Πηπρηαθή εξγαζία. Σίηινο: Καηαζθεπή ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Πίθαο Αζαλάζηνο Θσκάο Βαζίιεηνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πηπρηαθή εξγαζία. Σίηινο: Καηαζθεπή ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Πίθαο Αζαλάζηνο Θσκάο Βαζίιεηνο"

Transcript

1 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή εξγαζία Σίηινο: Καηαζθεπή ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο Πίθαο Αζαλάζηνο Θσκάο Βαζίιεηνο Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ Παπαδάθεο ηπιηαλφο σηεξνπνχινπ Καιιηφπε ΚΑΒΑΛΑ 2010

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ. 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ CMS JOOMLA 1.1 Ση είλαη ην Joomla Πψο ιεηηνπξγεί Πσο μεθίλεζε Πνπ ρξεζηκνπνηείηαη Γηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ Απηφλνµα θείµελα Eλφηεηεο Καηεγνξίεο Σξσηά ζεκεία ζηελ αζθάιεηα ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ Πξνβνιή ηνπ ηζηφηνπνπ ζε δεκφζην server..13 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ 2.1 Σν παθέην XAMPP Λίγα ιφγηα γηα ην θάζε ππνζχζηεκα Δγθαηάζηαζε ηνπ XAMPP Δγθαηάζηαζε Joomla! Ση είλαη ην Virtuemart Δγθαηάζηαζε Virtuemart ζην Joomla!...25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ JOOMLA 3.1 Δθαξκνγέο (Components) Δλζέκαηα (modules) Πξφηππα (Templates) Γεληθέο ξπζκίζεηο (Global Configuration) Ρνιφη θαη Ηκεξνκελία Γεκνζθφπεζε Όξνη ρξήζεο Υάξηεο ζειίδαο (Site Map) Αλαδήηεζε πξντφληνο Τπνινγηζκφο θφζηνπο απνζηνιήο.. 43 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ AQUA-STORE.GR 4.1 Δγγξαθή ρξήζηε Έλαξμε παξαγγειίαο ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΥΡΗΙΜΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ BACKEND ΣΟΤ JOOMLA! 5.1 Υξήζηεο Υεηξηζκφο Υξεζηψλ Δηζαγσγή πξντφληνο πγθεληξσηηθή ιίζηα αγνξψλ ησλ ρξεζηψλ Ιζηνξηθφ Πξντφλησλ - Πσιήζεηο 56 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: ΤΛΟΠΟΙΗΗ 6.1 Πίλαθεο Βάζεο Γεδνκέλσλ Αξρεία πνπ πινπνηνχλ ην aqua-store Απαηηήζεηο εθαξκνγήο Πξνδηαγξαθέο Μνληέιν Οληνηήησλ πζρεηίζεσλ Ρπζκίζεηο SEO.90 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Πηπρηαθή εξγαζία Πίθαο Θαλάζεο, Θσκάο Βαζίιεο 2

3 Πξφινγνο Καζψο ην επξπδσληθφ internet έρεη εηζβάιεη γηα ηα θαιά ζηε δσή καο, ην δηαδίθηπν δηαδξακαηίδεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαζεκεξηλφηεηαο καο, αιιάδνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ελεκεξσλφκαζηε, ςπραγσγνχκαζηε, ςσλίδνπκε θαη επηθνηλσλνχκε. Δηδηθά ζην ρψξν ησλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ, ε έιιεηςε ρξφλνπ, ε θνχξαζε ηνπ παξαδνζηαθνχ shopping αιιά θαη νη δπλαηφηεηεο άκεζεο ζχγθξηζεο ηηκψλ έρνπλ αλαδείμεη ηα πιενλεθηήκαηα αγνξψλ απφ ζχγρξνλα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα ηα νπνία δηαξθψο απμάλνληαη θαη εμειίζζνληαη. Καζψο ε ζχγρξνλε ηερλνινγία παξέρεη πιένλ πςειφ βαζκφ αζθάιεηαο ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, πνιινί απφ ηνπο κχζνπο γχξσ απφ πξνβιήκαηα αζθάιεηαο ζπλαιιαγψλ ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ θαηαξξίπηνληαη. Μεγάιεο εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο νρπξψλνπλ κε ηηο πιαηθφξκεο ηνπο ηελ αλάπηπμε ησλ e-shops γηα λα δηαζθαιηζηεί ε νκαιή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπο, ελψ κεγάιεο Σξάπεδεο ππνγξάθνπλ πίζσ απφ ηα ζπζηήκαηα ησλ ρξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ πξνζθέξνληαο αζθάιεηα θαη αμηνπηζηία γηα ηελ πινπνίεζε νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ. Μέζα απφ ηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία γίλεηαη ε πινπνίεζε ηνπ ηζηφηνπνπ µε ηε ρξήζε ηνπ content management system «Joomla». Η έθδνζε πνπ ρξεζηµνπνηήζεθε είλαη ε , ε νπνία ήηαλ ε πην πξφζθαηε φηαλ μεθίλεζε ε πινπνίεζή ηνπ. Σν Joomla απνηειεί έλα εχρξεζην εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηζηνζειίδσλ, θαζψο δηαζέηεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε πξνζζήθε κεγάινπ αξηζκνχ εθαξκνγψλ θαη ιεηηνπξγηψλ. Σν aqua-store.gr γηα λα πάξεη ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νξηζκέλεο απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ βαζηθνχ παθέηνπ Joomla θαη πξνζηέζεθε κεγάινο αξηζκφο πξφζζεησλ (extenions), ελζεµάησλ (modules) θαη εθαξκνγψλ (components) ψζηε λα ππνζηεξίδνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ είρακε ζέζεη σο απαξαίηεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηζηφηνπνπ. Πηπρηαθή εξγαζία Πίθαο Θαλάζεο, Θσκάο Βαζίιεο 3

4 Σν aqua-atore.gr δηαζέηεη πξντφληα θαη πιεξνθνξίεο ζηνπο ιάηξεηο ησλ ζαιάζζησλ ζπνξ θαη ηνπ λεξνχ γεληθά. Ο ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πεξηεγεζεί κέζα ζηελ ηζηνζειίδα, λα δεη φπνηα πξντφληα απηφο επηζπκεί, ηελ θσηνγξαθία θάζε πξντφληνο, ηελ πεξηγξαθή, ηελ ηηκή θαη ηελ δηαζεζηκφηεηα πξηλ πξνρσξήζεη ζηελ αγνξά θάπνηνπ απφ απηά. Δπίζεο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε, αθνχ εγγξαθεί ζην site, λα γξάςεη ηελ θξηηηθή ηνπ ή ην ζρφιην ηνπ γηα θάπνην πξντφλ, ην νπνίν θπζηθά ζα είλαη νξαηφ ζε φινπο ηνπο άιινπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο θαη επηζθέπηεο. Πηπρηαθή εξγαζία Πίθαο Θαλάζεο, Θσκάο Βαζίιεο 4

5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ CMS JOOMLA 1.1 Ση είλαη ην Joomla. Σν Joomla είλαη εθαξκνγή αλνηθηνχ θψδηθα (open source) θαη ε ρξήζε ηνπ είλαη απνιχησο δσξεάλ. Όινη κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ, λα ην ηξνπνπνηήζνπλ θαη λα δηεξεπλήζνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, ρσξίο λα πξέπεη λα πιεξψζνπλ θάπνηα άδεηα ρξήζεο ζε θαλέλαλ. Σν Joomla απνηειεί έλα πιήξεο ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ, ην νπνίν είλαη γεκάην δπλαηφηεηεο αιιά θαη ηαπηφρξνλα εμαηξεηηθά επέιηθην θαη θηιηθφ. Έρεη άδεηα ρξήζεο GNU GPL λ.2 θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ βαζίδεηαη ζε ΡΗΡ θαη MySQL. Έρεη βξαβεπζεί µε ην βξαβείν Packt "Best ΡΗΡ Open Source CMS" γηα ηα έηε 2006 θαη Σν Joomla είλαη ε εθαξκνγή πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θάζε ρξήζηεο, µε επαγγεικαηίαο, γηα λα δεκνζηεχζεη ζην δηαδίθηπν κηα πξνζσπηθή ηζηνζειίδα, αιιά θαη έλαλ νιφθιεξν εηαηξηθφ δηθηπαθφ ηφπν. Δίλαη πξνζαξµφζηµν ζε πεξηβάιινληα επηρεηξεκαηηθήο θιίκαθαο φπσο ηα intranets κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ή νξγαληζκψλ. Οη δπλαηφηεηεο επέθηαζήο ηνπ είλαη πξαθηηθά απεξηφξηζηεο, θαζψο ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηνλ αξηζκφ ησλ πξφζζεησλ (extensions) πνπ ζα ελζσκαηψζεη απφ ηα 3000 θαη πεξηζζφηεξα πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκα. 1.2 Πψο ιεηηνπξγεί. Σν Joomla εγθαζίζηαηαη ζε έλαλ θεληξηθφ ππνινγηζηή, ηνλ web server. Ο δηαρεηξηζηήο έρεη πξφζβαζε ζην πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο µέζσ ελφο browser, ν νπνίνο κπνξεί λα πξνζζέζεη νπνηνδήπνηε θείκελν, γξαθηθφ ή extension θαη έηζη λα δεκηνπξγήζεη ηηο ηζηνζειίδεο. Κάζε ρξήζηεο ηνπ internet έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηεβάζεη ην ινγηζκηθφ θαη λα ην εγθαηαζηήζεη. Τπάξρνπλ δηαζέζηκνη ηζηφηνπνη ππνζηήξημεο, πνπ παξέρνπλ νδεγίεο Πηπρηαθή εξγαζία Πίθαο Θαλάζεο, Θσκάο Βαζίιεο 5

6 εγθαηάζηαζεο, extensions αλνηρηνχ θψδηθα θαη ππνζηήξημε κέζα απφ ηηο νξγαλσκέλεο δηθηπαθέο θνηλφηεηεο. Δλζσκαηψλνληαο δηάθνξα, δηαζέζηκα δσξεάλ, πξφζζεηα εξγαιεία, δηεπξχλνληαη νη δπλαηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ Joomla, θάλνληάο ην κηα εθαξκνγή αμηφπηζηε γηα ηελ αλάπηπμε αθφκα θαη εηαηξηθψλ δηθηπαθψλ ηφπσλ. Σν Joomla κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ ρξήζηεο πνπ δελ θαηέρνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο. Χζηφζν, αλάινγα µε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ηζηφηνπνπ πνπ επηζπκεί λα δεκηνπξγήζεη, ίζσο απαηηεζεί θαη ε ζπλδξνκή πην έκπεηξνπ πξνζσπηθνχ. Σν Joomla επίζεο,.ερεη ηελ δπλαηφηεηα λα εγθαηαζηαζεί θαη ηνπηθά, ζε νπνηνλδήπνηε πξνζσπηθφ Η/Τ, ρσξίο λα είλαη αλαγθαία ε δεκνζηνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ζην δηαδίθηπν Πσο μεθίλεζε. Σν Joomla μεθίλεζε ην 2001 µε ηελ νλνκαζία Miro-Mambo Site Server θαη ην 2002 κεηνλνκάδεηαη ζε Mambo Open Source 4.0. Αξγφηεξα, ην 2005 ε εκπνξηθή έθδνζε Mambo CMS κεηνλνκάδεηαη ζε Jango CMS, ελψ ην επηέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο πξσηνεκθαλίδεηαη ε ηξέρνπζα εκπνξηθή νλνκαζία «Joomla» µε ηελ έθδνζε πνπ βαζίζηεθε ζηελ έθδνζε Mambo Απφ εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή θαη κεηέπεηηα ζεκεηψζεθε κεγάιε αχμεζε ησλ ππνζηεξηθηψλ ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ θψδηθα θαη ην Joomla άξρηζε λα γίλεηαη έλα απφ ηα πην δεκνθηιή CMS. ηηο 22/1/2008 δεκνζηεχεηαη ε έθδνζε 1.5, ελψ παξάιιεια, γηα ιφγνπο αζθαιείαο, ζπλερίδεηαη ε αλαβάζκηζε ηεο παιηφηεξεο έθδνζεο θαη ζηηο 22/2/2008 δεκνζηεχεηαη ε έθδνζε ηηο 10/01/2009 αλαθνηλψζεθε ε δεκνζίεπζε ηεο πην πξφζθαηεο έθδνζεο πνπ είλαη ε Πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Σν Joomla απνηειεί ην θαηάιιειν εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε κηαο πιεζψξαο θαηεγνξηψλ ηζηνζειίδσλ, παξέρνληαο ζην δηαρεηξηζηή εχθνιε παξακεηξνπνίεζε µε ηε

7 ρξήζε extensions (εθαξκνγέο - ελζέµαηα - πξφζζεηα - πξφηππα), φπσο: Παξνπζηάζεηο επηρεηξήζεσλ Γηαδηθηπαθνχο θφκβνπο Δηθφλεο - gallery πλδξνκεηηθέο ππεξεζίεο Δ- shop (Ηιεθηξνληθφ θαηάζηεκα) Websites πξνβνιήο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ Website γξαθείσλ παξνρήο ππεξεζηψλ Ξελνδνρεία, online θξαηήζεηο Websites ζπιιφγσλ - νξγαληζκψλ Πξνζσπηθά websites Blogs Ηιεθηξνληθέο εθδφζεηο πεξηνδηθψλ θαη εθεκεξίδσλ Πσιήζεηο απηνθηλήησλ Μεζηηηθά γξαθεία θαη πνιιέο αθφκε ιχζεηο, αθνχ νη δπλαηφηεηεο παξακεηξνπνίεζεο είλαη απεξηφξηζηεο. Τπεξεζίεο θαηαιφγσλ ηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ ππήξραλ 3951 extensions, ηα νπνία βξίζθνληαη θαηεγνξηνπνηεκέλα ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο πιαηθφξκα. 1.5 Γηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ Ξεθηλψληαο ηελ αλάπηπμε ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ µε ην Joomla, είλαη απαξαίηεην λα έρνπκε θαηαλνήζεη ηνλ ηξφπν µε ηνλ νπνίν νξγαλψλεηαη θαη παξνπζηάδεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ ηζηφηνπνπ µαο. Σν Joomla, σο έλα ζχζηεκα Πηπρηαθή Δξγαζία - Πίθαο Θαλάζεο, Θσκάο Βαζίιεο 7

8 δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ, δελ έρεη απνζεθεπµέλεο ζειίδεο, φπσο έλαο ζηαηηθφο δηθηπαθφο ηφπνο. Αληίζεηα, δεκηνπξγεί ηηο ζειίδεο δπλακηθά, ηε ζηηγκή πνπ ηηο δεηά ν δηθηπαθφο επηζθέπηεο, ζπλζέηνληαο εθείλε ηε ζηηγκή ηξία ζηνηρεία: ηα απνζεθεπµέλα ζηνηρεία ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηηο δηαζέζηκεο ζέζεηο εκθάληζεο πνπ έρεη ην πξφηππν πνπ ρξεζηµνπνηνχµε (template) ηηο επηινγέο ηνπ επηζθέπηε, µέζσ ηνπ κελνχ Σν Joomla, κφιηο ν επηζθέπηεο επηιέμεη έλα κελνχ, δεκηνπξγεί εθείλε ηε ζηηγκή ηε ζειίδα. Σν πεξηερφκελν ηεο κπνξεί λα απνηειείηαη απφ απηφλνκα θείκελα θείκελα εληαγκέλα ζε ελφηεηεο / θαηεγνξίεο εθαξκνγέο (components) Δλζέκαηα (modules) ηε ζπλέρεηα ζα εμεγεζεί ε θάζε κνξθή απφ ηηο 4 παξαπάλσ. Αο ζεµεηψζνπµε εδψ φηη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εηθφλα ηνπ δηθηπαθνχ µαο ηφπνπ κπνξνχκε λα έρνπκε, σο πεξηερφκελν, έλα απφ ηα ηξία πξψηα (απηφλνκα θείκελα ή θείκελα εληαγκέλα ζε ελφηεηεο ή εθαξκνγέο) θαζψο θαη πνιιά ελζέµαηα ηαπηφρξνλα. 1.6 Απηφλνκα θείκελα Η πξψηε κνξθή πεξηερνκέλνπ είλαη ηα απηφλνκα θείκελα ή θείκελα εθηφο θαηεγνξηψλ. Σα θείκελα απηά δεκηνπξγνχληαη κέζα απφ ην κελνχ "Πξνζζήθε Νένπ Άξζξνπ", θαη θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπο δειψλεηαη φηη δελ αλήθνπλ ζε θακηά ελφηεηα ή θαηεγνξία (εθηφο θαηεγνξηψλ). Όπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ, γηα λα εκθαληζζεί Πηπρηαθή Δξγαζία - Πίθαο Θαλάζεο, Θσκάο Βαζίιεο 8

9 θάηη σο πεξηερφκελν ηνπ Joomla ζα πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλν µε έλα κελνχ, ην νπνίν ζα επηιέμεη ν επηζθέπηεο θαη ζα πξέπεη λα έρεη δεκηνπξγεζεί, σο εμήο: ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο επηιέγνπκε ην εηθνλίδην "Menu Manager" θαη θαηφπηλ επηιέγνπκε λα επεμεξγαζηνχκε ην main menu (ή φπνην κελνχ ζα πεξηέρεη ην ζρεηηθφ ζηνηρείν). ηε ζπλέρεηα θάλνπκε θιηθ ζηελ επηινγή "New", γηα λα δεµηνπξγήζνπµε έλα λέν ζηνηρείν κελνχ. Απφ ηηο επηινγέο πνπ έρνπκε θαηφπηλ, επηιέγνπκε ''Δζσηεξηθφο χλδεζκνο - Άξζξα" θαη, ζηηο επφκελεο επηινγέο δίλνπκε 'Άξζξν - ειηδνπνίεζε Άξζξνπ", θαη έρνπκε κπξνζηά µαο ηελ ηειεπηαία νζφλε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ζηνηρείνπ κελνχ. ηελ νζφλε απηή ζα δψζνπκε ην φλνκα θαη ην ςεπδψλπκν ηνπ κελνχ, ζα νξίζνπκε ην επίπεδν πξφζβαζεο θαη ηπρφλ γνληθφ ζηνηρείν, θαζψο θαη ηε ζεηξά θαηάηαμήο ηνπ. Δηδηθά, ζηελ θαξηέια "Basic Parameters", ζα επηιέμνπκε ην άξζξν ζην νπνίν ζα νδεγεί ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν κελνχ. 1.7 Δλφηεηεο Καηεγνξίεο Η δεχηεξε κνξθή πεξηερνκέλνπ είλαη ην ηεξαξρεκέλν πεξηερφκελν, δειαδή θείκελα εληαγκέλα ζηελ ηεξαξρηθή δνκή ελφηεηα - θαηεγνξία - άξζξν πνπ πηνζεηεί ην Joomla. Να εμεγήζνπκε ζχληνκα ηε ινγηθή απηήο ηεο ηεξαξρηθήο δνµήο: Σν πεξηερφκελν απηήο ηεο κνξθήο απνηειείηαη απφ άξζξα πνπ αλήθνπλ ζε κηα θαηεγνξία ην θαζέλα. Κάζε θαηεγνξία, απφ ηελ πιεπξά ηεο, αλήθεη ζε κηα ελφηεηα. ε κηα εγθαηάζηαζε Joomla κπνξνχκε λα έρνπκε φζεο ελφηεηεο θαη θαηεγνξίεο, φπσο θαη φζα άξζξα ζέινπκε. Όπσο θαη ηα απηφλνκα θείκελα, έηζη θαη ην ηεξαξρεκέλν πεξηερφκελν εκθαλίδεηαη µκφλνλ φηαλ θιεζεί µέζσ ελφο κελνχ. ηελ πεξίπησζε ηνπ ηεξαξρεκέλνπ πεξηερνκέλνπ φκσο, είλαη αξθεηά ηα είδε ηνπ κελνχ πνπ κπνξεί λα ην Πηπρηαθή Δξγαζία - Πίθαο Θαλάζεο, Θσκάο Βαζίιεο 9

10 εκθαλίζνπλ σο πεξηερφκελν ηνπ δηθηπαθνχ µαο ηφπνπ. πγθεθξηκέλα, αθνχ επηιέμνπκε ''Δζσηεξηθφο χλδεζκνο - Άξζξα" φηαλ δεµηνπξγνχµε ην λέν ζηνηρείν κελνχ, έρνπκε ηηο παξαθάησ 5 επηινγέο: Άξζξν - ειηδνπνίεζε Άξζξνπ, φπνπ ζα εκθαληζζεί κφλνλ έλα θείκελν, ην νπνίν θαη ζα επηιέμνπκε ζηελ επφκελε νζφλε. Καηεγνξία - ειηδνπνίεζε Καηεγνξίαο σο Ιζηνιφγην, φπνπ ζα εκθαληζζνχλ ηα θείκελα πνπ αλήθνπλ ζε κηα θαηεγνξία, πνπ ζα επηιέμνπκε ζηελ επφκελε νζφλε. Σα θείκελα ζα εκθαληζζνχλ µε κνξθή ηζηνινγίνπ, δειαδή ζα ππάξρεη ε εηζαγσγή ηνπο θαη έλαο ζχλδεζκνο πξνο νιφθιεξν ην δεµνζίεπµα. Καηεγνξία - Βαζηθή ειηδνπνίεζε Καηαιφγνπ Καηεγνξίαο, φπνπ ζα εκθαληζζνχλ ζε κνξθή θαηαιφγνπ (ιίζηαο) ηα θείκελα πνπ αλήθνπλ ζε κηα θαηεγνξία, πνπ ζα επηιέμνπκε ζηελ επφκελε νζφλε. Δλφηεηα - ειηδνπνίεζε Δλφηεηαο σο Ιζηνιφγην, φπνπ ζα εκθαληζζνχλ ηα θείκελα πνπ αλήθνπλ ζε κηα ελφηεηα, πνπ ζα επηιέμνπκε ζηελ επφκελε νζφλε. Σα θείκελα ζα εκθαληζζνχλ µε κνξθή ηζηνινγίνπ, δειαδή ζα ππάξρεη ε εηζαγσγή ηνπο θαη έλαο ζχλδεζκνο πξνο νιφθιεξν ην δεµνζίεπµα. Δλφηεηα - ειηδνπνίεζε Δλφηεηαο, φπνπ ζα εκθαληζζνχλ ζε κνξθή θαηαιφγνπ (ιίζηαο) ηα θείκελα πνπ αλήθνπλ ζε κηα ελφηεηα, πνπ ζα επηιέμνπκε ζηελ επφκελε νζφλε. 1.8 Σξσηά ζεκεία ζηελ αζθάιεηα ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ Η ηεξάζηηα αχμεζε ησλ δηαδηθηπαθψλ ζπλαιιαγψλ έρεη ζπλνδεπηεί απφ κηα ηζνδχλακε άλνδν ζηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηχπν ησλ επηζέζεσλ ελάληηα ζηελ αζθάιεηα ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκήο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Μεξηθέο απφ απηέο ηηο επηζέζεηο Πηπρηαθή Δξγαζία - Πίθαο Θαλάζεο, Θσκάο Βαζίιεο 10

11 ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δεκνζηνπνηεκέλεο εππάζεηεο ησλ επαλαρξεζηκνπνηήζηκσλ ηκεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα sites, φπσο είλαη ην ινγηζκηθφ ηνπ θαξνηζηνχ αγνξψλ. Άιιεο επηζέζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εππάζεηεο πνπ είλαη θνηλέο ζε νπνηαδήπνηε δηθηπαθή εθαξκνγή, φπσο είλαη ε ρξήζε ηεο SQL ή ε ζπγγξαθή ηκεκάησλ θψδηθα θαη ε παξάζεζε ηνπο ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ site. Παξαθάησ αλαιχνληαη κε παξαδείγκαηα απηέο νη εππάζεηεο. πγθεθξηκέλα γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ρξήζε ηεο SQL, ζηελ θνηλνπνίεζε θξπθψλ πιεξνθνξηψλ, ζηελ θνηλνπνίεζε θξπθψλ θαθέισλ θαη αξρείσλ, ζηελ παξαπνίεζε ησλ ηηκψλ, θαη ζηηο ππεξρεηιίζεηο ησλ buffer. Η επηηπρήο εθκεηάιιεπζε απηψλ ησλ εππαζεηψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε έλα επξχ θάζκα απνηειεζκάησλ. Οη εππάζεηεο ηεο θνηλνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ θαη αξρείσλ κπνξεί λα ελεξγήζνπλ θαηαιπηηθά θαη λα απνηειέζνπλ ηα αξρηθά ζηάδηα πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ πεξαηηέξσ εθκεηάιιεπζε. Οη επηζέζεηο ζηελ SQL ή ε παξαπνίεζε ησλ ηηκψλ ζα κπνξνχζαλ λα «αθξσηεξηάζνπλ» ην site, λα ην θάλνπλ λα ζπκβηβαζηεί ζε ρακειά επίπεδα εκπηζηεπηηθφηεηαο, θαη ζηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε ε επηρείξεζε ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ λα θαηαξξεχζεη. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη εππάζεηεο ζηελ αζθάιεηα πξνθχπηνπλ ζην θαξφηζη αγνξψλ θαη ζηα ζπζηήκαηα πιεξσκήο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Οη ιφγνη δελ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν απηά ηα ζπζηήκαηα, αιιά νη ζπλέπεηεο ηνπο είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο ιφγσ ηεο επξείαο έθζεζεο πνπ έρεη έλα website, θαη ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θχζεο ησλ ζπλαιιαγψλ. Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο γηα ηέηνηεο εππάζεηεο είλαη ην γεγνλφο φηη νη ππεχζπλνη γηα ηελ αλάπηπμε κηαο δηθηπαθήο εθαξκνγήο δελ είλαη ζπρλά πνιχ θαιά ελεκεξσκέλνη γηα ηηο αζθαιείο ηερληθέο πξνγξακκαηηζκνχ. Καηά ζπλέπεηα, ε αζθάιεηα ηεο εθαξκνγήο δελ απνηειεί απαξαηηήησο έλαλ απφ ηνπο ζηφρνπο ζηελ ζρεδίαζε. Απηφ επηδεηλψλεηαη απφ ηε Πηπρηαθή Δξγαζία - Πίθαο Θαλάζεο, Θσκάο Βαζίιεο 11

12 βηαζχλε γηα ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ πνπ ππάξρνπλ ζην γξήγνξν θφζκν ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Αθφκε θαη ε θαζπζηέξεζε κηαο εκέξαο ζηελ έθδνζε ελφο θαηλνχξγηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζην website ζα κπνξνχζε λα επηηξέςεη ζε έλαλ αληαγσληζηή λα ππεξβεί. Απηφ ζπκβαίλεη ζπλήζσο φηαλ ηα site ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ πξέπεη λα πξνζζέζνπλ γξήγνξα θάπνηα ιεηηνπξγία γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζε κηα μαθληθή αιιαγή ζην επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ ή απιά γηα λα κείλνπλ κπξνζηά απφ ηνπο αληαγσληζηέο. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ην δεηνχκελν είλαη λα απνθηεζεί ε ιεηηνπξγία ελψ γηα ηελ αζθάιεηα κπνξεί λα θξνληίζνπλ αξγφηεξα. Έλαο άιινο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν εκθαλίδνληαη εππάζεηεο ζηελ αζθάιεηα είλαη ιφγσ ηεο έκθπηεο πνιππινθφηεηαο ησλ πεξηζζφηεξσλ online ζπζηεκάησλ. ήκεξα, νη ρξήζηεο απαηηνχλ πνιιά απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, θαη απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ δεκηνπξγία ζχλζεησλ ζρεδηάζεσλ θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ινγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. ε δηάθνξεο πεξηπηψζεηο, έρνπκε δηαπηζηψζεη φηη ηα websites ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ρξεζηκνπνηνχλ πηζηνπνηεηηθά SSL ησλ 128bit σο απφδεημε φηη νη πεξηνρέο ηνπο είλαη θαιά δηαζθαιηζκέλεο. Η εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ ζε απηά έρεη κεησζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, αιιά αθφκε θαη ηψξα ππάξρνπλ ρηιηάδεο ηζηνρψξνη πνπ επηδεηθλχνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά Verisign ή Thawte σο απφδεημε ηεο αζθάιεηάο ηνπο. Σν oscommerce έρεη παξαηεξεζεί φηη είλαη επάισην ζε θάπνηεο απφ ηηο εππάζεηεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. πγθεθξηκέλα απνδείρζεθε φηη νη επηηηζέκελνη κπνξνχλ λα ππνθιέςνπλ ηηο επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο, πνπ βξίζθνληαη απνζεθεπκέλεο ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ site, εθκεηαιιεπφκελνη ηηο SQL injections. Δπίζεο είλαη επάισην ζε επηζέζεηο cross-site-scripting ελψ ε απνκαθξπζκέλε εθηέιεζε εληνιψλ βνεζάεη ηνλ επηηηζέκελν λα πεξηεγεζεί ζηνπο θαηαιφγνπο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Πηπρηαθή Δξγαζία - Πίθαο Θαλάζεο, Θσκάο Βαζίιεο 12

13 1.9 Πξνβνιή ηνπ ηζηφηνπνπ ζε δεκφζην server Η δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη κε ιίγα βήκαηα θαη έρεη ζθνπφ λα βνεζήζεη ηνπο απινχο ρξήζηεο ηνπ Joomla λα πξνρσξήζνπλ ζε κηα ηέηνηα ελέξγεηα. 1. Σν πξψην πξάγκα πνπ πξέπεη λα θάλνπκε είλαη έλα εθεδξηθφ αληίγξαθν γηα φια ηα αξρεία απφ ηε Joomla εγθαηάζηαζε. Γεκηνπξγνχκε έλαλ θάθειν (livesite) ζην ηνπηθφ ζχζηεκά καο, θαη θαηεβάδνπκε φια ηα αξρεία ζε εθείλν ηνλ θάθειν ρξεζηκνπνηψληαο ηελ FTP εθαξκνγή καο. 2. Δμαγσγή ηεο βάζεο: απηφ ην βήκα ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην phpmyadmin. Αθνχ βεβαησζνχκε φηη ην αξρείν SQL πεξηέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο εληνιέο SQL γηα ηε δεκηνπξγία ησλ πηλάθσλ βάζεσλ δεδνκέλσλ καο θαη ηελ πιήξσζε ηνπο κε ηα ζηνηρεία καο. Βεβαησλφκαζηε φηη εμάγνπκε νιφθιεξε ηελ βάζε δεδνκέλσλ. Με αλνηρηή ηε βάζε κέζσ phpmyadmin επηιέγνπκε εμαγσγή. Καιχηεξα ε εμαγσγή λα γίλεη ζε SQL. Δλεξγνπνηνχκε ηελ Απνζηνιή θαη επηιέγνπκε ηχπν ζπκπίεζεο ή φρη αλ είλαη κηθξή ε βάζε. 3. Ρχζκηζε ηνπ configuration.php: Απηφ ην βήκα είλαη πνιχ ζεκαληηθφ. Πεγαίλνπκε ζην θάθειν ζην ηνπηθφ ζχζηεκά καο ζην νπνίν θαηεβάζακε ηα αξρεία ηνπ Joomla site!. ηνλ θχξην θάθειν πνπ δεκηνπξγήζακε (root), ζα βξνχκε ην αξρείν κε ην φλνκα «configuration.php». Αλνίγνπκε απηφ ην αξρείν κε έλαλ θεηκελνγξάθν θαη θάλνπκε ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο. Θα πξέπεη λα αιιάμεηε ηηο αθφινπζεο παξακέηξνπο: /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /* Database Settings */ var $user = ''; ην φλνκα ηνπ ρξήζηε ηεο βάζεο ζε cpanel:cpaneluser_dbuser Plesk: dbuser Πηπρηαθή Δξγαζία - Πίθαο Θαλάζεο, Θσκάο Βαζίιεο 13

14 var $password = ''; ν θσδηθφο ηεο MySQL βάζεο δεδνκέλσλ var $db = ''; ην φλνκα ηεο MySQL βάζεο δεδνκέλσλ ζε cpanel:cpaneluser_dbname Plesk:dbname /* Feed Settings */ var $log_path = ''; Απηή είλαη ε απφιπηε δηαδξνκή ηνπ server πξνο ην Joomla/logs. Θα κνηάδεη πηζαλψο θάηη ζαλ "/path/to/joomla/installation/logs" Mε cpanel έρεη ηε κνξθή /home/user_account/public_html/logs ελψ κε Plesk /home/httpd/vhosts/domain.gr/httpdocs/logs) var $tmp_path = ''; Απηή είλαη ε απφιπηε δηαδξνκή ηνπ server πξνο ην Joomla/tmp. Θα κνηάδεη πηζαλψο θάηη ζαλ "/path/to/joomla/installation/cache" (Mε cpanel έρεη ηε κνξθή /home/user_account/public_html/tmp ελψ κε Plesk έρεη ηε κνξθή /home/httpd/vhosts/domain.gr/httpdocs/tmp). ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 4. Αλεβάδνπκε ηα αξρεία ζην λέν server. Υξεζηκνπνηψληαο κηα FTP εθαξκνγή (CuteFTP-FileZilla-WSftp), αλεβάδνπκε φια ηα αξρεία ζηε ζέζε ηνπ λένπ server πνπ ζέινπκε λα εγθαηαζηήζνπκε ην Joomla!. 5. Γεκηνπξγία λέαο βάζεο.: Μέζα απφ ην Control Panel ηνπ λένπ καο server δεκηνπξγνχκε κηα λέα βάζε θαη έλα ρξήζηε. Πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε, αιιάδνπκε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ collation ζε utf8_general_ci κέζσ ηνπ phpmyadmin. Απηφ γίλεηαη κε ηηο εληνιέο ALTER DATABASE nanedb DEFAULT CHARACTER SET utf8 DEFAULT COLLATE utf8_general_ci φπνπ namedb ην φλνκα ηεο βάζεο. Δίζνδνο ησλ ζηνηρείσλ ζηελ λέα MySQL βάζε: Απφ ην παξάζπξν εξσηήκαηνο > Δηζαγσγή αξρείσλ. Υξεζηκνπνηψληαο ην phpmyadmin θαη ην SQL αξρείν πνπ είρακε θάλεη εμαγσγή ζην 2ν βήκα, θάλνπκε εηζαγσγή ηεο παιηάο καο βάζεο ζηε λέα. Πηπρηαθή Δξγαζία - Πίθαο Θαλάζεο, Θσκάο Βαζίιεο 14

15 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ 2.1 Σν παθέην XAMPP Πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηήζνπκε ην Joomla, ζα πξέπεη αξρηθά λα έρεη γίλεη εγθαηάζηαζε ηνπ server ζηνλ νπνίν ζα ιεηηνπξγεί. Ο πην εχθνινο ηξφπνο γηα λα εγθαηαζηαζεί έλαο ηέηνηνο server είλαη ε ρξήζε ηνπ παθέηνπ ΥΑΜΡΡ. Η ρξήζε ηνπ είλαη ειεχζεξε θαη ε ρξήζε ηνπ γίλεηαη κέζα απφ ηελ δηαδξνκή Η εγθαηάζηαζε ηεο πιαηθφξκαο είλαη ηδηαίηεξα θηιηθή ζηνλ ρξήζηε θαη θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ Apache θαη MySQL. Δκείο ρξεζηκνπνηήζακε ηελ έθδνζε ε νπνία πεξηιακβάλεη φια θείλα ηα εξγαιεία πνπ ρξεηαδφκαζηε γηα λα δνπιέςνπκε. Αλαιπηηθφηεξα πεξηιακβάλεη ηα εμήο: Apache MySQL (Community Server) PHP PEAR (Support for PHP 4 has been discontinued) XAMPP Control Version 2.5 from XAMPP CLI Bundle 1.3 from Carsten Wiedmann XAMPP Security 1.0 SQLite OpenSSL 0.9.8i phpmyadmin ADOdb 5.06a Mercury Mail Transport System v4.62 Πηπρηαθή Δξγαζία - Πίθαο Θαλάζεο, Θσκάο Βαζίιεο 15

16 FileZilla FTP Server Webalizer Zend Optimizer eaccelerator for PHP Λίγα ιφγηα γηα ην θάζε ππνζχζηεκα - Apache Web Server Ο Apache Web Server είλαη απηφ αθξηβψο πνπ δειψλεη ην φλνκά ηνπ. Πξφθεηηαη δειαδή γηα έλαλ εμππεξεηεηή (server) ηνπ παγθφζκηνπ Ιζηνχ (Web). Με ηνλ φξν server ην κπαιφ καο πεγαίλεη ίζσο ζε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο πνπ θηινμελνχλ ηζηνζειίδεο θαη φρη άδηθα. Ο φξνο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ην κεράλεκα εμππεξεηεηή (hardware) αιιά θαη γηα ην πξφγξακκα (software). Ο Apache εγθαζίζηαηαη ζε έλαλ ππνινγηζηή ν νπνίνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί δηάθνξα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα φπσο Linux, Unix, Microsoft Windows, GNU, FreeBSD, Solaris, Novell NetWare, Mac OS X, OS/2, TPF. Ο ξφινο ηνπ Apache είλαη λα αλακέλεη αηηήζεηο απφ δηάθνξα πξνγξάκκαηα ρξήζηεο (clients) φπσο είλαη έλαο ν θπιινκεηξεηήο (browser) ελφο ρξήζηε θαη ζηε ζπλέρεηα λα εμππεξεηεί απηέο ηηο αηηήζεηο «ζεξβίξνληαο» ηηο ζειίδεο πνπ δεηνχλ είηε απεπζείαο κέζσ κηαο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο (URL), είηε κέζσ ελφο ζπλδέζκνπ (link). Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν Apache εμππεξεηεί απηέο ηηο αηηήζεηο, είλαη ζχκθσλνο κε ηα πξφηππα πνπ νξίδεη ην πξσηφθνιιν HTTP (Hypertext Transfer Protocol). - MySQL Η MySQL είλαη έλα πνιχ γξήγνξν θαη δπλαηφ, ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ. Μηα βάζε δεδνκέλσλ ζαο επηηξέπεη λα απνζεθεχεηε, λα αλαδεηάηε, λα Πηπρηαθή Δξγαζία - Πίθαο Θαλάζεο, Θσκάο Βαζίιεο 16

17 ηαμηλνκείηε θαη λα αλαθαιείηε ηα δεδνκέλα απνηειεζκαηηθά. Ο MySQL δηαθνκηζηήο ειέγρεη ηελ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ζαο, γηα λα κπνξνχλ λα δνπιεχνπλ πνιινί ρξήζηεο ηαπηφρξνλα, γηα λα παξέρεη γξήγνξε πξφζβαζε θαη λα δηαζθαιίδεη φηη κφλν πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε. πλεπψο ε MySQL είλαη έλαο πνιπλεκαηηθφο δηαθνκηζηήο πνιιαπιψλ ρξεζηψλ. Υξεζηκνπνηεί ηελ SQL (Structured Query Language) ηελ ηππηθή γιψζζα εξσηεκάησλ γηα βάζεηο δεδνκέλσλ, παγθφζκηα. - PHP Η PHP είλαη κηα γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηε δεκηνπξγία δπλακηθψλ ζειίδσλ ζην δηαδίθηπν θαη είλαη επηζήκσο γλσζηή σο: HyperText preprocessor. Δίλαη κηα server-side (εθηειείηαη ζηνλ δηαθνκηζηή) scripting γιψζζα πνπ γξάθεηαη ζπλήζσο πιαηζησκέλε απφ HTML, γηα κνξθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ. Αληίζεηα απφ κηα ζπλεζηζκέλε HTML ζειίδα ε ζειίδα PHP δελ ζηέιλεηαη άκεζα ζε έλαλ πειάηε (client), αλη' απηνχ πξψηα αλαιχεηαη θαη κεηά απνζηέιιεηαη ην παξαγφκελν απνηέιεζκα. Σα ζηνηρεία HTML ζηνλ πεγαίν θψδηθα κέλνπλ σο έρνπλ, αιιά ν PHP θψδηθαο εξκελεχεηαη θαη εθηειείηαη. Ο θψδηθαο PHP κπνξεί λα ζέζεη εξσηήκαηα ζε βάζεηο δεδνκέλσλ, λα δεκηνπξγήζεη εηθφλεο, λα δηαβάζεη θαη λα γξάςεη αξρεία, λα ζπλδεζεί κε απνκαθξπζκέλνπο ππνινγηζηέο, θ.ν.θ. ε γεληθέο γξακκέο νη δπλαηφηεηεο πνπ καο δίλεη είλαη απεξηφξηζηεο. Αξρηθά ε νλνκαζία ηεο ήηαλ PHP/FI απφ ην Forms Interpreter ε νπνία δεκηνπξγήζεθε ην 1995 απφ ηνλ Rasmus Lerdorf σο κηα ζπιινγή απφ Perl scripts πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχζε ζηελ πξνζσπηθή ηνπ ζειίδα. Γελ άξγεζε λα ηα εκπινπηίζεη κε ιεηηνπξγίεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ κε SQL, αιιά ηα ζεκαληηθά βήκαηα πνπ Πηπρηαθή Δξγαζία - Πίθαο Θαλάζεο, Θσκάο Βαζίιεο 17

18 έθεξαλ θαη ηελ κεγάιε απνδνρή ηεο PHP ήηαλ αξρηθά ε κεηαηξνπή ηνπο ζε C θαη κεηέπεηηα ε δσξεάλ παξνρή ηνπ πεγαίνπ θψδηθα κέζσ ηεο ζειίδαο ηνπ ψζηε λα επσθειεζνχλ φινη απφ απηφ πνπ είρε θηηάμεη, αιιά θαη λα ηνλ βνεζήζνπλ ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηεο. 2.3 Δγθαηάζηαζε ηνπ XAMPP Αθνχ ηξέμνπκε ην αξρείν xampp-win installer.exe, Γελ μερλάκε λα ηζεθάξνπκε ην Install Apache as service θαη ην Install MySQL as service. Δηθφλα 1. Αθνχ γίλεη ε εγθαηάζηαζε, αλνίγνπκε ην Control Panel θαη βιέπνπκε ηα services πνπ επηιέμακε ζηε δηαδηθαζία ηεο εγθαηάζηαζεο. Παξαηεξνχκε ινηπφλ ηα Services Apache θαη MySql λα είλαη εγθαηεζηεκέλα θαη ην status ηνπο λα είλαη Running, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 2.. Πηπρηαθή Δξγαζία - Πίθαο Θαλάζεο, Θσκάο Βαζίιεο 18

19 Δηθφλα 2. Δθφζνλ ε εγθαηάζηαζε ηνπ ΥΑΜΡΡ είλαη επηηπρεκέλε, πιεθηξνινγψληαο «http://localhost/xampp» ζηε γξαµµή δηεπζχλζεσλ ελφο browser, ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ε θεληξηθή ζειίδα, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3. Δηθφλα 3. Πηπρηαθή Δξγαζία - Πίθαο Θαλάζεο, Θσκάο Βαζίιεο 19

20 2.4 Δγθαηάζηαζε Joomla! ε απηφ ην ζεκείν ν ρξήζηεο είλαη έηνηκνο γηα εγθαηαζηήζεη ην Joomla. Σν ζπµπηεζµέλν αξρείν πνπ έρνπκε θαηεβάζεη πξέπεη λα ην απνζπµπηέζνπµε ζε έλα θάθειν πνπ ζα δεµηνπξγήζνπµε κέζα ζηα ήδε εγθαηεζηεκέλα αξρεία ηνπ ΥΑΜΡΡ. πλήζσο απηή ε δηαδξνκή είλαη C:\xampp\htdocs\joomla15 (φπνπ joomla15 είλαη ην φλνκα πνπ ζα έρεη δψζεη ν ρξήζηεο ζην θάθειν πνπ δεκηνχξγεζε. ηε ζπλέρεηα, γηα λα πινπνηήζνπκε ηε λέα εγθαηάζηαζε, πιεθηξνινγνχκε ζηε γξαµµή δηεπζχλζεσλ ηνπ θπιινµεηξεηή επηιέγνπκε ηε γιψζζα πνπ ζέινπκε λα ρξεζηµνπνηνχµε θαη ζέηνπκε ηηο αξρηθέο ξπζκίζεηο ζηε βάζε δεδνκέλσλ, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 4. Δηθφλα 4. Πηπρηαθή Δξγαζία - Πίθαο Θαλάζεο, Θσκάο Βαζίιεο 20

21 Καη έηζη, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, επηιέγνληαο Next, δεκηνπξγήζακε ηελ βάζε δεδνκέλσλ καο. Έπεηηα, ζηα επφκελα βήκαηα ζα καο δεηεζεί λα εηζάγνπκε θάπνηεο πιεξνθνξίεο φπσο ηελ δηεχζπλζε ηνπ ηζηφηνπνπ, αλ ππάξρεη, ην φλνκα ηνπ site, ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο ηνπ administrator θαη άιια. Γελ πξέπεη λα μεράζνπκε λα δηαγξάςνπκε ηνλ θαηάινγν ηεο εγθαηάζηαζεο (installation) πνπ βξίζθεηαη ζηελ δηαδξνκή C:\xampp\htdocs\Joomla15\. Μία απφ ηηο βαζηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ Joomla είλαη ε δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ. Σν πεξηερφκελν νξγαλψλεηαη ζε άξζξα, ηα νπνία πξέπεη λα αλήθνπλ ζε µία θαηεγνξία θαη απηή µε ηε ζεηξά ηεο ζε µία ελφηεηα. Σελ δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κπνξεί λα ηελ εθηειέζεη µφλν ν administrator, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα έρεη ζπλδεζεί ζηε ζειίδα φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 5. Ο administrator έρεη ηα δηθαηψκαηα λα δεκηνπξγήζεη ελφηεηεο, θαηεγνξίεο θαη άξζξα, θαζψο θαη λα ηξνπνπνηήζεη ηελ ππάξρνπζα δνκή ηνπ πεξηερνκέλνπ. Δπίζεο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεκνζηεχζεη θάπνην άξζξν ζηελ αξρηθή ζειίδα ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε ζειίδα. Πηπρηαθή Δξγαζία - Πίθαο Θαλάζεο, Θσκάο Βαζίιεο 21

22 Δηθφλα 5. Κεληξηθή ζειίδα πεξηβάιινληνο δηαρείξηζεο 2.5 Ση είλαη ην Virtuemart. Σν Virtuemart είλαη έλα open Source E-Commerce ινγηζκηθφ, έλα επηπιένλ εξγαιείν (component), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη καδί κε ην χζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (CMS) πνπ νλνκάδεηαη Joomla!. Joomla θαη VirtueMart είλαη γξακκέλα ζε PHP θαη θηηαγκέλα γηα εχθνιε ρξήζε ζε πεξηβάιινλ PHP / MySQL. Σν VirtueMart είλαη κηα εθαξκνγή γηα ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ πψιεζε ησλ εκπνξεπκάησλ κηαο επηρείξεζεο κέζσ ηνπ internet. Δίλαη απηφ ην εξγαιείν δειαδή, πνπ δίλεη ζηελ ηζηνζειίδα καο ηελ κνξθή θαη ηελ ιεηηνπξγία ελφο e-shop. πλεξγάδεηαη κε ην Joomla θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ κηθξέο θαη κεζαίνπ κεγέζνπο Πηπρηαθή Δξγαζία - Πίθαο Θαλάζεο, Θσκάο Βαζίιεο 22

23 Online επηρεηξήζεηο θαη Online-Shops. Η κνξθή ηνπ Virtuemart ζηελ αξρηθή ηεο ζειίδα θαίλνληαη ζηελ εηθφλα 6. Δηθφλα 6. Γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην VirtueMart δελ ρξεηαδφκαζηε ηίπνηε πεξηζζφηεξν απφ έλαλ ζχγρξνλν Η/Τ κε ζχλδεζε ζην internet. Η έθδνζε πνπ ρξεζηκνπνηήζακε είλαη ε Virtuemart stable. Μπνξνχκε λα πνπιήζνπκε ηα πξντφληα καο κέζσ internet κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πιεξσκήο ζέινπκε, φπσο πηζησηηθέο θάξηεο, θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, αληηθαηαβνιή ή πιεξσκή θαηφπηλ ζπκθσλίαο. Πηπρηαθή Δξγαζία - Πίθαο Θαλάζεο, Θσκάο Βαζίιεο 23

24 Δπίζεο ην VirtueMart κεηά ηελ βαζηθή παξακεηξνπνίεζε, ππνινγίδεη απηφκαηα ην θφζηνο ησλ κεηαθνξηθψλ, αλάινγα κε ην βάξνο θαη ηνλ ηφπν απνζηνιήο ησλ εκπνξεπκάησλ. Έηζη, αλ ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα Online θαηάζηεκα ή απιά λα παξνπζηάζνπκε ηα πξντφληα καο ην VirtueMart είλαη έλα ηδαληθφ εξγαιείν. Υαξαθηεξηζηηθά Μπνξνχκε λα θαηαρσξήζνπκε ηα πξντφληα καο, λα αλεβάζνπκε ηηο θσηνγξαθίεο ηνπο θαη λα ηα ηνπνζεηήζνπκε ζε θαηεγνξίεο. Υξεζηκνπνηήζηε ην σο έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ή απιά σο έλαλ Online θαηάινγν πξντφλησλ. Μπνξνχκε λα πνπιήζνπκε άυια πξντφληα φπσο εηθφλεο, πξνγξάκκαηα θιπ. Μπνξνχκε λα κεηαθέξνπκε ηα ζηνηρεία ησλ πξντφλησλ καο απφ excel ή άιιεο Δκπνξηθέο εθαξκνγέο. Γπλαηφηεηα πξνζζήθεο ρξψκαηνο / κεγέζνπο γηα βηνηερλίεο θαη εκπφξην ξνχρσλ. Σαμηλφκεζε ησλ πειαηψλ καο ζε Group. ηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα θαηλνχξγηνπο πειάηεο, λέεο παξαγγειίεο, ζχλνιν πξντφλησλ, πνπιεκέλα πξντφληα. Γπλαηφηεηα αλαδήηεζεο πξντφλησλ κέζσ θφξκαο αλαδήηεζεο Οη πειάηεο καο κπνξνχλ λα δνπλ, πφηε έλα πξντφλ ζα είλαη δηαζέζηκν λα ζηαιεί, κπνξνχλ λα δνπλ φιεο ηηο παξαγγειίεο ηνπο θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ παξαγγειηψλ. Οη παξαγγειίεο γίλνληαη κε Mail επηβεβαίσζεο παξαγγειηψλ πνπ ζηέιλεηαη ζηνλ πειάηε θαη ζηνλ ηδηνθηήηε θαηαζηήκαηνο. Πηπρηαθή Δξγαζία - Πίθαο Θαλάζεο, Θσκάο Βαζίιεο 24

25 Γπλαηφηεηα ρξήζεο αζθαιεηαο SSL encryption (128-bit). 2.6 Δγθαηάζηαζε Virtuemart ζην Joomla! Γηα λα εγθαηαζηήζνπκε ην Virtuemart, πξψηα πξέπεη λα ην θαηεβάζνπκε απφ ηελ δηεχζπλζε Η έθδνζε πνπ θαηεβάζακε είλαη ε v1.1.4 stable. Γηα λα μεθηλήζεη ε εγθαηάζηαζε, είλαη αλαγθαίν λα έρνπκε ην joomla αλνηρηφ, δειαδή λα έρνπκε θάλεη log-on ζαλ administrator. Απηφ γίλεηαη πεγαίλνληαο ζηελ δηεχζπλζε (Δηθφλα 7) θαη βάδνληαο ην ζσζηφ φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ, γηα λα κπνχκε ζην backend ηνπ ηζηνηφπνπ καο. Δηθφλα 7 ηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ Joomla, πεγαίλνπκε ζηελ θαξηέια Extensions Install / Unistall. ην πεδίν «Upload Package File» (εηθφλα 8), εηζάγνπκε ην αξρείν Πηπρηαθή Δξγαζία - Πίθαο Θαλάζεο, Θσκάο Βαζίιεο 25

26 com_virtuemart_1.1.4.zip, παηάκε «Upload File & Install» θαη έηζη απιά, ηα πεξηερφκελα ηνπ Virtuemart έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζην Joomla! Δηθφλα 8 Ακέζσο κεηά ζα εκθαληζηεί έλα κήλπκα θαισζνξίζκαηνο ζην νπνίν καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα εηζάγνπκε κεξηθά πξντφληα γηα λα απνθηήζνπκε κηα πξψηε επαθή κε ην Virtuemart (εηθφλα 9). Δηθφλα 9 Πηπρηαθή Δξγαζία - Πίθαο Θαλάζεο, Θσκάο Βαζίιεο 26

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Κπήηηρ σολή Σεσνολογικών Εθαπμογών Σμήμα Μησανικών Πληποθοπικήρ

Σεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Κπήηηρ σολή Σεσνολογικών Εθαπμογών Σμήμα Μησανικών Πληποθοπικήρ Σεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Κπήηηρ σολή Σεσνολογικών Εθαπμογών Σμήμα Μησανικών Πληποθοπικήρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Δημιοςπγία ηλεκηπονικού καηαζηήμαηορ με είδη παθήρ και κενηήμαηορ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ΠΑΣΑΚΗ ΥΡΙΣΟΦΟΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR Ο παξφλ ηζηφηνπνο («www.younique.gr») απνηειεί έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ην νπνίν αλήθεη ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε κε επσλπκία Νάζηνπ Νηθφιανο, κε Α.Φ.Μ. 120473910, ΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ Δημιουργία ιστότοπου

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη:

Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη: Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη: "Horizon Group" Δηαηξεία Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ Καηάζηεκα Πψιεζεο Λεπθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Βειεγξάθε Δηξήλε AM:2123

Βειεγξάθε Δηξήλε AM:2123 ` ` Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο & Πνιπκέζσλ Πηπρηαθή εξγαζία Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο ηνπ Σκήκαηνο Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Βειεγξάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙ ΔΤΣΙΚΟ Ι ΡΤΜΑ ΗΠΔΙΡΟΤ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Δ. ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙ ΔΤΣΙΚΟ Ι ΡΤΜΑ ΗΠΔΙΡΟΤ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Δ. ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙ ΔΤΣΙΚΟ Ι ΡΤΜΑ ΗΠΔΙΡΟΤ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Δ. ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΗΣΟΔΛΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΗΝΖΣΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΑ» ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΒΑΡΣΕΗΧΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Περιγραθή προβλήμαηος Εάλ πξνζπαζείηε λα παίμεηε online παηρλίδηα αιιά εκθαλίδεηαη error ζηνλ ππνινγηζηή ζαο γηα NAT/DMZ/Port forwarding δνθηκάζηε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Πίνακασ περιεχομένων

Πεξηερόκελα. Πίνακασ περιεχομένων 1 Πεξηερόκελα Πίνακασ περιεχομένων Πεξίιεςε :... 4 Abstract :... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο - Βαζικέρ Έννοιερ (Ηλεκηπονικού Δμποπίος)... 6 Ση είλαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην... 6 Δίδε ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ:... 6 Σερλνινγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Άξζξν 1 - Εθαξκνγή 1.1 Oη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δειψλνληαη παξαθάησ ( Όξνη & Πξνυπνζέζεηο ) ηζρχνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ κέξνο φισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπλαιιαγψλ ησλ (πνιπκεζηθψλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Αλμπερτ Μπουςαΐ (Α.Μ:34631)

Αλμπερτ Μπουςαΐ (Α.Μ:34631) Πηστιακή Εργαζία Τίηλος: Ανάπτυξη ιςτοςελίδασ online εξυπηρζτηςησ ςυνεργειϊν επιςκευϊν Αλμπερτ Μπουςαΐ (Α.Μ:34631) Επιβλζπων καθηγητήσ: Ι. Γ. Αγγειόπνπινο, MSc., PhD. Καζ. ΣΔΙ Πεηξαηά Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα πηστιακής εργαζίας: Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα σποβληθείζα ζηον Αναπλ. Καθηγηηή Κλεοβούλοσ Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «TEXNΟΛΟΓΗΔ & ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΉ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «TEXNΟΛΟΓΗΔ & ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΉ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΉ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «TEXNΟΛΟΓΗΔ & ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ» (Technologies and Methods for Developing e-courses)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Σοςπιζηική βιομησανία ( e-tourism ) εθαπμογέρ, δςναηόηηηερ και πποοπηικέρ εξέλιξηρ ΠΟΤΓΑΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζηα ERP ζπζηήκαηα: Τν παξάδεηγκα ηνπ MS Navision 4.0

Γηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζηα ERP ζπζηήκαηα: Τν παξάδεηγκα ηνπ MS Navision 4.0 Γηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζηα ERP ζπζηήκαηα: Τν παξάδεηγκα ηνπ MS Navision 4.0 Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γεκνζράθεο Παζράιεο Μεηαπηπρηαθφο Φνηηεηήο Δπηβιέπσλ: Τζφπνγινπ Σηαχξνο (Καζεγεηήο) Δμεηαζηέο: Δπαγγειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Διαχειριστή Η πιαηθφξκα Open eclass είλαη έλα νινθιεξσκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο Ηιεθηξνληθψλ Μαζεκάησλ θαη απνηειεί ηελ πξφηαζε ηνπ Παλειιήληνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (ΣΔΙ) ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (ΣΔΙ) ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (ΣΔΙ) ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σνπ Ρνχζζνπ Γεψξγηνπ Α.Δ.Μ. 304 «Αλάπηπμε Portal & Forum γηα ην Σ.Δ.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δεμιοσργία Ιζηοζελίδας Κένηροσ Ξένων Γλωζζών και Φσζικής Αγωγής

Δεμιοσργία Ιζηοζελίδας Κένηροσ Ξένων Γλωζζών και Φσζικής Αγωγής Τ.Ε.Ι. Καβάλας Στολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα Πηστιακής Εργαζίας : Δεμιοσργία Ιζηοζελίδας Κένηροσ Ξένων Γλωζζών και Φσζικής Αγωγής Φοιτήτρια: Γανωηίδοσ Αικαηερίνε Υπεύθσνος Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων. tapostolatos@aegean.gr

Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων. tapostolatos@aegean.gr Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων tapostolatos@aegean.gr Τι είναι ηο website Σύνολο από ιζηοζελίδες σπερκειμένοσ (hypertext)...πνπ θηινμελνύληαη ζε έλα web server Έρεη μοναδική διεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Search Engine Optimization: Διαδικτυακή υπηρεςία αξιολόγηςησ τησ ευρεςιμότητασ ιςτοςελίδων Γιπλφμαηική Δργαζία ηών Aνηφνίοσ Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! Administrator syllabus v2.0

Joomla! Administrator syllabus v2.0 Joomla! Administrator syllabus v2.0 ζειίδα2 Joomla! 1. Διζαγωγή ζηο Joomla! 1. Ση είλαη θαη ζε ηη καο ρξεζηκεύεη 2. Πνύ δηαηίζεηαη; 2. Δγκαηάζηαζη ηος Joomla! 3. Ανηίγπαθα αζθαλείαρ και αποκαηάζηαζη αςηών

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόςεηο ησλ ζπνπδαζηώλ ηνπ ΤΔΙ ΑΜΘ γηα ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ Θεόδσξνο Κνύηξαο (Α.Δ.Μ.: 4350) Σππξηδνύια Σθέληνπ (Α.Δ.Μ.

Απόςεηο ησλ ζπνπδαζηώλ ηνπ ΤΔΙ ΑΜΘ γηα ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ Θεόδσξνο Κνύηξαο (Α.Δ.Μ.: 4350) Σππξηδνύια Σθέληνπ (Α.Δ.Μ. Σ.Δ.Η. Α.Μ.Θ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Απόςεηο ησλ ζπνπδαζηώλ ηνπ ΤΔΙ ΑΜΘ γηα ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ Θεόδσξνο Κνύηξαο (Α.Δ.Μ.: 4350) Σππξηδνύια Σθέληνπ (Α.Δ.Μ.: 5096)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΤΝ ΟΗ ΗΣΟΔΛΗΓΔ ΣΗ ΑΠΟΦΔΗ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ; ΜΔΛΔΣΖ ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΧΝ ΑΠΟΦΔΧΝ ΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ.

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΤΝ ΟΗ ΗΣΟΔΛΗΓΔ ΣΗ ΑΠΟΦΔΗ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ; ΜΔΛΔΣΖ ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΧΝ ΑΠΟΦΔΧΝ ΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ. Α.Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΤΝ ΟΗ ΗΣΟΔΛΗΓΔ ΣΗ ΑΠΟΦΔΗ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ; ΜΔΛΔΣΖ ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΧΝ ΑΠΟΦΔΧΝ ΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ. ΦΑΚΗΣΑ ΣΑΜΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα:

ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα: ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα: Α) Πξέπεη λα ππάξρεη.net Framewrok 2.0 ή κεγαιύηεξν. Β) Δγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver

Διαβάστε περισσότερα

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Εηζαγωγή ζηε ζπκθωλία παξνρήο ππεξεζηώλ ζαο Απηή ε ππεξεζία παξέρεη ηελ απνκαθξπζκέλε ππνζηήξημε ηνπ Πειάηε ζηελ εγθαηάζηαζε, ηε δηακφξθσζε

Διαβάστε περισσότερα