Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών επαγγελµατικών ακινήτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών επαγγελµατικών ακινήτων"

Transcript

1 Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών επαγγελµατικών ακινήτων Τράπεζα της Ελλάδος ιεύθυνση Οικονοµικών Αναλύσεων και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων Σκοπός Η παρακολούθηση και ανάλυση των εξελίξεων και προοπτικών στην ελληνική αγορά ακινήτων, βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) τα τελευταία έτη. εδοµένων των επιπτώσεων της αγοράς ακινήτων στη χρηµατοοικονοµική σταθερότητα και ανάπτυξη, αλλά και του σηµαντικού ελλείµµατος διαθέσιµης πληροφόρησης την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών για την συστηµατική συγκέντρωση, βελτίωση και διάχυση της στατιστικής πληροφόρησης για την αγορά ακινήτων στη χώρα µας κρίθηκε επιτακτική. Σε συνέχεια της προσπάθειας που ξεκίνησε το 2009 στον τοµέα των οικιστικών ακινήτων, από το 203 το αρµόδιο Τµήµα της Τράπεζας της Ελλάδος έχει εστιάσει στη συγκέντρωση αξιόπιστων πρωτογενών στοιχείων για την παρακολούθηση και ανάλυση και της αγοράς επαγγελµατικών ακινήτων. Τα επαγγελµατικά ακίνητα αποτελούν σηµαντικό τµήµα της αγοράς ακινήτων και ορίζονται ως τα ακίνητα τα οποία µπορούν να αποφέρουν εισόδηµα και εποµένως φέρουν επενδυτικά χαρακτηριστικά. Οι βασικές κατηγορίες επαγγελµατικών χρήσεων περιλαµβάνουν τα γραφεία, τα καταστήµατα, τις επαγγελµατικές αποθήκες, τα βιοτεχνικά-βιοµηχανικά κτίρια και τους τουριστικές εγκαταστάσεις, όπως και τις επιµέρους υποκατηγορίες τους. Στόχος της νέας πρωτοβουλίας είναι η εκτίµηση και σταδιακή δηµοσιοποίηση δεικτών για τις αγοραίες, µισθωτικές αξίες και αποδόσεις των κυριότερων κατηγοριών επαγγελµατικών ακινήτων της ελληνικής αγοράς. Πηγές δεδοµένων (πάροχοι) πρωτογενή στοιχεία Προκειµένου να κατασκευαστούν οι δείκτες για την παρακολούθηση και ανάλυση της αγοράς επαγγελµατικών ακινήτων, το Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων της ΤτΕ συγκεντρώνει, σε εξαµηνιαία βάση, στοιχεία από τις ακόλουθες πηγές:

2 Ανώνυµες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ) -Στοιχεία επενδύσεων και απόδοσης χαρτοφυλακίων εµπορικών ακινήτων Πιστωτικά ιδρύµατα Στοιχεία µισθώσεων και αγοραπωλησιών επαγγελµατικών ακινήτων τα οποία υπάγονται σε µία από τις παρακάτω κατηγορίες: (α) ανήκουν σε τρίτους και µισθώνονται από το πιστωτικό ίδρυµα για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των υπηρεσιών του (κεντρικές υπηρεσίες, υποκαταστήµατα, κ.ά.), (β) ανήκουν στην κυριότητα του πιστωτικού ιδρύµατος και εκµισθώνονται από αυτό σε τρίτους ή ιδιοχρησιµοποιούνται για την κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών ή είναι κενά και προορίζονται για εκµίσθωση ή πώληση, και (γ) ανήκαν στην κυριότητα του πιστωτικού ιδρύµατος και πωλήθηκαν σε τρίτους στη διάρκεια του εξαµήνου αναφοράς. Ιδιωτικές εταιρίες συµβούλων ακινήτων, διαχείρισης χαρτοφυλακίων, ανάπτυξης ακινήτων και κτηµατοµεσιτικά γραφεία - πρωτογενή στοιχεία µισθώσεων και αγοραπωλησιών Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών (ΣΟΕ) Πρόσβαση στη βάση δεδοµένων εκτιµήσεων επαγγελµατικών ακινήτων, για την άντληση ιστορικών στοιχείων αξιών (µέχρι και τη λήξη της λειτουργίας του) Μεθοδολογικά ζητήµατα Η τυπική διαδικασία εξαγωγής δεικτών τιµών επιβάλλει τη συλλογή και ανάλυση επί πραγµατικών τιµών συναλλαγών της υπό εξέταση υπηρεσίας ή αγαθού και την παρακολούθηση της εξέλιξης των τιµών στο χρόνο, µε ανάλογες προσαρµογές για ενδεχόµενες µεταβολές ποιότητας, προκειµένου να είναι έγκυρη η σύγκριση. Παρά το γεγονός ότι η καταγραφή τιµών πραγµατικών συναλλαγών θεωρείται ως η ενδεδειγµένη εναλλακτική για την ανάλυση της εξέλιξης των τιµών, στην περίπτωση της αγοράς επαγγελµατικών ακινήτων η συγκεκριµένη προσέγγιση παρουσιάζει σηµαντικά µειονεκτήµατα. Το επαγγελµατικό ακίνητο χαρακτηρίζεται από σηµαντική ετερογένεια όχι µόνο ως προς τη χρήση αλλά και ως προς την ποιότητα, τη θέση, την εµπορικότητα, τα επενδυτικά χαρακτηριστικά κτλ. Επιπρόσθετα, σε µικρές σε µέγεθος αγορές, όπως της Ελλάδος, ειδικά σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης και κρίσης, η καταγραφή πραγµατικών πράξεων γίνεται ακόµα πιο δύσκολη, ενώ τα επίπεδα τιµών στα οποία ολοκληρώνονται οι πράξεις ενδεχοµένως δεν αποτυπώνουν εµπορικές αξίες, αλλά αξίες «αναγκαστικής πώλησης» (fire ale). Προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι πιο πάνω περιορισµοί, η επιλογή του δείγµατος, εκτός από τη διαθεσιµότητα, κινήθηκε γύρω από τρεις ακόµα βασικούς άξονες: α. Τον περιορισµό της ανοµοιογένειας του δείγµατος, µέσω της επιλογής συλλογής δεδοµένων εφάµιλλων χαρακτηριστικών ποιότητας, εµπορικότητας και επενδυτικών χαρακτηριστικών, δηλαδή ακίνητα σε πρωτεύουσες κυρίως αγορές, µέσω και υψηλών προδιαγραφών, µισθωµένα. β. την εκµετάλλευση του συνόλου της διαθέσιµης πληροφορίας, δηλαδή µισθώµατα, αξίες, τιµήµατα αγοραπωλησιών, παράλληλα µε τα πλήρη Σε επόµενο στάδιο µεθοδεύεται η συγκέντρωση στοιχείων εκτιµήσεων της αξίας επαγγελµατικών ακινήτων τα οποία αποτελούν αντικείµενο χρηµατοδότησης ή εξασφάλιση χορηγούµενων από τα πιστωτικά ιδρύµατα δανείων. Σκοπός είναι η συγκέντρωση όλων των εκτιµήσεων επαγγελµατικών ακινήτων που γίνονται από το τραπεζικό σύστηµα της χώρας (συνήθως µέσω των θυγατρικών τους εταιρειών real eae) και η δηµιουργία ανάλογης βάσης δεδοµένων.

3 στοιχεία των ακινήτων, την περιγραφή και αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους, των ειδικών όρων και συµβάσεων µίσθωσης κ.ο.κ. γ. την συλλογή µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της εξέλιξης των οικονοµικών µεγεθών (µισθωµάτων και αξιών) ανά ακίνητο 2, η οποία παρέχει ενδείξεις των τάσεων ακόµα και στην περίπτωση περιορισµένου αριθµού παρατηρήσεων. Παρούσα µεθοδολογία Ανάλυση στη βάση «σταθερών καλαθιών» ακινήτων, ανά χρήση (γραφεία και καταστήµατα), είδος αξίας (εκτιµώµενη - εµπορική και µισθωτική) και υποαγορά. Αρχικός έλεγχος δεδοµένων Με την παραλαβή των αρχείων δεδοµένων από τους παρόχους γίνεται έλεγχος της πληρότητας ως προς τα υποχρεωτικά πεδία και τη συµβατότητα του τύπου των χρησιµοποιούµενων µεταβλητών ή των τιµών των δεδοµένων για όλα τα αναγγελλόµενα στοιχεία µε βάση τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί στις αντίστοιχες Πράξεις Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος. Επίσης ελέγχεται η συνέπεια των απαντήσεων µεταξύ των διαφόρων µεταβλητών αλλά και η συνέπεια στην αναγγελία των πεδίων σε σχέση µε τα αντίστοιχα πεδία των αρχείων προηγούµενων εξαµήνων. Ουσιαστικοί έλεγχοι δεδοµένων και ακραίες τιµές Πριν την επεξεργασία των καταγεγραµµένων στοιχείων για την κατασκευή των εικτών Επαγγελµατικών Ακινήτων γίνεται έλεγχος της «ευλογοφάνειάς» τους µε τη χρήση εµπειρικών και στατιστικών διαδικασιών. Τιµές οι οποίες παρουσιάζουν τυπικές αποκλίσεις µεγαλύτερες του 2,5 σε σχέση µε τη µέση τιµή του εκάστοτε σταθερού καλαθιού, εξετάζονται µεµονωµένα και απορρίπτονται εκείνες οι οποίες δεν µπορούν να «διορθωθούν» 3. Εκτίµηση µη αναγγελθέντων τιµών Ειδικά για τα ιστορικά στοιχεία της περιόδου , συµπληρώθηκαν οι τιµές οι οποίες για τεχνικούς λόγους δεν είχαν αναγγελθεί, µε παρεµβολή (impuaion) και επέκταση (erapolaion) τιµών βάσει του «µοτίβου µεταβολών» του υπόλοιπου αντίστοιχου καλαθιού. Όπου ωστόσο δεν υπήρχε η ελάχιστη απαραίτητη πληροφόρηση για την ανάλογη παρεµβολή ή ακόµα και στις περιπτώσεις που φάνηκε από τα διαθέσιµα δεδοµένα ότι η διαχρονική εξέλιξη της αξίας (αγοραίας ή µισθωτικής) του ακινήτου ήταν εκτός των δεδοµένων της αγοράς, οι παρατηρήσεις εξαιρέθηκαν από την ανάλυση είτε µόνιµα, είτε προσωρινά. 2 Ως µια ευρεία εφαρµογή της µεθόδου των επαναλαµβανόµενων πωλήσεων (repea ale) αλλά και της τεχνικής της παρακολούθησης των τάσεων µέσω ενός «σταθερού καλαθιού» ακινήτων. 3 Πιθανές διορθώσεις εξαιτίας: εσφαλµένης πληκτρολόγησης σε µια µεµονωµένη αναγγελία µιας χρονικής περιόδου, αναγγελία ενιαίας τιµής για περισσότερες από µία κύρια χρήση σε περίπτωση κτιρίων µικτής χρήσης, εσφαλµένος κωδικός ακινήτου, εσφαλµένος κωδικός κύριας χρήσης κτλ.

4 ιαδικασία ανάλυσης. Υπολογισµός ισοδύναµου µηνιαίου µισθώµατος (effecive ren) ανά τετραγωνικό µέτρο, µε άµεση αναγωγή ή έµµεσο υπολογισµό από συνοδευτική πληροφορία (έσοδα από µισθώσεις και συµµετοχές στα έσοδα των δραστηριοτήτων, περίοδοι χάριτος, κενοί χώροι κτλ.) 2. Υπολογισµός της εµπορικής αξίας ανά τετραγωνικό µέτρο κύριας χρήσης, για κάθε ακίνητο για το οποίο υπήρχε εκτίµηση για την εκάστοτε τρέχουσα περίοδο, όπως και της απόδοσης στις περιπτώσεις που υπήρχε παράλληλα πληροφόρηση για το τρέχον µίσθωµα 3. Ορισµός γεωγραφικών ενοτήτων αναφοράς: Ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, Θεσσαλονίκη Υπόλοιπη Ελλάδα 4. Ειδικά για τη χρήση των γραφείων 4 ορίσθηκαν 7 υποαγορές για την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας: Κέντρο Cenral Buine Diric περιφέρεια Κέντρου Βόρειος Τοµέας Νότιος Τοµέας υτικός Τοµέας Μεσόγεια Υπόλοιπο Αττικής 5. Οριστικοποίηση των «σταθερών καλαθιών» ακινήτων ανά γεωγραφική ενότητα αναφοράς και ανά είδος αξίας (εµπορικές και µισθωτικές) στη βάση των οποίων έγινε η περαιτέρω ανάλυση των µεταβολών των τιµών και εξήχθησαν οι σχετικοί δείκτες. 6. Εκτίµηση των δεικτών αξιών και µισθωµάτων που εκτιµήθηκαν οι οποίοι εκφράζουν τις µεταβολές της µέσης αξίας (µισθωτικής και αγοραίας) των γραφείων και καταστηµάτων ανά εξάµηνο, µε έτος βάσης το 200 ( είκτης=00). Μαθηµατικοί τύποι και συντελεστές στάθµισης Ο γενικός µαθηµατικός τύπος βάσει του οποίου υπολογίσθηκαν οι σταθµισµένες µέσες τιµές, για κάθε υποαγορά και για κάθε εξάµηνο αναφοράς, για το σταθερό καλάθι των i (,2,,k) ακινήτων, είναι ο εξής: 4 Σε επόµενο στάδιο θα γίνει αντίστοιχη οµαδοποίηση ανά υποαγορά για την χρήση των καταστηµάτων

5 k, = k Όπου: w i w i, i i, : η µέση αξία ανά τετραγωνικό του ακινήτου i, κατά το εξάµηνο, w i : η βαρύτητα του ακινήτου i, στο σύνολο της υποαγοράς («καλαθιού») Ο γενικός µαθηµατικός τύπος βάσει του οποίου υπολογίσθηκαν οι σταθµισµένες µέσες τιµές για το σύνολο της χώρας και για κάθε εξάµηνο αναφοράς, για το σύνολο των υποαγορών, είναι ο εξής: g = Όπου: g,, : η σταθµισµένη µέση αξία ανά τετραγωνικό των ακινήτων της υποαγοράς, κατά το εξάµηνο, g : η βαρύτητα της υποαγοράς, στο σύνολο της χώρας Ο είκτης Επαγγελµατικών Ακινήτων (I) για το εξάµηνο σε σχέση µε το εξάµηνο βάσης 0 προκύπτει από τη σχέση: I 0. = 0 *00 Η στάθµιση των τιµών των ακινήτων έγινε βάσει της µέσης αγοραίας και µέσης µισθωτικής αξίας τους, αντίστοιχα, ώστε να αποδοθεί µεγαλύτερη βαρύτητα στα µεγαλύτερα ακίνητα όπως και στα ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε καίριες εµπορικές θέσεις, στις εµπορικότερες θέσεις κάθε περιοχής. Για την εξαγωγή των δεικτών για το Σύνολο της Ελλάδας τα επιµέρους ανά γεωγραφική ενότητα - αποτελέσµατα σταθµίστηκαν για τα µεν γραφεία βάσει της κατανοµής του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, για τα δε καταστήµατα µε βάση την κατανοµή των αξιών των ακινήτων του δείγµατος, ανά γεωγραφική περιοχή αναφοράς. Έλεγχος αποτελεσµάτων Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των αποτελεσµάτων γίνεται µέσω της αντιπαραβολής µε τα δεδοµένα συναλλαγών που συλλέγονται από τις εταιρείες συµβούλων ακίνητης περιουσίας και τα συνεργαζόµενα κτηµατοµεσιτικά γραφεία, όπως επίσης και µέσω της αποδελτίωσης και σύγκρισης µε τα δηµοσιευµένα αποτελέσµατα ερευνών αγοράς ιδιωτικών εταιριών συµβούλων. Στις περιπτώσεις που βρεθούν µη δικαιολογηµένες αποκλίσεις, επανεξετάζεται το δείγµα ώστε να διερευνηθούν τυχόν σφάλµατα και

6 «ασυνέπειες» οι οποίες δεν είχαν εντοπιστεί σε προηγούµενο στάδιο της ανάλυσης και η διαδικασία επεξεργασίας των δεδοµένων επαναλαµβάνεται. Επισηµάνσεις - Περιορισµοί Οι είκτες Τιµών Επαγγελµατικών Ακινήτων της Τράπεζας της Ελλάδος, καλύπτουν ένα συγκεκριµένο και αρκετά περιορισµένο τµήµα της αγοράς των επαγγελµατικών ακινήτων (ακίνητα υψηλών προδιαγραφών θέσης και επενδυτικών χαρακτηριστικών) και καταγράφουν πρακτικά τις ελάχιστες µειώσεις και τις µέγιστες αυξήσεις των τιµών, θέτοντας ένα κατώφλι αναφοράς. Παρά την αναµενόµενη σχετική υστέρηση των δεικτών (τόσο των µισθωµάτων, εξαιτίας της «αδράνειας» των ενεργών µισθώσεων, όσο και των αξιών, οι οποίες βασίζονται σε εκτιµήσεις), ειδικά ως προς τις αρνητικές διορθώσεις, τα παραπάνω αποτελέσµατα περιγράφουν σε µεγάλο βαθµό τις επιπτώσεις της κρίσης Εξαιτίας του περιορισµένου δείγµατος κατά τη διάρκεια της κρίσης, οι εξαµηνιαίες διακυµάνσεις ενδεχοµένως παρουσιάζουν πλασµατικά έντονες διακυµάνσεις, οι οποίες «διορθώνονται» στη συνέχεια, χωρίς να επηρεάζεται η ορθή µακροπρόθεσµη αποτύπωση των τάσεων. Το συγκεκριµένο φαινόµενο παρατηρείται κατά κανόνα στους περισσότερους είκτες Επαγγελµατικών Ακινήτων που δηµοσιεύονται διεθνώς. Η σε εξαµηνιαία βάση δηµοσίευση του είκτη Επαγγελµατικών Ακινήτων, σχετίζεται µε τη συχνότητα των αποτιµήσεων των χαρτοφυλακίων των ΑΕΕΑΠ, στις οποίες βασίζεται σε µεγάλο βαθµό η εξαγωγή των εικτών Τιµών (γραφείων και καταστηµάτων). Η δυνατότητα δηµοσίευσης σε τριµηνιαία βάση διερευνάται και ενδεχοµένως να υλοποιηθεί, εντός των επόµενων εξαµήνων, εφόσον ελεγχτεί η δυνατότητα χρήσης άλλων οικονοµικών δεικτών ή δεδοµένων ως ενδείξεων για τις ενδιάµεσες τάσεις. υνατότητες Προοπτικές Οι δηµοσιευόµενοι δείκτες επαγγελµατικών ακινήτων µπορούν να αποτελέσουν σηµείο αναφοράς και εργαλείο περιγραφής µιας πολύπλοκης αγοράς µε ανοµοιογενή χαρακτηριστικά και χαµηλά επίπεδα διαφάνειας Οι δείκτες µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν από τους επαγγελµατίες, για την έµµεση εξαγωγή γενικότερων συµπερασµάτων και τάσεων της αγοράς (π.χ. εφαρµογή κατάλληλων αποδόσεων κεφαλαιοποίησης επί των µισθωµάτων) 5 Η ποιότητα και η πληροφορία των δεδοµένων που συλλέγονται θα επιτρέψει σύντοµα την εφαρµογή και αξιολόγηση της επεξηγηµατικής δυνατότητας «ηδονικών µοντέλων», προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για την εξαγωγή βελτιωµένων αποτελεσµάτων. 5 Βρίσκεται ήδη σε ερευνητικό στάδιο η διερεύνηση της δυνατότητας παράλληλης εξαγωγής εικτών Κεφαλαιακής Αξίας Επαγγελµατικών Ακινήτων, οι οποίοι αξιοποιούν τη διαθέσιµη πληροφορία από την εξέλιξη των µισθωµάτων για τον προσδιορισµό των αξιών ακινήτων µε υποδεέστερα επενδυτικά χαρακτηριστικά σε σχέση µε αυτά του δείγµατος.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αύγουστος 2000 ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αύγουστος 2000

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. ιπλωµατική Εργασία : Διπλωματική Εργασία -1-

Πανεπιστήμιο Πατρών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. ιπλωµατική Εργασία : Διπλωματική Εργασία -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ιπλωµατική Εργασία : Η Επιτροπή της Βασιλείας και ο Κίνδυνος της Αγοράς ΕΛΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Α.Μ. 0806 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΟΓΙΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C.

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. Σπουδάστριες: ΚΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ REAL ESTATE

ΤΙΤΛΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ REAL ESTATE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ REAL ESTATE ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Α ΖΩΝΗ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Επιµέλεια: Χαλβατζή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ

ΘΕΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ.: 13689 ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Εποπτικής Φύσης Πληροφοριών σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια και τη Διαχείριση Κινδύνων σε Ενοποιημένη Βάση (Πυλώνας ΙΙΙ)

Δημοσιοποίηση Εποπτικής Φύσης Πληροφοριών σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια και τη Διαχείριση Κινδύνων σε Ενοποιημένη Βάση (Πυλώνας ΙΙΙ) Δημοσιοποίηση Εποπτικής Φύσης Πληροφοριών σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια και τη Διαχείριση Κινδύνων σε Ενοποιημένη Βάση (Πυλώνας ΙΙΙ) Έτος 2014 1. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΖΩΙΤΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΙΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠOΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 & 9/572/23.12.2010 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31.12 12.201 2014 ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Rate) τράπεζας (Marginal Lending Facility Rate) Σελ. 49. (Government Bond Yield)

Rate) τράπεζας (Marginal Lending Facility Rate) Σελ. 49. (Government Bond Yield) Μ.Β.Α ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (EXECUTIVE) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Το κόστος διαµεσολάβησης του Ελληνικού τραπεζικού συστήµατος ΚΟΥΤΣΟΜΕΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ mbaex0931 Επιβλέπων Καθηγητής: ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12. S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31-12-2012 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 SILK CAPITAL PARTNERS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ & MIG REAL ESTATE Γνωμοδότηση αναφορικά με το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής μετοχών

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ & MIG REAL ESTATE Γνωμοδότηση αναφορικά με το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής μετοχών Deals ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ & MIG REAL ESTATE Γνωμοδότηση αναφορικά με το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής μετοχών Αυστηρά προσωπικό και εμπιστευτικό Σημαντική Σημείωση H πληρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Νο 18 Κοινοποιείται και στις ιοικήσεις των Πιστωτικών Ιδρυµάτων (12)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Νο 18 Κοινοποιείται και στις ιοικήσεις των Πιστωτικών Ιδρυµάτων (12) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Νο 18 Κοινοποιείται και στις ιοικήσεις των Πιστωτικών Ιδρυµάτων (12) Θέµα: Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ RILKEN A.E.» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΤΡΙΑΝΤΗ ΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΝΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας)

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010 & 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

DORECO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

DORECO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ DORECO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12. EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31.12.2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 3 της

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής:

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής: Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης του ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Επιβλέπων καθηγητής : Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ICAP GROUP Α.Ε. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ICAP GROUP Α.Ε. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ICAP GROUP Α.Ε. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ

ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ Αθήνα 28 Μαΐου 2004 Προς Το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. Ανδρέου Μεταξά 5 Κάτω Κηφισιά ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση στην ελληνική αγορά ακινήτων: αιτίες και προτάσεις πολιτικής για την αντιµετώπισή της

Η κρίση στην ελληνική αγορά ακινήτων: αιτίες και προτάσεις πολιτικής για την αντιµετώπισή της Η κρίση στην ελληνική αγορά ακινήτων: αιτίες και προτάσεις πολιτικής για την αντιµετώπισή της ΠΡΟ ΡΟΜΟΣ ΒΛΑΜΗΣ ΚΕΠΕ και Ελληνικό Παρατηρητήριο, London School of Economics Περίληψη Η σωστή λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2655/19.3.2012 Θέμα: Τεχνικά κριτήρια σχετικά με τη διαφάνεια και τις δημοσιοποιήσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα εποπτικής φύσεως πληροφοριών Αντικατάσταση της ΠΔ/ΤΕ 2592/20.8.2007,

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού

Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ, ΖΩΗ ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η προσπάθεια της Εγνατία Οδός Α.Ε. για την ανάπτυξη µηχανισµού παρατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2013 για τον Όµιλο και την Εταιρεία Σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες

Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα