ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο"

Transcript

1 Αρ. ιακήρυξης 5/2012 Αρ. Πρωτ.: 987/ ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Υποέργο 2 «Προµήθεια Εξοπλισµού Λογισµικού» Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) ΤΕΙ Καβάλας Προϋπολογισμός: ,90 (χωρίς ΦΠΑ) ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Διάρκεια: 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Τακτικός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 21/6/2012 Κωδικός ΟΠΣ: Ηµεροµηνία αποστολής στο ΦΕΚ ηµοσίων Συµβάσεων & ελληνικό τύπο: 15/5/2012 Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο ΦΕΚ ηµοσίων Συµβάσεων & ελληνικό τύπο: 18/5/2012

2 Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχομένων...2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου...4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ...6 Συντομογραφίες - γενικά...6 Συντομογραφίες Έργου...6 Ορισμοί διακηρύξεων...7 Α1. Περιβάλλον του Έργου...8 Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου...8 Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας...9 Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης...11 Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου...12 Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου)...12 Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση...12 Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή υπηρεσιών και λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας...12 Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα...14 Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών...15 Α1.2.4 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών...16 Α1.2.5 Επίπεδο Ωριμότητας του παρόντος Έργου...16 Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου...17 Α2.1 Αντικείμενο του Έργου...17 Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη...18 Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου...19 Α2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου...20 Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου...21 Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...21 Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος...21 Α3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου...24 Α3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών)...25 Α3.4.1 Λειτουργική Ενότητα 1 «Δικτυακές και Υπολογιστικές Υποδομές»...25 Α3.4.2 Λειτουργική Ενότητα 2 «Άδειες Λογισμικού»...26 Α3.4.3 Λειτουργική Ενότητα 3 «Λοιπός Εξοπλισμός»...26 Α3.4.4 Λειτουργική Ενότητα 4 «Ολοκλήρωση Θέση σε λειτουργία»...30 Α3.5 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών...30 Α3.6 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού...30 Σελίδα 2 από 43

3 Α3.7 Διαλειτουργικότητα...31 Α3.8 Πολυκαναλική προσέγγιση...31 Α3.9 Ανοιχτά δεδομένα...32 Α3.10 Απαιτήσεις Ασφάλειας...32 Α3.11 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος...33 Α3.12 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας...33 Α3.13 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου...33 Α3.14 Πίνακας Παραδοτέων...34 Α3.15 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου...35 Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών...35 Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης...35 Α4.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης...36 Α4.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας...36 Α4.4 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας»...37 Α4.5 Υπηρεσίες Συντήρησης...37 Α4.6 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών...37 Α5. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου...39 Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης...39 Α5.2 Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου...39 Α5.3 Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας...40 Α5.4 Σχέδιο και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων...41 Α5.5 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου...41 Σελίδα 3 από 43

4 Συνοπτικά στοιχεία Έργου ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο «Υποέργο 2 Προµήθεια Εξοπλισµού Λογισµικού» Η πράξη "Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια" αφορά στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία µιας σειράς εικονικών εργαστηρίων εξοµοίωσης & προσοµοίωσης µηχανολογικών συστηµάτων σε συγκεκριµένους τοµείς του Τµ. Μηχανολογίας του ΤΕΙ Καβάλας και θα χρησιµοποιηθούν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή των εικονικών εργαστηρίων είναι αναρτηµένη στο Η παρούσα διακήρυξη αναφέρεται στο Υποέργο 2 της Πράξης και αφορά σε προµήθεια εγκατάσταση: (α) εξοπλισµού πληροφορικής - επικοινωνιών, (β) υλικών & λοιπού εξοπλισµού και (γ) πακέτων λογισµικού cloud computing, virtualization, προσοµοίωσης και ανάπτυξης εφαρµογών. Τα συστήµατα που αφορούν στην παρούσα διακήρυξη, είναι: Λειτουργική Ενότητα: ικτυακές και Υπολογιστικές Υποδοµές «Υποδοµές Εξυπηρετητών - Servers» «Υποδοµές Thin Clients» Λειτουργική Ενότητα: Άδειες Λογισµικού «Λογισµικά VDI και Προσοµοίωσης» Λειτουργική Ενότητα: Λοιπός Εξοπλισµός «Φωτοβολταϊκό Σύστηµα» «Σύστηµα Μετρητών Παροχής Ρευστών» «Σύστηµα Ενεργού Αποσβεστήρα Κραδασµών» «Σύστηµα Ελέγχου & Συλλογής εδοµένων» «Σύστηµα Οπτικής Παρακολούθησης» «Σύστηµα Επικοινωνίας Bluetooth - GSM» Σελίδα 4 από 43

5 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙ ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙ ΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΤΕΙ Καβάλας «Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια» Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΤΕΙ Καβάλας Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΤΕΙ Καβάλας Σύµβαση προµήθειας. Ταξινόµηση κατά CPV: Εξοπλισµός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προµήθειες, Εξοπλισµός κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή, Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, Πακέτα λογισµικού και συστήµατα πληροφορικής, Λειτουργικά συστήµατα, Πακέτα λογισµικού εξοµοίωσης, Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία, Επίγειες συσκευές παρατήρησης ηλιακής ακτινοβολίας, Εξοπλισµός µηχανικής ρευστών, Ηλεκτρονικό, ηλεκτροµηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό, Εξοπλισµός µέτρησης και ελέγχου, Ψηφιακές κάµερες, Εξοπλισµός ασύρµατης επικοινωνίας ηµόσιος Ανοικτός ιαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη Προσφορά Ο προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν σαράντα µια χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ ( ,00 ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ: 23 % (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: ,90 - ΦΠΑ:26.549,10 ) Το Έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων και συγκεκριµένα τον κωδικό πράξης (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) µε ΣΑΕ µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης 06/06/2012 οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται. μέχρι και την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, στις , ώρα π.μ ή να αποστέλλονται, με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού Η έδρα του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) /ΤΕΙ Καβάλας Άγιος Λουκάς Καβάλας /6/2012 και ώρα 11:00 π.µ. Σελίδα 5 από 43

6 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντοµογραφίες - γενικά ΕΕ ΕΠ ΨΣ ΕΥ ΨΣ ΚΠΣ ΝΠ ΝΠΙ ΣΑΕ ΤΠΕ ΕΣΠΑ Ο Ε ΨΣ WS ΑΑ ΕΕΕΚ ΕΠΠΕ ΥΠ ΒΜΘ Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ψηφιακή Σύγκλιση Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Ψηφιακή Σύγκλιση" Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης/ πακέτο εθνικών προγραµµάτων κοινοτικού ενδιαφέροντος (για την Ελλάδα) Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Έργου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Οµάδα ιοίκησης Έργου Ψηφιακή Σύγκλιση Web Services Αναθέτουσα Αρχή Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Υπουργείο Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Συντοµογραφίες Έργου ΠΕΣ ΤΕΙ ΕΕ ΕΛΚΕ ΕΠ ΕΠ ΕΣ ΕΤΕΠ ΕΤΠ ΛΕ ΛΣ ΟΠΣ Ε ΑΠ Π Ε Π Η Σ ΠΕ ΦΕΚ AS DΒ ΠΣ VDI Συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης του Έργου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Επιτροπή Ερευνών Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Μέλη ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Μέλη Επιστηµονικού Προσωπικού Ελεγκτικό Συνέδριο Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Λειτουργική Ενότητα Λειτουργικό Σύστηµα Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Σχέδιο ιαχείρισης και Ποιότητας Έργου Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως Application Server Βάση εδοµένων / Data Base Πληροφοριακό Σύστηµα Virtual Desktop Infrastrucure Σελίδα 6 από 43

7 Ορισµοί διακηρύξεων Ανάδοχος Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύµβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. Αναθέτουσα Αρχή Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΤΕΙ Καβάλας που θα υπογράψει µε τον ανάδοχο τη Σύµβαση για την εκτέλεση του έργου Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ µε έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε αυτόν. Αρµόδια Επιτροπή Η Επιτροπή που συστήνεται κάθε φορά µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου Του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Καβάλας ιακήρυξη Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόµενους/ υποψηφίους διαγωνιζόµενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειµένου και τις προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες διενεργείται ο ιαγωνισµός. ΕΠΠΕ Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Επίσηµη γλώσσα του ιαγωνισµού και της Σύµβασης Επίσηµη γλώσσα της Σύµβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα ιακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς και η/οι Σύµβαση/εις είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζοµένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που µπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Έργο Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. Κύριος του Έργου Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΤΕΙ Καβάλας Προϋπολογισµός Έργου Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). Σύµβαση Το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή µεταξύ του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Καβάλας ως Αναθέτουσα Αρχή και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Συµβατικά τεύχη Τα τεύχη της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη Σύµβαση, β. τη ιακήρυξη, γ. την Προσφορά του Αναδόχου. Συµβατικό Τίµηµα Το συνολικό τίµηµα της Σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). Φορέας Λειτουργίας ΤΕΙ Καβάλας Φορέας Υλοποίησης Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΤΕΙ Καβάλας Σελίδα 7 από 43

8 Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εµπλεκόµενοι στην υλοποίηση του αντικειµένου του Έργου Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας ιακήρυξης εµπλέκονται οι ακόλουθοι: ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΨΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Ε ΑΠ - Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών ΕΠΠΕ - Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου O ΣΕ-Οµάδα ιοίκησης και Συντονισµού Έργου ΕΥ ΨΣ Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Καβάλας ΤΕΙ Καβάλας Υπουργείο Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Σελίδα 8 από 43

9 Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Το ΤΕΙ Καβάλας ιδρύθηκε ως Κέντρο Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕ) το ακαδ. έτος , εντάχθηκε την τριτοβάθµια εκπαίδευση από το ακαδ. έτος και την τελευταία δεκαετία αποτελεί τον τεχνολογικό κλάδο (παράλληλα µε τον πανεπιστηµιακό) της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα µας. Περιλαµβάνει: Τη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών (ΣΤΕΦ) µε τα Τµήµατα Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου, Βιοµηχανικής Πληροφορικής και το Γενικό Τµήµα Θετικών Επιστηµών Τη Σχολή ιοίκησης & Οικονοµίας (Σ Ο) µε τα Τµήµατα Λογιστικής, ιοίκησης Επιχειρήσεων και ιαχείρισης Πληροφοριών Τη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (ΣΤΕΓ) µε τα Τµήµατα ασοπονίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου ( ράµα) Τα µεµονωµένα Τµήµατα της Νοσηλευτικής ( ιδυµότειχο) και Οινολογίας- Τεχνολογίας Ποτών ( ράµα) Η έδρα του είναι στην Καβάλα, διεύθυνση Άγιος Λουκάς, ιαθέτει κτιριακό συγκρότηµα (campus) που καταλαµβάνει έκταση m 2 µε συνολική κτισµένη επιφάνεια m 2, από τα οποία m 2 σε αίθουσες διδασκαλίας m 2 σε εργαστήρια (ΤΟΛ και Συνεργεία), m 2 σε 3 φοιτητικές εστίες δυναµικότητας 460 κλινών και m 2 στο κτίριο Βιβλιοθήκης. Επίσης διαθέτει και κτίριο παραρτήµατος ράµας m 2 Στελεχώνεται από 90 µόνιµα µέλη ΕΠ υψηλών ακαδηµαϊκών προσόντων και αξιόλογης επαγγελµατικής εµπειρίας, έκτακτους εκπαιδευτικούς, 7 µόνιµους τεχνικούς εργαστηρίων και 18 ΕΤΠ, καθώς και 78 διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό. Ο αριθµός των εγγεγραµµένων σπουδαστών του ΤΕΙ Καβάλας είναι περίπου Ειδικότερα το Τµήµα Μηχανολογίας αποτελεί ένα από τα ιδρυτικά Τµήµατα του ΤΕΙ. Λειτούργησε αρχικά το ακαδ. έτος , ως Τµήµα της ΑΣΤΕΜ του ΚΑΤΕ Καβάλας, µε το Π 748/76, κατά το Ν. 652/70. Από το ακαδ. έτος λειτούργησε ως Τµήµα της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Καβάλας, ενταγµένο στο πεδίο της ενιαίας Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, µε βάση το Ν. 1404/83. Σήµερα υπάγεται στην Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας µας, στον τεχνολογικό της τοµέα (παράλληλος του πανεπιστηµιακού), σύµφωνα µε τους Ν. 2916/2001, Ν. 3549/2007 και πρόσφατα το Ν. 4009/2011. Είναι εγκατεστηµένο στο campus του ΤΕΙ Καβάλας όπου για τις εκπαιδευτικές του (ίδιες) ανάγκες διατίθενται τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας συνολικής επιφάνειας 195 τµ, ένα (1) Σελίδα 9 από 43

10 αµφιθέατρο επιφάνειας 75 τµ και 72 θέσεων, ένα (1) σχεδιαστήριο επιφάνειας 130 τµ, ένα (1) κτίριο ελαφρών εργαστηρίων επιφάνειας 1950 τµ και δυο (2) κτίρια συνεργείων συνολικής επιφάνειας 3350 τµ. Συνολικά διατίθενται τµ για το Τµήµα Μηχανολογίας, από την ωφέλιµη (κτισµένη) επιφάνεια των τµ του Ιδρύµατος. ιαθέτει είκοσι δύο (22) οργανωµένα εργαστήρια προς εκπλήρωση του τεχνολογικού προορισµού του, ορισµένα µε εξοπλισµό κατάλληλο για κάλυψη και ερευνητικών σκοπών, πέραν των εκπαιδευτικών. Σελίδα 10 από 43

11 Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Σκοπός του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων και Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιµορφωτικών, αναπτυξιακών καθώς και έργων συνεχιζόµενης κατάρτισης και έργων για την παροχή επιστηµονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών µελετών, την εκτέλεση δοκιµών, µετρήσεων εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωµοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασµό τρίτων, ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που συµβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας µε την παραγωγή και εκτελούνται ή παρέχονται από το επιστηµονικό προσωπικό των ΑΕΙ ή ΤΕΙ και µε τη συνεργασία άλλων ειδικών επιστηµόνων. Οργανόγραµµα Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΤΕΙ Καβάλας Σελίδα 11 από 43

12 Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εµπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου εν εµπλέκονται λοιποί εξωτερικοί φορείς στην υλοποίηση του έργου. Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές ( ιακυβέρνηση του Έργου) Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας ιακήρυξης θα οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)» από την ΕΕ του ΤΕΙ Καβάλας. Αρµοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τµηµατική και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου. Οµάδα ιοίκησης & Συντονισµού Έργου Για τις ανάγκες διοίκησης παρακολούθησης και Συντονισµού του Έργου θα οριστεί από την ΕΕ του ΤΕΙ Καβάλας Οµάδα ιοίκησης και Συντονισµού η οποία θα παίρνει στρατηγικές αποφάσεις για την διοίκηση και τον Συντονισµό του έργου. Α1.2 Υφιστάµενη κατάσταση Το ΤΕΙ Καβάλας διαθέτει οργανωµένο Κέντρο ιαχείρισης ικτύου - ΚΕ το οποίο λειτουργεί στο Τµήµα Πληροφορικής της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πληροφορικής του ΤΕΙ Καβάλας. Το προσωπικό του διαχειρίζεται και λειτουργεί πληθώρα δικτυακών υπηρεσιών, συσκευών και servers, διαθέτει δε πολυετή εµπειρία από συµµετοχή σε έργα σχετικά µε τα δίκτυα. Το Τµ. Μηχανολογίας διαθέτει κατάλληλους τεχνικούς µε εµπειρία σε ηλεκτροµηχανολογικά συστήµατα (συντήρηση & λειτουργία). Συνολικά ο Φορέας διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποδοµές για την αποτελεσµατική υποστήριξη της υλοποίησης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Έργου, κατόπιν βέβαια και της σχετικής εκπαίδευσης από τον Ανάδοχο. Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή υπηρεσιών και λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας ΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Τα Όργανα ιοίκησης του ΤΕΙ είναι: Συνέλευση, Συµβούλιο, Πρόεδρος και Αντιπρόεδροι Η οργάνωση των ΤΕΙ δοµείται ιεραρχικά σε τέσσερα επίπεδα: Το Ίδρυµα. Η Σχολή. Το Τµήµα. Ο Τοµέας Σελίδα 12 από 43

13 Οι αρµοδιότητες των οργάνων διοίκησης καθορίζονται από τον Ν1404/83 και τον Εσωτερικό Κανονισµό Ειδικότερα στο Τµήµα Μηχανολογίας: Με την αριθµ /Ε5/2003 απόφαση του ΥΠΕΠΘ δηµιουργήθηκαν οι εξής Τοµείς Μαθηµάτων, όπου εντάχθηκαν τα µαθήµατα του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών (ΠΠΣ): Τοµέας Μαθηµάτων Υποδοµής και Μηχανικής Τοµέας Ενέργειας και Περιβάλλοντος Τοµέας Κατασκευών, Εγκαταστάσεων και Παραγωγής Οι ανωτέρω Τοµείς αναπροσαρµόστηκαν ως προς το περιεχόµενό τους το ακαδ. έτος µε την εφαρµογή νέου ΠΠΣ, µε απόφαση Γενικής Συνέλευσης. Όργανα διοίκησης-επιτροπές Τµήµατος Σύµφωνα µε το άρθρο 8, του Ν 1404/83 στο Τµήµα λειτουργούν ως όργανα διοίκησης Τοµέα Μαθηµάτων: i)γενική Συνέλευση Τοµέα, ii)υπεύθυνος Τοµέα Σύµφωνα µε το άρθρο 9, του Ν. 1404/83 στο Τµήµα λειτουργούν ως όργανα διοίκησής του: i)γενική Συνέλευση Τµήµατος, ii)συµβούλιο Τµήµατος, iii)προϊστάµενος Τµήµατος (µε αναπληρωτή του έναν Υπεύθυνο Τοµέα) Ο Προϊστάµενος και ο Υπεύθυνος Τοµέα είναι αιρετά ατοµικά όργανα διοίκησης, βαθµίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή Στο Τµήµα λειτουργούν επιτροπές πρακτικής άσκησης, αξιολόγησης επιστηµονικών και εργαστηριακών συνεργατών, εξέτασης πτυχιακών εργασιών, κατατάξεων, παραλαβής υλικών κ.ά. Περαιτέρω έχουν οριστεί µε απόφαση Γενικής Συνέλευσης, Υπεύθυνοι Εργαστηρίων, Υπεύθυνος Ποιότητας και Υπεύθυνος Erasmus Συνοπτική περιγραφή υπηρεσιών i. Κατά το Ν. 2817/2000 (άρθρ. 16, παρ. 3) και το Ν. 2916/2001 (άρθρ. 1,παρ. 2), το Τµήµα Μηχανολογίας υπαγόµενο στα θεµελιώδη Τµήµατα των ΤΕΙ "µεταφέρει, χρησιµοποιεί και προάγει σύγχρονη τεχνολογία, καθώς επίσης και µεθόδους, πρακτικές και τεχνικές στο χώρο των εφαρµογών" και παράλληλα "διεξάγει τεχνολογική έρευνα και αναπτύσσει τεχνογνωσία και καινοτοµίες στα αντίστοιχα επαγγελµατικά πεδία" ii. Με τα ανωτέρω νοµικά δεδοµένα κυρίως από Ν. 3549/2007, πρόσφατα µε το Ν. 4009/2011, µε θεσµοθετηµένο ήδη το δικαίωµα στην έρευνα κατά το Ν. 3653/2008, καθώς και µε την υφιστάµενη θεσµική δυνατότητα µιας αυτοδύναµης πλέον οργάνωσης και λειτουργίας Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών, το Τµήµα Μηχανολογίας προσανατολίζει και ενισχύει τις δράσεις του προς µια ουσιαστική καταξίωσή του στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, οπότε: ιευρύνει τη συµµετοχή των µελών του σε ερευνητικά προγράµµατα µε υποστήριξη των δηµοσιεύσεών τους (σε ξένα περιοδικά/συνέδρια µε κριτές) Προωθεί ακαδηµαϊκές δράσεις προσανατολισµένες στην αυτοδύναµη ανάπτυξη και λειτουργία Μεταπτυχιακού Προγράµµατος σπουδών (ΜΠΣ), ως συγκεκριµένα του προγράµµατος «Μηχανολογικά Συστήµατα Προηγµένης Τεχνολογίας» που ήδη εγκρίθηκε από τη Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΤΕΙ Καβάλας Αναβαθµίζει την εκπαιδευτική διαδικασία µε αποτελεσµατικότερη χρήση των ΤΠΕ, ανάπτυξη σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού, ύστερα από στελέχωση µε διδάσκοντες Σελίδα 13 από 43

14 υψηλών προσόντων και αναµόρφωση ΠΠΣ ως προς την επιστηµονική και τεχνολογική εξέλιξη Εκσυγχρονίζει και εµπλουτίζει τον εξοπλισµό του (εκπαιδευτικό, ερευνητικό) για πληρέστερη ανταπόκριση στον τεχνολογικό προορισµό, επιτυχέστερη εφαρµοσµένη έρευνα, αποδοτικότερη παροχή υπηρεσιών επιστήµης και τεχνολογίας, όπως πρόσφατα την επικείµενη προµήθεια εξοπλισµού αξίας ,00 από περατωθέντα ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό Ενισχύει τις απαιτούµενες δράσεις του προς άρτια ανάπτυξη και κοινωνικά επωφελέστερη λειτουργία τη ια Βίου Εκπαίδευση Αναπτύσσει συνεργασίες µε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας και του εξωτερικού, για συντονισµό στις εξελίξεις και προοπτικές του ακαδηµαϊκού χώρου της Ε.Ε. Σχεδιάζει και υλοποιεί την κοινωνική και οικονοµική συµβολή του σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο Μεριµνά συστηµατικά και οργανωµένα για τη βελτίωση του βαθµού απασχολησιµότητας των αποφοίτων του Ενισχύει και υποστηρίζει την ανθρωπιστική και πολιτισµική συνιστώσα της αποστολής του Α1.2.2 Οργανωτική οµή και Στελέχωση του Φορέα Οι δοµές που σχετίζονται µε το έργο είναι: Κέντρο ιαχείρισης ικτύου - ΚΕ το οποίο λειτουργεί στο Τµήµα Πληροφορικής της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πληροφορικής του ΤΕΙ Καβάλας. Το προσωπικό του διαχειρίζεται και λειτουργεί πληθώρα δικτυακών υπηρεσιών, συσκευών και servers, διαθέτει δε πολυετή εµπειρία από συµµετοχή σε έργα σχετικά µε τα δίκτυα. Εργαστήριο Νο1 Ήπιων Μορφών Ενέργειας: Θα εγκατασταθεί ένας rack server µε UPS, µία Bluetooth Gateway, 10 thin clients, όλα συνδεδεµένα στο δίκτυο του ΤΕΙ, ένας DAQ, ηλιακός ιχνηλάτης, σύστηµα Φ/Β πλαισίων, pan-tilt-zoom web camera και µετεωρολογικός σταθµός. Εργαστήριο Νο2 Μηχανικής Ρευστών: Θα εγκατασταθεί ένας rack server µε UPS, µία Bluetooth Gateway, 10 thin clients, όλα συνδεδεµένα στο δίκτυο του ΤΕΙ, ένας DAQ, pan-tilt-zoom web camera και σε υπάρχουσα εργαστηριακή συσκευή θα προσαρµοστούν δύο ηλεκτροβάνες και αισθητήρες πίεσης. Εργαστήριο No3 Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου: Θα εγκατασταθεί ένας rack server µε UPS, µία Bluetooth Gateway, µία GSM (SMS) gateway, 10 thin clients, όλα συνδεδεµένα στο δίκτυο του ΤΕΙ, ένας DAQ, pan-tilt-zoom web camera και σε υπό ανάπτυξη Σελίδα 14 από 43

15 εργαστηριακή συσκευή θα προσαρµοστούν ένας µαγνητορεολογικός αποσβεστήρας, ελεγκτής (driver) DC σερβοκινητήρα και αισθητήρες θέσης - επιτάχυνσης. Όλα τα παραπάνω εργαστήρια διαθέτουν εκπαιδευτικό προσωπικό και τεχνικούς υποστήριξης εργαστηριακών µαθηµάτων. Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Το πρόγραµµα σπουδών του Τµ. Μηχανολογίας περιλαµβάνει τριάντα (32) εργαστηριακά µαθήµατα, όπως έχει προαναφερθεί. Κατόπιν σχετικής µελέτης προέκυψε η ανάγκη να αναπτυχθούν εφαρµογές προσοµοίωσης εξοµοίωσης σε επιλεγµένα δώδεκα (12) εξ αυτών, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις, τόσο από εκπαιδευτικής άποψης όσο και αναφορικά µε τις δυνατότητες εφαρµογής νέων τεχνολογιών στην εργαστηριακή διδασκαλία. H εµπειρία του Τµήµατος στο αντικείµενο "Εικονικά Εργαστήρια" συνίσταται σε χρήση διάφορων πακέτων προσοµοίωσης (FlowLAB, LabView, MatLAB, κτλ), από µέλη ΕΠ για ερευνητικούς σκοπούς και σε περιορισµένο εξειδικευµένο εργαστηριακό εξοπλισµό, π.χ. στο εργαστήριο Εργαλειοµηχανών το Τµήµα διαθέτει συσκευές (hardware-software) προσοµοίωσης του ελεγκτή εργαλειοµηχανής. Σύµφωνα µε τον κανονισµό σπουδών ο φοιτητής έχοντας ως εφαλτήριο τις θεωρητικές γνώσεις, κατά την υποχρεωτική εργαστηριακή του εξάσκηση γνωρίζει και µελετά τόσο σε θεωρητικό κυρίως όµως σε πρακτικό επίπεδο το γνωστικό αντικείµενο του εκάστοτε µαθήµατος. Το Εργαστήριο δηλαδή, λειτουργεί συµπληρωµατικά και αδήριτα στην εκπαιδευτική διαδικασία προσφέροντας ένα σύγχρονο και αλληλεπιδραστικό εξοµοιωµένο περιβάλλον εργασίας, στο οποίο ο φοιτητής µε µια σειρά ασκήσεων εξοικειώνεται µε όργανα και συσκευές, εφαρµόζει µεθόδους τεχνολογίας, επεξεργάζεται µετρήσεις, επισηµαίνει σφάλµατα και αντιλαµβάνεται µε πραγµατικά δεδοµένα τις διεργασίες, υπό την επίβλεψη εξειδικευµένου εκπαιδευτικού προσωπικού υψηλών ακαδηµαϊκών προσόντων. Κατά τη διδασκαλία των εργαστηριακών µαθηµάτων, η συνήθης τρέχουσα πρακτική είναι να συγκεντρώνονται οι φοιτητές γύρω από µια εργαστηριακή συσκευή για να εκτελέσουν τις ασκήσεις τους σε οµάδες. Η χρήση εφαρµογών προσοµοίωσης-εξοµοίωσης εισάγοντας ηλεκτρονικά µέσα και νέες τεχνολογίες πληροφορικής στη διδασκαλία, επιτυγχάνει την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της δια βίου µάθησης. Κυρίως όµως, τα εικονικά εργαστήρια θα ενσωµατωθούν σε καθηµερινή βάση στην υπάρχουσα εκπαιδευτική διαδικασία, στα εργαστηριακά µαθήµατα, εµπλουτίζοντας τις ήδη υπάρχουσες οµαδικές ασκήσεις και διευρύνοντας τες σε ατοµικές πειραµατικές Σελίδα 15 από 43

16 εργασίες προσοµοίωσης. Όσα από αυτά αφορούν σε εξοµοίωση συστηµάτων θα περιλαµβάνουν πραγµατικά µοντέλα (physical models) µε τη µορφή ψηφιακά ελεγχόµενων εργαστηριακών συσκευών ώστε να µπορούν να διεξάγονται πειράµατα µε αποµακρυσµένο έλεγχο (web-based) και χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία των φοιτητών στο χώρο του εργαστηρίου. Α1.2.4 Ανάλυση υποδοµών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Το ΤΕΙ Καβάλας διαθέτει οργανωµένο Κέντρο ιαχείρισης ικτύου - ΚΕ (http://www.noc.teikav.edu.gr) το οποίο λειτουργεί στο Τµήµα Πληροφορικής της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πληροφορικής του ΤΕΙ Καβάλας. Το ΚΕ δηµιουργήθηκε και λειτουργεί στο πλαίσιο του GUNet (Ελληνικό Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο) και το προσωπικό του διαχειρίζεται και λειτουργεί πληθώρα δικτυακών υπηρεσιών, συσκευών και servers, διαθέτει δε πολυετή εµπειρία από συµµετοχή σε έργα σχετικά µε τα δίκτυα. Το Τµ. Μηχανολογίας διαθέτει ήδη και λειτουργεί server ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και ανάρτησης υλικού µαθηµάτων (http://axis.teikav.edu.gr/webclass/, ). ιαθέτει επίσης πρότερη εµπειρία, τόσο από έργα ΕΠΕΑΕΚ όσο και από λοιπά συγχρηµατοδοτούµενα έργα, σε εγκατάσταση, παραµετροποίηση, συγγραφή υλικού και λειτουργία λογισµικών ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (Moodle & SCORM Authoring, βλ. και Τα εργαστήρια στα οποία θα εγκατασταθούν τα υπό προµήθεια συστήµατα, διαθέτουν τις απαιτούµενες δικτυακές υποδοµές (δοµηµένη καλωδίωση) για τη φιλοξενία του νέου εξοπλισµού. Α1.2.5 Επίπεδο Ωριµότητας του παρόντος Έργου Υπάρχουν ήδη οι απαραίτητες υποδοµές που κρίνονται σκόπιµες και (προ)απαιτούνται για το περιγραφόµενο έργο (χώροι, κτιριακά, συνδέσεις, τηλεπικοινωνιακές υποδοµές, ασφάλεια κτιρίου εγκατάστασης, κλιµατισµός και ηλεκτροµηχανολογική υποδοµή). εν απαιτούνται λοιπές παρεµβάσεις (π.χ. µελέτες, άδειες κτλ.) από πλευράς Αναδόχου και Φορέα για την υλοποίηση του έργου. της παρούσας διακήρυξης. Σελίδα 16 από 43

17 Α2. Αντικείµενο, στόχοι και κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείµενο του Έργου Η παρούσα διακήρυξη αναφέρεται στο Υποέργο 2 της Πράξης και αφορά σε προµήθεια εγκατάσταση: (α) εξοπλισµού πληροφορικής - επικοινωνιών, (β) υλικών & λοιπού εξοπλισµού και (γ) πακέτων λογισµικού cloud computing, virtualization, προσοµοίωσης και ανάπτυξης εφαρµογών. Τα συστήµατα που αφορούν στην παρούσα διακήρυξη, είναι: Λειτουργική Ενότητα: ικτυακές και Υπολογιστικές Υποδοµές «Υποδοµές Εξυπηρετητών - Servers» Θα εγκατασταθούν σε τρεις διαφορετικούς εργαστηριακούς χώρους, οι παρακάτω υποδοµές (σε κάθε χώρο): Εξυπηρετητής VDI & 2 τουλάχιστον Virtual Servers, Rack, UPS, Gigabit Switch 18 ports, Πολυµηχάνηµα δικτυακό. Ο ένας Virtual Server θα τρέχει Open Source λογισµικό web-services (Apache-MySQL- PHP ή ισοδύναµο) και θα είναι συνδεδεµένος σε κάρτα DAQ. Οι υπόλοιποι Virtual Servers θα εξυπηρετούν τους Thin Clients (βλ. παρακάτω) για VDI «Υποδοµές Thin Clients» Θα εγκατασταθούν σε τρεις διαφορετικούς εργαστηριακούς χώρους 10 Thin Clients µε οθόνες 19" και λογισµικό VDI Client (σε κάθε χώρο, σύνολο 30 Thin Clients) και θα συνδεθούν στο σύστηµα Α «Υποδοµές Εξυπηρετητών - Servers» Λειτουργική Ενότητα: Άδειες Λογισµικού «Λογισµικά VDI και Προσοµοίωσης» Θα εγκατασταθούν στους εξυπηρετητές, λογισµικά πακέτα ανάπτυξης των εικονικών εργαστηριακών ασκήσεων, ως εξής: O Server Νο1 θα έχει εγκατεστηµένα τα εξής λογισµικά: METEONORM, TRNSYS, ADAMS/CONTROLS, MATLAB/SIMULINK,.NET, JAVA, SIMMECHANICS. O Server Νο2 θα έχει εγκατεστηµένα τα εξής λογισµικά: MATLAB/SIMULINK,.NET, JAVA, MODELICA/DYMOLA, LABVIEW, FLOWLAB. O Server Νο3 θα έχει εγκατεστηµένα τα εξής λογισµικά: ADAMS/CAR, MATLAB/SIMULINK,.NET, JAVA, MODELICA/DYMOLA, TRNSYS. Λειτουργική Ενότητα: Λοιπός Εξοπλισµός «Φωτοβολταϊκό Σύστηµα» Εργαστηριακό Φωτοβολταϊκό Σύστηµα ηλεκτρονικά ελεγχόµενο µε λογισµικό συλλογής και απεικόνισης µετρήσεων µέσω του αναστροφέα, αποτελούµενο από: Σελίδα 17 από 43

18 Φωτοβολταϊκά πλαίσια ονοµαστικής ισχύος > 150 Wp, Ιχνηλάτη ηλιακό ηλεκτρονικά ελεγχόµενο, Συσσωρευτές 12V, Αναστροφέα Ισχύος αυτόνοµου δικτύου, Μετεωρολογικό σταθµό, Αισθητήρα Θερµοκρασίας, Αισθητήρες Ηλιακής ακτινοβολίας, Αισθητήρα ταχύτητας ανέµου «Σύστηµα Μετρητών Παροχής Ρευστών» Εργαστηριακό Σύστηµα Μετρητών Παροχής Ρευστών ηλεκτρονικά ελεγχόµενο, αποτελούµενο από: Ηλεκτρονικούς ρυθµιστές παροχής, Ηλεκτρονικούς αισθητήρες πίεσης «Σύστηµα Ενεργού Αποσβεστήρα Κραδασµών» Εργαστηριακό Σύστηµα Ενεργού Αποσβεστήρα Κραδασµών ηλεκτρονικά ελεγχόµενο, αποτελούµενο από: Μαγνητορεολογικό Αποσβεστήρα - MR Damper kit, Αισθητήρες θέσης (περιστροφικοί), Αισθητήρες θέσης (γραµµικοί), Αισθητήρες επιτάχυνσης, Τροφοδοτικό Εργαστηριακό δύο εξόδων 0-30VDC, Τροφοδοτικό Εργαστηριακό εξόδου 0-30VDC, Τροφοδοτικό ισχύος σταθεροποιηµένης εξόδου «Σύστηµα Ελέγχου & Συλλογής εδοµένων» Το σύστηµα θα αποτελείται από (α) τρεις αναλογικο-ψηφιακούς µετατροπείς (DAQ), (β) Συνοδευτικό λογισµικό (1 άδεια χρήσης) γραφικής ανάπτυξης εφαρµογών DAQ, (γ) Συνοδευτικό λογισµικό (1 άδεια χρήσης) Virtual Instruments, (δ) Συνοδευτικούς οδηγούς για LabVIEW, MATLAB,.ΝΕΤ, (ε) δοκιµαστικές εφαρµογές (3) σε LabVIEW, MATLAB,.ΝΕΤ αντίστοιχα. «Σύστηµα Οπτικής Παρακολούθησης» Πρόκειται για τέσσερις (4) web-based (IP) κάµερες µε δυνατότητες αποµακρυσµένου ελέγχου pan-tilt-zoom µέσω web-browser, οι δύο εξ αυτών εξωτερικού χώρου. «Σύστηµα Επικοινωνίας Bluetooth - GSM» Πρόκειται για τέσσερις (4) πύλες επικοινωνίας (hardware gateways), οι τρεις (3) µε ενσωµατωµένο Bluetooth Tranceiver & λογισµικό API-SDK για ανάπτυξη εφαρµογών επικοινωνίας Bluetooth σε γλώσσες υψηλού επιπέδου (π.χ. Java,.ΝΕΤ κτλ.) και η τέταρτη µε δυνατότητες GSM Modem & λογισµικό API-SDK για ανάπτυξη εφαρµογών αποστολής λήψης SMS σε γλώσσες υψηλού επιπέδου (π.χ. Java,.ΝΕΤ κτλ.) ή άλλο ελεύθερο (open source) λογισµικό αποστολής λήψης SMS. Α2.2 Σκοπιµότητα και αναµενόµενα οφέλη Η επιτυχή ολοκλήρωση του παρόντος έργου θα επιτρέψει την έναρξη υλοποίησης του επόµενου Υποέργου Νο3 "Ανάπτυξη Συστηµάτων Προσοµοίωσης Εξοµοίωσης", που αφορά σε ανάπτυξη των µοντέλων προσοµοίωσης των εικονικών εργαστηρίων µε βάση το υπό προµήθεια λογισµικό της παρούσης διακήρυξης και εγκατάσταση λειτουργία των Σελίδα 18 από 43

19 εφαρµογών αυτών (που θα αναπτυχθούν στο Υποέργο Νο3), στον υπό προµήθεια εξοπλισµό της παρούσης διακήρυξης. Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Ο βασικός στόχος του έργου είναι να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν όλες οι απαραίτητες υποδοµές ΤΠΕ προκειµένου να µπορέσουν να αναπτυχθούν τα Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια που προδιαγράφονται στην Πράξη. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του παρόντος έργου δηλαδή, θα υπάρχει µια διαθέσιµη και λειτουργικά έτοιµη πλατφόρµα λογισµικού - υλικού για ανάπτυξη (από το επόµενο Υποέργο) των παρακάτω εικονικών εργαστηρίων: ΜΧ-01. Προσοµοίωση Συστηµάτων ΑΠΕ ΜΧ-02. Εξοµοίωση Μοντελοποίηση Φωτοβολταϊκού Συστήµατος ΜΧ-03. Προσοµοίωση Ανεµογεννήτριας ΜΧ-04. Εξοµοίωση Μοντελοποίηση Μετρητών Παροχής Ρευστών ΜΧ-05. Προσοµοίωση Υδροστροβίλου Kaplan ΜΧ-06. Εικονική Αεροσήραγγα ΜΧ-07. Προσοµοίωση Ευέλικτης Παραγωγικής ιαδικασίας ΜΧ-08. Εξοµοίωση Μοντελοποίηση Ενεργής Ανάρτησης Οχήµατος ΜΧ-09. Προσοµοίωση Συστηµάτων Θέρµανσης Ψύξης Αερισµού (ΘΨΑ) ΜΧ-10. Προσοµοίωση Ροµποτικών Βραχιόνων Άλλοι στόχοι του έργου είναι: (α) διάθεση υποδοµών virtual servers για γενική χρήση στο Τµ.Μηχανολογίας, (β) διάθεση υποδοµών VDI για γενική χρήση στο Τµ.Μηχανολογίας, (γ) σύνδεση των τριών νέων (υπό προµήθεια) εργαστηριακών συσκευών σε servers για αποµακρυσµένη διαχείριση Μετρήσιµος Στόχος Σελίδα 19 από 43 Τιµή Αριθµός (#) virtual servers >4 Αριθµός (#) H-Y σε cloud >30 Αριθµός (#) χρηστών που χρησιµοποιούν >10 πιλοτικά την υπηρεσία virtual servers Αριθµός (#) χρηστών που χρησιµοποιούν πιλοτικά την υπηρεσία virtual desktop >30 infrastructure Αριθµός (#) εργαστηριακών συσκευών συνδεδεµένες σε servers για αποµακρυσµένη 3 διαχείριση Αριθµός (#) λογισµικών πακέτων ανάπτυξης >9 εικονικών εργαστηριακών ασκήσεων Πίνακας 1: Ποσοτικοποίηση των Στόχων του Έργου

20 Α2.4 Κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Οι παράγοντες επιτυχίας του έργου είναι (βλ. και αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές): απρόσκοπτη λειτουργία τριών servers και έξι virtual machines µε δυνατότητα αποµακρυσµένης πρόσβασης από thin clients απρόσκοπτη λειτουργία 30 thin clients µε δυνατότητα πρόσβασης στους servers σε µορφή VDI επιτυχής λειτουργία τριών νέων εργαστηριακών συσκευών (φωτοβολταϊκά, συσκευή µέτρησης παροχής, συσκευή ενεργούς ανάρτησης) και σύνδεση αυτών στους servers επιτυχής εγκατάσταση και παραµετροποίηση των πακέτων λογισµικού προσοµοίωσης στους servers Κατά την υλοποίηση του έργου ο ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη: Της έγκαιρης προµήθειας και εγκατάστασης λογισµικού και υλικών. Της υλοποίησης ρυθµίσεων και παραµετροποιήσεων που απαιτούνται για την καλή λειτουργία του συστήµατος, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις προδιαγραφές και την τεχνική του πρόταση. Κρίσιµος Παράγοντας Τύπος 1 Σχετικές Ενέργειες Αντιµετώπισης Επιτυχίας Προετοιµασία εργαστηριακών χώρων Λειτουργία τριών servers και έξι virtual machines T και παροχή Η-Μ υποδοµών φιλοξενίας εξοπλισµού Λειτουργία τριών νέων εργαστηριακών συσκευών T --- '' ---- Λειτουργία 30 thin clients T --- '' ---- Εγκατάσταση και παραµετροποίηση των Καµία ενέργεια δεν απαιτείται από T πακέτων λογισµικού τον Φορέα Λειτουργίας προσοµοίωσης Πίνακας 2: Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας του Έργου 1 Τ = Τεχνικός/Τεχνολογικός, Ο = Οργανωτικός, Δ = Διοικητικός, Κ = Κανονιστικός Σελίδα 20 από 43

21 Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Οι (ηλεκτρονικές) υπηρεσίες που θα παρέχονται µέσω του υλικού και λογισµικού που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Έργου και συντελούν άµεσα στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει το ΤΕΙ Καβάλας να επιτευχθούν µέσω του Έργου, είναι: Περιγραφή Υπηρεσίας Εικονική Πρόσβαση σε Εξυπηρετητή Νο1 Εικονική Πρόσβαση σε Εξυπηρετητή Νο2 Εικονική Πρόσβαση σε Εξυπηρετητή Νο3 Απαιτούµενα στοιχεία (δεδοµένα εισόδου) Στοιχεία ταυτοποίησης φοιτητή Στοιχεία ταυτοποίησης φοιτητή Στοιχεία ταυτοποίησης φοιτητή Στοιχεία αποτελέσµατος (δεδοµένα εξόδου) Αποµακρυσµένη εκτέλεση εφαρµογών του Εξυπηρετητή Νο1 Αποµακρυσµένη εκτέλεση εφαρµογών του Εξυπηρετητή Νο2 Αποµακρυσµένη εκτέλεση εφαρµογών του Εξυπηρετητή Νο3 Παρατηρήσεις (π.χ. επίπεδο «ηλεκτρονικοποίησης», επίπεδο Υπηρεσίας κλπ.) Επίπεδο 2ο Επικοινωνιακό Επίπεδο 2ο Επικοινωνιακό Επίπεδο 2ο Επικοινωνιακό Πίνακας 3: Περιγραφή Υπηρεσιών Έργου Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήµατος Το υλικό και λογισµικό θα εγκατασταθεί σε 3 ξεχωριστούς εργαστηριακούς χώρους, ως εξής: Α. Εργαστήριο Νο1 Ήπιων Μορφών Ενέργειας: Θα εγκατασταθεί ένας rack server µε UPS, µία Bluetooth Gateway, καθώς και 10 thin clients, όλα συνδεδεµένα στο δίκτυο του ΤΕΙ. O Server θα είναι συνδεδεµένος µέσω DAQ ή Ethernet (α) στους κινητήρες του ηλιακού ιχνηλάτη, (β) στον Inverter των Φ/Β πλαισίων, (γ) σε µία pan-tilt-zoom web camera και (δ) στον µετεωρολογικό σταθµό. O Server θα έχει εγκατεστηµένα τα εξής λογισµικά: Λειτουργικό Σύστηµα που υποστηρίζει Virtualization & Cloud Computing, METEONORM, TRNSYS, Σελίδα 21 από 43

22 ADAMS/CONTROLS, MATLAB/SIMULINK,.NET, JAVA, SIMMECHANICS, Web & SQL Server Εργαστήριο Νο 1 Ήπιων Μορφών Ενέργειας Thin Client (10X) Server DAQ - Ethernet (α) κινητήρες ηλιακού ιχνηλάτη, (β) Inverter των Φ/Β πλαισίων, (γ) pan-tilt-zoom web camera (δ) µετεωρολογικός σταθµός Bluetooth Gateway Internet Λειτουργικό Σύστηµα που υποστηρίζει Virtualization & Cloud Computing, METEONORM, TRNSYS, ADAMS/CONTROLS, MATLAB/SIMULINK,.NET, JAVA, SIMMECHANICS, Web & SQL Server Β. Εργαστήριο Νο2 Μηχανικής Ρευστών: Θα εγκατασταθεί ένας rack server µε UPS, µία Bluetooth Gateway, καθώς και 10 thin clients, όλα συνδεδεµένα στο δίκτυο του ΤΕΙ. O Server θα είναι συνδεδεµένος µέσω DAQ ή Ethernet (α) σε δύο ηλεκτροβάνες, (β) σε αισθητήρες πίεσης και (γ) σε µία pan-tilt-zoom web camera. O Server θα έχει εγκατεστηµένα τα εξής λογισµικά: Λειτουργικό Σύστηµα που υποστηρίζει Virtualization & Cloud Computing, MATLAB/SIMULINK,.NET, JAVA, MODELICA/DYMOLA, LABVIEW, FLOWLAB, Web & SQL Server Εργαστήριο No2 Μηχανικής Ρευστών Thin Client (10X) (α) δύο ηλεκτροβάνες, (β) αισθητήρες πίεσης (γ) µία pan-tilt-zoom web camera Server DAQ - ETHERNET Bluetooth Gateway Internet Λειτουργικό Σύστηµα που υποστηρίζει Virtualization & Cloud Computing, MATLAB/SIMULINK,.NET, JAVA, MODELICA/DYMOLA, LABVIEW, FLOWLAB, Web & SQL Server Γ. Εργαστήριο No3 Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου: Θα εγκατασταθεί ένας rack server µε UPS, µία Bluetooth Gateway, µία GSM (SMS) gateway, καθώς και 10 thin clients, όλα Σελίδα 22 από 43

23 συνδεδεµένα στο δίκτυο του ΤΕΙ. O Server θα είναι συνδεδεµένος µέσω DAQ ή Ethernet (α) σε ελεγκτή (driver) DC σερβοκινητήρα, (β) σε αισθητήρες θέσης - επιτάχυνσης και (γ) σε µία pan-tilt-zoom web camera. O Server θα έχει εγκατεστηµένα τα εξής λογισµικά: Λειτουργικό Σύστηµα που υποστηρίζει Virtualization & Cloud Computing, ADAMS/CAR, MATLAB/SIMULINK,.NET, JAVA, MODELICA/DYMOLA, TRNSYS, Web & SQL Server Εργαστήριο No3 Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου Thin Client (10X) (α) ελεγκτής (driver) DC σερβοκινητήρα, (β) αισθητήρες θέσης - επιτάχυνσης, (γ) µία pan-tilt-zoom web camera GSM Gateway Server DAQ - ETHERNET Bluetooth Gateway Internet Λειτουργικό Σύστηµα που υποστηρίζει Virtualization & Cloud Computing, ADAMS/CAR, MATLAB/SIMULINK,.NET, JAVA, MODELICA/DYMOLA, TRNSYS, Web & SQL Server Όλοι οι thin clients θα πρέπει να έχουν εγκατεστηµένο λογισµικό αποµακρυσµένης πρόσβασης στον αντίστοιχο server κάθε εργαστηρίου. Κάθε server θα έχει δύο τουλάχιστον εικονικές µηχανές: µία ή περισσότερες για τις stand alone εφαρµογές και µία για τις web-based. Ο στόχος είναι, κάθε φορά που διδάσκεται ένα εργαστηριακό µάθηµα, να µπορούν να συνδέονται ταυτόχρονα µέχρι 10 χρήστες (φοιτητές) του εργαστηρίου, στον αντίστοιχο server µέσω των thin clients και να µπορούν να εκτελούν τις εφαρµογές που είναι εγκατεστηµένες στον server, µε Virtualization και Cloud Computing. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αποµακρυσµένης πρόσβασης σε κάθε server από τον διαχειριστή του συστήµατος, για εργασίες συντήρησης, αναβάθµισης λογισµικών και εγκατάστασης απεγκατάστασης πακέτων λογισµικού. Αναλυτικές τεχνικές απαιτήσεις των συστηµάτων καθώς και χαρακτηριστικά και προδιαγραφές των επιµέρους λειτουργικών ενοτήτων, παρουσιάζονται παρακάτω, καθώς και στους Πίνακες Συµµόρφωσης στο Παράρτηµα Γ. Σελίδα 23 από 43

24 Α3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην προσφορά του καλείται να περιγράψει την τεχνολογική πλατφόρµα της λύσης του και τον τρόπο που η τεχνολογία αυτή αξιοποιείται στην περίπτωση του παρόντος έργου. Στη συνέχεια, παρατίθενται οι ελάχιστες και επιθυµητές γενικές τεχνικές/τεχνολογικές προδιαγραφές µε τις οποίες θα πρέπει να συµµορφώνονται οι προσφερόµενες λύσεις: Virtual Desktop Infrastructure (VDI): αντικαθιστώντας το PC desktop hardware µε thin clients (τερµατικά χωρίς «νοηµοσύνη») που καταναλώνουν πολύ λιγότερη ενέργεια, το VDI επεκτείνει τον αναµενόµενο χρόνο ζωής του desktop hardware έτσι ώστε να δύναται να αντικαθίστανται τα desktops λιγότερο συχνά. Με το VDI, οι υπολογιστικοί πόροι των desktops συγκεντρώνονται στο datacenter µε σηµαντικά υψηλότερο utilization. Το VDI επιτρέπει την αξιοποίηση της υψηλής χρησιµοποίησης (utilization) και των εξελιγµένων δυνατοτήτων της Virtualization πλατφόρµας µε µεγαλύτερη ασφάλεια, ευκινησία, και διαχειρισιµότητα. Server Virtualization: αυτό επιτυγχάνει το διαµερισµό των φυσικών πόρων του κάθε server σε πολλαπλά περιβάλλοντα εκτέλεσης, εφαρµόζοντας µία ή περισσότερες τεχνολογίες όπως διαµερισµό σε επίπεδο υλικού ή σε επίπεδο λογισµικού, διαµερισµό σε επίπεδο χρόνου, µερική ή ολική προσοµοίωση µηχανής, κτλ.. Είναι η µέθοδος εκτέλεσης πολλαπλών ανεξάρτητων ιδεατών λειτουργικών συστηµάτων σε έναν φυσικό υπολογιστή. Είναι η απόκρυψη των φυσικών υπολογιστικών πόρων, συµπεριλαµβανοµένων του αριθµού και της ταυτότητας των µεµονωµένων φυσικών εξυπηρετητών, επεξεργαστών και λειτουργικών συστηµάτων από τους χρήστες του «ιδεατού» εξυπηρετητή. Το Virtualization, είναι ο διαµερισµός ενός φυσικού συστήµατος σε πολλαπλά αποµονωµένα µεταξύ τους εικονικά περιβάλλοντα δηλαδή virtual private servers. Web services: αντικαθιστώντας τις stand alone εφαρµογές µε διαδικτυακές (webservices) έχουµε σηµαντικά πλεονεκτήµατα, όπως: (α) ιαλειτουργικότητα: Ένα web service παρέχει ανεξαρτησία τόσο από λειτουργικό σύστηµα όσο και από το hardware. Οποιοδήποτε πρόγραµµα που συµβαδίζει µε αυτή τη τεχνολογία µπορεί πολύ εύκολα να προσπελάσει µία τέτοια υπηρεσία, (β) Ενσωµάτωση: Σε ένα υπάρχον λογισµικό σύστηµα που λειτουργεί µέσα στο Internet η δηµιουργία ενός web service δεν απαιτεί αλλαγές στον µηχανισµό του συστήµατος, (γ) ιαθεσιµότητα και δηµοσίευση: Οι πληροφορίες για τα web services δηµοσιεύονται οπότε η εύρεση και η χρήση τους µπορεί να είναι ταχύτατες, (γ) Επέκταση: Ένα έτοιµο web service είναι δυνατό να ανανεωθεί µε εύκολο τρόπο παρέχοντας έτσι επιπρόσθετες υπηρεσίες στους χρήστες του, (δ) Μικρό κόστος δηµιουργίας και χρήσης: Εφόσον σε ένα λογισµικό σύστηµα Σελίδα 24 από 43

25 υπάρχει ήδη κάποια διαδικασία που χρειάζεται να επεκταθεί σε on-line υπηρεσία, η δηµιουργία του web service κοστίζει ελάχιστα, (ε) Χρήση λογισµικών συστηµάτων: Όλα τα λογισµικά συστήµατα και ειδικότερα τα websites που χρησιµοποιούν έτοιµες υπηρεσίες γίνονται πιο λειτουργικά και πιο φιλικά αφού παρέχουν περισσότερες υπηρεσίες στους χρήστες Σε κάθε περίπτωση, οι τεχνολογικές πλατφόρµες στις οποίες θα βασιστεί η υλοποίηση του υστήµατος, πρέπει να εξασφαλίζουν την πλήρωση βασικών τεχνικών απαιτήσεων, όπως: Ασφάλεια (Security): προστασία από κινδύνους, ιούς, παραβίαση πρόσβασης, δηµοσίευση εσφαλµένων δεδοµένων, παρουσίαση δεδοµένων ανάλογα µε το επίπεδο πρόσβασης του εκάστοτε χρήστη. Αξιοπιστία (Reliability): ακρίβεια και συνέπεια παρεχόµενων υπηρεσιών. Επεκτασιµότητα (Scalability): ικανότητα δυναµικής ικανοποίησης πρόσθετων απαιτήσεων χωρίς διακοπή της κανονικής λειτουργίας του συστήµατος. Ευκολία διαχείρισης (Manageability): παρακολούθηση των διαδικασιών για διασφάλιση ποιοτικής παροχής υπηρεσιών. Υποστήριξη ανοικτών προτύπων (Openess): εξασφάλιση της βιωσιµότητας και της µελλοντικής επέκτασης του συστήµατος, µέσα από τη χρήση ανοικτών προτύπων. Α3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστηµάτων, Εφαρµογών) Ακολουθούν οι ελάχιστες διακριτές λειτουργικές ενότητες µε χρήση µετρικών ποιότητας (αποδοτικότητας, συνέπειας και ανταπόκρισης) µε αναφορά και ολοκλήρωση στην παραπάνω αρχιτεκτονική που επιτελούν το συνολικό επιδιωκόµενο αποτέλεσµα. Αναφέρονται τα απαιτούµενα γνωστά τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε υποσυστήµατος, καθώς και οι ιδιαίτερες τεχνικές προδιαγραφές (όπου έχουν προ-αποφασιστεί) µε τις οποίες θα πρέπει να συµµορφώνεται κατ ελάχιστον κάθε λειτουργική µονάδα (π.χ. υποσύστηµα). Εξηγείται πώς κάθε λειτουργική ενότητα συνεισφέρει στις παρεχόµενες Υπηρεσίες. Α3.4.1 Λειτουργική Ενότητα 1 «ικτυακές και Υπολογιστικές Υποδοµές» Θα εγκατασταθούν σε τρεις διαφορετικούς εργαστηριακούς χώρους, οι παρακάτω υποδοµές (σε κάθε χώρο): 1. Εξυπηρετητής Hypervisor & 2 τουλάχιστον Virtual Machines 2. Rack, UPS, Gigabit Switch 3. Πολυµηχάνηµα δικτυακό Σελίδα 25 από 43

26 Σε κάθε εξυπηρετητή, η µία Virtual Machine θα τρέχει Open Source λογισµικό webservices (Apache-MySQL-PHP ή ισοδύναµο) και θα είναι συνδεδεµένη σε κάρτα DAQ. Οι υπόλοιπες Virtual Machines θα εξυπηρετούν τους Thin Clients (βλ. παρακάτω) για VDI Θα εγκατασταθούν επίσης, σε τρεις διαφορετικούς εργαστηριακούς χώρους 10 Thin Clients µε οθόνες 19" και λογισµικό VDI Client (σε κάθε χώρο, σύνολο 30 Thin Clients) και θα συνδεθούν στο ανωτέρω σύστηµα. Αναλυτικές απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών παρατίθενται στους Πίνακες Συµµόρφωσης του Μέρους Γ της παρούσας διακήρυξης. Α3.4.2 Λειτουργική Ενότητα 2 «Άδειες Λογισµικού» Θα εγκατασταθούν στους εξυπηρετητές, λογισµικά πακέτα ανάπτυξης των εικονικών εργαστηριακών ασκήσεων, ως εξής: - Server Νο1 θα έχει εγκατεστηµένα τα εξής λογισµικά: METEONORM, TRNSYS, ADAMS/CONTROLS, MATLAB/SIMULINK,.NET, JAVA, SIMMECHANICS. - Server Νο2 θα έχει εγκατεστηµένα τα εξής λογισµικά: MATLAB/SIMULINK,.NET, JAVA, MODELICA/DYMOLA, LABVIEW, FLOWLAB. - Server Νο3 θα έχει εγκατεστηµένα τα εξής λογισµικά: ADAMS/CAR, MATLAB/SIMULINK,.NET, JAVA, MODELICA/DYMOLA, TRNSYS. Να δοθεί αναλυτική τεχνική περιγραφή (schema) και τεκµηρίωση κατανοµής των λογισµικών στους Virtual Servers. Αναλυτικές απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών παρατίθενται στους Πίνακες Συµµόρφωσης του Μέρους Γ της παρούσας διακήρυξης. Α3.4.3 Λειτουργική Ενότητα 3 «Λοιπός Εξοπλισµός» Αποτελείται από τα εξής υποσυστήµατα: 1. Εργαστηριακό Φωτοβολταϊκό Σύστηµα 2. Εργαστηριακό Σύστηµα Μετρητών Παροχής Ρευστών 3. Εργαστηριακό Σύστηµα Ενεργού Αποσβεστήρα Κραδασµών Σελίδα 26 από 43

27 4. Σύστηµα Ελέγχου & Συλλογής εδοµένων 5. Σύστηµα Οπτικής Παρακολούθησης 6. Σύστηµα Επικοινωνίας Bluetooth - GSM Ακολουθεί πίνακας τεχνικών προδιαγραφών της λειτουργικής ενότητας. Σηµ.: Αναλυτικές απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών παρατίθενται στους Πίνακες Συµµόρφωσης του Μέρους Γ της παρούσας διακήρυξης. Εργαστηριακό Φωτοβολταϊκό Σύστηµα ηλεκτρονικά ελεγχόµενο µε λογισµικό συλλογής και απεικόνισης µετρήσεων µέσω του αναστροφέα, αποτελούµενο από: 1. Φωτοβολταϊκά πλαίσια ονοµαστικής ισχύος > 150 Wp 2. Ιχνηλάτη ηλιακό ηλεκτρονικά ελεγχόµενο 3. Συσσωρευτές 12V 4. Αναστροφέα Ισχύος αυτόνοµου δικτύου 5. Μετεωρολογικό σταθµό 6. Αισθητήρα Θερµοκρασίας 7. Αισθητήρες Ηλιακής ακτινοβολίας 8. Αισθητήρα ταχύτητας ανέµου Εργαστηριακό Σύστηµα Μετρητών Παροχής Ρευστών ηλεκτρονικά ελεγχόµενο, αποτελούµενο από: 1. Ηλεκτρονικούς ρυθµιστές παροχής 2. Ηλεκτρονικούς αισθητήρες πίεσης. Εργαστηριακό Σύστηµα Ενεργού Αποσβεστήρα Κραδασµών ηλεκτρονικά ελεγχόµενο, αποτελούµενο από: 1. Μαγνητορεολογικό Αποσβεστήρα - MR Damper kit 2. Αισθητήρες θέσης (περιστροφικοί) 3. Αισθητήρες θέσης (γραµµικοί) 4. Αισθητήρες επιτάχυνσης 5. Τροφοδοτικό Εργαστηριακό δύο εξόδων 0-30VDC 6. Τροφοδοτικό Εργαστηριακό εξόδου 0-30VDC 7. Τροφοδοτικό ισχύος σταθεροποιηµένης εξόδου Σύστηµα Ελέγχου & Συλλογής εδοµένων που θα αποτελείται από (α) τρεις αναλογικοψηφιακούς µετατροπείς (DAQ), (β) Συνοδευτικό λογισµικό (1 άδεια χρήσης) γραφικής Σελίδα 27 από 43

28 ανάπτυξης εφαρµογών DAQ, (γ) Συνοδευτικό λογισµικό (1 άδεια χρήσης) Virtual Instruments, (δ) Συνοδευτικούς οδηγούς για LabVIEW, MATLAB,.ΝΕΤ, (ε) δοκιµαστικές εφαρµογές (3) σε LabVIEW, MATLAB,.ΝΕΤ. Κάθε DAQ θα συνδεθεί σε έναν server του κάθε εργαστηρίου, θα λαµβάνει δεδοµένα από τους αισθητήρες και θα ελέγχει τις αντίστοιχες συσκευές (βλ. σχήµατα και παρ. Α.3.2). Προκειµένου να διαπιστωθεί η ορθή εγκατάσταση του συστήµατος θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο 3 απλές δοκιµαστικές εφαρµογές σε LabVIEW, MATLAB,.ΝΕΤ οι οποίες (α) θα λαµβάνουν µια µέτρηση µέσω του DAQ από έναν αισθητήρα, (β) θα παρουσιάζουν τη µέτρηση στην οθόνη µε γραφικό τρόπο και (γ) θα στέλνουν µια εντολή στον DAQ για έξοδο προς έναν κινητήρα Για το Εργαστήριο Νο1, το λειτουργικό διάγραµµα είναι (βλ. και παρ. Α.3.4.4): MX-02. Εξοµοίοση - Μοντελοποίηση Φωτοβολταΐκου Συστήµατος Ρυθµιστής Φόρτισης 12V DC Αντιστροφέας 120V AC filter Κατανάλωση Μετεωρολογικός Σταθµός Μπαταρίες Μετρήσεις Γωνίες ιχνηλάτη ελεγκτής ιχνηλάτη Server Web Camera Για το Εργαστήριο Νο2, το λειτουργικό διάγραµµα είναι (βλ. και παρ. Α.3.4.5): Σελίδα 28 από 43

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Δημιουργία εμπλουτισμός Ιδρυματικού Καταθετηρίου / Αποθετηρίου ΤΕΙ Μεσολογγίου Αναθέτουσα Αρχή: Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Προϋπολογισμός: 144.552,85 (χωρίς ΦΠΑ) Δικαίωμα προαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης μητρώων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με ενσωματωμένες διαδικασίες ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Οικονομικού Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» Μέρος Α : Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΑΔΑ: ΒΙΚΜ46Ψ8ΧΙ-Υ5Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Ψηφιοποίηση Φακέλου Ασθενή και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας µε αναβάθµιση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκοµείου Τρίπολης Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. 2311/05-09-2014 Διακήρυξης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: «Δημιουργία και εμπλουτισμός ιδρυματικού αποθετηρίου, δημιουργία ιστορικού αρχείου και αναβάθμιση ιστότοπου βιβλιοθήκης και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ στους ΤΟΜΕΙΣ της ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νεστορίου Προϋπολογισμός: 121.951,22 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 12 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ «Υ λ ο π ο ί η σ η Π. Σ. Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν»

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ «Υ λ ο π ο ί η σ η Π. Σ. Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΟ ΙΔΡΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΛΙΩΝ ΕΡΕΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 268/Φ30.1 Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για τοέργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για τοέργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για τοέργο «ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Αναθέτουσα Αρχή: «ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Προϋπολογισμός: (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας:

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα στο πλαίσιο του Υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για το Έργο <<ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ (e-οικοσ ΝΑΥΤΟΥ)>>

ιακήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για το Έργο <<ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ (e-οικοσ ΝΑΥΤΟΥ)>> ιακήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για το Έργο Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συνοπτικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ, για την

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Έργο «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ»

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Έργο «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ» «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ» στο πλαίσιο του Υποέργου «Ψηφιακές εφαρμογές μεταδόσεων υψηλής ευκρίνειας και υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης υψηλής ανάλυσης» της Πράξης «Προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Βελτίωση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ Αριθμ. Πρωτ.: 12031/03-10-2013 Αριθμ. Διακ.: 14/2013 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Χαλανδρίου Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Χαλάνδρι, 152-33 Χαλάνδρι 6/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 11625 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ν.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα