ΣΑΣΘΣΘΚΟ ΔΕΛΣΘΟ ΣΤΠΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΑΣΘΣΘΚΟ ΔΕΛΣΘΟ ΣΤΠΟΤ"

Transcript

1 ΕΡΕΔΟΛΟΣ Εργαζηήριο Ερεσνών & Δορσθόρων Λογαριαζμών Σοσριζμού Πανεπιζηήμιο Παηρών LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Account University of Patras Υεξζόλεζνο ΣΑΣΘΣΘΚΟ ΔΕΛΣΘΟ ΣΤΠΟΤ Έρεσνα Καηανάλωζης Προϊόνηων Πρωινού ζηα Ξενοδοτειακά Καηαλύμαηα (προζωρινά ζηοιτεία) ηα πιαίζηα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο κε ηίηιν «Διερεύνηζη ηου ρόλου ηου ηουριζμού ζηην παραγωγική δομή και οικονομία ηου Δήμου Χερζονήζου με βάζη ηη προζέγγιζη ηων Περιθερειακών Δορυθόρων Λογαριαζμών Τουριζμού», πνπ δηελεξγείηαη θαη αλάζεζε ηνπ Δήκνπ Υεξζνλήζνπ από ην Εξγαζηήξην Εξεπλώλ θαη Δνξπθόξσλ Λνγαξηαζκώλ Σνπξηζκνύ (ΕΡΕΔΟΛΟΣ) ηνπ ηκήκαηνο Δηνίθεζεο Επηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, αλαθνηλώλνληαη ζηνηρεία ζε επίπεδν Δήκνπ Υεξζνλήζνπ αιιά θαη κηα πξώηε εθηίκεζε ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο σο πξνο ηελ θαηαλάισζε πξντόλησλ πξσηλνύ ζε μελνδνρεηαθά θαηαιύκαηα. Σα ζηνηρεία αθνξνύλ ζε δείθηεο εκεξήζηαο θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζεο πξντόλησλ θαζώο θαη ζηηο ζπλνιηθέο δεηνύκελεο πνζόηεηεο ζηα πιαίζηα παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ηνπ πξσηλνύ εληόο ησλ μελνδνρεηαθώλ θαηαιπκάησλ γηα πεξηζζόηεξα από 30 νκάδεο πξντόλησλ πνπ πεξηέρνπλ πάλσ από 300 επηκέξνπο πξντόληα. Με ηε ρξήζε ησλ ελ ιόγσ δεηθηώλ εθηηκήζεθαλ νη ζπλνιηθέο δεηνύκελεο πνζόηεηεο γηα ηηο αλάγθεο παξνρήο ηνπ πξσηλνύ ζε επίπεδν Δήκνπ, αιιά θαη κηα πξώηε εθηίκεζε ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο δεδνκέλνπ όηη ν Δήκνο Υεξζνλήζνπ ζπγθεληξώλεη κε βάζε ηα επίζεκα ζηνηρεία αθελόο ην 35% ησλ δηαλπθηεξεύζεσλ, αθεηέξνπ ην 30% ηεο ζπλνιηθήο δπλακηθόηεηαο ζε μελνδνρεηαθέο θιίλεο ηεο Κξήηεο, θαζηζηώληαο ηνπο δείθηεο αληηπξνζσπεπηηθνύο ζε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθό βαζκό θαη ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν. Μηα αθξηβή σζηόζν πξνζέγγηζε ησλ δεηνύκελσλ πνζνηήησλ ζην ζύλνιν ηεο Κξήηεο ζα απαηηνύζε ηελ δηεύξπλζε ηεο έξεπλαο ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο. Από ηα ζηνηρεία πξνθύπηνπλ όηη πξώηα ζε θαηαλάισζε ζε ό,ηη αθνξά ηηο νκάδεο πξντόλησλ πνπ ζπλζέηνπλ ην πξσηλό ησλ μελνδνρείσλ βξίζθνληαη ηα θξέζθα θξνύηα, κε ζπλνιηθή εηήζηα θαηαλάισζε ζε επίπεδν δήκνπ πνπ μεπεξλά ηνπ ηόλνπο, ην γάια (577 ηόλνη) θαη ηα θξέζθα ιαραληθά (509 ηόλνη). Αθνινπζνύλ είδε αξηνπνηίαο θαη δαραξνπιαζηηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα ςσκί-παμηκάδηα-θξπγαληέο (428 ηόλνη), ζθνιηαηνεηδή-πίηεο-βνπηήκαηα θιπ (324 ηόλνη), ελώ έπνληαη ηα αιιαληηθά (270 ηόλνη), ην γηανύξηη (250 ηόλνη), ηα ηπξηά (216 ηόλνη), ηα θξνύηα θνλζέξβαο (185

2 ηόλνη) θαη νη ζπκππθλσκέλνη ρπκνί σο πξώηε ύιε (154 ηόλνη). Οη αληίζηνηρεο δεηνύκελεο πνζόηεηεο ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο εθηηκάηαη όηη ηξηπιαζηάδνληαη κε βάζε επίζεκα ζηνηρεία ηεο ΕΛ.ΣΑΣ σο πξνο ηελ αλαινγία ησλ δηαλπθηεξεύζεσλ ηνπ δήκνπ ζηα μελνδνρεηαθά θαηαιύκαηα επί ησλ αληίζηνηρσλ ζπλνιηθώλ δηαλπθηεξεύζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηελ Κξήηε. Ωο πξνο ηα επηκέξνπο πξντόληα ηα θαξπνύδηα κε εκεξήζηα θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε πνπ αλέξρεηαη ζηα 83γξ., ην γάια εβαπνξέ (54γξ.) ηα πνξηνθάιηα (47γξ.) θαη νη ληνκάηεο (45γξ.) εκθαλίδνπλ ηελ κεγαιύηεξε θαηαλάισζε. Η ζπλνιηθή εηήζηα θαηαλάισζε πξντόλησλ ζηα πιαίζηα παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ηνπ πξσηλνύ εληόο ησλ μελνδνρεηαθώλ θαηαιπκάησλ αλέξρεηαη ζηνπο ηόλνπο γηα ηνλ Δήκν Υεξζνλήζνπ θαη ζηνπο ηόλνπο ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο. Οη δεηνύκελεο πνζόηεηεο πξνθύπηνπλ από κηα εκεξήζηα θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε πξντόλησλ πξσηλνύ πνπ αλέξρεηαη ζηα 816 γξ. (ε ελ ιόγσ πνζόηεηα απμάλεηαη αλαινγηδόκελνη όηη νξηζκέλεο πξώηεο ύιεο, όπσο ζπκππθλσκέλνη ρπκνί & θαθέο, παξαζθεπάδνληαη κε ηελ πξνζζήθε λεξνύ). Σν ζπλνιηθό εθηηκώκελν όθεινο γηα ηνπο θιάδνπο εθείλνπο πνπ πξνκεζεύνπλ ηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο κε ηειηθά πξντόληα θαη πξώηεο ύιεο γηα ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε ηνπ πξσηλνύ θπκαίλεηαη γηα ηνλ Δήκν Υεξζνλήζνπ κεηαμύ 6,5 θαη 11,5 εθαηνκ., ελώ γηα ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο κεηαμύ 18,5 θαη 33 εθαηνκ.. Αθνινπζεί ε πιήξεο ιίζηα κε ηα πξντόληα πξσηλνύ, κε ηελ ζρεηηθή ηνπο εκεξήζηα θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε (ζηήιε Δείκηες Καηά Κεθαλήν Καηανάλωζης ανά Πρωινό) θαη ηελ εηήζηα δεηνύκελε πνζόηεηα ζε επίπεδν Δήκνπ θαη Πεξηθέξεηαο. εκεηώλεηαη όηη ε έλδεημε «θηιά/ιίηξα» ζε νξηζκέλα πξντόληα ζηελ ζηήιε γηα ηελ κνλάδα κέηξεζεο (Μ.Μ.) πξνθύπηεη από ηνλ δηαθνξεηηθό ηξόπν θαηαγξαθήο κεηαμύ ησλ κνλάδσλ ηνπ δείγκαηνο. Επηπξόζζεηα, εκεξήζηνη δείθηεο θαηαλάισζεο θάησ ηνπ ελόο γξακκαξίνπ ή κηιηγθξάκ (<0,001) δελ εκθαλίδνπλ ηηκή (=0,000). Επίζεο ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα όηη, ε εκθαληδόκελε ηαμηλόκεζε ησλ πξντόλησλ ζε νκάδεο πξνθύπηεη θαηά βάζε από ηελ νκαδνπνίεζε πνπ εθαξκόδεηαη ζηα ζπζηήκαηα εκπνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ ζηα πιαίζηα ησλ ιεηηνπξγηθώλ ηνπο αλαγθώλ θαη σπόκειηαι ζε αναπροζαρμογή βάζεη ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ηαμηλόκεζεο πξντόλησλ (CPA 2008) πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηα πξόηππα ζύληαμεο ησλ εζληθώλ ινγαξηαζκώλ.

3 - ΛΘΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΠΡΩΘΝΟΤ - ΔΕΘΚΣΕ ΗΜΕΡΗΘΑ ΚΑΣΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΚΑΘ ΕΣΗΘΕ ΖΗΣΟΤΜΕΝΕ ΠΟΟΣΗΣΕ ΟΜΑΔΕ ΔΗΓΖ ΤΥΚΗΥΛ -ΞΑΜΗΚΑΓΗΥΛ - ΦΟΓΑΛΗΔΠ ΑΟΡΗΓΗΝ ΘΑΙΑΚΞΝΘΗ (30-40 γπ.) Θιλά 0, ΑΟΡΗΓΗΝ ΙΔΘΝ (30-60 γπ.) Θιλά 0, ΑΟΡΗΓΗΝ ΝΙΗΘΖΠ (25-60 γπ.) Θιλά 0, ΑΟΡΗΓΗΝ ΠΗΘΑΙΖΠ (30-40 γπ.) Θιλά 0, ΑΟΡΗΓΗΝ ΣΥΟΗΑΡΗΘΝ (30-40 γπ.) Θιλά 0, ΑΟΡΗΓΗΝ "ΙΝΗΞΑ" (30-50 γπ.) Θιλά 0, ύνολο Απηίδια (ζε κιλά) 0, ΚΞΑΓΘΔΡΑ ΙΔΘΖ ( γπ.) Θιλά 0, ΚΞΑΓΘΔΡΑ ΝΙΗΘΖΠ ( γπ.) Θιλά 0, ΚΞΑΓΘΔΡΑ ΠΗΘΑΙΖΠ ( γπ.) Θιλά 0, ΚΞΑΓΘΔΡΑ "ΙΝΗΞΑ" ( γπ.) Θιλά 0, ύνολο Μπακέηα (ζε κιλά) 0, ΦΟΑΡΕΝΙΑ ΔΞΡΑΕΚΝ ( γπ.) Θιλά 0,

4 ΦΟΑΡΕΝΙΑ ΘΑΙΑΚΞΝΘΗ ( γπ.) Θιλά 0, ΦΟΑΡΕΝΙΑ ΙΔΘΖ ( γπ.) Θιλά 0, ΦΟΑΡΕΝΙΑ ΚΔΡΠΝΒΝ ( γπ.) Θιλά 0, ΦΟΑΡΕΝΙΑ ΝΙΗΘΖΠ ( γπ.) Θιλά 0, ΦΟΑΡΕΝΙΑ ΞΝΙΠΞΝΟΝ ( γπ.) Θιλά 0, ΦΟΑΡΕΝΙΑ ΞΟΝΕΚΗ ( γπ.) Θιλά 0, ΦΟΑΡΕΝΙΑ ΠΗΘΑΙΖΠ ( γπ.) Θιλά 0, ΦΟΑΡΕΝΙΑ ΣΥΟΗΑΡΗΘΖ ( γπ.) Θιλά 0, ΦΟΑΡΕΝΙΑ "ΙΝΗΞΑ" (450 γπ.) Θιλά 0, ύνολο Φπαηδόλα (ζε κιλά) 0, ΤΥΚΗ ΓΔΟΚΑΛΗΘΝ ( γπ.) Θιλά 0, ΤΥΚΗ ΘΟΗΘΗΛΝ (500 γπ.) Θιλά 0, ΤΥΚΗ ΙΔΘΝ ( γπ.) Θιλά 0, ΤΥΚΗ ΝΘΡΑΠΞΝΟΝ ( γπ.) Θιλά 0, ΤΥΚΗ ΝΙΗΘΖΠ ( γπ.) Θιλά 0, ΤΥΚΗ ΞΟΝΕΚΔΛΗΝ ( γπ.) Θιλά 0, ΤΥΚΗ ΠΗΘΑΙΔΥΠ ( γπ.) Θιλά 0, ΤΥΚΗ ΠΡΑΟΔΛΗΝ ( γπ.) Θιλά 0, ΡΠΗΑΞΑΡΑ ( γπ.) Θιλά 0, ΤΥΚΗ ΣΥΟΗΑΡΗΘΝ ( γπ.) Θιλά 0, ΤΥΚΗ "ΙΝΗΞΑ" ( γπ.) Θιλά 0, ύνολο Ψυμί (τυμί & καπβέλι) (ζε κιλά) 0,

5 ΘΟΗΡΠΗΛΗ ΙΔΘΝ ΠΝΠΑΚΗ Θιλά 0, ΘΟΗΡΠΗΛΗΑ ΖΙΗΝΠΞΝΟΝΠ Θιλά 0, ύνολο Κπιηζίνια (ζε κιλά) 0, ΦΟΓΑΛΗΔΠ ΠΗΘΑΙΔΥΠ ( γπ.) Θιλά 0, ΦΟΓΑΛΗΔΠ ΠΡΑΟΔΛΗΔΠ ( γπ.) Θιλά 0, ΦΟΓΑΛΗΔΠ ΝΙΗΘΖΠ Θιλά 0, ΦΟΓΑΛΗΔΠ ΠΗΡΝ Θιλά 0, ύνολο Φπςγανιέρ (ζε κιλά) 0, ΞΑΜΗΚΑΓΑΘΗΑ ΑΚΓΓΑΙΝ / ΞΝΟΡΝΘΑΙΗΝ Θιλά 0, ΞΑΜΗΚΑΓΗ ΔΦΡΑΕΚΝ Θιλά 0, ΞΑΜΗΚΑΓΗ ΘΟΗΘΗΛΝ Θιλά 0, ΞΑΜΗΚΑΓΗ ΠΗΘΑΙΖΠ Θιλά 0, ΞΑΜΗΚΑΓΗ ΠΡΑΟΔΛΗΝ Θιλά 0, ύνολο Παξιμάδια (ζε κιλά) 0, ΡΝΠΡ ΙΔΘΝ ( γπ.) Θιλά 0, ΡΝΠΡ ΚΑΟΝ 400gr Θιλά 0, ΡΝΠΡ ΠΗΘΑΙΖΠ ( γπ.) Θιλά 0, ΡΝΠΡ "ΙΝΗΞΑ" Θιλά 0, ύνολο Σοζη (ζε κιλά) 0,

6 ΡΠΝΟΔΘΗ Θιλά 0, ύνολο Σζοςπέκι (ζε κιλά) 0, ΠΦΝΙΗΑΡΝΔΗΓΖ - ΞΗΡΔΠ - ΒΝΡΖΚΑΡΑ - ΘΔΗΘ - ΓΙΘΗΠΚΑΡΑ ΒΝΡΖΚΑΡΑ Θιλά 0, ΒΑΠΗΙΝΞΗΡΑ Θιλά 0, ΓΗΑΝΟΡΝΞΗΡΑ Θιλά 0, ΘΑΟΝΡΝΞΗΡΑ Θιλά 0, ΘΑΟΓΝΞΗΡΑ Θιλά 0, ΞΝΟΡΝΘΑΙΝΞΗΡΑ Θιλά 0, ΚΑΦΗΛ ΓΗΑΦΝΟΔΠ ΓΔΠΔΗΠ Θιλά 0, ΘΔΗΘ 500γπ. ΓΗΑΦΝΟΔΠ ΓΔΠΔΗΠ Θιλά 0, ΘΔΗΘ CHEESECAKE Θιλά 0, ΘΔΗΘ ΓΝΣΔΗΝ Θιλά 0, ΘΔΗΘ ΘΟΔΚΑ ΚΑΘΟΝΠΡΔΛΝ ΣΝΛΓ. Θιλά 0, ΘΔΗΘ ΙΑΓΗΝ ( γπ.) Θιλά 0, ΘΔΗΘ ΚΗΜ Θιλά 0, ΘΔΗΘ ΠΝΘΝΙΑΡΑΠ ΚΑΘΟΝΠΡΔΛΝ Θιλά 0, ΘΔΗΘ ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ ( γπ.) Θιλά 0, ΘΔΗΘ ΘΔΟΑΠΝΞΗΡΑ Θιλά 0, ΘΔΟΑΠΝΞΗΡΑ Θιλά 0, ΘΔΗΘ ΚΖΙΝΞΗΡΑ ΣΝΛΓΟΗΘΖΠ Θιλά 0, ΚΖΙΝΞΗΡΑ Θιλά 0,

7 ΚΖΙΝΞΗΡΑΘΗ Θιλά 0, ΠΡΑΦΗΓΝΞΗΡΑ Θιλά 0, ΠΡΑΦΗΓΝΞΗΡΑΘΗ Θιλά 0, ΠΑΟΗΘΝΞΗΡΑΘΗΑ Θιλά 0, ΠΝΘΝΙΑΡΝΞΗΡΑΘΗΑ Θιλά 0, ΘΟΝΑΠΑΛ Θιλά 0, ΛΡΝΛΑΡΠ ΚΗΛΗ Θιλά 0, ΘΑΚΞΑΛΑΘΗΑ ΒΑΦΙΑΠ Θιλά 0, ΚΞΝΓΑΡΠΑ (κπέμα & τςπί) Θιλά 0, ΡΑΟΡΑΘΗΑ (55 γπ.) Θιλά 0, ΡΟΗΓΥΛΑΘΗΑ ΘΑΟΓΑΠ Θιλά 0, ΟΑΒΑΛΗ Θιλά 0, ΣΑΙΒΑΠ Θιλά 0, ΙΝΘΝΚΗΑ Θιλά 0, ΚΝΠΡΑΙΔΟΗΑ Θιλά 0, ΠΦΑΘΗΑΛΖ ΞΗΡΑ ΑΡΝΚΗΘΖ (120 γπ.) Θιλά 0, ΓΗΞΙΔΠ Θιλά 0, ΘΝΟΑΚΞΗΔΓΔΠ Θιλά 0, ΚΔΙΝΚΑΘΑΟΝΛΑ Θιλά 0, ΘΑΙΗΡΠΝΛΗΑ ΑΛΔΒΑΡΑ ΚΞΝΘΗΔΠ Θιλά 0, ΘΑΙΗΡΠΝΛΗΑ ΙΣΛΑΟΑΘΗΑ Θιλά 0, ΘΑΙΗΡΠΝΛΗΑ ΡΖΓΑΛΗΝ ΡΟΗ Θιλά 0, ΚΕΖΘΟΝΞΗΡΑΘΗΑ (γλςκά & ξινά) Θιλά 0,

8 ΡΟΝΞΗΡΑΘΗΑ Θιλά 0, ΠΞΑΛΑΘΝΡΟΝΞΗΡΑΘΗ ΡΖΓΑΛΗΝ Θιλά 0, ΣΝΟΡΝΞΗΡΑΘΗΑ Θιλά 0, ΙΝΘΑΛΗΘΝΞΗΡΑΘΗΑ Θιλά 0, ύνολο θολιαηοειδή-πίηερ-βοςηήμαηα-κέικ- Γλςκίζμαηα (ζε κιλά) 0, ΓΙΘΝ ΘΝΡΑΙΗΝ ΒΔΟΘΝΘΝ ΓΙΘΝ ΘΝΡΑΙΗΝ Θιλά 0, ΒΠΠΗΛΝ ΓΙΘΝ ΘΝΡΑΙΗΝ Θιλά 0, ΘΑΟΓΗ ΓΙΘΝ ΘΝΡΑΙΗΝ Θιλά 0, ΘΔΟΑΠΗ ΓΙΘΝ ΘΝΡΑΙΗΝ Θιλά 0, ΘΓΥΛΗ ΓΙΘΝ ΘΝΡΑΙΗΝ Θιλά 0, ΚΑΛΡΑΟΗΛΗ ΓΙΘΝ ΘΝΡΑΙΗΝ Θιλά 0, ΚΔΙΗΡΕΑΛΑΘΗ ΓΙΘΝ ΘΝΡΑΙΗΝ Θιλά 0, ΛΔΟΑΡΕΑΘΗ ΟΝΙΔ ΓΙΘΝ ΘΝΡΑΙΗΝ Θιλά 0, ΞΔΟΓΑΚΝΛΡΝ ΓΙΘΝ ΘΝΡΑΙΗΝ Θιλά 0, ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ ΓΙΘΝ ΘΝΡΑΙΗΝ Θιλά 0, ΠΡΑΦΙΗ ΓΙΘΝ ΘΝΡΑΙΗΝ Θιλά 0, ΠΘΝ ΓΙΘΝ ΘΝΡΑΙΗΝ Θιλά 0, ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΝ ΓΙΘΝ ΘΝΡΑΙΗΝ Θιλά 0, ύνολο Γλςκό Κοςηαλιού (ζε κιλά) 0, ΠΗΟΝΞΗΑ ΞΔΡΗΚΔΕΗ Θιλά 0,

9 ΓΑΙΑ ΓΗΑΝΟΡΗ ΡΟΗΑ ύνολο ιπόπια (ζε κιλά) 0, ΓΑΙΑ ΔΒΑΞΝΟΔ Θιλά/Ιίτπα 0, ΓΑΙΑ Κ.Γ. Ιίτπα 0, ΓΑΙΑ ΠΘΝΛΖ Θιλά 0, ΓΑΙΑ ΠΝΓΗΑΠ Ιίτπα 0, ΓΑΙΑ ΦΟΔΠΘΝ Ιίτπα 0, ύνολο Γάλα (ζε κιλά-λίηπα) 0, ΓΗΑΝΟΡΗ ΠΡΟΑΓΓΗΠΡΝ / ΔΓΔΠΚΑ / ΞΟΝΒΔΗΝ Θιλά 0, ΠΝΓΗΑΠ ΓΗΑΝΟΡΗ Ιίτπα 0, ύνολο Γιαούπηι (ζε κιλά-λίηπα) 0, COTTAGE CHEESE FLAIR Θιλά 0, EDAM Θιλά 0, EMMENTAL Θιλά 0, GOUDA Θιλά 0, MILNER ΡΟΗ Θιλά 0, TOROLINO Θιλά 0, TOSTINO Θιλά 0, ΑΛΘΝΓΑΙΝ Θιλά 0, ΑΛΘΝΡΟΝΠ Θιλά 0, ΓΟΑΒΗΔΟΑ Θιλά 0,

10 ΑΙΙΑΛΡΗΘΑ ΝΠΞΟΗΑ ΘΔΦΑΙΝΡΟΗ Θιλά 0, ΘΟΔΚΑ ΡΟΗ Θιλά 0, ΙΔΘΝ ΡΟΗ ΑΙΚΖΠ Θιλά 0, ΚΑΛΝΟΗ Θιλά 0, ΚΕΖΘΟΑ Θιλά 0, ΜΓΑΙΝ Θιλά 0, ΠΡΑΘΑ Θιλά 0, ΡΟΗ ΡΟΗΚΚΔΛΝ Θιλά 0, ΦΔΡΑ & ΡΔΙΔΚΔΠ Θιλά 0, ύνολο Σςπί (ζε κιλά) 0, ΓΑΙΝΞΝΙΑ Θιλά 0, ΕΑΚΞΝΛ Θιλά 0, ΙΝΘΑΛΗΘΑ Θιλά 0, ΚΝΟΡΑΓΔΙΑ Θιλά 0, ΚΞΔΗΘΝΛ Θιλά 0, ΚΞΟΗΕΝΙΑ ΘΑΞΛΗΠΡΖ Θιλά 0, ΞΑΟΗΕΑ Θιλά 0, ΞΑΡΔ Θιλά 0, ΞΟΝΠΝΡΝ Θιλά 0, ΠΑΙΑΚΗ Θιλά 0, ύνολο Αλλανηικό (ζε κιλά) 0,

11 ΟΔΒΘΗΑ ΣΚΑ Θιλά 0, ΦΑΠΝΙΗΑ ΞΟΥΗΛΝ Θιλά 0, ΦΑΠΝΙΗΑ ΚΑΟΝΚΑΡΗΘΑ Θιλά 0, ΦΑΠΝΙΗΑ Θιλά 0, ύνολο Όζππια (ζε κιλά) 0, ΙΑΣΑΛΗΘΑ ΦΟΔΠΘΑ ΑΓΓΝΟΗΑ ΦΟΔΠΘΑ Θιλά 0, ΑΛΡΗΓΗΑ Θιλά 0, ΘΑΟΝΡΑ ΦΟΔΠΘΑ Θιλά 0, ΘΟΔΚΚΓΗΑ Θιλά 0, ΚΑΛΗΡΑΟΗΑ Θιλά 0, ΚΑΟΝΙΗΑ ΦΟΔΠΘΑ Θιλά 0, ΞΑΡΑΡΔΠ Θιλά 0, ΞΗΞΔΟΗΔΠ Θιλά 0, ΛΡΝΚΑΡΔΠ (Α & Β κατηγοπίαρ) Θιλά 0, ύνολο Λασανικά Φπέζκα (ζε κιλά) 0, ΙΑΣΑΛΗΘΑ ΘΑΡΔΤ. ΚΑΟΝΙΗΑ Ρεμάσια 0, ύνολο Λασανικά Φπέζκα (ζε ηεμάσια) 0, ΑΟΑΘΑΠ ΠΞΝΟΝΠ ΘΡΤ Θιλά 0, ΘΑΙΑΚΞΝΘΗ ΘΡΤ Θιλά 0, ΘΑΟΝΡΑ ΘΡΤ Θιλά 0,

12 ΙΑΣΑΛΗΘΑ ΘΝΛΠΔΟΒΑ ΘΝΛΝΞΗΓΗ ΑΛΘΝΠ ΘΡΤ Θιλά 0, ΚΞΟΝΘΝΙΑ ΑΛΘΝΠ ΘΡΤ Θιλά 0, ΞΑΡΑΡΔΠ ΘΡΤ Θιλά 0, ύνολο Λασανικά ΚΣΨ (ζε κιλά) 0, ΚΑΛΗΡΑΟΗΑ ΘΝΛΠΔΟΒΑ Θιλά 0, ύνολο Λασανικά Κονζέπβαρ (ζε κιλά) 0, ΦΟΝΡΑ ΦΟΔΠΘΑ / ΘΑΡΔΤ. GRAPEFRUIT Θιλά 0, ΑΘΡΗΛΗΓΗΑ Θιλά 0, ΑΛΑΛΑΠ Θιλά 0, ΑΣΙΑΓΗΑ Θιλά 0, ΒΑΛΗΙΗΔΠ Θιλά 0, ΒΑΡΝΚΝΟΝ ΘΡΤ Θιλά 0, ΒΔΟΘΝΘΑ Θιλά 0, ΓΘΟΔΗΞ ΦΟΝΡ Θιλά 0, ΓΑΚΑΠΘΖΛΑ Θιλά 0, ΓΔΠΞΝΙΑ Θιλά 0, ΘΑΟΞΝΕI Θιλά 0, ΘΔΟΑΠΗΑ Θιλά 0, ΙΔΚΝΛΗΑ Θιλά 0, ΚΑΛΡΑΟΗΛΗΑ Θιλά 0, ΚΖΙΑ Θιλά 0,

13 ΚΞΑΛΑΛΔΠ Θιλά 0, ΚΞΝΟΛΔΙΔΠ Θιλά 0, ΚΟΡΗΙΝ ΘΡΤ Θιλά 0, ΛΔΘΡΑΟΗΛΗΑ Θιλά 0, ΞΔΞΝΛΗΑ Θιλά 0, ΞΝΟΡΝΘΑΙΗΑ (βπώσιμα & σςμού) Θιλά 0, ΟΝΓΓΗΑ Θιλά 0, ΟΝΓΑΘΗΛΑ Θιλά 0, ΠΡΑΦΙΗΑ Θιλά 0, ΠΘΑ Θιλά 0, ΦΟΑΓΘΝΠΡΑΦΙΝ ΘΡΤ Θιλά 0, ΦΟΑΝΙΔΠ ΦΟΔΠΘΗΔΠ & ΘΡΤ Θιλά 0, ύνολο Φπούηα Φπέζκα / ΚΣΨ (ζε κιλά) 0, ΦΟΝΡΑ ΘΝΛΠΔΟΒΑ ΑΛΑΛΑΠ ΘΝΚΞΝΠΡΑ Θιλά 0, ΑΣΙΑΓΗ ΘΝΚΞΝΠΡΑ Θιλά 0, ΒΔΟΘΝΘΝ ΘΝΚΞΝΠΡΑ Θιλά 0, ΓΑΚΑΠΘΗΛΝ ΘΝΚΞΝΠΡΑ Θιλά 0, ΘΝΘΡΔΗΙ ΘΝΚΞΝΠΡΑ Θιλά 0, ΟΝΓΑΘΗΛΝ ΘΝΚΞΝΠΡΑ Θιλά 0, ύνολο Φπούηα Κονζέπβαρ (ζε κιλά) 0, ΔΙΗΔΠ ΔΙΗΓΑΘΗΑ ΠΔ ΑΙΚΖ ΚΑΟΑ / ΞΟΑΠΗΛΑ Θιλά 0,

14 ΡΝΟΠΗ ΡΑΣΗΛΗ ΔΙΗΔΠ Θιλά 0, ΔΙΗΔΠ ΘΟΝΚΞΔΠ Θιλά 0, ΔΙΗΔΠ ΘΑΙΑΚΥΛ Θιλά 0, ΔΙΗΔΠ ΚΑΟΔΠ Θιλά 0, ΔΙΗΔΠ ΞΟΑΠΗΛΔΠ Θιλά 0, ΠΡΑΦΗΓΝΙΗΔΠ Θιλά 0, ύνολο Δλιέρ (ζε κιλά) 0, ΑΓΓΝΟΑΘΗ ΡΝΟΠΗ Θιλά 0, ΞΗΘΙΔΠ Θιλά 0, ΞΗΞΔΟΑΘΗ ΡΝΟΠΗ Θιλά 0, ύνολο Σοςπζί (ζε κιλά) 0, ΡΑΣΗΛΗ Θιλά 0, ΜΖΟΝΗ ΘΑΟΞΝΗ - ΜΖΟΑ ΦΟΝΡΑ GRANBERRY ΑΞΝΜΖΟΑΚΔΛΑ Θιλά 0, ΑΘΡΗΛΗΓΗΝ ΑΞΝΜΖΟΑΚΔΛΑ Θιλά 0, ΑΚΓΓΑΙΝ (ΚΔ ΦΙΝΗΝ & ΤΣΑ) Θιλά 0, ΑΛΑΛΑΠ ΑΞΝΜΖΟΑΚΔΛΑ Θιλά 0, ΒΔΟΘΝΘΑ ΑΞΝΜΖΟΑΚΔΛΑ Θιλά 0, ΓΑΚΑΠΘΖΛΑ Θιλά 0, ΖΙΗΝΠΞΝΟΝΠ ΤΣΑ Θιλά 0,

15 ΓΖΚΖΡΟΗΑΘΑ ΘΑΛΡΑΙΝΞΔ ΑΞΝΜΖΟΑΚΔΛΑ (ΞΔΞΝΛΗ ΡΑΙΑΛΓΖΠ) Θιλά 0, ΘΑΟΓΑ ΡΟΗΚΔΛΖ Θιλά 0, ΘΑΟΓΝ (ΚΔ ΦΙΝΗΝ & ΤΣΑ) Θιλά 0, ΙΗΛΑΟΝΠΞΝΟΝΠ Θιλά 0, ΚΑΛΓΘΝ ΑΞΝΜΖΟΑΚΔΛΑ Θιλά 0, ΚΞΑΛΑΛΔΠ ΑΞΝΜΖΟΑΚΔΛΑ Θιλά 0, ΞΑΞΑΓΗΑ ΑΞΝΜΖΟΑΚΔΛΑ Θιλά 0, ΞΑΠΑΡΔΚΞΝΠ Θιλά 0, ΠΗΠΑΚΗ (ΑΞΝΦΙΗΥΚΔΛΝ & ΚΑΟΝ) Θιλά 0, ΠΡΑΦΗΓΑ (ΚΑΟΖ & ΜΑΛΘΗΑ) Θιλά 0, ΠΘΑ ΑΞΝΜΖΟΑΚΔΛΑ Θιλά 0, ΦΝΛΡΝΘΝΤΣΑ (ΑΤΖΡΖ & ΤΖΚΔΛΑ) Θιλά 0, ΦΠΡΗΘΗ ΠΑΙΔ Θιλά 0, ΣΝΟΚΑΓΔΠ ΑΞΝΜΖΟΑΚΔΛΝΗ Θιλά 0, ύνολο Ξεποί Καπποί - Ξεπά Φπούηα (ζε κιλά) 0, ALL BRAN STICKS Θιλά 0, CHOCO / RICE CRISPIES Θιλά 0, CHOCOLATE POPS Θιλά 0, ΛΗΦΑΓΔΠ ΘΑΙΑΚΞΝΘΗΝ (ΑΞΙΑ/ΠΝΘΝΙΑΡΑ/ΚΔΙΗ/ΕΑΣΑΟΖ) Θιλά 0, ΘΝΑΘΔΟ Θιλά 0, ΚΑΟΝΘΝΘΗ Θιλά 0,

16 ΚΝΠΙΗ (ΑΞΙΑ/ΦΟΝΡΥΛ/ΠΝΘΝΙΑΡΑΠ) Θιλά 0, ΛΗΦΑΓΔΠ ΒΟΥΚΖΠ Θιλά 0, ΛΗΦΑΓΔΠ ΘΟΗΘΑΟΗΝ Θιλά 0, ΛΗΦΑΓΔΠ ΠΗΘΑΙΖΠ Θιλά 0, ΛΗΦΑΓΔΠ ΠΗΡΑΟΗΝ (ΑΙΔΠΚΑΛΝ/ΝΙΝΘΙΖΟΝ/ΚΔΙΗ) Θιλά 0, ΜΛΝΣΝΛΡΟΝΠ Θιλά 0, ύνολο Γεμεηπιακά (ζε κιλά) 0, ΘΑΦΔΓΔΠ ΕΑΣΑΟΔΠ ΚΑΟΚΔΙΑΓΔΠ ESPRESSO (ΚΔΟΗΓΔΠ/ΠΞΟΗ/ΤΗΙΝΘΝΚΚΔΛΝΠ) Θιλά 0, ΠΡΗΓΚΗΑΗΝΠ (ΚΔΟΗΓΔΠ/ΣΚΑ & DECAFEINE) Θιλά 0, ΦΗΙΡΟΝ Θιλά/Ιίτπα 0, ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ Θιλά 0, ύνολο Καθέρ (ζε κιλά-λίηπα) 0, ΕΑΣΑΟΖ (ΣΚΑ & ΚΔΟΗΓΔΠ / ΙΔΘΖ & ΚΑΟΖ) Θιλά 0, ΕΑΣΑΟΖ (ΦΟΝΘΡΝΕΖ & ΕΑΣΑΟΗΛΔΠ ΠΔ ΚΔΟΗΓΔΠ) Θιλά 0, ύνολο Εάσαπε (ζε κιλά) 0, ΑΘΡΗΛΗΓΗΝ ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ Θιλά 0, ΑΡΝΚΗΘΖ ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ Θιλά 0, ΒΑΡΝΚΝΟΝ ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ Θιλά 0,

17 ΚΔΙΗ ΒΔΟΗΘΝΘΝ ΚΑΟΚΔΙΑΓΔΠ Θιλά 0, ΒΠΠΗΛΝ ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ Θιλά 0, ΓΑΚΑΠΘΖΛΝ ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ Θιλά 0, ΓΗΑΒΖΡΗΘΥΛ ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ Θιλά 0, ΓΗΑΗΡΖΠ ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ Θιλά 0, ΘΔΟΑΠΗ ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ Θιλά 0, ΓΗΑΦΝΟΔΠ ΓΔΠΔΗΠ (ΙΔΘΔΠ / ΘΝΘΘΗΛΔΠ) Θιλά 0, ΘΓΥΛΗ ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ Θιλά 0, ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ Θιλά 0, ΟΝΓΑΘΗΛΝ ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ Θιλά 0, ΦΟΑΓΘΝΠΡΑΦΙΙΝ ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ Θιλά 0, ΦΟΑΝΙΑ ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ Θιλά 0, ΦΟΑΝΙΑ ΞΝΟΡΝΘΑΙ LIGHT ΚΑΟΚΔΙΑΓΔΠ Θιλά 0, ΦΟΝΡΑ ΡΝ ΓΑΠΝΠ ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ Θιλά 0, ύνολο Μαπμελάδερ (ζε κιλά) 0, ΘΔΟΖΘΟΑ ΚΔ ΚΔΙΗ Θιλά 0, ΚΔΙΗ ΑΛΘΔΥΛ Θιλά 0, ΚΔΙΗ ΒΑΕΑΘΗ ( γπ.) Θιλά 0, ΚΔΙΗ ΒΗΝ Θιλά 0, ΚΔΙΗ ΘΚΑΟΗΠΗΝ Θιλά 0, ΚΔΙΗ ΘΥΛΝΦΝΟΥΛ Θιλά 0,

18 ΚΔΟΔΛΡΔΠ ΟΝΦΖΚΑΡΑ ΚΔΙΗ ΣΚΑ Θιλά 0, ύνολο Μέλι (ζε κιλά) 0, ΚΔΟΔΛΡΑ Θιλά 0, ΞΟΑΙΗΛΑ Θιλά 0, ύνολο Μεπένηα (ζε κιλά) 0, ΑΛΑΚΗΘΡΝ (ΣΚΑ) Θιλά 0, ΑΟΥΚΑΡΗΘΑ (ΚΔΟΗΓΔΠ) Θιλά 0, ΒΟΑΠΡΑΟΗΑ (ΚΔΟΗΓΔΠ) Θιλά 0, ΓΗΑΠΔΚΗ Θιλά 0, ΓΗΑΦΝΟΑ ΟΝΦΖΚΑΡΑ Θιλά 0, ΓΗΑΦΝΟΔΠ ΓΔΠΔΗΠ Θιλά 0, ΓΗΘΡΑΚΝΠ (ΣΚΑ & ΚΔΟΗΓΔΠ) Θιλά 0, ΓΝΠΚΝΠ Θιλά 0, ΘΑΘΑΝ ΟΝΦΖΚΑ Θιλά/Ιίτπα 0, ΘΔΟΑΠΗ (ΚΔΟΗΓΔΠ) Θιλά 0, ΙΔΚΝΛΗ (ΚΔΟΗΓΔΠ) Θιλά 0, ΚΑΟΝ (ΚΔΟΗΓΔΠ) Θιλά 0, ΚΔΛΡΑ Θιλά 0, ΞΟΑΠΗΛΝ (ΚΔΟΗΓΔΠ) Θιλά 0, ΠΝΘΝΙΑΡΑ ΟΝΦΖΚΑ Θιλά 0, ΡΗΙΗΝ (ΚΔΟΗΓΔΠ) Θιλά 0,

19 ICE TEA ΡΠΑΗ ΒΝΛΝ (ΣΚΑ & ΚΔΟΗΓΔΠ) Θιλά 0, ΡΠΑΗ ΔΞΔΛΓΚΔΛΝ (ΚΔΟΗΓΔΠ) Θιλά 0, ΦΑΠΘΝΚΖΙΝ (ΣΚΑ & ΚΔΟΗΓΔΠ) Θιλά 0, ΣΑΚΝΚΖΙΝ (ΣΚΑ & ΚΔΟΗΓΔΠ) Θιλά 0, ύνολο Ροθήμαηα (ζε κιλά-λίηπα) 0, LIPTON ICE TEA ΙΔΚΝΛΗ-ΟΝΓΑΘΗΛΝ Ιίτπα 0, ΡΠΑΗ ICE TEA ΠΘΝΛΖ Θιλά 0, ύνολο Ice Tea (ζε κιλά-λίηπα) 0, ΣΚΝΗ ΠΚΞΘΛΥΚΔΛΝΗ GRAPE FRUIT ΠΚ/ΛΝ ΣΚΝΠ Θιλά 0, ΑΛΑΛΑΠ ΠΚ/ΛΝ ΣΚΝΠ Θιλά 0, ΚΖΙΝ ΠΚ/ΛΝ ΣΚΝΠ Θιλά 0, ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ ΠΚ/ΛΝ ΣΚΝΠ Θιλά 0, ΡΠΑΗ ΚΔ ΙΔΚΝΛΗ ΠΚ/ΛΝ ΣΚΝΠ Ιίτπα 0, ΦΟΑΝΙΑ ΠΚ/ΛΝ ΣΚΝΠ Ιίτπα 0, ύνολο Χςμοί ςμπςκνυμένοι (ζε κιλά-λίηπα) 0, ΣΚΝΗ ΦΟΔΠΘΗΝΗ ΡΞΝΞΝΗΖΚΔΛΝΗ 3ΦΟ.ΛΔΘΡΑΟ Φ. Σ. Ιίτπα 0, GRAPE FRUIT Φ. Σ. Ιίτπα 0, MULTI FRUIT Φ. Σ. Ιίτπα 0, ΑΛΑΛΑΠ Φ. Σ. Ιίτπα 0, ΘΝΘΡΔΗΙ Φ. Σ. Ιίτπα 0,

20 ΑΓΑ ΙΔΚΝΛΗ Φ. Σ. Ιίτπα 0, ΚΖΙΝ Φ. Σ. Ιίτπα 0, ΚΞΑΛΑΛΑ Φ. Σ. Ιίτπα 0, ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ Φ. Σ. Ιίτπα 0, ΡΝΚΑΡOΣΚΝΠ (tomato juice) Ιίτπα 0, ύνολο Χςμοί Φπέζκοι Σςποπ. (ζε λίηπα) 0, ΑΓΑ (μικπά 50-53γπ & μεσαία 53-63γπ) Ρεμάσια 0, ΑΓΝ ΞΑΠΡΔΟΗΥΚΔΛΝ (ΛΥΞΝ & ΘΡΤ.) Θιλά 0, ΒΝΡΟΑ-ΚΑΟΓΑΟΗΛΔΠ ΤΑΟΗΑ ΘΑΞΛΗΠΡΑ ΤΑΟΗΑ ΘΝΛΠΔΟΒΑ ΒΝΡΟΝ (ΚΔΟΗΓΔΠ/BLOCK/ΠΥΙΖΛΔΠ) Θιλά 0, ΚΑΟΓΑΟΗΛΖ (ΚΔΟΗΓΔΠ/ΞΙΑΘΑ) Θιλά 0, ύνολο Βούηςπα-Μαπγαπίνερ (ζε κιλά) 0, ΠΝΙΥΚΝΠ ΘΑΞΛΗΠΡΝΠ Θιλά 0, ύνολο Ψάπια Καπνιζηά (ζε κιλά) 0, ΑΛΡΕΝΓΗΔΠ ΦΗΙΔΡΝ ΔΙΑΗΝ Θιλά 0, ΠΑΟΓΔΙΔΠ ΑΘΔΦΑΙΔΠ & ΦΗΙΔΡΝ ΔΙΑΗΝ Θιλά 0, ΡΝΛΝΙΑΘΔΟΓΑ 0, ΡΝΛΝΠ (ΠΔ ΙΑΓΗ/ΛΔΟΝ) Θιλά 0, ύνολο Ψάπια Κονζέπβα (ζε κιλά) 0,

21 ΔΙΑΗΑ ΒΑΚΒΑΘΔΙΑΗΝ Ιίτπα 0, ΔΙΑΗΝΙΑΓΝ Θιλά/Ιίτπα 0, ΖΙΗΔΙΑΗΝ Θιλά/Ιίτπα 0, ΠΝΓΗΔΙΑΗΝ Ιίτπα 0, ύνολο Έλαια (ζε κιλά-λίηπα) 0, ΓΗΑΦΝΟΔΠ 1ες ΎΙΔΠ (για παρασκεσές) ΑΙΔΟΗ (ΓΗΑΦΝΟΥΛ ΡΞΥΛ) Θιλά 0, ΑΚΙΝ ΑΟΑΒΝΠΗΡΝ Θιλά 0, ΕΚΖ ΘEIK Θιλά 0, ΚΑΓΗΑ (ΛΥΞΖ & ΜΔΟΖ) Θιλά 0, ΚΔΗΓΚΑ ΝΚΔΙΔΡΑΠ Θιλά 0, ΟΕΗ ΓΙΑΠΔ Θιλά 0, ΠΗΚΗΓΓΑΙΗ (ΤΗΙΝ & ΣΝΛΡΟΝ) Θιλά 0, ύνολο Γιάθοπερ 1ερ ύλερ για παπαζκεςέρ (ζε κιλά) 0,

22 ΗΜΕΘΩΕΘ Η Έρεσνα Καηανάλωζης Προϊόνηων Πρωινού ζηα Ξενοδοτειακά Καηαλύμαηα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο κειέηεο κε ηίηιν «Διερεύνηζη ηοσ ρόλοσ ηοσ ηοσριζμού ζηην παραγωγική δομή και οικονομία ηοσ Δήμοσ Υερζονήζοσ με βάζη ηη προζέγγιζη ηων Περιθερειακών Δορσθόρων Λογαριαζμών Σοσριζμού». Φνξέαο πινπνίεζεο ηεο κειέηεο απνηειεί ην Εργαζηήριο Ερεσνών και Δορσθόρων Λογαριαζμών Τοσριζμού ηνπ Σκήκαηνο Δηνίθεζεο Επηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, κε νκόηηκν θαζεγεηή ηνλ θ. Ζαραξάην Γεξάζηκν, θαη αλάζεζε ηνπ Δήκνπ Υεξζνλήζνπ, κε δήκαξρν ηνλ θ. Δνμαζηάθε Ζαραξία, ζηα πιαίζηα πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο. Κεληξηθό ζθνπόο ηεο κειέηεο απνηειεί ε εμέηαζε ηνπ ηξόπνπ θαηά ηνλ νπνίνλ ε ηνπξηζηηθή θαηαλάισζε θαη δαπάλε επηδξά ζηελ παξαγσγηθή δνκή θαη νηθνλνκία ηνπ πιένλ ηνπξηζηηθνύ δήκνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο θαη ελόο εθ ησλ ζεκαληηθόηεξσλ πξννξηζκώλ ζηελ Ειιάδα. Γηα ηνλ ζθνπό απηόλ πξαγκαηνπνηνύληαη παξάιιειεο κειέηεο ζε πνιινύο Τοσριζηικά Χαρακηηριζηικούς θιάδνπο ηνπ Δήκνπ Υεξζνλήζνπ (θαηαιύκαηα, εζηίαζε, επηιεγκέλνη θιάδνη ιηαληθνύ εκπνξίνπ, rent-a-car/bike θιπ). εκεηώλεηαη όηη, ε κειέηε ζηνρεύεη ζηελ δεκηνπξγία ελόο κόληκνπ κεραληζκνύ παξαθνινύζεζεο ησλ ηνπξηζηηθώλ κεγεζώλ ζην Δήκν (Παξαηεξεηήξην Σνπξηζκνύ Δήκνπ Υεξζνλήζνπ) θαη όρη απιώο ζηελ δηεμαγσγή κηαο ζπγθπξηαθνύ ραξαθηήξα έξεπλαο. Απνδέθηεο ησλ σθειεηώλ από ηελ ιεηηνπξγία απηνύ ηνπ εξγαιείνπ κέηξεζεο πνπ θαηαζθεπάδεηαη, ζα απνηειεί ηόζν ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε γηα ηελ ράξαμε ηνπξηζηηθήο θαη επξύηεξεο πνιηηηθήο ηεο, όζν θαη νη ίδηεο νη επηρεηξήζεηο θαη γεληθόηεξα νη ηνπξηζηηθέο ζπιινγηθόηεηεο πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηνλ ηνπξηζκό ηνπ Δήκνπ Υεξζνλήζνπ. Επηζεκαίλεηαη όηη ε ελ ιόγσ δξάζε δηελεξγείηαη γηα πξώηε θνξά ζηελ Ειιάδα, γεγνλόο πνπ θαηαδεηθλύεη ηελ πξσηνπνξηαθή ηεο θύζε. Παξάιιεια απνηειεί κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο κειέηεο πνπ έρνπλ πνηέ δηεμαρζεί ζηελ ρώξα καο ζην πεδίν ηεο ηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο θαη ηδηαίηεξα ζε επίπεδν δήκνπ, ε βαξύηεηα ηεο νπνίαο γίλεηαη άκεζα αληηιεπηή εάλ ιεθζνύλ ππόςε νη ηδηάδνπζεο ζπλζήθεο θαη αλαγθαηόηεηεο πιεξνθόξεζεο ηεο ηξέρνπζαο δηεζλνύο θαη ειιεληθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Μεθοδολογία Γηα ηελ Έρεσνα Καηανάλωζης Προϊόνηων Πρωινού ζηα Ξενοδοτειακά Καηαλύμαηα επηιέρζεθε δείγκα κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξώλεη ην 9,9% ησλ μελνδνρεηαθώλ θιηλώλ ηνπ Δήκνπ Υεξζνλήζνπ, πνπ αληηζηνηρεί θαη ζην 7,9% ηεο ζπλνιηθήο ηνπ δπλακηθόηεηαο ζε θιίλεο (μελνδνρεία, ελνηθηαδόκελα δσκάηηα-δηακεξίζκαηα θαη ηνπξηζηηθέο θαηνηθίεο). Από ηηο ζπλνιηθέο δηαλπθηεξεύζεηο ησλ μελνδνρείσλ πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ έξεπλα ην 70% αθνξνύζε ζε all-inclusive. Επηιέρζεθαλ κνλάδεο 5 & 4 αζηέξσλ πξνθεηκέλνπ γηα ηελ δηακόξθσζε ησλ πιένλ αμηόπηζησλ δεηθηώλ, θαζόηη δηαζέηνπλ ηνλ πςειόηεξν βαζκό βηνκεραλνπνηεκέλεο παξαγσγήο θαη ιεηηνπξγίαο, ελώ ζπγθεληξώλνπλ ζπλνιηθά σο θαηεγνξίεο θαη ηελ πιεηνςεθία (60%) ησλ θιηλώλ ηνπ μελνδνρεηαθνύ θιάδνπ ζε ηνπηθό επίπεδν. Σα πνζνηηθά ζηνηρεία αθνξνύλ ζηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν 2012, αληιήζεθαλ από ην ζύζηεκα εκπνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ κνλάδσλ ηνπ δείγκαηνο θαη δηακνξθώζεθαλ δείθηεο θαηαλάισζεο κέζσ ηεο από θνηλνύ επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ από ηνλ ΕΡΕΔΟΛΟΣ κε ηνπο F&B Managers, ηνπο Chef θαη ηα ινγηζηηθά ηκήκαηα ησλ κνλάδσλ.

23 Παραπομπές Γηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηεο έξεπλαο παξαθαινύκε λα επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ (http://www.hersonisos.gr/municipal/tourism/tourism-satelliteaccounts.html), όπνπ αλαξηώληαη ζπλνπηηθά όια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηηο δηάθνξεο πιεπξέο ηνπ έξγνπ (πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε, θάζεηο ηνπ έξγνπ, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ θιαδηθή δηάξζξσζε ηνπ Δήκνπ αλά είδνο ηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ, ζηνηρεία αθίμεσλ - δηαλπθηεξεύζεσλ αλά ρώξα πξνέιεπζεο ηνπξηζηώλ αλά Δεκνηηθή Ελόηεηα, ελεξγεηαθέο θαηαλαιώζεηο μελνδνρεηαθώλ θαηαιπκάησλ θιπ). Δξ. Υαηδεκαξηλάθεο ηαύξνο Εξεπλεηήο Εξγαζηεξίνπ Εξεπλώλ θαη Δνξπθόξσλ Λνγαξηαζκώλ Σνπξηζκνύ (Εξ.Ε.Δν.Λν.Σ) Σκήκα Δηνίθεζεο Επηρεηξήζεσλ Παλεπηζηήκην Παηξώλ

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras ΔΡΔΓΟΛΟΣ Δργαζηήριο Δρεσνών & Γορσθόρφν Λογαριαζμών Σοσριζμού Πανεπιζηήμιο Παηρών LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ : Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΑΛΩΔΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΎΓΑΣΟ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΥΔΡΟΝΖΟΤ 2012-2014

ΚΑΣΑΝΑΛΩΔΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΎΓΑΣΟ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΥΔΡΟΝΖΟΤ 2012-2014 ΕΡΕΔΟΛΟΣ Εργαστήριο Ερεσνών & Δορσυόρων Λογαριασμών Σοσρισμού Πανεπιστήμιο Πατρών LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ : Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras ΔΡΔΓΟΛΟΣ Δξγαζηήξην Δξεπλώλ & Γνξπθόξσλ Λνγαξηαζκώλ Σνπξηζκνύ Παλεπηζηήκην Παηξώλ LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ : Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΈΡΔΤΝΔ ΛΗΑΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ (ΜΔΡΟ Β ) & ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΖΜΟΤ ΥΔΡΟΝΖΟΤ - ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ -

ΈΡΔΤΝΔ ΛΗΑΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ (ΜΔΡΟ Β ) & ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΖΜΟΤ ΥΔΡΟΝΖΟΤ - ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ - ΔΡΔΓΟΛΟΣ Δξγαζηήξην Δξεπλώλ & Γνξπθόξωλ Λνγαξηαζκώλ Σνπξηζκνύ Παλεπηζηήκην Παηξώλ LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο Έξγνπ : Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Μία ΓευΧαπηογπαθική πποζέγγιζη ηηρ αξίαρ ηος Τοςπιζηικού Αποθέμαηορ ηηρ Δλλάδαρ ζσεηική με ηην πολςηελή διαμονή

Μία ΓευΧαπηογπαθική πποζέγγιζη ηηρ αξίαρ ηος Τοςπιζηικού Αποθέμαηορ ηηρ Δλλάδαρ ζσεηική με ηην πολςηελή διαμονή Μία ΓευΧαπηογπαθική πποζέγγιζη ηηρ αξίαρ ηος Τοςπιζηικού Αποθέμαηορ ηηρ Δλλάδαρ ζσεηική με ηην πολςηελή διαμονή Ο τοσρισμός εκτιμάται και ταρτογραυείται Κσλζηαληίλα Μαγγίλα 1, Νηθόιαο Καξαληθόιαο 2 (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Αύγουστος 2012

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Αύγουστος 2012 ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ * Αύγουστος 2012 Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις Παύλος Μυλωνάς Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας (+30210) 334 1521, e-mail: pmylonas@nbg.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΗΟ TH EΛΛΑΓΟ ΣΟ ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Νηύζζειληνξθ, 30 Γεθεκβξίνπ 2011 Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Αληί πξνιόγνπ ην θείκελν απηό ζπγθεληξώλνληαη έξεπλεο αγνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ-

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΘΔΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Δπιβλέπων Καθηγήτπια: ΓΡΗΣΑΚΖ ΥΑΗΓΩ ςντάκτηρ ποςδαστήρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΥΡΗΗ ΥΡΟΝΟΤ 2013 2014 Φρήζε Φρόλοσ Εργαδοκέλφλ

ΕΡΕΤΝΑ ΥΡΗΗ ΥΡΟΝΟΤ 2013 2014 Φρήζε Φρόλοσ Εργαδοκέλφλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 27 / 02 / 2015 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΥΡΗΗ ΥΡΟΝΟΤ 2013 2014 Φρήζε Φρόλοσ Εργαδοκέλφλ Η Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) δηελήξγεζε γηα πξώηε θνξά

Διαβάστε περισσότερα

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Νηθόιαο Καξαληθόιαο Γηδάθησξ Μεραληθόο Α.Π.Θ. 1 Πέξπ Λαθαδάλε Λέθηνξαο Α.Π.Θ. 2 Μύξσλ Μπξίδεο Καζεγεηήο Α.Π.Θ. 3 Γεκήηξεο Ράκλαιεο Γηπι. Α.Σ.Μ. Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Α.Π.Θ. 4 Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ PORTAL Καρξηκάλε Διεπζεξία Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Κσλζηαληίλνο Γξίβαο Διεπζεξία Μαληδώξνπ Μνπρηληίλ Ρανπάλ «Καλείο δελ καο απαγνξεύεη λα ζθεθζνύκε όηη ηα ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

INCOFRUIT - (HELLAS) ΤΝΔΕΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗ,ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΦΡΟΤΣΩΝ-ΛΑΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΤΜΩΝ

INCOFRUIT - (HELLAS) ΤΝΔΕΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗ,ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΦΡΟΤΣΩΝ-ΛΑΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΤΜΩΝ Προς ΟΛΑ ΣΑ ΜΕΛΗ Κε σνάδελφε Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο για την Πολωνία Παπαθέηοςμε ζςνημμένα ηο 3 ο ενημεπωηικό δεληίο με ειδήζειρ για ηην Πολωνία μεηαξύ ηων οποίων και πληποθοπίερ για ηην αγοπά αγποηικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο E-News Letter Τεύτος 22ο 3-8/4/2011 Παρασκεσή 8/4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μελέηη εκηίμηζηρ κινδύνος ηηρ ςπεπσπέυζηρ συπών από

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ ΔΣΟΤ 2013 (Περίοδος αλαθοράς εηζοδήκαηος 2012)

ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ ΔΣΟΤ 2013 (Περίοδος αλαθοράς εηζοδήκαηος 2012) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 13 / 10 / 2014 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ ΔΣΟΤ 2013 (Περίοδος αλαθοράς εηζοδήκαηος 2012) Γείθηες ζσλζεθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ. Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ. Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730 e ΣΔΙ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΥΟΛΗ ΓΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730 Ζξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒ. & ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Μ.

Διαβάστε περισσότερα

WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ

WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ Κρεζηενίηης Γ.Ν. 1, Ανδροσλιδάκης Γ. 1, Κομπιάδοσ Κ. 1, Μακρής Υ. 1, Μπαληίκας Β. 1, και Καλανηζή Γ. 2 1 Δξγαζηήξην Θαιάζζηαο Σερληθήο θαη Θαιαζζίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ ΠΟΛΟΓΗΜΟ 212 Γήκνο ζελαίσλ Γ/λζε Καζαξηόηεηαο - λαθύθισζεο & πληήξεζεο Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ Ηεξά Οδόο 151, 122 41 ηγάιεσ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα