2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ STAKEHOLDERS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ STAKEHOLDERS 7-4-2011"

Transcript

1 2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ STAKEHOLDERS ΠΑΤΛΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΣΕΛΙΔΟΤ ΙΩΑΝΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΣΚ 57001, ΘΕΡΜΗ ΣΗΛ ΦΑΞ Α/Α ΟΝΟΜ/ΜΟ ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΦΟΡΕΑ 1 ΠΑΚΣΓΘΖΔΟΤ ΖΩΑΚΚΑ ΔΕΙΟ ΘΓΡΙΕ 2 ΠΑΤΘΟΤ ΖΩΑΚΚΕ ΔΕΙΟ ΘΓΡΙΕ 3 ΗΟΙΚΕΚΟ ΚΖΗΟ ΑΠΘ-URENIO 4 ΣΑΡΥΟΠΟΤΘΟ ΠΑΚΑΓΖΩΣΕ ΑΠΘ-URENIO 5 ΓΦΓΡΣΔΕ ΓΘΓΚΑ ΑΠΘ-URENIO 6 ΥΡΖΣΖΚΑ ΗΑΗΔΓΡΕ LOGOTECH 7 ΗΑΣΖΑΔΑΗΕ ΚΖΗΟ ΓΗΓΣΑ 8 ΙΕΣΑΗΕ ΓΤΑΓΓΓΘΟ ΓΗΓΣΑ 9 ΙΑΗΡΕ ΘΑΙΠΡΟ (εσωτ.117) ΓΗΓΣΑ 10 ΔΑΡΒΑΘΕ ΔΕΙΕΣΡΖΟ ΓΗΓΣΑ 11 ΠΖΣΓΘΘΑ ΓΤΣΑΘΖΟ ΓΚΩΕ ΓΠΑΓΓΓΘΙΑΣΖΩΚ ΓΙΠΟΡΩΚ ΘΓΡΙΕ 12 ΑΚΣΤΠΑ ΥΡΖΣΖΚΑ HYATT 13 ΙΑΣΟ ΒΑΖΘΕ (εσωτ. 109) ΣΓΥΚΖΗΟ ΙΟΤΓΖΟ 14 ΕΘΖΟΠΟΤΘΟ ΠΓΡΖΗΘΕ ΣΓΥΚΖΗΟ ΙΟΤΓΖΟ 15 ΥΑΚΣΔΕ ΑΚΣΩΚΖΑ ΠΟΘΖΣΖΣΖΗΟ ΗΓΚΣΡΟ ΘΓΡΙΕ 16 ΓΗΖΔΑΡΕ ΣΓΡΓΖΟ ΔΕΙΟΣΖΗΟ ΤΙΒΟΤΘΖΟ ΚΓΟΘΑΖΑ ΔΕΙΟΤ ΘΓΡΙΕ 17 ΗΑΘΟΤΙΓΚΟΤ ΠΓΓΗΤ LOGOTECH SA 1

2 Πρόγραμμα People Η πρόκληςη/ αρχική ιδζα Σο πρόγραμμα PEOPLE «Ζξυπνα αςτικά οικοςυςτιματα ανοιχτισ καινοτομίασ για προϊκθςθ μελλοντικϊν ψθφιακϊν υπθρεςιϊν» ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ πιλοτικϊν εφαρμογϊν ζξυπνων αςτικϊν οικοςυςτθμάτων ςε τζςςερισ Ευρωπαϊκζσ πόλεισ: 1) το Bilbao ςτθν Ιςπανία, 2) το Vitry sur Seine, ςτθν περιοχι Isle de France του Παριςιοφ, 3) τθ Βρζμθ ςτθ Γερμανία και 4) τθν Θζρμθ ςτθν Ελλάδα. Η δικτφωςθ και ςυνεργαςία που αναμζνεται να δθμιουργθκεί για τθν ανταλλαγι εμπειριϊν των παραπάνω πιλοτικϊν κα ςυνειςφζρει ςτον τελικό ςκοπό του προγράμματοσ, δθλαδι ςτθ δθμιουργία ενόσ ςυνόλου πραγματικά ολοκλθρωμζνων, ςυγκροτθμζνων και τοπικά προςαρμοςμζνων ψθφιακϊν εφαρμογϊν, οι οποίεσ κα αντιμετωπίηουν τισ ςφγχρονεσ προκλιςεισ των πόλεων. Η πόλθ τθσ Θζρμθσ βρίςκεται ςε μια περιοχι όπου αναπτφςςονται ςθμαντικζσ δραςτθριότθτεσ του δευτερογενι και τριτογενι τομζα, οι οποίεσ είναι, ωσ επί το πλείςτον, υπερτοπικοφ χαρακτιρα. Η λεπτομερισ ανάλυςθ τθσ περιοχισ ενδιαφζροντοσ ανζδειξε τθ χωρικι ςυγκζντρωςθ εμπορικϊν δραςτθριοτιτων ςε ςυνδυαςμό με εγκαταςτάςεισ αναψυχισ και ακλθτιςμοφ, δραςτθριοτιτων μεταφορϊν, επιχειρθματικότθτασ αλλά και ζρευνασ και ανάπτυξθσ (Σεχνολογικό Πάρκο, Μουςείο Σεχνολογίασ κλπ). Η χωρικι εγγφτθτα των παραπάνω δραςτθριοτιτων, ωςτόςο, δεν φαίνεται να δθμιουργεί επαρκϊσ κάποιου είδουσ ςυνζργεια ι ςυμπλθρωματικότθτα, ειδικά για τθν περίπτωςθ διαφορετικοφ τφπου δραςτθριοτιτων. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί το εμπορικό κζντρο Mediterranean Cosmos, το οποίο, μάλιςτα, ελκφει μεγάλο ζνα αρικμό επιςκεπτϊν ετθςίωσ (περίπου 8 εκατ. επιςκζπτεσ - τηίρο 205 εκατ. ευρϊ για το 2010). Σο Cosmos προςφζρει ποικιλία επιλογϊν ςτουσ επιςκζπτεσ του (εμπορικά καταςτιματα, εςτιατόρια, καφετζριεσ, ανοιχτό κζατρο, κινθματογράφοσ κλπ) και ςυνεπϊσ, μπορεί και λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο αποκομμζνα από τθ γφρω περιοχι, ωσ ζνασ αυτόνομοσ χϊροσ διαςκζδαςθσ, κακϊσ οι τελευταίοι δεν φαίνεται να το ςυνδυάηουν με κάποια από τισ γφρω δραςτθριότθτεσ (π.χ. επίςκεψθ ςτο μουςείο τεχνολογίασ ι το φράγμα τθσ Θζρμθσ). Σο παραπάνω ςτοιχείο αποτελεί ευκαιρία αλλά και πρόκλθςθ για τθ Θζρμθ, για τθν ανάπτυξθ μιασ ςτρατθγικισ ευφυοφσ πόλθσ, μζςα από νζεσ μεκοδολογίεσ, εφαρμογζσ και υποδομζσ, που κα ενιςχφςει περαιτζρω τθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ περιοχισ και κα βελτιϊςει τθν ανταγωνιςτικότθτά τθσ ςε ςχζςθ με τθ Θεςςαλονίκθ. τόχοσ, λοιπόν, του παρόντοσ ςεναρίου είναι θ δθμιουργία ενόσ ολοκλθρωμζνου ςχεδίου, το οποίο, μζςα από τθν ανάπτυξθ μιασ ςειράσ ψθφιακϊν εφαρμογϊν κα μπορζςει να διαςυνδζςει διαφορετικζσ δραςτθριότθτεσ που αναπτφςςονται ςτθν περιοχι, αφενόσ εξαςφαλίηοντασ περιςςότερεσ επιλογζσ ςτουσ κατοίκουσ και επιςκζπτεσ τθσ και αφετζρου επιτυγχάνοντασ μεγαλφτερο όφελοσ για τθν κάκε μια από αυτζσ (δθλ. τισ τοπικζσ δραςτθριότθτεσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ, τοπικοφ εμπορικοφ χαρακτιρα κλπ.) 2

3 Πιθανζσ λφςεισ Για το ςχεδιαςμό του παραπάνω ςεναρίου κρίκθκε απαραίτθτο να προθγθκεί μια βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ ιδθ ανεπτυγμζνων εφαρμογϊν από διάφορεσ περιοχζσ του κόςμου, εςτιάηοντασ ςε κζματα ευφυοφσ κινθτικότθτασ και διαχείριςθσ τθσ αςτικισ πλθροφορίασ. Ευφυείσ πόλεισ ζχουν να επιδείξουν ζνα τεράςτιο εφροσ επιλογϊν για τα παραπάνω ςθμεία. Ενδεικτικά, εντοπίςτθκαν ενδιαφζρουςεσ εφαρμογζσ που ζχουν κυρίωσ ςχζςθ με το εμπόριο, τθν αναψυχι και τον τουριςμό. Για τθν ενίςχυςθ τθσ ευφυοφσ κινθτικότθτασ εντοπίςτθκαν εφαρμογζσ ςχεδιαςμοφ μιασ διαδρομισ, εφαρμογζσ αναηιτθςθσ parking, κακϊσ και ψθφιακά ςυςτιματα για τθν ενθμζρωςθ τθσ διακεςιμότθτασ και τθν αυτόματθ ενοικίαςθ ποδθλάτων. ε ςχζςθ με το εμπόριο εντοπίςτθκαν online εφαρμογζσ ςφγκριςθσ τιμϊν προϊόντων τοπικϊν καταςτθμάτων (παρατθρθτιρια τιμϊν), ιςτοςελίδεσ με προςφορζσ θμζρασ (deal-of-the-day websites) ςτα καταςτιματα μιασ περιοχισ, αλλά και ιςτοςελίδεσ για αγορζσ αγακϊν μζςα από κοινωνικά δίκτυα (social shopping) ε ςχζςθ με τον τουριςμό εντοπίςτθκαν παραδείγματα από ψθφιακζσ περιθγιςεισ με τθ χρθςιμοποίθςθ διαδραςτικϊν χαρτϊν, video και πανοραμικϊν φωτογραφιϊν, οδθγοί πόλθσ για κινθτά τθλζφωνα (smartphones), εφαρμογζσ για ξενάγθςθ ςε εκκζματα μουςείων κ.α. Σζλοσ, επιςθμάνκθκαν ενδιαφζρουςεσ εφαρμογζσ αςτικισ πλθροφόρθςθσ όπωσ για παράδειγμα οι κωδικοί QR οι οποίοι αντιςτοιχοφν ςε ιςτοςελίδεσ ι διαφθμίςεισ, ι παρουςιάηουν πλθροφορίεσ για ζνα κτίριο, επιχείρθςθ κλπ, κακϊσ και παρατθρθτιρια για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ (π.χ. ελζγχου τθσ ποιότθτασ του αζρα), για τθν εγκλθματικότθτα ςυγκεκριμζνων περιοχϊν κλπ. 3

4 Συνζργεια με τουσ εταίρουσ του προγράμματοσ Προτεραιότθτα του προγράμματοσ αποτελεί θ ανταλλαγι εμπειριϊν και καλϊν πρακτικϊν μεταξφ των εταίρων για τθν αντιμετϊπιςθ όμοιων προκλιςεων που ενδεχομζνωσ να παρουςιάηονται ςτισ διαφορετικζσ περιοχζσ εφαρμογισ των πιλοτικϊν. το πλαίςιο αυτό προκφπτουν πικανζσ ςυνζργειεσ με τθν περιοχι του Bilbao ςτθν Ιςπανία όπου το ενδιαφζρον ςυγκεντρϊνεται, μεταξφ άλλων, ςτθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν διαχείριςθσ τθσ αςτικισ πλθροφορίασ και ειδικότερα: α) ςτθν ανάπτυξθ δικτφων αξιολόγθςθσ τθσ ποιότθτασ του περιβάλλοντοσ β) ςε εφαρμογζσ γεω-αναφερμζνθσ πλθροφόρθςθσ πολιτϊν και επιςκεπτϊν ςχετικά με περιοχζσ πραςίνου, αλλά και για χϊρουσ διεξαγωγισ πολιτιςτικϊν και ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων, γ) ςε εφαρμογζσ αναηιτθςθσ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων (ςχολεία, βιβλιοκικεσ, πλατφόρμεσ θλεκτρονικισ εκπαίδευςθσ), κακϊσ και δ) εφαρμογζσ με οδθγίεσ για αςφαλείσ διαδρομζσ. Διαβοφλευςη με τουσ φορείσ και τουσ τελικοφσ χρήςτεσ Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να εξαςφαλιςτεί θ βιωςιμότθτα των εφαρμογϊν κεωρείται θ ςυμμετοχι και ενεργι εμπλοκι των φορζων/οργανιςμϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτθν περιοχι αλλά και των κατοίκων. τα πλαίςια, λοιπόν, του παραπάνω ςτόχου ςχεδιάηονται μια ςειρά από ςυναντιςεισ με φορείσ τθσ πόλθσ, θ πρϊτθ από τισ οποίεσ πραγματοποιικθκε (28/2/2011) με ςυμμετοχι εκπροςϊπων από υπθρεςίεσ του Διμου Θζρμθσ, τθσ Ζνωςθσ Επαγγελματιϊν Αγοράσ Θζρμθσ, το Μουςείο Σεχνολογίασ (ΝΟΕΙ) αλλά και το γραφείο διαςφνδεςθσ του Σεχνολογικοφ Πάρκου. Οι ςυμμετζχοντεσ φορείσ αναφζρκθκαν ςτισ δραςτθριότθτζσ τουσ, ςτα προβλιματα που αντιμετωπίηουν και ςτισ δυνατότθτζσ τουσ και ςυμμετείχαν με δικζσ τουσ προτάςεισ ςτο διάλογο ςχετικά με τον τρόπο διαςφνδεςθσ υφιςτάμενων υπθρεςιϊν/δραςτθριοτιτων με ψθφιακζσ εφαρμογζσ. Κοςτολόγηςη Βαςικόσ παράγοντασ για τθν υλοποίθςθ και βιωςιμότθτα των εφαρμογϊν αποτελεί το κόςτοσ αγοράσ του εξοπλιςμοφ και ανάπτυξθσ τθσ υπθρεςίασ αλλά και το κόςτοσ ςυντιρθςθσ. Για κάκε μια από τισ προτεινόμενεσ υπθρεςίεσ του ςεναρίου υπάρχει μια εκτίμθςθ του ςυνολικοφ κόςτουσ,.. Σενάριο Στόχοσ: τόχοσ του ςεναρίου αποτελεί θ ανάπτυξθ εφαρμογϊν ζξυπνθσ κινθτικότθτασ και διαχείριςθσ αςτικισ πλθροφορίασ για τουσ πολίτεσ και τουσ επιςκζπτεσ τθσ περιοχισ, δίνοντασ ζμφαςθ ςτο εμπόριο, τθν αναψυχι και τον τουριςμό. Οι εφαρμογζσ αυτζσ εςτιάηονται ςτθν περιοχι που οριοκετείται από το εμπορικό κζντρο Cosmos, το εμπορικό κζντρο τθσ πόλθσ τθσ Θζρμθσ, τθν περιοχι Φράγμα Θζρμθσ κακϊσ το τμιμα που περικλείει το Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο Σεχνολογίασ (ΝΟΕΙ) και το Εκνικό Κζντρο Ζρευνασ και Σεχνολογικισ Ανάπτυξθσ (Ε.Κ.Ε.Σ.Α.). Είναι ςθμαντικό, οι εφαρμογζσ να ςυνδυάηονται και να αλλθλοςυμπλθρϊνονται, ϊςτε να μεγιςτοποιοφνται τα οφζλθ από τθν ανάπτυξθ τθσ κακεμίασ από αυτζσ. Εφαρμογζσ: 4

5 1. Ημερολόγιο εκδηλϊςεων ςτην περιοχή με καταχϊρθςθ προγραμματιηόμενων εκδθλϊςεων φορζων όπωσ το ΕΚΕΣΑ (π.χ. Open Days), το Πολιτιςτικό Κζντρο του Διμου Θζρμθσ (π.χ. «Θζρμθσ Δρϊμενα») και το ΝΟΕΙ (π.χ. «Καφζ τθσ Επιςτιμθσ», «Σα Πρόςωπα τθσ Επιςτιμθσ» κλπ.). Η υπθρεςία είναι δυνατό να προςφζρεται μζςω του διαδικτφου αλλά και μζςω μεγάλων οκονϊν που κα τοποκετθκοφν ςε ςθμεία ςυγκζντρωςθσ/διζλευςθσ μεγάλου αρικμοφ ατόμων. 2. Εφαρμογζσ ζξυπνησ κινητικότητασ: a. Εφαρμογι εφρεςθσ βζλτιςτθσ διαδρομισ ανάμεςα ςε δφο διευκφνςεισ ι ςθμεία ενδιαφζροντοσ, με ςτόχο τθν διευκόλυνςθ τθσ διαςφνδεςθσ κομβικϊν φορζων και χϊρων τθσ περιοχισ αλλά και τθν κυκλοφοριακι αποςυμφόρθςθ. Η εφαρμογι βαςίηεται ςτα πραγματοποιοφμενα δρομολόγια του ΟΑΘ που εξυπθρετοφν τθν περιοχι, αλλά και ςτισ γραμμζσ λεωφορείων τθσ Δθμοτικισ ςυγκοινωνίασ. b. Εφαρμογι παρουςίαςθσ χϊρων ςτάκμευςθσ και εφρεςθσ του βζλτιςτου ςθμείου ςτάκμευςθσ βάςει προοριςμοφ (υπθρεςία διακζςιμθ μζςω διαδικτφου ι κινθτοφ τθλεφϊνου) c. Τπθρεςία αυτόματθσ μίςκωςθσ ποδθλάτων, θ οποία δίνει τθ δυνατότθτα ςε μόνιμουσ και περιςταςιακοφσ χριςτεσ να νοικιάςουν ποδιλατα από ςυγκεκριμζνα ςθμεία και να τα επανατοποκετιςουν ςτο ίδιο ι ςε κάποια άλλα ςθμεία ςτθν περιοχι, εκμεταλλευόμενοι ταυτόχρονα τον ςχεδιαηόμενο ποδθλατόδρομο μικουσ 1,5 χλμ του διμου Θζρμθσ. 3. Εφαρμογζσ για την προϊθηςη του εμπορίου και των επαγγελματιϊν τησ περιοχήσ: a. Δθμιουργία γεω-αναφερμζνου ψθφιακοφ επαγγελματικοφ οδθγοφ, ο οποίοσ κα παρουςιάηει, οργανωμζνα ανά κατθγορίεσ, τα καταςτιματα αλλά και τουσ επαγγελματίεσ τθσ περιοχισ (π.χ. γιατροφσ, δικθγόρουσ κλπ) b. Δθμιουργία εικονικοφ (ψθφιακοφ) εμπορικοφ κζντρου με προβολι προςφορϊν και εκπτϊςεων, προϊόντων και υπθρεςιϊν, των τοπικϊν επιχειριςεων, με δυνατότθτα ενςωμάτωςθσ χαρακτθριςτικϊν κοινωνικϊν δικτφων μζςα από το ςχολιαςμό αλλά και τθ βακμολόγθςθ των προϊόντων, τθ ςφςταςθ προςφορϊν ςε φίλουσ κλπ. Η ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι κα μπορεί να είναι διακζςιμθ μζςω υπολογιςτι ι μζςω τθσ χριςθσ ενόσ «ζξυπνου» κινθτοφ τθλεφϊνου (smart phone). 4. Εφαρμογή καταχϊρηςησ αιτημάτων πολιτϊν για προβλιματα τθσ περιοχισ που εμπίπτουν ςτθ δικαιοδοςία του Διμου, αλλά και προτάςεων για τθ βελτίωςθ των υποδομϊν και τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτθν πόλθ τθσ Θζρμθσ. 5. Αςφρματο δίκτυο μζτρηςησ τησ ατμοςφαιρικήσ ρφπανςησ: Εφαρμογι με ςτόχο τθν παροχι πλθροφόρθςθσ για ηθτιματα ποιότθτασ αζρα χρθςιμοποιϊντασ πλθροφορία από εγκατεςτθμζνουσ αιςκθτιρεσ μζτρθςθσ παραγόντων ρφπανςθσ τθσ ατμόςφαιρασ (όπωσ π.χ. το NO2 και CO2). 6. Εφαρμογζσ εκπαιδευτικοφ, ψυχαγωγικοφ και τουριςτικοφ χαρακτήρα. a. Εφαρμογζσ «ζξυπνων» κινθτϊν τθλεφϊνων για τθν παρουςίαςθ των εκκεμάτων του μουςείου τεχνολογίασ (ΝΟΗΗ) όπωσ π.χ. το Εκκετιριο Σεχνολογίασ Μεταφορϊν, το Σεχνοπάρκο, το Εκκετιριο Αρχαίασ Ελλθνικισ Σεχνολογίασ κ.α.. b. Εφαρμογι παρουςίαςθσ εγκαταςτάςεων αναψυχισ του Διμου Θζρμθσ, (όπωσ π.χ. το φράγμα τθσ Θζρμθσ, το πάρκο κυκλοφοριακισ αγωγισ με τθ χριςθ φωτογραφιϊν, βίντεο και πανοραμάτων. Η ανάπτυξθ των τριϊν τελευταίων εφαρμογϊν κα μποροφςε να πραγματοποιθκεί ςυνεργαςία με το Bilbao. 5

6 Χρήςτεσ: Χριςτεσ των παραπάνω εφαρμογϊν αποτελοφν οι επιςκζπτεσ τθσ εμπορικισ ςυνοικίασ αλλά και οι πολίτεσ τθσ Θζρμθσ. Κοςτολόγηςη: Σο κόςτοσ υλοποίθςθσ του παραπάνω ςεναρίου εξαρτάται από τθν τελικι επιλογι των υπό ανάπτυξθ εφαρμογϊν. Βιωςιμότητα: Η επιτυχία του ςεναρίου αλλά και θ βιωςιμότθτα των παραπάνω εφαρμογϊν εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από το κατά πόςο αυτζσ ςυνδζονται με τισ ανάγκεσ των ίδιων των φορζων κακϊσ επίςθσ και με τα χαρακτθριςτικά και τισ δυνατότθτζσ τθσ περιοχισ. 6

ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ.

ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ. ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ Γεϊργιοσ Θεοδϊρου Χωροτάκτθσ-Πολεοδόμοσ Μθχ/κοσ, Μεταπτυχιακόσ Φοιτθτισ, Π.Μ.. «Προςταςία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ»

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» 7.1. Σο Κζντρο Διάδοςησ Επιςτημϊν και Μουςείο Σεχνολογίασ ΝΟΗΙ Σο Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο Σεχνολογίασ (πρϊθν Σεχνικό Μουςείο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμϋνο Πολυκαναλικό Σύςτημα Διαχεύριςησ και Παρακολούθηςησ Συνθηκών Κύνηςησ ςτο Οδικό Δύκτυο των Καλλικρϊτειων Δόμων Λαμιϋων, Δομοκού, Μακρακώμησ, Στυλύδασ Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ Ρροχπολογιςμόσ: 246.130,00 (χωρίσ ΦΡΑ) Διάρκεια: 15 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ Διεκνισ με

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΘΦΙΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΑΡΧΕΙΟΤ ΣΘ ΙΕΡΑ ΤΝΟΔΟΤ ΚΑΙ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΘ ΑΞΙΑ» (Τποζργο1 τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ: «Θλεκτρονικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Χηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Λιμάνι Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 3: Χηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Λιμάνι Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 3: Χηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Λιμάνι Θεςςαλονίκησ» 3.1. Λιμάνι Θεςςαλονίκησ Το λιμάνι τθσ Θεςςαλονίκθσ είναι από τθ γεωγραφικι του κζςθ θ καλάςςια πφλθ τθσ Βαλκανικισ ενδοχϊρασ και ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

Διμοσ Παραλιμνίου φμφωνο των Δθμάρχων

Διμοσ Παραλιμνίου φμφωνο των Δθμάρχων φντομθ περίλθψθ Σο φμφωνο των Δθμάρχων είναι μια φιλόδοξθ πρωτοβουλία που εμπλζκει Ευρωπαϊκά αςτικά κζντρα και πόλεισ ςτον αγϊνα κατά τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Οι Διμαρχοι, που υπογράφουν το φμφωνο, δεςμεφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ 1 ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 3 1.1 Ειςαγωγι... 3 1.2 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΙΥΙΡ ΜΑΙ ΥΜΡΣΙΞΡΦΘΦΑ ΦΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΡΥ... 5 1.2.1 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΥΙΡ... 5 1.2.2 Υκοπόσ των Επιχειρθςιακϊν Σρογραμμάτων... 6 1.3 Σεριεχόμενο και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ

ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ Με η α η π ο πήρ η ων Σ σ ο λ ι κ ών Εγ κ α η α ζ η ά ζ ε ων Αγ ί ο ς Ι ωά ν ν η Πι η ζ ι λ ι ά ρ ζε Κο ι ν ο η ι κ ο ύ ρ Χώπ ο ς ρ Φι λ ο ξ ε ν ί α ρ Κέ ν η π ο Πλ η π ο θό π η ζ η ρ γ ι α η η ν Ες π

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Σφςτθμα παρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ ςτρατθγικισ αειφορίασ για τον Διμο Σθτείασ και εφαρμογζσ θλεκτρονικισ δθμοκρατίασ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Σθτείασ Ρροχπολογιςμόσ: 202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «TeensWire από το ΑΡΕ/ΜΡΕ»: Διαδραςτικι και πολυμεςικι θλεκτρονικι πλατφόρμα για τθν αναηιτθςθ, ςυλλογι και αξιοποίθςθ πλθροφοριϊν για και από Ανακζτουςα Αρχι: Γενικι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 2010 1 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

20.2 Ιςότθτα των φφλων, μθ διάκριςθ, προςβαςιμότθτα

20.2 Ιςότθτα των φφλων, μθ διάκριςθ, προςβαςιμότθτα 20. Εμπειρογνωμοςφνθ για τθ διαμόρφωςθ και διατφπωςθ προτάςεων ςτρατθγικισ και 20.1 Εταιρικότθτα Για τθν προετοιμαςία τθσ παρόντοσ κειμζνου προτάςεων ελιφκθςαν υπόψθ οι κζςεισ των Ξοινωνικϊν Εταίρων και

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Παρατηρητήριο Σιμϊν Σηλεπικοινωνιακϊν και Σαχυδρομικϊν Προϊόντων Λιανικήσ Αναθζτουςα Αρχή: Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων Προχπολογιςμόσ: 397.560,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΣΗ ΠΡΑΙΝΗ ΒΙΒΛΟΤ «Προετοιμαςία προσ μια πλιρθ φγκλιςθ του Οπτικοακουςτικοφ Κόςμου Ανάπτυξθ, Δθμιουργία και Αξίεσ» ςτο πλαίςιο Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Επαναλθπτικοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Επαναλθπτικοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Επαναλθπτικοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Καινοτόμεσ και Ανοιχτζσ Υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ ςυμμετοχισ (e-participation) και ζνταξθσ (e-inclusion) των πολιτϊν του Διμου Φυλισ ςτο δθμόςιο διάλογο και

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Χανίων» Ανακζτουςα Αρχι: ΥΡ. ΡΑΙΔΕΙΑΣ. Θ.ΡΟΛ.ΑΘΛ. ΚΕϋ ΕΦΟEΙΑ ΡΟΪΣΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξθ Μεκοδολογίασ και υςτιματοσ Τποςτιριξθσ Αποφάςεων υγκριτικισ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδων Μποφτςθσ Παναγιϊτθσ

Διαβάστε περισσότερα