Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα"

Transcript

1 Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο ηα παηδηά ρξεζηκνπνηώληαο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο (θίλεζε, κνπζηθή, ζεαηξηθό παηρλίδη, παηρλίδη) εκπιέθνληαη ελεξγά ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Τν παηδί θαιείηαη λα κάζεη δξώληαο, ζπκκεηέρνληαο, παίδνληαο, εξεπλώληαο, δεκηνπξγώληαο θαη γεληθά έρνληαο πξσηαγσληζηηθό ξόιν. Η εκπινθή ησλ παηδηώλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο απηέο έρνπλ όρη κόλν γλσζηηθό αιιά θαη ςπρνθηλεηηθό θαη θνηλσληθό ραξαθηήξα. Η επηινγή ησλ δξάζεσλ πνπ αθνινπζνύλ ζέινπλ λα δείμνπλ όηη ε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο απνηειεί κηα επράξηζηε αλάζα ζην άθακπην αλαιπηηθό πξόγξακκα, κπνξεί λα πξνθαιέζεη επραξίζηεζε θαη ζπγθίλεζε ζηα παηδηά θαη λα δεκηνπξγήζεη ζπλαηζζήκαηα, πνπ αλαδεηθλύνληαη από κηα «άιιε» νπηηθή ηεο δηδαζθαιίαο, ε νπνία επηζπκεί λα ζπλδέζεη ην κάζεκα κε ην παηρλίδη. Ο θάζε εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα επηιέμεη δηθέο ηνπ δξαζηεξηόηεηεο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε πνιύπιεπξε- δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο (γισζζηθά, ηζηνξηθά, κνπζηθά, θηλεηηθά, αηζζεηηθά). Σηόρνο ηνπ πξέπεη λα είλαη ε ελεξγόο ζπκκεηνρή όισλ ησλ παηδηώλ, ε αλάπηπμε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο απηνεθηίκεζεο, ε ζπκκεηνρή ζηηο εξγαζίεο ηεο νκάδαο, ε θνηλσληθνπνίεζε κέζσ ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο, ε αλάδεημε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ παηδηώλ θαη ζε άιινπο ηνκείο πιελ ηνπ γλσζηηθνύ Η πξώηε δξαζηεξηόηεηα κε ηα θηλεηηθά παηρλίδηα έρεη ζαλ ζηόρν ηελ ειεύζεξε θαη δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ παηδηώλ κε ηελ θίλεζε, ηελ θηλεηνπνίεζε ηεο δεκηνπξγηθήο θαληαζίαο θαη ηε δηακόξθσζε κηαο αηκόζθαηξαο κε θέθη θαη ζεηηθέο πξνζδνθίεο. Η δεύηεξε δξαζηεξηόηεηα κέζα από ηε κνπζηθή θαη ην ξπζκό απνζθνπεί ζηελ εμνηθείσζε ησλ παηδηώλ κε ηελ έλλνηα «κνπζείν» θαη ζπδήηεζε ιέμεσλ ζρεηηθώλ κε ηα κνπζεία Με ηελ ηξίηε δξαζηεξηόηεηα ηα παηδηά κέζα από έλα αγαπεκέλν ηνπο παηρλίδη, «ηελ θξεκάια», καζαίλνπλ λα δηαθξίλνπλ ηα δηαθνξεηηθά είδε κνπζείσλ. Μέζα από έλα πνιύ επράξηζην παηρλίδη, «ηελ γξαθνκεραλή» ηα παηδηά κε ηελ ηέηαξηε δξαζηεξηόηεηα γλσξίδνπλ κεξηθά κνπζεία ηεο Ειιάδαο. Σπδεηνύλ γηα ηελ νλνκαηνινγία ησλ κνπζείσλ θαη ην πεξηερόκελό ηνπο. Η πέκπηε δξαζηεξηόηεηα έρεη ζαλ ζηόρν κε παηρληώδε ηξόπν λα θαηαιάβνπλ νη καζεηέο ηη θάλεη έλα κνπζείν, λα αλαγλσξίζνπλ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ κνπζείνπ. Με ην παηρλίδη «ηνπ θξπκκέλνπ ζεζαπξνύ» νη καζεηέο «νδεγνύληαη» ζην κνπζείν ηνπο.

2 Πρώτη δραστηριότητα Με ην μεθίλεκα ηεο κνπζηθήο ηα παηδηά μεθηλνύλ λα πεξπαηνύλ ειεύζεξα ζην ρώξν. Καηαιακβάλνπλ όιν ην ρώξν, θηλνύληαη πξνο θάζε θαηεύζπλζε, θηλνύληαη ζύκθσλα κε ην ξπζκό ηεο κνπζηθήο. Με ην ζηακάηεκα ηεο κνπζηθήο παίξλνπλ κε ην ζώκα ηνπο κηα ζηάζε, όπνηα ζηάζε ζέινπλ. Η ζηάζε πνπ παίξλνπλ είλαη ρακειά, θνληά ζηε γε(ζε πξώην επίπεδν). Σπλερίδεηαη ε κνπζηθή θαη ηα παηδηά πεξπαηνύλ πάιη ειεύζεξα. Με ην ζηακάηεκα ηεο κνπζηθήο παίξλνπλ άιιε ζηάζε(ζε πξώην επίπεδν). Σπλερίδεηαη ε δηαδηθαζία θαη ηα παηδηά ηώξα παίξλνπλ ζηάζεηο κε ην ζώκα ηνπο ζε όξζηα ζέζε(ζε δεύηεξν επίπεδν). Σηε θάζε απηή ελώ θηλνύληαη δηαιέγνπλ ην ηαίξη ηνπο θαη κε ην ζηακάηεκα ηεο κνπζηθήο παίξλνπλ θαη νη δύν κηα ζηάζε(πξώηα ζε πξώην θαη κεηά ζε δεύηεξν επίπεδν). Δελ ππάξρεη πεξηνξηζκόο ζηηο ζηάζεηο πνπ ζα πάξνπλ ηα παηδηά Δεύηερη δραζηηριόηηηα Όζν ηα παηδηά θηλνύληαη κπαίλεη ην ηξαγνύδη Μεο ζην κνπζείν Σπλερίδνπλ λα θηλνύληαη ειεύζεξα ζην ρώξν ζύκθσλα κε ηε κνπζηθή πνπ αθνύγεηαη. Αθήλνπλ ζηγά- ζηγά ην ηαίξη ηνπο θαη θηλνύληαη ζην ρώξν κόλνη ηνπο. Με ην ζηακάηεκα ηεο κνπζηθήο επηιέγνπλ λνεξά κηα ιέμε από ην πόζηεξ πνπ βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηελ ηάμε ηνπο θαη πεξηέρεη ιέμεηο ζρεηηθέο κε ηε ξίδα ηεο ιέμεο κνπζείν θαη ηελ πξνζθέξνπλ ζε όπνηνλ ζέινπλ επηιέγνληαο ην θαζέλα ηελ θίλεζε πνπ ζα θάλεη. Απηό ζπλερίδεηαη κέρξη λα ηειεηώζνπλ όιεο νη ιέμεηο πνπ είλαη γξακκέλεο ζην πόζηεξ. Όηαλ ηειεηώζνπλ όιεο νη ιέμεηο θαη όια ηα παηδηά ζπλερίδνπλ ηελ θίλεζε ζην ρώξν ζύκθσλα κε ηε κνπζηθή. Οη ιέμεηο πνπ είλαη γξακκέλεο ζηελ θαξηέια κε ρξώκαηα έρνπλ ζρέζε θνηλή ξίδα κε ηε ιέμε κνπζείν. Τέηνηεο ιέμεηο είλαη κνύζεο, κνπζείν, κνπζεηαθό, κνπζεηνζθεπή, κνπζηθόο, κνπζηθνιόγνο, κνπζηθνινγία, κνπζεηνινγία, κνπζηθνδηδάζθαινο, κνπζηθνινγία, κνπζνθξηηηθόο, κνπζηθνζεξαπεία Μπνξεί ακέζωο κεηά λα γίλεη ζπδήηεζε ζηελ νκάδα γηα ην ηη ζεκαίλνπλ θάπνηεο ιέμεηο πνπ ηα παηδηά δελ γλωξίδνπλ. Αλ όκωο δελ ππάξρεη ρξόλνο ή ν δάζθαινο θξίλεη κπνξεί λα δνζεί ε επεμήγεζε ηωλ ιέμεωλ θαη ζαλ άζθεζε ζην ζπίηη θαη ε ζπδήηεζε λα γίλεη ηελ επόκελε κέξα. Τρίηη δραζηηριόηηηα Τα παηδηά ζηε ζπλέρεηα θάζνληαη ζηηο θαξέθιεο ηνπο γηαηί ζα παίμνπλ έλα παηρλίδη(νη θαξέθιεο είλαη ζηε ζεηξά, ε κία δίπια ζηελ άιιε). Τν παηρλίδη είλαη θάπνην πνιύ γλσζηό θαη αγαπεκέλν ηνπο. Τν παίδνπλ κε ηνπο θίινπο ηνπο ζην ζπίηη, ζην ζρνιείν θαη αιινύ. Σην ζρνιείν, ζηελ ηάμε ην παίδνπλ θξπθά. Πνην αιήζεηα είλαη; Μήπσο θαηάιαβε θάπνηνο; Αξρίδεη από θ.. Ναη, είλαη ε θξεκάια. Τελ πξώηε ιέμε ηε βάδεη ν δάζθαινο θαη κεηά ζεθώλεηαη έλα- έλα παηδί.

3 Οη ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη από ηα είδε ηωλ κνπζείωλ. Αξραηνινγηθό, ζηδεξνδξνκηθό, ηειεπηθνηλωληαθό, λνκηζκαηηθό,ιανγξαθηθό, νξπθηνινγηθό, πνιεκηθό, ηζηνξηθό, βνηαλνινγηθό, αλζξωπνινγηθό, ζεαηξηθό, ειιεληθό παηδηθό, λαπηηθό θ.ά. Σε πεξίπηωζε πνπ ηα παηδηά δελ γλωξίδνπλ-θαη είλαη πνιύ πηζαλό- όια απηά ηα είδε ηωλ κνπζείωλ ν δάζθαινο δίλεη ζε θάζε καζεηή πνπ ζεθώλεηαη γηα λα παίμεη γξακκέλν ην όλνκα ηνπ κνπζείνπ θαη ν καζεηήο ζπλερίδεη ην παηρλίδη βάδνληαο ηε ιέμε ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Μπνξεί λα γίλεη θαη κηα ζύληνκε ζπδήηεζε γηα ηα κνπζεία πνπ γξάθνληαη ζηνλ πίλαθα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνύ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν γίλνληαη θαηαλνεηά ζηα παηδηά ηα είδε ηωλ κνπζείωλ. Μεηά ηα παηδηά ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη ε θάζε νκάδα επηιέγεη έλα από ηα κνπζεία πνπ βξίζθνληαη γξακκέλα θαη ην αλαπαξηζηνύλ κε ηα ζώκαηά ηνπο θαη ηηο εθθξάζεηο ηνπο. Σην ηέινο απηήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο όια ηα παηδηά καδί αλαπαξηζηνύλ έλα θαληαζηηθό κνπζείν, ην κνπζείν ηνπ κέιινληνο, ην κνπζείν ηνπ 2109 ή ηνπ Τέηαρηη δραζηηριόηηηα Τα παηδηά ζπλερίδνπλ κε έλα άιιν παηρλίδη πνπ είλαη πηζαλό λα κελ ην μέξνπλ. Κάζνληαη ζηηο θαξέθιεο ηνπο. Είλαη έλα παηρλίδη πνπ ρξεηάδεηαη πξνζνρή, απηνζπγθέληξσζε θαη εηνηκόηεηα. Είλαη ην παηρλίδη ηεο γξαθνκεραλήο. Ο δάζθαινο κνηξάδεη ζε θάζε παηδί από έλα γξάκκα. Αλ ν αξηζκόο ησλ παηδηώλ δελ θαιύπηεη θαη ηα 24 γξάκκαηα ηόηε δίλεη ζε θάζε παηδί θαη δεύηεξν γξάκκα. Ο δάζθαινο ηνπο ιέεη ην όλνκα ελόο κνπζείνπ. Τν παηδί πνπ έρεη ην θάζε γξάκκα ζεθώλεηαη όξζην θαη ιέεη ην γξάκκα ηνπ όηαλ έξζεη ε ζεηξά ηνπ. Τν παηρλίδη αξρίδεη κε έλα ρηύπεκα πνπ θάλεη ν δάζθαινο αθνύ έρνπλ πξνεγεζεί 4 εηζαγσγηθά ρηππήκαηα. Αλ ην όλνκα ηνπ κνπζείνπ έρεη πεξηζζόηεξεο από κηα ιέμεηο, πνπ είλαη θαη ην πην πηζαλό, αλάκεζα ζηηο δύν ιέμεηο γίλεηαη κηα παύζε θαη ηα παηδηά ιέλε ηε ιέμε «παύζε». Ελδεηθηηθά αλαθέξω θάπνηα νλόκαηα κνπζείωλ: Μνπζείν Γηάλλε Τζαξνύρε, Μνπζείν Γνπλαξόπνπινπ, Μνπζείν Φπζηθήο Ιζηνξίαο, Μνπζείν Μπελάθε, Μνπζείν Σνιωκνύ, Μνπζείν Ηιία Λαιανύλε, Μαθεδνληθό Μνπζείν, Σπαζάξεην Μνπζείν Θεάηξνπ Σθηώλ, Μνπζείν Νίθνπ Καδαληδάθε, Μνπζείν Αξραίαο Αγνξάο, θ.ά. Μπνξεί λα γίλεη ζπδήηεζε γηα ην όλνκα ηνπ θάζε κνπζείνπ θαη γηα ην πεξηερόκελό ηνπ. Η ζπδήηεζε κπνξεί λα γίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνύ ή ζην ηέινο. Ο δάζθαινο πξναηξεηηθά ρξεζηκνπνηεί εηθόλεο απηώλ ηωλ κνπζείωλ πνπ ηηο έρεη θξεκάζεη ζηελ αίζνπζα θαη δεηά από ηα παηδηά λα ηα αλαγλωξίζνπλ Πέμπηη δραζηηριόηηηα Δίπια ηνπο, δεμηά θαη αξηζηεξά, ππάξρνπλ θαιάζηα(κπνξεί λα είλαη δύν ηζάληεο ή δύν ζαθνύιεο ή δύν παληά πνπ ηνπο δίλνπκε όηη νλνκαζία

4 ζέινπκε). Μέζα ζε θάζε θαιάζη ππάξρνπλ θάπνηεο θαξηέιεο. Έλαο έλαο ζα ζεθσζεί από ηελ θαξέθια ηνπ θαη ζα πάξεη κηα θαξηέια-ιέμε από ην πξώην θαιάζη. Πνηνο ζέιεη λα ζεθσζεί; Τελ αλνίγεη θαη ηε δηαβάδεη δπλαηά. Σεθώλεηαη ν δεύηεξνο θαη θάλεη ην ίδην, ν ηξίηνο, ν ηέηαξηνο κέρξη λα εμαληιεζνύλ όιεο νη θαξηέιεο-ιέμεηο. Τν θάζε παηδί θξαηά ηελ θαξηέια ηνπ θαη ηε δείρλεη ζηνπο ππόινηπνπο. Οη θαξηέιεο απηέο έρνπλ ιέμεηο ζρεηηθέο κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ κνπζείνπ. Οη ιέμεηο είλαη: Αλαζθαθή, ζπιινγή, ζπληήξεζε, έξεπλα, απνζήθεπζε, έθζεζε, εθπαίδεπζε, ηεθκεξίσζε, ςπραγσγία. Τελ ώξα πνπ ην θάζε παηδί παίξλεη ηελ θαξηέια θαη ηε δηαβάδεη γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία π.ρ. αλαζθαθή. Τη είλαη αλαζθαθή Αθνύ ηειείσζαλ νη θαξηέιεο-ιέμεηο ηνπ ελόο θαιαζηνύ νη ππόινηπνη καζεηέο κε ηε ζεηξά ζεθώλνληαη θαη παίξλνπλ κία- κία ηηο θαξηέιεο από ην άιιν θαιάζη. Ο θαζέλαο δηαβάδεη δπλαηά απηό πνπ γξάθεη ε θαξηέια ηνπ θαη ςάρλεη λα βξεη κε πνηα θαξηέια ιέμε ηαηξηάδεη. Αθνύ ηε βξεη πεγαίλεη θαη θάζεηαη δίπια ζην παηδί πνπ θξαηά ηε ζπγθεθξηκέλε ιέμε. Οη θαξηέιεο απηέο πεξηέρνπλ ηηο επεμεγήζεηο ησλ ιέμεσλ πνπ βξήθακε ζην πξώην θαιάζη. Τν πεξηερόκελό ηνπο είλαη: ζθάςηκν γηα ηελ αλεύξεζε αξραηνηήησλ, ν θαζαξηζκόο ησλ εθζεκάησλ, ην ςάμηκν- ε αλαδήηεζε γηα ηηο αξραηόηεηεο, ε ζπγθέληξσζε πξαγκάησλ, ε θύιαμε ησλ εθζεκάησλ ζε απνζήθεο, ε παξνπζίαζε ησλ εθζεκάησλ ζε δεκόζην ρώξν, ε κόξθσζε πνπ απνθηάηαη βιέπνληαο ηα εθζέκαηα, ε δηαζθέδαζε κε πλεπκαηηθά κέζα, ε απόδεημε-ην ζπκπέξαζκα. Αθνύ ηειεηώζνπλ κε όιεο ηηο θαξηέιεο θαη γίλνπλ ηα δεπγάξηα θξεκνύλ όιεο ηηο θαξηέιεο ζηνλ ηνίρν γηα λα έρνπλ ηα παηδηά θαη νπηηθή επαθή κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ κνπζείνπ. Αλ ππάξρεη δπλαηόηεηα κπνξεί λα ππάξμεη θαη ηξίην θαιάζη ζην νπνίν λα ππάξρνπλ εηθόλεο κε ηηο ιεηηνπξγίεο. Έηζη κπνξνύλ λα αλαξηεζνύλ ζηελ αίζνπζα νη ιέμεηο νη επεμεγήζεηο θαη νη εηθόλεο ηνπο. Τα παηδηά έηζη ζα έρνπλ θαη νπηηθή επαθή κε ηελ θάζε ιεηηνπξγία. Έκηη δραζηηριόηηηα Καη ηα παηδηά ζπλερίδνπλ ην όκνξθν ηαμίδη ηνπο πξνο ην κνπζείν. Καη ζπλερίδνπλ κε έλα πνιύ όκνξθν παηρλίδη. Απηό ην παηρλίδη ζέιεη ζπγθέληξσζε θαη θαιή ζπλεξγαζία. Κάπνπ κέζα ζηελ ηάμε είλαη θξπκκέλνο έλαο ζεζαπξόο, έλαο πνιύηηκνο ζεζαπξόο. Είλαη όκσο πνιύ θαιά θξπκκέλνο θαη πεξηκέλεη λα ηνλ αλαθαιύςνπλ. Δελ είλαη θαζόινπ εύθνιν. Τνπο δίλεη ν δάζθαινο ηνλ πξώην γξίθν. Απηόο ζα ηνπο νδεγήζεη ζην δεύηεξν ζην ηξίην κέρξη λα αλαθαιύςνπλ ην ζεζαπξό. Αλ ηα παηδηά είλαη πνιιά κπνξεί ν δάζθαινο λα ηα ρσξίζεη ζε δύν νκάδεο θαη λα δώζεη δηαθνξεηηθνύο γξίθνπο ζηελ θάζε νκάδα. Έηζη ε θάζε νκάδα αθνινπζώληαο δηαθνξεηηθό κνλνπάηη ζα θηάζεη ζην ζεζαπξό. Ο ζεζαπξόο κπνξεί λα είλαη ην όλνκα ηνπ κνπζείνπ ην νπνίν ζα επηζθεθηνύλ ή έλα κπανύιν κε δηάθνξα αληηθείκελα κέζα θαη ηα παηδηά ζα αλαιάβνπλ λα ζηήζνπλ έλα κηθξό κνπζείν. Τα παηδηά θέξλνπλ από ηα ζπίηηα ηνπο

5 αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ νη γηαγηάδεο ηνπο(πθαληά, ζηνιέο, αληηθείκελα καγεηξηθήο θ.ι.) θαη ζηήλνπλ έλα κηθξό ιανγξαθηθό κνπζείν.

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Σσολείο: 2 ο Πειπαμαηικό Γημοηικό σολείο Φλώπιναρ Τάξη: Γ1 Ημεπομηνία:8/12/2009 Διδακηική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθή -εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πεδνύ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ +13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθνί ζηόρνη Αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: Να επηζεκαίλνπλ θαη λα ηεθκεξηώλνπλ κέζα από κηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ Δπαζηηπιόηηηα 3.3: Κύηηαπο - Η Μονάδα ηηρ Ζωήρ Η παξαηήξεζε ηνπ ζώκαηνο ησλ νξγαληζκώλ κε ηε βνήζεηα ηνπ κηθξνζθνπίνπ έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηνπο επηζηήκνλεο λα αλαθαιύςνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ηε δνκή θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ηεξνκόλαρνπ ΑΒΑΣΗΔ ΜΠΑΣΟΒΟΪ Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ζ ηέρλε ζπληζηά εθείλν ην νπνίν ν άλζξσπνο θαηάιαβε κεηά ηνλ ρσξηζκό ηνπ από ηνλ Θεό, απνηειεί δε ην δξάκα ηνπ ρσξηζκνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ»

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» «ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» Απμακόλαρ ηέθανορ Δ.Τ.Π (Δηδηθό Τερληθό Πξνζσπηθό) (M.Sc) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίυν Εξεηάζευν Απσαία Θευπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 18-4-2015

Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίυν Εξεηάζευν Απσαία Θευπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 18-4-2015 Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίυν Εξεηάζευν Απσαία Θευπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 18-4-2015 Ἀπιζηοηέλοςρ Πολιηικά (Θ 2, 1 4) Ὅηη κὲλ νὖλ λνκνζεηεηένλ πεξὶ παηδείαο θαὶ ηαύηελ θνηλὴλ πνηεηένλ, θαλεξόλ- ηίο δ ἔζηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ]

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Γιάννης Ρένηζος iren@otenet.gr www.geander.gr Δίλαη πνιιά ρξόληα ηώξα πνπ δηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Ζ ηζηνξία ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ζηε ρώξα καο, κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αθνινπζεί κηα πνξεία αλάινγε κε ηηο πνιηηηθέο κεηαβνιέο θαη ηα αλεβνθαηεβάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Simplifying Complexity Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 2 2 Οδεγίεο Υξήζεο... 2 2.1 Πξώηε Δγγξαθή ζηελ Πιαηθόξκα... 2 2.2 Δίζνδνο ζηελ Πιαηθόξκα...4 2.3 Γεκηνπξγία Καξηέιαο

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα