Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να γνωρίζει:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να γνωρίζει:"

Transcript

1 Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να γνωρίζει: Τον ορισµό της συνάρτησης και τον τρόπο εύρεσης του πεδίου ορισµού της. Τις πράξεις µεταξύ συναρτήσεων, τις γραφικές παραστάσεις βασικών συναρτήσεων και τους ορισµούς της µονοτονίας και των ακροτάτων συνάρτησης. Την έννοια του ορίου µιας συνάρτησης, τον τρόπο υπολογισµού του και τις ιδιότητές του. Τον ορισµό της συνεχούς συναρτήσης. Τον ορισµό της παραγώγου µιας συνάρτησης f σε σηµείο x o, τη γεωµετρική της ερµηνεία και τον τρόπο υπολογισµού της. Τον ορισµό της παραγώγου συνάρτησης, τους κανόνες παραγώγισης και τον τρόπο εφαρµογής τους στην εύρεση του τύπου της. Τον τρόπο εφαρµογής των κανόνων παραγώγισης για την εύρεση της µονότονίας και των ακροτάτων µιας συνάρτησης. Συνοπτική θεωρία: f(x) = g(x) Ισότητα συναρτήσεων: f=g A f =Ag Πράξεις µε συναρτήσεις: Συνάρτηση άθροισµα: S = f + g, µε S(x) = f(x) + g(x), x A f A g Συνάρτηση διαφορά: D = f - g, µε D(x) = f(x) g(x), x A f A g Συνάρτηση γινόµενο: P = f g, µε P(x) = f(x) g(x), x A f A g f f(x) Συνάρτηση πηλίκο: R =, µε R(x) =, x A f Ag και g(x) 0 g g(x) Ιδιότητες ορίων: Εφ όσον υπάρχουν τα lim f(x) και lim g(x), ισχύουν: x x o x x o 1. lim [k f(x)] = k lim f(x). lim [f(x) ± g(x)] = lim f(x) ± lim g(x) x xo x xo x xo x xo x xo

2 f(x) lim f(x) x xo lim [f(x) g(x)] = lim f(x) lim g(x) 4. lim = x xo g(x) lim g(x) 3. x xo x xo x xo 5. x xo x xo v x xo v lim [f(x)] = lim f(x) 6. lim v f(x) = v lim f(x) x xo x xo Συνέχεια συνάρτησης σε σηµείο x o : f συνεχής στο x A lim f(x) = f(x ) Η έννοια της παραγώγου: o f x x o o f(x o +h) - f(x o) Ορισµός f (x o ) = lim h 0 h Η f (x o ) παριστάνει: α. την κλίση της εφαπτόµενης ευθείας της γραφικής παράστασης της f στο σηµείο (x o, f(x o )). β. Το ρυθµό µεταβολής της συνάρτησης f ως πρός x όταν x = x o. Στιγµιαία ταχύτητα σώµατος που κινείται ευθύγραµµα: υ(t) = s (t) Στιγµιαία επιτάχυνση σώµατος που κινείται ευθύγραµµα: α(t) = υ (t) = s (t) Παράγωγος συνάρτησης - Κανόνες παραγώγισης: Α. Κανόνες παραγώγισης βασικών συναρτήσεων: 1. (c) = 0. (x) = 1 3. (x ν ) = νx ν ( x)'= x 1 5. (ηµx) = συνx 6. (συνx) = ηµx 7. (εφx)' = συν x 1 8. (σφx)' = - 9. (e x ) = e x 10. ηµ x Β. Παράγωγος και πράξεις: 1 (lnx)' = x 1. (cf(x)) = cf (x). (f(x) ± g(x)) = f (x) ± g (x) 3. (f(x)g(x)) = f (x)g(x) + f(x)g (x) 4. f(x) f'(x)g(x) - f(x)g'(x) '= g(x) [g(x)] Γ. Παράγωγος σύνθετων συναρτήσεων: (f(g(x))) = f (g(x))g (x) φ'(x) 1. (φ(x) ν ) = νφ(x) ν 1 φ (x). ( φ(x) )' = φ(x) 3. (ηµφ(x)) = συνφ(x) φ (x) 4. (συνφ(x)) = ηµφ(x) φ (x) φ'(x) 5. (εφφ(x))' = φ'(x) συν 6. (σφφ(x))' = - φ(x) ηµ φ(x) 7. (e φ(χ) ) = e φ(χ) φ'(x) φ (x) 8. (lnφ(x))' = φ(x)

3 Μαθηµατικά Γ Λυκείου - Γενικής Παιδείας Βήµα 1 ο Μαθαίνουµε τις αποδείξεις 11. Μαθαίνουµε τις αποδείξεις ΘΕΩΡΙΑ 1: Να δείξετε ότι η παράγωγος της σταθεράς συνάρτησης f(x) = c ισούται µε 0. Απόδειξη: Για h 0 έχουµε: f(x+ h) f(x) c c f'(x) = lim = lim = 0 h 0 h h 0 h ΘΕΩΡΙΑ : Να δείξετε ότι η παράγωγος της ταυτοτικής συνάρτησης f(x) = x ισούται µε 1. Απόδειξη: Για h 0 έχουµε: f(x+ h) f(x) x+ h x h f '(x) = lim = lim = lim = 1 h 0 h h 0 h h 0h ΘΕΩΡΙΑ 3: Να δείξετε ότι: (cf(x)) = cf (x) Απόδειξη: Έστω η συνάρτηση: F(x) = cf(x). Τότε για h 0 έχουµε: F(x + h) F(x) cf (x + h) cf (x) = = = = h h f(x+ h) f(x) f(x+ h) f(x) = lim c clim cf '(x) h 0 h = = h 0 h ( cf(x) )' F'(x) lim lim h 0 h 0 ΘΕΩΡΙΑ 4: Να δείξετε ότι: (f(x) + g(x)) = f (x) + g (x)

4 Συναρτήσεις 1. Μαθαίνουµε τις αποδείξεις Βήµα 1 ο Απόδειξη: Έστω η συνάρτηση: F(x) = f(x) + g(x). Τότε για h 0 έχουµε: F(x + h) F(x) f(x + h) + g(x + h) (f(x) + g(x)) ( f(x) + g(x) )' = F'(x) = lim = lim = h 0 h h 0 h f(x + h) f(x) g(x + h) g(x) f(x + h) f(x) g(x + h) g(x) lim lim lim h 0 + h h = + = h 0 h h 0 h = f'(x) + g'(x)

5 Μαθηµατικά Γ Λυκείου - Γενικής Παιδείας Βηµα ο Επαναλαµβάνουµε τις ασκήσεις κλειδιά 13. Επαναλαµβάνουµε τις ασκήσεις - κλειδιά Α. Από το σχολικό βιβλίο Να λύσω τις ασκήσεις: Σελ. 17: Ασκήσεις Α Οµάδας 6, 7 Σελ. 18: Ασκήσεις Α Οµάδας 8, 9 Β Οµάδας, 3, 5 Σελ. 6: Ασκήσεις Α Οµάδας 1, 3 Σελ. 7: Ασκήσεις Α Οµάδας 5 Σελ. 36: Ασκήσεις Α Οµάδας 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16 Σελ. 37: Ασκήσεις Α Οµάδας 17, 1, Β Οµάδας 1 Σελ. 38: Ασκήσεις Β Οµάδας 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 Σελ. 45: Ασκήσεις Α Οµάδας 1, 3, 6, 9, 10 Σελ. 46: Ασκήσεις Β Οµάδας, 3, 4, 6 Σελ. 47: Ασκήσεις Β Οµάδας 8, 10 Σελ. 48: Γενικές Ασκήσεις, 3 Β. Από το βιβλίο Μαθηµατικά γενικής παιδείας Γ Λυκείου, (εκδόσεις ΟΡΟΣΗΜΟ ) Να διαβάσω τις λυµένες ασκήσεις: Σελ. 17-0:, 5, 7 Σελ. 41-4:, 5 Σελ. 5-56: 1, 4, 6, 7, 9 Να λύσω τις ασκήσεις: Σελ : 6, 8, 9, 11, 17, 19, 1, 4, 8, 30, 33, 36, 38, 43, 45, 48, 50 Σελ : 1, 4, 5, 8, 9, 11 Σελ : 0, 5, 8, 36, 39, 48, 49, 57, 60, 79, 84, 89 Σελ : 3, 5, 11, 14, 19, 3, 4 Να λύσω τα προβλήµατα: Σελ : 53, 55, 58, 61, 66 Σελ. 90-9: 31, 35, 39, 44, 48, 49

6 Συναρτήσεις 14. Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις Βήµα 3 ο Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις x -1,x 1. Εστω η συνάρτηση f µε τύπο: f(x) = 3x - α, x> α. Nα βρεθεί το x R ώστε η γραφική της παράσταση της f να διέρχεται από το σηµείο Α(3,4). β. Να βρεθούν τα διαστήµατα στα οποία η f είναι θετική. Λύση: α. Η γραφική παράσταση της f διέρχεται από το σηµείο Α(3,4), άρα: f(3) = α= 4 α= 5 β. Για x έχουµε: Για x > έχουµε: 1 f (x) > 0 x 1> 0 x > x < η x > 5 f (x) > 0 3x 5 > 0 x > 3 Άρα f(x) > 0 για x,, +. Να βρεθούν τα πεδία ορισµού των παρακάτω συναρτήσεων: Λύση: 3x 3(x 1) α. f(x) = x β. g(x) = x+ γ. h(x) = ln(5 x) (x 1)(e + 1) (x + 1)(x 3) x 4 α. Πρέπει: Άρα: (x 1)(x + 1) 0 x 1 x x 1 0 (x 1)(e + 1) 0 x 1 x x Af = R { 1, + 1} e e 1 x R

7 Μαθηµατικά Γ Λυκείου - Γενικής Παιδείας Βήµα 3 ο Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 15. x x 1 x R β. Πρέπει: (x + 1)(x 3) 0 x 3 0 x 3 x 3 Επίσης: 3(x 1) 0 3(x 1)(x + 1)(x 3) 0 (x 1)(x 3) 0 x 1 ή x 3 (x + 1)(x 3) Άρα το πεδίο ορισµού της g είναι το : A g = (,1] (3, + ). γ. Πρέπει να ισχύουν συγχρόνως : x 4 0, x+ 0 και 5 x > 0. x+ 0 x Είναι x 4 0 (x+ )(x ) 0 και και x 0 x Επίσης: x+ 0 x και 5 x > 0 x < 5. Άρα το πεδίο ορισµού της h είναι το : A h = (,) (,5). 3. Να υπολογίσετε τα όρια: α. lim( 3x - x - 3 ) x β. x -1 x +x lim x+1 γ. lim x 1 + x 1 3 x x 9x 9 δ. lim( ηµx + συνx -1 ) Λύση: π x 4 x+-1 ε. lim x -1 x+1 lim 3x x 3 = 3 3 = 11 x α. ( ) β. 0 x + x 0 x(x+ 1) lim = lim = lim x = 1 x+ 1 x+ 1 x 1 x 1 x 1 3 x x + 9x 9 x (x 1) + 9(x 1) (x + 9)(x 1) γ. lim = lim = lim = lim(x + 9) = 10 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 π π lim ηµ x +συνx 1 =ηµ +συν 1 = + 1 = δ. ( ) π x 4

8 Συναρτήσεις 16. Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις Βήµα 3 ο ε. x+ 1 ( x+ 1)( x+ + 1) x+ 1 lim = lim = lim = x+ 1 (x + 1)( x + + 1) (x + 1)( x + + 1) x -1 x -1 x -1 x lim = lim = (x + 1)( x + + 1) ( x + + 1) x -1 x Αν lim f(x) = 10 να βρείτε το x x 0 lim g(x) όταν: x x 0 Λύση: f(x) α. g(x) = 3f(x) - 1 β. g(x) = 3f(x) + 6 γ. g(x) = f(x) 5 f(x) - 5 α. β. lim g(x) = lim[3f (x) 1] = 3 lim f (x) 1 = = 9 x xo x xo x xo lim g(x) = lim 3f(x) + 6 = 3 lim f(x) + 6 = = 6 x xo x xo x xo f(x) lim f (x) x x 10 o γ. lim g(x) = lim = = = x xo x xo f(x) 5 limf(x) x xo 5. ίνεται η συνάρτηση f µε f(x) = x + αx, x R, α R. Να βρείτε την f (1) µε τον ορισµό της παραγώγου. Κατόπιν να προσδιορίσετε το α R ώστε ο ρυθµός µεταβολής της f ως προς x όταν x = 1 να είναι ίσος µε 5. Λύση: f(1+ h) f(1) (1+ h) +α (1+ h) (1 +α 1) f '(1) = lim = lim = h 0 h h 0 h h + h+ 1+α h+α 1 α h(h+ +α) = lim = lim = lim(h + +α ) = +α h 0 h h 0 h h 0 Ο ρυθµός µεταβολής της f ως προς x όταν x = 1 είναι ίσος µε 5 άρα: f'(1) = 5 +α = 5 α = 3 6. Εστω ρόµβος που έχει τη µεγάλη διαγώνιο τετραπλάσια από τη µικρή. Να βρεθεί ο ρυθµός µεταβολής του εµβαδού συναρτήσει της µικρής διαγωνίου δ όταν δ = 3.

9 Μαθηµατικά Γ Λυκείου - Γενικής Παιδείας Βήµα 3 ο Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 17. Λύση: Έστω και δ η µεγάλη και η µικρή διαγώνιος αντίστοιχα. δ 4δ δ Τότε: E =, άρα: Εδ ( ) = = δ δ> 0 Ο ρυθµός µεταβολής του εµβαδού συναρτήσει της µικρής διαγωνίου δ είναι: Ε (δ) = (δ ) = 4δ. Για δ = 3 έχουµε: Ε (3) = (4 3) = Η θέση ενός κινητού που κινείται ευθύγραµµα, δίνεται συναρτήσει του χρόνου από τον τύπο S(t) = (t + 1) + 5, όπου το t µετριέται σε sec και το S σε µέτρα. Να βρείτε: α. Τη µέση ταχύτητα του κινητού στο χρονικό διάστηµα [0, 5] sec. β. Τη στιγµιαία ταχύτητα του κινητού, όταν t =,5 sec. Λύση: α. Sτελ. Sαρχ. S(5) S(0) (5 + 1) + 5 (0 + 1) 5 35 υ= = = = = 7 m/s t t τελ. αρχ. υ (t) = S'(t) = (t + 1) + 5 ' = (t + 1)(t + 1)' = (t + 1). Άρα: υ(,5) = (,5 + 1) = 7 m/s β. ( ) 8. ίνεται η συνάρτηση f µε f(x) = x + 4x 6, x R. Να προσδιορίσετε το σηµείο Α της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f, στο οποίο: Λύση: α. Η εφαπτοµένη της σχηµατίζει γωνία 45 ο µε τον άξονα x x. β. Η εφαπτοµένη είναι παράλληλη µε την ευθεία: y = x + 7. α. Είναι f'(x) = (x + 4x 6)' = x+ 4. Έστω (x o, f(x o )) το ζητούµενο σηµείο. Τότε: f (x o ) = λ εφ., άρα: x o + 4 = 1 x o 3 ο = ( διότι λ εφ =εφ45 λ εφ = 1 ). Επίσης: f = + 4 6= x,f(x) o o =, 4., άρα: ( ) β. Αφού η εφαπτοµένη είναι παράλληλη µε την ευθεία y = x + 7 είναι λ εφ. =. Έστω (x o, f(x o )) το ζητούµενο σηµείο. Τότε: f'(x o) =λεφ xo + 4= xo = 1 ( ) ( ) ( ) f 1 = = 9. Άρα: (x o, f(x o )) = ( 1, 9).

10 Συναρτήσεις 18. Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις Βήµα 3 ο 9. Να προσδιορίσετε τον αριθµό α R ώστε η συνάρτηση f µε τύπο: x -x αe + e f(x) =,να έχει εφαπτοµένη στη θέση x e +1 ο = ln3, κάθετη στην ευθεία µε x εξίσωση y = - 3x + 3. Κατόπιν να βρεθεί η εξίσωση της εφαπτόµενης. Λύση: Λόγω καθετότητας της εφαπτόµενης µε την ευθεία y = - 3x + 3 ισχύει: 1 λεφ ( 3) = 1 λ εφ = 3 x x x x x x x x α e + e ( α e + e )'(e + 1) ( α e + e )(e + 1)' f '(x) = ' x = = x e + 1 (e + 1) ( αe e )(e + 1) ( α e + e )e αe e = x x (e + 1) (e + 1) x x x x x x x x, οπότε είναι : 1 3α α f '(ln 3) = = = 9α 7 = 16 α= ln 3 ln 3 1 e e ln 3 3 (e + 1) 3 (3+ 1) ln 3 ln e + e 3+ f(ln3) = 9 = 9 3 = + + ln 3 e e Έστω y = λx + β η εξίσωση της εφαπτόµενης. Τότε: = ln 3 +β β= ln Άρα η εξίσωση της εφαπτοµένης είναι η : 1 e y= x+ ln ίνεται η συνάρτηση f µε f(x) = e αx. Λύση: α. Να δείξετε ότι: αf (x) - f (x) = 0, για κάθε x R. β. Να βρείτε τις τιµές του α, ώστε να ισχύει η σχέση: f (x) + f (x) = 3f(x), για κάθε x R. αx αx αx α. Έχουµε: f '(x) = (e )' = e ( α x)' =α e =αf(x) και: f ''(x) = ( α f (x))' =α f '(x) =α f (x) άρα: αf'(x) f''(x) =α f(x) α f(x) = 0

11 Μαθηµατικά Γ Λυκείου - Γενικής Παιδείας Βήµα 3 ο Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 19. β. Από το ερώτηµα (α) έχουµε: f(x) 0 f ''(x) + f '(x) = 3f(x) α f(x) + α f(x) = 3f(x) ( α + α 3)f(x) = α + α = α= η α= 11. Να βρεθούν τα διαστήµατα µονοτονίας και τα ακρότατα (αν υπάρχουν) της συνάρτησης f µε τύπο f(x) = (x - x )e x. Λύση: Έχουµε Α f = R και: ( ) f '(x) = (x x )e ' = (x x )'e + (x x )(e )' = ( x)e + (x x )e = ( x )e x x x x x x x e > 0 x f'(x) = 0 ( x )e = 0 x = 0 x= ±. Το πρόσηµο της f φαίνεται στον επόµενο πίνακα : Η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα σε καθένα απο τα διαστήµατα (,,, + ) ενώ είναι γνησίως αύξουσα στο διάστηµα,. Η f παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο στο x = και τοπικό µέγιστο στο x =. Η τιµή του ελαχίστου είναι f( ) = ( ) e,ενώ η τιµή του µεγίστου εί- ναι f( ) = ( ) e. 1. Εστω η ευθεία y = x - 3. Βρείτε το σηµείο της ώστε το άθροισµα των τετραγώνων των αποστάσεών του από τα σηµεία Α(1,1) και Β(1,5) να είναι ελάχιστο. Λύση: Έστω Μ(x,y) σηµείο της ευθείας. Τότε θα είναι Μ(x, x - 3). Είναι ( ) ( ) (AM) + (BM) = (x 1) + (x 3 1) + (x 1) + (x 3 5) = = (x 1) + (x 4) + (x 8) = 4x 8x+ 8= f(x), x R

12 Συναρτήσεις 0. Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις Βήµα 3 ο ( ) f '(x) = 4x 8x + 8 ' = 8x 8 και Κατασκευάζουµε τον πίνακα 7 f '(x) 0 8x 8 0 x απο όπου προκύπτει ότι η f έχει ελάχιστο στο x = 7/ το f (7/ ) = 33. Άρα το σηµείο της ευθείας που έχει ελάχιστο άθροισµα τετραγώνων των αποστάσεων 7 1 απο τα σηµεία Α και B είναι το M,. 13. Το κόστος κατασκευής x τεµαχίων ενός προϊόντος ηµερησίως µε 0 < x < 1000 δίνεται από τον τύπο: x K(x) = + 50x + 50 ευρώ. Αν κάθε τεµάχιο πωλείται x ευρώ, πόσα τεµάχια πρέπει να παράγονται ηµερησίως, ώστε να έχουµε το µέγιστο κέρδος; Λύση: Το κέρδος από πώληση x τεµαχίων είναι: x 3x P(x) = x(000 x) + 50x + 50 = x 50, 0 < x < 1000 Είναι 3x P'(x) = x 50 ' = 3x Οπότε P'(x) 0 3x x 650. Κατασκευάζουµε τον πίνακα : Άρα για να έχουµε το µέγιστο κέρδος πρέπει να παράγονται 650 τεµάχια ηµερησίως.

13 Μαθηµατικά Γ Λυκείου - Γενικής Παιδείας Βήµα 4 ο Λύνουµε µόνοι µας 1. Λύνουµε µόνοι µας x -αx, x < 4 1. Εστω η συνάρτηση f µε τύπο: f(x) = βx + 1, x α x-3 α. Nα βρεθoύν τα α,β R ώστε Α f = R και η γραφική παράσταση της f να διέρχεται από το σηµείο Α(5,8). β. Να βρεθούν τα σηµεία τοµής της γραφικής παράστασης µε τους άξονες.

14 Συναρτήσεις. Λύνουµε µόνοι µας Βήµα 4 ο. Να βρεθούν τα πεδία ορισµού των παρακάτω συναρτήσεων: x 1 (x 1) α. f (x) = β. g(x) = 100 x γ. h(x) = x ( ηµ x )(e x 1) (x 1)e ln x 4

15 Μαθηµατικά Γ Λυκείου - Γενικής Παιδείας Βήµα 4 ο Λύνουµε µόνοι µας Να υπολογίσετε τα όρια: 3 x 5x+ 6 x 1x + 1x 10 x+ 7 3 α. lim β. lim γ. lim x x 4 x 10 x 10 x x 4 4. Έστω f, g συνεχείς συναρτήσεις µε lim f(x) = 1. Να βρείτε το lim g(x) όταν: x x 0 x x 0 f(x) -1 α. g(x) = 3[f(x)] 1 β. g(x) = f(x) + 1 f (x) - g(x) Κατόπιν να υπολογίσετε το όριο lim στις περιπτώσεις (α) και (β). x x o f(x o ) + g(x o )

16 Συναρτήσεις 4. Λύνουµε µόνοι µας Βήµα 4 ο 5. Αν f(x) = 1 + x να βρείτε τα όρια: f(x) f(1) f(x) f(3) α. lim x 1 β. lim x 1 x 3 x 9

17 Μαθηµατικά Γ Λυκείου - Γενικής Παιδείας Βήµα 4 ο Λύνουµε µόνοι µας 5. x- x,x 0 6. ίνεται η συνάρτηση f µε f(x) = x+ x. 4α+1,x=0 Αν lim(x + 6) = α, να εξετάσετε αν η f είναι συνεχής στο x x 1 0 = 0.

18 Συναρτήσεις 6. Λύνουµε µόνοι µας Βήµα 4 ο 7. ίνεται η συνάρτηση f µε f(x) = 4x + αx + 1, x R, α R. Να βρείτε την f () χωρίς να χρησιµοποιήσετε κανόνες παραγώγισης. Κατόπιν να προσδιορίσετε το α R ώστε η κλίση της εφαπτόµενης στο σηµείο (,f()) να είναι ίση µε 8.

19 Μαθηµατικά Γ Λυκείου - Γενικής Παιδείας Βήµα 4 ο Λύνουµε µόνοι µας Να βρεθεί ο ρυθµός µεταβολής του εµβαδού και του ύψους ισοπλεύρου τριγώνου συναρτήσει της πλευράς του όταν αυτή ισούται µε 10.

20 Συναρτήσεις 8. Λύνουµε µόνοι µας Βήµα 4 ο 9. Η θέση ενός κινητού που κινείται ευθύγραµµα, δίνεται συναρτήσει του χρόνου από τον τύπο S(t) = - + 6t -1, όπου το t µετριέται σε s και το S σε 3 t 5t 3 µέτρα. Να βρείτε: α. Tη µέση ταχύτητα του κινητού στο χρονικό διάστηµα [0, 4] s β. Tη στιγµιαία ταχύτητα του κινητού, όταν t = 1 s. γ. Tο συνολικό διάστηµα που διανύθηκε σε χρόνο 10 s.

21 Μαθηµατικά Γ Λυκείου - Γενικής Παιδείας Βήµα 4 ο Λύνουµε µόνοι µας ίνεται η συνάρτηση f µε f(x) = x + xlnx. Να βρεθεί η εξίσωση της εφαπτόµενης της γραφικής παράστασης στο σηµείο Α(1,f(1)).

22 Συναρτήσεις 30. Λύνουµε µόνοι µας Βήµα 4 ο x ίνεται η f µε f(x) =. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτόµενης της x γραφικής παράστασης της C f της f. Kατόπιν να βρείτε τις συντεταγµένες του σηµείου στο οποίο η εφαπτόµενη περνά από τo σηµείο (1,1).

23 Μαθηµατικά Γ Λυκείου - Γενικής Παιδείας Βήµα 4 ο Λύνουµε µόνοι µας Να προσδιορίσετε τους αριθµούς α,β R ώστε η συνάρτηση f µε τύπο 3 αx + β f(x) = να έχει εφαπτοµένη παράλληλη στην ευθεία y = 3x και η x γραφική της παράσταση να διέρχεται από το σηµείο Α(,). Κατόπιν να βρεθεί η εξίσωση της εφαπτόµενης.

24 Συναρτήσεις 3. Λύνουµε µόνοι µας Βήµα 4 ο 13. Έστω f, g παραγωγίσιµες στο R µε f, g συνεχείς. Αν ισχύουν: α. για κάθε x R: f (x) g (x) = 4(x ) β. f() g() = 0 να δείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις C f, C g δέχονται κοινή εφαπτόµενη σε κοινό σηµείο. Κατόπιν να βρείτε την εξίσωση της εφαπτόµενης και τις συντεταγµένες του σηµείου.

25 Μαθηµατικά Γ Λυκείου - Γενικής Παιδείας Βήµα 4 ο Λύνουµε µόνοι µας 33. x - x 14. ίνεται η συνάρτηση f µε f(x) = e + e, x > 0. Να δείξετε ότι: f(x) - f (x) f (x) = για κάθε x R. 4x

26 Συναρτήσεις 34. Λύνουµε µόνοι µας Βήµα 4 ο 15. ίνεται η συνάρτηση f µε f(x) = x 3 e x, x R. Να βρεθούν τα α, β, γ R ώστε να ισχύει αf (x) + βf (x) + γf(x) = 1xe x, για κάθε x R.

27 Μαθηµατικά Γ Λυκείου - Γενικής Παιδείας Βήµα 4 ο Λύνουµε µόνοι µας 35. συνx 16. Nα βρεθούν τα ακρότατα της συνάρτησης f µε: f(x) = + ηµ x στο [0,π]

28 Συναρτήσεις 36. Λύνουµε µόνοι µας Βήµα 4 ο 17. Να µελετηθεί η µονοτονία και να βρεθούν αν υπάρχουν τα ακρότατα της συνάρτησης f µε τύπο: f(x) = x x - 3

29 Μαθηµατικά Γ Λυκείου - Γενικής Παιδείας Βήµα 4 ο Λύνουµε µόνοι µας Έστω συνάρτηση f µε f (x) = (3x + 1) για κάθε x R. Να βρεθεί η f αν παρουσιάζει στο σηµείο (-1,f(-1)) ακρότατο και η C f τέµνει τον άξονα y y στο σηµείο Α(0,1).

30 Συναρτήσεις 38. Λύνουµε µόνοι µας Βήµα 4 ο 19. Έστω η παραβολή y = x. Βρείτε το σηµείο της ώστε το άθροισµα των τετραγώνων των αποστάσεών του από τα σηµεία Α(1,3) και Β(1,6) να είναι ελάχιστο.

31 Μαθηµατικά Γ Λυκείου - Γενικής Παιδείας Βήµα 4 ο Λύνουµε µόνοι µας Έστω ορθογώνιο τρίγωνο περιµέτρου 10 cm και x µια από τις οξείες γωνίες του. α. Να εκφράσετε την υποτείνουσα του τριγώνου συναρτήσει του x. β. είξτε ότι η υποτείνουσα γίνεται ελάχιστη όταν το τρίγωνο γίνεται ισοσκελές.

32 Συναρτήσεις 40. Λύνουµε µόνοι µας Βήµα 4 ο 1. Το κόστος κατασκευής x τεµαχίων ενός προϊόντος ηµερησίως δίνεται από τον τύπο Κ(x) = 5x Αν κάθε τεµάχιο πωλείται ( x), πόσα τεµάχια πρέπει να παράγονται ηµερησίως, ώστε να έχουµε το µέγιστο κέρδος και ποιό θα είναι αυτό;

33 Μαθηµατικά Γ Λυκείου - Γενικής Παιδείας Βήµα 4 ο Λύνουµε µόνοι µας 41.. Eστω η συνάρτηση f µε τύπο: f(x) = αx + βx +3, α, β R α. Να βρεθούν τα α,β ώστε η εφαπτόµενη στο σηµείο Α(,3) να σχηµατίζει γωνία 45 ο µε τον άξονα xx. β. Να βρεθεί η εξίσωση της εφαπτόµενης στο Α(,3).

34 Συναρτήσεις 4. Ελέγχουµε τη γνώση µας Βήµα 5 ο 3. α. Βρείτε ένα πολυώνυµο δευτέρου βαθµού τέτοιο ώστε: f() = 4, f (1) = 3 και f (1) =. β.έστω οι συναρτήσεις f, g µε g(x) = (x 3 + 1) f(x) + x. Αν f (0) = 4 να βρείτε την g (0).

35 Μαθηµατικά Γ Λυκείου - Γενικής Παιδείας Βήµα 5 ο Ελέγχουµε τη γνώση µας 43. Ελέγχουµε τη γνώση µας Θέµα 1 ο Α. Να βρεθεί το πεδίο ορισµού της συνάρτησης f µε τύπο: f(x) = x - (x - 1)(x + 1) x -x-0, x ±4 Β. Να βρεθεί το α R ώστε η συνάρτηση µε τύπο: f(x) = x -16 5α-, x=4 να είναι συνεχής στο σηµείο x 0 = 4. Είναι η f συνεχής για x 4;

36 Συναρτήσεις 44. Ελέγχουµε τη γνώση µας Βήµα 5 ο Θέµα ο Α. Να υπολογιστούν οι παράγωγοι των παρακάτω συναρτήσεων: συνx α. f(x) = ηµx + lnx β. g(x) = e x +1 γ. h(x) = lnx(x 4 + x) δ. s(x) = ηµ(x + e x ) x Β. Έστω η συνάρτηση f µε τύπο f(x) =. Να βρεθεί η εξίσωση της εφαπτόµενης στο σηµείο x 0 x +1 = 4. Θέµα 3 ο Α. Έστω η συνάρτηση f µε τύπο f(x) = x 3 + αx + βx. Να βρείτε τα α,β R ώστε η f να έχει µέγιστο στο x 0 = και f (1) = 0.

37 Μαθηµατικά Γ Λυκείου - Γενικής Παιδείας Βήµα 5 ο Ελέγχουµε τη γνώση µας 45. Β. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f µε τύπο f(x) = 4x 3 + x + 5x - 10 δεν έχει ακρότατα και να βρείτε τη µονοτονία της. Θέµα 4 ο Α. ίνεται η συνάρτηση f µε τύπο f(x) = x + λx +, λ R. α. Να βρεθεί η εξίσωση της εφαπτόµενης της γραφικής παράστασης της f στο σηµείο Α(1,f(1)). β. Να βρεθεί η τιµή του λ R ώστε η παραπάνω εφαπτόµενη να διέρχεται από το σηµείο Β(,-4). γ. Να δείξετε ότι για κάθε λ R η εφαπτόµενη διέρχεται από σταθερό σηµείο.

38 Συναρτήσεις 46. Ελέγχουµε τη γνώση µας Βήµα 5 ο Β. Να βρεθούν τα διαστήµατα µονοτονίας της συνάρτησης f µε τύπο: x 6 f(x) = ln + x+1 x+1

39 Μετά το τέλος της µελέτης του ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να γνωρίζει: Τις βασικές έννοιες της στατιστικής όπως πληθυσµός, δείγµα κ.λ.π. καθώς και τις κατηγορίες των µεταβλητών. Τους ορισµούς της απόλυτης, σχετικής, και αθροιστικής συχνότητας. Τον τρόπο κατασκευής πινάκων συχνοτήτων και αθροιστικών συχνοτήτων και των γραφικών τους παραστάσεων (Ραβδόγραµµα, ιάγραµµα συχνοτήτων, Κυκλικό ιάγραµµα, Σηµειόγραµµα και Χρονόγραµµα). Τη διαδικασία της οµαδοποίησης των παρατηρήσεων σε ισοπλατείς κλάσεις και την κατασκευή πίνακα συχνοτήτων, αθροιστικών συχνοτήτων και των αντίστοιχων Ιστογραµµάτων. Την έννοια της καµπύλης συχνοτήτων και τη µορφή της σε συγκεκριµένες κατανοµές. Τον ορισµό και τον τρόπο υπολογισµού των µέτρων θέσης και διασποράς µιας κατανοµής (µέση τιµή, σταθµικός µέσος, διάµεσος, εύρος, διακύµανση, τυπική απόκλιση.) καθώς και τις ιδιότητες της τυπικής απόκλισης στην κανονική κατανοµή. Τον ορισµό του συντελεστή µεταβολής και του οµοιογενούς δείγµατος.

40 Τυπολόγιο Σχετική συχνότητα: ν = = κ ν i f i, i 1,..., Αθροιστική συχνότητα: Ν 1 =ν1 και Ν, i... i = Ν i 1 +ν i = κ Αθροιστική σχετική συχνότητα: Νi F1 = f1 και Fi = Fi 1+ f i, i=,..., κ ή F i =, i= 1,..., ν ν Επίκεντρη γωνία κυκλικού τοµέα: o νi φ i = fi 360 = 360 ν ν κ κ 1 1 Μέση τιµή: x = ti x = xiν i x = xifi ν ν i= 1 i= 1 i= 1 Σταθµικός µέσος: x σ = ν i= 1 ν i= 1 xw i w i i ιάµεσος: δ= x ν+ αν ν = περιττός, 1 Εύρος: R = xmax xmin xν + xν + 1 δ= αν ν = άρτιος ιακύµανση: 1 s (t x) ν = i ν i= 1 1 s = (t x) ν κ i ν i= 1 i ν t ν i 1 i= 1 s = t i = x x ν i= 1 ν s 1 = ν i κ xi ν i= 1 κ i= 1 xiνi ν Τυπική απόκλιση: s= s Συντελεστής µεταβολής: s CV = x

41 Μαθηµατικά Γ Λυκείου - Γενικής Παιδείας Βήµα 1 ο Μαθαίνουµε τις αποδείξεις 49. Μαθαίνουµε τις αποδείξεις ΘΕΩΡΙΑ 5: Να δείξετε ότι ισχύει: i) f 1 + f + f f k = 1, ii)0 fi 1,i= 1,,..., κ Απόδειξη: ν1 ν ν3 νk ν 1+ν +ν νk ν i) f1+ f + f f k = = = = 1 ν ν ν ν ν ν νi ii) 0 νi ν fi 1 ν

42 Στατιστική 50. Επαναλαµβάνουµε τις ασκήσεις κλειδιά Βήµα ο Επαναλαµβάνουµε τις ασκήσεις - κλειδιά Α. Από το σχολικό βιβλίο Να λύσω τις ασκήσεις: Σελ. 79: Ασκήσεις Α Οµάδας 4, 5, 7, 8 Σελ. 80: Ασκήσεις Α Οµάδας 10, 11, 1 Σελ. 81: Ασκήσεις Α Οµάδας 14 Β Οµάδας, 4 Σελ. 83: Ασκήσεις Β Οµάδας 7 Σελ. 100: Ασκήσεις Α Οµάδας 3, 4, 5, 6, 7 Σελ. 101: Ασκήσεις Α Οµάδας 9, 10, 1 Σελ. 10: Ασκήσεις Α Οµάδας 17, 19, 0 Β Οµάδας 1 Σελ. 103: Ασκήσεις Β Οµάδας, 3, 4, 5 Β. Από το βιβλίο Μαθηµατικά γενικής παιδείας Γ Λυκείου, (εκδόσεις ΟΡΟΣΗΜΟ ) Να διαβάσω τις λυµένες ασκήσεις: Σελ : 1, 3, 4, 7, 9, 11, 1 Σελ : 1,, 4, 5, 6, 7, 8 Να λύσω τις ασκήσεις: Σελ : Ασκήσεις 6, 7, 11, 1, 7, 8, 30, 33, 38, 48, 51, 5, 55 Σελ : Ασκήσεις 5, 11, 1, 15, 30, 34, 36, 41, 44, 51, 55, 57, 59

43 Μαθηµατικά Γ Λυκείου - Γενικής Παιδείας Βήµα 3 ο Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 51. Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 1. Οι παρακάτω αριθµοί είναι το πλήθος των τηλεφωνικών κλήσεων που πραγµατοποίησαν σε µία µέρα 30 συνδροµητές. Να κατασκευάσετε: α. Tους πίνακες συχνοτήτων και αθροιστικών συχνοτήτων. β. Tο διάγραµµα συχνοτήτων και το αντίστοιχο πολύγωνο. γ. Nα βρεθεί το ποσοστό των συνδροµητών που πραγµατοποίησαν: 1. τουλάχιστον 6 κλήσεις.. το πολύ 5 κλήσεις. 3. από 4 εως και 7 κλήσεις. Λύση: α. Ο πίνακας συχνοτήτων και αθροιστικών συχνοτήτων είναι ο ακόλουθος: β. Το διάγραµµα συχνοτήτων και το αντίστοιχο πολύγωνο είναι το παρακάτω:

44 Στατιστική 5. Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις Βήµα 3 ο γ. Το ποσοστό των συνδροµητών που πραγµατοποίησαν: 1. τουλάχιστον 6 κλήσεις είναι: 100% F 5% = 100% 56,7% = 43,3%. το πολύ 5 κλήσεις είναι: F% 5 = 56,7% 3. από 4 εως και 7 κλήσεις είναι: F 7% F 3% = 83,3% 46,7% = 36,6%. Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα και κατόπιν να κατασκευάσετε το πολύγωνο των αθροιστικών συχνοτήτων. Λύση: N4 N4 80 Έχουµε: F 4% = 100 ν= 100 = 100 = 00 ν F% 40 F% 1 Επίσης: F1 = = 0,1= f1 άρα: 100 ν 1 = f1 ν = 00 0,1 = 0 =Ν 1 και ν = f ν= 00 0,075= 15 Τότε: Ν =ν 1 +ν = = 35 ν 3 = Ν3 Ν = = 45 και ν 5 =ν ( ν 1 +ν +ν 3 +ν 4) = = 70 4

45 Μαθηµατικά Γ Λυκείου - Γενικής Παιδείας Βήµα 3 ο Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 53. Στο διπλανό διάγραµµα φαίνεται το πολύγωνο των αθροιστικών συχνοτήτων: 3. Σε κάποιους ασθενείς χορηγήθηκε ένα νέο αντιπυρετικό φάρµακο. Σε έλεγχο που διενεργήθηκε ανά µία ώρα καταγράφηκαν τα ποσοστά των ασθενών στους οποίους παρατηρήθηκε πτώση του πυρετού. Τα ποσοστά φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα: Να κατασκευασθεί το χρονόγραµµα των ποσοστών των ασθενών στους οποίους παρατηρήθηκε πτώση του πυρετού καθώς και το χρονόγραµµα των ποσοστών των ασθενών στους οποίους η θερµοκρασία δεν σηµείωσε πτώση. Λύση: Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα ποσοστά των ασθενών στους οποίους παρατηρήθηκε πτώση του πυρετού καθώς και τα ποσοστά των ασθενών στους οποίους η θερµοκρασία δεν σηµείωσε πτώση: Το χρονόγραµµα των ποσοστών των ασθενών στους οποίους παρατηρήθηκε πτώση του πυρετού καθώς και το χρονόγραµµα των ποσοστών των ασθενών στους οποίους η θερµοκρασία δεν σηµείωσε πτώση είναι το ακόλουθο:

46 Στατιστική 54. Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις Βήµα 3 ο 4. Σε ένα κυκλικό διάγραµµα ο κυκλικός τοµέας της τιµής Α έχει κεντρική γωνία ίση µε Αν η µεταβλητή που µελετούµε παίρνει τιµές Α, Β, Γ, και η τιµή Α έχει διπλάσια σχετική συχνότητα από την Β και τριπλάσια από την Γ, να κατασκευάσετε το αντίστοιχο ραβδόγραµµα. Λύση: Έχουµε: o o φa 10 1 φ A = fa 360 fa = = = o o fa 1 Επίσης: fa = fb fb = = 6 fa 1 fa = 3fΓ fγ = = f = 1 (fa + fb + f Γ) f = f = Οι πωλήσεις σε χιλιάδες τεµάχια ενός προϊόντος φαίνονται στο διπλανό ραβδόγραµµα. Να κατασκευάσετε το κυκλικό διάγραµµα.

47 Μαθηµατικά Γ Λυκείου - Γενικής Παιδείας Βήµα 3 ο Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 55. Λύση: Κατασκευάζουµε τον παρακάτω βοηθητικό πίνακα: 6. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει των αριθµό πελατών που επισκέφθηκαν ένα κατάστηµα σε µία χρονική περίοδο 100 ηµερών. α. Να συµπληρώσετε τον πίνακα: β. Να κάνετε: 1. Το ιστόγραµµα συχνοτήτων και το αντίστοιχο πολύγωνο. Το ιστόγραµµα αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων % και το αντίστοιχο πολύγωνο γ. Να βρείτε το ποσοστό των ηµερών στις οποίες επισκέφθηκαν το κατάστηµα: 1. Λιγότεροι από 50 πελάτες. Από 35 εως 75 πελάτες 3. Από 43 εως 63 πελάτες. Λύση: α. Ο πίνακας συχνοτήτων είναι ο ακόλουθος:

48 Στατιστική 56. Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις Βήµα 3 ο β. 1. Το ιστόγραµµα συχνοτήτων και το αντίστοιχο πολύγωνο είναι:. Το ιστόγραµµα αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων % και το αντίστοιχο πολύγωνο είναι: γ. 1. Λιγότεροι από 50 πελάτες: Από τον πίνακα είναι: F % = 0% f% 5 f% 1. Από 35 εως 75 πελάτες: Από τις κεντρικές τιµές είναι: F 4% + = 59% 3. Από 43 εως 63 πελάτες: Με γραφική επίλυση στο ιστόγραµµα αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων % είναι: 50,3% 1% = 38,3%

49 Μαθηµατικά Γ Λυκείου - Γενικής Παιδείας Βήµα 3 ο Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις Να υπολογιστεί η συχνότητα που λείπει στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων αν γνωρίζουµε ότι: α. η µέση τιµή είναι ίση µε 3,0 β. η διάµεσος είναι ίση µε 3,5 Λύση: i i i= 1 85 α. x = x ν 3,0 = (4 + 4 ω) 56,7 + 3,0ω= 4 + 4ω ν +ω 14,7 = 0,98ω ω = 15 β. Επειδη καµία από τις παρατηρήσεις δεν ισούται µε 3,5 προφανώς η διάµεσος υπολογίζεται σαν το ηµιάθροισµα των δύο µεσαίων παρατηρήσεων οι οποίες είναι διαδοχικοί αριθµοί έστω α και α + 1.Τότε: α+α+ 1 = 3,5 α+ 1 = 7 α= 3 ηλαδή το 50% των παρατηρήσεων είναι µικρότερες ή ίσες του 3 και το άλλο 50% είναι µεγαλύτερες ή ίσες του 4, οπότε: = ω + 5. Άρα ω = Η βαθµολογία στα 10 µαθήµατα ενός µαθητή είναι: 10, 11, 19, 10, 10, 15, 15, 15, 11, 10. Να υπολογίσετε: α. Τη µέση τιµή. β. Τη διακύµανση. γ. Την τυπική απόκλιση. δ. Το εύρος. ε. Το συντελεστή µεταβολής. Λύση: Κατασκευάζουµε τον διπλανό πίνακα:

50 Στατιστική 58. Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις Βήµα 3 ο α i i i= 1 x = x ν = 16 = 1, β. γ. s= 9, x ν 4 i i 1 i= s = x iνi = 1678 = 167,8 158, 76 = 9, i= δ. R = x max x min = = 9 ε. s 3 CV = = = 0,38 = 3,8% x 1,6 9. Μια κανονική κατανοµή έχει µέση τιµή 30 και τυπική απόκλιση 5. Να βρεθεί το ποσοστό των παρατηρήσεων που περιέχονται στα διαστήµατα: α. (5,35) β. (30,35) γ. (0,40) δ. (0,30) ε. (15,45) Είναι το δείγµα οµοιογενές; Λύση: Επειδή η κατανοµή είναι κανονική ισχύει: α. Το διάστηµα (5,35) = (x s,x + s) περιέχει το 68% των παρατηρήσεων περίπου. β. Το διάστηµα (30,35) = (x, x + s) περιέχει το 68%/ = 34% των παρατηρήσεων περίπου. γ. Το διάστηµα (0,40) = (x s,x + s) περιέχει το 95% των παρατηρήσεων περίπου. δ. Το διάστηµα(0,30) = (x s,x) περιέχει το 95%/ = 47,5% των παρατηρήσεων περίπου. ε. Το διάστηµα (15, 45) = (x 3s, x + 3s) περιέχει το 99,7% των παρατηρήσεων περίπου. s 5 Υπολογίζουµε το συντελεστή µεταβολής: CV = 0,166 16,6% x = 30 = Άρα το δείγµα δεν είναι οµοιογενές. 10. Σε ένα δείγµα µιας ποσοτικής µεταβλητής έχουµε v t i = 100, v t i =4 30και i=1 i=1 s= 5. Να βρεθεί το µέγεθος του δείγµατος αν ν > 10. Λύση: Από τον τύπο της διακύµανσης έχουµε:

51 Μαθηµατικά Γ Λυκείου - Γενικής Παιδείας Βήµα 3 ο Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 59. ν t ν i ( ) i= 1 1 i ( ) ν i= 1 ν ν ν s = t 5 = 100 5ν = 100ν 480 ν 0ν+ 96 = 0 ν= 8 ή ν= 1 Επειδή ν > 10 έχουµε τελικά ν = Οι τιµές πώλησης δέκα ηλεκτρικών συσκευών (σε ευρώ) είναι: 65, 80, 80, 310, 400, 310, 80, 350, 80 και 65. α. Να υπολογίσετε τη µέση τιµή και τη διάµεσο. β. Εάν τα είδη πωληθούν µε 10% έκπτωση, ποια από τα παραπάνω µεγέθη θα αλλάξουν και ποιες θα είναι οι τιµές τους µετά την αλλαγή που θα υποστούν; γ. Εάν οι πελάτες επιβαρυνθούν µε 10 επιπλέον στη τιµή αγοράς για έξοδα µεταφοράς, ποια από τα παραπάνω µεγέθη του ερωτήµατος β. θα αλλάξουν και ποιες θα είναι οι τιµές τους µετά την αλλαγή που θα υποστούν; Λύση: ιατάσσουµε τις τιµές κατά αύξουσα σειρά: 65, 65, 80, 80, 80, 80, 310, 310, 350, x5 + x α. Είναι x = xi = 300 = 30 και δ= = = i= 1 10 β. Οι τιµές µε την έκπτωση είναι οι : y i = 0,9x i, µε i = 1,..., 10. Άρα έχουµε : y5 + y6 0,9x5 + 0,9x6 x5 + x6 y= 0,9x = 71,8 και δ y = = = 0,9 = 0,9δ x = 5 γ. Οι τιµές µε την επιβάρυνση είναι οι w i = y i + 10, i = 1,..., 10. Άρα έχουµε : w = y + 10 = 81,8 και w + w y y + 10 y + y δ w = = = + =δ y + = Στο διπλανό πίνακα δίνονται οι τιµές x i µιας µεταβλητής και οι αντίστοιχες συχνότητές τους ν i και για τη µέση τιµή ισχύει: x. α. Να αποδείξετε ότι: κ 1 β. Αν η διάµεσος της κατανοµής είναι δ =,να βρείτε τα κ και λ.

52 Στατιστική 60. Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις Βήµα 3 ο Λύση: α. Έχουµε κ λ = 5λ = 17 - κ (1) 1 κ λ Επίσης: x κ λ κ + 3λ 7 (1) κ+3(17-κ) 7 κ+51-3κ 7 κ 4 κ 1 () β. Επειδή το σύνολο των παρατηρήσεων είναι περιττό (ν = 5), η διάµεσος θα ισούται µε τη µεσαία παρατήρηση αν διαταχθούν σε αύξουσα σειρά (άρα είναι t 13 = ), οπότε οι παρατηρήσεις µε τιµή 1 θα είναι το πολύ 1. ηλαδή ισχύει: κ 1 (3) Από τις () και (3) προκύπτει κ = 1 και λόγω της (1) λ = Έστω ένα σύνολο ν παρατηρήσεων µε τιµές x 1, x, x 3 και x 4 και αντίστοιχες συχνότητες ν i (απόλυτες), f i (σχετικές), Ν i (αθροιστικές) και F i (αθροιστικές σχετικές). Να βρείτε τη διάµεσο των αριθµών 0, 1, ν, ν 1, f 3, N 1, N 4, F 3, F 4. Λύση: Ισχύουν: 0 f i 1 άρα 0 f 3 F 3 = f 1 + f + f 3 άρα f 3 F 3 F 4 = F 3 + f 4 = 1 άρα F 3 F 4 = 1 Η µεταβλητή παίρνει την τιµή x 1 άρα ν 1 1 και Ν 1 = ν 1 άρα 1 ν 1 = Ν 1 Ν 4 = ν 1 + ν + ν 3 + ν 4 = ν άρα ν 1 = Ν 1 Ν 4 = ν Έτσι οι εννιά αριθµοί σε αύξουσα σειρά είναι: 0, f 3, F 3, F 4, 1, ν 1, N 1, N 4,ν. Η διάµεσος αφού το πλήθος των παρατηρήσεων είναι περιττό, ισούται µε τη µεσαία παρατήρηση, δηλαδή δ = 1.

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

παράσταση της f τέμνει τον άξονα ψ ψ στο σημείο με τεταγμένη 3 και διέρχεται από το σημείο

παράσταση της f τέμνει τον άξονα ψ ψ στο σημείο με τεταγμένη 3 και διέρχεται από το σημείο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗ η (Κατσίποδας Δημήτρης) Δίνονται οι συναρτήσεις f() = με a, β R και g() = 5.Αν η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα ψ ψ στο σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Μαθηματικά Ι ΕΠΑ. Λ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΣΚΟΥΦΑ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Μαθηματικά Ι ΕΠΑ. Λ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΣΚΟΥΦΑ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Μαθηματικά Ι ΕΠΑ. Λ. Επιμέλεια: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΣΚΟΥΦΑ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr Κεφάλαιο 1:Περιγραφική Στατιστική Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ»

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στατιστική είναι ο κλάδος των εφαρμοσμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 3. Δίνονται τα σύνολα 2

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 3. Δίνονται τα σύνολα 2 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΑ-ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Έστω βασικό σύνολο Ω = {, 4, 5, 8, 0} και τα υποσύνολα του Ω, Α = {, 5, 0}, Β = {4, 8, 0} i) Να παραστήσετε με διάγραμμα Venn τα παραπάνω σύνολα ii) Να περιγράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Αδαμόπουλος Λεωνίδας, Δαμιανού Χαράλαμπος Σβέρκος Ανδρέας Επ Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αναπλ Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ανδρεδάκης, Ομότιμος Καθηγητής Παν. Αθηνών. Παναγιώτης Μαμαλής, Θέμις Καψή, Ευάγγελος Τόλης, Στέλιος Μιχαήλογλου, Γιάννης Πρίντεζης

Νικόλαος Ανδρεδάκης, Ομότιμος Καθηγητής Παν. Αθηνών. Παναγιώτης Μαμαλής, Θέμις Καψή, Ευάγγελος Τόλης, Στέλιος Μιχαήλογλου, Γιάννης Πρίντεζης Επιστημονική Ευθύνη Νικόλαος Ανδρεδάκης, Ομότιμος Καθηγητής Παν. Αθηνών Συγγραφή Παναγιώτης Μαμαλής, Θέμις Καψή, Ευάγγελος Τόλης, Στέλιος Μιχαήλογλου, Γιάννης Πρίντεζης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 133 Θέματα - 21/1/2015

Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 133 Θέματα - 21/1/2015 Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Άλγεβρα 1 Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 133 Θέματα - 1/1/015 Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Άλγεβρα Κεφάλαιο 1 ο : Συστήματα 3 1.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Περιέχει: Όλη την ύλη της Γ Λυκείου, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας σε () ΒΙΒΛΙΟμαθήματα που το καθένα περιέχει: Α. Απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΘΗΜΤΙΚ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ ΠΙΘΝΟΤΗΤΕΣ Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ.Λυκείου Π Ι Θ Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ ΟΡΙΣΜΟΙ Πείραμα τύχης λέγεται το πείραμα το οποίο όσες φορές και αν επαναληφθεί (φαινομενικά τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανότητες. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd

Πιθανότητες. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 1 Πιθανότητες Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 1 2 Ενότητα 2 η Πιθανότητες Σκοπός Ο σκοπός της 2 ης ενότητας είναι οι μαθητές να αναγνωρίζουν ένα πείραμα τύχης

Διαβάστε περισσότερα

Δύο φίλοι θα παίξουν τάβλι και αποφασίζουν νικητής να είναι εκείνος που θα κερδίσει τρεις συνολικά παρτίδες ή δύο συνεχόμενες παρτίδες.

Δύο φίλοι θα παίξουν τάβλι και αποφασίζουν νικητής να είναι εκείνος που θα κερδίσει τρεις συνολικά παρτίδες ή δύο συνεχόμενες παρτίδες. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Άσκηση (Προτάθηκε από pito ) Για ένα φάρμακο σε πειραματικό στάδιο αποδείχθηκε ότι δημιουργεί δύο ειδών παρενέργειες. Η πιθανότητα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών. Πάτρα 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών. Πάτρα 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραματικών Δεδομένων Αθανάσιος Δρόσος Πάτρα 008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

3 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή

3 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή 3 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Υπάρχει σε πολλούς η εντύπωση ότι το κύριο κίνητρο για την ανάπτυξη της Θεωρίας των Πιθανοτήτων προήλθε από το ενδιαφέρον του ανθρώπου για τα τυχερά παιχνίδια Σημαντική μάλιστα ώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι απαντήσεις και οι λύσεις είναι αποτέλεσμα της συλλογικής δουλειάς των συνεργατών του δικτυακού τόπου http://lisari.blogspot.gr

Οι απαντήσεις και οι λύσεις είναι αποτέλεσμα της συλλογικής δουλειάς των συνεργατών του δικτυακού τόπου http://lisari.blogspot.gr Οι απαντήσεις και οι λύσεις είναι αποτέλεσμα της συλλογικής δουλειάς των συνεργατών του δικτυακού τόπου http://lisari.blogspot.gr 1η έκδοση: 30 11 014 (συνεχής ανανέωση) Το βιβλίο διατίθεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 04/ 01/ 2010

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 04/ 01/ 2010 ΕΠΩΝΥΜΟ:........................ ΟΝΟΜΑ:........................... ΤΜΗΜΑ:........................... ΤΣΙΜΙΣΚΗ & ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ : 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ : 919113 949422 www.syghrono.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 0 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Α Α. Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο R και c σταθερός πραγματικός αριθμός, να αποδείξετε με τη χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 MAΪΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 MAΪΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 MAΪΟΥ 04 Λύσεις των θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων Ελλιπή δεδομένα Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 75 ατόμων Εδώ έχουμε δ 75,0 75 5 Ηλικία Συχνότητες f 5-4 70 5-34 50 35-44 30 45-54 465 55-64 335 Δεν δήλωσαν 5 Σύνολο 75 Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 011-01 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΡΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 01 Θέματα προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

3 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή

3 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή 3 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Υπάρχει σε πολλούς η εντύπωση ότι το κύριο κίνητρο για την ανάπτυξη της Θεωρίας των Πιθανοτήτων προήλθε από το ενδιαφέρον του ανθρώπου για τα τυχερά παιχνίδια Σημαντική μάλιστα ώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 4: Συναρτήσεις ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 4: Συναρτήσεις Συγγραφή: Ομάδα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Κυριακή, 17-06-2007, 13.30-17:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Κυριακή, 17-06-2007, 13.30-17:00) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών Θεµατική Ενότητα ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισµών ΕΟ Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδηµαϊκό Έτος 006-7 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Κυριακή, 7-06-007,.0-7:00)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑ ο _6950 α) Να κατασκευάσετε ένα γραμμικό σύστημα δυο εξισώσεων με δυο αγνώστους με συντελεστές διάφορους του

Διαβάστε περισσότερα

(Έκδοση: 05 03 2015)

(Έκδοση: 05 03 2015) (Έκδοση: 05 03 05) Οι απαντήσεις και οι λύσεις είναι αποτέλεσμα της συλλογικής δουλειάς των συνεργατών του δικτυακού τόπου http://lisari.blogspot.gr 4η έκδοση: 05 03 05 (συνεχής ανανέωση) Το βιβλίο διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ Άσκηση 1 Οι βαθμοί 5 φοιτητών που πέρασαν το μάθημα της Στατιστικής ήταν: 6 5 7 5 9 5 6 6 8 10 8 5 6 7 5 6 5 7 8 9 5 6 7 5 8 i. Να κάνετε πίνακα κατανομής

Διαβάστε περισσότερα