Μία διδακτική πρόταση για χρήση εκπαιδευτικών παιχνιδιών µέσα από το moodle

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μία διδακτική πρόταση για χρήση εκπαιδευτικών παιχνιδιών µέσα από το moodle"

Transcript

1 Μία διδακτική πρόταση για χρήση εκπαιδευτικών παιχνιδιών µέσα από το moodle Β. Νταλούκας 1, Θ. Χρονόπουλος 2, Σ.Συρµακέσης 3 1 Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο Πατρών, Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 3 Τµήµα Εφαρµογών Πληροφορικής στη ιοίκηση και Οικονοµία, ΤΕΙ Μεσολογγίου και Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Περίληψη Τα παιχνίδια έχουν εφαρµοστεί στην εκπαίδευση σε αρκετές περιπτώσεις και σε διαφορετικά στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται µια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία και αξιολόγηση του µαθήµατος «Πληροφορική» της Β Γυµνασίου, η οποία βασίζεται στα εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν υλοποιηθεί στη πλατφόρµα του moodle, µε το άρθρωµα game. Στο site υπάρχει µια υλοποίηση της διδακτικής µας πρότασης. Λέξεις κλειδιά: παιχνίδια, εκπαίδευση, moodle. Abstract Games have been applied in education in many cases and in different phases of educational process. In this job, you can see an educational proposal for teaching and appraisal of the lesson of Informatics, B class of high junior school, which is based on educational games that have been brought in moodle platform,with module game. You can view our proposal in Keywords: games, education, moodle. 1. Εισαγωγή Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια αποτελούν πλέον µία πλευρά της κοινωνικής ζωής και του πολιτισµού µας (Provenzo, 1991). Έρευνες έχουν δείξει ότι στα περισσότερα αγόρια αρέσει να ασχολούνται µε τα ηλεκτρονικά παιχνίδια (Lawry et al., 1995) ενώ τα κορίτσια που ασχολούνται µε αυτά είναι σαφώς λιγότερα (Inkpen et al., 1994). Το ενδιαφέρον των κοριτσιών για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια αυξάνεται όταν τους δίνεται η δυνατότητα να συνεργαστούν µεταξύ τους (Inkpen, 1994, Inkpen et al., 1995). Τα παιχνίδια εφαρµόζονται στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση κυρίως σε Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας και λιγότερο στα πλαίσια του ωρολογίου προγράµµατος. Όπου όµως και να χρησιµοποιούνται βρίσκουν ιδιαίτερη ανταπόκριση στους µαθητές.

2 9 DIDINFO 2. Τι προσφέρουν τα εκπαιδευτικά παιχνίδια στην παιδαγωγική πράξη; Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια έχουν τη δύναµη να παρακινούν τους νέους να ασχολούνται µε αυτά, κάτι που δύσκολα το κάνει ο τυπικός τρόπος εκπαίδευσης. Μελέτες που αφορούν το γιατί τα ηλεκτρονικά παιχνίδια θεωρούνται ευχάριστα και γοητεύουν τόσο τους µαθητές έδειξαν ότι προσφέρουν το αίσθηµα του ελέγχου, της περιέργειας, της εξωγενούς και της εσωγενούς φαντασίας προκαλώντας ταυτόχρονα την ενασχόληση µε αυτά. Με βάση αυτά τα αποτελέσµατα οι Lepper και Malone (1987), πρότειναν τη χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών ως ένα µέσο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Τα εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι εκείνα τα παιχνίδια που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της λογικής και την απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσης µε έναν ευχάριστο τρόπο (Klawe & Phillips, 1995). Το υπόβαθρό τους σχετίζεται µε κοµµάτια γνώσης τα οποία οι χρήστες πρέπει να εφαρµόσουν µε σκοπό να επιτύχουν τους στόχους που τους προτείνονται. Από τις πρώτες έρευνες που έγιναν για την χρήση των παιχνιδιών στην εκπαίδευση (Gordon, 1970) αποδείχθηκε ότι αποτελούν µία πηγή κινήτρου για τους χρήστες να δοκιµάσουν τις γνώσεις τους, να τις αναπτύξουν εφαρµόζοντάς τες καθώς και να µάθουν πράγµατα που δεν γνωρίζουν ενώ ταυτόχρονα διασκεδάζουν (Malone, 1980). 3. Το moodle ως περιβάλλον διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχοµένου Το moodle είναι ένα δικτυακό πρόγραµµα ανοιχτού/ελεύθερου λογισµικού για τη διαχείριση εκπαιδευτικού περιεχοµένου (Course Management System). Είναι µεταφρασµένο σε 75 γλώσσες µεταξύ των οποίων είναι και η ελληνική. Η φιλοσοφία του στηρίζεται στη διαπίστωση ότι ο άνθρωπος κατακτά τη γνώση όταν αλληλεπιδρά µε το περιβάλλον. Επιπρόσθετα, η διαδικασία της µάθησης ενισχύεται όταν ο µαθητής δηµιουργεί κάτι νέο πάνω σε αυτά τα οποία προηγουµένως έχει διδαχθεί ενώ ταυτόχρονα η δηµιουργία του µαθητή µοιράζεται σε µια εικονική κοινότητα όπου ανθεί η συνεργασία και η συλλογικότητα. Οι πιο ενδιαφέρουσες δυνατότητές του είναι οι αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν η υποβολή εργασίας, η ζωντανή συνοµιλία (chat), οι ψηφοφορίες, οι οµάδες συζήτησης, το γλωσσάριο ορολογιών µαθήµατος, τα κουίζ, η συλλογική συγγραφή κειµένων, οι έρευνες και τα παιχνίδια. Ένα πολύ σηµαντικό πλεονέκτηµά του είναι ότι υποστηρίζει τη δυνατότητα συνεργασίας µε αρθρώµατα τρίτων κατασκευαστών. Το άρθρωµα game είναι γραµµένο σε PHP γλώσσα, υποστηρίζει ελληνικά, αγγλικά, γερµανικά. ισπανικά και ρώσικα, µε δυνατότητα προσθήκης και άλλων γλωσσών, και περιλαµβάνει αυτή τη

3 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο ιδακτική της Πληροφορικής 9 στιγµή την κρεµάλα, το σταυρόλεξο, το κρυπτόλεξο, τον εκατοµµυριούχο, το sudoku, την «κρυµµένη» εικόνα και το φιδάκι. ιατίθεται µε GPL άδεια από τον ιστότοπο του moodle στην κατηγορία των modules τρίτων κατασκευαστών. 4. Η διδασκαλία και η αξιολόγηση µιας διδακτικής ενότητας µε τη χρήση εκπαιδευτικών παιχνιδιών moodle game 4.1 Περιγραφή της διδακτικής ενότητας Για τη διδακτική µας πρόταση επιλέξαµε την ενότητα Το εσωτερικό του υπολογιστή του µαθήµατος Πληροφορική της Β Γυµνασίου. Σύµφωνα µε το αναλυτικό πρόγραµµα ο προτεινόµενος χρόνος για την ενότητα αυτή είναι 2 διδακτικές ώρες ενώ οι διδακτικοί στόχοι αναφέρονται στη δυνατότητα του µαθητή να αναγνωρίζει και να κατονοµάζει τα βασικά εξαρτήµατα από το εσωτερικό του υπολογιστή, να περιγράφει το ρόλο των κύριων µονάδων στην επεξεργασία των δεδοµένων, να διακρίνει τις λειτουργίες της µνήµης RAM από τη µνήµη ROM και από την περιφερειακή µνήµη, να κατονοµάζει και να αναγνωρίζει τις βασικές κάρτες επέκτασης και θύρες σύνδεσης ενός υπολογιστή. 4.2 Η πρώτη διδακτική ώρα Κατά τη διάρκεια της 1ης διδακτικής ώρας παρουσιάζονται στους µαθητές από τον εκπαιδευτικό, οι µονάδες που αποτελούν το εσωτερικό ενός προσωπικού υπολογιστή και κατονοµάζονται. Γίνεται επίσης µια σύντοµη αναφορά στη λειτουργία που επιτελεί η κάθε µία µονάδα. Για τα παραπάνω χρησιµοποιούνται άχρηστα εξαρτήµατα, βιντεοπροβολέας και το εκπαιδευτικό λογισµικό ΕΛΥΣ (µικρόκοσµος Το εσωτερικό ενός υπολογιστή). Στη συνέχεια ζητείται από τους µαθητές να πλοηγηθούν σε ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα πώλησης υλικού (hardware) και να επιλέξουν έναν προσωπικό υπολογιστή. Τέλος ζητείται από τον κάθε µαθητή να ανακοινώσει µέσα από µια οµάδα συζήτησης (forum) που έχει δηµιουργηθεί στο ηλεκτρονικό µάθηµα, µε ποια κριτήρια (µε κάποια αιτιολόγηση αν µπορεί) επέλεξε τον συγκεκριµένο προσωπικό υπολογιστή. Οι µαθητές διαβάζουν και σχολιάζουν τις ανακοινώσεις των συµµαθητών τους. Ο εκπαιδευτικός µετά το τέλος της διδακτικής ώρας επεξεργάζεται τις ανακοινώσεις των µαθητών στο forum και παραθέτει τα σχόλια του για τον κάθε ένα. 4.3 ραστηριότητες της δεύτερης διδακτικής ώρας Η δεύτερη διδακτική ώρα αρχίζει µε την σύνδεση των µαθητών στο forum του ηλεκτρονικού µαθήµατος και τη µελέτη των σχολίων του εκπαιδευτικού. Παράλληλα επιδεικνύεται σε µορφή πίνακα από τον εκπαιδευτικό η «αξιολόγηση» των µονάδων

4 9 DIDINFO ενός υπολογιστή όπως αυτή έχει προκύψει από τις επιλογές των µαθητών. Ακολουθεί ο κατάλληλος σχολιασµός µέσω του forum. ( ιάρκεια δραστηριότητας 5 ) Στη συνέχεια ζητείται από τους µαθητές να δηµιουργήσουν στο ηλεκτρονικό µάθηµα του moodle, ένα λεξικό όρων που αφορούν το υλικό ενός προσωπικού υπολογιστή ως εξής: Κάθε µαθητής συνεργάζεται µε το διπλανό του και σε κάθε ζευγάρι µαθητών ανατίθεται η δηµιουργία ενός λήµµατος που θα αναφέρεται σε ένα ξεχωριστό εξάρτηµα προσωπικού υπολογιστή. ( ιάρκεια δραστηριότητας 10 ) Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός από το λεξικό όρων που δηµιούργησαν οι µαθητές δηµιουργεί στο ηλεκτρονικό µάθηµα το παιχνίδι - δραστηριότητα «κρεµάλα» το οποίο και καλεί τους µαθητές να «παίξουν». (διάρκεια δραστηριότητας 5 ) Εικόνα 1: Κρεµάλα Στη συνέχεια ζητείται από τον κάθε µαθητή να ασχοληθεί µε την δραστηριότητα «κρυπτόλεξο» του ηλεκτρονικού µαθήµατος, προσπαθώντας να αναγνωρίσει τις «κρυµµένες» λέξεις όρους που αφορούν τις ερωτήσεις του παιχνιδιού. Στο τέλος ο κάθε µαθητής ανακοινώνει το βαθµό επιτυχίας του στο παιχνίδι και οι βαθµοί καταγράφονται στον πίνακα. (διάρκεια δραστηριότητας 5 ) Εικόνα 2: Κρυπτόλεξο Στη συνέχεια ανατίθεται σε κάθε µαθητή να «παίξει» το σταυρόλεξο που περιέχει ερωτήσεις σχετικές µε την σύνδεση συσκευών σε ένα pc. Οι περισσότερες ερωτήσεις αναφέρονται σε εικόνα της πίσω όψης ενός pc που έχει προσαρτηθεί δίπλα στο σταυρόλεξο. (διάρκεια δραστηριότητας 10 )

5 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο ιδακτική της Πληροφορικής 9 Εικόνα 3: Σταυρόλεξο Στο τέλος των δραστηριοτήτων «σταυρόλεξο» και «κρυπτόλεξο» δίνεται στον κάθε µαθητή µια εκτύπωση της προσπάθειάς του αλλά και της λύσης του παιχνιδιού, ώστε ο µαθητής να είναι σε θέση να ελέγξει την ορθότητα των απαντήσεων του και κατά συνέπεια να αυτοαξιολογηθεί. Το έντυπο υλικό µπορεί να µελετηθεί στο σπίτι όπου µπορεί να ζητηθεί από το µαθητή να συµπληρώσει τους ορισµούς των λέξεων. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός ανακεφαλαιώνοντας και συνθέτοντας τις απόψεις των µαθητών παρουσιάζει στον πίνακα το εσωτερικό ενός υπολογιστή µε τη βοήθεια ενός δοµηµένου χάρτη εννοιών µε άξονες κύρια περιφερειακή µονάδα, ολοκληρωµένα κυκλώµατα- πλακέτες-συσκευές, αποθηκεύει µόνιµα- αποθηκεύει προσωρινά, επεξεργάζεται συνδέει. (διάρκεια 10 ) 5. Τι προσφέρει η διδακτική µας πρόταση Η διδακτική µας πρόταση έχει υλοποιηθεί σε ένα ευχάριστο και τεχνολογικά εξελιγµένο περιβάλλον µάθησης. Το παιχνίδι ενεργεί ως κίνητρο για τη µάθηση. Η δυνατότητα αλληλεπίδρασης που παρέχει το περιβάλλον µε τον έλεγχο της σωστής απάντησης δίνει τη δυνατότητα στο µαθητή να ελέγξει µόνος του το βαθµό κατάκτησης της γνώσης. Με τη χρήση των οµάδων συζήτησης ο µαθητής ανακοινώνει και επικοινωνεί µε τους συµµαθητές και τον καθηγητή του για θέµατα σχετικά µε τη διδακτική ενότητα. Με τη δραστηριότητα κατασκευής του λεξικού όρων ο µαθητής εµπλέκεται στη διαδικασία κατασκευής της γνώσης. Επιπλέον ο µαθητής ξεπερνά τον τεχνολογικό φόβο και εξοικειώνεται µε την ηλεκτρονική µάθηση έτσι ώστε να µπορεί µετέπειτα σαν ενήλικας να παρακολουθεί και να λειτουργεί σε παρόµοια ηλεκτρονικά µαθήµατα στα πλαίσια της δια βίου εκπαίδευσης. Ο εκπαιδευτικός διαθέτει ηλεκτρονικά εργαλεία για την καταγραφή και παρακολούθηση της επίδοσης των µαθητών αλλά και αυξηµένες δυνατότητες παρέµβασης στην µαθησιακή διαδικασία. Επίσης του παρέχεται η δυνατότητα οργάνωσης της διδακτικής ύλης καθώς και επικοινωνίας του µε τους µαθητές.

6 9 DIDINFO Παρότι διαισθητικά φαίνεται ότι τα παραπάνω παιχνίδια βοηθούν την εκπαιδευτική διαδικασία χρειάζεται να γίνει συστηµατική έρευνα πάνω στο θέµα αυτό. Σίγουρα µετά από µία τέτοια έρευνα θα προκύψουν πολλές βελτιώσεις στο µοντέλο των παιχνιδιών καθώς και νέες ιδέες παιδαγωγικής τους αξιοποίησης. Όσον αφορά τα ίδια τα παιχνίδια χρειάζεται να αναπτυχθούν και παιχνίδια που να καλλιεργούν περισσότερο τη συνεργατικότητα και την αλληλεπίδραση ανάµεσα σε µαθητές. 6. Βιβλιογραφικές Αναφορές Gordon, A. K. (1970), Games for Growth, Science Research Associate Inc., Palo Alto California Inkpen, K., Klawe, M., Booth, K., & Upitis, R., (1995), Playing Together beats Playing Alone, Especially for girls, CSCL 95, Bloomington, Indiana Inkpen, K., Upitis, R., Klawe, M., Hsu, D., Leroux, S., Lawry, J., Anderson, A., Ndunda, M., & Sedighian, K. (1994), We Have Never Forgetful Flowers in Our Garden: Girls Responses to Electronic Games, Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 13(4), Klawe, M. & Philips, E. (1995), A classroom Study: Electronic Games Engage Children as Researchers, Proceedings of CSCL 95 Conference, Bloomington, Indiana, Lawry, J., Upitis, R., Klawe, M., Anderson, A., Inkpen, K., Ndunda, M., Hsu, D., Leroux, S., & Sedighian, K. (1995), Exploring common conceptions about boys and electronic games, Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 14, 4, Lepper, M. R., & Malone T. W. (1987), Intrinsic motivation and instructional effectiveness in computer-based education. In R. E. Snow and M. J. Farr (Eds.), Aptitude, learning and instruction (Vol3): Conative and affective process analyses. Hilldale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Malone, T. W. (1980), What make things fun to learn? A study of intrinsically motivating computer games, Cognitive and Instructional Science Series, CIS-7, Xerox Palo Alto Research Center, Palo Alto Prensky, M. (2001), Digital Game-based Learning, New York: McGraw-Hill Provenzo, E. F. (1991), Video kids: Making sense of Nintendo, Cambridge, MA: Harvard University Press Μαραγκός Κ., Γρηγοριάδου Μαρία (2004). ιερεύνηση των χαρακτηριστικών των κινήτρων και της δυναµικής χρήσης των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στη µαθησιακή διαδικασία, Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου συνεδρίου - Oι τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Αθήνα, 29/9-03/ Μπουντούρης Γ., Μαραγκός Ν., Ιωσηφίδου Μ., Τζιµόπουλος Ν. (2005). Εµπειρίες από την εφαρµογή της πλατφόρµας τηλεκπαίδευσης moodle, Πρακτικά 3ου συνεδρίου στη Σύρο - Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση.

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών µέσω τηλεκπαίδευσης. Ένα παράδειγµα στο Moodle

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών µέσω τηλεκπαίδευσης. Ένα παράδειγµα στο Moodle Επιµόρφωση εκπαιδευτικών µέσω τηλεκπαίδευσης. Ένα παράδειγµα στο Moodle Β. Νταλούκας 1,. αούσης 2, Σ. Κατεβάογλου 3, Κ. Κωνσταντούλας 4, Π. Χριστιά 5, Φ.Νικολόπουλος 6 1 Καθηγητής Πληροφορικής στο ΓΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού τρισδιάστατου εικονικού περιβάλλοντος με χαρακτηριστικά ηλεκτρονικού παιχνιδιού

Αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού τρισδιάστατου εικονικού περιβάλλοντος με χαρακτηριστικά ηλεκτρονικού παιχνιδιού Αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού τρισδιάστατου εικονικού περιβάλλοντος με χαρακτηριστικά ηλεκτρονικού παιχνιδιού Κωνσταντίνος Μπαρμπάτσης 1, Δάφνη Οικονόμου 2, Ιωάννα Παπαμαγκανά 3, Ιωάννης Ζώζας 1 barbatsis@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 19, Αιτωλοακαρνανίας papspyr@gmail.com

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 19, Αιτωλοακαρνανίας papspyr@gmail.com 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η αξιοποίηση της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Εμπειρία από τη συνδυασμένη χρήση Moodle, LAMS, BBB/Centra

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Γ. Πασχάλης 1, Γ. Φακιολάκης 2, Σ. Παπαδάκης 3 1 Πανεπιστήµιο Πάτρας gpasxali@upatras.gr 2 3 o Γυµνάσιο Μεταµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 Περιεχόμενα 1. Εκπαίδευση και θεωρία της εκπαίδευσης εξ' αποστάσεως... 3 Εισαγωγή... 3 Συγκριτικές Μελέτες στα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης... 6 Πως έχουν χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ»

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ» ΓΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Μ.: 11347 &

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοεξερεύνηση: Το εσωτερικό του υπολογιστή και όχι μόνο

Ιστοεξερεύνηση: Το εσωτερικό του υπολογιστή και όχι μόνο 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Ιστοεξερεύνηση: Το εσωτερικό του υπολογιστή και όχι μόνο Α. Ευαγγέλου 1, Θ. Μπράτιτσης 2 1 ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Καστοριάς evagel@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υιοθέτηση της ιαθεµατικής Προσέγγισης στα ΤΕΕ: Η βιωµατική εµπειρία στους τοµείς Πληροφορικής και Αυτοκινήτων

Υιοθέτηση της ιαθεµατικής Προσέγγισης στα ΤΕΕ: Η βιωµατική εµπειρία στους τοµείς Πληροφορικής και Αυτοκινήτων Υιοθέτηση της ιαθεµατικής Προσέγγισης στα ΤΕΕ: Η βιωµατική εµπειρία στους τοµείς Πληροφορικής και Αυτοκινήτων Γώγουλος Γιώργος Υπευθ. τοµέα Πληροφορικής στη Β θµια Εκπ/ση Πρόεδρος του Συλλόγου Καθηγητών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Ελένη Πάνου-Παπαθεοδώρου. Εκπαιδευτικός ΠΕ05, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου panou2@aegean.

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Ελένη Πάνου-Παπαθεοδώρου. Εκπαιδευτικός ΠΕ05, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου panou2@aegean. Διδακτική των ξένων γλωσσών και συνεργατική μάθηση μέσω υπολογιστή: Mια πρόταση υλοποίησης δραστηριότητας με την αξιοποίηση εργαλείων του διαδικτύου για την ενίσχυση της ικανότητας παραγωγής γραπτού λόγου

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικό Μαθητοκεντρικό Μοντέλο Παιχνιδοποίησης για Ενεργή Συμμετοχή Μαθητών σε Δραστηριότητες Ανάπτυξης Υπολογιστικής Σκέψης

Θεωρητικό Μαθητοκεντρικό Μοντέλο Παιχνιδοποίησης για Ενεργή Συμμετοχή Μαθητών σε Δραστηριότητες Ανάπτυξης Υπολογιστικής Σκέψης Θεωρητικό Μαθητοκεντρικό Μοντέλο Παιχνιδοποίησης για Ενεργή Συμμετοχή Μαθητών σε Δραστηριότητες Ανάπτυξης Υπολογιστικής Σκέψης Ισαβέλλα Κοτίνη 1, Σοφία Τζελέπη 2 ikotini@sch.gr, stzelepi@sch.gr 1 Σχολική

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Π. Κωτσάκη, Κ. Μπαλάσης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής Καραολή & Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς {giota.kotsaki, kmpalasis}@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική του μαθήματος Πληροφορικής στην Ε και ΣΤ Δημοτικού: Προγραμματίζω και Ελέγχω με LOGO

Διδακτική του μαθήματος Πληροφορικής στην Ε και ΣΤ Δημοτικού: Προγραμματίζω και Ελέγχω με LOGO Διδακτική του μαθήματος Πληροφορικής στην Ε και ΣΤ Δημοτικού: Προγραμματίζω και Ελέγχω με LOGO Σ. Τσαγγοπούλου 1, Ν. Φαχαντίδης 2 1 Τμήμα Πληροφορικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων tsagopoulou.s@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ

OΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ OΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ Θεοφανή Πύρζα, Καθηγήτρια Μ.Ε. Πληροφορικής Βάσω Σπηλιωτοπούλου, Καθηγήτρια Διδακτικής της ΣΕΛΕΤΕ ΠΑΤΕΣ Πάτρας, ΣΕΛΕΤΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο με Παιχνίδια Ρόλων Το Υλικό του Υπολογιστή

Εκπαιδευτικό Σενάριο με Παιχνίδια Ρόλων Το Υλικό του Υπολογιστή 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Εκπαιδευτικό Σενάριο με Παιχνίδια Ρόλων Το Υλικό του Υπολογιστή Α. Ευαγγέλου 1, Ι. Κοτίνη 2 1 ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Καστοριάς evagel@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

. αούσης. 1 ο ΕΠΑΛ Αµαλιάδας konstantoulas@sch.gr

. αούσης. 1 ο ΕΠΑΛ Αµαλιάδας konstantoulas@sch.gr Παίζω και µαθαίνω στο Moodle - Μία εφαρµογή, παράδειγµα καλής πρακτικής Β. Νταλούκας Καθηγ. Πληροφορικής ΓΕΛ Ανδραβίδας Ηλείας bdaloukas@sch.gr Κ. Κωνσταντούλας Καθηγ. Πληροφορικής ο ΕΠΑΛ Αµαλιάδας konstantoulas@sch.gr.

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 380 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» EXPLORING THE STRENGTHS OF PROJECT-BASED

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και μελέτη μιας μαθητικής Κοινότητας Διερεύνησης μέσω ενός ιστολόγιου

Δημιουργία και μελέτη μιας μαθητικής Κοινότητας Διερεύνησης μέσω ενός ιστολόγιου Δημιουργία και μελέτη μιας μαθητικής Κοινότητας Διερεύνησης μέσω ενός ιστολόγιου Σοφία Αγγέλαινα, Αθανάσιος Τζιμογιάννης sangelaina@gmail.com, ajimoyia@uop.gr Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμο Πρόγραμμα Νέων Τεχνολογιών: «Οι πρόσφυγες της κλιματικής αλλαγής».

Καινοτόμο Πρόγραμμα Νέων Τεχνολογιών: «Οι πρόσφυγες της κλιματικής αλλαγής». Καινοτόμο Πρόγραμμα Νέων Τεχνολογιών: «Οι πρόσφυγες της κλιματικής αλλαγής». Κρ. Φώλια Εκπαιδευτικός Π.Ε, Δασκάλα, MSc Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων. pure0india@yahoo.com Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Σεναρίου µε τα Λογισµικά «Περιπέτειες στη Μυθοχώρα» & Google Earth

Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Σεναρίου µε τα Λογισµικά «Περιπέτειες στη Μυθοχώρα» & Google Earth Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Σεναρίου µε τα Λογισµικά «Περιπέτειες στη Μυθοχώρα» & Google Earth Αποστολία Μπέκα Νηπιαγωγός Med Επιµορφώτρια Β επιπέδου Α θµια Μαγνησίας liampeka@hotmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο»

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» «Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» Αθανάσιος Τσαγκατάκης 1, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19 2 ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου thtsag@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ12.04, ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

«Πάω Δημοτικό»: Εκπαιδευτικό Λογισμικό - έκδοση Interactive Whiteboardγια τη διευκόλυνση της διδασκαλίας μαθημάτων στην τάξη

«Πάω Δημοτικό»: Εκπαιδευτικό Λογισμικό - έκδοση Interactive Whiteboardγια τη διευκόλυνση της διδασκαλίας μαθημάτων στην τάξη «Πάω Δημοτικό»: Εκπαιδευτικό Λογισμικό - έκδοση Interactive Whiteboardγια τη διευκόλυνση της διδασκαλίας μαθημάτων στην τάξη Χ. Αποστολούμη 1, Μ. Καραβελάκη-Καπλάνη 2, Ε. Γρηγοριάδης 3 1 Εργαστήριο Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Σπύρος Παπαδάκης 1, Σοφία Παπαδημητρίου 2. papadakis@eap.gr. sofipapadi@gmail.com

Σπύρος Παπαδάκης 1, Σοφία Παπαδημητρίου 2. papadakis@eap.gr. sofipapadi@gmail.com Αξιοποιώντας την Εκπαιδευτική Τηλεόραση στη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο : Μία διδακτική πρόταση με αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες υποτιτλισμού ταινιών Σπύρος Παπαδάκης 1, Σοφία Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα

Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα Μιχάλης Νικητάκης ΤΕΙ Κρήτης, Κεντρική Βιβλιοθήκη, nikit@lib.teicrete.gr Παμπουχίδου Αναστασία ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Εφαρμοσμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΝΘΕΤΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΝΘΕΤΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ Developing new representations and models in a dynamic learning environment. In A. Gagatsis (Ed.) Representations and Geometry (269-284), Nicosia: Intercollege Press (In Greek). ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία Βάσεων Δεδομένων με χρήση του AppInventor. Πίνακας περιεχομένων

Διδασκαλία Βάσεων Δεδομένων με χρήση του AppInventor. Πίνακας περιεχομένων Διδασκαλία Βάσεων Δεδομένων με χρήση του AppInventor Πίνακας περιεχομένων 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου...2 2. Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου...2 3. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραστάσεις των µαθητών/ριών Γυµνασίου σε σχέση µε το ιαδίκτυο

Αναπαραστάσεις των µαθητών/ριών Γυµνασίου σε σχέση µε το ιαδίκτυο Αναπαραστάσεις των µαθητών/ριών Γυµνασίου σε σχέση µε το ιαδίκτυο Εκπαιδευτικός ΠΕ19, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, mpapas@uth.gr Μ. Παπαστεργίου, Χ. Σολοµωνίδου (*), Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Π.Τ..Ε. Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Mάθηση βασισµένη σε Πηγές: Πληροφοριακός Εγγραµµατισµός και Οργάνωση ιαδικτυακών Εξερευνήσεων

Mάθηση βασισµένη σε Πηγές: Πληροφοριακός Εγγραµµατισµός και Οργάνωση ιαδικτυακών Εξερευνήσεων Κεφάλαιο 6 ο Mάθηση βασισµένη σε Πηγές: Πληροφοριακός Εγγραµµατισµός και Οργάνωση ιαδικτυακών Εξερευνήσεων Κ. Παπανικολάου Σκοπός Σκοπός του συγκεκριµένου κεφαλαίου είναι η ένταξη του πληροφοριακού εγγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα