριασµού Αποτελεσµάτων για τις 31 εκεµβρίου 2012 αναπροσαρµόστηκε έτσι ώστε ο τερµατισµός των δραστηριοτήτων του ΚΕ να λαµβάνεται υπόψη ως αν να είχε συµβεί Σελίδα 2 από 17

3 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (συνέχεια) από την αρχή του έτους. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2013 η επίδραση στα αποτελέσµατα του Οµίλου από τις δραστηριότητες που τερµατίστηκαν ανήλθε σε ζηµιά µετά τη φορολογία 28,8 εκατ. (2012: ζηµιά 72,4 εκατ.). Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων Η χρέωση για προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2013, ανήλθε σε 310,8 εκατ. και αυξήθηκε κατά 206,8 εκατ. από το αντίστοιχο ποσό του 2012, ως αποτέλεσµα του αρνητικού οικονοµικού κλίµατος, της αύξησης των µη εξυπηρετούµενων δανείων και της συνεχιζόµενης µείωσης της αξίας των ακινήτων. Κέρδος από συνήθεις εργασίες Το κέρδος του Οµίλου από συνήθεις εργασίες πριν τις προβλέψεις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2013, ανέρχεται στα 132,6 εκατ. σηµειώνοντας µείωση της τάξης του 17%, σε σύγκριση µε 159,4 εκατ. για το 2012 κυρίως λόγω των µειωµένων εσόδων από τραπεζικές εργασίες. Εξαιρουµένων των αποζηµιώσεων του Ειδικού Σχεδίου Πρόωρης Αφυπηρέτησης ύψους 9,6 εκατ. και παρά την µείωση των συνολικών εσόδων, ο δείκτης εξόδων προς έσοδα διαµορφώνεται στο 49,4% σε σύγκριση µε τα επίπεδα του 47,2% κατά το Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης Χορηγήσεις και Καταθέσεις Οι συνολικές µεικτές χορηγήσεις σε πελάτες στην Κύπρο, οι οποίες ανήλθαν σε 4,4 δισ. παρουσίασαν µείωση 6%. Ο δείκτης των µεικτών µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων στο σύνολο των χορηγήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των τόκων που αναστάληκαν και δεν αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, ανήλθε στο 45,7%. Οι συσσωρευµένες προβλέψεις για αποµείωση στην αξία των χορηγήσεων, οι οποίες περιλαµβάνουν τόκους που αναστάληκαν και δεν αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, στις 31 εκεµβρίου 2013 ανήλθαν σε 830,2 εκατ. και αποτελούν το 18,9% των συνολικών µεικτών χορηγήσεων. Οι συνολικές καταθέσεις πελατών στην Κύπρο ανήλθαν σε 5,5 δισ. παρουσιάζοντας µείωση 23% από τον εκέµβριο Ο Όµιλος διατηρεί άνετη ρευστότητα, ενδεικτικό της οποίας είναι η µηδενική χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η µη άντληση ρευστότητας από τον Έκτατο Μηχανισµό Ρευστότητας και η µη εξάρτηση από τη διατραπεζική αγορά. Ο δείκτης µεικτών χορηγήσεων έναντι των καταθέσεων διαµορφώθηκε στο 79,7% ενώ ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις ανέρχεται στο 64,6%. Οι αναπροσαρµοσµένοι αντίστοιχοι δείκτες του έτους που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2012, ώστε να µην συµπεριλαµβάνουν τα δάνεια και καταθέσεις του ΚΕ, ανέρχονται σε 64,9% και 58,3% αντίστοιχα. Σελίδα 3 από 17

4 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (συνέχεια) 1.3 Κεφαλαιακή Θέση Σχέδιο Αναδιάρθρωσης και Ενίσχυσης της Κεφαλαιακής Βάσης της Τράπεζας Το ιοικητικό Συµβούλιο, κατά τον Ιούλιο του 2013, αποφάσισε τη λήψη µέτρων για να ενισχύσει την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας µέσω Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και Ενίσχυσης της Κεφαλαιακής Βάσης της Τράπεζας ( Σχέδιο ), που περιελάµβανε την έκδοση νέων µετοχών και µετατρέψιµων αξιόγραφων κεφαλαίου. Με την ολοκλήρωση του Σχεδίου αντλήθηκαν 358 εκατ., υπερκαλύπτοντας κατά 64 εκατ. το κεφαλαιακό έλλειµµα των 294 εκατ. που επιβλήθηκε στον Όµιλο στη βάση του ακραίου σεναρίου της PIMCΟ. Η µετοχική δοµή της Τράπεζας διαφοροποιήθηκε σηµαντικά µε τους µέχρι τότε υφιστάµενους µετόχους να διατηρούν ποσοστό συµµετοχής γύρω στο 23% περίπου του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, την Wargaming Public Company Ltd και την CPB FBO Third Point Hellenic Recovery Fund LP (CΥ) να αποκτούν ποσοστό γύρω στο 3 (έκαστος) και τη ήµητρα Επενδυτική ηµόσια Λτδ να αποκτά ποσοστό γύρω στο 15%. Ίδια Κεφάλαια Τα κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους µετοχών της Τράπεζας στις 31 εκεµβρίου 2013, ανήλθαν σε 394,5 εκατ. σε σύγκριση µε 481,7 εκατ. το εκέµβριο Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου µε βάση τα αποτελέσµατα του έτους που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2013 διαµορφώνεται στο -43,6% συµπεριλαµβανοµένης της ζηµιάς από την πώληση του ΚΕ ( εκέµβριος 2012: -5,1%). Κεφαλαιακή Επάρκεια Με βάση τον Πυλώνα 1 της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον Υπολογισµό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων ο είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Οµίλου στις 31 εκεµβρίου 2013 ανήλθε σε 14,2% ( εκέµβριος 2012: 13,6%) (Τράπεζα: 13,5%) και ο είκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σε 13,1% ( εκέµβριος 2012: 10,9%) (Τράπεζα: 12,8%). Μέσα στα πλαίσια εφαρµογής των προνοιών του Ενηµερωτικού ελτίου ηµεροµηνίας 30 Σεπτεµβρίου 2013 («Ενηµερωτικό ελτίο») των Μετατρέψιµων Αξιογράφων Κεφαλαίου 1 «ΜΑΚ 1», ως αποτέλεσµα της διαµόρφωσης είκτη Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων του Οµίλου και της Τράπεζας κάτω από 9%, ΜΑΚ 1 συνολικής αξίας περίπου 86 εκατ. µετατρέπονται, υποχρεωτικά και αµετάκλητα, σε µετοχές ώστε ο χαµηλότερος εκ των δυο, είκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Common Equity Tier 1 ratio) της Τράπεζας και του Οµίλου να ανέλθει σε 9%. Ως αποτέλεσµα, ο είκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων διαµορφώνεται σε 9,3% (Τράπεζα: 9,). Σελίδα 4 από 17

5 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (συνέχεια) 1.4 Στρατηγικοί στόχοι και προοπτικές Με βάση τα δεδοµένα όπως διαµορφώνονται στο χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον, οι στρατηγικοί στόχοι του Οµίλου συνεχίζουν να επικεντρώνονται στη διαφύλαξη και ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας, στην αποτελεσµατική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και στη διασφάλιση υγιούς ρευστότητας. Η κεφαλαιακή επάρκεια και άνετη ρευστότητα που κατέχει η Ελληνική Τράπεζα ξεκινώντας το 2014 της επιτρέπουν να στοχεύσει σε ορθολογική ανάπτυξη στην Κύπρο. Σελίδα 5 από 17

6 2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Καθαρά έσοδα από τόκους εκ-13 εκ-12 Μεταβολή Σηµ. 1 '000 '000 % Έσοδα από τόκους (1) Έξοδα από τόκους ( ) ( ) (19%) (1%) Η µείωση των καθαρών εσόδων από τόκους, για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2013 κατά 1% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο, είναι κυρίως αποτέλεσµα της αύξησης στην αναστολή αναγνώρισης επιτοκιακών εσόδων. Το επιτοκιακό περιθώριο του Οµίλου για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2013 ανήλθε σε 2,75% ( εκέµβριος 2012: 2,47% συµπεριλαµβανοµένου του ΚΕ). Στην Κύπρο, το επιτοκιακό περιθώριο για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2013 ανήλθε σε 2,75% ( εκέµβριος 2012: 2,66%). Μη επιτοκιακά έσοδα εκ-13 εκ-12 Μεταβολή Σηµ. 1 '000 '000 % Καθαρά έσοδα δικαιωµάτων και προµηθειών (15%) Καθαρό κέρδος από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων (2) Άλλα έσοδα (21%) (17%) Το σύνολο των µη επιτοκιακών εσόδων παρουσίασε µείωση της τάξεως του 17%, φθάνοντας τα 92,1 εκατ. σε σύγκριση µε 110,9 εκατ. το εκέµβριο του Η µείωση των µη επιτοκιακών εσόδων οφείλεται κυρίως στα µειωµένα κέρδη από διάθεση και επανεκτίµηση οµολόγων και συναλλάγµατος σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο καθώς επίσης και στα µειωµένα καθαρά έσοδα δικαιωµάτων και προµηθειών από τραπεζικές εργασίες, τα οποία επηρεάστηκαν αρνητικά από τις αποφάσεις του Eurogroup το Μάρτιο του Σελίδα 6 από 17

7 2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (συνέχεια) Έξοδα εκ-13 εκ-12 Μεταβολή Σηµ. 1 '000 '000 % Έξοδα προσωπικού (3%) Αποσβέσεις και χρεολύσεις % Αποζηµιώσεις Ειδικού Σχεδίου Πρόωρης Αφυπηρέτησης ιοικητικά και άλλα έξοδα (3%) Σύνολο εξόδων % Tο σύνολο των εξόδων του Οµίλου για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2013, παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 4% σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα διαµορφώθηκε στο 52,8% σε σύγκριση µε τα επίπεδα του 47,2% για το 2012 (αναπροσαρµοσµένου δείκτη). Εξαιρουµένων των αποζηµιώσεων του Ειδικού Σχεδίου Πρόωρης Αφυπηρέτησης, ο δείκτης εξόδων προς έσοδα διαµορφώνεται στο 49,4% σε σύγκριση µε τα επίπεδα του 47,2% κατά το Έξοδα Προσωπικού Τα έξοδα προσωπικού αποτελούν το 61,3% του συνόλου των εξόδων του Οµίλου ( εκέµβριος 2012: 65,9%) και παρουσιάζουν µείωση 3% ( 3,0 εκατ.) από την αναπροσαρµοσµένη περσινή αντίστοιχη περίοδο. Στις 31 εκεµβρίου 2013 ο αριθµός των ατόµων που εργοδοτούσε ο Όµιλος ήταν σε σύγκριση µε άτοµα (εκ των οποίων 371 άτοµα εργοδοτούνταν στην Ελλάδα) το εκέµβριο του Ειδικό Σχέδιο Πρόωρης Αφυπηρέτησης Σε συνέχεια απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου, o Όµιλος απεύθυνε σε όλο το µόνιµο προσωπικό του Ειδικό Σχέδιο Πρόωρης Αφυπηρέτησης το οποίο είχε την µορφή της εθελούσιας εξόδου. Με την ολοκλήρωση του Σχεδίου, που έληξε στις 2 Αυγούστου 2013, επιτεύχθηκε µείωση στον αριθµό του προσωπικού της τάξης του 11%. Το σύνολο των αποζηµιώσεων που καταβλήθηκε στα µέλη του προσωπικού του Οµίλου που επέλεξαν εθελοντικά και είχαν ενταχθεί στο Ειδικό Σχέδιο Πρόωρης Αφυπηρέτησης του Οµίλου ανήλθε στα 9,6 εκ. ιοικητικά και άλλα έξοδα Τα διοικητικά και άλλα έξοδα του Οµίλου για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2013, παρουσίασαν µείωση 3% σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η µείωση αυτή αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες του Οµίλου για συγκράτηση των εξόδων. Σελίδα 7 από 17

8 2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (συνέχεια) Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων σε πελάτες εκ-13 εκ-12 Μεταβολή Σηµ. 1 '000 '000 % Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων % Ο Όµιλος επικεντρώνεται στη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα µέτρα. Η χρέωση για προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων για τις 31 εκεµβρίου 2013, ανήλθε σε 310,8 εκατ. και αυξήθηκε κατά 206,8 εκατ. από το αντίστοιχο ποσό του 2012, ως αποτέλεσµα του αρνητικού οικονοµικού κλίµατος, της αύξησης των µη εξυπηρετούµενων δανείων και της συνεχιζόµενης µείωσης της αξίας των ακινήτων. Ο δείκτης ετήσιου κόστους των προβλέψεων έναντι των χορηγήσεων, µε βάση τα αποτελέσµατα της περιόδου, διαµορφώνεται σε 7,1% ( εκέµβριος 2012: 2,2% µη συµπεριλαµβανοµένου του χαρτοφυλακίου του ΚΕ). Οι συσσωρευµένες προβλέψεις για αποµείωση στην αξία των χορηγήσεων, οι οποίες περιλαµβάνουν τόκους που αναστάληκαν και δεν αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, στις 31 εκεµβρίου 2013 ανήλθαν σε 830,2 εκατ. και αποτελούν το 18,9% των συνολικών µεικτών χορηγήσεων. Σηµείωση 1: Η παρουσίαση των συγκριτικών ποσών για το 2012 της Κατάστασης Λογαριασµού Αποτελεσµάτων έχει αναπροσαρµοστεί έτσι ώστε ο τερµατισµός των δραστηριοτήτων του ικτύου Καταστηµάτων Ελλάδας να λαµβάνεται υπόψη ως αν να είχε συµβεί από την αρχή του έτους. Σελίδα 8 από 17

9 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Βασικά στοιχεία Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης εκ-13 εκ-12 Μεταβολή εκ-13 - εκ-12 'εκατ. 'εκατ. % Σύνολο Περιουσιακών στοιχείων (27%) Μεικτές χορηγήσεις (21%) Κύπρος (6%) Ελλάδα (97%) Ρωσία 9 12 (18%) Καταθέσεις (29%) Κύπρος (23%) Ελλάδα (10) Ρωσία 1 3 (57%) Το σύνολο των Περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου ανήλθε σε 6,4 δισ. σε σύγκριση µε 8,8 δισ. το εκέµβριο 2012, σηµειώνοντας µείωση της τάξης του 27%. 3.1 Μεικτές Χορηγήσεις Οι συνολικές µεικτές χορηγήσεις σε πελάτες σηµείωσαν µείωση της τάξης του 21% σε σχέση µε το εκέµβριο του 2012 (συµπεριλαµβανοµένου του χαρτοφυλακίου του ΚΕ) και ανέρχονται σε 4,4 δισ. Οι µεικτές χορηγήσεις σε πελάτες στην Κύπρο παρουσίασαν µείωση 6%. Στις 31 εκεµβρίου 2013 και 31 εκεµβρίου 2012, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων στην Κύπρο ανά κατηγορία χορηγήσεων ήταν η ακόλουθη: Σύνθεση χαρτοφυλακίου χορηγήσεων 31- εκ εκ % 16% 26% 24% 16% 18% 3 31% 1 6% 6% 5% 5% Εµπόριο Οικοδοµικές και Κτηµατικές Επιχειρήσεις Μεταποιητικές Επιχειρήσεις Τουριστικές Επιχειρήσεις Άλλες Επιχειρήσεις Ιδιώτες Σελίδα 9 από 17

10 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (συνέχεια) Μη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις Στις 31 εκεµβρίου 2013, οι µεικτές µη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις σύµφωνα µε την νέα Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου προς τα Πιστωτικά Ιδρύµατα για τον Ορισµό των Μη εξυπηρετούµενων και των Ρυθµισµένων χορηγήσεων, που είναι σε ισχύ από την 1 η Ιουλίου 2013, ανήλθαν σε 2.007,4 εκατ. Με βάση τη νέα Οδηγία, µία χορήγηση θεωρείται µη εξυπηρετούµενη όταν: - παρουσιάζει καθυστέρηση ή υπέρβαση ορίου πέραν των ενενήντα ηµερών, - έχει ρυθµιστεί και κατά την ηµέρα της ρύθµισης ήταν µη εξυπηρετούµενη ή είχε καθυστερήσεις άνω των 60 ηµερών (µε εξαίρεση χορηγήσεις οι οποίες την 15 η Μαρτίου 2013 ήταν εξυπηρετούµενες, ρυθµίστηκαν µεταξύ 18 ην Μαρτίου 2013 και 30 ην Σεπτεµβρίου 2013 και η ρύθµιση δεν περιλαµβάνει καταβολή εφ άπαξ ποσού µεγαλύτερου ή ίσου του 2 του δανείου ή περίοδο χάριτος µεγαλύτερη των 12 µηνών για την καταβολή τόκων και 24 µηνών για την καταβολή κεφαλαίου) - έχει ρυθµιστεί δύο ή περισσότερες φορές σε περίοδο 18 µηνών (µε εξαίρεση χορηγήσεις πλήρως καλυµµένες µε µετρητά). Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013, σύµφωνα µε την µέχρι τότε ισχύουσα οδηγία, ως µη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις ταξινοµούνταν χορηγήσεις πελατών οι οποίες δεν ήταν πλήρως καλυµµένες µε εµπράγµατες εξασφαλίσεις και παρουσίαζαν καθυστερήσεις πέραν των τριών µηνών. Ως αποτέλεσµα των πιο πάνω προκύπτει σηµαντική διαφοροποίηση στο ύψος των χορηγήσεων που από την 1 η Ιουλίου 2013 λογίζονται ως µη εξυπηρετούµενες (31 εκεµβρίου 2012: 1.229,5 εκατ.) (2012: Κύπρος: 724,6 εκατ., Ελλάδα: 504,9 εκατ.). Ο δείκτης των µεικτών µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων στο σύνολο των χορηγήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των τόκων που αναστάληκαν και δεν αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, ανήλθε στο 45,7%. Ταυτόχρονα, ο δείκτης των συνολικών προβλέψεων για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων στο σύνολο των µεικτών µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων ανήλθε σε 41,4%. 3.2 Καταθέσεις Οι καταθέσεις πελατών παρουσίασαν µείωση 29%, φθάνοντας τα 5,5 δισ. σε σύγκριση µε 7,8 δισ. το εκέµβριο 2012 (συµπεριλαµβανοµένου του χαρτοφυλακίου του ΚΕ). Οι καταθέσεις πελατών στην Κύπρο ανήλθαν σε 5,5 δισ. παρουσιάζοντας µείωση 23% από τον εκέµβριο Σελίδα 10 από 17

11 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (συνέχεια) Στις 31 εκεµβρίου 2013 και 31 εκεµβρίου 2012, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου καταθέσεων στην Κύπρο ανά κατηγορία καταθέσεων ήταν η ακόλουθη: Σύνθεση χαρτοφυλακίου καταθέσεων εκ εκ % 5 48% % 3% 4% 6% Όψεως Ταµιευτηρίου Προειδοποίησης Προθεσµιακές Στις 31 εκεµβρίου 2013 και 31 εκεµβρίου 2012, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου καταθέσεων στην Κύπρο µε βάση τη χώρα προέλευσης του πελάτη ήταν η ακόλουθη: Καταθέσεις στην Κύπρο ανά χώρα προέλευσης καταθετών % 31- εκ εκ % 23% 33% 2 14% 16% 1 4% 6% 6% 7% Κύπρος Άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσία Άλλες Ευρωπαϊκές χώρες Άλλες χώρες Σελίδα 11 από 17

12 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (συνέχεια) Το σύνολο των καταθέσεων στην Κύπρο ύψους 5,5 δισ. αποτελείται από σε 4,2 δισ. καταθέσεις σε Ευρώ ( εκέµβριος 2012: 4,5 δισ.) και 1,3 δισ. καταθέσεις σε ξένα νοµίσµατα ( εκέµβριος 2012: 2,6 δισ.) και παρουσίασε µείωση 23% σε σύγκριση µε το εκέµβριο του Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου καταθέσεων στην Κύπρο ανά νόµισµα στις 31 εκεµβρίου 2013 και 31 εκεµβρίου 2012, ήταν η ακόλουθη: Καταθέσεις στην Κύπρο ανά νόµισµα % 64% 31- εκ εκ % Αµερικανικό ολάριο 2% 2% 2% 1% 1% 1% Στερλίνα Ευρώ Ρούβλια Άλλα νοµίσµατα Το εκέµβριο του 2013 ο δείκτης µεικτών χορηγήσεων έναντι των καταθέσεων διαµορφώθηκε στο 79,7% ενώ ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις ανέρχεται στο 64,6%. Οι αναπροσαρµοσµένοι αντίστοιχοι δείκτες του έτους που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2012, ώστε να µην συµπεριλαµβάνουν τα δάνεια και καταθέσεις του ΚΕ, ανέρχονται σε 64,9% και 58,3% αντίστοιχα. 3.3 Μετρητά και καταθέσεις µε τράπεζες Το σύνολο των µετρητών και καταθέσεων του Οµίλου µε Τράπεζες ανήλθε στις 31 εκεµβρίου 2013 σε 1,9 δισ. (2012: 2,8 δισ.), από τα οποία το 1,0 δισ. αφορούσε µετρητά και καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες. Τα ποσά αυτά είναι ενδεικτικά της άνετης ρευστότητας του Οµίλου, της οποία επίσης ενδεικτικό αποτελεί και η µηδενική χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η µη άντληση ρευστότητας από τον Έκτατο Μηχανισµό Ρευστότητας καθώς και η µη εξάρτηση από τη διατραπεζική αγορά. Σελίδα 12 από 17

13 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (συνέχεια) 3.4 Επενδύσεις Το σύνολο των επενδύσεων του Οµίλου ανέρχεται σε 0,7 δισ. ( εκέµβριος 2012: 1,0 δισ.) το οποίο αντιπροσωπεύει το 10,2% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων ( εκέµβριος 2012: 10,9%) και αποτελείται κυρίως από διεθνή τραπεζικά χρεόγραφα και από χρεόγραφα της Κυπριακής ηµοκρατίας. Στις 31 εκεµβρίου 2013, η λογιστική αξία των επενδύσεων σε χρεόγραφα αναλύεται µε βάση τον εκδότη τους, ως ακολούθως: ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ εκατ. ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ εκατ. Άλλα Κύπρος -331 ΗΠΑ -40 Τραπεζών 215 Κυβερνητικά Μεγάλη Βρεττανία - 10 Βουλγαρία - 8 Ισραήλ -5 Ανατολικών χωρών εκτός ΕΕ -1 Τα Κυπριακά Κυβερνητικά Οµολόγα που είχε στην κατοχή του ο Όµιλος στις 31 εκεµβρίου 2013 µε βάση την ληκτότητα τους αναλύονται ως ακολούθως: ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ εκατ Από 1 µέχρι 5 χρόνια Πέραν των 5 χρόνων Οµόλογα Ονοµαστικής αξίας 155,4 εκατ. που συµπεριλαµβάνονταν στις 30 Ιουνίου 2013 στην κατηγορία ληκτότητας "Από 1 µέχρι 5 χρόνια", έχουν ανταλλαγεί την 1 η Ιουλίου 2013 µε Οµόλογα ληκτότητας "Από 5 µέχρι 10 χρόνια", στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης του Κυπριακού Χρέους. Σελίδα 13 από 17

14 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (συνέχεια) Στις 31 εκεµβρίου 2013, οι επενδύσεις σε χρεόγραφα αναλύονται ως ακολούθως µε βάση το δείκτη εξωτερικής πιστοληπτικής διαβάθµισης: Ποιότητα χαρτοφυλακίου χρεογράφων unrated Caa3 Caa1 & Caa2 Ca & C Baa1 to B3 A3 A2 A1 Aa3 Aa2 Aa1 Aaa P1 (CPs) 1% 3% 2% 3% % Σελίδα 14 από 17

15 4. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΘΕΣΗ 4.1 Ίδια Κεφάλαια Τα κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους µετοχών της Τράπεζας στις 31 εκεµβρίου 2013 µετά και την εισροή νέων κεφαλαίων ύψους 103,4 εκατ ανήλθαν σε 394,5 εκατ. σε σύγκριση µε 481,7 εκατ. το εκέµβριο Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου µε βάση τα αποτελέσµατα του έτους που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2013 διαµορφώνεται στο -43,6% συµπεριλαµβανοµένης της ζηµιάς από την πώληση του ΚΕ ( εκέµβριος 2012: -5,1%). 4.2 Σχέδιο Αναδιάρθρωσης και Ενίσχυσης της Κεφαλαιακής Βάσης της Τράπεζας Σύµφωνα µε την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στη βάση του ακραίου σεναρίου του διαγνωστικού ελέγχου της PIMCO και µετά την πώληση του ικτύου Καταστηµάτων Ελλάδας, η κεφαλαιακή ανάγκη που είχε υποχρέωση η Τράπεζα να καλύψει µέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2013 ανερχόταν σε 294 εκατ. Με βάση το επικαιροποιηµένο Μνηµονίο Συναντίληψης, το οποίο ανακοινώθηκε στις 6 Νοεµβρίου 2013, ο ελάχιστος δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Common Equity Tier 1 ratio) αυξήθηκε από 8% σε 9%. Το ιοικητικό Συµβούλιο κατά τον Ιούλιο του 2013 αποφάσισε τη λήψη µέτρων για να ενισχύσει την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας µέσω Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και Ενίσχυσης της Κεφαλαιακής Βάσης της Τράπεζας ( Σχέδιο ), που περιελάµβανε την έκδοση νέων µετοχών και µετατρέψιµων αξιόγραφων κεφαλαίου. Με την ολοκλήρωση του Σχεδίου αντλήθηκαν 358 εκατ., υπερκαλύπτοντας κατά 64 εκατ. το κεφαλαιακό έλλειµµα των 294 εκατ. που του επιβλήθηκε στη βάση του ακραίου σεναρίου της PIMCΟ. Συγκεκριµένα: α) 103 εκατ. αντλήθηκαν από έκδοση νέων µετοχών προς τους υφιστάµενους µετόχους, άλλους επενδυτές και κατόχους Μη Σωρευτικών Μετατρέψιµων Αξιογράφων Κεφαλαίου Αόριστης ιάρκειας (ΜΣΜΑΚ), β) 126 εκατ. εξασφαλίστηκαν από έκδοση Μετατρέψιµων Αξιογράφων Κεφαλαίου 1 (ΜΑΚ 1) και γ) 128 εκατ. εξασφαλίστηκαν από έκδοση Μετατρέψιµων Αξιογράφων Κεφαλαίου 2 (ΜΑΚ 2). Ως αποτέλεσµα, στις 2 Νοεµβρίου 2013 όλα τα ΜΣΜΑΚ µετατράπηκαν σε ΜΑΚ 1, τα Χρεόγραφα Λήξης 2019, τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου και τα Χρεόγραφα Λήξης 2016 των οποίων οι κάτοχοι συµµετείχαν στην ΜΑΚ 2 εθελοντική πρόταση ανταλλαγής µετατράπηκαν σε ΜΑΚ 2, ακυρώθηκαν αυτόµατα και η Τράπεζα έπαυσε να έχει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις σχετικά µε αυτά. Όλοι οι τίτλοι που προέκυψαν από το Σχέδιο εισάχθηκαν και διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Σελίδα 15 από 17

16 4. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΘΕΣΗ (συνέχεια) Μέσα από την ολοκλήρωση του Σχεδίου η µετοχική δοµή της Τράπεζας διαφοροποιήθηκε σηµαντικά µε τους µέχρι τότε υφιστάµενους µετόχους να διατηρούν ποσοστό συµµετοχής γύρω στο 23% περίπου του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, την Wargaming Public Company Limited και την CPB FBO Third Point Hellenic Recovery Fund LP (CΥ) να αποκτούν ποσοστό γύρω στο 3 (έκαστος) και τη ήµητρα Επενδυτική ηµόσια Λτδ να αποκτά ποσοστό γύρω στο 15%. 4.3 Κεφαλαιακή Επάρκεια Με βάση τον Πυλώνα 1 της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον Υπολογισµό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων ο είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Οµίλου στις 31 εκεµβρίου 2013 ανήλθε σε 14,2% ( εκέµβριος 2012: 13,6%) (Τράπεζα: 13,5%), ο είκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σε 13,1% ( εκέµβριος 2012: 10,9%) (Τράπεζα: 12,8%) και ο είκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σε 7,3% ( εκέµβριος 2012: 8,2%) (Τράπεζα: 7,). Μέσα στα πλαίσια εφαρµογής των προνοιών του Ενηµερωτικού ελτίου ηµεροµηνίας 30 Σεπτεµβρίου 2013 («Ενηµερωτικό ελτίο») των Μετατρέψιµων Αξιογράφων Κεφαλαίου 1 «ΜΑΚ 1», ως αποτέλεσµα της διαµόρφωσης είκτη Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων του Οµίλου και της Τράπεζας κάτω από 9%, ΜΑΚ 1 συνολικής αξίας περίπου 86 εκατ. µετατρέπονται, υποχρεωτικά και αµετάκλητα και χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση για λήψη συγκατάθεσης από τους κατόχους των ΜΑΚ 1, σε µετοχές ώστε ο χαµηλότερος εκ των δυο, είκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Common Equity Tier 1 ratio) της Τράπεζας και του Οµίλου να ανέλθει σε 9%. Ως αποτέλεσµα, ο είκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων διαµορφώνεται σε 9,3% (Τράπεζα: 9,). Η υποχρεωτική µετατροπή εφαρµόζεται κατ αναλογία στο υπόλοιπο των ΜΑΚ 1 για κάθε επενδυτή κατά την ηµεροµηνία µετατροπής (κάτοχοι ηµεροµηνίας αρχείου 27/2/2013). Η τιµή Υποχρεωτικής Μετατροπής των ΜΑΚ 1 σε µετοχές διαµορφώθηκε σε 0,10. Όλα τα ΜΑΚ 1 που έχουν µετατραπεί σε µετοχές ακυρώνονται αυτόµατα και κάθε δικαίωµα ή υποχρέωση που απορρέει από το Ενηµερωτικό τους ελτίο παύει να ισχύει. Όλες οι µετοχές που προκύπτουν από την υποχρεωτική µετατροπή θα εισαχθούν για διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου, εφόσον ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις. Στις 31 εκεµβρίου 2013, τα Σταθµισµένα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου ανήλθαν σε 4,4 δισ. ( εκέµβριος 2012: 5,3 δισ.). Σελίδα 16 από 17

17 5. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Με βάση τα δεδοµένα όπως διαµορφώνονται στο χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον, οι στρατηγικοί στόχοι του Οµίλου συνεχίζουν να επικεντρώνονται στη διαφύλαξη και ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας, στην αποτελεσµατική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και στη διασφάλιση υγιούς ρευστότητας. Η κεφαλαιακή επάρκεια και άνετη ρευστότητα που κατέχει η Ελληνική Τράπεζα ξεκινώντας το 2014 της επιτρέπουν να στοχεύσει σε ορθολογική ανάπτυξη στην Κύπρο. Ο Όµιλος της Ελληνικής Τράπεζας, εκτιµώντας ότι το 2014 θα είναι ακόµα ένα έτος ύφεσης της οικονοµίας, επικεντρώνεται στην αποτελεσµατική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου. Ο Όµιλος θεωρεί ότι η σταδιακή άρση των περιοριστικών µέτρων θα βοηθήσει στην ενίσχυση της αξιοπιστίας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και τις προοπτικές ανάπτυξης της Τράπεζας. Το 2013, ο Όµιλος της Ελληνικής Τράπεζας έχει αποδείξει ότι έχει τα εφόδια να αντιµετωπίσει την πρωτόγνωρη οικονοµική κρίση. Έχει καταφέρει να κεφαλαιοποιηθεί µε ιδιωτικά κεφάλαια και δεν έχει λάβει οποιασδήποτε µορφής στήριξη, γεγονός που της επιτρέπει να εκµεταλλευτεί τις ευκαιρίες σταδιακής ανάκαµψης της οικονοµίας µεσοπρόθεσµα.. Σελίδα 17 από 17

'

' ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2012 28 Φεβρουαρίου 2013 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-12 εκ-11 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 29 Αυγούστου 2013 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-13 Ιουν-12 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 132.373

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

(3.486) (10.285) (34.082)

(3.486) (10.285) (34.082) ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Κύρια προτεραιότητα η συµµόρφωσή µε τους εποπτικούς δείκτες κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

0003/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0003/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD 0003/00004287/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 Επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 27 Αυγούστου 2009 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-09 Ιουν-08 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 125.348 149.660 (16%) Σύνολο εξόδων 86.626 78.363 11% Κέρδος από συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

2014 ' ( ) ( ) -14 '

2014 ' ( ) ( ) -14 ' ΕΝ ΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2014 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Σύνοψη αποτελεσµάτων 3-6 2. Λογαριασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

0003/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0003/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD 0003/00008627/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 Επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

προµήθειες % αποµείωση επενδύσεων (17.671) (64.950) (30.193) ( ) (73%)

προµήθειες % αποµείωση επενδύσεων (17.671) (64.950) (30.193) ( ) (73%) Ενδεικτικά Μη Ελεγµένα Αποτελέσµατα για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 2007 2006 2007 2006 Αλλαγή Ευρώ ( ) Ευρώ ( ) % Κύκλος εργασιών 21.667.672 17.668.182 37.021.416 30.187.881 23% Καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Κερδοφορία o Ικανοποιητική οργανική κερδοφορία με κέρδη πριν τις προβλέψεις 360 εκατ. (μείωση 6% σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

( 000) %

( 000) % ΕΝ ΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 26 Φεβρουαρίου 2016 1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (FIX AND BUILD STRATEGY) ΑΠΟΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

(FIX AND BUILD STRATEGY)

(FIX AND BUILD STRATEGY) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016 24 Μαΐου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Στρατηγική αναδιοργάνωσης και ανάπτυξης αποφέρει καρπούς 3 2. Στρατηγικοί

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Προκαταρκτικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Έκθεση και Επεξηγηματική Κατάσταση: Προκαταρκτικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Αύξηση οργανικής κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις και την απομείωση

Διαβάστε περισσότερα

( 000) 4 η. 1 η ( 000)

( 000) 4 η. 1 η ( 000) ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ Στο 58% και σε πτωτική πορεία ο δείκτης των Μη Εξυπηρετούµενων Χορηγήσεων και στο 49%

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντική βελτίωση σε 5,0% του δείκτη µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων στο τρίµηνο από 8,6% στο α τρίµηνο του 2006

Σηµαντική βελτίωση σε 5,0% του δείκτη µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων στο τρίµηνο από 8,6% στο α τρίµηνο του 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2007 Εξαιρετική αύξηση της κερδοφορίας κατά 67% 62 εκατ. ( 107 εκατ.) κέρδη µετά τη φορολογία Ιστορικό ρεκόρ απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Κυπριακές Λίρες Βασικά Οικονοµικά στοιχεία 2005 2004 Μεταβολή 2005 2004

Διαβάστε περισσότερα

134 εκατ. ( 230 εκατ.) κέρδη µετά τη φορολογία Νέο ιστορικό ρεκόρ απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (27,7%) και δείκτη κόστος προς έσοδα (43,0%)

134 εκατ. ( 230 εκατ.) κέρδη µετά τη φορολογία Νέο ιστορικό ρεκόρ απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (27,7%) και δείκτη κόστος προς έσοδα (43,0%) Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου Εξαιρετική αύξηση της κερδοφορίας κατά 58% 134 εκατ. ( 230 εκατ.) κέρδη µετά τη φορολογία Νέο ιστορικό ρεκόρ απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Αποτελέσµατα του Οµίλου της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012

Θέµα: Αποτελέσµατα του Οµίλου της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 30 η Μαΐου, 2012 Θέµα: Αποτελέσµατα του Οµίλου της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σε συνέχεια της Συνεδρίας του ιοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [29.2.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση µε δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83%

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 2013 και 2014

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 2013 και 2014 1 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 2013 και 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γιατοέτοςπουέληξεστις31

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Σηµαντική Βελτίωση του Λειτουργικού Αποτελέσµατος ιατήρηση Ισχυρών Χρηµατοοικονοµικών εικτών Σηµαντική περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 25 Μαΐου 2011 Αύξηση κερδών προ προβλέψεων Α τριµήνου 2011 Το Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης και η επικείµενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ισχυροποιούν την ATEbank

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

0003/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0003/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD 0003/00002136/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Τελικοί Λογαριασμοί/Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

0003/ /el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0003/ /el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD 0003/00009176/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

% % % % (2.570) % % (3.711)

% % % % (2.570) % % (3.711) ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Κτίζοντας µια ισχυρότερη Τράπεζα, µε επικέντρωση στις στρατηγικές µας προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Ανακοίνωση. Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 114 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 63 εκατ. Ισχυρή ρευστότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6%

Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη Αποτελέσματος

Ένδειξη Αποτελέσματος 0042/00010737/el Ένδειξη Αποτελέσματος SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Ένδειξη Αποτελέσματος Ένδειξη Αποτελέσματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 SFS Attachment: 1. Ένδειξη Αποτελέσματος Regulated

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

( 000) %

( 000) % ΕΝ ΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 26 Φεβρουαρίου 2016 1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (FIX AND BUILD STRATEGY) ΑΠΟΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6%

Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 Ανακοίνωση Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 Κύρια στοιχεία λογαριασμού αποτελεσμάτων o Ζημιές μετά τη φορολογία 2.214 εκατ. (έναντι 1.359 εκατ. το 2011) o Κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 30 Αυγούστου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Η Στρατηγική αναδιοργάνωσης και ανάπτυξης αποφέρει καρπούς 3 2. Στρατηγικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 2ο 3μηνο 2016 αυξήθηκαν ετησίως 48% στα 362 εκατ. Με προσαρμογή για τα έκτακτα στοιχεία, η αύξηση ήταν 10% ετησίως στα

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

2014 ' (64.684) ( ) ( ) (97.765) (94.912) (98.343) (94.

2014 ' (64.684) ( ) ( ) (97.765) (94.912) (98.343) (94. ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 2014 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Α Τριμήνου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων κατά 9,0% έναντι του Δ τριμήνου σε 194εκ. Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 12,7% έναντι του Δ τριμήνου και 11,0% σε συγκρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων 3,8%

Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων 3,8% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 Κέρδη μετά τη φορολογία 502 εκατ. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ενισχυμένα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων Ομίλου: 79 εκ. (+64% σεσχέσημετοαντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

0003/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0003/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD 0003/00017182/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου Επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική ανάκαμψη της κερδοφορίας στο β τρίμηνο 2009 Κέρδη πριν τις προβλέψεις 142 εκατ. (αύξηση 34% σε σχέση με το α τρίμηνο 2009)

Σημαντική ανάκαμψη της κερδοφορίας στο β τρίμηνο 2009 Κέρδη πριν τις προβλέψεις 142 εκατ. (αύξηση 34% σε σχέση με το α τρίμηνο 2009) Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου Σημαντική ανάκαμψη της κερδοφορίας στο β τρίμηνο Κέρδη πριν τις προβλέψεις 142 εκατ. (αύξηση 24% σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31/12/2015

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31/12/2015 1 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31/12/2015 2 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2/11/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2/11/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 701,22 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 2,03%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 47,96 εκατ. εκ των οποίων 0,69 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2013 Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερομηνίας 31 Μαΐου 2013.

Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2013 Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερομηνίας 31 Μαΐου 2013. 0003/00003291/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας για την τριμηνία που έληξε στις 2013 Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερομηνίας 31

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο τελικό μέρισμα 0,08 κατά μετοχή ( 0,16 συνολικό μέρισμα για το έτος) Εκτίμηση κερδών μετά τη φορολογία για το 2010 μεταξύ εκατ.

Προτεινόμενο τελικό μέρισμα 0,08 κατά μετοχή ( 0,16 συνολικό μέρισμα για το έτος) Εκτίμηση κερδών μετά τη φορολογία για το 2010 μεταξύ εκατ. Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 και Εκτίμηση κερδών για το 2010 Επίτευξη στόχων για το 2009 Κέρδη μετά τη φορολογία 313 εκατ. Διατήρηση ισχυρής

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Σε πορεία επίτευξης των στόχων κερδοφορίας και μείωσης των δανείων σε καθυστέρηση για το 2016 η Τράπεζα Πειραιώς

Σε πορεία επίτευξης των στόχων κερδοφορίας και μείωσης των δανείων σε καθυστέρηση για το 2016 η Τράπεζα Πειραιώς ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου 3ΜΗΝΟΥ 2016 Σε πορεία επίτευξης των στόχων κερδοφορίας και μείωσης των δανείων σε καθυστέρηση για το 2016 η Τράπεζα Πειραιώς Δηλώσεις Διοίκησης «Με τη χθεσινή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη κερδοφορίας στο γ τρίμηνο Έσοδα από τόκους και προμήθειες 289 εκατ. (αύξηση 10% σε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2010

Θέμα: Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2010 29 η Νοεμβρίου, 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2010 Σε συνέχεια της Συνεδρίας του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Ομίλου

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Ομίλου ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 205 09.03.206 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Ομίλου Αποτελέσματα έτους 205 Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 205 αυξήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

,2 104,3-1% 24,9 19,6 +27% 36,0 22,7 (115,2) (100,8) +14% (51,1) (15,4) +233% (27,2) (21,6)

,2 104,3-1% 24,9 19,6 +27% 36,0 22,7 (115,2) (100,8) +14% (51,1) (15,4) +233% (27,2) (21,6) ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΚΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ στις ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Μη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις (ΜΕΧ) µειωµένες για 5 η συνεχόµενη τριµηνία Μειωµένος ο δείκτης ΜΕΧ στο 56,6% σε

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

0001/ /el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY

0001/ /el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY 0001/00000610/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Eννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα ακόλουθα αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα A Εξαμήνου 2016

Αποτελέσματα A Εξαμήνου 2016 Alpha Bank Cyprus Αποτελέσματα A Εξαμήνου 2016 26.8.2016 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016 Οικονομικά Στοιχεία Ισχυρή Κεφαλαιακή θέση με δείκτη μεταβατικών κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορίας I (CET I) 16,8%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 29 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7 (1) εκατ. το γ τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ (Με βάση τον Κανονισµό 809/2004 (ως τροποποιήθηκε) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ (Με βάση τον Κανονισµό 809/2004 (ως τροποποιήθηκε) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED και σε µετάφραση στα ελληνικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κυπριακή ηµοκρατία µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ. 113 (ως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου Συστηµατική Υλοποίηση του Λειτουργικού Μετασχηµατισµού Ανάληψη προβλέψεων αποµείωσης οµολόγων ύψους 843,9 εκ. 29 Νοεµβρίου Προβλέψεις αποµείωσης των κρατικών οµολόγων

Διαβάστε περισσότερα

17,1 22,7-25% 24,9-31% 27,3 21,6 +26% 51,1-47% (10,5) 0, % (67,9) -85% ΜΕΧ %

17,1 22,7-25% 24,9-31% 27,3 21,6 +26% 51,1-47% (10,5) 0, % (67,9) -85% ΜΕΧ % ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 Μη Εξυπηρετούµενες Χορηγήσεις (ΜΕΧ) µειωµένες για 6 η συνεχόµενη τριµηνία. Μειωµένος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας ηλώσεις ιοίκησης «Με ικανοποίηση διαπιστώνω πως η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να σημειώνει ουσιαστική πρόοδο. Η Τράπεζα εργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα