Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 AΠΟΦΑΣΗ 1/503/ του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Αποδεκτή πρακτική αγοράς: Αγορά ιδίων µετοχών και διακράτησή τους για µελλοντική απόκτηση µετοχών άλλης εταιρείας. Λαµβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Την απόφαση 5/347/ (ΦΕΚ Β/983/ ) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ιαδικασία και κριτήρια για τον χαρακτηρισµό πρακτικών της αγοράς ως αποδεκτών». 2. Τον Κανονισµό 2273/2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Επίσηµη εφηµερίδα των ΕΚ l 336/ ). 3. Τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης µε τους ενδιαφερόµενους φορείς, όπως αυτή αποφασίστηκε κατά την 490 η / συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου. 4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα «(ΦΕΚ Α/98/ ). ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Άρθρο 1 Αποδεκτή πρακτική αγοράς 1. Η αγορά ιδίων µετοχών και διακράτησή τους για µελλοντική απόκτηση µετοχών άλλης εταιρείας θεωρείται ως αποδεκτή πρακτική αγοράς. 2. Η αναλυτική περιγραφή της συγκεκριµένης αποδεκτής πρακτικής αγοράς και οι παράγοντες που ελήφθησαν υπόψη για τον χαρακτηρισµό της ως αποδεκτής πρακτικής περιγράφονται στο Παράρτηµα της παρούσας. Άρθρο 2 Έναρξη Ισχύος 1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β) 3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. 1

2 4. Το Παράρτηµα της παρούσας απόφασης αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. Ο Γραµµατέας Ο Πρόεδρος Ο Α Αντιπρόεδρος Ο Β Αντιπρόεδρος Αλέξιος Α. Πιλάβιος Γιάγκος Χαραλάµπους Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης Τα Μέλη 2

3 Παράρτηµα ΑΠΟ ΕΚΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑΣ Αγορά ιδίων µετοχών και διακράτησή τους για µελλοντική απόκτηση µετοχών άλλης εταιρείας. Για να εφαρµοσθεί η απαλλαγή του άρθρου 8 της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ σε ένα πρόγραµµα αγοράς ιδίων µετοχών, πρέπει το πρόγραµµα αυτό να αποσκοπεί αποκλειστικά στη µείωση του κεφαλαίου ενός εκδότη (σε αξία ή σε αριθµό µετοχών) ή στην εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από: α) τίτλους χρέους µετατρέψιµους σε µετοχικούς τίτλους, ή β) την άσκηση δικαιωµάτων αγοράς µετοχών εκ µέρους των εργαζοµένων (employee share option programmes) ή από άλλες διαθέσεις µετοχών σε εργαζοµένους του εκδότη ή συνδεδεµένης µε αυτόν εταιρείας. Εισηγµένες εταιρείες έχουν επισηµάνει ότι τα προγράµµατα αγοράς ιδίων µετοχών για το σκοπό ανταλλαγής των ίδιων µετοχών µε µετοχές άλλων εταιρειών, στο πλαίσιο στρατηγικών επιλογών τους, µπορεί να εκτίθενται στον κίνδυνο επιβολής κυρώσεων για κατάχρηση αγοράς δεδοµένου ότι δεν εµπίπτουν στον ορισµό του άρθρου 3 του Κανονισµού 2273/2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Επίσηµη εφηµερίδα των ΕΚ l 336/ ) µε αποτέλεσµα να µην εφαρµόζονται οι εξαιρέσεις του άρθρου 9 του ν (ΦΕΚ Α 112, 2005), το οποίο µετέφερε στο Ελληνικό δίκαιο το άρθρο 8 της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θεωρεί ότι τα προγράµµατα αγοράς ιδίων µετοχών που έχουν ως σκοπό την ανταλλαγή των ίδιων µετοχών µε µετοχές άλλων εταιρειών, στο πλαίσιο της στρατηγικής τους, µπορεί να διευκολύνουν τις επιλογές των εισηγµένων εταιρειών (χρησιµοποίηση ίδιων µετοχών ως µέσο πληρωµής). Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύµφωνα µε την απόφαση της 5/347/ , η οποία µετέφερε στο Ελληνικό δίκαιο την Οδηγία 2004/72/EC, εξετάζει τη σκοπιµότητα της αναγνώρισης ως αποδεκτής πρακτικής αγοράς, την αγορά ιδίων µετοχών από εκδότη και τη διακράτησή τους για µελλοντική απόκτηση µετοχών άλλης εταιρείας, εφόσον η δραστηριότητα αυτή πληροί ορισµένες προϋποθέσεις, οι οποίες περιορίζουν, τον κίνδυνο οι σχετικές συναλλαγές να συνιστούν κατάχρηση αγοράς. Επισηµαίνεται ωστόσο, ότι η απόκτηση ίδιων µετοχών στο πλαίσιο της παρούσας πρακτικής πρέπει να αποτελεί περιστασιακή και όχι συνεχή δραστηριότητα από τον εκδότη. Παρόµοια πρακτική προγράµµατoς αγοράς ιδίων µετοχών για διακράτηση τους µε σκοπό τη µελλοντική απόκτηση µετοχών άλλης εισηγµένης εταιρείας έχει ήδη γίνει αποδεκτή στη Γαλλία και βρίσκεται σε στάδιο διαβούλευσης στην Ιταλία. 3

4 Περιγραφή της Εθνικής Αποδεκτής Πρακτικής Αγοράς Μία εταιρεία (ο εκδότης) της οποίας οι µετοχές διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη αγορά µπορεί να αγοράσει και να διακρατήσει τις δικές της µετοχές για µελλοντική χρήση ως µέσω πληρωµής µε σκοπό να αγοράσει µετοχές µίας άλλης εταιρείας. Εάν η διακράτηση αυτών των µετοχών αποδειχθεί µη αναγκαία, ο εκδότης µπορεί να τις χρησιµοποιήσει για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2273/2003 ή να τις πουλήσει. Όταν αγοράζει τις δικές του µετοχές, υπό την παρούσα αποδεκτή πρακτική αγοράς, ο εκδότης πρέπει να συµµορφώνεται µε τα άρθρα 4, 5 και 6 της του Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2273/2003. Οι συναλλαγές που διενεργούνται βάσει αυτής της πρακτικής δεν πρέπει να επιτρέπουν στον εκδότη να διακρατά, οποιαδήποτε στιγµή, περισσότερο από το 10% του µετοχικού κεφαλαίου του. Απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης προκειµένου ο εκδότης να χρησιµοποιήσει τις µετοχές για άλλο σκοπό από αυτόν που έχει ήδη δηµοσιεύσει σύµφωνα µε την πρώτη παράγραφο. Η απόφαση αυτή ανακοινώνεται στο κοινό χωρίς υπαίτια βραδύτητα. Για ποιους λόγους η πρακτική µπορεί να συνιστά χειραγώγηση Αυτή η πρακτική δεν µπορεί να επωφεληθεί από την εξαίρεση των απαγορεύσεων της Οδηγίας 2003/6/EΚ όπως προβλέπονται στο άρθρο 8 αφού δεν ανταποκρίνεται στους σκοπούς του άρθρου 3 του Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2273/2003. Παράγοντες που ελήφθησαν υπόψη κατά την εξέταση της πρακτικής αγοράς Το άρθρο 2 της Απόφασης 5/347/2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε το οποίο ενσωµατώνεται στην ελληνική νοµοθεσία το άρθρο 2 της Οδηγίας 2004/72/EΚ αναφέρεται σε µη περιοριστικό κατάλογο παραγόντων που λαµβάνονται υπόψη από τις αρµόδιες αρχές όταν αξιολογούν συγκεκριµένες πρακτικές. Ο βαθµός διαφάνειας της πρακτικής σε σχέση µε το σύνολο της αγοράς (περ. (α) του άρθρου 2 της Απόφασης 5/347/2005 ή άρθρο 2(1) (α) της Οδηγίας 2004/72/EΚ ). Η διαφάνεια των πρακτικών που εφαρµόζουν οι συµµετέχοντες στην αγορά έχει καθοριστική σηµασία για να προσδιοριστεί εάν µια συγκεκριµένη πρακτική της αγοράς µπορεί να θεωρηθεί αποδεκτή από τις αρµόδιες αρχές. Όσο λιγότερο διαφανής είναι µια πρακτική τόσο πιθανότερο είναι να µην είναι αποδεκτή. Ωστόσο, ορισµένες πρακτικές σε µη ρυθµιζόµενες αγορές µπορεί, για διαρθρωτικούς λόγους, να είναι λιγότερο διαφανείς από ότι παρόµοιες πρακτικές σε ρυθµιζόµενες αγορές. Οι πρακτικές αυτές όµως δεν πρέπει να θεωρούνται αυτόµατα µη αποδεκτές από τις αρµόδιες αρχές. (Προοίµιο 2 Οδηγίας 2004/72/EΚ) 4

5 Για τη διασφάλιση της διαφάνειας αυτής της πρακτικής, όταν αγοράζονται µετοχές βάσει της παρούσας αποδεκτής πρακτικής αγοράς, ο εκδότης πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις διαφάνειας του άρθρου 4 παρ.4 του Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2273/2003. Ο εκδότης πρέπει επίσης να δηµοσιοποιεί τον αριθµό µετοχών που αφορά αυτή η πρακτική. Η ανάγκη να διασφαλισθεί η λειτουργία των δυνάµεων της αγοράς και η απρόσκοπτη αλληλεπίδραση προσφοράς και ζήτησης. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναλύει ιδίως τις επιπτώσεις της σχετικής πρακτικής µε βάση τις κυριότερες παραµέτρους της αγοράς, όπως οι συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά πριν την εφαρµογή της σχετικής πρακτικής, η µέση σταθµισµένη τιµή σε µία µόνο συνεδρίαση ή η καθηµερινή τιµή κλεισίµατος. (περ. (β) του άρθρου 2 της Απόφασης 5/347/2005 ή άρθρο 2(1) (β) της Οδηγίας 2004/72/EΚ ). Οι πρακτικές της αγοράς που παρεµποδίζουν την αλληλεπίδραση προσφοράς και ζήτησης, περιορίζοντας τις δυνατότητες αντίδρασης των άλλων συµµετεχόντων στις διενεργούµενες συναλλαγές, µπορούν να προκαλέσουν σηµαντικούς κινδύνους για την ακεραιότητα της αγοράς, και είναι συνεπώς λιγότερο πιθανό να θεωρηθούν αποδεκτές από τις αρµόδιες αρχές. (Προοίµιο 1 Οδηγίας 2004/72/EΚ). Οι αγορές που διενεργούνται βάσει αυτής της πρακτικής από τον εκδότη δεν έχουν σκοπό να στρεβλώσουν τις λειτουργίες των δυνάµεων της αγοράς. Γενικότερα, όλες οι συναλλαγές κατά τη διάρκεια του προγράµµατος αγοράς δηµοσιοποιούνται σύµφωνα µε του άρθρο 4 παρ.4 του Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2273/2003 και την από 195/ επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί ως εκ τούτου να διενεργήσει οποιαδήποτε έρευνα που θα θεωρηθεί αναγκαία για να επιβεβαιώσει την απουσία χειραγώγησης αγοράς. Ο βαθµός στον οποίο η πρακτική επηρεάζει τη ρευστότητα και την αποτελεσµατικότητα της αγοράς (περ. (γ) του άρθρου 2 της Απόφασης 5/347/2005 ή άρθρο 2(1) (γ) της Οδηγίας 2004/72/EΚ ). Οι πρακτικές της αγοράς που αυξάνουν τη ρευστότητα µπορούν πιο εύκολα να θεωρηθούν αποδεκτές από τις πρακτικές που την περιορίζουν. (Προοίµιο 1 Οδηγίας 2004/72/EC). 5

6 Στις περιπτώσεις αγοράς µετοχών βάσει της παρούσας αποδεκτής πρακτικής αγοράς, ο εκδότης πρέπει να συµµορφώνεται µε τις προϋποθέσεις για τον όγκο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5(2) του Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2273/2003. Οι συναλλαγές που διενεργούνται βάσει αυτής της πρακτικής κατ επέκταση δεν έχουν σηµαντική επίδραση στην αγορά. O βαθµός στον οποίο η πρακτική λαµβάνει υπόψη τους µηχανισµούς διαπραγµάτευσης της σχετικής αγοράς και επιτρέπει στους συµµετέχοντες στην αγορά να αντιδρούν κατάλληλα και έγκαιρα στις νέες συνθήκες στην αγορά που δηµιουργεί η πρακτική αυτή (περ. (δ) του άρθρου 2 της Απόφασης 5/347/2005 ή άρθρο 2(1) (δ) της Οδηγίας 2004/72/EΚ). Οι αγορές διενεργούνται σε οργανωµένες αγορές και κατ επέκταση πληρούν τους κανόνες διαπραγµάτευσης και λειτουργίας της οργανωµένης αγοράς. Οι εγγενείς κίνδυνοι της πρακτικής για την ακεραιότητα άµεσα ή έµµεσα συνδεόµενων αγορών, οργανωµένων ή µη, στις οποίες το σχετικό χρηµατοπιστωτικό µέσο αποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (περ. (ε) του άρθρου 2 της Απόφασης 5/347/2005 ή άρθρο 2(1) (ε) της Οδηγίας 2004/72/EΚ). Οι συγκεκριµένες πρακτικές που εφαρµόζονται σε δεδοµένη αγορά δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα άλλων άµεσα ή έµµεσα συνδεόµενων αγορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε οι αγορές αυτές είναι ρυθµιζόµενες είτε όχι. Συνεπώς, όσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος για την ακεραιότητα της αγοράς σε µια συνδεόµενη αγορά εντός της Κοινότητας, τόσο λιγότερο πιθανό είναι οι πρακτικές αυτές να θεωρηθούν αποδεκτές από τις αρµόδιες αρχές. (Προοίµιο 3 Οδηγίας 2004/72/EΚ) Όταν αγοράζονται µετοχές βάσει της παρούσας αποδεκτής πρακτικής αγοράς, ο εκδότης πρέπει να τηρεί τις προϋποθέσεις και τους περιορισµούς των άρθρων 5 και 6 του Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2273/2003. Αυτές οι προϋποθέσεις αποσκοπούν στην ασφάλεια όλων των επενδυτών και στην ακεραιότητα της αγοράς. Το αποτέλεσµα οποιασδήποτε έρευνας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά µε την πρακτική, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 παρ. 1 της Οδηγίας 2003/6/EK, ιδίως όσον αφορά περιπτώσεις στις οποίες η πρακτική παραβιάζει κανόνες ή διατάξεις για την αποτροπή της κατάχρησης αγοράς ή κανόνες επαγγελµατικής συµπεριφοράς, στην εξεταζόµενη αγορά ή σε άµεσα ή έµµεσα συνδεόµενες αγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (περ. (στ) του άρθρου 2 της Απόφασης 5/347/2005 ή άρθρο 2(1) (στ) της Οδηγίας 2004/72/EΚ) 6

7 εν έχει υπάρξει κάποιο αρνητικό αποτέλεσµα έρευνας που µπορεί να αµφισβητήσει αυτήν την πρακτική. Τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της σχετικής αγοράς, και ιδίως αν πρόκειται ή όχι για οργανωµένη αγορά, τα είδη των διαπραγµατευόµενων σε αυτήν χρηµατοπιστωτικών µέσων και τα χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων στην αγορά, και ιδίως το βαθµό συµµετοχής των ιδιωτών επενδυτών στη σχετική αγορά (άρθρο 2(1)(ζ)) της Οδηγίας 2004/72/EΚ). Οι συναλλαγές που διενεργούνται από τον εκδότη πραγµατοποιούνται σε οργανωµένη αγορά. Οι περιορισµοί και οι προϋποθέσεις της πρακτικής αποσκοπούν στην ασφάλεια όλων των επενδυτών και στην ακεραιότητα της σχετικής αγοράς. Βασικές Αρχές της CESR Οι βασικές αρχές που παρατηρούνται από τις αρµόδιες εποπτικές αρχές για να εξασφαλίσουν ότι οι αποδεκτές πρακτικές αγοράς δεν υπονοµεύουν την ακεραιότητα της αγοράς, ενώ ενθαρρύνουν την καινοτοµία και την συνεχιζόµενη δυναµική ανάπτυξη των χρηµατοπιστωτικών αγορών είναι: Νέες ή αναδυόµενες αποδεκτές πρακτικές αγοράς δεν θα πρέπει να υποτεθεί ότι είναι µη αποδεκτές από την αρµόδια εποπτική αρχή επειδή απλώς δεν έχουν γίνει προηγούµενα αποδεκτές Απαιτείται αµεροληψία και αποτελεσµατικότητα από τους συµµετέχοντες στην αγορά µε σκοπό να µην παρεµποδίζεται η οµαλή δραστηριότητα της αγοράς και η ακεραιότητά της. Οι αρµόδιες εποπτικές αρχές πρέπει να αναλύουν την επίπτωση της σχετικής πρακτικής αγοράς έναντι των βασικών παραµέτρων της αγοράς όπως η µέση σταθµισµένη τιµή µίας µεµονωµένης συνεδρίασης, οι ηµερήσιες τιµές κλεισίµατος και οι συγκεκριµένες συνθήκες της αγοράς, πριν τη διενέργεια της σχετικής πρακτικής αγοράς. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξέτασε τη σκοπιµότητα αναγνώρισης της συγκεκριµένης αποδεκτής πρακτικής αγοράς, σύµφωνα µε τα ανωτέρω σηµεία όπως εξειδικεύτηκαν στο κείµενο της CESR/04-505b «Market Abuse Directive Level 3 First set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive». 7

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2003 L 336/33 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για την εφαρµογή της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις απαλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007. ΑΠΟΦΑΣΗ 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δηµοσιοποίηση προνοµιακών πληροφοριών

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δηµοσιοποίηση προνοµιακών πληροφοριών ΑΠΟΦΑΣΗ 3/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δηµοσιοποίηση προνοµιακών πληροφοριών ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 2.9.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, Νοέµβριος 2003

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, Νοέµβριος 2003 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, Νοέµβριος 2003 Σχόλια για ορισµένα άρθρα του κανονισµού (EK) αριθ.1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Ιουλίου 2002 σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

3/505/3.4.2009. νοµοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 3371/2005,

3/505/3.4.2009. νοµοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 3371/2005, Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/505/3.4.2009 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πιστοποίηση επαγγελµατικής επάρκειας αναφορικά µε την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006 2004L0039 EL 04.01.2011 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς:

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς: Αιτιολογική έκθεση επί του σχεδίου νόμου για τη μεταφορά στη νομοθεσία της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 (ΕΕ L 174/1.7.2011) σχετικά με τους διαχειριστές

Διαβάστε περισσότερα

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 346/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

P8_TA-PROV(2015)0048 Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα ***I

P8_TA-PROV(2015)0048 Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα ***I ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(2015)0048 Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 29ης Απριλίου 2004

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 29ης Απριλίου 2004 30.4.2004 EL Eπίσηµη Eφηµeρίδα της Eυρωπαϊκής 'Eνωσης L 149/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2013 COM(2013) 462 final 2013/0214 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2013 COM(2013) 462 final 2013/0214 (COD) C7-0209/13 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2003 L 339/73 Ο ΗΓΙΑ 2003/125/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τη θεµιτή παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 109/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.4.2014 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Ιουνίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Ιουνίου 2006 30.6.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/201 ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 2006 για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 «Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΤΡΟΠΗ (2003/361/ΕΚ) (3) Πρέπει να διευκρινιστείότι σύµφωνα µε τα άρθρα 48, 81

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΤΡΟΠΗ (2003/361/ΕΚ) (3) Πρέπει να διευκρινιστείότι σύµφωνα µε τα άρθρα 48, 81 L 124/36 20.5.2003 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 1422] (Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα