Αρ. κινητού τηλεφώνου (για τη χρήση της διαδικασίας mtan):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. κινητού τηλεφώνου (για τη χρήση της διαδικασίας mtan):"

Transcript

1 Piraeus Bank S.A. Frankfurt Branch Baseler Str Frankfurt am Main Αίτηση ενεργοποίησης της υπηρεσίας Online-Banking της Τράπεζα Πειραιώς Φρανκφούρτης Προϋπόθεση για την υποβολή αυτής της αίτησης είναι η τήρηση ενός ήδη υφιστάµενου λογαριασµού*. Η υπηρεσία Online-Banking αποτελεί πρόσθετη παροχή του υφιστάµενου λογαριασµού. Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας Online-Banking µπορεί να γίνει από τον κάτοχο ή από τον δικαιούχο του λογαριασµού **. Για την εγγραφή χρειαζόµαστε τα παρακάτω προσωπικά στοιχεία (συµπληρώστε µε κεφαλαία): Προσφώνηση: Κυρία Κύριος Επώνυµο: Όνοµα: Οδός: Αρ.: Τ.Κ.: Πόλη: Ηµεροµηνία γένν.: Αρ. τηλεφώνου: Αρ. κινητού τηλεφώνου (για τη χρήση της διαδικασίας mtan): Ενεργοποιήστε τον παρακάτω λογαριασµό / τους παρακάτω λογαριασµούς για την υπηρεσία Online-Banking***: Στείλτε µου ταχυδροµικώς τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης (PIN/TAN) για τη χρήση της υπηρεσίας Online-Banking. Σηµείωση: Για τη συµµετοχή στην υπηρεσία Online-Banking της Τράπεζα Πειραιώς Φρανκφούρτης ισχύουν οι γενικοί όροι συναλλαγών, οι παρακάτω ειδικοί όροι για τη χρήση της υπηρεσίας Online-Banking της Τράπεζα Πειραιώς Φρανκφούρτης µε τις συµπεριλαµ-βανόµενες νόµιµες υποχρεώσεις πληροφόρησης, που αποτελούν συστατικό µέρος του παρόντος εγγράφου, καθώς και ο τιµοκατάλογος και οι παροχές της υπηρεσίας στην εκάστοτε τρέχουσα ισχύουσα διατύπωση. ήλωση σχετικά µε την επεξεργασία δεδοµένων: Συµφωνώ ότι η "petafuel GmbH, Münchner Str. 4, Freising" θα λάβει προς επεξεργασία όλα τα απαραίτητα δεδοµένα για την αίτηση, την προετοιµασία και την διεκπεραίωση της αίτησης.

2 Σε περίπτωση σύναψης της σύµβασης εξ αποστάσεως (π.χ. µέσω επιστολής) ισχύει η παρακάτω ανάκληση αίτησης/σύµβασης: Ο κάτοχος του λογαριασµού µπορεί να ανακαλέσει τη συµβατική του δήλωση χωρίς αιτιολόγηση εντός δύο εβδοµάδων εγγράφως (π.χ. µέσω επιστολής, φαξ, ). Η προθεσµία ξεκινά από τη χρονική στιγµή κατά την οποία η Τράπεζα Πειραιώς Φρανκφούρτης έλαβε την αίτηση ενεργοποίησης της υπηρεσίας Online-Banking, εφόσον έχει διαθέσει στον κάτοχο του λογαριασµού τη σύµβαση, την έντυπη αίτηση ή ένα αντίγραφο της σύµβασης, των όρων της σύµβασης ή της αίτησης µε τις τρέχουσες συµπεριλαµβανόµενες νόµιµες υποχρεώσεις πληροφόρησης, και ο κάτοχος του λογαριασµού έχει ενηµερωθεί σχετικά µε την παραλαβή της αίτησής του. Για την τήρηση της προθεσµίας αρκεί η έγκαιρη αποστολή της ανάκλησης. Η ανάκληση θα πρέπει να αποσταλεί στην εξής διεύθυνση: Piraeus Bank S.A., Frankfurt Branch, Baseler Str. 46, Frankfurt am Main, φαξ , Η δυνατότητα ανάκλησης δεν καλύπτει τις ήδη εκτελεσθείσες συναλλαγές/αναλήψεις µέσω της υπηρεσίας Online-Banking. Προϋπόθεση για την πρόωρη λήξη του δικαιώµατος ανάκλησης είναι η εκπλήρωση της σύµβασης και η ρητή συγκατάθεσή του κατόχου του λογαριασµού. Σε περίπτωση ανάκλησης, οι παροχές που έχουν ληφθεί από τους συµβαλλόµενους πρέπει να επιστραφούν και τυχόν ωφελήµατα/αποζηµιώσεις να αποδοθούν αντίστοιχα. Ο κάτοχος του λογαριασµού συµφωνεί ρητώς ότι η Τράπεζα Πειραιώς Φρανκφούρτης θα ξεκινήσει τη διαδικασία εκπλήρωσης της σύµβασης πριν το πέρας της προθεσµίας ανάκλησης. ** Με την υπογραφή µου, αποδέχοµαι τους παραπάνω και παρακάτω όρους της σύµβασης για τη χρήση της υπηρεσίας Online-Banking. X Τόπος, ηµεροµηνία Υπογραφή * Η πρόσβαση στην υπηρεσία Online-Banking της Τράπεζα Πειραιώς Φρανκφούρτης πραγµατοποιείται µέσω της ιστοσελίδας Το ηµερησίως διαθέσιµο ανώτατο ποσό στην υπηρεσία Online-Banking της Τράπεζα Πειραιώς Φρανκφούρτης, ανεξάρτητα εάν αυτό αφορά το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασµού ή/και την εγκεκριµένη πίστωση υπερανάληψης, ανέρχεται αυτήν τη στιγµή σε ευρώ για ιδιώτες και ευρώ για επιχειρήσεις. Μπορείτε ανά πάσα στιγµή να ζητήσετε από την Τράπεζα Πειραιώς Φρανκφούρτης τη µείωση ή αύξηση αυτού του ποσού. ** Το δικαίωµα χρήσης της υπηρεσίας Online-Banking της Τράπεζα Πειραιώς Φρανκφούρτης εκχωρείται µόνο σε φυσικά πρόσωπα. Εάν ο πελάτης είναι νοµικό πρόσωπο (π.χ. ΕΠΕ) ή προσωπική εταιρεία, πρέπει να διορίσει ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα ως δικαιούχο χρήσης. *** Με την καταχώρηση του/των λογαριασµού/λογαριασµών σας στην υπηρεσία Online- Banking, ενεργοποιείται/ενεργοποιούνται αυτόµατα ο/οι λογαριασµός / λογαριασµοί για την υπηρεσία Online-Banking της Τράπεζα Πειραιώς Φραγκφούρτης. **** ιαγράψτε ό,τι δεν ισχύει!

3 Όροι για την υπηρεσία Online- Banking Frankfurt Branch Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την τράπεζα θα βρείτε στον τιµοκατάλογο και στις παροχές της Τράπεζα Πειραιώς Φραγκφούρτης. 1. Εύρος παροχών Η υπηρεσία Online-Banking είναι µια ειδική υπηρεσία της τράπεζας (βλ. στην ιστοσελίδα της Τράπεζα Πειραιώς τον τιµοκατάλογο και τις παροχές για τη χρήση της υπηρεσίας Online-Banking). (1) Ο κάτοχος του λογαριασµού µπορεί να διεκπεραιώνει τραπεζικές συναλλαγές/εργασίες µέσω της υπηρεσίας Online-Banking στην έκταση που επιτρέπεται από την τράπεζα. Επιπλέον, µπορεί να προβάλει πληροφορίες της τράπεζας µέσω της υπηρεσίας Online-Banking. Η τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα να διευρύνει ή να περιορίσει ανά πάσα στιγµή την έκταση των τραπεζικών συναλλαγών/εργασιών που µπορούν να διεκπεραιωθούν µέσω της υπηρεσίας Online-Banking. Οι εντολές που έχουν διαβιβαστεί στην τράπεζα µέσω διαδικτύου, πριν τις τροποποιήσεις του εύρους των παροχών, δεν επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις αυτές. Η τράπεζα θα ενηµερώσει µε τον κατάλληλο τρόπο τον πελάτη σχετικά µε τέτοιες αλλαγές. (2) Ο κάτοχος του λογαριασµού και οι δικαιούχοι θα αναφέρονται εφεξής µε τον ενιαίο όρο "Χρήστες". (3) Για τη χρήση της υπηρεσίας Online-Banking ισχύουν τα όρια αναλήψεων που έχουν συµφωνηθεί µε την τράπεζα. 2. Προϋποθέσεις για τη χρήση της υπηρεσίας Online-Banking Για τη διεκπεραίωση των τραπεζικών συναλλαγών/εργασιών µέσω της υπηρεσίας Online-Banking, ο χρήστης θα πρέπει να χρησιµοποιήσει τα προσωπικά αναγνωριστικά ασφαλείας και τα µέσα ελέγχου ταυτότητας που έχουν συµφωνηθεί µε την τράπεζα, προκειµένου να ταυτοποιηθεί από την τράπεζα ως δικαιούχος χρήστης (βλ. παρ. 3) και να µπορεί να εξουσιοδοτήσει εντολές (βλ. παρ. 4). 2.1 Προσωπικά αναγνωριστικά ασφαλείας Τα προσωπικά αναγνωριστικά ασφαλείας, τα οποία µπορεί να είναι και αλφαριθµητικά, είναι τα εξής: προσωπικός αναγνωριστικός αριθµός (PIN), κωδικοί αριθµοί συναλλαγής µίας χρήσης (TAN). 2.2 Μέσα ελέγχου ταυτότητας Οι κωδικοί TAN διατίθενται στον χρήστη µε τα παρακάτω µέσα ελέγχου ταυτότητας: µε λίστα κωδικών TAN µίας χρήσης ή µέσω κινητής τερµατικής συσκευής (π.χ. κινητό τηλέφωνο) για τη λήψη κωδικών TAN µέσω SMS (mobiletan). Ο χρήστης µπορεί να αλλάξει τον κωδικό PIN ανά πάσα στιγµή. Με την αλλαγή του PIN, ο προηγούµενος κωδικός PIN ακυρώνεται. 3. Πρόσβαση στην υπηρεσία Online-Banking Ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στην υπηρεσία Online-Banking, εφόσον πληκτρολογήσει τον προσωπικό αναγνωριστικό κωδικό πελάτη και τον κωδικό PIN, ο έλεγχος αυτών των στοιχείων από την τράπεζα επιτρέψει την πρόσβαση του χρήστη και δεν έχει εφαρµοστεί φραγή στην πρόσβαση (βλ. παρ. 8.1 και 9). Αφού εγκριθεί η πρόσβαση στην υπηρεσία Online-Banking, ο χρήστης µπορεί να προβάλει πληροφορίες ή να δώσει εντολές. 4. Εντολές της υπηρεσίας Online-Banking 4.1 Υποβολή εντολών και εξουσιοδότηση Για την εκτέλεση µιας εντολής στο πλαίσιο της υπηρεσίας Online-Banking (π.χ. µεταφορές/εµβάσµατα), ο χρήστης πρέπει να εξουσιοδοτήσει την εντολή χρησιµοποιώντας το συµφωνηµένο προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας (κωδικός TAN) και να διαβιβάσει την εντολή στην τράπεζα µέσω της υπηρεσίας Online-Banking. Η τράπεζα επιβεβαιώνει τη λήψη της εντολής µέσω της υπηρεσίας Online-Banking. 4.2 Ανάκληση εντολών Η δυνατότητα ανάκλησης µιας εντολής στο πλαίσιο της υπηρεσίας Online-Banking εξαρτάται από τους ειδικούς όρους που ισχύουν για τον εκάστοτε τύπο εντολής (π.χ. όροι για µεταφορές/εµβάσµατα). Η ανάκληση εντολών δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε την υπηρεσία Online-Banking, εκτός εάν η τράπεζα έχει προβλέψει ρητώς τη δυνατότητα ανάκλησης µέσω της υπηρεσίας Online-Banking. 5. Επεξεργασία εντολών στο πλαίσιο της υπηρεσίας Online-Banking µέσω της τράπεζας (1) Η επεξεργασία εντολών στο πλαίσιο της υπηρεσίας Online-Banking πραγµατοποιείται κατά τις εργάσιµες ηµέρες, οι οποίες γνωστοποιούνται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας Online-Banking της τράπεζας ή στον τιµοκατάλογο και παροχές και ισχύουν για την εκτέλεση του εκάστοτε τύπου εντολής (π.χ. µεταφορά/έµβασµα) στο πλαίσιο της κανονικής ροής εργασιών. Εάν η εντολή ληφθεί µετά την προκαθορισµένη χρονική στιγµή όπως ορίζεται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας Online-Banking της τράπεζας ή στον τιµοκατάλογο και παροχές (προθεσµία αποδοχής) ή εάν η χρονική στιγµή λήψης της εντολής βρίσκεται εκτός εργάσιµης ηµέρας σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο και παροχές της τράπεζας, η

4 εντολή θεωρείται ότι λαµβάνεται την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Η επεξεργασία ξεκινά εκείνη την ηµέρα. (2) Η τράπεζα θα εκτελέσει την εντολή, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις εκτέλεσης: ο χρήστης έχει ταυτοποιηθεί µε το προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας, ο χρήστης έχει δικαίωµα να υποβάλλει τον εκάστοτε τύπο εντολής (π.χ. εντολές για κινητές αξίες), τηρείται ο µορφότυπος δεδοµένων της υπηρεσίας Online-Banking, το ειδικά συµφωνηµένο όριο ανάληψης της υπηρεσίας Online-Banking δεν υπερβαίνεται, πληρούνται οι προϋποθέσεις εκτέλεσης σύµφωνα µε τους ειδικούς όρους που ισχύουν για τον εκάστοτε τύπο εντολής (π.χ. επαρκή κεφάλαια σύµφωνα µε τους όρους που ισχύουν για µεταφορές/εµβάσµατα). Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις εκτέλεσης σύµφωνα µε την υποενότητα 5 (1), η τράπεζα εκτελεί τις εντολές στο πλαίσιο της υπηρεσίας Online-Banking σύµφωνα µε τους ειδικούς όρους που ισχύουν για τον εκάστοτε τύπο εντολής (π.χ. όροι που ισχύουν για µεταφορές/εµβάσµατα, όροι για τραπεζικές εργασίες επί κινητών αξιών). (3) Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εκτέλεσης σύµφωνα µε την υποενότητα 5 (2), η τράπεζα δεν θα εκτελέσει την εντολή στο πλαίσιο της υπηρεσίας Online-Banking και θα ενηµερώσει τον χρήστη µέσω της υπηρεσίας Online-Banking σχετικά µε την αδυναµία εκτέλεσης και, στον βαθµό που είναι δυνατό, σχετικά µε τις αιτίες, καθώς και τις δυνατότητες διόρθωσης των σφαλµάτων που οδήγησαν στην απόρριψη της εντολής. 6. Πληροφορίες του κατόχου του λογαριασµού σχετικά µε αναλήψεις µέσω της υπηρεσίας Online- Banking Η τράπεζα ενηµερώνει τον κάτοχο του λογαριασµού - µε τον τρόπο που έχει συµφωνηθεί για τις πληροφορίες λογαριασµού - τουλάχιστον µία φορά το µήνα σχετικά µε τις αναλήψεις που πραγµατοποιήθηκαν µέσω της υπηρεσίας Online-Banking. 7. έουσα επιµέλεια του χρήστη 7.1 Τεχνική σύνδεση µε την υπηρεσία Online-Banking Ο χρήστης είναι υποχρεωµένος να συνδέεται µε την υπηρεσία Online-Banking µόνο µέσω των ιστοσελίδων πρόσβασης στην υπηρεσία Online-Banking (π.χ. ιστοσελίδα), οι οποίες παρέχονται από την τράπεζα ειδικά για τον σκοπό αυτό. Ο µοναδικός εξουσιοδοτηµένος τρόπος πρόσβασης είναι µέσω των διευθύνσεων διαδικτύου που παρέχονται στην ιστοσελίδα της τράπεζας για την υπηρεσία Online-Banking. 7.2 Προστασία των προσωπικών αναγνωριστικών ασφαλείας και ασφαλής φύλαξη των µέσων ελέγχου ταυτότητας (1) Ο χρήστης θα πρέπει να διατηρεί κρυφά τα προσωπικά αναγνωριστικά ασφαλείας (βλ. παρ. 2.1) και να τα χρησιµοποιεί µόνο στις ιστοσελίδες πρόσβασης για την υπηρεσία Online-Banking, οι οποίες παρέχονται από την τράπεζα ειδικά για τον σκοπό αυτό, καθώς και να προστατεύει το µέσο ελέγχου ταυτότητας (βλ. παρ. 2.2) από την πρόσβαση τρίτων, διότι οποιοδήποτε άλλο άτοµο έχει πρόσβαση στο µέσο ελέγχου ταυτότητας µπορεί, σε συνδυασµό µε το συσχετισµένο προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας, να κάνει κατάχρηση της υπηρεσίας Online-Banking. (2) Για την προστασία του προσωπικού αναγνωριστικού ασφαλείας, καθώς και του µέσου ελέγχου ταυτότητας πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα τα παρακάτω: εν επιτρέπεται η ηλεκτρονική αποθήκευση του προσωπικού αναγνωριστικού ασφαλείας (π.χ. στο σύστηµα του πελάτη). Όταν πληκτρολογείτε το προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας, βεβαιωθείτε ότι δεν σας παρακολουθούν τρίτοι. εν επιτρέπεται να πληκτρολογήσετε το προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας εκτός των ειδικών ιστοσελίδων που προορίζονται ειδικά για τον σκοπό αυτό (π.χ. σε ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εµπορίου). εν επιτρέπεται η προώθηση του προσωπικού αναγνωριστικού ασφαλείας εκτός του πλαισίου της υπηρεσίας Online-Banking, π.χ. µέσω . Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιήσει περισσότερους από έναν κωδικούς TAN π.χ. για να εξουσιοδοτήσει µια εντολή, να άρει µια φραγή ή να ενεργοποιήσει µια νέα λίστα TAN. Στη διαδικασία λήψης TAN µέσω SMS (mobiletan), η συσκευή για τη λήψη του κωδικού TAN (π.χ. κινητό τηλέφωνο) δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται ταυτόχρονα και για την υπηρεσία Online-Banking. - Αν σας ζητηθεί µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος (π.χ. ) να κάνετε κλικ σε κάποια σύνδεση, η οποία περιλαµβάνεται στο µήνυµα και οδηγεί (δήθεν) στην υπηρεσία Online-Banking της τράπεζας και επίσης σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τα προσωπικά στοιχεία πρόσβασής σας, µην κάνετε καµία ενέργεια. - Μην ανταποκρίνεστε σε αιτήµατα, τα οποία δεν προέρχονται από τους καθορισµένους τρόπους πρόσβασης όπως έχουν οριστεί από την τράπεζα, και τα οποία σας ζητούν απόρρητα δεδοµένα όπως κωδικούς PIN, µυστικούς αριθµούς ή κωδικούς πρόσβασης/online TAN. - εν επιτρέπεται η εισαγωγή κωδικού TAN στη σελίδα σύνδεσης (αρχική σελίδα) στην (δήθεν) υπηρεσία Online-Banking της τράπεζας. - Ο χρήστης, προτού συνδεθεί µε την υπηρεσία Online-Banking, πρέπει να διασφαλίσει ότι στο σύστηµα που χρησιµοποιεί έχουν εγκατασταθεί τα γνωστά προϊόντα ασφαλείας που κυκλοφορούν στο εµπόριο (π.χ. προϊόντα λογισµικού προστασίας από ιούς και τείχος προστασίας) και ότι αυτά, καθώς και το λογισµικό του συστήµατος και της εφαρµογής που χρησιµοποιούνται, ενηµερώνονται τακτικά. Ο χρήστης µπορεί να ανατρέξει στις ιστοσελίδες της τράπεζας για παραδείγµατα σχετικά µε τα γνωστά προϊόντα ασφαλείας που κυκλοφορούν στο εµπόριο.

5 7.3 Ασφάλεια του συστήµατος του πελάτη Ο χρήστης πρέπει να λάβει υπόψη του τις υποδείξεις ασφαλείας στην ιστοσελίδα της τράπεζας για την υπηρεσία Online-Banking, ιδίως τα µέτρα για την προστασία του υλικού και λογισµικού (σύστηµα πελάτη) που χρησιµοποιούνται. 7.4 Έλεγχος των δεδοµένων εντολής σε αντιπαραβολή µε τα εµφανιζόµενα δεδοµένα της τράπεζας Εάν η τράπεζα εµφανίσει στο χρήστη δεδοµένα της εντολής µέσω της υπηρεσίας Online-Banking (π.χ. ποσό, αριθµό λογαριασµού του δικαιούχου) στο σύστηµα πελάτη ή µέσω άλλης συσκευής του χρήστη (π.χ. κινητό τηλέφωνο) µε σκοπό την επιβεβαίωση αυτών, ο χρήστης είναι υποχρεωµένος, πριν την επιβεβαίωση των στοιχείων, να ελέγξει εάν τα εµφανιζόµενα δεδοµένα συµφωνούν µε τα δεδοµένα που προορίζονται για τη συναλλαγή. 8. Υποχρεώσεις ειδοποίησης και πληροφόρησης 8.1 Ειδοποίηση για φραγή (1) Εάν ο χρήστης διαπιστώσει την απώλεια ή την κλοπή του µέσου ελέγχου ταυτότητας, την καταχρηστική χρήση ή άλλη µη εξουσιοδοτηµένη χρήση του µέσου ελέγχου ταυτότητας ή του προσωπικού αναγνωριστικού ασφαλείας, πρέπει να ειδοποιήσει αµέσως την τράπεζα (ειδοποίηση για φραγή). Ο χρήστης µπορεί να ειδοποιήσει την τράπεζα για την εφαρµογή φραγής ανά πάσα στιγµή και µέσω των στοιχείων επικοινωνίας που προορίζονται ειδικά για τον σκοπό αυτό. (2) Ο χρήστης πρέπει να δηλώσει αµέσως στην αστυνοµία οποιαδήποτε κλοπή ή κατάχρηση. (3) Εάν ο χρήστης υποψιάζεται ότι κάποιο άλλο άτοµο έχει στην κατοχή του το µέσο ελέγχου ταυτότητας του χρήστη ή γνωρίζει το προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας του ή χρησιµοποιεί το µέσο ελέγχου ταυτότητας ή το προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας χωρίς εξουσιοδότηση, πρέπει και σε αυτήν την περίπτωση να ειδοποιήσει την τράπεζα για την εφαρµογή φραγής. 8.2 Ενηµέρωση σχετικά µε µη εξουσιοδοτηµένες εντολές ή εντολές που εκτελέστηκαν εσφαλµένα Ο κάτοχος του λογαριασµού πρέπει να ενηµερώσει αµέσως την τράπεζα όταν διαπιστώσει την ύπαρξη µη εξουσιοδοτηµένης εντολής ή εντολής που εκτελέστηκε εσφαλµένα. 9. Φραγή χρήσης 9.1 Φραγή µε εντολή του χρήστη Η τράπεζα εφαρµόζει φραγή κατόπιν σχετικού αιτήµατος του χρήστη, ιδίως στην περίπτωση της ειδοποίησης για φραγή σύµφωνα µε την παράγραφο 8.1, στην πρόσβαση της υπηρεσίας Online-Banking για τον συγκεκριµένο χρήστη ή για όλους τους χρήστες ή στο µέσο ελέγχου ταυτότητας. 9.2 Φραγή µε εντολή της τράπεζας (1) Η τράπεζα επιτρέπεται να εφαρµόσει φραγή στην πρόσβαση Online-Banking για έναν συγκεκριµένο χρήστη, όταν έχει το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση για την υπηρεσία Online-Banking για σηµαντικό λόγο, τη φραγή δικαιολογούν αντικειµενικοί λόγοι σχετικά µε την ασφάλεια του µέσου ελέγχου ταυτότητας ή του προσωπικού αναγνωριστικού ασφαλείας ή υπάρχει υποψία µη εξουσιοδοτηµένης ή δόλιας χρήσης του µέσου ελέγχου ταυτότητας. (2) Η τράπεζα θα ειδοποιήσει τον κάτοχο του λογαριασµού, αναφέροντας τους καθοριστικούς λόγους, ει δυνατόν πριν ή το αργότερο αµέσως µετά τη φραγή. 9.3 Άρση της φραγής Η τράπεζα θα άρει τη φραγή ή θα αντικαταστήσει το προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας ή/και το µέσο ελέγχου ταυτότητας, όταν εξαλειφθούν οι λόγοι που επέβαλαν τη φραγή. Η τράπεζα θα ενηµερώσει αµέσως τον κάτοχο του λογαριασµού σχετικά µε αυτήν την ενέργεια. 10. Ευθύνη 10.1 Ευθύνη της τράπεζας σε περίπτωση µη εξουσιοδοτηµένης ανάληψης µέσω της υπηρεσίας Online-Banking και σε περίπτωση µη εκτελεσθείσας ή εσφαλµένα εκτελεσθείσας ανάληψης µέσω της υπηρεσίας Online-Banking Η ευθύνη της τράπεζας σε περίπτωση µη εξουσιοδοτηµένης ανάληψης µέσω της υπηρεσίας Online- Banking και σε περίπτωση µη εκτελεσθείσας ή εσφαλµένα εκτελεσθείσας ανάληψης µέσω της υπηρεσίας Online-Banking κρίνεται µε βάση τους ειδικούς όρους που έχουν συµφωνηθεί για τον εκάστοτε τύπο εντολής (π.χ. όροι που ισχύουν για µεταφορές/εµβάσµατα, όροι για τραπεζικές εργασίες επί κινητών αξιών) Ευθύνη του κατόχου του λογαριασµού σε περίπτωση καταχρηστικής χρήσης του µέσου ελέγχου ταυτότητας Ευθύνη του κατόχου του λογαριασµού για µη εξουσιοδοτηµένες πληρωµές πριν την ειδοποίηση για φραγή (1) Εάν, προτού η τράπεζα ειδοποιηθεί για την φραγή του λογαριασµού, πραγµατοποιηθούν µη εξουσιοδοτηµένες πληρωµές χρησιµοποιώντας µέσο ελέγχου ταυτότητας που είχε χαθεί, κλαπεί ή µε άλλο τρόπο ξεφύγει από τη νοµή του κυρίου του, ο κάτοχος του λογαριασµού ευθύνεται για τις ζηµίες που προκλήθηκαν σε βάρος της τράπεζας έως το ποσό των 150, Ευρώ, ανεξαρτήτως εάν ο χρήστης είναι υπαίτιος για την απώλεια, την κλοπή ή την µε άλλο τρόπο απώλεια νοµής του µέσου ελέγχου ταυτότητας.

6 (2) Εάν, προτού η τράπεζα ειδοποιηθεί για την φραγή, πραγµατοποιηθούν µη εξουσιοδοτηµένες πληρωµές χρησιµοποιώντας καταχρηστικά ένα µέσο ελέγχου ταυτότητας, χωρίς αυτό προηγουµένως να έχει χαθεί, κλαπεί ή µε άλλο τρόπο ξεφύγει από τη νοµή του κυρίου του, ο κάτοχος του λογαριασµού ευθύνεται για τις ζηµίες που προκλήθηκαν σε βάρος της τράπεζας έως το ποσό των 150, Ευρώ, εάν ο χρήστης έχει αθετήσει υπαίτια την υποχρέωσή του για ασφαλή φύλαξη των προσωπικών αναγνωριστικών ασφαλείας. (3) Αν ο κάτοχος του λογαριασµού δεν είναι καταναλωτής, ευθύνεται για ζηµίες εξαιτίας µη εξουσιοδοτηµένων πληρωµών πέραν του ορίου ευθύνης των 150, Ευρώ σύµφωνα µε τις υποενότητες (1) και (2), εάν ο χρήστης από αµέλεια ή δόλο έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις ειδοποίησης και επιµέλειας σύµφωνα µε τους παρόντες όρους. (4) Ο κάτοχος του λογαριασµού δεν υποχρεούται σε αποκατάσταση της ζηµίας σύµφωνα µε τις υποενότητες (1), (2) και (3), εάν ο χρήστης δεν µπόρεσε να ειδοποιήσει σχετικά µε τη φραγή, σύµφωνα µε την παράγραφο 8.1, επειδή η τράπεζα δεν διασφάλισε τη δυνατότητα λήψης της ειδοποίησης για την φραγή και κατά συνέπεια επήλθε η ζηµία. (5) Αν, προτού η τράπεζα ειδοποιηθεί για την φραγή, πραγµατοποιηθούν µη εξουσιοδοτηµένες πληρωµές και αν ο χρήστης έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις επιµέλειας σύµφωνα µε τους παρόντες όρους από δόλο ή βαριά αµέλεια ή έχει ενεργήσει µε πρόθεση εξαπάτησης, ο κάτοχος του λογαριασµού υποχρεούται σε πλήρη αποκατάσταση της ζηµίας που προέκυψε. Βαριά αµέλεια υφίσταται ιδιαίτερα, εάν ο χρήστης δεν ενηµερώσει άµεσα την τράπεζα σχετικά µε την απώλεια ή την κλοπή του µέσου ελέγχου ταυτότητας ή σχετικά µε την καταχρηστική χρήση του µέσου ελέγχου ταυτότητας ή του προσωπικού αναγνωριστικού ασφαλείας, αφότου έλαβε γνώση αυτού του γεγονότος (βλ. παρ. 8.1 (1)), έχει αποθηκεύσει το προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας στο σύστηµα του πελάτη (βλ. παρ. 7.2 (2), πρώτη κουκκίδα), έχει γνωστοποιήσει το προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας σε τρίτο πρόσωπο, µε συνέπεια την κατάχρηση του αναγνωριστικού (βλ. παρ. 7.2 (1), δεύτερη κουκκίδα), έχει πληκτρολογήσει το προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας αποδεδειγµένα εκτός των ιστοσελίδων που προορίζονται ειδικά για τον σκοπό αυτό (βλ. παρ. 7.2, (2), τρίτη κουκκίδα), έχει προωθήσει το προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας εκτός του πλαισίου συναλλαγών της υπηρεσίας Online-Banking, π.χ. µέσω (βλ. παρ. 7.2, (2), τέταρτη κουκκίδα), έχει σηµειώσει το προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας στο µέσο ελέγχου ταυτότητας ή διατηρούσε αυτά τα δύο µαζί (βλ. παρ. 7.2 (2), πέµπτη κουκκίδα), έχει χρησιµοποιήσει περισσότερους από έναν κωδικούς TAN για την εξουσιοδότηση µιας εντολής (βλ. παρ. 7.2 (2), έκτη κουκκίδα), κατά τη διαδικασία mobiletan χρησιµοποιεί τη συσκευή για τη λήψη των κωδικών TAN (π.χ. κινητό τηλέφωνο) και ταυτόχρονα για την υπηρεσία Online-Banking (βλ. παρ. 7.2 (2), έβδοµη κουκκίδα). (6) Η ευθύνη για ζηµίες, οι οποίες προκλήθηκαν εντός του χρονικού διαστήµατος, για το οποίο ισχύει το όριο ανάληψης, περιορίζεται στο εκάστοτε συµφωνηµένο όριο ανάληψης Ευθύνη της τράπεζας από τη χρονική στιγµή της ειδοποίησης για την φραγή και εφεξής Αφού η τράπεζα λάβει ειδοποίηση για την φραγή από το χρήστη, αναλαµβάνει όλες τις ζηµίες που προέκυψαν µετά από µη εξουσιοδοτηµένες αναλήψεις µέσω της υπηρεσίας Online-Banking. Αυτό δεν ισχύει, εάν ο χρήστης έχει ενεργήσει µε πρόθεση εξαπάτησης Αποκλεισµός ευθύνης Οι απαιτήσεις απόδοσης ευθύνης αποκλείονται, όταν οι συνθήκες που θεµελιώνουν µια απαίτηση είναι αποτέλεσµα έκτακτου και απρόβλεπτου συµβάντος εκτός της σφαίρας επιρροής του συµβαλλόµενου µέρους, το οποίο επικαλείται το συµβάν, και οι συνέπειες του συµβάντος αυτού δεν θα µπορούσαν να είχαν αποτραπεί παρά τη δέουσα επιµέλεια του συµβαλλόµενου µέρους. 11. Καταγγελία Για την καταγγελία της σύµβασης υπηρεσίας Online-Banking ισχύουν οι γενικοί όροι συναλλαγών. 12. Γενικοί όροι συναλλαγών και ειδικοί όροι Συµπληρωµατικά ισχύουν οι γενικοί όροι συναλλαγών (ΓΟΣ), καθώς και οι συµφωνηµένοι ειδικοί/συµβατικοί όροι για τα εκάστοτε προϊόντα που χρησιµοποιούνται στην υπηρεσία Online-Banking. Μπορείτε να βρείτε το κείµενο της διατύπωσης αυτών των όρων στα καταστήµατα της τράπεζας, καθώς επίσης και να ζητήσετε ένα αντίγραφο για προσωπική σας χρήση. Επίσης, µπορείτε να διαβάσετε τους ΓΟΣ στην ιστοσελίδα της Τράπεζα Πειραιώς στο διαδίκτυο ( Πειραιώς.de), καθώς και να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε το σχετικό κείµενο. Η τράπεζα µπορεί να γνωστοποιήσει τυχόν τροποποιήσεις των ΓΟΣ, των όρων χρήσης της υπηρεσίας Online-Banking, καθώς και των συµφωνηµένων όρων για το εκάστοτε προϊόν, σε έγγραφη ή άλλη κατάλληλη µορφή, π.χ. µε τη µορφή πληροφοριών στην υπηρεσία Online-Banking, όπου αυτή η γνωστοποίηση επιτρέπει στον χρήστη να αποθηκεύσει ή να εκτυπώσει το κείµενο των τροποποιήσεων σε αναγνώσιµη µορφή. Θεωρείται ότι ο χρήστης έχει αποδεχτεί τις τροποποιήσεις, εάν δεν αποστείλει καµία ένσταση εγγράφως ή µε ηλεκτρονικό τρόπο εντός οκτώ (8) εβδοµάδων µετά τη γνωστοποίηση των τροποποιήσεων. Κατά τη γνωστοποίηση η τράπεζα παρέχει συγκεκριµένες υποδείξεις για την περίπτωση αυτή. 13. Εφαρµοστέο δίκαιο Η συµβατική σχέση ανάµεσα στον χρήστη και στην τράπεζα υπάγεται στο γερµανικό δίκαιο.

Όροι για την υπηρεσία Online-Banking

Όροι για την υπηρεσία Online-Banking Όροι για την υπηρεσία Online-Banking Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τράπεζα θα βρείτε στον τιμοκατάλογο και στις παροχές της Τράπεζας Πειραιώς Κατάστημα Φραγκφούρτης. 1. Εύρος παροχών Η υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πληρωµές στις B2C on line συναλλαγές

Πληρωµές στις B2C on line συναλλαγές Πληρωµές στις B2C on line συναλλαγές ΜΙΝΑ ΖΟΥΛΟΒΙΤΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Συνεταίρος, ΦΙΛΟΘΕΪΔΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ Πληρωμές στις on line B2C συναλλαγές (Γενικά) Βάσει ΚΥΑ Ζ1-891 Ø Προβολή συνολικής τιµής (συµπ. ΦΠΑ) και

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ. Η µέθοδος πληρωµής µέσω των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ. Η µέθοδος πληρωµής µέσω των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ Η µέθοδος πληρωµής µέσω των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών είναι εξαιρετικά ασφαλής. Για τους κατόχους τραπεζικών καρτών, παρέχονται οι ακόλουθες πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής Προτεινόμενες Τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου Α. Τροποποίηση Άρθρου 57 Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... Περιεχόμενα 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 6 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μέσω της διαδικτυακής πύλης του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης της εφαρμογής Home Connect

Όροι χρήσης της εφαρμογής Home Connect Όροι χρήσης της εφαρμογής Home Connect 1. Συμβατική βάση Με το παρόν, η εταιρεία Home Connect GmbH, με έδρα στη διεύθυνση Carl-Wery-Strasse 34, 81739 Μόναχο, Γερμανία (εφεξής "φορέας λειτουργίας") σας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Συμπληρωματική Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για Συναλλαγές Πελατών σε Ξένα Παράγωγα Στην Αθήνα σήμερα την.... του μηνός.. 200 μεταξύ: (1) της εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones Αυτοί οι Συγκεκριμένοι Όροι και Προϋποθέσεις συμφωνούνται ανάμεσα στην Parrot Drones, γαλλική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΠΟΝΑ LLOYD'S

ΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΠΟΝΑ LLOYD'S Παράπονα Ιανουάριος 2016 ΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΠΟΝΑ LLOYD'S ιαχείριση διεθνών παραπόνων στη Llyd s: Καθοδήγηση για managing agents και τους εκπροσώπους τους Το παρόν σημείωμα οδηγιών παρέχει μια πρακτική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας)

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας) 1. Εισαγωγή Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες - το σύνολο των 34 χωρών - όλων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2180/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 42/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2180/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 42/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-03-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2180/27-03-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 42/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε µετά

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy.

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕTHΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ειδοποιείστε ότι στις 21 Ioυλίου 2015 και ώρα 4.00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν Κεφάλαιο προσδιορίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών πληρωµών.

Στο παρόν Κεφάλαιο προσδιορίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών πληρωµών. ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1. Οι παρόντες όροι ρυθµίζουν την παροχή από το πιστωτικό ίδρυµα µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26-04-2004 ΑΠ: 877 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΘΕΜΑ: Όροι για την νόµιµη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος 2016 1. Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill 1.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις («Όροι και Προϋποθέσεις VIP») ισχύουν για το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Όροι και προϋποθέσεις πρόσβασης Μέλους στο σύστημα για τη συμμετοχή του στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α.» Όπως τροποποιήθηκε με την 15-6-9-2010 απόφαση του ΔΣ του Χ.Α ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (014) Κάρτα Αλληλεγγύης Πληροφορίες για το ΔΙκαιούχο ΕΚΔΟΣΗ 0.1

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (014) Κάρτα Αλληλεγγύης Πληροφορίες για το ΔΙκαιούχο ΕΚΔΟΣΗ 0.1 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (014) Κάρτα Αλληλεγγύης Πληροφορίες για το ΔΙκαιούχο ΕΚΔΟΣΗ 0.1 Απρίλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενημέρωση Δικαιούχου... 3 1.1. Εισαγωγή... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Moneymarket Ανώνυμη Εταιρεία Μεσίτες Ασφαλίσεων Αγ Δημητρίου 4 105 54 Αθήνα Τηλ.: 210 32 45 000 - Fax: 211 800 72 42 E-mail: info@insurancemarket.gr AΦΜ: 998940997 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 60189/01/Β/06/89

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13 Επιλογή μενού: Λογαριασμοί Υπόλοιπα Εμφανίζονται συνοπτικές πληροφορίες για όλους τους λογαριασμούς που έχουν συνδεθεί στη συνδρομή της 1bank καθώς και τα υπόλοιπα τους. X X Πληροφορίες Εμφανίζονται αναλυτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ» προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργασία :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργασία : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της τήρησης του διπλογραφικού συστήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Αξιότιμε κύριε/αξιότιμη κυρία, Η Ν. Κομνηνός Α.Χ.Ε., σας ενημερώνει ότι: Σύμφωνα με πρόσφατη αλλαγή της χρηματιστηριακής νομοθεσίας που τίθεται σε ισχύ στις 13 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πρέβεζα, 27-01-2016 Αρ. Πρωτ. 7593/315 Ταχ. /νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις Διαγωνισμού

Όροι και προϋποθέσεις Διαγωνισμού Όροι και προϋποθέσεις Διαγωνισμού 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε έδρα την Αθήνα, οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 48, (εφ εξής η «διοργανώτρια Εταιρεία») διοργανώνει διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους ΚΕΜ (Τρόπος συμπλήρωσης και δικαιολογητικά που απαιτούνται) Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προσωπικoύ Τηλεφωνητή COSMOTE

Οδηγίες Προσωπικoύ Τηλεφωνητή COSMOTE Οδηγίες Προσωπικoύ Τηλεφωνητή COSMOTE Στον Προσωπικό σου Τηλεφωνητή µπορούν να αποθηκευτούν µέχρι και 30 µηνύµατα διάρκειας έως και 3 λεπτών το καθένα. Μπαίνοντας στον Προσωπικό σου Τηλεφωνητή µε τον ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι KTM FlexKom

Γενικοί Όροι KTM FlexKom Γενικοί Όροι KTM FlexKom ανάµεσα FlexKom International Holding AG Burgstrasse 8 8280 Kreuzlingen Ελβετία / Καντόνι Thurgau («FlexKom») και.. («Επενδυτής») Εισαγωγική ρήτρα Η FlexKom τυπικά παρέχει σε εµπόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Bank Prepaid MasterCard

Alpha Bank Prepaid MasterCard ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Alpha Bank Prepaid MasterCard H ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (στο εξής η «Τράπεζα») εκδίδει και χορηγεί στον αντισυµβαλλόµενο (στο εξής ο «Κάτοχος»), τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα, 3 Μαΐου 2001, η ανώνυµη εταιρία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ι. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Οι παρόντες όροι ρυθµίζουν: α) την παροχή από τον Οργανισµό µε την επωνυµία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Terms and Conditions. Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz.

Terms and Conditions. Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz. Terms and Conditions Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz.eu ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Συμφωνώ και αποδέχομαι ότι η εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης Όροι χρήσης Με τη χρήση της ιστοσελίδας ( www.diagonismoi-dimosiou.gr ) και τη χρήση της υπηρεσίας "diagonismoi-dimosiou.gr", αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.. Κοινών Επιχειρήσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.. Κοινών Επιχειρήσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.. Κοινών Επιχειρήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ Α. Π.. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3 Οδηγός Εισόδου στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠ 5 ιαχείριση Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Η Εταιρεία

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Η Εταιρεία O p e n T e c h n o l o g y S e r v i c e s Η Εταιρεία H O.T.S A.E. είναι σήµερα µία από τις πιο ραγδαία αναπτυσσόµενες εταιρείες στην Ελλάδα στους τοµείς των Ολοκληρωµένων Υπηρεσιών Πληροφορικής και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα εµπορικά σήµατα της Nokia Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. Γενικές πληροφορίες για την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Η Κοινοτική Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (εφεξής «MiFID» - Markets in Financial

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά.

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά. 1 Ο παρών Οδηγός εξηγεί πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, εφόσον επιθυμείτε να μεταφέρετε τον προσωπικό ατομικό τραπεζικό σας λογαριασμό (ταμιευτηρίου ή τρεχούμενο) και τις πληρωμές σας, όπως πάγιες εντολές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Vodafone - Panafon Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» (περαιτέρω η VODAFONE ), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR.

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR. ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR. Γ. Κολυβάς, Προϊστάµενος Τµήµατος Ρύθµισης Τηλεπικοινωνιακών Θεµάτων, ΕΕΤΤ Α. Καπώνη, ικηγόρος, ΕΕΤΤ Ηµερίδα Ενηµέρωσης Καταχωρητών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑIΓΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚOΡΙΝΘΟΥ 113 25100 ΑΙΓΙΟ ΤΗΛ.: 26910-22401 FAX: 26910-24212 ΔΠΠ-Η/Π.ΑIΓΙΟΥ ΑΡ./ΗΜ.: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στο Αίγιο, σήμερα στις 01-11-2015 μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 1 Κ.Δ.Π Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα αναφορικά με τη Γνωστοποίηση Παραβιάσεων Προσωπικών Δεδομένων από τους παροχείς δημόσια διαθέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 60 ΦΕΚ 243Β/7-3-2001 Τροποποίηση της απόφασης 18/99 «Μέθοδοι και διαδικασίες διαπραγµάτευσης κινητών αξιών και ρύθµιση τεχνικής φύσεως θεµάτων για τη σύναψη χρηµατιστηριακών συναλλαγών µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Περιεχόμενα ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΥ 5 ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ 6

Πίνακας περιεχομένων. Περιεχόμενα ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΥ 5 ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ 6 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και τις σύντομες οδηγίες για την ομαλή λειτουργία της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης του προγράμματος «Θεαίτητος». Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Rowenta, Shh

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Rowenta, Shh ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Rowenta, Shh 1.Η εταιρεία GROUPE SEB ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ. (εφεξής καλούμενη Διοργανωτής/Διοργανώτρια ), διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) την παρούσα ενέργεια/διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» Για το διαγωνισμό «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» που διοργανώνει η ΑΜΑΖΕ Α.Ε. που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την ιδία, ισχύουν τα κάτωθι: 1]

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ (ΜΗ ΜΕΛΗ)

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ (ΜΗ ΜΕΛΗ) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ (ΜΗ ΜΕΛΗ) Συµβαλλόµενος Εταιρία (διακριτικός τίτλος): Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Επωνυµία Επιχείρησης: Ιδιοκτήτης ιαχειριστής: ιεύθυνση: Τ.Κ., Πόλη: Τηλέφωνα: Φαξ: Email: Νικ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρία ενηµερώνει τους µετόχους για

Σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρία ενηµερώνει τους µετόχους για Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" και το διακριτικό τίτλο INTRACOM HOLDINGS (η «Εταιρία») Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 303201000 (πρώην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παραγώγων DEGIRO

Όροι Παραγώγων DEGIRO Όροι Παραγώγων EGIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Απλή Εκτέλεση... 3 Άρθρο 4. Εντολές... 4 Άρθρο 5. Θέσεις... 4 Άρθρο 6. Κίνδυνος και Αξία Εγγυήσεων... 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται:

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται: Αρθρο 22 Μηχανογράφηση γενικά Ο επιτηδευματίας, που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα για την τήρηση των βιβλίων ή και την έκδοση των στοιχείων, υπάγεται και στις διατάξεις των άρθρων 23 έως και 25, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, 3.7.92 799 Ν. 5ί(Ι)/92 Ο περί Ρύθμισης των Σχέσεων Εμπορικού Αντιπροσώπου και Αντιπροσωπεύαμε νου Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 7-11-2013) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της Ενότητας 4 των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Η χρήση της παρούσας «Δημοτικής Δικτυακής Πύλης» (εφεξής «ΔΔΠ») υπόκειται στους Όρους Χρήσης που παρατίθενται στη συνέχεια. Οι Όροι Χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εφεξής «χρήστης»

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών.

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών. Αγαπητοί πελάτες, Αυτό το ενημερωτικό έντυπο απευθύνεται σε όλους τους πελάτες των τραπεζών που είναι καταναλωτές και πραγματοποιούν πληρωμές. Σκοπός του είναι να σας ενημερώσει για τα βασικά σας οφέλη,

Διαβάστε περισσότερα