ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Άξζξν 1 - Εθαξκνγή 1.1 Oη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δειψλνληαη παξαθάησ ( Όξνη & Πξνυπνζέζεηο ) ηζρχνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ κέξνο φισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπλαιιαγψλ ησλ (πνιπκεζηθψλ) ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη (κέζσ δηαδηθηχνπ) απφ ηελ Data SMS κέζσ ηνπ δηθηχνπ θάζε θνξέα παξνρήο θηλεηήο ηειεπηθνηλσλίαο ( Φνξέαο παξνρήο ) κε ηνλ νπνίν ν Σειηθφο ρξήζηεο δηαηεξεί ζπλδξνκή ( πλδξνκή Κηλεηήο Σειεθσλίαο ), αλεμάξηεηα απφ ην αλ νη ππεξεζίεο απηέο πεξηγξάθνληαη πεξαηηέξσ ή φρη ζηνπο παξφληεο Όξνπο & Πξνυπνζέζεηο. Οη (πνιπκεζηθέο) ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη (κέζσ δηαδηθηχνπ) απφ ηελ Data SMS κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ (ελδεηθηηθά) παηρλίδηα, κελχκαηα θεηκέλνπ, ήρνπο ή/θαη αξρεία εηθφλαο ή/θαη παξφκνηεο ππεξεζίεο ( Τπεξεζίεο Πεξηερνκέλνπ ) πνπ παξέρνληαη απφ ην δίθηπν ηνπ Φνξέα παξνρήο κέζσ Τπεξεζηψλ χληνκσλ Μελπκάησλ ( ΡSMS ), GPRS, 3G ή άιισλ κέζσλ. 1.2 Κακία εμαίξεζε απφ απηνχο ηνπο Όξνπο & Πξνυπνζέζεηο δελ ζα ηζρχεη, κε ηελ εμαίξεζε πξφηεξεο ξεηήο γξαπηήο ζπγθαηάζεζεο απφ ηελ Data SMS γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε. 1.3 Η Data SMS δηθαηνχηαη λα ηξνπνπνηεί ρσξίο πξνεηδνπνίεζε ηνπο Παξφληεο Όξνπο θαη Πξνππνζέζεηο, αλαιακβάλεη φκσο ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψλεη ην παξφλ θείκελν γηα θάζε ηξνπνπνίεζε ή πξνζζήθε. Άξζξν 2 - Παξνρή ππεξεζηψλ πεξηερνκέλνπ 2.1 Ο ηειηθφο ρξήζηεο αηηείηαη ηελ Τπεξεζία Πεξηερνκέλνπ απφ ηελ Data SMS. Η Τπεξεζία Πεξηερνκέλνπ παξέρεηαη ζηνλ Σειηθφ ρξήζηε κέζσ ηεο ππεξεζίαο θαη ηνπ δηθηχνπ ηνπ Φνξέα παξνρήο. 2.2 Απαγνξεχεηαη ζηνπο αλειίθνπο λα θάλνπλ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πεξηερνκέλνπ ηεο Data SMS πνπ ζχκθσλα κε ην λφκν απεπζχλνληαη ζε ελήιηθεο. Η Data SMS δελ επζχλεηαη θαζ νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε πεξίπησζε πνπ αλήιηθνη θάλνπλ ρξήζε ηέηνησλ ππεξεζηψλ.

2 2.3 Οη ρξήζηεο απνδέρνληαη φηη πξέπεη λα αμηνινγνχλ ηηο ππεξεζίεο πεξηερνκέλνπ θαη φηη είλαη ππεχζπλνη γηα ην αλ νη ππεξεζίεο ηνπο ηθαλνπνηνχλ πιήξσο πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζε αγνξά απηψλ. Άξζξν 3 Τπνρξεψζεηο Υξεζηψλ 3.1 Οη ρξήζηεο απνδέρνληαη θαη ζπκθσλνχλ φηη ζα θάλνπλ ζχλλνκε θαη πξφζθνξε ρξήζε ησλ δηαδηθηπαθψλ ζειίδσλ θαη ππεξεζηψλ, ππνθείκελνη έθηνο ησλ άιισλ θαη ζηε λνκνζεζία πνπ αθνξά ζηελ δηάδνζε δεδνκέλσλ απφ ηελ Ειιάδα πξνο θξάηε κέιε ηεο Επξσπαηθήο Έλσζεο θαη ηξίηεο ρψξεο. Ωο εθ ηνχηνπ νη ρξήζηεο δε ζα πξέπεη λα θάλνπλ ρξήζε ησλ δηαδηθηπαθψλ ζειίδσλ θαη ππεξεζηψλ θαηά ηελ νπνία παξαβηάδνπλ ηνπο παξφληνπο Όξνπο θαη Πξνυπνζέζεηο, ηνπο λφκνπο, απνθάζεηο, βιάπηνπλ ηξίην πξφζσπν ηδηαίηεξα αλήιηθν, παξαβηάδνπλ δηθαηψκαηα ηξίησλ (πλεπκαηηθήο θαη βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο) θαη γεληθά πξνβαίλνπλ ζε πξάμεηο πνπ αληηβαίλνπλ ζην λφκν θαη ζηα ρξεζηά ήζε. 3.2 Οη ρξήζηεο απαγνξεχεηαη λα παξαπιαλήζνπλ νπνηνλδήπνηε σο πξνο ηελ πξνέιεπζε ησλ ππεξεζηψλ πεξηερνκέλνπ ηεο Data SMS, λα δεκηψζνπλ, θαζ νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ηε θήκε ηεο Data SMS ή ηξίησλ. 3.3 Οη ρξήζηεο απαγνξεχεηαη λα εγθαηαζηήζνπλ θαη λα πξνσζήζνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, νπνηνπδήπνηε είδνπο απηφθιεηε ή κε εμνπζηνδνηεκέλε δηαθήκηζε, ή κε δεηεζέληα απφ ην ιήπηε κελχκαηα (spam), αιπζηδσηέο επηζηνιέο, ζπζηήκαηα ππξακίδσλ. 3.4 Οη ηειηθνί ρξήζηεο δελ ζα ζηέιλνπλ κνιπζκέλα κελχκαηα ζηελ Data SMS, νχηε θαη ζα εγθαηαζηήζνπλ ςεθηαθνχο ηνχο ή νπνηνλδήπνηε άιιν ειεθηξνληθφ θψδηθα, αξρεία ή πξνγξάκκαηα ζρεδηαζκέλα λα παξεκβιεζνχλ, θαηαζηξέςνπλ ή πεξηνξίζνπλ ηε ιεηηνπξγία νπνηνπδήπνηε ινγηζκηθνχ ή λα εκπνδίζνπλ άιινπο ρξήζηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ζειίδεο δηαδηθηχνπ ή ππεξεζίεο πεξηερνκέλνπ. 3.5 Ωο εθ ηνχηνπ ζε θάζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θάηη ηέηνην, θαζψο γεληθά ε παξάλνκε θαη αληίζεηε κε ηνπο παξφληεο Όξνπο θαη Πξνυπνζέζεηο ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ πεξηερνκέλνπ, ε Data SMS δηθαηνχηαη λα δηαθφςεη άκεζα ηελ πξφζβαζε ησλ εθάζηνηε ρξεζηψλ ζηηο ππεξεζίεο ηεο. Επίζεο, νη ρξήζηεο ππνρξενχληαη λα απνδεκηψζνπλ ηελ Data SMS γηα θάζε ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκηά. Η κε ελάζθεζε απφ ηελ Data SMS ησλ εθ ησλ

3 παξφλησλ Όξσλ θαη Πξνυπνζέζεσλ δηθαησκάησλ ηεο δε ζπλεπάγεηαη παξαίηεζή ηεο απφ ηα δηθαηψκαηα απηά. Άξζξν 4 - Υξεψζεηο 4.1 Η Data SMS δε ζρεηίδεηαη κε θαλέλα ηξφπν, δηαηεξεί ζπκβάζεηο ρνξεγίαο ή ζπλδέεηαη εκπνξηθά απφ θάπνην απφ ηα πξντφληα πνπ παξνπζηάδνληαη ή/θαη εκπνξηθή εηαηξεία. Σα εκπνξηθά ζήκαηα, ηα ζεκάδηα εμππεξέηεζεο, ηα logos (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ρσξίο πεξηνξηζκφ, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ νλνκάησλ πξντφλησλ θαη εκπνξηθψλ εηαηξεηψλ) είλαη ηδηνθηεζία ησλ αληίζηνηρσλ εηαηξεηψλ. 4.2 Οη ρξεψζεηο ( Υξεψζεηο ) δειψλνληαη ζηελ ηνπνζεζία ζην δηαδίθηπν γηα ζπλδξνκέο ή άιιεο κνξθήο ρξεψζεηο ζηηο Τπεξεζίεο Πεξηερφκελνπ. ηελ πεξίπησζε θαλνληθήο ζπλδξνκήο, νη ρξεψζεηο πηζηψλνληαη ζην ινγαξηαζκφ ζπλδξνκεηή απφ ην Φνξέα παξνρήο. Ο Σειηθφο ρξήζηεο κε ηελ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πεξηερνκέλνπ παξαρσξεί ξεηψο ηελ άδεηά ηνπ γηα ρξέσζε θαη δεζκεχεηαη γηα ηελ πιήξε απνπιεξσκή ησλ Υξεψζεσλ. Άξζξν 5 - Αιιαγέο ηηκψλ 5.1 Η Data SMS δηαηεξεί πάληα ην δηθαίσκα αιιαγήο νπνηαζδήπνηε ή φισλ ησλ ηηκψλ χζηεξα απφ πξνεγνχκελε αλαθνίλσζε ζηελ ηνπνζεζία ζην δηαδίθηπν θαη ζηελ πεξίπησζε ηειηθψλ ρξεζηψλ κε ζπλδξνκή, χζηεξα απφ αλαθνίλσζε κέζσ SMS. Άξζξν 6 - Λήμε θαη Αθχξσζε 5.1 Η Λήμε ηεο Τπεξεζίαο Πεξηερνκέλνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ ηνπνζεζία ζην δηαδίθηπν αιιά θαη ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο ησλ ππεξεζηψλ πεξηερνκέλνπ. 5.2 Εάλ (α) ν Σειηθφο ρξήζηεο παξαιείςεη ηελ πιεξσκή ησλ Υξεψζεσλ εληφο ηεο δεισκέλεο πεξηφδνπ ζηε ζπλδξνκή Κηλεηήο ηειεθσλίαο ηνπ κε ην Φνξέα παξνρήο ή (β) ε Data SMS (i) έρεη ιφγνπο λα πηζηεχεη πσο ν Σειηθφο ρξήζηεο ελεξγεί ή έρεη ελεξγήζεη θαηά παξάβαζε

4 απηψλ ησλ Όξσλ & πλζεθψλ ή ησλ Όξσλ & πλζεθψλ Πεξηερνκέλνπ ή (ii) δεηείηαη ξεηά απφ ην Φνξέα παξνρήο λα πξάμεη αλάινγα, ηφηε ε Data SMS κπνξεί λα αθπξψζεη άκεζα φιεο ηηο Τπεξεζίεο Πεξηερνκέλνπ πξνο ηνλ Σειηθφ ρξήζηε. 5.3 Η Data SMS δελ ζα θέξεη θακία επζχλε απέλαληη ζηνλ Σειηθφ ρξήζηε ή/θαη ηξίηα κέξε σο απνηέιεζκα ηεο ιήμεο ηεο Τπεξεζίαο Πεξηερνκέλνπ. 5.4 ηελ πεξίπησζε ιήμεο ησλ Τπεξεζηψλ Πεξηερνκέλνπ πξνο ηνλ Σειηθφ ρξήζηε, ν Σειηθφο ρξήζηεο δελ ζα έρεη θαλέλα δηθαίσκα απνδεκίσζεο πηζαλψλ ππφινηπσλ Τπεξεζηψλ Πεξηερνκέλνπ ή πηζησηηθψλ κνλάδσλ ιήςεο ζε κηα ζπλδξνκή. Άξζξν 7 - Πλεπκαηηθά Δηθαηψκαηα 7.1 Εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζε απηνχο ηνπο Όξνπο & Πξνυπνζέζεηο, φιεο νη επξεζηηερλίεο, πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα, εκπνξηθά ζήκαηα, δηθαηψκαηα ζρεδίσλ, δηθαηψκαηα κνληέισλ ή/θαη άιια (πλεπκαηηθά) δηθαηψκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο Τπεξεζίεο Πεξηερνκέλνπ ή/θαη ηελ Σνπνζεζία ζην web, απνηεινχλ ηδηνθηεζία ηεο Data SMS, ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο ή άιισλ λφκηκσλ θαηφρσλ. 7.2 Η Data SMS παξέρεη ζηνλ Σειηθφ ρξήζηε έλα πεξηνξηζκέλν, κε απνθιεηζηηθφ, κε κεηαβηβάζηκν θαη ειεχζεξα αλαθαινχκελν δηθαίσκα ρξήζεο γηα ηε ιήςε, παξαιαβή ή/θαη πξνβνιή Τπεξεζηψλ Πεξηερνκέλνπ. 7.3 Εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηελ Data SMS, ν Σειηθφο ρξήζηεο απαγνξεχεηαη ξεηψο λα αλαπαξάγεη, ηξνπνπνηήζεη, εθηειέζεη, κεηαθέξεη, δηαλείκεη, πνπιήζεη, δεκηνπξγήζεη παξάγσγα πξντφληα ή ρξεζηκνπνηήζεη θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν ηηο Τπεξεζίεο Πεξηερνκέλνπ πνπ έρεη ιάβεη, δηαθνξεηηθά απφ ηνπο ηξφπνπο θαη γηα ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη ζπκθσλήζεη ξεηά γξαπηψο ε Data SMS. 7.4 Ο Σειηθφο ρξήζηεο απνδεκηψλεη ηελ Data SMS θαη αλαιακβάλεη ηελ επζχλε έλαληη ηεο Data SMS γηα ηηο ζπλέπεηεο παξαβηάζεσλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ηεο Data SMS ή ηξίησλ κεξψλ, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε ππεξεζηψλ πεξηερνκέλνπ.

5 Άξζξν 8 - Επζχλε 8.1 Η ρξήζε ησλ Τπεξεζηψλ Πεξηερνκέλνπ θαη ηεο Σνπνζεζίαο ζην δηαδίθηπν ηεο Data SMS δηεμάγεηαη θάησ απφ ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ Σειηθνχ ρξήζηε. Η Data SMS θαηαβάιιεη πξνζπάζεηεο γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ απξφζθνπηε ρξήζε ησλ Τπεξεζηψλ Πεξηερνκέλνπ. Η Data SMS δελ κπνξεί λα εγγπεζεί πσο νη Τπεξεζίεο Πεξηερνκέλνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Σειηθνχ ρξήζηε, νχηε πσο ε ιήςε, παξαιαβή ή/θαη πξνβνιή ησλ Τπεξεζηψλ Πεξηερνκέλνπ ζα είλαη ρσξίο δηαθνπέο ή ζθάικαηα. 8.2 Ο Σειηθφο ρξήζηεο αλαγλσξίδεη πσο ππεξεζίεο θηλεηήο ηειεπηθνηλσλίαο, φπσο νη Τπεξεζίεο Πεξηερνκέλνπ, ππφθεηληαη ζηε δπλαηφηεηα εδξαίσζεο ή/θαη ζπληήξεζεο κηαο ζχλδεζεο, πσο ε πνηφηεηα ηεο ζχλδεζεο κπνξεί λα κελ είλαη ηζφηηκε ή επαξθήο ζε θάζε ηνπνζεζία θαη ζηηγκή θαη πσο νη Τπεξεζίεο Πεξηερνκέλνπ κπνξεί λα επεξεάδνληαη αξλεηηθά ή λα ηίζεληαη πξνζσξηλά εθηφο δηαζεζηκφηεηαο ιφγσ παξεκβνιψλ πνπ πξνθαινχλ θπζηθνί παξάγνληεο (ζήξαγγεο, βνπλά, θηίξηα θ.ιπ.) ή ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ ή ζπληήξεζεο ζην δίθηπν ηνπ Φνξέα παξνρήο. 8.3 Εάλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή ν Σειηθφο ρξήζηεο δελ είλαη ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηήζεη απξφζθνπηε ρξήζε ησλ Τπεξεζηψλ Πεξηερνκέλνπ, απηφ δελ ζα νδεγήζεη ζε θακία πεξίπησζε ζε νπνηνδήπνηε δηθαίσκα κείσζεο ησλ ρξεψζεσλ γηα ηηο Τπεξεζίεο Πεξηερνκέλνπ, νχηε ζε δηθαίσκα επηζηξνθήο πιεξσκψλ πνπ έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί. 8.4 ε θακία πεξίπησζε δελ ζα ζεσξεζεί ε Data SMS ππεχζπλε γηα δεκηέο θάζε είδνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κνιχλζεσλ ηνπ πιηθνχ ή/θαη ινγηζκηθνχ ηνπ Σειηθνχ ρξήζηε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξφζβαζε ζηελ ηνπνζεζία ζην web ή ηε ρξήζε ησλ Τπεξεζηψλ Πεξηερνκέλνπ ή Τπεξεζηψλ Πεξηερνκέλνπ πνπ έρνπλ ιεθζεί, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζχλδεζε κε ηηο Τπεξεζίεο Πεξηερνκέλνπ. Είλαη επζχλε ηνπ Σειηθνχ ρξήζηε λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή πηζαλήο δεκηάο απηήο ηεο θχζεο. 8.5 Σα πεξηερφκελα ηεο ηνπνζεζίαο ζην web έρνπλ αλαπηπρζεί κε ηδηαίηεξε πξνζνρή. Ωζηφζν, ε Data SMS δελ κπνξεί λα παξέρεη νπνηαδήπνηε εγγχεζε ζρεηηθά κε ηε θχζε, αθξίβεηα ή πεξηερφκελν απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ. Η Data SMS δελ ζα θέξεη θακία επζχλε γηα νπνηαδήπνηε ζθάικαηα, παξαιείςεηο, αλαθξίβεηεο, παξεξκελείεο, θαζπζηεξήζεηο ή κε έγθπξεο παξαγγειίεο ή εηδνπνηήζεηο ζχκθσλα κε ηε ρξήζε ηνπ Internet ή ηνπ εθαξκνζηένπ

6 ζεκείνπ πιεξνθνξίαο. Άξζξν 9 - Επεμεξγαζία 9.1 Πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη Τπεξεζίεο Πεξηερνκέλνπ ζηνλ Σειηθφ ρξήζηε, ε Data SMS ζπγθεληξψλεη θαη επεμεξγάδεηαη (δειαδή: ζπγθεληξψλεη, απνζεθεχεη, πξνβάιιεη, παξέρεη ζε ηξίηα κέξε, νξγαλψλεη θαη ζπλδπάδεη) νξηζκέλα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη δεδνκέλα θίλεζεο ζρεηηθά κε ηνλ Σειηθφ ρξήζηε. 9.2 Η Data SMS ζα επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα ηνπ Σειηθνχ ρξήζηε απνθιεηζηηθά φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε δήισζε απνξξήηνπ ηεο, ε νπνία κπνξεί λα πξνβιεζεί θαη λα ιεθζεί απφ ηελ ηνπνζεζία ζην δηαδίθηπν. Αλά πάζα ζηηγκή ε Data SMS ζα επεμεξγάδεηαη πιεξνθνξίεο ηνπ Σειηθνχ ρξήζηε ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη θαλνληζκνχο απνξξήηνπ. Άξζξν 10 - Επηινγή Εθαξκνζηένπ Δηθαίνπ 9.1 Γηα ηελ επίιπζε θάζε δηαθνξάο, πνπ ηπρφλ αλαθχςεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζα είλαη απνθιεηζηηθψο αξκφδηα ηα δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ. Άξζξν 11 - Σειηθέο Δηαηάμεηο 11.1 Η Data SMS δηαηεξεί ην δηθαίσκα κεηαβνιήο απηψλ ησλ Όξσλ & Πξνυπνζέζεηο αλά δηαζηήκαηα. Οη αιιαγέο ζα πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη ζηνπο ζπλδξνκεηέο κέζσ δεκνζίεπζεο ζηελ ηνπνζεζία ηεο Data SMS ζην δηαδίθηπν. Οη αιιαγέο απηέο ζα πξέπεη λα θξίλνληαη σο απνδεθηέο εάλ νη ζπλδξνκεηέο ζπλερίζνπλ ηε ρξήζε ή ιήςε ησλ Τπεξεζηψλ Data SMS χζηεξα απφ κηα δεισκέλε πεξίνδν ζηελ νπνία ζα πινπνηείηαη Η Data SMS έρεη ηελ επίζεκε έδξα ηεο ζηελ Αζήλα, φπνπ είλαη εγγεγξακκέλε ζην Εκπνξηθφ Επηκειεηήξην κε αξηζκφ Η απνζηνιή ηεο αιιεινγξαθίαο αλαθνξηθά κε ηηο Τπεξεζίεο Πεξηερνκέλνπ ή απηνχο ηνπο Όξνπο & Πξνυπνζέζεηο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζηε

7 δηεχζπλζε Data SMS, 25 ε Μαξηίνπ 11, Υαιάλδξη, Αζήλα, κέζσ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ζηε δηεχζπλζε ή κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο ζην Άξζξν 12 - Πξνζηαζία Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ 12.1 Η πξφζβαζε ζε απηή ηελ ηζηνζειίδα δε ζεκαίλεη φηη ν ρξήζηεο ππνρξενχηαη λα παξέρεη νπνηαδήπνηε πξνζσπηθή πιεξνθνξία. Ο πειάηεο-ρξήζηεο ζπκθσλεί ζηελ νξζή ηέιεζε ηεο δεηνχκελεο ππεξεζίαο θαη δέρεηαη γηα ιφγνπο πξνψζεζεο ή / θαη δηαθήκηζεο i - Σελ ελζσκάησζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξέρνληαη ζηελ παξνχζα ηζηνζειίδα ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ππφ ηνλ ηίηιν "Μάξθεηηλγθ" II - Σελ απνζηνιή δηαθήκηζεο ή άιινπ πξνσζεηηθνχ πιηθνχ κε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή ειεθηξνληθφ ηξφπν: sms, απνζηνιή κέζσ ηαρπδξνκείνπ, ηειεθψλνπ, θαμ, θιπ. III - Σε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ ζε θνξείο κε ηνπο νπνίνπο ζπλαιιάζζεηαη ε εηαηξεία, γηα ιφγνπο πξνψζεζεο ή/θαη δηαθεκηζεο Η εηαηξία ελεκεξψλεη ηνλ πειάηε/ ρξήζηε γηα ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο αλάθιεζεο ηεο ζπγθαηάζεζεο, θαζψο θαη ηνπ δηθαησκαηφο ηνπ ζηελ πιεξνθφξεζε, ηελ πξφζβαζε, ηελ δηφξζσζε, ή/ θαη ηελ δηαγξαθή ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ, κε ηελ απνζηνιή ζην ή κέζσ ηειεθψλνπ/θαμ θαιψληαο ζην ή κε έγγξαθε θνηλνπνίεζε πξνο ηελ Εηαηξεία, αλαγξάθνληαο φλνκα θαη επψλπκν, θσηνηππία ηεο ηαπηφηεηαο ή άιιν έγθπξν έγγξαθν, ηε δηεχζπλζε απνζηνιήο αιιεινγξαθίαο, αίηεκα, εκεξνκελία θαη ππνγξαθή.

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Εηζαγωγή ζηε ζπκθωλία παξνρήο ππεξεζηώλ ζαο Απηή ε ππεξεζία παξέρεη ηελ απνκαθξπζκέλε ππνζηήξημε ηνπ Πειάηε ζηελ εγθαηάζηαζε, ηε δηακφξθσζε

Διαβάστε περισσότερα

Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Έ Κ Δ Ο Σ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ : 1 1. 0 Κ Ρ Ι Σ Ι Μ Η Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η 1 Αγαπεηέ ρξήζηε! Δπραξηζηνχκε πνπ επηιέμαηε ην πξντφλ καο. Διπίδνπκε ε παξνχζα ηεθκεξίσζε λα

Διαβάστε περισσότερα

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Οη θάησζη Όξνη Μεηαθνξάο δηέπνπλ ηελ ζπκβαηηθή ζρέζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη Μεηαθνξάο (Δπηβάηεο θαη Απνζθεπέο) Φξαλθθνχξηε, Μάξηηνο 2008 Δθδφηεο: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

Διαβάστε περισσότερα

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012.

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012. ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «Έκτακτη Προσυορά» 1.H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο, Λ. Κεθηζίαο 44, ζε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα... 1 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ... 1 2. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ... 4 4. ΧΡΕΩΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ... 8 ... 8

Περιεχόμενα... 1 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ... 1 2. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ... 4 4. ΧΡΕΩΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ... 8 ... 8 ΧΑΡΣΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ (Χ.Τ.Κ.) Περιεχόμενα Περιεχόμενα.... Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ... 2. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ... 4 4. ΧΡΕΩΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ... 8... 8 5. ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΑ ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ελίδα από 44 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΟΗΜΗΟ... 3 Άρθρο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 3os δηαγωληζκόο «i-bank Θαηλνηνκία & Σερλνινγία» Όξνη ζπκκεηνρήο

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 3os δηαγωληζκόο «i-bank Θαηλνηνκία & Σερλνινγία» Όξνη ζπκκεηνρήο Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 3os δηαγωληζκόο «i-bank Θαηλνηνκία & Σερλνινγία» Όξνη ζπκκεηνρήο ΔΗΑΓΩΓΖ Ο Γηαγσληζκφο «i-bank Καηλνηνκία & Τερλνινγία» (εθεμήο ν «Γηαγσληζκφο») ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η /ΓΙ Π Λ Χ Μ ΑΣ Ι Κ Η Δ Ρ ΓΑ Ι Α

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η /ΓΙ Π Λ Χ Μ ΑΣ Ι Κ Η Δ Ρ ΓΑ Ι Α Α Ρ Ι Σ Ο Σ Δ Λ Δ Ι Ο Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η /ΓΙ Π Λ Χ Μ ΑΣ Ι Κ Η Δ Ρ ΓΑ Ι Α «ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΓΚΛΖΜΑ» (E-crime) «ΟΛΓΑΣΟΤ ΔΛΔΝΗ» ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛ.ΣΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ

ΥΑΡΣΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛ.ΣΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 ΥΑΡΣΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛ.ΣΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 0. ΔΙΑΓΩΓΗ... 6 0.1 Όκηινο ΔΛΤΑ...6 0.2 Φάξηεο Υπνρξεώζεωλ Καηαλαιωηή...6 0.3 Πεξηπηώζεηο πνπ δελ ηζρύεη ν Φάξηεο Υπνρξεώζεωλ Καηαλαιωηή...8 0.4

Διαβάστε περισσότερα

Έξγν: ΤπΔΠΘ - Σερληθφο χκβνπινο 2009

Έξγν: ΤπΔΠΘ - Σερληθφο χκβνπινο 2009 Έξγν: ΤπΔΠΘ - Σερληθφο χκβνπινο 2009 Τπνέξγν 17: «Τπνζηήξημε πζηεκάησλ Σερληθήο ηήξημεο ρνιηθψλ Δξγαζηεξίσλ» Παθέην Δξγαζίαο 1 «Τπνζηήξημε ηνπ αλψηεξνπ επηπέδνπ Σερληθήο ηήξημεο ησλ ζρνιηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ

Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ «Παξνρή από ηελ εηαηξεία «Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο (ΟΣΔ Α.Δ.)» ηεο ππεξεζίαο ρνλδξηθήο κε ηελ νλνκαζία Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Δηθνληθά Μεξηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Σειέθσλν:210-42 97 850 Φαμ:210-42 97 915 Email : grafeio_proedrou@oikosnautou.gr ΘΔΜΑ : Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε Γηα ην έξγν «Αλαβάζκηζε, Απινχζηεπζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel. Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ. Σειίδα 1 από 9

Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel. Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ. Σειίδα 1 από 9 Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ Σειίδα 1 από 9 Αγαπηηοί πελάηες Με ην παξόλ έληππν ζαο θαιωζνξίδνπκε ζην Jennifer Home-Hotel θαη ζαο παξνπζηάδνπκε κε θαηαλνεηό ηξόπν ηνπο θύξηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ)

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ) ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ) ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΗΜΟΗ Σηνπο παξφληεο Όξνπο Μεηαθνξάο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηα ζπκθξαδφκελα ή πξνβιέπεηαη ξεηψο θάηη άιιν, νη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : K1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΑΡΖΠ ΡΩΛ ΠΛΑΙΙΑΓΩΛ ΚΔ ΘΑΟΡΔΠ ΞΙΖΟΩΚΩΛ

ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΑΡΖΠ ΡΩΛ ΠΛΑΙΙΑΓΩΛ ΚΔ ΘΑΟΡΔΠ ΞΙΖΟΩΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΣΟΖΚΑΡΝΞΗΠΡΩΡΗΘΖΠ ΠΡΑΘΔΟΝΡΖΡΑΠ ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΑΡΖΠ ΡΩΛ ΠΛΑΙΙΑΓΩΛ ΚΔ ΘΑΟΡΔΠ ΞΙΖΟΩΚΩΛ ΝΓΖΓΗΔΠ ΠΚΞΙΖΟΩΠΖΠ ΔΟΩΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΝΠ EXCEL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. Ζ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή (internet banking) ηελ Διιάδα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. Ζ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή (internet banking) ηελ Διιάδα ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Ζ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή (internet banking) ηελ Διιάδα ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ηεο ΑΝΑΣΑΗΑ Κ. ΠΑΡΑΗΓΟΤ AEM: 1131 ΔΗΖΓΖΣΖ: θ. Α. ΠΟΜΠΟΡΣΖ

Διαβάστε περισσότερα