πλνπηηθά ζηνηρεία Σεχρνπο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 4 πληνκνγξαθίεο - γεληθά 5 A ΚΔΟΝΠ: ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΔΟΓΝ 7 A.1 θνπνί θαη ζηφρνη Έξγνπ 7

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "πλνπηηθά ζηνηρεία Σεχρνπο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 4 πληνκνγξαθίεο - γεληθά 5 A ΚΔΟΝΠ: ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΔΟΓΝ 7 A.1 θνπνί θαη ζηφρνη Έξγνπ 7"

Transcript

1 Σεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ θαη αδεηψλ ρξήζεο ινγηζκηθνχ ζπζηεκάησλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ πξνο εμππεξέηεζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ Schengen Γεχηεξεο Γεληάο (N.SIS II)» Ρεύρνο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ήηνη «Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ θαη αδεηώλ ρξήζεο ινγηζκηθνύ ζπζηεκάησλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ πξνο εμππεξέηεζε ηνπ Δζληθνύ Ππζηήκαηνο Ξιεξνθνξηώλ Schengen Γεύηεξεο Γεληάο (N.SIS II)» Σεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ θαη αδεηψλ ρξήζεο ινγηζκηθνχ ζπζηεκάησλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ πξνο εμππεξέηεζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ Schengen Γεχηεξεο Γεληάο (N.SIS II)» 1 / 119

2 Σεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ θαη αδεηψλ ρξήζεο ινγηζκηθνχ ζπζηεκάησλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ πξνο εμππεξέηεζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ Schengen Γεχηεξεο Γεληάο (N.SIS II)» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ πλνπηηθά ζηνηρεία Σεχρνπο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 4 πληνκνγξαθίεο - γεληθά 5 A ΚΔΟΝΠ: ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΔΟΓΝ 7 A.1 θνπνί θαη ζηφρνη Έξγνπ 7 A.2 Πεξηβάιινλ ηνπ Έξγνπ 8 A.2.1 πλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ Φνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην Έξγν 8 A.2.2 χληνκν Ιζηνξηθφ 9 A.2.3 πλνπηηθή πεξηγξαθή Δζληθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ Schengen SIS 1 11 A.2.4 Δζληθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ Schengen Γεχηεξεο Γεληάο SIS II (N.SISII) 15 B ΚΔΟΝΠ: Ρεύρνο Ρερληθώλ Ξξνδηαγξαθώλ ηνπ έξγνπ «Ξξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε Δμνπιηζκνύ θαη Ινγηζκηθνύ Ππζηεκάησλ θαη Βάζεο Γεδνκέλσλ πξνο Δμππεξέηεζε ηνπ Δζληθνύ Ππζηήκαηνο Ξιεξνθνξηώλ Schengen Γεύηεξεο Γεληάο (N.SIS II)» 25 B.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ πλνπηηθή Πεξηγξαθή απαηηήζεσλ 25 B.1.1 ηξαηεγηθέο Σερληθέο Απαηηήζεηο (Strategic Technical Requirements) 26 B.2 Αξρηηεθηνληθή Δζληθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ Schengen Γεχηεξεο Γεληάο (N.SIS II) 27 B.2.1 Πεξηγξαθή θχξηαο εγθαηάζηαζεο N.SIS II - A Site 27 B.2.2 Πεξηγξαθή εθεδξηθήο εγθαηάζηαζεο N.SIS II - B Site 31 B.2.3 Πεξηγξαθή κεραληζκνχ ζπγρξνληζκνχ θαη ελεκέξσζεο κεηαμχ ησλ δχν απνκαθξπζκέλσλ ζπζηεκάησλ S01 θαη S02 34 B.3 Πεξηγξαθή ινηπνχ εμνπιηζκνχ 35 B.4 Λνηπέο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ 35 B.4.1 Μειέηε Δγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ 35 B.4.2 Έιεγρνη 36 B.4.3 Παξερφκελν επίπεδν ππεξεζηψλ ξήηξεο 37 B.4.4 Πεξίνδνο εγγχεζεο θαη ζπληήξεζεο 38 B.4.5 Υξνλνδηάγξακκα - Ρήηξεο θαζπζηέξεζεο 41 B.4.6 Μεζνδνινγία πινπνίεζεο έξγνπ 43 B.4.7 Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ 44 Σεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ θαη αδεηψλ ρξήζεο ινγηζκηθνχ ζπζηεκάησλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ πξνο εμππεξέηεζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ Schengen Γεχηεξεο Γεληάο (N.SIS II)» 2 / 119

3 Σεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ θαη αδεηψλ ρξήζεο ινγηζκηθνχ ζπζηεκάησλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ πξνο εμππεξέηεζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ Schengen Γεχηεξεο Γεληάο (N.SIS II)» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ B.5 Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ 46 B.6 Βαζκνιφγεζε ηερληθψλ πξνζθνξψλ 47 B.7 Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Απαηηήζεσλ 49 C ΚΔΟΝΠ: ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ 50 C.1 Παξάξηεκα: Πίλαθεο ζπκκφξθσζεο 50 C.1.1 Πίλαθαο εμνπιηζκνχ (hardware) 50 C.1.2 Πίλαθαο ινγηζκηθνχ (SOFTWARE) 93 C.1.3 Λνηπέο απαηηήζεηο 97 C.1.4 Έιεγρνη 100 C.1.5 Δπεθηαζηκφηεηα - ζπληήξεζε ηερληθή ππνζηήξημε - εγγχεζε 101 C.2 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: Πίλαθεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 107 C.2.1 Πίλαθαο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο Δμνπιηζκνχ 107 C.2.2 Πίλαθαο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο Λνγηζκηθνχ 108 C.2.3 Πίλαθαο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο Τπεξεζηψλ 108 C.2.4 Πίλαθαο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο Λνηπψλ δαπαλψλ 109 C.2.5 ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΙΚΟ Πίλαθαο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 109 C.3 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: Πίλαθαο Αδεηψλ Λνγηζκηθνχ πζηεκάησλ θαη Βάζεσλ Γεδνκέλσλ πνπ ήδε ππάξρνπλ ζην N.SIS 111 C.4 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: Πίλαθαο δηαζέζηκνπ Δμνπιηζκνχ ζην Α.Δ.Α. πνπ δχλαηαη, λα ελζσκαησζεί ζηε ιχζεπνπ ζα πξνζθεξζεί απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο 112 C.5 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: Πίλαθαο ζεκείσλ ηνπνζέηεζεο παξάδνζεο εμνπιηζκνχ 119 Σεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ θαη αδεηψλ ρξήζεο ινγηζκηθνχ ζπζηεκάησλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ πξνο εμππεξέηεζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ Schengen Γεχηεξεο Γεληάο (N.SIS II)» 3 / 119

4 δεδνκέλσλ Ππλνπηηθά ζηνηρεία Ρεύρνπο Ρερληθώλ Ξξνδηαγξαθώλ ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο «Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ θαη αδεηώλ ρξήζεο ινγηζκηθνύ ζπζηεκάησλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ πξνο εμππεξέηεζε ηνπ Δζληθνύ Ππζηήκαηνο Ξιεξνθνξηώλ Schengen Γεύηεξεο Γεληάο (N.SIS II)» Ππλνπηηθή πεξηγξαθή είδνπο θαη απαηηήζεσλ: ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΝΠ ΦΝΟΔΗΠ ΓΗΑ ΡΝΠ ΝΞΝΗΝΠ ΞΟΝΝΟΗΕΔΡΑΗ ΡΝ ΞΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΝΠ ΦΝΟΔΑΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΡΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑ θνπφο ηνπ Έξγνπ απνηειεί ε πξνκήζεηα ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ ζπζηεκάησλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ (S/W), ε εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Α.Δ.Α., ε ρξεζηκνπνίεζε ζηε ζπλνιηθή ιχζε, αδεηψλ ινγηζκηθνχ πνπ ήδε ππάξρνπλ ζην N.SIS θαη γηα ηα νπνία ν Αλάδνρνο ζα πξνηείλεη πηζαλή αλαβάζκηζή ηνπο θαζψο θαη ε δεκηνπξγία εθεδξηθήο ππνδνκήο. Ρν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηα Κέξε Α, Β θαη C ηνπ παξόληνο ηεύρνπο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο / Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο, γηα ινγαξηαζκφ θαη ησλ ινηπψλ ζπλαξκφδησλ Φνξέσλ (Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ, Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ). Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο / Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο Σν ζχλνιν ηνπ ζπζηήκαηνο N.SIS II, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά σο πξνο ηελ πνζφηεηα ησλ επί κέξνπο κεξψλ ηνπ θαη ησλ ηερληθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ, ζην παξφλ ηεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. ΚΝΛΑΓΑ ΚΔΡΟΖΠΖΠ Σεκάρην ΣΟΝΛΝΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΝ ΔΟΓΝ Αλαιπηηθά ν ρξφλνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ αλαγξάθεηαη ζην Κεθάιαην B.4.5 ηνπ παξφληνο ηεχρνπο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΣΟΝΛΝΠ ΝΟΗΠΡΗΘΖΠ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ ΔΙΑΣΗΠΡΖ ΞΝΠΝΡΖΡΑ Τπεξεζίεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη ησλ ζπλαξκφδησλ Φνξέσλ. Η νξηζηηθή παξαιαβή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ έθδνζε ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο δίκελεο πεξηφδνπ θαιήο ιεηηνπξγίαο. Σν ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο θάζε είδνπο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ινηπψλ ππεξεζηψλ, πνπ ππνρξεσηηθά πξνζθέξεη ν πξνκεζεπηήο, ζχκθσλα κε ην παξφλ ηεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 4 / 119

5 δεδνκέλσλ Ππληνκνγξαθίεο - γεληθά ΑΔΑ ΔΔΔΘ Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ/ επίζεκν έληππν φπνπ δεκνζηεχεηαη ε Ννκνζεζία, θαζψο θαη δηνηθεηηθέο πξάμεηο, αλαθνηλψζεηο, πξνθεξχμεηο θιπ, πνπ έρνπλ λνκηθέο ή άιιεο δεζκεχζεηο γηα ηα Κξάηε Μέιε ή απηνχο πνπ αθνξνχλ. ΛΞΓΓ Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ Γίθαην ΛΞΗΓ Ννκηθφ Πξφζσπν Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ, ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ Γίθαην ΘΑΔ Κσδηθφο Αξηζκφο Δίδνπο Θ-Κ Κξάηε Μέιε πκθσλίαο Schengen ΠΔΠΠ χκβαζε Δθαξκνγήο πκθσλίαο έλγθελ C.SIS Central Schengen Information System / Σν Κεληξηθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηνπ SIS CS.SIS Central (Core) System Schengen Information System / Σν Κεληξηθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηνπ SIS II CS.VIS Central System Visa Information System / Σν Κεληξηθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηνπ VIS ICD Interface Control Document / Έγγξαθν Διέγρνπ Γηεπαθήο DTS Detailed technical Specifiactions / Έγγξαθν Λεπηνκεξψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ N.SIS National Schengen Information System / Σν Δζληθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Schengen NI-SIS National Interface SIS ΙΙ/ Δζληθή Γηεπαθή SIS ΙΙ. Πεξηιακβάλεη ηα LNI θαη BLNI LNI Local National Interface / Σνπηθά εγθαηεζηεκέλε δηεπαθή. Απνηειεί δηθηπαθφ εμνπιηζκφ αζθαινχο επηθνηλσλίαο κε ην Κεληξηθφ ζχζηεκα ηνπ SIS II. Δίλαη ήδε εγθαηεζηεκέλνο ζηελ θχξηα εγθαηάζηαζε θαη ε δηαρεηξίζή ηνπ γίλεηαη απεπζείαο απφ ην θέληξν δηθηχσλ ηνπ SIS II. BLNI Backup Local National Interface / Δθεδξηθή ηνπηθά εγθαηεζηεκέλε δηεπαθή. Απνηειεί εθεδξηθφ δηθηπαθφ εμνπιηζκφ αζθαινχο επηθνηλσλίαο κε ην Κεληξηθφ ζχζηεκα ηνπ SIS II. Δίλαη ήδε εγθαηεζηεκέλνο ζηελ εθεδξηθή εγθαηάζηαζε θαη ε δηαρεηξίζή ηνπ γίλεηαη απεπζείαο απφ ην θέληξν δηθηχσλ ηνπ SIS II. NS.SIS ή N.SIS II National Schengen Information System II / Σν Δζληθφ χζηεκα ηνπ SIS II. Σν N.SIS II πεξηιακβάλεη ην Κχξην χζηεκα S01 θαη ην Δθεδξηθφ χζηεκα S02 πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε δχν δηαθξηηέο εγθαηαζηάζεηο Α & Β Site αληίζηνηρα. Δπηπξνζζέησο, ην N.SIS II πεξηιακβάλεη δηθηπαθφ εμνπιηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηθνηλσλία κε ην εμσηεξηθφ, ηνλ εμνπιηζκφ δηθηπαθήο πξνζηαζίαο θαη ην κεραληζκφ ζπγρξνληζκνχ θαη ελεκέξσζεο κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ S01 θαη S02, ζε επίπεδν βάζεο δεδνκέλσλ. NS.VIS A Site National System Visa Information System / Σν Δζληθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηνπ VIS Η Κχξηα εγθαηάζηαζε ηνπ N.SIS II πνπ βξίζθεηαη εληφο ηνπ Α.Δ.Α. B Site S01 S02 Η Δθεδξηθή εγθαηάζηαζε ηνπ N.SIS II πνπ βξίζθεηαη ζε αζθαιή ηνπνζεζία εληφο ηνπ Ν. Αηηηθήο Σν λέν Κχξην χζηεκα ηνπ N.SIS II πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζην A Site Σν λέν Δθεδξηθφ χζηεκα ηνπ N.SIS II πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζην B Site 5 / 119

6 δεδνκέλσλ S01_RACK S01_UPS S01_DB S01_APP S01_SAN S01_FBS S01_DEV S01_MNG_BCKP S01_TPLIB S01_FW S01_L3SW S02_RACK S02_UPS Σα ηθξηψκαηα (racks) ηεο θχξηαο εγθαηάζηαζεο Δμνπιηζκφο αδηάιεηπηεο παξνρήο ελέξγεηαο ηεο θχξηαο εγθαηάζηαζεο Σν ππνζχζηεκα εμππεξέηεζεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ Κχξηνπ πζηήκαηνο Σν ππνζχζηεκα εμππεξέηεζεο εθαξκνγψλ ηνπ Κχξηνπ πζηήκαηνο Σν ππνζχζηεκα δηθηπαθνχ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ ηνπ Κχξηνπ πζηήκαηνο Οπηηθνί κεηαγσγείο δηθηχνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαζχλδεζε ηνπ S01_SAN κε ηα S01_DB θαη S01_TPLIB Σν ππνζχζηεκα αλάπηπμεο θαη δνθηκψλ ηνπ Κχξηνπ πζηήκαηνο Σν ππνζχζηεκα Γηαρείξηζεο πζηεκάησλ θαη Σήξεζεο Αληηγξάθσλ Αζθαιείαο ηνπ Κχξηνπ πζηήκαηνο Σν ππνζχζηεκα βηβιηνζήθεο ηαηληψλ ηνπ θχξηνπ ζπζηήκαηνο Δμνπιηζκφο δηθηπαθήο πξνζηαζίαο (active/active mode) ηεο θχξηαο εγθαηάζηαζεο Μεηαγσγείο δηθηχνπ επηπέδνπ 3 (Layer 3 switches) Σα ηθξηψκαηα (racks) ηεο εθεδξηθήο εγθαηάζηαζεο Δμνπιηζκφο αδηάιεηπηεο παξνρήο ελέξγεηαο ηεο εθεδξηθήο εγθαηάζηαζεο S02_DB Σν ππνζχζηεκα εμππεξέηεζεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ Δθεδξηθνχ πζηήκαηνο S02_APP Σν ππνζχζηεκα εμππεξέηεζεο εθαξκνγψλ ηνπ Δθεδξηθνχ πζηήκαηνο S02_SAN Σν ππνζχζηεκα δηθηπαθνχ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ ηνπ Δθεδξηθνχ πζηήκαηνο S02_MNG_BCKP Σν ππνζχζηεκα Γηαρείξηζεο πζηεκάησλ θαη Σήξεζεο Αληηγξάθσλ Αζθαιείαο ηνπ Δθεδξηθνχ πζηήκαηνο S02_TPLIB Σν ππνζχζηεκα βηβιηνζήθεο ηαηληψλ ηνπ εθεδξηθνχ ζπζηήκαηνο S02_FW S02_L2SW ΔΚΓ SIRENE Νξηζκνί Δμνπιηζκφο δηθηπαθήο πξνζηαζίαο ηεο εθεδξηθήο εγθαηάζηαζεο Μεηαγσγείο δηθηχνπ επηπέδνπ 2 (Layer 2 switches) ηεο εθεδξηθήο εγθαηάζηαζεο Δπηθνηλσληαθφο Μεραληζκφο Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο N.SIS II CS.SIS Supplementary Information REquest at the National Entries / Δζληθφ Γξαθείν SIRENE Έξγν Αλάδνρνο/Ξξνκεζεπη ήο Αλαζέηνπζα Αξρή Αληίθιεηνο Ρεύρνο Ρερληθώλ Ξξνδηαγξαθώλ Σν ζχλνιν ηεο ππφ αλάζεζε Πξνκήζεηαο θαη ησλ ινηπψλ ππεξεζηψλαπαηηήζεσλ. Ο πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε θαη ζα πινπνηήζεη ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ. Σν Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο / Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ ην νπνίν ζα ππνγξάςεη κε ηνλ Αλάδνρν ηε χκβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. Σν πξφζσπν πνπ ν ΤΠΟΦΗΦΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ κε έγγξαθε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax, θιπ.) νξίδεη σο ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε απηφλ. Σν παξφλ έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη γηα ηνλ ελδηαθεξφκελν / ππνςήθην δηαγσληδφκελν απφ ηελ Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο / Α.Δ.Α. θαη πεξηέρεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο κε βάζε ηηο νπνίεο 6 / 119

7 δεδνκέλσλ δηελεξγείηαη ν Γηαγσληζκφο. ΔΞΞΔ Θύξηνο ηνπ Έξγνπ Ξξνϋπνινγηζκόο Πύκβαζε Φνξέαο Ιεηηνπξγίαο Φνξέαο ινπνίεζεο Φνξείο ηνπ έξγνπ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Έξγνπ. Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο / Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο. Η εθηηκψκελε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή σο πηζαλή δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Σν ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ γηα ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ, δειαδή κεηαμχ ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο / Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ σο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ Έξγνπ πνπ ζα επηιεγεί. Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο / Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο. Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο / Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο. Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη νη ζπλαξκφδηνη Φνξείο (εκπιεθφκελα Τπνπξγεία, ήηνη: Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ, Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ). A ΚΔΟΝΠ: ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΔΟΓΝ A.1 Πθνπνί θαη ζηόρνη Έξγνπ θνπφο ηνπ Έξγνπ είλαη ε πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ ζπζηεκάησλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ απαξαίηεησλ αδεηψλ ρξήζεο ινγηζκηθνχ πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ Δζληθνχ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο SCHENGEN Γεχηεξεο Γεληάο (N.SIS II). Ο ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκφο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εθαξκνγέο ηνπ N.SIS II πνπ βξίζθνληαη ήδε ζην ηειηθφ ζηάδην ηεο πινπνίεζεο ζα θαηαζηήζνπλ ην N.SIS II πιήξσο ιεηηνπξγηθφ θαη ηθαλφ λα αληαπεμέιζεη ζηηο επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ εθπιεξψλνληαο παξάιιεια ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Υψξαο καο πνπ απνξξένπλ ηε Γηεζλή πλζήθε Schengen. Σν Δζληθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ Schengen Γεχηεξεο Γεληάο (N.SIS II): πλδέεηαη θαη αληαιιάζζεη δεδνκέλα, κέζσ ηνπ αζθαινχο δηθηχνπ s-testa, κε ην Κεληξηθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ Schengen Γεχηεξεο Γεληάο (SIS II) θαη ηα ππφινηπα Δζληθά πζηήκαηα ησλ Κ-Μ ηνπ εληαίνπ ρψξνπ Schengen. Λεηηνπξγεί, ήδε, επηρεηξεζηαθά απφ ηελ 9 ε Απξηιίνπ 2013 θαη κε ην παξφλ έξγν ζα επηηεπρζνχλ πιήξσο φιεο νη απαηηήζεηο δηαζεζηκφηεηαο, αζθάιεηαο, απφθξηζεο θαη εμππεξέηεζεο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ ηνπ. Έρεη ζρεδηαζζεί θαη ζα πεξηιακβάλεη κηα θχξηα θαη κηα εθεδξηθή εγθαηάζηαζε ζηηο νπνίεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ην θχξην θαη ην εθεδξηθφ ζχζηεκα αληίζηνηρα ηα νπνία ζα είλαη κεηαμχ ηνπο ζπγρξνληζκέλα. Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ ηνπ πξνθαηφρνπ ηνπ (SIS 1) θαη θάπνηεο επηπιένλ θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ-κέηξσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα. Υξεζηκνπνηεί ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ απνκαθξπζκέλσλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ πςεινχ επηπέδνπ παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. 7 / 119

8 δεδνκέλσλ Πξνζθέξεη κηα ζεηξά απφ ππεξεζίεο, αλαδεηήζεσλ, θαηαρσξήζεσλ ηφζν ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο φζν θαη ζε απηνχο ησλ ζπλαξκνδίσλ θνξέσλ. Δρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνζεθεχεη θαη λα αλαθηά πιεξνθνξίεο βηνκεηξηθνχ ηχπνπ φπσο είλαη νη θσηνγξαθίεο, δαθηπιηθά απνηππψκαηα θαη επξσπατθά εληάικαηα ζχιιεςεο ζε ςεθηνπνηεκέλε κνξθή. A.2 Ξεξηβάιινλ ηνπ Έξγνπ A.2.1 Ππλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ Φνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην Έξγν ην Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ππάξρνπλ δχν Τπεξεζίεο ππεχζπλεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Διιεληθνχ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο έλγθελ: 1. Σν 3ν Σκήκα Σερληθήο Τπνζηήξημεο N.SIS, πνπ ππάγεηαη ζηε Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο / Α.Δ.Α. θαη έρεη σο αξκνδηφηεηεο: Σελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ Διιεληθνχ N.SIS γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Σε δηαζθάιηζε αδηάιεηπηεο θαη απξφζθνπηεο ηερληθήο επηθνηλσλίαο κε ην Κεληξηθφ χζηεκα ηνπ ηξαζβνχξγνπ θαη ηνπο ζπλαξκφδηνπο Φνξείο. Σε δηαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ αξρψλ ζηα δεδνκέλα ηνπ SIS. Σε ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ αζθαιείαο ηνπ N.SIS φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηε Δ θαη απφ ηελ Δζληθή Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ. 2. Σν Δζληθφ Γξαθείν SIRENE πνπ ππάγεηαη ζηε Γηεχζπλζε Γηεζλνχο Αζηπλνκηθήο πλεξγαζίαο/α.δ.α. θαη έρεη σο αξκνδηφηεηεο: Σελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηηο ινηπέο Δζληθέο Τπεξεζίεο θαη ηνπο Γηεζλείο Φνξείο, ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ νπνίσλ ππάγεηαη ν ρεηξηζκφο ζεκάησλ αλαθεξνκέλσλ ζηε Δ. Σε δηαβίβαζε ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηα Γξαθεία SIRENE ησλ ππφινηπσλ Κ-Μ φζνλ αθνξά ηηο θαηαρσξήζεηο ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ SIS. Σε δηαβίβαζε ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ θαηαρσξήζεηο ζε πεξίπησζε ζεηηθήο αλαδήηεζεο (hit) ζε θάπνην Κξάηνο Μέινο. Σνλ έιεγρν ηεο λνκηθήο βάζεο ησλ θαηαρσξήζεσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ SIS ψζηε λα είλαη ζχκθσλεο κε ην Δζληθφ Γίθαην θαη ηελ χκβαζε Schengen. Σε δηαρείξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ζήκαλζεο (flagging) ησλ θαηαρσξήζεσλ. Σν ρεηξηζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζεηηθέο αλαδεηήζεηο. Σνλ έιεγρν ηεο ρξήζεο ηνπ SIS θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ θαηαρσξεζέλησλ δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ην Δζληθφ Γίθαην. Σελ εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ γηα απνηξνπή αζχκβαησλ θαηαρσξήζεσλ. 8 / 119

9 δεδνκέλσλ A.2.2 Πύληνκν Ηζηνξηθό Σν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Schengen SIS I (Κεληξηθφ χζηεκα θαη Δζληθά πζηήκαηα) είρε αξρηθά ζρεδηαζζεί γηα λα εμππεξεηεί - ππνζηεξίδεη ηηο ιεηηνπξγίεο δψδεθα (12) ρξεζηψλ Κ-Μ. Μεηά ηελ αλαβάζκηζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Κεληξηθφ χζηεκα ην έηνο 1999 (SIS 1+), είρε ηε δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίδεη δεθανθηψ (18) ρξήζηεο Κ-Μ. Οη ζπλδεδεκέλνη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ην 2006 ήηαλ δεθαεπηά (17). Μεηά ηελ αλαβάζκηζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Κεληξηθφ χζηεκα ην έηνο 2007 (SIS 1+R), είρε ηε δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίδεη ηξηάληα (30) ρξήζηεο Κ-Μ σζηφζν νη ζπλδεδεκέλνη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζήκεξα είλαη είθνζη νθηψ (28). Σν λέν ζχζηεκα SIS II ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο/απαηηήζεηο ηξηάληα (30) θαη πιένλ ρξεζηψλ Κ-Μ ζην άκεζν κέιινλ. Δπεηδή θξίζεθε φηη, ε πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε - επέθηαζε ηνπ ππάξρνληνο Κεληξηθνχ πζηήκαηνο ζα απαηηνχζε κεγάιν θφζηνο θαη πξνζπάζεηα θαη επηπιένλ ην ζχζηεκα πνπ ζα πξνέθππηε δε ζα ήηαλ πιήξσο ζπκβαηφ κε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο Πιεξνθνξηθήο, ην πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έθξηλε φηη δελ αξθεί κηα απιή επέθηαζε ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο SIS 1+R θαη απνθάζηζε ηελ αλάπηπμε ελφο πην ζχγρξνλνπ, λένπ ζπζηήκαηνο γηα ην Schengen (Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Γεχηεξεο Γεληάο - SIS II). Με ηνλ ππ. αξηζκ. 2424/2001 Καλνληζκφ θαη ηελ 886/2001 Απφθαζή ηνπ, ην πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έζεζε ζαλ πξνηεξαηφηεηα ηελ αλάπηπμε ηεο δεχηεξεο γεληάο ηνπ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ Schengen (SIS II) κε αξρηθφ ρξφλν νινθιήξσζεο ηνλ Μάξηην ηνπ 2007, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη λέεο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο-αλάγθεο ηνπ SIS, κε ηελ επσθειή ρξήζε ησλ ηειεπηαίσλ εμειίμεσλ ζην ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο (π.ρ. θαηαρψξεζε θαη αλάθηεζε δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ θαη θσηνγξαθηψλ θιπ.) θαη ηε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο ησλ λέσλ Κξαηψλ Μειψλ (Κ-Μ). Έπεηηα απφ έλα ρξνληθφ δηάζηεκα αλάπηπμεο, δνθηκψλ θαη δηαβνπιεχζεσλ κεηαμχ ηεο Δπξ. Δπηηξνπήο, ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ ησλ Κ-Μ θαη ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο πξνέθπςε, ζηα κέζα ηνπ 2010, ε αλάγθε γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ κε-ιεηηνπξγηθψλ (απφθξηζε, αλάθηεζε κεηά απφ ζθάικαηα, αλζεθηηθφηεηα) θαζψο θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Σελ 31/03/2011, ε Δπξ. Δπηηξνπή εθπφλεζε ην ζρέδην (Global schedule v1.22) ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ ζην νπνίν πξνδηαγξάθνληαη νη αθφινπζεο εκεξνκελίεο θαη θάζεηο νξφζεκα σο εμήο: Υξφλνο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο SIS II: Πξψην Σξίκελν ηνπ 2013 (χκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηεο 3034 εο Τπνζέζεσλ ηνπ Οθησβξίνπ 2010). πλφδνπ ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο & Δζσηεξηθψλ Παξάδνζε ζηα Κ-Μ ησλ επηθαηξνπνηεκέλσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθέο (ICD/DTS3.0) ηνπ ζπζηήκαηνο SIS II: πεξί ηα ηέιε Οθησβξίνπ Με απηέο ηα Κ-Μ ζα ζπλέρηδαλ ηελ αλάπηπμε ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ ηνπο. Γνθηκέο πκβαηφηεηαο (Compliance Tests): θνπφο ησλ δνθηκψλ ήηαλ λα πηζηνπνηεζεί ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ κε ην θεληξηθφ ζχζηεκα ηνπ ηαξζβνχξγνπ. Η Διιάδα είρε εληαρζεί ζηελ 4 ε νκάδα ησλ Κ-Μ ηεο θάζεο δνθηκψλ κε ρξφλν έλαξμεο ηελ 7/10/2011 πνπ νινθιεξώζεθε επηηπρώο ζηηο αξρέο Μαξηίνπ ηηο δνθηκέο απηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα θάησζη: o ε εθαξκνγή ελεκέξσζεο θαη ειέγρνπ αθεξαηφηεηαο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, o ην πεξηβάιινλ δηεπαθήο κεηαμχ ηνπ θεληξηθνχ θαη ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο νπξψλ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν A / 119

10 δεδνκέλσλ o κηα Κεληξηθή δνθηκαζηηθή βάζε δεδνκέλσλ πνπ πεξηείρε 71,2 εθαηνκκχξηα εγγξαθέο αιθαξηζκεηηθνχ θαη βηνκεηξηθνχ ηχπνπ. Ρελ 30/5/2012 ε Δπξ. Δπηηξνπή πηζηνπνίεζε, ζηε Ππλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπνινγίαο ηνπ SIS II (SISVIS Committee SIS II Technical Formation) όηη, o Δπηθνηλσληαθόο Κεραληζκόο Γηαιεηηνπξγηθόηεηαο N.SIS II CS.SIS (παξάγξαθνο A ) πνπ ρξεζηκνπνίεζε ην Διιεληθό N.SIS II πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ηερληθνύ εγγξάθνπ ICD3.0 (Interface Control Document v.3.0). Γνθηκέο Σερληθνχ Οξνζήκνπ 2 (Milestone 2 Tests) θαη Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο πζηήκαηνο (Provisional System Acceptance Tests): Γηήξθεζαλ απφ ηνλ Ιαλνπάξην 2012 έσο ην Μάτν Οη δνθηκέο απηέο είραλ ζθνπφ λα θξίλνπλ ηε ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ SIS II ή ηε κεηάβαζε ζην ελαιιαθηηθφ πιάλν (SIS 1+RE). Καζνιηθέο Γνθηκέο Λεηηνπξγηθφηεηαο (Comprehensive tests): θνπφο ηνπο ήηαλ, λα πηζηνπνηήζνπλ φηη ην Κεληξηθφ χζηεκα ζε ζπλεξγαζία κε ηα Δζληθά πζηήκαηα ησλ Κ-Μ παξέρνπλ ην ίδην, ηνπιάρηζηνλ, επίπεδν ππεξεζηψλ κε απηφ ηνπ ζπζηήκαηνο SIS 1. ε απηέο ηηο δνθηκέο ειέγρζεθε ε απφθξηζε ηνπ SIS II ζε απμεκέλν φγθν κελπκάησλ, ε αλάθακςε κεηά απφ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα απνηπρίαο ηνπ κεραληζκνχ νπξψλ είηε ηνπ θεληξηθνχ είηε ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ θαη ε ελ γέλεη απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο (stress tests). Η Διιάδα είρε εληαρζεί ζηελ 3 ε νκάδα ησλ Κ-Μ πνπ ζα ειάκβαλαλ κέξνο ζηηο ελ ιφγσ δνθηκέο θαη ηηο νινθιήξσζε επηηπρώο ζηα ηέιε επηεκβξίνπ 2012 [έγγξαθν Πξνεδξίαο ηεο Ο.Δ. SIS-TECH ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπαίθήο Έλσζεο (SIS-TECH 80, COMIX 490, REV 1 απφ 18/10/2012)]. Πύκθσλα κε ηελ Δπξ. Δπηηξνπή, ε έλαξμή ηνπο ζεκαηνδόηεζε ην «πάγσκα» ησλ πξνδηαγξαθώλ ησλ Δζληθώλ Δπηθνηλσληαθώλ Κεραληζκώλ Γηαιεηηνπξγηθόηεηαο N.SIS II CS.SIS (παξάγξαθνο A ), όισλ ησλ Θ-Κ, πνπ είραλ δνθηκαζζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Γνθηκώλ Ππκβαηόηεηαο (Ξξαθηηθά ζπλεδξίαζεο Γηαρεηξηζηώλ Δζληθώλ Έξγσλ N.SIS II SIS II Working Group - National Project Managers Meeting από 25/01/2012). Γνθηκέο δηαζχλδεζεο ησλ ζπζηεκάησλ SIRENE (SIRENE Connectivity tests): Αθνξνχλ δνθηκέο δηαζχλδεζεο ησλ ζπζηεκάησλ SIRENE πνπ πξνεγνχληαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ δνθηκψλ ησλ εθαξκνγψλ SIRENE (Δθαξκνγή Intersirene επηθνηλσλίαο). Γηήξθεζαλ απφ 17/9/2012 έσο 2/10/2012 θαη νινθιεξώζεθαλ επηηπρώο γηα ηελ Διιάδα. Λεηηνπξγηθέο Γνθηκέο πζηήκαηνο SIRENE (SIRENE Functional tests): Η θάζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δνθηκψλ ηνπ SIRENE. Αθνινχζεζαλ ηηο δνθηκέο δηαζχλδεζεο θαη νινθιεξψζεθαλ επηηπρψο. Καζνιηθέο Γνθηκέο Μεηάπησζεο: Αθνξνχλ δνθηκέο κεηάπησζεο απφ ην πθηζηάκελν ζχζηεκα SIS 1 ζην πεξηβάιινλ ηνπ SIS II θαη μεθίλεζαλ ηελ 8/10/2012. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ απηψλ ειέγρζεθε ην πιάλν κεηάπησζεο (migration plan) ζην πεξηβάιινλ ηνπ SIS II θαζψο θαη ε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ησλ θαηαρσξήζεσλ ηνπ SIS 1 ζηε κνξθή ησλ θαηαρσξήζεσλ ηνπ SIS II γηα φζν δηάζηεκα ηα δχν ζπζηήκαηα ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη νη θάζεηο δνθηκψλ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ ζηεξίρζεθαλ ζε απαηηήζεηο νη νπνίεο πέξαζαλ απφ ζηάδηα εμέηαζεο, αλαζεψξεζεο θαη ειέγρνπ ζηα πιάηζηα ησλ ηερληθψλ νκάδσλ εξγαζίαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο φπνπ ζπκκεηείραλ εκπεηξνγλψκνλεο ησλ Κ- Μ. Σα απνηειέζκαηά ηνπο απνηππψλνληαη ζηα ηερληθά έγγξαθα Διέγρνπ Γηεπαθψλ (ICD3.0), Λεπηνκεξεηαθνχ Σερληθνχ ρεδηαζκνχ (DTS3.0), πιάλνπ δνθηκψλ (test plan), πιάλνπ κεηάπησζεο 10 / 119

11 δεδνκέλσλ (migration plan) θαη έλαξμεο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο (Entry Into Operation plan) πνπ εθπφλεζε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή. ηηο αξρέο Μαξηίνπ 2013 θαη χκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηεο 3228 εο πλφδνπ ησλ Τπνπξγψλ Γ.Δ.Τ. (Βξπμέιιεο, 7-8 Μαξηίνπ 2013) ην SIS II νξίζηεθε θαη μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί επηρεηξεζηαθά ηελ 9 ε Απξηιίνπ ε εζληθφ επίπεδν, ε αλάπηπμε ησλ εθαξκνγψλ ηνπ N.SIS II ζχκθσλα κε ην ICD3.0, ε εθηέιεζε ησλ θαζνιηθψλ δνθηκψλ, ησλ ιεηηνπξγηθψλ δνθηκψλ SIRENE, ησλ δνθηκψλ κεηάπησζεο θαζψο θαη ε κεηάπησζε απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ N.SIS 1 ζην επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ Ν.SIS II είραλ εληαρζεί ζηα πιαίζηα ηεο ππ αξηζ. 06/2012 χκβαζεο πνπ ππνγξάθεθε ηελ 15/6/2012. Δπηπιένλ, ιφγσ ησλ απμεκέλσλ επηρεηξεζηαθψλ αλαγθψλ θαζψο θαη ησλ πςειψλ απαηηήζεσλ αζθάιεηαο, απφθξηζεο θαη δηαζεζηκφηεηαο ηνπ N.SIS II πξνέθπςε ε αλάγθε πξνκήζεηαο ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ ζπζηεκάησλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο: ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ θαηά ICD3.0 Δπηθνηλσληαθνχ Μεραληζκνχ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο N.SIS II CS.SIS. ηνπ Δζληθνχ καο ζπζηήκαηνο θαη ησλ ππφ αλάπηπμε εθαξκνγψλ ηνπ N.SIS II. A.2.3 Ππλνπηηθή πεξηγξαθή Δζληθνύ Ππζηήκαηνο Ξιεξνθνξηώλ Schengen SIS 1 A Πύζηεκα πιεξνθνξηώλ SIS 1 Η πιήξεο έληαμε ησλ θαλδηλαβηθψλ ρσξψλ ζην SIS 1 πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 25ε Μαξηίνπ 2001, κεηά απφ κηα δεχηεξε βειηίσζε ηνπ Κεληξηθνχ πζηήκαηνο (C.SIS), πνπ ήηαλ επίζεο απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί ην πξφβιεκα ηνπ έηνπο Σν 2001 έλα λέν δίθηπν επηθνηλσλίαο, ην SISNET, πινπνηήζεθε θαη ε θπθινθνξία πνπ αθνξά ηα Γξαθεία SIRENE θαη ην χζηεκα Θεσξήζεσλ ησλ Πξνμεληθψλ Αξρψλ (VISION) κεηαθέξζεθε ζε απηφ ην λέν δίθηπν. Αθνινχζσο κεηέπεζε θαη ε θπθινθνξία δεδνκέλσλ ηνπ SIS ζε απηφ ην δίθηπν, γεγνλφο πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ηνπ πξσηνθφιινπ επηθνηλσλίαο απφ X.25 ζε TCP/IP. A Αξρηηεθηνληθή ζπζηήκαηνο SIS 1 Σν ζχζηεκα SIS 1 απνηειείην απφ: Μία Κεληξηθή Βάζε Γεδνκέλσλ Schengen (C.SIS Central Schengen Information System) εγθαηεζηεκέλε ζην ηξαζβνχξγν, ε νπνία πεξηείρε φια ηα ζηνηρεία φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηε χκβαζε Schengen. Μηα επηρεηξεζηαθή Δζληθή Βάζε Γεδνκέλσλ Schengen (N.SIS National Schengen Information System) ε νπνία βξίζθφηαλ ηνπνζεηεκέλε ζε θάζε Κ-Μ θαη απνηεινχζε αθξηβέο αληίγξαθν ηεο Κεληξηθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ Schengen (C.SIS). πλεπψο, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζην SIS II, ηα εζληθά ζπζηήκαηα N.SIS ήηαλ κεηαμχ ηνπο αλεμάξηεηα θαη δελ ππήξρε απεπζείαο κεηαμχ ηνπο ζχλδεζε. Έλα Γξαθείν SIRENE ζε θάζε έλα απφ ηα K-M ηνπ Schengen. 11 / 119

12 δεδνκέλσλ A Ονή Γεδνκέλσλ Σα N.SIS ζηέιλνπλ αηηήκαηα γηα θαηαρσξήζεηο (alert request / creation) ή ηηο ελεκεξψζεηο ηνπο (updates) ή ηηο δηαγξαθέο ηνπο (deletion) ηνπο ζην C.SIS θαη ελεκεξψλνπλ ηα Δζληθά ηνπο αληίγξαθα (national copy) κε ηηο απνζηνιέο κελπκάησλ (broadcast) πνπ απνζηέιινληαη απφ ην C.SIS, έηζη ψζηε νη θαηαρσξήζεηο ηνπ Schengen λα είλαη δηαζέζηκεο ζηηο αξκφδηεο Αξρέο ησλ Κ- Μ ηνπ Schengen. Σα εξσηήκαηα ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ ησλ Κ-Μ, απεπζχλνληαη ζην Δζληθφ αληίγξαθν ηεο βάζεο δεδνκέλσλ (N.SIS). Σν C.SIS (πνπ εθπιεξψλεη ην ξφιν ηεο "ηερληθήο ππνζηήξημεο" ζχκθσλα κε ηε χκβαζε ηνπ Schengen) ιακβάλεη ηα αηηήκαηα γηα θαηαρσξήζεηο (alert request), ηηο ελεκεξψζεηο ηνπο (updates) ή ηηο δηαγξαθέο ηνπο (deletion), ελεκεξψλεη ηελ θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηα δηαβηβάδεη ζε φια ηα N.SIS, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζνπλ ηα Δζληθά ηνπο αληίγξαθα. Σα Γξαθεία SIRENE αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηηο θαηαρσξήζεηο ηνπ SIS, σο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ δεηνχληαη γηα ηηο Δζληθέο θαηαρσξήζεηο (Supplementary Information REquest at the National Entries), κέζσ ηεο InterSIRENE εθαξκνγήο/επηθνηλσλίαο. A SIS I Θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ ζην Ξιεξνθνξηαθό Πύζηεκα Schengen Σν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα N.SIS I πεξηείρε έμη (6) θαηεγνξίεο εγγξαθώλ/δεδνκέλσλ: WP Πξφζσπα - Άξζξν 95: αλαδεηνχκελα πξφζσπα γηα ζχιιεςε θαη έθδνζε - Άξζξν 96: αλεπηζχκεηνη αιινδαπνί - Άξζξν 97: πξφζσπα πνπ αγλννχληαη (εμαθαληζζέληεο) - Άξζξν 98: πξφζσπα πνπ αλαδεηνχληαη ζηα πιαίζηα πνηληθήο δηαδηθαζίαο (εμαθξίβσζε ηφπνπ δηακνλήο) - Άξζξν 99: πξφζσπα γηα εηδηθή παξαθνινχζεζε θαη εηδηθφ έιεγρν (απηφ ην κέηξν ηζρχεη θαη ζηα νρήκαηα) VE Άξζξν 100: Αλαδεηνχκελα Ορήκαηα FA Άξζξν 100: Αλαδεηνχκελα Όπια DB Άξζξν 100: Αλαδεηνχκελα Έγγξαθα θελά ID Άξζξν 100: Αλαδεηνχκελα Έγγξαθα ζπκπιεξσκέλα BK Άξζξν 100: Αλαδεηνχκελα Σξαπεδνγξακκάηηα 12 / 119

13 δεδνκέλσλ N.SIS 1 N.SIS DB 1 N.SIS 2 SIS 1 N.SIS DB 2 N.SIS 3 C.SIS N.SIS DB 3 Database Application N.SIS n N.SIS DB n χζηεκα Πιεξνθνξηψλ Schengen (SIS I) A Δμνπιηζκόο θαη ινγηζκηθό N.SIS ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ν εμνπιηζκφο θαη ην ινγηζκηθφ ζπζηεκάησλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ ηνπ N.SIS I ελψ ζηoλ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο C.3 παξαηίζεληαη νη άδεηεο πνπ αθνξνύλ ην ινγηζκηθό ζπζηεκάησλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο από ην A.E.A. πξνο έληαμε ζην παξόλ έξγν. A Δμνπιηζκόο H/W S01DB: Θεληξηθό Πύζηεκα Φηινμελεί ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαζψο θαη ηα δεδνκέλα ηνπ N.SIS θαη απνηειείηαη απφ 2 ππνζπζηήκαηα (S01a, S01b) κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: Sun Fire V480 Server, CPU: 2 UltraSparc III+ 900 MHz 64-Bit, 4 GB Ram, 2 εζσηεξηθνχο δίζθνπο 36 GBs, Tape drive, DVD, Redundant Hot Plugable Power Supplies. Δμσηεξηθφ ππνζχζηεκα δίζθσλ 2 x StorEdge T3 (Fiber Channel) κε δίζθνπο ρσξεηηθφηεηαο 9*36 GB πνπ ζπλδέεηαη θαη κε ηνπο δχν πξναλαθεξφκελνπο servers (Sun Fire V480). S02: Ππζηήκαηα Ππλαξκνδίσλ Φνξέσλ Δμππεξεηνχλ ηελ πξφζβαζε ησλ ζπλαξκνδίσλ θνξέσλ θαη απνηεινχληαη απφ: 3 x Sun Blade 1500 with uniprocessor, 512Mb RAM, 1 εζσηεξηθφ δίζθν 80Gb, 1 QIC (1/4 ) tape drive, δχν (2) USB. 1 x Sun V120 κε CPU: UltraSparc IIe 648 MHz 64-Bit, 1024Mb Ram, 2 x 36 GBs εζσηεξηθνχο δίζθνπο, 1 QIC (1/4 ) tape drive. 13 / 119

14 δεδνκέλσλ S03DB: Πύζηεκα Γνθηκώλ Δμππεξεηεί ηε δηεμαγσγή δνθηκψλ θαη απνηειείηαη απφ: 1 x Sun Fire V480 Server, CPU: 2 UltraSparc III+ 900 MHz 64-Bit, 4 GB Ram, 2 εζσηεξηθνχο δίζθνπο 72 GBs,, DVD S04DB: SIRENE Πύζηεκα Δμππεξεηεί ηελ Intersirene επηθνηλσλία θαη απνηειείηαη απφ: 1 x Sun Fire V280 R Server κε CPU: UltraSparc III 1015 MHz 64-Bit, 1 GB RAM, 2 x 36 GBs εζσηεξηθνχο δίζθνπο, Tape drive, DVD, Redundant Hot Plugable Power Supplies. Communication Servers Αλαιακβάλνπλ ηελ εμππεξέηεζε ηεο αληαιιαγήο κελπκάησλ κε ην Κεληξηθφ ζχζηεκα θαη απνηεινχληαη απφ: 4 x Sun V120 κε CPU: UltraSparc IIe 648 MHz 64-Bit, 1024Mb Ram, 2 x 36 GBs εζσηεξηθνχο δίζθνπο Γηθηπαθή ππνδνκή εμνπιηζκόο Η επηθνηλσλία ησλ πζηεκάησλ S01, S03, S04 κε ην ηξαζβνχξγν γίλεηαη κέζσ ελφο encrypted VPN κε δπλαηφηεηα εθεδξηθήο ζχλδεζεο. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηείηαη έλαο αξηζκφο ελεξγψλ δηθηπαθψλ ζπζθεπψλ. A Ινγηζκηθό Ππζηεκάησλ θαη Βάζεσλ Γεδνκέλσλ S01DB: Θεληξηθό Πύζηεκα Operating system: Solaris 8 DataBase: Oracle RDBMS version 9.2. S01: Communication Servers Operating system: Solaris 10 Networking S/W: TCP/IP, OSI version 8.1.1, MHS-X400 version S02: Ππζηήκαηα Ππλαξκνδίσλ Φνξέσλ Operating system: Solaris 8 θαη Solaris 10 γηα θάπνηνπο θνξείο Networking S/W: TCP/IP, OSI version 8.1.1, MHS-X400 version DataBase: Oracle RDBMS version 9.2. S03DB: Test Πύζηεκα Operating system: Solaris 8 DataBase: Oracle RDBMS version 9.2. S03: Communication Server Operating system: Solaris / 119

15 δεδνκέλσλ Networking S/W: TCP/IP, OSI version 8.1.1, MHS-X400 version S04DB: Πύζηεκα SIRENE Operating system: Solaris 8 DataBase: Oracle RDBMS version 9.2. S04: Communication Server Operating system: Solaris 10 Networking S/W: TCP/IP, OSI version 8.1.1, MHS-X400 version A.2.4 Δζληθό Πύζηεκα Ξιεξνθνξηώλ Schengen Γεύηεξεο Γεληάο SIS II (N.SISII) A Ξεξηγξαθή Ππζηήκαηνο Ξιεξνθνξηώλ Schengen Γεύηεξεο Γεληάο (SIS II) Σν χζηεκα Πιεξνθνξηψλ Schengen Γεχηεξεο Γεληάο (SIS ΙΙ) έρεη ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε θαη ηνλ εληνπηζκφ θαηαρσξήζεσλ (hit/no hit) ζηνλ εληαίν ρψξν Schengen. Οη θαηαρσξήζεηο ζην SIS ΙΙ πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα ηαπηνπνηεζεί ην πξφζσπν ή ην αληηθείκελν γηα ην νπνίν πθίζηαηαη ε θαηαρψξεζε, ηελ αηηία πνπ πξνθάιεζε ηελ θαηαρψξεζε, ηελ αθνινπζεηέα ηαθηηθή ζε πεξίπησζε ζεηηθήο αλαδήηεζεο-εληνπηζκνχ θαζψο θαη ζπλνδεπηηθά ζηνηρεία βηνκεηξηθνχ ηχπνπ γηα λα δηεπθνιπλζεί ε ηαπηνπνίεζε. Δλ πξνθεηκέλσ, ην χζηεκα Πιεξνθνξηψλ Schengen Γεχηεξεο Γεληάο (SIS II) απνηειείηαη απφ: Σν Κχξην χζηεκα (CS.SIS) φπνπ θηινμελνχληαη νη θεληξηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ SIS II. Σα Δζληθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ Schengen Γεχηεξεο Γεληάο αλάκεζα ζηα νπνία θαη ην Διιεληθφ (N.SISII). Απηά δηαζέηνπλ έλαλ ICD3.0 πηζηνπνηεκέλν Δπηθνηλσληαθφ Μεραληζκφ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο N.SIS II CS.SIS (παξάγξαθνο A ) πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλνχλ θαη λα παξακέλνπλ ζπγρξνληζκέλα κε ην θεληξηθφ ζχζηεκα έλα Γξαθείν SIRENE ζε θάζε Κ-Μ Έλα θξππηνγξαθεκέλν Γηεπξσπατθφ Γίθηπν επηθνηλσλίαο (VPN), ην s-testa, πνπ θξνληίδεη γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ Κ-Μ θαη ηνπ Κεληξηθνχ πζηήκαηνο Schengen, θαζψο θαη γηα ηελ επηθνηλσλία/αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ Γξαθείσλ SIRENE. Καηάιιειν εμνπιηζκφ δηεπαθήο (National Interface/NI-SIS) αλάκεζα ζην s-testa θαη ηα N.SIS II πνπ δηαθξίλεηαη ζε: o Σνπηθά εγθαηεζηεκέλε δηεπαθή LNI (Local National Interface): Δίλαη εγθαηεζηεκέλε ζηελ θχξηα εγθαηάζηαζε ησλ Κ-Μ o Δθεδξηθή ηνπηθά εγθαηεζηεκέλε δηεπαθή BLNI (Backup Local National Interface): Δίλαη εγθαηεζηεκέλε ζηελ εθεδξηθή εγθαηάζηαζε ησλ Κ-Μ 15 / 119

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Δρ. πύρος Μπόιες 1 Δράζεης Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ζηελ Γ ζκηα Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Αζήλα, 16/12/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Αζήλα, 16/12/2015 ΑΓΑΜ: 15PROC003508962 ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΓΑ: 7ΕΝ64691ΩΓ-6ΤΓ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Αζήλα, 16/12/2015 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ & Αξηζ.Πξση. Γ99/ΠΤ96/4568 ΥΖΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥ/Ζ ΓΗΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζε Αζηηθό πεξηβάιινλ Γήκνο Πεξξώλ www.aggelioforos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ΝΑΙ αλαθνίλσζε πεξί αληηθαηάζηαζεο /απόζπξζεο ηνπ)

ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ΝΑΙ αλαθνίλσζε πεξί αληηθαηάζηαζεο /απόζπξζεο ηνπ) ταθμοί Δργασίας τύποσ Α 1 Να αλαθεξζεί κνληέιν θαη εηαηξεία θαηαζθεπήο 2 Ο πξνζθεξόκελνο ζηαζκόο εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1187 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: Η ΔΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΧΝ ΔΕΔΟΜΕΝΧΝ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Προκήζεηα θασζίκωλ θαη ιηπαληηθώλ ηοσ Γήκοσ Λαγθαδά θαη ηωλ Νοκηθώλ ηοσ Προζώπωλ (ΓΗ.Κ.Δ.Λ., Τ.Κ.Π.Α.Α.Π., τοιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα