πλνπηηθά ζηνηρεία Σεχρνπο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 4 πληνκνγξαθίεο - γεληθά 5 A ΚΔΟΝΠ: ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΔΟΓΝ 7 A.1 θνπνί θαη ζηφρνη Έξγνπ 7

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "πλνπηηθά ζηνηρεία Σεχρνπο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 4 πληνκνγξαθίεο - γεληθά 5 A ΚΔΟΝΠ: ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΔΟΓΝ 7 A.1 θνπνί θαη ζηφρνη Έξγνπ 7"

Transcript

1 Σεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ θαη αδεηψλ ρξήζεο ινγηζκηθνχ ζπζηεκάησλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ πξνο εμππεξέηεζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ Schengen Γεχηεξεο Γεληάο (N.SIS II)» Ρεύρνο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ήηνη «Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ θαη αδεηώλ ρξήζεο ινγηζκηθνύ ζπζηεκάησλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ πξνο εμππεξέηεζε ηνπ Δζληθνύ Ππζηήκαηνο Ξιεξνθνξηώλ Schengen Γεύηεξεο Γεληάο (N.SIS II)» Σεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ θαη αδεηψλ ρξήζεο ινγηζκηθνχ ζπζηεκάησλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ πξνο εμππεξέηεζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ Schengen Γεχηεξεο Γεληάο (N.SIS II)» 1 / 119

2 Σεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ θαη αδεηψλ ρξήζεο ινγηζκηθνχ ζπζηεκάησλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ πξνο εμππεξέηεζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ Schengen Γεχηεξεο Γεληάο (N.SIS II)» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ πλνπηηθά ζηνηρεία Σεχρνπο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 4 πληνκνγξαθίεο - γεληθά 5 A ΚΔΟΝΠ: ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΔΟΓΝ 7 A.1 θνπνί θαη ζηφρνη Έξγνπ 7 A.2 Πεξηβάιινλ ηνπ Έξγνπ 8 A.2.1 πλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ Φνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην Έξγν 8 A.2.2 χληνκν Ιζηνξηθφ 9 A.2.3 πλνπηηθή πεξηγξαθή Δζληθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ Schengen SIS 1 11 A.2.4 Δζληθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ Schengen Γεχηεξεο Γεληάο SIS II (N.SISII) 15 B ΚΔΟΝΠ: Ρεύρνο Ρερληθώλ Ξξνδηαγξαθώλ ηνπ έξγνπ «Ξξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε Δμνπιηζκνύ θαη Ινγηζκηθνύ Ππζηεκάησλ θαη Βάζεο Γεδνκέλσλ πξνο Δμππεξέηεζε ηνπ Δζληθνύ Ππζηήκαηνο Ξιεξνθνξηώλ Schengen Γεύηεξεο Γεληάο (N.SIS II)» 25 B.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ πλνπηηθή Πεξηγξαθή απαηηήζεσλ 25 B.1.1 ηξαηεγηθέο Σερληθέο Απαηηήζεηο (Strategic Technical Requirements) 26 B.2 Αξρηηεθηνληθή Δζληθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ Schengen Γεχηεξεο Γεληάο (N.SIS II) 27 B.2.1 Πεξηγξαθή θχξηαο εγθαηάζηαζεο N.SIS II - A Site 27 B.2.2 Πεξηγξαθή εθεδξηθήο εγθαηάζηαζεο N.SIS II - B Site 31 B.2.3 Πεξηγξαθή κεραληζκνχ ζπγρξνληζκνχ θαη ελεκέξσζεο κεηαμχ ησλ δχν απνκαθξπζκέλσλ ζπζηεκάησλ S01 θαη S02 34 B.3 Πεξηγξαθή ινηπνχ εμνπιηζκνχ 35 B.4 Λνηπέο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ 35 B.4.1 Μειέηε Δγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ 35 B.4.2 Έιεγρνη 36 B.4.3 Παξερφκελν επίπεδν ππεξεζηψλ ξήηξεο 37 B.4.4 Πεξίνδνο εγγχεζεο θαη ζπληήξεζεο 38 B.4.5 Υξνλνδηάγξακκα - Ρήηξεο θαζπζηέξεζεο 41 B.4.6 Μεζνδνινγία πινπνίεζεο έξγνπ 43 B.4.7 Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ 44 Σεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ θαη αδεηψλ ρξήζεο ινγηζκηθνχ ζπζηεκάησλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ πξνο εμππεξέηεζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ Schengen Γεχηεξεο Γεληάο (N.SIS II)» 2 / 119

3 Σεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ θαη αδεηψλ ρξήζεο ινγηζκηθνχ ζπζηεκάησλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ πξνο εμππεξέηεζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ Schengen Γεχηεξεο Γεληάο (N.SIS II)» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ B.5 Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ 46 B.6 Βαζκνιφγεζε ηερληθψλ πξνζθνξψλ 47 B.7 Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Απαηηήζεσλ 49 C ΚΔΟΝΠ: ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ 50 C.1 Παξάξηεκα: Πίλαθεο ζπκκφξθσζεο 50 C.1.1 Πίλαθαο εμνπιηζκνχ (hardware) 50 C.1.2 Πίλαθαο ινγηζκηθνχ (SOFTWARE) 93 C.1.3 Λνηπέο απαηηήζεηο 97 C.1.4 Έιεγρνη 100 C.1.5 Δπεθηαζηκφηεηα - ζπληήξεζε ηερληθή ππνζηήξημε - εγγχεζε 101 C.2 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: Πίλαθεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 107 C.2.1 Πίλαθαο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο Δμνπιηζκνχ 107 C.2.2 Πίλαθαο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο Λνγηζκηθνχ 108 C.2.3 Πίλαθαο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο Τπεξεζηψλ 108 C.2.4 Πίλαθαο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο Λνηπψλ δαπαλψλ 109 C.2.5 ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΙΚΟ Πίλαθαο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 109 C.3 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: Πίλαθαο Αδεηψλ Λνγηζκηθνχ πζηεκάησλ θαη Βάζεσλ Γεδνκέλσλ πνπ ήδε ππάξρνπλ ζην N.SIS 111 C.4 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: Πίλαθαο δηαζέζηκνπ Δμνπιηζκνχ ζην Α.Δ.Α. πνπ δχλαηαη, λα ελζσκαησζεί ζηε ιχζεπνπ ζα πξνζθεξζεί απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο 112 C.5 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: Πίλαθαο ζεκείσλ ηνπνζέηεζεο παξάδνζεο εμνπιηζκνχ 119 Σεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ θαη αδεηψλ ρξήζεο ινγηζκηθνχ ζπζηεκάησλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ πξνο εμππεξέηεζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ Schengen Γεχηεξεο Γεληάο (N.SIS II)» 3 / 119

4 δεδνκέλσλ Ππλνπηηθά ζηνηρεία Ρεύρνπο Ρερληθώλ Ξξνδηαγξαθώλ ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο «Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ θαη αδεηώλ ρξήζεο ινγηζκηθνύ ζπζηεκάησλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ πξνο εμππεξέηεζε ηνπ Δζληθνύ Ππζηήκαηνο Ξιεξνθνξηώλ Schengen Γεύηεξεο Γεληάο (N.SIS II)» Ππλνπηηθή πεξηγξαθή είδνπο θαη απαηηήζεσλ: ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΝΠ ΦΝΟΔΗΠ ΓΗΑ ΡΝΠ ΝΞΝΗΝΠ ΞΟΝΝΟΗΕΔΡΑΗ ΡΝ ΞΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΝΠ ΦΝΟΔΑΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΡΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑ θνπφο ηνπ Έξγνπ απνηειεί ε πξνκήζεηα ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ ζπζηεκάησλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ (S/W), ε εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Α.Δ.Α., ε ρξεζηκνπνίεζε ζηε ζπλνιηθή ιχζε, αδεηψλ ινγηζκηθνχ πνπ ήδε ππάξρνπλ ζην N.SIS θαη γηα ηα νπνία ν Αλάδνρνο ζα πξνηείλεη πηζαλή αλαβάζκηζή ηνπο θαζψο θαη ε δεκηνπξγία εθεδξηθήο ππνδνκήο. Ρν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηα Κέξε Α, Β θαη C ηνπ παξόληνο ηεύρνπο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο / Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο, γηα ινγαξηαζκφ θαη ησλ ινηπψλ ζπλαξκφδησλ Φνξέσλ (Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ, Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ). Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο / Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο Σν ζχλνιν ηνπ ζπζηήκαηνο N.SIS II, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά σο πξνο ηελ πνζφηεηα ησλ επί κέξνπο κεξψλ ηνπ θαη ησλ ηερληθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ, ζην παξφλ ηεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. ΚΝΛΑΓΑ ΚΔΡΟΖΠΖΠ Σεκάρην ΣΟΝΛΝΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΝ ΔΟΓΝ Αλαιπηηθά ν ρξφλνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ αλαγξάθεηαη ζην Κεθάιαην B.4.5 ηνπ παξφληνο ηεχρνπο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΣΟΝΛΝΠ ΝΟΗΠΡΗΘΖΠ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ ΔΙΑΣΗΠΡΖ ΞΝΠΝΡΖΡΑ Τπεξεζίεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη ησλ ζπλαξκφδησλ Φνξέσλ. Η νξηζηηθή παξαιαβή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ έθδνζε ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο δίκελεο πεξηφδνπ θαιήο ιεηηνπξγίαο. Σν ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο θάζε είδνπο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ινηπψλ ππεξεζηψλ, πνπ ππνρξεσηηθά πξνζθέξεη ν πξνκεζεπηήο, ζχκθσλα κε ην παξφλ ηεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 4 / 119

5 δεδνκέλσλ Ππληνκνγξαθίεο - γεληθά ΑΔΑ ΔΔΔΘ Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ/ επίζεκν έληππν φπνπ δεκνζηεχεηαη ε Ννκνζεζία, θαζψο θαη δηνηθεηηθέο πξάμεηο, αλαθνηλψζεηο, πξνθεξχμεηο θιπ, πνπ έρνπλ λνκηθέο ή άιιεο δεζκεχζεηο γηα ηα Κξάηε Μέιε ή απηνχο πνπ αθνξνχλ. ΛΞΓΓ Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ Γίθαην ΛΞΗΓ Ννκηθφ Πξφζσπν Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ, ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ Γίθαην ΘΑΔ Κσδηθφο Αξηζκφο Δίδνπο Θ-Κ Κξάηε Μέιε πκθσλίαο Schengen ΠΔΠΠ χκβαζε Δθαξκνγήο πκθσλίαο έλγθελ C.SIS Central Schengen Information System / Σν Κεληξηθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηνπ SIS CS.SIS Central (Core) System Schengen Information System / Σν Κεληξηθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηνπ SIS II CS.VIS Central System Visa Information System / Σν Κεληξηθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηνπ VIS ICD Interface Control Document / Έγγξαθν Διέγρνπ Γηεπαθήο DTS Detailed technical Specifiactions / Έγγξαθν Λεπηνκεξψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ N.SIS National Schengen Information System / Σν Δζληθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Schengen NI-SIS National Interface SIS ΙΙ/ Δζληθή Γηεπαθή SIS ΙΙ. Πεξηιακβάλεη ηα LNI θαη BLNI LNI Local National Interface / Σνπηθά εγθαηεζηεκέλε δηεπαθή. Απνηειεί δηθηπαθφ εμνπιηζκφ αζθαινχο επηθνηλσλίαο κε ην Κεληξηθφ ζχζηεκα ηνπ SIS II. Δίλαη ήδε εγθαηεζηεκέλνο ζηελ θχξηα εγθαηάζηαζε θαη ε δηαρεηξίζή ηνπ γίλεηαη απεπζείαο απφ ην θέληξν δηθηχσλ ηνπ SIS II. BLNI Backup Local National Interface / Δθεδξηθή ηνπηθά εγθαηεζηεκέλε δηεπαθή. Απνηειεί εθεδξηθφ δηθηπαθφ εμνπιηζκφ αζθαινχο επηθνηλσλίαο κε ην Κεληξηθφ ζχζηεκα ηνπ SIS II. Δίλαη ήδε εγθαηεζηεκέλνο ζηελ εθεδξηθή εγθαηάζηαζε θαη ε δηαρεηξίζή ηνπ γίλεηαη απεπζείαο απφ ην θέληξν δηθηχσλ ηνπ SIS II. NS.SIS ή N.SIS II National Schengen Information System II / Σν Δζληθφ χζηεκα ηνπ SIS II. Σν N.SIS II πεξηιακβάλεη ην Κχξην χζηεκα S01 θαη ην Δθεδξηθφ χζηεκα S02 πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε δχν δηαθξηηέο εγθαηαζηάζεηο Α & Β Site αληίζηνηρα. Δπηπξνζζέησο, ην N.SIS II πεξηιακβάλεη δηθηπαθφ εμνπιηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηθνηλσλία κε ην εμσηεξηθφ, ηνλ εμνπιηζκφ δηθηπαθήο πξνζηαζίαο θαη ην κεραληζκφ ζπγρξνληζκνχ θαη ελεκέξσζεο κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ S01 θαη S02, ζε επίπεδν βάζεο δεδνκέλσλ. NS.VIS A Site National System Visa Information System / Σν Δζληθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηνπ VIS Η Κχξηα εγθαηάζηαζε ηνπ N.SIS II πνπ βξίζθεηαη εληφο ηνπ Α.Δ.Α. B Site S01 S02 Η Δθεδξηθή εγθαηάζηαζε ηνπ N.SIS II πνπ βξίζθεηαη ζε αζθαιή ηνπνζεζία εληφο ηνπ Ν. Αηηηθήο Σν λέν Κχξην χζηεκα ηνπ N.SIS II πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζην A Site Σν λέν Δθεδξηθφ χζηεκα ηνπ N.SIS II πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζην B Site 5 / 119

6 δεδνκέλσλ S01_RACK S01_UPS S01_DB S01_APP S01_SAN S01_FBS S01_DEV S01_MNG_BCKP S01_TPLIB S01_FW S01_L3SW S02_RACK S02_UPS Σα ηθξηψκαηα (racks) ηεο θχξηαο εγθαηάζηαζεο Δμνπιηζκφο αδηάιεηπηεο παξνρήο ελέξγεηαο ηεο θχξηαο εγθαηάζηαζεο Σν ππνζχζηεκα εμππεξέηεζεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ Κχξηνπ πζηήκαηνο Σν ππνζχζηεκα εμππεξέηεζεο εθαξκνγψλ ηνπ Κχξηνπ πζηήκαηνο Σν ππνζχζηεκα δηθηπαθνχ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ ηνπ Κχξηνπ πζηήκαηνο Οπηηθνί κεηαγσγείο δηθηχνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαζχλδεζε ηνπ S01_SAN κε ηα S01_DB θαη S01_TPLIB Σν ππνζχζηεκα αλάπηπμεο θαη δνθηκψλ ηνπ Κχξηνπ πζηήκαηνο Σν ππνζχζηεκα Γηαρείξηζεο πζηεκάησλ θαη Σήξεζεο Αληηγξάθσλ Αζθαιείαο ηνπ Κχξηνπ πζηήκαηνο Σν ππνζχζηεκα βηβιηνζήθεο ηαηληψλ ηνπ θχξηνπ ζπζηήκαηνο Δμνπιηζκφο δηθηπαθήο πξνζηαζίαο (active/active mode) ηεο θχξηαο εγθαηάζηαζεο Μεηαγσγείο δηθηχνπ επηπέδνπ 3 (Layer 3 switches) Σα ηθξηψκαηα (racks) ηεο εθεδξηθήο εγθαηάζηαζεο Δμνπιηζκφο αδηάιεηπηεο παξνρήο ελέξγεηαο ηεο εθεδξηθήο εγθαηάζηαζεο S02_DB Σν ππνζχζηεκα εμππεξέηεζεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ Δθεδξηθνχ πζηήκαηνο S02_APP Σν ππνζχζηεκα εμππεξέηεζεο εθαξκνγψλ ηνπ Δθεδξηθνχ πζηήκαηνο S02_SAN Σν ππνζχζηεκα δηθηπαθνχ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ ηνπ Δθεδξηθνχ πζηήκαηνο S02_MNG_BCKP Σν ππνζχζηεκα Γηαρείξηζεο πζηεκάησλ θαη Σήξεζεο Αληηγξάθσλ Αζθαιείαο ηνπ Δθεδξηθνχ πζηήκαηνο S02_TPLIB Σν ππνζχζηεκα βηβιηνζήθεο ηαηληψλ ηνπ εθεδξηθνχ ζπζηήκαηνο S02_FW S02_L2SW ΔΚΓ SIRENE Νξηζκνί Δμνπιηζκφο δηθηπαθήο πξνζηαζίαο ηεο εθεδξηθήο εγθαηάζηαζεο Μεηαγσγείο δηθηχνπ επηπέδνπ 2 (Layer 2 switches) ηεο εθεδξηθήο εγθαηάζηαζεο Δπηθνηλσληαθφο Μεραληζκφο Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο N.SIS II CS.SIS Supplementary Information REquest at the National Entries / Δζληθφ Γξαθείν SIRENE Έξγν Αλάδνρνο/Ξξνκεζεπη ήο Αλαζέηνπζα Αξρή Αληίθιεηνο Ρεύρνο Ρερληθώλ Ξξνδηαγξαθώλ Σν ζχλνιν ηεο ππφ αλάζεζε Πξνκήζεηαο θαη ησλ ινηπψλ ππεξεζηψλαπαηηήζεσλ. Ο πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε θαη ζα πινπνηήζεη ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ. Σν Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο / Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ ην νπνίν ζα ππνγξάςεη κε ηνλ Αλάδνρν ηε χκβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. Σν πξφζσπν πνπ ν ΤΠΟΦΗΦΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ κε έγγξαθε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax, θιπ.) νξίδεη σο ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε απηφλ. Σν παξφλ έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη γηα ηνλ ελδηαθεξφκελν / ππνςήθην δηαγσληδφκελν απφ ηελ Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο / Α.Δ.Α. θαη πεξηέρεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο κε βάζε ηηο νπνίεο 6 / 119

7 δεδνκέλσλ δηελεξγείηαη ν Γηαγσληζκφο. ΔΞΞΔ Θύξηνο ηνπ Έξγνπ Ξξνϋπνινγηζκόο Πύκβαζε Φνξέαο Ιεηηνπξγίαο Φνξέαο ινπνίεζεο Φνξείο ηνπ έξγνπ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Έξγνπ. Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο / Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο. Η εθηηκψκελε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή σο πηζαλή δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Σν ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ γηα ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ, δειαδή κεηαμχ ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο / Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ σο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ Έξγνπ πνπ ζα επηιεγεί. Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο / Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο. Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο / Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο. Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη νη ζπλαξκφδηνη Φνξείο (εκπιεθφκελα Τπνπξγεία, ήηνη: Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ, Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ). A ΚΔΟΝΠ: ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΔΟΓΝ A.1 Πθνπνί θαη ζηόρνη Έξγνπ θνπφο ηνπ Έξγνπ είλαη ε πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ ζπζηεκάησλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ απαξαίηεησλ αδεηψλ ρξήζεο ινγηζκηθνχ πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ Δζληθνχ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο SCHENGEN Γεχηεξεο Γεληάο (N.SIS II). Ο ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκφο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εθαξκνγέο ηνπ N.SIS II πνπ βξίζθνληαη ήδε ζην ηειηθφ ζηάδην ηεο πινπνίεζεο ζα θαηαζηήζνπλ ην N.SIS II πιήξσο ιεηηνπξγηθφ θαη ηθαλφ λα αληαπεμέιζεη ζηηο επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ εθπιεξψλνληαο παξάιιεια ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Υψξαο καο πνπ απνξξένπλ ηε Γηεζλή πλζήθε Schengen. Σν Δζληθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ Schengen Γεχηεξεο Γεληάο (N.SIS II): πλδέεηαη θαη αληαιιάζζεη δεδνκέλα, κέζσ ηνπ αζθαινχο δηθηχνπ s-testa, κε ην Κεληξηθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ Schengen Γεχηεξεο Γεληάο (SIS II) θαη ηα ππφινηπα Δζληθά πζηήκαηα ησλ Κ-Μ ηνπ εληαίνπ ρψξνπ Schengen. Λεηηνπξγεί, ήδε, επηρεηξεζηαθά απφ ηελ 9 ε Απξηιίνπ 2013 θαη κε ην παξφλ έξγν ζα επηηεπρζνχλ πιήξσο φιεο νη απαηηήζεηο δηαζεζηκφηεηαο, αζθάιεηαο, απφθξηζεο θαη εμππεξέηεζεο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ ηνπ. Έρεη ζρεδηαζζεί θαη ζα πεξηιακβάλεη κηα θχξηα θαη κηα εθεδξηθή εγθαηάζηαζε ζηηο νπνίεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ην θχξην θαη ην εθεδξηθφ ζχζηεκα αληίζηνηρα ηα νπνία ζα είλαη κεηαμχ ηνπο ζπγρξνληζκέλα. Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ ηνπ πξνθαηφρνπ ηνπ (SIS 1) θαη θάπνηεο επηπιένλ θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ-κέηξσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα. Υξεζηκνπνηεί ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ απνκαθξπζκέλσλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ πςεινχ επηπέδνπ παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. 7 / 119

8 δεδνκέλσλ Πξνζθέξεη κηα ζεηξά απφ ππεξεζίεο, αλαδεηήζεσλ, θαηαρσξήζεσλ ηφζν ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο φζν θαη ζε απηνχο ησλ ζπλαξκνδίσλ θνξέσλ. Δρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνζεθεχεη θαη λα αλαθηά πιεξνθνξίεο βηνκεηξηθνχ ηχπνπ φπσο είλαη νη θσηνγξαθίεο, δαθηπιηθά απνηππψκαηα θαη επξσπατθά εληάικαηα ζχιιεςεο ζε ςεθηνπνηεκέλε κνξθή. A.2 Ξεξηβάιινλ ηνπ Έξγνπ A.2.1 Ππλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ Φνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην Έξγν ην Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ππάξρνπλ δχν Τπεξεζίεο ππεχζπλεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Διιεληθνχ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο έλγθελ: 1. Σν 3ν Σκήκα Σερληθήο Τπνζηήξημεο N.SIS, πνπ ππάγεηαη ζηε Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο / Α.Δ.Α. θαη έρεη σο αξκνδηφηεηεο: Σελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ Διιεληθνχ N.SIS γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Σε δηαζθάιηζε αδηάιεηπηεο θαη απξφζθνπηεο ηερληθήο επηθνηλσλίαο κε ην Κεληξηθφ χζηεκα ηνπ ηξαζβνχξγνπ θαη ηνπο ζπλαξκφδηνπο Φνξείο. Σε δηαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ αξρψλ ζηα δεδνκέλα ηνπ SIS. Σε ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ αζθαιείαο ηνπ N.SIS φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηε Δ θαη απφ ηελ Δζληθή Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ. 2. Σν Δζληθφ Γξαθείν SIRENE πνπ ππάγεηαη ζηε Γηεχζπλζε Γηεζλνχο Αζηπλνκηθήο πλεξγαζίαο/α.δ.α. θαη έρεη σο αξκνδηφηεηεο: Σελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηηο ινηπέο Δζληθέο Τπεξεζίεο θαη ηνπο Γηεζλείο Φνξείο, ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ νπνίσλ ππάγεηαη ν ρεηξηζκφο ζεκάησλ αλαθεξνκέλσλ ζηε Δ. Σε δηαβίβαζε ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηα Γξαθεία SIRENE ησλ ππφινηπσλ Κ-Μ φζνλ αθνξά ηηο θαηαρσξήζεηο ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ SIS. Σε δηαβίβαζε ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ θαηαρσξήζεηο ζε πεξίπησζε ζεηηθήο αλαδήηεζεο (hit) ζε θάπνην Κξάηνο Μέινο. Σνλ έιεγρν ηεο λνκηθήο βάζεο ησλ θαηαρσξήζεσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ SIS ψζηε λα είλαη ζχκθσλεο κε ην Δζληθφ Γίθαην θαη ηελ χκβαζε Schengen. Σε δηαρείξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ζήκαλζεο (flagging) ησλ θαηαρσξήζεσλ. Σν ρεηξηζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζεηηθέο αλαδεηήζεηο. Σνλ έιεγρν ηεο ρξήζεο ηνπ SIS θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ θαηαρσξεζέλησλ δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ην Δζληθφ Γίθαην. Σελ εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ γηα απνηξνπή αζχκβαησλ θαηαρσξήζεσλ. 8 / 119

9 δεδνκέλσλ A.2.2 Πύληνκν Ηζηνξηθό Σν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Schengen SIS I (Κεληξηθφ χζηεκα θαη Δζληθά πζηήκαηα) είρε αξρηθά ζρεδηαζζεί γηα λα εμππεξεηεί - ππνζηεξίδεη ηηο ιεηηνπξγίεο δψδεθα (12) ρξεζηψλ Κ-Μ. Μεηά ηελ αλαβάζκηζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Κεληξηθφ χζηεκα ην έηνο 1999 (SIS 1+), είρε ηε δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίδεη δεθανθηψ (18) ρξήζηεο Κ-Μ. Οη ζπλδεδεκέλνη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ην 2006 ήηαλ δεθαεπηά (17). Μεηά ηελ αλαβάζκηζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Κεληξηθφ χζηεκα ην έηνο 2007 (SIS 1+R), είρε ηε δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίδεη ηξηάληα (30) ρξήζηεο Κ-Μ σζηφζν νη ζπλδεδεκέλνη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζήκεξα είλαη είθνζη νθηψ (28). Σν λέν ζχζηεκα SIS II ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο/απαηηήζεηο ηξηάληα (30) θαη πιένλ ρξεζηψλ Κ-Μ ζην άκεζν κέιινλ. Δπεηδή θξίζεθε φηη, ε πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε - επέθηαζε ηνπ ππάξρνληνο Κεληξηθνχ πζηήκαηνο ζα απαηηνχζε κεγάιν θφζηνο θαη πξνζπάζεηα θαη επηπιένλ ην ζχζηεκα πνπ ζα πξνέθππηε δε ζα ήηαλ πιήξσο ζπκβαηφ κε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο Πιεξνθνξηθήο, ην πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έθξηλε φηη δελ αξθεί κηα απιή επέθηαζε ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο SIS 1+R θαη απνθάζηζε ηελ αλάπηπμε ελφο πην ζχγρξνλνπ, λένπ ζπζηήκαηνο γηα ην Schengen (Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Γεχηεξεο Γεληάο - SIS II). Με ηνλ ππ. αξηζκ. 2424/2001 Καλνληζκφ θαη ηελ 886/2001 Απφθαζή ηνπ, ην πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έζεζε ζαλ πξνηεξαηφηεηα ηελ αλάπηπμε ηεο δεχηεξεο γεληάο ηνπ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ Schengen (SIS II) κε αξρηθφ ρξφλν νινθιήξσζεο ηνλ Μάξηην ηνπ 2007, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη λέεο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο-αλάγθεο ηνπ SIS, κε ηελ επσθειή ρξήζε ησλ ηειεπηαίσλ εμειίμεσλ ζην ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο (π.ρ. θαηαρψξεζε θαη αλάθηεζε δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ θαη θσηνγξαθηψλ θιπ.) θαη ηε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο ησλ λέσλ Κξαηψλ Μειψλ (Κ-Μ). Έπεηηα απφ έλα ρξνληθφ δηάζηεκα αλάπηπμεο, δνθηκψλ θαη δηαβνπιεχζεσλ κεηαμχ ηεο Δπξ. Δπηηξνπήο, ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ ησλ Κ-Μ θαη ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο πξνέθπςε, ζηα κέζα ηνπ 2010, ε αλάγθε γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ κε-ιεηηνπξγηθψλ (απφθξηζε, αλάθηεζε κεηά απφ ζθάικαηα, αλζεθηηθφηεηα) θαζψο θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Σελ 31/03/2011, ε Δπξ. Δπηηξνπή εθπφλεζε ην ζρέδην (Global schedule v1.22) ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ ζην νπνίν πξνδηαγξάθνληαη νη αθφινπζεο εκεξνκελίεο θαη θάζεηο νξφζεκα σο εμήο: Υξφλνο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο SIS II: Πξψην Σξίκελν ηνπ 2013 (χκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηεο 3034 εο Τπνζέζεσλ ηνπ Οθησβξίνπ 2010). πλφδνπ ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο & Δζσηεξηθψλ Παξάδνζε ζηα Κ-Μ ησλ επηθαηξνπνηεκέλσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθέο (ICD/DTS3.0) ηνπ ζπζηήκαηνο SIS II: πεξί ηα ηέιε Οθησβξίνπ Με απηέο ηα Κ-Μ ζα ζπλέρηδαλ ηελ αλάπηπμε ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ ηνπο. Γνθηκέο πκβαηφηεηαο (Compliance Tests): θνπφο ησλ δνθηκψλ ήηαλ λα πηζηνπνηεζεί ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ κε ην θεληξηθφ ζχζηεκα ηνπ ηαξζβνχξγνπ. Η Διιάδα είρε εληαρζεί ζηελ 4 ε νκάδα ησλ Κ-Μ ηεο θάζεο δνθηκψλ κε ρξφλν έλαξμεο ηελ 7/10/2011 πνπ νινθιεξώζεθε επηηπρώο ζηηο αξρέο Μαξηίνπ ηηο δνθηκέο απηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα θάησζη: o ε εθαξκνγή ελεκέξσζεο θαη ειέγρνπ αθεξαηφηεηαο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, o ην πεξηβάιινλ δηεπαθήο κεηαμχ ηνπ θεληξηθνχ θαη ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο νπξψλ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν A / 119

10 δεδνκέλσλ o κηα Κεληξηθή δνθηκαζηηθή βάζε δεδνκέλσλ πνπ πεξηείρε 71,2 εθαηνκκχξηα εγγξαθέο αιθαξηζκεηηθνχ θαη βηνκεηξηθνχ ηχπνπ. Ρελ 30/5/2012 ε Δπξ. Δπηηξνπή πηζηνπνίεζε, ζηε Ππλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπνινγίαο ηνπ SIS II (SISVIS Committee SIS II Technical Formation) όηη, o Δπηθνηλσληαθόο Κεραληζκόο Γηαιεηηνπξγηθόηεηαο N.SIS II CS.SIS (παξάγξαθνο A ) πνπ ρξεζηκνπνίεζε ην Διιεληθό N.SIS II πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ηερληθνύ εγγξάθνπ ICD3.0 (Interface Control Document v.3.0). Γνθηκέο Σερληθνχ Οξνζήκνπ 2 (Milestone 2 Tests) θαη Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο πζηήκαηνο (Provisional System Acceptance Tests): Γηήξθεζαλ απφ ηνλ Ιαλνπάξην 2012 έσο ην Μάτν Οη δνθηκέο απηέο είραλ ζθνπφ λα θξίλνπλ ηε ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ SIS II ή ηε κεηάβαζε ζην ελαιιαθηηθφ πιάλν (SIS 1+RE). Καζνιηθέο Γνθηκέο Λεηηνπξγηθφηεηαο (Comprehensive tests): θνπφο ηνπο ήηαλ, λα πηζηνπνηήζνπλ φηη ην Κεληξηθφ χζηεκα ζε ζπλεξγαζία κε ηα Δζληθά πζηήκαηα ησλ Κ-Μ παξέρνπλ ην ίδην, ηνπιάρηζηνλ, επίπεδν ππεξεζηψλ κε απηφ ηνπ ζπζηήκαηνο SIS 1. ε απηέο ηηο δνθηκέο ειέγρζεθε ε απφθξηζε ηνπ SIS II ζε απμεκέλν φγθν κελπκάησλ, ε αλάθακςε κεηά απφ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα απνηπρίαο ηνπ κεραληζκνχ νπξψλ είηε ηνπ θεληξηθνχ είηε ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ θαη ε ελ γέλεη απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο (stress tests). Η Διιάδα είρε εληαρζεί ζηελ 3 ε νκάδα ησλ Κ-Μ πνπ ζα ειάκβαλαλ κέξνο ζηηο ελ ιφγσ δνθηκέο θαη ηηο νινθιήξσζε επηηπρώο ζηα ηέιε επηεκβξίνπ 2012 [έγγξαθν Πξνεδξίαο ηεο Ο.Δ. SIS-TECH ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπαίθήο Έλσζεο (SIS-TECH 80, COMIX 490, REV 1 απφ 18/10/2012)]. Πύκθσλα κε ηελ Δπξ. Δπηηξνπή, ε έλαξμή ηνπο ζεκαηνδόηεζε ην «πάγσκα» ησλ πξνδηαγξαθώλ ησλ Δζληθώλ Δπηθνηλσληαθώλ Κεραληζκώλ Γηαιεηηνπξγηθόηεηαο N.SIS II CS.SIS (παξάγξαθνο A ), όισλ ησλ Θ-Κ, πνπ είραλ δνθηκαζζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Γνθηκώλ Ππκβαηόηεηαο (Ξξαθηηθά ζπλεδξίαζεο Γηαρεηξηζηώλ Δζληθώλ Έξγσλ N.SIS II SIS II Working Group - National Project Managers Meeting από 25/01/2012). Γνθηκέο δηαζχλδεζεο ησλ ζπζηεκάησλ SIRENE (SIRENE Connectivity tests): Αθνξνχλ δνθηκέο δηαζχλδεζεο ησλ ζπζηεκάησλ SIRENE πνπ πξνεγνχληαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ δνθηκψλ ησλ εθαξκνγψλ SIRENE (Δθαξκνγή Intersirene επηθνηλσλίαο). Γηήξθεζαλ απφ 17/9/2012 έσο 2/10/2012 θαη νινθιεξώζεθαλ επηηπρώο γηα ηελ Διιάδα. Λεηηνπξγηθέο Γνθηκέο πζηήκαηνο SIRENE (SIRENE Functional tests): Η θάζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δνθηκψλ ηνπ SIRENE. Αθνινχζεζαλ ηηο δνθηκέο δηαζχλδεζεο θαη νινθιεξψζεθαλ επηηπρψο. Καζνιηθέο Γνθηκέο Μεηάπησζεο: Αθνξνχλ δνθηκέο κεηάπησζεο απφ ην πθηζηάκελν ζχζηεκα SIS 1 ζην πεξηβάιινλ ηνπ SIS II θαη μεθίλεζαλ ηελ 8/10/2012. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ απηψλ ειέγρζεθε ην πιάλν κεηάπησζεο (migration plan) ζην πεξηβάιινλ ηνπ SIS II θαζψο θαη ε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ησλ θαηαρσξήζεσλ ηνπ SIS 1 ζηε κνξθή ησλ θαηαρσξήζεσλ ηνπ SIS II γηα φζν δηάζηεκα ηα δχν ζπζηήκαηα ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη νη θάζεηο δνθηκψλ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ ζηεξίρζεθαλ ζε απαηηήζεηο νη νπνίεο πέξαζαλ απφ ζηάδηα εμέηαζεο, αλαζεψξεζεο θαη ειέγρνπ ζηα πιάηζηα ησλ ηερληθψλ νκάδσλ εξγαζίαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο φπνπ ζπκκεηείραλ εκπεηξνγλψκνλεο ησλ Κ- Μ. Σα απνηειέζκαηά ηνπο απνηππψλνληαη ζηα ηερληθά έγγξαθα Διέγρνπ Γηεπαθψλ (ICD3.0), Λεπηνκεξεηαθνχ Σερληθνχ ρεδηαζκνχ (DTS3.0), πιάλνπ δνθηκψλ (test plan), πιάλνπ κεηάπησζεο 10 / 119

11 δεδνκέλσλ (migration plan) θαη έλαξμεο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο (Entry Into Operation plan) πνπ εθπφλεζε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή. ηηο αξρέο Μαξηίνπ 2013 θαη χκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηεο 3228 εο πλφδνπ ησλ Τπνπξγψλ Γ.Δ.Τ. (Βξπμέιιεο, 7-8 Μαξηίνπ 2013) ην SIS II νξίζηεθε θαη μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί επηρεηξεζηαθά ηελ 9 ε Απξηιίνπ ε εζληθφ επίπεδν, ε αλάπηπμε ησλ εθαξκνγψλ ηνπ N.SIS II ζχκθσλα κε ην ICD3.0, ε εθηέιεζε ησλ θαζνιηθψλ δνθηκψλ, ησλ ιεηηνπξγηθψλ δνθηκψλ SIRENE, ησλ δνθηκψλ κεηάπησζεο θαζψο θαη ε κεηάπησζε απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ N.SIS 1 ζην επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ Ν.SIS II είραλ εληαρζεί ζηα πιαίζηα ηεο ππ αξηζ. 06/2012 χκβαζεο πνπ ππνγξάθεθε ηελ 15/6/2012. Δπηπιένλ, ιφγσ ησλ απμεκέλσλ επηρεηξεζηαθψλ αλαγθψλ θαζψο θαη ησλ πςειψλ απαηηήζεσλ αζθάιεηαο, απφθξηζεο θαη δηαζεζηκφηεηαο ηνπ N.SIS II πξνέθπςε ε αλάγθε πξνκήζεηαο ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ ζπζηεκάησλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο: ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ θαηά ICD3.0 Δπηθνηλσληαθνχ Μεραληζκνχ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο N.SIS II CS.SIS. ηνπ Δζληθνχ καο ζπζηήκαηνο θαη ησλ ππφ αλάπηπμε εθαξκνγψλ ηνπ N.SIS II. A.2.3 Ππλνπηηθή πεξηγξαθή Δζληθνύ Ππζηήκαηνο Ξιεξνθνξηώλ Schengen SIS 1 A Πύζηεκα πιεξνθνξηώλ SIS 1 Η πιήξεο έληαμε ησλ θαλδηλαβηθψλ ρσξψλ ζην SIS 1 πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 25ε Μαξηίνπ 2001, κεηά απφ κηα δεχηεξε βειηίσζε ηνπ Κεληξηθνχ πζηήκαηνο (C.SIS), πνπ ήηαλ επίζεο απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί ην πξφβιεκα ηνπ έηνπο Σν 2001 έλα λέν δίθηπν επηθνηλσλίαο, ην SISNET, πινπνηήζεθε θαη ε θπθινθνξία πνπ αθνξά ηα Γξαθεία SIRENE θαη ην χζηεκα Θεσξήζεσλ ησλ Πξνμεληθψλ Αξρψλ (VISION) κεηαθέξζεθε ζε απηφ ην λέν δίθηπν. Αθνινχζσο κεηέπεζε θαη ε θπθινθνξία δεδνκέλσλ ηνπ SIS ζε απηφ ην δίθηπν, γεγνλφο πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ηνπ πξσηνθφιινπ επηθνηλσλίαο απφ X.25 ζε TCP/IP. A Αξρηηεθηνληθή ζπζηήκαηνο SIS 1 Σν ζχζηεκα SIS 1 απνηειείην απφ: Μία Κεληξηθή Βάζε Γεδνκέλσλ Schengen (C.SIS Central Schengen Information System) εγθαηεζηεκέλε ζην ηξαζβνχξγν, ε νπνία πεξηείρε φια ηα ζηνηρεία φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηε χκβαζε Schengen. Μηα επηρεηξεζηαθή Δζληθή Βάζε Γεδνκέλσλ Schengen (N.SIS National Schengen Information System) ε νπνία βξίζθφηαλ ηνπνζεηεκέλε ζε θάζε Κ-Μ θαη απνηεινχζε αθξηβέο αληίγξαθν ηεο Κεληξηθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ Schengen (C.SIS). πλεπψο, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζην SIS II, ηα εζληθά ζπζηήκαηα N.SIS ήηαλ κεηαμχ ηνπο αλεμάξηεηα θαη δελ ππήξρε απεπζείαο κεηαμχ ηνπο ζχλδεζε. Έλα Γξαθείν SIRENE ζε θάζε έλα απφ ηα K-M ηνπ Schengen. 11 / 119

12 δεδνκέλσλ A Ονή Γεδνκέλσλ Σα N.SIS ζηέιλνπλ αηηήκαηα γηα θαηαρσξήζεηο (alert request / creation) ή ηηο ελεκεξψζεηο ηνπο (updates) ή ηηο δηαγξαθέο ηνπο (deletion) ηνπο ζην C.SIS θαη ελεκεξψλνπλ ηα Δζληθά ηνπο αληίγξαθα (national copy) κε ηηο απνζηνιέο κελπκάησλ (broadcast) πνπ απνζηέιινληαη απφ ην C.SIS, έηζη ψζηε νη θαηαρσξήζεηο ηνπ Schengen λα είλαη δηαζέζηκεο ζηηο αξκφδηεο Αξρέο ησλ Κ- Μ ηνπ Schengen. Σα εξσηήκαηα ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ ησλ Κ-Μ, απεπζχλνληαη ζην Δζληθφ αληίγξαθν ηεο βάζεο δεδνκέλσλ (N.SIS). Σν C.SIS (πνπ εθπιεξψλεη ην ξφιν ηεο "ηερληθήο ππνζηήξημεο" ζχκθσλα κε ηε χκβαζε ηνπ Schengen) ιακβάλεη ηα αηηήκαηα γηα θαηαρσξήζεηο (alert request), ηηο ελεκεξψζεηο ηνπο (updates) ή ηηο δηαγξαθέο ηνπο (deletion), ελεκεξψλεη ηελ θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηα δηαβηβάδεη ζε φια ηα N.SIS, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζνπλ ηα Δζληθά ηνπο αληίγξαθα. Σα Γξαθεία SIRENE αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηηο θαηαρσξήζεηο ηνπ SIS, σο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ δεηνχληαη γηα ηηο Δζληθέο θαηαρσξήζεηο (Supplementary Information REquest at the National Entries), κέζσ ηεο InterSIRENE εθαξκνγήο/επηθνηλσλίαο. A SIS I Θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ ζην Ξιεξνθνξηαθό Πύζηεκα Schengen Σν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα N.SIS I πεξηείρε έμη (6) θαηεγνξίεο εγγξαθώλ/δεδνκέλσλ: WP Πξφζσπα - Άξζξν 95: αλαδεηνχκελα πξφζσπα γηα ζχιιεςε θαη έθδνζε - Άξζξν 96: αλεπηζχκεηνη αιινδαπνί - Άξζξν 97: πξφζσπα πνπ αγλννχληαη (εμαθαληζζέληεο) - Άξζξν 98: πξφζσπα πνπ αλαδεηνχληαη ζηα πιαίζηα πνηληθήο δηαδηθαζίαο (εμαθξίβσζε ηφπνπ δηακνλήο) - Άξζξν 99: πξφζσπα γηα εηδηθή παξαθνινχζεζε θαη εηδηθφ έιεγρν (απηφ ην κέηξν ηζρχεη θαη ζηα νρήκαηα) VE Άξζξν 100: Αλαδεηνχκελα Ορήκαηα FA Άξζξν 100: Αλαδεηνχκελα Όπια DB Άξζξν 100: Αλαδεηνχκελα Έγγξαθα θελά ID Άξζξν 100: Αλαδεηνχκελα Έγγξαθα ζπκπιεξσκέλα BK Άξζξν 100: Αλαδεηνχκελα Σξαπεδνγξακκάηηα 12 / 119

13 δεδνκέλσλ N.SIS 1 N.SIS DB 1 N.SIS 2 SIS 1 N.SIS DB 2 N.SIS 3 C.SIS N.SIS DB 3 Database Application N.SIS n N.SIS DB n χζηεκα Πιεξνθνξηψλ Schengen (SIS I) A Δμνπιηζκόο θαη ινγηζκηθό N.SIS ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ν εμνπιηζκφο θαη ην ινγηζκηθφ ζπζηεκάησλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ ηνπ N.SIS I ελψ ζηoλ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο C.3 παξαηίζεληαη νη άδεηεο πνπ αθνξνύλ ην ινγηζκηθό ζπζηεκάησλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο από ην A.E.A. πξνο έληαμε ζην παξόλ έξγν. A Δμνπιηζκόο H/W S01DB: Θεληξηθό Πύζηεκα Φηινμελεί ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαζψο θαη ηα δεδνκέλα ηνπ N.SIS θαη απνηειείηαη απφ 2 ππνζπζηήκαηα (S01a, S01b) κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: Sun Fire V480 Server, CPU: 2 UltraSparc III+ 900 MHz 64-Bit, 4 GB Ram, 2 εζσηεξηθνχο δίζθνπο 36 GBs, Tape drive, DVD, Redundant Hot Plugable Power Supplies. Δμσηεξηθφ ππνζχζηεκα δίζθσλ 2 x StorEdge T3 (Fiber Channel) κε δίζθνπο ρσξεηηθφηεηαο 9*36 GB πνπ ζπλδέεηαη θαη κε ηνπο δχν πξναλαθεξφκελνπο servers (Sun Fire V480). S02: Ππζηήκαηα Ππλαξκνδίσλ Φνξέσλ Δμππεξεηνχλ ηελ πξφζβαζε ησλ ζπλαξκνδίσλ θνξέσλ θαη απνηεινχληαη απφ: 3 x Sun Blade 1500 with uniprocessor, 512Mb RAM, 1 εζσηεξηθφ δίζθν 80Gb, 1 QIC (1/4 ) tape drive, δχν (2) USB. 1 x Sun V120 κε CPU: UltraSparc IIe 648 MHz 64-Bit, 1024Mb Ram, 2 x 36 GBs εζσηεξηθνχο δίζθνπο, 1 QIC (1/4 ) tape drive. 13 / 119

14 δεδνκέλσλ S03DB: Πύζηεκα Γνθηκώλ Δμππεξεηεί ηε δηεμαγσγή δνθηκψλ θαη απνηειείηαη απφ: 1 x Sun Fire V480 Server, CPU: 2 UltraSparc III+ 900 MHz 64-Bit, 4 GB Ram, 2 εζσηεξηθνχο δίζθνπο 72 GBs,, DVD S04DB: SIRENE Πύζηεκα Δμππεξεηεί ηελ Intersirene επηθνηλσλία θαη απνηειείηαη απφ: 1 x Sun Fire V280 R Server κε CPU: UltraSparc III 1015 MHz 64-Bit, 1 GB RAM, 2 x 36 GBs εζσηεξηθνχο δίζθνπο, Tape drive, DVD, Redundant Hot Plugable Power Supplies. Communication Servers Αλαιακβάλνπλ ηελ εμππεξέηεζε ηεο αληαιιαγήο κελπκάησλ κε ην Κεληξηθφ ζχζηεκα θαη απνηεινχληαη απφ: 4 x Sun V120 κε CPU: UltraSparc IIe 648 MHz 64-Bit, 1024Mb Ram, 2 x 36 GBs εζσηεξηθνχο δίζθνπο Γηθηπαθή ππνδνκή εμνπιηζκόο Η επηθνηλσλία ησλ πζηεκάησλ S01, S03, S04 κε ην ηξαζβνχξγν γίλεηαη κέζσ ελφο encrypted VPN κε δπλαηφηεηα εθεδξηθήο ζχλδεζεο. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηείηαη έλαο αξηζκφο ελεξγψλ δηθηπαθψλ ζπζθεπψλ. A Ινγηζκηθό Ππζηεκάησλ θαη Βάζεσλ Γεδνκέλσλ S01DB: Θεληξηθό Πύζηεκα Operating system: Solaris 8 DataBase: Oracle RDBMS version 9.2. S01: Communication Servers Operating system: Solaris 10 Networking S/W: TCP/IP, OSI version 8.1.1, MHS-X400 version S02: Ππζηήκαηα Ππλαξκνδίσλ Φνξέσλ Operating system: Solaris 8 θαη Solaris 10 γηα θάπνηνπο θνξείο Networking S/W: TCP/IP, OSI version 8.1.1, MHS-X400 version DataBase: Oracle RDBMS version 9.2. S03DB: Test Πύζηεκα Operating system: Solaris 8 DataBase: Oracle RDBMS version 9.2. S03: Communication Server Operating system: Solaris / 119

15 δεδνκέλσλ Networking S/W: TCP/IP, OSI version 8.1.1, MHS-X400 version S04DB: Πύζηεκα SIRENE Operating system: Solaris 8 DataBase: Oracle RDBMS version 9.2. S04: Communication Server Operating system: Solaris 10 Networking S/W: TCP/IP, OSI version 8.1.1, MHS-X400 version A.2.4 Δζληθό Πύζηεκα Ξιεξνθνξηώλ Schengen Γεύηεξεο Γεληάο SIS II (N.SISII) A Ξεξηγξαθή Ππζηήκαηνο Ξιεξνθνξηώλ Schengen Γεύηεξεο Γεληάο (SIS II) Σν χζηεκα Πιεξνθνξηψλ Schengen Γεχηεξεο Γεληάο (SIS ΙΙ) έρεη ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε θαη ηνλ εληνπηζκφ θαηαρσξήζεσλ (hit/no hit) ζηνλ εληαίν ρψξν Schengen. Οη θαηαρσξήζεηο ζην SIS ΙΙ πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα ηαπηνπνηεζεί ην πξφζσπν ή ην αληηθείκελν γηα ην νπνίν πθίζηαηαη ε θαηαρψξεζε, ηελ αηηία πνπ πξνθάιεζε ηελ θαηαρψξεζε, ηελ αθνινπζεηέα ηαθηηθή ζε πεξίπησζε ζεηηθήο αλαδήηεζεο-εληνπηζκνχ θαζψο θαη ζπλνδεπηηθά ζηνηρεία βηνκεηξηθνχ ηχπνπ γηα λα δηεπθνιπλζεί ε ηαπηνπνίεζε. Δλ πξνθεηκέλσ, ην χζηεκα Πιεξνθνξηψλ Schengen Γεχηεξεο Γεληάο (SIS II) απνηειείηαη απφ: Σν Κχξην χζηεκα (CS.SIS) φπνπ θηινμελνχληαη νη θεληξηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ SIS II. Σα Δζληθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ Schengen Γεχηεξεο Γεληάο αλάκεζα ζηα νπνία θαη ην Διιεληθφ (N.SISII). Απηά δηαζέηνπλ έλαλ ICD3.0 πηζηνπνηεκέλν Δπηθνηλσληαθφ Μεραληζκφ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο N.SIS II CS.SIS (παξάγξαθνο A ) πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλνχλ θαη λα παξακέλνπλ ζπγρξνληζκέλα κε ην θεληξηθφ ζχζηεκα έλα Γξαθείν SIRENE ζε θάζε Κ-Μ Έλα θξππηνγξαθεκέλν Γηεπξσπατθφ Γίθηπν επηθνηλσλίαο (VPN), ην s-testa, πνπ θξνληίδεη γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ Κ-Μ θαη ηνπ Κεληξηθνχ πζηήκαηνο Schengen, θαζψο θαη γηα ηελ επηθνηλσλία/αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ Γξαθείσλ SIRENE. Καηάιιειν εμνπιηζκφ δηεπαθήο (National Interface/NI-SIS) αλάκεζα ζην s-testa θαη ηα N.SIS II πνπ δηαθξίλεηαη ζε: o Σνπηθά εγθαηεζηεκέλε δηεπαθή LNI (Local National Interface): Δίλαη εγθαηεζηεκέλε ζηελ θχξηα εγθαηάζηαζε ησλ Κ-Μ o Δθεδξηθή ηνπηθά εγθαηεζηεκέλε δηεπαθή BLNI (Backup Local National Interface): Δίλαη εγθαηεζηεκέλε ζηελ εθεδξηθή εγθαηάζηαζε ησλ Κ-Μ 15 / 119

"ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΞΔΝΑΓΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΦΟΡΗΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ"

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΞΔΝΑΓΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΦΟΡΗΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ @ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ» ΕΡΓΟ: ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ

ΔΠΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» ΔΠΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Αθήνα,./../2011 Απιθμ.Ππωη.:. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ - ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ.

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ. ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΤΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟΤΡΝΑΡΗ 55, 104 32 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 6 2 1 9 1 3 HMEΡOMHNIA : 23.10.09 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ : N 1 HMEΡΟΜΗΝΙΑ : 30.10.09 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ

Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ Ιεσθ. Ζιηνππφιεσο 2-4, 172 37 - κεηηφο (ΑηηηθΪ) Ρει.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: inf@ktpae.gr Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ Τποζργο 1: «Απλοποίηςη διαδικαςίασ:

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «.Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Αξραηνινγηθνχ Κηεκαηνινγίνπ» Μέξνο Γ: Τπνδείγκαηα θαη Πίλαθεο πκκφξθσζεο

Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «.Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Αξραηνινγηθνχ Κηεκαηνινγίνπ» Μέξνο Γ: Τπνδείγκαηα θαη Πίλαθεο πκκφξθσζεο ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «ΟινθιεξσκΫλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγένπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ελίδα από 44 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΟΗΜΗΟ... 3 Άρθρο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Σειέθσλν:210-42 97 850 Φαμ:210-42 97 915 Email : grafeio_proedrou@oikosnautou.gr ΘΔΜΑ : Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε Γηα ην έξγν «Αλαβάζκηζε, Απινχζηεπζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση Νίκοσ Ανδρουλακάκησ Εντεταλμένοσ Περιφερειακόσ Σύμβουλοσ Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ & Διαφάνειασ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΙΑΓΧΓΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ 1/2011 ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ 1/2011 ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΓΗΔΘΛΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΡΗΘΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ Βαζ. ΠνθΫαο 1, 106 71, ΑζΪλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Αλάπηπμε κεζνδνινγίαο αμηνιόγεζεο πιεξνθνξηαθνύ δηθηύνπ δηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πτστιακής εργασίας: Σςγκπιηικά πλεονεκηήμαηα ηηρ μησανοπγάνωζηρ. Η πεπίπηωζη εθαπμογήρ ηηρ ζε λογιζηικό γπαθείο.

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο:

Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο: Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο: «Ηξάθιεην, θάζε βήκα... έλα ηαμίδη ζηελ ηζηνξία» Ηιεθηξνληθή Πεξηήγεζε ζηελ παιηά πόιε Ηξαθιείνπ Αναθέτουςα Αρχή: ΓΗΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γεκηνπξγία κεραλνγξαθεκέλεο εθαξκνγήο, ε νπνία ζα απνηειεί ην εξγαιείν γηα ηνπο Γ/ληεο Σκεκαηάξρεο

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ

Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ «Παξνρή από ηελ εηαηξεία «Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο (ΟΣΔ Α.Δ.)» ηεο ππεξεζίαο ρνλδξηθήο κε ηελ νλνκαζία Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Δηθνληθά Μεξηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ για ηην Ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηπρηαθή εξγαζία. Φνηηεηήο: Καηζάλεο Ηιίαο, θνηηεηήο ΣΠΣΔ, Α.Μ:131/2010059

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηπρηαθή εξγαζία. Φνηηεηήο: Καηζάλεο Ηιίαο, θνηηεηήο ΣΠΣΔ, Α.Μ:131/2010059 ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Πηπρηαθή εξγαζία «Αλάιπζε θαη Γηαρείξηζε Δπηθηλδπλφηεηαο ηεο ππεξεζίαο e - University ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ» Φνηηεηήο: Καηζάλεο Ηιίαο, θνηηεηήο ΣΠΣΔ, Α.Μ:131/2010059

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ. Διπλωματική Εργαςία

ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ. Διπλωματική Εργαςία ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Διπλωματική Εργαςία «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΑΥΟΡΨΝ ΦΨΡΨΝ & Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ MOBILE BANKING 2011 Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα Επιβλέποσζα Καθηγήηρια: Σινανιώηη-Μαρούδη Αριζηέα Καθηγήηρια Εμπορικού Δικαίοσ Πανεπιζηήμιο Πειραιώς ΕΙΑΓΩΓΗ Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δπλαηόηεηεο Εμαηνκίθεπζεο Πεξηβάιινληνο θαη Εμεηδηθεπκέλσλ Αλαθνξώλ ζην ERP Σύζηεκα Microsoft Dynamics Navision

Δπλαηόηεηεο Εμαηνκίθεπζεο Πεξηβάιινληνο θαη Εμεηδηθεπκέλσλ Αλαθνξώλ ζην ERP Σύζηεκα Microsoft Dynamics Navision ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Σερλνινγίεο θαη Γηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ Καηεχζπλζε II Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος»

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ «Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Καινδήκαο Παλαγηψηεο Υανιά 2010 Ππόλογορ Ζ εξγαζία απηή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΦΑΛΔΗΑ Δ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Δπηβέπσλ: θαζ. Γθξίηδαιεο ηέθαλνο πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Τεσνολογική, Οικονομική και Σηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη

Διαβάστε περισσότερα

Σα θχξηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πγεία ησλ. δψσλ θαηαξηίζηεθαλ θαηά θχξην ιφγν ην δηάζηεκα 1986-1995, φηαλ αθφκε ε

Σα θχξηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πγεία ησλ. δψσλ θαηαξηίζηεθαλ θαηά θχξην ιφγν ην δηάζηεκα 1986-1995, φηαλ αθφκε ε ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ 1.1. Δηζαγσγή-θνπφο κειέηεο Σα θχξηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πγεία ησλ δψσλ θαηαξηίζηεθαλ θαηά θχξην ιφγν ην δηάζηεκα 1986-1995, φηαλ αθφκε ε Κνηλφηεηα απνηεινχληαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα