ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ"

Transcript

1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Εισαγωγή Γιώργος Σαμαράς ΤΕΙ Λάρισας Η Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (ΔΧ) μετοχών είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στο χώρο της χρηματοοικονομικής επιστήμης και περιλαμβάνει αφενός, τον εντοπισμό των πλέον ελκυστικών μετοχών, αφετέρου δε, τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου, όπου επιλέγονται οι μετοχές που θα συμμετέχουν στο χαρτοφυλάκιο και καθορίζεται το ποσοστό συμμετοχής κάθε μετοχής σε αυτό. Η διαχείριση χαρτοφυλακίου είναι ένα πολύπλοκο και πολυδιάστατο πρόβλημα και δεν θα πρέπει να διενεργείται με βάση μόνο τις προσωπικές αντιλήψεις και ικανότητες του κάθε επενδυτή, αλλά θα πρέπει να βασίζεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή συγκεκριμένων και επιστημονικά θεμελιωμένων τεχνικών, καθώς και στη χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία. Η διαχείριση χαρτοφυλακίου εντάσσεται στα πλαίσια της θεωρίας των οικονομικών αγορών (theory of financial markets). Μια επιτυχημένη διαχείριση χαρτοφυλακίου είναι αποτέλεσμα ενός γόνιμου συνδυασμού της σύγχρονης επιστημονικής μεθοδολογίας και της διαχειριστικής εμπειρίας επαγγελματιών διαχειριστών με πολύχρονη δραστηριότητα στην αγορά. Επομένως, η επιτυχημένη διαχείριση είναι, ουσιαστικά, μια αρκετά δύσκολη υπόθεση και αποτελεί αντικείμενο πολύχρονης ενασχόλησης και σημαντικής ερευνητικής προσπάθειας. Οι έντονα ανταγωνιστικές συνθήκες που επικρατούν στο χώρο της επαγγελματικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου καθιστούν επιτακτική την ανάγκη δημιουργίας σύγχρονων και επιστημονικά προηγμένων διαχειριστικών εργαλείων που θα ενσωματώνουν αφενός την τεχνογνωσία των ακαδημαϊκών ερευνητών, αφετέρου δε την εμπειρία των επαγγελματιών διαχειριστών που κινούν καθημερινά τους μηχανισμούς των χρηματοοικονομικών επενδύσεων. Τα εργαλεία αυτά, θα ενισχύσουν το οπλοστάσιο των επαγγελματιών διαχειριστών, αλλά και των επενδυτών σε ατομικό επίπεδο. Κατά τη διαδικασία ανάπτυξης των διαφόρων διαχειριστικών εργαλείων, καταβάλλεται σημαντική προσπάθεια, ώστε η λειτουργία των εργαλείων αυτών να καλύπτει όλο το φάσμα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες διαχειριστές, αλλά και οι ιδιώτες επενδυτές. Η ενότητα 2 εισάγει στις βασικές λειτουργίες της δυναμικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Η ενότητα 3 περιγράφει πώς αντιμετωπίζεται η διαχείριση χαρτοφυλακίου ως πολυκριτήριο πρόβλημα, ενώ η ενότητα 4 παρουσιάζει συνοπτικά τα σημαντικότερα συστήματα στη διαχείριση χαρτοφυλακίου. Τέλος, η παράγραφος 5 παρουσιάζει τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση της αποτελεσματικότητας των χρηματοοικονομικών εργαλείων.

2 Βασικές Λειτουργίες της Δυναμικής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Μια δυναμική και επιτυχημένη διαχείριση χαρτοφυλακίου πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες λειτουργίες: Προσδιορισμός του Επενδυτικού Προφίλ. Η γνώση του επενδυτικού προφίλ του δυνητικού επενδυτή είναι όχι μόνο σημαντική, αλλά απαραίτητη. Μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε μια απόλυτα εξατομικευμένη πρόταση για μια επιτυχημένη διαχείριση χαρτοφυλακίου. Τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να προσδιορισθούν στο προφίλ του επενδυτή είναι: o Καθορισμός Επενδυτικής Στρατηγικής. Αυτό σημαίνει να καθορισθεί το αποδεκτό επίπεδο του κινδύνου που μπορεί να αναληφθεί, δηλαδή το ύψος της ενδεχόμενης ζημιάς, ως ποσοστό της συνολικής αξίας του χαρτοφυλακίου. Ο κίνδυνος αυτός, βέβαια, είναι συνάρτηση και του επιπέδου των αναμενόμενων αποδόσεων στις οποίες στοχεύει ο επενδυτής. o Καθορισμός του Επενδυτικού Ορίζοντα. Είναι σημαντικό να τεθεί ένας χρονικός ορίζοντας για την υπό εξέταση επένδυση. Κάθε επενδυτικός ορίζοντας (μακροπρόθεσμος, μεσοπρόθεσμος, βραχυπρόθεσμος) αναφέρεται και σε διαφορετικό σύνολο μετοχών, υποψήφιων να συμμετάσχουν σε ένα χαρτοφυλάκιο. Πρέπει λοιπόν, οι επιλεγόμενες μετοχές να είναι σε συμφωνία με τον επιλεγέντα επενδυτικό ορίζοντα. Επιπλέον, ο επενδυτικός ορίζοντας μπορεί να χρησιμεύσει και ως μπούσουλας, που θα προφυλάξει τον επενδυτή είτε από πρόωρες ρευστοποιήσεις, είτε από ζημιογόνες διακρατήσεις μετοχών. o o Καθορισμός του προς Επένδυση Κεφαλαίου. Το προς επένδυση ποσό πρέπει να είναι σε συμφωνία με τα δύο παραπάνω χαρακτηριστικά του επενδυτικού προφίλ. Ο δυνητικός επενδυτής πρέπει να είναι σίγουρος ότι δεν θα χρειασθεί το ποσό των χρημάτων που θα επενδύσει, μέχρι τη λήξη του χρονικού διαστήματος, όπως αυτό καθορίζεται από τον επενδυτικό ορίζοντα. Επίσης, σε περίπτωση μιας ενδεχόμενης ζημιάς, ο δυνητικός επενδυτής πρέπει να είναι σίγουρος ότι μπορεί να αντέξει οικονομικά το ποσό της ζημιάς που θα αντιστοιχεί. Προσδιορισμός Άλλων Ειδικών Προτιμήσεων του Επενδυτή. Αυτό έχει να κάνει με την προτίμηση του επενδυτή για επένδυση σε ορισμένους κλάδους και μετοχές, ή αντίστροφα με τον αποκλεισμό κλάδων και μετοχών. Επίσης, έχει να κάνει και με προτιμήσεις για το ύψος του προς επένδυση ποσού σε ορισμένους κλάδους και μετοχές. Τέλος, ο επενδυτής μπορεί να διατυπώσει τις προσωπικές του προτιμήσεις, ως αποτέλεσμα μιας προσωπικής ανάλυσης της τρέχουσας συγκυρίας. Αξιολόγηση των μετοχών. Η αξιολόγηση μετοχών αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Η αξιολόγηση μετοχών εξαρτάται από πάρα

3 πολλούς παράγοντες και θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί επιτυχώς ως ένας γόνιμος συνδυασμός αφενός της επιστημονικής μεθοδολογίας, αφετέρου της εμπειρίας των επαγγελματιών του κλάδου. Έτσι, θα πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα σύγχρονα εργαλεία που επιτρέπουν την ενσωμάτωση της τεχνογνωσίας που προκύπτει από σημαντική ερευνητική προσπάθεια, αλλά και της εμπειρίας των ανθρώπων του κλάδου, ως αποτέλεσμα πολύχρονης ενασχόλησης στο χώρο της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Τα εργαλεία αυτά είναι: η Θεμελιώδης Ανάλυση, η Τεχνική Ανάλυση, η Χρηματιστηριακή Ανάλυση και η ανάλυση της τρέχουσας συγκυρίας. Η χρήση όλων αυτών των εργαλείων επιτρέπει μια σφαιρική και ολοκληρωμένη αξιολόγηση των μετοχών, πράγμα που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω ολοκλήρωση της διαδικασίας μιας επιτυχημένης διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Επιλογή των υποψήφιων μετοχών. Η λειτουργία αυτή συνίσταται στον εντοπισμό των πλέον ελκυστικών μετοχών, οι οποίες θα μπορούσαν να συμμετέχουν στο υπό δημιουργία χαρτοφυλάκιο. Η επιλογή των μετοχών είναι σε άμεση συνάρτηση με το προφίλ του επενδυτή. Αυτό σημαίνει, ότι διαφορετικοί επενδυτές, με διαφορετικά επενδυτικά προφίλ, θα οδηγηθούν σε διαφορετικό καλάθι μετοχών. Η διασπορά του χαρτοφυλακίου. Η διασπορά συνίσταται στην επιλογή μετοχών από διαφορετικούς κλάδους, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και αποτελεί προϋπόθεση για την προστασία των κεφαλαίων του επενδυτή από τις έντονες διακυμάνσεις της αγοράς και την επίτευξη υψηλότερης απόδοσης. Η διασπορά του χαρτοφυλακίου αποτελεί έναν έξυπνο και σωστό τρόπο επίτευξης χαμηλότερου κινδύνου και καλύτερης συνολικής απόδοσης του χαρτοφυλακίου. Με ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, σε περίπτωση που σημειώνεται πτώση των τιμών σε μια ή περισσότερες μετοχές, ο κίνδυνος περιορίζεται, αφού οι τιμές των υπολοίπων μετοχών πιθανότατα να σημειώνουν την ίδια χρονική στιγμή μικρότερη πτώση ή και άνοδο. Ένα χαρτοφυλάκιο με διασπορά μικρότερη του 8, χαρακτηρίζεται ως χαρτοφυλάκιο υψηλού κινδύνου. Ένα χαρτοφυλάκιο με διασπορά γύρω στο 15, είναι ένα χαρτοφυλάκιο με ικανοποιητική διασπορά. Σύνθεση Χαρτοφυλακίου. Η σύνθεση χαρτοφυλακίου αφορά την τελική επιλογή των μετοχών που θα συμμετάσχουν στο χαρτοφυλάκιο, καθώς και τον καθορισμό του ποσοστού (βάρους) συμμετοχής κάθε μετοχής στο χαρτοφυλάκιο. Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου πρέπει να είναι σε συμφωνία με όλα τα χαρακτηριστικά του επενδυτικού προφίλ, όπως ο αναλαμβανόμενος κίνδυνος, ο επενδυτικός ορίζοντας, το προς επένδυση ποσό, τη διασπορά, ιδιαίτερα στοιχεία που αφορούν τους επενδυτικούς στόχους του επενδυτή, αλλά και τη συγκυρία των αγορών. Αξιολόγηση Αποδόσεων Χαρτοφυλακίου. Μια από τις βασικές λειτουργίες στη διαχείριση χαρτοφυλακίου είναι η σύγκριση των πραγματοποιηθεισών αποδόσεων με τις προσδοκώμενες αποδόσεις, που είχαν καθορισθεί ως επενδυτικοί στόχοι. Έτσι, στο σημείο αυτό εξετάζεται:

4 o o Το ενδεχόμενο τυχόν αναδιαρθρώσεων του υπάρχοντος χαρτοφυλακίου Το ενδεχόμενο ρευστοποιήσεων, για κατοχύρωση κερδών. Η συχνότητα εκτίμησης των αποδόσεων χαρτοφυλακίου εξαρτάται από τον επενδυτικό ορίζοντα. Όσο πιο μακροπρόθεσμος είναι ο επενδυτικός ορίζοντας, τόσο μικρότερη είναι η συχνότητα αξιολόγησης. Αντίστροφα, για βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, η εκτίμηση των αποδόσεων γίνεται και πιο συχνά. Επιλογή της κατάλληλης χρονικής στιγμής για αγοραπωλησία μετοχών (market timing). Η λειτουργία αυτή αφορά τη δυνατότητα που παρέχει το σύστημα για το πότε πρέπει να γίνει η κάθε συναλλαγή (αγορά ή πώληση). Η επιλογή της κατάλληλης χρονικής στιγμής για αγοραπωλησία μετοχών αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την περαιτέρω εξέλιξη του χαρτοφυλακίου. Όταν ο επενδυτής προτίθεται να επενδύσει σε μετοχές, δεν κρίνεται συνετό να αγοράσει όλο το χαρτοφυλάκιό του σε περιόδους που λόγω της οικονομικής συγκυρίας οι τιμές έχουν φθάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα σχετικά με τα θεμελιώδη μεγέθη των εταιρειών και τις προοπτικές που διαθέτουν. Επίσης, σε περιόδους πτώσης των τιμών ο επενδυτής δεν μπορεί να γνωρίζει ποιο θα είναι το κατώτατο σημείο τιμών για να αγοράσει τότε. Συνήθως, η αγορά ανακάμπτει βίαια με αποτέλεσμα να αγοράζει τις μετοχές ακριβότερα. Σε περιόδους που ο επενδυτής θεωρεί ότι οι μετοχές είναι σε ικανοποιητικές αποτιμήσεις με βάση τα θεμελιώδη μεγέθη τους κρίνεται σκόπιμο να αρχίσει να επενδύει σταδιακά και να διαμορφώνει το χαρτοφυλάκιό του. Σε περιόδους που οι τιμές των μετοχών βρίσκονται σε πτωτική πορεία ο επενδυτής πρέπει ψύχραιμα να προχωρήσει σε επανεκτίμηση των μετοχών που έχει στο χαρτοφυλάκιό του. Αν διαπιστώσει ότι οι μετοχές του αντιπροσωπεύουν υγιείς επιχειρήσεις τότε συνιστάται η διακράτησή τους. Η διαχρονική πορεία τους σε συνδυασμό με επανεπενδύσεις μερισμάτων και νέων αποταμιευτικών κεφαλαίων, μπορεί να οδηγήσει σε θετικές αποδόσεις. Σε αντίθετη περίπτωση είναι προτιμότερο να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου του και να επιλέξει να τοποθετηθεί σε μετοχές εταιρειών με καλύτερες προοπτικές. Το timing είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος χρηματιστηριακός κλάδος. Επιλογές σχετικές με τη Διαχείριση Χαρτοφυλακίου. Οι επιλογές αυτές αφορούν αποφάσεις που σχετίζονται με: o Συμμετοχή σε Δημόσιες Εγγραφές. Οι δημόσιες εγγραφές μπορεί να αφορούν είτε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιριών, είτε εισαγωγή νέων εταιριών. o Άσκηση Δικαιωμάτων. Αφορά τα δικαιώματα που απορρέουν από την κατοχή μετοχικών τίτλων. o Επανεπένδυση Μερίσματος. Αφορά αποφάσεις για τυχόν επανεπένδυση τμήματος ή του συνόλου των μερισμάτων που προκύπτουν από την κατοχή μετοχικών τίτλων.2. Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου

5 Η Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ως Πολυκριτήριο Πρόβλημα Η κανονιστική προσέγγιση της θεωρίας ανάλυσης αποφάσεων θεωρεί ότι ο αποφασίζων είναι ένα οικονομικό ον, που συμπεριφέρεται ορθολογικά, για την επίτευξη των στόχων του. Κατ αναλογία λοιπόν, ο τελικός στόχος κάθε επενδυτή είναι να αυξήσει το κεφάλαιό του, δηλαδή να επιτύχει την καλύτερη δυνατή απόδοση της επένδυσής του. Αυτό θα επέτρεπε, ίσως, να σκεφθεί κανείς, ότι η διαχείριση χαρτοφυλακίου είναι ένα πρόβλημα μονοκριτήριας φύσης, καθόσον το μόνο κριτήριοστόχος που τίθεται είναι η μεγιστοποίηση της απόδοσης. Εξετάζοντας, όμως, το πρόβλημα βαθύτερα, διαπιστώνουμε ότι η αναμενόμενη απόδοση είναι αβέβαιης φύσης, και γι αυτό πρέπει να γίνει εκτίμηση και να αναληφθεί ένας κίνδυνος. Πράγματι, η διαχείριση χαρτοφυλακίου βασίζεται στην αρχή του συμβιβασμού μεταξύ απόδοσης και κινδύνου. Αυτή η αβεβαιότητα, αυτός ο κίνδυνος, βρίσκονται στην προέλευση της πολυκριτήριας φύσης του προβλήματος της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Και αυτό για τρεις τουλάχιστον, λόγους : Για να εκτιμήσουμε τη μελλοντική απόδοση μιας μετοχής, πρέπει να λάβουμε υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν τις χρηματιστηριακές αγορές. Το υπόδειγμα ATP (Arbitrage Pricing Theory) [Ross (1976)], λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες αυτούς, αναγνωρίζει την πολυκριτήρια φύση του προβλήματος διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Τα υποδείγματα εκτίμησης βασίζονται στη θεώρηση ότι η αξία της μετοχής εξαρτάται από ένα πλήθος χρηματοοικονομικών και χρηματιστηριακών μεταβλητών. Ειδικότερα, η πορεία της μετοχής και άρα η μελλοντική της απόδοση, εξαρτάται από τα θεμελιώδη μεγέθη της και από τη χρηματιστηριακή της συμπεριφορά. Έτσι, το πρόβλημα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου ανάγεται σε ένα πολυκριτήριο πρόβλημα. Τέλος, ο επενδυτής δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά ένα φυσικό πρόσωπο, που έχει τους δικούς του ιδιαίτερους στόχους και προτιμήσεις, που πρέπει να ληφθούν υπόψη, στη όλη διαδικασία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Η Συμβολή των Μεθόδων της Πολυκριτήριας Υποστήριξης Αποφάσεων Η πολυκριτήρια υποστήριξη αποφάσεων επιτρέπει να ενσωματώσουμε πολλαπλά κριτήρια-στόχους κατά τη διαδικασία επίλυσης του προβλήματος της διαχείρισης χαρτοφυλακίου και διευκολύνει την ανάλυση των πραγματοποιήσιμων συμβιβασμών μεταξύ των διαφόρων αυτών κριτηρίων που είναι ανταγωνιστικής φύσης. Επίσης, μέσω συγκεκριμένων μεθόδων, η πολυκριτήρια ανάλυση είναι σε θέσει να συλλάβει ή να προσδιορίσει την πολιτική κρίσης του αποφασίζοντα, εν προκειμένω του ιδιώτη επενδυτή ή του διαχειριστή χαρτοφυλακίων. Τέλος, μέσω της ανάλυσης παραχωρήσεων, επιτρέπει στον αποφασίζοντα να επανακαθορίσει το βάρος ορισμένων κριτηρίων, τα οποία θεωρεί ότι είναι σημαντικά στην επιλογή των πλέον ελκυστικών μετοχών.

6 Ένα από τα πλεονεκτήματα της πολυκριτήριας υποστήριξης αποφάσεων είναι ότι επιτρέπει να διαχειρισθούμε την ασαφή φύση των εκτιμήσεων του αποφασίζοντα. Οι πολυκριτήριες μέθοδοι επιτρέπουν στον ιδιώτη επενδυτή ή τον διαχειριστή χαρτοφυλακίων να διατυπώσουν τις προτιμήσεις τους όχι απαραίτητα με έναν αυστηρό και άκαμπτο τρόπο, αλλά με έναν τρόπο που είναι αφενός ευέλικτος, αφετέρου δε, προσφέρει την καλύτερη προτιμησιακή αναπαράσταση της πραγματικότητας, ενσωματώνοντας την εγγενή ασάφεια του προβλήματος της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Επίσης, οι μέθοδοι πολυκριτήριας υποστήριξης αποφάσεων επιτρέπουν να διαχειρισθούμε, με αποτελεσματικό τρόπο, την ετερογένεια των κλιμάκων των χρησιμοποιούμενων κριτηρίων. Τέλος, η πολυκριτήρια υποστήριξη επιτρέπει να διαχειρισθούμε τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά κριτήρια. Έτσι, επιτρέπει, κατά τη διαδικασία υποστήριξης, εκτός των ποσοτικών, την ενσωμάτωση ενός μεγάλου όγκου ποιοτικών πληροφοριών, μέσω ποιοτικών δεικτών, που θα ενισχύσουν την αξιοπιστία της επενδυτικής μας απόφασης. Ένα μεγάλο, επίσης, πλεονέκτημα της πολυκριτήριας υποστήριξης είναι ότι επιτρέπει να ενσωματωθεί στη διαδικασία υποστήριξης και η στάση του αποφασίζοντα έναντι του κινδύνου. Έτσι, ο επενδυτής ή ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου είναι σε θέση να διατυπώσει την προτιμησιακή του άποψη όσον αφορά τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο και την αναμενόμενη αποδοτικότητα. Η στάση του επενδυτή έναντι του κινδύνου φαίνεται ότι εξαρτάται από το προτιμησιακό του προφίλ, από την ιδιαίτερη θέση του (ελευθερία δράσης ενός διαχειριστή χαρτοφυλακίων, χρηματοοικονομική κατάσταση του επενδυτή,...), από τη στρατηγική του, από τη διαίσθησή του, αλλά και από την κατάσταση της αγοράς. Μπορούμε να διακρίνουμε τρεις τύπους επενδυτών, καθένας έχοντας έναν ειδικό τύπο συμπεριφοράς στις χρηματιστηριακές αγορές. Οι ιδώτες επενδυτές, που διαχειρίζονται τα δικά τους χαρτοφυλάκια μετοχών, μικρού, κατά κανόνα, μεγέθους. Είναι εξ ολοκλήρου, κύριοι της διαχείρισής τους, αλλά έχουν περιορισμένες δυνατότητες πρόσβασης σε χρηματοοικονομικές / χρηματιστηριακές πληροφορίες. Επίσης, διαθέτουν περιορισμένες δυνατότητες επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών. Αναζητούν, όχι πάντα με επιτυχία, ενδεχόμενες ευκαιρίες. Μια καλή λύση, για αυτούς τους ιδιώτες επενδυτές, είναι η προσφυγή τους σε συστήματα υποστήριξης διαχείρισης χαρτοφυλακίων, πράγμα που θα τους εξασφαλίσει μια ορθολογικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση των χαρτοφυλακίων τους. Οι θεσμικοί επενδυτές. Οι θεσμικοί επενδυτές ορίζονται από σχετική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και είναι τα αμοιβαία κεφάλαια, οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, οι Ε.Π.Ε.Υ. με μετοχικό κεφάλαιο άνω των 3 εκατ. ευρώ, τα πιστωτικά ιδρύματα, οι ασφαλιστικές εταιρείες με σύνολο ενεργητικού άνω των 18 εκατ. ευρώ, με βάση τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό και τα ασφαλιστικά ταμεία ενώ δεν θεωρούνται θεσμικοί επενδυτές οι υπεράκτιες εταιρείες (offshore). Οι θεσμικοί επενδυτές έχουν ως βασικό αντικείμενο δραστηριότητάς

7 τους τη διαχείριση χαρτοφυλακίων κινητών αξιών, ενώ μέσω αυτής της δραστηριότητάς τους προσδίδουν ρευστότητα στην αγορά. Ταυτόχρονα, προσφέρουν μια εναλλακτική μορφή επένδυσης στους επενδυτές εκείνους που λόγω έλλειψης χρόνου, πείρας και κατάλληλης παιδείας δεν έχουν τη δυνατότητα αξιολόγησης των επενδυτικών επιλογών που παρουσιάζονται και επιλογής των πλέον κατάλληλων για αυτούς. Οι παραπάνω θεσμικοί επενδυτές προσφεύγουν, κατά κανόνα, σε κατάλληλα συστήματα διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων. Διαχειρίζονται, σε συλλογικά χαρτοφυλάκια, τις τοποθετήσεις άλλων, περιορίζουν τον κίνδυνο σε συνολικό επίπεδο και αναζητούν να εξασφαλίσουν μια αξιοπρεπή αποδοτικότητα. Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων οφείλουν να προσφεύγουν στην υποστήριξη των επενδυτικών τους αποφάσεων, σε κατάλληλα συστήματα διαχείρισης χαρτοφυλακίου, προκειμένου να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποδοτικότητα για τους πελάτες τους. Η προσφυγή σε συστήματα διαχείρισης χαρτοφυλακίου, όλων των παραπάνω τύπων επενδυτών επιτρέπει την άμεση προσαρμογή στις γρήγορα μεταβαλλόμενες καταστάσεις των χρηματιστηριακών αγορών και προσφέρει τη δυνατότητα να έχουμε ένα κέρδος χρόνου, με αποτέλεσμα να μπορούμε να αυξήσουμε τον αριθμό των εξεταζόμενων τίτλων. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει, ακόμη, να αυξήσουμε την ποιότητα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου και να αδράξουμε νέες ευκαιρίες κέρδους. Σε μια αγορά, που βρίσκεται πολύ κοντά στα όρια της αποτελεσματικότητας, η δυνατότητα να υπερνικήσουμε την αγορά περνά από τη χρησιμοποίηση της πληροφορίας και της γνώσης, που πρέπει να είναι πιό γρήγορη και με ανώτερη ποιότητα από εκείνη των ανταγωνιστών, στοιχεία που εξασφαλίζονται με ένα κατάλληλο σύστημα διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Η Αξιολόγηση Μετοχών και η Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Η διαχείριση χαρτοφυλακίων περιλαμβάνει, εκτός των άλλων, δύο βασικούς τύπους προβλημάτων: την αξιολόγηση των μετοχών και τη σύσταση του χαρτοφυλακίου. Για καθένα από αυτά, υπάρχει και μια αντίστοιχη μέθοδος πολυκριτήριας ανάλυσης. Η αξιολόγηση των μετοχών έχει για στόχο να καθορίσει τις πλέον ελκυστικές μετοχές. Εκείνες δηλαδή που θα μπορούσαν να μετέχουν στο χαρτοφυλάκιο του επενδυτή. Ακόμη η αξιολόγηση μετοχών μπορεί να δώσει πληροφορίες για πώληση ή διακράτηση μετοχών. Είμαστε, λοιπόν, αντιμέτωποι με ένα πεπερασμένο και διακριτό σύνολο μετοχών, αξιολογούμενων σε πολλαπλά κριτήρια, αντιμετωπίζουμε δηλαδή ένα πολυκριτήριο πρόβλημα. Η σύνθεση ενός χαρτοφυλακίου έχει για στόχο να καθορίσει την αναλογία των μετοχών που θα μετέχουν στο χαρτοφυλάκιο. Στην περίπτωση αυτή, είμαστε αντιμέτωποι με ένα συνεχές και άπειρο σύνολο των πραγματοποιήσιμων χαρτοφυλακίων, κάθε χαρτοφυλάκιο οριζόμενο με ένα διάνυσμα αναλογιών και αξιολογούμενο σε ένα σύνολο αντικειμενικών συναρτήσεων. Πρόκειται, λοιπόν, για ένα

8 πρόβλημα προγραμματισμού στόχων ή πρόβλημα πολυστοχικού προγραμματισμού. Όπως είδαμε προηγουμένως, κριτήρια διαφορετικής φύσης χρησιμοποιούνται στη διαχείριση χαρτοφυλακίου. Η πιο συνηθισμένη κατηγοριοποίηση των κριτηρίων αυτών είναι: χρηματοοικονομικά κριτήρια, χρηματιστηριακά κριτήρια και ποιοτικά κριτήρια. Ο αριθμός των κριτηρίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, σε κάθε κατηγορία, είναι πολύ μεγάλος. Θα δώσουμε, παρακάτω, τα πλέον χρησιμοποιούμενα κριτήρια, σύμφωνα με την παραπάνω κατηγοριοποίηση. Χρηματοοικονομικά κριτήρια. Είναι τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται κατά τη θεμελιώδη ανάλυση της επιχείρησης, συνήθως με μορφή αριθμοδεικτών. Η θεμελιώδης ανάλυση επιτρέπει να εκτιμήσουμε την χρηματοοικονομική υγεία της εκδότριας εταιρίας, προσφέροντας μια δυναμική ανάλυση της επιχείρησης μέσα στο χρόνο. Για να είναι σε θέσει κανείς, να διεξάγει προβλέψεις για τη μελλοντική πορεία των τιμών των μετοχών, θα πρέπει να πραγματοποιήσει ανάλυση των θεμελιωδών μεγεθών, που αντιπροσωπεύει την πραγματική τιμή της μετοχής. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι για τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρίες, υπάρχουν τέσσερα λογιστικά σχέδια: Εμποροβιομηχανικές, Τράπεζες, Ασφάλειες, Επενδύσεις. Ανάλογα, λοιπόν, με το λογιστικό σχέδιο στο οποίο ανήκει η εκδότρια εταιρία, επιλέγεται και διαφορετική δομή αριθμοδεικτών για την εκτίμηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της εταιρίας. Χρηματιστηριακά κριτήρια. Είναι τα κριτήρια-δείκτες που χρησιμοποιούνται στη χρηματιστηριακή ανάλυση. Η χρηματιστηριακή ανάλυση είναι πολύ σημαντική, γιατί μας δίνει το τι σκέφτονται οι μέτοχοι και οι επενδυτές για κάθε μετοχή. Επιπλέον, παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο διαπραγματεύονται οι μετοχές στις χρηματιστηριακές συνεδριάσεις. Προφανώς, οι δείκτες της χρηματοοικονομικής ανάλυσης δεν εξαρτώνται από το λογιστικό σχέδιο στο οποίο ανήκει η εκδότρια εταιρία, αλλά είναι κοινοί για όλες τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρίες. Κριτήρια Τεχνικής Ανάλυσης. Τα κριτήρια τεχνικής ανάλυσης υπεισέρχονται στην αξιολόγηση των μετοχών, προκειμένου να εκτιμηθεί εάν είναι ευνοϊκή η συγκυρία για επένδυση σε συγκεκριμένες μετοχές, ανεξάρτητα από χρηματοοικονομική και χρηματιστηριακή κατάσταση της μετοχής. Όσο πιο βραχυπρόθεσμος είναι ο επενδυτικός ορίζοντας, τόσο περισσότερο βαρύνουν τα κριτήρια αυτά, στην αξιολόγηση των μετοχών. Ποιοτικά κριτήρια. Εκτός από την παραπάνω ποσοτική πληροφόρηση, ο επενδυτής έχει, συχνά, ανάγκη από μια ποιοτική πληροφόρηση πιο εξειδικευμένη. Αυτή η πληροφόρηση μπορεί να σχηματοποιηθεί με τη μορφή ποιοτικών κριτηρίων-δεικτών, που θα επιτρέψουν στον επενδυτή να εκτιμήσει καλύτερα μια μετοχή. Μπορούν, ακόμη, να συμπληρώσουν ή και να διορθώσουν την εικόνα που προήλθε από τα χρηματοοικονομικά και χρηματιστηριακά δεδομένα. Η μορφή και το περιεχόμενο των κριτηρίων αυτών εξαρτάται από την προσωπικότητα του επενδυτή, από τη

9 μέθοδο εργασίας του και τις προτιμήσεις του. Μεταξύ των πλέον χρησιμοποιούμενων κριτηρίων είναι η ποιότητα του μάνατζμεντ, η εικόνα της εταιρίας, η θέση της στην αγορά, κλπ. Τα χρηματοοικονομικά και χρηματιστηριακά κριτήρια έχουν καταστεί μια τεχνική αξιολόγησης σχετικά τυποποιημένη, που αναγνωρίζεται από τους διαχειριστές χαρτοφυλακίων και χρηματοοικονομικούς/χρηματιστηριακούς αναλυτές. Παρέχουν μια ποσοτική άποψη των στοιχείων που αφορούν την εσωτερική κατάσταση της εταιρίας, της σχέσης της έναντι του εξωτερικού κόσμου και της θέσης της στις χρηματιστηριακές αγορές. Πέραν αυτού, επιτρέπουν τη γρήγορη επεξεργασία σημαντικών όγκων πληροφοριών. Εκτός όμως από αυτά, θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και τα ποιοτικά κριτήρια, γιατί έχει αποδειχθεί ότι παίζουν σημαντικότατο ρόλο στη χρηματιστηριακή πορεία των μετοχών. Τέλος, δεν πρέπει να αγνοούνται οι πληροφορίες που έχει ο αποφασίζωνεπενδυτής από την τεχνική ανάλυση, καθόσον, αφενός του δίνουν τη δυνατότητα επιλογής της κατάλληλης χρονικής στιγμής (timing) για να πραγματοποιήσει την επένδυση, αφετέρου τον καθιστούν ικανό να μπορεί να αποφεύγει επενδύσεις σε υπερτιμημένες μετοχές. 4. Συστήματα στη Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Παρακάτω, περιγράφονται μερικά από τα σημαντικότερα συστήματα που αποτελούν σπουδαία εργαλεία στον τομέα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Ορισμένα από αυτά βρίσκονται σε μορφή πρότασης, ενώ άλλα είναι σε μορφή πρωτοτύπου ή είναι πλήρως ανεπτυγμένα. ADELAIS [Siskos and Despotis (1989)] Είναι ένα αλληλεπιδραστικό σύστημα πολυστοχικού γραμμικού προγραμματισμού, που χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο UTA και έννοιες που προκύπτουν από τον προγραμματισμό στόχων. Το σύστημα ADELAIS έχει εφαρμοσθεί σε αρκετές μελέτες διαχείρισης χαρτοφυλακίου [Zopounidis et al.(1998)]. Gestion de Portfeuilles et Analyse Multicritère [Hurson and Zopounidis, (1997)] Η διαχείριση χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με το προτεινόμενο σύστημα, περιλαμβάνει δύο τύπους προβλημάτων: αξιολόγηση των μετοχών και σύνθεση χαρτοφυλακίου. Για καθένα από αυτά, υπάρχει ένα τύπος μεθόδων πολυκριτήριας ανάλυσης: (α) η αξιολόγηση μετοχών που αντιμετωπίζεται ως ένα πολυκριτήριο πρόβλημα, και (β) η σύνθεση του χαρτοφυλακίου που αντιμετωπίζεται ως ένα πρόβλημα πολυστοχικού προγραμματισμού. Η αξιολόγηση μετοχών περιλαμβάνει δύο στάδια : o Στο πρώτο στάδιο γίνεται κατάταξη των μετοχών από την «καλύτερη» προς τη «χειρότερη», με το σύστημα MINORA [Siskos et al. (1993)] o Στο δεύτερο στάδιο γίνεται ταξινόμηση των μετοχών με τη μέθοδο ELECTRE TRI [Roy and Bouyssou (1991); Yu (1992)], σε τρεις κατηγορίες : «αποδεκτές» μετοχές, «αβέβαιες» και «απορριπτέες», ή αντίστοιχα αγορά, διατήρηση θέσης και πώληση μετοχών.

10 Η Σύνθεση Χαρτοφυλακίου συνίσταται στον καθορισμό των αναλογιών των μετοχών στο χαρτοφυλάκιο, με τη μέθοδο ADELAIS [Siskos and Despotis (1989)]. Portfolio Selection Using ADELAIS, Multiobjective Linear Programming System [Zopounidis et al. (1998]. Αναπτύχθηκε ένα μοντέλο επιλογής χαρτοφυλακίων που εφαρμόσθηκε σε ένα σύνολο 52 μετοχών του ΧΑΑ για μια περίοδο 2 ετών, Η μέθοδος ADELAIS αποτελεί τη βάση του μοντέλου για την εκτίμηση εναλλακτικών χαρτοφυλακίων. Η εκροή του μοντέλου, που λαμβάνεται με μια αλληλεπιδραστική διαδικασία, είναι ένα τελικό χαρτοφυλάκιο με τη μέγιστη χρησιμότητα. INVESTOR [Zopounidis and Doumpos ( 2000)] Η γενική δομή του συστήματος περιλαμβάνει όλα εκείνα τα δομικά στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν ένα τυπικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων, δηλαδή το σύστημα επικοινωνίας, τη βάση δεδομένων και τη βάση μοντέλων. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει: τα χρηματοοικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων, τα χρηματιστηριακά στοιχεία των μετοχών, ποιοτικές πληροφορίες, μακροοικονομικά μεγέθη. Η βάση μοντέλων περιλαμβάνει τις τεχνικές ανάλυσης και αξιολόγησης των μετοχών, καθώς και τις τεχνικές μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η σύνθεση του χαρτοφυλακίου. Τα μοντέλα που περιλαμβάνονται είναι: Τεχνικές χρηματοοικονομικής και χρηματιστηριακής ανάλυσης (Συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, Χρηματοοικονομικοί και χρηματιστηριακοί δείκτες, Γραφικές αναπαραστάσεις, Μοντέλα χαρτοφυλακίου: CAPM [Sharpe (1964)], ATP [Ross (1976)], μοντέλο αγοράς). Στατιστικές μέθοδοι : συντελεστής συσχέτισης r, συντελεστής τ του Kendall, συντελεστής W του Kendall, ανάλυση σε κύριες συνιστώσες. Πολυκριτήριες μέθοδοι : μέθοδοι της οικογενείας UTADIS [Devaud et al. (1980); Jacquet-Lagrèze (1995); Zopounidis and Doumpos (1997)], M.H.DIS [Zopounidis and Doumpos (2000), ADELAIS [Siskos and Despotis (1989)], UTA [Jacquet-Lagrèze and Siskos (1982)]. A Multicriteria DSS for a Global Stock Evaluation [Samaras et al. (2003)] Περιγράφεται ένα Πολυκριτήριο ΣΥΑ, που σκοπό έχει μια ολοκληρωμένη και σφαιρική αξιολόγηση των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Το σύστημα αξιολογεί τις μετοχές με βάση τρεις θεωρήσεις : Θεμελειώδης Ανάλυση, Τεχνική Ανάλυση και Χρηματιστηριακή Ανάλυση της μετοχής. Το προτεινόμενο σύστημα, χρησιμοποιεί μεθόδους Πολυκριτήριας Ανάλυσης, ενσωματώνοντας μεγάλο όγκο σχετικής πληροφορίας.

11 Είναι ένα ζωντανό σύστημα, που λειτουργεί σε συνθήκες πραγματικού κόσμου, καθώς τα δεδομένα του ενημερώνονται σε καθημερινή βάση, από πολλαπλές πηγές. Το τελικό output του συστήματος είναι μια σφαιρική αξιολόγηση των μετοχών του ΧΑ, με μορφή κατάταξης από την καλύτερη προς την χειρότερη μετοχή, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε υποστήριξη επενδυτικών αποφάσεων. Τέλος, το σύστημα απευθύνεται τόσο σε θεσμικούς, όσο και σε ιδιώτες επενδυτές. INTELLIGENT INVESTOR : An Intelligent Decision Support System for Portfolio Management [Samaras, G.D and N.F Matsatsinis (2004)] Το Intelligent Investor είναι ένα ευφυές σύστημα, που σκοπό έχει την υποστήριξη επενδυτικών αποφάσεων. Συγκεκριμένα, το σύστημα υποστηρίζει τη διαδικασία της επιλογής μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, καθώς και τη διαδικασία της σύνθεσης και διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Η υλοποίηση τέτοιων συστημάτων προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματα των Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (μοντέλα, αλληλεπιδραστική υποστήριξη αποφάσεων, προτιμησιακή συλλογιστική), αλλά και των τεχνολογιών της ΤΝ, προκειμένου τα συστήματα αυτά, να μπορούν να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν καλύτερα στις όλο και πιο πολύπλοκες και ραγδαία μεταβαλλόμενες χρηματοοικονομικές αγορές. Το προτεινόμενο σύστημα, χρησιμοποιεί τόσο μεθόδους Πολυκριτήριας Ανάλυσης, όσο και τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης (Έμπειρα Συστήματα, κ.α). Πρόκειται δε, για ένα ολοκληρωμένο σύστημα, καθώς χρησιμοποιεί και ενσωματώνει όλα τα σύγχρονα διαθέσιμα εργαλεία για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου : Θεμελιώδεις Ανάλυση, Τεχνική Ανάλυση και Ψυχολογία της Αγοράς. Η τελική έξοδος του συστήματος είναι μια ολοκληρωμένη και επαρκώς τεκμηριωμένη επενδυτική πρόταση, για τη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου μετοχών του ΧΑ, προσαρμοσμένη πλήρως στο επενδυτικό προφίλ του κάθε χρήστη-επενδυτή. Ένα Βασισμένο στη Γνώση ΣΥΑ για μια Ολοκληρωμένη Αξιολόγηση Μετοχών [Σαμαράς et al. (2005α)] Το προτεινόμενο σύστημα στοχεύει σε μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με βάση τις τρεις θεωρήσεις: Θεμελιώδης Ανάλυση, Τεχνική Ανάλυση και Χρηματιστηριακή Ανάλυση. Το σύστημα χρησιμοποιεί μεθοδολογίες βασισμένων στη γνώση συστημάτων, ενσωματώνοντας μεγάλο όγκο σχετικής πληροφορίας. Είναι ένα ζωντανό σύστημα, που λειτουργεί σε συνθήκες πραγματικού κόσμου, καθώς τα δεδομένα του ενημερώνονται σε καθημερινή βάση, από πολλαπλές πηγές. Η τελική έξοδος του συστήματος είναι ταξινομήσεις των μετοχών του Χ.Α, σε τρεις κατηγορίες: Καλή-Μέτρια-Κακή, τόσο με βάση την καθεμία από τις παραπάνω επιμέρους θεωρήσεις, όσο και με βάση μια συνολική αξιολόγηση που προκύπτει από το συγκερασμό των τριών θεωρήσεων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην υποστήριξη επενδυτικών αποφάσεων. Towards an Intelligent Support System Decision for Portfolio Management [Samaras et al. (2005bc)] Η υλοποίηση Ευφυών ΣΥΑ, στο χώρο της ΔΧ, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματα τόσο των ΣΥΑ (μοντέλα,

12 διαδικασία υποστήριξης απόφασης, κλπ), όσο και των τεχνολογιών της ΤΝ, προκειμένου τα συστήματα αυτά, να μπορούν να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν καλύτερα στις όλο και πιο πολύπλοκες και ραγδαία μεταβαλλόμενες χρηματοοικονομικές αγορές. Το προτεινόμενο σύστημα, αξιοποιεί τα τρία σύγχρονα εργαλεία της ΔΧ: Θεμελιώδης Ανάλυση, Τεχνική Ανάλυση και Ψυχολογία της Αγοράς. Επιπλέον, χρησιμοποιεί ως οδηγό για τη λήψη της επενδυτικής απόφασης, το προφίλ του επενδυτή. Το σύστημα ενσωματώνει τόσο μεθοδολογίες πολυκριτήριας ανάλυσης, όσο και τεχνολογίες ΤΝ (ΕΣ, κα). Το σύστημα προτείνει στον αποφασίζοντα επενδυτή μια ολοκληρωμένη και επαρκώς τεκμηριωμένη επενδυτική πρόταση, για τη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ένα Βασισμένο στη Γνώση Σύστημα για τον Καθορισμό του Επενδυτικού Προφίλ, στη Λήψη Επενδυτικών Αποφάσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών [Samaras et al. (2006α)] Ένα από τα απαραίτητα στοιχεία στη διαδικασία διαχείρισης χαρτοφυλακίου είναι το επενδυτικό προφίλ του δυνητικού επενδυτή. Η γνώση του επενδυτικού προφίλ θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση, για τη χάραξη μιας αποδοτικής και εξατομικευμένης επενδυτικής στρατηγικής, ώστε οι λαμβανόμενες επενδυτικές αποφάσεις να είναι πλήρως εξειδικευμένες και προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις και τους στόχους του συγκεκριμένου επενδυτή. Τα στοιχεία που καθορίζουν ένα πλήρες επενδυτικό προφίλ είναι: το είδος του επενδυτή, το ύψος του προς επένδυση ποσού, ο επενδυτικός χαρακτήρας, ο επενδυτικός ορίζοντας, ο αναλαμβανόμενος κίνδυνος/αναμενόμενη απόδοση και η διασπορά του χαρτοφυλακίου. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες είναι σημαντικότατες για τις βασικές λειτουργίες της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, όπως η αξιολόγηση μετοχών, η κατάταξη μετοχών και η σύνθεση χαρτοφυλακίου. Έτσι, η επενδυτική απόφαση θα είναι πλήρως εξατομικευμένη και προσαρμοσμένη στις προτιμήσεις και ανάγκες του συγκεκριμένου δυνητικού επενδυτή και θα οδηγήσει σε μια επιτυχημένη διαχείριση χαρτοφυλακίου. A Multicriteria DSS for Stock Evaluation Using Funamental Analysis [Samaras et al. (2006b)] Περιγράφεται ένα Πολυκριτήριο Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων, που σκοπό έχει την αξιολόγηση των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, με βάση τη θεμελιώδη ανάλυση. Το σύστημα αξιολογεί τις μετοχές με την τεχνική των αριθμοδεικτών θεμελιώδους ανάλυσης, που είναι η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος αξιολόγησης μετοχών για επενδυτικές αποφάσεις μακροπρόθεσμου ορίζοντα. Επίσης, πέραν των ποσοτικών δεδομένων της θεμελιώδους ανάλυσης, χρησιμοποιούνται και ποιοτικά δεδομένα, προκειμένου να βελτιωθεί η αξιοπιστία της αξιολόγησης. Το προτεινόμενο σύστημα, χρησιμοποιεί μεθοδολογίες Πολυκριτήριας Ανάλυσης, προκειμένου να κατατάξει τις μετοχές, από την καλύτερη προς τη χειρότερη. Το τελικό output του συστήματος είναι τέσσερις κατατάξεις εταιριών, ανάλογα με τον τύπο του λογιστικού σχεδίου, στο οποίο ανήκει η κάθε εισηγμένη εταιρία.

13 Μια εκτεταμένη επισκόπηση μελετών σχετικών με τη διαχείριση χαρτοφυλακίου (10 μελέτες), περιέχεται στο βιβλίο Gestion de Portfeuilles et Analyse Multicritère [Hurson and Zopounidis, (1997)]. 5. Συμπεράσματα Από την εξέταση και ανάλυση όλων των παραπάνω, σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των χρηματοοικονομικών εργαλείων στη δυναμική διαχείριση χαρτοφυλακίου, μπορούμε να οδηγηθούμε στα ακόλουθα συμπεράσματα: Τα κλασικά υποδείγματα διαχείρισης χαρτοφυλακίου, Μέσου- Διακύμανσης του Markowitz (1952), CAPM του Sharpe (1964), ATP του Ross (1976), καθώς και τα Υποδείγματα Εκτίμησης, φαίνεται ότι διατηρούν τη σπουδαιότητά τους στη διαχείριση χαρτοφυλακίου. Η αξία της κλασικής θεωρητικής άποψης παραμένει, λόγω της σπουδαιότητας των αρχών της διασποράς και της επίδρασης της αγοράς, που μας παρέχει. Πέραν αυτών όμως, κρίνεται αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν, εκτός των κριτηρίων της αποδοτικότητας και του κινδύνου, και άλλα κριτήρια που θα επιτρέψουν να αντιληφθούμε την πολυκριτήρια φύση του προβλήματος της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Στην πράξη, αυτά τα κριτήρια παρέχονται από τη θεμελιώδη ανάλυση και είναι χρηματοοικονομικά κριτήρια, (αριθμοδείκτες αποδοτικότητας, φερεγγυότητας, ρευστότητας, κλπ), αλλά και από τη χρηματιστηριακή ανάλυση (κέρδη ανά μετοχή, χρηματιστηριακή τιμή προς κέρδη, εμπορευσιμότητα, κλπ.). Η θεωρία της αποτελεσματικής αγοράς δεν φαίνεται να αναιρεί την αξία της θεμελιώδους ανάλυσης, αφού προτείνει τη βέλτιστη χρησιμοποίηση κάθε διαθέσιμης πληροφορίας. Εξάλλου, διάφορες μελέτες έδειξαν ότι οι μεγάλες χρηματιστηριακές αγορές βρίσκονται κοντά στα όρια της αποτελεσματικότητας, χωρίς να την έχουν φτάσει, πράγμα που δίνει χώρο στην αξιοποίηση της θεμελιώδους ανάλυσης. Η πολυκριτήρια υποστήριξη αποφάσεων επιτρέπει να ενσωματώσουμε πολλαπλά κριτήρια-στόχους κατά τη διαδικασία επίλυσης του προβλήματος της διαχείρισης χαρτοφυλακίου και διευκολύνει την ανάλυση των πραγματοποιήσιμων συμβιβασμών μεταξύ των διαφόρων αυτών κριτηρίων που είναι ανταγωνιστικής φύσης. Επίσης, μέσω συγκεκριμένων μεθόδων, η πολυκριτήρια ανάλυση είναι σε θέσει να συλλάβει ή να προσδιορίσει την πολιτική κρίσης του αποφασίζοντα, εν προκειμένω του ιδιώτη επενδυτή ή του διαχειριστή χαρτοφυλακίων. Τέλος, μέσω της ανάλυσης παραχωρήσεων, επιτρέπει στον αποφασίζοντα να επανακαθορίσει το βάρος ορισμένων κριτηρίων, τα οποία θεωρεί ότι είναι σημαντικά στην επιλογή των πλέον ελκυστικών μετοχών. Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα της πολυκριτήριας υποστήριξης αποφάσεων είναι ότι επιτρέπει να διαχειρισθούμε την ασαφή φύση των εκτιμήσεων του

14 αποφασίζοντα. Οι πολυκριτήριες μέθοδοι επιτρέπουν στον ιδιώτη επενδυτή ή τον διαχειριστή χαρτοφυλακίων να διατυπώσουν τις προτιμήσεις τους όχι απαραίτητα με έναν αυστηρό και άκαμπτο τρόπο, αλλά με έναν τρόπο που είναι αφενός ευέλικτος, αφετέρου δε, προσφέρει την καλύτερη προτιμησιακή αναπαράσταση της πραγματικότητας, ενσωματώνοντας την εγγενή ασάφεια του προβλήματος της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Επίσης, οι μέθοδοι πολυκριτήριας υποστήριξης αποφάσεων επιτρέπουν να διαχειρισθούμε, με αποτελεσματικό τρόπο, την ετερογένεια των κλιμάκων των χρησιμοποιούμενων κριτηρίων. Τέλος, η πολυκριτήρια υποστήριξη επιτρέπει να διαχειρισθούμε τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά κριτήρια. Έτσι, επιτρέπει, κατά τη διαδικασία υποστήριξης, εκτός των ποσοτικών, την ενσωμάτωση ενός μεγάλου όγκου ποιοτικών πληροφοριών, μέσω ποιοτικών δεικτών, που θα ενισχύσουν την αξιοπιστία της επενδυτικής μας απόφασης. Μια επιτυχημένη, λοιπόν, διαχείριση χαρτοφυλακίου θα πρέπει να ενσωματώνει ταυτόχρονα την κλασική θεωρητική άποψη, αλλά και τις αρχές της θεμελιώδους και της χρηματιστηριακής ανάλυσης. Σε αυτά, θα πρέπει να προστεθούν και στοιχεία της τεχνικής ανάλυσης μετοχών, καθώς και δεδομένα της τρέχουσας εγχώριας και διεθνούς συγκυρίας. Αναφορές Devaud, J.M., G. Groussaud, and E. Jacquet-Lagrèze (1980), UTADIS: Une méthode de construction de fonctions d utilité additives rendant compte de jugements globaux, European Working Group on Multicriteria Decision Aid, Bochum. Hurson, Ch. and Zopounidis, C. (1997), Gestion de Portefeuilles et Analyse Multicritère, Economica, Paris. Jacquet-Lagrèze, E. (1995), An application of the UTA discriminant model for the evaluation of R & D projects, in : P.M. Pardalos, Y. Siskos, C. Zopounidis (eds.), Advances in Multicriteria Analysis, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Jacquet-Lagrèze, E. and J. Siskos (1982), Assessing a set of additive utility functions for multicriteria decisionmaking: The UTA method, European Journal of Operational Research, vol. 10, no 2, pp Markowitz H. (1952), Portfolio selection, Journal of Finance, 7 (1), Ross, S.A. (1976), The Arbitrage Theoty of Capital Asset Pricing, Journal of Economic Theory, Vol. 13, Roy, B. and D. Bouyssou (1991), Aide a la decision fondee sur une PAMC de type ELECTRE, Document du LAMSADE, No. 69, p. 118, Universite Paris-Dauphine. Samaras, G.D and N.F Matsatsinis (2004), INTELLIGENT INVESTOR : An Intelligent Decision Support System for Portfolio Management, Operational Research International Journal (ORIJ), Special Issue: Papers Presented at the 16th Conference of HELORS, Vol. 4, Νο. 3, pp Samaras, G.D., N.F. Matsatsinis and C. Zopounidis (2003), A Multicriteria DSS for a Global Stock Evaluation, Operational Research International Journal

15 (ORIJ), Special Issue on Multicriteria Decision Aid: Theory and Applications, Vol. 3, No. 3, pp Samaras, G.D., N.F. Matsatsinis and C. Zopounidis (2005b), Towards an Intelligent Support System Decision for Portfolio Management, Foundations of Computing and Decision Sciences (FCDS), Vol. 30, No. 2, pp , 2005.\ Samaras, G.D., N.F. Matsatsinis and C. Zopounidis (2006b), A Multicriteria DSS for Stock Evaluation Using Fundamental Analysis, European Journal of Operational Research (EJOR) (EOR_7866). Sharpe, W.F (1964), Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk, The Journal of Finance, Vol. 19, No. 3, pp Siskos, J. and D. K. Despotis (1989), A DSS oriented method for multiobjective linear programming problems, Decision Support Systems, 5, Siskos, Y., A. Spyridakos, D. Yannacopoulos (1993), MINORA: A Multicriteria Decision Aiding System for Discrete Alternatives, Journal of Information Science and Technology, in Siskos, Y and C. Zopounidis (eds), Special Issue on Multicriteria Decision Support Systems, Vol. 2, no.2, Yu, W. (1992), ELECTRE TRI: Aspect méthodologiques et manuel d utilization, Document du Lamsade No 74, Université Paris-Dauphine. Zopounidis, C. and M. Doumpos (1997), Preference disaggregation methodology in segmentation problems: The case of financial distress, in: C. Zopounidis (ed.), New Operational Approaches for Financial Modelling, Physica- Verlag, Berlin-Heidelberg, Zopounidis, C. and M. Doumpos (2000), Building additive utilitities for multi-group hierarchical discrimination: The M.H.DIS method, Optimization Methods and Software, 14/3, Zopounidis, C. and M. Doumpos (2000), INVESTOR: A decision support system based on multiple criteria for portfolio selection and composition, in A. Colorni, M. Paruccini and B. Roy (eds.), 25 th Annivrsary of the European Working Group Multicriteria Aid for Decisions, Euro- Report. Zopounidis, C., Despotis, D.K. and Kamaratou, I. (1998), Portfolio Selection Using the ADELAIS Multiobjective Linear Programming System, in Computational Economics (Kluwer Academic Press), Vol. 11, Σαμαράς Γ., Ν. Ματσατσίνης, Κ. Ζοπουνίδης (2005a), Ένα Βασισμένο στη Γνώση ΣΥΑ για μια Ολοκληρωμένη Αξιολόγηση Μετοχών, Πρακτικά 17oυ Εθνικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (EEEE), με θέμα: Διαχείριση Κινδύνων, σελ (ηλεκτρονική μορφή), Ρίο-Πάτρα, Ιουνίου Σαμαράς Γ., Ν. Ματσατσίνης, Κ. Ζοπουνίδης (2006α), Ένα Βασισμένο στη Γνώση Σύστημα για τον Καθορισμό του Επενδυτικού Προφίλ, στη Λήψη Επενδυτικών Αποφάσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, Πρακτικά 18oυ Εθνικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (EEEE), με θέμα: Σχεδίαση Λειτουργιών, Ανάκτηση Πληροφοριών και Διαχείριση Γνώσης, Τόμος Ι, σελ , Κοζάνη Ιουνίου 2006.

16 Η Παρούσα εργασία χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Ενότητα # 1: Μία Ανατομία των Αποφάσεων

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Ενότητα # 1: Μία Ανατομία των Αποφάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Ενότητα # 1: Μία Ανατομία των Αποφάσεων Διονύσης Γιαννακόπουλος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Υπό ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΤΙΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤ1ΚΗ Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων:

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: 6 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015 Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: Τα οφέλη των έμμεσων επενδυτικών οχημάτων όπως REITs/ AIFs για τα Ταμεία Προνοίας Δρ. Γεώργιος Μούντης

Διαβάστε περισσότερα

Valuation & Research Specialists

Valuation & Research Specialists Valuation & Research Specialists Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης VRS δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες υψηλών προδιαγραφών που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV βάσει των ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ των ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ Ο Πραγματικός Βαθμός Χρησιμότητας του Δείκτη στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εντατικό-πρακτικό 2-ήμερο εργαστήριο με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) για την διαχείριση χαρτοφυλακίου & ανάλυση κινδύνου.

Εντατικό-πρακτικό 2-ήμερο εργαστήριο με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) για την διαχείριση χαρτοφυλακίου & ανάλυση κινδύνου. Εισηγήτρια: Άρτεμις Παναγιωτοπούλου Διάρκεια Σεμιναρίου: 8 ώρες Εντατικό-πρακτικό 2-ήμερο εργαστήριο με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) για την διαχείριση χαρτοφυλακίου & ανάλυση κινδύνου. Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ &

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ & Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2012 Όμιλος ΕΧΑΕ Ο Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά μετοχών, ομολόγων και παραγώγων Εταιρικές λειτουργίες - Διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ)

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ) ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ) ΤΑΜΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Εισαγωγή και Σκοπός Αυτό το έγγραφο είναι η Δήλωση των Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής (η Δήλωση ) του πιο

Διαβάστε περισσότερα

... (additive collective value function) n 1. b i (1) 1 (2) + σ

... (additive collective value function) n 1. b i (1) 1 (2) + σ 1. Εισαγωγή Το πρόγραµµα επιδότησης πρακτικής άσκησης ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ στοχεύει στη γνωριµία και απόκτηση ουσιαστικής επαφής των φοιτητών µε τον εργασιακό χώρο, ώστε να επιτυγχάνεται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 14: ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις [ ΜΕΡΟΣ B ] Οι Σημαντικότερες Μέθοδοι Αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Ενότητα 13: ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 4: ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ για ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Με την ευγενική χορηγία Οι Μελέτες Αξιολόγησης Επιχειρήσεων ως Εργαλεία Επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Capital CLASSIC. Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον. www.interamerican.gr

Capital CLASSIC. Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον. www.interamerican.gr www.interamerican.gr Σύστημα ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital CLASSIC Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ 01/07/2014 15:00-20:00 Οργάνωση και Διοίκηση ΜμΕ Ορισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Διαφορές Μεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 6: Διαχείριση Διεθνούς Δραστηριότητας Τραπεζών Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

Capital INVEST. Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές. www.interamerican.gr

Capital INVEST. Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές. www.interamerican.gr www.interamerican.gr Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital INVEST Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας θα πρέπει να λειτουργούν με πλήρη «ιδιωτικοοικονομικά» κριτήρια, για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο που είναι ευρέως

Οι Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας θα πρέπει να λειτουργούν με πλήρη «ιδιωτικοοικονομικά» κριτήρια, για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο που είναι ευρέως Οι Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας θα πρέπει να λειτουργούν με πλήρη «ιδιωτικοοικονομικά» κριτήρια, για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο που είναι ευρέως γνωστός. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να είναι κερδοφόρες,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ µε ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Οι ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ µε ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL www.iraj.gr Οι ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ µε ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ Με την ευγενική χορηγία Οι Εισηγµένες Εταιρίες Αντλούν Κεφάλαια από τους Επενδυτές µε Αντάλλαγµα

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΘΕΜΑ 4 Υποθέστε ότι είστε ο διαχειριστής του αµοιβαίου κεφαλαίου ΑΠΟΛΛΩΝ το οποίο εξειδικεύεται σε µετοχές µεγάλης κεφαλαιοποίησης εσωτερικού. Έπειτα από την πρόσφατη ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κυριακή Κοσμίδου. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κυριακή Κοσμίδου. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο : Διεύθυνση : Κυριακή Κοσμίδου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων Τηλ. : 2310

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Liability Management Διάλεξη 3

Asset & Liability Management Διάλεξη 3 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Asset & Liability Management Διάλεξη 3 Cash-flow matching Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΙΚΗΣΗ. Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

ΔΟΙΚΗΣΗ. Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Specisoft www.specisoft.gr ΔΟΙΚΗΣΗ Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Δημήτριος Βασιλείου Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Νικόλαος Ηρειώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 1 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Θεωρία και Πρακτική Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση & Αξιολόγηση Επενδύσεων

Ανάλυση & Αξιολόγηση Επενδύσεων Εισηγητές: Ιωάννης Ασημακόπουλος, PhD Finance Χριστόφορος Ι. Μακρυάς, MBA Finance Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης, C.S.S. H.U., MSc ISIB (I.S.M.A.), PhD Cand. Εισηγητές: Ιωάννης Ασημακόπουλος, Χριστόφορος Ι. Μακρυάς,

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31 Άσκηση η 2 η Εργασία ΔEO3 Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ3 Η επιχείρηση Α εκδίδει σήμερα ομολογία ονομαστικής αξίας.000 με ετήσιο επιτόκιο έκδοσης 7%. Το

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Αδείας ΕΚ 1/13/28-6-1994 =========================================================== Δραγατσ αν ίου 6 Α θήνα 10559 Τηλ: 210.33.67.700 - Fax:21033.12.324 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) : Επιπτώσεις από την εφαρμογή από τις Τράπεζες, της συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ

Αρθρο: Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) : Επιπτώσεις από την εφαρμογή από τις Τράπεζες, της συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ Specisoft www.specisoft.gr Αρθρο: Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) : Επιπτώσεις από την εφαρμογή από τις Τράπεζες, της συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ Απο: Αθανάσιο Τακόπουλο (*) & Εμμανουήλ Μαρκάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD Το Διοικητικό Συμβούλιο της Rolandos Enterprises Public Ltd επισυνάπτει τη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια πρόταση από τον κ. Λοΐζου Κ. Ρολάνδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/459/27.12.2007 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβάσεις επί διαφορών (CFD)

Συμβάσεις επί διαφορών (CFD) Προειδοποιηση για τουσ επενδυτεσ 28/02/2013 Συμβάσεις επί διαφορών (CFD) Βασικά μηνύματα Οι χρηματοπιστωτικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences «CFD») είναι σύνθετα προϊόντα και δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2010-11 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Η λογιστική/χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις [ ΜΕΡΟΣ Α ] Η Αναζήτηση της Πραγματικής Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επενδύσεις σε :

HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επενδύσεις σε : ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Απευθύνεται σε επενδυτές, φυσικά και νοµικά πρόσωπα, οι οποίοι επιδιώκουν την καλύτερη δυνατή απόδοση σε συνδυασµό µε άµεση ρευστότητα για βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

Απλή διαφοροποίηση ιαφοροποίηση µεταξύ κλάδων Περιττή διαφοροποίηση ιαφοροποίηση κατά Markowitz ιεθνική διαφοροποίηση

Απλή διαφοροποίηση ιαφοροποίηση µεταξύ κλάδων Περιττή διαφοροποίηση ιαφοροποίηση κατά Markowitz ιεθνική διαφοροποίηση ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Της µαθήτριας: Αλευρά Αλεξάνδρας Τάξη: Α Λυκείου Τµήµα: 1 Καθηγητής: Καρούζος Φώτιος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με τον τρόπο που εξελίσσεται το παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα αναδεικνύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεµατική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση Ακαδηµαϊκό Έτος: 2013-2014 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Σεμινάριο ενημέρωσης 22-25 Ιουνίου 2009 Οι πιστοδοτήσεις των τραπεζών, από την φύση τους, είναι εκτεθειμένες σε πλήθος κινδύνων που απορρέουν από

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Με την ευγενική χορηγία Οι Κυριότερες Μέθοδοι Αποτίµησης & η ιαδικασία Εξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Παππάς. Υπάρχει στρατηγική επιτυχίας. συνέντευξη. Η παραγωγή έρχεται με σχεδιασμό και οργάνωση. » συνέντευξη στον Γιάννη Βερμισσώ

Γιάννης Παππάς. Υπάρχει στρατηγική επιτυχίας. συνέντευξη. Η παραγωγή έρχεται με σχεδιασμό και οργάνωση. » συνέντευξη στον Γιάννη Βερμισσώ Γιάννης Παππάς Διευθυντής του Κλάδου Ζωής στη MEGA BROKERS S.A.» συνέντευξη στον Γιάννη Βερμισσώ Υπάρχει στρατηγική επιτυχίας Η παραγωγή έρχεται με σχεδιασμό και οργάνωση Πιστός στην «παλιά συνταγή» της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1 Τι είναι η Εναλλακτική Αγορά ; Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης όπως αυτός περιγράφεται στη νέα Οδηγία για τις επενδυτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου

8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 1. Τα αναμενόμενα οφέλη από την παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 2. Πόσο αποτελεσματικά λειτουργεί η παγκόσμια αγορά κεφαλαίου; 3. Οι συστημικοί κίνδυνοι των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Ερωτηματολόγιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΗ Όνομα / Επωνυμία Πελάτη Κωδικός Χ.Α.Α. Ημερομηνία Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 (1ος ΟΡΟΦΟΣ) 105

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εσωτερική ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε ΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ιαδικασία Εποπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσια Μεταβολή Παρασκευής

Ημερήσια Μεταβολή Παρασκευής 1 Στόχος του Tradeview είναι να σας ενημερώσει για την πορεία των αγορών και διαφόρων asset classes σε διεθνές επίπεδο ενώ ταυτόχρονα να εκφράσει κάποιες απόψεις και trading ιδέες για τις αγορές κεφαλαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2003 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Οι Όροι & οι Συνθήκες του «Παιχνιδιού» 4 Χρόνια μετά το Ιστορικό Υψηλό του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.Α. Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) Σπυρίδων Ε. Βασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα