Ιπηάκελε Σέθξα: ένα παραπροϊόν της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των λιγνιτικών σταθμών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιπηάκελε Σέθξα: ένα παραπροϊόν της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των λιγνιτικών σταθμών"

Transcript

1 Παραγωγή Ιπηάκελε Σέθξα: ένα παραπροϊόν της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των λιγνιτικών σταθμών Θ. Παπαδέιεο Βοηθός Διεσθσντής ΔΕΘ Γξ. Υαηδεθώηεο Βοηθός Διεσθσντής ΔΕΘ Α. Καζηαλάθε Τομεάρτης ΔΕΘ Γ. σηεξόπνπινο Τομεάρτης ΔΕΘ Ινύληνο 2009

2 Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Γηαδνρηθή κεηαηξνπή ελέξγεηαο Λιγνίτης Λέβητας τρόβιλος Γεννήτρια Πόρος (πρώτη ύλη) Διαδικασία (μέσο: νερό) Διαδικασία (μέσο: ατμός) Προϊόν 86% 45% 99% ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΓΟΗ: %

3 Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Γηαδνρηθή κεηαηξνπή ελέξγεηαο Λιγνίτης Λέβητας πξντόλ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Πόρος (πρώτη ύλη) Διαδικασία (μέσο: νερό) ΣΔΦΡΑ απόβιεην ή παξαπξντόλ?

4 Παξαγσγή θαη δηαθίλεζε ηέθξαο

5 ΛΙΓΝΙΣΗ 50% 30% 20% ύζηαζε ιηγλίηε ΣΕΦΡΑ ανόπγανα ζςζηαηικά ΚΑΤΙΜΟ 4-10% 4-15% 30-50% SO 3 K 2 O Na 2 O TiO 2 P 2 O 5 Fe 2 O 3 MgO Al 2 O 3 CaO ΝΕΡΟ 15-30% 37-43% 3% 5-20% SiO 2 Οπγανικόρ Άνθπακαρ Τδπογόνο Θείο - Άζωηο Οξςγόνο Διοξείδιο άνθπακα

6 Έγθξηζε Δζληθήο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο: «ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΙΠΣΑΜΔΝΔ ΣΔΦΡΔ» κε ηελ Τπνπξγηθή Απόθαζε ΤΠΔΥΧΓΔ/281/2007 (ΦΔΚ 551Β/ ) ΣΔΦΡΑ 4-10% SO 3 K 2 O Na 2 O TiO 2 P 2 O 5 Σ Α Τ Σ Ο Σ Η Σ Α ΙΠΣΑΜΔΝΗ ΣΔΦΡΑ ΤΓΡΗ ΣΔΦΡΑ 4-15% 30-50% 15-30% Fe 2 OEC 3 Number MgO Al 2 O 3 CAS Number CaO SiO 2 Αξ. πξν-θαηαρώξεζεο

7 Έγθξηζε Δζληθήο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο: «ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΙΠΣΑΜΔΝΔ ΣΔΦΡΔ» κε ηελ Τπνπξγηθή Απόθαζε ΤΠΔΥΧΓΔ/281/2007 (ΦΔΚ 551Β/ ) Έγθξηζε Δζληθήο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο: «ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΙΠΣΑΜΔΝΔ ΣΔΦΡΔ» ΙΓΙΟΣΗΣΔ & ΜΔΘΟΓΟΙ ΓΟΚΙΜΧΝ Απώιεηα πύξσζεο ΔΝ Λεπηόηεηα ΔΝ Διεύζεξν CaO ΔΝ Υισξηόληα ΔΝ SO 3 ΔΝ Ππθλόηεηα ζσκαηηδίσλ ΔΝ Γείθηεο ελεξγόηεηαο ΔΝ SiO 2 +Al 2 O 3 +Fe 2 O 3 ΔΝ Γξαζηηθό SiO 2 ΔΝ Αιθάιηα ΔΝ Αξρηθόο ρξόλνο πήμεο ΔΝ Τγξαζία ASTM C311-98b

8 Έγθξηζε Δζληθήο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο: «ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΙΠΣΑΜΔΝΔ ΣΔΦΡΔ» κε ηελ Τπνπξγηθή Απόθαζε ΤΠΔΥΧΓΔ/281/2007 (ΦΔΚ 551Β/ ) Έγθξηζε Δζληθήο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο: «ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΙΠΣΑΜΔΝΔ ΣΔΦΡΔ» ΠΡΟΣΤΠΟΙ ΜΔΘΟΓΟΙ ΓΟΚΙΜΧΝ ΔΛΟΣ ΔΝ ΔΛΟΣ ΔΝ ΔΛΟΣ ΔΝ Ιπηάκελε Σέθξα γηα ζθπξόδεκα-μέξνο 1: Οξηζκόο, πξνδηαγξαθέο θαη θξηηήξηα ζπκκόξθσζεο Ιπηάκελε Σέθξα γηα ζθπξόδεκα-μέξνο 2: Αμηνιόγεζε ηεο ζπκκόξθσζεο Μέζνδνη δνθηκήο ηζηκέληνπ-μέξνο 1: Πξνζδηνξηζκόο αληνρώλ ΔΛΟΣ ΔΝ ΔΛΟΣ ΔΝ ΔΛΟΣ ΔΝ ΔΛΟΣ ΔΝ ΔΛΟΣ ΔΝ ΔΛΟΣ ΔΝ ΔΛΟΣ ΔΝ ΔΛΟΣ ΔΝ UNE (Spain) Μέζνδνη δνθηκήο ηζηκέληνπ-μέξνο 2: Υεκηθή αλάιπζε ηζηκέληνπ Μέζνδνη δνθηκήο ηζηκέληνπ-μέξνο 3: Πξνζδηνξηζκόο ρξόλνπ πήμεο θαη ζηαζεξόηεηαο όγθνπ Μέζνδνη δνθηκήο ηζηκέληνπ-μέξνο 6: Πξνζδηνξηζκόο ιεπηόηεηαο Μέζνδνη δνθηκήο ηζηκέληνπ-μέξνο 7: Μέζνδνη ιήςεο θαη παξαζθεπήο δεηγκάησλ ηζηκέληνπ Σζηκέλην-Μέξνο 1: ύλζεζε, πξνδηαγξαθέο θαη θξηηήξηα ζπκκόξθσζεο γηα θνηλά ηζηκέληα θπξόδεκα-μέξνο 1: Πξνδηαγξαθή, επίδνζε, παξαγσγή θαη ζπκκόξθσζε Μέζνδνο δνθηκήο ηπηάκελεο ηέθξαο-μέξνο 1: Πξνζδην-ξηζκόο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ειεύζ. νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ Μέζνδνο δνθηκήο ηπηάκελεο ηέθξαο-μέξνο 2: Πξνζδην-ξηζκόο ιεπηόηεηαο ζε πγξό θνζθίληζκα Πξόζζεηα ζθπξνδέκαηνο, ηπηάκελεο ηέθξεο. Πξνδηαγξα-θή γηα ηπη. Σέθξεο κε πεξηεθηηθόηεηα ζε CaO >10%

9 Έγθξηζε Δζληθήο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο: «ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΙΠΣΑΜΔΝΔ ΣΔΦΡΔ» κε ηελ Τπνπξγηθή Απόθαζε ΤΠΔΥΧΓΔ/281/2007 (ΦΔΚ 551Β/ ) Έγθξηζε Δζληθήο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο: «ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΙΠΣΑΜΔΝΔ ΣΔΦΡΔ» ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΔΛΛΗΝΙΚΧΝ ΣΔΦΡΧΝ & ΑΠΟΓΔΚΣΑ ΟΡΙΑ R 45 SO 3 CaO free Αθαηέξγαζηεο (ΔΙΣ1) 45 % 7 % - Καηεξγαζκέλεο (ΔΙΣ2) 30 % 5 % 3 % ηελ θαηεγνξία ΔΙΣ1, ζπκπεξηιακβάλνληαη νη I.T. πνπ δηαηίζεληαη όπσο ζπιιέγνληαη (αθαηέξγαζηεο ηέθξεο) ή κε ζηνηρεηώδε νκνγελνπνίεζε επηιεθηηθά ζπιιεγόκελνπ πιηθνύ, γηα ηηο νπνίεο κπνξεί λα θαζνξηζζνύλ όξηα αλάινγα κε ηελ πξνβιεπόκελε ρξήζε. ηελ θαηεγνξία ΔΙΣ2 (θαηεξγαζκέλεο ηέθξεο) ζπκπεξηιακβάλνληαη νη IT πνπ είλαη δπλαηό λα ππνθαηαζηήζνπλ πνζνζηό ηζηκέληνπ CEM I ζην ζθπξόδεκα θεξνπζώλ άνπισλ θαηαζθεπώλ. Γηα ηελ παξαγσγή θαηεξγαζκέλεο ηέθξαο απαηηείηαη ζύζηεκα νκνγελνπνίεζεο, άιεζεο, πδξόιπζεο θαη πνηνηηθνύ ειέγρνπ ώζηε λα απνδίδεηαη έλα πιηθό πνπ λα εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηεο Πξνδηαγξαθήο απηήο.

10 Γηα θάζε ηόλν ηπηάκελεο ηέθξαο άλζξαθα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη: Η ελεξγεία πνπ ζώδεηαη κπνξεί λα ειεθηξνδνηήζεη έλα κέζν λνηθνθπξηό γηα 24 εκέξεο εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο εμνηθνλόκεζε ρώξνπ Ο ρώξνο ηαθήο απνβιήησλ πνπ ζώδεηαη αληηζηνηρεί ζε όγθν ζηεξεώλ απνβιήησλ πνπ παξάγεη ν κέζνο θάηνηθνο πόιεο γηα 450 εκέξεο εμνηθνλόκεζε ξύπσλ Η κείσζε εθπνκπώλ CO 2 είλαη ίζε κε ηηο εθπνκπέο ελόο κέζνπ απηνθηλήηνπ γηα 2 κήλεο Πεγή: «Making Better Concrete», US Green Building Press

11 Υξήζεηο θαη εθαξκνγέο Σέθξαο Χρήσεις Ιπτάμενης Τέυρας θπξνδέκαηα καδηθώλ θαηαζθεπώλ Φξάγκαηα Σερλεηνί θπξνδέκαηα νγθόιηζνη νδνζηξσκάησλ ιηκεληθώλ έξγσλ ή δαπέδσλ Σνίρνη βαξύηεηαο ηνηρεία ζθπξνδέκαηνο New Jersey Πξνθαηαζθεπαζκέλα Σξηγσληθέο ηάθξνη πξντόληα ζθπξ/καηνο Άιια ζρεηηθά ζηνηρεία πνπ απαηηνύληαη Δθηνμεπόκελα ζηελ Κπβόιηζνη νδνπνηία ζθπξνδέκαηα γηα ζηήξημε πξαλώλ Πιάθεο επίζηξσζεο Σζηκεληόιηζνη ηεξίμεηο αλαρσκάησλ, Άνπινη ζσιήλεο Γηαθξαγκαηηθνί ηνίρνη ηύινη πεξίθξαμεο ηαζεξνπνίεζε Καηαζθεπέο Γιάζηξεο εδαθώλ παζζάισλ Άιια παξεκθεξή θαη βάζεσλ, κε ρξήζε πξντόληα ππνβάζεσλ ελεκάησλ νδνζηξσζίαο γηα βειηίσζε ηδηνηήησλ εδάθνπο

12 Παξαδείγκαηα εθαξκνγώλ Σέθξαο ζηελ Δπξώπε Πύξγνη Castor θαη Pollux, Φξαλθθνύξηε, Γεξκαλία Πύξγνο Picasso, Μαδξίηε Ιζπαλία Θέαηξν ζην Den Haag ηεο Οιιαλδίαο Γέθπξα Great Belt East, Funen & Zealand, Γαλία Φξάγκα Puylaurent, Γαιιία Φξάγκα Πιαηαλόβξπζεο, Διιάδα ηιό ηέθξαο, Genk-Langerlo, Βέιγην Πεγή: ecoba ev - Utilization in concrete: Samples

13 Παξαδείγκαηα εθαξκνγώλ Σέθξαο ζηελ Δπξώπε Πύξγνη Φύμεο, Niederaußem, Γεξκαλία Πεηάζκαηα αέξα, Rotterdamm, Οιιαλδία Παξάθηηα απνζήθε πεηξειαίνπ B.P. Harding Gravity Base, Βξεηηαλία Τγξή ηέθξα ζαλ πιηθό ακκνβνιήο Ιπη.Σέθξα ζαλ βάζε νδνπνηίαο (FABM), Βξεηηαλία Καηαζθεπή πιίλζσλ, Bochum Γεξκαλία Πεγή: ecoba ev - Utilization in concrete: Samples

14 Υξήζε ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο ζηελ Δπξώπε (ΔΔ 15) γηα ην 2003 Μίγκαηα ηζηκέληνπ 11,5% Μπινθ ηζηκέληνπ 5,3% Πιεξώζεηο 4,2% Άιιεο ρξήζεηο 1,4% Πξόζζεην ηζηκέληνπ 28,1% Οδνπνητα 22,5% Πξώηε ύιε γηα ηζηκέλην 27,0% Πεγή: ecoba ev - Utilization in concrete: Samples

15 Ληγληηηθνί ηαζκνί ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία

16 Ληγληηηθνί ηαζκνί ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία ΜΟΝΑΔΕ ΙΥΤ ΕΣΟ ΕΝΑΡΞΗ ΜΟΝΑΔΕ ΙΥΤ ΕΣΟ ΕΝΑΡΞΗ ΑΗ ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ ΦΙΛΩΣΑ ΑΗ ΜΕΛΙΣΗ ΜΟΝΑΔΕ ΙΥΤ ΕΣΟ ΕΝΑΡΞΗ ΑΗ ΠΣΟΛΕΜΑΪΔΑ ΜΟΝΑΔΕ ΙΥΤ ΕΣΟ ΕΝΑΡΞΗ ΜΟΝΑΔΕ ΙΥΤ ΕΣΟ ΕΝΑΡΞΗ ΑΗ ΚΑΡΔΙΑ ΑΗ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ

17 Παξαγσγή-Γηάζεζε ηέθξαο ησλ ΑΗ ηεο Γπη. Μαθεδνλίαο Πξόζζεην ηζηκέληνπ 65-70% ΑΓΔΣ ΗΡΑΚΛΗ 25-30% ΣΙΣΑΝ 5-10% ΥΑΛΚΙΓΑ 80% ηεο ζπλνιηθήο ηέθξαο (9-10 εθαη. tn) Πξόζζεην ηζηκέληνπ 8 11 % Τπνζηξώκαηα ζε δηαζηξώζεηο δαπέδσλ Οξπρείσλ % Απόζεζεαπνθαηάζηαζε εδαθώλ 70 75%

18 Δηήζηα δηάζεζε ζηηο Σζηκεληνβηνκεραλίεο (tn) Γηάζεζε ηέθξαο ησλ ΑΗ ηεο πεξηνρήο ζηελ Σζηκεληνβηνκεραλία (9κελν) ΑΗ ΠΣΟΛ/ΓΑ ΑΗ ΑΓ.ΓΗΜ. ΑΗ ΚΑΡΓΙΑ

19 Πνζόηεηα ηέθξαο (ρηιάδεο tn) Γηαηηζέκελε θαη δηαζέζηκε ηέθξα ησλ ΑΗ ηεο πεξηνρήο ζηελ Σζηκεληνβηνκεραλία (9κελν) ΠΣΟΛ (ππνι. δηαζέζηκε) ΠΣΟΛ (δηαηεζείζα) ΑΓ.Γ (ππνι. δηαζέζηκε) ΑΓ.Γ (δηαηεζείζα) ΚΑΡΓΙΑ (ππνι. δηαζέζηκε) ΚΑΡΓΙΑ (δηαηεζείζα)

20 Πνζόηεηα ηέθξαο (ρηιάδεο tn) Πνζνζηό δηάζεζεο ηέθξαο ησλ ΑΗ ηεο πεξηνρήο ζηελ Σζηκεληνβηνκεραλία 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% (9κελν) ΠΣΟΛ ΑΓ.Γ ΚΑΡΓΙΑ

21 Μέγηζηε ηθαλόηεηα δηάζεζεο ηέθξαο ησλ ΑΗ ηεο πεξηνρήο ζηελ Σζηκεληνβηνκεραλία ΑΗ ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ ΑΗ ΑΓ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΑΗ ΚΑΡΓΙΑ 80 tn/h 3 x 80 tn/h 2 x 80 tn/h Με 12σξε θόξησζε ζε εξγάζηκεο εκέξεο (θαη 30% λεθξνί ρξόλνη) tn tn tn Με 24σξε θόξησζε όιν ην έηνο (θαη 30% λεθξνί ρξόλνη) tn tn tn

22 πλεξγαζίεο ζε εμέιημε πλεξγαζία ΓΔΗ κε ΑΓΔΣ-ΗΡΑΚΛΗ θαη ΣΙΣΑΝΑ Αύμεζε πνζνηήησλ ρξεζηκνπνηνύκελεο ηέθξαο Βειηηζηνπνίεζε δηαθίλεζεο ηεο ηέθξαο

23 Σαμηλόκεζε ηέθξαο ησλ ΑΗ ηεο Γπη. Μαθεδνλίαο Τπόινηπν % (ΑΒΕΣΟΤΦΑ ΣΕΥΡΑ) ΑΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΑΗ ΚΑΡΔΙΑ ΑΗ ΠΣΟΛΕΜΑΪΔΑ CaO 30-50% SiO % Τπόινηπν % (ΠΤΡΙΣΙΟΤΦΑ ΣΕΥΡΑ) ΑΗ ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ ΑΗ ΜΕΛΙΣΗ CaO 5-25% SiO %

24 SiO ,2-27,7 29,3-30,9 32,4-34,0 35,5-37,1 38,7-40,2 0% 25% 50% 75% 100% CaO ,6-29,3 31,0-32,8 34,5-36,2 37,9-39,6 41,4-43,1 0% 25% 50% 75% 100% CaO (free) ,9-4,2 5,5-6,7 8,0-9,3 10,6-11,8 13,1-14,4 0% 25% 50% 75% 100% SO ,8-2,3 2,8-3,3 3,8-4,3 4,8-5,3 5,8-6,3 0% 25% 50% 75% 100% Άκασστος άνθρακας ,2-27,7 29,3-30,9 32,4-34,0 35,5-37,1 38,7-40,2 0% 25% 50% 75% 100% CO ,6-1,0 1,3-1,7 2,0-2,3 2,7-3,0 3,4-3,7 0% 25% 50% 75% 100% Καηαλνκέο πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηέθξαο ΑΗ Αγ. Γεκεηξίνπ ( )

25 Καηανομή Καηαλνκέο θνθθνκεηξίαο ηέθξαο ηαζκώλ ΓΔΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΜΕΓΕΘΟΤ ΩΜΑΣΙΔΙΩΝ ΣΗΝ ΙΠΣAΜΕΝΗ ΣΕΦΡΑ 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 Μέγεθορ (μm) ΑΓ.Δ ΚΑΡΔΙΑ ΠΣΟΛΕΜΑΪΔΑ ΦΛΩΡΙΝΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

26 Παραγωγή Ιπηάκελε Σέθξα: ένα παραπροϊόν της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των λιγνιτικών σταθμών Θ. Παπαδέιεο Βοηθός Διεσθσντής ΔΕΘ Γξ. Υαηδεθώηεο Βοηθός Διεσθσντής ΔΕΘ Α. Καζηαλάθε Τομεάρτης ΔΕΘ Γ. σηεξόπνπινο Τομεάρτης ΔΕΘ Ινύληνο 2009

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294 Επιλογέρ διασείπιζηρ αποβλήηων για ηον έλεγσο ηων εκπομπών ηων αεπίων ηος θαινομένος ηος θεπμοκηπίος Περικλής Καθάζης (Προϊζηάμενος Δ/νζης Προμηθειών-Υπηρεζιών-Προγραμμάηων, ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.) (WASTE-C-CONTROL)

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή παθητικών κτιρίων με θερμομονωτικά υλικά. Kσλζηαληίλνο Ρηδάθνο Μερ/γνο Μερ/θνο ΔΜΠ

Κατασκευή παθητικών κτιρίων με θερμομονωτικά υλικά. Kσλζηαληίλνο Ρηδάθνο Μερ/γνο Μερ/θνο ΔΜΠ Κατασκευή παθητικών κτιρίων με θερμομονωτικά υλικά Kσλζηαληίλνο Ρηδάθνο Μερ/γνο Μερ/θνο ΔΜΠ 2011 Περιεχόμενα Θεζκηθό πιαίζην Μειέηε απόδνζεο ηεο ζεξκνκόλσζεο Μεζνδνινγία Απνηειέζκαηα Καηαζθεπαζηηθέο ιύζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαδηθαζία δέζκεπζεο, απόζπξζεο θα η α πα γόξεπζεο θπθινθνξίαο πξντόλησλ - Κπξώζεηο

Γηαδηθαζία δέζκεπζεο, απόζπξζεο θα η α πα γόξεπζεο θπθινθνξίαο πξντόλησλ - Κπξώζεηο Γηαδηθαζία δέζκεπζεο, απόζπξζεο θα η α πα γόξεπζεο θπθινθνξίαο πξντόλησλ - Κπξώζεηο Ζ κ ε ξ ί δ α Γ Υ Κ γ η α η η ο Δ μ ε ι ί μ ε η ο ζ η ε λ ν κ ν ζ ε ζ ί α R E A C H θα η C L P 5 Γεθεκβξίνπ 2011 Μέλιοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 1. Τθιζηάμενη καηάζηαζη Σν θάησ Κνπκ Καπί, απνηειεί ηελ πξώηε νηθηζηηθή εγθαηάζηαζε ηεο πόιεο εθηόο ησλ ηεηρώλ αλαηνιηθά ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα ζηε ζέζε παιαηόηεξεο εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Δπηβιέπνληεο Καζ. ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ ΣΔΗ Θεζζαιίαο Γξ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΤΚΗΓΖ Δξεπλεηήο ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ ΚΑΡΓΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 Δπηκέιεηα: Μάξθνο Νηθνιαδόο Κσλζηαληίλνο Θσκόπνπινο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ

ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 14 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΑΡΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ: ΠΑΠΑΣΔΡΓΙΟΤ ΟΝΟΜΑ: ΓΔΩΡΓΙΟ ΣΑΞΗ: Α 4 ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ: 2010-2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΟΣΗΣΑ 1 ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΑΓΙΟ Ι: Φάζη 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ Ανάθεζη εκπόνηζηρ ηος Πεπιθεπειακού σεδίος Γιασείπιζηρ ηεπεών Αποβλήηυν (ΠΔΓΑ) ζε Μελεηηηέρ / Γπαθεία

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ 25%

ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ 25% ΑΝΑΡΣΖΣΈΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ ΑΘΖΝΑ: 28-12-2011 Aξηζκ. Πξση.: Γ55/888 ΓΗΟΗΚΖΖ Γ Η Ο Η Κ Ζ Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ Πιεξνθνξίεο: Σει. 2105213-660, -661, -662-697, -698, ΠΡΟ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Χεθηαθό πεξηβάιινλ Χεθηαθέο πόιεηο Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Λ ά μ π π ο ρ Μ α κ π ή ρ Δ π. Η λ ε κ τ π ο λ ό γ ο ρ Μ η σ α ν ι κ ό ρ Ε θ ν ι κ ό Κ έ ν τ π ο Έ π

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Water for Injection/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε ζάθνο πεξηέρεη 100% w/v Water for Injections.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ.

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. Παύλοσ Α. 1, ούλιος Γ. 1, Καζάκης Ν. 1 και Μάηηας Υ. 1 1 Δξγ. Τερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Yποβολής Αξιολόγησης ΓΕ

Έντυπο Yποβολής Αξιολόγησης ΓΕ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΓΙΑ ΣΙ ΓΡΑΠΣΔ ΔΡΓΑΙΔ Έντυπο Yποβολής Αξιολόγησης ΓΕ O θνηηεηήο ζπκπιεξώλεη ηελ ελόηεηα «Υπνβνιή Εξγαζίαο» θαη απνζηέιιεη ην έληππν ζε δύν κε ζπξξακκέλα αληίγξαθα (ή ειεθηξνληθά) ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015. Σετνική Περιγραθή

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015. Σετνική Περιγραθή ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΗ Γήμος Κομοηηνής ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015 0 Με ηελ Σετνική Περιγραθή κειέηε απηή πξνβιέπεηαη λα γίλεη: θαζαξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα