ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ Στρατθγικζσ για παγκόςμια και διαδραςτικά ςυςτιματα καινοτομίασ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ Στρατθγικζσ για παγκόςμια και διαδραςτικά ςυςτιματα καινοτομίασ"

Transcript

1 ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ Στρατθγικζσ για παγκόςμια και διαδραςτικά ςυςτιματα καινοτομίασ Νίκοσ Κομνθνόσ Ερευνθτικι Μονάδα URENIO, Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ 2ο Πανελλινιο Συνζδριο Χωροταξίασ Πολεοδομίασ και Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ, Βόλοσ, Σεπτεμβρίου 2009

2 Περιετόμενα 1. Ειςαγωγι - Τι είναι ευφυείσ πόλεισ 2. Ευφυείσ πόλεισ Παγκοςμιοποίθςθ καινοτομίασ 3. Στρατθγικζσ και πρωτοβουλίεσ για ευφυείσ πόλεισ 4. Σχεδιάηοντασ ευφυείσ πόλεισ: Έρευνα ςτο URENIO

3 1. Ειςαγωγι - Τι είναι ευφυείσ πόλεισ Μια ςφντομθ αναδρομι ςτθ βιβλιογραφία

4 Ευφυείσ πόλεισ Ευφυείσ πόλεισ: Μοντζλο προγραμματιςμοφ και ανάπτυξθσ των πόλεων που δθμιουργείται από τθ ςφγκλιςθ δφο μεγάλων ρευμάτων τθσ ςφγχρονθσ ςκζψθσ για τθν πόλθ και τθν αςτικι ανάπτυξθ: 1. Από τθν κατανόθςθ τθσ πόλθσ ωσ περιβάλλοντοσ δθμιουργικότθτασ και καινοτομίασ: βιβλιογραφία για πόλεισ γνϊςεων, πόλεισ καινοτομίασ, δθμιουργικζσ πόλεισ. 2. Από τθν αναπαράςταςθ, διαχείριςθ, και διακυβζρνθςθ των πόλεων μζςων τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνίασ: βιβλιογραφία ζξυπνθσ ανάπτυξθσ, cyber cities, ψθφιακισ πόλθσ, πόλεισ και τθλεπικοινωνίεσ. Κυριολεκτικι και όχι μεταφορικι χριςθ του όρου ευφυισ! Πολλοί τρόποι κατανόθςθσ τθσ ευφυΐασ των πόλεων

5 Προςεγγίςεισ -1 Smart Communities: Ψθφιακόσ χϊροσ ζξυπνθ ανάπτυξθ

6 Προςεγγίςεισ - 2 Smart cities Αυτοματοποίθςθ, ψθφιακι διαχείριςθ των ςτοιχείων τθσ πόλθσ 6

7 Προςεγγίςεισ - 3 Intelligent Environments: Υπολογιςτικι ικανότθτα ςτο φυςικό χϊρο τθσ πόλθσ «Ευφυι Περιβάλλοντα είναι οι χϊροι με ενςωματωμζνα ςυςτιματα και τεχνολογίεσ πλθροφορίασ και επικοινωνιϊν που δθμιουργοφν διαδραςτικοφσ χϊρουσ και μεταφζρουν υπολογιςτικι ικανότθτα ςτο φυςικό κόςμο». «Ευφυι περιβάλλοντα είναι οι χϊροι με υπολογιςτικι ικανότθτα που χρθςιμοποιείται αδιάλειπτα για τθν ενίςχυςθ τθσ ςυνικουσ δραςτθριότθτασ». Μία από τισ κινθτιριεσ δυνάμεισ για τθ δθμιουργία διαδραςτικοφ περιβάλλοντοσ είναι να γίνουν οι υπολογιςτζσ πιο φιλικοί ςτον χριςτθ, αλλά επίςθσ αόρατοι από τον χριςτθ. (Steventon and Wright 2006). 7

8 Προςεγγίςεισ - 4 Διανοθτικό κεφάλαιο για κοινότθτεσ, πόλεισ, περιφζρειεσ Το διανοθτικό κεφάλαιο και οι άυλεσ υποδομζσ κεωροφνται ωσ οι πιο ςθμαντικοί πόροι τθσ ανταγωνιςτικότθτασ. Διανοθτικό κεφάλαιο ςε επίπεδο επιχείρθςθσ: Άυλεσ επενδφςεισ, Ε&Α, καινοτομία, δθμιουργία γνϊςεων, μάρκετινγκ, προϊκθςθ προϊόντων, προςδιορίηουν τισ επιδόςεισ, κφκλο εργαςιϊν και κερδοφορία των επιχειριςεων. Διανοθτικό κεφάλαιο ςε επίπεδο πόλεων: Συλλογικά ςυςτιματα πλθροφόρθςθσ, κοινωνικι ευφυΐα, πολιτικζσ και κεςμικι οργάνωςθ τθσ πλθροφορίασ, εμπορικι διπλωματία, ςυμφωνίεσ για διεκνείσ αγορζσ: Ragusa ( ) Μζτρθςθ διανοθτικοφ κεφαλαίου Καλλιζργεια και ανάπτυξθ Δ.Κ. 8

9 Προςεγγίςεισ - 5 Intelligent Communities: Καινοτομία, ευρυηωνικότθτα, προςζλκυςθ Broadband infrastructure policy Digital inclusion policy ICTs Intel Community Strategy Innovation policy Policy for knowledge workers Innov Promotion and marketing policy Place 9

10 Προςεγγίςεισ - 6 Ambient Intelligence Communities Living Labs: Θ πόλθ ωσ ηωντανό εργαςτιριο καινοτομίασ

11 Ευφυείσ πόλεισ Βιβλιογραφία: Ζνα ευρφ φάςμα οριςμϊν Ευφυείσ πόλεισ: περιοχζσ ςτισ οποίεσ διαςυνδζονται τρεισ πλευρζσ τθσ ςθμερινισ ανάπτυξθσ των πόλεων: Κοινότθτεσ ανκρϊπων / ςυγκεντρϊςεισ παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων / υποδομϊν Διαδικαςίεσ καινοτομίασ / χωρικά ςυςτιματα καινοτομίασ Ευρυηωνικά δίκτυα, ψθφιακζσ υπθρεςίεσ, ΤΠΕ, ςζνςορεσ, διαδραςτικό περιβάλλον Συστήματα καινοτομίας Κοινότητες / Clusters Ψηφιακά δίκτυα και υπηρεσίες Κοινότητες / Clusters Ευφυείσ πόλεισ Κοινότητες / Clusters Συστήματα καινοτομίας Δφο όρια ενόσ φάςματοσ ςυνδυαςμϊν Intellectual capital Intelligent environments Ψηφιακά δίκτυα και υπηρεσίες 11

12 2. Ευφυείσ πόλεισ Παγκοςμιοποίθςθ καινοτομίασ Ποια είναι θ πραγματικι βάςθ τθσ δθμιουργίασ ευφυϊν πόλεων? Ποιεσ τάςεισ ςτθρίηουν τθ δθμιουργία ευφυϊν πόλεων?

13 Βάςθ: Καινοτομία και ανάπτυξθ περιφερειϊν τθσ ΕΕ Γραμμικι ςχζςθ από «Καινοτομία» «Ανάπτυξθ» Πθγι: European Innovation Scoreboard Regional Innovation performances

14 Αντίςτροφθ ςχζςθ: Περιφερειακι ςυγκρότθςθ και ανάπτυξθ καινοτομίασ Αρχιτεκτονικζσ δικτφωςθσ Μεταφορά τεχνολογίασ Reverse engineering Αξιοποίθςθ Ε&Α

15 Νζεσ τάςεισ ςτο πεδίο τθσ καινοτομίασ: (1) Παγκοςμιοποίθςθ Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ - Διεκνείσ ειςροζσ-εκροζσ Πθγι: Booz Allen Hamilton, Global Innovation 1000

16 Νζεσ τάςεισ ςτο πεδίο τθσ καινοτομίασ: (2) Παγκόςμια κινθτικότθτα καινοτομίασ - Μετεγκατάςταςθ Ε&Α R&D offshoring: Μετακίνθςθ τθσ ζρευνασ μιασ επιχείρθςθσ ςε μια άλλθ χϊρα. Τα παγκόςμια δίκτυα καινοτομίασ (GINs) είναι νζα εξζλιξθ ςε ςχζςθ με τα παγκόςμια δίκτυα παραγωγισ (GPNs) Τρεισ μορφζσ: Satellite R&D labs, ςυνδυάηουν μθτρικι-τοπικι βάςθ ζρευνασ. Μικρισ ςτρατθγικισ ςθμαςίασ, ευάλωτα ςε περιοριςμοφσ χρθματοδότθςθσ που αποφαςίηει θ μθτρικι εταιρεία. Contract R&D labs, κακαρό innovation offshoring. Εξαςφαλίηουν χαμθλοφ κόςτουσ εργαςία, ικανότθτεσ και υποδομζσ. Θ ανταλλαγι γνϊςεων είναι πολφ περιοριςμζνθ. Equal Partnership labs, με ανάκεςθ περιφερειακοφ ι παγκόςμιου product mandate. Υψθλι ανταλλαγι γνϊςεων και ίδιο επίπεδο ζρευνασ. Τα περιςςότερα νζα κζντρα Ε&Α των πολυεκνικϊν κα εγκαταςτακοφν ςτθν Ινδία, Κίνα, και πόλεισ τθσ Αςίασ. Θ Cisco ζχει ιδθ εγκαταςτάςεισ Ε&Α ςτθν Bangalore. Θ Toyota ςτθν Ταχλάνδθ. Θ Nokia λειτουργεί 9 satellite design studios ςτθν Ινδία (Bangalore), Κίνα (Beijing), και Βραηιλία. Πθγι: Ernst, D. (2006) Innovation Offshoring: Asia s emerging role in global innovation networks

17 Νζεσ τάςεισ ςτο πεδίο τθσ καινοτομίασ: (3) Θ Αςία τθσ Καινοτομίασ Μεγάλεσ αγορζσ νζων προϊόντων ςτθν Αςία Στθν Αςία, θ δαπάνθ για καινοτομία μεγεκφνεται με πολφ υψθλό ρυκμό. Στθν περίοδο , θ επιχειρθματικι δαπάνθ Ε&Α αυξικθκε 5.2% ςτθ Βόρεια Αμερικι 2.3% ςτθν Ευρϊπθ 3.8% ςτθν Ιαπωνία, και 17% ςτθν Ινδία και Κίνα 19.7% ςτθν Αυςτραλία, Βραηιλία, Σιγκαποφρθ, Ταιβάν, Νότια Κορζα (ςυγκεντρωτικά). Θ ζνταςθ Ε&Α ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ε&Α προσ ΑΕΠ) επιβραδφνεται από το 2000, και αυξικθκε μόνο κατά 0.2% ςτθν περίοδο Θ Κίνα με χαμθλότερθ ζνταςθ ζρευνασ (1.31% του ΑΕΠ το 2003) ζχει ετιςιο βελτίωςθσ τθσ ζνταςθσ ζρευνασ περίπου 10% ( ). Με τθν τάςθ αυτι θ Κίνα κα ξοδεφει το 2010 το ίδιο με τθν ΕΕ, παρά τθ Λιςςαβόνα και τουσ ςτόχουσ τθσ ERA.

18 Νζεσ τάςεισ ςτο πεδίο τθσ καινοτομίασ: Παγκοςμιοποίθςθ καινοτομίασ - Κινθτιριεσ δυνάμεισ Critically important factor Access to 24/7 global R&D processes 14 Higher volume of innovations 16 Reduce time to market for innovations 21 Ability to exploit pools of skilled labour 22 Reduced R&D costs 23 Ability to tailor goods and services to particular markets (% responders) Πθγι: Economist Intelligence Unit (2004)

19 Γεωγραφικι διάςταςθ / επιπτϊςεισ: (1) Παγκοςμιοποίθςθ των cluster καινοτομίασ

20 Γεωγραφικι διάςταςθ / επιπτϊςεισ: (2) BANGALORISM: Νζα cluster καινοτομίασ ςτον αναπτυςςόμενο κόςμο Bangalore (Ινδία) ζνα από τα μεγαλφτερα ΙΤ clusters (satellite platform). Zhongguancun High Technology Development Zone (Κίνα), cluster ςε consumer electronicσ. Taiwan, ςτθν περιοχι του Hsinchu Science Park, cluster leader ςε θμιαγωγοφσ. Σιγκαποφρθ νζα clusters ςε disk drivers, multimedia, broadband technologies, financial services. Κορζα, Teheran Valley κοντά ςτθ Seoul, ζνασ πυρινασ τθσ εκνικισ βιομθχανίασ, clusters ςε broadband technologies και mobile communications. Μαλαιςία μια μακροπρόκεςμθ προςπάκεια ςε θμιαγωγοφσ, θλεκτρονικά, και software, ςτο Multimedia Super Corridor, και ςτα clusters Cyberjaya, Purtajaya, Penang.

21 Ευφυείσ πόλεισ ωσ νζο παράδειγμα ςχεδιαςμοφ: Πόλεισ + ςυςτιματα καινοτομίασ + ψθφιακι ςυνεργαςία Θ παγκοςμιοποίθςθ των δικτφων καινοτομίασ είναι εφικτι μόνο ςτθ βάςθ ψθφιακισ - online ςυνεργαςίασ Μια ομπρζλα ψθφιακϊν υπθρεςιϊν επιτρζπει τθ χωρικι επζκταςθ των τοπικϊν / περιφερειακϊν ςυςτθμάτων καινοτομίασ Υβριδικοί χϊροι καινοτομίασ: ψθφιακά οικοςυςτιματα καινοτομίασ, Living Labs, i-hubs, ζξυπνεσ ςυνοικίεσ, Ubiquitous κοινότθτεσ, ευφυι περιβάλλοντα ενιςχφουν τθν ικανότθτα πειραματιςμοφ, ςυμμετοχισ των πολιτϊν, και παγκοςμιοποίθςθ των δικτφων προμθκευτϊν / αγορϊν νζων προϊόντων καινοτομίασ Χωρικό Σφςτθμα Καινοτομίασ ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ: Μοντζλο πολεοδομικισ οργάνωςθσ καινοτόμων περιοχϊν ςτθν εποχι παγκοςμιοποιθμζνων δικτφων και ςυςτθμάτων καινοτομίασ

22 3. Στρατθγικζσ και πρωτοβουλίεσ ευφυϊν πόλεων

23 1. Τοπικζσ πρωτοβουλίεσ πόλεων Overview: Βραβεία ευφυϊν κοινοτιτων ICF Αςία -Αυςτραλία (11) Αμερική (18) Ευρώπη (9) Bario, Malaysia -Singapore -LaGrange, Georgia, US -Nevada, Missouri, US -New York, US -Ennis, Ireland -Sunderland, UK Bangalore, India -Seoul, S. Korea Taipei, Taiwan -Victoria, Australia -Yokosuka, Japan Mitaka, Japan -Tianjin, China Gagnam District Seoul -Ichikawa, Japan -Calgary, Alberta, CA -Florida, high tech corridor, US -Spokane, Washington, US -Western Valley, N. Scotia, CA -Pirai, Brazil -Toronto, Ontario, CA -Cleveland, Ohio, US -Waterloo, Ontario, CA -Glasgow, UK -Issy-les-Moulineux, France -Manchester, UK Ottawa-Gatineau, Ontario, CA -Dundee, Scotland, UK -Tallinn, Estonia Fredericton, New Brunswick, CA -Northeast Ohio, US -Westchester, New York, US -Winston-Salem, N. Carolina, US Bristol, Virginia, US -Moncton, New Brunswick, CA -Eindhoven, Netherlands -Stockholm, Sweden

24 Σιγκαποφρθ, Βραβείο ICF 2001 in Intelligent Nation 2015 Πηγή:

25 Σιγκαποφρθ, in2015 Ολοκλιρωςθ καινοτομίασ ευρυηωνικότθτασ ςτθν προςφορά Vision Singapore: An Intelligent Nation, A Global City, Powered By Infocomm Innovation in2015 will fuel creativity and innovation among businesses and individuals by providing an infocomm platform that supports enterprise and talent. Integration in2015 will connect businesses, individuals and communities, giving them the ability to harness resources and capabilities - speedily and efficiently - across diverse businesses and geographies. Internationalisation in2015 will be the conduit for providing easy and immediate access to the world s resources as well as for exporting Singapore s ideas, products, services, companies and talent into the global markets. 10 τομείσ προτεραιότητασ 1. Digital media & Entertainment 2. Education and Learning 3. Financial Services 4. Government 5. Healthcare and Biomedical Sciences 6. Manufacturing and Logistics 7. Tourism, Hospitality and Retail 8. Infocomm Infrastructure 9. Enterprise Development for Singapore-based Infocomm Companies 10. Infocomm Manpower Development Πθγι:

26 Σιγκαποφρθ, in2015 Ο τομζασ των πολυμζςων

27 Στοκχόλμθ Βραβείο ICF 2009

28 Στοκχόλμθ Ολοκλιρωςθ καινοτομίασ ευρυηωνικότθτασ ςτθ ηιτθςθ Θ Στοκχόλμθ είναι ζνα ςθμαντικό κζντρο καινοτομίασ. Bρίςκεται ςτθν πρϊτθ κζςθ μεταξφ περιφερειϊν ΕΕ με ςφνκετο δείκτθ 0,90 /1,00 ( ) Θ ανάπτυξθ τθσ πόλθσ ςτθρίηεται ςτισ υπθρεςίεσ ζνταςθσ γνϊςεων, ςτον χρθματοπιςτωτικό τομζα, ςτισ επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, όπωσ νομικζσ και λογιςτικζσ υπθρεςίεσ, PR, το εμπόριο, και τισ υπθρεςίεσ τεχνικϊν ςυμβοφλων. Στθν κακοδθγοφμενθ από τθν καινοτομία ανάπτυξθ τθσ πόλθσ ςυνζβαλαν επίςθσ τα οργανωμζνα clusters νζασ οικονομίασ: Kista, που είναι ζνα μεγάλο κζντρο δραςτθριότθτασ τεχνολογιϊν πλθροφορίασ και επικοινωνιϊν, άτομα, επιχειριςεισ Σφμπλεγμα των βιοεπιςτθμϊν, ςθμαντικι κζςθ ςτθν ευρωπαϊκι βιομθχανία για τισ κακαρζσ τεχνολογίεσ. Ιςχυρι τοπικι ευρυηωνικι οικονομία. Στον πυρινα βρίςκεται θ εταιρεία Stokab (1994), ανικει ςτθν πόλθ τθσ Στοκχόλμθσ: καταςκευάηει, λειτουργεί και ςυντθρεί το δίκτυο οπτικϊν ινϊν ςτθν περιοχι τθσ Στοκχόλμθσ και μιςκϊνει ςυνδζςεισ οπτικϊν ινϊν (5.600 χιλιόμετρα καλωδίων και ςυνολικά χιλιόμετρα οπτικϊν ινϊν) Επιχειρθματικό ςφμπλεγμα: ιδιοκτιτεσ του δικτφου, τουσ παρόχουσ τθλεπικοινωνίασ, τουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν internet και άλλων υπθρεςιϊν, και καταςκευαςτζσ / ιδιοκτιτεσ ακίνθτθσ περιουςίασ. Πάνω ςτο δίκτυο αυτό, 450 επιχειριςεισ και 90 δθμόςιοι οργανιςμοί προςφζρουν ψθφιακζσ υπθρεςίεσ: φροντίδα των παιδιϊν, διάλογοσ με γονείσ και μακθτζσ, εφρεςθ ςτζγθσ, ψθφιακι βιβλιοκικθ, φροντίδα θλικιωμζνων, διαχείριςθ τθσ κυκλοφορίασ

29 2. ENOLL Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ζωντανών Εργαςτηρίων (Living Labs): 129 μζλθ 10 LL εκτόσ Ευρϊπθσ, ςτθ Βραηιλία, Κίνα, Μοηαμβίκθ, Νότια Αφρικι, και Ταιβάν. Πθγι:

30 Living Labs Συμμετοχικι καινοτομία ςε πραγματικό περιβάλλον «Living Lab είναι μια περιοχι τθσ πόλθσ ςτθν οποία λειτουργεί ςε πλιρθ κλίμακα ζνα αςτικό εργαςτιριο, προςφζροντασ ζδαφοσ για επινόθςθ, προτυποποίθςθ και εμπορία νζων εφαρμογϊν κινθτισ τεχνολογίασ. Ζνα Living Lab πραγματοποιεί διαδραςτικά τεςτ /ελζγχουσ, αλλά θ διαχείριςι του γίνεται ωσ περιβάλλοντοσ καινοτομίασ, πολφ πιο πζρα από τισ λειτουργίεσ ενόσ πεδίου δοκιμϊν. Ωσ υποδομι καινοτομίασ βαςιηόμενθ ςτισ πόλεισ το Living Lab μπορεί να αξιοποιιςει τθ ςυγκζντρωςθ δθμιουργικϊν ταλζντων, τθν κοινωνικο-πολιτιςτικι πολυμορφία, και το απρόβλεπτο τθσ εφευρετικότθτασ και φανταςίασ ςτο αςτικό περιβάλλον.» (Living Labs Europe 2007) Στα LLs, θ ςχζςθ ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν και καινοτομίασ εντοπίηεται ςτο πεδίο τθσ παραγωγισ: μζςω των ψθφιακϊν υπθρεςιϊν αναπτφςςονται ςυνεργατικά νζα προϊόντα και υπθρεςίεσ Oχι μόνο ςτον τομζα των ΤΠΕ, αλλά ςε πολλοφσ τομείσ παραγωγισ, νζασ και παραδοςιακισ οικονομίασ: SOLET-Tourism, TRAIL-Technologies for Rurality, Agro Living Lab, LIFENET, Györ Automotive LL, ESA- Frascati Living Lab, Telemedicine Living Lab, Cyber Care Clinique, RENER Renewable Energies) Θ βαςικι διαφορά των LLs από τθ ςυμμετοχι των τελικϊν χρθςτϊν ςτθν καινοτομία είναι ότι ςτα LLs αυτι πραγματοποιείται μζςα ςε πραγματικό περιβάλλον.

31 Living Labs Συμμετοχικι καινοτομία ςε πραγματικό περιβάλλον Ομάδεσ χρηςτών: πρόκειται για μεγάλεσ ομάδεσ χρθςτϊν ( άτομα) οι οποίοι ςυμμετζχουν άμεςα ςτθν ανάπτυξθ νζων προϊόντων και υπθρεςιϊν με μια ποικιλία μζςων που περιλαμβάνουν ςυμβουλευτικζσ ομάδεσ, αξιολόγθςθ ομοτίμων, on-line διάλογο, υποβολι προτάςεων τροποποίθςθσ των χαρακτθριςτικϊν του προϊόντοσ, κ.α. Τεχνικζσ (Innovaro 2009): Εικονικά πρόςωπα: αφορά τθ δθμιουργία φανταςτικϊν χαρακτιρων των οποίων οι ανάγκεσ και ςυμπεριφορζσ κακοδθγοφν τθν κατανόθςθ των μελλοντικϊν αναγκϊν των πελατϊν. Παρατήρηςη ςυμπεριφοράσ: παρακολοφκθςθ των πρακτικϊν των χρθςτϊν ςε πραγματικό περιβάλλον (ςπίτι, τθν εργαςία, τθν ψυχαγωγία, ςε χϊρουσ εμπορίου). Ανάδειξθ αναγκϊν και ςυμπεριφορϊν για τισ οποίεσ τα άτομα δεν ςυηθτοφν, αλλά ακολουκοφν ςτθν πράξθ. Συμμετοχικόσ ςχεδιαςμόσ, κατά τον οποίο οι πελάτεσ καλοφνται να ςυμμετάςχουν άμεςα ςτθν ανάπτυξθ του προϊόντοσ ι τθσ υπθρεςίασ. Δθμιουργία ομάδων ςχεδιαςμοφ με τθ ςυμμετοχι ςχεδιαςτϊν, μθχανικϊν, managers, και πελατϊν, που όλοι μαηί αποτελοφν τθν ομάδα ανάπτυξθσ νζου προϊόντοσ.

32 3. Πολσεθνικές IBM: Smarter Cities - Smarter Planet Το πρόγραμμα δθμιουργικθκε για να ενιςχφςει τθν οικονομικι ανάπτυξθ και ποιότθτα ηωισ ςτισ πόλεισ και μθτροπολιτικζσ περιοχζσ με τθν ενεργοποίθςθ νζων προςεγγίςεων ςκζψθσ και δράςθσ ςτο αςτικό οικοςφςτθμα. Νζεσ απαιτιςεισ πόλεων: ςυνεχισ επικοινωνία 24/7, ζξυπνα δίκτυα διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ, αποτελεςματικά δίκτυα μεταφορϊν, αςφαλι τρόφιμα και νερό, βιϊςιμθ ανάπτυξθθ, αξιόπιςτεσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, οικονομία τθσ γνϊςθσ. Οι απαιτιςεισ αυτζσ δθμιουργοφν τεράςτια πίεςθ ςτθ πόλθ για υποδομζσ και φυςικοφσ πόρουσ. Θ πρωτοβουλία τθσ ΙΒΜ εςτιάηεται ςε επτά τομείσ, εκπαίδευςθ, υγεία, αςφάλεια, μεταφορζσ, διαχείριςθ του νεροφ, ενζργεια, και δθμόςια διακυβζρνθςθ Σε κάκε ζνα εκ των οποίων προτείνει ςτρατθγικζσ, καλζσ πρακτικζσ, τεχνολογίεσ και εφαρμογζσ Θ προςζγγιςθ είναι ολοκλθρωμζνθ, κακϊσ τα προβλιματα δεν αντιμετωπίηονται μόνο ςε επίπεδο τεχνολογίασ, αλλά και πρακτικϊν διαχείριςθσ και κεςμικϊν ρυκμίςεων.

33 IBM Smarter Planet Smarter Cities Education: interconnected instrumented intelligent. Healthcare: Patient Centered Medical Home - Patient-centric healthcare. Public safety systems: autonomic sense-andrespond capabilities analytics - visualization - computational modeling. Traffic: smart traffic systems integrating transportation services. Energy: smart grid smart meters customers empowerment. Government: Democratization of data e-gov collaborative platforms citizen centric solutions.

34 Microsoft Intelligent City proof of concept Θ Microsoft ςυνεργάηεται με τθν πόλθ Birmingham για να αναπτφξουν πιλοτικζσ εφαρμογζσ (proof of concept) για ζξυπνεσ πόλεισ και τθν ανάδειξθ του Birmingham ωσ τθν πρϊτθ βρετανικι «Ζξυπνθ Πόλθ». Το proof of concept τθσ Microsoft εςτιάηεται ςε τρεισ τομείσ: ςτον τουριςμό, τισ μετακινιςεισ, και τθν αςφάλεια. Θ αρχικι επίδειξθ του PoC αφορά ςτον τομζα των αςτικϊν μετακινιςεων και θ πιλοτικι πλατφόρμα δείχνει πϊσ μποροφν οι κάτοικοι να ςυνδυάηουν διαφορετικά μζςα μετακίνθςθσ και πλθροφορία για τθν κατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ ςτθν πόλθ ϊςτε να ςχεδιάςουν τθν μετακίνθςι τουσ ανανεϊνοντασ τισ πλθροφορίεσ ςε πραγματικό χρόνο πάνω ςε κινθτζσ ςυςκευζσ.

35 Microsoft Intelligent City proof of concept

36 Cisco Intelligent urbanization CISCO, πρωτοβουλία για τθν ευφυι αςτικοποίθςθ (Intelligent Urbanization Initiative) Στόχοσ να βοθκιςει τισ πόλεισ ςε όλο τον κόςμο να χρθςιμοποιοφν το διαδίκτυο ωσ τζταρτο δίκτυο βαςικϊν υποδομϊν-υπθρεςιϊν (utility) για ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ τθσ πόλθσ, καλφτερθ ποιότθτα ηωισ για τουσ πολίτεσ, και οικονομικι ανάπτυξθ. Συγκεντρϊνει ζνα ευρφ φάςμα προϊόντων και υπθρεςιϊν από τθν εταιρεία και ςτρατθγικοφσ εταίρουσ τθσ. Θ πρωτοβουλία εςτιάηεται ςτθ δθμόςια αςφάλεια, τισ μεταφορζσ, τα κτίρια, τθν ενζργεια, τθν υγεία και περίκαλψθ, και τθν εκπαίδευςθ. MOU με τθν πόλθ Bangalore (αςφάλεια, υγεία, και ενζργεια). MOU με τθν μθτροπολιτικι πόλθ Incheon ςτθν Κορζα για τθν παγκόςμια ανάπτυξθ τθσ Ελεφκερθσ Επιχειρθματικισ Ηϊνθσ Incheon.

37 Cisco Intelligent urbanization

38 4. Σχεδιάηοντασ ευφυείσ πόλεισ: Προβλιματα και λφςεισ - Έρευνα ςτο URENIO

39 Ευφυείσ πόλεισ Ζνα πιο εξελιγμζνο, ςφνκετο, και αποτελεςματικό αςτικό ςφςτθμα Πιο ςφνθετο και εξελιγμζνο αςτικό ςφςτημα Προςτίκεται ζνα νζο επίπεδο (ψθφιακόσ χϊροσ) ςτο αςτικό ςφςτθμα (δραςτθριότθτεσ, χριςεισ, υποδομζσ, κτίςματα, προγραμματιςμόσ, πολεοδομία) Ψθφιακζσ υποδομζσ (ευρυηωνικζσ ςυνδζςεισ) και ψθφιακζσ υπθρεςίεσ δθμιουργοφν μια ομπρζλα επικοινωνίασ και διαχείριςθσ πάνω ςτο τοπικό ςφςτθμα καινοτομίασ Δθμιουργοφνται καινοτομίεσ διαδικαςίασ, διαχείριςθσ των λειτουργιϊν τθσ πόλθσ και καινοτομίεσ νζων προϊόντων / υπθρεςιϊν ψθφιακοφ χαρακτιρα Πιο αποτελεςματικό αςτικό ςφςτημα, μεγαλφτερη ικανότητα διαχείριςησ 4 προβλημάτων Ανταγωνιςτικότθτασ, ανάπτυξθσ, εξωςτρζφειασ των παραγωγικϊν clusters ςτθ μεταποίθςθ και τισ υπθρεςίεσ (βλ. Singapore in2015, ENOLL) Περιβάλλοντοσ των πόλεων (βλ. IMB, Smarter Cities) Μετακινιςεων ςτισ πόλεισ (βλ. MS, Intelligent Transport proof of concept) Αςφάλειασ ςτον αςτικό χϊρο (Cisco, Intelligent Urbanization)

40 Ευφυείσ πόλεισ: ζνα πιο ςφνκετο αςτικό ςφςτθμα Επίπεδο Ι: Δραςτθριότθτεσ ζνταςθσ γνϊςεων Μια ευφυισ πόλθ οικοδομείται πάνω ςε μια χωρικι ςυγκζντρωςθ δραςτθριοτιτων ζνταςθσ γνϊςεων. Συμμετζχουν: Ο πλθκυςμόσ κάτοικοι τθσ πόλθσ, δθμιουργικά άτομα Οι παραγωγικζσ μονάδεσ (ςε όλουσ τουσ τομείσ), επιχειριςεισ, clusters επιχειριςεων. Ιδιαίτερα επιχειριςεισ ζνταςθσ πλθροφορίασ και γνϊςθσ Θ τοπικι / δθμόςια διοίκθςθ Φορείσ οργανιςμοί: - Δθμόςια διοίκθςθ - Διμοσ - Clusters επιχειριςεων - Επιμελθτιρια - Οργανιςμοί εκπαίδευςθσ - Οργανιςμοί ζρευνασ -Πρωτοβουλίεσ πολιτϊν (ΜΚΟ) 40

41 Ευφυείσ πόλεισ: Ζνα πιο ςφνκετο αςτικό ςφςτθμα Επίπεδο ΙΙ: Θεςμοί διαχείριςθσ καινοτομίασ / ςυμμετοχικι ανάπτυξθ νζων προϊόντων Μια ευφυισ πόλθ οικοδομείται πάνω ςε κεςμοφσ και διαδικαςίεσ διαχείριςθσ πλθροφορίασ, γνϊςεων, καινοτομίασ. 41

42 Ευφυείσ πόλεισ: Ζνα πιο ςφνκετο αςτικό ςφςτθμα Επίπεδο IΙΙ: Ψθφιακζσ εφαρμογζσ παροχισ υπθρεςιϊν + λιψθσ αποφάςεων Πάνω ςε ψθφιακά δίκτυα και υπθρεςίεσ Υπθρεςίεσ προσ επιχειριςεισ Υπθρεςίεσ διακυβζρνθςθσ, ςχζςεισ πολίτθ και δθμόςιασ διοίκθςθσ Ευφυείσ εφαρμογζσ: ενςωματϊνεται υπολογιςτικι ικανότθτα ςτον κτιςμζνο χϊρο τθσ πόλθσ και αναπτφςςονται διαδραςτικζσ λειτουργίεσ με τθ βοικεια αιςκθτιρων, πρακτόρων (agents), ενεργοποιθτϊν. 42

43 Ευφυείσ πόλεισ: Ζρευνα ςτο URENIO Κεντρικό πρόβλθμα προσ επίλυςθ: Διαςφνδεςθ επιπζδων Ι-ΙΙ-ΙΙΙ e-intelligence e-technologies Διαςφνδεςθ φυςικοφ, κεςμικοφ, και ψθφιακοφ χϊρου. Technology Transfer Organisations Tech Parks, Tech Networks, Brokers, Consultants e-innovation Innovation Financing Banks, Business Angels, Venture Capital, Regional Incentives CLUSTERS Group of companies in cooperation Vertical / Horizontal Universities / Research Institutes Public R&D Laboratories Private R&D Departments and Centres Technology Information System Patents, Standards, Technical Publications, Emerging Markets, Foresight Dev. Org. Univ. Labs Cluster Tech Park Res. Inst. Cluster e-markets Διαςφνδεςθ παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων ζνταςθσ γνϊςεων ςυςτιματοσ καινοτομίασ ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν. Διαςφνδεςθ ανκρϊπινθσ ευφυΐασ (πλθκυςμόσ τθσ πόλθσ) κοινωνικισ ευφυΐασ (κοινότθτα τθσ πόλθσ) -τεχνθτισ ευφυΐασ (ψθφιακζσ υποδομζσ και εργαλεία). Οι γζφυρεσ αλλάηουν ανάλογα με τισ τεχνολογίεσ του ψθφιακοφ χϊρου (web, αυτοματοποίθςθαιςκθτιρεσ, GPS, κ.α.) 43

44 Σχεδιαςμόσ ευφυϊν πόλεων: Ζρευνα ςτο URENIO Επιλογι τεχνολογιϊν Οι τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιοφμε είναι εφαρμογζσ web Οpen source Σχεδιαςμόσ ψθφιακϊν χϊρων: Html+Css PHP/ Perl/Python Apatche server, MySQL Webhosting -> Cloud computing Χαμθλό κόςτοσ ειςαγωγισ /δυνατότθτα κλιμάκωςθσ Οι γζφυρεσ φυςικοφ-κεςμικοφψθφιακοφ χϊρου που δθμιουργοφνται με τισ παραπάνω τεχνολογίεσ είναι γζφυρεσ ςτο πεδίο των γνϊςεων USER INTERFACE APPLICATIONS DIGITAL CONTENT City Cluster / District A D M I N I S T R A T I O N

45 Σχεδιαςμόσ ευφυϊν πόλεων: Ζρευνα ςτο URENIO Κεντρικι υπόκεςθ ζρευνασ Υπόκεςθ ζρευνασ: Τυπικά ςυςτατικά ςτοιχεία όλων των ευφυϊν πόλεων / ςυνοικιϊν είναι οι λειτουργίεσ ανάπτυξθσ και διαχείριςθσ γνϊςεων ςτον αςτικό χϊρο: I. Πλθροφόρθςθ II. III. IV. Μεταφορά / απόκτθςθ τεχνολογίασ Καινοτομία / δθμιουργία νζασ γνϊςθσ Διάδοςθ γνϊςεων V. Διακυβζρνθςθ λιψθ αποφάςεων

46 I. Πλθροφόρθςθ Διαςφνδεςθ κοινότθτασ, κεςμϊν, και ψθφιακϊν εφαρμογϊν Πρόβλημα: Μποροφμε να δθμιουργιςουμε ζνα ςφςτθμα ςτρατθγικισ πλθροφόρθςθσ για λιψθ αποφάςεων που να ςυνδυάηει (i) ικανότθτεσ του πλθκυςμοφ μιασ κοινότθτασ, (ii) κανόνεσ διαχείριςθσ τθσ πλθροφορίασ, και (iii) ψθφιακζσ / ευρυηωνικζσ υπθρεςίεσ? Ομάδα ςτόχοσ (Σε ποιουσ απευκφνεται το ςφςτθμα αυτό): Παραγωγικά clusters, αναπτυξιακοί οργανιςμοί, δθμόςια διοίκθςθ, φορείσ προγραμματιςμοφ 46

47 I. Πλθροφόρθςθ Διαςφνδεςθ κοινότθτασ, κεςμϊν, και ψθφιακϊν εφαρμογϊν Στρατθγικι ευφυΐα για τθν περιφερειακι διοίκθςθ Στρατθγικι ευφυΐα για clusters / κλάδουσ επιχειριςεων FP5, Regions of Knowledge Περιφερειακόσ Πόλοσ Καινοτομίασ Κ. Μακεδονίασ

48 I. Πλθροφόρθςθ Διαςφνδεςθ κοινότθτασ, κεςμϊν, και ψθφιακϊν εφαρμογϊν Target Groups Κοινότθτα πλθκυςμοφ Κανόνεσ διαχείριςθσ Ψθφιακι εφαρμογι Κοινωνικός παρά θσζικός τώρος πόλης / ζσνοικίας Γεωγραθική ενόηηηα αναθοράς Κοινωνική ομάδα (cluster) αναθοράς Ανθρώπινο δίκησο ζσγκένηρωζης / καηατώρηζης πληροθορίας Δίκησο παραλαβής πληροθορίας / feed back Κανόνες ζσγκένηρωζης και διανομής πληροθορίας Πηγές πληροθόρηζης Κανόνες επικύρωζης πληροθορίας Δικαιώμαηα τρηζηών ζσζηήμαηος Γνωζηικό μονηέλο ανάλσζης πληροθορίας Διατείριζη και βιωζιμόηηηα ηοσ ζσζηήμαηος Regional statistics Regional performance Sector performance Market watch R&D watch Foresight Authors Integrator Users Company audits Data integration model Software platform Operated by a regional back-office Feed back Information portal, reporting, alert, newsletter

49 II. Απόκτθςθ / μεταφορά τεχνολογίασ Διαςφνδεςθ κοινότθτασ, κεςμϊν, και ψθφιακϊν εφαρμογϊν Πρόβλημα: Μποροφμε να δθμιουργιςουμε ζνα ςφςτθμα μεταφοράσ και διάδοςθσ τεχνολογίασ που να αξιοποιεί (i) ικανότθτεσ του πλθκυςμοφ μιασ κοινότθτασ, (ii) κεςμοφσ διαχείριςθσ τθσ τεχνολογίασ, και (iii) ψθφιακζσ / ευρυηωνικζσ υπθρεςίεσ διαχείριςθσ τεχνολογίασ? Ομάδα ςτόχοσ (Σε ποιουσ απευκφνεται το ςφςτθμα αυτό): Παραγωγικά clusters, οργανιςμοί μεταφοράσ τεχνολογίασ, οργανιςμοί προςφοράσ τεχνολογίασ, τεχνολογικζσ ςυνοικίεσ Innocentive: ζνα πρότυπο εικονικισ κοινότθτασ + μεταφοράσ τεχνολογίασ

50 IΙ. Απόκτθςθ / μεταφορά τεχνολογίασ Διαςφνδεςθ κοινότθτασ, κεςμϊν, και ψθφιακϊν εφαρμογϊν Εικονικό ψθφιακό κζντρο ΑΠΘ / ΔΠΘ Intervalue: Κοινότθτεσ μεταφοράσ τεχνολογίασ Αποθήκη αποηελεζμάηων Ε&Α Αξιολόγηζη- Σχέδια Αξιοποίηζης Συναντιςεισ διαμεςολάβθςθσ Συμφωνίεσ αξιοποίθςθσs

51 IΙ. Απόκτθςθ / μεταφορά τεχνολογίασ Διαςφνδεςθ κοινότθτασ, κεςμϊν, και ψθφιακϊν εφαρμογϊν

52 IΙ. Απόκτθςθ / μεταφορά τεχνολογίασ Διαςφνδεςθ κοινότθτασ, κεςμϊν, και ψθφιακϊν εφαρμογϊν Κοινότθτα πλθκυςμοφ Θεςμοί διαχείριςθσ Ψθφιακι εφαρμογι Κοινότθτα παρόχων τεχνολογίασ Τεχνολογικι ςυνοικία Πανεπιςτθμιακό campus Ερευνθτικό campus Δίκτυο ςυγκζντρωςθσ τεχνολογιϊν Δίκτυο αποδεκτϊν προςφορϊν αξιοποίθςθσ Κατοχφρωςθ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ Μεταφορά τεχνολογίασ / licensing Εμπορικι αξιοποίθςθ αποτελεςμάτων Ε&Α Spin-offs Κανόνεσ διαχείριςθσ τεχνολογίασ Επίδειξθ τεχνολογίασ Πηγή τεχμολ ογίας Κωδικοποίηση Γμωστική βάση πηγής Αμτικείμεμο μεταφοράς: Γμώση/ Ικαμότητα Λήπτης τεχμολ ογίας Γμωστική βάση λήπτη Μετάφραση Δημιουργία ικαμότητας Διευκολφνει τθν επικοινωνία, επίδειξθ, κατανόθςθ, ςυμφωνίεσ αξιοποίθςθ τεχνολογίασ

53 IΙI. Διακυβζρνθςθ Διαςφνδεςθ κοινότθτασ, κεςμϊν, και ψθφιακϊν εφαρμογϊν

54 IΙI. Διακυβζρνθςθ Διαςφνδεςθ κοινότθτασ, κεςμϊν, και ψθφιακϊν εφαρμογϊν Κοινότθτα πλθκυςμοφ Θεςμοί διαχείριςθσ Ψθφιακι εφαρμογι Κοινότθτα πόλθσ Φυςικόσ χϊροσ πόλθσ Επιχειρθματικι κοινότθτα τθσ πόλθσ Κοινότθτα δθμοτϊν / λιψθσ αποφάςεων Ψθφιακι παροχι υπθρεςιϊν εςωτερικι αναδιοργάνωςθ δθμοτικϊν υπθρεςιϊν Ψθφιακι δθμοκρατία Διαφάνεια αποφάςεων Δθμοψθφίςματα Petitions Τοπικι ψθφιακι αγορά Προβολι προϊόντων και υπθρεςιϊν Προβολι τθσ περιοχισ

55 Ευφυείσ πόλεισ: Διαφοροποίθςθ κατά ςυνοικία Βιομητανικές ζσνοικίες, ηετνολογικές ζσνοικίες, κένηρο πόλης, hub λιμένος, αεροδρομίοσ, πανεπιζηημιακά campus, shopping malls, περιοτές αναυστής Ευφυισ Θεςςαλονίκθ

56 Ευφυείσ πόλεισ ευφυείσ ςυνοικίεσ 1. Διαδραςτικά / ανοικτά ςυςτιματα καινοτομίασ: (1) ςτθ ςυμμετοχι του πλθκυςμοφ, (2) ςτθν προςφορά - διεκνείσ αλυςίδεσ προμθκευτϊν, και (3) ηιτθςθ - διεκνισ προϊκθςθ προϊόντων / υπθρεςιϊν. 2. Θ ςθμαςία των τριϊν ςυνιςτωςϊν. Κατά ςειρά προτεραιότθτασ: Θεςμοί διαχείριςθσ / τοπικά ςυςτιματα καινοτομίασ Οικονομία γνϊςθσ / δθμιουργικι οικονομία / δθμιουργικι τάξθ Ψθφιακοί χϊροι ςυνεργαςίασ και επικοινωνίασ 3. Ευφυΐα του ςυςτιματοσ δεν είναι ευφυΐα μθχανισ.είναι τριπλι ευφυΐα: ατόμων που ςυμμετζχουν, κοινότθτασ ςυλλογικι, μθχανισ ψθφιακϊν εφαρμογϊν 4. Εξελιγμζνεσ διαδικαςίεσ διαχείριςθσ γνϊςεων, όπωσ ςτρατθγικι πλθροφόρθςθ, μεταφορά τεχνολογίασ, ανάπτυξθ νζων προϊόντων, διακυβζρνθςθ, μποροφν να πραγματοποιθκοφν ςυλλογικά και πιο αποτελεςματικά ςε επίπεδο πόλεων και ςυνοικιϊν των πόλεων. 5. Βαςικι χωρικι ενότθτα ολοκλιρωςθσ του φυςικοφ, κεςμικοφ και ψθφιακοφ χϊρου είναι αυτι τθσ ςυνοικίασ. Θ ευφυισ πόλθ ςυγκροτείται ωσ δυναμικό άκροιςμα ευφυϊν ςυνοικιϊν.

57 Ευφυείσ Πόλεισ Πόλεισ + Οικονομία τθσ Γνϊςθσ + Ευρυηωνικότθτα Περιςςότερα: Komninos, N. (2002) Intelligent Cities: Innovation, knowledge systems and digital spaces, London and New York, Taylor and Francis. Komninos, N. (2008) Intelligent Cities and Globalisation of Innovation Networks, London and New York, Routledge. Komninos, N. (2009) (ed.) Intelligent Clusters, Communities and Cities: Enhancing innovation with virtual environments and embedded systems, Special Issue, International Journal of Innovation and Regional Development, Vol. 1, No

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ

Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ 1 Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ Άγγελοσ Τςακανίκασ, Επίκουροσ κακθγθτισ ΕΜΠ, Διευκυντισ Ζρευνασ ΙΟΒΕ Πζτροσ Καβάςαλθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Πανεπιςτθμίου Αιγαίου Σφροσ, 12 Ιουλίου 2013 Το οικοςφςτθμα του τομζα

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Υρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 24 - Λοφλιοσ 2012 Περιεχόμενα Σελ Θζμα 3 Editorial 4 Διακρίςεισ για το Contact Center τθσ Εκνικισ 5 8 10 12 2οσ Διαγωνιςμόσ i-bank Ξαινοτομία & Ψεχνολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξθ Μεκοδολογίασ και υςτιματοσ Τποςτιριξθσ Αποφάςεων υγκριτικισ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδων Μποφτςθσ Παναγιϊτθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ Τομζασ ΤΠΕ (Τεχνολογίεσ Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών) Τυποποιημζνα ελληνικά προϊόντα και υπηρεςίεσ ςτισ διεθνείσ αγορζσ Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ 1 Μια τολμθρι, απαραίτθτθ, επιλογι... Μια ςφγχρονθ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ»

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» 7.1. Σο Κζντρο Διάδοςησ Επιςτημϊν και Μουςείο Σεχνολογίασ ΝΟΗΙ Σο Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο Σεχνολογίασ (πρϊθν Σεχνικό Μουςείο

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

COURSE FOR BUSINESS SUPPORT ORGANIZATIONS GREEK LANGUAGE AGRO-START PROJECT

COURSE FOR BUSINESS SUPPORT ORGANIZATIONS GREEK LANGUAGE AGRO-START PROJECT COURSE FOR BUSINESS SUPPORT ORGANIZATIONS GREEK LANGUAGE AGRO-START PROJECT Ππόλογορ και Εισαγωγή Στο Μάθημα Ε-Learning Και το Ππωτόκολλο Υπηπεσιών Υποστήπιξηρ τηρ ΝΑΕ Δθπνλήζεθε απφ BSC SME Ρνχζε, Βνπιγαξία

Διαβάστε περισσότερα

«Σριάντα πζντε χρόνια προσ τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ςτθν Ελλάδα: Σι μποροφμε να μάκουμε από τθ διαδρομι τθσ;»

«Σριάντα πζντε χρόνια προσ τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ςτθν Ελλάδα: Σι μποροφμε να μάκουμε από τθ διαδρομι τθσ;» «Σριάντα πζντε χρόνια προσ τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ςτθν Ελλάδα: Σι μποροφμε να μάκουμε από τθ διαδρομι τθσ;» Γιάννθσ Καλογιρου Εργαςτιριο Βιομθχανικισ & Ενεργειακισ Οικονομίασ, ομάδα Infostrag, ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΠΟΤΔΑΣΕ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΘ ΧΡΘΣΟ : 7746 ΩΣΘΡΙΑΔΘ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Υπθρεςίεσ Δικτφου Κοινωνικισ Φροντίδασ Δθμοτϊν «E-Βοικεια Στο Σπίτι» Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Αμπελοκιπων- Μενεμζνθσ Ρροχπολογιςμόσ: 209.666,67 (χωρίσ ΦΠΑ) Διάρκεια: 14

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM ΤΕΛΙΚΉ ΖΚΘΕΣΗ

Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM ΤΕΛΙΚΉ ΖΚΘΕΣΗ Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM ΤΕΛΙΚΉ ΖΚΘΕΣΗ ΕΚΡΑΚΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΣΤΟ ΑΝΑΔΥΠΜΕΝΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΠ ΡΟΦΚΛ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Έκθεςη για την ενι ςχυςη των βαςικων δεξιοτη των των ενηλι κων ςτην Κυ προ (με ε μφαςη ςτισ ευα λωτεσ ομα δεσ πληθυςμου ) ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλοντα Διαδικτυακών Παιχνιδιών Μεγάλου Πλήθους Παικτών και Μάθηση

Περιβάλλοντα Διαδικτυακών Παιχνιδιών Μεγάλου Πλήθους Παικτών και Μάθηση ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΘΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΤΜΘΜΑ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΘΣ ΣΤΘΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΘ ΘΛΙΚΙΑ Περιβάλλοντα Διαδικτυακών Παιχνιδιών Μεγάλου Πλήθους Παικτών και Μάθηση Διδακτορικι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ & ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ανάλυςθ Κατάτμθςθσ τθσ Αγοράσ Βιομάηασ για τουσ

Διαβάστε περισσότερα

digi-mobile Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη

digi-mobile Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη digi-mobile Ενίσσςση επισειπήσεων για την ανάπτςξη και αξιοποίηση καινοτόμων ευαπμογών σε «έξςπνερ» σςσκεςέρ κινητών επικοινωνιών και ςπολογιστέρ-ταμπλέτερ (tablet-pc) Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά...

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά... ΤΕΥΧΟΣ 8 Οκτϊβριοσ - Νοζμβριοσ - Δεκζμβριοσ 2011 Σριμθνιαία ενθμερωτικι ζκδοςθ Αγωγόσ Επικοινωνίασ ε αυτό το τεφχοσ Λδζα Εξωφφλλου: Μαρία Σχοινά / Σχεδιαςμόσ: Συναδελφικι Αλλθλεγγφθ Χαιρετιςμόσ Ρροζδρου

Διαβάστε περισσότερα