Αρ. κινητού τηλεφώνου (για τη χρήση της διαδικασίας mtan):

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. κινητού τηλεφώνου (για τη χρήση της διαδικασίας mtan):"

Transcript

1 Piraeus Bank S.A. Frankfurt Branch Baseler Str Frankfurt am Main Αίτηση ενεργοποίησης της υπηρεσίας Online-Banking της Τράπεζα Πειραιώς Φρανκφούρτης Προϋπόθεση για την υποβολή αυτής της αίτησης είναι η τήρηση ενός ήδη υφιστάµενου λογαριασµού*. Η υπηρεσία Online-Banking αποτελεί πρόσθετη παροχή του υφιστάµενου λογαριασµού. Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας Online-Banking µπορεί να γίνει από τον κάτοχο ή από τον δικαιούχο του λογαριασµού **. Για την εγγραφή χρειαζόµαστε τα παρακάτω προσωπικά στοιχεία (συµπληρώστε µε κεφαλαία): Προσφώνηση: Κυρία Κύριος Επώνυµο: Όνοµα: Οδός: Αρ.: Τ.Κ.: Πόλη: Ηµεροµηνία γένν.: Αρ. τηλεφώνου: Αρ. κινητού τηλεφώνου (για τη χρήση της διαδικασίας mtan): Ενεργοποιήστε τον παρακάτω λογαριασµό / τους παρακάτω λογαριασµούς για την υπηρεσία Online-Banking***: Στείλτε µου ταχυδροµικώς τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης (PIN/TAN) για τη χρήση της υπηρεσίας Online-Banking. Σηµείωση: Για τη συµµετοχή στην υπηρεσία Online-Banking της Τράπεζα Πειραιώς Φρανκφούρτης ισχύουν οι γενικοί όροι συναλλαγών, οι παρακάτω ειδικοί όροι για τη χρήση της υπηρεσίας Online-Banking της Τράπεζα Πειραιώς Φρανκφούρτης µε τις συµπεριλαµ-βανόµενες νόµιµες υποχρεώσεις πληροφόρησης, που αποτελούν συστατικό µέρος του παρόντος εγγράφου, καθώς και ο τιµοκατάλογος και οι παροχές της υπηρεσίας στην εκάστοτε τρέχουσα ισχύουσα διατύπωση. ήλωση σχετικά µε την επεξεργασία δεδοµένων: Συµφωνώ ότι η "petafuel GmbH, Münchner Str. 4, Freising" θα λάβει προς επεξεργασία όλα τα απαραίτητα δεδοµένα για την αίτηση, την προετοιµασία και την διεκπεραίωση της αίτησης.

2 Σε περίπτωση σύναψης της σύµβασης εξ αποστάσεως (π.χ. µέσω επιστολής) ισχύει η παρακάτω ανάκληση αίτησης/σύµβασης: Ο κάτοχος του λογαριασµού µπορεί να ανακαλέσει τη συµβατική του δήλωση χωρίς αιτιολόγηση εντός δύο εβδοµάδων εγγράφως (π.χ. µέσω επιστολής, φαξ, ). Η προθεσµία ξεκινά από τη χρονική στιγµή κατά την οποία η Τράπεζα Πειραιώς Φρανκφούρτης έλαβε την αίτηση ενεργοποίησης της υπηρεσίας Online-Banking, εφόσον έχει διαθέσει στον κάτοχο του λογαριασµού τη σύµβαση, την έντυπη αίτηση ή ένα αντίγραφο της σύµβασης, των όρων της σύµβασης ή της αίτησης µε τις τρέχουσες συµπεριλαµβανόµενες νόµιµες υποχρεώσεις πληροφόρησης, και ο κάτοχος του λογαριασµού έχει ενηµερωθεί σχετικά µε την παραλαβή της αίτησής του. Για την τήρηση της προθεσµίας αρκεί η έγκαιρη αποστολή της ανάκλησης. Η ανάκληση θα πρέπει να αποσταλεί στην εξής διεύθυνση: Piraeus Bank S.A., Frankfurt Branch, Baseler Str. 46, Frankfurt am Main, φαξ , Η δυνατότητα ανάκλησης δεν καλύπτει τις ήδη εκτελεσθείσες συναλλαγές/αναλήψεις µέσω της υπηρεσίας Online-Banking. Προϋπόθεση για την πρόωρη λήξη του δικαιώµατος ανάκλησης είναι η εκπλήρωση της σύµβασης και η ρητή συγκατάθεσή του κατόχου του λογαριασµού. Σε περίπτωση ανάκλησης, οι παροχές που έχουν ληφθεί από τους συµβαλλόµενους πρέπει να επιστραφούν και τυχόν ωφελήµατα/αποζηµιώσεις να αποδοθούν αντίστοιχα. Ο κάτοχος του λογαριασµού συµφωνεί ρητώς ότι η Τράπεζα Πειραιώς Φρανκφούρτης θα ξεκινήσει τη διαδικασία εκπλήρωσης της σύµβασης πριν το πέρας της προθεσµίας ανάκλησης. ** Με την υπογραφή µου, αποδέχοµαι τους παραπάνω και παρακάτω όρους της σύµβασης για τη χρήση της υπηρεσίας Online-Banking. X Τόπος, ηµεροµηνία Υπογραφή * Η πρόσβαση στην υπηρεσία Online-Banking της Τράπεζα Πειραιώς Φρανκφούρτης πραγµατοποιείται µέσω της ιστοσελίδας Το ηµερησίως διαθέσιµο ανώτατο ποσό στην υπηρεσία Online-Banking της Τράπεζα Πειραιώς Φρανκφούρτης, ανεξάρτητα εάν αυτό αφορά το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασµού ή/και την εγκεκριµένη πίστωση υπερανάληψης, ανέρχεται αυτήν τη στιγµή σε ευρώ για ιδιώτες και ευρώ για επιχειρήσεις. Μπορείτε ανά πάσα στιγµή να ζητήσετε από την Τράπεζα Πειραιώς Φρανκφούρτης τη µείωση ή αύξηση αυτού του ποσού. ** Το δικαίωµα χρήσης της υπηρεσίας Online-Banking της Τράπεζα Πειραιώς Φρανκφούρτης εκχωρείται µόνο σε φυσικά πρόσωπα. Εάν ο πελάτης είναι νοµικό πρόσωπο (π.χ. ΕΠΕ) ή προσωπική εταιρεία, πρέπει να διορίσει ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα ως δικαιούχο χρήσης. *** Με την καταχώρηση του/των λογαριασµού/λογαριασµών σας στην υπηρεσία Online- Banking, ενεργοποιείται/ενεργοποιούνται αυτόµατα ο/οι λογαριασµός / λογαριασµοί για την υπηρεσία Online-Banking της Τράπεζα Πειραιώς Φραγκφούρτης. **** ιαγράψτε ό,τι δεν ισχύει!

3 Όροι για την υπηρεσία Online- Banking Frankfurt Branch Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την τράπεζα θα βρείτε στον τιµοκατάλογο και στις παροχές της Τράπεζα Πειραιώς Φραγκφούρτης. 1. Εύρος παροχών Η υπηρεσία Online-Banking είναι µια ειδική υπηρεσία της τράπεζας (βλ. στην ιστοσελίδα της Τράπεζα Πειραιώς τον τιµοκατάλογο και τις παροχές για τη χρήση της υπηρεσίας Online-Banking). (1) Ο κάτοχος του λογαριασµού µπορεί να διεκπεραιώνει τραπεζικές συναλλαγές/εργασίες µέσω της υπηρεσίας Online-Banking στην έκταση που επιτρέπεται από την τράπεζα. Επιπλέον, µπορεί να προβάλει πληροφορίες της τράπεζας µέσω της υπηρεσίας Online-Banking. Η τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα να διευρύνει ή να περιορίσει ανά πάσα στιγµή την έκταση των τραπεζικών συναλλαγών/εργασιών που µπορούν να διεκπεραιωθούν µέσω της υπηρεσίας Online-Banking. Οι εντολές που έχουν διαβιβαστεί στην τράπεζα µέσω διαδικτύου, πριν τις τροποποιήσεις του εύρους των παροχών, δεν επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις αυτές. Η τράπεζα θα ενηµερώσει µε τον κατάλληλο τρόπο τον πελάτη σχετικά µε τέτοιες αλλαγές. (2) Ο κάτοχος του λογαριασµού και οι δικαιούχοι θα αναφέρονται εφεξής µε τον ενιαίο όρο "Χρήστες". (3) Για τη χρήση της υπηρεσίας Online-Banking ισχύουν τα όρια αναλήψεων που έχουν συµφωνηθεί µε την τράπεζα. 2. Προϋποθέσεις για τη χρήση της υπηρεσίας Online-Banking Για τη διεκπεραίωση των τραπεζικών συναλλαγών/εργασιών µέσω της υπηρεσίας Online-Banking, ο χρήστης θα πρέπει να χρησιµοποιήσει τα προσωπικά αναγνωριστικά ασφαλείας και τα µέσα ελέγχου ταυτότητας που έχουν συµφωνηθεί µε την τράπεζα, προκειµένου να ταυτοποιηθεί από την τράπεζα ως δικαιούχος χρήστης (βλ. παρ. 3) και να µπορεί να εξουσιοδοτήσει εντολές (βλ. παρ. 4). 2.1 Προσωπικά αναγνωριστικά ασφαλείας Τα προσωπικά αναγνωριστικά ασφαλείας, τα οποία µπορεί να είναι και αλφαριθµητικά, είναι τα εξής: προσωπικός αναγνωριστικός αριθµός (PIN), κωδικοί αριθµοί συναλλαγής µίας χρήσης (TAN). 2.2 Μέσα ελέγχου ταυτότητας Οι κωδικοί TAN διατίθενται στον χρήστη µε τα παρακάτω µέσα ελέγχου ταυτότητας: µε λίστα κωδικών TAN µίας χρήσης ή µέσω κινητής τερµατικής συσκευής (π.χ. κινητό τηλέφωνο) για τη λήψη κωδικών TAN µέσω SMS (mobiletan). Ο χρήστης µπορεί να αλλάξει τον κωδικό PIN ανά πάσα στιγµή. Με την αλλαγή του PIN, ο προηγούµενος κωδικός PIN ακυρώνεται. 3. Πρόσβαση στην υπηρεσία Online-Banking Ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στην υπηρεσία Online-Banking, εφόσον πληκτρολογήσει τον προσωπικό αναγνωριστικό κωδικό πελάτη και τον κωδικό PIN, ο έλεγχος αυτών των στοιχείων από την τράπεζα επιτρέψει την πρόσβαση του χρήστη και δεν έχει εφαρµοστεί φραγή στην πρόσβαση (βλ. παρ. 8.1 και 9). Αφού εγκριθεί η πρόσβαση στην υπηρεσία Online-Banking, ο χρήστης µπορεί να προβάλει πληροφορίες ή να δώσει εντολές. 4. Εντολές της υπηρεσίας Online-Banking 4.1 Υποβολή εντολών και εξουσιοδότηση Για την εκτέλεση µιας εντολής στο πλαίσιο της υπηρεσίας Online-Banking (π.χ. µεταφορές/εµβάσµατα), ο χρήστης πρέπει να εξουσιοδοτήσει την εντολή χρησιµοποιώντας το συµφωνηµένο προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας (κωδικός TAN) και να διαβιβάσει την εντολή στην τράπεζα µέσω της υπηρεσίας Online-Banking. Η τράπεζα επιβεβαιώνει τη λήψη της εντολής µέσω της υπηρεσίας Online-Banking. 4.2 Ανάκληση εντολών Η δυνατότητα ανάκλησης µιας εντολής στο πλαίσιο της υπηρεσίας Online-Banking εξαρτάται από τους ειδικούς όρους που ισχύουν για τον εκάστοτε τύπο εντολής (π.χ. όροι για µεταφορές/εµβάσµατα). Η ανάκληση εντολών δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε την υπηρεσία Online-Banking, εκτός εάν η τράπεζα έχει προβλέψει ρητώς τη δυνατότητα ανάκλησης µέσω της υπηρεσίας Online-Banking. 5. Επεξεργασία εντολών στο πλαίσιο της υπηρεσίας Online-Banking µέσω της τράπεζας (1) Η επεξεργασία εντολών στο πλαίσιο της υπηρεσίας Online-Banking πραγµατοποιείται κατά τις εργάσιµες ηµέρες, οι οποίες γνωστοποιούνται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας Online-Banking της τράπεζας ή στον τιµοκατάλογο και παροχές και ισχύουν για την εκτέλεση του εκάστοτε τύπου εντολής (π.χ. µεταφορά/έµβασµα) στο πλαίσιο της κανονικής ροής εργασιών. Εάν η εντολή ληφθεί µετά την προκαθορισµένη χρονική στιγµή όπως ορίζεται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας Online-Banking της τράπεζας ή στον τιµοκατάλογο και παροχές (προθεσµία αποδοχής) ή εάν η χρονική στιγµή λήψης της εντολής βρίσκεται εκτός εργάσιµης ηµέρας σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο και παροχές της τράπεζας, η

4 εντολή θεωρείται ότι λαµβάνεται την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Η επεξεργασία ξεκινά εκείνη την ηµέρα. (2) Η τράπεζα θα εκτελέσει την εντολή, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις εκτέλεσης: ο χρήστης έχει ταυτοποιηθεί µε το προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας, ο χρήστης έχει δικαίωµα να υποβάλλει τον εκάστοτε τύπο εντολής (π.χ. εντολές για κινητές αξίες), τηρείται ο µορφότυπος δεδοµένων της υπηρεσίας Online-Banking, το ειδικά συµφωνηµένο όριο ανάληψης της υπηρεσίας Online-Banking δεν υπερβαίνεται, πληρούνται οι προϋποθέσεις εκτέλεσης σύµφωνα µε τους ειδικούς όρους που ισχύουν για τον εκάστοτε τύπο εντολής (π.χ. επαρκή κεφάλαια σύµφωνα µε τους όρους που ισχύουν για µεταφορές/εµβάσµατα). Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις εκτέλεσης σύµφωνα µε την υποενότητα 5 (1), η τράπεζα εκτελεί τις εντολές στο πλαίσιο της υπηρεσίας Online-Banking σύµφωνα µε τους ειδικούς όρους που ισχύουν για τον εκάστοτε τύπο εντολής (π.χ. όροι που ισχύουν για µεταφορές/εµβάσµατα, όροι για τραπεζικές εργασίες επί κινητών αξιών). (3) Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εκτέλεσης σύµφωνα µε την υποενότητα 5 (2), η τράπεζα δεν θα εκτελέσει την εντολή στο πλαίσιο της υπηρεσίας Online-Banking και θα ενηµερώσει τον χρήστη µέσω της υπηρεσίας Online-Banking σχετικά µε την αδυναµία εκτέλεσης και, στον βαθµό που είναι δυνατό, σχετικά µε τις αιτίες, καθώς και τις δυνατότητες διόρθωσης των σφαλµάτων που οδήγησαν στην απόρριψη της εντολής. 6. Πληροφορίες του κατόχου του λογαριασµού σχετικά µε αναλήψεις µέσω της υπηρεσίας Online- Banking Η τράπεζα ενηµερώνει τον κάτοχο του λογαριασµού - µε τον τρόπο που έχει συµφωνηθεί για τις πληροφορίες λογαριασµού - τουλάχιστον µία φορά το µήνα σχετικά µε τις αναλήψεις που πραγµατοποιήθηκαν µέσω της υπηρεσίας Online-Banking. 7. έουσα επιµέλεια του χρήστη 7.1 Τεχνική σύνδεση µε την υπηρεσία Online-Banking Ο χρήστης είναι υποχρεωµένος να συνδέεται µε την υπηρεσία Online-Banking µόνο µέσω των ιστοσελίδων πρόσβασης στην υπηρεσία Online-Banking (π.χ. ιστοσελίδα), οι οποίες παρέχονται από την τράπεζα ειδικά για τον σκοπό αυτό. Ο µοναδικός εξουσιοδοτηµένος τρόπος πρόσβασης είναι µέσω των διευθύνσεων διαδικτύου που παρέχονται στην ιστοσελίδα της τράπεζας για την υπηρεσία Online-Banking. 7.2 Προστασία των προσωπικών αναγνωριστικών ασφαλείας και ασφαλής φύλαξη των µέσων ελέγχου ταυτότητας (1) Ο χρήστης θα πρέπει να διατηρεί κρυφά τα προσωπικά αναγνωριστικά ασφαλείας (βλ. παρ. 2.1) και να τα χρησιµοποιεί µόνο στις ιστοσελίδες πρόσβασης για την υπηρεσία Online-Banking, οι οποίες παρέχονται από την τράπεζα ειδικά για τον σκοπό αυτό, καθώς και να προστατεύει το µέσο ελέγχου ταυτότητας (βλ. παρ. 2.2) από την πρόσβαση τρίτων, διότι οποιοδήποτε άλλο άτοµο έχει πρόσβαση στο µέσο ελέγχου ταυτότητας µπορεί, σε συνδυασµό µε το συσχετισµένο προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας, να κάνει κατάχρηση της υπηρεσίας Online-Banking. (2) Για την προστασία του προσωπικού αναγνωριστικού ασφαλείας, καθώς και του µέσου ελέγχου ταυτότητας πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα τα παρακάτω: εν επιτρέπεται η ηλεκτρονική αποθήκευση του προσωπικού αναγνωριστικού ασφαλείας (π.χ. στο σύστηµα του πελάτη). Όταν πληκτρολογείτε το προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας, βεβαιωθείτε ότι δεν σας παρακολουθούν τρίτοι. εν επιτρέπεται να πληκτρολογήσετε το προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας εκτός των ειδικών ιστοσελίδων που προορίζονται ειδικά για τον σκοπό αυτό (π.χ. σε ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εµπορίου). εν επιτρέπεται η προώθηση του προσωπικού αναγνωριστικού ασφαλείας εκτός του πλαισίου της υπηρεσίας Online-Banking, π.χ. µέσω . Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιήσει περισσότερους από έναν κωδικούς TAN π.χ. για να εξουσιοδοτήσει µια εντολή, να άρει µια φραγή ή να ενεργοποιήσει µια νέα λίστα TAN. Στη διαδικασία λήψης TAN µέσω SMS (mobiletan), η συσκευή για τη λήψη του κωδικού TAN (π.χ. κινητό τηλέφωνο) δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται ταυτόχρονα και για την υπηρεσία Online-Banking. - Αν σας ζητηθεί µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος (π.χ. ) να κάνετε κλικ σε κάποια σύνδεση, η οποία περιλαµβάνεται στο µήνυµα και οδηγεί (δήθεν) στην υπηρεσία Online-Banking της τράπεζας και επίσης σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τα προσωπικά στοιχεία πρόσβασής σας, µην κάνετε καµία ενέργεια. - Μην ανταποκρίνεστε σε αιτήµατα, τα οποία δεν προέρχονται από τους καθορισµένους τρόπους πρόσβασης όπως έχουν οριστεί από την τράπεζα, και τα οποία σας ζητούν απόρρητα δεδοµένα όπως κωδικούς PIN, µυστικούς αριθµούς ή κωδικούς πρόσβασης/online TAN. - εν επιτρέπεται η εισαγωγή κωδικού TAN στη σελίδα σύνδεσης (αρχική σελίδα) στην (δήθεν) υπηρεσία Online-Banking της τράπεζας. - Ο χρήστης, προτού συνδεθεί µε την υπηρεσία Online-Banking, πρέπει να διασφαλίσει ότι στο σύστηµα που χρησιµοποιεί έχουν εγκατασταθεί τα γνωστά προϊόντα ασφαλείας που κυκλοφορούν στο εµπόριο (π.χ. προϊόντα λογισµικού προστασίας από ιούς και τείχος προστασίας) και ότι αυτά, καθώς και το λογισµικό του συστήµατος και της εφαρµογής που χρησιµοποιούνται, ενηµερώνονται τακτικά. Ο χρήστης µπορεί να ανατρέξει στις ιστοσελίδες της τράπεζας για παραδείγµατα σχετικά µε τα γνωστά προϊόντα ασφαλείας που κυκλοφορούν στο εµπόριο.

5 7.3 Ασφάλεια του συστήµατος του πελάτη Ο χρήστης πρέπει να λάβει υπόψη του τις υποδείξεις ασφαλείας στην ιστοσελίδα της τράπεζας για την υπηρεσία Online-Banking, ιδίως τα µέτρα για την προστασία του υλικού και λογισµικού (σύστηµα πελάτη) που χρησιµοποιούνται. 7.4 Έλεγχος των δεδοµένων εντολής σε αντιπαραβολή µε τα εµφανιζόµενα δεδοµένα της τράπεζας Εάν η τράπεζα εµφανίσει στο χρήστη δεδοµένα της εντολής µέσω της υπηρεσίας Online-Banking (π.χ. ποσό, αριθµό λογαριασµού του δικαιούχου) στο σύστηµα πελάτη ή µέσω άλλης συσκευής του χρήστη (π.χ. κινητό τηλέφωνο) µε σκοπό την επιβεβαίωση αυτών, ο χρήστης είναι υποχρεωµένος, πριν την επιβεβαίωση των στοιχείων, να ελέγξει εάν τα εµφανιζόµενα δεδοµένα συµφωνούν µε τα δεδοµένα που προορίζονται για τη συναλλαγή. 8. Υποχρεώσεις ειδοποίησης και πληροφόρησης 8.1 Ειδοποίηση για φραγή (1) Εάν ο χρήστης διαπιστώσει την απώλεια ή την κλοπή του µέσου ελέγχου ταυτότητας, την καταχρηστική χρήση ή άλλη µη εξουσιοδοτηµένη χρήση του µέσου ελέγχου ταυτότητας ή του προσωπικού αναγνωριστικού ασφαλείας, πρέπει να ειδοποιήσει αµέσως την τράπεζα (ειδοποίηση για φραγή). Ο χρήστης µπορεί να ειδοποιήσει την τράπεζα για την εφαρµογή φραγής ανά πάσα στιγµή και µέσω των στοιχείων επικοινωνίας που προορίζονται ειδικά για τον σκοπό αυτό. (2) Ο χρήστης πρέπει να δηλώσει αµέσως στην αστυνοµία οποιαδήποτε κλοπή ή κατάχρηση. (3) Εάν ο χρήστης υποψιάζεται ότι κάποιο άλλο άτοµο έχει στην κατοχή του το µέσο ελέγχου ταυτότητας του χρήστη ή γνωρίζει το προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας του ή χρησιµοποιεί το µέσο ελέγχου ταυτότητας ή το προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας χωρίς εξουσιοδότηση, πρέπει και σε αυτήν την περίπτωση να ειδοποιήσει την τράπεζα για την εφαρµογή φραγής. 8.2 Ενηµέρωση σχετικά µε µη εξουσιοδοτηµένες εντολές ή εντολές που εκτελέστηκαν εσφαλµένα Ο κάτοχος του λογαριασµού πρέπει να ενηµερώσει αµέσως την τράπεζα όταν διαπιστώσει την ύπαρξη µη εξουσιοδοτηµένης εντολής ή εντολής που εκτελέστηκε εσφαλµένα. 9. Φραγή χρήσης 9.1 Φραγή µε εντολή του χρήστη Η τράπεζα εφαρµόζει φραγή κατόπιν σχετικού αιτήµατος του χρήστη, ιδίως στην περίπτωση της ειδοποίησης για φραγή σύµφωνα µε την παράγραφο 8.1, στην πρόσβαση της υπηρεσίας Online-Banking για τον συγκεκριµένο χρήστη ή για όλους τους χρήστες ή στο µέσο ελέγχου ταυτότητας. 9.2 Φραγή µε εντολή της τράπεζας (1) Η τράπεζα επιτρέπεται να εφαρµόσει φραγή στην πρόσβαση Online-Banking για έναν συγκεκριµένο χρήστη, όταν έχει το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση για την υπηρεσία Online-Banking για σηµαντικό λόγο, τη φραγή δικαιολογούν αντικειµενικοί λόγοι σχετικά µε την ασφάλεια του µέσου ελέγχου ταυτότητας ή του προσωπικού αναγνωριστικού ασφαλείας ή υπάρχει υποψία µη εξουσιοδοτηµένης ή δόλιας χρήσης του µέσου ελέγχου ταυτότητας. (2) Η τράπεζα θα ειδοποιήσει τον κάτοχο του λογαριασµού, αναφέροντας τους καθοριστικούς λόγους, ει δυνατόν πριν ή το αργότερο αµέσως µετά τη φραγή. 9.3 Άρση της φραγής Η τράπεζα θα άρει τη φραγή ή θα αντικαταστήσει το προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας ή/και το µέσο ελέγχου ταυτότητας, όταν εξαλειφθούν οι λόγοι που επέβαλαν τη φραγή. Η τράπεζα θα ενηµερώσει αµέσως τον κάτοχο του λογαριασµού σχετικά µε αυτήν την ενέργεια. 10. Ευθύνη 10.1 Ευθύνη της τράπεζας σε περίπτωση µη εξουσιοδοτηµένης ανάληψης µέσω της υπηρεσίας Online-Banking και σε περίπτωση µη εκτελεσθείσας ή εσφαλµένα εκτελεσθείσας ανάληψης µέσω της υπηρεσίας Online-Banking Η ευθύνη της τράπεζας σε περίπτωση µη εξουσιοδοτηµένης ανάληψης µέσω της υπηρεσίας Online- Banking και σε περίπτωση µη εκτελεσθείσας ή εσφαλµένα εκτελεσθείσας ανάληψης µέσω της υπηρεσίας Online-Banking κρίνεται µε βάση τους ειδικούς όρους που έχουν συµφωνηθεί για τον εκάστοτε τύπο εντολής (π.χ. όροι που ισχύουν για µεταφορές/εµβάσµατα, όροι για τραπεζικές εργασίες επί κινητών αξιών) Ευθύνη του κατόχου του λογαριασµού σε περίπτωση καταχρηστικής χρήσης του µέσου ελέγχου ταυτότητας Ευθύνη του κατόχου του λογαριασµού για µη εξουσιοδοτηµένες πληρωµές πριν την ειδοποίηση για φραγή (1) Εάν, προτού η τράπεζα ειδοποιηθεί για την φραγή του λογαριασµού, πραγµατοποιηθούν µη εξουσιοδοτηµένες πληρωµές χρησιµοποιώντας µέσο ελέγχου ταυτότητας που είχε χαθεί, κλαπεί ή µε άλλο τρόπο ξεφύγει από τη νοµή του κυρίου του, ο κάτοχος του λογαριασµού ευθύνεται για τις ζηµίες που προκλήθηκαν σε βάρος της τράπεζας έως το ποσό των 150, Ευρώ, ανεξαρτήτως εάν ο χρήστης είναι υπαίτιος για την απώλεια, την κλοπή ή την µε άλλο τρόπο απώλεια νοµής του µέσου ελέγχου ταυτότητας.

6 (2) Εάν, προτού η τράπεζα ειδοποιηθεί για την φραγή, πραγµατοποιηθούν µη εξουσιοδοτηµένες πληρωµές χρησιµοποιώντας καταχρηστικά ένα µέσο ελέγχου ταυτότητας, χωρίς αυτό προηγουµένως να έχει χαθεί, κλαπεί ή µε άλλο τρόπο ξεφύγει από τη νοµή του κυρίου του, ο κάτοχος του λογαριασµού ευθύνεται για τις ζηµίες που προκλήθηκαν σε βάρος της τράπεζας έως το ποσό των 150, Ευρώ, εάν ο χρήστης έχει αθετήσει υπαίτια την υποχρέωσή του για ασφαλή φύλαξη των προσωπικών αναγνωριστικών ασφαλείας. (3) Αν ο κάτοχος του λογαριασµού δεν είναι καταναλωτής, ευθύνεται για ζηµίες εξαιτίας µη εξουσιοδοτηµένων πληρωµών πέραν του ορίου ευθύνης των 150, Ευρώ σύµφωνα µε τις υποενότητες (1) και (2), εάν ο χρήστης από αµέλεια ή δόλο έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις ειδοποίησης και επιµέλειας σύµφωνα µε τους παρόντες όρους. (4) Ο κάτοχος του λογαριασµού δεν υποχρεούται σε αποκατάσταση της ζηµίας σύµφωνα µε τις υποενότητες (1), (2) και (3), εάν ο χρήστης δεν µπόρεσε να ειδοποιήσει σχετικά µε τη φραγή, σύµφωνα µε την παράγραφο 8.1, επειδή η τράπεζα δεν διασφάλισε τη δυνατότητα λήψης της ειδοποίησης για την φραγή και κατά συνέπεια επήλθε η ζηµία. (5) Αν, προτού η τράπεζα ειδοποιηθεί για την φραγή, πραγµατοποιηθούν µη εξουσιοδοτηµένες πληρωµές και αν ο χρήστης έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις επιµέλειας σύµφωνα µε τους παρόντες όρους από δόλο ή βαριά αµέλεια ή έχει ενεργήσει µε πρόθεση εξαπάτησης, ο κάτοχος του λογαριασµού υποχρεούται σε πλήρη αποκατάσταση της ζηµίας που προέκυψε. Βαριά αµέλεια υφίσταται ιδιαίτερα, εάν ο χρήστης δεν ενηµερώσει άµεσα την τράπεζα σχετικά µε την απώλεια ή την κλοπή του µέσου ελέγχου ταυτότητας ή σχετικά µε την καταχρηστική χρήση του µέσου ελέγχου ταυτότητας ή του προσωπικού αναγνωριστικού ασφαλείας, αφότου έλαβε γνώση αυτού του γεγονότος (βλ. παρ. 8.1 (1)), έχει αποθηκεύσει το προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας στο σύστηµα του πελάτη (βλ. παρ. 7.2 (2), πρώτη κουκκίδα), έχει γνωστοποιήσει το προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας σε τρίτο πρόσωπο, µε συνέπεια την κατάχρηση του αναγνωριστικού (βλ. παρ. 7.2 (1), δεύτερη κουκκίδα), έχει πληκτρολογήσει το προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας αποδεδειγµένα εκτός των ιστοσελίδων που προορίζονται ειδικά για τον σκοπό αυτό (βλ. παρ. 7.2, (2), τρίτη κουκκίδα), έχει προωθήσει το προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας εκτός του πλαισίου συναλλαγών της υπηρεσίας Online-Banking, π.χ. µέσω (βλ. παρ. 7.2, (2), τέταρτη κουκκίδα), έχει σηµειώσει το προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας στο µέσο ελέγχου ταυτότητας ή διατηρούσε αυτά τα δύο µαζί (βλ. παρ. 7.2 (2), πέµπτη κουκκίδα), έχει χρησιµοποιήσει περισσότερους από έναν κωδικούς TAN για την εξουσιοδότηση µιας εντολής (βλ. παρ. 7.2 (2), έκτη κουκκίδα), κατά τη διαδικασία mobiletan χρησιµοποιεί τη συσκευή για τη λήψη των κωδικών TAN (π.χ. κινητό τηλέφωνο) και ταυτόχρονα για την υπηρεσία Online-Banking (βλ. παρ. 7.2 (2), έβδοµη κουκκίδα). (6) Η ευθύνη για ζηµίες, οι οποίες προκλήθηκαν εντός του χρονικού διαστήµατος, για το οποίο ισχύει το όριο ανάληψης, περιορίζεται στο εκάστοτε συµφωνηµένο όριο ανάληψης Ευθύνη της τράπεζας από τη χρονική στιγµή της ειδοποίησης για την φραγή και εφεξής Αφού η τράπεζα λάβει ειδοποίηση για την φραγή από το χρήστη, αναλαµβάνει όλες τις ζηµίες που προέκυψαν µετά από µη εξουσιοδοτηµένες αναλήψεις µέσω της υπηρεσίας Online-Banking. Αυτό δεν ισχύει, εάν ο χρήστης έχει ενεργήσει µε πρόθεση εξαπάτησης Αποκλεισµός ευθύνης Οι απαιτήσεις απόδοσης ευθύνης αποκλείονται, όταν οι συνθήκες που θεµελιώνουν µια απαίτηση είναι αποτέλεσµα έκτακτου και απρόβλεπτου συµβάντος εκτός της σφαίρας επιρροής του συµβαλλόµενου µέρους, το οποίο επικαλείται το συµβάν, και οι συνέπειες του συµβάντος αυτού δεν θα µπορούσαν να είχαν αποτραπεί παρά τη δέουσα επιµέλεια του συµβαλλόµενου µέρους. 11. Καταγγελία Για την καταγγελία της σύµβασης υπηρεσίας Online-Banking ισχύουν οι γενικοί όροι συναλλαγών. 12. Γενικοί όροι συναλλαγών και ειδικοί όροι Συµπληρωµατικά ισχύουν οι γενικοί όροι συναλλαγών (ΓΟΣ), καθώς και οι συµφωνηµένοι ειδικοί/συµβατικοί όροι για τα εκάστοτε προϊόντα που χρησιµοποιούνται στην υπηρεσία Online-Banking. Μπορείτε να βρείτε το κείµενο της διατύπωσης αυτών των όρων στα καταστήµατα της τράπεζας, καθώς επίσης και να ζητήσετε ένα αντίγραφο για προσωπική σας χρήση. Επίσης, µπορείτε να διαβάσετε τους ΓΟΣ στην ιστοσελίδα της Τράπεζα Πειραιώς στο διαδίκτυο (www.τράπεζα Πειραιώς.de), καθώς και να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε το σχετικό κείµενο. Η τράπεζα µπορεί να γνωστοποιήσει τυχόν τροποποιήσεις των ΓΟΣ, των όρων χρήσης της υπηρεσίας Online-Banking, καθώς και των συµφωνηµένων όρων για το εκάστοτε προϊόν, σε έγγραφη ή άλλη κατάλληλη µορφή, π.χ. µε τη µορφή πληροφοριών στην υπηρεσία Online-Banking, όπου αυτή η γνωστοποίηση επιτρέπει στον χρήστη να αποθηκεύσει ή να εκτυπώσει το κείµενο των τροποποιήσεων σε αναγνώσιµη µορφή. Θεωρείται ότι ο χρήστης έχει αποδεχτεί τις τροποποιήσεις, εάν δεν αποστείλει καµία ένσταση εγγράφως ή µε ηλεκτρονικό τρόπο εντός οκτώ (8) εβδοµάδων µετά τη γνωστοποίηση των τροποποιήσεων. Κατά τη γνωστοποίηση η τράπεζα παρέχει συγκεκριµένες υποδείξεις για την περίπτωση αυτή. 13. Εφαρµοστέο δίκαιο Η συµβατική σχέση ανάµεσα στον χρήστη και στην τράπεζα υπάγεται στο γερµανικό δίκαιο.

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ. Η µέθοδος πληρωµής µέσω των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ. Η µέθοδος πληρωµής µέσω των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ Η µέθοδος πληρωµής µέσω των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών είναι εξαιρετικά ασφαλής. Για τους κατόχους τραπεζικών καρτών, παρέχονται οι ακόλουθες πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... Περιεχόμενα 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 6 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μέσω της διαδικτυακής πύλης του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Συμπληρωματική Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για Συναλλαγές Πελατών σε Ξένα Παράγωγα Στην Αθήνα σήμερα την.... του μηνός.. 200 μεταξύ: (1) της εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας)

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας) 1. Εισαγωγή Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες - το σύνολο των 34 χωρών - όλων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (014) Κάρτα Αλληλεγγύης Πληροφορίες για το ΔΙκαιούχο ΕΚΔΟΣΗ 0.1

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (014) Κάρτα Αλληλεγγύης Πληροφορίες για το ΔΙκαιούχο ΕΚΔΟΣΗ 0.1 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (014) Κάρτα Αλληλεγγύης Πληροφορίες για το ΔΙκαιούχο ΕΚΔΟΣΗ 0.1 Απρίλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενημέρωση Δικαιούχου... 3 1.1. Εισαγωγή... 3

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν Κεφάλαιο προσδιορίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών πληρωµών.

Στο παρόν Κεφάλαιο προσδιορίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών πληρωµών. ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1. Οι παρόντες όροι ρυθµίζουν την παροχή από το πιστωτικό ίδρυµα µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13 Επιλογή μενού: Λογαριασμοί Υπόλοιπα Εμφανίζονται συνοπτικές πληροφορίες για όλους τους λογαριασμούς που έχουν συνδεθεί στη συνδρομή της 1bank καθώς και τα υπόλοιπα τους. X X Πληροφορίες Εμφανίζονται αναλυτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy.

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕTHΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ειδοποιείστε ότι στις 21 Ioυλίου 2015 και ώρα 4.00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ» προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Bank Prepaid MasterCard

Alpha Bank Prepaid MasterCard ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Alpha Bank Prepaid MasterCard H ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (στο εξής η «Τράπεζα») εκδίδει και χορηγεί στον αντισυµβαλλόµενο (στο εξής ο «Κάτοχος»), τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑIΓΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚOΡΙΝΘΟΥ 113 25100 ΑΙΓΙΟ ΤΗΛ.: 26910-22401 FAX: 26910-24212 ΔΠΠ-Η/Π.ΑIΓΙΟΥ ΑΡ./ΗΜ.: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στο Αίγιο, σήμερα στις 01-11-2015 μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης Όροι χρήσης Με τη χρήση της ιστοσελίδας ( www.diagonismoi-dimosiou.gr ) και τη χρήση της υπηρεσίας "diagonismoi-dimosiou.gr", αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά.

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά. 1 Ο παρών Οδηγός εξηγεί πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, εφόσον επιθυμείτε να μεταφέρετε τον προσωπικό ατομικό τραπεζικό σας λογαριασμό (ταμιευτηρίου ή τρεχούμενο) και τις πληρωμές σας, όπως πάγιες εντολές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» Για το διαγωνισμό «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» που διοργανώνει η ΑΜΑΖΕ Α.Ε. που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την ιδία, ισχύουν τα κάτωθι: 1]

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης (εφεξής η «Άδεια») µεταξύ της TOTAL IMMERSION και

Διαβάστε περισσότερα

Terms and Conditions. Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz.

Terms and Conditions. Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz. Terms and Conditions Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz.eu ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Συμφωνώ και αποδέχομαι ότι η εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -.. ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR.

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR. ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR. Γ. Κολυβάς, Προϊστάµενος Τµήµατος Ρύθµισης Τηλεπικοινωνιακών Θεµάτων, ΕΕΤΤ Α. Καπώνη, ικηγόρος, ΕΕΤΤ Ηµερίδα Ενηµέρωσης Καταχωρητών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Υποψήφιοι

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Υποψήφιοι Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Υποψήφιοι 1 Δημιουργία Λογαριασμού και Είσοδος στο Σύστημα Για να εγγραφείτε στο Γενικό Μητρώο του Πληροφοριακού Συστήματος «Απέλλα» ως Υποψήφιος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Αξιότιμε κύριε/αξιότιμη κυρία, Η Ν. Κομνηνός Α.Χ.Ε., σας ενημερώνει ότι: Σύμφωνα με πρόσφατη αλλαγή της χρηματιστηριακής νομοθεσίας που τίθεται σε ισχύ στις 13 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση Ζημιών Καταστημάτων Καβάλας, Κοζάνης, Κορίνθου και Ρόδου

ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση Ζημιών Καταστημάτων Καβάλας, Κοζάνης, Κορίνθου και Ρόδου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Αθήνα, 18/11/2011 ΠΡΟΣ Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο των Καταστημάτων Καβάλας, Κοζάνης, Κορίνθου και Ρόδου ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση Ζημιών Καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK Γραμμογράφηση αρχείων Alpha Bank File Transfer Άμεσες Χρεώσεις (Είσπραξη οφειλών μέσω παγίων εντολών χρεώσεως λογαριασμών Alpha Bank)

ALPHA BANK Γραμμογράφηση αρχείων Alpha Bank File Transfer Άμεσες Χρεώσεις (Είσπραξη οφειλών μέσω παγίων εντολών χρεώσεως λογαριασμών Alpha Bank) ALPHA BANK Γραμμογράφηση αρχείων Alpha Bank File Transfer Άμεσες Χρεώσεις (Είσπραξη οφειλών μέσω παγίων εντολών χρεώσεως λογαριασμών Alpha Bank) (ενσωμάτωση αλλαγών SEPA / Κανονισμός (ΕΕ) 260/2012) Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (UPS) ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (UPS) ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα εµπορικά σήµατα της Nokia Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ (ΜΗ ΜΕΛΗ)

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ (ΜΗ ΜΕΛΗ) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ (ΜΗ ΜΕΛΗ) Συµβαλλόµενος Εταιρία (διακριτικός τίτλος): Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Επωνυµία Επιχείρησης: Ιδιοκτήτης ιαχειριστής: ιεύθυνση: Τ.Κ., Πόλη: Τηλέφωνα: Φαξ: Email: Νικ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους ΚΕΜ (Τρόπος συμπλήρωσης και δικαιολογητικά που απαιτούνται) Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Vodafone - Panafon Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» (περαιτέρω η VODAFONE ), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ι. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Οι παρόντες όροι ρυθµίζουν: α) την παροχή από τον Οργανισµό µε την επωνυµία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παραγώγων DEGIRO

Όροι Παραγώγων DEGIRO Όροι Παραγώγων EGIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Απλή Εκτέλεση... 3 Άρθρο 4. Εντολές... 4 Άρθρο 5. Θέσεις... 4 Άρθρο 6. Κίνδυνος και Αξία Εγγυήσεων... 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προσωπικoύ Τηλεφωνητή COSMOTE

Οδηγίες Προσωπικoύ Τηλεφωνητή COSMOTE Οδηγίες Προσωπικoύ Τηλεφωνητή COSMOTE Στον Προσωπικό σου Τηλεφωνητή µπορούν να αποθηκευτούν µέχρι και 30 µηνύµατα διάρκειας έως και 3 λεπτών το καθένα. Μπαίνοντας στον Προσωπικό σου Τηλεφωνητή µε τον ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών.

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών. Αγαπητοί πελάτες, Αυτό το ενημερωτικό έντυπο απευθύνεται σε όλους τους πελάτες των τραπεζών που είναι καταναλωτές και πραγματοποιούν πληρωμές. Σκοπός του είναι να σας ενημερώσει για τα βασικά σας οφέλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ Συµβαλλόµενος Εταιρία (διακριτικός τίτλος): Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Επωνυµία Επιχείρησης: Ιδιοκτήτης ιαχειριστής: ιεύθυνση: Τ.Κ., Πόλη: Τηλέφωνα: Φαξ: Email: Νικ. Τσεκλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

https://www.facebook.com/mideasttravel»). -η, κα 2. Γενικοί όροι

https://www.facebook.com/mideasttravel»). -η, κα 2. Γενικοί όροι Όροι Συμμετοχής στον διαγωνισμό 30 χρόνια MidEast. 1. Διοργανωτής διαγωνισμού Η εταιρεία ΜΙΝΤΙΣΤ Ε.Π.Ε. Γραφείο Ταξιδίων και Τουρισμού διαγων «30 Χρόνια MidEast» https://www.facebook.com/mideasttravel»).

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) H «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», µε σκοπό την ενηµέρωση και διευκόλυνση των µετόχων της και του επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA Με τους παρόντες όρους η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής «Τράπεζα») που εδρεύει στην Αθήνα (Ομήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

1 Παραστατικών Πωλήσεων

1 Παραστατικών Πωλήσεων Version 2.4.0.0 Κινήσεις 1 Παραστατικών Πωλήσεων Κινήσεις Πωλήσεις Παραστατικά Πωλήσεων Στην αναζήτηση των παραστατικών πωλήσεων πραγµατοποιήθηκε προσθήκη ενός πλήκτρου το οποίο γίνεται ενεργό µόνο για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι...

τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι... τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι... ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν καυστήρα του οίκου RIELLO. Σας εγγυόμαστε ότι έχετε εξασφαλίσει τη μέγιστη ικανοποίηση σας στον τομέα της ασφάλειας και

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Αθήνα, 1/7/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Η Εταιρεία

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Η Εταιρεία O p e n T e c h n o l o g y S e r v i c e s Η Εταιρεία H O.T.S A.E. είναι σήµερα µία από τις πιο ραγδαία αναπτυσσόµενες εταιρείες στην Ελλάδα στους τοµείς των Ολοκληρωµένων Υπηρεσιών Πληροφορικής και της

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα,

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα, Πολιτική Απορρήτου 1. Εισαγωγή Είμαστε η Supplies Distributors SA, με έδρα επί της οδού Louis Blériot 5, 4460 Grâce- Hollogne, αριθμό εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο Λιέγης 208.795 και αριθμό φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υπηρεσία ιαχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι

Ηλεκτρονική Υπηρεσία ιαχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι Ηλεκτρονική Υπηρεσία ιαχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.I. Παραδοτέο: Εγχειρίδιο Εφαρμογής Πίνακας Περιεχομένων Είσοδος στο Πληροφοριακό σύστηµα και ήλωση Στοιχείων... 4 Υποβολή Αίτησης Μετεγγραφής...

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV από την εταιρεία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.». (στο εξής η Διοργανώτρια ), με την τεχνική υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Νέα, ενιαία υπηρεσία Citibank Online. Συνοπτικός Οδηγός για τις νέες λειτουργίες ΜΑΪΟΣ 2009

Νέα, ενιαία υπηρεσία Citibank Online. Συνοπτικός Οδηγός για τις νέες λειτουργίες ΜΑΪΟΣ 2009 Νέα, ενιαία υπηρεσία Citibank Online Συνοπτικός Οδηγός για τις νέες λειτουργίες 1 ΜΑΪΟΣ 2009 Νέα, ενιαία υπηρεσία Citibank Online Για εσάς που μέχρι σήμερα χρησιμοποιούσατε αποκλειστικά την υπηρεσία Citibank

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση σύνδεσης με τον Server και με τη βάση αναφοράς. Διαθέσιμες βάσεις και την απόσταση από το ROVER

Κατάσταση σύνδεσης με τον Server και με τη βάση αναφοράς. Διαθέσιμες βάσεις και την απόσταση από το ROVER Σελίδα 1 από 6 Αξιότιμε/ή συνεργάτη, Σας ενημερώνουμε ότι έχει συμπληρωθεί (ή συμπληρώνεται σύντομα) ένας χρόνος από την ημερομηνία αγοράς του RTK δέκτη σας και πολύ σύντομα οι κωδικοί που χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1. Ο διαγωνισµός «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» διοργανώνεται από την εταιρεία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής (SUD)

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής (SUD) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 (18) Εγχειρίδιο ς (SUD) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2 (18) Copyright 2013 - Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 3 1.1 Σκοπός... 3 Έκταση... 3 1.3 Ορισμοί, ακρώνυμα

Διαβάστε περισσότερα