Αρ. κινητού τηλεφώνου (για τη χρήση της διαδικασίας mtan):

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. κινητού τηλεφώνου (για τη χρήση της διαδικασίας mtan):"

Transcript

1 Piraeus Bank S.A. Frankfurt Branch Baseler Str Frankfurt am Main Αίτηση ενεργοποίησης της υπηρεσίας Online-Banking της Τράπεζα Πειραιώς Φρανκφούρτης Προϋπόθεση για την υποβολή αυτής της αίτησης είναι η τήρηση ενός ήδη υφιστάµενου λογαριασµού*. Η υπηρεσία Online-Banking αποτελεί πρόσθετη παροχή του υφιστάµενου λογαριασµού. Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας Online-Banking µπορεί να γίνει από τον κάτοχο ή από τον δικαιούχο του λογαριασµού **. Για την εγγραφή χρειαζόµαστε τα παρακάτω προσωπικά στοιχεία (συµπληρώστε µε κεφαλαία): Προσφώνηση: Κυρία Κύριος Επώνυµο: Όνοµα: Οδός: Αρ.: Τ.Κ.: Πόλη: Ηµεροµηνία γένν.: Αρ. τηλεφώνου: Αρ. κινητού τηλεφώνου (για τη χρήση της διαδικασίας mtan): Ενεργοποιήστε τον παρακάτω λογαριασµό / τους παρακάτω λογαριασµούς για την υπηρεσία Online-Banking***: Στείλτε µου ταχυδροµικώς τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης (PIN/TAN) για τη χρήση της υπηρεσίας Online-Banking. Σηµείωση: Για τη συµµετοχή στην υπηρεσία Online-Banking της Τράπεζα Πειραιώς Φρανκφούρτης ισχύουν οι γενικοί όροι συναλλαγών, οι παρακάτω ειδικοί όροι για τη χρήση της υπηρεσίας Online-Banking της Τράπεζα Πειραιώς Φρανκφούρτης µε τις συµπεριλαµ-βανόµενες νόµιµες υποχρεώσεις πληροφόρησης, που αποτελούν συστατικό µέρος του παρόντος εγγράφου, καθώς και ο τιµοκατάλογος και οι παροχές της υπηρεσίας στην εκάστοτε τρέχουσα ισχύουσα διατύπωση. ήλωση σχετικά µε την επεξεργασία δεδοµένων: Συµφωνώ ότι η "petafuel GmbH, Münchner Str. 4, Freising" θα λάβει προς επεξεργασία όλα τα απαραίτητα δεδοµένα για την αίτηση, την προετοιµασία και την διεκπεραίωση της αίτησης.

2 Σε περίπτωση σύναψης της σύµβασης εξ αποστάσεως (π.χ. µέσω επιστολής) ισχύει η παρακάτω ανάκληση αίτησης/σύµβασης: Ο κάτοχος του λογαριασµού µπορεί να ανακαλέσει τη συµβατική του δήλωση χωρίς αιτιολόγηση εντός δύο εβδοµάδων εγγράφως (π.χ. µέσω επιστολής, φαξ, ). Η προθεσµία ξεκινά από τη χρονική στιγµή κατά την οποία η Τράπεζα Πειραιώς Φρανκφούρτης έλαβε την αίτηση ενεργοποίησης της υπηρεσίας Online-Banking, εφόσον έχει διαθέσει στον κάτοχο του λογαριασµού τη σύµβαση, την έντυπη αίτηση ή ένα αντίγραφο της σύµβασης, των όρων της σύµβασης ή της αίτησης µε τις τρέχουσες συµπεριλαµβανόµενες νόµιµες υποχρεώσεις πληροφόρησης, και ο κάτοχος του λογαριασµού έχει ενηµερωθεί σχετικά µε την παραλαβή της αίτησής του. Για την τήρηση της προθεσµίας αρκεί η έγκαιρη αποστολή της ανάκλησης. Η ανάκληση θα πρέπει να αποσταλεί στην εξής διεύθυνση: Piraeus Bank S.A., Frankfurt Branch, Baseler Str. 46, Frankfurt am Main, φαξ , Η δυνατότητα ανάκλησης δεν καλύπτει τις ήδη εκτελεσθείσες συναλλαγές/αναλήψεις µέσω της υπηρεσίας Online-Banking. Προϋπόθεση για την πρόωρη λήξη του δικαιώµατος ανάκλησης είναι η εκπλήρωση της σύµβασης και η ρητή συγκατάθεσή του κατόχου του λογαριασµού. Σε περίπτωση ανάκλησης, οι παροχές που έχουν ληφθεί από τους συµβαλλόµενους πρέπει να επιστραφούν και τυχόν ωφελήµατα/αποζηµιώσεις να αποδοθούν αντίστοιχα. Ο κάτοχος του λογαριασµού συµφωνεί ρητώς ότι η Τράπεζα Πειραιώς Φρανκφούρτης θα ξεκινήσει τη διαδικασία εκπλήρωσης της σύµβασης πριν το πέρας της προθεσµίας ανάκλησης. ** Με την υπογραφή µου, αποδέχοµαι τους παραπάνω και παρακάτω όρους της σύµβασης για τη χρήση της υπηρεσίας Online-Banking. X Τόπος, ηµεροµηνία Υπογραφή * Η πρόσβαση στην υπηρεσία Online-Banking της Τράπεζα Πειραιώς Φρανκφούρτης πραγµατοποιείται µέσω της ιστοσελίδας Το ηµερησίως διαθέσιµο ανώτατο ποσό στην υπηρεσία Online-Banking της Τράπεζα Πειραιώς Φρανκφούρτης, ανεξάρτητα εάν αυτό αφορά το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασµού ή/και την εγκεκριµένη πίστωση υπερανάληψης, ανέρχεται αυτήν τη στιγµή σε ευρώ για ιδιώτες και ευρώ για επιχειρήσεις. Μπορείτε ανά πάσα στιγµή να ζητήσετε από την Τράπεζα Πειραιώς Φρανκφούρτης τη µείωση ή αύξηση αυτού του ποσού. ** Το δικαίωµα χρήσης της υπηρεσίας Online-Banking της Τράπεζα Πειραιώς Φρανκφούρτης εκχωρείται µόνο σε φυσικά πρόσωπα. Εάν ο πελάτης είναι νοµικό πρόσωπο (π.χ. ΕΠΕ) ή προσωπική εταιρεία, πρέπει να διορίσει ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα ως δικαιούχο χρήσης. *** Με την καταχώρηση του/των λογαριασµού/λογαριασµών σας στην υπηρεσία Online- Banking, ενεργοποιείται/ενεργοποιούνται αυτόµατα ο/οι λογαριασµός / λογαριασµοί για την υπηρεσία Online-Banking της Τράπεζα Πειραιώς Φραγκφούρτης. **** ιαγράψτε ό,τι δεν ισχύει!

3 Όροι για την υπηρεσία Online- Banking Frankfurt Branch Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την τράπεζα θα βρείτε στον τιµοκατάλογο και στις παροχές της Τράπεζα Πειραιώς Φραγκφούρτης. 1. Εύρος παροχών Η υπηρεσία Online-Banking είναι µια ειδική υπηρεσία της τράπεζας (βλ. στην ιστοσελίδα της Τράπεζα Πειραιώς τον τιµοκατάλογο και τις παροχές για τη χρήση της υπηρεσίας Online-Banking). (1) Ο κάτοχος του λογαριασµού µπορεί να διεκπεραιώνει τραπεζικές συναλλαγές/εργασίες µέσω της υπηρεσίας Online-Banking στην έκταση που επιτρέπεται από την τράπεζα. Επιπλέον, µπορεί να προβάλει πληροφορίες της τράπεζας µέσω της υπηρεσίας Online-Banking. Η τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα να διευρύνει ή να περιορίσει ανά πάσα στιγµή την έκταση των τραπεζικών συναλλαγών/εργασιών που µπορούν να διεκπεραιωθούν µέσω της υπηρεσίας Online-Banking. Οι εντολές που έχουν διαβιβαστεί στην τράπεζα µέσω διαδικτύου, πριν τις τροποποιήσεις του εύρους των παροχών, δεν επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις αυτές. Η τράπεζα θα ενηµερώσει µε τον κατάλληλο τρόπο τον πελάτη σχετικά µε τέτοιες αλλαγές. (2) Ο κάτοχος του λογαριασµού και οι δικαιούχοι θα αναφέρονται εφεξής µε τον ενιαίο όρο "Χρήστες". (3) Για τη χρήση της υπηρεσίας Online-Banking ισχύουν τα όρια αναλήψεων που έχουν συµφωνηθεί µε την τράπεζα. 2. Προϋποθέσεις για τη χρήση της υπηρεσίας Online-Banking Για τη διεκπεραίωση των τραπεζικών συναλλαγών/εργασιών µέσω της υπηρεσίας Online-Banking, ο χρήστης θα πρέπει να χρησιµοποιήσει τα προσωπικά αναγνωριστικά ασφαλείας και τα µέσα ελέγχου ταυτότητας που έχουν συµφωνηθεί µε την τράπεζα, προκειµένου να ταυτοποιηθεί από την τράπεζα ως δικαιούχος χρήστης (βλ. παρ. 3) και να µπορεί να εξουσιοδοτήσει εντολές (βλ. παρ. 4). 2.1 Προσωπικά αναγνωριστικά ασφαλείας Τα προσωπικά αναγνωριστικά ασφαλείας, τα οποία µπορεί να είναι και αλφαριθµητικά, είναι τα εξής: προσωπικός αναγνωριστικός αριθµός (PIN), κωδικοί αριθµοί συναλλαγής µίας χρήσης (TAN). 2.2 Μέσα ελέγχου ταυτότητας Οι κωδικοί TAN διατίθενται στον χρήστη µε τα παρακάτω µέσα ελέγχου ταυτότητας: µε λίστα κωδικών TAN µίας χρήσης ή µέσω κινητής τερµατικής συσκευής (π.χ. κινητό τηλέφωνο) για τη λήψη κωδικών TAN µέσω SMS (mobiletan). Ο χρήστης µπορεί να αλλάξει τον κωδικό PIN ανά πάσα στιγµή. Με την αλλαγή του PIN, ο προηγούµενος κωδικός PIN ακυρώνεται. 3. Πρόσβαση στην υπηρεσία Online-Banking Ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στην υπηρεσία Online-Banking, εφόσον πληκτρολογήσει τον προσωπικό αναγνωριστικό κωδικό πελάτη και τον κωδικό PIN, ο έλεγχος αυτών των στοιχείων από την τράπεζα επιτρέψει την πρόσβαση του χρήστη και δεν έχει εφαρµοστεί φραγή στην πρόσβαση (βλ. παρ. 8.1 και 9). Αφού εγκριθεί η πρόσβαση στην υπηρεσία Online-Banking, ο χρήστης µπορεί να προβάλει πληροφορίες ή να δώσει εντολές. 4. Εντολές της υπηρεσίας Online-Banking 4.1 Υποβολή εντολών και εξουσιοδότηση Για την εκτέλεση µιας εντολής στο πλαίσιο της υπηρεσίας Online-Banking (π.χ. µεταφορές/εµβάσµατα), ο χρήστης πρέπει να εξουσιοδοτήσει την εντολή χρησιµοποιώντας το συµφωνηµένο προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας (κωδικός TAN) και να διαβιβάσει την εντολή στην τράπεζα µέσω της υπηρεσίας Online-Banking. Η τράπεζα επιβεβαιώνει τη λήψη της εντολής µέσω της υπηρεσίας Online-Banking. 4.2 Ανάκληση εντολών Η δυνατότητα ανάκλησης µιας εντολής στο πλαίσιο της υπηρεσίας Online-Banking εξαρτάται από τους ειδικούς όρους που ισχύουν για τον εκάστοτε τύπο εντολής (π.χ. όροι για µεταφορές/εµβάσµατα). Η ανάκληση εντολών δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε την υπηρεσία Online-Banking, εκτός εάν η τράπεζα έχει προβλέψει ρητώς τη δυνατότητα ανάκλησης µέσω της υπηρεσίας Online-Banking. 5. Επεξεργασία εντολών στο πλαίσιο της υπηρεσίας Online-Banking µέσω της τράπεζας (1) Η επεξεργασία εντολών στο πλαίσιο της υπηρεσίας Online-Banking πραγµατοποιείται κατά τις εργάσιµες ηµέρες, οι οποίες γνωστοποιούνται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας Online-Banking της τράπεζας ή στον τιµοκατάλογο και παροχές και ισχύουν για την εκτέλεση του εκάστοτε τύπου εντολής (π.χ. µεταφορά/έµβασµα) στο πλαίσιο της κανονικής ροής εργασιών. Εάν η εντολή ληφθεί µετά την προκαθορισµένη χρονική στιγµή όπως ορίζεται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας Online-Banking της τράπεζας ή στον τιµοκατάλογο και παροχές (προθεσµία αποδοχής) ή εάν η χρονική στιγµή λήψης της εντολής βρίσκεται εκτός εργάσιµης ηµέρας σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο και παροχές της τράπεζας, η

4 εντολή θεωρείται ότι λαµβάνεται την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Η επεξεργασία ξεκινά εκείνη την ηµέρα. (2) Η τράπεζα θα εκτελέσει την εντολή, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις εκτέλεσης: ο χρήστης έχει ταυτοποιηθεί µε το προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας, ο χρήστης έχει δικαίωµα να υποβάλλει τον εκάστοτε τύπο εντολής (π.χ. εντολές για κινητές αξίες), τηρείται ο µορφότυπος δεδοµένων της υπηρεσίας Online-Banking, το ειδικά συµφωνηµένο όριο ανάληψης της υπηρεσίας Online-Banking δεν υπερβαίνεται, πληρούνται οι προϋποθέσεις εκτέλεσης σύµφωνα µε τους ειδικούς όρους που ισχύουν για τον εκάστοτε τύπο εντολής (π.χ. επαρκή κεφάλαια σύµφωνα µε τους όρους που ισχύουν για µεταφορές/εµβάσµατα). Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις εκτέλεσης σύµφωνα µε την υποενότητα 5 (1), η τράπεζα εκτελεί τις εντολές στο πλαίσιο της υπηρεσίας Online-Banking σύµφωνα µε τους ειδικούς όρους που ισχύουν για τον εκάστοτε τύπο εντολής (π.χ. όροι που ισχύουν για µεταφορές/εµβάσµατα, όροι για τραπεζικές εργασίες επί κινητών αξιών). (3) Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εκτέλεσης σύµφωνα µε την υποενότητα 5 (2), η τράπεζα δεν θα εκτελέσει την εντολή στο πλαίσιο της υπηρεσίας Online-Banking και θα ενηµερώσει τον χρήστη µέσω της υπηρεσίας Online-Banking σχετικά µε την αδυναµία εκτέλεσης και, στον βαθµό που είναι δυνατό, σχετικά µε τις αιτίες, καθώς και τις δυνατότητες διόρθωσης των σφαλµάτων που οδήγησαν στην απόρριψη της εντολής. 6. Πληροφορίες του κατόχου του λογαριασµού σχετικά µε αναλήψεις µέσω της υπηρεσίας Online- Banking Η τράπεζα ενηµερώνει τον κάτοχο του λογαριασµού - µε τον τρόπο που έχει συµφωνηθεί για τις πληροφορίες λογαριασµού - τουλάχιστον µία φορά το µήνα σχετικά µε τις αναλήψεις που πραγµατοποιήθηκαν µέσω της υπηρεσίας Online-Banking. 7. έουσα επιµέλεια του χρήστη 7.1 Τεχνική σύνδεση µε την υπηρεσία Online-Banking Ο χρήστης είναι υποχρεωµένος να συνδέεται µε την υπηρεσία Online-Banking µόνο µέσω των ιστοσελίδων πρόσβασης στην υπηρεσία Online-Banking (π.χ. ιστοσελίδα), οι οποίες παρέχονται από την τράπεζα ειδικά για τον σκοπό αυτό. Ο µοναδικός εξουσιοδοτηµένος τρόπος πρόσβασης είναι µέσω των διευθύνσεων διαδικτύου που παρέχονται στην ιστοσελίδα της τράπεζας για την υπηρεσία Online-Banking. 7.2 Προστασία των προσωπικών αναγνωριστικών ασφαλείας και ασφαλής φύλαξη των µέσων ελέγχου ταυτότητας (1) Ο χρήστης θα πρέπει να διατηρεί κρυφά τα προσωπικά αναγνωριστικά ασφαλείας (βλ. παρ. 2.1) και να τα χρησιµοποιεί µόνο στις ιστοσελίδες πρόσβασης για την υπηρεσία Online-Banking, οι οποίες παρέχονται από την τράπεζα ειδικά για τον σκοπό αυτό, καθώς και να προστατεύει το µέσο ελέγχου ταυτότητας (βλ. παρ. 2.2) από την πρόσβαση τρίτων, διότι οποιοδήποτε άλλο άτοµο έχει πρόσβαση στο µέσο ελέγχου ταυτότητας µπορεί, σε συνδυασµό µε το συσχετισµένο προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας, να κάνει κατάχρηση της υπηρεσίας Online-Banking. (2) Για την προστασία του προσωπικού αναγνωριστικού ασφαλείας, καθώς και του µέσου ελέγχου ταυτότητας πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα τα παρακάτω: εν επιτρέπεται η ηλεκτρονική αποθήκευση του προσωπικού αναγνωριστικού ασφαλείας (π.χ. στο σύστηµα του πελάτη). Όταν πληκτρολογείτε το προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας, βεβαιωθείτε ότι δεν σας παρακολουθούν τρίτοι. εν επιτρέπεται να πληκτρολογήσετε το προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας εκτός των ειδικών ιστοσελίδων που προορίζονται ειδικά για τον σκοπό αυτό (π.χ. σε ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εµπορίου). εν επιτρέπεται η προώθηση του προσωπικού αναγνωριστικού ασφαλείας εκτός του πλαισίου της υπηρεσίας Online-Banking, π.χ. µέσω . Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιήσει περισσότερους από έναν κωδικούς TAN π.χ. για να εξουσιοδοτήσει µια εντολή, να άρει µια φραγή ή να ενεργοποιήσει µια νέα λίστα TAN. Στη διαδικασία λήψης TAN µέσω SMS (mobiletan), η συσκευή για τη λήψη του κωδικού TAN (π.χ. κινητό τηλέφωνο) δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται ταυτόχρονα και για την υπηρεσία Online-Banking. - Αν σας ζητηθεί µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος (π.χ. ) να κάνετε κλικ σε κάποια σύνδεση, η οποία περιλαµβάνεται στο µήνυµα και οδηγεί (δήθεν) στην υπηρεσία Online-Banking της τράπεζας και επίσης σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τα προσωπικά στοιχεία πρόσβασής σας, µην κάνετε καµία ενέργεια. - Μην ανταποκρίνεστε σε αιτήµατα, τα οποία δεν προέρχονται από τους καθορισµένους τρόπους πρόσβασης όπως έχουν οριστεί από την τράπεζα, και τα οποία σας ζητούν απόρρητα δεδοµένα όπως κωδικούς PIN, µυστικούς αριθµούς ή κωδικούς πρόσβασης/online TAN. - εν επιτρέπεται η εισαγωγή κωδικού TAN στη σελίδα σύνδεσης (αρχική σελίδα) στην (δήθεν) υπηρεσία Online-Banking της τράπεζας. - Ο χρήστης, προτού συνδεθεί µε την υπηρεσία Online-Banking, πρέπει να διασφαλίσει ότι στο σύστηµα που χρησιµοποιεί έχουν εγκατασταθεί τα γνωστά προϊόντα ασφαλείας που κυκλοφορούν στο εµπόριο (π.χ. προϊόντα λογισµικού προστασίας από ιούς και τείχος προστασίας) και ότι αυτά, καθώς και το λογισµικό του συστήµατος και της εφαρµογής που χρησιµοποιούνται, ενηµερώνονται τακτικά. Ο χρήστης µπορεί να ανατρέξει στις ιστοσελίδες της τράπεζας για παραδείγµατα σχετικά µε τα γνωστά προϊόντα ασφαλείας που κυκλοφορούν στο εµπόριο.

5 7.3 Ασφάλεια του συστήµατος του πελάτη Ο χρήστης πρέπει να λάβει υπόψη του τις υποδείξεις ασφαλείας στην ιστοσελίδα της τράπεζας για την υπηρεσία Online-Banking, ιδίως τα µέτρα για την προστασία του υλικού και λογισµικού (σύστηµα πελάτη) που χρησιµοποιούνται. 7.4 Έλεγχος των δεδοµένων εντολής σε αντιπαραβολή µε τα εµφανιζόµενα δεδοµένα της τράπεζας Εάν η τράπεζα εµφανίσει στο χρήστη δεδοµένα της εντολής µέσω της υπηρεσίας Online-Banking (π.χ. ποσό, αριθµό λογαριασµού του δικαιούχου) στο σύστηµα πελάτη ή µέσω άλλης συσκευής του χρήστη (π.χ. κινητό τηλέφωνο) µε σκοπό την επιβεβαίωση αυτών, ο χρήστης είναι υποχρεωµένος, πριν την επιβεβαίωση των στοιχείων, να ελέγξει εάν τα εµφανιζόµενα δεδοµένα συµφωνούν µε τα δεδοµένα που προορίζονται για τη συναλλαγή. 8. Υποχρεώσεις ειδοποίησης και πληροφόρησης 8.1 Ειδοποίηση για φραγή (1) Εάν ο χρήστης διαπιστώσει την απώλεια ή την κλοπή του µέσου ελέγχου ταυτότητας, την καταχρηστική χρήση ή άλλη µη εξουσιοδοτηµένη χρήση του µέσου ελέγχου ταυτότητας ή του προσωπικού αναγνωριστικού ασφαλείας, πρέπει να ειδοποιήσει αµέσως την τράπεζα (ειδοποίηση για φραγή). Ο χρήστης µπορεί να ειδοποιήσει την τράπεζα για την εφαρµογή φραγής ανά πάσα στιγµή και µέσω των στοιχείων επικοινωνίας που προορίζονται ειδικά για τον σκοπό αυτό. (2) Ο χρήστης πρέπει να δηλώσει αµέσως στην αστυνοµία οποιαδήποτε κλοπή ή κατάχρηση. (3) Εάν ο χρήστης υποψιάζεται ότι κάποιο άλλο άτοµο έχει στην κατοχή του το µέσο ελέγχου ταυτότητας του χρήστη ή γνωρίζει το προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας του ή χρησιµοποιεί το µέσο ελέγχου ταυτότητας ή το προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας χωρίς εξουσιοδότηση, πρέπει και σε αυτήν την περίπτωση να ειδοποιήσει την τράπεζα για την εφαρµογή φραγής. 8.2 Ενηµέρωση σχετικά µε µη εξουσιοδοτηµένες εντολές ή εντολές που εκτελέστηκαν εσφαλµένα Ο κάτοχος του λογαριασµού πρέπει να ενηµερώσει αµέσως την τράπεζα όταν διαπιστώσει την ύπαρξη µη εξουσιοδοτηµένης εντολής ή εντολής που εκτελέστηκε εσφαλµένα. 9. Φραγή χρήσης 9.1 Φραγή µε εντολή του χρήστη Η τράπεζα εφαρµόζει φραγή κατόπιν σχετικού αιτήµατος του χρήστη, ιδίως στην περίπτωση της ειδοποίησης για φραγή σύµφωνα µε την παράγραφο 8.1, στην πρόσβαση της υπηρεσίας Online-Banking για τον συγκεκριµένο χρήστη ή για όλους τους χρήστες ή στο µέσο ελέγχου ταυτότητας. 9.2 Φραγή µε εντολή της τράπεζας (1) Η τράπεζα επιτρέπεται να εφαρµόσει φραγή στην πρόσβαση Online-Banking για έναν συγκεκριµένο χρήστη, όταν έχει το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση για την υπηρεσία Online-Banking για σηµαντικό λόγο, τη φραγή δικαιολογούν αντικειµενικοί λόγοι σχετικά µε την ασφάλεια του µέσου ελέγχου ταυτότητας ή του προσωπικού αναγνωριστικού ασφαλείας ή υπάρχει υποψία µη εξουσιοδοτηµένης ή δόλιας χρήσης του µέσου ελέγχου ταυτότητας. (2) Η τράπεζα θα ειδοποιήσει τον κάτοχο του λογαριασµού, αναφέροντας τους καθοριστικούς λόγους, ει δυνατόν πριν ή το αργότερο αµέσως µετά τη φραγή. 9.3 Άρση της φραγής Η τράπεζα θα άρει τη φραγή ή θα αντικαταστήσει το προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας ή/και το µέσο ελέγχου ταυτότητας, όταν εξαλειφθούν οι λόγοι που επέβαλαν τη φραγή. Η τράπεζα θα ενηµερώσει αµέσως τον κάτοχο του λογαριασµού σχετικά µε αυτήν την ενέργεια. 10. Ευθύνη 10.1 Ευθύνη της τράπεζας σε περίπτωση µη εξουσιοδοτηµένης ανάληψης µέσω της υπηρεσίας Online-Banking και σε περίπτωση µη εκτελεσθείσας ή εσφαλµένα εκτελεσθείσας ανάληψης µέσω της υπηρεσίας Online-Banking Η ευθύνη της τράπεζας σε περίπτωση µη εξουσιοδοτηµένης ανάληψης µέσω της υπηρεσίας Online- Banking και σε περίπτωση µη εκτελεσθείσας ή εσφαλµένα εκτελεσθείσας ανάληψης µέσω της υπηρεσίας Online-Banking κρίνεται µε βάση τους ειδικούς όρους που έχουν συµφωνηθεί για τον εκάστοτε τύπο εντολής (π.χ. όροι που ισχύουν για µεταφορές/εµβάσµατα, όροι για τραπεζικές εργασίες επί κινητών αξιών) Ευθύνη του κατόχου του λογαριασµού σε περίπτωση καταχρηστικής χρήσης του µέσου ελέγχου ταυτότητας Ευθύνη του κατόχου του λογαριασµού για µη εξουσιοδοτηµένες πληρωµές πριν την ειδοποίηση για φραγή (1) Εάν, προτού η τράπεζα ειδοποιηθεί για την φραγή του λογαριασµού, πραγµατοποιηθούν µη εξουσιοδοτηµένες πληρωµές χρησιµοποιώντας µέσο ελέγχου ταυτότητας που είχε χαθεί, κλαπεί ή µε άλλο τρόπο ξεφύγει από τη νοµή του κυρίου του, ο κάτοχος του λογαριασµού ευθύνεται για τις ζηµίες που προκλήθηκαν σε βάρος της τράπεζας έως το ποσό των 150, Ευρώ, ανεξαρτήτως εάν ο χρήστης είναι υπαίτιος για την απώλεια, την κλοπή ή την µε άλλο τρόπο απώλεια νοµής του µέσου ελέγχου ταυτότητας.

6 (2) Εάν, προτού η τράπεζα ειδοποιηθεί για την φραγή, πραγµατοποιηθούν µη εξουσιοδοτηµένες πληρωµές χρησιµοποιώντας καταχρηστικά ένα µέσο ελέγχου ταυτότητας, χωρίς αυτό προηγουµένως να έχει χαθεί, κλαπεί ή µε άλλο τρόπο ξεφύγει από τη νοµή του κυρίου του, ο κάτοχος του λογαριασµού ευθύνεται για τις ζηµίες που προκλήθηκαν σε βάρος της τράπεζας έως το ποσό των 150, Ευρώ, εάν ο χρήστης έχει αθετήσει υπαίτια την υποχρέωσή του για ασφαλή φύλαξη των προσωπικών αναγνωριστικών ασφαλείας. (3) Αν ο κάτοχος του λογαριασµού δεν είναι καταναλωτής, ευθύνεται για ζηµίες εξαιτίας µη εξουσιοδοτηµένων πληρωµών πέραν του ορίου ευθύνης των 150, Ευρώ σύµφωνα µε τις υποενότητες (1) και (2), εάν ο χρήστης από αµέλεια ή δόλο έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις ειδοποίησης και επιµέλειας σύµφωνα µε τους παρόντες όρους. (4) Ο κάτοχος του λογαριασµού δεν υποχρεούται σε αποκατάσταση της ζηµίας σύµφωνα µε τις υποενότητες (1), (2) και (3), εάν ο χρήστης δεν µπόρεσε να ειδοποιήσει σχετικά µε τη φραγή, σύµφωνα µε την παράγραφο 8.1, επειδή η τράπεζα δεν διασφάλισε τη δυνατότητα λήψης της ειδοποίησης για την φραγή και κατά συνέπεια επήλθε η ζηµία. (5) Αν, προτού η τράπεζα ειδοποιηθεί για την φραγή, πραγµατοποιηθούν µη εξουσιοδοτηµένες πληρωµές και αν ο χρήστης έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις επιµέλειας σύµφωνα µε τους παρόντες όρους από δόλο ή βαριά αµέλεια ή έχει ενεργήσει µε πρόθεση εξαπάτησης, ο κάτοχος του λογαριασµού υποχρεούται σε πλήρη αποκατάσταση της ζηµίας που προέκυψε. Βαριά αµέλεια υφίσταται ιδιαίτερα, εάν ο χρήστης δεν ενηµερώσει άµεσα την τράπεζα σχετικά µε την απώλεια ή την κλοπή του µέσου ελέγχου ταυτότητας ή σχετικά µε την καταχρηστική χρήση του µέσου ελέγχου ταυτότητας ή του προσωπικού αναγνωριστικού ασφαλείας, αφότου έλαβε γνώση αυτού του γεγονότος (βλ. παρ. 8.1 (1)), έχει αποθηκεύσει το προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας στο σύστηµα του πελάτη (βλ. παρ. 7.2 (2), πρώτη κουκκίδα), έχει γνωστοποιήσει το προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας σε τρίτο πρόσωπο, µε συνέπεια την κατάχρηση του αναγνωριστικού (βλ. παρ. 7.2 (1), δεύτερη κουκκίδα), έχει πληκτρολογήσει το προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας αποδεδειγµένα εκτός των ιστοσελίδων που προορίζονται ειδικά για τον σκοπό αυτό (βλ. παρ. 7.2, (2), τρίτη κουκκίδα), έχει προωθήσει το προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας εκτός του πλαισίου συναλλαγών της υπηρεσίας Online-Banking, π.χ. µέσω (βλ. παρ. 7.2, (2), τέταρτη κουκκίδα), έχει σηµειώσει το προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας στο µέσο ελέγχου ταυτότητας ή διατηρούσε αυτά τα δύο µαζί (βλ. παρ. 7.2 (2), πέµπτη κουκκίδα), έχει χρησιµοποιήσει περισσότερους από έναν κωδικούς TAN για την εξουσιοδότηση µιας εντολής (βλ. παρ. 7.2 (2), έκτη κουκκίδα), κατά τη διαδικασία mobiletan χρησιµοποιεί τη συσκευή για τη λήψη των κωδικών TAN (π.χ. κινητό τηλέφωνο) και ταυτόχρονα για την υπηρεσία Online-Banking (βλ. παρ. 7.2 (2), έβδοµη κουκκίδα). (6) Η ευθύνη για ζηµίες, οι οποίες προκλήθηκαν εντός του χρονικού διαστήµατος, για το οποίο ισχύει το όριο ανάληψης, περιορίζεται στο εκάστοτε συµφωνηµένο όριο ανάληψης Ευθύνη της τράπεζας από τη χρονική στιγµή της ειδοποίησης για την φραγή και εφεξής Αφού η τράπεζα λάβει ειδοποίηση για την φραγή από το χρήστη, αναλαµβάνει όλες τις ζηµίες που προέκυψαν µετά από µη εξουσιοδοτηµένες αναλήψεις µέσω της υπηρεσίας Online-Banking. Αυτό δεν ισχύει, εάν ο χρήστης έχει ενεργήσει µε πρόθεση εξαπάτησης Αποκλεισµός ευθύνης Οι απαιτήσεις απόδοσης ευθύνης αποκλείονται, όταν οι συνθήκες που θεµελιώνουν µια απαίτηση είναι αποτέλεσµα έκτακτου και απρόβλεπτου συµβάντος εκτός της σφαίρας επιρροής του συµβαλλόµενου µέρους, το οποίο επικαλείται το συµβάν, και οι συνέπειες του συµβάντος αυτού δεν θα µπορούσαν να είχαν αποτραπεί παρά τη δέουσα επιµέλεια του συµβαλλόµενου µέρους. 11. Καταγγελία Για την καταγγελία της σύµβασης υπηρεσίας Online-Banking ισχύουν οι γενικοί όροι συναλλαγών. 12. Γενικοί όροι συναλλαγών και ειδικοί όροι Συµπληρωµατικά ισχύουν οι γενικοί όροι συναλλαγών (ΓΟΣ), καθώς και οι συµφωνηµένοι ειδικοί/συµβατικοί όροι για τα εκάστοτε προϊόντα που χρησιµοποιούνται στην υπηρεσία Online-Banking. Μπορείτε να βρείτε το κείµενο της διατύπωσης αυτών των όρων στα καταστήµατα της τράπεζας, καθώς επίσης και να ζητήσετε ένα αντίγραφο για προσωπική σας χρήση. Επίσης, µπορείτε να διαβάσετε τους ΓΟΣ στην ιστοσελίδα της Τράπεζα Πειραιώς στο διαδίκτυο (www.τράπεζα Πειραιώς.de), καθώς και να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε το σχετικό κείµενο. Η τράπεζα µπορεί να γνωστοποιήσει τυχόν τροποποιήσεις των ΓΟΣ, των όρων χρήσης της υπηρεσίας Online-Banking, καθώς και των συµφωνηµένων όρων για το εκάστοτε προϊόν, σε έγγραφη ή άλλη κατάλληλη µορφή, π.χ. µε τη µορφή πληροφοριών στην υπηρεσία Online-Banking, όπου αυτή η γνωστοποίηση επιτρέπει στον χρήστη να αποθηκεύσει ή να εκτυπώσει το κείµενο των τροποποιήσεων σε αναγνώσιµη µορφή. Θεωρείται ότι ο χρήστης έχει αποδεχτεί τις τροποποιήσεις, εάν δεν αποστείλει καµία ένσταση εγγράφως ή µε ηλεκτρονικό τρόπο εντός οκτώ (8) εβδοµάδων µετά τη γνωστοποίηση των τροποποιήσεων. Κατά τη γνωστοποίηση η τράπεζα παρέχει συγκεκριµένες υποδείξεις για την περίπτωση αυτή. 13. Εφαρµοστέο δίκαιο Η συµβατική σχέση ανάµεσα στον χρήστη και στην τράπεζα υπάγεται στο γερµανικό δίκαιο.

Γενικοί Όροι Χρήσης για το λογαριασµό my paysafecard

Γενικοί Όροι Χρήσης για το λογαριασµό my paysafecard Γενικοί Όροι Χρήσης για το λογαριασµό my paysafecard Τελευταία ενηµέρωση: 10/2013 1. Γενικά 1.1. Η Prepaid Services Company Limited (εφεξής: PSC Ltd., PSC ή εµείς ) προσφέρει και διαχειρίζεται τον λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Κάρτας όπως προνοείται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING Για εσωτερική χρήση I-Banking Αρ. Συνδρομητή: Ελέγχθηκε: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης: ιαβάστε προσεχτικά του Όρους και τις Προϋποθέσεις που επισυνάπτονται

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών

Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών Η παρούσα Σύµβαση-Πλαίσιο διέπει την παροχή Υπηρεσιών Πληρωµών µεταξύ της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ (η Τράπεζα ) και οποιουδήποτε Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας / των πιο κάτω πιστωτικών καρτών (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτημένο Κάτοχο Κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank Bank of Cyprus

Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank Bank of Cyprus Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα πρέπει να διαβάζονται μαζί και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συμφωνιών και/ή όρων για το άνοιγμα και τη λειτουργία λογαριασμού που καλύπτεται από τους παρόντες Όρους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Η συµφωνία σας µε την ALPHA BANK CYPRUS LTD αποτελείται από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις (οι «Γενικοί Όροι») και τους Επιπρόσθετους Όρους οι οποίοι ισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Προς την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΠΕΛΑΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Προς την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΠΕΛΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύµφωνα µε τον Ν. 2472/1997 και µε την υπ αριθµ. 1/1999 Κανονιστική Πράξη της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα) Η Τράπεζα EFG Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: 3/2.8.2012 Υπ αριθµ. 4377/2.8.2012 Πράξη Καταθέσεως Εγγράφου της Συµßολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Νικ. Μαυρουδή 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol business double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Οδός Αριθµός Δήµος Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες ενεργοποίησης των υπηρεσιών e-mail) All in 1 Unlimited (Απεριόριστες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Eπιχειρήσεις - Έκδοση 1/10 Πλαίσιο Συνεργασίας - Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Eurobank Cyprus Ltd ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Οι συναλλακτικές σχέσεις ανάμεσα στον υπογράφοντα (ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται ο "Πελάτης") και την Τράπεζα Eurobank Cyprus Ltd (που στο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για επιχειρήσεις

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για επιχειρήσεις Γενικοί Όροι Συναλλαγών για επιχειρήσεις Copyright. HSBC Bank plc 07//2014. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα 24/1 Mbps και 1 κανάλι φωνής WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 40), εκδίδει και χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες Copyright. HSBC Bank plc 09//2014. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα, από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA 1. ΟΡΟΛΟΓΙΑ Στους όρους αυτούς εκτός όπου στο κείμενο ρητά προνοείται άλλως «ΑΤΜ» σημαίνει την αυτόματη ταμειακή μηχανή που αποδέχεται την Κάρτα και που τυγχάνει χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖHΣ Με τη σύμβαση αυτή η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

H υπηρεσία περιλαµβάνει δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά σε όλη την Ελλάδα και πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα έως 24 Mbps.

H υπηρεσία περιλαµβάνει δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά σε όλη την Ελλάδα και πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα έως 24 Mbps. Αίτηση Σύνδεσης Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ* *Η προσφορά στο Forthnet ADSL και Forthnet 2play Economy αφορά αποκλειστικά νέους συνδροµητές ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ (Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λ. Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Α.Φ.Μ.: 099936189, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01AT/B/01/26/03

Διαβάστε περισσότερα