Ενημέρωση αλλαγών στην αξιολόγηση ΟΠΣ_ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην Παραγωγή: 13/9/2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενημέρωση αλλαγών στην αξιολόγηση ΟΠΣ_ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην Παραγωγή: 13/9/2010"

Transcript

1 Ενημέρωση αλλαγών στην αξιολόγηση ΟΠΣ_ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Αλλαγές στο ΣΤΑΔΙΟ Α στην αξιολόγηση (εξέταση πληρότητας) I.1. Προσδιορισμός ερωτημάτων λίστας εξέτασης Λ1 στο ΕΠ I.2. Προσδιορισμός της λίστας εξέτασης Λ1 στην πρόσκληση I.3. Εξέταση της πληρότητας στον κατάλογο πράξεων ΙΙ. Αλλαγές στο ΣΤΑΔΙΟ Β στην αξιολόγηση (φύλλο αξιολόγησης πράξης) ΙΙ.1 Πρόσκληση/ Κριτήρια Αξιολόγησης ΙΙ.2 Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης

2 Ι. Αλλαγές στο ΣΤΑΔΙΟ Α στην αξιολόγηση (εξέταση πληρότητας) Για τις ανάγκες εφαρμογής από έναν φορέα διαφοροποιημένων κριτηρίων κατά την εξέταση της πληρότητας προτάσεων (στάδιο Α) ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εισάγει στο ΕΠ πολλαπλές λίστες Λ1 (σετ κριτηρίων). Οι λίστες αυτές είναι διαθέσιμες κατά την εισαγωγή μιας πρόσκλησης ώστε να ορίσει τη λίστα με την οποία θα γίνει η εξέταση των σχετικών προτάσεων. Αναλυτικά τα βήματα δημιουργίας λίστας εξέτασης πληρότητας στο ΟΠΣ περιγράφονται στη συνέχεια. Ι.1. Προσδιορισμός ερωτημάτων λίστας εξέτασης Λ1 στο ΕΠ Η λίστα εξέτασης της πληρότητας μιας πρότασης αφορά το ΣΤΑΔΙΟ Α της αξιολόγησης. Στο ΕΠ στην υποοθόνη Κριτήρια Επιλογής Πράξεων δημιουργείται σετ κριτηρίων αντίστοιχα με τα σετ κριτηρίων για την αξιολόγηση μιας πρότασης (ΣΤΑΔΙΟ Β) για τα οποία ο χρήστης: αποδίδει α/α, μοναδικό για το ΕΠ, συμπληρώνει την ομάδα πράξεων στην οποία εφαρμόζεται, στοιχεία σχετικά με την έγκριση που έλαβε η συγκεκριμένη λίστα από την Επιτροπή Παρακολούθησης (ημερομηνία έγκρισης, Αριθμός πρωτοκόλλου απόφασης) και επισημαίνει ότι το σετ ότι αφορά ΣΤΑΔΙΟ Α. 2

3 Στο κάτω μέρος της οθόνης ο χρήστης μέσω της λίστας τιμών επιλέγει από τον πυρήνα τα ερωτήματα, που απαρτίζουν τη λίστα. Τα ερωτήματα αυτά είναι κωδικοποιημένα στον πυρήνα του ΟΠΣ. Σημείωση: Στη φάση εγκατάστασης των αλλαγών στο ΟΠΣ, δημιουργήθηκε αυτόματα σε κάθε ΕΠ ένα σετ κριτηρίων α/α 40 με τίτλο <Γενική Ομάδα Πράξεων Στάδιο Α>, που περιέχει τα ερωτήματα 01 ως 11 της λίστας, όπως αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί στις προτάσεις που έχουν εξεταστεί. Επίσης, στον πυρήνα έχει εισαχθεί το ερώτημα 12, που αφορά σε προτάσεις προς ένταξη στο πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής. Ενημέρωση του πυρήνα γίνεται από την Υ ΟΠΣ, κατόπιν σχετικού αιτήματος στο helpdek της υπηρεσίας. Ι.2. Προσδιορισμός της λίστας εξέτασης Λ1 στην πρόσκληση Στην καρτέλα Κριτήρια Αξιολόγησης της πρόσκλησης δόθηκε η δυνατότητα προσδιορισμού του σετ κριτηρίων, που θα χρησιμοποιηθεί για την εξέταση της πληρότητας των υποβληθέντων προτάσεων στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης κατά την εισαγωγή του καταλόγου πράξης. Γίνεται διάκριση των δύο σταδίων της αξιολόγησης: Στάδιο Α (εξέταση πληρότητας) και Στάδιο Β (αξιολόγηση πρότασης). Ο χρήστης στο ΣΤΑΔΙΟ Α επιλέγει τη λίστα με την οποία θα γίνει η εξέταση πληρότητας. 3

4 Η λίστα τιμών στο ΕΠ εμφανίζει όλα τα σετ κριτηρίων σταδίου Α των ΕΠ που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση: 4

5 Με επιλογή του σετ ενημερώνεται η περιοχή Στάδιο Α με το α/α σετ και το σχετικό ΕΠ: 5

6 Ι.3. Εξέταση της πληρότητας στον κατάλογο πράξεων Η εισαγωγή λίστας στον κατάλογο πράξης φέρνει το σετ των ερωτημάτων που ορίστηκε στην πρόσκληση. 6

7 ΙΙ. Αλλαγές στο ΣΤΑΔΙΟ Β στην αξιολόγηση (φύλλο αξιολόγησης πράξης) Οι αλλαγές που έχουν προκύψει στα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν τόσο στην εισαγωγή τους στην πρόσκληση, όσο και στη διενέργεια της αξιολόγησης. Επιγραμματικά οι αλλαγές στην πρόσκληση είναι: Α. Χαρακτηρισμός του σετ ως ΣΤΑΔΙΟ Β (της διαδικασίας αξιολόγησης) Β. Εισαγωγή κριτηρίων και από άλλη πρόσκληση του ίδιου φορέα Γ. Εισαγωγή των προϋποθέσεων θετικής αξιολόγησης Δ. Εισαγωγή πολλαπλών καταστάσεων ανά κριτήριο Ε. Προσδιορισμός της τιμής ενός κριτηρίου μέσα σε εύρος τιμών ΣΤ. Προσδιορισμός της συνάρτησης υπολογισμού της τιμής Επιγραμματικά οι αλλαγές στο ΦΑΠ είναι: Ζ. Προσδιορισμός της τιμής στη φόρμα Τιμές καταστάσεων κριτηρίου Η. Υπολογισμός τιμής κριτηρίου με πολλαπλές καταστάσεις Θ. Υπολογισμός τιμής κριτηρίου με τη χρήση συνάρτησης Ι. Άλλες αλλαγές Αναλυτικά οι αλλαγές περιγράφονται στη συνέχεια. 7

8 ΙΙ.1 Πρόσκληση/ Κριτήρια Αξιολόγησης Α. Χαρακτηρισμός του σετ ως ΣΤΑΔΙΟ Β (της διαδικασίας αξιολόγησης) Στην καρτέλα Κριτήρια Αξιολόγησης της πρόσκλησης το σετ των κριτηρίων που θα χρησιμοποιηθούν στο ΦΑΠ διακρίνονται ως ΣΤΑΔΙΟ Β. Β. Εισαγωγή κριτηρίων και από άλλη πρόσκληση του ίδιου φορέα Η εισαγωγή των κριτηρίων γίνεται κατά τα γνωστά με επιλογή από λίστα που φέρνει όλα τα σετ κριτηρίων των ΕΠ της πρόσκλησης μέσω του κουμπιού Εισαγωγή κριτηρίων. Εναλλακτικά η εισαγωγή κριτηρίων είναι δυνατή και από άλλες προσκλήσεις του ίδιου φορέα, ώστε να μεταφέρεται πλήρως το σετ με τη μεθοδολογία της αξιολόγησης και να γίνεται επικαιροποίησή του, αν απαιτείται. 8

9 Γ. Εισαγωγή των προϋποθέσεων θετικής αξιολόγησης Οι προϋποθέσεις θετικής αξιολόγησης εισάγονται πλέον στην πρόσκληση. Για τις ομάδες κριτηρίων εισάγονται σε πεδίο δίπλα στον τίτλο της ομάδας, ενώ για το σύνολο των κριτηρίων εισάγονται σε υποοθόνη (μέσω του κουμπιού Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης). Δ. Εισαγωγή πολλαπλών καταστάσεων ανά κριτήριο Για κάθε κριτήριο μέσω του κουμπιού ανοίγει η φόρμα Τιμές καταστάσεων κριτηρίου. Στη φόρμα ο χρήστης συμπληρώνει καταστάσεις και τιμές. Δόθηκε η δυνατότητα εισαγωγής πολλαπλών καταστάσεων σε ένα κριτήριο (δηλ. υποκριτήρια) με τις αντίστοιχες δυνατές τιμές ανά κατάσταση. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης πρέπει να προσδιορίσει αν η τιμή του κριτηρίου προκύπτει ως άθροισμα (SUM) ή μέσος όρος (AVE) των επιμέρους τιμών. Παράδειγμα Δ1: Η συμπλήρωση του κριτηρίου Γ3 της ομάδας Σκοπιμότητας, όπως είναι διατυπωμένο με υποκριτήρια (α-β-γ) και επιμέρους καταστάσεις και τιμές: 9

10 Στη φόρμα Τιμές καταστάσεων κριτηρίου στο τμήμα Κατάσταση εισάγονται κατά σειρά τα υποκριτήρια (α-β-γ) και για κάθε υποκριτήριο εισάγονται οι πολλαπλές τιμές με τις αντίστοιχες περιγραφές τους. Συμπλήρωση του υποκριτηρίου α 10

11 Συμπλήρωση του υποκριτηρίου β 11

12 Συμπλήρωση του υποκριτηρίου γ Ο χρήστης επισημαίνει τη συνάρτηση SUM, ώστε κατά τη βαθμολογία του κριτηρίου να εξάγεται ως τιμή το άθροισμα των επιμέρους τιμών. 12

13 Παράδειγμα Δ2: Η συμπλήρωση του κριτηρίου Γ1 της ομάδας Σκοπιμότητας, όπως είναι διατυπωμένο με υποκριτήρια (α-β) και επιμέρους καταστάσεις και τιμές: Στη φόρμα Τιμές καταστάσεων κριτηρίου στο τμήμα Κατάσταση εισάγονται κατά σειρά τα υποκριτήρια (α-β) και για κάθε υποκριτήριο εισάγονται οι πολλαπλές τιμές με τις αντίστοιχες περιγραφές τους. Συμπλήρωση του υποκριτηρίου α 13

14 Συμπλήρωση του υποκριτηρίου β Ο χρήστης επισημαίνει τη συνάρτηση SUM, ώστε κατά τη βαθμολογία του κριτηρίου να εξάγεται ως τιμή το άθροισμα των επιμέρους τιμών. 14

15 Ε. Προσδιορισμός της τιμής ενός κριτηρίου μέσα σε εύρος τιμών Κατά την εισαγωγή των τιμών κριτηρίου δόθηκε η δυνατότητα εισαγωγής εύρους τιμών (ως ελάχιστη και μέγιστη τιμή). Παράδειγμα Ε1: Στο κριτήριο Αποδοτικότητα Πράξης η τιμή της 2 ης κατάστασης κυμαίνεται μεταξύ των τιμών 5 και 9, οι οποίες εισάγονται ως ελάχιστη και μέγιστη τιμή αντίστοιχα. 15

16 ΣΤ. Προσδιορισμός της συνάρτησης υπολογισμού της τιμής Δόθηκε η δυνατότητα στους χρήστες να χρησιμοποιούν συνάρτηση για τον υπολογισμό της τιμής ενός κριτηρίου, επιλέγοντας μεταξύ των D και Ω. Η συνάρτηση D υπολογίζει την σχέση των εκροών της εξεταζόμενης πρότασης με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό: D= (δείκτης εκροών πράξης / δείκτης εκροών θεματικής προτεραιότητας ή κατηγορίας πράξεων) προς (προϋπολογισμό πράξης / προϋπολογισμό θεματικής προτεραιότητας ή κατηγορίας πράξεων) Η συνάρτηση Ω υπολογίζει το βαθμό ωριμότητας της εξεταζόμενης πρότασης. Ω= Σ(ωριμότητα υποέργου1*προϋπολογισμός υποέργου1)/συνολικός προϋπολογισμός ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ D: Έχοντας επιλέξει τη συνάρτηση D και πατώντας το κουμπί ανοίγει η φόρμα Τιμές Καταστάσεων Κριτηρίου και ο χρήστης καλείται να προσδιορίσει τις σταθερές της συνάρτησης, οι οποίες είναι: <Τιμή στόχος του βασικού δείκτη εκροών> και <Τιμή στόχος πρόσθετου δείκτη εκροών> (στην περίπτωση που δεν υπάρχει στην πρόσκληση πρόσθετος δείκτης η τιμή πρέπει να είναι 1). Στη συνέχεια ο χρήστης συμπληρώνει τις δυνατές καταστάσεις και τιμές. 16

17 Παράδειγμα ΣΤ1: Για την καταχώριση του παρακάτω κριτηρίου Αποδοτικότητα πράξης, επιλέγεται από τη λίστα τιμών η συνάρτηση D και στη φόρμα Τιμές καταστάσεων κριτηρίου συμπληρώνονται οι σταθερές: 4= Τιμή στόχος βασικού δείκτη (πλήρος βασικών υπηρεσιών) 29= Τιμή στόχος πρόσθετου δείκτη (πλήρος πρόσθετων υπηρεσιών) 17

18 και στη συνέχεια οι καταστάσεις και οι δυνατές τιμές. ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Ω Έχοντας επιλέξει τη συνάρτηση Ω και πατώντας το κουμπί ανοίγει η φόρμα Τιμές Καταστάσεων Κριτηρίου και ο χρήστης καλείται να προσδιορίσει τις σταθερές της συνάρτησης, οι οποίες είναι: <Τιμή Ωριμότητας Υποέργου>, <Περιγραφή Ωριμότητας Υποέργου> 18

19 Στη συνέχεια ο χρήστης συμπληρώνει τις δυνατές καταστάσεις και τιμές. Παράδειγμα ΣΤ2: Για την καταχώριση του παρακάτω κριτηρίου Ωριμότητας πράξης, επιλέγεται από τη λίστα τιμών η συνάρτηση Ω 19

20 και στη φόρμα Τιμές καταστάσεων κριτηρίου συμπληρώνονται οι σταθερές που αφορούν στο επίπεδο Ωριμότητας Υποέργου, δηλαδή: Τιμή Ωριμότητας Υποέργου (0,2,5 και 7, που εμφανίζεται με τη μπάρα ολίσθησης) Περιγραφή Ωριμότητας Υποέργου (χαμηλή ή μηδενική ωριμότητα υποέργου κοκ) 20

21 και στη συνέχεια οι καταστάσεις και οι δυνατές τιμές. 21

22 II.2 Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης Ζ. Προσδιορισμός της τιμής στη φόρμα Τιμές καταστάσεων κριτηρίου Για τον προσδιορισμό της τιμής ενός κριτηρίου ο χρήστης πατά το πλήκτρο ανοίγει η οθόνη Τιμές Καταστάσεων Κριτηρίων. οπότε 22

23 Η φόρμα είναι ενημερωμένη από την πρόσκληση με τις καταστάσεις και δυνατές τιμές και ο χρήστης επιλέγει τιμή για κάθε κατάσταση. Στη συνέχεια πατώντας το πλήκτρο Υπολογισμός το σύστημα υπολογίζει την τιμή του κριτηρίου, η οποία αποθηκεύεται και πατώντας Επιστροφή επιστρέφει στην καρτέλα της ομάδας κριτηρίων, όπου εμφανίζεται ενημερωμένο το πεδίο Τιμή στο υπό εξέταση κριτήριο. 23

24 Η. Υπολογισμός τιμής κριτηρίου με πολλαπλές καταστάσεις Στην περίπτωση καταχώρισης κριτηρίου με πολλαπλές καταστάσεις (βλ. σχετικό παράδειγμα Δ1) ο χρήστης επιλέξει μία τιμή για καθεμία από τις επιμέρους καταστάσεις (υποκριτήρια) και πατώντας Υπολογισμός το σύστημα αποδίδει στο κριτήριο το άθροισμα ή τον μέσο όρο των τιμών (αναλόγως αν έχει επιλεγεί SUM ή AVE). Παράδειγμα Η1: Σε συνέχεια του παραδείγματος Δ1, η βαθμολόγηση του κριτηρίου όπως φαίνεται και στην εικόνα γίνεται με επιλογή τριών τιμών?(μία για κάθε κατάσταση) και η τιμή του κριτηρίου θα είναι το άθροισμα (3+3+0=6). 24

25 Στην περίπτωση που εκ παραδρομής ο χρήστης επιλέξει δύο τιμές από την ίδια κατάσταση εμφανίζεται απαγορευτικό μήνυμα. 25

26 Θ. Υπολογισμός τιμής κριτηρίου με τη χρήση συνάρτησης Συνάρτηση D Παράδειγμα Θ1: Σε συνέχεια του παραδείγματος ΣΤ1, η βαθμολόγηση του κριτηρίου γίνεται, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα. Η πρόταση συμβάλει στην επίτευξη δύο δεικτών (βασικός δείκτης εκροών 2 και πρόσθετος 3). Ο χρήστης εισάγει τον προϋπολογισμό της πράξης και τον προϋπολογισμό του άξονα (αναφορά). Βάζοντας τον κέρσορα στο πεδίο D το σύστημα εκτελεί τον υπολογισμό και εμφανίζει το αποτέλεσμα 60,43. Με βάση αυτό ο χρήστης επιλέγει την τιμή του κριτηρίου, που είναι 4 (60,34 μεταξύ των τιμών 50 και 150). 26

27 Συνάρτηση Ω Παράδειγμα Θ2: Σε συνέχεια του παραδείγματος ΣΤ2, η βαθμολόγηση του κριτηρίου γίνεται, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα. Η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει τα υποέργα 1 και 2, η ωριμότητα των οποίων αξιολογείται με 5 και 0 αντίστοιχα. Ο χρήστης για κάθε υποέργο εισάγει το α/α, επιλέγει από τη λίστα το επίπεδο ωριμότητας, συμπληρώνει τον προϋπολογισμό του. Το σύστημα εμφανίζει το άθροισμα των γινομένων ωριμότητας και προϋπολογισμού (Σ(Li*Bi)= ). Ο χρήστης συμπληρώνει τον προϋπολογισμό της πράξης ( ), οπότε το σύστημα υπολογίζει το Ω (4,16). Με βάση αυτό ο χρήστης επιλέγει την τιμή του κριτηρίου, που είναι 20 (4,16 μεταξύ των τιμών 3 και 5). 27

28 Άλλες αλλαγές Τα πεδία <Προϋπόθεση Θετικής Αξιολόγησης> δεν είναι επεξεργάσιμα. Το κουμπί Εξειδίκευση ανοίγει τη φόρμα με τις οδηγίες συμπλήρωσης και είναι διαθέσιμο και στην κύρια οθόνη (ΦΑΠ) και στη δευτερεύουσα (Τιμές καταστάσεων κριτηρίου), ενώ μπορεί να παραμένει ανοιχτό καθόλη τη διάρκεια της αξιολόγησης του κριτηρίου. Είναι δυνατή η Αντιγραφή του ΦΑΠ για τη δημιουργία νέας έκδοσης. Είναι δυνατή η επισύναψη αρχείων. 28

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Ηλεκτρονική Υποβολή Δελτίων. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Ιανουάριος 2010

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Ηλεκτρονική Υποβολή Δελτίων. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Ιανουάριος 2010 Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8/1-1 - ΓΕΝΙΚΑ Τα πεδία του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, συμπληρώνονται με ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση αλλαγών στο Αίτημα Προέγκρισης στην Ηλεκτρονική Υποβολή και στο ΟΠΣ Θα ισχύσουν από 10/10/2013

Ενημέρωση αλλαγών στο Αίτημα Προέγκρισης στην Ηλεκτρονική Υποβολή και στο ΟΠΣ Θα ισχύσουν από 10/10/2013 Ενημέρωση αλλαγών στο Αίτημα Προέγκρισης στην Ηλεκτρονική Υποβολή και στο ΟΠΣ Θα ισχύσουν από 10/10/2013 Αίτημα Προέγκρισης στην Ηλεκτρονική Υποβολή και στο ΟΠΣ Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 34148/ΕΥΘΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο για Ηλεκτρονική Διαβούλευση ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Κείμενο για Ηλεκτρονική Διαβούλευση ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Κείμενο για Ηλεκτρονική Διαβούλευση ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Οι προτάσεις που παρουσιάζονται στο παρόν Τμήμα δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ... 4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 7 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα.... 8 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Αρχάνες, 29/09/2014 Αρ.Πρωτ: 887 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2014 Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011

Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011 Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011 ΕΚ ΟΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Keystone, 2011 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Τα Βήµατα για τη Συµπλήρωση του Μηχανογραφικού 3 2. Εγκατάσταση - B ackup - Απαιτήσεις 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 1.3 Login Screen...

Διαβάστε περισσότερα

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ Oδηγοί - Eγχειρίδια 3. «Eγκύκλιος για τις διαδικασίες ένταξης πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα» (Tελικό Σχέδιο), Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (Αρ. πρωτ. 24955/2058/26-7-01) 87 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού

Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής...

Διαβάστε περισσότερα

e-παράβολο Οδηγίες χρήσης Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i -

e-παράβολο Οδηγίες χρήσης Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i - e-παράβολο Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i - Πληροφορίες Εγγράφου ΕΡΓΟ e-παράβολο Διαχείριση e-παραβόλου από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα, ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΚΩΔΙΚΟΣ E_Paravolo_Μ v1.0.doc ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ. Εγχειρίδιο Χρήσης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Απένταξη Έργων

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ. Εγχειρίδιο Χρήσης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Απένταξη Έργων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Εγχειρίδιο Χρήσης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Απένταξη Έργων Ημερομηνία: 29 Μαΐου 2014 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Έκδοση Ημερομηνία Αιτία Τροποποίησης 0.1

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr)

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Βήμα 1 ο - Υποβολή αίτησης & επίδοση ηλεκτρονικού αριθμού πρωτοκόλλου: Αμέσως μετά την ανάθεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΤΟΥ Ν.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΤΟΥ Ν. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΤΟΥ Ν. 3908/2011 ΕΙΚΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΝΣΤΑΣΗ είκτης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας 1. Οδηγείστε στην Διαδικτυακή Πύλη του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης Lexicon Software Moneyfest ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Οδηγίες Χρήσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΑ... 4 ΜΕΝΟΥ... 4 Τιμολόγηση... 5 Καταχώρηση... 5 Στατιστικά... 6 Εργαλεία... 8 Θέματα... 9 Βοηθητικά... 9 Έξοδος...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χειρισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγραφή Περιεχομένων Γενικός Χειρισμός Πλήκτρα και λειτουργίες τους Πλήκτρα Λειτουργιών (Function Keys) σελ.1 σελ.2 σελ.4 σελ.4 σελ.4 Κινήσεις σελ. 7 Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα