ε = = 9,5 =, γ=1,4, R = 287 J/KgK, Q = Cv ΔT = P2 Εξισώσεις αδιαβατικών μεταβολών: T [Απ: (β) 1571,9 Κ, Pa, (γ) 59,36%, (δ) ,6 Pa] ΛΥΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ε = = 9,5 =, γ=1,4, R = 287 J/KgK, Q = Cv ΔT = P2 Εξισώσεις αδιαβατικών μεταβολών: T [Απ: (β) 1571,9 Κ, 4808976 Pa, (γ) 59,36%, (δ) 451871,6 Pa] ΛΥΣΗ"

Transcript

1 ΑΣΚΗΣΗ Μείμα αέρα-καυσίμου σε στοιχειομετρική αναλοία εκλύει θερμότητα 5 Kcl/Kg κατά τη καύση του εντός κυλίνδρου ΜΕΚ που λειτουρεί βασιζόμενη στο θερμοδυναμικό κύκλο του Otto. Ο βαθμός συμπίεσης της μηχανής είναι 9,5 ενώ η θερμοκρασία και η πίεση στην εισαωή του κινητήρα είναι 0 C και 0,95 r αντίστοιχα. Ζητούνται να υπολοιστούν : (α) Να σχεδιαστούν τα θερμοδυναμικά διαράμματα πίεσης-όκου (-) και θερμοκρασίας εντροπίας (-S) του κύκλου. (β) Η μέιστη θερμοκρασία και πίεση του κύκλου. () Η θερμική απόδοση του κύκλου. (δ) Ορίζοντας τη μέση ενερή πίεση (ΜΕΠ) σαν το ωφέλιμο έρο δια τον όκο εμβολισμού (δηλαδή τον όκο εμβολισμού του εμβόλου κατά τη διάρκεια ενός κύκλου), να υπολοιστεί η μέση ενερή πίεση του κύκλου. R R Δίνεται ότι: C v, C p,,, R 87 J/KgK, Q Cv Δ Εξισώσεις αδιαβατικών μεταβολών: ( ) / [Απ: (β) 57,9 Κ, , () 59,36%, (δ) 587,6 ], (α) (β) Ο λόος συμπίεσης ε ια τον κύκλο του Otto ορίζεται ως: ε 9,5 Η διερασία είναι αδιαβατική συμπίεση 3,3783,0939 r 093 scl Όμοια έχουμε: 75,9579 Κ /( ) Τ Τ 75,9579 Κ

2 Το ποσό της θερμότητας που εκλύεται κατά τη καύση είναι: ( ) Q C 3 v 3 Q ,909 Κ Cv όπου C v R 77,5 J/Kg K Η προσθήκη θερμότητας στο κύκλο του Otto ίνεται υπό σταθερό όκο (ισόχωρη μεταβολή). Άρα η πίεση και θερμοκρασία μεταξύ των σημείων και 3 δίνεται από την εξίσωση: scl () Η διερασία 3 είναι αντιστρεπτή αδιαβατική εκτόνωση /( ) Τ 3 ε Τ 3 ε ,7603Κ Η θερμότητα που αποβάλλεται στο περιβάλλον κατά την εκτόνωση είναι: R Q Cv ( ) Q ( ) Q 668, J/Kg ή Q 58,97 Kcl/Kg Η θερμική απόδοση του κύκλου ορίζεται ως : n o (Θερμότητα που προσδίδεται - Θερμότητα που αποβάλλεται) / Θερμότητα που προσδίδεται ( Q3 Q ) no n o 0,5936 ή n o 59,360 % Q 3 Εναλλακτικά η θερμική απόδοση του κύκλου είναι : n 0,5936 o no ε (δ) Από την εκφώνηση της άσκησης ορίζεται ότι: ( ) ΜΕΠ Ωφέλιμο Έρο/Διαδρομή εμβόλου*επιφάνεια εμβόλου ( Q3 Q ) ( ) W ΜΕΠ Αλλά ε ε Για τη κατάσταση : R 0,8905 m 3 /Kg R

3 Έτσι - 0, m 3 /Kg ΜΕΠ 587,6 ή,5876 r ΑΣΚΗΣΗ 3 Α. Να υπολοιστεί η πραματική ειδική κατανάλωση (sfc) σε Κg/ KW ενός κινητήρα Diesel που καταναλώνει 5 gr/s όταν η πραματική του ισχύς είναι 80 ΚW. Β. Αν η μηχανική απόδοση του κινητήρα είναι 75% να υπολοίσετε την ενδεικνύμενη ειδική κατανάλωση καυσίμου (isfc) σε Kg/KW. m Δίνεται ότι: sfc, isfc sfc nm [Απ: (α) 0,5 Kg/Kw, () 0,6875 Kg/KW] Α. Αξιοποιώντας τα δεδομένα από την εκφώνηση της άσκησης έχουμε: sfc όπου m sfc 0,065 g/ KW s ή sfc 0,5 Kg/KW m 5 gr/s, 80 KW. Από τα δεδομένα της εκφώνησης έχουμε ότι: isfc sfc n m isfc 0,6875 Kg/KW όπου n m 0,75 ΑΣΚΗΣΗ 5 Μονοκύλινδρος κινητήρας περιστρέφεται στις 3500 rpm και αναπτύσσει ροπή στρέψης Νm. Η ενδεικνύμενη ισχύς του κινητήρα είναι 5,6 ΚW. Βρείτε τις απώλειες ισχύος λόω τριβής σαν ποσοστό της ενδεικνύμενης ισχύος [Απ:,6%] Η πραματική ισχύς δίνεται από την εξίσωση: π RM Mστρ ω Mστρ Ι 398, W ή Ι,3983 ΚW 60

4 Η ισχύς απωλειών λόω τριβών ( f ) σχετίζεται με την ενδεικνύμενη ισχύ ( i ) και τη πραματική ισχύ ( ) με τη σχέση: f i Ι f,08 KW Οι απώλειες επι τοις εκατό σαν ποσοστό της ενδεικνύμενης ισχυος είναι: ισχύος είναι: f i,608 % ΑΣΚΗΣΗ 7 Α. Η διάμετρος εμβόλου και διαδρομή υδρόψυκτου μονοκύλινδρου δίχρονου κινητήρα είναι 8 mm και 96 mm αντίστοιχα, ενώ η ροπή στρέψης είναι 76 Νm. Να υπολοιστεί η μέση ενερή πίεση της μηχανής. Β. Να βρεθεί η ροπή στρέψης και η μέση ενερή πίεση που αποδίδει μονοκύλινδρος τετράχρονος κινητήρας με διάμετρο εμβόλου 8 mm, διαδρομή εμβόλου 96 mm και πραματικής ισχύος 9, ΚW στις 50 σ.α.λ. Δίνεται και ια τα δύο ερωτήματα ότι: z mep v mep v, όπου RM ν 30 K [Απ: (α) 89758,3, (β) 66,09 Nm, ] Α. Η πραματική ισχύς είναι : π RM Mστρ ω M 60 στρ Αλλά, από τα δεδομένα της άσκησης δίνεται ότι: z mep v mep v όπου z και π D s Από τις παραπάνω εξισώσεις που δίνουν τη πραματική ισχύ, ο μόνος άνωστη είναι η μέση ενερή πίεση, mep.

5 Έτσι έχουμε ότι: mep 89758,3 Β. Η πραματική ισχύς δίνεται από την εξίσωση: π RM 60 Mστρ ω Mστρ Mστρ Μ στρ 66,097 Νm 60 π RM Αλλά, από τα δεδομένα της άσκησης δίνεται ότι: z mep v mep v π D όπου z και s Άνωστη από τις δύο παραπάνω εξισώσεις που δίνουν τη πραματική ισχύ, είναι η μέση ενερή πίεση, mep. Έτσι, mep ΑΣΚΗΣΗ 9 Για να κινηθεί τράκτορας με ρυμουλκούμενο φορτίο συνολικού βάρους 7 ton και μετωπικής επιφάνειας πλάτους m και ύψους 3,m χρησιμοποιείται τετράχρονος οκτακύλινδρος κινητήρας του οποίου τα κύρια χαρακτηριστικά είναι: Διάμετρος εμβόλου: 5 cm, διαδρομή εμβόλου:,3 mm. Η μέση ενδεικνύμενη πίεση του κινητήρα μετρήθηκε από δυναμοδεικτικό διάραμμα σε 30 r. Ο τράκτορας με το φορτίο κινείται με ταχύτητα 0 Km/ και συντελεστή τριβής μεταξύ ελαστικών και εδάφους 0,08 ενώ παρουσιάζει αεροδυναμικό συντελεστή 0, σε εξωτερικές συνθήκες ατμοσφαιρικής πίεσης r και θερμοκρασίας 0 o C. Η ειδική κατανάλωση καυσίμου του κινητήρα είναι 0g/S στις 000rpm. Η θερμοόνος δύναμη του καυσίμου είναι 500 KJ/Kg. Η σταθερά των αερίων είναι 87 J/KgK. Η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι 9,8 m/s. Ζητούνται να υπολοισθούν: (α) Ο συνολικός όκος εμβολισμού του κινητήρα σε cm 3, lt, m 3, (β) Η ισχύς του κινητήρα σε W και σε S, () ο πραματικός βαθμός απόδοσης του κινητήρα, (δ) Η κατανάλωση καυσίμου, (ε) Η μέση πραματική πίεση του κινητήρα, (στ) η μέση πίεση λόω απωλειών του κινητήρα, (ζ) Ο μηχανικός βαθμός απόδοσης του κινητήρα. RM Δίνονται οι εξισώσεις: z mep v mep v όπου ν, 30 K 6,3 gr sfc σε, imep fmep + mep, n S u M g μ + S Cw ρ α u,,, R 87 J/KgK mep n m, m n Θu, imep

6 [Απ: (α) 6000 cm 3, 6 lt, 0,06 m 3, (β) W, 85,7 S, () 56,6%, (δ) 0,05 Kg/s, (ε) 78537, (στ) 75,95%] (α) Ο όκος εμβολισμού καθενός από τους κυλίνδρους είναι: π D s 0,00000 m 3. Ο συνολικός όκος εμβολισμού του κινητήρα είναι: z 0,06003 m 3. Μετατρέποντας τις μονάδες του όκου εμβολισμού, έχουμε ότι 6003,7 cm 3 6,00373 lt (β) Η πυκνότητα του αέρα στη είσοδο του κινητήρα είναι : ρ R ρ ρ α, kg/ m 3 R Η απαιτούμενη από τον κινητήρα ισχύς πρέπει να υπερνικήσει τις αεροδυναμικές αντιστάσεις και τη τριβή από την επαφή των τροχών με το έδαφος, και είναι : μ M v g + ρ α CD Sv u u τριβές από τροχούς αεροδ. Αντίσταση Ι W ή 607,73 KW 85,756 S () Ο πραματικός βαθμός απόδοσης είναι n 6,3 sfc n 0,56636 ή n 56,63636 % δ) Η κατανάλωση καυσίμου συνδέεται με τον πραματικό βαθμό απόδοσης με την εξίσωση: Θu m n Θu m n m 0,05833 Kg/s (ε) Η πραματική ισχύς Ι συνδέεται με τη πραματική μέση πίεση με την εξίσωση: z mep v mep v mep v mep ή mep,78537 r (στ) Ο μηχανικός βαθμός απόδοσης του κινητήρα είναι: mep n m n m 0,7595 imep όπου RM ν 30 K

7 ΑΣΚΗΣΗ Θεωρούμε τετράχρονο εμβολοφόρο κινητήρα με τέσσερεις κυλίνδρους. Ο κινητήρας έχει με διάμετρο κυλίνδρου 75 mm και διαδρομή εμβόλου 73, mm. Η μέιστη ισχύς του κινητήρα είναι 90 ΡS στις 6300 rpm. Αν ο βαθμός πλήρωσης είναι 0,85 ο λόος μαζών αέρα-καυσίμου είναι 3 και οι συνθήκες λειτουρίας του κινητήρα είναι ατμοσφαιρική πίεση 73 mm g και η ατμοσφαιρική θερμοκρασία είναι -5 ο C. Ζητούνται: (α) Η πραματική ισχύς του κινητήρα σε W και η ροπή στον άξονα σε Kpm και σε Nm. (β) Η μέση πραματική πίεση σε r και σε scl. () Η παροχή μάζας του αέρα και του καύσιμου στον κινητήρα. (δ) Η μέση ταχύτητα του εμβόλου. Δίνεται ότι 760 mm g,033 Kg/cm και ότι η σταθερά των αερίων είναι R87 Joule/Kg K. RM Δίνεται ότι: z mep v mep v όπου ν, 30 K π m m RM nv, c s,,, R 87 J/KgK ρ z RM α ω ρα z 30 0 [Απ: (α) 6693, W, 00,33 Nm, 0,3 Kpm, (β) 9703,3, () 0,0736 Kg/s, 0,00566 Kg/s, (δ) 5, m/s] (α) Η ωνιακή ταχύτητα περιστροφής του άξονα σε rd/s είναι: ω π RM ,7357 rd/s Η ισχύς του κινητήρα στο διεθνές σύστημα μονάδων (S..) είναι: Ισχύς σε Wtt Ισχύς σε ΡS * , Wtt Η ισχύς του κινητήρα συνδέεται με τη ροπή στον άξονα του μέσω της σχέσης: π RM 60 Mστρ ω Mστρ Mστρ 00,333 Nm ή 0,76 Kpm 60 π RM (β) Η μέση πραματική πίεση δίνεται από τη σχέση: z mep v mep v mep z v () RM 30 K όπου ν 5,5

8 Ο όκος εμβολισμού του κάθε κυλίνδρου είναι: π D s m z n n 37,66 mm 3 0,00037 m 3 Έτσι η εξίσωση () δίνει ια τη μέση πραματική πίεση (mep): mep 9703,3076 scl ή 9,7033 r () Η παροχή αέρα που εισέρχεται στον κινητήρα είναι: () ρ α v όπου n v είναι ο συντελεστής πλήρωσης της μηχανής 0,85 Η πίεση 73 mm g αντιστοιχεί σε 0, r 97763,58 scl και ρ α είναι η πυκνότητα του αέρα εισαωής στη μηχανή, που υπολοίζεται από τη καταστατική εξίσωση: ρ R ρ, Kg / m 3 R Έτσι η εξίσωση () δίνει ια τη μαζική παροχή αέρα: 0, Kg / s m () Ο λόος μαζών αέρα - καυσίμου είναι: AF Μαζική παροχή αέρα / Μαζική παροχή καυσίμου m m 3 Άρα η μαζική παροχή καυσίμου είναι: m m AF 0, Kg / s (δ) Η μέση ταχύτητα του εμβόλου είναι: RM c 30 s 5, m / s ΑΣΚΗΣΗ 3 Εμβολοφόρος πετρελαιοκινητήρας υπερπληρώνεται με υπερπληρωτή τύπου εξάτμισης που αποτελείται από ακτινικό συμπιεστή και ακτινικό στρόβιλο. Ο αέρας εισέρχεται στον συμπιεστή έχοντας πίεση 0,95 r και θερμοκρασία 5 C ενώ φεύει από αυτόν ια να εισέλθει στην ΜΕΚ με πίεση r. Η μηχανή λειτουρεί με λόο μαζών αέρα καυσίμου AF8 και τα καυσαέρια φεύουν από το θάλαμο καύσης με θερμοκρασία 600 C και πίεση,8 r ενώ στην έξοδο του ακτινικού

9 στροβίλου του υπερπληρωτή έχουν πίεση,05 r. Οι ισεντροπικές αποδόσεις συμπιεστή και στροβίλου στον υπερπληρωτή είναι 70 % και 80 % αντίστοιχα. Χρησιμοποιώντας τις τιμές : C pαερα 00 J/KgK, α,, C pκαυσαερίου 50 J/KgK και κ,33, να υπολοιστούν τα ακόλουθα: (α) Η πραματική θερμοκρασία του συμπιεσμένου αέρα στην έξοδο του συμπιεστή. (β) Η πραματική θερμοκρασία των καυσαερίων στην έξοδο του στροβίλου () Η απώλεια μηχανικής ισχύος στον υπερπληρωτή σαν ποσοστό % της παραόμενης ισχύος από τον ακτινικό στρόβιλο. ( )/ Δίνεται ότι: s m καυσαερίου m αερα + AF n ic n s 3, it 3 s, [Απ: (α) 385,53 Κ, (β) 785,575 Κ, () 7,96%] (α) Για την ισεντροπική συμπίεση S έχουμε : ( )/ ( )/ s s Η ισεντροπική απόδοση συμπιεστή ορίζεται ως : Τ S 356,589 K nic + n s s ic 385,57 K Παρατηρούμε ότι η Τ >Τ S (β) Για την ισεντροπική εκτόνωση στον στρόβιλο έχουμε : ( κ )/ κ ( κ )/ κ s s Τ S 763,787 Κ Η ισεντροπική απόδοση στροβίλου ορίζεται ως : n n 3 it 3 it 3 s 3 s ( ) 785,575 K Παρατηρούμε ότι η Τ >Τ S () Η ισχύς που απαιτεί ο συμπιεστής είναι : C αέρα pαέρα ( W m C Η ισχύς που δίνει ο στρόβιλος είναι : καυσαερίου pκαυσαερίου ) ( ) W m C 3

10 Από την εκφώνηση της άσκησης έχουμε ότι: m καυσαερίου m αερα + AF Έτσι η εξίσωση που δίνει την ισχύ του στροβίλου ίνεται: W m α έρα Cp καυσαερίου m καυσαερίου + AF ( ) 3 Άρα η απώλεια της μηχανικής ισχύος σαν ποσοστό % της παραώμενης από το στρόβιλο ισχύος είναι. W W W C 00 7, % ΑΣΚΗΣΗ 5 Μηχανή εσωτερικής καύσης τετράχρονη και εξακύλινδρη δοκιμάζεται σε δοκιμαστήριο. Ο κινητήρας αυτός έχει διάμετρο κυλίνδρου 8,7mm και διαδρομή εμβόλου 78mm. Το χρησιμοποιούμενο καύσιμο έχει θερμοόνο δύναμη Kcl/Kg. Οι συνθήκες λειτουρίας κατά τη δοκιμή ήταν: 6.00 στροφές ανά λεπτό και η κατανάλωση καυσίμου ήταν 00 cm 3 σε 6,6 sec. Η πυκνότητα του καυσίμου είναι 70 Kg/m 3. Ζητούνται : (α) Η πραματική ισχύς του κινητήρα σε KW και S. (β) Η μέση πραματική πίεση του κινητήρα σε scl και σε r. () Η οκομετρική παροχή του καυσίμου σε cm 3 / και η παροχή μάζας του καυσίμου σε Κg/ (δ) Η ειδική κατανάλωση καυσίμου σε g / S (ε) Ο πραματικός βαθμός απόδοσης του κινητήρα Δίνεται ότι η ροπή στρέψης στον άξονα του κινητήρα είναι, Kpm RM Δίνεται επίσης ότι: z mep v mep v, ν, sfc 30 K n Θu [Απ: (α) 5, KW, 05,3 S, (β) 78558,5 scl, 7,85 r, () 555,5 cm 3 /, 0,36 Kg/, (δ) 96,8 g/s, (ε) 3,%] (α) Η πραματική ισχύς του κινητήρα συνδέεται με τη ροπή στρέψης του άξονα με τη σχέση : π RM Mστρ ω Mστρ 60 Ι 597,6 W ή Ι 5,975 KW ή 05,33 S

11 (β) Η πραματική ισχύς συνδέεται με τη μέση πραματική πίεση με την εξίσωση : 30 K z mep v mep v RM mep 78558,5 scl ή mep 7,85585 r () Από την εκφώνηση έχουμε ότι σε 6,6 sec καταναλώνονται 00 cm 3 καυσίμου και με απλή μέθοδο των τριών ια 3600 sec έχουμε : 555,5 cm 3 / παροχή μάζας του καυσίμου σε χιλιόραμμα ανά ώρα είναι : m ρ m 0, Kg/ (δ) ειδική κατανάλωση καυσίμου sfc είναι : sfc n Θ m u sfc 0,968 Kg/S* 96,8 g/s* (ε) Ο πραματικός βαθμός απόδοσης της ΜΕΚ βάσει των εξισώσεων στα δεδομένα της άσκησης είναι:: n sfc Θ n 0,35 ή n 3,95 % u ΑΣΚΗΣΗ 7 Εξακύλινδρος τετράχρονος βενζινοκινητήρας με όκο εμβολισμού lt λειτουρεί βασισμένος στον κύκλο του Otto στις 6000 rpm. Ο κινητήρας έχει λόο συμπίεσης 0,5 : μηχανική απόδοση 88 % και λόο διαδρομής προς διάμετρο κυλίνδρου 0,98 Το καύσιμο που χρησιμοποιείται είναι οκτάνιο και ο λόος μαζών αέρα-καυσίμου είναι 6 Η θερμοόνος δύναμη του καυσίμου είναι 000 KJ/ Κg και η απόδοση της καύσης είναι 00 %. Στην αρχή του χρόνου συμπίεσης οι συνθήκες στο θάλαμο καύσης είναι πίεση 00 Κ και θερμοκρασία 35 C. Υποθέστε ότι στον κύλινδρο υπάρχει 6 % υπολειπόμενο καυσαέριο από τον προηούμενο κύκλο λειτουρίας του κινητήρα. Δίνονται : R C v, C p R,,, R 87 J/KgK Εξισώσεις αδιαβατικών μεταβολών: Q m C Δ m Θ n v u ( ) /,

12 mrδ W Wi imep,, RM i z imep v imep v ν 30 K Έρο από αδιαβατική μεταβολή : zmep v mep v c RM s, W nm W i, nm i i f + 30 m sfc n n Q,, 0, 63 0 sfc n Θ u 6 αν το Θ u είναι σε gr/ KW n v m ρ Zητούνται: α) Να σχεδιαστούν τα διαράμματα - και -S του κύκλου και εξηείστε από ποιες μεταβολές αποτελούνται. β) Ο όκος εμβολισμού, η διάμετρος και η διαδρομή του κυλίνδρου. ) Η μάζα του μίματος αέρα- καυσίμου, η μάζα αέρα, η μάζα καυσίμου. δ)η μέιστη πίεση και θερμοκρασία του κύκλου. ε) Η θερμοκρασία και η πίεση στο τέλος της εκτόνωσης των καυσαερίων όταν το έμβολο είναι στο Κ.Ν.Σ στ) Η θερμική απόδοση του κύκλου, το παραόμενο και το καθαρό έρο ανά κύλινδρο, όπως και η προστιθέμενη θερμότητα κατά τη καύση. ζ) Η μέση ενδεικνύμενη πίεση, η μέση ενδεικνύμενη ισχύς, η μέση ταχύτητα του εμβόλου, το πραματικό έρο, η πραματική ισχύς, η ροπή στρέψης, η απώλεια ισχύος λόω τριβών, ο πραματικός βαθμός απόδοσης, η ειδική κατανάλωση ισχύος και η οκομετρική απόδοση του κινητήρα, αν η πυκνότητα του αέρα σε ατμοσφαιρικές συνθήκες είναι ρ α,8 Kg/m 3. [Απ: (β) 0, m 3, D 7,5 cm, s 7,63 cm () m 0, Κg, m 0,00003 kg, m R 0,00005 kg, (δ) , K, , (ε) Τ 60,87 K, 5300, (στ) W net 568,7 J, n o 56,088 %, (ζ) imep 7066,9, i 706,7 W, c 5,8 m/sec, W 500,5 J, 50,5 KW, n 0,9, Μ στρ 38,97 Νm, f 0,7 KW, mep 5070,8 Κ, sfc 65,77 gr/kw, n ν 0,9] (α)

13 (β) Ο όκος εμβολισμού του κινητήρα ανά κύλινδρο είναι z 0, lt 0, m 3 Ο βαθμός συμπίεσης ορίζεται ως : ε + c c c + c 0,5 c 0, m 3 ή c 0,03509 lt ή c 35,0877 cm 3 Αλλά π D s D 0, m ή D 7, cm Η διαδρομή του εμβόλου είναι : s 0,98 D s 7,63975 cm Στο σημείο του θερμοδυναμικού κύκλου έχουμε : Τ 35 C Τ 308 Κ Ρ 00 K Ο όκος + 0, m 3 c Η μάζα του μίματος αέρα - καυσίμου μπορεί να υπολοιστεί στο σημείο που έχει μπεί το μίμα στον κύλινδρο. Η μάζα του μίματος υπολοίζεται από τη καταστατική εξίσωση: m R m m m R m m 0,00068 kg Για τη διερασία συμπίεσης, έχουμε ότι: 393 3,9 r Η θερμοκρασία στο τέλος της συμπίεσης (σημείο του θερμοδυναμικού κύκλου) είναι : Τ 70,09536 K 8,09536 C Αφού ο λόος αέρα καυσίμου είναι ΑF 6 τότε το μίμα αποτελείται από 6 μέρη αέρα και μέρος καυσίμου. Η μάζα του αέρα στο μίμα είναι : Αφού ο λόος αέρα καυσίμου είναι ΑF 6 τότε το μίμα αποτελείται από 6 μέρη αέρα και μέρος καυσίμου. Η μάζα του αέρα στο μίμα είναι : m ( AF/ AF+) *( (00-υπόλοιπο)/00)* m m.

14 Άρα m 0, Κg Η μάζα καυσίμου στο μίμα είναι : m ( / AF+) *( (00-υπόλοιπο)/00)* m m Άρα m 0, kg Η μαζα των καυσαερίων στο μίμα είναι : m R 0, kg Επαληθεύοντας τα προηούμενα έχουμε ότι όντως : m +m +m R m m Διερασία 3 Ισόχωρη καύση Το ποσό της θερμότητας που εκλύεται κατά τη καύση είναι : ( ) Q m C 3 m v 3 Επίσης έχουμε ότι: Q3 m Θu n Q 3 0,08 KJ/Kg Λύνοντας ως προς Τ 3 τη προηούμενη εξίσωση, παίρνουμε ότι: ,03 K ή ,03 C Αφού η διερασία 3 είναι ισόχωρη άρα : 3 0, m 3 Επίσης ια την ισόχωρη 3 ισχύει ότι: , που είναι η μέιστη πίεση του κύκλου 3 3 Διερασία 3 Αδιαβατική εκτόνωση Από το τυπολόιο έχουμε ότι : 3 3 Τ 60,873 K ή Τ 337,873 C 3 3 Από τις εξισώσεις αδιαβατικών μεταβολών μεταξύ των σημείων 3 και έχουμε ότι : 5300,5 ή 53,005 K 5,30 r 3 3 Επίσης έχουμε ότι : m R m R m m 0, m 3 που είναι ίσο με το όπως άλλωστε αναμενόταν.

15 Το παραόμενο έρο από την αδιαβατική εκτόνωση 3 είναι : ( ) mm R W 3 3 W 3 703, J ή W 3 0, KJ Το έρο που καταναλώνεται ια τη συμπίεση είναι : ( ) mm R W W 3,508 J ή W 0,3508 KJ Άρα το καθαρό έρο ανά κύλινδρο είναι : W net W3-W W net 568,73895 J ή W net 0, KJ Η θερμική απόδοση του κύκλου του Otto είναι : n o W net n o 0, ή n o 56,08797 % Q 3 μέση ενδεικνύμενη πίεση είναι : imep W i imep 7066,9 scl 7,06 r ενδεικνύμενη ισχύς στις 6000 στροφές είναι : RM i z imep v imep v, ν 30 K i 706,69 Wtt ή i 70,669 Kwtt μέση ταχύτητα εμβόλου είναι : RM c 30 s 5,799 m/sec Το πραματικό έρο ανά κύλινδρο είναι : W n W n W W 500,908 J ή W 0, KJ m i m net Η πραματική ισχύς του κινητήρα στις 6000 στροφές είναι : nm i 50,708 KW ή 0,009 Ο πραματικός βαθμός απόδοσης του κινητήρα είναι: n W Q 0, Η ροπή στρέψης του κινητήρα είναι :

16 π RM 60 Mστρ ω Mστρ Mστρ Μ στρ 38,9665 Νm 60 π RM απώλεια ισχύος λόω τριβών είναι : i f + f i f 0,760 KW Η μέση ενερός πίεση του κινητήρα δίνεται από την εξίσωση : z mep v mep v mep v mep 5070,8 Κ 5,0708 r ειδική κατανάλωση είναι : 0, 63 0 sfc n Θ u 6 sfc 65,7668 gr/kw οκομετρική απόδοση του κινητήρα είναι : n v m ρ 0,9375 ΑΣΚΗΣΗ 9 Τετράχρονος και τετρακύλινδρος βενζινοκινητήρας με συνολικό όκο εμβολισμού,76 l και λόο συμπίεσης ε 0, μετρήθηκε σε πέδη. Στις 5000 rpm η δύναμη πεδήσεως ήταν F π 0 Ν, ο μοχλοβραχίονας της πέδης l π m και η κατανάλωση καυσίμου m 8 Kg/. o δυναμοδεικτικό διάραμμα ενός κυλίνδρου έδωσε ενδεικνύμενο έρο W i 50 Nm. Να υπολοιστούν: α) Η πραματική ισχύς, β) Η μέση πραματική πίεση (mep), ) Η πραματική ειδική κατανάλωση (sfc), δ) Ο μηχανικός βαθμός απόδοσης n m, ε) Η ισχύς τριβών ( r ) στ) Ο θεωρητικός βαθμός απόδοσης n t, ζ) Ο πραματικός n και ο ενδεικνύμενος βαθμός απόδοσης n i. Θεωρείστε ότι,. Ο θεωρητικός βαθμός απόδοσης είναι nt ( ) ε Η θερμοόνος δύναμη του καυσίμου είναι Θ u 900 KJ/Kg 3600 Ο πραματικός βαθμός απόδοσης είναι n sfc Θ Η πραματική ισχύς είναι zmep v mep v u

17 Η ενδεικνύμενη ισχύς είναι RM Wi i z imep v imep v, ν, imep 30 K z Wi Η θερμική ισχύς του καυσίμου είναι Θ Q m u Ο ενδεικνύμενος βαθμός απόδοσης είναι n i i Q [Απ: (α) Ι 57,6 KW, (β) ,6, () 0,33 Kg/ KW, (δ) 0,77, (ε) 7, KW, (στ) 0,6, (ζ) 0,75, 0,358] Η ροπή του κινητήρα ( ροπή μετράται από τη πέδη) είναι : Mστρ Fπ lπ M στρ 0 Nm α) Η πραματική ισχύς είναι : π RM Mστρ ω Mστρ 57,6 KW 60 β) Η μέση πραματική πίεση : mep ,63 7,85398 r z mep v mep v mep v ) Η πραματική ειδική κατανάλωση είναι : sfc m sfc 0,33 Kg/ KW δ) μέση ενδεικνύμενη πίεση δίνεται από την εξίσωση: imep zw i imep 077,7 imep 0,3 r Ο μηχανικός βαθμός απόδοσης είναι n m mep 0,77 imep ε) Η ενδεικνύμενη ισχύς είναι: RM i z imep v imep v, ν 30 K i 75 KW ισχύς λόω απωλειών (τριβών) είναι f i 7, KW στ) Ο θεωρητικός βαθμός απόδοσης n t είναι : nt 0,605 ( ) ε

18 ζ) Η θερμική ισχύς που προσδίδεται από το καύσιμο είναι Q m Θ u Q 09,5 KW Ο πραματικός βαθμός απόδοσης Ο ενδεικνύμενος βαθμός απόδοσης 3600 n sfc Θ n 0,75 u i ni n i 0,358 Q

ΑΣΚΗΣΗ 1 η. r 1. Σε κύκλο ισόογκης καύσης (OTTO) να αποδειχθούν ότι: Οθεωρητικόςβαθμόςαπόδοσηςείναι:. Η μέση θεωρητική πίεση κύκλου είναι:. th 1.

ΑΣΚΗΣΗ 1 η. r 1. Σε κύκλο ισόογκης καύσης (OTTO) να αποδειχθούν ότι: Οθεωρητικόςβαθμόςαπόδοσηςείναι:. Η μέση θεωρητική πίεση κύκλου είναι:. th 1. ΑΣΚΗΣΗ η Σε κύκλο ισόοκης καύσης (OO) να αποδειχθούν ότι: Οθεωρητικόςβαθμόςαπόδοσηςείναι:. Η μέση θεωρητική πίεση κύκλου είναι:. q R q q tot ΑΣΚΗΣΗ η Δ tot q q q ( ) cv ( ) cv q q q ΑΣΚΗΣΗ η q q Από αδιαβατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΙ Μ.Ε.Κ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) Διαλέξεις Μ4, ΤΕΙ Χαλκίδας Επικ. Καθηγ. Δρ. Μηχ. Α. Φατσής

ΚΥΚΛΟΙ Μ.Ε.Κ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) Διαλέξεις Μ4, ΤΕΙ Χαλκίδας Επικ. Καθηγ. Δρ. Μηχ. Α. Φατσής ΚΥΚΛΟΙ Μ.Ε.Κ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) Διαλέξεις Μ4, ΤΕΙ Χαλκίδας Επικ. Καθη. Δρ. Μηχ. Α. Φατσής Ιδανικός πρότυπος κύκλος OO Υποθέσεις ια ιδανικό πρότυπο κύκλο Otto Το εραζόμενο μέσο είναι ιδανικό (ή τέλειο) αέριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος: Επικ. Καθηητής Δρ. Α. ΦΑΤΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΘ/ΤΜΜΒ/ΕΘΘΜ - ΜΜ802 Γραπτή Δοκιμασία ώρα 12:00-14:30

ΠΘ/ΤΜΜΒ/ΕΘΘΜ - ΜΜ802 Γραπτή Δοκιμασία ώρα 12:00-14:30 ΠΘ/ΤΜΜΒ/ΕΘΘΜ - ΜΜ80 Γραπτή Δοκιμασία.06.07 ώρα 1:00-14:30 Επισυνάπτεται διάγραμμα με ισουψείς ειδικής κατανάλωσης καυσίμου [g/psh] στο πεδίο λειτουργίας του κινητήρα Diesel με προθάλαμο καύσης, OM61 της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Θερμοδυναμική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Θερμοδυναμική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολοικού Τομέα Θερμοδυναμική Ενότητα 8 : Κύκλοι Θερμικών Μηχανών Δρ Γεώριος Αλέξης Τμήμα Μηχανολόων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ Μ.Ε.Κ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) Διαλέξεις Μ4, ΤΕΙ Χαλκίδας Επικ. Καθηγ. Δρ. Μηχ. Α. Φατσής

ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ Μ.Ε.Κ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) Διαλέξεις Μ4, ΤΕΙ Χαλκίδας Επικ. Καθηγ. Δρ. Μηχ. Α. Φατσής ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ Μ.Ε.Κ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) Διαλέξεις Μ4, ΤΕΙ Χαλκίδας Επικ. Καθηγ. Δρ. Μηχ. Α. Φατσής ΠΕΔΗ (ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ) ΚΙΝΗΤΗΡΑ Ο κινητήρας ξεμοντάρεται και συνδέεται απευθείας στην πέδη Είναι πιο αξιόπιστη

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας

Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολοικού Τομέα Σταθμοί Παραωής Ενέρειας Ενότητα 4: Αεριοστρόβιλοι Δρ Γεώριος Αλέξης Τμήμα Μηχανολόων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

13. Μέτρηση Ενδεικνύμενης Ισχύος και Ισχύος που χάνεται λόγω Τριβών κατά τη λειτουργία Εμβολοφόρων Κινητήρων

13. Μέτρηση Ενδεικνύμενης Ισχύος και Ισχύος που χάνεται λόγω Τριβών κατά τη λειτουργία Εμβολοφόρων Κινητήρων 13. Μέτρηση Ενδεικνύμενης Ισχύος και Ισχύος που χάνεται λόγω Τριβών κατά τη λειτουργία Εμβολοφόρων Κινητήρων Προαπαιτούμενες γνώσεις: (α) Θεωρητικές γνώσεις για τον ορισμό και τη σημασία της ενδεικνύμενης

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας. 6ο Εξάμηνο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 1η Σειρά Ασκήσεων.

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας. 6ο Εξάμηνο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 1η Σειρά Ασκήσεων. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών Ακαδ. Έτος 00- Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος Αθήνα 5//0 Κ. Βουρνάς, Κ. Ντελκής, Π. Γεωργιλάκης Παράδοση,,,4: //0 Παράδοση 5, 6: 5/4/0

Διαβάστε περισσότερα

12. Δυναμομέτρηση Εμβολοφόρου Βενζινοκινητήρα με τη χρήση Υδραυλικής Πέδης Νερού

12. Δυναμομέτρηση Εμβολοφόρου Βενζινοκινητήρα με τη χρήση Υδραυλικής Πέδης Νερού 12. Δυναμομέτρηση Εμβολοφόρου Βενζινοκινητήρα με τη χρήση Υδραυλικής Πέδης Νερού Προαπαιτούμενες γνώσεις: (α) Θεωρητικές γνώσεις κατάστρωσης Ενεργειακού Ισολογισμού Μ.Ε.Κ. και (β) Θεωρητικές γνώσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Κινητήρα

Υπολογισμός Κινητήρα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ 2006 Εργασία στη Δυναμική Μηχανών και Μηχανισμών: Υπολογισμός Κινητήρα Φοιτητές: Ιωαννίδης Νικόλαος 4655 Σφακιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (Ασκήσεις πράξης) ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ - ΕΡΓΟ

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (Ασκήσεις πράξης) ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ - ΕΡΓΟ ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ - ΕΡΓΟ 1. Να υπολογιστεί η πυκνότητα του αέρα σε πίεση 0,1 MPa και θερμοκρασία 20 ο C. (R air =0,287 kj/kgk) 2. Ποσότητα αέρα 1 kg εκτελεί τις παρακάτω διεργασίες: Διεργασία 1-2: Αδιαβατική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ. 1. Δώστε τον ορισμό τον τύπο και το διάγραμμα σε άξονες P v της ισόθερμης μεταβολής. σελ. 10. και

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ. 1. Δώστε τον ορισμό τον τύπο και το διάγραμμα σε άξονες P v της ισόθερμης μεταβολής. σελ. 10. και ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ 1. Δώστε τον ορισμό τον τύπο και το διάγραμμα σε άξονες P v της ισόθερμης μεταβολής. σελ. 10 ορισμός : Ισόθερμη, ονομάζεται η μεταβολή κατά τη διάρκεια της οποίας η θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή εσωτερικής καύσης ή κινητήρας εσωτερικής καύσης ονομάζεται η κινητήρια θερμική μηχανή στην οποία η

Μηχανή εσωτερικής καύσης ή κινητήρας εσωτερικής καύσης ονομάζεται η κινητήρια θερμική μηχανή στην οποία η Μηχανή εσωτερικής καύσης ή κινητήρας εσωτερικής καύσης ονομάζεται η κινητήρια θερμική μηχανή στην οποία η καύση του καυσίμου γίνεται στο εσωτερικό σώμα της ίδιας της μηχανής, εξ ου και η ονομασία της,

Διαβάστε περισσότερα

2. Ασκήσεις Θερμοδυναμικής. Ομάδα Γ.

2. Ασκήσεις Θερμοδυναμικής. Ομάδα Γ. . σκήσεις ς. Ομάδα..1. Ισοβαρής θέρμανση και έργο. Ένα αέριο θερμαίνεται ισοβαρώς από θερμοκρασία Τ 1 σε θερμοκρασία Τ, είτε κατά την μεταβολή, είτε κατά την μεταβολή Δ. i) Σε ποια μεταβολή παράγεται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 14

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 14 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 14 Δυναμομέτρηση και Ενεργειακός Ισολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι 4 ο Εξάμηνο

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι 4 ο Εξάμηνο ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι 4 ο Εξάμηνο ΜΑΘΗΜΑ 1 ο ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 6ο Εξάμηνο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ροή Ε. 1η Σειρά Ασκήσεων

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 6ο Εξάμηνο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ροή Ε. 1η Σειρά Ασκήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών Ακαδ. Έτος 0- Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος Αθήνα, 0 Μαρτίου 0 Καθηγητής Κ.Βουρνάς Παράδοση,,5: 8// Λέκτωρ Σ. Καβατζά 6,,4: /4/ Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοχή: ο αέρας είναι τέλειο αέριο µε ειδική σταθερά 287 J/kgK και συντελεστή αδιαβατικής µεταβολής 1.4

Παραδοχή: ο αέρας είναι τέλειο αέριο µε ειδική σταθερά 287 J/kgK και συντελεστή αδιαβατικής µεταβολής 1.4 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΑΟΝΙΚΗΣ Α Εξεταστική Περίοδος - 4 Μαΐου 2007 ΜΕ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ - ΙΑΡΚΕΙΑ : 1 ώρα 40' ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Αφού συµβουλευτείτε τα αποτελέσµατα σχετικών επιλυµένων ασκήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Ισόθερμη, εάν κατά τη διάρκειά της η θερμοκρασία του αερίου παραμένει σταθερή

Ισόθερμη, εάν κατά τη διάρκειά της η θερμοκρασία του αερίου παραμένει σταθερή Με βάση το δίχρονο βενζινοκινητήρα που απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα, να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1,2,3,4,5 από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης Β,

Διαβάστε περισσότερα

Επιλύοντας, έχω: (p atm -p E )LA=(p atm +p E )αla p atm -p E =p atm α+p E α p atm (1-α)=p E (1+α) ο C. Ζητούνται:

Επιλύοντας, έχω: (p atm -p E )LA=(p atm +p E )αla p atm -p E =p atm α+p E α p atm (1-α)=p E (1+α) ο C. Ζητούνται: ΑΣΚΗΣΗ 1 Μια ποσότητα αερίου εγκλωβίζεται αεροστεγώς σε κυλινδρικό δοχείο με έμβολο διαμέτρου d=81 mm. Όταν η ανοικτή πλευρά του δοχείου είναι από την κάτω πλευρά (Θέση 1) το έμβολο απέχει κατά απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μ.Ε.Κ. I ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ. Κινητήρες εσωτερικής καύσης. Τα αυτοκίνητα εφοδιάζονται με κινητήρες εσωτερικής καύσης δηλαδή κινητήρες στους οποίους η καύση και η παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Κατεύθυνσης Β Λυκείου.

Φυσική Κατεύθυνσης Β Λυκείου. Φυσική Κατεύθυνσης Λυκείου. Διαγώνισμα στην Θερμοδυναμική. Ζήτημα 1 o. ) Να επιλέξτε την σωστή απάντηση. 1) Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου μεταβάλλεται από κατάσταση σε κατάσταση. Τότε: α) Η μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

,3 385, q Q 0,447. ή kg kj 4,5 385,3 1733, 4 kw. Για την κατανάλωση καυσίμου θα ισχύουν τα ακόλουθα : 1733, 4

,3 385, q Q 0,447. ή kg kj 4,5 385,3 1733, 4 kw. Για την κατανάλωση καυσίμου θα ισχύουν τα ακόλουθα : 1733, 4 Εφαρμογ Ένας απλός (συμπιεστς θάλαμος καύσης στρόβιλος) ιδανικός αεριοστρόβιλος λειτουργεί σύμφωνα με τον ιδανικό κύκλο αέρα Joule. Η μέγιστη και η ελάχιστη θερμοκρασία του αέρα στον αεριοστρόβιλο είναι

Διαβάστε περισσότερα

2 ο κεφάλαιο. φυσικές έννοιες. κινητήριες μηχανές

2 ο κεφάλαιο. φυσικές έννοιες. κινητήριες μηχανές 2 ο κεφάλαιο φυσικές έννοιες κινητήριες μηχανές 1. Τι μπορεί να προκαλέσει η επίδραση μιας δύναμης, πάνω σ ένα σώμα ; 21 Την μεταβολή της κινητικής του κατάστασης ή την παραμόρφωσή του. 2. Πώς καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

E. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ. 2. Β2.26 Με ποιόν τρόπο αποβάλλεται θερµότητα κατά τη λειτουργία της µηχανής του αυτοκινήτου;

E. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ. 2. Β2.26 Με ποιόν τρόπο αποβάλλεται θερµότητα κατά τη λειτουργία της µηχανής του αυτοκινήτου; E. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 1. Β2.25 Θερµική µηχανή είναι, α) το τρόλεϊ; β) ο φούρνος; γ) το ποδήλατο; δ) ο κινητήρας του αεροπλάνου; Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. 2. Β2.26 Με ποιόν τρόπο αποβάλλεται θερµότητα κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 ΕΡΓΟ ΑΕΡΙΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 ΕΡΓΟ ΑΕΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟ ΑΕΡΙΟΥ Κατά την εκτόνωση ενός αερίου, το έρο του είναι θετικό ( δηλαδή παραόμενο). Κατά την συμπίεση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ II Χειµερινό Εξάµηνο Η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ II Χειµερινό Εξάµηνο Η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓ. ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ II Χειµερινό Εξάµηνο 00-00 Η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση (0 Βαθµοί) O στρoβιλοκινητήρας ενός αεροσκάφους τύπου στροβιλοδέσµης (rbojet)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 103 Α. ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 1. Ιδανικό αέριο εκτελεί διαδοχικά τις αντιστρεπτές μεταβολές ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ που παριστάνονται στο ακόλουθο διάγραμμα P-V. α. Αν δίνονται Q ΑΒΓ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 Βασικά χαρακτηριστικά Εμβολοφόρων Μηχανών ΑΣΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

απαντήσεις Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 )

απαντήσεις Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 ) απαντήσεις Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 ) ( σελ. 10 11 ΜΕΚ ΙΙ ) από φυσική Μια μεταβολή ονομάζεται : Ισόθερμη, εάν κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Χειµερινό Εξάµηνο Η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Χειµερινό Εξάµηνο Η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓ. ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ&ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ II Χειµερινό Εξάµηνο 2006-2007 1 Η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση 1 Τα χαρακτηριστικά λειτουρίας µίας θερµο-ηλεκτρικής µονάδας µε βάση τον

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι οι ΜΕΚ και πώς παράγουν το μηχανικό έργο ; 8

1. Τι είναι οι ΜΕΚ και πώς παράγουν το μηχανικό έργο ; 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο 1. Τι είναι οι ΜΕΚ και πώς παράγουν το μηχανικό έργο ; 8 Είναι θερμικές μηχανές που μετατρέπουν την χημική ενέργεια του καυσίμου σε θερμική και μέρος αυτής για την παραγωγή μηχανικού έργου,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Γοχημάτων ΑΘ.ΚΕΡΜΕΛΙΔΗΣ ΠΕ 12.04

Τμήμα: Γοχημάτων ΑΘ.ΚΕΡΜΕΛΙΔΗΣ ΠΕ 12.04 Είναι θερμικές μηχανές που μετατρέπουν την χημική ενέργεια του καυσίμου σε θερμική και μέρος αυτής για την παραγωγή μηχανικού έργου, προκαλώντας την περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα. α) ανάλογα με το

Διαβάστε περισσότερα

3ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου ευτέρα 2 Μάρτη 2015 Θερµοδυναµική/Ιδανικά Αέρια

3ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου ευτέρα 2 Μάρτη 2015 Θερµοδυναµική/Ιδανικά Αέρια 3ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου ευτέρα 2 Μάρτη 2015 Θερµοδυναµική/Ιδανικά Αέρια Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 Α.4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ) Νίκος Μ. Κατσουλάκος Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., PhD, Msc ΜΑΘΗΜΑ 2-1 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΕΡΙΩΝ Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΘΕΜΑ Α

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΘΕΜΑ Α 1 ΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΩΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ -ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 03/6/2014 ΘΕΜΑ Α 1. Δύο διαφορετικές ποσότητες αερίου βρίσκονται στην ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Θερμοδυναμική. Μη Αντιστρεπτότητα και ο 2ος Θ.ν. Διδάσκων : Καθηγητής Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Θερμοδυναμική. Μη Αντιστρεπτότητα και ο 2ος Θ.ν. Διδάσκων : Καθηγητής Γ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θερμοδυναμική Μη Αντιστρεπτότητα και ο 2ος Θ.ν. Διδάσκων : Καθηγητής Γ. Φλούδας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τράπεζα θεμάτων. Δ Θέμα ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τράπεζα θεμάτων. Δ Θέμα ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τράπεζα θεμάτων Δ Θέμα ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 15949 Ποσότητα ιδανικού αέριου ίση με /R mol, βρίσκεται αρχικά σε κατάσταση ισορροπίας στην οποία έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ 4

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ 4 ΘΕΜΑ 4 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 15984 Ποσότητα μονατομικού ιδανικού αερίου βρίσκεται στην κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας Α (ρ0, V0, To). Το αέριο εκτελεί αρχικά ισόθερμη αντιστρεπτή μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Θέµα 1 ο. α. Το σύστηµα των ηλεκτρικών φορτίων έχει δυναµική ενέργεια

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Θέµα 1 ο. α. Το σύστηµα των ηλεκτρικών φορτίων έχει δυναµική ενέργεια Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΙΚΗΣ & ΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέµα ο Στις παρακάτω ερωτήσεις να ράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το ράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

3ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Θερµοδυναµική/Ιδανικά Αέρια. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α

3ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Θερµοδυναµική/Ιδανικά Αέρια. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α 3ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Θερµοδυναµική/Ιδανικά Αέρια Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α Α.1 Ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου πραγµατοποιεί ισοβαρή ϑέρµανση κατά την διάρκεια της οποίας η ϑερµοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτημα 1 0. Επώνυμο... Όνομα... Αγρίνιο 1/3/2015. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση

Ζήτημα 1 0. Επώνυμο... Όνομα... Αγρίνιο 1/3/2015. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση 1 Επώνυμο... Όνομα... Αγρίνιο 1/3/2015 Ζήτημα 1 0 Επιλέξτε τη σωστή απάντηση 1) Η θερμότητα που ανταλλάσει ένα αέριο με το περιβάλλον θεωρείται θετική : α) όταν προσφέρεται από το αέριο στο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Κουμπάκης Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός

Εισηγητής : Κουμπάκης Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός Εισηγητής : Κουμπάκης Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΣΚΟΠΟΣ Οι αντλίες οι συμπιεστές και η ανεμιστήρες ανήκουν σε μία οικογένεια μηχανών. Σκοπός των μηχανών αυτής της οικογένειας είναι να προσδώσουν ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µιας από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη F F=m*a kgm/s 2. N = W / t 1 J / s = 1 Watt ( W ) 1 HP ~ 76 kp*m / s ~ 746 W. 1 PS ~ 75 kp*m / s ~ 736 W. 1 τεχνική ατμόσφαιρα 1 at

Δύναμη F F=m*a kgm/s 2. N = W / t 1 J / s = 1 Watt ( W ) 1 HP ~ 76 kp*m / s ~ 746 W. 1 PS ~ 75 kp*m / s ~ 736 W. 1 τεχνική ατμόσφαιρα 1 at Δύναμη F F=m*a kgm/s 2 1 kg*m/s 2 ~ 1 N 1 N ~ 10 5 dyn Ισχύς Ν = Έργο / χρόνος W = F*l 1 N*m = 1 Joule ( J ) N = W / t 1 J / s = 1 Watt ( W ) 1 1 kp*m / s 1 HP ~ 76 kp*m / s ~ 746 W 1 PS ~ 75 kp*m / s

Διαβάστε περισσότερα

V (β) Αν κατά τη μεταβολή ΓΑ μεταφέρεται θερμότητα 22J από το αέριο στο περιβάλλον, να βρεθεί το έργο W ΓA.

V (β) Αν κατά τη μεταβολή ΓΑ μεταφέρεται θερμότητα 22J από το αέριο στο περιβάλλον, να βρεθεί το έργο W ΓA. Άσκηση 1 Ιδανικό αέριο εκτελεί διαδοχικά τις αντιστρεπτές μεταβολές ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ που παριστάνονται στο διάγραμμα p V του σχήματος. (α) Αν δίνονται Q ΑΒΓ = 30J και W BΓ = 20J, να βρεθεί η μεταβολή της εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 12

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 12 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 12 Δυναμοδεικτικό Διάγραμμα Εμβολοφόρου Πετρελαιοκινητήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. Θέµα 1 ο Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε µία από τις παρακάτω ερωτήσεις:

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. Θέµα 1 ο Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε µία από τις παρακάτω ερωτήσεις: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Θέµα ο Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε µία από τις παρακάτω ερωτήσεις: Σύµφωνα µε την κινητική θεωρία των ιδανικών αερίων η σχέση που συνδέει την πίεση του αερίου µε τις ταχύτητες των

Διαβάστε περισσότερα

1. Θερµοδυναµικό σύστηµα Αντιστρεπτές και µη αντιστρεπτές µεταβολές

1. Θερµοδυναµικό σύστηµα Αντιστρεπτές και µη αντιστρεπτές µεταβολές Θερµοδυναµική Φυσική Θετικής & εχνολοικής Κατεύθυνσης Λυκείου ο Κεφάλαιο Θερµοδυναµική. Θερµοδυναµικό σύστηµα ντιστρεπτές και µη αντιστρεπτές µεταβολές Σύστηµα είναι ένα τµήµα του φυσικού κόσµου που διαχωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ι < Ι. Οπότε ο λαμπτήρας θα φωτοβολεί περισσότερο. Ο λαμπτήρα λειτουργεί κανονικά. συνεπώς το ρεύμα που τον διαρρέει είναι 1 Α.

Ι < Ι. Οπότε ο λαμπτήρας θα φωτοβολεί περισσότερο. Ο λαμπτήρα λειτουργεί κανονικά. συνεπώς το ρεύμα που τον διαρρέει είναι 1 Α. ΘΕΜΑ Α. Σωστή απάντηση είναι η α. Πριν το κλείσιμο του διακόπτη η αντίσταση του κυκλώματος είναι: λ, = Λ +. Μετά το κλείσιμο του διακόπτη η ολική αντίσταση είναι: λ, = Λ. Έτσι,,,, Ι < Ι. Οπότε ο λαμπτήρας

Διαβάστε περισσότερα

. ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

. ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ . ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1. Σε µια ισόθερµη µεταβολή : α) Το αέριο µεταβάλλεται µε σταθερή θερµότητα β) Η µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας είναι µηδέν V W = PV ln V γ) Το έργο που παράγεται δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Τι περιλαμβάνουν τα καυσαέρια που εκπέμπονται κατά τη λειτουργία ενός βενζινοκινητήρα ; ( μονάδες 8 ΤΕΕ 2003 ) απάντ. σελ.

Τι περιλαμβάνουν τα καυσαέρια που εκπέμπονται κατά τη λειτουργία ενός βενζινοκινητήρα ; ( μονάδες 8 ΤΕΕ 2003 ) απάντ. σελ. Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 ) απάντ. σε σημειώσεις από τα ΜΕΚ ΙΙ ή την φυσική Να δώστε τους ορισμούς των πιο κάτω μεταβολών

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Κίνησης ISL. Intelligent Systems Labοratory

Έλεγχος Κίνησης ISL. Intelligent Systems Labοratory Έλεγχος Κίνησης ISL Intelligent Systems Labοratory 1 Ηέννοιατηςκίνησης "µηχανική κίνηση είναι η µεταβολή της θέσης ενός υλικού σηµείου στο χώρο" µηχανική κίνηση = θέση στο χώρο υλικό σηµείο = µάζα κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

2. Ασκήσεις Θερµοδυναµικής

2. Ασκήσεις Θερµοδυναµικής 1) Πολλά Έργα σε εποχές αν-εργείας. 2. Ασκήσεις ς Α) ίνεται η µεταβολή του πρώτου σχήµατος. Να υπολογιστούν τα έργα σε κάθε επιµέρους µεταβολή, καθώς και το συνολικό έργο στη διάρκεια του κύκλου. Β) ίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9 Δίχρονοι Πετρελαιοκινητήρες ΑΣΚΗΣΗ 9: ΔΙΧΡΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 Μία θερμική μηχανή λειτουργεί μεταξύ των θερμοκρασιών T h 400 Κ και T c με T c < T h Η μηχανή έχει απόδοση e 0,2 και αποβάλλει στη δεξαμενή χαμηλής θερμοκρασίας θερμότητα

Διαβάστε περισσότερα

8. Μέτρηση κατανάλωσης καυσίμου Εμβολοφόρων Κινητήρων και υπολογισμός του λόγου αέρα - καυσίμου σε Βενζινοκινητήρα και σε Πετρελαιοκινητήρα

8. Μέτρηση κατανάλωσης καυσίμου Εμβολοφόρων Κινητήρων και υπολογισμός του λόγου αέρα - καυσίμου σε Βενζινοκινητήρα και σε Πετρελαιοκινητήρα 8. Μέτρηση κατανάλωσης καυσίμου Εμβολοφόρων Κινητήρων και υπολογισμός του λόγου αέρα - καυσίμου σε Βενζινοκινητήρα και σε Πετρελαιοκινητήρα Προαπαιτούμενες γνώσεις: (α) Βασικές θεωρητικές γνώσεις Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

& τεχνολογική. Συνοπτική θεωρία των παραγράφων 2.1 μέχρι 2.13

& τεχνολογική. Συνοπτική θεωρία των παραγράφων 2.1 μέχρι 2.13 èåôéêþ êáôåýèõíóç & τεχνολοική ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Συνοπτική θεωρία των παραράφων. μέχρι.3 Θερμοδυναμικό σύστημα λέεται το σύστημα ια την περιραφή του οποίου χρησιμοποιούνται εκτός από νωστά μεέθη της μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις υναµικής 4 η ενότητα: Συστήµατα σωµατιδίων

Ασκήσεις υναµικής 4 η ενότητα: Συστήµατα σωµατιδίων Ασκήσεις υναµικής 4 η ενότητα: Συστήµατα σωµατιδίων 1. To αστυνοµικό αυτοκίνητο Α ταξίδευε ανατολικά µε ταχύτητα 95 km/h σε µια επείγουσα κλήση όταν συγκρούστηκε στη διασταύρωση της εικόνας από ένα αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος ο Κεφάλαιο Εισαγωγή ο Κεφάλαιο Βασικά Στοιχεία Θερμοδυναμικής και Καύσεως Εισαγωγή...5

Πρόλογος ο Κεφάλαιο Εισαγωγή ο Κεφάλαιο Βασικά Στοιχεία Θερμοδυναμικής και Καύσεως Εισαγωγή...5 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Εργαστήριο Μηχανών Εσωτερικής Καύσης Διπλωματική Εργασία Συγκριτική Αξιολόγηση Μέσω Προσομοίωσης της Επίδρασης του Βαθμού Απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA . 0,35. a) . b) . c) . d) a b. e) a c. : a) . b) . c) . d) . e) b ai d. a) . b) . c) . d) . e) a d. f) b d. a) . b) .

TMHMA .   0,35. a) . b) . c) . d) a b. e) a c. : a) . b) . c) . d) . e) b ai d. a) . b) . c) . d) . e) a d. f) b d. a) . b) . Α.Ε.Ν ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2013 ΜΗΧΑΝΕΣ EΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Ε ΟΝΟΜΑ... ΕΠΙΘΕΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ TMHMA Ε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Καθε σωστη απαντηση βαθµολογειται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α (Στο θέμα Α να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως σωστές με το γράμμα Σ ή ως λανθασμένες με το γράμμα Λ, χωρίς αιτιολόγηση.) A1. Δύο σώματα Κ και Λ εκτοξεύονται οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις Α, Β, Γ και, να επιλέξετε τον αριθµό που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση Α. Ένα φορτισµένο σωµατίδιο εκτοξεύεται

Διαβάστε περισσότερα

7. Μέτρηση κατανάλωσης αέρα Εμβολοφόρων Κινητήρων

7. Μέτρηση κατανάλωσης αέρα Εμβολοφόρων Κινητήρων 7. Μέτρηση κατανάλωσης αέρα Εμβολοφόρων Κινητήρων Προαπαιτούμενες γνώσεις: (α) Βασικές θεωρητικές γνώσεις Μηχανικής των Ρευστών (αρχή Bernoulli, ροή σε σωλήνα Ventouri, αρχή λειτουργίας μανόμετρου). (β)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Επικ. Καθ. Δ. ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. α. Χρησιμοποιώντας τον πρώτο θερμοδυναμικό νόμο έχουμε : J J J

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. α. Χρησιμοποιώντας τον πρώτο θερμοδυναμικό νόμο έχουμε : J J J ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 ος θερμοδυναμικός νόμος 1. α. Αέριο απορροφά θερμότητα 2500 και παράγει έργο 1500. Να υπολογισθεί η μεταβολή της εσωτερικής του ενέργειας. β. Αέριο συμπιέζεται ισόθερμα και αποβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

(διαγώνισµα Θερµοδυναµική Ι)

(διαγώνισµα Θερµοδυναµική Ι) 0.06.000 (διαγώνισµα Θερµοδυναµική Ι) Θερµοκινητήρας CARNOT λειτουργεί µεταξύ θερµοκρασίας, T υ =640 K και θερµοκρασίας περιβάλλοντος Τ π =0 Κ προσφέροντας εξολοκλήρου την παραγόµενη µηχανική ισχύ του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ 10 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ 10 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ 10 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2016-2017 ΑΣΚΗΣΕΙΣ: ΚΥΚΛΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΤΡΑΚΤΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1: Κύκλος με εναλλάκτη θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ I ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 Μέτρηση συμπίεσης βενζινοκινητήρα με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ A. 4. Η πρόταση «Δε μπορεί να κατασκευαστεί θερμική μηχανή με συντελεστή απόδοσης = 1» ισοδυναμεί με. α. Την αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων.

ΘΕΜΑ A. 4. Η πρόταση «Δε μπορεί να κατασκευαστεί θερμική μηχανή με συντελεστή απόδοσης = 1» ισοδυναμεί με. α. Την αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων. ΘΕΜΑ Α. Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Ποιο από τα πιο κάτω χαρακτηριστικά μπορεί να αποδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

2 mol ιδανικού αερίου, η οποία

2 mol ιδανικού αερίου, η οποία ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 7 ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 1. Μια μηχανή Carnot λειτουργεί μεταξύ των θερμοκρασιών Τ h =400Κ και Τ c =300Κ. Αν στη διάρκεια ενός κύκλου, η μηχανή αυτή απορροφά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 2ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ. Περιορισμοί του 1ου νόμου. Γένεση - Καταστροφή ενέργειας

Περιεχόμενα. 2ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ. Περιορισμοί του 1ου νόμου. Γένεση - Καταστροφή ενέργειας ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ I Περιεχόμενα This 1000 hp engine photo is courtesy of Bugatti automobiles. 2ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Εισαγωγή στον 2ο Θερμοδυναμικό Νόμο Θερμικές Μηχανές: Χαρακτηριστικά-

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε.Ν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΞΑΜΗΝΟ Γ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ ΟΝΟΜΑ..ΕΠΙΘΕΤΟ.Α.Γ.Μ.. Ερωτησεις

Α.Ε.Ν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΞΑΜΗΝΟ Γ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ ΟΝΟΜΑ..ΕΠΙΘΕΤΟ.Α.Γ.Μ.. Ερωτησεις 1 Α.Ε.Ν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΞΑΜΗΝΟ Γ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ ΟΝΟΜΑ..ΕΠΙΘΕΤΟ.Α.Γ.Μ.. Ερωτησεις 1. Ποτε η εμφανιζομενη τριβη μεταξυ των τριβομενων επιφανειων (κατά την ομαλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ-ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ-ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ Α. Κύκλος Rankine ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ-ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ. Ατμοστροβιλοεγκατάσταση λειτουργεί μεταξύ των πιέσεων 30 bar και 0,08 bar.η θερμοκρασία του υπέρθερμου ατμού είναι 400 C. Να υπολογιστεί ο θεωρητικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Πώς ορίζεται η περίσσεια αέρα και η ισχύς μίγματος σε μία καύση; 2. Σε ποιές περιπτώσεις παρατηρείται μή μόνιμη μετάδοση της θερμότητας; 3. Τί είναι η αντλία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Μία μηχανή μεγάλου κυβισμού κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή ταχύτητα υ=36 Km/ h.

Μία μηχανή μεγάλου κυβισμού κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή ταχύτητα υ=36 Km/ h. ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Φ.Β.Ε.) Θέματα Εξετάσεων Β τάξης Γυμνασίου 2/4/2017 Θέμα 1 ο Μία μηχανή μεγάλου κυβισμού κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή ταχύτητα υ=36 Km/ h. Α. Να υπολογίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ζητούνται: β 2 ) Η μέση πίεση του κινητήρα στο σημείο αυτό ως ποσοστό της μέγιστης μέσης πίεσης του κινητήρα;

Ζητούνται: β 2 ) Η μέση πίεση του κινητήρα στο σημείο αυτό ως ποσοστό της μέγιστης μέσης πίεσης του κινητήρα; Άσκηση 1.6 Για την πρόωση φορτηγού πλοίου και την παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος εγκαθίσταται 2-Χ κινητήρας Diesel μέγιστης συνεχούς ισχύος (MCR) 19000 kw. Η ισχύς αυτή αφ ενός καλύπτει τις απαιτήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Τι επιτρέπει ο μεταβλητός χρονισμός των βαλβίδων, που χρησιμοποιείται και τι επιτυγχάνεται με αυτόν ; ( μονάδες 8 ΤΕΕ 2002 )

Τι επιτρέπει ο μεταβλητός χρονισμός των βαλβίδων, που χρησιμοποιείται και τι επιτυγχάνεται με αυτόν ; ( μονάδες 8 ΤΕΕ 2002 ) Τι επιτρέπει ο μεταβλητός χρονισμός των βαλβίδων, που χρησιμοποιείται και τι επιτυγχάνεται με αυτόν ; ( μονάδες 8 ΤΕΕ 2002 ) σελ. 47 Μας επιτρέπει α) τη διαφοροποίηση των επικαλύψεων ανάλογα με τις στροφές

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 4: Ψύξη - Κατάψυξη (/3), ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

15. Δυναμομέτρηση κι ενεργειακός ισολογισμός μικρού δίχρονου βενζινοκινητήρα

15. Δυναμομέτρηση κι ενεργειακός ισολογισμός μικρού δίχρονου βενζινοκινητήρα 15. Δυναμομέτρηση κι ενεργειακός ισολογισμός μικρού δίχρονου βενζινοκινητήρα Προαπαιτούμενες γνώσεις: (α) Θεωρητικές γνώσεις κατάστρωσης Ενεργειακού Ισολογισμού Μ.Ε.Κ. (β) Θεωρητικές γνώσεις για τη δομή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Η στροφορμή στις ρευστοδυναμικές μηχανές

Κεφάλαιο 5 Η στροφορμή στις ρευστοδυναμικές μηχανές Κεφάλαιο 5 Η στροφορμή στις ρευστοδυναμικές μηχανές Σύνοψη Απόδοση του νόμου της στροφορμής σε ροϊκά συστήματα Αξονοσυμμετρικοί όκοι ελέχου Αντλίες, Στρόβιλοι Θεωρία πτερυώσεων (τρίωνα ταχυτήτων Θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

P = 1 3 Nm V u2 ή P = 1 3 ΦΥΣΙΚΗ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ) ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ Καταστατική Εξίσωση Αερίων PV = nrt Nm u V εν PV = m M r RT P = drt M r Κινητική Θεωρία 2 ή P = 1 3 du2 ή P = 1 du 3 εν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς υποψηφίους

Οδηγίες προς υποψηφίους ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς αϖό τις ϖαρακάτω ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Η εξίσωση αυτή εκφράζει μια σχέση μεταξύ της πίεσης, της θερμοκρασίας και του ειδικού όγκου. P v = R Όπου P = πίεση σε Pascal v = Ο ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 10-03-2017 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΧΙΛΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ Α.. ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ:.. ΑΓΜ: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Να υπολογιστεί η μαζική παροχή του ατμού σε (kg/h) που χρησιμοποιείται σε ένα θερμαντήρα χυμού με τα παρακάτω στοιχεία: αρχική θερμοκρασία χυμού 20 C, τελική θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ) Νίκος Μ. Κατσουλάκος Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., PhD, Msc ΜΑΘΗΜΑ 2-2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΗ ΛΥΕΙΟΥ ΘΕΤΙΗΣ Ι ΤΕΧ/ΗΣ ΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜ : Στις ερωτήσεις - να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Στις ερωτήσεις -5 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΑΞΗ : Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΑΞΗ : Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΑΞΗ : Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΘΕΜΑ 1 Ο : Στις παρακάτω ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Α3. ύο οµόσηµα σηµειακά φορτία q 1, q 2 βρίσκονται σε αϖόσταση r µεταξύ τους. Αν τα δύο φορτία βρεθούν σε διϖλάσια αϖόσταση, τότε η δυναµική τους ενέρ

Α3. ύο οµόσηµα σηµειακά φορτία q 1, q 2 βρίσκονται σε αϖόσταση r µεταξύ τους. Αν τα δύο φορτία βρεθούν σε διϖλάσια αϖόσταση, τότε η δυναµική τους ενέρ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς αϖό τις ϖαρακάτω ερωτήσεις Α1 - Α4 και δίϖλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗ

ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗ 4 ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗ ΜΟΤΕΡ 800m 3 ΔΥΟ ΕΙΣΟΔΩΝ ΤΡΕΙΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΜΙΑ ΠΕΡΣΙΔΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Φ120 ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΙΑΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ 1. Κατά την αδιαβατική αντιστρεπτή µεταβολή ποσότητας αερίου ισχύει η σχέση P γ = σταθερό. Ο αριθµός γ: α) εξαρτάται από την ατοµικότητα του αερίου και είναι γ < 1 β) εξαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Phone: +30 2310 994165 Fax: +30 2310 996012 Θεσσαλονίκη, 31 Μαίου 2010 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΙΣΟΧΩΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΙΣΟΧΩΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Δοχείο περιέχει ιδανικό αέριο υπό πίεση Ρ 1 =2atm και θερμοκρασία Τ 1 =300Κ. Αφαιρούμε με κάποιο τρόπο από το δοχείο 0,8Kg αερίου οπότε η πίεση στο δοχείο γίνεται Ρ 2 =0,95atm και η θερμοκρασία Τ 2 =285Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2014 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2014 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος Β Γυμνασίου 29 Μαρτίου 2013 Θεωρητικό Μέρος Θέμα 1 ο Α. Όταν μετατρέπουμε την τιμή ενός μήκους από km σε m προκύπτει: α) αριθμός πάντοτε μεγαλύτερος του αρχικού β) αριθμός πάντοτε μικρότερος του αρχικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ;

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ; Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 6 ου κεφαλαίου 1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; 197 1. τον κινητήριο άξονα ( περιστρέφεται με τις μισές στροφές του στροφάλου για 4-χρονο κινητήρα

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη των Κεφαλαίων 1 και 2 Φυσικής Γ Έσπερινού Κατεύθυνσης

Επανάληψη των Κεφαλαίων 1 και 2 Φυσικής Γ Έσπερινού Κατεύθυνσης Επανάληψη των Κεφαλαίων 1 και Φυσικής Γ Έσπερινού Κατεύθυνσης Φυσικά µεγέθη, µονάδες µετρήσεως (S.I) και µετατροπές P: Η πίεση ενός αερίου σε N/m (1atm=1,013 10 5 N/m ). : Ο όγκος τουαερίου σε m 3 (1m

Διαβάστε περισσότερα

2. Ορισµένη µάζα ενός ιδανικού αερίου πραγµατοποιεί τις παρακάτω

2. Ορισµένη µάζα ενός ιδανικού αερίου πραγµατοποιεί τις παρακάτω Θ Ε Ρ Μ Ο Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 1. Ένα αέριο βρίσκεται στην κατάσταση Α (P 0,V 0,T 0 ) και παθαίνει τις εξής διαδοχικές µεταβολές: Α Β :ισόθερµη εκτόνωση µέχρι τριπλασιασµού του όγκου του, Β Γ

Διαβάστε περισσότερα