Αθήνα : Αρ.Πρωτ. : 471 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα : 16-04-2014 Αρ.Πρωτ. : 471 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 Αθήνα : Αρ.Πρωτ. : 471 Από: Προς: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Όλα τα μέλη Θέμα: Ενημέρωση μελών Αγαπητοί συνάδελφοι, Στα πλαίσια διερεύνησης θεμάτων που αφορούν την ασφάλεια του εξοπλισμού υπό πίεση γενικά και ειδικότερα για συστήματα και πυροσβεστήρες τύπου «F», σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι: 1. Κάθε εγκατεστημένο σύστημα κατάσβεσης κατηγορίας «F» για χρήση σε λίπη και έλαια, σύμφωνα με την οδηγία 97/23 ΕΚ, ως συγκρότημα πίεσης πρέπει να φέρει ΕΝΑΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ κατασκευαστή, ο οποίος θα αναγνωρίζεται ευκρινώς πάνω στο σύστημα. Ο κατασκευαστής που διαθέτει με την εμπορική του ονομασία τα συστήματα μπορεί να χρησιμοποιεί κατά τόπους υπεργολάβους/εγκαταστάτες αλλά θα πρέπει να διατηρεί το συνολικό έλεγχο της συναρμογής και να έχει την ικανότητα που απαιτείται να αναλαμβάνει την ευθύνη του τελικού προϊόντος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πιστοποίηση δεν αφορά μόνο το συγκρότημα φιάλης κεφαλής υλικού, αλλά όλο το σύστημα με τις σωληνώσεις διανομής, εξαρτήματα κ.λπ. 2. Οι Μηχανικοί που προδιαγράφουν τα συστήματα ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε εγκατάστασης και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, βεβαιώνουν υπογράφοντας Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχουν τηρηθεί όλες οι τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή του συστήματος. Η Υπεύθυνη Δήλωση αυτή, δεν υποκαθιστά την Δήλωση Συμμόρφωσης του κατασκευαστή που απαιτείται σύμφωνα με την οδηγία 97/23 ΕΚ και ο Μηχανικός δεν αναλαμβάνει την ευθύνη σε περίπτωση αστοχίας του εξοπλισμού υπό πίεση. Σελίδα 1 από 5

2 3. Η οδηγία 2001/95/εκ (ΦΕΚ 23/2810/Β/1885/2004) καθορίζει τις απαιτήσεις για την Γενική ασφάλεια των προϊόντων. Ιδιαίτεροι κίνδυνοι όπως ο κίνδυνος από την εσωτερική πίεση των πυροσβεστήρων και των συστημάτων τύπου «F» αντιμετωπίζονται από ειδικότερες οδηγίες, στην περίπτωσή μας την οδηγία για τον εξοπλισμό υπό πίεση 97/23/ΕΚ. Αποτυχία κάποιου προϊόντος να εκπληρώσει τις απαιτήσεις ασφαλείας των οδηγιών σημαίνει ότι το προϊόν αυτό ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ. Ανάλογα με τη σοβαρότητα του τραυματισμού που μπορεί να επιφέρει στον καταναλωτή και τη συνολική πιθανότητα να υποστεί τον τραυματισμό με βάση τη συχνότητα έκθεσης του καταναλωτή στον κίνδυνο, βαθμολογείται η σοβαρότητα του κινδύνου σε τρεις κατηγορίες με βάση συγκεκριμένες μεθοδολογίες ανάλυσης της επικινδυνότητας (π.χ. μεθοδολογία RAPEX). Σοβαρός κίνδυνος απαιτείται ταχεία διορθωτική ενέργεια Μέτριος κίνδυνος απαιτεί κάποια διορθωτική ενέργεια Χαμηλός κίνδυνος δεν απαιτεί κάποια διορθωτική ενέργεια Η αστοχία πιεστικού συγκροτήματος πυροσβεστήρων ή συστημάτων τύπου «F» βαθμολογείται ως σοβαρός κίνδυνος για τον καταναλωτή με οποιαδήποτε μεθοδολογία ανάλυσης κινδύνου διότι: (π.χ. μεθοδολογία RAPEX): Πιθανός τραυματισμός μπορεί να προκαλέσει αναπηρία σε ποσοστό άνω του 15%. Οι πυροσβεστήρες και τα συστήματα βρίσκονται σε επαγγελματικούς χώρους μαγειρείων και το σύνολο των εργαζομένων είναι εκτεθειμένο συνεχώς σε κίνδυνο ατυχήματος από την αστοχία συγκροτήματος πυροσβεστήρα ή συστήματος τύπου F. Ο κίνδυνος δεν είναι προβλέψιμος από τον καταναλωτή και δεν μπορεί να αποφευχθεί με τη χρήση των οδηγιών χρήσης του εξοπλισμού. Σελίδα 2 από 5

3 Επιβάλλεται στην περίπτωση αυτή από την οδηγία 2001/95 ο παραγωγός ή/και οι διανομείς του προϊόντος να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές ελέγχου της αγοράς ώστε να ληφθούν άμεσα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του καταναλωτή. Συνεπώς όσα μέλη μας είναι διανομείς πυροσβεστήρων ή συστημάτων τύπου «F», στην περίπτωση όπου έχουν παρατηρήσει αστοχία που σχετίζεται με την ασφάλεια του εξοπλισμού υπό πίεση ή οποία θέτει σε άμεσο κίνδυνο τον καταναλωτή ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) και τον κατασκευαστή του προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 3 της οδηγίας 2001/95. Η κοινοποίηση στις αρχές ελέγχου της αγοράς κάτω από την υποχρέωση της οδηγίας 2001/95 σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί δυσφήμιση προς τον παραγωγό ή το προϊόν του, που παρουσιάζει τον κίνδυνο. Από τη στιγμή που λάβει γνώση ο κατασκευαστής, υπό την εποπτεία του φορέα ελέγχου της αγοράς (ΥΠΑΝΑ) διενεργούνται άμεσα όλες οι απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για τον καταναλωτή, δηλαδή η εμπεριστατωμένη διερεύνηση του προβλήματος, η λήψη των κατάλληλων μέτρων και η εποπτεία εφαρμογής τους. 4. Σε οποιαδήποτε περίπτωση υπάρχει θέμα ασφάλειας προϊόντος μπορείτε να λάβετε άμεσες πληροφορίες και τεχνική υποστήριξη από την Ένωσή μας. Παρακαλούμε τα μέλη όπως μας ανακοινώνουν άμεσα, ακόμα και προφορικά, περιστατικά αστοχίας πυροσβεστικού εξοπλισμού με σκοπό τον εντοπισμό των μη ασφαλών προϊόντων ώστε να προστατευθεί το κοινό και οι επαγγελματίες συντηρητές μέλη μας. 5. Σε κάθε περίπτωση αστοχίας θα πρέπει να διαφυλάσσεται στο εργαστήριο σας ο εξοπλισμός που αστόχησε προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχός του και Σελίδα 3 από 5

4 να είναι δυνατή η διεξαγωγή περαιτέρω εργαστηριακών δοκιμών εφόσον απαιτηθούν. 6. Παρακαλούμε τους κατασκευαστές/εισαγωγείς, μέλη μας, όπως μας αποστέλλουν σε κάθε περίπτωση τυχόν διορθωτικές ενέργειες ανακλήσεις αποσύρσεις προϊόντων προκειμένου να είμαστε σε θέση να ενημερώνουμε άμεσα τα μέλη μας. 7. Η Πανελλήνια Ένωση αναλαμβάνει να ενημερώσει τα μέλη της και μόνο ως έχει υποχρέωση. Ο τρόπος και ο χρόνος της ανακοίνωσης αναγγελίας των διορθωτικών ενεργειών προϊόντων όπως προβλέπει η νομοθεσία και οι οδηγίες είναι αποκλειστική ευθύνη του αντιπροσώπου ή του κατασκευαστή του προϊόντος. Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι κατά δήλωση ορισμένων κατασκευαστών συστημάτων τοπικής εφαρμογής τύπου F οι εγκαταστάτες και συντηρητές τέτοιων συστημάτων θα πρέπει να είναι εξειδικευμένοι και εξουσιοδοτημένοι από τον εκάστοτε κατασκευαστή. Σε άλλη περίπτωση δεν θα αναγνωρίζουν την ορθότητα και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων αυτών και ούτε θα αναλαμβάνουν την ευθύνη σε περίπτωση αστοχίας τους. Για τους παραπάνω λόγους θα πρέπει να απευθυνθείτε στους προμηθευτές/κατασκευαστές τέτοιων συστημάτων και να εφοδιαστείτε με όλα εκείνα τα έγγραφα τα οποία σας καθιστούν ειδικευόμενους και εξουσιοδοτημένους εγκαταστάτες και συντηρητές τέτοιων συστημάτων. 8. Για πολλοστή φορά σας υπενθυμίσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αντικαθίσταται η ταμπέλα του κατασκευαστή με της εταιρείας σας, είτε αφορά συγκρότημα πυροσβεστήρα, είτε σύστημα διότι η ταμπέλα ορίζει τον κατασκευαστή του προϊόντος σύμφωνα με την νομοθεσία. 9. Σας ενημερώνουμε για τις υπάρχουσες διορθωτικές ενέργειες κατασκευαστών/εισαγωγέων πυροσβεστήρων και συστημάτων κατηγορίας F και συγκεκριμένα: Σελίδα 4 από 5

5 Στο ΔΣ το οποίο διεξήχθη στις 10/04/2014 ο αντιπρόσωπος της εταιρείας Life Solutions Α.Ε. κος Β.Γκερλές, μας ενημέρωσε για διορθωτικές ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ο κατασκευαστής και στα δυο συστήματα τοπικής εφαρμογής και τον φορητό πυροσβεστήρα με κατασβεστικό υλικό BONPET, τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά. Παρακαλούνται τα μέλη μας τα οποία εγκαθιστούν ή συντηρούν τέτοια προϊόντα να επικοινωνήσουν με τον αντιπρόσωπο για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν. Πληροφορίες επικοινωνίας στην ιστοσελίδα της εταιρείας Ευχές από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση. Με εκτίμηση, Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας Χ. Μανώλαρος Η. Μεντής Σελίδα 5 από 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 59 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ) ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. 618/43/05 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΚΥΑ-004 (13/06/2012) Παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής της

Από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής της Νομοθεσία Η υποχρέωση της Σήμανσης CE ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ, ΜΥΘΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΠΟΙΗΘΟΥΜΕ Τα ερωτήματα και οι απορίες που αιωρούνται μετά την δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. (Β/1794, 28/8/2009)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.618/43 Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων,διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης.

Αριθ.618/43 Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων,διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης. Αριθ.618/43 Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων,διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης. Η διάθεση και πώληση των πυροσβεστήρων θα γίνεται μόνο από αναγνωρισμένες εταιρείες η από

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΏΝ ΣΤΗΝ ΕΕ

Η ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΏΝ ΣΤΗΝ ΕΕ Η ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΏΝ ΣΤΗΝ ΕΕ ΠΡΑΚΤΙΚΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΙΚΈΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΏΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΈΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΈΩΝ Τμήμα της επιμορφωτικής εκστρατείας που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Έργο Ομάδaς Εργασίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος) ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Σύσταση Ορθής Πρακτικής Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Τροφίμων (ΤΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 30.11.2010/4 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΠΟΓ-R-01/4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Π) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (Π.Γ.Ε) Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 97/23/ΕΟΚ (31997L0023) Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ3 Πιστοποίηση, Σήμανση και Έλεγχος Φορητών Πυροσβεστήρων Φορητός Πυροσβεστήρας LFE 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Η επιμόρφωση στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Αριθ. οικ. 3899/253/Φ.9.2. Συµπλήρωση των διατάξεων σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Αριθ. οικ. 3899/253/Φ.9.2. Συµπλήρωση των διατάξεων σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων. Αρ. Φυλλου 291 8 Μαρτίου 2002 ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 3899/253/Φ.9.2. Συµπλήρωση των διατάξεων σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία τροποποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr e-mail: eurocert@otenet.gr FAX: 210 6203018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ... 4 2.1 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 4 2.2 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 5 2.3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ... 6 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 ΑΠΣ AT Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/03 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α.

Διαβάστε περισσότερα

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4411, 1.11.2013 Ν. 130(Ι)/2013 130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L88, 4.4.2011, σ. 5. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2007/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Σεπτεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΑ 2007/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 21.9.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 247/21 ΟΔΗΓΙΑ 2007/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 για τροποποίηση της οδηγίας 90/385/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 31/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ A.Π.: οικ.12044/2ηδκβπ662/φ.24 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Προς: Υπουργείο Οικονομικών 1 η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Γεν. Γραμματεία Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Απόφαση Ε.Κ. 8/459/27.12.2007 31 Δεκεμβρίου 2014 Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Απ. Ε.Κ. 8/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα