Το Factoring, το οποίο αποδίδεται στα ελληνικά ως Πρακτόρευση Επιχειρηματικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Factoring, το οποίο αποδίδεται στα ελληνικά ως Πρακτόρευση Επιχειρηματικών"

Transcript

1 Α Ενότητα: Ορισμός του Factoring A 1. Βασικός ορισμός Το Factoring, το οποίο αποδίδεται στα ελληνικά ως Πρακτόρευση Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, αποτελεί μία τριμερή σχέση ανάμεσα σε έναν Πράκτορα (Τράπεζα ή εταιρεία Factoring), έναν Προμηθευτή (πωλητή προϊόντων ή υπηρεσιών) και τον Οφειλέτη του (αγοραστή προϊόντων ή υπηρεσιών). Ο Προμηθευτής είναι κατ ουσία ο πελάτης του Πράκτορα, ενώ ο Οφειλέτης είναι ο πελάτης του Προμηθευτή. Η εν λόγω ορολογία προκύπτει από τις μεταξύ τους συναλλαγές: o Ο Προμηθευτής προμηθεύει τον Οφειλέτη με προϊόντα ή υπηρεσίες. o Ο Οφειλέτης οφείλει στον Προμηθευτή την πληρωμή των αγορασθέντων προϊόντων ή υπηρεσιών. o Ο Πράκτορας αναλαμβάνει την πρακτόρευση των επιχειρηματικών απαιτήσεων του Προμηθευτή έναντι του Οφειλέτη του. Πράκτορας διαχείριση, χρηματοδότηση, είσπραξη, πληροφόρηση, ασφάλιση απαιτήσεων εκχώρηση απαιτήσεων Προμηθευτής προϊόντα & υπηρεσίες υπόσχεση πληρωμής Οφειλέτης ΜΠΣ Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης,

2 Με βάση την υπάρχουσα διεθνή βιβλιογραφία, το Factoring ορίζεται ως: o «Η αγορά των εμπορικών απαιτήσεων (τιμολογίων) μιας εταιρείας σε τιμή χαμηλότερη της τρέχουσας (discount).» o «Η πώληση των εμπορικών απαιτήσεων μιας εταιρείας σε τρίτο, με σκοπό την επίτευξη χρηματοδότησης.» o «Η πώληση των εμπορικών απαιτήσεων μιας εταιρείας σε τρίτο, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση της είσπραξής τους.» o «Η πώληση των εμπορικών απαιτήσεων μιας εταιρείας σε μια εταιρεία Factoring, η οποία αναλαμβάνει την ευθύνη για την πιστοληπτική αξιολόγηση και την είσπραξη τους.» o «Η πρακτική της πώλησης τιμολογίων σε εταιρεία Factoring για την εξασφάλιση μετρητών. Η εταιρεία Factoring συλλέγει τις πληρωμές των τιμολογίων και αποδέχεται τον συνεπαγόμενο πιστωτικό κίνδυνο.» o «Η πώληση των απαιτήσεων μιας επιχείρησης σε μια εταιρεία Factoring, η οποία όχι μόνο μεριμνά για την είσπραξή τους, αλλά παρέχει ταυτόχρονα διοικητικές και λογιστικές υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες ασφάλειας πιστώσεων.» Γίνεται, λοιπόν, εμφανές ότι το Factoring είναι ένα σύνθετο χρηματοοικονομικό προϊόν, αποτελούμενο από μια δέσμη πέντε διαφορετικών υπηρεσιών: I. Διαχείριση των εκχωρούμενων από τον Προμηθευτή απαιτήσεων, η οποία περιλαμβάνει τη λογιστική καταχώρηση των τιμολογίων (χρεωστικών και πιστωτικών), την τήρηση λογιστικών καρτελών ανά Οφειλέτη και Προμηθευτή II. Χρηματοδότηση του Προμηθευτή, η οποία προκύπτει ως ποσοστό επί των εκχωρούμενων απαιτήσεων ΜΠΣ Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης,

3 III. Είσπραξη των εκχωρούμενων απαιτήσεων από τους Οφειλέτες και μέριμνα για την έγκαιρη εξόφλησή τους IV. Παροχή πληροφόρησης στον Προμηθευτή για τους Οφειλέτες του, η οποία αφορά στην οικονομική τους κατάσταση, τη συναλλακτική τους συμπεριφορά, την ύπαρξη ή μη δυσμενών στοιχείων V. Ασφάλιση των εκχωρούμενων απαιτήσεων, συνήθως σε συνεργασία με ασφαλιστική εταιρεία Πέραν του ανωτέρω βασικού ορισμού, κρίνεται, επίσης, σκόπιμη η ακόλουθη αναφορά και επεξήγηση ορισμένων όρων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στο Factoring: o Ανώτατο όριο (ή ποσό) προεξόφλησης: είναι το ανώτατο χρηματικό ποσό, το οποίο μπορεί να λάβει ο Προμηθευτής ως χρηματοδότηση. o Ποσοστό προεξόφλησης: είναι το ποσοστό επί της τιμολογιακής αξίας (ή γενικότερα επί της αξίας της απαίτησης), με το οποίο προεξοφλείται η απαίτηση του Προμηθευτή, δηλαδή το ποσοστό με βάση το οποίο προκύπτει το ύψος της χρηματοδότησης. o Προμήθεια διαχείρισης: είναι η ποσοστιαία προμήθεια επί της αξίας της απαίτησης με την οποία χρεώνεται ο Προμηθευτής. o Προμήθεια προεξόφλησης: είναι ουσιαστικά το επιτόκιο με το οποίο χρεώνεται το «δάνειο» του Προμηθευτή. o Όριο Οφειλέτη: είναι το ανώτατο όριο τιμολογιακής αξίας απαιτήσεων ανά Οφειλέτη, το οποίο θεωρείται εγκεκριμένο και από το οποίο προκύπτει η χρηματοδότηση. Σε περίπτωση που οι εκχωρηθείσες απαιτήσεις σε έναν Οφειλέτη υπερβαίνουν το όριό του θεωρούνται μη εγκεκριμένες και μη χρηματοδοτούμενες. ΜΠΣ Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης,

4 A 2. Περιγραφή της λειτουργίας του Factoring Το Factoring, ως ένα σύνθετο χρηματοοικονομικό προϊόν, διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες και ακολουθεί προκαθορισμένες διαδικασίες, οι οποίες διασφαλίζουν την εύρυθμη και σύννομη λειτουργία του και εξασφαλίζουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα δικαιώματα και τις συνεπαγόμενες υποχρεώσεις- των τριών εμπλεκομένων μερών, ήτοι του Πράκτορα, του Προμηθευτή και των Οφειλετών του. Από τη στιγμή της σύναψης της συνεργασίας μεταξύ Πράκτορα και Προμηθευτή, η οποία επικυρώνεται με την υπογραφή των προβλεπόμενων συμβάσεων, η λειτουργία του Factoring έχει -συνοπτικά- ως ακολούθως: 1. Ο Προμηθευτής υποβάλλει στον Πράκτορα αίτημα για την έγκριση ορίων για Οφειλέτες, τις απαιτήσεις εκ των οποίων ενδιαφέρεται να εκχωρήσει. Στο εν λόγω αίτημα αναφέρονται η επωνυμία, το ΑΦΜ, το αντικείμενο δραστηριότητας, η διεύθυνση, το τηλέφωνο και ο υπεύθυνος επικοινωνίας του υποψήφιου Οφειλέτη, καθώς και το αιτούμενο όριο από μέρους του Προμηθευτή. Οι πληροφορίες αυτές επιτρέπουν στον Πράκτορα να πραγματοποιήσει τον απαραίτητο έλεγχο για τον υποψήφιο Οφειλέτη. Το ύψος του αιτούμενου ορίου προκύπτει με βάση τις ετήσιες πωλήσεις του Προμηθευτή προς τον Οφειλέτη και την παρεχόμενη περίοδο πίστωσης. Για παράδειγμα, εάν οι ετήσιες πωλήσεις αναμένεται να ανέλθουν σε και η παρεχόμενη περίοδος πίστωσης είναι 90 ημέρες, το αιτούμενο όριο θα πρέπει να διαμορφωθεί σε (360/90=4 και /4=25.000). 2. Ο Πράκτορας εξετάζει το αίτημα του Προμηθευτή και εγκρίνει συγκεκριμένο όριο ανά Οφειλέτη. Το όριο αυτό καθορίζει το μέγιστο ύψος των εγκεκριμένων απαιτήσεων ανά Οφειλέτη. Εάν, για παράδειγμα το όριο ενός Οφειλέτη είναι , ο Προμηθευτής ΜΠΣ Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης,

5 μπορεί να εκχωρήσει τιμολόγια ύψους έως και στον Πράκτορα και να χρηματοδοτηθεί εξ αυτών με το συμφωνηθέν ποσοστό. Ωστόσο, επειδή ο Προμηθευτής υποχρεούται να εκχωρεί στον Πράκτορα το σύνολο των απαιτήσεων ενός εγκεκριμένου Οφειλέτη, σε περίπτωση που οι εκχωρούμενες απαιτήσεις υπερβαίνουν το όριο, το ποσό που βρίσκεται εκτός ορίου θεωρείται μη εγκεκριμένο και μη χρηματοδοτούμενο. Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να αιτηθεί αύξηση του ορίου του Οφειλέτη προκειμένου να καταστεί εγκεκριμένο και χρηματοδοτούμενο το σύνολο των απαιτήσεων ή μπορεί να περιμένει την αποπληρωμή μέρους των χρηματοδοτηθεισών απαιτήσεων ώστε να απελευθερωθεί όριο. 3. Ο Προμηθευτής αποστέλλει στον Πράκτορα τις εκχωρούμενες απαιτήσεις (τιμολόγια και δελτία αποστολής ή επιταγές) μαζί με τα προβλεπόμενα συνοδευτικά έγγραφα. Αρκετές εταιρείες Factoring απαιτούν από τους Προμηθευτές τη συμπλήρωση και αποστολή αυτών των ειδικών συνοδευτικών εγγράφων, όπου περιγράφονται αναλυτικά οι εκχωρούμενες απαιτήσεις (ποσά σε, αριθμός παραστατικού κ.λ.π.). 4. Ο Πράκτορας ελέγχει και καταχωρεί τις εκχωρούμενες απαιτήσεις στο χρησιμοποιούμενο μηχανογραφικό σύστημα, ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή ενήμερες οι λογιστικές καρτέλες των Οφειλετών και του Προμηθευτή. 5. Ο Πράκτορας χρηματοδοτεί τον Προμηθευτή με το ποσό που προκύπτει από τις εκχωρούμενες απαιτήσεις μετά την αφαίρεση των όποιων προμηθειών, με βάση το εγκεκριμένο ποσοστό προεξόφλησης του Προμηθευτή (π.χ. 85%). 6. Στη λήξη των απαιτήσεων, ο Πράκτορας εισπράττει τα οφειλόμενα ποσά από τους Οφειλέτες. 7. Μετά την είσπραξη των απαιτήσεων, ο Πράκτορας αποδίδει το υπόλοιπο ποσό (π.χ. 15%) στον Προμηθευτή. Έτσι, ένας Προμηθευτής με ποσοστό προεξόφλησης 85% θα ΜΠΣ Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης,

6 εισπράξει περίπου το 85% επί της αξίας μιας απαίτησης τη στιγμή που θα την εκχωρήσει στον Πράκτορα, ενώ το υπόλοιπο 15% θα το εισπράξει μόλις η απαίτηση εξοφληθεί από τον Οφειλέτη. Τα ανωτέρω στάδια της λειτουργίας του Factoring αποτελούν το βασικό «κορμό» της όλης διαδικασίας, η οποία συχνά τροποποιείται μερικώς, ανάλογα με το προϊόν Factoring και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε συνεργασίας. Η λειτουργία του Factoring, όπως περιγράφεται ανωτέρω, είναι σύνθετη και διαφέρει σε αρκετά σημεία από τον βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό: o Το Factoring αποτελείται από μία δέσμη πέντε διαφορετικών υπηρεσιών: χρηματοδότηση, διαχείριση, είσπραξη, ασφάλιση και πληροφόρηση. Αντίθετα, η χρήση τραπεζικού δανεισμού παρέχει μόνο χρηματοδότηση σε μια εταιρεία και για το λόγο αυτό έχει συνήθως χαμηλότερη τιμολόγηση σε σύγκριση με τις υπηρεσίες Factoring. Συνεπώς, το Factoring είναι ένα σύνθετο χρηματοοικονομικό προϊόν, το οποίο παρέχει πολλαπλές υπηρεσίες στους πελάτες του και θα πρέπει να επιλέγεται έναντι του τραπεζικού δανεισμού μόνο εφόσον όλες ή οι περισσότερες παρεχόμενες υπηρεσίες είναι επιθυμητές και χρήσιμες σε μια εταιρεία. Σε διαφορετική περίπτωση, το συγκριτικά υψηλότερο κόστος του περιορίζει τα οφέλη και το καθιστά ασύμφορο από οικονομικής πλευράς. o Το Factoring ως θεσμός χαρακτηρίζεται από τη φιλοσοφία της καθολικής διαχείρισης απαιτήσεων, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των πιστοδοτικών κριτηρίων, τόσο σε επίπεδο Προμηθευτή όσο και σε επίπεδο Οφειλέτη. Με άλλα λόγια, ο Προμηθευτής υποχρεούται να εκχωρεί το σύνολο των απαιτήσεων που διατηρεί για τους εγκεκριμένους Οφειλέτες και όχι μέρος των εκδιδόμενων τιμολογίων. Κι αυτό γιατί σε ΜΠΣ Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης,

7 περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν εκχωρεί στον Πράκτορα το σύνολο των απαιτήσεών του από έναν εγκεκριμένο Οφειλέτη, θα είναι αδύνατη η τήρηση και παρακολούθηση ενήμερης και σωστής λογιστικής καρτέλας για τον Οφειλέτη. Αντίθετα, ο τραπεζικός δανεισμός ακόμα και στις περιπτώσεις που ως κάλυμμα της χρηματοδότησης παρέχονται γεγενημένες απαιτήσεις μιας εταιρείας- δεν απαιτεί τη συνολική εκχώρηση των απαιτήσεων μιας εταιρείας από τους πελάτες της. Έτσι, σε περιπτώσεις που μια εταιρεία επιθυμεί να εξασφαλίσει χρηματοδότηση με κάλυμμα τις απαιτήσεις έναντι των πελατών της, μπορεί να χρησιμοποιήσει το Factoring μόνο εάν προτίθεται να εκχωρεί το σύνολο των απαιτήσεων των εγκεκριμένων Οφειλετών. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να καταφύγει σε βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό. o Στο Factoring υφίστανται κατ ουσία δύο ξεχωριστά όρια, ήτοι του Προμηθευτή και του Οφειλέτη, γεγονός το οποίο συνεπάγεται διπλό έλεγχο αναφορικά με την οικονομική κατάσταση και τη φερεγγυότητα και κατ επέκταση διπλή εξασφάλιση για την αποπληρωμή των οφειλών. Αντίθετα, σε περιπτώσεις βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού, ο έλεγχος περιορίζεται μόνο στον πελάτη - δανειολήπτη του τραπεζικού ιδρύματος (Προμηθευτής). Μάλιστα, δεν είναι σπάνιες οι συνεργασίες Factoring, οι οποίες βασίζονται είτε αποκλειστικά στη θετική οικονομική κατάσταση του Προμηθευτή (κυρίως συνεργασίες Factoring Με Αναγωγή), είτε αποκλειστικά στη θετική οικονομική κατάσταση των Οφειλετών (κυρίως συνεργασίες Factoring Χωρίς Αναγωγή). Η ευελιξία αυτή, η οποία επιτρέπει την ανάπτυξη υγιούς συνεργασίας Factoring με μια εταιρεία ακόμα και όταν τα οικονομικά της μεγέθη δεν είναι ιδανικά, αποτελεί βασικό πλεονέκτημα του Factoring έναντι του τραπεζικού δανεισμού. ΜΠΣ Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης,

8 o Το Factoring, σε αντίθεση με τον τραπεζικό δανεισμό, έχει ως κύριο αντικείμενο την άμεση μετατροπή του κύκλου εργασιών μιας εταιρείας σε μετρητά. Από τη στιγμή που το Factoring χρηματοδοτεί γεγενημένες απαιτήσεις -οι οποίες προκύπτουν μετά την πώληση αγαθών και υπηρεσιών- στην ιδεατή περίπτωση όπου μια εταιρεία θα εξασφάλιζε το επιθυμητό ύψος ορίων για το σύνολο των Οφειλετών της, θα ήταν σε θέση να «ρευστοποιεί» άμεσα τις πωλήσεις της, μετατρέποντάς τις σε μετρητά και να μην εμφανίζει απαιτήσεις από πελάτες, γραμμάτια και επιταγές στον ισολογισμό της. Με άλλα λόγια, το ύψος των χρηματοδοτήσεων που μπορούν να επιτευχθούν μέσω Factoring για μια εταιρεία συναρτάται άμεσα με το ύψος των πωλήσεών της. Αντιθέτως, το ύψος του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού (π.χ. κεφάλαιο κίνησης) δεν εξαρτάται από το ύψος των πωλήσεων, αλλά από άλλα χρηματοοικονομικά και μη μεγέθη, τα οποία συνεκτιμώνται από τις πιστώτριες τράπεζες. Συνεπώς, η χρήση του Factoring δεν ενέχει τον κίνδυνο υπερδανεισμού μιας εταιρείας, καθώς η μέγιστη λαμβανόμενη χρηματοδότηση δεν δύναται να υπερβεί το ύψος των πωλήσεων. Εκτός αυτού, η εν λόγω χρηματοδότηση δεν αποτελεί στην πραγματικότητα δανεισμό, καθώς οι απαιτήσεις εκ των πωλήσεων εισπράττονται ούτως ή άλλως. Το Factoring απλώς επιταχύνει χρονικά την είσπραξή τους για την εταιρεία. o Στο Factoring η εγκριτική διαδικασία στηρίζεται κατά το ήμισυ στα οικονομικά & ποιοτικά στοιχεία του Προμηθευτή και των Οφειλετών του, ενώ το υπόλοιπο ήμισυ στηρίζεται στην ποιότητα των απαιτήσεων προς διαχείριση. Η ποιότητα των εκχωρούμενων απαιτήσεων (τιμολόγια ή επιταγές) εξαρτάται πρωτίστως από το είδος του πωλούμενου αγαθού ή υπηρεσίας. Γενικότερα, οι απαιτήσεις που αφορούν σε πωληθέντα αγαθά και όχι υπηρεσίες θεωρούνται «ασφαλέστερες», καθώς η παραγωγή και παράδοση υλικών αγαθών επιδέχεται λιγότερες ποιοτικές και ποσοτικές ΜΠΣ Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης,

9 αμφισβητήσεις από μέρους των Οφειλετών σε σύγκριση με την παροχή άυλων υπηρεσιών. Ωστόσο και τα υλικά αγαθά διαχωρίζονται σε είδη «ασφαλέστερα» και «πιο επικίνδυνα». Πιο συγκεκριμένα, τα τυποποιημένα, συσκευασμένα, μη ευπαθή και χωρίς ημερομηνία λήξης αγαθά θεωρούνται ιδανικά για συνεργασίες Factoring (π.χ. χάρτινες συσκευασίες, απορρυπαντικά, δομικά υλικά), σε αντίθεση με τα νωπά και μη συσκευασμένα τρόφιμα (π.χ. φρούτα, λαχανικά, κρέατα) και τα αλιεύματα, για τα οποία ενδέχεται να προκύψουν ποιοτικές και ποσοτικές διαφορές μεταξύ Προμηθευτή και Οφειλέτη. Γίνεται, λοιπόν, προφανές ότι για την οικοδόμηση μιας υγιούς συνεργασίας Factoring συνυπολογίζονται και συναξιολογούνται αρκετοί παράγοντες αναφορικά με τις εκχωρούμενες απαιτήσεις, γεγονός το οποίο δεν ισχύει στη σύναψη συνεργασίας βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού με κάλυμμα επιταγές ή και τιμολόγια. o Η εμπορική πρακτική στο Factoring δεν συνιστά την παροχή εμπράγματων ή ανάλογων εξασφαλίσεων από τον Προμηθευτή (π.χ. προσημείωση ακινήτου), όπως συμβαίνει στις τραπεζικές χορηγήσεις, παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Οι ανωτέρω εξασφαλίσεις σαφώς και είναι επιθυμητές αλλά μία στρατηγική ανάπτυξης των εργασιών προς αυτήν την κατεύθυνση περιορίζει την ανταγωνιστικότητα μιας εταιρείας Factoring σε σύγκριση με τις υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου. Έτσι, μια εταιρεία διαθέτει ισχυρό κίνητρο για την επιλογή του Factoring έναντι του τραπεζικού δανεισμού για την εξασφάλιση ρευστότητας, καθώς δεν επιβαρύνεται με την παροχή εμπράγματων εξασφαλίσεων και με τους συνεπαγόμενους κινδύνους απώλειας περιουσιακών στοιχείων. o Η σύναψη συνεργασίας με μία εταιρεία Factoring χαρακτηρίζεται ως συνεργασία στρατηγικής σημασίας για τον Προμηθευτή, καθώς ενεργοποιείται αναγκαστικά ένας ΜΠΣ Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης,

10 ολόκληρος μηχανισμός ενημέρωσης και καθοδήγησης των Οφειλετών, που είναι εξαιρετικά δύσκολο να μεταβάλλεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Είναι επομένως αναμενόμενο μία εταιρεία να συνεργάζεται με μία ή το πολύ δύο εταιρείες Factoring, σε αντίθεση με τις τραπεζικές χορηγήσεις όπου υπάρχει στις περισσότερες των περιπτώσεων μεγάλη διασπορά των οργανισμών χρηματοδότησης. o Το Factoring απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είτε είναι νεοσύστατες και δεν τηρούν τα αυστηρά τραπεζικά κριτήρια για χρηματοδότηση, είτε έχουν ολοκληρώσει την δυνατότητα τραπεζικής χρηματοδότησης και έχουν ανάγκη για υιοθέτηση πιο ολοκληρωμένων και εξειδικευμένων λύσεων. Εταιρείες μεγάλου μεγέθους με ιδιαίτερα ικανοποιητική χρηματοοικονομική εικόνα καταφεύγουν στο Factoring μόνο όταν συντρέχει κάποιος ειδικός λόγος (π.χ. επιθυμία χρηματοδότησης, η οποία δεν θα επιβαρύνει τον ισολογισμό, με τη χρήση Factoring Χωρίς Αναγωγή). Από την άλλη πλευρά, ο τραπεζικός δανεισμός στοχεύει σε επιχειρήσεις με ικανοποιητικά χρηματοοικονομικά μεγέθη και είναι περιορισμένος προς επιχειρήσεις μικρές και νεοσύστατες. Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, η λειτουργία του Factoring είναι συνθετότερη, πιο πολύπλευρη και συνυπολογίζει περισσότερους παράγοντες σε σχέση με τον βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό, με αποτέλεσμα να διαφοροποιείται σημαντικά από αυτόν και να αποτελεί ένα ξεχωριστό χρηματοοικονομικό προϊόν. ΜΠΣ Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης,

11 B Ενότητα: Προϊόντα Factoring Β 1. Χαρακτηριστικά διαθέσιμων προϊόντων Το Factoring μπορεί να λάβει διαφορετικές μορφές, ανάλογα με τις ανάγκες του Προμηθευτή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τόσο του Προμηθευτή όσο και των Οφειλετών του. Στο σημείο αυτό θα πρέπει, ωστόσο, να αναφερθεί ο διαχωρισμός του Factoring σε τρεις βασικές κατηγορίες: o Εγχώριο Factoring Τόσο ο Προμηθευτής όσο και οι εκχωρούμενοι Οφειλέτες του ανήκουν στην εγχώρια αγορά, στην οποία και πραγματοποιούνται οι μεταξύ τους εμπορικές συναλλαγές. Διευκρινίζεται, βέβαια, ότι ο Προμηθευτής ενδέχεται να διατηρεί και εξαγωγική δραστηριότητα, δηλαδή να διαθέτει και στο εξωτερικό πελάτες, εκ των οποίων τις απαιτήσεις δεν έχει εκχωρήσει στον Πράκτορα. o Εξαγωγικό Factoring Ο Προμηθευτής ανήκει στην εγχώρια αγορά, ενώ οι εκχωρούμενοι Οφειλέτες του βρίσκονται στο εξωτερικό. Με άλλα λόγια, εκχωρούνται απαιτήσεις από την εξαγωγική δραστηριότητα του εγχώριου Προμηθευτή. Σε αντιστοιχία με το Εγχώριο Factoring, διευκρινίζεται ότι ο Προμηθευτής ενδέχεται να δραστηριοποιείται εμπορικά και στην εγχώρια αγορά, δηλαδή να διαθέτει και στο εσωτερικό πελάτες, εκ των οποίων τις απαιτήσεις δεν έχει εκχωρήσει στον Πράκτορα o Εισαγωγικό Factoring Ο Προμηθευτής βρίσκεται στο εξωτερικό, ενώ οι εκχωρούμενοι Οφειλέτες του ανήκουν στην εγχώρια αγορά. Έτσι, αντίθετα με το Εξαγωγικό Factoring, εκχωρούνται απαιτήσεις ΜΠΣ Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης,

12 από τις πραγματοποιούμενες εισαγωγές στην εγχώρια αγορά από τον αλλοδαπό Προμηθευτή. Τα προϊόντα Factoring, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά ακολούθως, είναι τα εξής: I. Εγχώριο Factoring Χωρίς Δικαίωμα Αναγωγής II. Εγχώριο Factoring Χωρίς Δικαίωμα Αναγωγής (Window Dressing) III. Εγχώριο Factoring Με Δικαίωμα Αναγωγής IV. Εγχώριο Factoring Με Δικαίωμα Μερικής Αναγωγής V. Εγχώριο Εμπιστευτικό Factoring VI. Εξαγωγικό Factoring Χωρίς Δικαίωμα Αναγωγής VII. Εξαγωγικό Factoring Με Δικαίωμα Αναγωγής VIII. Εισαγωγικό Factoring Χωρίς Δικαίωμα Αναγωγής IX. Εισαγωγικό Factoring Με Δικαίωμα Αναγωγής VI. Εγχώριο Factoring Χωρίς Δικαίωμα Αναγωγής Περιγραφή προϊόντος Το Εγχώριο Factoring Χωρίς Δικαίωμα Αναγωγής (στο εξής Εγχώριο Factoring Χ.Α.) αφορά στην εκχώρηση των απαιτήσεων ενός Προμηθευτή από Οφειλέτες ελεγμένης φερεγγυότητας, εμπορικότητας και ευρείας διασποράς. Το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται έως και σε 95%. Το κύριο γνώρισμα του Εγχωρίου Factoring Χ.Α. είναι η ανάληψη από μέρους του Πράκτορα του πιστωτικού κινδύνου των εκχωρούμενων Οφειλετών, σε περίπτωση που η ΜΠΣ Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης,

13 μη εξόφληση προκύπτει από οικονομική αδυναμία ή πτώχευση του Οφειλέτη. Αντιθέτως, σε περίπτωση άρνησης του Οφειλέτη να εξοφλήσει τις απαιτήσεις, λόγω ποσοτικής ή ποιοτικής αμφισβήτησης των πωληθέντων αγαθών ή υπηρεσιών, η ευθύνη βαραίνει εξ ολοκλήρου τον Προμηθευτή. Συνήθης πρακτική των εταιρειών Factoring είναι η ασφάλιση των εκχωρούμενων απαιτήσεων από συνεργασίες Εγχωρίου Factoring Χ.Α. σε ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες αναλαμβάνουν ασφάλιση πιστώσεων-, οι οποίες αποζημιώνουν τον Πράκτορα σε ποσοστό περίπου 70%, σε ενδεχόμενο αδυναμίας εξόφλησης από μέρους του Οφειλέτη. Έτσι, ο μέγιστος κίνδυνος που φέρει ο Πράκτορας μειώνεται σε ποσοστό 30% περίπου και ισούται με το μέρος της απαίτησης για το οποίο δεν θα αποζημιωθεί από την ασφαλιστική εταιρεία. Καθώς ο Πράκτορας δεν αναλαμβάνει κίνδυνο αναφορικά με τον Προμηθευτή παρά μόνο σε περίπτωση που δεν εκτελέσει σωστά από ποσοτική και ποιοτική άποψη τις παραγγελίες των πελατών του- και ο κίνδυνός του αφορά στους Οφειλέτες, θεωρητικά δεν υπάρχει εγκεκριμένο πιστωτικό όριο για τον Προμηθευτή αλλά ένα ανώτατο ποσό προεξόφλησης των απαιτήσεών του, το οποίο υπολογίζεται ως το άθροισμα των ορίων προεξόφλησης απαιτήσεων από εγκεκριμένους Οφειλέτες. Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, το Εγχώριο Factoring Χ.Α. είναι ένα προϊόν το οποίο παρέχει στον Προμηθευτή ολοκληρωμένη τη δέσμη των πέντε υπηρεσιών, ήτοι: τη διαχείριση, τη χρηματοδότηση, την είσπραξη και την ασφάλιση των απαιτήσεων, καθώς και την παροχή πληροφόρησης για τους Οφειλέτες. Κριτήρια επιλογής Οφειλετών Η ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου των εγκεκριμένων Οφειλετών από μέρους του Πράκτορα ενισχύει τη βαρύτητα και τη σημασία των κριτηρίων επιλογής των Οφειλετών. ΜΠΣ Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης,

14 Παρ ότι η διαδικασία έγκρισης Οφειλετών είναι ιδιαιτέρως σημαντική σε κάθε συνεργασία Factoring, από τη στιγμή που ο Πράκτορας δεν δανειοδοτεί τον Προμηθευτή αλλά χρηματοδοτεί τις πωλήσεις του, «αγοράζοντας» και ακολούθως εισπράττοντας τις απορρέουσες απαιτήσεις από τους Οφειλέτες, η εν λόγω διαδικασία αποτελεί το βασικό παράγοντα ανάπτυξης μιας υγιούς και ασφαλούς συνεργασίας αναφορικά με το Εγχώριο Factoring Χ.Α. Κι αυτό γιατί η ποιότητα των εκχωρούμενων Οφειλετών περιορίζει τον αναλαμβανόμενο από τον Πράκτορα κίνδυνο. Με άλλα λόγια, όσο πιο ενδελεχής, πλήρης, σφαιρικός και με τα κατάλληλα κριτήρια είναι ο έλεγχος και η επακόλουθη διαδικασία έγκρισης, τόσο μικρότερες είναι οι πιθανότητες να προκύψει πρόβλημα με τους εγκεκριμένους Οφειλέτες. Με βάση όσα προαναφέρθηκαν, η διαδικασία και τα κριτήρια για την επιλογή των Οφειλετών στο Εγχώριο Factoring Χ.Α. έχουν ως εξής: o Πραγματοποιείται έλεγχος της συναλλακτικής συμπεριφοράς του υπό εξέταση Οφειλέτη μέσω του συστήματος Τειρεσίας, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή η απουσία- πάσης φύσεως δυσμενών στοιχείων, τα οποία στη συνέχεια αξιολογούνται. Για παράδειγμα, η εμφάνιση μιας προσημείωσης ακινήτου σε τραπεζικό ίδρυμα δεν θεωρείται ανασταλτικός παράγοντας για την έγκριση ενός Οφειλέτη, ενώ η εμφάνιση σφραγισμένων επιταγών αποτελεί επιβαρυντικό στοιχείο. Γενικότερα, η απόρριψη ενός Οφειλέτη λόγω δυσμενών στοιχείων συναλλακτικής συμπεριφοράς προκύπτει σε περιπτώσεις σοβαρών στοιχείων (π.χ. σφραγισμένες επιταγές, διαταγές πληρωμής, απλήρωτες συναλλαγματικές κ.λ.π.), πρόσφατων (π.χ. την τελευταία τετραετία) και σημαντικού ποσού (π.χ. η σφράγιση επιταγής δεν θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρό δυσμενές στοιχείο). ΜΠΣ Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης,

15 o Ερευνάται η πιθανή ύπαρξη εταιρικής σχέσης μεταξύ Προμηθευτή και Οφειλέτη, προκειμένου να αποφευχθεί η εκχώρηση τέτοιου είδους απαιτήσεων. Για παράδειγμα, εάν ο Οφειλέτης αποτελεί θυγατρική εταιρεία του Προμηθευτή, οι εκχωρούμενες απαιτήσεις θα αποτελούν στην πραγματικότητα ενδοεταιρικές συναλλαγές, οι οποίες από τη φύση τους δεν είναι πάντα ξεκάθαρες και ενδέχεται να τακτοποιούνται με αντίθετες πωλήσεις ή άλλους συμψηφισμούς μεταξύ των εταιρειών του ομίλου, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται το έργο του Πράκτορα για διαχείριση και είσπραξη των συγκεκριμένων απαιτήσεων. o Αξιολογείται η οικονομική κατάσταση του υπό εξέταση Οφειλέτη, με την ανάλυση των δημοσιευμένων οικονομικών του καταστάσεων (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, προσαρτήματα, έκθεση ορκωτών ελεγκτών λογιστών), οι οποίες καταχωρούνται σε ειδικά spreadsheets. Με βάση τα υπάρχοντα οικονομικά στοιχεία και συνήθως αυτόματα από τα spreadsheets- υπολογίζονται οικονομικοί δείκτες (π.χ. ξένα/ ίδια κεφάλαια, μικτό περιθώριο κέρδους, γενική και άμεση ρευστότητα κ.α.), καθώς και μια «βαθμολόγηση» υπό μορφή rating. Σε περιπτώσεις υποψήφιων Οφειλετών, οι οποίοι λόγω της εταιρικής τους μορφής (π.χ. ατομική επιχείρηση, ομόρρυθμη εταιρεία κτλ.) δεν διαθέτουν δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία, αναζητώνται άλλες οικονομικές καταστάσεις, όπως τα έντυπα Ε3 ή Ε9 και οι περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν βασικά οικονομικά μεγέθη όπως ο κύκλος εργασιών και τα κέρδη. Εάν ούτε τέτοιας μορφής οικονομικά στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα, συνήθως εγκρίνεται ένα προκαθορισμένο ελάχιστο όριο για τον Οφειλέτη. o Εξασφαλίζεται, με βάση τα τρία προαναφερθέντα κριτήρια, όριο από τη συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρεία. ΜΠΣ Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης,

16 Κριτήρια επιλογής Προμηθευτή Με δεδομένη την έγκριση ενός ικανού αριθμού Οφειλετών, προκειμένου να ικανοποιείται το κριτήριο της διασποράς, τα κριτήρια για την επιλογή ενός Προμηθευτή είναι τα ακόλουθα: o Εξετάζεται η συναλλακτική συμπεριφορά του Προμηθευτή, μέσω ελέγχου για πιθανή ύπαρξη πάσης φύσεως δυσμενών στοιχείων καταχωρημένων στο σύστημα Τειρεσίας, σε αντιστοιχία με την προαναφερθείσα λογική που ισχύει για του Οφειλέτες. o Αξιολογούνται τα οικονομικά στοιχεία του υπό εξέταση Προμηθευτή, με βάση τις δημοσιευμένες οικονομικές του καταστάσεις. Η εν λόγω αξιολόγηση είναι αναλυτικότερη και «αυστηρότερη» σε σύγκριση με την οικονομική αξιολόγηση των Οφειλετών και περιλαμβάνει συνήθως μεγαλύτερα σε έκταση και πληροφορίες spreadsheets για την εξαγωγή οικονομικών δεικτών και τη διαβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας (rating). Παρ ότι ο Πράκτορας δεν αναλαμβάνει κίνδυνο επί του Προμηθευτή στο Εγχώριο Factoring Χ.Α., η εν λόγω οικονομική ανάλυση είναι σημαντική διότι ο Προμηθευτής παραμένει ο πελάτης του Πράκτορα. Σε περιπτώσεις, μάλιστα, που η εταιρεία Factoring είναι θυγατρική ή υποδιεύθυνση τραπεζικού ιδρύματος, η ποιότητα του πελατολογίου της είναι ακόμη πιο σημαντική. o Αξιολογούνται τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία του κλάδου στον οποίο υπάγεται ο Προμηθευτής. Αυτό αποτελεί, μάλιστα, ένα πολύ σημαντικό κριτήριο για την επιλογή, καθώς η γενικότερη οικονομική κατάσταση, τα ιδιαίτερα γνωρίσματα, οι συνθήκες ανταγωνισμού και οι προοπτικές ενός κλάδου επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία μιας επιχείρησης. Για παράδειγμα, μια κατά τα άλλα υγιής επιχείρηση, με ικανοποιητικά οικονομικά στοιχεία, η οποία ανήκει σε «προβληματικό» και με ΜΠΣ Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης,

17 δυσμενείς προοπτικές κλάδο της ελληνικής οικονομίας έχει περιορισμένες πιθανότητες έγκρισης ως Προμηθευτής σε συνεργασία Εγχώριου Factoring Χ.Α., καθώς πιθανά μελλοντικά προβλήματα ενδέχεται να επηρεάσουν τόσο την ίδια την επιχείρηση όσο και τους πελάτες της, ενώ είναι αμφίβολη η επίτευξη ασφαλιστικού ορίου για τους Οφειλέτες της από μέρους της ασφαλιστικής εταιρείας. o Ελέγχεται η ποιότητα των εκχωρούμενων απαιτήσεων, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε περιπτώσεις πραγματοποίησης πωλήσεων με παρακαταθήκη, έκδοσης πιστωτικών τιμολογίων και επιστροφής προϊόντων. Οι συγκεκριμένες εμπορικές πρακτικές δημιουργούν προβλήματα σε συνεργασίες Εγχώριου Factoring Χ.Α. και γενικότερα σε όλες τις συνεργασίες Factoring-, καθώς προκαλούν συχνά προστριβές και διαφωνίες μεταξύ Οφειλετών και Προμηθευτή και δυσχεραίνουν την ομαλή και έγκαιρη εξόφληση των απαιτήσεων. VII. Εγχώριο Factoring Χωρίς Δικαίωμα Αναγωγής (Window Dressing) Περιγραφή προϊόντος Το Window Dressing ως προϊόν Factoring αποτελεί υποκατηγορία του Εγχωρίου Factoring Χ.Α. και αφορά σε εκχώρηση επιταγών εκδόσεως εγκεκριμένων Οφειλετών, οι οποίες έχουν οπισθογραφηθεί από τον Προμηθευτή. Οι Οφειλέτες και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να χαρακτηρίζονται από φερεγγυότητα, εμπορικότητα και ευρεία διασπορά, ενώ το ποσοστό χρηματοδότησης του Προμηθευτή ανέρχεται έως και σε 100%. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι σε αντίθεση με το Εγχώριο Factoring Χ.Α. που αφορά σε τιμολόγια, στο Window Dressing κατά κανόνα δεν υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη των εκχωρούμενων ΜΠΣ Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης,

18 «απαιτήσεων» (επιταγών), καθώς οι επιταγές δεν είναι κατ ουσία απαιτήσεις αλλά μέσο πληρωμής. Το γεγονός της οπισθογράφησης των εκχωρούμενων επιταγών από τον Προμηθευτή συνεπάγεται την υπευθυνότητά του για την είσπραξή τους. Κι αυτό γιατί σε περίπτωση σφράγισης μιας επιταγής, ο κομιστής δικαιούται νομικά να στραφεί εναντίον τόσο του εκδότη όσο και των οπισθογράφων. Γίνεται, λοιπόν, προφανές ότι το Window Dressing είναι προϊόν Χωρίς Αναγωγή μόνο κατ όνομα και όχι κατ ουσία, από τη στιγμή που διατηρείται η ευθύνη του Προμηθευτή για την εξόφληση της απαίτησης και το δικαίωμα του Πράκτορα να απαιτήσει από τον Προμηθευτή την κάλυψη μιας επιταγής σε περίπτωση μη πληρωμής της από τον εκδότη. Συνοψίζοντας, το Εγχώριο Factoring Χ.Α. Window Dressing είναι ένα προϊόν το οποίο παρέχει στον Προμηθευτή τις τέσσερις από τις πέντε υπηρεσίες, ήτοι: τη διαχείριση, τη χρηματοδότηση, την είσπραξη και την παροχή πληροφόρησης για τους Οφειλέτες. Η ονομασία «Window Dressing» προκύπτει από την επίδραση του εν λόγω προϊόντος Factoring στον ισολογισμό του Προμηθευτή. Καθώς ο Προμηθευτής εκχωρεί στον Πράκτορα επιταγές πελατείας του, μειώνονται οι εμφανιζόμενες στο κυκλοφορούν ενεργητικό απαιτήσεις του με ταυτόχρονη αύξηση του ταμείου, χωρίς να ενισχύεται ο λογαριασμός των υποχρεώσεων προς τράπεζες. Κατ αυτό τον τρόπο ο Προμηθευτής εμφανίζει αυξημένη ρευστότητα χωρίς δανειακή επιβάρυνση και κατ επέκταση χωρίς επιδείνωση της κεφαλαιακής του διάρθρωσης-, με αποτέλεσμα την ωραιοποίηση της εικόνας του ισολογισμού του (window dressing). ΜΠΣ Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης,

19 Κριτήρια επιλογής Οφειλετών o Ελέγχεται η συναλλακτική συμπεριφορά του Οφειλέτη-εκδότη της επιταγής, μέσω ελέγχου για πιθανή ύπαρξη πάσης φύσεως δυσμενών στοιχείων καταχωρημένων στο σύστημα Τειρεσίας. o Αξιολογείται η οικονομική κατάσταση του Οφειλέτη, όπως προαναφέρθηκε στο Εγχώριο Factoring Χ.Α. που αφορά σε εκχώρηση τιμολογίων. o Ελέγχεται η ύπαρξη εταιρικής συγγενικής σχέσης μεταξύ Προμηθευτή και Οφειλέτη προκειμένου να αποφευχθεί η εκχώρηση τέτοιου είδους απαιτήσεων. o Σε ορισμένες περιπτώσεις ζητούνται οι καρτέλες των οφειλετών από τον Προμηθευτή, προκειμένου να διασφαλισθεί η ύπαρξη της συναλλαγής (πώληση αγαθών ή υπηρεσιών), για την οποία έχει δοθεί η επιταγή ως πληρωμή. Κριτήρια επιλογής Προμηθευτή o Ελέγχεται η συναλλακτική συμπεριφορά του Προμηθευτή, μέσω ελέγχου για πιθανή ύπαρξη πάσης φύσεως δυσμενών στοιχείων καταχωρημένων στο σύστημα Τειρεσίας. o Αξιολογείται η οικονομική κατάσταση και η πιστοληπτική ικανότητα του Προμηθευτή. III. Εγχώριο Factoring Με Δικαίωμα Αναγωγής Περιγραφή προϊόντος Το Εγχώριο Factoring Με Δικαίωμα Αναγωγής αφορά σε χρηματοδότηση του Προμηθευτή έναντι εκχωρημένων απαιτήσεων (τιμολογίων) από Οφειλέτες ελεγμένης φερεγγυότητας, εμπορικότητας και ευρείας διασποράς με ποσοστό χρηματοδότησης μέχρι και 95%. Σε ΜΠΣ Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης,

20 αντίθεση με τις δύο προαναφερθείσες περιπτώσεις, στο εν λόγω προϊόν υφίσταται δικαίωμα αναγωγής του Πράκτορα έναντι του Προμηθευτή. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση μη αποπληρωμής των εκχωρηθεισών απαιτήσεων από τους Οφειλέτες για οποιοδήποτε λόγο (είτε λόγω αμφισβήτησης της οφειλής είτε λόγω πτώχευσης του Οφειλέτη), ο Πράκτορας έχει το δικαίωμα να στραφεί στον Προμηθευτή για την εξόφλησή τους. Έτσι, στο Εγχώριο Factoring Με Δικαίωμα Αναγωγής ο πιστωτικός κίνδυνος των απαιτήσεων βαραίνει τον Προμηθευτή και όχι τον Πράκτορα. Κατ επέκταση, ο αναλαμβανόμενος από τον Πράκτορα κίνδυνος συνδέεται κυρίως με τον Προμηθευτή και όχι με τους Οφειλέτες. Λόγω της ύπαρξης του δικαιώματος αναγωγής, ο Πράκτορας σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική των εταιρειών Factoring- δεν προχωρά σε ασφάλιση των απαιτήσεων, με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο προϊόν να παρέχει τέσσερις από τις πέντε υπηρεσίες: τη διαχείριση, τη χρηματοδότηση, την είσπραξη και την παροχή πληροφόρησης για τους Οφειλέτες. Κριτήρια Επιλογής Οφειλετών o Ελέγχεται η συναλλακτική συμπεριφορά του Οφειλέτη, μέσω ελέγχου για πιθανή ύπαρξη πάσης φύσεως δυσμενών στοιχείων καταχωρημένων στο σύστημα Τειρεσίας. o Ελέγχεται η ύπαρξη εταιρικής συγγενικής σχέσης μεταξύ Προμηθευτή και Οφειλέτη προκειμένου να αποφευχθεί η εκχώρηση τέτοιου είδους απαιτήσεων. o Για Οφειλέτες για τους οποίους υπάρχουν δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία, γίνεται αξιολόγηση της οικονομικής τους κατάστασης, προχωρώντας σε καταχώρηση των οικονομικών τους καταστάσεων (spreading). ΜΠΣ Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης,

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής Προσωπικά Δάνεια Σε όλα τα φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις και σε φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια εισοδήματος αλλά δέχονται την ενεχυρίαση μετοχών εισηγμένων στο

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ FACTORING & Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ FACTORING & Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ FACTORING & Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Φοιτήτρια: Σιμογιάννη Καλλιόπη Επιβλέπων Καθηγητής: Λαζαρίδης Ιωάννης Θεσσαλονίκη Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΤΕΠΙΧ «ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2 Σελ. ΣΤΟΧΟΙ & ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 1. Γενικά I. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος (με το υπόδειγμα ΣΤ04), ανά εξάμηνο, στοιχεία οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Η αύξηση της "εξωστρέφειας" μπορεί να επιτευχθεί με: προώθησητωνεξαγωγώναγαθώνκαιυπηρεσιών, εκτέλεση τεχνικών έργων στο εξωτερικό, ανάληψη επενδύσεων στο εξωτερικό.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι»

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ. Νέο Πρόγραμμα Ρύθμισης Οφειλών Προσωπικού Ομίλου ΕΤΕ και Τρίτων Φορέων με Επιβράβευση αρμοδιότητας Διεύθυνσης Κτηματικής Πίστης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ. Νέο Πρόγραμμα Ρύθμισης Οφειλών Προσωπικού Ομίλου ΕΤΕ και Τρίτων Φορέων με Επιβράβευση αρμοδιότητας Διεύθυνσης Κτηματικής Πίστης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (013) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (012) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ & ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (004) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (014) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ (953) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

Ενότητα 2. Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών Ενότητα 2 Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων 1 Εισαγωγή ύο κύριες κατηγορίες ανάλυσης οικονοµικών καταστάσεων Συγκρίσεις µε βάση τα οικονοµικά στοιχεία των λογιστικών καταστάσεων δύο η περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως:

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως: Η Λογιστική των γραμματίων Α- Γραμμάτια εισπρακτέα Κάθε επιχείρηση φέρει στο χαρτοφυλάκιο της γραμμάτια ή συναλλάσσεται με αυτά. Ειδικότερα για τα «γραμμάτια εισπρακτέα» κάθε επιχείρηση τηρεί ένα λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 3 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς:

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς: ΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39.β του Κώδικα ΦΠΑ Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρώ τις προϋποθέσεις και επιθυμώ την ένταξή μου στο ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά την είσπραξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις Δράμα, 29 Ιανουαρίου 2010 Αρ.Πρωτ. 1089 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις Από την 26.01.2010 εφαρμόζεται ο ν. 3816/2010 Ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ιανουάριος 2014 Για ποιο λόγο τα τιμολόγια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ)

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) Η συμπλήρωση της αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης δαπανών που υλοποιεί ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ (θεωρητική και πρακτική προσέγγιση)

ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ (θεωρητική και πρακτική προσέγγιση) (θεωρητική και πρακτική προσέγγιση) Σεμινάριο ενημέρωσης 8-9 Απριλίου 2014 Στην καθημερινή συναλλακτική πρακτική η χρήση των αξιογράφων και ιδιαίτερα της επιταγής και της συναλλαγματικής γίνεται όλο και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ. Ασφαλής ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Βασίλης Χριστίδης / CEO Αθήνα / 28.11.2014

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ. Ασφαλής ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Βασίλης Χριστίδης / CEO Αθήνα / 28.11.2014 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Ασφαλής ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό Βασίλης Χριστίδης / CEO Αθήνα / 28.11.2014 Ασφάλιση Πιστώσεων : Η λύση για τις επιχειρήσεις Έχετε ποτέ αντιμετωπίσει την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009 ΑΠΡΙΛΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ... 3 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

Hellastat: Μειώνεται σταδιακά ο βαθμός φερεγγυότητας των ελληνικών επιχειρήσεων

Hellastat: Μειώνεται σταδιακά ο βαθμός φερεγγυότητας των ελληνικών επιχειρήσεων Hellastat: Μειώνεται σταδιακά ο βαθμός φερεγγυότητας των ελληνικών επιχειρήσεων Μειώνεται σταδιακά ο βαθμός φερεγγυότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ ασφαλέστερες εμφανίζονται οι μεγάλες επιχειρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί.

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί. Άρθρο 1 Ορισμός Πεδίο εφαρμογής 1. Με τον παρόντα νόμο θεσπίζεται η δυνατότητα φυσικών προσώπων που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση (εφεξής οφειλέτες), τα οποία συγκεντρώνουν τις, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 1 Μηνιαίως Υποβάλλεται έως από τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης στην εποπτεύουσα αρχή τους, έως την 12 η ημέρα του επόμενου μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 4 ης /24.02.2015 Συνεδρίασης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 4 ης /24.02.2015 Συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Γ. Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: ΕΝΟΙΚΙΑ Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Επάγγελμα Έτη άσκησης επαγγέλματος Οικείο Επιμελητήριο Ημερομηνία γέννησης Αριθμός ταυτότητας ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθμός Προσωπικού Ταμεία κύριας

Διαβάστε περισσότερα

Η ασυνέπεια «στεγνώνει» την αγορά

Η ασυνέπεια «στεγνώνει» την αγορά Σελίδα 1 από 5 About CFO Agenda Online Συνδροµές ιαφηµιστείτε εδώ FAQ / Help Επικοινωνία Πρώτη Σελίδα Όλες οι Ενότητες Αναζήτηση Είσοδος Μελών ωρεάν εγγραφή Τετάρτη, 9 εκεµβρίου 2009 Risk & Compliance

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») κατ άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD

Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD Αξία με την οποία πιστώνονται οι λογαριασμοί των πωλήσεων. Ο λογαριασμός του πελάτη χρεώνεται με το συνολικό ποσό του παραστατικού που

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης.

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Eurofasma NEXT ιαχείριση Εταιριών - Παρακολούθηση Οµίλου Επιχείρησης ιαχείριση πολλαπλών εταιριών µε δυνατότητα οµαδοποίησης τους µέσω της συγκέντρωσής τους σε «περιοχές εργασίας».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Ilcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ΑΤΟΜΙΚΉ)

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ΑΤΟΜΙΚΉ) ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ΑΤΟΜΙΚΉ) Επωνυμία και Διακριτικός Τίτλος Δραστηριότητα Έτος Ίδρυσης Οικείο Επιμελητήριο Κατηγορία Λογιστικών Βιβλίων Αριθμός Προσωπικού:

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457ΛΗ-ΨΔΛ. 1. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις όλων των εταιρικών μορφών και μεγεθών που

ΑΔΑ: 457ΛΗ-ΨΔΛ. 1. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις όλων των εταιρικών μορφών και μεγεθών που ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 09 Νοεμβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.οικ.2/83241/0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Με το αίτηµα για µεταβίβαση της άδειας υποβάλλονται : α) Συνοδευτικό έγγραφο/δήλωση από τον κάτοχο της Άδειας µε το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ ιαδικασίες και ικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συνοµολόγηση δανείων µε ήµους, Περιφέρειες, Συνδέσµους, Ενώσεις και Νοµικά Πρόσωπα αυτών µε αποκλειστικό σκοπό την αναχρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Αδείας ΕΚ 1/13/28-6-1994 =========================================================== Δραγατσ αν ίου 6 Α θήνα 10559 Τηλ: 210.33.67.700 - Fax:21033.12.324 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ V Η διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου αποτελεί μια από τις κυρίαρχες αρμοδιότητες κάθε Πιστωτικού Ιδρύματος ενώ επηρεάζει σημαντικά και τον τρόπο άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Κινδύνων. Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο)

Αναγνώριση Κινδύνων. Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο) Άσκηση Αναγνώριση Κινδύνων Αναγνώριση Κινδύνων Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο) Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL:

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Νο 268 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΕΤΑΑ/ΤΥ Ε http://tyde-tpde.etaa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007 Η έκθεση διαχείρισης του (Δ.Σ.) που ακολουθεί, αφορά στη χρήση 2007 συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με βάση το πνεύμα και τα αναφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Καλή σας ημέρα, Αλλαγών συνέχεια λοιπόν και σε αυτό το email θα επισημάνουμε συνοπτικά τις κυριότερες αλλαγές που προκύπτουν στην έκδοση των παραστατικών. Καταρχήν, ο γνωστός Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων &

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Αθήνα, 13-2-2009 Σειρά Β Αριθ. 27 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ «ΕΣΤΙΑ ΜΕΙΚΤΟ» Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΙΑΣ ΝΕΟΙΔΡΥΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΙΑΣ ΝΕΟΙΔΡΥΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΙΑΣ ΝΕΟΙΔΡΥΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Σεμινάριο ενημέρωσης 27 30 Σεπτεμβρίου 2010 Οι πιστοδοτήσεις των τραπεζών είναι από τη φύση τους εκτεθειμένες σε πλήθος κινδύνων που απορρέουν από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.09.2013 C(2013) 5820 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Άσκηση (με 40 εγγραφές) Δίδεται ο ισολογισμός έναρξης της επιχείρησης Ε.Κ. την 31/12/10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/10 ΠΑΘΗΤΙΚΟ+Κ.Θ. ΤΑΜΕΙΟ 40000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48000

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση)

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Στο άρθρο αυτό, θα προσπαθήσουμε με απλά λόγια να παρουσιάσουμε αυτόν τον τρόπο χρηματοδότησης, θέτοντας και απαντώντας τα πιο συνήθη ερωτήματα, ώστε να τον κάνουμε φιλικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Αποφασίζεται η επισκευή και συντήρηση ενός κτιρίου. Εκτιμάται ότι το κόστος θα ανέλθει στο ποσό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18)

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Ενότητα 6 Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Τιµολόγιο (Εκδίδεται.) 1. Εκδίδεται τιµολόγιο, τουλάχιστον διπλότυπο για: την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-Π4 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,24 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2/25746 /0094. όπως ο πίνακας διανομής

ΑΔΑ: 4Α18Η-Π4 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,24 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2/25746 /0094. όπως ο πίνακας διανομής 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

07.08.2015. 4. Τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω αν θέλω να εισάγω αγαθά, πρώτες ύλες κ.λπ. από το εξωτερικό;

07.08.2015. 4. Τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω αν θέλω να εισάγω αγαθά, πρώτες ύλες κ.λπ. από το εξωτερικό; Για την ενημέρωση των επιχειρήσεων-πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα σύμφωνα με την από 18/07/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή. Προέλευση εδοµένου (Στοιχεία «ΥΠΕΡ ΟΥ» κλπ) Πρόσβαση & εδοµένα. Υπεύθυνος Λειτουργίας (Web Officer)

Περιγραφή. Προέλευση εδοµένου (Στοιχεία «ΥΠΕΡ ΟΥ» κλπ) Πρόσβαση & εδοµένα. Υπεύθυνος Λειτουργίας (Web Officer) Περιγραφή Υπηρεσιών ΤΣΕΚ Περιγραφή Η υπηρεσία ΤΣΕΚ (Τειρεσίας Σύστηµα Ελέγχου Κινδύνων) αποσκοπεί στην άµεση και αξιόπιστη υποστήριξη των επιχειρηµατικών αποφάσεων, έτσι ώστε να αξιολογούνται αντικειµενικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Συμπληρωματική πρόταση για την προστασία των συναλλαγών, την επιστροφή της ρευστότητας στην αγορά, την επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα