ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ Στρατθγικζσ για παγκόςμια και διαδραςτικά ςυςτιματα καινοτομίασ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ Στρατθγικζσ για παγκόςμια και διαδραςτικά ςυςτιματα καινοτομίασ"

Transcript

1 ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ Στρατθγικζσ για παγκόςμια και διαδραςτικά ςυςτιματα καινοτομίασ Νίκοσ Κομνθνόσ Ερευνθτικι Μονάδα URENIO, Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ 2ο Πανελλινιο Συνζδριο Χωροταξίασ Πολεοδομίασ και Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ, Βόλοσ, Σεπτεμβρίου 2009

2 Περιετόμενα 1. Ειςαγωγι - Τι είναι ευφυείσ πόλεισ 2. Ευφυείσ πόλεισ Παγκοςμιοποίθςθ καινοτομίασ 3. Στρατθγικζσ και πρωτοβουλίεσ για ευφυείσ πόλεισ 4. Σχεδιάηοντασ ευφυείσ πόλεισ: Έρευνα ςτο URENIO

3 1. Ειςαγωγι - Τι είναι ευφυείσ πόλεισ Μια ςφντομθ αναδρομι ςτθ βιβλιογραφία

4 Ευφυείσ πόλεισ Ευφυείσ πόλεισ: Μοντζλο προγραμματιςμοφ και ανάπτυξθσ των πόλεων που δθμιουργείται από τθ ςφγκλιςθ δφο μεγάλων ρευμάτων τθσ ςφγχρονθσ ςκζψθσ για τθν πόλθ και τθν αςτικι ανάπτυξθ: 1. Από τθν κατανόθςθ τθσ πόλθσ ωσ περιβάλλοντοσ δθμιουργικότθτασ και καινοτομίασ: βιβλιογραφία για πόλεισ γνϊςεων, πόλεισ καινοτομίασ, δθμιουργικζσ πόλεισ. 2. Από τθν αναπαράςταςθ, διαχείριςθ, και διακυβζρνθςθ των πόλεων μζςων τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνίασ: βιβλιογραφία ζξυπνθσ ανάπτυξθσ, cyber cities, ψθφιακισ πόλθσ, πόλεισ και τθλεπικοινωνίεσ. Κυριολεκτικι και όχι μεταφορικι χριςθ του όρου ευφυισ! Πολλοί τρόποι κατανόθςθσ τθσ ευφυΐασ των πόλεων

5 Προςεγγίςεισ -1 Smart Communities: Ψθφιακόσ χϊροσ ζξυπνθ ανάπτυξθ

6 Προςεγγίςεισ - 2 Smart cities Αυτοματοποίθςθ, ψθφιακι διαχείριςθ των ςτοιχείων τθσ πόλθσ 6

7 Προςεγγίςεισ - 3 Intelligent Environments: Υπολογιςτικι ικανότθτα ςτο φυςικό χϊρο τθσ πόλθσ «Ευφυι Περιβάλλοντα είναι οι χϊροι με ενςωματωμζνα ςυςτιματα και τεχνολογίεσ πλθροφορίασ και επικοινωνιϊν που δθμιουργοφν διαδραςτικοφσ χϊρουσ και μεταφζρουν υπολογιςτικι ικανότθτα ςτο φυςικό κόςμο». «Ευφυι περιβάλλοντα είναι οι χϊροι με υπολογιςτικι ικανότθτα που χρθςιμοποιείται αδιάλειπτα για τθν ενίςχυςθ τθσ ςυνικουσ δραςτθριότθτασ». Μία από τισ κινθτιριεσ δυνάμεισ για τθ δθμιουργία διαδραςτικοφ περιβάλλοντοσ είναι να γίνουν οι υπολογιςτζσ πιο φιλικοί ςτον χριςτθ, αλλά επίςθσ αόρατοι από τον χριςτθ. (Steventon and Wright 2006). 7

8 Προςεγγίςεισ - 4 Διανοθτικό κεφάλαιο για κοινότθτεσ, πόλεισ, περιφζρειεσ Το διανοθτικό κεφάλαιο και οι άυλεσ υποδομζσ κεωροφνται ωσ οι πιο ςθμαντικοί πόροι τθσ ανταγωνιςτικότθτασ. Διανοθτικό κεφάλαιο ςε επίπεδο επιχείρθςθσ: Άυλεσ επενδφςεισ, Ε&Α, καινοτομία, δθμιουργία γνϊςεων, μάρκετινγκ, προϊκθςθ προϊόντων, προςδιορίηουν τισ επιδόςεισ, κφκλο εργαςιϊν και κερδοφορία των επιχειριςεων. Διανοθτικό κεφάλαιο ςε επίπεδο πόλεων: Συλλογικά ςυςτιματα πλθροφόρθςθσ, κοινωνικι ευφυΐα, πολιτικζσ και κεςμικι οργάνωςθ τθσ πλθροφορίασ, εμπορικι διπλωματία, ςυμφωνίεσ για διεκνείσ αγορζσ: Ragusa ( ) Μζτρθςθ διανοθτικοφ κεφαλαίου Καλλιζργεια και ανάπτυξθ Δ.Κ. 8

9 Προςεγγίςεισ - 5 Intelligent Communities: Καινοτομία, ευρυηωνικότθτα, προςζλκυςθ Broadband infrastructure policy Digital inclusion policy ICTs Intel Community Strategy Innovation policy Policy for knowledge workers Innov Promotion and marketing policy Place 9

10 Προςεγγίςεισ - 6 Ambient Intelligence Communities Living Labs: Θ πόλθ ωσ ηωντανό εργαςτιριο καινοτομίασ

11 Ευφυείσ πόλεισ Βιβλιογραφία: Ζνα ευρφ φάςμα οριςμϊν Ευφυείσ πόλεισ: περιοχζσ ςτισ οποίεσ διαςυνδζονται τρεισ πλευρζσ τθσ ςθμερινισ ανάπτυξθσ των πόλεων: Κοινότθτεσ ανκρϊπων / ςυγκεντρϊςεισ παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων / υποδομϊν Διαδικαςίεσ καινοτομίασ / χωρικά ςυςτιματα καινοτομίασ Ευρυηωνικά δίκτυα, ψθφιακζσ υπθρεςίεσ, ΤΠΕ, ςζνςορεσ, διαδραςτικό περιβάλλον Συστήματα καινοτομίας Κοινότητες / Clusters Ψηφιακά δίκτυα και υπηρεσίες Κοινότητες / Clusters Ευφυείσ πόλεισ Κοινότητες / Clusters Συστήματα καινοτομίας Δφο όρια ενόσ φάςματοσ ςυνδυαςμϊν Intellectual capital Intelligent environments Ψηφιακά δίκτυα και υπηρεσίες 11

12 2. Ευφυείσ πόλεισ Παγκοςμιοποίθςθ καινοτομίασ Ποια είναι θ πραγματικι βάςθ τθσ δθμιουργίασ ευφυϊν πόλεων? Ποιεσ τάςεισ ςτθρίηουν τθ δθμιουργία ευφυϊν πόλεων?

13 Βάςθ: Καινοτομία και ανάπτυξθ περιφερειϊν τθσ ΕΕ Γραμμικι ςχζςθ από «Καινοτομία» «Ανάπτυξθ» Πθγι: European Innovation Scoreboard Regional Innovation performances

14 Αντίςτροφθ ςχζςθ: Περιφερειακι ςυγκρότθςθ και ανάπτυξθ καινοτομίασ Αρχιτεκτονικζσ δικτφωςθσ Μεταφορά τεχνολογίασ Reverse engineering Αξιοποίθςθ Ε&Α

15 Νζεσ τάςεισ ςτο πεδίο τθσ καινοτομίασ: (1) Παγκοςμιοποίθςθ Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ - Διεκνείσ ειςροζσ-εκροζσ Πθγι: Booz Allen Hamilton, Global Innovation 1000

16 Νζεσ τάςεισ ςτο πεδίο τθσ καινοτομίασ: (2) Παγκόςμια κινθτικότθτα καινοτομίασ - Μετεγκατάςταςθ Ε&Α R&D offshoring: Μετακίνθςθ τθσ ζρευνασ μιασ επιχείρθςθσ ςε μια άλλθ χϊρα. Τα παγκόςμια δίκτυα καινοτομίασ (GINs) είναι νζα εξζλιξθ ςε ςχζςθ με τα παγκόςμια δίκτυα παραγωγισ (GPNs) Τρεισ μορφζσ: Satellite R&D labs, ςυνδυάηουν μθτρικι-τοπικι βάςθ ζρευνασ. Μικρισ ςτρατθγικισ ςθμαςίασ, ευάλωτα ςε περιοριςμοφσ χρθματοδότθςθσ που αποφαςίηει θ μθτρικι εταιρεία. Contract R&D labs, κακαρό innovation offshoring. Εξαςφαλίηουν χαμθλοφ κόςτουσ εργαςία, ικανότθτεσ και υποδομζσ. Θ ανταλλαγι γνϊςεων είναι πολφ περιοριςμζνθ. Equal Partnership labs, με ανάκεςθ περιφερειακοφ ι παγκόςμιου product mandate. Υψθλι ανταλλαγι γνϊςεων και ίδιο επίπεδο ζρευνασ. Τα περιςςότερα νζα κζντρα Ε&Α των πολυεκνικϊν κα εγκαταςτακοφν ςτθν Ινδία, Κίνα, και πόλεισ τθσ Αςίασ. Θ Cisco ζχει ιδθ εγκαταςτάςεισ Ε&Α ςτθν Bangalore. Θ Toyota ςτθν Ταχλάνδθ. Θ Nokia λειτουργεί 9 satellite design studios ςτθν Ινδία (Bangalore), Κίνα (Beijing), και Βραηιλία. Πθγι: Ernst, D. (2006) Innovation Offshoring: Asia s emerging role in global innovation networks

17 Νζεσ τάςεισ ςτο πεδίο τθσ καινοτομίασ: (3) Θ Αςία τθσ Καινοτομίασ Μεγάλεσ αγορζσ νζων προϊόντων ςτθν Αςία Στθν Αςία, θ δαπάνθ για καινοτομία μεγεκφνεται με πολφ υψθλό ρυκμό. Στθν περίοδο , θ επιχειρθματικι δαπάνθ Ε&Α αυξικθκε 5.2% ςτθ Βόρεια Αμερικι 2.3% ςτθν Ευρϊπθ 3.8% ςτθν Ιαπωνία, και 17% ςτθν Ινδία και Κίνα 19.7% ςτθν Αυςτραλία, Βραηιλία, Σιγκαποφρθ, Ταιβάν, Νότια Κορζα (ςυγκεντρωτικά). Θ ζνταςθ Ε&Α ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ε&Α προσ ΑΕΠ) επιβραδφνεται από το 2000, και αυξικθκε μόνο κατά 0.2% ςτθν περίοδο Θ Κίνα με χαμθλότερθ ζνταςθ ζρευνασ (1.31% του ΑΕΠ το 2003) ζχει ετιςιο βελτίωςθσ τθσ ζνταςθσ ζρευνασ περίπου 10% ( ). Με τθν τάςθ αυτι θ Κίνα κα ξοδεφει το 2010 το ίδιο με τθν ΕΕ, παρά τθ Λιςςαβόνα και τουσ ςτόχουσ τθσ ERA.

18 Νζεσ τάςεισ ςτο πεδίο τθσ καινοτομίασ: Παγκοςμιοποίθςθ καινοτομίασ - Κινθτιριεσ δυνάμεισ Critically important factor Access to 24/7 global R&D processes 14 Higher volume of innovations 16 Reduce time to market for innovations 21 Ability to exploit pools of skilled labour 22 Reduced R&D costs 23 Ability to tailor goods and services to particular markets (% responders) Πθγι: Economist Intelligence Unit (2004)

19 Γεωγραφικι διάςταςθ / επιπτϊςεισ: (1) Παγκοςμιοποίθςθ των cluster καινοτομίασ

20 Γεωγραφικι διάςταςθ / επιπτϊςεισ: (2) BANGALORISM: Νζα cluster καινοτομίασ ςτον αναπτυςςόμενο κόςμο Bangalore (Ινδία) ζνα από τα μεγαλφτερα ΙΤ clusters (satellite platform). Zhongguancun High Technology Development Zone (Κίνα), cluster ςε consumer electronicσ. Taiwan, ςτθν περιοχι του Hsinchu Science Park, cluster leader ςε θμιαγωγοφσ. Σιγκαποφρθ νζα clusters ςε disk drivers, multimedia, broadband technologies, financial services. Κορζα, Teheran Valley κοντά ςτθ Seoul, ζνασ πυρινασ τθσ εκνικισ βιομθχανίασ, clusters ςε broadband technologies και mobile communications. Μαλαιςία μια μακροπρόκεςμθ προςπάκεια ςε θμιαγωγοφσ, θλεκτρονικά, και software, ςτο Multimedia Super Corridor, και ςτα clusters Cyberjaya, Purtajaya, Penang.

21 Ευφυείσ πόλεισ ωσ νζο παράδειγμα ςχεδιαςμοφ: Πόλεισ + ςυςτιματα καινοτομίασ + ψθφιακι ςυνεργαςία Θ παγκοςμιοποίθςθ των δικτφων καινοτομίασ είναι εφικτι μόνο ςτθ βάςθ ψθφιακισ - online ςυνεργαςίασ Μια ομπρζλα ψθφιακϊν υπθρεςιϊν επιτρζπει τθ χωρικι επζκταςθ των τοπικϊν / περιφερειακϊν ςυςτθμάτων καινοτομίασ Υβριδικοί χϊροι καινοτομίασ: ψθφιακά οικοςυςτιματα καινοτομίασ, Living Labs, i-hubs, ζξυπνεσ ςυνοικίεσ, Ubiquitous κοινότθτεσ, ευφυι περιβάλλοντα ενιςχφουν τθν ικανότθτα πειραματιςμοφ, ςυμμετοχισ των πολιτϊν, και παγκοςμιοποίθςθ των δικτφων προμθκευτϊν / αγορϊν νζων προϊόντων καινοτομίασ Χωρικό Σφςτθμα Καινοτομίασ ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ: Μοντζλο πολεοδομικισ οργάνωςθσ καινοτόμων περιοχϊν ςτθν εποχι παγκοςμιοποιθμζνων δικτφων και ςυςτθμάτων καινοτομίασ

22 3. Στρατθγικζσ και πρωτοβουλίεσ ευφυϊν πόλεων

23 1. Τοπικζσ πρωτοβουλίεσ πόλεων Overview: Βραβεία ευφυϊν κοινοτιτων ICF Αςία -Αυςτραλία (11) Αμερική (18) Ευρώπη (9) Bario, Malaysia -Singapore -LaGrange, Georgia, US -Nevada, Missouri, US -New York, US -Ennis, Ireland -Sunderland, UK Bangalore, India -Seoul, S. Korea Taipei, Taiwan -Victoria, Australia -Yokosuka, Japan Mitaka, Japan -Tianjin, China Gagnam District Seoul -Ichikawa, Japan -Calgary, Alberta, CA -Florida, high tech corridor, US -Spokane, Washington, US -Western Valley, N. Scotia, CA -Pirai, Brazil -Toronto, Ontario, CA -Cleveland, Ohio, US -Waterloo, Ontario, CA -Glasgow, UK -Issy-les-Moulineux, France -Manchester, UK Ottawa-Gatineau, Ontario, CA -Dundee, Scotland, UK -Tallinn, Estonia Fredericton, New Brunswick, CA -Northeast Ohio, US -Westchester, New York, US -Winston-Salem, N. Carolina, US Bristol, Virginia, US -Moncton, New Brunswick, CA -Eindhoven, Netherlands -Stockholm, Sweden

24 Σιγκαποφρθ, Βραβείο ICF 2001 in Intelligent Nation 2015 Πηγή:

25 Σιγκαποφρθ, in2015 Ολοκλιρωςθ καινοτομίασ ευρυηωνικότθτασ ςτθν προςφορά Vision Singapore: An Intelligent Nation, A Global City, Powered By Infocomm Innovation in2015 will fuel creativity and innovation among businesses and individuals by providing an infocomm platform that supports enterprise and talent. Integration in2015 will connect businesses, individuals and communities, giving them the ability to harness resources and capabilities - speedily and efficiently - across diverse businesses and geographies. Internationalisation in2015 will be the conduit for providing easy and immediate access to the world s resources as well as for exporting Singapore s ideas, products, services, companies and talent into the global markets. 10 τομείσ προτεραιότητασ 1. Digital media & Entertainment 2. Education and Learning 3. Financial Services 4. Government 5. Healthcare and Biomedical Sciences 6. Manufacturing and Logistics 7. Tourism, Hospitality and Retail 8. Infocomm Infrastructure 9. Enterprise Development for Singapore-based Infocomm Companies 10. Infocomm Manpower Development Πθγι:

26 Σιγκαποφρθ, in2015 Ο τομζασ των πολυμζςων

27 Στοκχόλμθ Βραβείο ICF 2009

28 Στοκχόλμθ Ολοκλιρωςθ καινοτομίασ ευρυηωνικότθτασ ςτθ ηιτθςθ Θ Στοκχόλμθ είναι ζνα ςθμαντικό κζντρο καινοτομίασ. Bρίςκεται ςτθν πρϊτθ κζςθ μεταξφ περιφερειϊν ΕΕ με ςφνκετο δείκτθ 0,90 /1,00 ( ) Θ ανάπτυξθ τθσ πόλθσ ςτθρίηεται ςτισ υπθρεςίεσ ζνταςθσ γνϊςεων, ςτον χρθματοπιςτωτικό τομζα, ςτισ επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, όπωσ νομικζσ και λογιςτικζσ υπθρεςίεσ, PR, το εμπόριο, και τισ υπθρεςίεσ τεχνικϊν ςυμβοφλων. Στθν κακοδθγοφμενθ από τθν καινοτομία ανάπτυξθ τθσ πόλθσ ςυνζβαλαν επίςθσ τα οργανωμζνα clusters νζασ οικονομίασ: Kista, που είναι ζνα μεγάλο κζντρο δραςτθριότθτασ τεχνολογιϊν πλθροφορίασ και επικοινωνιϊν, άτομα, επιχειριςεισ Σφμπλεγμα των βιοεπιςτθμϊν, ςθμαντικι κζςθ ςτθν ευρωπαϊκι βιομθχανία για τισ κακαρζσ τεχνολογίεσ. Ιςχυρι τοπικι ευρυηωνικι οικονομία. Στον πυρινα βρίςκεται θ εταιρεία Stokab (1994), ανικει ςτθν πόλθ τθσ Στοκχόλμθσ: καταςκευάηει, λειτουργεί και ςυντθρεί το δίκτυο οπτικϊν ινϊν ςτθν περιοχι τθσ Στοκχόλμθσ και μιςκϊνει ςυνδζςεισ οπτικϊν ινϊν (5.600 χιλιόμετρα καλωδίων και ςυνολικά χιλιόμετρα οπτικϊν ινϊν) Επιχειρθματικό ςφμπλεγμα: ιδιοκτιτεσ του δικτφου, τουσ παρόχουσ τθλεπικοινωνίασ, τουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν internet και άλλων υπθρεςιϊν, και καταςκευαςτζσ / ιδιοκτιτεσ ακίνθτθσ περιουςίασ. Πάνω ςτο δίκτυο αυτό, 450 επιχειριςεισ και 90 δθμόςιοι οργανιςμοί προςφζρουν ψθφιακζσ υπθρεςίεσ: φροντίδα των παιδιϊν, διάλογοσ με γονείσ και μακθτζσ, εφρεςθ ςτζγθσ, ψθφιακι βιβλιοκικθ, φροντίδα θλικιωμζνων, διαχείριςθ τθσ κυκλοφορίασ

29 2. ENOLL Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ζωντανών Εργαςτηρίων (Living Labs): 129 μζλθ 10 LL εκτόσ Ευρϊπθσ, ςτθ Βραηιλία, Κίνα, Μοηαμβίκθ, Νότια Αφρικι, και Ταιβάν. Πθγι:

30 Living Labs Συμμετοχικι καινοτομία ςε πραγματικό περιβάλλον «Living Lab είναι μια περιοχι τθσ πόλθσ ςτθν οποία λειτουργεί ςε πλιρθ κλίμακα ζνα αςτικό εργαςτιριο, προςφζροντασ ζδαφοσ για επινόθςθ, προτυποποίθςθ και εμπορία νζων εφαρμογϊν κινθτισ τεχνολογίασ. Ζνα Living Lab πραγματοποιεί διαδραςτικά τεςτ /ελζγχουσ, αλλά θ διαχείριςι του γίνεται ωσ περιβάλλοντοσ καινοτομίασ, πολφ πιο πζρα από τισ λειτουργίεσ ενόσ πεδίου δοκιμϊν. Ωσ υποδομι καινοτομίασ βαςιηόμενθ ςτισ πόλεισ το Living Lab μπορεί να αξιοποιιςει τθ ςυγκζντρωςθ δθμιουργικϊν ταλζντων, τθν κοινωνικο-πολιτιςτικι πολυμορφία, και το απρόβλεπτο τθσ εφευρετικότθτασ και φανταςίασ ςτο αςτικό περιβάλλον.» (Living Labs Europe 2007) Στα LLs, θ ςχζςθ ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν και καινοτομίασ εντοπίηεται ςτο πεδίο τθσ παραγωγισ: μζςω των ψθφιακϊν υπθρεςιϊν αναπτφςςονται ςυνεργατικά νζα προϊόντα και υπθρεςίεσ Oχι μόνο ςτον τομζα των ΤΠΕ, αλλά ςε πολλοφσ τομείσ παραγωγισ, νζασ και παραδοςιακισ οικονομίασ: SOLET-Tourism, TRAIL-Technologies for Rurality, Agro Living Lab, LIFENET, Györ Automotive LL, ESA- Frascati Living Lab, Telemedicine Living Lab, Cyber Care Clinique, RENER Renewable Energies) Θ βαςικι διαφορά των LLs από τθ ςυμμετοχι των τελικϊν χρθςτϊν ςτθν καινοτομία είναι ότι ςτα LLs αυτι πραγματοποιείται μζςα ςε πραγματικό περιβάλλον.

31 Living Labs Συμμετοχικι καινοτομία ςε πραγματικό περιβάλλον Ομάδεσ χρηςτών: πρόκειται για μεγάλεσ ομάδεσ χρθςτϊν ( άτομα) οι οποίοι ςυμμετζχουν άμεςα ςτθν ανάπτυξθ νζων προϊόντων και υπθρεςιϊν με μια ποικιλία μζςων που περιλαμβάνουν ςυμβουλευτικζσ ομάδεσ, αξιολόγθςθ ομοτίμων, on-line διάλογο, υποβολι προτάςεων τροποποίθςθσ των χαρακτθριςτικϊν του προϊόντοσ, κ.α. Τεχνικζσ (Innovaro 2009): Εικονικά πρόςωπα: αφορά τθ δθμιουργία φανταςτικϊν χαρακτιρων των οποίων οι ανάγκεσ και ςυμπεριφορζσ κακοδθγοφν τθν κατανόθςθ των μελλοντικϊν αναγκϊν των πελατϊν. Παρατήρηςη ςυμπεριφοράσ: παρακολοφκθςθ των πρακτικϊν των χρθςτϊν ςε πραγματικό περιβάλλον (ςπίτι, τθν εργαςία, τθν ψυχαγωγία, ςε χϊρουσ εμπορίου). Ανάδειξθ αναγκϊν και ςυμπεριφορϊν για τισ οποίεσ τα άτομα δεν ςυηθτοφν, αλλά ακολουκοφν ςτθν πράξθ. Συμμετοχικόσ ςχεδιαςμόσ, κατά τον οποίο οι πελάτεσ καλοφνται να ςυμμετάςχουν άμεςα ςτθν ανάπτυξθ του προϊόντοσ ι τθσ υπθρεςίασ. Δθμιουργία ομάδων ςχεδιαςμοφ με τθ ςυμμετοχι ςχεδιαςτϊν, μθχανικϊν, managers, και πελατϊν, που όλοι μαηί αποτελοφν τθν ομάδα ανάπτυξθσ νζου προϊόντοσ.

32 3. Πολσεθνικές IBM: Smarter Cities - Smarter Planet Το πρόγραμμα δθμιουργικθκε για να ενιςχφςει τθν οικονομικι ανάπτυξθ και ποιότθτα ηωισ ςτισ πόλεισ και μθτροπολιτικζσ περιοχζσ με τθν ενεργοποίθςθ νζων προςεγγίςεων ςκζψθσ και δράςθσ ςτο αςτικό οικοςφςτθμα. Νζεσ απαιτιςεισ πόλεων: ςυνεχισ επικοινωνία 24/7, ζξυπνα δίκτυα διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ, αποτελεςματικά δίκτυα μεταφορϊν, αςφαλι τρόφιμα και νερό, βιϊςιμθ ανάπτυξθθ, αξιόπιςτεσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, οικονομία τθσ γνϊςθσ. Οι απαιτιςεισ αυτζσ δθμιουργοφν τεράςτια πίεςθ ςτθ πόλθ για υποδομζσ και φυςικοφσ πόρουσ. Θ πρωτοβουλία τθσ ΙΒΜ εςτιάηεται ςε επτά τομείσ, εκπαίδευςθ, υγεία, αςφάλεια, μεταφορζσ, διαχείριςθ του νεροφ, ενζργεια, και δθμόςια διακυβζρνθςθ Σε κάκε ζνα εκ των οποίων προτείνει ςτρατθγικζσ, καλζσ πρακτικζσ, τεχνολογίεσ και εφαρμογζσ Θ προςζγγιςθ είναι ολοκλθρωμζνθ, κακϊσ τα προβλιματα δεν αντιμετωπίηονται μόνο ςε επίπεδο τεχνολογίασ, αλλά και πρακτικϊν διαχείριςθσ και κεςμικϊν ρυκμίςεων.

33 IBM Smarter Planet Smarter Cities Education: interconnected instrumented intelligent. Healthcare: Patient Centered Medical Home - Patient-centric healthcare. Public safety systems: autonomic sense-andrespond capabilities analytics - visualization - computational modeling. Traffic: smart traffic systems integrating transportation services. Energy: smart grid smart meters customers empowerment. Government: Democratization of data e-gov collaborative platforms citizen centric solutions.

34 Microsoft Intelligent City proof of concept Θ Microsoft ςυνεργάηεται με τθν πόλθ Birmingham για να αναπτφξουν πιλοτικζσ εφαρμογζσ (proof of concept) για ζξυπνεσ πόλεισ και τθν ανάδειξθ του Birmingham ωσ τθν πρϊτθ βρετανικι «Ζξυπνθ Πόλθ». Το proof of concept τθσ Microsoft εςτιάηεται ςε τρεισ τομείσ: ςτον τουριςμό, τισ μετακινιςεισ, και τθν αςφάλεια. Θ αρχικι επίδειξθ του PoC αφορά ςτον τομζα των αςτικϊν μετακινιςεων και θ πιλοτικι πλατφόρμα δείχνει πϊσ μποροφν οι κάτοικοι να ςυνδυάηουν διαφορετικά μζςα μετακίνθςθσ και πλθροφορία για τθν κατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ ςτθν πόλθ ϊςτε να ςχεδιάςουν τθν μετακίνθςι τουσ ανανεϊνοντασ τισ πλθροφορίεσ ςε πραγματικό χρόνο πάνω ςε κινθτζσ ςυςκευζσ.

35 Microsoft Intelligent City proof of concept

36 Cisco Intelligent urbanization CISCO, πρωτοβουλία για τθν ευφυι αςτικοποίθςθ (Intelligent Urbanization Initiative) Στόχοσ να βοθκιςει τισ πόλεισ ςε όλο τον κόςμο να χρθςιμοποιοφν το διαδίκτυο ωσ τζταρτο δίκτυο βαςικϊν υποδομϊν-υπθρεςιϊν (utility) για ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ τθσ πόλθσ, καλφτερθ ποιότθτα ηωισ για τουσ πολίτεσ, και οικονομικι ανάπτυξθ. Συγκεντρϊνει ζνα ευρφ φάςμα προϊόντων και υπθρεςιϊν από τθν εταιρεία και ςτρατθγικοφσ εταίρουσ τθσ. Θ πρωτοβουλία εςτιάηεται ςτθ δθμόςια αςφάλεια, τισ μεταφορζσ, τα κτίρια, τθν ενζργεια, τθν υγεία και περίκαλψθ, και τθν εκπαίδευςθ. MOU με τθν πόλθ Bangalore (αςφάλεια, υγεία, και ενζργεια). MOU με τθν μθτροπολιτικι πόλθ Incheon ςτθν Κορζα για τθν παγκόςμια ανάπτυξθ τθσ Ελεφκερθσ Επιχειρθματικισ Ηϊνθσ Incheon.

37 Cisco Intelligent urbanization

38 4. Σχεδιάηοντασ ευφυείσ πόλεισ: Προβλιματα και λφςεισ - Έρευνα ςτο URENIO

39 Ευφυείσ πόλεισ Ζνα πιο εξελιγμζνο, ςφνκετο, και αποτελεςματικό αςτικό ςφςτθμα Πιο ςφνθετο και εξελιγμζνο αςτικό ςφςτημα Προςτίκεται ζνα νζο επίπεδο (ψθφιακόσ χϊροσ) ςτο αςτικό ςφςτθμα (δραςτθριότθτεσ, χριςεισ, υποδομζσ, κτίςματα, προγραμματιςμόσ, πολεοδομία) Ψθφιακζσ υποδομζσ (ευρυηωνικζσ ςυνδζςεισ) και ψθφιακζσ υπθρεςίεσ δθμιουργοφν μια ομπρζλα επικοινωνίασ και διαχείριςθσ πάνω ςτο τοπικό ςφςτθμα καινοτομίασ Δθμιουργοφνται καινοτομίεσ διαδικαςίασ, διαχείριςθσ των λειτουργιϊν τθσ πόλθσ και καινοτομίεσ νζων προϊόντων / υπθρεςιϊν ψθφιακοφ χαρακτιρα Πιο αποτελεςματικό αςτικό ςφςτημα, μεγαλφτερη ικανότητα διαχείριςησ 4 προβλημάτων Ανταγωνιςτικότθτασ, ανάπτυξθσ, εξωςτρζφειασ των παραγωγικϊν clusters ςτθ μεταποίθςθ και τισ υπθρεςίεσ (βλ. Singapore in2015, ENOLL) Περιβάλλοντοσ των πόλεων (βλ. IMB, Smarter Cities) Μετακινιςεων ςτισ πόλεισ (βλ. MS, Intelligent Transport proof of concept) Αςφάλειασ ςτον αςτικό χϊρο (Cisco, Intelligent Urbanization)

40 Ευφυείσ πόλεισ: ζνα πιο ςφνκετο αςτικό ςφςτθμα Επίπεδο Ι: Δραςτθριότθτεσ ζνταςθσ γνϊςεων Μια ευφυισ πόλθ οικοδομείται πάνω ςε μια χωρικι ςυγκζντρωςθ δραςτθριοτιτων ζνταςθσ γνϊςεων. Συμμετζχουν: Ο πλθκυςμόσ κάτοικοι τθσ πόλθσ, δθμιουργικά άτομα Οι παραγωγικζσ μονάδεσ (ςε όλουσ τουσ τομείσ), επιχειριςεισ, clusters επιχειριςεων. Ιδιαίτερα επιχειριςεισ ζνταςθσ πλθροφορίασ και γνϊςθσ Θ τοπικι / δθμόςια διοίκθςθ Φορείσ οργανιςμοί: - Δθμόςια διοίκθςθ - Διμοσ - Clusters επιχειριςεων - Επιμελθτιρια - Οργανιςμοί εκπαίδευςθσ - Οργανιςμοί ζρευνασ -Πρωτοβουλίεσ πολιτϊν (ΜΚΟ) 40

41 Ευφυείσ πόλεισ: Ζνα πιο ςφνκετο αςτικό ςφςτθμα Επίπεδο ΙΙ: Θεςμοί διαχείριςθσ καινοτομίασ / ςυμμετοχικι ανάπτυξθ νζων προϊόντων Μια ευφυισ πόλθ οικοδομείται πάνω ςε κεςμοφσ και διαδικαςίεσ διαχείριςθσ πλθροφορίασ, γνϊςεων, καινοτομίασ. 41

42 Ευφυείσ πόλεισ: Ζνα πιο ςφνκετο αςτικό ςφςτθμα Επίπεδο IΙΙ: Ψθφιακζσ εφαρμογζσ παροχισ υπθρεςιϊν + λιψθσ αποφάςεων Πάνω ςε ψθφιακά δίκτυα και υπθρεςίεσ Υπθρεςίεσ προσ επιχειριςεισ Υπθρεςίεσ διακυβζρνθςθσ, ςχζςεισ πολίτθ και δθμόςιασ διοίκθςθσ Ευφυείσ εφαρμογζσ: ενςωματϊνεται υπολογιςτικι ικανότθτα ςτον κτιςμζνο χϊρο τθσ πόλθσ και αναπτφςςονται διαδραςτικζσ λειτουργίεσ με τθ βοικεια αιςκθτιρων, πρακτόρων (agents), ενεργοποιθτϊν. 42

43 Ευφυείσ πόλεισ: Ζρευνα ςτο URENIO Κεντρικό πρόβλθμα προσ επίλυςθ: Διαςφνδεςθ επιπζδων Ι-ΙΙ-ΙΙΙ e-intelligence e-technologies Διαςφνδεςθ φυςικοφ, κεςμικοφ, και ψθφιακοφ χϊρου. Technology Transfer Organisations Tech Parks, Tech Networks, Brokers, Consultants e-innovation Innovation Financing Banks, Business Angels, Venture Capital, Regional Incentives CLUSTERS Group of companies in cooperation Vertical / Horizontal Universities / Research Institutes Public R&D Laboratories Private R&D Departments and Centres Technology Information System Patents, Standards, Technical Publications, Emerging Markets, Foresight Dev. Org. Univ. Labs Cluster Tech Park Res. Inst. Cluster e-markets Διαςφνδεςθ παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων ζνταςθσ γνϊςεων ςυςτιματοσ καινοτομίασ ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν. Διαςφνδεςθ ανκρϊπινθσ ευφυΐασ (πλθκυςμόσ τθσ πόλθσ) κοινωνικισ ευφυΐασ (κοινότθτα τθσ πόλθσ) -τεχνθτισ ευφυΐασ (ψθφιακζσ υποδομζσ και εργαλεία). Οι γζφυρεσ αλλάηουν ανάλογα με τισ τεχνολογίεσ του ψθφιακοφ χϊρου (web, αυτοματοποίθςθαιςκθτιρεσ, GPS, κ.α.) 43

44 Σχεδιαςμόσ ευφυϊν πόλεων: Ζρευνα ςτο URENIO Επιλογι τεχνολογιϊν Οι τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιοφμε είναι εφαρμογζσ web Οpen source Σχεδιαςμόσ ψθφιακϊν χϊρων: Html+Css PHP/ Perl/Python Apatche server, MySQL Webhosting -> Cloud computing Χαμθλό κόςτοσ ειςαγωγισ /δυνατότθτα κλιμάκωςθσ Οι γζφυρεσ φυςικοφ-κεςμικοφψθφιακοφ χϊρου που δθμιουργοφνται με τισ παραπάνω τεχνολογίεσ είναι γζφυρεσ ςτο πεδίο των γνϊςεων USER INTERFACE APPLICATIONS DIGITAL CONTENT City Cluster / District A D M I N I S T R A T I O N

45 Σχεδιαςμόσ ευφυϊν πόλεων: Ζρευνα ςτο URENIO Κεντρικι υπόκεςθ ζρευνασ Υπόκεςθ ζρευνασ: Τυπικά ςυςτατικά ςτοιχεία όλων των ευφυϊν πόλεων / ςυνοικιϊν είναι οι λειτουργίεσ ανάπτυξθσ και διαχείριςθσ γνϊςεων ςτον αςτικό χϊρο: I. Πλθροφόρθςθ II. III. IV. Μεταφορά / απόκτθςθ τεχνολογίασ Καινοτομία / δθμιουργία νζασ γνϊςθσ Διάδοςθ γνϊςεων V. Διακυβζρνθςθ λιψθ αποφάςεων

46 I. Πλθροφόρθςθ Διαςφνδεςθ κοινότθτασ, κεςμϊν, και ψθφιακϊν εφαρμογϊν Πρόβλημα: Μποροφμε να δθμιουργιςουμε ζνα ςφςτθμα ςτρατθγικισ πλθροφόρθςθσ για λιψθ αποφάςεων που να ςυνδυάηει (i) ικανότθτεσ του πλθκυςμοφ μιασ κοινότθτασ, (ii) κανόνεσ διαχείριςθσ τθσ πλθροφορίασ, και (iii) ψθφιακζσ / ευρυηωνικζσ υπθρεςίεσ? Ομάδα ςτόχοσ (Σε ποιουσ απευκφνεται το ςφςτθμα αυτό): Παραγωγικά clusters, αναπτυξιακοί οργανιςμοί, δθμόςια διοίκθςθ, φορείσ προγραμματιςμοφ 46

47 I. Πλθροφόρθςθ Διαςφνδεςθ κοινότθτασ, κεςμϊν, και ψθφιακϊν εφαρμογϊν Στρατθγικι ευφυΐα για τθν περιφερειακι διοίκθςθ Στρατθγικι ευφυΐα για clusters / κλάδουσ επιχειριςεων FP5, Regions of Knowledge Περιφερειακόσ Πόλοσ Καινοτομίασ Κ. Μακεδονίασ

48 I. Πλθροφόρθςθ Διαςφνδεςθ κοινότθτασ, κεςμϊν, και ψθφιακϊν εφαρμογϊν Target Groups Κοινότθτα πλθκυςμοφ Κανόνεσ διαχείριςθσ Ψθφιακι εφαρμογι Κοινωνικός παρά θσζικός τώρος πόλης / ζσνοικίας Γεωγραθική ενόηηηα αναθοράς Κοινωνική ομάδα (cluster) αναθοράς Ανθρώπινο δίκησο ζσγκένηρωζης / καηατώρηζης πληροθορίας Δίκησο παραλαβής πληροθορίας / feed back Κανόνες ζσγκένηρωζης και διανομής πληροθορίας Πηγές πληροθόρηζης Κανόνες επικύρωζης πληροθορίας Δικαιώμαηα τρηζηών ζσζηήμαηος Γνωζηικό μονηέλο ανάλσζης πληροθορίας Διατείριζη και βιωζιμόηηηα ηοσ ζσζηήμαηος Regional statistics Regional performance Sector performance Market watch R&D watch Foresight Authors Integrator Users Company audits Data integration model Software platform Operated by a regional back-office Feed back Information portal, reporting, alert, newsletter

49 II. Απόκτθςθ / μεταφορά τεχνολογίασ Διαςφνδεςθ κοινότθτασ, κεςμϊν, και ψθφιακϊν εφαρμογϊν Πρόβλημα: Μποροφμε να δθμιουργιςουμε ζνα ςφςτθμα μεταφοράσ και διάδοςθσ τεχνολογίασ που να αξιοποιεί (i) ικανότθτεσ του πλθκυςμοφ μιασ κοινότθτασ, (ii) κεςμοφσ διαχείριςθσ τθσ τεχνολογίασ, και (iii) ψθφιακζσ / ευρυηωνικζσ υπθρεςίεσ διαχείριςθσ τεχνολογίασ? Ομάδα ςτόχοσ (Σε ποιουσ απευκφνεται το ςφςτθμα αυτό): Παραγωγικά clusters, οργανιςμοί μεταφοράσ τεχνολογίασ, οργανιςμοί προςφοράσ τεχνολογίασ, τεχνολογικζσ ςυνοικίεσ Innocentive: ζνα πρότυπο εικονικισ κοινότθτασ + μεταφοράσ τεχνολογίασ

50 IΙ. Απόκτθςθ / μεταφορά τεχνολογίασ Διαςφνδεςθ κοινότθτασ, κεςμϊν, και ψθφιακϊν εφαρμογϊν Εικονικό ψθφιακό κζντρο ΑΠΘ / ΔΠΘ Intervalue: Κοινότθτεσ μεταφοράσ τεχνολογίασ Αποθήκη αποηελεζμάηων Ε&Α Αξιολόγηζη- Σχέδια Αξιοποίηζης Συναντιςεισ διαμεςολάβθςθσ Συμφωνίεσ αξιοποίθςθσs

51 IΙ. Απόκτθςθ / μεταφορά τεχνολογίασ Διαςφνδεςθ κοινότθτασ, κεςμϊν, και ψθφιακϊν εφαρμογϊν

52 IΙ. Απόκτθςθ / μεταφορά τεχνολογίασ Διαςφνδεςθ κοινότθτασ, κεςμϊν, και ψθφιακϊν εφαρμογϊν Κοινότθτα πλθκυςμοφ Θεςμοί διαχείριςθσ Ψθφιακι εφαρμογι Κοινότθτα παρόχων τεχνολογίασ Τεχνολογικι ςυνοικία Πανεπιςτθμιακό campus Ερευνθτικό campus Δίκτυο ςυγκζντρωςθσ τεχνολογιϊν Δίκτυο αποδεκτϊν προςφορϊν αξιοποίθςθσ Κατοχφρωςθ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ Μεταφορά τεχνολογίασ / licensing Εμπορικι αξιοποίθςθ αποτελεςμάτων Ε&Α Spin-offs Κανόνεσ διαχείριςθσ τεχνολογίασ Επίδειξθ τεχνολογίασ Πηγή τεχμολ ογίας Κωδικοποίηση Γμωστική βάση πηγής Αμτικείμεμο μεταφοράς: Γμώση/ Ικαμότητα Λήπτης τεχμολ ογίας Γμωστική βάση λήπτη Μετάφραση Δημιουργία ικαμότητας Διευκολφνει τθν επικοινωνία, επίδειξθ, κατανόθςθ, ςυμφωνίεσ αξιοποίθςθ τεχνολογίασ

53 IΙI. Διακυβζρνθςθ Διαςφνδεςθ κοινότθτασ, κεςμϊν, και ψθφιακϊν εφαρμογϊν

54 IΙI. Διακυβζρνθςθ Διαςφνδεςθ κοινότθτασ, κεςμϊν, και ψθφιακϊν εφαρμογϊν Κοινότθτα πλθκυςμοφ Θεςμοί διαχείριςθσ Ψθφιακι εφαρμογι Κοινότθτα πόλθσ Φυςικόσ χϊροσ πόλθσ Επιχειρθματικι κοινότθτα τθσ πόλθσ Κοινότθτα δθμοτϊν / λιψθσ αποφάςεων Ψθφιακι παροχι υπθρεςιϊν εςωτερικι αναδιοργάνωςθ δθμοτικϊν υπθρεςιϊν Ψθφιακι δθμοκρατία Διαφάνεια αποφάςεων Δθμοψθφίςματα Petitions Τοπικι ψθφιακι αγορά Προβολι προϊόντων και υπθρεςιϊν Προβολι τθσ περιοχισ

55 Ευφυείσ πόλεισ: Διαφοροποίθςθ κατά ςυνοικία Βιομητανικές ζσνοικίες, ηετνολογικές ζσνοικίες, κένηρο πόλης, hub λιμένος, αεροδρομίοσ, πανεπιζηημιακά campus, shopping malls, περιοτές αναυστής Ευφυισ Θεςςαλονίκθ

56 Ευφυείσ πόλεισ ευφυείσ ςυνοικίεσ 1. Διαδραςτικά / ανοικτά ςυςτιματα καινοτομίασ: (1) ςτθ ςυμμετοχι του πλθκυςμοφ, (2) ςτθν προςφορά - διεκνείσ αλυςίδεσ προμθκευτϊν, και (3) ηιτθςθ - διεκνισ προϊκθςθ προϊόντων / υπθρεςιϊν. 2. Θ ςθμαςία των τριϊν ςυνιςτωςϊν. Κατά ςειρά προτεραιότθτασ: Θεςμοί διαχείριςθσ / τοπικά ςυςτιματα καινοτομίασ Οικονομία γνϊςθσ / δθμιουργικι οικονομία / δθμιουργικι τάξθ Ψθφιακοί χϊροι ςυνεργαςίασ και επικοινωνίασ 3. Ευφυΐα του ςυςτιματοσ δεν είναι ευφυΐα μθχανισ.είναι τριπλι ευφυΐα: ατόμων που ςυμμετζχουν, κοινότθτασ ςυλλογικι, μθχανισ ψθφιακϊν εφαρμογϊν 4. Εξελιγμζνεσ διαδικαςίεσ διαχείριςθσ γνϊςεων, όπωσ ςτρατθγικι πλθροφόρθςθ, μεταφορά τεχνολογίασ, ανάπτυξθ νζων προϊόντων, διακυβζρνθςθ, μποροφν να πραγματοποιθκοφν ςυλλογικά και πιο αποτελεςματικά ςε επίπεδο πόλεων και ςυνοικιϊν των πόλεων. 5. Βαςικι χωρικι ενότθτα ολοκλιρωςθσ του φυςικοφ, κεςμικοφ και ψθφιακοφ χϊρου είναι αυτι τθσ ςυνοικίασ. Θ ευφυισ πόλθ ςυγκροτείται ωσ δυναμικό άκροιςμα ευφυϊν ςυνοικιϊν.

57 Ευφυείσ Πόλεισ Πόλεισ + Οικονομία τθσ Γνϊςθσ + Ευρυηωνικότθτα Περιςςότερα: Komninos, N. (2002) Intelligent Cities: Innovation, knowledge systems and digital spaces, London and New York, Taylor and Francis. Komninos, N. (2008) Intelligent Cities and Globalisation of Innovation Networks, London and New York, Routledge. Komninos, N. (2009) (ed.) Intelligent Clusters, Communities and Cities: Enhancing innovation with virtual environments and embedded systems, Special Issue, International Journal of Innovation and Regional Development, Vol. 1, No

Θ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΠΟΛΘ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ

Θ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΠΟΛΘ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ Θ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΠΟΛΘ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ Νίκοσ Κομνθνόσ Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ Ερευνθτικι Μονάδα URENIO Θμερίδα CYTA για τθν Παγκόςμια Θμζρα Σθλεπικοινωνιϊν Καλφτερθ Πόλθ, Καλφτερθ Ηωι με Σεχνολογίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ INTELLIGENT COMMUNITY FORUM

ΕΥΦΥΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ INTELLIGENT COMMUNITY FORUM ΕΥΦΥΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ INTELLIGENT COMMUNITY FORUM Νίκος Κοµνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO Α.Π.Θ www.urenio.org Μεταπτυχιακό σεµινάριο Ευφυείς Πόλεις και Συστήµατα Καινοτοµίας 14 εκεµβρίου 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Μάθημα 2Θ369 Χειμερινό εξάμθνο 2009-2010 ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Νίκοσ Κομνθνόσ, Κακθγθτισ ΑΠΘ Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ.

ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ. ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ Γεϊργιοσ Θεοδϊρου Χωροτάκτθσ-Πολεοδόμοσ Μθχ/κοσ, Μεταπτυχιακόσ Φοιτθτισ, Π.Μ.. «Προςταςία

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Eπιμέλεια Eυάγγελος Π. Δημητριάδης Γρηγόρης Καυκαλάς Κυριακή Τσουκαλά ΑΝΑΤΥΠO UNIVERSITY STUDIO PRESS. Eκδόσεις Eπιστημονικών Bιβλίων και Περιοδικών

Eπιμέλεια Eυάγγελος Π. Δημητριάδης Γρηγόρης Καυκαλάς Κυριακή Τσουκαλά ΑΝΑΤΥΠO UNIVERSITY STUDIO PRESS. Eκδόσεις Eπιστημονικών Bιβλίων και Περιοδικών Eπιμέλεια Eυάγγελος Π. Δημητριάδης Γρηγόρης Καυκαλάς Κυριακή Τσουκαλά ΑΝΑΤΥΠO UNIVERSITY STUDIO PRESS Eκδόσεις Eπιστημονικών Bιβλίων και Περιοδικών ΘΕΣΣΑΛOΝΙΚΗ 2010 Ευφυείς πόλεις ευφυείς συνοικίες: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιςτθμονικό Πάρκο Πατρϊν

Επιςτθμονικό Πάρκο Πατρϊν Επιςτθμονικό Πάρκο Πατρϊν 1 Περιοχζσ καινοτομίασ, κφριοσ ςκοπόσ των οποίων είναι να ςυμβάλλουν ςτθν οικονομικι και βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ περιοχισ τουσ. Μζςα από ζνα δυναμικό και καινοτόμο μίγμα πολιτικϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνζδριο Δυτικής Ελλάδας για την προγραμματική περίοδο 2014

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Εστσείπ Πϊλειπ. Έμα μέξ παοάδειγμα ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ ςχμ πϊλεχμ. Εοεσμηςική Μξμάδα URENIO Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ www.urenio.

Εστσείπ Πϊλειπ. Έμα μέξ παοάδειγμα ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ ςχμ πϊλεχμ. Εοεσμηςική Μξμάδα URENIO Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ www.urenio. Εστσείπ Πϊλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ ςχμ πϊλεχμ Εοεσμηςική Μξμάδα URENIO Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ www.urenio.org Εστσείπ πόλειπ: Έμμξια 2 ΙΙ. Ποξρεγγίρειπ -1 Smart Communities

Διαβάστε περισσότερα

2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ STAKEHOLDERS 7-4-2011

2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ STAKEHOLDERS 7-4-2011 2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ STAKEHOLDERS 7-4-2011 ΠΑΤΛΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΣΕΛΙΔΟΤ ΙΩΑΝΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΣΚ 57001, ΘΕΡΜΗ ΣΗΛ. 2313300777 2313300711 ΦΑΞ 2310464421 e-mail: ipavlou@dimosthermis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Τι είναι η Διδακτική τησ Πληροφορικήσ; Η μελζτθ, ο προβλθματιςμόσ, και θ εξάςκθςθ τθσ μετάδοςθσ γνϊςθσ ςτα γνωςτικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ)

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΜΑΔΗΜΑΛΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΛΙΛΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΤ Τμήμα ΠΜ & ΜΤΓ Θ δθμιουργία ΝΕΟΤ δθμόςιου χϊρου ςτο εςωτερικό πολυλειτουργικϊν

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Mini Sports Club Ζχουμε τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία να ςασ προςφζρουμε μια κερδοφόρο επαγγελματικι πρόταςθ με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων Απολογιζηική εκδήλωζη ΔΑΣΤΑ Πανεπιζηήμιο Ιωαννίνων 1 Φεβρουαρίου 2012 Ελζνθ Κερκεντηζ Υπεφκυνθ Κόμβου EURAXESS Παν/μίου Ιωαννίνων Μάμασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΦΤΕΙ ΠΟΛΕΙ. Χωξηθνί κεηαζρεκαηηζκνί ηωλ ζπζηεκάηωλ θαηλνηνκίαο. Νίκοσ Κομνθνόσ Ερευνθτικι Μονάδα URENIO Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ

ΕΤΦΤΕΙ ΠΟΛΕΙ. Χωξηθνί κεηαζρεκαηηζκνί ηωλ ζπζηεκάηωλ θαηλνηνκίαο. Νίκοσ Κομνθνόσ Ερευνθτικι Μονάδα URENIO Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ ΕΤΦΤΕΙ ΠΟΛΕΙ Χωξηθνί κεηαζρεκαηηζκνί ηωλ ζπζηεκάηωλ θαηλνηνκίαο Νίκοσ Κομνθνόσ Ερευνθτικι Μονάδα URENIO Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ Σμιμα Μθχανικϊν Χωροταξίασ και Ανάπτυξθσ, ΑΠΘ, Βζροια, 13

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 2Σ5 23: ΨΗΦΙΑΚΕΣ - ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ

Μάθημα 2Σ5 23: ΨΗΦΙΑΚΕΣ - ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μάθημα 2Σ5 23: ΨΗΦΙΑΚΕΣ - ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ Διδάσκων: Νίκος Κομνηνός, καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη Οκτώβριος 2012 1. Εισαγωγή Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ Τομζασ ΤΠΕ (Τεχνολογίεσ Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών) Τυποποιημζνα ελληνικά προϊόντα και υπηρεςίεσ ςτισ διεθνείσ αγορζσ Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ 1 Μια τολμθρι, απαραίτθτθ, επιλογι... Μια ςφγχρονθ

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία ςτην Εκπαίδευςη

Καινοτομία ςτην Εκπαίδευςη Καινοτομία ςτην Εκπαίδευςη Δημήτρης Λάιος, InEdu Director Powered by Agenda Προφίλ InEdu Offering Case Studies Ολοκλθρωμζνθ Εκπαιδευτικι Εφαρμογι: InEdu LMS InEdu4U / Digi Mobile Προφίλ Η InEdu, ωσ τμιμα

Διαβάστε περισσότερα

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 τόχοσ εμιναρίου 2012 1) Η διερεφνθςθ του ρόλου που μποροφν να ζχουν οι Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Γιώργοσ Πιερράκοσ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΤΕΙ Αθήνασ Επιχειρθματικι πρόκεςθ Περιεχόμενα Κοινωνικι επιχειρθματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων Δπ Φωηεινή Σάληα Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ /

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ελλάδα τθσ εξωςτρζφειασ

ελλάδα τθσ εξωςτρζφειασ Ακινα 08.12.2010 ελλάδα τθσ εξωςτρζφειασ Εκνικι τρατθγικι για τισ Εξαγωγζσ πορεία & ςφγκριςθ Εξαγωγζσ ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% ΒΔΛΓΙΟ ΟΛΛΑΝΓΙΑ ΙΡΛΑΝΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ»

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» ΗΜΕΡΙΔΑ «Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» Πζμπτθ 27 Μαρτίου 2014, 09:00 πμ- 18:00 μμ Συνεδριακό Κζντρο ΤΕΙ Ακινασ Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και εγγραφζσ ςτα γραφεία τθσ ΜΟΚΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυείς Πόλεις Ένα νέο παράδειγµα ανάπτυξης και σχεδιασµού των πόλεων

Ευφυείς Πόλεις Ένα νέο παράδειγµα ανάπτυξης και σχεδιασµού των πόλεων Ευφυείς Πόλεις Ένα νέο παράδειγµα ανάπτυξης και σχεδιασµού των πόλεων Νίκος Κοµνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO Μεταπτυχιακό Σεµινάριο ιδακτορικών 9 Νοεµβρίου 2007 Περιεχόµενα I. Ευφυείς πόλεις: Η µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΑΝ ΣΟΣΕ ΣΙ ; ΑΝΑΠΣΤΟΝΣΑ ΣΟ ΙΣ Ε ΑΣΑΘΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΙ ΑΝ ΣΟΣΕ ΣΙ ; ΑΝΑΠΣΤΟΝΣΑ ΣΟ ΙΣ Ε ΑΣΑΘΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝ ΣΟΣΕ ΣΙ ; ΑΝΑΠΣΤΟΝΣΑ ΣΟ ΙΣ Ε ΑΣΑΘΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 20-04-2010 Ηλίασ Αγγελίδησ, Δ/ντησ Σεχνικήσ Τποςτήριξησ, Algosystems Η Algosystems με λίγα λόγια Η Algosystems με λίγα λόγια Το ΙΤ και θ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Γραφείο Περιφερειάρχθ Σαχ. Δ/νςθ Σθλζφωνο : Κουμουνδοφρου Παπαναςταςίου, Διοικθτιριο, 411 10 ΛΑΡΙΑ : 2413 506 552/553 ΠΡΟ: Λάριςα, 17-11-2015 α.π.: 2854 Ωσ Πίνακασ Αποδεκτϊν ΚΟΙΝ: Ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Ανκι Χαραλάμπουσ Διευκφντρια Ενεργειακοφ Γραφείου Κυπρίων Πολιτϊν Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν Παρασκευή, 21

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ

Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ Η Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ είναι μία ςτρατθγικι προςζγγιςθ οικονομικισ ανάπτυξθσ βαςιςμζνθ ςε ςτοχευμζνθ υποςτιριξθ τθσ Ζρευνασ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Ακινα Ιοφνιοσ 2012 Γενικι κατεφκυνςθ ςτρατθγικισ για το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν H Ελλάδα να αποκτιςει θγετικι κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

Η μοναδικι ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πρόταςθ ςτθν αγορά του ποδθλάτου ςτθν Ελλάδα. Your ride. Our passion.

Η μοναδικι ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πρόταςθ ςτθν αγορά του ποδθλάτου ςτθν Ελλάδα. Your ride. Our passion. Η μοναδικι ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πρόταςθ ςτθν αγορά του ποδθλάτου ςτθν Ελλάδα Ζλα ςτο πιο εξειδικευμζνο δίκτυο ποδθλατικϊν καταςτθμάτων με προϊόντα αιχμισ με το πιο ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ςυνεργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζνα δίκτυο για τα Serious Games ςτη νοτιοανατολική Ευρώπη: το ζργο LUDUS

Ζνα δίκτυο για τα Serious Games ςτη νοτιοανατολική Ευρώπη: το ζργο LUDUS Ζνα δίκτυο για τα Serious Games ςτη νοτιοανατολική Ευρώπη: το ζργο LUDUS www.ludus-project.eu Δρ. Δημήτρησ Χ. Παπαδόπουλοσ - ΠΡΟΜΕΑ papadopoulos@promea.gr ΠΡΟΜΕΑ: Εταιρεία Προαγωγήσ Μεθοδολογιών Ζρευνασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ

Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ 1 Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ Άγγελοσ Τςακανίκασ, Επίκουροσ κακθγθτισ ΕΜΠ, Διευκυντισ Ζρευνασ ΙΟΒΕ Πζτροσ Καβάςαλθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Πανεπιςτθμίου Αιγαίου Σφροσ, 12 Ιουλίου 2013 Το οικοςφςτθμα του τομζα

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΚΛΗΗ. Σίτλοσ: Συναλλακτικό Σφςτθμα Υποςτιριξθσ Λιψθσ Περιβαλλοντικϊν Αποφάςεων (Transactional Environmental Support System - TESS)

Η ΠΡΟΚΛΗΗ. Σίτλοσ: Συναλλακτικό Σφςτθμα Υποςτιριξθσ Λιψθσ Περιβαλλοντικϊν Αποφάςεων (Transactional Environmental Support System - TESS) ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΣΙΑ Σίτλοσ: Συναλλακτικό Σφςτθμα Υποςτιριξθσ Λιψθσ Περιβαλλοντικϊν Αποφάςεων (Transactional Environmental Support System - TESS) Χρηματοδοτικό εργαλείο: Συνεργατικό ερευνθτικό ζργο του 7 ου Προγράμματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Ευρωπαϊκι πρωτοβουλία για το μζλλον του καταςκευαςτικοφ κλάδου ΕΕ: μελζτθ και χζδιο Δράςθσ Τποβλικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

HUB OF INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP TECHNOPOLIS CITY OF ATHENS

HUB OF INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP TECHNOPOLIS CITY OF ATHENS HUB OF INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP TECHNOPOLIS CITY OF ATHENS Τι είναι το INNOVATHENS: Ζνασ ολοκλθρωμζνοσ κόμβοσ ςτιριξθσ τθσ Καινοτομίασ και τθσ Επιχειρθματικότθτασ, όπου: Παρουςιάηονται παραδειγματικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Digi-Retail / Digi-Content Proposal. Ιςίδωροσ Σιδερίδθσ Business Development Manager

Digi-Retail / Digi-Content Proposal. Ιςίδωροσ Σιδερίδθσ Business Development Manager Digi-Retail / Digi-Content Proposal Ιςίδωροσ Σιδερίδθσ Business Development Manager Agenda / Digi-Retail SiEBEN Campaign Management Loyalty Club Κάρτεσ μζλουσ με RFID & Tag Άλλεσ χριςεισ του Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Δστσείπ Πόλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ

Δστσείπ Πόλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ Δστσείπ Πόλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ Νίκξπ Κξμμημόπ Δοεσμηςική Μξμάδα URENIO Μεςαπςσυιακό εμιμάοιξ Διδακςξοικώμ 9 Νξεμβοίξσ 2007 Πεοιευόμεμα I. Ευφυείς πόλεις: Η μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 2 Ιατρικό και Κοινωνικό Μοντζλο Διαχείριςθσ των ειδικϊν αναγκϊν

Μάκθμα 2 Ιατρικό και Κοινωνικό Μοντζλο Διαχείριςθσ των ειδικϊν αναγκϊν Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Σμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξη και Αναπηρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 2 Ιατρικό και Κοινωνικό Μοντζλο Διαχείριςθσ των ειδικϊν αναγκϊν Διδάςκων: Βαςίλθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα